Spravodajca mesta/2014/ročník XV/október/číslo 19
Turzovka
Do rekonštrukcie vozoviek miestnych komunikácií
v tomto roku mesto preinvestuje takmer 200 tis. eur
Jedným z najpálčivejších problémov
v každom meste, ktorý sa bezprostredne
dotýka všetkých občanov je zlý technický
stav komunikácií. Po ukončení stavby odkanalizovania Horných Kysúc v roku 2010
samospráva mesta vyčlenila zo svojho rozpočtu takmer 800 tis. EUR z ktorých bolo
opravených viac ako 17 kilometrov ciest, čo
predstavuje vyše 41% z celkovej dĺžky komunikácií v správe mesta.
Ďalšou významnou investíciou bola dotácia z európskych fondov na modernizáciu občianskej infraštruktúry v rámci ktorej
bolo komplexnou rekonštrukciou opravených 1,7 km ciest na sídlisku Šarky. Celkovo tak malo mesto k vlaňajšiemu roku
úplne obnovených 45% všetkých miestnych komunikácií. Na to, aby sa tento pozitívny trend nezastavil a pokračoval
plánovito i v nasledujúcich rokoch, schválilo Mestské zastupiteľstvo rámcový dokument – Plán obnovy miestnych komunikácií na roky 2013-2020. V súlade s ním
bola v roku 2013 čiastočne zrekonštruovaná Školská ulica v mestskej časti Stred
a Cintorínska ulica v mestskej časti Hlinené.
V tomto roku samospráva vyčlenila zo
svojho rozpočtu takmer 200 tis. EUR na
opravu a obnovu komunikácií, z ktorých
bude v zmysle schváleného Plánu obnovy
a údržby MK zrekonštruovaných ďalších
9.500 m2 ciest, podľa mestských časti nasledovne: Stred 3349 m2, Hlinené 2003 m2,
Predmier 2800 m2, Vyšný koniec 2800 m2
a Závodie 1000 m2. Rekonštrukcia bude
spočívať vo vyrovnaní jestvujúceho krytu
vozovky frézovaním, prípadne pri výrazných nerovnostiach vyrovnaním podkladu
pre položenie vrchnej obrusnej vrstvy.
V uplynulých dňoch bola podpísaná
zmluva o dielo, dodávateľ si prebral stavenisko a začal s niektorými prípravnými prácami. Ich ďalší postup je čiastočne
podmienený počasím, no harmonogram
prác je prispôsobený tomu, aby realizácia
opráv bola ukončená do blížiacej sa zimnej
údržby.
Vozidlový park MPS posilní nové viacúčelové vozidlo
Vedenie mesta má eminentný záujem rovnako v súčasnosti
ako aj v nasledujúcich obdobiach zabezpečovať rozsah a kvalitu
komunálnych (letných i zimných) služieb svojim občanom,
a preto je nevyhnutné priebežne riešiť aj obnovu techniky a vozidlového parku v Mestskom podniku služieb, ktorý tieto činnosti
celoročne vykonáva. Z tých doterajších nových strojov môžeme
spomenúť napr. viacúčelové vozidlo Mercedes Unimog, nový valník Avia, nový traktor Zetor Forterra na zimnú údržbu, vozidlo
na zber komunálneho a separovaného odpadu MAN (z eurofondov) či univerzálny čelný nakladač BOBCAT.
Práve výkyvy počasia v zimnom období a kalamitné prívaly
snehu nútili samosprávu zaoberať sa posilnením strojového vybavenia, a tak Mestské zastupiteľstvo schválilo v rámci II. úpravy
rozpočtu na rok 2014 vo výdavkovej časti lízing s garantovanou
vstupnou splátkou 25 tis. eur. Nasledoval prieskum trhu, prvé rokovania o vozidlách, ich vybavení či možnostiach lízingu a ďalších detailoch dôležitých pre správne rozhodnutie a výber nového
viacúčelového vozidla, ktorým bude mesto zabezpečovať prostredníctvom Mestského podniku služieb v Turzovke resp. spoločnosti T-services s.r.o. Turzovka celoročné služby na území
mesta Turzovka.
V minulom týždni sa pod vedením viceprimátora, Kamila Kobolku, uskutočnilo na Mestskom úrade v Turzovke pracovné stretnutie, ktorého výsledkom je dohoda o spôsobe obstarania takéhoto
vozidla. Špeciálne motorové vozidlo bude slúžiť ako trojstranný
sklápač, bude vybavené čelnou snehovou radlicou a nadstavbou
sypača pre posyp inertným materiálom. Nové vozidlo by malo nahradiť starú LIAZ-ku, ktorú má samospráva po obnovení vozidlového parku zámer odpredať a zo získaných prostriedkov zaplatiť
časť obstarávacích nákladov alebo doplnkové vybavenie pracovnými nástrojmi (radlica, letná korba, zametacie kefy a pod.).
V najbližších dňoch bude na nákup vozidla vyhlásená verejná
súťaž a je predpoklad, že prvé služby na zimnej údržbe môže
nové vozidlo zabezpečovať už počas tohtoročnej zimnej údržby.
Turzovka privítala svojich partnerov z Poľska
V piatok 19. septembra sa na Mestskom
úrade stretli poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) na tzv. spoločnom slávnostnom
zasadnutí s poslancami a predstaviteľmi
partnerského mesta Kęty z Poľska.
Partnerské stretnutie začalo príhovorom
primátora, M. Rejdu, kde v stručnosti zhodnotil doterajšiu vyše 10-ročnú spoluprácu
a partnerstvo, potom viceprimátor, K. Kobolka, v krátkej videoprezentácii prezentoval projekty v cezhraničnej spolupráci,
ktoré boli podporné z rôznych domácich
fondov ako aj v rámci programov Európskej
únie. K slovu sa dostal i primátor mesta
Kęty a vyslovil vedeniu samosprávy i celému mestu, ktoré pozná už viac funkčných
období, uznanie za to, že dokázali dostať
do mesta mnoho investícií a zrealizovali
smelé myšlienky, z ktorých mohli čerpať
inšpiráciu i v samospráve v Poľsku. Nasledovala výmena oficiálnych darov
a obe delegácie zástupcov jednotlivých samospráv sa potom presunuli do Areálu
športu a oddychu v Závodí, kde odohrali
priateľský futbalový zápas. Hostia nepohrdli darovaným víťazstvom, no odmenení dobrým pocitom boli všetci, ktorí na
ihrisko vôbec nastúpili. Záver dňa všetci
spoločne strávili neformálnymi rozhovormi v Spoločenskom klube Domu kultúry. Tu bola pripravená slávnostná večera
a kultúrny program, o ktorý sa postarala
Detská folklórna skupina Bukovinka.
Partneri z Kęt sa zdržali v Turzovke aj
nasledujúci deň. Sobotu strávili v prírode
na hore Živčáková, hovorilo sa o histórii,
aktuálnom stave a budúcnosti tohto pútnického miesta, stihli aj sobotnú svätú
omšu a vďaka ochote Ing. M. Suhradu, konateľa staviteľskej firmy Stavospol, aj vyhliadku z veže budovaného chrámu,
odkiaľ sa im naskytol vskutku výnimočný
pohľad na celý región. Potom si ešte prezreli novovybudovanú viacúčelovú športovú halu v Korni a nasledovala už len
rozlúčka spojená s pozvaním do Kęt na
októbrové slávnosti venované patrónovi
mesta, sv. Jánovi Kantemu.
Audit potvrdil bezchybné
hospodárenie za rok 2013
Samosprávy miest a obcí patria do kategórie inštitúcií s povinným auditom účtovníctva ako aj auditom výslednej konsolidovanej ročnej závierky. Dňa 25. 9. 2014 navštívila našu samosprávu
mesta nezávislá audítorská skupina, ktorá uskutočnila práve druhostupňový audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jej
dcérskych spoločností. Zahŕňa konsolidovanú súvahu, výkaz
komplexného výsledku a poznámky ku konsolidovanej účtovnej
závierke ako aj prehľad významných účtovných pravidiel a ďalšie
vysvetľujúce informácie. Dcérskymi spoločnosťami mesta sú rozpočtové, príspevkové a obchodné spoločnosti v ktorých má mesto
podiel. Okrem spomínaných ekonomických dokumentov za rok
2013 audítorská skupina overila aj konsolidovanú výročnú správu
za rok 2013 mesta a jej dcérskych spoločnosti.
Auditom boli ďalej preverené aj peňažné toky a majetok mesta
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jeho výsledný
výrok, že: „Konsolidovaná účtovná závierka a účtovné informácie
v konsolidovanej výročnej správe mesta a dcérskych spoločnosti poskytuje vo všetkých súvislostiach pravdivý obraz finančnej situácie
k 31. 12. 2013 a ich výsledkom hospodárenia a peňažných tokoch
v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva.“
Je to potvrdením dlhodobého dobrého manažovania mesta, ktoré
prináša výborné výsledky aj navonok pre svojich občanov.
Turzovka má výborné finančné
zdravie
Portál INEKO - Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy,
ktorého hlavným účelom je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce, mesta a vyššieho územnosprávneho celku (ekonomiku hodnotí od roku 2006), už mnohí
poznajú. Prispieva k zvýšeniu informovanosti a verejnej kontrole
efektívnosti nakladania s verejnými zdrojmi. Turzovská samospráva sa dlhodobo pohybuje medzi tými, ktoré sa môžu popýšiť
hodnotením – výborné finančné zdravie. Aktualizované údaje,
ktoré boli zverejnené na konci septembra posunuli naše mesto
v hodnotení všetkých 138 miest Slovenska z vlaňajšej 47. na 27.
priečku. Turzovke patrí v hodnotení ekonomického zdravia
všetkých samospráv okresu Čadca prvé miesto a druhé miesto
v súčte okresov s Kysuckým Novým Mestom. Gratulujeme!
Pozvánka do divadla
Všetkých milovníkov divadelného
umenia pozývame v nedeľu 19. októbra
o 16.00 hod. do kultúrneho domu R. Jašíka na divadelnú komédiu Hľadá sa nový
manžel. Účinkujú: Zuzana Tlučková, Marián Labuda ml, Jozef Pročko. Bližšie informácie a predaj vstupeniek: Mestská
knižnica v Turzovke, č,tel. 041/43 52 308,
www.kulturaturzovka.eu
Turzovanka v Kapure aj do tretice
na prvom mieste
O úspechoch folklórnej skupiny Turzovanka v tomto roku sme
Vás už niekoľko krát informovali. Popri vydaní CD – nosiča pod
názvom Keďž jo pudžem o, mamičko, od vas... nemôžeme opomenúť ani úspešnú prezentáciu kysuckého folklóru vo folklórnej
hitparáde Kapura v Slovenskej televízii. Vďaka nádhernému
pásmu s názvom Hore slno, hore... a diváckemu hlasovaniu sa
naše folkloristky umiestnili tri krát po sebe na prvom mieste, a
keďže pravidlá hlasovania neumožňujú pokračovať Turzovanke
v súťaži ďalej, diváci už za ňu v ďalších reláciách hlasovať nemôžu. Aj touto cestou však chceme Turzovanke a všetkým, ktorí
ju v hlasovaní podporili poďakovať za skvelú reprezentáciu. Folklórnej skupine držíme palce pri ďalších vystúpeniach a prezentovaní ľudových tradícií nášho mesta.
Dane a poplatky ostanú aj pre rok
2015 v nezmenenej výške
Samospráva mesta Turzovka sa už od roku 2005 snaží sadzby miestnych daní a poplatkov meniť len minimálne, aby nesťažovala náročnú sociálnoekonomickú situáciu našich
obyvateľov. V zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.585/2004
Z.z. dochádza každoročne k úpravám. Nie je tomu inak ani
v tomto roku, kedy v ešte neukončenom legislatívnom procese
v NR SR boli schválené úpravy pojmov i spôsobu výpočtu a zdanenia pozemkov, garáží, predajných stánkov, ubytovacích zariadení a i. Samosprávam boli za desaťročie oklieštené
právomoci pri možnostiach poskytovania úľav a oslobodení.
Avšak základnou myšlienkou pri tvorbe VZN na rok 2015 je, aby
dane a poplatky ostali aj pre rok 2015 v nezmenenej výške.
Kontrolnou činnosťou sa neustále zisťujú nepriznané objekty, pozemky, stavebné pozemky, psy a iné predmety miestnych daní, tak aby bol postup správcu dane v súlade so
správnym a daňovým poriadkom. V tomto období by už mal
mať každý daňovník svoje povinnosti voči mestu splnené, no
zostáva ešte asi 5% daňovníkov s neuhradenými záväzkami.
Všetci dlžníci boli písomne upozornení na nedoplatok, viacerí
si dohodli splátkový kalendár. Tí, ktorí nereagovali na výzvu,
budú čeliť exekučnému konaniu.
Spolupráca mikroregiónov Horné Kysuce a Frýdlantsko
Predstavitelia samosprávy mesta Turzovky sa vo štvrtok 25. septembra zúčastnili záverečnej konferencie, ktorá sa
uskutočnila vo Frýdlante nad Ostravicí ako
posledná aktivita k spoločne implementovanému projektu „Přeshraniční spolupráce
v regiónu Frýdlantsko – Horné Kysuce“.
Cezhraničný projekt samospráv a mesta
realizovala od roku 2009 v dvoch etapách
na obstaranie hardvérového vybavenia
a aplikačného softvéru.
Vďaka projektu sme tak na slovenskej
časti pre Mikroregión Horné Kysuce obstarali 35 ks komunikačnej techniky - notebookov, počítačov, telefónov a infokioskov,
ktoré budú vzájomne prepojené i s českými partnermi a ich zariadeniami. Záverečná konferencia bola poslednou bodkou
končiaceho sa projektu, ktorej hlavnou
témou bolo zhodnotenie prínosu komunikačnej platformy, udržateľnosť projektu,
ako aj téma ďalšej spolupráce partnerských
miest v novom programovacom období na
roky 2014-2020. To či zabezpečený systém
Spoločenská kronika
september 2014
VITAJ DIEŤA
Karolína Čanecká
Martin Bebčák
Lukáš Bebčák
Maxim Janetka
Želáme veľa šťastia!
MANŽELSTVO UZATVORILI
Matej Vyšinský
a Andrea Kavalková
Peter Červenec
a Eva Szöcsová
Vladimír Kobolka
a Katarína Janská
naozaj funguje tak ako má, si vyskúšali navzájom starostka mesta Frýdlantu nad
Ostravicí p. RNDr. Helena Pešatová (na fotografii v strede) a primátor mesta Turzovky
Miroslav Rejda, ktorí si zatelefonovali na
báze bezpečnostného systému Silentel.
Projekt je ukončený a nám už ostáva len
veriť, že prínos projektu sa odzrkadlí v lepšej informovanosti občanov nášho regiónu,
ale aj návštevníkov a turistov, ktorí k nám
pricestujú a získajú množstvo zaujímavých
informácií v infokioskoch rozmiestnených
v jednotlivých častiach nášho mesta a okolitých obciach.
Matěj Pop
a Simona Mikolajová
Stanislav Bosák
a Monika Horčičiaková
Marián Dedič
a Mária Kučkovská
Matej Jurikovič
a Andrea Piatková
Tento projekt je financovaný Európskou úniou, z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR – 2007/2013
Mesiac úcty k starším bude plný podujatí pre seniorov
Zaspieva im aj známy spevák Maroš Bango
Jeseň je nádherné obdobie, kedy sú
stromy odeté do pestrofarebných šiat, ostré
slnečné lúče prerážajú chladné závany
vetra a hladia naše tváre a v diaľave sa modrejú končiare vrchov. S jeseňou prichádza
aj mesiac október, nazývaný Mesiacom
úcty k starším. Tento mesiac výstižne symbolizuje život človeka v symbióze s prírodou a jej zákonitosťami. Tak ako v prírode
sa na jar rodí nový život, v lete prekvitá
a v jeseni začína vädnúť, tak aj človek sa
raz narodí, kvitne v ume a v produktívnej
práci a po plodne prežitom živote prichádza jeho jeseň. Na znak vďaky a úcty
Mesto Turzovka v spolupráci s Kultúrnym
a spoločenským strediskom pripravili pre
všetkých našich spoluobčanov - seniorov
v našom meste niekoľko kultúrno – spoločenských podujatí, ktoré ešte budú prebiehať v Kultúrnom dome R. Jašíka
v Turzovke počas celého mesiaca október.
15. 10. 2014 o 14.00 hod. beseda s lekárom - civilizačné choroby v staršom veku
22. 10. 2014 o 14.00 hod. „FOLKLÓRNE
POPOLUDNIE“ - účinkuje detská folklórna
skupina BUKOVINKA
25. 10. 2014 o 16.00 hod. „PIESŇOU
ĎAKUJEME“ - kultúrno-spoločenský program, v ktorom účinkujú DFS Bukovinka a
charizmatický nevidiaci spevák Maroš
Bango, ktorého poznáme z rôznych vystúpení či televíznych programov. Maroš
Bango je nevidiaci umelec s krásnym hlasom a veľkým srdcom, nazývaný aj slovenský Bocelli. Spieva operné árie, operety,
evergreeny, piesne z repertoáru slávnych
tenorov L. Pavarottiho, A. Bocelliho a P.
Dvorského, sakrálnu hudbu, ale i tanečné
a ľudové piesne. V Turzovke sa predstaví aj
piesňami z repertoáru Karla Duchoňa,
Karla Gotta a ďalších známych a populárnych umelcov. Vďaka fenomenálnemu hu-
Na výstave Jablko roka aj ceny za súťaž
O najkrajší balkón a záhradu
V stredu 24. septembra bola vo výstavnej
sieni Rudolfa Jašíka otvorená tradičná, jesenná výstava ovocia a zeleniny pod názvom
Jablko roka. Výstavu už po 16. krát pripravili
Mesto Turzovka a Kultúrne a spoločenské
stredisko v Turzovke. Návštevníci mohli na
nej vidieť zeleninu a ovocie vypestované
v Turzovke a okolí napr. veľké tekvice vypestované v záhrade Emílie Mekiňovej, Heleny
Fulierovej, Márii Kobolkovej a Ladislava Šamaja. Zaujímavosťou bola listová zelenina
Mangold a rastlina s japonským názvom
Gumi, ktorá sa na Slovensku pestuje veľmi
málo zo záhrady Jána Schűtza.
Výstavu už tradične dotvárali práce detí
z Marerskej školy Šarky, žiakov Základnej
školy, Školského klubu detí a Centra voľného času. Oddychový kútik z kvetín
a úrody zo svojej záhrady vytvoril študent
gymnázia Jozef Porvazník. Na otvorení výstavy bolo vyhodnotené Jablko roka 2014.
Tento titul v tomto roku získal Ján Chromík
za odrodu Rubín.Každoročne už po 15.
krát sa vyhodnocovali aj najkrajšie upravené rodinné domy a ich okolie a najkrajšie
upravené balkóny. Ceny získali:
V kategórii najkrajšie upravený balkón: Katarína Bielčíková, Stred 422, Turzovka; Mária Chromíková, Stred 471,
Turzovka; Anna Hejčíková, Stred 314, Turzovka
V kategórii najkrajšie upravené rodinné domy a ich okolie: Eva Ivanyiová
Predmier 152, Turzovka; Silvia Sebechlebská, Predmier 405, Turzovka; Mária
Závodníková, Vyšný koniec 380, Turzovka
Víťazom srdečne blahoželáme!
Aj tohtoročné Jašíkove dni ponúknu dve súťaže
Mesto Turzovka, v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom, Spolkom
priateľov Turzovky, Kysuckým kultúrnym
strediskom v Čadci aj v tomto roku pripravujú v rámci Jašíkových dní podujatia venované prozaikovi, básnikovi a publicistovi, rodákovi z Turzovky Rudolfovi Jašíkovi, ktoré sa uskutočnia začiatkom decembra 2014. Súčasťou podujatí sú:
Literárna súťaž – O cenu Rudolfa Jašíka - Súťaž je určená pre žiakov Základných škôl v kysuckom regióne, súťaží sa
v dvoch kategóriách A/ poézia, B / próza,
súťažné témy: Čo by som v živote zmenil a
Moje najväčšie víťazstvo. Práce treba zaslať
1x v tlačenej a 1x v elektronickej podobe a
na každej práci musí byť uverejnené meno
a priezvisko, vek, bydlisko, ročník a adresa
školy. Autori najlepších prác budú odmenení vecnými cenami a všetci účastníci obdržia pamätné listy.
Fotosúťaž – Na brehu priezračnej Kysuce - Súťaž je určená všetkým profesionálnym a amatérskym fotografom, fotografie
musia byť nafotené na území regiónu Kysúc,
minimálny rozmer fotografie A4 v počte maximálne 10 fotografií od jedného autora,
každá fotografia musí byť zo zadnej strany
dobnému sluchu napriek svojmu zrakovému handicapu vynikajúco hrá na štyroch
hudobných nástrojoch a dokáže sa aj sám
pri speve doprevádzať.
29. 10. 2014 o 14.00 hod. KONCERT
ŽIAKOV ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
V mesiaci október majú seniori možnosť sa zadarmo prihlásiť v Mestskej knižnici a taktiež môžu bezplatne využívať
Areál športu a oddychu v Závodí.
Výstava Leonarda
Ulmana
Prvý októbrový deň sa vo výstavnej sieni
Rudolfa Jašíka uskutočnila vernisáž výstavy neprofesionálneho výtvarníka Leonarda Ulmana. Leonard Ulman pochádza
z Dolného Kubína a kreslí a maľuje od svojich siedmich rokov. Je neprehliadnuteľnou
osobou života v meste a mnohým z nás
ostáva v pamäti ako učiteľ, spevák, či dirigent. Výstava výtvarných prác Leonarda
Ulmana potrvá do 21. októbra 2014.
Organizátori sa stretli
na vyhodnotení TL 2014
V utorok 23. septembra sa v zasadačke
Mestského úradu stretli organizátori Turzovského leta a 5. Svetového stretnutia
Turzovčanov, aby zhodnotili kladné, ale
i záporné stránky podujatí, ktoré sprevádzali život v našom meste počas letných
mesiacov. Organizátori hodnotili podujatia
po technickej, organizačnej i personálnej
stránke a zhodnotili návštevnosť podujatí.
Predkladali návrhy a pripomienky, ktoré
budú slúžiť ako odrazový mostík pre ešte
lepšiu prípravu a organizáciu budúceho
Turzovského leta. Primátor mesta tiež poďakoval všetkým pracovníkom, organizátorom, spolkom, ale aj sponzorom, ktorý
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácií letných podujatí. V závere stretnutia dostali všetci zúčastnení ďakovné
listy a darček - nové CD ženskej folklórnej
skupiny Turzovanka.
označená menom a priezviskom, adresou,
súťažnou témou, názvom fotografie a miestom, kde bola nafotená, súťažná téma: Kysuce – krajina a ľudia.
Odmenení budú na 1. až 5. mieste, a to
finančnými odmenami 100,- €, 70,- €, 50,-€
resp. vecnými cenami. Všetci účastníci obdržia pamätné listy.
Adresa na prihlásenie sa do súťaží a poslanie fotografií alebo literárnych prác: Kultúrne a spoločenské stredisko, Jašíkova 179,
023 54 Turzovka. Termín uzávierky je 14.
novembra 2014.
Martin Kaduch
a Barbora Szotkovská
Všetko najlepšie!
JUBILANTI
Jolana Bilková – 60 r.
Ján Gabaj – 60 r.
Pavol Kotek – 60 r.
Janka Lomnická – 60 r.
Jozef Madaj – 60 r.
Milan Smižík – 60 r.
Ladislav Tuhovčák – 60 r.
Veronika Turčáková – 60 r.
Irena Vilímová – 60 r.
Anna Cesneková – 70 r.
Anna Chromíková – 70 r.
Anna Romanová – 70 r.
Jozefa Kolesárová – 80 r.
Terézia Krištiaková – 80 r.
Srdečne blahoželáme!
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Vincent Kapusňák – 85 r.
Terézia Malicherová - 83 r.
Patrik Gejdoš – 29 r.
Anna Hrošová – 55 r.
Terézia Kucháriková – 69 r.
Zita Steinigerová – 80 r.
Pavol Bojda – 52 r.
Odpočívajte v pokoji!
SILOČIARY MESTA TURZOVKA – október
1. 10. 1942 – v obci bolo zrušené „bubnovanie“, prevádzku začal miestny
rozhlas (mal tri amplióny)
1944 – na základe nariadenia nemeckej brannej moci, je nasadených 950
mužov a 260 žien z Turzovky na stavbu zákopov na Svrčinovci
5. 10. 1711 – Tomáš Uhorčík sa oženil s dcérou jablunkovského baču Stoligu
11. 10. 1938 – v obci sa zakladá Hlinkova garda, pri svojom vzniku
má 49, koncom roka už 249 gardistov
17. 10. 1944 – pri bombardovaní Kysúc dopadajú bomby aj v Turzovke – U Chudejov
19. 10. 1621 – zomrel Imrich Turzo, jediný syn zakladateľa Turzovky,
rod Juraja Turzu vymiera „po meči“
1710 – Jánošík pomáha Uhorčíkovi pri úteku zo zámockého väzenia,
Uhorčík sa celú zimu 1710 – 1711 ukrýva vo Veľkom Rovnom na
samote U Pavlíkovcov, tu ho Jánošík niekoľkokrát po svojom návrate do Terchovej navštevuje
21. 10. 1848 – habsburské vojská o sila 5 000 vojakov pod vedením generála Šimuniča prekračujú hranice a smerujú dolu Kysucami na Budatín
30. 10. 1944 – prvé stretnutie miestnych partizánov s nemeckými
oddielmi na Hlaviciach a v Klíne, na každej strane boli po 2 obete
2007 – Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo stanovy nového občianskeho združenia Terra Kisucensis, združenia profesionálnych historikov, archivárov a ostatných bádateľov, zaoberajúcich sa
vedeckým výskumom Kysuckého regiónu
Mestská volebná komisia v Turzovke
zaregistrovala všetkých kandidátov
Určite najdiskutovanejšou témou týchto dní sú Komunálne voľby,
ktoré urobia bodku za uplynulým štvorročným obdobím samosprávy.
Všetky samosprávy sa už naplno venujú organizačným prípravám,
aby zabezpečili plynulosť počas volebného dňa (sobota 15. novembra
v čase 7.00 – 20.00). V nedeľu 21. septembra vypršal čas na podávanie
kandidátnych listín a delegovanie zástupcov politických strán a hnutí
do Mestskej volebnej komisie. Práve tá bude rozhodujúcim orgánom,
ktorý bude ďalej riadiť priebeh volieb. Prvé zasadnutia sa mali uskutočniť do 5 dní od uvedeného termínu, a tak sa aj stalo. V Turzovke
zasadla vo štvrtok 25. septembra, jej členovia zložili do rúk primátora
mesta, M. Rejdu, zákonom predpísaný sľub a potom sa už pustili do
jednej z prvých úloh - preskúmať kandidátne listiny a rozhodnúť o
registrácii alebo o neregistrácii kandidátov. Komisia po preskúmaní
kandidátnych listín, úplnosti a formálnych náležitostiach petícií nezávislých kandidátov a ostatných zákonom predpísaných dokumentoch a vyhláseniach rozhodla o registrácií všetkých kandidátov. O post
primátora mesta sa uchádzajú 2 kandidáti (1 za politické strany
a jeden nezávislý), na 13 poslaneckých mandátov do Mestského zastupiteľstva kandiduje v Turzovke 50 kandidátov (25 z politických
strán a hnutí, 25 nezávislých kandidátov). Ich zoznamy sú zverejnené
na úradnej tabuli a webstránke mesta.
Kino Jašík, október 2014
LEGO PRÍBEH
Sobota 11. 10. 2014 o 17.00 hod., animovaná
rozprávka. Jedinečný LEGO svet uvidíte tak,
ako nikdy predtým... Mládeži prístupný, slovenský dabing. Vstupné: 2,50 €
DETI
Piatok 24. 10. 2014 o 19.00 hod., dráma.
Štyri poviedky a jeden pohľad na rôzne podoby vzťahu... Mládeži prístupný od 12 rokov.
Vstupné: 3,00 € a 2,00 € pre členov FK
Spravodajca mesta/2014/ročník XVI/október/číslo 19
Turzovka
Spravodajcu mesta Turzovka vydáva Mesto Turzovka
ako nedeliteľnú prílohu Týždenníka Kysuce. Vychádza dvakrát za mesiac.
Registrácia Okresný úrad, odbor školstva a kultúry Čadca, č. 1/1999.
Šéfredaktor: Mgr. Kamil Kobolka. Redakčná rada: Agáta Machovčáková, Jana Rudinská,
Emília Škorníková, Rudolf Šobich. Grafická úprava: Mária Ščuryová, Magma
Download

č.19 - Mesto Turzovka