Spravodajca mesta/2014/ročník XVI/august/číslo 16
Turzovka
Turzovka má ďalšie atraktivity: historický zvon aj nové CD Turzovanky
400-ročný zvon, ktorý turzovskému kostolu v roku 1614 venoval
palatín Juraj Thurzo, bol slávnostne prezentovaný verejnosti na
tohtoročných Beskydských slávnostiach. Znovuobjavený Thurzov zvon
mieri do pripravovaného mestského múzea.
Hlavný folklórny program 43. Beskydských slávností „Vitajte doma,
rodáci“ moderovala Magdaléna Hacková. Počas programu viceprimátor
mesta Kamil Kobolka spolu s folklórnou divou Helenou Záhradníkovou
a speváčkami folklórnej skupiny Turzovanka uviedli nové CD „Kedž jo
pudžem o, mamičko, od Vas“.
Nový školský rok sa blíži, na oddych ostávajú školákom posledné týždne
Školský rok sa na všetkých školách
začne v utorok 2. septembra. Na Základnej škole to bude o 8,30 slávnosťou v amfiteátri. V týždni od 25. 8. v čase od 8,00 do
13,00 môžu rodičia prihlasovať svoje deti
na obedy a do ŠKD. Stravné a poplatky za
pobyt v ŠKD sú rovnaké ako v minulom
školskom roku. Zoznamy žiakov prvých
tried budú zverejnené vo štvrtok 28.8. o
13,00 pri vstupe do pavilónu A. Žiadosti o
zľavnené cestovné sa potvrdzujú v kancelárii školy v pavilóne A priebežne. Po pedagogickej stránke je školský rok
pripravený, stavebné práce na pavilóne B
pokračujú podľa harmonogramu a nemali
by výrazne ovplyvniť vyučovací proces.
Čo sa týka Materskej školy v súčasnosti
samospráva mesta čaká na stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
na otvorenie elokovanej triedy pre 5 – 6
ročné deti – tá bude otvorená najmä pre
„odročených prvákov“ s poldennou dochá-
Technická porucha na
lokomotíve zmarila
úsilie organizátorov
Organizátorom je ľúto, že historická jazda
na oslavu 100. výročia trate Čadca - Makov
nedopadla podľa očakávania a ľudia boli
sklamaní z toho, že nemohli vidieť krásnu
parnú lokomotívu „šlachtičnú“ Škodu
475.196.
Technická porucha, spôsobená objektívnymi skutočnosťami, nastala tesne pred podujatím bez možnosti jej odstránenia zo
strany dodávateľa, keďže sa jedná o špecifickú a výnimočnú službu.
Napriek tomu organizátori vyvinuli úsilie, aby nesklamali návštevníkov, a zabezpečili náhradný rušeň, aby mohlo
podujatie prebehnúť podľa harmonogramu
a v jednotlivých mestách a obciach pripraveného programu.
Organizátori – mestá a obce Mikroregiónu Horné Kysuce, veria, že sa Spolku
Výhrevne Vrútky podarí odstrániť závadu
a že si túto službu – jazdu historickým
vlakom ťahaným parnou lokomotívou –
budú môcť v budúcnosti objednať.
dzkou v priestoroch ŠKD Turzovka. Ak
bude udelený súhlas na otvorenie tejto
triedy, môže MŠ kapacitne prijať všetky neprijaté deti, za podmienky, že si rodičia neprijatých detí opäť podajú žiadosť o prijatie
dieťaťa do materskej školy pre školský rok
2014/2015. Dňa 27. augusta 2014 o 15:00
h. sa v MŠ uskutoční zasadnutie Združenia rodičov školy, na ktorom sa dozvedia
všetky potrebné informácie.
Pozývame všetkých rodičov, vrátane rodičov neprijatých detí.
Základná umelecká škola Turzovka
otvára v školskom roku 2014 / 2015 štúdium I. stupňa (žiaci základných škôl), II.
stupňa (žiaci stredných škôl) i štúdium pre
dospelých vo všetkých odboroch umeleckého vzdelávania – hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno – dramatickom.
Pripravuje na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania. Otvorenie školského roka
sa uskutoční 2. septembra 2014 od 9. 00 do
16. 00 hod. v budove ZUŠ. Na štúdium je
možné sa prihlásiť do 12. 9. 2014 v pracovných dňoch v čase od 10. 00 do 17. 00 hod.
Bližšie informácie získate na č. tel. 4352
549, 0905 597 404 a na našej webovej
stránke www.zusturzovka.sk.
Centrum voľného času Turzovka –
deti sa môžu prihlásiť do záujmových útvarov na nový školský rok2014/2015 už v poslednom augustovom týždni a ich zápis
potrvá až do 14. Septembra 2014. Každé
dieťa na začiatku školského roku dostane
v triede ponukový letáčik s prihláškou,
ktorú môže odovzdať osobne v pracovných dňoch v CVČ Turzovka v čase od 8,00
do 17,00 alebo v škole /prihlášky budú
zbierať pracovníčky CVČ Turzovka/.
Školné na krúžky školský rok 2014 / 2015
a ponuka krúžkov na nový šk. rok je zverejnená na stránke www.cvcturzovka.sk.
Stanovisko dodávateľa – „Spolku Výhrevne Vrútky“
2 otázky pre
O Turzovke sa už popísalo veľa a z vydavateľskej dielne Spolku priateľov Turzovky
vyšlo niekoľko knižných titulov, z ktorých sa
čitatelia dozvedia mnohé zaujímavosti od založenia Turzovky až po jej súčasnosť. Avšak
jej celá história ostáva stále neprebádaná,
čoho dôkazom je neustále hľadanie a zhromažďovanie archívnych záznamov a historických artefaktov. Jedným z tých, ktorí sa na
profesionálnej úrovni venujú skúmaniu dejín Kysúc a Beskýd je
Mgr. Drahomír Velička, PhD., odborný pracovník Štátneho archívu Bytča – pobočka Čadca, predseda združenia historikov
Terra Kisucensis, ktorému sme dnes položili naše dve otázky:
1. Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Turzovke, ste si prevzali „Cenu primátora mesta Turzovka“
za osobitný prínos v oblasti systematického vedeckého výskumu a bádania histórie mesta a Kysúc, čo toto ocenenie pre
Vás znamená?
V prvom rade to bolo pre mňa veľké prekvapenie. Samozrejme som nesmierne rád, že sa mi dostalo takejto pocty v rodnom meste a osobitne ma teší fakt, že ocenenie mi bolo udelené
za odbornú činnosť. Žiaľ v súčasnosti nebýva častým zvykom
oceňovať odbornosť, o to je pre mňa Cena primátora mesta vzácnejšia.
2. Našim občanom a návštevníkom mesta ste pri príležitosti 43. ročníka Beskydských slávností predstavili jeden zo
vzácnych artefaktov, zvon, ktorý Turzovke venoval palatín
Juraj Thurzo, môžete nám bližšie predstaviť jeho 400 ročnú
púť?
Využijem túto príležitosť na trochu podrobnejšiu prezentáciu
spomínaného zvona. Z predchádzajúcej publikačnej činnosti
bolo známe, že ide o zvon, ktorý v roku 1614 nechal pre prvý drevený turzovský kostol uliať vtedajší uhorský palatín a zakladateľ
Turzovky Juraj Thurzo. Jeho ďalšie osudy však nie sú širokej verejnosti dostatočne známe. Tento Thurzov zvon bol v roku 1692
presunutý do druhého dreveného kostola, odtiaľ v roku 1728 do
prvého murovaného a v roku 1759 do súčasného farského kostola. Tu potom slúžil svojmu účelu až do roku 1873, kedy ho vtedajší turzovský farár František Tagáni nechal preniesť do zvonice
v Prednej Olešnej. Hoci Turzovka tým prišla o svoj najstarší zvon,
paradoxne ho tento prevoz uchránil od rekvirácie počas prvej svetovej vojny. Postupne zvon upadol do zabudnutia a až počas prác
na monografii Farnosť Turzovka bol znovuobjavený a prezentovaný verejnosti. Chcem zvýrazniť, že tento zvon bol vždy majetkom cirkvi, tzn. Farnosti Turzovka. Nie je pravdou, že by to bol
obecný zvon Olešnej. Koniec koncov dosť jasne o tom vypovedá
nápis na zvone i datovanie do čias, kedy Olešná ešte vôbec nejestvovala. Som mimoriadne potešený skutočnosťou, že sa túto
vzácnu pamiatku podarilo zachrániť, prezentovať verejnosti
počas tohtoročných Beskydských slávností a že neskôr ju budú
môcť všetci záujemcovia obdivovať v pripravovanom mestskom
múzeu.
Rozlúčili sme sa s Jánom Holazom,
dlhoročným činiteľom v samospráve
mesta Turzovka
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
S hlbokým žiaľom prijali všetci Turzovčania smutnú správu,
že nás dňa 13. augusta 2014 vo veku nedožitých 95 rokov navždy
opustil dlhoročný činiteľ samosprávy mesta, bývalý predseda
MsNV a prvý primátor mesta Turzovka Ján Holaza.
Obdobie jeho vedenia mesta v pozícii predsedu MsNV v rokoch 1969 – 1981 sa dá hodnotiť ako veľmi plodné a so stavebných
diel treba spomenúť napr. výstavbu mestského podniku Technických služieb (dnes Mestský podnik služieb), športovo-rekreačného areálu s lyžiarskymi vlekmi na Bukovine, výstavbu
rybníkov v mestskej časti Predmier, polikliniky, materskej školy
na sídlisku Šarky, viacerých mestských komunikácií či inej infraštruktúry mesta. Bol zanieteným podporovateľom športu a kultúry – zaslúžil sa o výstavbu asfaltových ihrísk MLMF či
prírodného amfiteátra. Zanietenosť a aktivity pre prácu v meste
mu pomohli vrátiť sa do vedenia samosprávy po novembri 1989
ako historicky prvého primátora mesta.
Česť jeho pamiatke.
Oznam Mestskej knižnice
Mestská knižnica oznamuje svojim čitateľom, že od 18. augusta do 31. augusta 2014 bude z dôvodu čerpania dovoleniek
zatvorená.
Všetkým svojim čitateľom prajeme krásne prázdniny a dovolenky a tešíme sa na nich 2. septembra aj s novými knihami.
Kino Jašík, september 2014
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ
Sobota 6. 9. 2014 o 17.00 hod.
animovaná rozprávka.
Kto sa nebojí ten si pochutná...
Mládeži prístupný, Vstupné: 2,50 €
Beskydské slávnosti
Rekordmanské aktivity v Turzovke mali dve jubileá
10. ročník FILMFESTU a udelenie
10. titulu Rekordman roka
Predstavitelia mesta, hostia a ocenení laureáti 2014. Zľava: Mgr. Drahomír Velička, PhD.,
Imrich Stolárik (syn laureáta, z Kanady), MUDr. Mirko Staneček a MUDr. Darina Stanečková,
Janka Kyjanicová, Helena Záhradníková, primátor Miroslav Rejda, Danica Janišová, Helena
Fulierová, JUDr. Štefan Bieľak (podpredseda Prešovského samosprávneho kraja, člen rady
ZMOS), Mária Malíková, Anna Staníková, viceprimátor Mgr. Kamil Kobolka
Nové mená v kronike laureátov ocenení mesta,
Thurzov zvon a výstava maliara svetového formátu
Turzovské leto, ktorého vrcholom sú Beskydské slávnosti, prinieslo v uplynulých týždňoch naozaj skvelé
podujatia a organizátori nesklamali ani v záverečnom víkende. Ten bol opäť naplnený bohatým spoločenským, kultúrnym ale aj zábavným programom.
V piatkové odpoludnie desiatky hostí zavítali najprv na slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom sa vybraným laureátom odovzdávali ocenenia samosprávy mesta.
Slávnostné chvíle zasadnutia MsZ boli podčiarknuté prítomnosťou
rodákov zo zahraničia, ktorí sem zavítali na 5. svetové stretnutie
Turzovčanov a ich potomkov, i ďalších významných hostí. Spríjemnili ich svojimi vystúpeniami aj tóny, ktoré vyčarila ĽH Muzička spod Grúňa.
Prvé strany novodobej kroniky ocenení sa napísali v roku 1998
pri príležitosti 1. svetového stretnutia Turzovčanov. V predvečer
43. Beskydských slávností, na ktorých sa zároveň konalo aj jubilejné 5. svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov, pribudli
k doterajším 134 laureátom ďalšie mená ľudí, ktorých život, práca,
či iné osobné aktivity pozitívne zasiahli do diania v našom meste.
Ocenení laureáti mesta:
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TURZOVKA:
Helena Záhradníková, folklórna diva - za celoživotné dielo
v oblasti výskumu a vynikajúcej interpretácie ľudových piesní
z Turzovky a regiónu Kysúc, za úspešnú reprezentáciu Mesta Turzovka a za mimoriadny prínos pri uchovávaní tradičnej ľudovej
kultúry Slovenska.
Imrich Stolárik, publicista, krajanský spolkový dejateľ, in
memoriam - za aktívnu prácu v krajanských spolkoch, významnú
podporu a propagáciu Slovenska a Slovákov i šírenie dobrého
mena mesta ako svojho rodiska v zahraničí.
CENA MESTA TURZOVKA:
Helena Fulierová, učiteľka MŠ, umelecká vedúca Ženskej folklórnej skupiny Turzovanka a vedúca chrámového zboru Patrička - za osobitný prínos v oblasti organizácie zborového spevu
v turzovke a interpretáciu ľudových piesní, zvykov a obyčajov z Turzovky a regiónu Kysúc, za úspešnú reprezentáciu Mesta Turzovka
a za mimoriadny prínos pri uchovávaní tradičnej ľudovej kultúry.
MUDr. Mirko Staneček, stomatológ, MUDr. Darina Stanečková, praktická detská lekárka - za celoživotnú lekársku prácu
a odbornú starostlivosť o občanov mesta a regiónu v oblasti zdravotníctva (pri príležitosti odchodu do dôchodku).
Sobotňajší program začínal už v ranných hodinách, kedy pri
pamätníku Tomáša Uhorčíka v Parku rodákov stretlo takmer 150
turistických nadšencov, a po prezentácii a symbolickom vypočutí
si rozsudku smrti nad zbojníckym kapitánom, vyštartovali na pripravené tri trasy “Uhorčíkovým chodníkom“ do priľahlých vŕškov
Beskýd a Javorníkov. O 10.00 sa už na hlavnom pódiu na pešej
zóne pred Mestským úradom stretli nadšenci rekordmanských aktivít.
Ako je už azda všetkým známe, mesto Turzovka sa môže pýšiť
titulom Hlavné mesto slovenských rekordov. Ten tohtoročný –
UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU
MESTA TURZOVKA:
Danica Janišová, pedagóg, kapitánka skautských oddielov za prínos a záslužnú prácu v oblasti voľnočasových aktivít detí
a mládeže, organizáciu skautských oddielov a úspešnú reprezentáciu Mesta Turzovka a regiónu Kysúc v športovej a spoločenskej oblasti.
Anna Staníková, členka Farskej charity - za dlhoročný prínos
a záslužnú prácu v charitatívnej oblasti a posilňovania kresťanského prístupu v spoločnosti.
Mária Malíková, dlhoročná členka DHZ Turzovka - za dlhoročné členstvo a záslužnú prácu v DHZ Turzovka a podporu zásahovým jednotkám pri odstraňovaní následkov živelných
udalostí v meste a jeho okolí.
Organizátori 10. ročníka
festivalu - Slovenské rekordy a
Mesto Turzovka odpremietali v
piatok v Parku rodákov sériu
dokumentov o slovenských rekordoch. Odpremietaná bola
projekcia dokumentov TV
Markíza, z relácie REFLEX,
ktorých tvorcom je Patrik Šteller z Bratislavy. Bol zároveň
hosťom festivalu. TV Markíza
získala ocenenie za dlhoročnú spoluprácu za dokumentovanie
aktivít Slovenských rekordov. Pozvanie na Filmfest prijal aj Ivan
Vredík, organizátor Letného filmového festivalu HAH v Dolnej
Strehovej.
Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa stala 10. držiteľom
titulu Rekordman roka. LIDL podporil spoločensky zodpovedné
projekty v oblasti životného prostredia. Vysadil dva LIDL lesy
vo Vysokých a Nízkych Tatrách a hodnotné výsledky zaznamenala spoločnosť v zbere PET obalov z nápojov v akcii Ekohra.
Ocenenie Rekordman roka 2014 prevzal v Turzovke v sobotu
počas pokusu o nový zápis v preliezaní „kľúčovej dierky“ zástupca spoločnosti LIDL Slovenská republika Tomáš Bezák.
Organizátori zaviedli pri uvedených 10-ročných jubileách
novú kategóriu „Športovec rekordman“. Hokejový útočník slovenskej reprezentácie s číslom 18, Miroslav Šatan, sa stal
prvým, ktorý získal certifikát z Knihy slovenských rekordov
s uvedeným titulom „Športovec rekordman“. Za obdobie rokov
1993 až 2014 strelil v oficiálnych štartoch hokejovej reprezentácie Slovenska 86 gólov. Napriek snahe si však Miro Šatan toto
ocenenie nakoniec nemohol prevziať v Turzovke osobne, a tak
v jeho zastúpení si ho z rúk viceprimátora Kamila Kobolku a zakladateľa Knihy slovenských rekordov Igora Svítka prevzali jeho
rodičia Margita a Emil Šatanovci.
CENA PRIMÁTORA MESTA :
Janka Kyjanicová, učiteľka MŠ, členka ŽFS Turzovanka - za
dlhoročný pôsobenie v oblasti predškolskej výchovy a reprezentáciu a pozitívne zviditeľňovanie mesta v oblasti folklóru pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.
Mgr. Drahomír Velička, PhD., odborný zamestnanec štátneho archívu - za osobitný prínos v oblasti systematického vedeckého výskumu a bádania histórie mesta a Kysúc,
dokumentačnú prácu a pozitívne zviditeľňovanie mesta.
Piatkové sviatočné popoludnie pokračovalo naozaj nevídanou
udalosťou - prezentáciou a odhalením 400-ročného zvona, ktorý
1. turzovskému kostolu v roku 1614 venoval palatín Juraj Thurzo.
Hostia i návštevníci mesta sa tak mohli priamo dotknúť histórie
zhmotnenej v nádhernom zvone a vypočuť si jeho hlas, ktorý srdce
zvonu roznáša po turzovskej farnosti už dlhé štyri storočia.
Ďalším bodom programu bola vernisáž výstavy Vladimíra Gažoviča „S otvorenými očami“. Vladimír Gažovič je umelcom svetového formátu, jeho diela sa nachádzajú v mnohých galériách či
súkromných zbierkach po mnohých krajinách Európy a zámoria.
Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácií, ale aj sochárstvu. Jeho
tvorba čerpá z najrozličnejších výtvarných prúdov od symbolizmu, secesie, surrealizmu, či expresionizmu. Vo svojich dielach
sa snaží zachytiť vnútorné morálne a etické hodnoty súčasného
Vladimír Gažovič druhý zľava, pri mikrofóne riaditeľka DK Agáta
Machovčáková, kurátor Viliam Plevza prvý sprava
človeka. Medzi hosťami výstavy boli viacerí autorovi kolegovia
umelci ako napr. Miroslav Cipár, Ondrej Zimka, Gusto Švábik
a kurátorom bol akademik Viliam Plevza. Vernisáž ozvláštnila aj
jedna milá udalosť – udelenie ocenení Ondreja Zimku - „Kysucký
nebojsa“, ktoré si z jeho rúk pri príležitosti 5. svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov prevzali za svoju prácu na poli
folklóru a ľudového umenia Helenka Záhradníková, Povol
Kužma a Bartolomej Gernát. Piatkový večer zakončil 10. Filmfest
– festival filmov o nezvyčajných rekordoch, ktorý Turzovčanov
pripravil na nasledujúce sobotňajšie podujatie.
V Turzovke máme nový zápis do knihy rekordov,
tentokrát v prechádzaní kľúčovou dierkou!
štrnásty, sa niesol v znamení 5. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov s logom stretnutia, ktoré
znázorňujú zemeguľu s kľúčovou dierkou.
Cieľom organizátorov bolo, aby za 12 hodín prešlo „kľúčovou dierkou“ do sveta čo najviac účastníkov a podľa možnosti sa ich celkový počet dostal
na hranicu zhodnú s číslom letopočtu, teda 2014.
Poldňový maratón odštartoval primátor mesta, Miroslav Rejda, symbolicky odomknutím kľúčovej
dierky a odovzdaním kľúča ďalším hosťom. Pokusu
o zápis do knihy rekordov sa zúčastnili nie len domáci
Turzovčania, ale naše mesto navštívilo i množstvo turistov z celého Slovenska, či zahraničia. Organizátori zaregistrovali účastníkov okrem domácich - Slovákov aj návštevníkov z
Rakúska, Nemecka, Poľska, Veľkej Británie a samozrejme veľký
počet aj s Českej republiky. Medzi rekordmanov sa zaradili po nejakom čase opäť aj ďalší mladomanželia Radovan a Laura Slezákovci.
Počas celého dňa bol pripravený pestrý kultúrny program, v ktorom vystúpili talentovaný speváci, ale i tanečníci z domácich zoskupení Reflex, Silver či úspešných mažoretiek NICOL. Všetci boli
nadšení aj nad umením, výzbrojou či kostýmami skupiny
historického šermu JAGO, ktorá ľudí zabávala počas
celého rekordu. O hovorené sprievodné slovo sa
počas celého pokusu postarala muzikálová herečka a speváčka Katka Ivanková spolu s Kamilom
Kobolkom. Účastníci rekordu mohli organizátorom darovať jeden, alebo viacero nepotrebných
kľúčov, ktoré sa navliekli na jednu kariku. Ich
podstata bola v symbolickom znázornení počtu
odomknutých „kľúčových dierok.“ Vyzbieralo sa ich
711, čo znamená, že takmer každý druhý účastník nechal k rekordu na pamiatku aj takýto „hmotný dôkaz“.
Možno i nepriaznivé počasie do ulíc Turzovky neprilákalo
tých želaných 2014 rekordmanov, no napriek tomu ich počet bol
aj tak úctyhodný a nový slovenský rekord má mesto Turzovka zapísaný s krásnych počtom 1569 rekordmanov.
O tom, či budúcoročné pätnáste pokračovanie prinesie rekordmanským aktivitám v Turzovke viac šťastia si musíme počkať
jeden rok, no už teraz je jasné, že organizátori pripravia opäť zaujímavý nápad, akým sa Turzovka bude môcť opäť uchádzať o ďalší
zápis do Knihy slovenských rekordov.
ZRKADLO NÁZOROV:
Beskydské slávnosti 2014
v Turzovke
Počas uplynulého víkendu sa v Turzovke stretli milovníci
starých aut, aby mohli Turzovčanom, ale aj návštevníkom
mesta prezentovať svoje veteránske skvosty. Účastníkov a majiteľov autoveteránov sme v uliciach mesta poprosili o stručnú
prezentáciu ich automobilov a hodnotenie Rallye.
O. Baják
„Turzovské leto a tak isto aj Beskydské slávnosti navštevujem pravidelne každý rok. Zúčastnil som sa i pokusu o zápis do knihy
rekordov. Musím však povedať, že by sa mi páčilo viac, keby sa Beskydské slávnosti konali na
amfiteátri tak, ako za starých čias.“
Bohatý folklórny program
a 5. svetové stretnutie Turzovčanov
Š. Šteiniger
„Beskydské slávnosti navštevujem pravidelne
a som i účastníkom jedného z podujatí, konkrétne Turzovskej cifrovačky. S kolegami každý
rok na tomto podujatí vystupujeme a musím
povedať, že máme veľkú radosť, že sa niečo
také v Turzovke organizuje.“
J. Šerík
„Turzovku počas Beskydských slávností navštevujem pravidelne. Nemôžem toto mesto vynechať, je to pre mňa veľký sviatok. Mrzí ma
však, že si nestihnem pozrieť program, ktorý
organizátori pripravili pretože prezentujem
drotárske umenie, no počul som čo sa deje
počas hlavného programu. Celé podujatie je veľmi pekné.“
P. Bernát
„Na podujatia Turzovského leta chodím pravidelne, no najmä na podujatia venované ľudovým piesňam. Zúčastnil som sa aj rekordov,
a okrem iného som dnes vystupoval aj na Turzovskej cifrovačke. Veľmi sa mi tento rok páči
rozmiestnenie stánkov.“
Vyvrcholením uplynulého víkendu a zároveň aj vyvrcholením
Turzovského leta 2014 boli už 43. Beskydské slávnosti a 5. Svetové stretnutie Turzovčanov. Od ranných hodín si na svoje prišli
milovníci heligóniek, ktorí si mohli vychutnať hru na tomto unikátnom hudobnom nástroji u viac než 70 heligonkárov zo Slovenska, Čiech či Poľska.
K nedeľnému programu neodmysliteľne patrí aj remeselnícky
jarmok a ukážky práce starých majstrov – drotárov, rezbárov, košikárov, tkáčov, výšivkárov, či šperkárov, mydliarov, pernikárov
a iných remeselníkov. Popoludní sa už pešia zóna zaplnila tanečnými a folklórnymi skupinami, ktoré na prehliadke ponúkli pestrú
ukážku svojho talentu. Sprievod pod názvom Vitajte doma rodáci
organizátori po prvý krát nasmerovali aj pomedzi sídlisko, Šarkpark cez remeselnícky jarmok na Námestí Juraja Thurza s tradičným záverom pred hlavným pódiom na pešej zóne. Tu urobili
členovia Spolku priateľov Turzovky spoločne s primátorom mesta
slávnostné otvorenie hlavného programu s názvom Ozveny rodnej
zeme a pozdravili všetkých návštevníkov 5. svetového stretnutia
Turzovčanov a vypustením stoviek balónov symbolicky i tých, ktorým sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarilo prísť do Turzovky na
tento výnimočný sviatok. Potom už nasledovala jedinečná prezentácia ľudového spevu a tanca v podaní folklórnej skupiny Gernátovci z Turzovky, FS Šmykňa z Ostravy, FS Koniakow z Poľského
Koniakowa, FS Rozsutec zo Žiliny, FS Bystrica z Novej Bystrice Bo-
nusom v hlavnom programe bol krst nového CD Turzovanky a Heleny Záhradníkovej s názvom „Kedž jo pudžem , ó mamičko, od
vas...“ po ktorom Turzovanka a Helenka áhradníková odprezentovali i viaceré svadobné a ľúbostné piesne z nového albumu.
Dozneli posledné tóny Beskydských slávností, doznievajú v nás
aj dojmy a zážitky z posledných podujatia počas tohto leta v Turzovke. Turzovské leto 2014 je históriou a už teraz sa však môžeme
tešiť na to ďalšie, ktoré bude snáď rovnako pestré, zaujímavé či dojímavé. Dovidenia o rok....
Ženská folklórna skupina Turzovanka vydala ďalšie zaujímavé CD-čko
Členky folklórnej skupiny za viac ako
10 rokov svojej pôsobnosti zozbierali
známe i zabudnuté piesne rodinného zvykoslovia na mnohé témy či tradície počas
celého roka. Avšak svadba a ľúbostné
piesne sa stali asi najspievanejšími, a preto
sa rozhodli dať ich do jedného krásneho
hudobného pásma a vydať na CD.
V okolitých pľacoch, osadách i na samotách kysuckých Beskýd a Javorníkov zaznamenali clivé, ale i žartovné svadobné
piesne, ktoré si môžete vypočuť na novom
CD Ženskej folklórnej skupiny Turzovanka,
pod názvom Kedž jo pudžem o, mamičko,
od Vas. Hosťami CD sú rodáčka, speváčka
ľudových piesní Helena Zahradníková
a udržiavateľ ľudových tradícií Vladimír Gajdičiar. Nosič vydalo Mesto Turzovka v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským
strediskom pri príležitosti 5. Svetového
stretnutia Turzovčanov a ich potomkov
a jeho „krst“ sa odohral v hlavnom folklórnom programe počas Beskydských slávností. „Krstilo sa opäť veľmi symbolicky „zbožím“ ako zdrojom obživy nielen tu na
Kysuciach, ale v celom svete, aby sa aj
piesne z nového CD stali obživou našich životov, aby nám do našich domovov prinášali
radosť a silu do ďalších dní, a aby ako zrná
toho žita rozsievali lásku a potešenie a raz
v nás vzklíčili pre novú úrodu – či už tú folklórnu alebo iné pekné veci.“ vyznali sa
krstní rodičia, ktorými sa stali rodáčka
a čestná občianka mesta, Helenka Zahradníková a viceprimátor Kamil Kobolka.
CD ženskej folklórnej skupiny Turzovanka si záujemcovia môžu zakúpiť
v Mestskom informačnom centre v Turzovke.
TURZOVSKÉ LETO 2014 má za sebou
záverečný víkend, plný zaujímavých
podujatí, zábavy i ľudových tradícií
Poďakovanie za podporu a spoluprácu
Mesto Turzovka a Kultúrne a spoločenské stredisko ďakujú všetkým partnerom a spoluorganizátorom za podporu, pomoc a spoluprácu pri organizovaní športových,
kultúrnych a spoločenských podujatí počas Turzovského
leta 2014.
Spoluorganizátori: Gmina Kęty, Porabka, Město Frýdlant
nad Ostravicí, Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci, Turzovský veterán klub, DHZ Turzovka, 1. ŠK
KST Turzovka, FK Tatran Turzovka, Spolok priateľov Turzovky,
Agentúra M. R. P, Centrum voľného času, Základná umelecká
škola, Základná škola Turzovka, Turistický klub Turzovka
Sponzori a partneri: Severoslovenské vodárne a kanalizácie,
a.s. Žilina, Transalex – MKD Alexander Ivanyi Turzovka, I.TRAN
s.r.o. Turzovka, Right Power Energy s.r.o. Žilina, Nikos s.r.o
Čadca, TES - MEDIA, s.r.o. Žilina, Ecotherm s.r.o. Turzovka,
Stavob - Ľubomír Malicher Turzovka, REKO PRAHA, a.s., INSIA
SK - Vladimír Marko, Žilina, ARD Systém s.r.o. Žilina, Danza
fitness Turzovka, Heineken a.s. Bratislava, Restaurant Bar
Artemis Turzovka, TODAKO Čadca, Turzovská drevárska fabrika
s.r.o. Turzovka, Herakles – Net, s.ro. Turzovka, Uni City Service,
s.r.o. Čadca, Slovenský skauting – 72. Prístav Kysuca, Otváraj sa
brána, neinvestičný fond pre deti, T- services s.r.o Turzovka
Mediálni partneri: Turzovská televízia, Medzinárodné
informačné centrum, KYSUCE – nezávislý týždenník Kysučanov,
MY - Kysucké noviny, Plus 7 dní – spoločenský týždenník, PLUS
jeden deň, TASR, HIDDEN MUSIC, ARTON – reklamná agentúra,
RABACA – reklamné panely, LOTOS - Spolok lokálnych televízií
Slovenska, TV SEVERKA, Vydavateľstvo MAGMA
Spravodajca mesta/2014/ročník XVI/august/číslo 16
Turzovka
Spravodajcu mesta Turzovka vydáva Mesto Turzovka
ako nedeliteľnú prílohu Týždenníka Kysuce. Vychádza dvakrát za mesiac.
Registrácia Okresný úrad, odbor školstva a kultúry Čadca, č. 1/1999.
Šéfredaktor: Mgr. Kamil Kobolka. Redakčná rada: Agáta Machovčáková, Jana Rudinská,
Emília Škorníková, Rudolf Šobich. Grafická úprava: Mária Ščuryová, Magma
Download

č.16 - Mesto Turzovka