We acknowledge the financial support
of the Government of Canada through
the Canada Periodical Fund of
theDepartment of Canadian
Heritage. PM# 40026440
ZA BOHA, NÁROD A SLOVENSKO
FOR GOD, NATION AND SLOVAKIA
Volume - ročník 72 čislo 2
11. január 2014
Cena / Price: $1.75
Can you
survive these
streets?
I don't think
so.
I
t istough to establish credibility when you
are learning a new language, like Slovak.
Sure, at first your mistakes are funny for you
and the Slovaks who are laughing with you.
Then, after months of struggling and studying and practicing to make yourself understandable, you reach that point of frustration
when you realise you still do not sound like a
native, and you do not find your unnatural
Slovak so funny any more. At about this time
you begin to wonder if the Slovaks have not
actually been laughing at you all this time.
To overcome
my unnatural
speech,
I
turned to the
field of language
that
could give me
the most credibility with the
natives: slang
and
spoken
Slovak. What
better way to
overcome my
image as the
US clown who speaks Slovak funny than to
brush up on some street talk? Here are
some basic notes about what I found.
At first I tried to make direct translations of
US street expressions into Slovak, like
asking someone to daj mi päť (give me five).
This went over really well. Those Slovaks
who actually understood my feeble attempt
to be cool generally rolled their eyes in disgust and walked away. In retrospect, this is
probably for the best, since even my peers
back home refuse to oblige this request.
Meanwhile, my failure pushed me to try
harder.
One phrase that does cross over directly is
"that's the bomb!" (to je bomba!). I am not
sure how cool this phrase is in Slovak but I
distrust it, as most English speakers would
not be caught using it. This leads to the problem of knowing when and with whom to use
slang, which I will try to tell you as we go
along.
Speaking of cool, there does seem to be a
word for it in Slovak: pohoda. Here it has
somewhat more of a hippy-stoner image
than it does in English, as it also means
good weather, well-being, and equilibrium.
On the other hand, depending on the context
and enunciation, you can suggest that a pair
of futuristic sunglasses or a film like The
Matrix are not bad or great (sú v pohode),
the way cool has many grades of meaning in
English.
Continued on page 10
Nesieme vám dobrú novinu
K
oľkí z nás si pamätajú koledníkov, ktorí nosili Dobrú novinu?
Tradíciu zaradenú medzi tie, ktoré sa
po nastolení červenej hviezdy snažil
totalitný režim vytrieť z pamäti
ľudí?
Koledníci s “Dobrou novinou” sú
jedným z malých dôkazov, že dobro
zasiate v národe sa hoci v malých
zrnkách, ale predsa dokázalo
uchovať. A navyše pri prvej
možnosti vyklíčilo do pevnej
Koledníci
Bratislava 4. januára
(TASR) – Detskí koledníci Dobrej noviny aj tento
rok prišli zavinšovať a
zaspievať
do
Prezidentského paláca.
Všetko najlepšie dnes
prezidentovi
Ivanovi
Gašparovičovi
priali
koledníci z Nitry, Brezna
a Ľubotína oblečení v
tradičných krojoch, ale aj
kostýmoch
betlehemských postáv.
“Už si ani neviem
rastliny.
Znovuzrodenie podobných tradícií
možno mnohí ani nepostrehnú. Pre
mladších, ktorí nezažili snahu
likvidácie kresťanských tradícií, to
bude prirodzený jav, ktorý tam bol
od “ich” nepamäti.
Pre strednú generáciu je to stránka
zo starej čítanky po dedkovi či z
národných rozprávok. Iba pre tých,
ktorí sa narodili o niečo skôr, to
môže byť oživená vetva ich života.
predstaviť
začiatok
nového roka, aby som sa s
vami
nestretol
a
nevypočul si vaše úprimné slová a nemohol by
som sa poďakovať za to,
čo všetko robíte v čase,
keď sa ostatné deti hrajú a
vy chodíte medzi ľudí a
zvestujete im dobrú
novinu,”
povedal
Gašparovič koledníkom
Dobrej noviny z Hnutia
k r e s ť a n s k ý c h
spoločenstiev detí (eRko).
Prezidentovi deti priniesli
listy, ktoré mu napísali
koledníci
z
celého
Slovenska. V nich píšu o
Dobrú novinu priniesli najskôr tí,
ktorí ju našli na pozabudnutej polici
či v zakázanej trinástej komnate. Nie
je podstatné kde, ale ktosi by si ich
mal za tento čin uctiť. Veď ním prinavracajú tu a tam odumierajúce či
slabnúce národné povedomie.
Dobrá novina. Príjemne znejúce
slová, ktoré patrili k zabudnutým,
ale opätovne nájdeným pokladom.
Julo Behul
tom,
ako
chodia
koledovať,
aby
tak
pomohli deťom, ktoré
trápi hlad a chudoba.
Hlava štátu im zas do
pokladničky odovzdala
finančný dar.
Na Slovensku počas
Vianoc chodí do rodín
vinšovať viac ako 25.000
koledníkov
Dobrej
noviny. “V minulom roku
koledníci navštívili skoro
80.000 rodín v 1268
mestách a obciach a vyzbierali spolu s individuálnymi darmi viac ako
869.000 eur. Vďaka štedrosti slovenských rodín,
ktoré samé nie sú bohaté,
sme mohli otvoriť 36
rozvojových projektov v
Keni, Južnom Sudáne,
Ugande, na Madagaskare,
v Benine a Rwande,”
uviedol
dnes
v
Prezidentskom
paláci
riaditeľ Dobrej noviny
Marián Čaučík.
Išlo o projekty zamerané
na pomoc deťom ulice,
sirotám a ženám v núdzi,
poskytnutie zdravotnej
starostlivosti, základných
životných potrieb a vzdelania
pre
deti
aj
dospelých.
teraz.sk
www.kanadskyslovak.ca
Kanadský Slovák — 11. január 2014 — strana 2
KALENDÁRIUM
Malý oznamovateľ
ZDARMA - FREE Classified
V kolónke malého oznamovateľa môžete uvádzať svoje krátke oznamy
(kúpa, predaj, informácie) po dobu vydania dvoch čísiel Kanadského
Slováka ZDARMA.
Placing a short ad ( sales, information etc.) in this section for
a period of two issues of Canadian Slovak will be
FREE.
Visit our website at
Navštívte našu internetovú stránku na
www.kanadskyslovak.ca
Published every Saturday
(47 times a year)
Vychádza každú sobotu
(47-krát do roka)
The newspaper is published with the
financial support through grants from
the Office for Slovaks Living Abroad
(www.uszz,sk ) in the Slovak
Republic and from the Canada
Periodical Fund – Aid to Publishers
from the Department of Canadian
Heritage.
Tieto noviny vychádzajú s finančnou
podporou Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí (www.uszz,sk )
na Slovensku a z Kanadského fondu
pre periodiká - podpora vydavateľom
z ministerstva Kanadského dedičstva.
Subscription rates in Canada $75,
United States $100 and other countries $140. Please mail your cheque to
the editorial office.
Predplatné pre Kanadu $75, do
Spojených štátov $100 a do ostatných
krajín $140. Šeky na predplatné
posielajte na adresu redakcie.
Editorial Office - Adresa redakcie
259 Traders Blvd. East, Unit 6
Mississauga, ON, L4Z 2E5
Telephone – Telefón
905-507-8004
Julius Behul
Editor-in-Chief
Šéfredaktor
[email protected]
Daniel Sulan
Chairperson, Business Committee
predseda Hospodárskeho výboru
[email protected]
Stanislav J. Kirschbaum
Chairperson, Editorial Committee
predseda Redakčného výboru
[email protected]
The Editorial Staff reserves the right to
edit, shorten, correct, or not publish
contributions of stories or photographs.
Unsigned articles will NOT be published. Articles and photographs sent by
regular mail will not be returned.
Redakcia si vyhradzuje právo prispevky
skrátiť, redakčne upraviť, alebo aj
neuverejniť. Nepodpísané prispevky
neuverejňujeme. Rukopisy a fotografie
poslané poštou nevraciame.
Canadian Slovak League
Kanadská slovenská liga
Head Office - Hlavný úrad
259 Traders Blvd. East , Unit 6
Mississauga, ON, L4Z 2E5
Mary Ann Doucette
President/predsedníčka
[email protected]
Rodina zo západného Slovenska
(Hanka 42 rokov a dcéra Nina 13 rokov) hľadajú
niekoho na E- Mailovú komunikáciu v anglickom
jazyku za účelom zlepšenia znalosti angličtiny.
Odpovieme na každý mail.
Kontakt: [email protected]
Hľadá sa...
Príbuzní na Slovensku hľadajú Daniela Hromadu.
Jeho otec Ján Hromada prišiel do Kanady s
povojnovou emigračnou vlnou. V Hamiltone
(Ontario) vlastnil farmu, na ktorej pred viacerými
rokmi tragicky zahynul. Informácie prosím ohláste
na telefónnom čísle (905) 624 6642.
„Sedemdesiat rokov
v HOSPODINOVOM opatrovaní”,
päťdesiat minútový dokumentárny film (DVD)
O Slovákoch evanjelikoch v Ontariu si môžete
objednať na telefónnom čísle 416 658 9793,
cena je $25.00.
Na predaj
Predám piešťanský ženský kroj
za výhodnú cenu
(289) 232 3186
Thank you
Dear Scholarship Commitee,
Thank you so much for awarsing me this scholarship.It really means a lot and will greatly hepl
with my tuition.
Thank you for your kindmess,
Charley Carriero
Dear The Slovak Awards Committee
Thank You so much for the scholarship money. It is greatky
appriciated!
I will use it for my school. Happy Holidays and yhank yoy so
much!
Alex Carriero
Thank you Canadian Slovak League
As one of the recipients of the scholarship awarded by the
Head Office of the Canadian Slovak League and the First
District Assembly, I would like to thank the Slovak community
for their support. I am currently studying Biochemistry at
University of Waterloo which allows me to stay at home for
my studies. I still have fond memories of activities organized
by the Canadian Slovak League such as the Slovak Day in
July. Once again I would like to thank the Slovak community
for your support in my studies and the overall support in the
cultural development in Canada.
Matej Goc
KTO
A KDE
Sts. Cyril and Methodius Parish
5255 Thornwood Dr., Mississauga, ON
L4Z 3J3
905-712-1200 Fax: 905-712-0974
e-mail: [email protected]
web site: www.slovakparish.ca
Slovenský evanjelický kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla (Slovak Evangelical
Lutheran Church of St. Paul) l424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8 Ont. Tel.: (4l6) 658-9793
Gréckokatolícka katedrála
Narodenia
Bohorodičky
257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J 2W7
Tel.: /416/ 531-4836
web site: www.chramsk.slovak-net.com
Father Andrew Kormanik
Presv.
Assumption Slovak Catholic Byzantine Church
1406 Barton St. East, Hamilton, On., L8H 2W5
Tel. 905 544-9166, www.church.assumptionslovakhall.ca
Rímsko-katolícky kostol sv.Cyrila a Metoda, 1532
Alexeis Rd.Windsor, Ontario. N8Y 4P2,
tel: (519) 945-7063, Fax: (519) 945-0866
Slovenské evanjelické služby Božie v kostole Sv. Lukáša,
3200 Bayview Avenue, Toronto, M2M 3R7.
Rev. Dusan Toth, D.D.
Tel.:416-2218900,
e-mail [email protected]
St. Michael´s Slovak Byzantine Catholic Church
2120 Byng Rd. (Walker/Tecumseh) Windsor’ Ontario’
N8W 3E2
Phone/Fax: (519) 258-4829
Rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda
204 Park St. North Hamilton, Ont.
(905) 529-6674 www.slovakchurch.com
Cathedral Mission of the Transfiguration
15 Church Lane Thornhill, ON L3T 2G4 - 905-477-4867
Divine Liturgy 8:45 am Sunday
Rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda
7187 2nd Ave. Montreal,QC H2A 3G8
(514) 721-1551
Catholic Church Protection of the Mother of God
Ritson Rd.S. Oshawa, Ont. L1H 5J9
Tel: 905-245-0629 Fr. Stephen Williams Adm.
email: [email protected]
464
Slovenské veľvyslanectvo Slovak Embassy
50 Rideau Terrace, Ottawa, Ont. K1M 2A1
Tel.: (613) 749 4442
www.ottawa.mfa.sk
Honorary Consultate of the Slovak Republik Montreal
22, Place de la Madeleine
Dollard des Ormeaux Quebec, H9B 1W3
T: 514 585 2496 F: 514 421 1583
E: [email protected]
Honorary Consul Mr. Dezider Michaletz
Honorary Consulate of the Slovak Republic
2nd Floor - 247 Abbot Street
Vancouver, B.C. V6B 2K7
Tel.(604) 682-0991 Fax: (604)- 904-0301
Honorary Consul Mr. Stanislav Lisiak
Honorary Consulate of the Slovak Republic
649 Brooker Ridge
Newmarket, Ontario
L3X 1V7 Canada
Tel.: 647 290 - 9304
Fax: (905) 898 - 0166
Honorary Consul Mr. Michael Martincek
E-mail :[email protected]
Centrum kultúry a dedičstva kanadských slovákov
12 Birch Ave. Toronto, Ont.
(416) 939 3111
http://www.slovak.com
Slovenská Kanadská Národná Rada
Slovak Canadian National Council
135 West Beaver Creek
P.O. Box 1008, Richmond Hill, ON,
Canada L4B 4R9 tel. (905)771 – 9748
[email protected]
Slovak Canadian Heritage Museum
Múzeum Slovenského Kanadského
kulturného dedičstva
5255 Thornwood Dr., Mississauga, ON L4Z 3J3
416-721-7652
[email protected]
Torontské slovenské divadlo
www.torontskeslovenkskedivadlo.com
[email protected]
Vychodna Slovak Dancers Toronto
Mario Hrapko 416 845 5836
Dusan Dorich 416 806 4420
Slovak Domovina Dancers, Windsor, Ont.
Irene Timko Director, 519-969-2899
e-mail: [email protected]
Informujte svojich priateľov...
www.kanadskyslovak.ca
Kanadský Slovák - 11. január 2014— strana 3
Z novoročného príhovoru prezidenta SR
Ivana Gašparoviča.
Prezident SR Ivan Gašparovič
poukázal
na
nevyhnutnosť
spolupatričnosti,
vzájomného
počúvania sa a rešpektovania. To sa
podľa neho týka všetkých činiteľov
verejnej politiky, podnikateľských
kruhov, cirkví, rodín, ale aj
jednotlivcov.
Nachádzanie ponaučenia a inšpirácie
vidí v návrate k osvedčeným hodnotám, ktoré Slovákom vždy pomohli
prežiť, a tými sú tradičná rodina, pôda,
viera, vzdelanosť a zmysluplná práca.
„Nie prvýkrát hovorím o význame
tradičnej rodiny pre zdravý vývoj
slovenskej spoločnosti. O rodine, ktorá
prináša do nášho života pokoj, šťastné
rodičovstvo, dôveru, porozumenie i
schopnosť tešiť sa z maličkostí života.
To najvzácnejšie, čo nám život dáva, je
samotný život. Vážme si ho,“ vyzval
Gašparovič.
Na margo politiky poznamenal, že tá
sa nesmie riadiť mediálne pokriveným
marketingom, ale musí vychádzať z
pôvodnej myšlienky správy vecí
verejných za širokej účasti občanov.
„Veľmi sme si želali demokraciu, keď
sme ju nemali. Dnes, keď ju máme, ju
nevieme zodpovedne využívať,“
prízvukoval aj v súvislosti s tromi
voľbami, ktoré sa tento rok uskutočnia
na Slovensku. Ako dodal, je potrebné
naplno využiť základné právo voliť.
„Nedopusťme, aby za nás rozhodovala
tzv. mlčiaca väčšina,“ adresoval
občanom.
Za dobré považuje to, že v štáte
pretrváva kritický duch, pričom je
podľa neho správne, keď občania kriticky hodnotia rozhodnutia politikov na
úrovni únie, alebo na domácej scéne.
„Ale niekedy sa mi vidí, že priveľmi
podliehame akémusi sebabičovaniu.
Nevidíme, a nechceme vidieť dnešný
okolitý svet, v ktorom nemáme
najhoršie postavenie,“ podčiarkol.
Zároveň poďakoval za podporu počas
celého jeho 10-ročného prezidentského mandátu. Jeho druhé, a
zároveň posledné funkčné obdobie,
končí tento rok. „Cítil som vašu
dôveru v častom osobnom kontakte s
vami. Veľmi mi pomáhala pri výkone
tohto neľahkého úradu. Pomáhali ste
mi aj v situáciách, keď sa niektorí
pokúšali pošliapať ľudskú dôstojnosť
prezidenta, kedy ignorovali alebo
úmyselne nepravdivo informovali o
Slovenský “Bocelli“
v Kanade!
V čase od 19. marca do 4.apríla Slováci v
Kanade a v Detroide v USA budú mať šancu
stretnúť sa a vypočuť si slovenského umelca
Mariana (Maroša) Bangu.
Marián Bango je charizmatický nevidiaci
umelec s krásnym hlasom a veľkým srdcom,
nazývaný aj slovenský Bocelli. So svojou
manželkou Alexandrou, taktiež nevidiacou ,
ktorá je jeho manažérkou a moderátorkou
jeho koncertov plánujú vystúpiť od
Montrealu, cez Ottawu, Toronto, Windsor
až po Detroid.
práci
prezidenta,“
konštatoval.
Rovnako vyzval na objektívne posúdenie toho, ako sa v priebehu týchto
desiatich rokov darilo napĺňať strategické ciele Slovenskej republiky.
SITA
Košice
už nie sú Európskym hlavným mestom kultúry, ale
pokračujú v projektoch Košice (TASR) - Košice sa
rozlúčili s titulom Európske hlavné mesto kultúry
(EHMK), ktorý im minulý rok patril spolu s
francúzskym mestom Marseille. Štafetu EHMK
východoslovenská metropola odovzdala ďalším
dvom mestám - švédskej Umei a lotyšskej
Rige.Titul EHMK priniesol Košiciam mnohé
investičné a kultúrne projekty s finančnou podporou z eurofondov, mesto sa dostalo aj do
pozornosti viacerých svetových turistických
sprievodcov a médií. Košice získali nový kultúrny
komplex Kasárne/Kulturpark, prvú halu umenia na
Slovensku Kunsthalle alebo unikátne komunitné
centrá SPOTs.
Marian spieva operné árie, operety, kantilény,
evergreeny, piesne z repertoáru slávnych tenorov
L. Pavarottiho, A. Bocelliho a P. Dvorského,
sakrálnu hudbu a tanečné a ľudové piesne
rôznych národov (cigánske, maďarské, ruské,
moravské). Vďaka fenomenálnemu hudobnému
sluchu napriek svojmu zrakovému handicapu
vynikajúco hrá na 4 hudobných nástrojoch a
dokáže sa aj sám pri speve doprevádzať.
Marošova hviezda zažiarila po prvý krát v
umeleckom svete v relácia STV v programe
„Modré z neba“ v roku 2009 -kde sa mu vyplnil
dlhoročný sen a zaspievať si so slovenským
tenorom maestrom Petrom Dvorským. Tento
televíziou vysielaný program katapultovala
Maroša na spevácke výslnie.
Nasledovali početné pozvania vystúpiť v rôznych
benefičných programoch v televízii, a koncertných sálach po celom Slovensku. Jeho účasť v
„EuroSong Contest“ kde bol účastník slovenského finálového kola, a významný
benefičný koncert Nadácie Orange „Poviem Vám to piesňou! – v roku 2010 mu otvoril
cestu na medzinárodné javiska.
Zatial potvrdene datumy a casy koncertov v Kanade sú:
St. Marys Church Nobleton Marec 22, 2014 o 19:00 hod.
Kostol Sv. Cyrila a Metoda, Mississauga, Marec 23, 2014 o 15:00 hod
O ostatnych vystúpeniach budeme včas informovať.
Pre tých ktorí by chceli vedieť viac o Marošovi prikladame linky na youtube:
Ples v Opere 2011 - Hallelujah
http://www.youtube.com/watch?v=LfaukQtf1Ms
Celkový rozpočet na ne bol vyše 12,3 milióna eur.
Realizoval sa aj program rozvoja kultúrneho turizmu Terra Incognita – Krajina nespoznaná s 13 top
podujatiami v rámci celého kraja.V období 2008 2013 priniesol projekt EHMK do Košíc celkovo 20
investičných projektov, 600 podporených projektov, stovku festivalov, 470 výstav a podujatí vizuálneho umenia, 250 multižánrových podujatí, 270
konferencií, prednášok a seminárov, 270
divadelných a tanečných predstavení, 360 filmov,
280 literárnych podujatí, 770 workshopov, či
päťdesiatku podporených kníh, publikácií a
časopisov.
Podľa primátora Košíc Richarda Rašiho projekt
EHMK nekončí a naopak znamená pre mesto
novú éru. Chceme rozvíjať cenné medzinárodné
partnerstvá, zabezpečíme udržateľnosť kvalitných
kultúrnych podujatí a novej kultúrnej infraštruktúry," povedal. Ocenil, že Košice sa postupne
menia z industriálneho mesta na mesto kreatívne.
Kanadský Slovák —11. január 2014 — strana 4
Domáci guláš Slovenska
A
kási
tvrdá blana
sa v ňom
dá ťažšie
požuť,
hoci prvý
d o j e m
s p ĺ ň a l
predstavu
o voňavom
domácom guláši s lesklým
červenkastým povrchom, do
ktorého
každý
kuchár
zamiešal
svoje
malé
tajomstvo.
Nie je tu však reč o priam
národnej
kulinárskej
pochúťke, ale o niečom, čo je
v súčasnosti predkladané
svetu
z
politickospoločenského diania na
Slovensku cez mediálne či iné
informačné cesty.
Táto zmes stranícko-osobnej
propagandy vytvára akýsi
guláš, o ktorom každý z
pripravovateľov tvrdí, že je
ten najsprávnejší a najlepší.
S blížiacimi sa prezidentskými
voľbami si nikto neprizná,
eventuálne ani nezbadá, že
guláš sa mnohokrát pripálil,
viac-menej znechutil, a tak sa
nedá ani skonzumovať.
Nemáme právo a ani
nechceme poučovať, tak ako
sme to nerobili ani v minulosti, ale takéto predkladanie
informácií,
či
už
cez
slovenskú
tlač
alebo
prichádzajúce internetovou
poštou, prestáva chutiť aj
väčšine tých, ktorí žijú za
hranicami vlasti. Bez ohľadu
na vek či dĺžku pobytu v
zahraničí. Žiaľ, najviac sa
podobné
“propagovanie“
súčasného Slovenska prestáva
pozdávať tým, ktorí prišli iba
prednedávnom a plánujú,
alebo plánovali cestu naspäť
domov, na Slovensko.
Ak by sme použili názov
propaganda
diania
na
Slovensku a všetkého, čo s
ním súvisí, tak by sme mohli
nabrať presvedčenie, že ju
tvoria ľudia, o ktorých platí
veta z príslovia, že “...kováč
nemôže byť ministrom...”
To, že sa svojím vyvyšovaním
a naivným ponižovaním iných
niektoré politické skupiny či
jednotlivci stavajú do pozície
“kecalkov”, je snáď každému
jasné. Demokracia im síce
umožnila poukázať na to, čo
majú záujem predstaviť, ale
súčasne nevidia, že takýmto
spôsobom odďaľujú od domova tých, ktorých by malo
Slovensko vítať s otvorenou
náručou.
Hádanie,
dohadovanie
sa
alebo neustále domáce škriepky sú prachom, ktorý by sa
nemal predkladať na tanier
sveta s domácim gulášom. Ak
sa už má ponúknuť, tak by v
ňom mali byť pozitívne činy,
vytváranie dobra pre národ a
ak chvála, tak pričinenie sa na
odstránenie škriepok a koncentrovanie sa na jednotu, nie
na stranícke trieštenie podobajúce sa hádkam predpubertálnych detí.
Ak nepoznáme niektoré
inokrajné
zvyky,
chute,
obľúbenosť
farieb
či
muzikálnosť,
nemôžeme
v inej krajine úspešne
predstaviť obraz o našom kúte
sveta v takej forme, aby sme
upútali pozornosť a hlavne
vzbudili záujem.
Slovensko tento marketingový
ťah asi nepozná, alebo ho
vedome obchádza.
Je logické, že predstaviť ho
môže iba ten, kto “tam“ už
bol, a to nielen na vohľadoch.
A v prvom rade by to mal byť
človek, ktorý si vie sadnúť za
spoločný národno-politickokultúrny stôl a namiesto gánenia na druhého príde na to, že
ak Slovensko nechce byť
ignorované, nepoukáže na
svoje nedostatky, ale chytí sa
sedliackeho rozumu, oblečie si
sviatočný odev a ukáže sa v
plnej kráse.
Možno niektoré tieto slová
znejú
frázovito,
ale
v konečnom dôsledku sú jedinou a najpriamejšou cestou k
úspechu... A navyše jediný
možný recept na prípravu
gulášu pre očakávaných vzácnych hostí.
Julo Behul
Prvé lyže doniesol do Tatier lekárnik,
využíval ich po svojom
Pacienti na lyžiach
„Prvé lyže do Vysokých Tatier
doniesol v roku 1865 ako pamiatku na
emigráciu
na
severe
Európy
starosmokovecký lekárnik Karol
Cornidesz. Je veľmi pravdepodobné,
že sa na nich nikdy nelyžoval, akurát
mu poslúžili v lekárni ako dekorácia,“
hovorí o začiatkoch lyžovania na
tatranských svahoch Vladimír Hubač
(42). Rodák z Tatranskej Lomnice,
niekdajší reprezentant Československa
v biatlone, sa už 20 rokov venuje
zbieraniu historických lyží. Po celom
svete zozbieral 300 párov, ktoré od leta
tohto roka vystavuje v súkromnom Ski
múzeu v Tatranskej Lomnici.
Určite žiadny z tisícov lyžiarov, ktorí
trávia zimné dni na zasnežených svahoch, sa netrápi otázkou, komu vlastne
vďačíme za lyže.
Boli by to aj zbytočné úvahy, pretože
odpoveď na túto otázku nepoznáme.
Podľa historikov, ktorí sa špecializujú
na dejiny lyžovania a zimných športov,
je adeptov na autorstvo lyží viac ako
dosť. Teórií o tom, kde a kedy sa
človek postavil na prvé primitívne
lyže, by sme sa azda ani nedorátali.
Vieme akurát to, že vznikli, aby si
ľudia uľahčili pohyb po hlbokom
snehu. Najmä pri love si obaľovali
nohy do slamy a zvieracích koží.
Neskôr začali lovci používať
jednoduché drevené platne, ktoré si
rôznymi spôsobmi pripevňovali na
nohy.
Isté je len to, že prvé snežnice
vymysleli
Indiáni,
bola
to
neoddeliteľná súčasť ich loveckého
výstroja. Na ich výplet používali kožu
zo zvierat, najvhodnejšia bola z dobytka a teliat.
Prvenstvo Slovincov
Do strednej Európy sa dostali zo
škandinávskych krajín. Historici s
prekvapením zistili, že prvé písomné
zmienky o používaní lyží v stredoeurópskom regióne sa týkajú oblasti
Kranjskej Gory v Slovinsku.
Historické záznamy potvrdzujú, že na
území dnešného Slovinska sa horali
lyžovali už v 17. storočí. V tej dobe v
žiadnej inej krajine strednej Európy
lyže ešte nepoznali. Prečo sa ujali
práve tam, ostáva záhadou.
Prvé lyžiarske preteky sa konali vo
Vysokých Tatrách v roku 1911.
O rozvoj lyžovania vo Vysokých
Tatrách sa veľkou mierou pričinil
zakladateľ Nového Smokovca MUDr.
Mikuláš Szontágh (1843 – 1899).
„Rodák z Dolného Kubína zaviedol do
tatranských sanatórií celoročný režim.
V zimnom liečebnom programe kládol
popri klimatickej liečbe tuberkulózy
pľúc dôraz na rozptyľovacie aktivity
svojich pacientov. Popri liekoch im
predpisoval turistiku, korčuľovanie,
sánkovanie a lyžovanie. Podľa
historických prameňov sa doktor
Szontágh považuje za prvého človeka
vo Vysokých Tatrách, ktorý sa vedel
lyžovať. Lyže využíval najmä pri
zimných poľovačkách. Pre svojich
pacientov bol nielen kúpeľným
lekárom, ale aj dobrým lyžiarskym
inštruktorom. Lyžovanie propagoval aj
medzi horskými vodcami, tí však o
pohyb na lyžiach nemali záujem,“
hovorí Vladimír Hubač o priekopníkovi lyžovania pod tatranskými
štítmi.
Čo lyže, to zaujímavý príbeh. V
stodole v Červenom Kláštore našli
manželia Hubačovci lyže, ktoré počas
druhej svetovej vojny používali
nemeckí vojaci. Gazda na prahu
stovky to potvrdil: „Hej, nechal si ich u
mňa na pár dní mladý nemecký vojak.
Vraj o pár dní sa vráti, aby som mu ich
postrážil. Asi už nepríde, tak ich
berte...“
Prvé skokanské mostíky boli
postavené v Tatranskej Lomnici.
Prvý olympionik
Prvým slovenským olympionikom na
zimných olympijských hrách v
Garmisch-Partenkirchene v roku 1936
sa stal Lukáš Michalák z rázovitého
Ždiaru. Ako všetky deti spod Ždiarskej
vidly, aj on začal svoju kariéru na lyžiach vyrobených zo starého suda. Na
štart prvých pretekov, ktoré vyhral s
veľkým náskokom, sa postavil na
vojenských bežkách. Funkcionári
športového klubu v Tatranskej Kotline
mu po vojenčine vybavili miesto v
tamojšom sanatóriu, aby mal čas a
dobré podmienky na tréning. Na ZOH
v bavorských Alpách sa Michalák
postavil na štart všetkých bežeckých
pretekov. V behu na 18 kilometrov
skončil ako najlepší Stredoeurópan na
skvelom desiatom mieste. V štafete na
4 x 10 kilometrov dokonca dosiahol až
na piate miesto. Tatranci hrdo
pripomínajú, že výkonnosť, akú mal
Lukáš Michalák na ZOH, nedosiahol
zatiaľ žiaden z jeho nasledovníkov.
(krátené)
Život,
Peter Ličák
Kanadský Slovák - 11. január 2014— strana 5
Pozemský optimizmus
„ Na nás to čaká, nás to neminie, až nám bude o pár rokov
viac.
Jedného rána jejdajeminé,
poletíme na mesiac“!!!
A
k si moji spolužiaci ešte
niečo pamätajú, tak si
rozhodne spomenú na tento
text pesničky, ktorý bol
propagovaný v niektorom
z čísiel najpopulárnejšieho
časopisu našich mladých liet
zvaného „ZORNIČKA“.
Nemali sme ani šajnu o čo sa
jedná, pretože jasná planéta
Mesiac, ktorá nám každý
večer svietila na cestu bola
podľa našich starých mám
nielen vysoko a ďaleko na
nebi, ale hlavne blízko pri
Pánbožkovi a prakticky sa
k nej dalo dostať vraj až vtedy,
keď budeme tam na tom
druhom svete. Túto hypotézu
nám
nikto
dlhé
roky
nevyvrátil. Oči nám otvoril až
ruský
kozmonaut
Jurij
Gagarin, ktorý bol prvým
človekom vo vesmíre. Ktovie,
možno bol vtedy trochu vyššie
než triskové lietadlo, v každom prípade to bol obrovský
úspech a pokrok v dejinách
techniky. Samozrejme, že tam
bolo veliké sklamanie na
strane imperialistov, lebo
tento krok sa podaril práve
úhlavnému nepriateľovi. Od
spomínanej doby sa udiali
neuveritelné veci. Technika si
obula sedem mílové čižmy
a preletela stáročia. Z pohľadu
nás, skôr narodených je
doslova nadčasová. Populárne
rádia a malé tranzistory
z našich tínedžerských čias
vystriedali moderné televízory, neskôr mobilné telefóny,
i poty a iné divy a zázraky
dnešnej doby. Okrem iného
máme aj Skypy, facebooky,
takže aj ich zásluhou sa svet
scvrkol na sťaby malú
zápalkovú škatuľku. Za pár
sekúnd
sa
môžeme
skontaktovať s ľuďmi vzdi-
alenými tisíce kilometrov.
Dozaista si mnohí z vás
pamätajú na veľmi vydarený
český seriál „Arabela“ z pred
asi štyridsať rokov. Triky,
ktoré tam režisér použil boli
výsledkom jeho bujnej fantázie. Dnes je už dávno realitou. Už nehíkate nad tým, ak
si zapnete z obývačky vaše
auto pred domom a ono vám
zabliká na znak, že vás
očakáva. Taktiež aj cesta na
Mesiac už dnes nie je utópiou.
Pre
zmenu
ho
dobili
Američania a ľudská noha naň
stúpila ešte v druhej polovici
minulého storočia. Odvtedy sa
opäť udiali zázraky. Mesiac,
jedno z najväčších vesmírnych
telies sa dnes otvára ostatnému vesmírnemu svetu. Ako
sme sa len toť nedávno
dozvedeli, nadviazal družbu
s blízkou kamarátkou, ktorá sa
volá „ZEM“. Kamarátstvo
prerástlo do tých rozmerov, že
sa
rozhodli
spoločne
podnikať.
Podnikateľská
činnosť je však na Mesiaci t. č.
iba v plienkách, lebo sa začína
od nuly. Prvým krokom je
predaj pozemkov. V tomto
smere tu nastal obrovský
„BUM“ a záujemcov je
neúrekom. Ceny za mesačné
pozemky sú horibilné, ale
myslím si, že sa tu rozhodne
vyplatí investovať. Tieto prvé
ponuky v porovnaní s tým čo
sa bude diať o takých desať
rokov budú úplne za babku.
Minulý týždeň ma poprosil
pán šéfredaktor „Kanadského
Slováka“, aby som konečne
napísala nejaký pozitívny
príspevok. Ale veď je na svete.
Myslím to smrtelne vážne.
Chcela by som touto cestou
solventnejších
poprosiť
čitateľov našich novín, či by
sa nechceli stať mojími
spoločníkmi pri výhodnej
kúpe pozemku na Mesiaci. Ja
osobne netrvám na tom, aby
bol v hlavnom meste,
predovšetkým, aby bol.
Časom sa rozhodne bude dať
vymeniť. Neváhajte, vážení!
Na tejto zemi šance na
úspešné podnikanie sú mizerné ak nie nulové. Ale predstavte si taký vesmírny biznis,
kde
vám
ani
zemská
príťažlivosť nebude na príťaž.
Nalietate sa síce, ale prinesie
to vytúžené ovocie. Jediný
zádrhel však vidím v tom, že
nadobudnutý pozemok bude
treba rozhodne oplotiť. Má to
svoje opodstatnenie. Jednak
ho chrániť pred chamtivými
susedmi, ktorí by si z našej
parcely bez oplotenia a bez
ľahko
odorali.
dozoru
V mojom biznise mám preto
svoje podmienky. Uspeje iba
ten kandidát, ktorý príde na
nápad ako sa tam dá najľahšie
dopratať pletivo na náš vesmírny pozemok. Okrem toho,
ak tam nebude ohrada, môžete
odtiaľ veľmi ľahko vypadnúť.
Pri splne Mesiaca sa to nezdá,
ale najhoršie je to na tých
dvoch tenkých koncoch.
Viete si v takom prípade
predstaviť tú blamáž a to
fiasko, keby sa ľudia pozerali
na skrachovaných mesačných
podnikateľov?
Zaručene ani jeden pozemšťan
by si
neodpustil sprostú
a štipľavú poznámku:
„ No, len sa na ňu pozrite!
SPADLA Z MESIACA.
Bea
V Žiline pochovali vojaka z Afganistanu.
Rozlúčiť sa prišiel prezident aj minister
Prezident SR Ivan Gašparovič,
minister obrany Martin Glváč
a náčelník Generálneho štábu
Ozbrojených síl (GŠ OS) SR
Peter Vojtek sa v rímskokatolíckom
kostole
Sedembolestnej Panny Márie
v Žiline rozlúčili pohrebom s
plnými vojenskými poctami s
Patrikom Fraštiom, ktorý
zahynul pri bombovom útoku
na vojenský konvoj v
Afganistane.
"Je to tragédia. Žiaľ, takýmto
momentom sa možno ešte
dlho nevyhneme. Ale som
presvedčený, že s rodinou
dnes smúti celé Slovensko.
Som presvedčený, že každý si
uvedomuje, aké je to hrozné
stratiť život, keď doma je
pokoj a my musíme ísť tam,
kde chceme, aby pokoj bol. A
nevrátia sa domov. Je to
strašné. Aj týmto chcem
vysloviť svoju veľkú ľútosť a
žiaľ," povedal prezident SR.
ňNáčelník GŠ OS SR počas
poslednej rozlúčky prečítal
rozkaz ministra obrany o
povýšení P. Fraštiu in memoriam do hodnosti rotmajster.
"Veľmi ťažko sa mi hľadajú
slová, ktorými by som vyjadril
to, čo sa stalo a tak veľmi nás
zasiahlo. Všetci dobre vieme,
aké náročné je byť na misii v
zahraničí, kde naši vojaci
plnia svoje úlohy. Určite
zvlášť nebezpečnou je práve
operácia v Afganistane, kde
nebezpečné situácie zažívajú
niekoľkokrát za deň, pretože
riziko a nebezpečenstvo číhajú
na každom kroku. Nedá sa to
potlačiť celkom, ale iba
eliminovať. Ako však vidíte,
terorizmus a vojna sú silní
protihráči. Dovoľte mi preto,
vyjadriť vám všetkým čo
najhlbšiu úprimnú sústrasť,"
uviedol v príhovore minister
obrany.
Svätú omšu za zosnulého celebroval ordinár Ozbrojených síl
a Ozbrojených zborov SR
František
Rábek.
Po
smútočných obradoch rakvu,
zahalenú štátnou vlajkou SR,
vyniesli pred kostol, kde
zaznela štátna hymna a na
počesť rotmajstra P. Fraštiu
vypálili salvy. Vlajku odovz-
V Ríme vznikne
Slovenský
historický ústav
Bratislava 1. januára (TASR) - Slovenská
republika bude mať v Ríme svoj historický ústav. Ustanovuje to zákon, ktorý
nadobudol účinnosť.Slovenský historický
ústav (SHÚ) bude rozpočtovou organizá-
dal P. Vojtek Patrikovej mame
so slovami: "Odovzdávam
vám
vlajku
Slovenskej
republiky s vďakou a úctou."
Slovenskí vojaci Patrik Fraštia
a Edmund Makovník zahynuli
ciou štátu s napojením na rozpočet
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR. Sídliť bude v Bratislave,
výskumné pracovisko v Ríme. SHÚ sa
bude venovať vedecko-výskumnej a
vydavateľskej činnosti, systematicky
bude skúmať archívne materiály a
historické knižné fondy so vzťahom k
Slovensku a Slovákom. Náplňou jeho
práce bude tiež umenovedná činnosť vo
verejných a súkromných galériách a
múzeách a vydavateľská činnosť s
v piatok (27.12.) pri bombovom útoku na vojenský
konvoj v afganskom Kábule.
Jeden z nich zomrel na mieste
incidentu a druhý počas prevozu do nemocnice. V konvoji
cieľom informovať verejnosť o svojich
vedeckovýskumných a iných aktivitách.
SHÚ bude spolupracovať s inštitúciami v
Ríme, najmä s historickými ústavmi
iných štátov na území Vatikánu a na
území Talianskej republiky, ale aj s
vedeckými inštitúciami na území SR,
najmä Slovenskou akadémiou vied, univerzitami
a
s
inými
vysokými
školami.Ústav bude tvoriť vedecká rada,
rada ústavu a riaditeľ. Vo vedeckej rade
majú sedieť odborníci z odborov histórie,
sa nachádzal aj ďalší
slovenský vojak, tomu sa však
nič nestalo. Vyšetrovanie
útoku prebieha pod záštitou
USA. Zapoja sa doň aj
Slováci.
archeológie, práva, dejín staroveku a
stredoveku, moderných a cirkevných
dejín, archívnictva a knihovníctva.
Spôsob navrhovania členov vedeckej
rady bude mať na starosti minister
školstva.
Nominácie môžu podávať ministri
zahraničných
vecí,
kultúry,
šéf
Slovenskej akadémie vied, riaditeľ
Slovenského národného archívu a
dekani filozofických fakúlt so sídlom na
území SR.
Kanadský Slovák —11. január 2014 — strana 6
Due to an error at the print shop that resulted in the pictures being printed in black and white in our last issue,
we are presenting them to you again in full colour as they deserve, albeit smaller in size.
Sv. Mikulas at Sts. Cyril and Methodius Slovak Roman Catholic Parish in Mississauga
Svaty Mikuláš Visits Branch 31 - St. Catharines
Vianočné odpoludnie - 7. zbor (klub) KSL - Toronto
Bazár v evan. kostole sv. Pavla v Toronte
Christmas Eve in The Log Cabin
Montrea - tradičný predvianočný obed KSL.
KANADSKÝ SLOVÁK MEDZI TURISTAMI NA SLOVENSKU
Stalo sa už každoročnou tradíciou, že Kanadský Slovák
zavíta počas vianočných a
novoročných sviatkov medzi
turistov v rodnom kraji.
V rôznych častiach Slovenska
sa organizujú výstupy na
neďaleké končiare, ktorými je
malebné
Slovensko
požehnané. Preto množstvo
skalných , ale aj sviatočných
turistov
vyrazí
počas
sviatočných dní do prírody, aby
načerpali sily do ďalšieho hektického dennodenného života.
Turisti z okolia Bánoviec a
Trenčína
majú
obľúbenú
destináciu Čierny vrch v
Strážovských vrchoch (997
metrov nadmorskej výšky).
Posledné Vianoce, ale aj
Silvester bol síce v slovenských
dolinách bez bielej prikrývky, ale
vo vyšších polohách prekrásneho hornatého Slovenska sa
predsa len sneh dokázal udržať.
Niektorí z turistov sa potešili,
keď si mohli na vrchole
Pravoslávni
si udržali
niektoré
vianočné
zvyky
Čierneho vrchu prečítať jediný
slovenský
týždenník
zo
severoamerického kontinentu –
Kanadsky Slovák. Veď mnohých Slovákov dodnes zaujíma,
ako si žijú naši krajania za
“veľkou mlákou”. A navyše to
bolo práve v čase, keď v
Toronte bola kalamita a tisíce
domácností bolo bez elektrického prúdu. O to viac sa zaujímali Slováci medzi Tatrami a
Dunajom aj o krajanský život v
ďalekej Kanade.
Mnohí z nich vedeli oceniť kvalitu Kanadského Slováka a
hlavne si pochvaľovali vianočné
číslo. Porovnávali ho s inými
periodikami,
kde
chýbala
duchovná kresťanská pointa –
Kristove narodeniny. Okrem
toho v ňom našli články, ktoré
krajanov nerozdeľujú,
ale
naopak spájajú. A to by malo
byť krédo malého národa medzi
Dunajom a Tatrami, ale aj
slovenských
krajanov
roztrúsených po celom svete.
Sever východného Slovenska,
kde žije najviac pravoslávnych
veriacich, bude sviatkovať
druhýkrát. Od pondelka sa
začínajú u nich Vianoce.
Predchádza im 40-dňový pôst,
počas ktorého sa nesmú jesť
mastné jedlá, mäso či mlieko, to
platí aj pri štedrovečernom
stole. V období pred Vianocami
sa nekonajú cirkevné svadby
ani žiadne zábavy.
Na
fotografii:
Turisti
z
trenčianskeho regiónu si pod
kresťanským
detvianskym
krížom na vrchole Čierneho
vrchu so záujmom prečítali jediný severoamerický týždenník –
“The Canadian Slovak”.
Paul Stacho
Prípravy na sviatky v piatok
vrcholili v Kružlovej neďaleko
Svidníka. V rodine Márie
Vančíkovej sa snažia držať
pôvodných zvykov. Z nich na
Štedrý večer zostalo umývanie
v umývadle, v ktorom sú mince,
aby sa bohatstvo zachovalo
počas roka.
Pokračovanie
strane
na
ďaľšej
Kanadský Slovák -11. január 2014— strana 7
Branch 31
St. Catharines
Scholarship Winners
his instruction in French,
making him fluent in both
of Canada’s official languages. He hopes to pursue studies in engineering at the University of
Waterloo in the fall.
Zlatý Bažant
v predajniach LCBO
Madelen Mudrik
Emily Bohunicky
Members of three Branch
31 families were recipients of CSL Head Office
Scholarships. At the Br.31
Svaty Mikulas celebration
in
December,
Emily
Bohunicky, president of
the 1st District of the CSL
presented the cheques to
the hardworking young
scholars.
Kaleb Mudrik
Kaleb Mudrik received
a first place $1000.00
scholarship.
Currently
attending grade 12 at
Jean Vanier in Niagara
Falls, Kaleb receives all
Alicia Woodhouse
Alicia Woodhouse
received a second place
$250.00
scholarship.
Alicia is currently a student at A.N. Myer
Secondary School in
Niagara Falls and is planning a career in medicine.
She will begin her studies
at Brock University next
fall. Alicia will also be representing Branch 31 as
Slovak Day Princess and
Folk Arts Ambassador for
the year 2014.
Madelen Mudrik
received a fourth place
$150.00
scholarship.
Madelen attends Holy
Cross High School in St.
Catharines where she
maintains an honours
average and like her
cousin Kaleb intends to
study engineering, hopefully at the University of
Guelph.
Each of the three
scholars also received
$150.00
scholarships
from the First District of
the CSL. All the members
of Branch 31 wish the
three young scholars well
in their studies and in all
their future endeavours.
“We are very proud of our
young scholars – they are
excellent models for all
our junior members. It
takes a lot of dedication
and pride in workmanship
to be honor roll students
and we hope they all
achieve the goals that
they have set for themselves,”
commented
Branch 31 president and
proud
father
David
Woodhouse.
Stefan Reistetter
Picture
& Frame
Trade Centre
2110 Dundas St. East
Suite 3
Mississauga
Calgary na Nový rok pod slovenskou zástavou
(Dundas & Hwy 427)
Na Nový rok tradične veje pred radnicou v Calgary zástava Slovenskej republiky.
21. výročie jej vzniku si aj tento rok pripomenuli členovia miestnej slovenskej
komunity. Paľo Beňovský zo 65. zboru KSL vybavil patričné povolenia a tak aj v r.
2014 Calgary začínala Nový rok pod slovenskou zástavou.
Pokračovanie
strany
z
predchádzajúcej
Pôvodne sa ľudia umývali v potoku
alebo vodou zo studne. Na stole bude
tradičné menu, sú v ňom jedlá ako
mačanka,
slivčanka
či
pôstna
kapustnica. Uväzovanie reťazí okolo
nôh stola, aby rodina držala pokope, sa
pomaly vytráca.
Štedrovečerná kapustnica bude pôstna,
bez klobásy a hríbov. „U nás Rusínov
nepoznáme oblátky, ale chlieb, med a
cesnak,“ vysvetľuje ďalší rozdiel Mária
Vančíková.
Do mačanky so zemiakmi, čo je hustá
omáčka s múkou a hubami, v Kružlovej
hríby nedávajú. Ak by tam boli, vraj by
znamenali starosti v rodine. „Slivčanka
je polievka zo sušených sliviek, tie sa
povaria a kto chce, pridá múku. Môže
sa jesť aj s varenými zemiakmi. Je to
pôstne jedlo,“ hovorí o miestnych
špecialitách pani Vančíková.
Pravoslávni veriaci slávia Vianoce
podľa juliánskeho kalendára, ktorý je
oproti gregoriánskemu posunutý o 13
dní. Na Slovensku je asi 200
pravoslávnych cirkevných obcí, z toho
vyše 150 sa drží juliánskeho kalendára,
najviac ich je v okresoch Bardejov,
Svidník, Stropkov, Medzilaborce a
Snina.
(krátené)
Boris Macko,
Hundreds of
galery framed
pictures
SlovakEmbassy
50%
off
www.
ottawa.mfa.sk
Slovenský Montreal
www.
slovakmontreal.com
Kanadský Slovák —11. január 2014 — strana 8
Učiteľka sa pýta detí v triede:
- Ferko, vieš nejaký príbeh s
ponaučením?
- Áno.
- Tak ho povedz.
- Môj strýko Bob, bol na vojne.
Ich lietadlo havarovalo a iba on
prežil. Mal pri sebe guľomet,
mačetu a fľašu whisky. Fľašu
vypil a 300 ich postrieľal, kým
mu došli náboje. 150-tich pobil
mačetou, kým sa mu zlomila a
100-vku zabil priamo holými
rukami.
- A aké z toho vychádza
ponaučenie? – čuduje sa
učiteľka.
- Nikdy nehnevajte môjho strýka
Boba, keď je opitý...
Deň po manželskej hádke
Muž: Čo bude dnes na obed?
Žena: Nič!
Muž: Ani včera sme nič nemali!
Žena: Ja viem, spravila som na
dva dni
Učiteľ sa pýta žiaka: Ako sa
volá hlavné mesto Turecka?
On na to : Bul. Učiteľ hovorí :
Nie, Istanbul. Žiak zhrozene
odpovedá : Ta tys tam bul, ale ja
som tam nebul.
Právnik sa pýta ženy: Kedy
vás váš muž prví krát oklamal?
Pred desiatimi rokmi keď mi
pred oltárom povedal Áno.
Žena oznamuje milencovi:
- Drahý, som tehotná. Mali by
sme uvažovať o svadbe.
- Hm... - zamyslí sa chlap, - len
kto si ťa v takom stave zoberie?!
Jano vraví kamarátovi: "Som
už dvadsať rokov ženatý, ale
svokra k nám prišla iba raz - tri
dni po sobáši." "To máš teda
šťastie!"
"Ani
nie.
Ešte
neodišla!"
Lekár hovorí blondínke: "Vyzlečte sa a ľahnite si!" - "A to
len tak? Bez predohry?"
V parku uprostred mesta
pracujú dve blondínky. Jedna
vždy vyhĺbi jamu a druhá, ktorá
ide za ňou, ju zase vykopanou
hlinou zaplní. Pracujú tak s
vervou celý deň bez odpočinku jedna vykopáva diery, druhá ich
zase
zasypáva.
Jednému
okoloidúcemu to nedá a po
chvíli sa ich pýta: - "Oceňujem
vašu usilovnosť, slečny, ale boli
by ste také láskavé a vysvetlili
by ste mi, aký zmysel má vaša
práca? Tá prvá sa zastaví, utrie
pot z čela a hovorí: - "Viete, normálne pracujeme v trojici, lenže
kolegyňa, ktorá sadí stromčeky,
je dnes chorá."
Hovorí babka susedke: Predstavte si, ako tá medicína
pokročila. Keď som mala 18
rokov, musela som sa ešte vždy
u doktora vyzliecť. Dnes už
stačí, keď ukážem jazyk.
- Oci, čo sú to zásnuby? Otec
sa zamyslí a podá synovi
strašne zdĺhavé a strašne komplikované
vysvetlenie.
Rozumieš? - Nie. Daj mi radšej
nejaký príklad. - No, zásnuby sú
ako keby som ti kúpil bicykel na
Vianoce a nenechal ťa na ňom
jazdiť až do Veľkej noci.
Otecko
kúpil
malému
Dávidkovi psíka. Na druhý deň
sa ho pýta kamarát Jakubko: Má ten pes rád aj deti? Dávidko
reaguje: - Áno, ale radšej mu
dávam granule!
OUR NEW ADDRESS : 600 ShERBOURNE St. tORONtO SUitE 301
Doktor pri vizite ukazuje
skupine mladých začínajúcich
lekárov röntgenovú snímku. Ako vidíte, pacient kríva,
pretože má značne zakrivenú
lýtkovú i holennú kosť. Michal,
čo by ste robili v takomto prípade vy? - No, myslím si, že aj
ja by som kríval.
Pri záverečnej skúške z
chirurgie sa profesor pýta
študenta: - Prečo si chirurgovia
pri operácii dávajú na tvár
rúško? - Aby ich nik nespoznal,
ak sa operácia nepodarí.
Mierne podnapitého vodiča
stopnú policajti: - Pán vodič,
musíte sa podrobiť dychovej
skúške. Vodič odpovedá: Prosím vás, páni policajti, veľmi
sa ponáhľam zaparkovať, tam
za rohom som videl voľné
parkovacie miesto. Zaparkujem
a vrátim sa. Policajti súhlasia. O
chvíľu sa vodič vracia peši a
policajti mu hovoria: - Tak vás
poprosíme, aby ste sa podrobili
dychovej skúške. Vodič im
odpovedá: - A kto to kedy videl
dávať fúkať chodcovi!
!
tORONtO
Janko prosí sestru, aby mu
požičala svoju fotku. Sestra
fotku vyberie a pýta sa ho:Načo ju vlastne potrebuješ?Zajtra máme geografiu a máme
doniesť fotku nejakej prírodnej
katastrofy!
V kaviarni sa stretli traja psychiatri. Prvý vraví:- Páni, ku
mne prišiel pacient a tvrdil, že je
Robert De Niro. - A ku mne
prišiel pacient, - vraví druhý, - a
tvrdil, že je Belmondo.Tretí sa
začne
rozčuľovať:Páni
kolegovia, to ste ich nemohli
poslať ku mne, veď viete, že
zbieram autogramy hercov.
Ide blondína po ulici a zrazu
spadne do kanála. Vylezie, pozerá na kanál a radostne zvolá:Ešteže tam nebol poklop, ináč
neviem, ako by som odtiaľ vyliezla!
*$6+$
ON
&11 :8 +47 4:7 85*(.&1 57.(*8 <.941.8- .71.3*8 +47
8*3.478 89:)*398 &3) (-.1)7*3
7/,$
266.2
9&(..(05 4(37,&( 10 5+(,3 0(8 1(,0*
3($/.,0(3 ,0 &$5(*13,(4 (&101/:
23(/,6/ (&101/: $0' %64,0(44 &.$44
11' &100(&5,0* ).,*+54 51 3$*6( ,(00$ 6'$2(45 (5&
9 .8 349 944 *&71= 94 '440 =4:7 9.(0*98 +47 :22*7
94 14(0 94)&=D8 57.(*
OUR NEW ADDRESS : 600 ShERBOURNE St. tORONtO SUitE 301
$6,$1$
tORONtO ON
Zatelefonujte,
alebo
pošlite EMail :[email protected]
alebo
[email protected]
#$6(/()217-6(
$/(%2
32>/,6(
0$,/
$*$6+$ ,16(464$8(/ &$
$/(%2
,16(464$8(/ 42*(45 &20
International
600 Sherburne St. Suite 301 Toronto
ON
/224 6 "(56
7,6( Travel 242162
(/
62//
)4((
999
,16(464$8(/
&$
(0%(4
2)
Tel.: 416 - 922 7775, Fax: 416 - 9229043, Cell: 416 - 939 - 6118
21'<,.
M4X 1W4
39*73&9.43&1 7&;*1 574;.)*8 97&;*1 8*7;.(* 94 .3).;.):&18 ,74:58 &3) (47
547&9.43 <.9-.3 &3&)&
:745* &3) 9-* "471) :7 8*7;.(*8 .3(1:)*
(438:19.3, &3) '440.3, 4+ +1.,-98 (7:.8*8 -49*18 &11 .3(1:8.;* 5&(0&,*8
97&;*1 2*).(&1 .38:7&3(* (&7 7*39&1 &3) 5&7(*18 8*3).3, 94
14;&0.& &3) >*(- *5:'1.(
16(41$6,21$/ 4$8(/
- Dcérka moja! Povedz pravdu!
Teba tvoj muž bije? - Kto to
povedal? - Ľudia hovoria... Je to
pravda? - Ale mama! Ľudia
počujú, ako u nás lietajú facky a
hneď si každý myslí, že ich
dostávam ja!
M4X 1W4
$:
$162>.$
M4X 1W4
(//
4(*
Toll Free:
1- 877 - 922 8775
Od roku 1983
!
SLOVAK
TRANSLATIONS
),&,=/1( 34(./$';
6/02@(1,( 5(.4(6=45.(
5/7?%; 4$15/$624 16(434(6(4
(&4(6$4; 999 (8$%(8$ &20
Mgr. Eva Brejová Oficiálne preklady,
tlmočenie, sekretárske
5/28$.64$15/$6,215
(8$%(8$služby
&20 Translator-Interpreter-Secretary www.evabeva.com
[email protected] (416) 762 8223
Prevoz
na
Slovensko
20 ROKOv
SKúSENOStí
'/*)3@;0& 3& 57*)51&93A :'8(7.59.43 472
Objednávka
na)4predplatné/Subscription
740
&3&)= #*&7
.3 &3&)& Form
rok $75.00
Canada
)4 54/*3F(- [email protected]; 1 3.9*)
9&9*8do Kanady/1? Year $75.00
)4 in
.3F(07&/B3 9-*7 (4:397.*8
($100.00 do Spojených štátov/United States - $100.00 ~ $140.00 do iných krajín/Other countries - $140.00)
84'3A 57*)51&93A 3& *7843&1 :'8(7.59.43
C 740 =*&7
C 740= =*&78
C 740= =*&78
Osobné predplatné na/Personal Subscription
• 1 rok/1 year
• 2 roky/ 2 years
• 3 roky/3 years
(01 $/( ##############################################################
Meno/Name ______________________________________________________________
'3(4$ ''3(44 ############################################################
Adresa/Address ____________________________________________________________
(451 ,5: ##################### 317,0&,$ 317,0&( ####### 1A517B -=' 145$. 1'( ############ @5;5 16053: ############
Mesto/City _____________________ Provincia/Province _______ Poštový kód/Postal Code ____________ Štát/Country ____________
(.()=0 (.(2+10( ############################### /$,. ##########################################################
Telefón/Telephone _______________________________
E-mail ______________________________________
____________________
3( 70>5130> -13(A210'(0&,6
13 ,05(30$. &133(4210'(0&( 10.:
korešpondenciu
/ For internal
3('2.$50< $-1 '$3 0$ (Pre
,)5 vnútornú
6%4&3,25,10
? 31:($3 correspondence
? 31-: only)
:($34
? 31-: :($34
Predplatné
ako dar
na/Gift Subscription
• 1 rok/1 year
• 2########################
roky/ 2 years
• 3 roky/3 years
(01 $/(
######################################
Meno/Name ______________________________________________________________
'3(4$ ''3(44 ############################################################
Adresa/Address ____________________________________________________________
(451 ,5: ##################### 317,0&,$ 317,0&( ####### 1A517B -=' 145$. 1'( ############ @5;5 16053: ############
Mesto/City _____________________ Provincia/Province _______ Poštový kód/Postal Code ____________ Štát/Country ____________
7.01&)@2 8:2: 3(148*) .8 9-* 8:2 4+ %%%%%%%%%%%%%%% !=89&;9* E*0 3& &3&)80F 14;@0
-*6:* 5&=&'1* 94 -* &3&).&3 14;&0
Prikladám sumu/ Enclosed
the sum&.1
of 94
$_______________
šek na
Kanadský
Slovák)/.88.88&:,&
(Cheque payable$to The Canadian Slovak)
4E1.9* 3&is&)7*8:
&3&)80F 14;@0(Vystavte
7&)*78
1;)
&89 :.9*
Pošlite na adresu/Mail to Kanadský Slovák, 259 Traders Blvd. East, Suite 6, Mississauga ON L4Z 2E5
Kanadský Slovák - 11. január 2014 — strana 9
Freedom’s Gate
NOT JUST A MEMOIR ABOUT A SLOVAK FREEDOM FIGHTER –
It’s a love story. It’s a war story. It’s a story about fighting for Slovakia’s freedom.
This beautifully written 8 ½ x 11 - 427 page book – loaded with 310 color photos and 100 black and
whites - is a story about WWII, espionage, and the triumph of love.
The memoir chronicles John Kulhan’s life from Hitler’s invasion of Europe in 1939, the Cold War,
and his family’s involvement in the Canonization of the lst Saint of the Millenium in 2000.
A MUST READ FOR ALL THOSE OF SLOVAK DESCENT!!!!!
“This book makes a great gift”
Holiday Sale - $5 off soft cover book (reg. $44.99) + tax + S&H
E-books also available at $15.99.
ORDER on our website – credit cards accepted
FREEDOMSGATESTORY.COM
Or send check or money order (plus $29.99 S&H) to:
Freedom’s Gate LLC
32 Harney Road
Scarsdale, New York 10583
U.S.A.
Space for
your private
or business
card
$300 per year
Miesto
pre vašu
osobnú
či firemnú
kartu
$ 300- za rok
SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA
Liba’s Bar & Grill
Licensed under LLBO
Tel.: (416) 255 - 3179
448 Browns Line, Etobicoke, Ontario
(corner of Browns Line and Horner)
www.libasbarandgrill.com
UNLIMITED RENO INC.
16 Spinnaker Way
Unit 4
Concord Ontario
L4K 2T8
Peter M.Jakabek
www.falconhitec.com
[email protected]
14 Princess of Wales Court
Toronto, Ontario, M9B 6H5
Te.: (416) 237 1570
Cell: (416) 571 7704
Fax: (416) 239 7984
t. 905 669 8188
f. 905 669 8189
Mike Marian Masar
MASTER PLUMBER
24 HOUR SERVICE
TEL.: (905) 469 1236 FAX: (905) 469 1174
2083 Seafare Drive, Oakville, Ontario, L6L 1P5
[email protected]
www.plumberservice.com
Foil Stamping
Foil Embossing
Blind Embossing
Debossing
Die Cutting
Multi level Foil Embossing
Multi level Blind Embossing
Letter Press and Offset Printing
Karol Andrassy
[email protected]
A-Z Printers Ltd.
61 - 556 Edward Avenue
Richmond Hill, Ontario
L4C 9Y5
Tel.: (905) 780 - 8680
Fax: (905) 780 - 8682
Soundscape Studios
Music Lessons For
Children & Adullts
Space for
Your
Advertising
Guitar
Trumpet
Bass
Trombone
Violin Tuba
Saxophone Keybords
Musical Entertainment
For Every Occasion By
Miro
416 543 9171
[email protected]
MOviNG & DELivERY
SERviCES
GARBAGE REMOvAL
Garbage & Basement Clean Up
Cell: 416 - 277 - 6415 * Errol
Tel.:416 - 743 - 6831
[email protected]
Kanadský Slovák —11.január 2014 — strana 10
Can you
survive these
streets?...
Continued from page 1
In general you use the word to say that a
situation is all good. For example, your
friend says "sorry I ate all your food," and
you reply "pohoda, we'll get some more."
You can also use it to say "I'm cool, no
problem" (som v pohode) freely in situations where this expression would apply in
English, though this will be more understandable to the young than the old.
Greetings are also basic to building up
your street credibility. You can use these
when you're sick of saying čau and tired of
feeling like a seafarer every time you say
ahoj. Other options you may have already
picked up on are nazdar, which is originally Czech, and servus, which is Hungarian.
Both of these words, more or less, mean
"hey there" and seem to be used by people of all ages. Nazdar can also be transformed into nazdárek, a more informal and
often-used term. Another phrase close to
"what's up" is "no čo, ako?" which literally
means "yeah, what, how [are you]?" and
seems to be used by the younger generations.
Depending on what conversations you listen in on, these greetings should pop up
often. Another trick of the tongue that is
often used is ty kokšo, which also comes
in the variations ty kokso, ty koki or ty
kokos, meaning exactly the same thing.
This interjection is great fun and can be
thrown into conversation any time you
want to express surprise, wonder, or disbelief. The most fitting translation I can
think of can only be published in this paper
as "no poop!" or perhaps "holy poop!"
The advantage of ty kokšo is that it is easy
to learn and can be used often. It is a good
way to cheat your way into sounding like a
real Slovak - you let the others do the talking and then when you hear something
interesting all you have to do is say those
two little words and everyone thinks you
are a real natural. I must admit, though,
that using this one still gets me a laugh
from Slovaks, probably at the oddness of
hearing a non-native use colloquial language.
Laughs like these can put you back where
we were at the beginning of this article. But
do not despair! I evoked wonder and perhaps even impressed some friends when I
started to use the word haluz. Shortened
from the word halucinácia or hallucination,
but literally translated as 'branch', it is used
to describe something astonishing, unexpected, or strange. I recently heard someone refer to a difficult but eye-opening
book he was reading by saying "je to úplna
haluz" ("it is totally astonishing"). Drop this
one correctly and your friends may use it
to describe the sudden sophistication of
your vocabulary, that is, if your friends are
younger than 30.
Finally, if you are going to sound natural
out there, you need to know how to pass
judgement. When something is boring,
bland, or not useful you can say "that is
rice" (to je ryža). According to my Košice
native team, in eastern Slovakia they substitute flour (múka) for rice in the expression.
And when you are bored, at least in the
Petržalka section of Bratislava, you say
"I'm carping" (kaprujem), meaning you are
just sitting and doing nothing with your
mouth open, yawning like the fish.
Will these common colloquialisms really
make you sound natural? I doubt it. I am
certain that I sound even more ridiculous
when I try to pose as a street-smart
Slovak. The best way to be natural, as we
all know, is to be ourselves. In my case,
this means a clown from the US who
speaks Slovak funny, which may not be as
bad as I thought, as it gives me the right to
try to talk as much street Slovak as I want.
Eric Smillie
Culture & Society
26 Jan 2004
Slovakia at the World Juniors
Despite good play and a show of feistiness, the Slovak quest for medals at
the IIHF World Junior Championships
came to an end when a very skilled
and determined Swedish team routed
the Team Slovakia 6 – 0.
Slovakia began the tournament
with a stunning 9 – 2 win over
Germany, and then lost its second
game 6 – 3 to the USA. In the game
against Canada, the Slovaks led 3 – 1
in the second period but could not hold
on for the win. The Canadians made it
4-3 in the third period and then added
an empty net goal. The struggles
against the two North American hockey super powers appeared to have
sapped the team’s energy and its fight
against the Czechs resulted in a lacklustre 4 – 1 loss.
Slovakia advanced to quarterfinals to
face Sweden, the top team from Group
B that had not lost a single game at the
tournament so far. Playing at home in
an arena packed with enthusiastic
fans, the Swedish players could do no
wrong against their Slovak opponents.
The one win in five games was disappointing for coach Ernest Bokros. “I
was sure we would do better; we had
good preparation, the team consisted
of talented players and they demonstrated their potential in three games
but we just could not bring it all to a
successful end.” When questioned by
Pravda.sk whether the Slovak practice
of preparation by playing ExtraLiga
teams should continue, he answered,
“The competition at this tournament is
very high; the teams are playing senior
level hockey. Without taking part in the
ExtraLiga, our team would never be
ready for this tournament.”
Canada did not fare much better than
Slovakia. The team managed only two
wins in the preliminary round, losing to
the Czech Republic and the USA. The
Candians then defeated the Swiss 4 –
1 in the quarterfinals, but were
trounced 5 – 1 by a flying Finnish
team. Their final match was against
Russia to decide the Bronze medal
and the Russians edged out the
Canadians 2-1 to take home some
hardware. Needless to say, both
teams were disappointed in their
showing at this tournament; the two
teams are always the odds-on
favourites to win the tournament.
Since the tournament’s inception in
1977, the Canada has won Gold 15
times and 28 medals overall while
Soviet Union/Russia has won gold 13
times with 32 medals overall.
Sweden and Finland met in the
finals, each team having won gold
twice before. The hometown jinx at the
Junior Championships keeps gaining
credence as hosts Sweden could not
stop the determined Finns who won
the championship in an exciting 3-2
game that went to overtime. Canada
was not able to win gold at the last two
championships held in Canada.
One of the exciting aspects of the
Junior Championships is the showcas-
ing of upcoming stars from other countries that we do not get to see in North
America. As mentioned in an earlier
article, Team Slovakia only used one
Slovak player from North America,
Martin Reway of the Gatineau
Olympiques. We get to hear of his
achievements in the Quebec Major
Junior Hockey League. But at this
tournament we were introduced to
upcoming Slovak stars playing in
Slovak and Europe. Joining Reway on
the first line were Team captain Milan
Kolena of the Orange 20 team and
David Griger of HC Karlovy Vary of the
Czech league and goalie Richard
Sabol, also of the Orange 20 team.
Despite the losses, Reway and Griger
are tied for second place in overall
scoring at the tournament, one point
behind the leader at the time of this
writing. NHL scouts have made copious notes on these players and we
should be hearing more about them
soon. A few of them may even don the
Slovak national team jersey at the
Sochi Olympics.
The next junior tournament will be
held in Toronto starting the day after
Christmas. Tickets will be very hot
items; most games will be sold out, so
get your tickets early. The Slovak
youngsters can do better, especially if
we all go out and show them support
(although maybe not against Canada,
eh?).
Tichomir Miko
People bid farewell to slain soldiers
Families, state officials and hundreds
of other people attended the funerals
of two soldiers killed in a December 27
attack on a convoy in Kabul,
Afghanistan. Both were buried with full
military honours, the TASR newswire
reported on January 2.
The bereaved, along with President
Ivan Gašparovic, Defence Minister
Martin Glváč and Chief of General
Staff of the Slovak Armed Forces
Peter Vojtek, attended the funeral of
soldier Patrik Fraštia (aged 39), held
at the Roman Catholic Church of Our
Lady of Sorrows in Žilina.
“It is a tragedy ... I’m convinced that
the whole of Slovakia is now in mourning along with the affected family ... I
would like to express my deep sympathy and grief in this way,” Gašparovič
said, as quoted by TASR, after the
funeral. During the service Vojtek read
out an order issued by Glváč to promote Fraštia posthumously to the rank
of sergeant.
“I can hardly find the right words to
express what has happened and how
deeply this has affected us,” Vojtek
said, as quoted by TASR. “We all
know how difficult it is to take part in
foreign missions in which our soldiers
carry out their tasks.”
Later in the day, Gašparovič, Glváč
and Vojtek attended funeral of the second killed soldier, first lieutenant
Edmund Makovník (aged 34) in
Košice. Glváč expressed his readiness to help the bereaved to endure
the changes that await them after the
departure of a loved one and at the
same time expressed his deep condolences.
“Edo was the top expert in the tactical
air force group,” said Ľubomír Šebo,
commander of the 5th Special
Purpose Regiment in which Makovník
and Fraštia served, as quoted by
TASR. “It is a great loss not only for
our regiment but also for the entire
armed forces. We can count such specialists on the fingers of one hand.”
Makovník was promoted posthumously to the rank of captain, based on the
order issued by Glváč, TASR reported.
According to one of the members of
the 5th Special Purpose Regiment in
Žilina, colleagues could always rely on
Makovník for help and advice. He had
always belonged among the elite as a
soldier and as a man, he said, as
reported by TASR.
Both church services were led by
Military Chaplain of the Slovak Armed
Forces and Armed Corps František
Rábek, TASR wrote.
A suicide car bomber attacked a convoy of international troops in an eastern district of Kabul, killing three service members and wounding six
Afghans, officials said as reported by
the Associated Press. The bomber
struck the convoy about a kilometre
from NATO’s Camp Phoenix base,
said Kabul police spokesman
Hashmat Stanakzai, who reported the
Afghan injuries, as quoted by the AP.
Meanwhile, an investigation into the
incident has been launched. It is being
carried out under the supervision of
the US, and Slovak experts are also
expected to participate, TASR wrote.
Sabinov: early
café cultureBy
to parade themselves around town in
this way for a simple reason: only the
wealthiest had enough money to buy a
car. In the eastern Slovak town of
Sabinov, cars and cafés were symbols
of high social standing. Even during
the Austro-Hungarian Empire, the
upper classes used to meet in cafés.
Middle classes eventually took part in
café culture as well, as their more
modest homes did not always allow
them to host guests in their salons or
drawing rooms.
first came into contact with coffee.
Peace negotiations may not have
ended the conflicts, but they did
expose Hungarian nobility to coffee’s
rich aroma for the first time. Coffeesipping Ottoman dignitaries often
offered it to their guests, and while
Hungarian nobles enjoyed the flavour,
they were initially hesitant about it
being a product of Muslims. Thus, the
church was also initially reluctant to
accept the beverage, as were women
who feared that drinking coffee would
cause male impotence. After this small
misunderstanding was cleared up, the
first cafés opened, which people of
both sexes soon began frequenting.
For more affluent Slovaks in the
1920s, a typical Sunday afternoon in a
small town would involve dressing up,
getting in the car for a drive and parking in front of the local café to spend
time in the company of other social
elites. Few people could have afforded
The cultivation of café life lasted several decades. Spending time in the
café became a kind of ritual for people
from various social strata. In addition
to being fun places to socialise, cafés
also served as places where social
and career contacts were made.
In a sense it took half a millennium for
café culture to arrive here. Five hundred years ago, the territory that
makes up today’s Slovakia resembled
a battlefield, and it was during those
harsh years, amid numerous clashes
with the Ottomans, that our ancestors
Cafés first began appearing in Vienna,
in the city near to where the Ottomans
were defeated in 1683. When fleeing
their camp, they left behind a huge
stockpile of coffee, which the victors
confiscated and put to use.
This postcard of a town café in
Sabinov dates back to the 1920s.
Branislav Chovan -Slovak Spectator
Kanadský Slovák -11. január 2014— strana 11
In all scientific institutions and university departments there
remained in place and are still there today, continuing to work,
the same historians put there by the former communist regime
The Holocaust in Slovakia . One
of the most difficult pages in the
history of modern Slovakia.
Many avoid it, others refuse to
listen to something even slightly
different from their view.
Perhaps a round table where
historians and political scientists
would meet from both sides
would be the sole resolution,
which would show the intelligence of the country. “It takes
two to tango”, and it should
never be said that there is not a
worthwhile time for similar
themes….
The Canadian
Slovak newspaper
does not have to
agree with the
content of every
essay, yet despite
that, it gives its
readers the opportunity to form their
own opinion.
Slovaks stood firmly
against Hitler’s implementation of the “final
solution”
The National Council of the
Slovak Republic in the year
2000 approved September 9th
as the day of Remembrance for
the sacrifices of the holocaust
and racial violence. On that say
in 1941, the government of the
first Slovak Republic accepted
the legislation about the legal
position of Jews, containing
270 paragraphs, known as the
Jewish Codex. This legislation
caused tragedy for thousands
of Jewish families. Discussion
has begun in Slovakia on this
subject. We provided space to
an expert on that period, history
professor Milan S. ĎURICA.
An influential Slovak publishing
house has issued in the past
few days a one hundred page
special edition of its weekly
devoted to the Tiso republic of
1939-1945. On the first page, it
warns readers with the
announcement that the articles
were written by our prominent
historians Dušan Kovač, Ivan
Kamenec.
A further heading on the first
page draws readers: DO you
really think that YOU KNOW
EVERYTHING ABOUT TISO’S
WARTIME REPUBLIC?
How do you evaluate these
texts?
In some text, one can feel a
marked ideological predisposition and historical imbalance.
For instance, under the date of
October 6, 1939, they write,”
The Žilina Manifesto. The
Hlinka Slovak Populist Party
(HSĽS) declared the autonomy
of Slovakia”. The historical reality is such that, in Žilina on that
day, representatives of five
political parties gathered and
issued a joint text – the Žilina
Agreement, which bears the
signatures of this consultation:
for the Republican Party of
Agriculture and Small Farmers
– P. Teplanský, Ján UrsIny, J. S.
Vančo, Ján Petrovič, Ján
Lichner, Karol Rybárik, Ondrej
Devečka, Kornel Stodola, Adolf
Šelme, Jozef Styk, Milan Polák.
For the Trades Union – Jan
Líška. For the Czechoslovak
National Socialists – Dr. Emil
Lukáč. For the Fascists – Ján
Ivák. For the Hlinka Slovak
Populist Party – Dr. J. Tiso, Dr.
J. Buday, Jozef Sivák, Dr.
Martin Sokol, Karol Sidor, Dr.
Karol Mederly.
As the document clearly shows, it was an announcement agreed to by five different
political subjects and signed by
twenty there-present representatives of these parties, of
which only six were from the
HSPP. Even only one such
objectively false and seductive
assertion of a similar sort justifies the reader to take a very
critical attitude toward the
authors of this publication. Yet
similar mis-steps are found
there on almost every page,
which I then read more carefully. In this thick, special edition of
the paper, there are factually
captured and illustrated many
actual events. However, with
many, one can feel the fundamental attitude of the authors,
which is the anti-national and
anti-Christian oriented ideology
of Czechoslovak Communism.
And one cannot wonder about
that. After the last formal
change of regime, for instance
in the then East Germany, the
new government immediately
dismissed 1,506 professors
who taught German history or
headed organizational cells of
the communist party. Nothing
similar occurred in Slovakia.
For that reason, in all scientific
institutions and university
departments there remained in
place and are still there today,
continuing to work, the same
historians put there by the former communist regime, the
Prague leadership of the KŠČ
(Communist
Party
of
Czechoslovakia). I understand
them, of course. If I had to, after
the change of regime, lecture
and often write the opposite
about what, for long years I had
lectured and written, I wouldn’t
dare to look at my face in the
mirror in the morning when
shaving. Responsible for that
are, mainly, all the governments
of the Slovak Republic till now.
The authors of the majority of
articles did not have the opportunity to look at international
archives. You in emigration
were able to study material
about the first Slovak Republic
in international archives. And
on the basis of those studies,
you published a textbook, The
History of Slovakia and
Slovaks, against which Marxist
historians
revolted
and
achieved having it pulled from
schools.
That is precisely one of the
causes so far of the incomplete,
one-sided and ideologicallyconditioned Slovak historiography. A full fifty years – and
that`s more than three generations of history workers – historians had to work in Slovakia
with the possibility of consulting
foreign archives and under the
strict censorship of the harsh
ideological dictatorship which
subjected every publication to
two – even triple- control of socalled “lecturers” or “reviewers”.
MILAN
ĎURICA
Echoes
of
the
Holocaust
in
Slovakia
Slovaks stood
firmly against
Hitler’s
implementation
of the
“final solution”
One of them had the gumption
to write that “historians had only
adopted, like parakeets, what
the power structure had fabricated”. But they were docile
parakeets, playing at being
experts (J. Jablonický). That
flies against all fundamental
demands of methodology of
historical science. Without the
freedom to inquire and publish,
one cannot speak of historical
science. Unfortunately, however, much hasn’t changed in the
past twenty years either.
Therefore, I was not surprised
that many of the local historians
rebelled against my History. In
it, I endeavoured, namely, to
present to the reader our rich,
many times hard but also successful history, such as it all
actually happened. The Slovak
nation, however, gave these
“prominent historians” a very
marked lesson. My History,
which contained 286 pages in
the first edition, were so quickly
sold out that in a relatively short
time, I had to prepare a second,
third, even fourth printing. Each
one of them I corrected appropriately and richly supplemented. When in this year I submitted for publication already the
5th edition, the book contained
more than a thousand pages,
including illustrations. And the
Slovak nation responded to
those newest criticisms by
causing the more than 1000
page 5th edition to sell out within a short six months. This
same year the publishing house
had to step in to print a normal
run.
In 2008 you published the book
Tiso and the Jews. In it you
write that Jews appeared on
our territory already in the 9th
century. You also log the first
pogroms against them, which
you unequivocally condemn.
The history of the Jews is for
me the same kind of question
as the history of whatever other
nation wherever in the world. If
I want to deal with it, nobody
can prevent me nor dictate to
me from doing so, as to how I
should formulate the results of
my research, Even with regard
this question, I had the opportunity to examine hundred, really
thousand of documents in various European, even as well
Israeli archives. Therefore I
consider everything I wrote as
solidly based and documented.
Obviously I do no exclude that
there might not be found in my
works errors or things incomplete. No human work ever
attains absolute perfection.
After the declaration of an independent Slovak state, which
had to be under the protection
of the German Reich, the question was also raised of the relationship to the Jews. Accepting
the German demands were
unreservedly promoted the
most by Tuka and Mach who
entered into the services of
German National Socialism.
It is generally known that small
nations and mainly young
nations were always dependent
for their existence on the great
powers. At the time when the
first Slovak Republic came into
being,
political events in
Central Europe, actually even
the wider European milieu,
were absolutely conditional
upon Hitler’s German Reich. It
gave the impulse for the declaration of the independent
Slovak state and bound itself to
recognize the Slovak state and
guarantee it its territory. From
that follows the responsibility of
Slovak state representatives to
respect certain treaty-based
obligations towards Germany.
Germany, however, aside from
a few exceptional instances,
respected the state sovereignty
of the Slovak Republic and left
Slovaks broad freedom in the
internal leadership of the state.
Similarly
President
Tiso
respected as well those two
Slovak ministers who leaned
more and more ideologically to
German National Socialism.
This showed up mainly in the
question of “resolving the
Jewish question” which was
one of the main points of
Hitler’s political program for all
of Europe controlled by him.
At one time, the actual solution
was to move Jews to
Madagascar. Hitler at first wanted to copy Stalin who set up for
the Jews the autonomous
Jewish territory in Birobidzan
(Far Eastern Siberia)
Hitler didn’t invent the Jewish
question. Apart from the fact,
that Jews, already in the Middle
Ages, were persecuted and
expelled, for instance, in
England (1290), in France
(1394), in Spain (1492), even in
Germany already in 1096, 1348
and 1573, in the earlier 19th
century almost in all states, an
anti-Jewish mood arose in public opinion. Indeed, already in
the 17th and 18th century, so
many Jews settled in Slovakia,
that our territory, in the
Hungarian-spoken language,
was labeled “the Hungarian
Israel”. We come across direct
or indirect reflections of this
opinion in nearly all our 19th
century writers. But this did not
apply to the broad mass of
Slovaks who always demonstrated to foreigners a spontaneous respect and responsiveness. My grandparents had a
store in the village and about a
hundred meters further up the
same street a Jewish family
had a similar store. Our adults
exchanged wishes and small
gifts at various holidays and we
children played together quite
spontaneously. Only when
Hitler became the undisputed
lord in his Reich and the biggest
part of Europe, did he force all
governments to cooperate with
his “combing Europe of Jews”.
The Slovak Republic was, after
Germany, Austria, The Czech
and Moravian Protectorate,
Hungary, Rumania, Serbia, the
seventh state which, on the
basis of an inter-state treaty,
began to export to Germany
Jews for work, by which they
lost their Slovak citizenship.
Not even the individual Jews,
who actually lived in Germany,
did not initially suspect the fate
which awaited them. Only
about ten thousand Jews voluntarily left Slovakia. In many
cases, Western democratic
states refused to grant them
entry visas.
Hundreds of the most varied
documents testify that then,
absolutely nobody could know
what the end would be of the
concentration of Jews in
German labour camps. Actually,
it was generally known, that
Hitler already from the start of
his government had prepared
an extensive program on how
to deport Jews from Germany
to Madagascar or also South
Africa. A normal state was supposed to be set up for them
which they would administer
themselves. But other states
did not support this idea and
mainly were unwilling to support financially the creation of
such a state nor to accept
German Jews on their territory.
When Tiso learned what was
happening to Jews in the
camps, he wanted to resign.
Actually Jews advised him not
to do it because it was clear to
all that Tuka would replace him
and that he would fulfill Hitler’s
demands to the letter. Critics of
Tiso in the mentioned publication did not mention that Tiso
and his ministers gave thirtyfive thousand Jews documentation on the basis of which they
did not have to depart the country
All that is true. The mentioned
fats do not fit into the concepts
of certain “of our prominent historians” Nor did they mention
that the Slovak republic was the
first state in which the Germans
ran into such tough opposition
to this question that, already in
October 1942, they had to interrupt their “final solution”. That
has already been objectively
declared by the French historian of Russian Jewish origin,
Léon Poliakov, in his work
“Breviare de la haine” (Breviary
of hatred) which came out in
Paris in 1995.
From SLOVENSKĖ NARODNĖ
NOVINY (Slovak National
Newspaper)
Interviewer:
Ján
Smolec
Photo: Ladislav LESAY
Originally published in KS issue
2013-11-30
Translation: Vladimír Cincík
Kanadský Slovák —11.január 2014 — strana 12
25 Years of Honesty, Integrity
& Professional Service
Experience, Knowledge, Results you can count on!
E-mail:
Sylvia’s Bakery
Burlington
Find us at local farmer’s market
Dundas - St. Catharines - Welland - Niagara Falls
Port Colborne - Milton - Georgetown
(905) 616 - 0624
Your Add on
www.kanadskyslovak.ca
[email protected]
Download

KS template - Kanadsky Slovak