Zpravodaj obce Dolní Bečva
KVĚTEN – ČERVEN
2014
1
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

KVĚTEN
Richtman Julius
Billová Kristýna
Růčka Stanislav
Proroková Anna
Michutová Žofie
Vavřín Josef
Švihlová Anna
Růčková Anna
Španihelová Milada
Diatková Anděla
Poruba Miroslav
Kantorová Jana
Jurková Františka
Měchurová Jaroslava
ČERVEN
Švihel Bedřich
Blinková Vlasta
Žemba Petr
Blinka Jaroslav
Blinková Marie
Harvánek František
Vojkůvková Jaroslava
Blinka Vladislav
Divínová Ludmila
Vašková Zdenka
Vojkůvková Fr.
Vašut Vladislav
Vojkůvková Zdenka
Ondryášová Jana
Štůralová Ludmila
Bartošková Zdenka
Romanová Marie
Růčka Jaroslav
74
70
79
78
83
77
82
78
73
75
73
71
78
71
72
74
71
77
77
75
74
84
90
73
81
72
86
71
75
81
87
78
Milí jubilanti,
Oslavou každých nových narozenin, jakoby
se otočil popsaný list a osud začne psát na
další stránce knize života.
Přejeme Vám ještě hodně a hodně popsaných
listů, v kterých bychom mohli číst o štěstí,
radosti a pevném zdraví.
2
K MEZINÁRODNÍMU DNI DĚTÍ
Přejeme všem dětem pevné
zdraví, dny plné pohody a
radosti, hodně sil a vůle při
plnění svých povinností ve
škole i doma.
Dobré výsledky Vám zajistí
pohodu ve škole i doma u
Vašich rodičů. Chraňte sebe i
ostatní od drog, alkoholu,
cigaret a záškoláctví. Posilujte
svou sebekázeň a úctu ke svým
učitelkám a učitelům, kteří s láskou a plným nasazením své odborné
a lidské síly věnují Vám, za co jim patří velký dík.
Přejeme Vám všem hezké a radostné prázdniny a užívejte si jich, jak
nejlépe to jde. Od počítače do přírody a zase s chutí návrat do své
krásné školy i školky.
Těm nejmenším přejeme hodně péče a rodičovské lásky.
Organizace KSČM – Dolní Bečva
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Webové stránky obce – adresa:
www.dolnibecva.cz
Pokud budete mít zájem o vložení
informací, inzerátů, fotografií a dalších
nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou:
tel 571647168. Informace z dění v obci
je možno získat i z úřední desky
3
CYKLISTŮM SE BUDE V DOLNÍ BEČVĚ LÉPE JEZDIT
V květnu a červnu 2014 budou provedeny asfaltové povrchy úseků
cyklostezky podél Rožnovské Bečvy, které byly dosud
v nezpevněném nebo penetračním povrchu, zároveň bude dokončen i
most do Vigantic. Jedná se o úsek kolem kempu Pod lipami k mostu
do Hážovic, úsek Křivač, silnice I/35 - most do Vigantic až po
začátek lesní cesty přes Stráň, úsek Křivač, silnice I/35 – stávající
cyklostezka u Tabulí ve směru na Prostřední Bečvu. Poslední
uvedený úsek bude částečně kombinovaný pro cyklisty i smíšený
provoz. Přes celou Dolní Bečvu tak bude cyklostezka v jednotném
povrchu, což přivítají vedle cyklistů i bruslaři a pěší. U cyklostezky
zároveň vyrostou 2 odpočívadla s mobiliářem – u Tisovského potoku
a před mostem do Vigantic. Náklady akce „Propojení cyklostezek
v obci Dolní Bečva“ budou činit 2,767.989,- Kč v tomto roce po již
realizovaném zadávacím řízení na dodavatele staveb. Úseky
financované z fondu EU provede firma IDS z Valašského Meziříčí,
úsek se smíšeným provozem pak firma Vojkůvka z Dolní Bečvy.
Financování staveb je kombinované, z dotace Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava v předpokládané
hodnotě 85% a 15% z vlastních zdrojů obce ze způsobilých výdajů
projektu, u 1 úseku se smíšeným provozem v hodnotě 100%
z vlastních zdrojů obce. Práce jsou naplánovány tak, aby počátkem
letních prázdnin byla cyklostezka hotová včetně odbočení do
Vigantic. Do té doby se musí uživatelé cyklostezky obrnit trpělivostí
a připravit se na omezení provozu úseků ve výstavbě.
4
OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Upozorňujeme majitele psů a koček, že v
sobotu
10. května 2014
bude provedeno v obci Dolní Bečva
povinné očkování psů a koček proti
vzteklině v těchto místech:
Obecní úřad
Dol.Rozpité bývalý obchod Pod horami
Horní Rozpité – obchod
10,30 hodin
11,30 hodin
12,30 hodin
Poplatek za očkování - 120,- Kč za jednoho psa. Očkovací průkaz vzít s
sebou! Vystavení nového očkovacího průkazu je možné za poplatek 5,- Kč.
MVDr. Dana Korbášová
SVOZ ODPADU

Netříděný odpad - svozový den čtvrtek 
Popelnice:
1. 5., 15. 5., 29. 5.,
12. 6., 26. 6.,

Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci
Plasty (žlutý pytel)
Sklo – barevné (bílý pytel)
Sklo – bílé (bílý pytel)
Papír (modrý pytel)
Nápojové kartony (modrý pytel)
Kovy (bílý pytel)
5
SKLO TŘIĎTE PODLE BARVY!!!

Prosíme
občany, aby ekokontejnery využívali ve
výjimečných případech, především využívali pytle na tříděný
odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny,
neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste
uvedenou skutečnost na OÚ, tel. 571647168. Zavazujte pytle
pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme.
ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
6. 1. 2014
1. Žádosti
1.1. Žádost Valašského golfového klubu a Aleše a Ivany
Tůmových, Dolní Bečva č. p. 5 o vybudování veřejného osvětlení
Rada obce projednala žádost Valašského golfového klubu a Aleše a
Ivany Tůmových, Dolní Bečva č. p. 5 o vybudování veřejného
osvětlení v lokalitě „Pila“ za mostem přes řeku Bečvu. Rada obce
ukládá Ing. Novosadové projednat se správcem veřejného osvětlení
možnosti umístění osvětlení na stávajících sloupech ČEZu a cenovou
nabídku na realizaci.
1.2. Žádost paní Jany Růčkové, nájemce cukrárny o nezvyšování
nájemného o inflaci
Rada obce rozhodla, nezvýšit pronájem cukrárny ALAMEDA paní
Janě Růčkové v budově č. p. 658 o inflaci za rok 2013. Ostatní
dohodnuté platby za nájem prostor provozovny a nájem movitých
věcí zůstávají beze změny.
2. Smlouvy
2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu vodovodního řádu
Na Rovni
Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu
vodovodního řádu Na Rovni dle přílohy.
6
2.2. Smlouva na dodávku vody z vodovodu č. 13
Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 13 pro
pana Antonína Vavřína, Dolní Bečva č. p. 388 dle přílohy.
2.3. Smlouvy na pronájem hrobových míst č. 20, 43, 62, 130, 156,
258, 280, 339, 350, 375, 379, 380
Rada obce schvaluje smlouvy na pronájem hrobových míst dle
přílohy.
2.4. Dodatek ke smlouvě o zajištění provozu a údržby
vodohospodářského zařízení na rok 2014
Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu a
údržby vodohospodářského zařízení na rok 2014 dle přílohy.
2.5. Výpověď smlouvy o spolupráci - Spektrum Rožnovska
Rada obce schvaluje „Výpověď smlouvy o spolupráci mezi obcí a
Spektrem Rožnovska dle přílohy.
2.6. Příloha ke smlouvě o zpracování mezd
Rada obce schvaluje přílohu ke smlouvě o zpracování mezd č. 1- dle
přílohy.
3. Různé
3.1. Informace pro akcionáře společnosti Valašská
vodohospodářská a. s., Vsetín
Rada obce doporučuje ZO delegovat na Valnou hromadu Valašské
vodohospodářské pana Pavla Manu, starostu obce, s tím, že jako
náhradníka navrhuje Ing. Pavlu Novosadovou., místostarostku obce.
Termín valné hromady bude upřesněn Valašskou vodohospodářskou
a. s. do 30. 4. 2014.
3.2. Rozhodnutí správní rady nadace ČEZ k žádosti obce
Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ,
která se týká projektu s názvem „ Úprava okolí kostela sv. Antonína
v Dolní Bečvě “. Rada obce rozhodla podat novou žádost na
zmenšený rozsah projektu.(osvětlení a přípojka a kabelové rozvody
NN u kostela sv. Antonína).
7
3.3. Sdělení KÚZK ohledně zimní údržby silnic I. třídy
Rada obce vzala na vědomí sdělení KÚZK ohledně provádění zimní
údržby silnic I. třídy ve Zlínském kraji.
3.4. Reklamace vad bytů v budově č. p. 658 s BS Vsetín
Rada obce vzala na vědomí dodavatelem provedené doplnění izolace
ve dvou bytech a rozhodla o dalším postupu. Dohody o vzájemném
vypořádání budou podepsány po doložení vyhovujícího výsledku
měření hluku mezi byty a mezi pokoji a následném provedení
schválených opatření ve všech zbývajících bytech a doložení
dokladů o zdravotní nezávadnosti, požární bezpečnosti a únosnosti.
3.5. Návrh barevného řešení fasády budovy OÚ
Rada obce projednala zaslané varianty barevného řešení fasády
budovy obecního úřadu. Rada obce požaduje dopracovat variantu
v jednobarevném provedení fasády, s oranžovými nadstřešky a
s bílými okny, antracitovou střešní krytinou a s umístěním
podsvětlených hodin ze všech čtyř stran věže hasičské zbrojnice.
Konečný návrh bude projednán v radě obce.
3.6. Souhlas zřizovatele se zapojením školy ZŠ a MŠ Dolní Bečva
do projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání“
Rada obce schvaluje zapojení PO MŠ a ZŠ Dolní Bečva do projektu
„ Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Rožnov
pod Radhoštěm“ dle přílohy.
3.7. Stanovisko rady obce k záměru stavby „Areálu s pilou a
truhlářskou dílnou“ na p. č. 1226/20, 1226/48, 1257/2, st.910/1,2
v k.ú. Dolní Bečva
Rada obce souhlasí se záměrem stavby „Areálu s pilou a truhlářskou
dílnou“ na p. č. 1226/20, 1226/48,1257/2, st.910/1,2“ v k.ú. Dolní
Bečva, pokud budou dodrženy platné příslušné normové požadavky
a hygienické limity a bude provedeno vysázení zeleně v okrajové
části areálu přiléhajících k zástavbě RD . Konkrétní druh dřevin bude
vybrán po dohodě s vlastníky okolních pozemků.
8
3. 2. 2014
1. Řešení reklamací v multifunkční budově č. p. 658 s BS Vsetín
Rada obce souhlasí s uvolněním finanční částky 300 000,- Kč ze
zadržované pozastávky po uzavření dohody s každým vlastníkem
bytu po dokončení a předání oprav a dodatečné izolace
v mezistropním prostoru místností bytu s pevným stropem. Po
dokončení všech bytů bude provedeno dodavatelem stavby jedno
kontrolní měření hlukové neprůzvučnosti ve zvolených dvou bytech
OÚ. Rada obce pověřuje JUDr. Matulu upřesnit návrh dohody o
vypořádání vzájemných práv a povinností mezi obcí, firmou BS
Vsetín a vlastníky bytů A1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,12,13,14 a poté
pověřuje starostu obce podpisem dohod. Rada obce ukládá panu
Petru Vojkůvkovi připravit nacenění sanace vlhkosti severní strany
venkovního schodiště ke sklepním prostorám.
2. Žádosti
2.1. Žádost Valašského golfového klubu o provedení veřejného
osvětlení
Rada obce projednala stanovisko správce osvětlení o možnosti
zřízení 3 ks veřejného osvětlení v lokalitě Na Pile u golfového areálu
a schvaluje instalaci osvětlení v ceně podle cenové nabídky, která je
přílohou usnesení.
2.2. Žádost o náhradu škody na oplocení
Rada obce projednala žádost paní Ludmily Vaněčkové, Dolní Bečva
č. p. 273 o náhradu škody na oplocení rodinného domu vedle místní
komunikace a právní rozbor žádosti, který je přílohou usnesení.
RO souhlasí s odpovědí obce žadatelce podle právního rozboru.
2.3. Žádost o potvrzení existence účelové komunikace p. č. 1485/2
k p. č. 1533
Rada obce potvrzuje na základě prohlášení původního vlastníka pana
Josefa Vojkůvky, Dolní Bečva č. p. 152 a místního šetření
provedeného Ing. Novosadovou dne 31. 1. 2014, existenci účelové
komunikace k p. č. 1533 na pozemku p. č.1485/2 v k.ú. obce Dolní
Bečva.
9
2.4. Žádost o dotaci z podprogramu na podporu obnovy
venkova- MK
Rada obce schvaluje podání žádosti o podporu z prostředků
Zlínského kraje na výstavbu nového asfaltového povrchu místní
komunikace na části p. č. 2649/10 z podprogramu na podporu
obnovy venkova.
3. Smlouvy
3.1. Smlouvy o provedení a umístění vodovodní přípojky
Rada obce schvaluje Smlouvy o provedení a umístění vodovodní
přípojky s dohodou o vstupu na pozemek souvislosti s výstavbou
přípojky na p. č. 498/3 mezi obcí a:
1. panem Otakarem Vránou a paní Vandou Vránovou, Slovenská
2914/58, Karviná
2. paní Janou Mizerovou, Družstevní 487, Šenov u Nového Jičína
3. paní Irenou Brnickou, Trlicova 1201/42, Nový Jičín
4. paní Olgou Heryánovou, Družební 1001/3, Kopřivnice
paní Kateřinou Polanskou, Dvořákova 1098, Kopřivnice
paní Naděžda Polanská, Družební 1002, Kopřivnice
3.2. Smlouva o poskytnutí služeb souvisejících se sportem
Rada obce schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb souvisejících se
sportem mezi obcí a PO MŠ a ZŠ na poskytnutí tělocvičny ZŠ
v Dolní Bečvě na dětský karneval, turnaj starosty a stolní tenis dle
přílohy.
3.3. Dodatek č. 11 ke smlouvě o nakládání s komunálním
odpadem
Rada obce schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o nakládání
s komunálním odpadem mezi obcí a firmou AVE CZ, Ostravská 291,
Frýdlant nad Ostravicí na rok 2014 dle přílohy.
3.4. Memorandum o spolupráci mezi obcí a Energetickou
agenturou Zlínského kraje
Rada obce schválila memorandum o spolupráci mezi obcí a
Energetickou agenturou Zlínského kraje dle přílohy.
10
3.5. Dodatek č. 1 smlouvy č. O/0123/2010/DOP
Rada obce schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. O/0123/2010/ DOP o
poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti mezi obcí a Zlínským krajem, Tř. T. Bati, Zlín dle
přílohy.
3.6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
přípojka NN
Rada obce pověřuje komisi výstavby prověřit koridor vedle
komunikace, zda je dostatečný pro umístění přípojky NN. Poté se
rada obce znovu vrátí k smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na přípojku NN na p. č 2649/10.
3.7. Smlouva na pronájem hrobového místa č. 248
Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem hrobového místa č. 131 a
248 dle přílohy.
3.8. Smlouva na finanční dar na zřízení Baby Boxu ve Valašském
Meziříčí
Rada obce schválila smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši
3000,- Kč na základě doporučení komise sociální na zřízení a provoz
babyboxu pro odložené děti ve Valašském Meziříčí a použití
obecního znaku. Smlouva mezi Obcí Dolní Bečva a Babybox pro
odložené děti – STATIM, Hájek 88, 104 00 Praha 10 je přílohou
usnesení.
4. Různé
4.1. Výroční zpráva příspěvkové organizace MŠ a ZŠ
Rada obce schvaluje výroční zprávu příspěvkové organizace MŠ a
ZŠ Dolní Bečva dle přílohy.
4.2. Zpráva velitele JSDH obce
Rada obce bere na vědomí zprávu velitele jednotky SDH,
organizační složky obce dle přílohy.
4.3. Informace o darování pozemků
Rada obce vzala na vědomí postup prací na darování pozemků pod
komunikací od rodinného domu č. p. 376 po rodinný dům č. p. 522
11
v místní části Horní Rozpité. Rada obce schvaluje finanční úhradu za
vypracování znaleckého posudku k vyřízení darování pozemků.
4.4. Cenová nabídka na doplnění navazující projektové
dokumentace pro provedení stavby na stavbu energetické úspory
OÚ a ZS
Rada obce projednala cenovou nabídku firmy Reprinta s.r.o., Na
Mlynářce128/6,Valašské Meziříčí, zastoupenou Ing. Petrem
Vašíčkem na zpracování projektové dokumentace pro provedení
stavby akce: „Obecní úřad – energetické úspory“ a „Zdravotní
středisko – energetické úspory“ podle přílohy. Rada obce schvaluje
Smlouvu o dílo č. 201401 na zpracování dokumentace provedení
stavby na akci „ Obecní úřad – energetické úspory“ a Smlouvu o
dílo č. 01/2014 na zpracování dokumentace pro provedení stavby na
akci „Zdravotní středisko - energetické úspory“ dle přílohy.
4.5. Zadávací řízení na „Propojení cyklostezek v obci Dolní
Bečva“
4.5.1. Nabídka na administraci projektu
Rada obce projednala a schválila zadávací podmínky pro výběrové
řízení na dodavatele stavby dle přílohy.
4.5.2. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
Rada obce schválila komisi pro otevírání obálek v tomto složení:
pan Pavel Mana, paní Jana Vavřínová, Ing. Jan Kučera MSc.
Rada obce schválila komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Jan Kučera, MSc.
Pan Pavel Mana
Ing. Pavla Novosadová
Ing. Martin Solanský
Ing. Petr Bohušík
4.5.3. Mandátní smlouva
Rada obce pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy mezi obcí
a Kučera - Jan. cz , s. r. o., 5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm
na zpracování zadávací dokumentace a administraci výběrového
řízení na dodavatele stavby „Propojení cyklostezek v obci Dolní
Bečva“.
12
4.6. Rozhodnutí nadace ČEZ o žádosti o finanční příspěvek
Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ,
které se týká projektu Osvětlení kostela sv. Antonín. Žádosti obce
nebylo vyhověno.
4.7. Kronika obce za rok 2013
Rada obce ukládá komisi školské, kultury a sportu provést kontrolu
zápisů kroniky k projednání v komisi školské, kultury a sportu.
17. 2. 2014
1. Provedení aplikace dodatečné zvukové izolace Climatizérem
plus v bytech multifunkční budovy
Rada obce schvaluje provedení dodatečné zvukové izolace
Climatizérem plus v prostoru nad sádrokartonovým podhledem a
v prostoru s odnímatelnými kazetami s tím, že budou podtmeleny .
Rada obce souhlasí s finančním vypořádání dohod o vypořádání
vzájemných práv a povinností s vlastníky bytů (A2 a A11)
vzhledem k již dříve realizovaným opatřením vlastníky bytů.
2. Cenová nabídka na rozšíření veřejného osvětlení
Rada obce schválila cenovou nabídku Ing. Jiřího Štefla na rozšíření
veřejného osvětlení Na Pile u golfového areálu a rozhodla o zadání
realizace osvětlení.
3. Rozpočtové opatření č. 1
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v tis. Kč
Příjmy po úpravě 28500
Zvýšení výdajů o 60 tis. Kč - výdaje po úpravě 27 806
Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě 694
Financování po úpravě- 694
Financování po úpravě – 694 tis Kč
13
3. 3. 2014
1. Zpráva kontrolního výboru
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce zprávu kontrolního
výboru schválit.
2. Žádosti
2.1. Žádost o realizaci příjezdové komunikace k p. č.1131/6,7,8,9
Rada obce rozhodla zaplánovat do rozpočtu na rok 2015 náklad na
zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
komunikace vč. dešťové kanalizace na p. č. 1131/5 a 1131/27 dle
žádosti vlastníků pozemků p. č.1131/6,7,8,9.
Součástí projektu bude dešťová kanalizace v úseku č. p. 620-491.
2.2. Žádost o vyjádření k proj. dokumentaci na rozšíření chodby
bytu č. 6 v bytovém domě – multifunkční budově č. p. 658
Rada obce doporučuje rozšíření vstupní chodby bytu č. 6
zastupitelstvu obce po projednání s právníkem.
2.3. Žádost o finanční příspěvek na opravu lesní komunikace –
SNOZ Prostř. Bečva
Rada obce projednala žádost sdružení vlastníků SNOZ Prostřední
Bečva, o finanční příspěvek na opravu lesní komunikace a ukládá
komisi hospodářství a služeb prověřit, zda SNOZ Prostřední Bečva
využívá obecní cesty.
2.4. Žádost o finanční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Soláně
Rada obce ukládá žádost posoudit v komisi školské, kultury a sportu.
2.5. Žádost o finanční příspěvek- Společenství vlastníků bytů.
domu č.p.658
Rada obce schválila finanční příspěvek na úpravu rozvodů elektro ve
společných prostorách bytového domu v rozsahu podle majetkového
podílu obce.
2.6. Žádost o uvedení komunikace na Kamenné do souladu
s mapovými podklady
14
Rada obce projednala žádost pana Josefa Solanského, Dolní Bečva
č.p.70 o uvedení katastrální mapy do souladu se známými hranicemi
pozemků a konstatovala, že se k žádosti vrátí po dokončení
digitalizace obce, která v současné době probíhá.
2.7. Žádost o poskytnutí recyklátu na opravu komunikace
k rodinnému domu č.p. 401
Rada obce schválila poskytnutí 2 vleček recyklátu na vyspravení
příjezdové komunikace k rodinnému domu č. p. 401.
3. Zadávací řízení - na stavební úpravy účelové komunikace
Křivač- 22, 528-22,616 se smíšeným provozem
Rada obce schválila znění výzvy na zadávací řízení na stavební
úpravy účelové komunikace Křivač 22, 528-22,616 se smíšeným
provozem.
4. Smlouvy
4.1. Smlouva na dodávku vody z vodovodu č. 340
Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 340 a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
4.2. Smlouva na pronájem hrobového místa č. 16
Rada obce schválila smlouvu na pronájem hrobového místa č. 16 a
pověřuje starostu
5. Program ZO
1. Zpráva KV
2. Zpráva FV
3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Smlouvy
5. Různé
6. Inventarizační zpráva za rok 2013
Rada obce schvaluje inventarizační zprávu majetku a závazků k 31.
12. 2013 dle přílohy.
7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Dolní Bečva k 31. 12. 2013
Rada obce schvaluje účetní závěrku Základní a mateřské školy Dolní
Bečva, okres Vsetín sestavenou 31. 12. 2013 dle přílohy.
15
8. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní
Bečva a rozdělení do fondů pro rok 2014
Rada obce schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Dolní Bečva a rozdělení do fondů pro rok 2014 dle přílohy.
9. Různé
9.1. Informace o řešení reklamací v multifunkční budově
Rada obce vzala na vědomí informace o dokončení zvukové izolace
Climatizér plus ve všech bytech, mimo bytu A 2, 11, 12. Po dodání
zprávy požárního specialisty o vyšetření příčiny vzniku požáru
v bytě A4 budou projednána další opatření.
9.2. Kácení dřevin v břehu u silnice I/35 (U Tabulí)
Rada obce schvaluje kácení náletových dřevin ve svahu u silnice I/35
na p. č. 2649/32 v k.ú. Dolní Bečva dle cenové nabídky.
9.3. Návrh komise školské, kultury a sportu na ocenění
obětavých vedoucích pracovníků při činnosti s mládeží
Rada obce projednala návrh předsedkyně komise školské, kultury a
sportu na ocenění vedoucích pracovníků pracujících s mládeží v
obci. Rada obce doporučuje ZO zvýšit příspěvek na činnost
jednotlivým zájmovým sdružením.
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
17. 3. 2014
1. Zpráva kontrolního výboru za I. čtvrtletí roku 2014
Bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru v předneseném
znění.
2. Rozpočtové opatření č.2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v tis. Kč
16
- zvýšení výdajů o 1860 tis. Kč, s příjmy po úpravě 28500 tis. Kč,
výdaje po úpravě 29666 tis. Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě 1166 tis. Kč, financování po úpravě +1166 tis. Kč.
3. Smlouvy
3.1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV – 128008918/VB4
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu u budoucím zřízení věcného
břemene a právu provést stavbu mezi Obcí Dolní Bečva jako
povinnou z věcného břemene a ČEZ Distribuce zastoupenou
Elprojektem Nový Jičín jako oprávněnou z věcného břemene k
povinnému pozemku par. č. 2649/10 v k.ú. a obci Dolní Bečva ve
vlastnictví obce spočívajícího ve vybudování vedení přípojky NN po
tomto pozemku k pozemku par. č. 1183/11 v k.ú. a obci Dolní
Bečva a jeho následné údržbě za podmínky, že toto vedení bude
umístěno mimo plánovaných asfaltový povrch na tomto pozemku a
pozemek po ukončení stavby uveden do původního stavu. Věcné
břemeno pak bude zřízeno za náhradu 1.000,- Kč s tím, že veškeré
náklady spojené s jeho zřízením si ponese oprávněný ČEZ
Distribuce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy dle přílohy.
3.2. Kupní smlouva na koupi a prodej pozemků na Blinkově
kopci podle geom. plánu č. 1546-21/2014
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení zastupitelstva č. 26/12/2013
v bodu 5.4 ze dne 16. 12. 2013 a současně pak schvaluje prodej
pozemku par. č. 285/29 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle geom. plánu
č. 1546-21/2014 o vým. 138 m2 panu Ing. Ivanu Gajdarusovi, Dolní
Bečva č. p. 549 za kupní cenu 7.746,- Kč která byla zaplacena již
v roce 2013. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy dle přílohy.
4. Různé
4.1. Žádost pana Zbyňka Pavlice, Horní Bečva č. p. 487 o souhlas
spoluvlastníka s rozšířením předsíně bytu A6
Zastupitelstvo obce ukládá zástupci obce ve Společenství vlastníků
domu č. p. 658 Dolní Bečva při hlasování na shromáždění vlastníků
tohoto společenství souhlasit se žádostí pana Zbyňka Pavlice, bytem
17
Horní Bečva 487 o rozšíření bytu č. 658/6 o část společných prostor
chodby před bytem podle důvodové zprávy za podmínky, že tento
vlastník bytu bude mít k této změně vydáno příslušené stavební
povolení, uhradí náklady spojené s touto úpravou a zajistí si na své
náklady změnu Prohlášení vlastníka budovy čp. 658 v katastru
nemovitostí.
4.2. Ocenění pracovníků s mládeží v občanských sdruženích
v obci
Zastupitelstvo obce rozhodlo o stažení tohoto bodu z programu
jednání ZO.
4.3. Vyjádření obce k obnově horské chaty Libušín na
Pustevnách
Zastupitelstvo obce podporuje všechny aktivity státu a orgánů
místních samospráv vedoucí k urychlené obnově národní kulturní
památky – horské chaty Libušín na Pustevnách a za tímto účelem
hodlá tuto obnovu podpořit i z prostředků obce vhodným a
přiměřeným způsobem.
INFORMACE Z KOMISÍ, OBČANSKÝCH
SDRUŽENÍ, SOUKROMÝCH INICIATIV A
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
USPOŘÁDALA
Turnaj ve stolním tenise
II. ročník turnaje ve stolním tenise se odehrál 15. března na galerii
školní tělocvičny v Dolní Bečvě. Letošního ročníku, který si
převážně sám organizoval pan Martin Majer, se zúčastnilo 6
dospělých a 4 děti. Byl to však velmi vyrovnaný souboj a kolem
jedné hodiny odpolední došlo k ukončení turnaje s těmito výsledky:
Dospělí:
1. Zbyněk Pavlica
2. Ervin Hadžič
Žáci:
1. Jan Dědič
2. Marek Solanský
18
3. Vladimír Vavřín
4. Robert Smetana
5. Martin Majer
6. Věra Vavřínová
3. Marek Tutko
4. Lukáš Dědič
Účastníků bylo méně než loni, ale těm, kteří dorazili, se turnaj moc
líbil.
PŘIPRAVUJEME
BĚH OSVOBOZENÍ
Termín:
Místo startu a cíle:
MŠ
ZŠ
pondělí 5. května 2014
Alej Hynka Tošenovského Dolní Bečva
Prezentace - 8:45 hodin
Start: 9:00 hodin
Prezentace – 9:45 hodin
Start: 10:00 hodin
Kategorie: dívky, hoši

MŠ – mladší – do 5 let, starší – do 7 let

1. – 2. třída

3. – 4. třída

5. – 6. třída

7.,8. a 9. třída
Na vítěze čeká – pohár, diplom a cena.
Hlavní sponzor - Obec Dolní Bečva
Organizační zajištění ŠKSK při RO, LK Radhošť, Klub seniorů
Péče o závodníky - pedagogové MŠ a ZŠ Dolní Bečva
Ředitel závodu
Mgr. Ludmila Linhartová
Hlavní rozhodčí
Luděk Pavlíček
19
KURZ VITARIÁNSTVÍ
I vám může živá strava změnit život
Přijďte prožít odpoledne trochu jinak, vyzkoušet si - pro někoho
netradiční, ale přitom velmi pohodlné „nevaření“. Doufám, že se pro
Vás stane třeba i jen částečnou inspirací do budoucna. Na kurzu se
dozvíte, jak se co dělá a proč je syrová strava prospěšná, jakým
způsobem můžete docela rychle dosáhnout nejen zdraví, štíhlejší
postavy, ale i omládnout a mít spoustu energie
Náplň kurzu:
- seznámení s principy syrové stravy (vitariánstvím)
- ukázka přístrojů a jejich praktické použití
- příprava smoothie a jeho ochutnávka
- příprava zákusku a opět ochutnávka
- trošku jiné mléko, zmrzlina a palačinky - ukázka
- klíčení a sušení (placky – ukázka)
- krátký film – projekce
Komorní prostředí: 15 až 20 účastníků
Kdy: 1O. nebo 11. 5. 2014
od 14.00 do přibližně 18.00 hodin, možno i déle po domluvě
Kde: Dolní Bečva 10, Penzion U Blinků
Cena: 300 Kč
Nutno zaplatit dopředu při přihlášení – podle množství zájemců budu
nakupovat potraviny na přípravu pokrmů. V případě většího zájmu
nebo nevyhovujícího času, lze domluvit i jiné termíny obdobného
projektu.
Kontakt pro přihlášení a bližší informace:
Mgr. Pavla Feberová – mob. 777 871 903
Email: [email protected]
adresa: Dolní Bečva 10, penzion U Blinků
20
DEN DĚTÍ
aneb Pojďte si hrát s Javořinou!
Poslední květnovou sobotu srdečně
zveme malé i velké, děti, rodiče,
prarodiče, praprarodiče a všechny,
kteří si rádi hrají, aby spolu s námi
oslavili Den dětí.
Přijďte si s námi zasoutěžit, poslechnout cimbálovou muziku nebo
něco pěkného vlastnoručně vyrobit.
Program se bude konat v sobotu 31. 5.2014 od 14 hodin na návsi v
Dolní Bečvě, za podpory obce Dolní Bečva, města Rožnov pod
Radhoštěm, ve spolupráci s komisí ŠKS, myslivců, fotbalistů
a hasičů z Dolní Bečvy.
Těšíme se na vás!
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI ZŠ DOLNÍ BEČVA
Školní sportovní klub byl zaregistrován dne 10. 9. 1992 u Asociace
školních sportovních klubů v Praze s žádostí o finanční dotaci pro
výstavbu tělocvičny. Ustavující schůze ŠSK se konala
16. 2. 1996. Předsedou byla zvolena Olga Křenková, která tuto
funkci vykonává dodnes. Jejím úkolem je vyhledávat a získávat
dobrovolné vedoucí kroužků, koordinovat činnost kroužků, vést
evidenci členů a hlásit členskou základnu AŠSK v Praze,
zabezpečovat kroužky materiálně.
První kroužky, které vznikly, byly provozovány ještě ve staré
tělocvičně, jedné ze tříd v budově školy. Vznikl kroužek Aerobicu
vedený paní Ťáňou Ondryášovou a Zdeňkou Tvardkovou, Ji Jutsu
vedený panem Radkem Juříčkem, Petrem Vojkůvkou a Radkem
Vojkůvkou, Turistický kroužek, vedený paní Jitkou Petrlovou a
Šachový kroužek, vedený panem Stanislavem Markovičem.
21
Počet členů v tomto roce byl 89.
Po dostavění tělocvičny, kroužků dále přibývalo, obměňovali se
vedoucí:
Aerobic: Táňa Ondryášová, Martina Závorková, Tomáš Vlček, Jana
Petrlová
Ji Jutsu: Radek Juříček, Petr Vojkůvka, Radek Vojkůvka
Turistický kroužek: Jitka Petrlová, Zdeňka Tvardková
Šachový kroužek: Stanislav Markovič
Lyžařský kroužek: Ivan Hrstka, Pavel Navařík, Růžena Chrástecká
SDH: Libor Mikuda, Jiří Vavřín, Pavel Balcar
Stolní tenis: Zdeněk Křenek, Marie Kozáková, Libor Fusek
Halový tenis: Oto Mrlík, Jiří Krhut
Fotbal: František Vašek, Ladislav Šena, Rudolf Závorka, Jiří Slížek,
Jan Krba, Dalibor Vašek, Zdeněk Maléř, Vítězslav Jurča, Tomáš
Tvardek, Milan Vašek, Radek Růčka, František Kovář, Zdeněk
Mikunda, Martin Adamec, Robert Janíček, Libor Fusek, David
Bolcek, Zdeněk Porubský, Aleš Kuběna, Radek Vojkůvka, Luděk
Pavlíček
Volejbal: Petr Špatný, Milan Vašek, Josef Jurajda, Martin
Chumchal, Libor Fusek
Míčové hry: Jana Hrubá, Lída Linhartová
Florbal: Zbyněk Štampovský, Olga Křenková, Vilém Janoušek
Taneční kroužek: Pavla Kopcová, Věra Stachová
Sportovní hry: Helena Hýblová
22
Mažoretky: Veronika Kubjáková, Monika Spisarová, Blanka
Trenčanská, Blanka Krhutková
Košíková: Martin Polách
Na vedení kroužků se podílelo 55 vedoucích. Nejdéle působícím
vedoucím je Libor Mikuda SDH od r. 1997. Obětavým vedoucím je
také Libor Fusek, který od roku 2007 vede 3 kroužky – Fotbal, Stolní
tenis, Volejbal. K dlouhodobě působícím vedoucím patři také
Zbyněk Štampovský, Olga Křenková a Blanka Chmelařová
(Trenčanská).
Největším úspěchem bylo 4 místo v republikovém finále v Malé
kopané v roce 1998.
3. místo v krajském finále v Odbíjené - 6.6. 2002 – Uherské Hradiště
3. místo v krajském finále ve Florbalu – 12.1.2009 – Uherský Brod
2. místo v krajském kole Florbal Cup – 17.1.2011 – Kelč
2. místo v krajském kole žákyně ve Florbalu – 18.3.2009 Uherský
Brod
1. místo v okresním kole Florbal Cup – 20.12. 2010
1. místo v okresním kole ve Florbalu žákyně – 3. místo v krajském
finále
DO REDAKČNÍ POŠTY DOŠLO
TRAMPOLÍNOVÁ ELITA NA DOLNÍ BEČVĚ
Na pouhý jeden den rožnovský oddíl skoků na trampolíně
přesunul své působiště ze ZŠ Pod Skalkou do tělocvičny na Dolní
Bečvě, kde 5. 4. 2014 uspořádal 1. kolo Českého a Žákovského
poháru, za hojné účasti více než 80 závodníků z celé České
republiky. Sešli se zde účastníci z Prahy, Liberce, Litoměřic,
Odolené Vody, Dvora Králové n. L., Olomouce a Rožnova p. R.
Kvalitu výkonů zajišťovali seniorští reprezentanti ČR v mužských i
ženských kategoriích a velmi příjemnou atmosféru zase diváci, kteří
využili jedinečnou příležitost v roce vidět nejlepší skokany ČR na
23
vlastní oči. Nejprve proběhla soutěž Žákovského poháru. Mladším
závodníkům se příliš nedařilo. Nejlépe se z rožnovských umístila
Nikola Giebelová, které 8 členné finále uniklo o malý kousek a
skončila na 10. místě. V kategorii žen měly svůj den hned dvě
rožnovanky - Kateřina Solanská a Michaela Karbanová, které z
kvalifikace postupovaly z prvních dvou míst a stejné pořadí si
udržely i po finále. Zvítězila Katka Solanská. Třetí místo obsadila
Karolína Dolejšová z Liberce. V soutěži synchronních dvojic žen
vyhrál kvalifikaci pár Solanská – Karbanová z Rožnova p. R. Avšak
díky nedorozumění ve finále, začala jedna závodnice sestavu a druhá
ne, což mělo za následek nulové hodnocení. Zaslouženě tak zvítězil
smíšený pár Olomouce a Rožnova – Iveta Krönerová a Štěpánka
Matuštíková, kerý postupoval do finále z druhého místa.
Soutěži mužů vévodil momentálně nejlepší český
reprezentant Martin Pelc z Prahy Žižkova, který skáče ve své volné
sestavě tři trojná salta. Adam Sült, který přestoupil kvůli studiím z
Rožnova do Prahy – Kampa, zvládl kvalifikaci na výbornou a do
finále postupoval z druhého místa. Ve finále však zaváhal, předčasně
ukončil sestavu u kraje trampolíny, kdy nebylo bezpečné pokračovat
dále. Na druhém místě tak skončil Naim Ashab z Prahy-Kampa,
který předvedl nejobtížnější sestavu a získal si svým bojovným
výkonem sympatie diváků. Třetí místo získal juniorský reprezentant
Lukáš Majer z Prahy-Kampa. Kvalifikaci synchronu mužů vyhrál
momentálně nejlepší pár ČR: Adam Sült- Martin Pelc (KAM -ŽIŽ).
Ve finále však vše bylo jinak. Sült s Pelcem sestavu nedokončili.
Vítězství pak putoval k páru Naim Ashab- Kryštof Baümelt (KAMLBC), druhé místo vybojovali Jiří Kurtin a Aleš Kočvara (LBCLTM)
V průběhu závodu proběhla sbírka na konto vyhořelého
Libušína, kterou vyhlásil pořádající oddíl trampolín TJ Rožnov. Z
dobrovolného vstupného se vybralo téměř 4 tisíce korun. Velmi
děkujeme všem divákům za jejich příspěvky. Velký dík také patří
sponzorům, rodičům a obci Dolní Bečva, že jsme za jejich podpory
mohli závod uskutečnit na tak vysoké úrovni. Vzhledem k tomu, že
se všem účastníkům na Dolní Bečvě velmi líbilo, je velmi
pravděpodobné, že se trampolínový závod v tak vysoké úrovni opět
na Dolní Bečvu v příštím roce vrátí.
24
Výsledky ve zkratce:
Žákyně: 1. Bulanderová L. (LTM), 2.Tyllerová A. (ODV), 3.
Bendová M.(LBC)...10.Nikola Gieblová,17.Eliška
Dorušková,19.Natálie Krhutková, 23.Vendula Halamíčková,
24.Šárka Vachníková a 27. Aneta Stanečková.
Žáci: 1. Hořejší V. (KAM), 2. Hruda D. (LBC), 3. Michalko A.
(LTM)...Stanislav Prečan skončil na 13. místě.
Synchrony žactvo: Hruda- Doležal (LBC), 2. Záhorová-Michalko
(LTM), 3. Hrabánková-Pretlová (KAM)
Ženy: 1. Kateřina Solanská (ROŽ), 2. Michaela Karbanová (ROŽ),
3. Karolína Dolejšová (LBC)...7.Michaela Švecová, 14.Kristýna
Kubešová,18.Kamila Bartoňová a 20.Štěpánka Matuštíková.
Muži: 1. Pelc (ŽIŽ). 2. Ashab (KAM), 3. Majer (KAM)... 8. Sült
Muži synchronní dvojice:1. Ashab- Baümelt (KAM/LBC), 2.
Kurtin- Kočvara (LBC/LTM), 3. Sült- Pelc (KAM/ŽIŽ)
25
FC Dolní Bečva
www.fcdolnibecva.cz
Jaro - 2014
Termínová listina -
Trenér: Růčka Radek
Datum
Den
23.03.
30.03.
06.04.
12.04.
20.04.
27.04.
03.05.
11.05.
18.05.
25.05.
31.05.
08.06.
15.06.
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Začáte
k
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
muži A
(jaro 2014 I.A.tř.Sk.A)
Asistent: Svak Jan, Sekyra Stanislav
Utkání
Sraz/
doprava
Dolní Bečva - Nedašov
Podkopná Lhota – D.Bečva
Dolní Bečva - Štítná nad Vláří
Vsetín - Dolní Bečva
Dolní Bečva – Val. Klobouky
Dolní Bečva - Kelč
Vidče - Dolní Bečva
Zubří - Dolní Bečva
Podlesí - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Vlachovice
Juřinka - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Brumov
Valašské Meziříčí – D.Bečva
14:00
13:00
14:30
14:15
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:30
15:00
15:30
15:30
26
Termínová listina muži B (jaro 2014 okr. přebor)
Trenér: Pavlica Radek
Asistent: Jurča Vítězslav
Datum
06.04.
13.04.
20.04.
27.04.
04.05.
10.05.
17.05.
25.05.
01.06.
08.06.
14.06.
21.06.
Den
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
Ne
Ne
So
So
Začátek
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
Utkání
Val.Bystřice - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Huslenky
Kelč - Dolní Bečva
Horní Bečva – Dolní Bečva
Dol. Bečva – Velké Kralovice
Střítež - Dolní Bečva
Dolní Bečva- Hutisko Solanec
Lhotka n.B. - Dolní Bečva
Dolní Bečva-Nový Hrozenkov
Poličná-Dolní Bečva
Dolní Bečva-Prostřední Bečva
Dolní Bečva-Podlesí
Sraz
domluva
15:00
domluva
domluva
15:30
domluva
15:30
domluva
15:30
Domluva
15:30
15:30
Termínová listina DOROST (jaro 2014 okr. přebor sk.C)
Trenér: Maléř Radek
Datum
12.04.
20.04.
27.04.
01.05.
11.05.
18.05.
24.05.
08.06.
14.06.
Den
So
Ne
Ne
Čt
Ne
Ne
So
Ne
So
Začátek
13:30
13:00
13:00
13:30
13:00
13:30
10:00
10:00
16:30
Utkání
Horní Bečva - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Hutisko Solanec
Loučka - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Poličná
Dolní Bečva - Vigantice
Dolní Bečva - Choryně
Poličná - Dolní Bečva
Vigantice - Dolní Bečva
Choryně - Dolní Bečva
27
Sraz
12:30
12:15
11:45
12:45
12:15
12:45
08:45
09:00
15:00
Termínová listina MLADŠÍ ŽÁCI (jaro 2014 okr. přebor sk.B)
Trenér: Matula Milan
Vedoucí mužstva: Špatný Petr
Datum
06.04.
11.04.
20.04.
25.04.
04.05.
11.05.
16.05.
25.05.
01.06.
07.06.
Den
Ne
Pá
Ne
Pá
Ne
Ne
Pá
Ne
Ne
So
Začátek
12:30
17:00
12:00
17:00
14:00
14:00
17:00
14:00
10:00
10:00
Utkání
Krhová - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Val.Bystřice
Hrachovec - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Podlesí
Dolní Bečva - Kelč
Zašová - Dolní Bečva
Kateřinice - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Krhová
Kelč - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Zašová
Sraz
11:45
16:30
11:15
16:30
13:30
13:00
15:45
13:30
09:00
09:30
Term. listina ST. PŘÍPRAVKA (jaro 2014 okr. přebor sk.D)
Trenér: Pavlíček L. , Kuběna A., Matula M. Vedoucí mužstva: Špatný P.
Datum Den Začátek
Utkání
Sraz
13.04.
19.04.
26.04.
02.05.
10.05.
17.05.
23.05.
31.05.
08.06.
Ne
So
So
Pá
So
So
Pá
So
Ne
13:00
10:00
13:30
17:00
10:00
10:00
17:00
11:00
14:30
Vidče - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Pro.Bečva
Val.Bystřice - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Rožnov p.R.
Vigantice - Dolní Bečva
Hutisko - Dolní Bečva
Dolní Bečva - VKK (červení)
VKK (modří) - Dolní Bečva
Dolní Bečva - Nový Hrozenkov
28
12:15
09:30
12:45
16:30
09:15
09:15
16:30
10:00
14:00
Term. listina ML PŘÍPRAVKA (jaro 2014 okr. přebor sk.C)
Trenér: Matula Milan
Vedoucí mužstva: Glamoš Michal
Den Začátek
Turnajová mužstva
20.04. Ne
13:00
Vigantice – Dolní Bečva, VKK, Horní Bečva
27.04. Ne
13:00
VKK – Dolní Bečva, Vidče, Vigantice
03.05. So
14:00
Dolní Bečva – Rožnov, Horní Bečva, Vigantice
10.05. So
10:00
Střítež – Rožnov, Dolní Bečva, VKK
18.05. Ne
10:00
VKK – Vigantice, Horní Bečva, Dolní Bečva
24.05. So
10:00
Vigantice – Dolní Bečva, VKK, Vidče
31.05. So
10:00
Střítež – VKK, Vidče, Dolní Bečva
08.06. Ne
10:00
Dolní Bečva – Horní Bečva, Zubří, Vigantice
Pořádajícím klubem je vždy mužstvo uvedeno na prvním místě
Datum
Komise mládeže FC D. Bečva ve svých řadách ráda uvítá další
zájemce z řad mládeže.
Pro jarní sezónu 2014 máme v juniorských kategoriích následující
mužstva:
-
mladší přípravka, trenér Glamoš Michal, tel. 724 230 252
starší přípravka, trenér Pavlíček Luděk, tel. 731 443 422
- mladší žáci, trenér MatulaMilan, tel. 773 606 162
- dorost, trenér Maléř Radek, tel. 732 861 420
Časy tréninků a další INFO najdete na našich stránkách:
www.fcdolnibecva.cz
Kluci a holky pojďte se bavit s balónem, přijďte mezi nás, rádi
Vás uvidíme!!
29
Klubové zprávy a aktuality
Hostování prodlouženo: Křiva Aleš -Vigantice, Růčka
Jaroslav, Vyvijal Filip a Ryl Jan-Rožnov p. R., Polanský
Petr-Valašská Polanka, Mičkal Jaroslav - Zubří.
Radek Růčka se vrátil zpět z půlročního hostování-Vigantice
Hostování
Mládež: Špatný Kryštof, Jan Kuběna, Dědič Lukáš –
z
Val. Meziříčí (střídavé starty do ligových soutěží), Jan
Dol.Bečvy
Dědič-Vigantice
Po ukončení jarní sezóny proběhne valná hromada FC
Valná
s volbou výboru a s naplánováním dalších činností FC.
hromada
Po dohrání jarní sezóny se plánuje důležitá brigáda, kdy je
potřeba provést opravu automatického zavlažovacího
systému (zavlažovací hlavy jsou utopeny pod terénem)
Brigády
Řádný popř. mimořádný termín brigády bude zveřejněn
obvyklým způsobem.
Společná
Nabídka skupinové dovolené pro FC Dolní Bečva
dovolené v Chorvatsko 2014 (Makarská – Živogošče - kemp DOLE)
Chorvatsku Více na http://www.fcdolnibecva.cz/
28.06. 08:00 – Podradhošťský Bagocup 2014
(tradiční turnaj v malé kopané pro kategorii aktivních
sportovců, neaktivních sportovců a žen),
DISKO
19.07. 13:00 – Memoriál Josefa Bolcka V. ročník
(plánovaní účastníci: Dolní Bečva, Frenštát p. R.,
Prostřední
Bečva
a
Vigantice)
Plán akcí
FC
19.07. 19:00 – Taneční zábava před sportovním dnem
Hostování
na
Dol.Bečvu
20.07. 10:00 – Přátelská utkání mládeže, seniorů, žen.
Tradiční turnaj čtvrtí: Štrček, Sýkovec,
Podhory,Dědina
Soutěže a hry pro děti i dospělé, losování tomboly.
30
Závěrem chceme poděkovat všem fanouškům za jejich
účastnickou, morální a férovou podporu do nadcházející
jarní části sezóny, která nebude jednoduchá. Tíží nás nízký
Závěr
počet hráčů, jak v mládežnických kategoriích, tak i
v mužích. Hráčům pak přejeme mnoho zdraví, vůle,
trpělivosti a sportovních úspěchů.
Poděkování
!!! Děkujeme všem sponzorům za podporu !!!
Cena Dr. Václava Jíry je Fotbalovou asociací ČR každoročně
udělována osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj českého
fotbalu.
Oceňováni tak bývají bývalí vynikající hráči či dlouholetí obětaví
trenéři a funkcionáři. Okresní fotbalový svaz Vsetín navrhl pro rok
2014 na tuto cenu pana Jaroslava Vojkůvku.
Z jeho bohaté hráčské a funkcionářské kariéry jen to nejdůležitější:
V 10 letech začal aktivně chytat jako gólman za žáky Dolní Bečvy. Po
žákovských a dorosteneckých létech působil v letech 1966-1968 jako
31
voják základní služby v RH Sušice. Ještě na vojně Jardu lanařili
do tehdejší Škody Plzeň, která hrála druhou celostátní ligu. Tuto
nabídku ale nepřijal a vrátil se zpět domů. Po vojně se stal kapitánem
mužů Dolní Bečvy a skutečnou oporou mužstva, kde hrál do roku
1986. Po skončení aktivní činnosti byl zvolen do výboru oddílu, kde
vykonával funkce od správce hřiště, pokladníka až po předsedu oddílu.
Od roku 2006 do dneška vykonává funkci sekretáře a pokladníka.
Za dlouholetou obětavou činnost a zásluhy o rozvoj fotbalu převzal
v úterý 1. 4. 2014 pan Jaroslav Vojkůvka v pražském Břevnovském
klášteře z rukou předsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty cenu
doktora Václava Jíry.
V neděli 30. 3. 2014 oslavil Jaroslav Vojkůvka šedesáté sedmé
narozeniny. K narozeninám, dlouholeté činnosti ve fotbale a
k dosažení významného fotbalového ocenění mu za FC Dolní
Bečva srdečně gratulujeme.
32
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DOLNÍ BEČVA
Myslivecké sdružení Dolní Bečva
pořádá 10. 5. 2014
MEMORIÁL ZDEŇKA
ŠIMURDY
Začátek 8,30 na střelnici na Kamenném
Občerstvení zajištěno
MO KDU ČSL A OBEC DOLNÍ BEČVA
MO KDU ČSL a obec Dolní Bečva
zvou maminky a babičky na oslavu
Svátku matek,
která se koná v neděli 11. 5. v sále
pohostinství U Maléřů.
V programu vystoupí děti ZŠ a MŠ
Dolní Bečva. Začátek ve 14,30
hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
33
SDH DOLNÍ BEČVA
Ostravsko - Beskydská šedesátka
Soutěž mladých hasičů
v běhu na 60 metrů přes
překážky-OstravskoBeskydská
šedesátka
2014 se uskutečnila 22.
a
23.
března
v
ostravském atletickém
tunelu. Společně s
družebním hasičským
sborem z OstravyMichálkovic jsme ji
pořádali již potřetí.
Letošní ročník byl
současně 1. závodem 1.
ročníku Českého halového poháru v běhu na 60 metrů. Soutěže se
zúčastnilo 364 dětí. Samotný průběh soutěže byl obdobný loňskému
schématu, v sobotu své umění předvedli nejmenší závodníci přípravka, dále pak kategorie mladších žáků. A neděli ovládli holky
a kluci z kategorie starších žáků.
V průběhu celé soutěže měli naši závodníci možnost navštívit stanici
Hasičského záchranného sboru v Ostravě - Zábřehu nebo Hasičské
muzeum. Děkujeme našemu družebnímu SDH Michálkovice za
spolupráci na naší společné akci.
Z našeho sboru závodilo celkem 14 dětí, nejlépe z nich se umístila v
kategorii přípravka Aneta Mikudová, s výsledným časem 24,17
sekund obsadila pěkné 6. místo z 56 závodníků.
34
V této kategorii také závodili:
15. místo
Pavlína Babincová
18. místo
Tomáš Kretek
27. místo
Vojtěch Laža
27,07 sek.
27,41 sek.
29,66 sek.
PŘEDPOUŤOVÁ ZÁBAVA
V sobotu 14. června se uskuteční ve sportovním areálu taneční
zábava, od 19:00 vystoupí skupina
FUNNY MELODY z Olomouce.
Srdečně zvou pořadatelé, zastřešení a občerstvení zajištěno.
35
36
37
PILA PAŘENICA JIŘÍ
Dolní Bečva čp. 424 603815216,
734585397
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Štípaná polena (buk) – délka 30, 35, 40
cm
 Sypaná – cena od 1000,- Kč / sprm
 Uložená – cena od 1350,- Kč / prm
Při odběru 7,5 sprm doprava zdarma
Zpravodaj 5,6 / 2014, zpracování příspěvků: Jana Vavřínová
Uzávěrka dalšího zpravodaje obce: 11. 6. 2014
e-mail: [email protected], www.dolnibecva.cz,
Tisk: ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Dolní Paseky 1618,
Rožnov p/R, 571 653 99
38
Download

Zpravodaj 05-06/2014