Spravodajca mesta/2013/ročník XV/september/číslo 18
Turzovka
Turzovčania sa konečne dočkali – máme nové,
moderné pracovisko pošty
Slovenská pošta, a. s., v uplynulých
dňoch v spolupráci so samosprávou mesta
presťahovala svoju pobočku v Turzovke do
nových priestorov. Klienti ju tak nájdu na
Mierovej ulici 311 (bývalé sídlo Bytového
popdniku pri autobusovom nástupišti Beskydská), len 150 metrov od pôvodného
miesta.
Nové priestory pošty prešli komplexnou
rekonštrukciou, ktorá odštartovala v apríli
tohto roka a dodávateľsky ju zastrešila
mestská spoločnosť T–services. Na novej
adrese pobočky sú zákazníkom k dispozícii 3 univerzálne priehradky, ktoré sú primárne určené na rýchle vybavenie klienta
a 1 balíková priehradka. Novinkou je 1 spoločná priehradka, ktorá prinesie väčší komfort zákazníkom a zároveň spríjemní
proces vybavovania požiadaviek klientov,
ktoré vyžadujú viac času.
Ďalším pozitívom nových priestorov
pošty je bezbariérový prístup, vďaka ktorému majú hendikepovaní klienti a mamičky s kočíkmi bezproblémový vstup na
poštu. Taktiež je pre zákazníkov hneď pri
pošte k dispozícii parkovisko.
Súčasťou stavebných prác, ktorých
rozpočtovaný
objem
predstavoval
158.210,– EUR, bolo aj vybudovanie modernej a priestrannejšej poštovej haly pre
verejnosť, sociálnych zariadení a obnova
rozvodov a energetických sietí. Slovenská
pošta do rekonštrukcie a nového vybavenia investovala 92 tisíc EUR bez DPH.
Slávnostné otvorenie symbolickým
prestrihnutím pásky sa konalo vo štvrtok
18. septembra pod vedením primátora
mesta, Miroslava Rejdu a riaditeľa úseku
pobočkovej siete, Ing. Jozefa Kissa, nuž
a my sme o hodnotenie tohto spoločného
diela požiadali aj niektorých predstaviteľov Slovenskej pošty:
„Najmä vďaka pozitívnemu hospodárskemu výsledku plánujeme v tomto roku
investovať do rekonštrukcií pôšt, výstavby
bezbariérových prístupov a sťahovania pobočiek celkovo viac ako 3 milióny Eur,“ informoval generálny riaditeľ Slovenskej
pošty Tomáš Drucker. „Verím, že zamestnanci aj klienti sa v nových priestoroch
pošty v Turzovke budú cítiť príjemne a že
klienti budú s kvalitou poštových služieb
spokojní,“ dodal Drucker.
„V prvom rade vidím veľké pozitívum
v presťahovaní pošty do nových priestorov,
nakoľko tie predchádzajúce boli zastarané,
hygienicky i bezpečnostne nevyhovujúce
jednak pre pracovníkov Slovenskej pošty,
ale aj pre jej zákazníkov. Tieto rekonštrukcie sme zrealizovali najmä vďaka
dobrej spolupráci s mestom. Slovenská
pošta je zapojená do národného projektu
IOM – integrované obslužné miesto, čo
znamená, že do budúcna sa na každej
pošte bude môcť vytiahnuť výpis s katastra, výpis z registra trestov a podobne.
V meste Turzovka sa takýto kontaktný bod
plánuje v dohľadnej dobe. Vynovenej pošte
v Turzovke prajem do budúcna všetko
dobré a najmä veľa dobrých a spokojných
zákazníkov.“ povedal pri otváracom ceremoniáli Ing. Jozef Ráž – riaditeľ úseku služieb.
„Prvý rozdiel medzi starou na novou
poštou v Turzovke je viditeľný ihneď pri
vstupe, nakoľko je tu bezbariérový prístup
a parkovacie miesta, ktoré sú výhodou pre
klientov. Pracovníci sú v nových priestoroch maximálne spokojný, nová pošta je
oproti tým starým priestorom presvetlená
a rozlohou väčšia. Za tento krok patrí veľká
vďaka najmä vedeniu mesta, ktoré svojim
úsilím dokázalo pohnúť veci správnym
smerom. Počet pracovníkov na našej pošte
aj po presťahovaní do nových priestorov
zostal nezmenený, v súčasnosti máme 9
doručovateľov a 4 priehradkových pracovníkov plus vedúcu a zástupkyňu pošty.“
vyjadrila sa na margo presťahovania vedúca pošty v Turzovke, Iveta Skotnická.
Turzovku navštívili predstavitelia Euroregiónu Nisa
V úvode septembra zavítala do Turzovky medzinárodná delegácia predstaviteľov Euroregiónu Nisa. Bol to prvý
euroregión vytvorený v oblasti strednej sa
východnej Európy a bol založený už v roku
1991 za účelom vzájomnej cezhraničnej
spolupráce v oblasti, kde sa stretávajú hranice Nemecka, Poľska a Čiech. Od roku
2004 má sídlo v najvýznamnejšom meste
euroregiónu – v Liberci. Za skúsenosťami
a výmenou informácii prišli práve do
nášho mesta, ktoré stálo v roku 1999 pri
vzniku Euroregiónu Beskydy a už 15 rokov
je jedným z pilierov práce tohto združenia
v pohraničí Slovenska, Čiech a Poľska,
ktoré spája práve pohorie Beskýd. Predtým
navštívili aj českú stranu, ktorú reprezentuje najmä mesto Frýdek – Místek. V Turzovke ich privítal primátor a vedenie
mesta, ktoré v krátkej prezentácii ukázalo
skúsenosti z čerpania predvstupových
i štandardných eurofondov, navštívili hasičskú zbrojnicu DHZ, kde sa oboznámili
s ich výbavou získanou práve vďaka cezhraničnej podpore a nakoniec si pozreli
centrum a pamätihodnosti mesta i kaplnku
a budovaný chrám na pútnickej hore Živčáková.
Vedenie vysokého napätia okolo školy by sa mohlo po desiatkach rokov
dostať pod zem
V dnešnom modernom svete je už samozrejmosťou, že novobudované inžinierske siete, ktoré sa v minulosti tiahli
pozdĺž ciest a tvorili pavučiny a spleť
vzdušných káblov, sa kladú do zeme, či už
sú to priamo trasy v komunikáciách alebo
zeleni okolo nich. V rámci modernizácie
nášho mesta, obnovy rozvodov mestského
rozhlasu, verejného osvetlenia či ciest, začalo Mesto Turzovka rokovať s vedením
Stredoslovenskej energetiky a.s. v Žilina
o možnosti rekonštrukcie starých vzdušných vedení vysokého napätia, ktoré vedú
medzi ul. Školskou a areálom školy, ich
uložením do zeme. Vedenie vysokého napätia má svoje ochranné pásmo, čo bolo
ďalším z problémov, nakoľko tak čiastočne
obmedzuje výstavbu rodinných domov na
Bukovine, kadiaľ vedú hneď dve trasy vysokého napätia. Po niekoľkých rokovaniach na mieste samom, pristúpili
elektrárne na kompromis, že aspoň časť
vysokého napätia v rozsahu cca 400 m,
ktoré sa dotýka obytnej a školskej zóny, pomôžu preložiť do zeme za podmienky, že
samospráva zabezpečí zemné práce pre
uloženie nových rozvodov vysokého napätia. V týchto dňoch sa k návrhu projektovej
dokumentácii vyjadrí Stredoslovenská
energetika, a.s., aby sa obe strany mohli čo
najskôr opäť stretnúť a dohodnúť spoločne
spôsob a termín preloženia vysokého napätia do zeme a zároveň rokovať o možnosti výmeny starých stožiarových
trafostaníc za moderné kioskové trafostanice, ktoré dokážu pokryť požiadavky na
zvýšenie kapacity dodávky elektrickej
energie v tejto lokalite.
2 otázky pre
Vyrastú okolo rozostavanej školy predsa len
byty? Táto otázka trápi samosprávu už veľmi
dlhé obdobie. Na svojich rokovaniach počas
uplynulých rokov už niekoľkokrát zvažovala,
ako čo najefektívnejšie využiť nedostavaný objekt v Závodí, ktorý bol pôvodne určený na rozvoj základného školstva v našom meste.
Začiatkom 90–tych rokov ho investor zakonzervoval a ďalšie práce na dostavbe už nikdy nepokračovali, čo sa samozrejme podpísalo na jeho zlom technickom stave
tak, ako ho poznáme dnes. Samospráva niekoľkokrát oslovila vlastníka, t.j. štát, ktorého zastupuje v súčasnosti Okresný úrad v Žiline,
avšak tento nikdy neprejavil záujem školu dostavať ani inak stavebne
využiť. Aj preto vedenie mesta pozitívne prijalo zámer nezávislého
investora, ktorý chcel objekt už pred dvoma rokmi prestavať na byty.
Dnes je ťažké zodpovedne vyhodnotiť, kde nastala chyba, či to bola
nepriaznivá ekonomická situácia na trhu, alebo veľké prieťahy
v zmluvných vzťahoch. Záujemca síce od svojho zámeru odstúpil,
no samospráva mesta rozhodne „nehodila flintu do žita“. So svojim
zámerom na spoluprácu informovala viacero domácich stavebných
spoločností a po čase sa vrátilo späť aj zopár kladných návrhov. V súčasnom období oslovil samosprávu nový záujemca, potenciálny investor, s ktorým už prebehli prvé rokovania a preto sme dnes naše
dve otázky položili konateľovi spoločnosti Stavospol s.r.o. Turzovka
Ing. Miroslavovi Suhradovi a opýtali sa ho:
Čo Vás priviedlo na myšlienku zhostiť sa zámeru zmeniť
podobu aj využitie objektu rozostavanej školy v Závodí?
Kto pozná túto lokalitu a túto stavbu, určite mi dá za pravdu,
že zámer z konca 80–tych rokov sa minul účinku a namiesto moderného školského zariadenia máme chátrajúce monštrum, ktoré
v súčasnosti netvorí osoh, ale naopak dlhodobou nečinnosťou investora (štát) vznikajú značné škody a bohužiaľ aj možné zdroje
úrazov. Bývam v tejto lokalite, dobre ju poznám a nie je mi ľahostajný takýto stav ani ako Turzovčanovi, ani ako podnikateľovi.
Sledujem snahu vedenia Mesta Turzovka nájsť zmysluplné riešenie, ktorá doposiaľ bohužiaľ vyšla nazmar. Preto prišla naša
firma, ktorá sa považuje za súčasť mesta, keďže sídli v Turzovke
a zamestnáva Turzovčanov, s ponukou realizácie spoločného projektu so zámerom vytvoriť nové dostupné bytové možnosti jednak prestavbou chátrajúceho rozostavaného objektu 18 tr. ZŠ, ale
aj výstavbou ďalších bytových domov v tejto lokalite. Zámerom
je postupne vytvoriť v Závodí, v súlade s platným územným plánom, plnohodnotnú obytnú zónu s prístupovými komunikáciami
a spevnenými plochami. Uvedomujeme si investorské riziká na
trhu s nehnuteľnosťami, výstavbu bytov nevynímajúc. Veríme,
že racionálnym prístupom zúčastnených strán za podpory mesta
budú vytvorené také podmienky, aby sa naplnil zámer tohto projektu. Všetko je vo fáze zámeru, úspešnosť bude závisieť od
správneho pochopenia stavu mestským zastupiteľstvom a od výsledkov mnohých rokovaní, ktoré nás ešte len čakajú.
Aká je Vaša predstava pri realizácii diela, koľko a akých
bytov ponúknete záujemcom o bývanie?
Našou predstavou je z objektu školy vytvoriť polyfunkčný bytový dom, ktorý by poskytoval byty rôznych veľkostných kategórií a v prízemí bezbariérové byty pre imobilných. Taktiež budú
vytvorené podmienky pre zriadenie služieb. Takto by vznikli
možnosti pre zriadenie cca 40 až 45 bytov. Predpokladáme, že
aktívnym prístupom vytvoríme zvýšený záujem o bývanie v tejto
lokalite, teda dá sa počítať s vybudovaním aj ďalších bytových
domov. Uvažujeme s bytovými domami do štyroch podlaží s obsahom 11 resp. 15 bytových jednotiek. Počet bytových domov
bude závislý od záujmu obyvateľov o byty, priestorové možnosti
umožňujú postaviť 5 takýchto bytových domov.
Pripravujeme kalendár na rok 2015
Redakčný tím už začal prípravami kalendára na rok 2015
a preto vyzýva všetky organizácie, spolky, školské zariadenia,
podnikateľov a športovcov, aby informačne prispeli do tohto kalendára, a tak oboznámili občanov a návštevníkov mesta o svojich aktivitách a pripravovaných podujatiach v nasledujúcom
roku. Údaje a informácie do kalendára treba nahlásiť pracovníkom Kultúrneho a spoločenského strediska do 15. 10.2014.
V Šarkparku budú lietať šarkany
V piatok 26. septembra o 15. 00 hod. pozývame všetky deti
a ich rodičov do Šarkparku v Turzovke na tradičné podujatie
Šarkaniáda– lietajúce rozprávky. Súťažiť sa bude o najkrajšieho,
najvyššieho lietajúceho, najzaujímavejšieho šarkana, šarkana
z netradičného materiálu a množstvo zaujímavých cien.
Na všetky deti čaká množstvo prekvapení!
Dobrovoľní darcovia krvi,
je tu opäť možnosť využiť v Turzovke mobilnú transfúznu
jednotku! Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude
on, alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.
Zapojme sa preto do charitatívnej akcie – Kvapka krvi, ktorú
pripravili Národná transfúzna služba v Žiline, Mesto Turzovka a
Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke pomocou mobilnej
transfúznej jednotky. Odber sa uskutoční 7.októbra v čase od
8.00 hod. do 11.00 hod. v Kultúrnom dome R. Jašíka v Turzovke.
Vyšetrenie darcu na odbere je podobné ako na transfúziologickom
pracovisku, ale kratšie – vyšetruje sa hemoglobín z kapilárnej krvi
(prsta), orientačne krvná skupina, vyplňuje sa dotazník darcu a
vzorky krvi sa odoberajú pri odbere a vyšetrujú v NTS. Darca si
nesmie zabudnúť občiansky preukaz a kartu poistenca.
Darujte krv, pomôžete tým, ktorý ju potrebujú – chorým a po
úrazoch, ale aj sebe a to tým že Vám krv vyšetria a vy budete odchádzať s dobrým pocitom, že ste urobili niečo pre druhých.
Pestrá ponuka podujatí na Október
– mesiac úcty k našim seniorom
Každoročne v mesiaci október pripravuje Mesto Turzovka v spolupráci s Kultúrnym
a spoločenským strediskom pre všetkých seniorov v našom meste niekoľko kultúrno
– spoločenských podujatí, ktorými si chcú uctiť spoluobčanov – seniorov a vyjadriť im
poďakovanie za celoživotnú prácu, láskavé slová a múdre rady, ktoré priniesli a prinášajú svojim rodinám, spoluobčanom a spoločnosti. Viaceré podujatia sa budú konať
priamo v Klube seniorov v čase jeho pravidelných stretnutí – budú to napríklad:
8. 10. 2014 o 14.00 hod. „STRETNUTIE S HELIGÓNKOU“ – hrá skupina Džarek
15. 10. 2014 o 14.00 hod.beseda s lekárom – civilizačné choroby v staršom veku
22. 10. 2014 o 14.00 hod. „FOLKLÓRNE POPOLUDNIE“ – účinkuje detská folklórna
skupina BUKOVINKA
26. 10. 2014 o 15.00 hod. „S LÁSKOU ĎAKUJEME“ – kultúrno–spoločenský program, v kinosále kultúrneho domu R. Jašíka
29. 10. 2014 o 14.00 hod. KONCERT ŽIAKOV ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
Nosným celomestským podujatím bude opäť i tento rok kultúrno–spoločenský program „S LÁSKOU ĎAKUJEME“, ktorý ssa uskutoční v kinosále kultúrneho domu R.
Jašíka v sobotu 26. októbra o 15.00 hod. V mesiaci október sa seniori môžu zadarmo
prihlásiť do Mestskej knižnice v Turzovke a bezplatne využívať Areál športu a oddychu v Závodí. Všetkých seniorov srdečne pozývame na všetky uvedené podujatia,
veríme, že ich naša ponuka osloví a prídu stráviť svoje voľné chvíle do Kultúrneho
domu R. Jašíka v Turzovke.
Zelená pre seniorov
Seniori tvoria v súčasnosti veľkú skupinu obyvateľstva vo všetkých európskych
krajinách, no napriek tomu často stoja na
okraji záujmu spoločnosti.
Aktívne starnutie, zdravie seniorov a zaobchádzanie s nimi preto predstavujú veľké
spoločenské výzvy a preto aj samospráva
mesta Turzovka chce, aby naši seniori si
užívali život v starobe aktívne. Vďaka projektu „Aktívne prežívanie staroby našich seniorov, ktorý bol podporený z Nadačného
fondu Orange – Zelená pre seniorov pre rok
2014, v sume 200 € sme mohli pre všetkých
seniorov zorganizovať semináre a prednášky zameraných na zdravovedu, správnu životosprávu, bezpečnosť a ochranu zdravia.
Projekt pre našich seniorov realizujeme od
júna tohto roku a bude prebiehať do konca
októbra. Aktívnym pohybom chceme zaktivizovať seniorov k športu a kultúre, čoho
dôkazom je obstaranie krojov pre našu novovzniknutú folklórnu skupinu Turzovských senioriek, ktorá sa prvý krát
predstavila širokej verejnosti počas 43. ročníka Beskydských slávností v Šarkparku.
Pozvánka na výstavu Leonarda Ulmana Výhodný predpredaj na divadelnú
komédiu „Hľadá sa nový manžel“
Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, Mesto Turzovka a Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke všetkých srdečne pozývajú na vernisáž jubilejnej výstavy
člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci Leonarda Ulmana pod názvom Moje návraty. Vernisáž sa uskutoční
1. októbra o15.00 hod. vo výstavných priestoroch Domu Kultúry v Turzovke. Výstava potrvá do 21. októbra 2014.
Kino Jašík, september 2014
NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI
Piatok 26. 9. 2014 o 19.00 hod., hudobný dokument. Koľko dní tu žijeme a ako sme tento
čas využili? Mládeži prístupný od 12 rokov,
Vstupné: 3,00 € a 2,00 € pre členov FK
V Kultúrnom dome R. Jašíka sa v nedeľu 19. októbra o 16.00
hod. uskutoční divadelná komédia HĽADÁ SA NOVÝ MANŽEL.
Komédia prevlekov plná originálnych nápadov a gagov pobaví
a rozosmeje divákov každej generácie. Jednoduchý príbeh, doplnený chytľavou balkánskou hudbou, sa začína v byte vdovy
Zdenky (Zuzana Tlučková), ktorá má už dosť samoty a rozhodne
sa nájsť si nového manžela pomocou inzerátu. Situáciu chce využiť jej dlhoročný sused (Marián Labuda ml.). Požiada svojho
kamaráta z detstva (Jozef Pročko) toho času bezdomovca, aby
zahral budúcich nápadníkov tak, že ich vdove zhnusí a tým pripraví situáciu pre neho ako jediného možného kandidáta na ženenie. Majster prevlekov však tiež vidí svoju životnú šancu v tom,
že si ľsťou získa Zdenkine srdce... Pre koho sa nakoniec bravúrne
klamaná vdova rozhodne? Bližšie informácie a predaj vstupeniek
získate v Mestskej knižnici v Turzovke. Vstupné v predpredaji :
10,– €, v deň predstavenia 12,– €.
Dodávateľ na rekonštrukciu miestnych komunikácií si uplynulý týždeň
prebral stavenisko
Tak, ako sme už našich čitateľov informovali v predchádzajúcich vydaniach
„Spravodajcu mesta Turzovka“, v letných
mesiacoch sa uskutočnilo výberové konanie na obstaranie rekonštrukcie a obnovy
niektorých miestnych komunikácií v meste
Turzovka. Proces nebol jednoduchý – prví
dvaja uchádzači síce predložili cenovo najvýhodnejšie ponuky, no nesplnili viaceré
ďalšie podmienky účasti vo verejnej súťaži.
Mesto Turzovka až po uplynutí lehôt stanovených zákonom mohlo vyzvať v poradí
tretieho uchádzača, ktorým je spoločnosť
Swietelsky – Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, na rokovanie o zmluve na dodanie
stavebných prác.
Na rokovaní o podmienkach zmluvy,
ale predovšetkým o postupoch pri začatí
a realizovaní diela sa zúčastnil riaditeľ oblastného pracoviska a vedúci stavby Turzovka, s ktorými bola urobená obhliadka
všetkých miestnych komunikácií určených
na obnovu. Keďže sa jedná o rekonštrukciu
jestvujúcich komunikácií, ktorá bude spočívať vo vyrovnaní jestvujúceho krytu vozovky frézovaním, prípadne pri veľkých
nerovnostiach vyrovnaním podkladu pre
položenie vrchnej obrusnej vrstvy, bolo potrebné, aby budúci dodávateľ, ako odborník v danej oblasti, zoptimalizoval
navrhované technické postupy, ktoré zadalo mesto Turzovka tak, aby cesty boli ob-
novené v požadovanej kvalite a spĺňali parametre budúceho využitia aj možnosti prípadnej reklamácie diela.
V pondelok 22.septembra 2014 obe
strany podpísali zmluvu o dielo na stavbu
„Rekonštrukcia a obnova MK v meste Turzovka“ a práce na stavbe sa tak môžu
začať. Podľa vyjadrenia dodávateľa, ten
urobí všetky potrebné kroky k tomu, aby
stavba bola uskutočnená v priebehu mesiaca október, a to vzhľadom na klimatické
podmienky v neskoršej časti jesenných
mesiacov, či blížiacu sa zimnú údržbu
ciest.
Samospráva pracuje na príprave komunálnych volieb
Štyri roky prešli ako voda a pomaly je za nami ďalšie funkčné obdobie samosprávy mesta. Definitívnu bodku za ním urobia komunálne voľby, ktoré NR SR vyhlásila na sobotu 15. novembra 2014.
Všetky samosprávy sú už v organizačných prípravách a svoje povinnosti k novému funkčnému obdobiu majú však aj súčasní poslanci –
tí mali do konca augusta určiť počet mandátov, ich rozdelenie vo volebných obvodoch alebo stanoviť úväzok starostu či primátora.
Mesto Turzovka určilo zamestnanca zodpovedného za organizačno–technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí
v roku 2014, p. Ľubicu ČMELÍKOVÚ, č.t.041/42093 30, mob.
0917/425 229, Fax 041/420 93 16, e–mail: [email protected], [email protected] Zapisovateľka mestskej volebnej komisie je p. Helena STAŠKOVANOVÁ, č.t. 041/420 93 14, mob.
0915/842 571, Fax: 041/420 93 16, e mail : [email protected]
V Turzovke ostáva všetko podľa doterajšieho zaužívaného stavu
– voliť budeme 13 poslancov v 6 obvodoch – zhodných s mestskými časťami:
Volebný obvod č. 1.
Volebný obvod č. 2
Volebný obvod č. 3
Volebný obvod č. 4
Volebný obvod č. 5
Volebný obvod č. 6
Mestská časť Stred – 5 poslaneckých mandátov
Mestská časť Vyšný koniec – 2 poslanecké mandáty
Mestská časť Predmier – 2 poslanecké mandáty
Mestská časť Hlinené – 2 poslanecké mandáty
Mestská časť Turkov – 1 poslanecký mandát
Mestská časť Závodie – 1 poslanecký mandát
Voliči budú voliť v 8 okrskoch (Mestská časť Stred 3, ostatné
1). Počet voličov je síce pohyblivý, no nemal by sa výrazne líšiť od
čísla 6.050 občanov. V nedeľu 21. septembra uplynul termín na podávanie kandidátnych listín na poslancov či starostov a primátorov, ale tiež zloženie miestnych volebných komisií. Prvé
zasadnutie týchto volebných komisií musí byť zvolané najneskôr
26. septembra 2014. Od tohto dátumu nastúpi práca mestskej volebnej komisie, ktorá kandidátne listiny následne posúdi, kandidátov oboznámi s ich registráciou a pripraví zoznamy na
zverejnenie.
ZRKADLO NÁZOROV:
Turzovská pošta sa po vyše polstoročí
presťahovala do nových priestorov
O tom, že mesto Turzovka pravidelne a v každej oblasti
skvalitňuje služby pre svojich občanov azda nikto nepochybuje.
Svedčí o tom i nedávno naplnený zámer presťahovania turzovskej pošty do nových priestorov a skvalitnenie služieb a servisu
pre všetkých občanov a klientov pošty.. Novo zrekonštruované
priestory na Mierovej ulici č. 311 (v bývalom sídle Bytového
podniku) dýchajú novotou a poskytujú kvalitné zázemie tak
pre zamestnancov ako aj pre jej návštevníkov. Ako tento presun
vnímajú jej zákazníci sme sa opýtali priamo na Pošte v Turzovke počas jej slávnostného otváracieho týždňa.
Ján
„Na starej pošte bolo pre všetkých minimum
miesta – pre zamestnancov i ostatných ľudí,
keďže tu mnohokrát na poštu dochádzajú aj občania z okolitých dedín. S poskytovanými službami som zatiaľ nadmieru spokojný a novej
pošte prajem všetko dobré.“
Návštevníčka z Korne
„Dúfam, že táto vynovená pošta bude fungovať
v nových priestoroch lepšie ako, keď sídlila
v centre mesta. Musím povedať, že zatiaľ som
so všetkými službami, ktoré poskytuje pošta
spokojná, a dúfam, že to tak zostane nezmenené.“
Hanka
„Myslím si, že pre naše mesto a naše okolie je
táto nová pošta veľkým prínosom. Bývam neďaleko novej pošty a nakoľko som na dôchodku
táto zmena mne osobne, ale zaiste aj ostatným
spoluobčanom iba prospeje – je to väčší komfort, krajšie prostredie. So službami, ktoré poskytuje slovenská pošta som zatiaľ spokojná.“
Ján
„To, že sa pošta v Turzovke presunula do nových priestorov hodnotím veľmi kladne. Veľmi
sa mi páčia zrekonštruované a omnoho väčšie
priestory, ako nezanedbateľný prínos v dnešnej
motoristickej dobe hodnotím miesta na parkovanie.... So službami pošty som spokojný a pravidelne tieto služby využívam.“
Rudolf
„Nová pošta v Turzovke sa mi veľmi páči a myslím si, že má aj mnoho výhod, najmä čo sa
týka nových a estetických priestorov. Služby
slovenskej pošty využívam pravidelne a musím
povedať, že som zatiaľ veľmi spokojný.“
SILOČIARY MESTA TURZOVKA – september
1. 5. 1945 – o 11.6. – 1958 – šíri sa zvesť o údajnom zjavení Panny Márie
1. 9. 1939 – Nemecko so svojou armádou prepadáva Poľsko, zabraté územie v chotári obce z roku 1938 je navrátené Turzovke
3. 9. 1939 – je vyhlásená čiastočná mobilizácia, rukujúci vojaci,
rozbíjajú okná na domoch Židov, na poľsko – slovenskej hranici
padol prvý vojak, Štefan Bielčik – Čuboň z Turzovky
3. 9. 1770 – v obci začal tzv. predurbársky prieskum
6. 9. 1798 – bola v Turzovke kanonická vizitácia, uvádza, že vo
farnosti žije 36 obyvateľov židovského náboženstva, spolu so
Židmi z okolia založili Židovskú náboženskú obec (v 19. storočí
sa stáva najpočetnejšou na Kysuciach)
1849 – v Trenčianskej stolici vznikajú nové okresy, Turzovka sa stáva
jedným z nich, na jeho čele stojí Imrich Zental a Michal Piaček
7. 9. 1996 – Kysuce postihla ničivá povodeň – narobila škody za
vyše 200 miliónov SK – najviac postihnuté boli Čadca, Klokočov, Turzovka, Krásna nad Kysucou a Stará Bystrica
11. 9. 1598 – po šiestich dcérach sa Jurajovi Turzovi narodil syn
Imrich, jediný mužský potomok rodu
15.9. 1711 – Uhorčík naposledy ako zbojnícky kapitán prepadáva
so svojimi druhmi priamo v meste vsetínskych obchodníkov,
na akcii sa zúčastňuje aj Jánošík
25. 9. 1711 – po roztržke pri Lodne Uhorčík odchádza do Klenovca a žije pod menom Martin Mravec
26. 9. 1954 – v rámci Turzovskej farnosti bol vysvätený kostolík
v Dlhej nad Kysucou
Mestská knižnica v Turzovke pozýva
nových čitateľov
Každý, kto sa prihlási do 8. októbra 2014 do Mestskej knižnice
v Turzovke a zaplatí členský poplatok vo výške – dospelí 2,70 €
alebo dôchodcovia 1,60 € dostane malý darček a zároveň si bude
môcť vybrať jedného člena zo svojej rodiny, ktorý dostane čitateľský preukaz zdarma. Využite ponuku 1 + 1 zdarma Mestskej
knižnice v Turzovke a prihláste sa medzi jej čitateľov. Určite neoľutujete, v knižničnom fonde nájdete viac ako 22000 titulov rôznych žánrov – beletria, detektívky, literatúra pre deti, náučná
literatúra pre deti i dospelých. Bližšie informácie získate v Mestskej knižnici v Turzovke, alebo na tel. čísle 041/43 52 308.
Spravodajca mesta/2014/ročník XVI/september/číslo 18
Turzovka
Spravodajcu mesta Turzovka vydáva Mesto Turzovka
ako nedeliteľnú prílohu Týždenníka Kysuce. Vychádza dvakrát za mesiac.
Registrácia Okresný úrad, odbor školstva a kultúry Čadca, č. 1/1999.
Šéfredaktor: Mgr. Kamil Kobolka. Redakčná rada: Agáta Machovčáková, Jana Rudinská,
Emília Škorníková, Rudolf Šobich. Grafická úprava: Mária Ščuryová, Magma
Download

č.18 - Mesto Turzovka