Ročník VII, Číslo 2 | 1.marec 2012
Noviny zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
Zhodnotenie roka v Matador Automotive Vráble, a.s.
Ohliadnutie sa za rokom 2011
a čo nás čaká v roku 2012
Ako nám predbežné výsledky roka 2011 ukazujú, výsledné
čísla hospodárskeho výsledku budú čiernej farby.
Za to patrí moje úprimné poďakovanie všetkým zamestnancom spoločnosti Matador Automotive Vráble, a.s.
A
Slovenskí účastníci programu v spoločnosti inžinierov z Írskej asociácie, prvý zprava Prof.Ing. Ladislav.Kabát, Pan European University, Bratislava, vedľa
neho Ing. Božena Ziková, personálny špecialista, vedľa Ing. Jaroslv. Zigo, HR manažér, obaja Matador Group,
v zadnom rade tretí zľava Prof. Pavol Molnár, Pan European University
Vzdelávací program pod drobnohľadom Írskej asociácie priemyselných inžinierov
Matador sa opäť úspešne prezentoval
na medzinárodnej úrovni
S
účasné globalizované ekonomické
prostredie kladie mimoriadne veľké
požiadavky na konkurencieschopnosť
podnikateľských subjektov. Vývoj ekonomiky toto prostredie ešte viac
zostruje a núti podniky hľadať všetky
možné zdroje zvyšovania ekonomickej
efektívnosti. Je zrejmé, že problémy podnikov v súčasnom globálnom ekonomickom prostredí si žiadajú nielen
mobilizáciu dostupných materiálnych a
technologických zdrojov, ale úspešnosť
ich riešenia je podmienená predovšetkým vyššou kvalitou práce, osobitne
práce inovatívnej.
Programy vzdelávania a zvyšovania
kvality pracovníkov sú preto organickou
súčasťou programu rozvoja podniku a
sú úzko viazané svojim obsahom práve
na jeho strategické ciele, osobitne na
inováciu výrobných programov a
procesov.
Práve preto je podpora systémom
vzdelávania v podnikoch poskytovaná
aj zo strany Európskej únie. Vybrané
vedecko-výskumné, ale aj profesionálne
organizácie a združenia ponúkajú výrobným podnikom svoje služby, smerujúce k overovaniu účinnosti ich vzdelávacích a tréningových programov,
zameraných na mobilizáciu pracovnej
sily. Je potešujúce, že do tohto programu
bola prostredníctvom výskumného
projektu Európskej únie zaradená aj
skupina Matador.
Írska asociácia priemyselných inžinierov, ktorá je nositeľom oprávnenia
EÚ pre certifikáciu vzdelávacích
programov inžinierskych a technických
pracovníkov, prizvala Matador Group
do projektu, ktorého cieľom je
analyzovať existujúce vzdelávacie
programy a porovnať ich obsah a
realizačné formy s metodikou vzdelávania pracovníkov v technologicky
a marketingovo najvyspelejších a najúspešnejších podnikoch sveta.
V dňoch 24. 1. – 27.1. 2012 sa na pôde
MATADOR HOLDING v Bratislave konala prezentácia a priebežné hodnotenie vzdelávacích programov, za účasti
expertnej skupiny, ktorú tvorili predstavitelia výskumnej a vývojovej základne,
experti na problematiku rozvoja ľudských zdrojov a zástupcovia Írskej asociácie priemyselných inžinierov. Skupinu tvorili experti z Írska, Portugalska,
Slovinska, Rumunska a za slovenskú
stranu jej činnosť zabezpečovali
pracovníci Paneurópskej vysokej školy v
Bratislave.
Expertnú skupinu Matadoru na týchto
stretnutiach viedol Ing. Jaroslav Zigo,
riaditeľ pre rozvoj ľudských zdrojov.
V skupine tiež aktívne vystupovali
Mgr. Peter Havetta, Ing. Jozef Polozsányi, Ing. Daniel Heidrich, Ing. Božena Ziková a Ing. Peter Neubauer.
Expertný panel s veľkým záujmom prijímal prezentácie zástupcov Matadoru
a jeho jednotlivých podnikov a to tak
expertov pre oblasť rozvoja ľudských
zdrojov, ako aj prezentácie pracovníkov,
ktorí boli, alebo sú prijímateľmi
vzdelávacích programov.
Na základe podrobných diskusií a na
základe analýzy ďalších podkladových
dokumentov, ktorú doplňovali prezentované informácie, vypracovala expertná skupina komplexné stanovisko k
hodnoteniu súčasnej situácie v oblasti
vzdelávania technických pracovníkov v
prostredí holdingu Matador Group.
Bolo konštatované, že skupina podnikov, ale aj jednotlivé podniky, majú
kvalitne vypracovaný systém vzdelávania a praktickej prípravy svojich pracovníkov. Osobitne bola ocenená systematická a dôsledná práca v sledovaní
celého vzdelávacieho procesu.
S mimoriadnym záujmom sa stretla
informácia o projekte vyhľadávania
talentov a o formách starostlivosti o
tieto perspektívne, vysoko cenné zdroje
a faktory výrobného procesu, ale i ďalšie
oblasti rozvoja procesov riadenia ľudských zdrojov riadené prostredníctvom
projektu Šampión II.
Expertná skupina ocenila aj jazykové
dispozície a schopnosti zainteresovaných pracovníkov Matadoru prezentovať nimi riadené programy a odpovedať na mnohé odborné otázky.
V záverečnom stanovisku sa expertná
skupina obrátila na zástupcov Matadoru
s podnetom na doplnenie niektorých
údajov a informácií do hodnotiacej
správy. Táto správa bude následne predložená riadiacemu výboru Asociácie
priemyselných inžinierov Írska s odporúčaním, aby v zmysle pravidiel EU
certifikoval vzdelávací program a
program dlhodobej starostlivosti o
technických pracovníkov skupiny
Matador. Očakávame, že tento certifikačný proces bude úspešne ukončený
v júni tohto roku. Popri formálnom ocenení pracoviska Matador však očakávame, že poznatky získané v rámci
pracovných diskusií nájdu skoré uplatnenie v každodennej práci zainteresovaných pracovníkov.
Ako zástupca pracoviska, ktoré zastupuje slovenský riešiteľský kolektív
v tomto medzinárodnom evaluačnom a
certifikačnom programe, osobitne
ďakujem vedeniu Matador Group a
najmä jej prezidentovi Doc. Ing.
Štefanovi Rosinovi, PhD. za umožnenie
pracovať na pôde tohto medzinárodne
rešpektovaného podnikateľského
subjektu.
Prof. Ing. Ladislav Kabát
Vedúci riešiteľského kolektívu
ko nám predbežné výsledky roka
2011 ukazujú, výsledné čísla hospodárskeho výsledku budú čiernej farby. Za to patrí moje úprimné poďakovanie všetkým zamestnancom spoločnosti Matador Automotive Vráble, a.s.
zákazníkov a projektov, ktoré charakterizuje vysoká miera pridanej hodnoty.
Napomôcť by tomu mali aj organizačné
zmeny, ktoré boli na obchodnom a
technickom úseku realizované koncom
minulého roka.
Denný pracovný život vo
Vrábľoch bol v roku 2011
výrazne poznačený rozbehom závodu Matador
Automotive Czech, a.s.
v Liberci, čo sa nám, aj keď
s menšími problémami
v oblasti stabilizácie kvality výroby, podarilo. Závod produkuje výrobky
pre Škoda Mladá Boleslav,
a.s. a Magna Exteriors &
Interiors (Bohemia) a stal
sa jedným z dôležitých článkov portfólia
Matador Group. V tomto roku nás čaká
jeho stabilizácia a fúzia s MIL ČR.
Ako sami vidíte, našim
hlavným zákazníkom
z o s t áv a Vo l k s w a g e n
Group. Odberatelia z tejto skupiny sú vysoko nároční a preto by som Vás
chcel vyzvať k maximálnej zodpovednosti za
kvalitu našich výrobkov.
Je na každom z nás, ako sa
na nás budú pozerať naši
zákazníci. V radoch našich zamestnancov nesmú nájsť miesto jedinci, ktorí svojím
nezodpovedným prístupom k práci
maria úsilie a dobré výsledky ostatných.
Hodnotiace pohovory zamestnancov,
ktoré nás v krátkej dobe čakajú, budú
dobrou príležitosťou pre celkové
zhodnotenie práce a prístupu k nej u
všetkých zamestnancov. Zmenou
systému odmeňovania a motivácie
chceme dosiahnuť väčšie zapojenie
zamestnancov do celkových hospodárskych výsledkov spoločnosti.
Mementom pre nás sa musí stať cesta
medzi A dodávateľov koncernu
Volkswagen. Všetci sme sa mohli
presvedčiť, ako ľahko a rýchlo sa stráca
dôvera odberateľov a ako ťažko sa získava späť. Dnes sme už tam a výsledkom je
aj nábeh projektu dodávok na VW UP,
ktorý sme získali na tento rok.
Rok 2011 bol poznačený nábehom
projektu GGP a prípravou projektov
Škoda SK251, VW UP, VW MQB, VW
Golf, Delma a ďalších menších. Rok
2012 bude v znamení nábehu týchto
projektov a transferu menších projektov
ako Faurécia, Magna, Webasto a Suzuki.
Veľmi dôležité bude zvládnuť nábeh
sériovej výroby projektu Škoda SK 251 a
prípravu výroby na následníka Suzuki
SX–4, kde sme boli nominovaní.
K zvýšeniu našej konkurencieschopnosti nám majú pomôcť investície
za 4,8 mil. € a tzv. costsavingové programy v oblasti cien materiálu, spotrebných
váh, dopravy, zmätkovitosti, nákladov
na reklamácie a energie.
Nemalé úlohy v tomto roku čakajú pracovníkov obchodného úseku, u ktorých
sa očakáva výrazné zvýšenie akvizičných činností s cieľom získania nových
Vedenie spoločnosti venuje veľkú
pozornosť spokojnosti zamestnancov,
ktorého významným ukazovateľom je
index spokojnosti vypočítavaný na
základe výsledkov prieskumu podnikovej kultúry. Nebude tomu inak ani v
tomto roku. Zamestnanci sa budú môcť
opäť vyjadriť k realizovaným nápravným opatreniam z minuloročného
prieskumu a vyjadriť svoj názor v odpovediach na otázky, ktoré sa týkajú rôznych oblastí života spoločnosti.
Počas už prebiehajúceho roka 2012 by
sme sa chceli zamerať na budovanie
vyššej kultúry k zodpovednosti za svoju
prácu, zodpovednosti za prácu kolegov
a zodpovednosti za výsledky celej
spoločnosti.
Ing. Boris Sluka – riaditeľ spoločnosti
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Volkswagen Up!
02
Matador EXPRES
Rok 2011 – Napĺňanie strategického plánu
Z
vyšovanie spokojnosti našich
stabilných zákazníkov ako aj
získavanie nových zákazníkov malo aj v
roku 2011 našu maximálnu prioritu.
Všeobecné strojárenstvo
V tomto segmente sme už tradične
stavali hlavne na zákazníkovi Continental, ale úspešne sme rozvíjali tiež
spoluprácu s partnermi z oblasti potravinárskeho priemyslu, energetického
priemyslu a iných.
Výroba nástrojov
V tejto oblasti sme našu pozornosť
zamerali hlavne na zvyšovanie úrovne
spolupráce so zákazníkmi ŠKODA,
AUDI a OPEL, čo v podstate predstavovalo napĺňanie stratégie v oblasti
orientácie na OEM zákazníkov. Úspešne
tiež môžeme hodnotiť začiatok
kooperačnej výroby nástrojov v Ázii.
Ďalší rok realizácie stratégie, takto by som v skratke charakterizoval rok 2011.
Ukazuje sa, že priority, ktoré máme definované v strategickom pláne, prinášajú
spoločnosti požadované efekty a spoločnosť stoji stále pevnejšie na troch nohách:
Všeobecné strojárenstvo, Priemyselná automatizácia a Výroba lisovacích nástrojov.
Priemyselná automatizácia
Čo sa týka oblasti priemyselnej automatizácie, nosnými boli projekty pre našu
sesterskú spoločnosť vo Vrábľoch, či už
to bol projekt rozšírenia pracovísk pre
projekt VW Colorado alebo projekt
ŠKODA 251. V roku 2011 sa nám podarilo získať v segmente PA projekt pre
zákazníka OEM, konkrétne projekt
ŠKODA Nižný Novgorod, ktorý našu
spoločnosť posúva zasa o stupeň vyššie,
jeho úspešné zvládnutie nám dáva predpoklad byť dlhodobo úspešný aj v tomto
segmente nášho podnikania.
Projekt ŠAMPION II
Aj v predchádzajúcom roku sme prostredníctvom tohto projektu venovali
pozornosť zvyšovaniu úrovne podnikovej kultúry. Rok 2011 bol oproti roku
2010 hlavne o implementácii a štandardizácii procesov riadenia ľudských
zdrojov. Či už to bola oblasť internej
komunikácie, hodnotenia zamestnancov, zmeny systému odmeňovania,
revízie katalógu pracovných činností,
programu Talentov a iné. Osobne som
presvedčený, že takto investované
finančné prostriedky a čas sa pozitívne
Ing. Juraj Čapek
riaditeľ divízie Priemyselná automatizácia v Matador Industies Dubnica
Pán riaditeľ, predstavte nám vaše curriculum vitae. Kde ste
študovali a aké boli vaše pracovné skúsenosti v predchádzajúcich zamestnaniach?
V roku 1989-1993 som absolvoval Strednú priemyselnú
školu v Dubnici nad Váhom. V roku 1998 som ukončil
štúdium na Strojníckej fakulte STU Bratislava, odbor
aplikovaná mechanika. Po škole som nastúpil do spoločnosti
Leoni, kde som 2 roky pracoval na pozícií konštruktéra
foriem pre plastové výlisky. V roku 2001 som nastúpil do
firmy KEW (Dubnica nad Váhom) - dcérskej spoločnosti
firmy KUKA-Systems, kde som prvé roky pôsobil priamo v
centrále tejto firmy (Augsburg, Nemecko). Začínal som na
oddelení priemyselných simulácií, kde som bol účastný
všetkých veľkých projektov (VW, AUDI, VOLVO, DC,
BMW), ktoré riešila firma KUKA. Od roku 2004 do roku
2011 som pôsobil ako vedúci oddelenia priemyselných
simulácií v spoločnosti KEW (Dubnica n/V), kde som bol
zodpovedný za simulácie, off-line programovanie a riadenie
projektov pre materskú spoločnosť KUKA.
riaditeľa divízie Priemyselná automatizácia.
Akú máte víziu v oblasti PA a v čom vidíte
priestor na realizáciu?
Moja vízia je jednoduchá a priama, chcem aby sa
Matador úspešne etabloval ako dodávateľ automatizovaných riešení priamo pre OEM (automobilky). Aby sme v priebehu pár rokov dokázali dodávať automatizované riešenia pre také
koncerny ako VW-Group, BMW, DC. Prielom
medzi dodávateľov VW-Group sa nám podaril už v roku
2011, kedy sme úspešne získali zákazku pre ŠKODA-Auto do
Nižného Novgorodu. V tomto projekte realizujeme linku na
zváranie podlahy a priečnej steny pre 3 modely – Yeti, Jetta,
Octavia. Teraz nás čaká veľa tvrdej a poctivej práce, ale verím
že s osobným nasadením nás všetkých zúčastnených to
úspešne zvládneme a vydobijeme si svoje miesto medzi
firmami ako Thyssenkrupp, KUKA, TMS, CHS atď. Účasť
v tomto „elitnom klube“ nám zabezpečí prístup k novým
zákazníkom, čo znamená stabilnú a trvalú prácu pre nás
všetkých.
Z dôverných zdrojov viem, že máte veľa záľub a koníčkov.
Povedzte nám o nich.
Nenazval by som to koníčkom, mojou „veľkou vášňou“ je
poľovníctvo. Preto nie koníček, lebo to chápem ako životnú
filozofiu človeka spojeného s krásnou slovenskou prírodou.
Poľovníctvo sa nedá robiť ako koníček, to vás musí pohltiť
telom aj dušou. Samozrejme si to vyžaduje veľké pochopenie
rodiny, inak sa to nedá.
Prezraďte nám, čo je pre Vás v živote najdôležitejšie?
Zdravie a rodina.
Od 1.januára 2012 zastávate v spoločnosti funkciu
Začiatok roka 2012 priniesol
v MID niekoľko zmien, tu je
ich stručný prehľad.
Kolektívna zmluva a Katalóg
pracovných činností v MID
S určitosťou môžeme konštatovať, že
kolektívne vyjednávanie, ktoré prebiehalo v mesiaci november a december
2011, sa nieslo v duchu hľadania kompromisov sociálnych partnerov - či už na
strane zamestnávateľa, ako aj na strane
odborovej organizácie. Výsledkom
rokovaní je uzatvorenie Kolektívnej
zmluvy pre rok 2012 a vydanie Katalógu
pracovných činností, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť kolektívnej zmluvy.
Dňa 30.01.2012 sa konalo prvé zasadnutie Predstavenstva spoločnosti
Matador Industries, a.s. v tomto roku.
Predseda predstavenstva Doc. Ing.
Štefan Rosina, PhD. a predseda odborov
ZO OZ KOVO Jozef Sýkora tu podpísali
Kolektívnu zmluvu na rok 2012, vrátane
K at a l ó g u p r a c o v ný c h č i n n o s t í
s platnosťou od 01.01.2012.
Tak ako po minulé roky aj v roku 2011
sme investovali nemalé prostriedky do
zvyšovania technologickej úrovne, ale aj
do zlepšovania pracovného prostredia
našich zamestnancov. Celkovo sme
v týchto oblastiach preinvestovali v roku
2011 1,4 milióna Eur. Za všetky investície spomeniem hlavne nákup lisu do
nástrojárne, nákup CNC sústruhu či
obnovu podláh v hale č. 1 a tiež vybudovanie sociálneho priestoru pre našich
zamestnancov.
(ZR)
P
Zmeny v odmeňovaní
o viacerých kolách kolektívneho
vyjednávania sa vyjednávacie tímy
zamestnávateľa a odborovej organizácie
dohodli na znení Mzdového predpisu
pre rok 2012, čím vo Vrábľoch dochádza
s účinnosťou od 01. januára 2012 k implementácii nového Katalógu prác a
systému odmeňovania.
V čom teda spočívajú zmeny ?
V Katalógu prác prechádzame ku zmene
názvoslovia z pracovných pozícií na
funkcie. Výrobný robotník bude po novom operátor a režijný robotník obsluha,
pričom, funkcie budú na základe kvalifikácie, praxe, zručností a skúseností rozčlenené do 4 úrovní. Každá funkcia má v
Katalógu presne vyšpecifikované požiadavky na vzdelanie, prax, kurzy, personálny rozvoj a v neposlednom rade aj
príslušné odmeňovanie.
V systéme odmeňovania budú výrobní
(operátor), režijní (obsluha) zamestnanci a TAZ zaradení do tarifných
stupňov (v rozpätí 3 až 15). Toto priradenie vychádza z existujúceho platového zaradenia a zamestnanec bude zaradený do najbližšej vyššej tarify rešpektujúc pravidlo „za rovnakú prácu a rovnaký výkon aj rovnaká mzda“. Ďalšou
dôležitou zmenou je rozdelenie mesačnej
mzdy na tzv. fixnú a variabilnú časť.
Fixná mzda predstavuje 70 resp. 80 %
mesačnej mzdy a variabilná časť 30 resp.
20 %. Výška variabilnej časti mzdy v
Zmeny v Matador Industries Dubnica
Do nového roka v znamení zmien
Prinášame vám v skratke najdôležitejšie dohodnuté zmeny v jednotlivých
ustanoveniach a článkoch „Kolektívnej
zmluvy“ platnej od 1.1.2012:
Katalóg pracovných činností
Ako sme vás už v predchádzajúcom čísle
informovali, od 01.01.2012 je platný
Som presvedčený že takýto prístup
nám určite pomôže lepšie prekonať
prípadné výkyvy na trhu a udržať
trend rozvoja
Ing. Martin Kele
Katalóg prác a nový systém odmeňovania v MAV
Predstavujeme
Ing. Juraj Čapek sa stal súčasťou
spoločnosti Matador Industries, a. s. od
októbra 2011 a od 01.01.2012 vykonáva
funkciu riaditeľa divízie Priemyselná automatizácia. Spoločnosť sa rozrástla o
segment priemyselná automatizácia,
ktorý ponúka riešenia v oblastiach zvárania, manipulácie, dopravníkových systémov a jednoúčelových zariadení. Pánovi
riaditeľovi Jurajovi Čapekovi sme položili pár otázok.
prejavia aj na vnímaní podnikovej
kultúry našimi zamestnancami.
Čo nás čaká v
tomto roku?
Všade okolo
nás sa hovorí o
kríze, no my aj
v takejto atmosfére uvažujeme pozitívne a hlavne rozvojovo.
Určite nebudeme v polohe čakajúcich,
čo sa stane, práve naopak - budeme
pokračovať v rozvojových aktivitách
vo všetkých smeroch - v obchode aj v
zlepšovaní podnikovej kultúry. V
týchto oblastiach tento rok plánujeme
preinvestovať 1,5 mil. Eur.
faktorov a má zabezpečiť podporu
zamestnancov v ich rozvoji.
deň voľna s náhradou mzdy pre
zamestnanca pri narodení dieťaťa,
Výška odstupného bude rôzna a to podzvýšenie odmien pri pracovných
ľa počtu odpracovaných rokov. Zamestjubileách,
nancovi bude patriť
príspevok pre
odstupné najmenej
RIADITEĽ
zamestnanca a pre
v sume, ktorá je
jedno dieťa zo
Ing. Martin Kele
násobkom jeho
sociálneho fondu, pri
prevažnej miere závisí od plnenia
stanovených cieľov, t.j. je viazaná ako na
individuálny výkon každého zamestnanca, tak aj na výsledky celého tímu
prevádzky či oddelenia.
Fixná mzda sa skladá zo základnej
tarifnej mzdy (určenej podľa tarifného
stupňa) a rizikového/povinného
príplatku.
Variabilná mzda pozostáva z FIT príplatku, fondu vedúceho, motivačnej odmeny a u niektorých aj z osobných úloh.
Druhy príplatkov zostávajú zachované
tak, ako boli dohodnuté v predošlom
roku.
U odmien zamestnávateľ garantuje
výplatu motivačného príspevku v pevnej stanovenej výške za predpokladu splnenia stanovených ukazovateľov. Vyplatením príspevku sa samozrejme upraví aj
priemerné percento navýšenia miezd.
K dohode medzi zamestnávateľom a
odborármi síce došlo až v polovici
februára, ale všetky zmeny budú uplatnené od začiatku roka. Zamestnanci
teda po prvý krát dostanú svoju výplatu
po novom teraz a prípadné rozdiely za
január im budú samozrejme doplatené.
Personálny úsek MAV očakáva v
spojitosti so zmenami veľa ďalších otázok a práve preto, po výplatnom termíne
12. marca, budú jeho dvere otvorené a
„bútľavé vŕby“ sa vynasnažia zodpovedať
na konkrétne otázky zamestnancov.
IM
môžu oboznámiť na intranetovej
stránke: \\ntsrv1\Legislativa_MAG\
\Legislativa_MAD\SMER\KZ2012
Kolektívne vyjednávanie sa opätovne
otvorí v mesiaci november 2012, kde
sociálni partneri prehodnotia celkový
mzdový vývoj v roku 2012.
Organizačný poriadok a nová
organizačná štruktúra spoločnosti MID
Ďalšími dôležitými bodmi zasadnutia
predstavenstva bol Organizačný poriadok spoločnosti Matador Industries, a. s.
platný od 01.02.2012. Aj tento rok
Divízia
VŚEOBECNÉ STROJÁRSTVO
Ing. Jozef Putala
Divízia
OBCHODNÉHO RIADITEĽA
Ing. Štefan Kukučka
Divízia
NÁSTROJE
Ing. Blažej Páleník
Divízia
PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA
Ing. Juraj Čapek
nový „Katalóg pracovných činností“,
ktor ý umožňuje transparentnosť
prideľovania mzdy podľa zložitosti a
náročnosti pracovnej činnosti, náročnosti procesov a mnohých dôležitých
priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala
výpovedná doba.
účasti na domácej rekreácii, alebo
zahraničnej rekreácii usporiadanej
zamestnávateľom.
Ďalšie zmeny, na ktorých sa sociálni
partneri dohodli, môžeme spomenúť :
S plným znením „Kolektívnej zmluvy“,
platnej od 01.01.2012, sa zamestnanci
prechádza spoločnosť MID niekoľkými
zmenami. V dôsledku rozvoja a nových
trendov sa spoločnosť rozšírila o novú
divíziu Priemyselná automatizácia.
MK
Matador EXPRES
03
Talent manažment program MATADORU:
Vaša budúcnosť
v automobilovom priemysle a strojárstve
Prezentácia Matador Group
Streda 7.3. 2012 o 10,50 hod.
Poslucháreň P/26
Letná 9, Košice
Strojárstvo, Priemyselná automatizácia a Automotive biznis
sú oblasti, ktoré si vyžadujú odborníkov a špecialistov
na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry Matadoru.
Študenti,
školy,
zamestnávatelia;
ako to vnímame my - MATADOR ?
Skupina Matador, tak ako aj celý rad
priemyselných zoskupení podobného
zamerania sa stále viac stretáva najmä s
nedostatkom kvalifikovaných ľudí a
odborníkov pre rozvoj biznisu. Nedostatkové sú profily ľudí potrebných pre
rôzne profesie. Tento nedostatok vychádza bohužiaľ už z oblasti školskej prípravy. Školy nepripravujú pre pracovný trh
študentov s takým zameraním, aké by
sme požadovali (zo stredoškolských
profesií nám chýbajú napr. kovoobrábači, nástrojári, elektrikári atď...).
Niektoré tieto odbory na stredných
školách nie sú dokonca ani otvárané, a to
najmä preto, že zo strany žiakov, ktorí
končia základnú školu nie je o takéto
odbory záujem. Školy v tomto dôsledku
produkujú absolventov iba v takých profesiách, o ktoré síce je zo strany budúcich študentov
záujem, ale ktoré
sú na trhu práce
ťažko uplatniteľné
alebo dokonca
neuplatniteľné.
Tento stav je podporený aj tým, že
nie je definovaná
hranica prospechu žiakov základných
škôl, pod ktorú by nemali klesnúť aby sa
mohli hlásiť na gymnáziá, resp. stredné
priemyselné školy. Preto veľa žiakov, ktorí sa v minulosti na tieto školy nemohli
kvôli prospechu ani len prihlásiť, majú
dnes dvere otvorené. Skrátka, takmer
každý by chcel byť v konečnom dôsledku
vysokoškolákom. Byť „učňom“ a ovládať
remeslo, je pre mladých ľudí stále menej
atraktívne a príťažlivé.
Z našej strany sa snažíme zmeniť
existujúcu situáciu na viacerých
frontoch – zúčastňujeme sa stretnutí s
rodičmi teenagerov, ktorí končia
základné školy a snažíme sa ich motivovať aby usmernili záujem svojich detí
do oblasti automobilového priemyslu a
strojárstva. Táto oblasť už dávno nie je
tzv. „špinavou prácou“, pri ktorej každý
musí byť „zamastený od oleja“, ale je to
často práca v čistom prostredí s moderným strojným zariadením a napríklad aj
s takými znalosťami, ako je programovanie, resp. cudzie jazyky a kde majú
možnosť kariérneho rastu a zaujímavého mzdového ohodnotenia. Tiež veľmi
úzko spolupracujeme so Strednými
odbornými a Strednými priemyselnými
školami v regiónoch a to predovšetkým
v oblasti náboru ich absolventov pre
výrobnú prax, ale i náboru absolventov,
ktorých chceme získať do zaškoľovacej
praxe a v budúcnosti umiestniť na pracovné pozície. Exkurzie študentov v
našich spoločnostiach sú ďalšou cestou
ako vzbudiť záujem o spoluprácu so
skupinou Matador. Študentské stáže a
výrobnú prax v našich firmách
podporujeme tým, že študentom poskytujeme stravu, odev a finančné ohodnotenie ich práce. Absolventov odborných
škôl zaraďujeme do ročného adaptačného procesu, kde im vštepujeme znalosti a skúsenosti potrebné pre zvládnutie dôležitých procesov a práce na
vybraných strojoch pod vedením
skúsených garantov. V súčasnosti máme
takto zaradených v adaptačnom procese
a výrobnej praxi 18 študentov.
Spolupráca s univerzitami a študentmi –
bakalármi, resp. absolventmi je ďalší
spôsob ako získavať špecialistov a manažérov, ktorí priamo ovplyvnia budúcu
konkurencieschopnosť Matadoru. Máme uzatvorené rámcové zmluvy o
spolupráci s Technickou univerzitou v
Košiciach, Slovenskou technickou univerzitou v
Bratislave, Žilinskou univerzitou a
Technickou univerzitou v Ostrave.
Už v priebehu
prvej polovice marca oslovíme študentov prostredníctvom prezentácie
Matador Group priamo na pôde
univerzít. V letných mesiacoch chceme
uskutočniť študentskú súťaž o najlepší
študentský riešiteľský tím v spolupráci s
organizáciou Junior Achievement SR. V
súčasnosti spolupracujeme s 15
študentmi univerzít, a to formou brigád,
dohôd, zaškoľovacej praxe, bakalárskych, doktorandských prác a štipendijného programu. Zvýšenie tohto počtu
chceme docieliť práve po návštevách
vyššie spomenutých univerzít a
prostredníctvom priameho oslovenia
študentov.
V neposlednom rade sa snažíme aj spojením s inými spoločnosťami a partnermi zo štátnej správy ovplyvňovať
vývoj školských systémov tak, aby sme
poukázali na čoraz väčšie medzery vo
vzdelávaní potrebných profesií, a to či už
cez vedenie samosprávnych krajov, resp.
cez profesijné združenia akým je napr. aj
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo. Tu má Matador
dvoch zástupcov, a to z Matador Holding a Matador Automotive Vráble, a.s.
Veríme, že sa nám podarí nepriaznivý
vývoj zmeniť tak ako potrebujeme, a dovtedy, kým sa to podarí nájdeme dostatok
spôsobov ako získať a vychovať v Matadore odborníkov, špecialistov a manažérov, ktorí zvládnu aj náročné podmienky
dnešného turbulentného globálneho
ekonomického prostredia.
JŽ
Posledná fáza - ROZVOJOVÉ PROJEKTY
V programe Talent manažment skupiny MATADOR sme sa s účastníkmi prvého ročníka
programu úspešne posunuli do poslednej fázy programu nazvanej Rozvojové projekty.
Cieľom rozvojových projektov je rozvinúť zručnosti talentov v
oblasti riadenia projektov, interpersonálnych zručností a
tímovej práce pri súčasnom dodaní inovatívnych riešení.
Talentom sme zadali na riešenie nasledovných 5 rozvojových
projektov zameraných na oblasť výroby,
logistiky ale aj ľudských zdrojov
a projektového riadenia:
1.Zníženie prestojov výrobných zariadení P2 (Matador Automotive Vráble)
2.Zníženie počtu
100% kontrol
(Matador Automotive Vráble)
3.Optimalizácia
systému projektového riadenia v
spoločnosti MID analýza nedostatkov,
návrhu optimalizovaného systému (Matador
Industries Dubnica nad Váhom)
4. Optimalizácia vnútropodnikovej
logistiky (Matador Industries Dubnica nad
Váhom)
5. Manuál manažéra a Manuál zamestnanca (MAV, MID aj
MH)
Projekty boli zadané vedením jednotlivých spoločností
skupiny na základe aktuálnych potrieb a ich realizácia
odštartovala Kick-offom, kde boli talentom predstavené
pravidlá riešenia projektov, projektové tímy a samozrejme aj
projekty samotné. Realizácia projektov je nastavená do konca
júna tohto roka a účastníci prvého ročníka programu Talent
manažment už na nich intenzívne pracujú.
Fáza riešenia rozvojových projektov je
vyvrcholením programu Talent
manažment a po úspešnom
absolvovaní tejto fázy a
zhodnotení individuálneho progresu
talentov bude
program zakončený odovzdávaním certifikátov o absolvovaní programu
Talent manažment.
Veríme, že riešenie
zadaných projektov
bude veľkým prínosom a
po ukončení projektov
budeme môcť riešenia zaviesť do
praxe v našich spoločnostiach.
V nasledujúcich číslach novín by sme Vám radi
predstavili jednotlivé projekty samostatne. Dozviete sa detaily
ako: kto projekt vedie, zloženie tímu, čo je cieľom jednotlivých
projektov a mnohé iné zaujímavé informácie.
BZ
Podpora Európskeho sociálneho fondu
Projekt NEW ADAPTABILITY
dosiahnutie plynulej
S p o l o č n o s ť
odbornej komunikácie
MATADOR Autov cudzom jazyku prosmotive Vráble, a.s. so
tredníctvom jazykovésídlom vo Vrábľoch
ho vzdelávania
vďaka podpore Eudosiahnutie splnenia požiadaviek obchodných partnerov
rópskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia zrealizovala v období od zlepšovaním vedomostí v oblasti kvality
4.11.2010 do 15.2.2012 vzdelávacie aktivity v rámci projektu
vzdelávaním v oblasti racionalizácie práce, dosiahnuť
zvýšenie
produktivity práceoptimalizáciu hlavných procesov
NEW ADAPTABILITY.
spoločnosti a ekonomické efekty v hospodárskom výsledku
Projekt sa končí 30.4.2012 a miestom jeho realizácie bolo spoločnosti
mesto Vráble v Nitrianskom samosprávnom kraji.
Na jeho realizáciu poskytol Európsky sociálny fond spoločnosti Hlavnými aktivitami projektu boli :
vzdelávacie aktivity v oblasti IT
nenávratný finančný príspevok vo výške 202.671,47 EUR.
Projekt bol cieľovo zameraný na pracovníkov spoločnosti
realizácia vzdelávania zlepšujúceho manažérske zručnosti v
MATADOR Automotive Vráble, a.s., pôsobiacich na rôznych komunikácii, asertivite, tímovej spolupráci, koučingu, mentostupňoch riadenia, pracovníkov na pozíciách robotník a stredný ringu a v manažérskych zručnostiach v obchode
manaž-ment spoločnosti. Celkovo sa vzdelávania zúčastnilo
zlepšenie komunikácie v anglickom, nemeckom a francú598 zamestnancov.
zskom jazyku modernými formami jazykového vzdelávania
Cieľom projektu bolo :
zvýšenie vedomostí v špecifických požiadavkách
udržanie pracovných miest prostredníctvom vzdelávacích moderného riadenia kvality
aktivít, ktoré zabezpečili zvýšenie odbornosti účastníkov
získanie vedomostí a poznatkov zabezpečujúcich zvýšenie
vzdelávania
produktivity práce a optimalizáciu hlavných procesov
zlepšenie vzdelanostnej úrovne zamestnancov v oblasti in- spoločnosti.
formačných technológií
realizovanie vzdelávania zameraného na zlepšenie manažérskych zručností
Rozšírenie výrobného programu na prevádzke Nitra
Mgr. Peter Havetta
Manažér projektu
Výroba pre Brose a VW-Poznaň
Každodenný pracovný život prináša zmeny aj v prevádzke
č. 3 v Nitre, musíme sa im prispôsobovať, ak chceme
zachovať svoje šance na ďalšiu perspektívu. Onedlho nám
končí výroba pre zákazníka Samsung a tak sa voľné výrobné kapacity použijú na nové projekty. Preto sa v súčasnosti
rieši presun niektorých pracovísk z prevádzky č. 2 vo Vrábľoch. Na jeseň minulého roka pribudli do Nitry pracoviská
s odporovými zváracími zariadeniami, tzv. bodovačky
a koncom roka 2011 robotizované zváracie pracoviská projekt Brose. V 6.týždni tohto roku bolo inštalované nové
robotizované zváracie pracovisko, kde sa budú vyrábať
výrobky rovnako pre zákazníka Brose. Po ukončení
výroby – montáže Samsung, bude tento priestor využitý
pre pracoviská na zváranie nárazníkov VW-Poznaň.
04
Matador EXPRES
Ako „bezbolestne“ prispieť na dobrý účel
Milí daňovníci, milí spolupracovníci,
jednou z mála príležitostí ako legálne odviesť časť výsledkov
vašej každodennej práce nie do anonymného deravého
systému známeho ako štátny rozpočet, ale na konkrétny
dobročinný, alebo neziskový projekt, je prispieť na ne dvomi
percentami z vašej daňovej povinnosti.
Nadácia Matador vznikla pôvodne ako Nadácia na podporu
Púchovského regiónu a bola založená akcionármi Skupiny
Matador v roku 2002. Aktivity podnikateľskej Skupiny
Matador sa v posledných rokoch rozšírili aj do ďalších
regiónov a súčasne sme rozšírili aj zameranie našej neziskovej
a charitatívnej činnosti.
Nadácia sa aj preto premenovala na Nadáciu Matador.
Hlavné ciele a aktivity
Nadácie Matador budú aj naďalej zamerané na regionálne
projekty, v ktorých sú podnikateľsky aktívne naše hlavné
podniky, teda okrem púchovského regiónu aj do okolia
Vrábľov, Nitry či Nového Mesta nad Váhom – bližšie k
miestam, v ktorých žijú a pracujú naši zamestnanci. Aj tým sa
stáva naša činnosť zmysluplná a cielenejšia, ako činnosť
väčšiny inštitúcií živených z našich daní.
Z týchto dôvodov si vás dovoľujeme osloviť s prosbou o podporu našich projektov pre tých, ktorí takúto pomoc potrebujú
poukázaním 2 % z vašej daňovej povinnosti za rok 2011
v presvedčení, že štát to nezruinuje a nám to pomôže.
V uplynulom roku sme rozdelili celkom zakmer 14 tisíc eur na
29 žiadostí o podporu. Smerovali nielen na riešenie žiadosti
sociálne- zdravotných problémov postihnutých spoluobčanov,
ale aj rôznym ustanovizniam ZTP, ale hlavne aj na priamu
pomoc našim spolupracovníkom v núdzi – predovšetkým z
Matador Industries v Dubnici nad Váhom, ale aj z Vrábľov.
Priamo sme pomohli aj talentovaným mladým športovcom
z radov ratolestí našich zamestnancov – plavca Jelenáka, alebo
sme napríklad podporili juniorský volejbalový klub rovnako
z Vrábľov, či mladých futbalistov z Púchova. Tak, ako v predchádzajúcom roku, sme tentoraz podporili vzdelávací projekt
študentov Technickej univerzity v Košiciach.
Podrobné informácie o tom, ako Nadácia Matador nakladá
s takto získanými peniazmi nájdete aj na našej webovej stránke
www.nadacia-matadoru.sk,
na ktorej vás budeme
naďalej pravidelne informovať o našej činnosti.
V tomto roku sa okrem podobnej pomoci v takýchto prípadoch chceme naďalej zameriavať aj na podporu vzdelávania –
pripravili sme v spolupráci s Nadáciou Tomáše Bati v Zlíne a
Junior Achievement SR rozsiahlejší projekt s cieľom včleniť
stále aktuálne myšlienky Tomáša Baťu do moderného
vzdelávacieho procesu na stredných a vysokých školách.
S projektom sa uchádzame aj o podporu zo vzdelávacích
fondov EU a veríme, že sa stane nosným motívom našej
činnosti v najbližších rokoch.
Nadácia MATADOR
Za všetky príspevky a podporu ďakujeme.
Správna Rada Nadácie Matador
(Tlačivo, ktoré bude po vyplnení súčasťou vášho daňového priznania za rok 2011 Vám pripravia na podpis naše mzdové učtárne.)
Zlepšenie pracovného prostredia a zvýšenie produktivity práce
V roku 2012 budeme pokračovať ďalej ...
Začiatok roka býva tradične obdobím, kedy sa sumarizujú
dosiahnuté výsledky za predchádzajúce obdobie. V Matador
Industries, a.s. bolo v roku 2011 spustených do praxe niekoľko
nových aktivít, cieľom ktorých je zlepšenie pracovného
prostredia našich zamestnancov, zvýšenie produktivity práce
a kvality vyrábanej produkcie.
Jednou zo spomínaných aktivít je zavedenie systému podávania
drobných zlepšení (DZ). Sú to malé zlepšenia výrobných aj
nevýrobných procesov (s vplyvom na technológiu, pracovné
prostredie, ergonómiu a pod.), ktoré nie sú považované za zlepšovací návrh. Od septembra 2011, kedy bol tento systém
spustený, pracovníci MID podali v roku 2011 až 40 návrhov
drobných zlepšení, z ktorých bolo 24 schválených na realizáciu.
Zo všetkých návrhov DZ prijatých na realizáciu, boli v januári
2012 vylosovaní 3 výhercovia, ktorí obdržali finančné prémie 30,
20 a 10 €. Novinkou pre rok 2012 je, že každý navrhovateľ
drobného zlepšenia, ktorého návrh bude schválený na realizáciu,
dostane jednorazovú odmenu 10€. Okrem toho sa po skončení
každého kvartálu budú opäť losovať výhercovia finančných
odmien 30, 20 a 10 €.
Ďalšou aktivitou v roku 2011 bolo zavedenie Ligy tímovej práce
(LTP), v ktorej medzi sebou súťažilo 12 výrobných tímov.
Hodnotiacimi kritériami bolo hodnotenie pracovníkov ich nadriadenými, počet zlepšovacích návrhov a drobných zlepšení, ktoré
tím podal a výsledky Auditu poriadku a dodržiavania pravidiel
BOZP, ktorý sa v MID začal pravidelne realizovať. Za 4. kvartál
minulého roku sa víťazom LTP stal tím č. 2 pracovníci poľa č.3 v
hale DM1. Pracovníci víťazného tímu dostali za svoje víťazstvo
finančnú odmenu a aj touto cestou im srdečne blahoželáme.
LTP bude pokračovať aj v roku 2012, no v porovnaní s rokom
2011 nastalo niekoľko zmien. Pracovníci budú rozdelení do 18
tímov – s cieľom objektívnejšieho hodnotenia tímov. Taktiež
bolo doplnené nové hodnotiace kritérium „ Implementácia a
dodržiavanie pravidiel 5S.“
Systém 5S sme v MID začali implementovať
v roku 2011 – zatiaľ bol implementovaný na
všetky CNC obrábacie stroje. V súčasnosti
sa systém zavádza na pracovisku Malá
obrobňa, kde súčasťou implementácie 5S je
aj natretie pracovných skriniek
a všetkých strojov novým náterom. Pre rok
2012 bol spracovaný harmonogram
implementácie na ostatné strojné
zariadenia tak, aby v druhej polovici roka
2012 bol systém zavedený v celej MID. O
plnení stanovených cieľov vás budeme
samozrejme aj v budúcnosti informovať.
Zmenu, ktorá nastala, vidno na prvý pohľad
Ing. Viktor Jankura
Priemyselný inžinier, Matador industries, a.s.
Pracovisko NEEF
„Rýchly proces“
transfer a rozbehnúť výrobu, svedčí a vysokej profesionalite
našich ľudí, flexibilite a kreativite našej firmy.
Na pracovisku, ktoré pozostáva z dvoch výrobných buniek, sa
vyrába výstuha (spevnenie) na nový model VW UP. Bunky sú
vybavené robotmi „FANUC“, modernými technológiami
(kamera na snímanie lepidla, rýchlootočné stoly, servokliešte,...). Sú postavené s precíznosťou vlastnou nemeckým firmám. Prvá bunka, v ktorej sa zvárajú podzostavy „1S0.809.625,
626, 627, 628“, sa skladá z jedného bodovacieho robota, dvoch
robotov zvárania CO₂ a jedného manipulačného robota. Druhá bunka, v ktorej sa kompletizujú monodiely „F1S0.809.203,
F1S0.809.204“, pozostáva z dvoch
robotov bodovacích, dvoch robotov
manipulačných, jedných stacionárnych
bodovacích klieští a dvoch stacionárnych bodovačiek.
Koncom minulého roku sa uskutočnil transfer robotizovaného
pracoviska „NEEF“ z Nemecka (Gera), do MAV Vráble. Ešte
pred samotným transferom šiesti zamestnanci zo zvarovne,
hlavný zoraďovač a technológ zvárania absolvovali služobnú
cestu do Gery za účelom zaškolenia a oboznámenia sa s novou
technológiou. Nábeh výroby v našej firme bol sprevádzaný
pochybnosťami zo strany zákazníka, nakoľko vo firme NEEF
mali s projektom sústavné problémy a
nedokázali pokryť potreby zákazníka a
zabezpečovať potrebné množstvo
výrobkov. K tomu sa pridružovala aj nedostatočná kvalita produkcie. Poctivým
prístupom našich zamestnancov a ústretovosťou firmy LEWA, sa projekt podarilo rozbehnúť na „výbornú“, čo ocenil aj
náš zákazník VW. Samotný transfer bol
realizovaný v 51. kalendárnom týždni a
ešte pred vianočnými sviatkami sme
dokázali na linke plynule vyrábať.
To, ako sme dokázali v tak krátkom čase
bez akejkoľvek predvýroby zvládnuť Martina Koprdová a Peter Urge na prcovisku NEEF
Dnes ešte nevieme presne posúdiť
spoľahlivosť celého pracoviska. Sú to pre
nás nové veci a sú v našej firme ešte
krátky čas, ale prvý dojem z pracoviska
je veľmi dobrý. Dúfame, že linka vydrží
čo najdlhšie k spokojnosti majiteľa,
zákazníka a aj nás všetkých.
JM
Nominácia na následníka Suzuki SX-4
Dočkali sme sa!
Minulý mesiac prišla oficiálna nominácia na následníka
Suzuki – SX-4 modelu, s pracovným názvom model-YAA.
I keď sme čakali na túto informáciu už od
novembra minulého roka, oficiálne
spracovanie podkladov a jej vyhodnotenie v rámci koncernu Suzuki, predsa
nejaký čas trvalo. Príchodom tohto modelu do našej spoločnosti sa stáva zákazník Suzuki pre Matador číslom dva, hneď
po koncerne VW aj so satelitmi.
Je to dôležitý moment, ktorý dáva tomuto
dlhoročnému, spoľahlivému zákazníkovi
príslušnú váhu. Myslím, že je
potrebné ozrejmiť aj skutočnosti, ktoré predchádzali
našej nominácii.
V prvom rade to
bola stabilná
kvalita a včasnosť dodávok za celý
uplynulý rok.
Dôležitým
rozhodovací
m momentom pre zákazníka
bolo aj predstavenie novej štruktúry
riadenia projektov v našej spoločnosti už
v čase prípravy – spojením obchodného a
projektového riadenia. Presun informácií
a skvalitnenie riadenia zmien projektu
zákazník privítal. Chcel by som vyzdvihnúť aj úzku spoluprácu s vedením našej
spoločnosti a Finančným úsekom, kde
sme robili záverečné rozhodnutia pred
zaslaním finálnych cenových ponúk.
I keď vieme, že v Maďarsku je „väčšia“
kríza ako u nás, môže nás hriať skutočnosť, že zo zahraničných dodávateľov sme
v rámci segmentu lisovaných a zváraných
zostáv ukrojili najväčší koláč. V porovnaní s konkurenciou sme na tom mimo
regiónu Maďarska skončili najlepšie.
Teraz zopár faktov: objem nominovaného objemu na ročnej báze u tohto
modelu je 4,2 mil. Eur. Počet zostáv –
finálnych dielov, bude 12. Tieto dva
základné parametre dávajú predpoklad k
vytvoreniu minimálne 25 nových pracovných miest. Zhruba polovica nástrojov a prípravkov bude vyrobená v
Japonsku za asistencie Suzuki a polovica
bude v našej réžii.
Začiatok sériovej
výroby je naplánovaný na
august budúceho roka, čo
však znamená, že s oficiálnym rozbehom projektu
sa už v našej
spoločnosti začalo.
Je to spôsobené faktom,
že prvé predsériové dodávky
budú realizované už v júli tohto roka.
V súčasnosti prebiehajú výberové
konania dodávateľov lisovacích nástrojov
a zváracích pracovísk. Len úzka spolupráca a preho dnotenie najoptimálnejších variant v rámci projektového
riadenia nám dáva predpoklad na
dosiahnutie štandardných finančných
parametrov, na aké sme u tohto
zákazníka zvyknutí.
Môžeme byť hrdí na skutočnosť, že
budeme dodávateľom našich výrobkov
na všetky vyrábané modely Suzuki pre
fabriku v Ostrihome.
Viktor Kĺbik, obchodný manažér
Správy z MATADOR Automotive Czech v Liberci
Začiatky s Magnou Bohemia
V dňoch 3. a 22. novembra a 2. decembra minulého roku, sa v závode
v Liberci uskutočnili audity iniciované firmou Magna Bohemia
Liberec. Až v troch termínoch preto, že prvé dva audity nepresvedčili
externého audítora spoločnosti Magna o zavedení SMK a
pripravenosti závodu vyrábať kvalitné dielce.
1. AUDIT
Zistenia z 1. auditu sa týkali hlavne nedostatočného analyzovania vzniku problémov (
8D) a následného zavedenia opatrení do výrobného procesu. Podstatnou mierou k
tomu prispela nedostatočná pripravenosť pracovníkov Matadoru Czech používať
nástroje systému kvality pri riešení reklamácií. Na odstránenie tejto slabiny padlo
rozhodnutie o podpore zo závodu vo Vrábľoch. Konkrétne išlo o prítomnosť
procesných kontrolórov a procesných inžinierov kvality v Liberci, zoraďovačov,
zváračov a skúsených operátorov z VR a ich pomoc pri riešení reklamácií a interných
zistení z procesu.
2. AUDIT
Druhý audit odhalil slabiny v procese uvoľnenia výroby v
Liberci, čiže realizáciu všetkých krokov , potrebných pre
overenie pripravenosti na sériovú výrobu v závode.
Argumenty, že sme previedli len tie kroky, ktoré zákazník
požadoval, audítora nepresvedčili. Okamžitým opatrením
bola aktualizácia niektorých OS a PP ,aby zohľadňovali
procesy v MACZ, doplnenie kontrolných krokov do SAP
pre závod v Liberci a zaučenie pracovníkov používať tieto
funkcie (napríklad štatistické sledovanie procesov). V tomto
období sme pocítili negatívny vplyv častých zmien na
pracovných pozíciách – bolo potrebné stále zaúčať nových a
Ing. Ján Császár
nových pracovníkov.
3. AUDIT
Príprava na 3. audit sa niesla v znamení masívneho
nasadenia pracovníkov zo závodu vo Vrábľoch v Liberci.
Bol vymenovaný nový riaditeľ spoločnosti – Ing. Ján
Császár a nový vedúci výroby – Ing. Peter Repík. Podarilo
sa stabilizovať kmeňových pracovníkov závodu , ktorých
podporil tím technológov, kontrolórov, zoraďovačov a
logistov z Vrábľov, čo sa prejavilo už pri samotnom audite.
Relatívne pozitívny výsledok posledného auditu nás ale
nemôže uspokojiť. Musíme si priznať, že sa prejavila naša
Ing. Peter Repík
neskúsenosť s presunom výroby do úplne nového závodu s
novými pracovníkmi v inej krajine. Je na nás, aby sme získané skúsenosti využili v
budúcnosti pri podobných akciách a predišli zbytočným problémom.
Denisa Máteová
Matador EXPRES
05
Zhodnotenie ANKETY
Koncom minulého roka realizoval tím
internej komunikácie prieskum
využívania a hodnotenia komunikačných kanálov v spoločnostiach
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
a Matador Industries, a.s. Dubnica,
formou ankety u vybranej vzorky respondentov z radov zamestnancov. Za
ich odpovede by sme sa chceli srdečne aj
Revízia internej dokumentácie v MAV
Pozitívne boli hodnotené workshopy
s prezidentom Matador Group a deň
otvorených dverí u riaditeľov spoločností vo Vrábľoch a Dubnici.
Redakčná rada Matador Expresu bola
rozšírená o kolegov, ktorí majú skúsenosti s prácou v podnikovom časopise.
Do obsahu jednotlivých čísiel časopisu
by sa pravidelne mali dostávať infor-
Naša interná komunikácia
touto cestou poďakovať. Hodnotené boli
kanály internej komunikácie a pracovnej komunikácie.
V internej komunikácii respondenti
hodnotili následné komunikačné
kanály: firemné noviny, komunikačný
workshop s prezidentom Matador
Group, deň otvorených dverí u riaditeľa
spoločnosti, nástenky, intranet, infomail, infoleták a informačnú schránku.
V pracovnej komunikácii bola hodnotená kvalita informácií o stratégii
Matador Group a jednotlivých spoločností, informácie z oblasti kvality, informácie o nových projektoch, informácie
z porád, kvalita informácií, ktoré sa
nachádzajú v riadenej dokumentácii
a informovanosť o sociálnom programe
pre zamestnancov.
Získané informácie a námety už boli,
alebo budú použité na skvalitnenie
komunikácie so zamestnancami.
mácie o nových alebo pripravovaných
projektoch.
Sprehľadniť by sa mali informácie na
nástenkách a to tým, že v jednotlivých
zónach nástenky by sa objavovali informácie určitého obsahu a obzvlášť dôležité informácie by boli viac zvýraznené.
Hľadáme témy, ktoré by boli lepšie sprístupnené formou infoletáku.
Tím internej komunikácie je otvorený
novým dobrým nápadom, ako zlepšiť
komunikáciu v rámci jednotlivých spoločností a Matador Group. Čitatelia nám
môžu mailovať, vyjadrovať sa v rôznych
prieskumoch, využívať infoschránku. Je
našim spoločným záujmom zrýchliť a
skvalitniť rôzne formy internej komunikácie, čo by sa v konečnom dôsledku
malo prejaviť na zvýšenej spokojnosti
zamestnancov a v zlepšení pracovných
výsledkov.
Tím internej komunikácie
Dokumenty treba mať
v poriadku
BOZP
V roku 2012 bude vykonaná kompletná revízia existujúcej
internej dokumentácie – smerníc, pracovných postupov,
formulárov a ďalších súvisiacich dokumentov, platných
v Matador Vráble, Nitra a Liberec.
Existujúca dokumentácia bola vytvorená pri príprave spoločnosti na prvú
certifikáciu v roku 1994. Za dobu platnosti prešla dokumentácia mnohými
čiastkovými úpravami, zmenami a doplnkami, čo často spôsobilo stratu
nadväznosti medzi dokumentami a neprehľadnosť v prílohách.
Revízia sa uskutoční s podporou externej firmy Certos Piešťany. Jej pracovníci,
pán Gabriš a pán Geschwandtner, budú
postupne prejednávať každý dokument
s komp e te nt ný m i pr a c ov n í k m i
jednotlivých oddelení a pripravia nové
návrhy .
Cieľom revízie dokumentácie je:
- dosiahnutie zhody znenia dokumentácie s reálnou praxou,
- vytvorenie jednotnej dokumentácie
pre celú divíziu Automotive, kde to bude
možné,
- zaistenie zhody dokumentácie s platnými normami a predpismi, podľa ktorých
30. ples
je naša spoločnosť certifikovaná (ISO/TS
16949, ISO 14001 a OHSAS 18001),
- zmenšenie počtu dokumentov (kde to
bude možné),
- zlepšenie nadväznosti jednotlivých
smerníc a postupov.
Zmena zahŕňa aj zmenu formálnej
úpravy smerníc a postupov.
Revidovaná dokumentácia bude
riadená cez nový databázový systém od
firmy Palstat, slúžiaci k zaisteniu riadenia dokumentácie, na ktorého používanie budú užívatelia zaškolení.
Prvé konzultácie sa uskutočnili v 6.týždni, termín ukončenia je naplánovaný na
31.5.2012.
Je potrebné, aby jednotlivé úseky, oddelenia a spracovatelia pôvodných dokumentov, v spolupráci s firmou Certos,
zvážili, či revidovať existujúce dokumenty, alebo je vhodnejšie sa zamerať na
prípravu nových smerníc a postupov.
Juraj Andrla
Optická zábrana - mechanická lisovňa
Zvýšenie bezpečnosti
na výstredníkových
lisoch (P3)
K základným hodnotám, ktoré rešpektuje naša spoločnosť vo svojich
programoch, patrí oblasť bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
Každoročne riadiaci pracovníci na
jednotlivých prevádzkach prehodnocujú registre rizík BOZP a hľadajú
možnosti, ako eliminovať jestvujúce
riziká na čo najnižšiu mieru. Tento
zámer napĺňa aj realizácia montáže
bezpečnostných optických zábran na
výstredníkové lisy malej lisovne a na
staršie postupové lisy, čo je nemalá
investícia. Vedenie spoločnosti
systematicky investuje do ochrany
zdravia svojich zamestnancov.
Nemalou mierou môže prispieť
každý z vás, kto dá podnet a poukáže
na hroziace nebezpečenstvo.
Skoronehoda,
či udalosť
bez následkov !!!
Skoronehoda je v podstate nedokonaný úraz. Je dokázané, že pokiaľ
dokážeme skoronehody identifikovať
a riešiť, teda odstrániť ich príčiny, predídeme úrazu, ktorý by v budúcnosti
vznikol. Jedná sa predovšetkým o preventívne opatrenia, ktoré podstatne
znižujú úrazovosť.
V roku 2011 sme od Vás obdržali
množstvo vašich postrehov a návrhov na skoronehody, z ktorých sme
vybrali 2 najlepšie návrhy a 2 návrhy
sme vylosovali. Títo štyria prispievatelia si v decembrovej výplate našli
aj finančnú odmenu vo výške 166 €.
Medzi odmenených prispievateľov
patria:
1.Dušan Bajcár, 2. Marián Sedláček,
3. František Beňo, 4. Jozef Teplanský
Prispievateľom blahoželáme. Samozrejme, aj v tomto roku môžete podávať svoje návrhy na skoronehody,
ktoré by mohli ohroziť zdravie zamestnancov a zabezpečia bezpečnosť
práce v spoločnosti. Vaše postrehy
môžete odovzdať osobne predsedovi
odborov Jozefovi Sýkorovi, prípadne
ich môžete poslať na mailovú adresu
[email protected]
Koncom roka opäť prebehne vyhodnotenie a opäť štyroch z vás
odmeníme.
ZR
06
Matador EXPRES
Štefan Rosina pred sezónou 2012 o svojich plánoch a ambíciách
Pracovné a životné
jubileá
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Pracovné jubileá 1/2012
Novotná Marcela
Ďurišová Miroslava
25 rokov
25 rokov
Andrla Juraj
Furka Jozef
Hudec Miroslav
10 rokov
15 rokov
20 rokov
Pracovné jubileá 2/2012
Životné jubileá 2/2012
Brat Ľudovít
Šulková Viera
Prekop Jaroslav
60 rokov
50 rokov
50 rokov
Matador industries, a.s., Dubnica
Pracovné jubileá
Prekop Luboš,
programátor CNC
Strapko Rastislav
projektový manažér
Ševčík Peter
zámočník II.
Šurian Oto
sústružník II.
Vančová Mária
prevádzkový dispečer
15 rokov
15 rokov
20 rokov
25rokov
25rokov
Voľné miesta
v MACZ Liberec
Procesní technik kontroly
kvality
minimální praxe v procesní
kontrole 2 roky
znalost měření měřidly,
znalost SPC a jeho vyhodnocení
práce na 3 směny
Technolog svařování
min. 3 roky praxe ve svařování,
znalost technologie svařování,
automatizační technologie
znalost KUKA, Siemens,
Simatic S7
Technolog geometrie a analytik
(šímser)
základní zámečnická zručnost
technické vědomosti z oblasti
strojírenské výroby a technologie
svařování a konstrukce svařovaných přípravku
schopnost vykonávat analýzu a
navrhovat opatření v zlepšování
výrobního procesu
Technik 3D
znalost programu PCDMS
práce na směny
!
„Každá nová sezóna je pre mňa vždy novou výzvou!“ – možno opakajúce sa slová Štefana Rosinu aj pred touto novou sezónou 2012,
do ktorej vstupuje na rozdiel od posledných rokov s jednou podstatnou novinkou. „Okrem Porsche Mobil1 Supercupu 2012 budem
štartovaťaj v ďalšej mimoriadne atraktívnej sérii - ADAC GT Masters 2012. Tu sa predstavím v tíme Reiter Engineering s vozidlom
špecifikácie GT3 – Lamborghini LP600GT3 a po niekoľkých veľmi perspektívnych skúsenostiach v tejto súťaži s týmto vozidlom
je toto azda najväčšou výzvou novej sezóny 2012“ – dodáva Štefan Rosina.
Skúsenosti a doterajšie výsledky v najprestížnejšom značkovom seriáli na svete
- Porsche Supercup, priniesli pre túto sezónu Štefanovi zaujímavú ponuku
ďalšieho poľského tímu Forch Racing a s
Poliakom Robertom Lukasom by mali
byť silným a konkurencieschopným tímom tohtoročného seriálu. Tímovú spoluprácu si už stihli v tomto roku vyskúšať
v úvode sezóny na populárnej 24-hodinovke DUNLOP 24h Dubai a až do
poruchy vozidla sa v týchto atraktívnych
pretekoch pohybovali bez problémov v
prvej desiatke štartového poľa.
V uplynulej sezóne sa však Štefan Rosina
predstavil na domácej Cene Slovenska na
Slovakiaringu vo vozidle Lamborghini, v
seriáli pretekov GT3, a v kvalifikácii
dokonca dosiahol
najrýchlejší čas.
Cestovné vozidlá tejto špecifikácie súťažia dokonca v
samostatnom seriáli priamo pod hlavičkou FIA a pre
budúcnosť sú azda najperspektívnejšou medzinárodnou sériou cestovných
vozidiel, v ktorej sa prezentujú viaceré značky ako
Mercedes, Porsche, Lam-
Urobme niečo pre svoje zdravie
borghini, Ferrari a ďalšie. „Skutočne,
priame oslovenie zo strany tímu Reiter
Engineering je pre mňa veľkou výzvou k
vstupu do tohto seriálu. Reiter Engineering je naviac oficiálnym partnerom
automobilky Lamborghini a je priamym
výrobcom športových vozidiel – vlastne je
továrenským úpravcom pre Lamborghini,
ale aj ďalšie automobilky. Chcem
podčiarknuť, že vlastne už druhý rok
budem jazdiť pre zahraničné tímy ako ich
zmluvný jazdec a to je krok, ku ktorému
som sa dopracoval aj vďaka podpore zo
strany našej Skupiny Matador, ale hlavne
aj vďaka spoľahlivým jazdeckým výkonom. Séria ADAC GT Masters je rovnako
mimoriadne dobre jazdecky obsadená a
začína veľmi výrazne stúpať aj jej popularita. Aj pre nás, myslím tým Skupinu
Matador, je mimoriadne zaujímavý
nemecký a rakúsky trh, kde sa tento seriál v
tomto roku v princípe bude jazdiť. Tím
Reiter Engineering okrem toho patrí v
posledných rokoch k tým najúspešnejším v
príprave vozidiel Lamborghini špecifikácie GT3, takže verím že toto rozhodnutie bude správne. Máme za sebou prvé
testy a myslím si, že mi vozidlo sedí a že s
ním budem schopný dosahovať aj
výsledky, ktoré odo mňa v tomto tíme
očakávajú,“ dodáva Štefan Rosina k
prvým informáciám o novej športovej
motoristickej sezóne.
Dodáme iba, že prvé preteky štartuje
Štefan Rosina v seriáli ADAC GT Masters
1.4.2012 na okruhu v nemeckom
Oscherslebene a 22.4.2012 sa už predstaví
v úvodných dvoj-pretekoch Porsche
Mobil1Supercupu 2012, na okruhu
Sakhir v Bahraine.
Želáme veľa úspechov.
DK
MATADOR Automotive Vráble, a.s. vyhlasuje súťaž
Vráble a náš Matadorácky
Ž! „DESAŤ NAJ“
A
Ť
Ú
„Projekt zdravia“
S
o 10 atraktívnych cien pre svojich zamestnancov
V poslednej dobe sa stretávame so slovným spojením zdravý životný štýl - v televízii,
rozhlase a v tlači snáď častejšie, ako s priateľmi. Každý z nás vie ako relaxovať, ako sa
zdravo stravovať, ako odolávať stresu, ako často športovať, ale len málokto z nás to
skutočne dosiahne. Na vine je väčšinou naša vlastná nedôslednosť a večný boj s
časom. To čo v skutočnosti vieme, je teória. Každý deň na nás číhajú nástrahy
konzumného spôsobu života, ktorý nás zvádza zhrešiť pri každej možnej situácii.
Diabol v nás drieme až do momentu, keď príde prvý vážny problém, či už zdravotný,
alebo psychický. A to je ten moment, kedy sme pre seba ochotní spraviť všetko, čo je v
našich silách a možno i o kúsok viac. Absencia zdravého životného štýlu skracuje
život, znižuje jeho kvalitu a zhoršuje celkový zdravotný stav. Systematická realizácia
zdravého životného štýlu predlžuje život, zvyšuje jeho kvalitu a zlepšuje celkový
zdravotný stav. Trvalejšie duševné a telesné zdravie sa dá získať i udržiavať len
realizáciou zdravého životného štýlu.
Nápadov, ako si pomôcť je veľa, ale čo tak skúsiť to na pracovisku?
Tím z personálneho úseku vo Vrábľoch pre Vás pripravil celoročný projekt, ktorý je
zameraný na zlepšenie životného štýlu. Počas nasledujúcich mesiacov sme pre Vás
pripravili niekoľko nosných tém, ktoré budeme napĺňať rôznymi aktivitami. Našou
snahou je povzbudiť a primäť nás všetkých k spoločnému cieľu žiť plnohodnotnejšie
a zdravšie. Veríme, že i vy prispejete svojimi nápadmi a dobrými radami k
jednotlivým témam, ktoré sme pre Vás pripravili v „Matadoráckom projekte zdravia“.
Podnety môžete zasielať e-mailom alebo vhodiť do schránky pre námety a pripomienky zamestnancov.
Aký je kľúč k výhre?
1. 100% prítomnosť v práci za celý rok 2012
2. sledované kategórie VR,RR
3. každý zamestnanec si môže sledovať svoju prítomnosť
počas štvrťrokov roka 2012 na informačných tabuliach
v priestoroch svojich úsekov
4. losovanie výhercov prebehne v januári 2013
5. 10 atraktívnych cien pre 10 pracovníkov.
Ž!
SÚŤA Najlepší veľkonočný recept
Redakcia firemných novín Matador Expres vyhlasuje súťaž o
najlepší veľkonočný recept.
Čitatelia môžu posielať recepty na rôzne kulinárske dobroty,
sladké i slané, mäsové i bezmäsové, do 20.3.2012 na mailovú adresu
[email protected]
Najlepšie recepty budú uverejnené v našom časopise
a ich autori budú odmenení zaujímavými cenami.
Redakcia
[email protected], [email protected]
Potulky po Morave
Tip na výlet: SVATÝ HOSTÝN
Kontakt:
Info: Mariana Sošková
[email protected], tel. +420 482 412 500
BEZPLATNÁ
INZERCIA
Každá nová sezóna je pre mňa výzvou!
!
Vážené kolegyne a kolegovia,
využite jedinečnú možnosť
bezplatnej riadkovej
inzercie
v našich firemných novinách.
Znenie Vašich inzerátov
zasielajte na mailovú adresu
[email protected]
Nezabudnite, že máte možnosť
zverejnenia Vašich ponúk aj na
intranete http://intranet/
Hostýn je názov pieskovcového vrchu, vysokého 735 m n.m.,
ležiaceho v pohorí Hostýnske vrchy. Je porastený predovšetkým smrekom. Najlepšie je prístupný z Bystřice pod
Hostýnem, vzdialenej len 3 km. Je osídlený od praveku a od
nepamäti je kultovým miestom. Dnes patrí k najvýznam-
nejším pútnickým miestam Moravy, v jeho tieni stojí
i najvyšší vrch pohoria Kelčský Javorník, vysoký 864 m n.m.
Na najvyššom bode Hostýna je postavená rozhľadňa a veterná
elektráreň. Pri dobrom počasí sú krásne výhľady na Jeseníky. Na
nižšom, druhom vrchole, je Bazilika Nanebovzatia Panny Márie, z
polovice 18. storočia. Snáď najkrajším objektom na vrchu Hostýn je
„Jurkovičova krížová cesta“. Výstavba krížovej cesty trvala od roku
1904 až do 2. svetovej vojny. Vzorom, ako pre mnohé iné stavby
architekta Jurkoviča, bola ľudová architektúra z Valašska. Výmaľbu
realizoval Joža Úprka (dočasne býval v neďalekých Klobušiciach) a
Jano Kohler. Podľa mnohých je Jurkovičova krížová cesta najkrajšia
na celom svete.
Dušan Samuel Jurkovič sa narodil v Turej Lúke pri Starej Turej
23.8.1868 a zomrel v Bratislave 21.12.1947. Patrí medzi
najvýznamnejších slovenských architektov. Presadil sa hlavne v
Čechách, z najvýznamnejších spomenieme turistické objekty na
Pustevnách, komplex budov v kúpeľoch Luhačovice, Bartelmusova
vila v Novom Měste nad Metují, vlastná vila v Brne a mnohé iné.
Počas 1. svetovej vojny pôsobil v Haliči, (dnešné juhovýchodné
Poľsko) ako architekt vojenských cintorínov. Po vojne ako prvý
navrhol montované domy a domy z pálených prefabrikátov. Jeho
najznámejším a zároveň najväčším dielom je Štefánikova mohyla na
Bradle. Na počesť Dušana Jurkoviča sa už 47 rokov udeľuje prestížna
cena za architektúru pre slovenských tvorcov.
RŠ
Matador EXPRES - mesačník skupiny Matador, Vydáva Matador Group, Streženická cesta 45, Púchov
Šéfredaktor: Mgr. Peter Havetta - [email protected], Editor, redakčná rada: Mgr. Eva Trubíniová, Grafika a tlač: Stargraphix.sk
Zimná fotosúťaž
Redakcia firemných
novín Matador Expres
vyhlasuje súťaž
o najlepšiu zimnú fotografiu
Svoje fotografie zasielajte
na mailovú adresu: SÚŤAŽ!
[email protected]
do 20.4.2012.
Uvítame krátky textový opis, ktorý
priblíži miesto vzniku fotografie.
Redakcia
Prírastok do rodiny
Matadorákov
Nášmu kolegovi z Úseku kvality
vo Vrábľoch - Júliusovi Šrankovi
sa narodila dcéra Michaela.
Srdečne blahoželáme.
Personálny úsek.
Download

Matador Expres 02/2012 - MATADOR Industries