Ročník VII, Číslo 6 | 11.júl 2012
Noviny zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
Suzuki - seriózny zákazník aj v budúcnosti
Návšteva zo Suzuki potvrdila záujem o rozširovanie ďalšej spolupráce.
Krátko po úspešnej nominácii na model YAA navštívila MATADOR Automotive Vráble a.s., delegácia vysokých
predstaviteľov Magyar Suzuki Corporation (MSC) a Suzuki Motor Corpo-
nia spoločnosti, na čele s riaditeľom
spoločnosti Borisom Slukom.
Význam tejto návštevy podčiarkuje
fakt, že Suzuki, i keď má hlavné akti-
nosť ako významného OEM zákazníka pre skupinu Matador, s dlhodobým
a stabilným výhľadom do budúcnosti.
Noriyoshi Machino, predstavil svojho
budúceho nástupcu Naoyuki Takeuchiho, ktorý sa od 1.6.2012 stal v
MSC druhou najdôležitejšou osobou
hneď za riaditeľom spoločnosti.
Takeuchi prichádza z Centrály Suzuki, z Hamamatsu, kde pôsobil naposledy ako šéf designu a vývoja áut.
Preto jeho odporúčania a rady majú
pre MATADOR Automotive strategický význam aj do budúcnosti.
Na záver návštevy nasledovala
prehliadka závodu, ktorá návštev-
Prehliadka “Ťažkej“ lisovne: zľava – Michal Zelník, obchodný a programový riaditeľ,
p. Takeuchi – riaditeľ kvality a nákupu MSC nástupca p. Machina- technického a výrobného riaditeľa MSC, Eduard Segíň – Výrobný riaditeľ.
níkom ukázala, že nám právom patrí
popredné miesto v hodnotení
dodávateľov MSC.
Na záver stretnutia Miroslav Rosina
poďakoval za korektnú dlhodobú
spoluprácu a vyjadril presvedčenie, že
spolupráca medzi MATADOR Automotive Vráble a MSC sa bude naďalej
úspešne rozvíjať.
Viceprezident MATADOR Group Miroslav Rosina pri vysvetľovaní výrobného procesu
zvárania na “Seitenteily”, p. Takeuchimu pre zákazníka VW.
ration (SMC) z Japonska, v zložení
pánov Jyunichi Ohtake, Naoyuki
Takeuchi, Hiroyoshi Kakizaki, a z Maďarska Noriyoshi Machino, Zoltán
Liebl a jedinej dámy Ildiko Vágvolgyi.
Vo Vrábľoch sa stretli s viceprezidentom Matador Group Miroslavom
Rosinom a s členmi výkonného vede-
vity v Ázii (konkrétne v Indii), kde je
na prvom mieste v predaji áut, nás táto
delegácia navštívila, čím vyjadrila svoj
záujem o pokračovanie úspešne
naštartovanej spolupráce s MATADOR Automotive Vráble.
Ing. Viktor Kĺbik
Obchodný manažér
P. Kakizaki – výrobný riaditeľ MSC – v
strede v diskusii s riaditeľom kvality–
Petrom Patakym
Po krátkom zvítaní a predstavení
Viktor Kĺbik prezentoval našu spoloč-
Stredný manažment sa po prvýkrát podieľal
na tvorbe strategického plánu spoločnosti.
Idea workshop je názov stretnutia, ktoré odštartovalo proces aktualizácie
stratégie jednotlivých spoločností v skupine Matador. Tento rok sa ho po
prvýkrát zúčastnili manažéri patriaci do skupiny stredného manažmentu.
Je veľmi dôležité, aby aj oni prispeli
svojimi názormi, nápadmi a myšlienkami
k tvorbe strategického plánu spoločnosti.
Diskutovalo sa na také dôležité témy ako
napr. :
- čo sa v spoločnosti podarilo, čo
funguje a treba to ďalej rozvíjať
- čo vo firme nefunguje dobre a treba to
zmeniť
- čo nové by v MATADOR Vráble
pomohlo k rozvoju firmy
Tak ako aj v prípade strategických workshopov z minulých rokov, zúčastnení tvorili tzv. SWOT analýzu (silné, slabé stránky, hrozby a príležitosti) a navrhovali
aktualizáciu strategických cieľov
MATADOR Vráble na ďalšie štvorročné
obdobie.
Rast výkonnosti v skupine Matador a
podniková kultúra boli predmetom
stretnutia vrcholového manažmentu
MATADOR Automotive Vráble so
zástupcami spoločnosti Armstrong.
Spoločnosť Armstrong ponúka
metodiku ako identifikovať najdôležitejšie motivátory a kľúčové indikátory výkonnosti. Súčasťou definovania motivačných faktorov aj indi-
Spoločný projekt
so spoločnosťou Armstrong
Snahou každého zamestnávateľa je poznať
výkon pracovníkov, ale i dosiahnuť a udržať
potrebnú úroveň pracovného výkonu
zamestnancov.
Peter Obdržálek, kouč zo spoločnosti
Armstrong, predstavil manažérom
základné princípy zvyšovania
výkonnosti jednotlivca i spoločnosti.
Motivácia človeka je kľúčová pre to,
aby dokázal rásť vo svojej výkonnosti
na základe osobného rozhodnutia.
Identifikácia najdôležitejších motivátorov a kľúčových indikátorov výkonnosti zamestnancov je dôležitá
pre vedenie každej spoločnosti.
kátorov výkonnosti je aj popísanie
podnikovej kultúry a ovplyvňovanie
jej budúceho vývoja. Vzájomná
spolupráca bude prebiehať formou
spoločného projektu, so štartom 1.
júla 2012.
JZ
02
Matador EXPRES
Ako posledný projekt našich talentov by sme vám radi predstavili Príručku
zamestnancov a manažérov. Tímu talentov, v zložení Božena Ziková (vedúca
projektu) a členovia tímu Darina Žiklová, Miriam Augustínová a Andrea Petrová, bol zverený projekt s cieľom spracovať základný informačný dokument o
skupine Matador a jednotlivých spoločnostiach v skupine. Tento dokument je
určený pre novonastupujúci aj existujúci manažment a zamestnancov. Jeho
úlohou je súhrnne charakterizovať podnikovú kultúru v Matadore a umožniť
rýchlu orientáciu v skupine Matador a jednotlivých spoločnostiach.
Predstavujeme
Veronika Handzušová
vedúca oddelenia ľudských zdrojov v Dubnici
Máte bohatú prax a skúsenosti.
Kde všade ste ich získali?
V roku 1999 som absolvovala Obchodnú akadémiu v Bratislave a od ukončenia strednej školy pracujem v oblasti
ľudských zdrojov, pričom som zastávala
pozície ako mzdová účtovníčka a personalistka. Prvú skúsenosť s riadením
ľudských zdrojov som získala v spoločnosti Asecco Slovakia a.s., ktorá v tej
dobe poskytovala komplexné IT riešenia. V roku 2003 som nastúpila do
spoločnosti Express Slovakia „Medzinárodná preprava a.s.“ ako personálny
manažér prepravného holdingu. V tejto
spoločnosti som budovala systém riadenia ľudských zdrojov a neskôr som stála
pri zrode systému štrukturálnych fondov. Po siedmych rokoch môjho pôsobenia som si s priateľmi a kolegami založila vlastnú spoločnosť HR&SF, s.r.o.
orientovanú na HR manažment a
Štrukturálne fondy. Pred mojim nástupom do skupiny Matador som pôsobila
ako personálny riaditeľ pracovnej a personálnej agentúry Index Nosluš s.r.o.
PRÍRUČKA
Čo Vás láka na ľudských zdrojoch a v
čom vidíte priestor na realizáciu?
Mojou víziou je fungujúci systém riadenia toho najcennejšieho čo firma má
– ľudí, ktorí v spoločnosti pracujú a kolektívne prispievajú k dosiahnutiu cieľov spoločnosti. V rámci svojej činnosti
by som sa rada zamerala na dve
základné úlohy a to zabezpečenie potrebného počtu pracovníkov v požadovanej profesijnej a kvalifikačnej
štruktúre a na ich motiváciu.
Povedzte nám o svojich záľubách a
koníčkoch.
V minulosti som sa aktívne venovala
kynológii (chov Tibetskej dogy) a
horolezectvu. Moje koníčky však
ovplyvnilo rozhodnutie študovať na
Univerzite Komenského na fakulte
managementu. Tým sa stal jedinou
mojou záľubou manažment zameraný
na personálny manažment, ktorému sa
venujem vo svojej práci ako i súkromí.
Prezraďte nám, čo je pre vás v živote
najdôležitejšie.
Rodina a osobný rozvoj.
Zuzana Rusnáková
Kolegovia zaradení do programu Talent manažment I. vytvárajú
obraz o fungovaní projektového manažmentu v spoločnosti
Matador industries Dubnica nad Váhom a optimalizujú ho
aj s využitím skúseností MATADOR Automotive Vráble.
„Myšlienka spojiť pracovníkov MID a
MAV do jedného tímu, sa ukázalo ako
veľký prínos pre projektový manažment a porovnanie samotného fungovania medzi dvoma sesterskými firmami. Správne nastavenie projektového manažmentu považujem za
jednu zo strategickým aspektov našej
spoločnosti. Neodmysliteľné miesto
patrí správnej komunikácii medzi jednotlivými členmi v riadení projektu
práve tak, aby napomohla zvládnuť
všetky fázy v riadení a výsledok bol, čo
možno najviac, zosúladený s plánovanými, resp. očakávanými cieľmi, a
teda v správnej kvalite, čase, ako aj
dodržaním plánovaných nákladov,“
hovorí Milan Mikáč, vedúci projektu.
Projekt doposiaľ prešiel niekoľkými
fázami a tímu ešte ostáva dopracovať
fázu Návrhu novej smernice s aplikáciou jednotlivých schválených
A MANAŽÉROV
Pod záštitou programu Talent manažment pripravujeme
príručky zamestnancov pre jednotlivé spoločnosti
skupiny Matador. Príručka obsahuje základné pravidlá a
procesy nastavené v skupine Matador, povinnosti, ktoré
z nich vyplývajú, ale aj možnosti, ktoré ponúkame.
Pomocou týchto príručiek dostanú noví zamestnanci
odpovede na väčšinu otázok, prípadne ich nasmeruje,
kde tieto odpovede získať.
03
Konštruktívny priebeh VZ akcionárov MAV potvrdil
správne smerovanie spoločnosti.
Konalo sa valné zhromaždenie akcionárov
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Riadne valné zhromaždenie akcionárov
spoločnosti MATADOR Automotive Vráble,
a.s., ktoré sa konalo 12. júna 2012, schválilo
nasledovné dokumenty:
a) riadnu individuálnu účtovnú závierku za
rok 2011
b) výročnú správu za rok 2011
c) návrh na rozdelenie zisku za rok 2011
(bez výplaty dividend)
d) správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2011
e) podnikateľský plán spoločnosti na rok
2012
f) audítora spoločnosti na rok 2012 (Price-
waterhouseCoopers, s.r.o.-PWC)
g) znovuzvolenie Ing. Miroslava Rosinu,
PhD., do funkcie člena a podpredsedu
pred-stavenstva
h) kooptácia Ing. Borisa Sluku do funkcie
člena predstavenstva
i) znovuzvolenie Ing. Jána Šibíka do funkcie
člena dozornej rady
Valné zhromaždenie prebiehalo v konštruktívnej atmosfére za čo patrí všetkým zúčastneným naše poďakovanie.
Ing. Vojtech Žák
Finančný riaditeľ MAV
výstupov. Každý projekt musí mať
jednoznačne daný svoj hlavný cieľ, na
ktorý sú naviazané parciálne ciele:
• Vypracovať analýzu súčasného
stavu projektového riadenia v MID
• Zanalyzovať konkrétne zákazky a
vyšpecifikovať kritické činnosti
• Navrhnúť optimálny proces projektového riadenia pre MID a nadefinovanie zodpovedností v jednotlivých fázach projektového riadenia
• Oboznámiť zamestnancov a preškoliť ich na nový systém
• Výstup – prezentácia „Optimalizácia systému projektového riadenia MID“
Riadiť projekt však
neznamená iba viesť a
kontrolovať, ale aj
správnym spôsobom
motivovať ľudí, ako aj
vniesť vhodnú komunikáciu medzi všetkých
členov pre lepšie zvládnutie celého projektu s
prínosom očakávaného výsledku.
„Našim zámerom je, aby sa zamestnanec od začiatku jeho pôsobenia cítil v skupine
Matador ako platný člen tímu a preto by sme radi prostredníctvom týchto príručiek
poskytli prvotné informácie o skupine, ktoré mu pomôžu ľahšie sa začleniť do
nášho tímu.“ – hovorí Božena Ziková, vedúca projektu.
Okrem príručiek, nastavili členovia tímu Talent manažment, spolu s
personálnymi oddeleniami našich spoločností, proces Úvodného dňa pre
všetkých novonastupujúcich zamestnancov.
Veríme, že Príručka a Úvodný deň bude prínosom nielen pre prácu našich
personálnych oddelení, ale uľahčí aj prvé dni novoprijatým zamestnancom v
skupine Matador.
Nové tváre
Nastúpila na pozíciu technik BOZP a PO
Vendelín 42 rokov
Vlasko vernosti...
Vendelín Vlasko je jedným z najvernejších zamestnancov, ktorý odvádza
nenahraditeľnú prácu už takmer 42 rokov. Narodil sa 16. mája 1952 vo
Valaskej Belej. V roku 1970 ukončil učňovské vzdelanie v odbore
sústružník–brusič a v roku 1970 nastúpil do svojho prvého zamestnania vo
vyštudovanom odbore (Strojárske a metalurgické závody – areál ZŤS
Dubnica nad Váhom). V roku 1995 vstúpil do pracovného pomeru v
spoločnosti Matador, kedy bola spoločnosť založená vyčlenením jednej
divízie zo strojárskeho komplexu ZŤS Dubnica.
Bolo presne 8 hodín 30 minút keď sme v nedeľu
18.júna vošli do sály Riverpark Dance School a
na naše prekvapenie bola prázdna. Pred behom
sme sa prišli rozcvičiť, avšak nikde nikoho. Zrazu
sa však z konca chodby ozval ženský hlas: "Už
idem !" Do miestnosti razom vbehla vyšportovaná trénerka so širokým úsmevom na tvári,
Run and Fun
alebo príbeh o tom, ako sme bojovali s časom i horúčavou...
zapla prehrávač a hlasná hudba rozozvučala celý
Riverpark. Najbližia pol hodina sa niesla v duchu
energickej rozcvičky a postupne sa pridávalo
čoraz viac nedočkavých športovcov. 1.ročík
Volkswagen Slovakia Run and Fun sa ešte len mal
začať, no všade to už žilo a dobrá nálada sa niesla
celým nábrežím. Náš prvý tím sa pomaly pripravoval na Ladies štafetu, v dĺžke 3x4 km.
Jarmila Hözlová
v MATADOR Automotive Vráble.
Ako sa vyjadrila, v novej pracovnej pozícii za svoju
prioritnú úlohu považuje zníženie počtu pracovných
úrazov v MAV a zvýšenie povedomia v oblasti BOZP
a ochrany pred požiarmi.
Želáme jej veľa pracovných úspechov.
Jeho vernosť, vytrvalosť a pracovné nasadenie nás natoľko zaujali, že sme sa
rozhodli mu položiť zopár otázok:
Veľa zdravia, šťastia do ďalších
rokov želáme čerstvým jubilantom, ktorí sa dožívajú 60 rokov.
Pán Vlasko, za tie roky sa veľa zmenilo. Ako a čo ovplyvnilo Vás?
Pracovne som zmeny ani veľmi nepocítil, robím svoju prácu dlhé roky. K
lepšiemu sa zmenila predovšetkým výroba, pracovné prostredie, priestory,
šatne – človek sa cíti lepšie. Tie roky ubehli „friško“.
Dlhé roky pracujete na pozícii – brusič na guľato. Máte veľa pracovných
skúseností, ktoré môžete odovzdávať novej generácii. Majú záujem o túto
prácu aj mladí ľudia?
Mladých ľudí v tejto profesii ani veľa nie je, po kríze tu zostali len odborníci a v
súčasnosti o túto pozíciu nie je ani záujem. Tento obor sa už nevyučuje,
študenti neštudujú tieto odbory a na trhu práce takíto ľudia chýbajú.
Od 1. júna ste vstúpili medzi dôchodcov, no napriek tomu stále pracujete.
Kedy si začnete užívať zaslúžený oddych?
Zostanem v práci tak dlho, ako sa bude dať, uvidíme aké nariadenia prinesie
nová vláda. Ja som bol so svojou prácou spokojný, či bola taká alebo onaká.
Veľa ľudí sa tu vystriedalo, menili sa podmienky práce a ľudia odchádzali a
prichádzali. Zostal som tu už len ja a Milka Janušová.
Veríme, že výsledok
tímu bude prospešný
pre našu spoločnosť a
uľahčí prácu nielen
členom projektov, ale
všetkým zamestnancom MID.
Takže práca je vašim poslaním. Čo by ste odporučili všetkým pracujúcim
ľuďom?
Určite trpezlivosť a dobrý zárobok.
MM
Zhovárala sa Zuzana Rusnáková
V prvom rade sprava jubilanti: Vendelín Vlasko, Jozef Uhlík, Ľubomír
Krajmer. V druhom rade zľava gratulanti: Milan Mazáň, Kamila
Kvasničková, Jozef Sýkora - predseda ZO OZ KOVO.
Pri príležitosti vášho sviatku vám
chceme zaželať pevné zdravie a tiež to, aby
vás v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch vášho života sprevádzala
pohoda, porozumenie, láska a zaslúžená
úcta.
Ďalší matadorák v manželskom chomúte
Do stavu manželského s Denisou Rajtarovou
vstúpil kolega Tomáš Bača, ktorý pracuje ako
zmenový majster na lisovni vo Vrábľoch. Pri tejto
príležitosti mu prišli zablahoželať jeho kolegovia z
prevádzky č. 1.
Všetko najlepšie, veľa spoločných krásnych chvíľ v
manželskom živote tiež želá Redakcia Matador
Expresu
zadosťučinením bolo na záver určite dobre
vychladené nealkoholické pivo, ktoré sme si po
behu vychutnávali na lehátkach. Deň sa však
nekončil. Slnko pálilo čoraz viac, teplota
vzduchu sa šplhala ku 36 stupňom a z pódia sa za
pristávania helikoptéry ozvalo: "Priatelia, o
niekoľko minút odštartujeme poslednú a
Volkswagen Slovakia
Odhodlanie ani súťaživý duch nechýbali
nikomu, všetci si však želali chladnejšie počasie.
"Je takmer 10 hodín a už 31 stupňov!" ozývalo sa z
pódia za podmazu hlasnej hudby. "Nezabúdajte
na pitný režim!" To sa však už prví bežci z
trojčlenných tímov stavali na štart a pripravovali
na beh. Náš tím tvorila trojica Linda Golejová,
Beata Marková a Jana Boďová. Trať viedla v
jednom jazdnom pruhu popred hotel Kempinski
smerom ku Eurovea a po nábreží späť do Riverparku. Zvládli sme ju za 1hod 12 min a celkovo
sme sa umiestnili na 31.mieste v kategórii Ladies
štafeta. Napriek sparnému dňu do cieľa
dobehli všetky tímy a najväčším
Nakoľko jednotlivé spoločnosti skupiny Matador majú svoje špecifiká, tím sa
rozhodol vytvoriť tri samostatné príručky – pre MATADOR Industries,
MATADOR Automotive Vráble a poslednú pre MATADOR HOLDING.
“Optimalizácia systému
projektového riadenia“
Vedúci projektu Milan Mikáč, členovia tímu Marek Hatnančík, Róbert
Šimo a Miroslav Mesároš (ako zástupca MATADOR Automotive Vráble),
nahliadli do procesov projektového
riadenia v MID, aby navrhli jeho optimalizáciu. Odborným garantom projektu je Štefan Kukučka.
ZAMESTNANCOV
Matador EXPRES
najdlhšiu štafetu tohto podujatia, ktorej právom
patrí názov Kráľovská. Trojčlenné tímy budú
musieť v tomto horúcom počasí zdolať trať dlhú
3x8 km v rámci ktorej pobežia aj cez dva mosty.
Máme prihlásených 164 tímov, bude to tvrdý boj."
Náš tím Matador1 tentokrát tvorila trojica:
Miroslav Rosina, Dušan Tomka a Juraj
Hričovský. Posledná spoločná fotka, posledné
povzbudenia a prví bežci boli pripravení vyštartovať. Trať viedla od Riverparku cez most
Lafranconi na druhú stranu Dunaja, ďalej po
petržalskej hrádzi až ku Starému mostu a opäť
cez Dunaj na druhú stranu až na nábrežie a späť
do Riverparku. Všetci traja podali fantastický
výkon a s finálnym časom 1 hod 58 minút sa
umiestnili na 25.mieste. To sa už schyľovalo k
večeru a celá akcia sa blížila ku koncu. Ešte
posledné podanie rúk s tímom Volkswagen,
ktorý bol predsa len o niečo rýchlejší a s
medailami na krku sme zakončili jeden horúci
letný víkend.
5.MATADOR
AUTOMOTIVE
GOLF CUP
2012
05
Matador EXPRES
Golf Cup
2012
5. rocník Matador Automotive Golf Cupu v znamení dobrého pocasia a skvelých hrácskych výkonov.
Piaty krát sa stretli priaznivci golfu z radov partnerov, priateľov a zamestnancov
Matadoru v dobre známom a obľúbenom golfovom rezorte Gray Bear na Táľoch. Pre
našich hostí a priateľov sme pripravili bohatý program, či už prišli ako golfoví nadšenci a
hráči, alebo sa zoznámiť so základmi golfu v golfovej akadémii a turnaji v patovaní.
Spestrením pre nehráčov bol sprievodný program, a veľa našich hostí odchádzalo z golfu
napríklad s peknou karikatúrou, ktorú si mohli nechať nakresliť počas príjemných chvíľ
strávených s priateľmi.
Až 99 účastníkov súťaže lovilo od skorého rána do pravého poludnia na už XIV. Ročníku rybárskych pretekov
zamestnancov MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Medzi nimi bolo vidieť veľké množstvo detí, ktoré súťažili zarovno s rodičmi.
Rybačka na rybníku Mederčina, ako sa patrí!
A že sa im darilo, možno vidieť na príklade 11 ročného Dávida Miklu, ktorý skončil na
druhom mieste za víťazom Petrom Tulkisom. O celkovom víťazovi pretekov rozhodla
pri rovnakej dĺžke 62 centimetrov váha ulovenej ryby. A toho najťažšieho kapra s
hmotnosťou 3,71 kg práve vytiahol Peter Tulkis. Kapor Dávida Miklu vážil 3,40 kg a na
treťom mieste sa umiestnila Veronika Tóthová, ktorej kapor vážil 3,27 kg.
Spokojní však boli všetci účastníci pretekov. Ako povedal P. Meliška z prevádzky č. 2 vo
Vrábľoch: „Chodím na tieto preteky, odkedy robím v Matadore. Oddýchnem si tu,
stretnem sa s priateľmi a domov som bez ryby ešte nešiel. Každý rok je to výborná akcia. Je
to vidieť aj na tohtoročnej účasti. Toľkoto rybárov nás tu ešte nebolo. Nie je veľa podnikov
v regióne, ktoré robia podobné súťaže pre svojich zamestnancov.“ To je dôležitým
predpokladom pre podávanie stabilných kvalitných pracovných výkonov, je to spôsob,
ako správne oddychovať.
PH
A kto sa stal víťazom? Víťazmi boli všetci, ktorí prispeli dobrou náladou a svojou
prítomnosťou vytvorili skvelú atmosféru, tak povestnú pre matadorácke golfové turnaje.
Tím golfovým víťazom budú ich úspech pripomínať tradičné krištáľové trofeje.
FAMILY DAY
zamestnancov
Osemsto návštevníkov na štadióne vo Vrábľoch akoby na
chvíľu vytvorilo jednu rodinu. A nečudo, veď tradičné športovo–zábavné podujatie zamestnancov MAV a ich rodinných
príslušníkov aj nesie názov - FAMILY DAY.
O slávnostné otvorenie podujatia sa postarali Miroslav Rosina – podpredseda
predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Boris Sluka. V krátkom príhovore k
účastníkom podujatia zdôraznili rozvoj MATADOR Automotive Vráble, a.s. a
dôležitosť budovania neformálnych vzťahov medzi zamestnancami spoločnosti aj
formou takýchto športovo–kultúrnych podujatí.
Organizátori pripravili celý rad aktivít, ktorých sa mohli zúčastniť nielen deti, ale
aj tí skoršie narodení. Podujatie začalo športovými súťažami v minifutbale a
tenisovej štvorhre. V turnaji v minifutbale obhájilo minuloročné prvenstvo
mužstvo Matador Industries Dubnica, pred mužstvami Kvalita Vráble a
Nástrojáreň Vráble. Tenisovú štvorhru vyhral pár Demo/Haberman, ktorý vo
finále porazil dvojicu Hričovský/Antoš.
Zábavná časť začala zumbou a vystúpením skupiny Starmánia, ktorá v priebehu
svojich vstupov hrala česko-slovenské hity. Okrem detských atrakcií , ktoré tí najmenší hojne využívali, mohli deti vidieť ukážku policajnej techniky a zásah dobrovoľných hasičov. Nasledovali „Olympijské hry pre deti“ a vystúpenie hudobnej
skupiny Get explode. Na záver prišlo vyvrcholenie podujatia v podobe tomboly.
Zamestnanci v nej mohli vyhrať celý rad cien, medzi ktorými dominovali televízor,
fotoaparát, 100 l benzínu, autochladnička a mnohé ďalšie ceny.
V priebehu podujatia si mohli dať návštevníci skontrolovať svoj zdravotný stav v
stánku VšZP. Ako sa vyjadrila zástupkyňa VšZP Terézia Gambošová: “Prekvapil
ma veľký záujem návštevníkov o komplexnú analýzu svojho tela. Určite
pripravíme ešte ďalšie osvetovo-preventívne zdravotné podujatia pre
zamestnancov Matadoru.“
Deťom vyčaril úsmev na tvári darčekový balíček, ktorý obsahoval darčeky od
firmy Ševt a Trenkwalder.
V oddychových zónach ste mohli vidieť spokojných účastníkov podujatia, ako v
družnej atmosfére komunikujú s kolegami či priateľmi. Ako povedal jeden z
návštevníkov Štefan Gatyáš: „V práci nie je čas na dlhé debaty s kolegami, ale sem
sa to hodí. Človek spoznáva aj rodinných príslušníkov kolegov – manželky, deti. A to
dáva tomuto podujatiu osobitú atmosféru“.
AUTOMOTIVE
Počas celého dňa bolo k dispozícii bohaté jedlo a občerstvenie – cigánska
pečienka, guláš, pečená klobása, pivo, kofola, káva. Pre deti boli pripravené
zemiakové hranolky, zmrzlina, džús. Mňam...
06
Matador EXPRES
Pracovné a životné
jubileá
Životné jubileá
Matador holding :
Doc. Ing. Štefan Rosina,
PhD.
50 rokov
Kniežová Matilda
55 rokov
MATADOR industries Dubnica
Pracovné jubileá
Jozef Suchomel
30 rokov
Milan Mazán
40 rokov
Ivan Ondrejička
40 rokov
Pavol Toman
40 rokov
MATADOR Automotivr Vráble
Pracovné jubileá MAV:
Dušan Zeman
10 rokov
Ivan Ágh
10 rokov
Juraj Klobučník
15 rokov
Štefan Eskudt
10 rokov
Životné jubileá MAV:
Anton Kostoláni
60 rokov
Daniel Strieška
60 rokov
Rudolf Hudec
60 rokov
Anton Kuric
50 rokov
BLAHOŽELÁME!
Voľné pracovné
miesta v MID
CNC karuselár
Konštruktér zváracích
prípravkov
Obchodný manažér pre
priemyselnú
automatizáciu
Konštruktér elektro
Presný vŕtač
Nákupca
Konštruktér
Kontakt:
Ing. Zuzana Rusnáková - personalista
Tel: 042 / 3810 212, Mobil: 0917 911 399
[email protected]
Voľné pracovné
miesta v MAV
Prevádzkový
elektromechanik
Kontakt:
BC. Lucia Švecová
Tel: 0905 724 154, Fax: 037 / 7833 294
[email protected]
Vitaj na svete...
Simonka Zlatňanská sa narodila
tatinovi Marekovi, nášmu kolegovi
z logistiky v Nitre.
Výlet do Lešnej
ZOO Lešná
Kúsok od juhomoravského mesta Zlín sa nachádza
jedna z najkrajších a najobľúbenejších zoologických
záhrad v Čechách. Získala prívlastok „Zoologická
záhrada piatich kontinentov“. Expozícia začína Južnou Amerikou s Amazóniou, pokračuje cez Austráliu, Áziu, Afriku a končí v Európe. Nachádza sa na
návrší zvanom Lešná.
Zámok Vizovice
Zámok Vizovice sa nachádza uprostred
mesta Vizovice, asi 15 km od mesta Zlín.
V roku 2001 bol zámok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Opäť krásne podujatie zorganizované zamestnávateľom MATADOR Industries z Dubnice nad
Váhom v spolupráci so ZO OZ KOVO pre zamestnancov spoločnosti a ich deti. Išlo o návštevu ZOO
Lešná v Zlíne, ako aj návštevu Vizovického zámku v
rámci MDD. Termín podujatia 2.jún 2012, počasie
na objednávku a 50 nedočkavých, ale pozitívne
naladených zamestnancov so svojimi ratolesťami
vyzerali ráno autobus, aby si čo najskôr obsadili to
svoje miesto. Deti boli milo prekvapené, keď z rúk
vedúceho zájazdu dostali balíček so sladkosťami.
ZA KULTÚROU,
EXOTICKOU FAUNOU
A FLÓROU
A mohlo sa vyraziť. Po necelých dvoch hodinách sme zastavili vo Vizoviciach, aby sme
spoločne navštívili zámok Vizovice, ktorého
návštevu sme mali dopredu objednanú, nakoľko v tomto čase sa tu konajú svadby a nebolo tomu ináč ani teraz. Sprievodcovia si
nás rozdelili na dve skupiny. Hodinová prehliadka nám priniesla mnoho nových poznatkov z bohatej histórie zámku, ktorá je
spojená s dejinami niekdajšieho kláštora,
ktorý pôvodne v týchto miestach stával. Postupne sme si prezreli bohatú freskovú výzdobu reprezentačného hlavného sálu, obrazové kolekcie, zbierku cenných kusov nábytkového zariadenia, keramiky, porcelánu a ďalších
pozoruhodností. Po
skončení prehliadky sme navštívili
čokoládovňu, ktorá
sa nachádza priamo
v areáli zámku. Po
dobrej čokoláde a
nákupe suvenírov
sme nabrali smer
ZOO Lešná.
ZOO v Lešnej patrí medzi najkrajšie ZOO a neustále
a pri každej návšteve tu objavujeme nové veci. Deti
najviac upútal rozsiahly výbeh slonov a takisto kráľ
zvierat - lev, ktorý pútal pozornosť svojim silným
revom. Ale aj ostatné časti boli veľmi príťažlivé,
nevšedné svojou kompozíciou a začlenením vo
voľnej prírode. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie, ktoré vo veľkom využili a dobre unavené aj so
svojimi rodičmi si na záver dopriali aj výbornú
českú kuchyňu, dospelí si nezabudli dať aj české
pivečko. Aby sme deň využili naplno, urobili sme si
zastávku aj priamo v Zlíne, v jednom z rozsiahlych
Pitný režim
pravidlá dodržiavania
Pitný režim je slovné spojenie, ktoré už v dnešnej dobe poznajú aj
deti. Ale prečo je pitný režim taký dôležitý? Poznáme správne
zásady jeho dodržiavania? Dodržiavame ich?
Dve tretiny nášho tela tvorí voda. Telo musí prijímať
pitím približne 1,5 až 2,5 litra vody za deň. Okrem toho si vodu vyrába organizmus sám pri spaľovaní živín
– metabolickými cestami. Nespotrebovaná, zužitkovaná voda sa z tela vylučuje najmä močením, únikom
vodnej pary pri dýchaní a samozrejme potením.
Srdečne blahoželáme.
Pitný režim je systém doplňovania tekutín stratených
z ľudského organizmu pri bežných, ale najmä náročnejších činnostiach. Je neoddeliteľnou súčasťou výživy vrátane regenerácie organizmu
Pre správne dodržiavanie pitného režimu platia 3
základné princípy:
Princíp správneho nápoja – Hlavnou látkou pre život
ľudského organizmu je voda. Ostatné nápoje sa od
čistej vody odlišujú obsahom cukru, dochucovadiel a
konzervačných látok. Každá z týchto ingredencií má
svoje špecifiká, ktoré ju vylučujú z vhodnosti pre pitný
režim, pretože zvyšujú spotrebu vody v biochemických procesoch. Preto by sme ich konzumácii mali
úmerne prispôsobiť aj konzumáciu vody v pitnom
režime. Najvhodnejším typom vôd sú prírodné stolové vody, ľahké minerálne vody z vyrovnaným obsahom minerálnych látok do 500 mg/l.
Princíp správneho času – Pocit smädu je prvým
signálom nedostatku vody. Pri správnom dodržaní
pitného režimu by sme nemali pocítiť smäd. V priereze dňa je dôležité dodržiavať najmä pravidelnosť a
priebežné pitie. Nevhodným návykom je pitie väčšieho množstva tekutín počas jedla. Sťažuje to tráviace
procesy a znižuje efektívnosť využitia energie z prijatej
stravy. Správne je napiť sa prvýkrát ráno po prebudení
a ďalej piť medzi hlavnými dennými jedlami. Najlepšie
v intervale zhruba pol hodiny po jedle a najneskôr pol
hodiny pred jedlom.
Princíp správnych dávok – Aby bol organizmus
hydratovaný efektívne, je správne prijímať menšie
objemy vody v častejších intervaloch. Nesprávne je
jednorázové pitie väčšieho množstva, ktoré zdanlivo
odstráni pocit smädu ale neprimeraný objem nie je v
súlade s aktuálnymi potrebami organizmu. Telo si
nedokáže „vyrobiť“ zásoby a voda iba „pretečie“
organizmom. Preto ho zásobujme vodou plynulo.
Desatoro zdravého pitného režimu
1. Vypiť denne 2 - 3 litre tekutín
2. Ráno nalačno vypiť pohár vody alebo bylinkového
čaju
3. Vodu treba piť po dúškoch i počas dňa, medzi 9. 14.hodinou piť najväčšie množstvo tekutín
4. Nezapíjať jedlo vodou, piť minimálne 20 minút až 1
hodinu po jedle
5. Prevárať, alebo aspoň nechať vodu odstáť
6. Namiesto malinoviek a limonád piť vodu alebo
bylinkové čaje, najosviežujúcejším nápojom je dobrá
pramenistá voda, ktorú možno prichutiť pár
kvapkami pomaranča, citrónu alebo grapefruitu s
troškou medu
7. Nepiť vodu z chladničky - zhoršuje trávenie (zápal
sliznice žalúdka) a nepridávať ľad do nápojov
8. Horúce nápoje zhoršujú trávenie a zahlieňujú
organizmus
9. Teplota nápoja by sa mala približne zhodovať s
izbovou teplotou
10. Nebáť sa studenej vody pri osobnej hygiene zmýva negatívnu energiu
Matador EXPRES - mesačník skupiny Matador, Vydáva Matador Group, Streženická cesta 45, Púchov
Šéfredaktor: Mgr. Peter Havetta - [email protected], Editor, redakčná rada: Mgr. Eva Trubíniová, Grafika a tlač: Stargraphix.sk
Download

Matador Expres 06-2012 - MATADOR Industries