Ročník VII, Číslo 3 | 2.apríl 2012
Noviny zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
Prezentácia Matador Group na pôde univerzity
Matador študentov zaujíma
V
Úspešná prezentácia Matadoru v Košiciach na Technickej univerzite prilákala množstvo študentov.
minulom vydaní sme Vás informovali o postoji manažmentu
skupiny Matador k nedostatku kvalifikovaných ľudí a odborníkov pre
rozvoj biznisu, ktorý sa upriamil na
oblasť školskej prípravy a pripravovanej
spolupráce s univerzitami a študentmi.
Tak ako sme si stanovili za cieľ, navštívili sme v marci Technickú univerzitu v
Košiciach, kde nás privítalo vedenie
univerzity, ako aj dekan Strojníckej
fakulty Dr.h.c. mult. prof. Ing. František
Trebuňa, CSc., ktorý nás informoval o
Aktívne hľadáme nových zamestnancov
projektov, alebo spolupráce na diplomových prácach. Ďalších 25% študentov prejavilo záujem o zamestnanie.
Zaujali ich najmä odborné prednášky
o počítačovej simulácii (prezentoval
Ing. Vladimír Bobovský) a o priemyselnej automatizácii (prezentoval Ing.
Juraj Čapek). Študenti tiež prejavili
veľký záujem o návštevu spoločnosti
formou exkurzie.
Záverom môžeme konštatovať, že toto
mimoriadne úspešné podujatie sa
stretlo nielen so záujmom študentov, ale
Národné dni kariéry 2012
Z
ačiatkom marca sa v Bratislave a v
Košiciach konali Národné dni
kariéry 2012. Na dvojdňovú akciu na
bratislavské výstavisko Incheba zavítal aj
náš tím personalistov zo skupiny
Matador, pričom cieľ bol jasný: nadviazať kontakt so študentmi a tiež aj čerstvými absolventmi škôl za účelom oboznámenia s ponukami zamestnania a
formami budúcej spolupráce.
Účasť uchádzačov na akcii bola v porovnaní s minulým rokom nižšia, avšak
šikovní mladí ľudia so záujmom o prácu
v spoločnostiach skupiny Matador sa
často pristavovali pri našom stánku a
nám sa podarilo zozbierať množstvo
zaujímavých životopisov. Z uchádzačov
vyberieme vhodných kandidátov
spĺňajúcich naše požiadavky a v našich
spoločnostiach im umožníme uplatniť
sa na pozíciách ako vývojový konštruktér nástrojov, simulant, technický
asistent, prípadne programátor
robotizovaných pracovísk.
aj pedagógov. Naše poďakovanie za
úspech tejto akcie patrí najmä Ing.
Michalovi Fabiánovi, PhD., ktorý
svojim prístupom ku študentom a k
organizácii stretnutia prispel k
nadviazaniu nových vzťahov.
V súčasnosti už prebiehajú konzultácie
k diplomovým prácam a v apríli tohto
roku sa uskutoční výberové konanie,
v rámci ktorého bude najlepším študentom piatych ročníkov ponúknuté
zamestnanie a účasť na stážach a
projektoch. Naše aktivity budú
pokračovať ďalej formou exkurzií a propagácie skupiny Matador na univerzitnej
pôde, pričom pevne
veríme, že sa nám podarí nadviazať spoluprácu so študentmi
ďalších vysokých škôl
so strojníckym zameraním.
Veronika Handzušová
Manažérka ľudských zdrojov
MiD
Zástupcovia MAG spolu s vedením
Technickej univerzity v Košiciach.
MATADOR HOLDING, a.s.
Matador industries, a.s.
AUFEER DESIGN, s.r.o.
Vráble, a.s.
MATADOR Automotive
s.r.o.
Matador Automotive ČR,
AdvaICT, a.s.
osť
Vaša budúcn
le a strojárstve
v automobilovom priemys
histórii a vývoji univerzity a jej
úspechoch.
Následne sme dostali priestor prezentovať našu skupinu pred viac
ako 200 študentmi strojníckych
fakúlt. Jednalo sa o študentov
dennej formy štúdia z rôznych
ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Až 32% z nich prejavilo záujem o spoluprácu so skupinou Matador, či už formou stáží,
Ing. Juraj Čapek prednáša študentom košickej univerzity
Program Talent manažment
Projekt ,,Prestoje výrobných zariadení P2“
Už v roku 2010 sme odštartovali naše pôsobenie v programe Talent manažment. Po absolvovaní interných školení a vzdelávaní, zameranom na rozvoj nejších porúch na sledovaných výrobnýchzariadeniach)
mäkkých zručností, sme sa dostali do záverečnej fázy tohto programu a tou
zabezpečenie čistoty zberu dát (návrh novej formy
Tím je zložený z odborného garanta Ing. Jozefa sú projekty stanovené vedením spoločnosti jednotlivým projektovým tímom. prestojových listov a následné preškolenie pracovníkov na
Nám bol zverený projekt „Zníženie prestojov výrobných
zariadení P2“ (prevádzka zvarovne Vráble).
Polozsányiho, vedúcim projektu je Ing. Štefan Juhás a
členovia projektového výboru sú Branislav Horváth,
Tomáš Záhorec, Martin Sojka a Ing. Boris Demo.
Výrobný program realizovaný na P2 je značne rozmanitý
a rozsiahly a termín ukončenia projektu je 30.06.2012.
S prihliadnutím na čas určený na riešenie projektu nie je
možné venovať pozornosť všetkým pracoviskám a výrobným zariadeniam. Ako hlavný cieľ sme si stanovili zvýšenie produktivity na P2 voči druhému polroku 2011 o 1 %.
Nosným prvkom nášho projektu bude teda zvýšenie
efektivity a eliminácia stratových časov na výrobných
linkách projektu CNF, kde vidíme priestor na zlepšenie.
Pre naplnenie hlavného cieľa projektu sme si stanovili
viaceré parciálne ciele:
vypracovanie analýzy prestojov výrobných zariadení P2
(analýza prestojov a následné zadefinovanie najzávaž-
ich vyplnenie)
identifikácia a verifikácia interných a externých
faktorov príčin prestojov (vypracovanie analýzy vplyvu
technologického procesu, ľudí a pracovného prostredia na
sledované výrobné zariadenia)
návrh optimalizačných opatrení na zníženie strát
a nedostatkov
vypracovanie finálnej prezentácie (predstavenie
návrhov a riešení zistených v priebehu trvania projektu
vedeniu spoločnosti)
Tím projektu „Zníženie prestojov výrobných zariadení P2“
Veríme, že náš projekt prinesie očakávané výsledky a
poskytne dostatok informácií aj pre implementáciu v
iných projektoch. Na záver chceme vysloviť
poďakovanie vedeniu spoločnosti za prejavenú dôveru
a všetkým ostatným tímom popriať mnoho úspechov
pri realizácii svojich projektov.
02
Matador EXPRES
02
Zlepšovatelia v MATADOR Automotive Vráble, a.s. za rok 2011
Predstavujeme
Ing. Ján Császár
riaditeľ Matador Investment Limited ČR, s.r.o., Liberec
Pán riaditeľ, na začiatku roka 2012 ste
nastúpili na pozíciu riaditeľa spoločnosti
MIL ČR s.r.o., Liberec, môžete nám povedať v krátkosti niečo o sebe?
V roku 1977 som ukončil Strednú
priemyselnú školu elektrotechnickú v Nových Zámkoch. Po jej absolvovaní som začal
študovať na Elektrotechnickej fakulte SVST
v Bratislave, odbor Výroba, rozvod a využitie elektrickej energie, ktorý som v roku 1983
úspešne ukončil.
Hneď po skončení VŠ som nastúpil v júli
1983, ako čerstvý absolvent do podniku Autobrzdy
Jablonec n.p., závod 09, vo Vrábľoch. Tam v podstate
pôsobím až dodnes, len firma počas tých tridsiatich
rokoch prešla rôznymi zmenami, ktoré viedli k zmene
názvu a aj zmene majiteľov.
Autobrzdy sa v roku 1989 zmenili na Palt a.s., v roku 1993
na Pal-Inalfa a.s, s holandským akcionárom, v r. 2005 na
Matador-Inalfa a.s., čo bola slovensko-holandská spoločnosť a následne v roku 2006 na Matador Automotive
Vráble, a.s.
Počas tejto doby som zastával rôzne pracovné pozície - cez
revízneho technika elektrických zariadení, majstra
údržby, energetika podniku a vedúceho správy majetku
spoločnosti.
Zlom v mojej pracovnej kariére nastal v roku 1994, keď
som bol poverený holandským majiteľom realizovať
investičné akcie v rámci prebudovania celej výroby. Znamenalo to postupnú likvidáciu starej výroby od automatárne, cez strekolisy, galvanizovňu, zinkovňu, mechanickú obrobňu a priebežné dobudovanie nových lisovacích a
zváracích kapacít, vrátane logistických objektov. Súčasťou
týchto aktivít bol aj nákup technologických zariadení, ako
lisy a zváracie pracoviská. Viacerí sa možno pamätáte na
prvé 400 tonové hydraulické lisy, robotizované pracoviská
pre projekt CNF I, vybudovanie ťažkej lisovne, expedície...
V rokoch 2005-2008 som bol poverený vedením
technického úseku a súčasne som bol pri zrode spoločného
podniku s kórejskou spoločnosťou Dongwon. S kolegami
sa podarilo počas necelého roka otvoriť fungujúcu
prevádzku v Dubnici nad Váhom, odkiaľ
smerovali dodávky do automobilky KIA.
V roku 2008 sa akcionári z Matadoru rozhodli rozšíriť svoje pôsobenie aj v Čechách
a bol som poverený vybudovaním závodu
v Liberci, doslova na zelenej lúke. To sa aj podarilo a na jeseň 2011 sa nová prevádzka
slávnostne otvorila. Od januára 2012 tu
pôsobím ako riaditeľ spoločnosti Matador
Investment Limited ČR s.r.o.
Aké sú vaše ciele v pozícii riaditeľa MIL?
Ako som spomínal, nastúpil som na pozíciu
v novom roku a môj cieľ je jasný: zabezpečiť rozbeh
sériovej výroby projektu SK 251 s kompletnou
energetickou, ľudskou, logistickou a IT infraštruktúrou a
súčasne personálne stabilizovať spoločnosť. Prijal som
túto výzvu, je to opäť niečo nové v mojej profesionálnej
kariére.
Ako trávite voľný čas?
Novou pozíciou sa mi radikálne skrátil môj voľný čas a z
dôvodu, že som vlastne celý týždeň mimo domova,
nedostávam sa ani k mojej záľube a tou je práca v mojom
ovocnom sade. A samozrejme, môj trojročný vnuk,
s ktorým sa vlastne schádzam iba v sobotu, po návrate
z Liberca. Ale o to to človek intenzívnejšie prežíva.
Vyhodnotenie najlepších
zlepšovateľov
Koncom februára sa uskutočnilo slávnostné
vyhodnotenie najlepších zlepšovateľov v
spoločnosti za rok 2011, za účasti členov
výkonného vedenia spoločnosti – Ing. E.
Segíňa (ktorý je zároveň aj predsedom Komisie pre posudzovanie zlepšovacích
návrhov a pripo-mienok zamestnancov),
Ing. P. Patakyho – riaditeľa kvality a Ing.
I. Murgašovej – personálnej riaditeľky.
Ing. Pataky vo svojom krátkom príhovore
dával najlepších zlepšovateľov za vzor ďalším zamestnancom, pretože svojimi nápadmi prinášajú nemalé úspory spoločnosti.
Ing. Segíň spomenul prácu Komisie pre
posudzovanie zlepšovacích návrhov a pripomienok zamestnancov a vyjadril presvedčenie, že v r. 2012 bude môcť komisia
posudzovať podstatne väčší počet zlepšovacích návrhov s ešte väčším prínosom ako
v r. 2011. Pripomenul, že aj toto je jeden zo
spôsobov prezentovania sa zamestnanca,
ktorý nevykonáva svoju prácu mechanicky,
ale pri nej tvorivo rozmýšľa.
Ocenení boli 4 najlepší zlepšovatelia:
1. miesto
Štefan Gatyáš, výrobný úsek - prevádzka 1
Návrh na zlepšenie: využitie odpadu
(úspora 50 672,56€)
Práca zlepšovateľov je hodná nasledovania,
pretože odhaľuje rezervy v našej práci a
prináša nemalé finančné hodnoty. Je to tiež
jeden zo spôsobov, ako môže zamestnanec
zlepšiť svoje hodnotenie v hodnotiacich
pohovoroch. Musíme si uvedomiť, že hľadaním vnútorných rezerv zlepšujeme našu
konkurencieschopnosť a dávame signál našim odberateľom, že nám záleží na znižovaní výrobných nákladov.
UK Vráble
Zhováral sa : PH
Zmeny vo výrobách
Pán Ľudovít Brat - do spoločnosti nastúpil pracovať
1.8.1970 (!) na pozíciu nástrojár a dodnes pracuje
v nástrojárni vo Vrábľoch ako kalič.
Fabriku som poznal už ako učeň. Počas
Všetci za svoje zlepšovacie návrhy dostali
prislúchajúce finančné odmeny a na slávnostnom vyhodnotení vecné dary.
Akú hudbu počúvate najradšej ?
Boli časy, keď som dokázal celý deň počúvať tvrdý rock,
dnes už skôr niečo „jemnejšie.“
Už viac ako 40 rokov
v spoločnosti MATADOR
Ako ste začínali v našej fabrike ?
4. miesto
Pavel Laktiš, výrobný úsek – nástrojáreň VR
Návrh na zlepšenie: odstránenie zasekávania odpadu u lis. nástrojov (pridelených
500 bodov)
Aké je vaše obľúbené jedlo?
Rezeň so zemiakovým šalátom, to neodmietnem nikdy. :-)
Rozprávali sme sa
án Brat nedávno oslávil 60 rokov
a pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko otázok.
3. miesto
Emil Varga, výrobný úsek – prevádzka 2
Návrh na zlepšenie: defloelement – bodovanie skrutiek (úspora 1 271,29€)
Kde zvyknete dovolenkovať?
Dovolenkujem vždy s rodinou, najradšej na začiatku leta.
V podstate nemám obľúbené miesto, rád navštevujem
vždy nové destinácie, aj keď počas posledných rokov som
bol najčastejšie v Egypte, pretože tam mám vždy istotu
dobrého počasia a vždy je tam na videnie niečo nové.
02
P
2. miesto
Radoslav Návojský, úsek logistiky plánovanie
Návrh na zlepšenie: bodovanie dielca
8R0.809.075 (úspora 1 571,84€)
celého tretieho roku štúdia som sem
chodil každý druhý týždeň na odbornú
prax. Zo strojového parku tu bola v tom
čase strojárska klasika – sústruhy, brúsky, frézy... Dnes je to iné. Podľa môjho
názoru, dĺžka odbornej praxe žiakov na pracoviskách
výrobných podnikov je krátka. Mnoho mladých dáva
prednosť výberu takého povolania, kde nie je veľká fyzická záťaž. Mládež nenachádza vzory v rodinách. Otcovia a dedovia už nemajstrujú toľko, ako voľakedy. Aj to
môže byť jedna z príčin, prečo sa absolventi základných
škôl neprihlasujú na tradičné strojárske učebné odbory.
Aké máte záľuby? Od kolegov som sa dopočul, že v
meste robievate zabíjačky.Ako ste sa k tomu dostali?
V rodine sa tomu venoval strýko a svokrov švagor. Ale
najviac som sa naučil od známeho vrábeľského mäsiara
pána Zimu, ktorý mal v meste aj mäsiarstvo.
Zabíjačkové jedlá robím podľa vlastnej chuti a
požiadaviek domácich, ktorým robím zabíjačku.
Ale mám aj iné záľuby. Dá sa povedať, že takmer počas
celého roka sa venujem vinohradníctvu. Keď nie som vo
vinohrade pri viniči, tak robím s vínom vo vinohradnom domčeku. Občas si tu tiež pri dobrom guláši,
vínečku a mariáši posedíme s kolegami z nástrojárne.
Sme tu asi v priemere najstarší pracovný kolektív. Možno aj preto, že medzi sebou udržujeme takéto neformálne vzťahy.
Ďalší presun výroby
z Matador Vráble (P2) do Matador Nitra (P3)
P
revádzka č. 3 v Nitre prechádza v poslednom období
významnou zmenou výrobného programu. Z dôvodu
uvoľňovania výrobných priestorov bol odpredaný kapacitne
nevyužitý lis MÜLLER - KEZ 315t a po ukončení výroby pre
zákazníka Samsung bola demontovaná montážna linka s
bezprašnou komorou. Tým sa uvoľnil priestor pre presun pracovísk
uceleného výrobného procesu zvárania automobilových
nárazníkov pre zákazníka VW, do ktorých sa zvárajú lisované
monodielce vyrábané na P3-Nitra. Celkovo sa presunulo sedem
pracovísk, čím sa čiastočne zaplnila diera, ktorá vznikla odchodom
výroby dielcov pre Samsung. Tento presun zároveň vytvoril
priestorové a kapacitné možnosti v závode vo Vrábľoch, ktoré
môžu byť využité pre nové projekty.
PB
Chovám aj králiky – novozélandské a kalifornské. Gurmáni vedia, že mäso z králika je jedno z najchutnejších.
Všetko mäso ani doma neskonzumujeme a potom ho
rozdávam po rodine a priateľoch.
Mám rád aj futbal. Dnes však už len ako fanúšik. S priateľmi nevynechám ani jeden domáci vrábeľský zápas.
A chodíme na zápasy aj na futbalovú Corgoň ligu – do
Nitry alebo Zlatých Moraviec.
Taktiež rád počúvam dobrú dychovku pri pohári dobrého vrábeľského vína.
Zhováral sa : PH
Končiaca montáž pre Samsung
Každý jeden z nás sa s touto problematikou stretáva viac menej pravidelne. Bez toho,
aby sme neabsolvovali úvodné bezpečnostné zaškolenie nemôžeme nastúpiť na svoje
pracovisko. Pokiaľ robíme vo výrobe, každý deň od svojho majstra počúvame ...
“Máš ochranné okuliare ? Prečo zasa nemáš štuple do uší?
Zasa si spotreboval rukavice navyše ?“
... to znamená otázky, ktoré nikto z nás určite nepočúva s obľubou. Nie sú to ale otázky
samoúčelné. Všetky sa týkajú BOZP, aj keď tvoria len jednu malú časť z tejto oblasti.
Cieľom tohto článku nie je citácia príslušnej legislatívy, ktorou sa ako zamestnávateľ, tak
1
(Inge Murgašová / Vladímír Pecek)
aj zamestnanec musia riadiť. Cieľom tohto článku je priblížiť zamestnancom MAV túto
problematiku v prijateľnejšej podobe tak, aby sa BEZPEČNOSŤ stala pre nás
PRVORADÁ a SAMOZREJMÁ.
Takže ako na to ?
Stav od 01.01.2012 do 29.02.2012
P1 Lisovňa
Bez internej smernice to
samozrejme nepôjde. Všetky
potrebné informácie sú uvedené v organizačnej smernici
OS 22.00 „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“
Venovať pozornosť BOZP
nestojí až tak veľa času, ale toto
dokáže veľa veciam predísť.
Matador EXPRES
BOZP v MAV vo vynovenom šate
počet pracovných úrazov: 2
posledný úraz: 23.03.2012
2
Na každej výrobnej
prevádzke budeme sledovať
vývoj pracovných úrazov
Vypracoval: Vladimír Pecek, AT BOZP
Dátum: 19.03.2012
Vypracoval: Vladimír Pecek, AT BOZP
Dátum: 19.03.2012
Vypracoval: Vladimír Pecek, AT BOZP
CR 12-HS-00x
Vyšetrenie úrazu & nehody - 8D analýza a report
Aktuálny dátum:
Dátum reportovania úrazu & nehody:
Meno poškodeného zamestnanca:
3
Reportovaný úraz / choroba / nehoda (popis):
Dátum vzniku úrazy & nehody:
Kalendárny deň vzniku úrazu & nehody:
Čas (am/pm) a zmena:
 úraz
Toto je :

choroba
 skoro úraz
1. Team, ktorý úraz & nehodu vyšetroval
(technik BOZP, personálny riaditeľ, priamy nadriadený + vedúci prevádzky/oddelenia + riaditeľ úseku)
Na každý reportovaný
pracovný úraz bude
vypracovaný 8D report
Detailný popis Špecifikácia miesta vzniku (určenie miesta & organizačnej jednotky)
vzniku úrazu &
nehody:
Pracovné zaradenia zamestnanca
Nehoda v priestoroch MAV?
 Yes
 No
Dátum vzniku pracovného pomeru:
Zamestnanec pracoval
(type or highlight
response)
 sám
 s kolegom / v kolektíve
4
Vie každý, ako
postupovať, keď sa
stane pracovný úraz?
Pracovné skúsenosti
zamestnanca v momente vzniku
úrazu & nehody
Pracovný štatút zamestnanca
 menej než 1 mesiac
 plný pracovný uväzok
od 1 do 5 mesiacov
 čiastočný pracovný úväzok
od 6 mesiacov do 1 roka
 leasingový zamestnanec
od 1 roka do 5 rokov
 dohodár
viac než 5 rokov
 nie je zamestnancom MAV
Pracovná úloha
 pracujúci na nadčas
 Routine  Non-routine task
 pracujúci viac než 5 pracovných dní po sebe
Doba vzniky úrazy & nehody počas pracovnej zmeny
If non-routine, was: bussiness trip
 first time task completed
 Počas prestávky
 task completed before
 Počas prestávky na jedlo
Mal úraz & nehoda svedka ?
 pri vstupe / výstupe do/z budovy
 Yes

No
 Počas výkonu pracovných činností
 Iné:
Meno svedka vrátane jeho
stanoviska (uviesť v prílohe)
Mená zamestnancov vrátane priameho nadriadeného, ktorí boli bezprostredne prítomní pri úraze & nehode:
2. Implementácia interných nápravných opatrení (okamžité & preventívne)
Zodpovedná osoba
Dátum
stanovenia/splnenia úlohy
Vykonané nápravné opatrenia
03
04
5
Matador EXPRES
Každé pracovisko
(začneme výrobou, kvalitou a logistikou)
bude mať vypracovaný tzv. štandard
pracoviska
6
BOZP v MAV vo vynovenom šate
Zavedenie 10
minútových auditov
(choď – hovor – pozoruj)
pre BOZP, PO a enviro
7
...a nakoniec väčšia osveta
a získanie povedomia o tom,
aké druhy úrazov poznáme
a ako im predchádzať
(Inge Murgašová / Vladímír Pecek)
Matador EXPRES
05
Audit výroby
Audit firmy Volkswagen na projekt NEFF
V minulom čísle Matador Expresu
sme Vás informovali o úspešnom
zvládnutí transferu robotizovaného
pracoviska „NEFF“, na dodávky
dielov pre Volkswagen UP. Či je to
skutočne tak, prišiel sa osobne
presvedčiť audítor koncernu VW,
Dipl. Ing. Peter Götze, počas
procesného auditu v našej spoločnosti. V priebehu auditu ho sprevádzali výrobný riaditeľ Ing. Eduard
Segíň a riaditeľ kvality Ing. Peter
Pataky. Pán Götze skonštatoval, že
8.ročník Súťaže o najlepšieho vinára
Najlepšie vínko MATADORU
Personálny úsek MAV organizuje 13.4.2012 v
priestoroch Klubu zamestnancov vo Vrábľoch
8.ročník Súťaže o najlepšieho vinára
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Záujemcovia o účasť v súťaži sa môžu
prihlásiť na e-mailovej adrese
[email protected]
Podmienkou účasti je priniesť súťažné víno
v dvoch 7 dcl fľašiach v deň súťaže
do 12.00 hod.
Kalendár neformálnych
podujatí na rok 2012 v MAV
Na fotografii auditor VW Dipl. Ing. Peter
Gotze (tretí zľava) s Ing. Petrom Patakym
(druhý zľava) v priateľskom rozhovore.
Mesiac realizácie
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Druh podujatia
Stretnutie so zlepšovateľmi za r. 2011
Návšteva divadla v Nitre
8. ročník súťaže o najlepšieho vinára MAV
Májová Praha - poznávací zájazd
Súťaž rybárov - Rybník Mederčina
Čiernohorská železnička + Vydrovo - zájazd
pre deti
Denný výlet za kúpaním
Family day - Deň zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov
- Turnaj v tenise o Pohár riaditeľa spoločnosti
- Turnaj v minifutbale
Budapešť - zájazd na Festival pálenky a klobás
Stretnutie s jubilantami
November
Stretnutie s dôchodcami
December
Mikuláš
Január - December Rekreačný hokej
Január - December Halový futbal
Január - December Nohejbal
Október
výroba i proces spĺňajú požadované
kvalitatívne parametre, ktorých
stabilizáciu je potrebné udržať i
naďalej.
JS
VW Up!
Pod názvom SK251, ktorý čoraz častejšie rezonuje vo firme, sa skrýva výroba
dielov pre nový model „škodovky“ s názvom Škoda Rapid
(dizajnérsky názov, ktorý bol prezentovaný aj na autosalónoch je Mission L).
Pre tento nový automobil sme boli nominovaní prevažne na podlahovú časť,
tzv. UB1:
• zadná podlaha pre sedačky (Bodentiel)
• zadná podlaha pre rezer vu
(Reservemulde)
• zadné vnútorné blatníky (Radhaus)
• podlahové nosníky (Leanstraeger)
• zadné čelo 5. dverí (Abschulssteil)
• výstuhy prahu (Schweller)
• podlahové držiaky predných sedačiek
(Sitzquertrtraeger a Auf-nahme)
• vnútorné výstuhy dverí (Scharniertraeger)
• vodný kanál (Wasserkasten)
• nosníky prístrojovej dosky, pravá aj
ľavá verzia (Modultraeger)
Od existencie spoločnosti Matador
Automotive Vráble a.s., je to najväčší
projekt a to nie len z pohľadu finančného
obratu, ale aj objemu zváraných zostáv
pre jeden model auta, počtom nových
pracovísk, novej automatizácie, ako aj
nového miesta výroby M. Investment
Limited ČR s.r.o. (závod v Liberci - CZ).
Zákazník Škoda Auto a.s. si od tohto
modelu sľubuje veľký úspech na trhu a
preto aj čas na samotnú realizáciu bol
podstatne kratší, ako pri iných
projektoch.
Plánovaný termín
23.2.2012
24.03.2012
13.4.2012
11-13.5.2012
23.6.2012
14.7.2012
podľa záujmu
01.09.2012
6.10.2012
8.10/26.10.2012
16.11.2012
01.12.2012
V zimnom období
V zimnom období
V zimnom období
Keď sa povie
Nový projekt Škoda SK251
Škoda Mission L
SÚŤAŽ!
Výroba prvých kusov (FOT)
Pre približnú predseptember 2011
stavu o aký veľký
projekt sa jedná,
prikladám pár
údajov:
• 10 nových a 2 prerobené už existujúce
pracoviská
• nová technológia
(vypeňovanie)
• 42 robotov
• 4 jednoúčelové
zariadenia (akváriá) • zváralo sa hlavne ručne a veľmi prácne
• veľkou pomocou bola možnosť použiť jeden robot na pozváranie veľkých
zostáv v GEO prípravkoch
Výroba kusov kvality Note 3
(november 2011)
„one woman show“
Jedna herečka počas takmer dvojhodinového predstavenia, poviete si
nuda? Opak je pravdou. O tom nás
presvedčila diva nitrianskeho
Divadla Andreja Bagara, Eva
Pavlíková.
V divadelnej hre Skok z výšky, americkej spisovateľky arménskeho
pôvodu Leslie Ayvazianovej, v réžii
Svetozára Sprušanského. Len málokedy sa môžete stretnúť s tým, keď je
divák súčasne hercom a tak aj tvorcom divadelnej atmosféry. My sme
mali tú česť stať sa kolegami famóznej
herečky, ktorá nás nenásilne vtiahla
do deja. Previedla nás spleťou
bizardných životných príbehov
hlavnej hrdinky, katastrofických
scenárov, pri ktorých však nechýbal
úsmev na perách. Živá hudba,
smiech, interakcia a piesne egejského
pobrežia nám pomohli zrelaxovať
a príjemne stráviť marcový víkend.
MAV
• 2 zvarolisy
• 75 zváracích prípravkov
• 96 lisovacích nástrojov
• 94 nových výliskov
• 40 nakupovaných výliskov (tzv.
koncernové platformové dielce, ktoré sa
už používajú aj pre iné modely áut)
• máj 2011 – začiatok realizácie
projektu z pohľadu technológie
• 3.10.2011 – dodávka prvých kusov
• 2.7.2012 – SOP (začiatok sériovej
výroby)
Z týchto všetkých faktorov vyplýva, že je
to náročný projekt z každého hľadiska.
Kolektív, ktorí je nasadený na realizáciu
však túto skutočnosť zobral ako veľkú
výzvu, ktorá sa mu aj napriek rôznym
neštandardným pracovným podmienkam a problémom spojeným s
náročnosťou realizácie darí zvládať.
MDŽ
Dovoľte nám milé dámy, drahé ženy,
Namáhavé manipulovanie s ručnými
kliešťami pri výrobe FOT dielov sa
prevažne nahradilo robotmi na
provizórne pracoviská, boli však
technológie (nanášanie lepidla), ktoré sa
vykonávali ručne.
Pracoviská v Liberci
(február 2012,
všetko plne automatické)
• Pracovisko 111 od Matador Industries
Dubnica a.s.
• Pracoviská 501/502 od KOPR spol. s r.o.
• JUS (akvárium) od ESWELD spol. s r.o.
z celého srdca Vám poďakovať za prácu, ktorú ste robili a robíte s plnou zodpovednosťou a svedomitosťou pre radosť svojich blízkych. Zvlášť Vám chceme
poďakovať i za Váš osobný prínos k vykonávanej práci pre spoločnosť Matador.
Pri príležitosti Vášho sviatku MDŽ Vám chceme zaželať pevné zdravie a tiež to,
aby Vás v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho života sprevádzala pohoda, porozumenie, láska a zaslúžená úcta.
Všetko najlepšie k MDŽ
praje
Vedenie spoločnosti
a odborová organizácia
ZO OZ KOVO
06
Matador EXPRES
Pracovné a životné
jubileá
MATADOR Holding, a.s.
Pracovné jubileá
Ing. Šuba Igor, PhD.
20 rokov
MATADOR Automotive Vráble
Životné jubileá
Kissová Iva
Pracovné jubileá
Trubíni Jozef
Valachovič Anton
Urge Ján
50 rokov
10 rokov
10 rokov
10 rokov
Varíme a pečieme na Veľkú noc podľa receptov našich čitateľov
Matadorácke veľkonočné menu
Pripravili sme pre vás tipy na sviatočné menu.
Po vyskúšaní nám určite dajte vedieť, ako chutilo!
Predjedlo - Veľkonočné syrové kuriatka
Potrebujeme: 4 natvrdo uvarené vajcia,
100 g masla, 125 g tvarohu, 4 strúčiky cesnaku, mleté čierne korenie, soľ, posekaná
pažítka na obaľovanie, celé čierne korenie, lístky petržlenovej vňate, kúsok červenej papriky na ozdobenie.
Matador industries Dubnica
Životné jubileá
Remšík Jozef
Hudák František
Radimák František
Chlebana Pavol
60 rokov
55 rokov
55 rokov
50 rokov
BLAHOŽELÁME!
Voľné pracovné
miesta v MAV
Nástrojár
(prevádzka Vráble)
Elektromechanik
(prevádzka Nitra)
Kontakt:
Bc. Lucia Švecová
OR - personalista
Tel : 0905 724 154
Fax: 037 / 7833 294
[email protected]
Voľné pracovné
miesta v MID
Nákupca na lisovacie
nástroje
Konštruktér zvarovacích
prípravkov
Konštruktér elektro
Projektový manažér pre
priemyselnú
automatizáciu
Obchodný manažér
Nákupca na hutný
materiál
Karuselár
CNC frézar
Natierač
Mechanik – údržbár
hydraulických zariadení
Kontakt:
Ing. Zuzana Rusnáková
Personalista
Tel: 042 / 3810 212
Mobil: 0917 911 399
[email protected]
Voľné pracovné
miesta v LIBERCI
Technolog svařování
Elektrikář
Kontakt:
Mariana Sošková
Personalista / mzdár
Tel: +420 482 412 500
[email protected]
Postup: Najemno postrúhané vajcia a syr
zmiešame s maslom, tvarohom, rozotretým cesnakom, korením a soľou. Z hmoty
vytvarujeme väčšie guľky, ktoré použijeme ako „telíčka“ a menšie guľky, ktoré
zas použijeme ako „hlávky“. Zrnká čierneho korenia použijeme ako očká a vtlačíme ich do syrovej hmoty z červenej
papriky vykrojíme trojuholníčky a vsadíme ako zobáčiky. Väčšie guľky obalíme
zospodu posekanou pažítkou. Nakoniec
kuriatkam urobíme z petržlenovej vňate
chvostíky.
Svoju fantáziou môžete recept upraviť
podľa vlastnej chuti, rovnako ako výzdobu kuriatok.
Polievka - Hovädzia polievka so
sedmorakým korením ("Dobrá polievka
vyžaduje sedmorakô korenie“).
Potrebujeme: Hovädzie mäso a kosti
vhodné na polievku - množstvo podľa
vášho uváženia, mrkva, petržlen, paštrnák, kúsok zeleru - môže byť aj vňať,
kaleráb, štvrť malej hlávky kelu alebo
kapusty, cibuľa aj so spodnou šupkou,
cesnak - zopár strúčikov, kúsok čerstvej
papriky, petržlenová vňať, ligurčeková
vňať - stačí kúsok. Koreniny: soľ, celé
čierne korenie, trošku mletej červenej
papriky, štipka mletého zázvoru, ešte
menšia štipka mletého muškátového
orieška, muškátového kvetu a šafranu.
Postup: Mäso a kosti zalejeme studenou
vodou, necháme
zovrieť a niekoľkokrát
pozbierame penu. Keď
sa pena prestane tvoriť,
tak hrniec zatvoríme a
p okiaľ p oužívame
tlakový hrniec natlakujeme na tlak číslo 1 a
varíme 40 minút. Potom hrniec odstavíme
a necháme samovoľne
„odtlakovať“. Odtlakovaný hrniec otvoríme a pridáme všetku
zeleninu a koreniny.
Hrniec znova natlakujeme na tlak číslo 1 a varíme 20 minút.
Do precedenej polievky môžete zavariť
vaše obľúbené cestoviny alebo knedličky.
Množstvo mäsa a zeleniny si môžete
upraviť podľa svojich zvyklostí. Koreniny
tiež nemusíte dávať všetky. Ak neviete či
vám bude polievka s toľkým rôznym
korením chutiť, dajte po prvýkrát radšej
len symbolické množstvá.
(Zdroj: kuchárska kniha od Terézie
Vansovej z roku 1925)
Hlavné jedlo - Pečené jahňacie stehno
Potrebujeme: 500 g jahňacieho stehna,
150 g cibule, 300 g zemiakov, 100 g
prerastenej slaniny, šesť strúčikov cesnaku, soľ, olej, celé nové a celé čierne korenie, mletú sladkú papriku, čili papričky.
Postup:Jahňacie stehno posolíme,
pokvapkáme olejom a necháme aspoň
dve hodiny odležať na chladnom mieste.
Cibuľu pokrájame na kolieska, očistené
zemiaky na štvrťky a slaninu na tenké
plátky. Cesnak olúpeme. Dno zapekacej
misky potrieme olejom a rozložíme do
nej polovicu nakrájanej slaninky, na slaninu položíme jahňacie stehno, ktoré
jemne poprášime mletou sladkou
červenou paprikou. Pridáme nakrájané
zemiaky, cibuľu, cesnak, celé čierne korenie, celé nové korenie a zostávajúcu časť
nakrájanej slaniny. Pár plátkov slaniny
dáme priamo na stehno, podlejeme malým množstvom vody, prikryjeme alobalom a vložíme do vyhriatej rúry piecť.
Pred dopečením alobal odstránime a necháme misu zapiecť. Môžeme pridať pár
malých čili papričiek, ktoré krátko
zapečieme.
Zákusok TIRAMISU Exclusiv
Potrebujeme : cca 1 dcl Amaretto likéru,
(môže byť aj viac), mletá káva, najlepšie
Tchibo sicilia - 1 veľká šálka (zaliať 3
kopcové lyžičky), dlhé talianske piškóty 1 veľký balík, Mascarpone 2x250 g, belgický kakaový prášok, 4 celé vajcia, vanilkový lusk 1 ks, 2 lyžice nerafinovaného
cukru
Postup: Vymiešame žĺtka zo 4 vajec s cukrom do peny, vymiešame zvlášť 4 bielka
na sneh, zmiešame všetko mascarpone so
zmesou zo žĺtok a cukru, pridáme vnútro
vanilkového lusku a jemne zamiešame do
zmesi snehu z bielkov, pridáme trošku
amaretta.
Do vylúhovanej kávy pridáme 0,5 dcl
amaretta. Najlepšie je pripravovať tiramisu do sklenenej okrúhlej vyššej misy.
Prvá vrstva je z piškót namočených v kávovej zmesi, pokvapkaná zvyškom amaretta (má ho byť cítiť), potom nasleduje
krém, zase vrstva piškót namočených v
káve, (už ich nepolievame amarettom),
zase krém s piškótami... a posledná vrstva
je krém. Tiramisu pred servírovaním
posypeme hrubou vrstvou kakaového
prášku.
Jozefína Kelemenová
Vajíčkovo-šunkový
veniec
Potrebné suroviny:
• 4 vajcia uvarené natvrdo,
• 4 kyslé uhorky,
• 3 červené papriky v oleji alebo
varené mrkvy,
• 200-250 g šunky (alebo inej mäkkej salámy),
• 2-3 dcl tatárskej omáčky,
• 2,5 dcl vody,
• 2 malé lyžičky vegety,
• ½ kocky Masoxu,
• 2,5 PL granulovanej alebo práškovej želatíny
Postup: Vajcia, uhorky, papriku a
šunku nadrobno pokrájame, pridáme tatársku omáčku, premiešame. Želatínu necháme v 1 dcl studenej vody 30-60min. napučať, a
potom ju vlejeme do 1,5 dcl horúcej
vody, v ktorej sme prevarili vegetu
s masoxom. Ak sa nám po niekoľkých minútach počas miešania
želatína nerozpustí, dáme nádobu
do horúceho kúpeľa a miešame do
rozpustenia. Pozor, želatínu vlejeme do masy, dobre premiešame a
nalejeme do pripravenej suchej formy (srnčí chrbát, tortovej, bábovkovej formy), ktorú pre istotu vystelieme jemnou fóliou.
Zimná fotosúťaž
Pripomíname vám súťaž
SÚŤAŽ! zimnú fotografiu
o najlepšiu
Zimné fotografie (napr. z lyžovačky)
posielajte na mailovú adresu:
[email protected]
do 20.4.2012. Uvítame krátky
textový opis, ktorý priblíži
miesto vzniku fotografie.
Príjemná jarná túra:
Tip na výlet: ŽIVÁNSKA VEŽA
Nenáročným a zaujímavým tipom na víkendový výlet môže byť
Živánska veža, ktorá sa nachádza nad cestou medzi obcami
Jedľové Kostoľany a Malou Lehotou. Leží na západnom okraji
pohoria Pohronský Inovec, na výbežku nad údolím, ktorým
preteká rieka Žitava.
Je to vzhľadom nenápadná hradná zrúcanina, z ktorej sa dnes
zachovalo len torzo severozápadnej steny, do výšky druhého
poschodia. V stredoveku však mala dôležité poslanie. Slovenskou
bránou kedysi viedla do Tekova významná obchodná cesta, preto
postavili na tomto mieste mýtnu stanicu. Slúžila teda na stráženie
obchodnej cesty od Pohronia do údolia Žitavy. Vznikla
pravdepodobne v 2. polovici 14. storočia. Historické pramene
hovoria až o šiestich poschodiach s malým podhradím. Jestvujú
aj nepotvrdené dohady, že veža bola podzemne spojená
s hradom Hrušov. Mýtnica zanikla v 17. storočí, keď vežu
pravdepodobne obsadili zbojníci.
Veža sa nachádza po ľavej strane asi 50m hore od cesty, smerom na
Malú Lehotu, na ľavej strane možno odstaviť auto. Pre cyklistov
môže byť príjemnou poldňovou túrou z Topoľčianok cez
Machulince, Obyce, Jedľové Kostoľany. Je tu i informačná tabuľa
kde sa dozviete viac informácií o historickom význame zrúcaniny.
Letný západ slnka je v týchto miestach čarovný. Rieka Žitava tu
má dravejší ráz, ako ju poznáme z nižšie
položených miest a príjemne dokresľuje
atmosféru miesta. Zaujímavosťou je
pozostatok mosta lesnej železničky,
ktorý nájdete po pár metroch proti toku
Žitavy.
Momentálne sa o čistenie lokality,
spevňovanie chodníka a osadenie
informačných tabúľ stará občianske
združenie Leustach.
Dúfam že ju bez problémov nájdete.
NAJ MUŠKÁT
Redakcia Matador Expres
vyhlasuje súťaž o vlastnoručne
dopestovaný NAJ-krajší,
NAJ-väčší, NAJ-unikátnejší,
skrátka NAJ MUŠKÁT.
Preto neváhajte, vezmite do
ruky potrebné náčinie a začnite
sadiť a zalievať. Tešíme sa na
výsledky Vašej práce
prostredníctvom fotografií.
Včas Vás budeme informovať,
ako bude celá súťaž prebiehať a
už teraz Vám môžeme sľúbiť
zaujímavé ceny.
SÚŤAŽ!
Eva Trubíniová
zdroj www. zitava.sk
Autor fotografie: Ľuboš Trubíni
Matador EXPRES - mesačník skupiny Matador, Vydáva Matador Group, Streženická cesta 45, Púchov
Šéfredaktor: Mgr. Peter Havetta - [email protected], Editor, redakčná rada: Mgr. Eva Trubíniová, Grafika a tlač: Stargraphix.sk
Download

matador expres 03-2012.cdr - MATADOR Industries