www.sahy.sk
Šahy
Hontianske listy
XXI. ročník
september 2012
9. číslo
Hontianske listy jubilujú
Z obsahu
Kronika 20 rokov HL
V roku 1992 sa dostalo do volebného
programu JUDr. Ernesta Zsolnayho vydávanie regionálnych novín v reči slovenskej
i maďarskej. V tom istom roku mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo, že sa bude vydávať regionálny mesačník v reči slovenskej a
maďarskej. Prvé číslo mesačníka vyšlo
v septembri 1992 pod názvom Hontianske
listy a Honti Lapok. Primátor mesta JUDr.
Zsolnay hneď v prvom čísle určil poslanie
Hontianskych listov. Vo svojom úvodnom
článku zdôraznil: „Hontianske listy ako noviny mestského zastupiteľstva budú vychádzať ako noviny poctivých ľudí, žijúcich
a pracujúcich v tejto časti povodia Ipľa, a
dištancujú sa od politických bojov rozsievajúcich nepokoj, ako aj od nekultúrnych prejavov.”
Zodpovední redaktori: PhDr. Mária
Csiffáryová, ktorá pôsobila niekoľko rokov v redakcii okresných novín ako profesionálna novinárka, a Mgr. Imrich Belluš.
V apríli 1993 sa PhDr. Mária Csiffáryová
rozlúčila s HL. Napriek tomu, že noviny od
samého začiatku zápasili s nedostatkom dopisovateľov, vychádzali pravidelne. Možno
za to ďakovať zodpovednému redaktorovi
Imrichovi Bellušovi, ktorý pravidelne a vytrvalo zháňal články do nasledujúceho čísla. Našli sa aj odvážni ľudia, ktorí prispievali do regionálnych novín. Pravidelní dopisovatelia tohto obdobia boli: Nataša Udayová, Henrieta Szabová, Mária Vargová,
Ing. František Danis a Imrich Morvay.
Od októbra 1993 do júna 1995 regionálne noviny HL vydávala súkromná firma
REK-S. Zodpovedným redaktorom bol
Árpád Turczi. V máji 1995 na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva HL opäť
prešli do kompetencií mestskej samosprávy. Za vydavateľa určili a poverili Mestské
kultúrne stredisko. Zodpovedným redaktorom sa stal Peter Štrba, lektorom spočiat-
Cena 0,35 €
ku Mgr. Imrich Belluš, neskôr Pavol Korpás. Redaktori: MUDr. Gustáv Adolf,
Imrich Morvay, Tibor Lendvay a Pavol
Korpás. Neskôr MUDr. Gustáv Adolf odišiel z HL a na jeho miesto zvolili Ing. Pavla Kajtora. Dopisovateľmi okrem iných
boli: Ing. František Danis, Anikó N.
Tóth. Grafickú úpravu mali na starosti Ing.
Róbert Rigó a Csaba Pásztor. Približne
v tejto zostave jestvovala redakčná rada do
júla 2008, kedy bol Peter Štrba odvolaný z
funkcie zodpovedného redaktora. V auguste 2008 bola za zodpovednú redaktorku
menovaná PaedDr. Adriena Kolevová,
ktorá zostavila novú redakčnú radu pre
regionálne noviny Hontianske listy a Honti
Lapok. Členmi redakčnej rady sa stali:
PaedDr. Beata Bazalová, Marta Bendíková, Ing. Pavol Kajtor, Pavol Korpás,
Mgr. Tibor Tóth a Vojtech Bendík. Jazykovú úpravu robila PaedDr. Beata Bazalová, grafickú úpravu Andrea Menyhárová.
Od novembra 2009 za vedúceho redaktora
vymenovali Martu Bendíkovú. Redakčná
rada ostala nezmenená až do smrti Pavla
Korpása (2010), kedy na jeho miesto bola
zvolená Mgr. Edita Matyisová. Od marca
2011 je šéfredaktorom opäť Peter Štrba.
Aktuálna zostava redakcie: Marta Bendíková, PaedDr. Beata Bazalová, Mgr. Edita Matyisová, Mgr. Tibor Tóth a Vojtech
Bendík. Grafická úprava: Andrea Hajdú.
Počas vydávania novín prácu redakčného kolektívu občas ochromili nepríjemné
krízové stavy, no i napriek mnohým ťažkostiam sa Hontianske listy a Honti Lapok
dožili dvadsiatky. Z hľadiska koncepcie
Hontianskych listov a Honti Lapok sme sa
v minulosti stretli s rôznymi názormi. Občas sa vynoril (vynorí) aj problém nedostatku financií. A predsa mnohí ľudia napomáhali tomu, aby Hontianske listy a
Honti Lapok prežili túto dvadsaťročnú púť.
Program XXXI. DKH 3. str.
Je to pravda...
4. str.
Zážitky z OH
5. str.
Podujatia v regióne
Horné Turovce
6. str.
Vyškovce n. I.
6. str.
Kubáňovo
8. str.
K vencom úcty
9. str.
Futbal v septembri
12. str.
Patrí im aspoň slovo vďaky a uznania. Do
ďalších dvadsať rokov želám Hontianskym
listom veľa dobrých a zaujímavých článkov, redaktorom veľa zdravia, vytrvalosti a
dobrých spolupracovníkov.
Vojtech Bendík
Mesto Šahy
usporiada v dňoch
14. a 15. septembra 2012
na Hlavnom námestí
a na Ulici Janka Kráľa
v Šahách
TRADIČNÝ
ŠAHANSKÝ JARMOK
so začiatkom dňa
14. septembra o 8.00 hod.,
na ktorý Vás všetkých
srdečne pozývame.
Hontianske listy
september 2012
2
INFORMÁCIE
Z RADNICE
Zasadalo mestské zastupiteľstvo
Dňa 28. augusta zasadalo mestské zastupiteľstvo pod vedením primátora mesta
Ing. Jána Lőwyho. Po odsúhlasení programových bodov, voľbe návrhovej komisie a
určení overovateľov zápisnice poslanci
schválili správu o plnení zročných uznesení. V interpelácií odzneli pozoruhodné
pripomienky: zostaveniu programu Dní
kultúry v Honte treba venovať viac pozornosti; niektoré reštaurácie a nočné zábavné
podniky majú otvorené do neskorých večerných hodín, prípadne do skorého rána
(pol tretej hodiny) – hlučné diskotéky a zábava s hudbou v tesnej blízkosti sídliska
rušia nočný pokoj obyvateľov celého sídliska; niektorí obyvatelia mesta vynášajú
smeti na okrajovú oblasť mesta a tým vytvárajú čierne skládky; prednedávnom
v našom meste na Tabánskej ulici hosťoval
veľký cirkus s početnými zvieratami, ktoré
boli v ohrade umiestnenej vedľa panelákovej bytovky – v budúcnosti je žiaduce pre
takýto cirkus vybrať vhodnejšie miesto; tre-
ba opraviť obrubníky pri hlavnej ceste, najmä na priechode pre chodcov v centre mesta.
Po interpelácii poslanci prerokovali
odsúhlasené programové body. Poslanci
zobrali na vedomie správu o činnosti mestskej polície za prvý polrok, správu o činnosti a rozbor hospodárenia Technických
služieb mesta Šahy za prvý polrok 2012,
ako aj informáciu o príprave škôl na otvorenie školského roka 2012/2013. Zastupiteľstvo schválilo aj rozbor hospodárenia
mesta za prvý polrok 2012.
Nasledovali organizačné opatrenia.
Mesto Šahy dlhé roky udržiava aktívne priateľské vzťahy s mestom Veresegyház z Maďarska. Pre ďalšiu spoluprácu vytvára
zmluvné deklarovanie vzťahu oboch miest:
družobná zmluva nadobudne účinnosť podpísaním obomi primátormi miest. Poslanci
bez rozpravy schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 1/2012 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta, VZN
č. 2/2012 o určení výšky príspevku na čin-
nosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, VZN č.
3/2012 o poplatkoch za dočasné parkovanie vozidiel na vyhradených parkovacích
miestach na území mesta Šahy. Výšky poplatkov za užívanie verejného priestranstva
upravuje VZN č. 8/2011 o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach. V porovnaní
poplatkov za užívanie verejného priestranstva sa ukázalo, že naše sú veľmi nízke,
preto sa poslanci rozhodli aktualizovať
(zvýšiť) tieto poplatky, a tak bez rozpravy
schválili dodatok k tomuto VZN.
Prípravná komisia stanovila program a
priebeh DKH v termíne od 13. sept. do 16.
sept. Niektorí poslanci síce mali námietky
voči programu, ale napokon informáciu o
príprave XXXI. Dní kultúry v Honte zobrali na vedomie. Poslanci následne prerokovali niektoré organizačné záležitosti,
načo štvorhodinové zasadnutie ukončil primátor mesta.
vb
Z činnosti mestskej polície v prvom polroku 2012
Mestská polícia (MP) v Šahách v prvom
polroku 2012 plnila úlohy v nezmenených
legislatívnych podmienkach. Situácia na
personálnom úseku bola v rámci MP
nezmenená, úlohy plnili naďalej 5 príslušníci a náčelník.
V priebehu prvého polroka 2012 boli do
jednotlivých pracovných zmien príslušníci
zaraďovaní podľa aktuálnej bezpečnostnej
situácie, požiadaviek primátora a vedenia
mesta v počte od 1 do 4, najčastejšie však
v počte 2. Hliadkovanie a pochôdzková
činnosť bola v jednotlivých rajónoch zabezpečená rozpisom v inštruktáži hliadky.
Inštruktáž absolvovali príslušníci pred začiatkom každej pracovnej zmeny. Príslušníci pracovali väčšinou v 12-hodinových pracovných zmenách v pondelok až piatok
v čase od 7. do 19. hod. V piatok hliadky
slúžili nepretržité 24-hodinové zmeny a
v sobotu bola zaradená nočná zmena od 19.
do 7. hod.
Počas dňa hliadky kontrolovali a monitorovali územie mesta, obytné zóny, miestne trhovisko, námestia, parky, autobusové a
vlakové zastávky, reštauračné zariadenia,
benzínové čerpadlá a iné verejné priestranstvá. V raňajších hodinách pokračovali
hliadky v monitorovaní dopravy v okolí
priechodov pre chodcov pri príchode žiakov z okolitých obcí na školské vyučovanie. Dohľad zabezpečovali hliadky aj v popoludňajších hodinách po skončení.
MP zároveň kontrolovala možné porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok maloletými
osobami do 15 rokov a mladistvými do 18
rokov a kontrolovala dodržiavanie školskej
dochádzky školopovinných detí. Spolupráca a súčinnosť s riaditeľmi školských zariadení je naďalej na dobrej úrovni.
Pokračuje preventívny projekt Nočné
havrany z minulého roka. Podarilo sa zvýšiť počet tzv. dobrovoľných strážcov verejného poriadku na 25. Za prvý polrok 2012
hliadkovalo 8 hliadok v 3-člennom zložení.
Občania a návštevníci mesta sa mohli so
svojimi požiadavkami, sťažnosťami alebo
podnetmi priamo obracať na službukonajúce hliadky, a to osobne v teréne alebo
v kancelárii MsP, telefonicky alebo elektronickou formou. Náčelník mestskej polície
inicioval ešte počas minulého roka aktivitu
na zriadenie tiesňovej telefónnej linky
159. Po dlhších peripetiách s príslušnými
telefónnymi operátormi sa podarilo túto
linku konečne zrealizovať. Na uvedenú linku sa dovolajú zákazníci 2 operátorov mobilných a pevných sietí okrem operátora O2.
Za obdobie 6 mesiacov roka 2012 mestská polícia celkovo zistila a zákonným spôsobom doriešila 399 priestupkov a iných
deliktov. (Za porovnávané obdobie roka
2011 to bolo 442 priestupkov.) Porušiteľom
zákona boli uložené blokové pokuty vo
výške 2675 €. (V prvom polroku 2011 to
bolo 2405,00 €.)
Priestupkov na úseku dopravy bolo
237, výška uložených blokových pokút
2085,00 €.
Na úseku verejného poriadku bolo 10
priestupkov, výška uložených blokových
pokút 40,00 €. Priestupky na úseku verejného poriadku porušením všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta: 143, výška uložených blokových pokút 520,00 €, oznámené na príslušný správny orgán 2 prípady.
Priestupky na úseku občianskeho spolunažívania: 2; na úseku majetku: 5; podozrenie zo spáchania trestného činu – zistené 4 prípady, odovzdané príslušnému
orgánu všetky 4.
Na úseku ochrany maloletých a mladistvých pred zneužívaním alkoholických nápojov sme vykonali 28 kontrol,
priestupky neboli zistené.
Priestupky na úseku chovu a držania
psov: 3, výška uložených blokových pokút
30,00 €.
Povinnú školskú dochádzku sme kontrolovali 18-krát, porušenie nebolo zistené.
Celkový počet vykonaných kontrol počas hliadkovej činnosti je 355.
Na základe požiadavky vedenia mesta
mestská polícia v prvom polroku spracovala kompletný zoznam reklamných plôch a
zariadení v meste a jeho mestských častiach s príslušnou fotodokumentáciou.
V spolupráci s oddeleniami mestského
úradu sa mestská polícia podieľala na riešení rôznych podnetov a udalostí oznámených občanmi mesta. Celkovo bolo MP
v Šahách za prvý polrok 2012 riešených
118 podnetov rôzneho charakteru. Spolupracovali sme aj s okresnými a štátnymi
úradmi, ako aj orgánmi miestnej a štátnej
správy. Vykonaná asistencia a spolupráca
celkovo 291 prípadov.
Rudolf Mrázek
Náčelník MP v Šahách
Hontianske listy
september 2012
INFORMÁCIE
Aktivity vedenia mesta
za mesiac júl – august
Ing. Ján Lőwy Ján, primátor mesta
23. júla – rokoval s predstaviteľmi VÚB o úverových možnostiach mesta;
25. júla – rokoval s projektantom o rozšírení mestského cintorína;
27.–29. júla – s delegáciou samosprávy mesta sa zúčastnil na
oslavách v družobnom meste Vác;
30. júla – zúčastnil sa na zasadnutí Združenia obcí pre separovaný zber Hont–Poiplie;
2. aug. – rokoval so spoločnosťou Centire o spolupráci a poradenstve pri realizácii opakovaného projektu;
7. aug. – s predstaviteľmi SLSP rokoval o možnostiach úverovania investičných aktivít mesta;
14. aug. – viedol zasadnutie komisie k vydaniu publikácie
k 775. výročiu prvej písomnej zmienky o meste;
17. aug. – na pozvanie starostu sa zúčastnil na Hontianskej
paráde v Hrušove;
18. aug. – otvoril medzinárodný tenisový turnaj;
18. aug. – na nádvorí mestského úradu sa stretol s dôchodcami;
19. aug. – zúčastnil sa osláv sv. Štefana na nádvorí mestského úradu;
20. aug. – na pracovnej porade starostov rokovali o zakrytí
skládky tuhého komunálneho odpadu vo Vyškovciach nad Ipľom;
21. aug. – sa zúčastnil na zasadnutí rady ZMOS-u v Žiline,
kde sa rokovalo o legislatívnych zmenách samospráv;
27. aug. – na pozvanie riaditeľa Povodia Hrona sa zúčastnil
podujatí Splavovanie Ipľa.
ZP
V roku 2012
Uzavreli manželstvo
28. júla – Silvia Pintérová a Tomáš Námer
25. aug. – Andrea Cristina Nitescu a Peter Zlatovský
Narodili sa
Zoé Viktória Tóka – 23. júla 2012
Barbora Belanská – 1. augusta 2012
Dárius Balázs – 1. augusta 2012
Lucia Studvová – 1. augusta 2012
Attila Lilia – 3. augusta 2012
Šimon Piszton – 3. augusta 2012
Veronika Rafaelová – 13. augusta 2012
Filip Maczkó – 14. augusta 2012
Markus Maczkó – 14. augusta 2012
Peter Klukon – 15. augusta 2012
Viktória Vargová – 17. augusta 2012
Lucia Hučíková – 24. augusta 2012
Mária Vivien Farkasová – 25. augusta 2012
Opustili nás
Július Fekete (* 1969) – 27. júla
Ľudovít Demeter (* 1958) – 31. júla
Rozália Dúcká (* 1923) – 31. júla
Zuzana Mártonová (* 1932) – 10. augusta
Jozef Tóth (*1926) – 16. augusta
Jozefa Harmannová (* 1931) – 23. augusta
Helena Pintérová (* 1929) – 24. augusta
Margita Hengeričová (* 1929) – 29. augusta
3
Z RADNICE
Program
XXXI. Dní kultúry v Honte
15.00
16.00
13. september 2012
Kladenie vencov k Pamätníku šahanských
obetí prvej a druhej svetovej vojny, prenasledovaných a vysídlených po roku 1945
Strážca historického dedičstva – otvorenie
výstavy v Galérii Ľudovíta Simonyiho
14. september 2012
Hlavné námestie
Tradičný šahanský jarmok, trhy remeselníkov
10.00 Matiné – program pre deti
12.00 Šurianski tamburáši
13.15 Mažoretky, folklórna skupina Napsugár
14.15 Szőllősy Gipsy Band
15.00 Folklórna skupina Búzavirág (Plášťovce),
citarová muzika (Sazdice), folklórna skupina
Kincskeresők
17.00 Vacovský dychový orchester
18.00 Populárne melódie a latinské tance (Veresegyház)
19.30 Váradi Roma Café
21.00 Veselica, De Luxe
24.00 Hont Sound disco
Menora Saag Centrum Artis
13.00 Slávnostné otvorenie XXXI. Dní kultúry
v Honte – Musica Aurea
Vernisáž retrospektívnej výstavy
Adrieny Kutakovej
15. september 2012
Hlavné námestie
Tradičný šahanský jarmok, trhy remeselníkov
10.00 Folklórne súbory z Bulharska, Česka, Sicílie a
Cyprusu
17.00 Hudobné skupiny: Mink, W-Rock, B-Verzió
21.00 Koncert – Peter Cmorík
22.30 Hont Sound disco
Nádvorie radnice
10.00 Hontiansky dvor – degustácia vín a
kulinárskych špecialít
14.00 Folklórna skupina Kincskeresők
Mestská športová hala T-18
13.00 19. ročník Hontianskeho pohára v karate
družstiev
9.30
16. september 2012
Cirkevné obrady na Kalvárii
Pokladničné hodiny
na mestskom úrade
Pondelok až štvrtok:
Piatok:
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
13.00 - 15.00
13.00 - 14.30
Pokladňa sa nachádza na prízemí vpravo
úplne na konci chodby, číslo dverí 19.
Hontianske listy
september 2012
4
Zamyslenie týchto dní
Je to pravda: kŕmime sa odpadom z Európy
Vôbec ma neprekvapil článok uverejnený v časopise Slovenka (26/2012), ktorý
mal nadpis Kŕmime sa odpadom z Európy, v ktorom sa v úvode píše: „Vajcia infikované salmonelózou, toxická ryža, posypová soľ namiesto kuchynskej, prebalená
nekvalitná hydina... To je len časť nebezpečných potravín, ktoré v poslednom čase
objavili inšpektori na pultoch našich obchodov. Naposledy Slovenskom otriasol
škandál s viac ako milión 800 tisíc vajcami
z Poľska.”
Spomínaný článok, ale hlavne tlačová
beseda, ktorá odznela 18. júla v televízii
TA3, ma priviedli k zamysleniu, kam sme
sa až dostali kvôli ruinovaniu nášho ešte
pred pár rokmi vysoko prosperujúceho
poľnohospodárstva, ktoré nám závidel celý
svet. Štát, ktorý pre svojich občanov nevie
zabezpečiť podstatnú časť potravinovej
bezpečnosti, nielenže ohrozuje zdravie
svojich občanov, ohrozuje i biologickú
bezpečnosť krajiny. Záujem občanov o
obrábanie pôdy, chov zvierat, i tých najzákladnejších (ošípaných, sliepok, husí, kačíc i
ďalšieho drobného zvieratstva), je na
ústupe. Dôvod je celkom jednoduchý: načo
sa trápiť, keď v hypermarkete to kúpim
v akcii omnoho lacnejšie.
Na tejto tlačovej besede bol uvedený prípad poľského kamióna, ktorý kontrolóri
trikrát vrátili do Poľska a možno štvrtýkrát
prekročil Slovensko cez Ukrajinu. Veď
z Poľska – podľa vyjadrenia na tlačovej besede – 45 % potravín bolo nevhodných na
konzumáciu a z 800 kontrolovaných kamiónov na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Českom v 500 prípadoch išlo o
potraviny nevhodné na konzumáciu. Týkalo sa to hlavne mäsa, mäsových výrobkov,
ale aj zeleniny, či iných potravín dennej
spotreby, ktoré putovali do hypermarketov
a reštauračných zariadení.
I keď ministri na tlačovej konferencii
sľubovali časté kontroly, ako bolo spomenuté „24 hodín denne”, je na zamyslenie, či
to prinesie osoh nášmu poľnohospodárstvu,
poľnohospodárskym družstvám či farmárom, ktorí svoje výrobky nemôžu predať.
Prvou príčinou nepriaznivého stavu je
Stalo sa milou tradíciou, že
od roku 2007 primátor mesta
Ing. Ján Lőwy pozýva členov
denného centra seniorov na gulášovú párty. Tento rok sme sa
stretli jedno pekné slnečné popoludnie (18. augusta) na nádvorí radnice. Mali sme aj hostí
– členov Klubu dôchodcov
z Horných Semeroviec.
Na úvod nás privítal primátor a zaprial nám dobrú zábavu.
V programe z nášho denného
centra vystupovala gymnastická skupina Brečtan pod vedením Juliany Németovej, folklórna skupina Kalinka pod
možno dotačná politika, ktorú po vstupe
do EÚ musíme rešpektovať. Z dotácií, ktoré
dostáva od štátu západoeurópsky roľník, je
to na Slovensku 50 % z jeho dotovanej sumy. Ďalej sú to limity, ktoré Slovensko môže v rámci pridelených limitov EÚ vyprodukovať. Ešte pred pár rokmi, kým sme mali aké-také stavy HD, konkrétne kráv, niektoré družstvá nadojené kravské mlieko museli skrmovať. Mliekarne ich nad zmluvné
množstvo neprebrali. (V našom okrese, konkrétne PD Kozárovce.) V chove ošípaných
nákupné ceny živých zvierat nepostačili na
krytie nákladov na výrobu 1 kg bravčového
mäsa. Dnes na Slovensku možno nenájdete
farmu ošípaných v rukách slovenského poľnohospodára, zatiaľ čo dánski chovatelia na
Slovensku (i v Dolných Semerovciach na
bývalej farme štátneho majetku sa chová
niekoľko tisíc ošípaných) dostávajú dotácie
na ošípané a rozdiel medzi nákladmi a predajom dotuje Dánsko. V našej krajine je tak
domáci chovateľ diskriminovaný.
Druhým paradoxom je zelenina. I tá bola spomenutá na uvedenej tlačovke. Niet sa
čomu čudovať. Kým náš pestovateľ vyprodukoval čerstvú dozretú zeleninu, ktorá bola bez nitrátov, tá, ktorú kupujeme za drahé
peniaze z iných krajín Európy, je dovážaná
nedozretá, prifarbovaná chemickými prípravkami, aby po ceste dozrela (relácia
v Markíze o dozrievaní paradajok). Zisk,
zisk – hlavne predajcov v rôznych hypermarketoch či v reštauračných zariadeniach
– je dôležitejší než zdravie nejakého Slováčika či ostatných spoluobčanov.
Keď som už spomenul zeleninu – ešte
pred pár rokmi medzi Balogom nad Ipľom
a Kosihami nad Ipľom (vo Veľkokrtíšskom
okrese) bolo vidno niekoľkohektárové parcely kapusty, kalerábu, karfiolu, cibule a
mnoho inej zeleniny, dnes jej tam niet. Nie
preto, že nieto farmárov, ktorí by ju nevedeli vypestovať. Niet jej preto, že ju museli zaorávať, lebo ju nemal kto od nich vykúpiť –
a ak aj, tak za takú cenu, že samotný zber bol
nákladnejší než výkupcami ponúkaná cena.
V rukách držím týždenník Roľnícke noviny z 1. augusta, kde minister Jahnátek
v článku Za veľa peňazí málo muziky okrem
iného uvádza: „A pritom dlhodobé výsledky
kontrol potravín potvrdzujú, že naši spotrebitelia dostávajú za vysokú cenu veľmi nízku kvalitu.” (Myslel tým dovážané potraviny.) V článku sa píše, že kontrolóri ŠVRP
našli v skladoch mnohých hypermarketov a
supermarketov myši, červíky a iné množstvo hmyzu. Všetko z dovezeného tovaru
spoza hraníc Slovenska. Hygiena ďaleko za
bránami obchodných reťazcov.
I keď sa v článku na záver píše, že „dnes
je Slovensko pre mnohých účastníkov (myslené dovozcov potravín z iných krajín –
pozn. J. N.) potravinového sektora doslova
»žumpou« pre nekvalitné potraviny”, ako
uviedol minister Jahnátek, riešenie je na
Ministerstve pôdohospodárstva, vláde SR,
ktorá je povinná zabezpečovať potravinovú
bezpečnosť občanov tejto krajiny.
A to sa dá dosiahnuť sprísnením dovozu
a pravidelnými kontrolami priamo v predajných miestach, ale na strane druhej vlastnou produkciu podstatnej časti potravinových výrobkov. To si však vyžaduje zmeniť celý rad opatrení hlavne v dotačnej politike. Je na škodu veci, že kým farmár v starších štátoch EÚ dostane celú dotáciu, náš
farmár len 50 % z tejto sumy. Podľa prístupovej zmluvy do EÚ toto vyrovnanie by už
malo platiť od roku 2013. Tým by iste stúpol záujem farmárov o výrobu potravín, ktoré dnes dovážame. Podľa vyjednávania komisármi EÚ a dostupných informácii táto doba
vyrovnania sa má však predĺžiť do roku 2025.
Na škodu nám všetkým, lebo ďalšie desaťročie, ak sa nevyrieši domáca produkcia,
sa budeme naďalej „kŕmiť odpadom z Európy”, o ktorom sa čoraz a častejšie hovorí.
Potešujúce je i to, že nové vedenie PM SR
začalo riešiť na rôznych stupňoch tieto nedostatky a problémy v biologickej bezpečnosti dovážaných potravín i sebestačnosti
potravinového odvetvia, aby sme sa dostali
na priemernú úroveň susedných štátov. Na
strane druhej úspechom je i to, že sa začalo
s verejnou kontrolou dovážaných potravinových článkov, verejne sa o tom píše, publikuje, hovorí.
Jozef Nemčok
Hudobné popoludnie s primátorom
ve-dením Ľudovíta Pintéra a
spe-vácka skupina Jesenný lúč
pod vedením Mgr. Petra Belágyiho. K dobrej nálade prispel
aj folklórny súbor z Klubu dôchodcov v Horných Semerovciach a hudobná skupina Alexandra Szőllősyho ml. Celé
poobedie sa nieslo v dobrej nálade, ktorá sa stupňovala spoločným spevom maďarských
ľudových pesničiek, ba niektorí
členovia si aj zatancovali.
Účastníci podujatia si nakoniec
pochutili na dobrom guláši.
Juliana Némethová
Hontianske listy
september 2012
5
Naše zážitky z Olympijských hier 2012 v Londýne
Londýn nás vždy veľmi
oslovoval, boli sme tam už
viackrát, ale teraz sme dostali
možnosť byť na olympijských
hrách a prežiť neopakovateľný
zážitok. Až keď človek príde na
olympiádu osobne, zistí, aký je
to fenomén. Ľudia sem prídu
ako do divadla. Olympijská
atmosféra je fantastická, všade
bola dobrá nálada a úsmevy.
V Londýne fungovalo azda
úplne všetko, čo svedčí o perfektnej organizácii. Doprava
v Londýne je problematická i
bez olympiády – všetci vedia,
že je to metrom vždy trikrát
rýchlejšie. Každý, kto bol ochotný jazdiť metrom a chodiť pešo, vyhral, my sme teda vyhrali
tiež! Stretávali sme sa so športovcami, olympijskými víťazmi, členmi amerického hviezdneho basketbalového tímu, trénermi, známymi, prežili sme
príjemné rozhovory, získali
sme mnoho nových priateľov.
Za osem dní sme prešli štrnásťkrát bezpečnostnou kontrolou. Bol to oveľa rýchlejší a
hlavne príjemnejší zážitok ako
na mnohých letiskách. Armáda
je armáda, a tá britská, niekde
aj waleská s brmbolcami na
čiapkach, fungovala veľmi profesionálne. A k tomu množstvo
dobrovoľníkov, ktorí olympiádu vlastne urobili. Bolo na nich
vidieť, ako veľa pre nich táto
rola znamená. Akí sú hrdí, ako
veľmi si svoju prácu vážia, napriek tomu, že ju robili viacmenej zadarmo. A robili ju perfektne.
Šahanská zástava vo Wimbledone
rady na občerstvenie – aj toto
všetko sa dalo v Londýne absolvovať s dobrou náladou.
Na olympiáde boli športoviská s kapacitou niekoľko tisíc
divákov každý deň plné – aj
popoludní a večer. Atmosféra
bola úplne perfektná. Diváci
povzbudzovali pri každom zápase, súťaži a keď prišiel Brit,
tak to tu doslova vrelo. Britské
víťazné nadšenie bolo neopakovateľným zážitkom. Podľa
britských médií tieto úspechy
športovcov sú silným zákla-
So Zuzanou Štefečekovou
Všetci boli veľmi priateľskí dom pre ďalšie generácie a
a stále sa usmievali. Polícia, ohromným prísľubom do buarmáda, usporiadatelia aj vodi- dúcnosti. Aj vďaka tomu tam
či autobusov. Všetci. Ako keby začne veľa ľudí športovať. A
sa počas olympiády v Londýne asi nielen v Británii.
Nezabudnuteľné zážitky sme
za úsmev rozdávali peniaze. A
bol veľmi nákazlivý, takže získali po absolvovaní vstupu
s úsmevom sa riešili i situácie, na finálové súťaže atletiky (3
ktoré sa normálne s úsmevom večerné programy), bronzový a
neriešia. Plné metro, tlačenica, zlatý zápas plážového volej-
mienky.
Medzi naše najväčšie zážitky patrí aj záverečný ceremoniál. Vychutnali sme si celé to
divadlo s parádnymi kulisami,
tisíckami účinkujúcich a s
osemdesiatimi tisícmi divákmi.
Veľká Británia počas záverečného ceremoniálu 30. olympijských hier v Londýne predviedla svoje najsilnejšie stránky. Na
jednom mieste sa tu predstavili
veľké hudobné mená ako Brian
May, Roger Taylor, The Who,
Muse, Fatboy Slim, George Michael, Spice Girls a množstvo
ďalších. Cti otvoriť slávnostný
ceremoniál sa dostalo škótskej
speváčke Emeli Sandé, ktorá
odspievala skladby Read All
About It a Imagine od Johna
Lennona. Veľká Británia počas
záverečného ceremoniálu ukázala to najlepšie a najslávnejšie,
čo doma má.
Celé podujatie vari najlepšie
vystihujú slová šéfa organizačného výboru Sebastiana Coe:
S kanoistami
balu žien, súťaž kajakárov, triatlon. Chôdza a maratónsky
beh cez centrum mesta boli
bonbónikom organizátorov.
V olympijskej dedine sme sa
stretli s mnohými svetoznámymi športovcami. Stretnutia s
našimi medailistami a olympionikmi v Slovenskom dome,
rozhovory s nimi, ich emócie a
reakcie ostatných v nás zanechali hlboké myšlienky a spo-
„Zapálili sme oheň a zapálili
sme svet.” Bol to pre nás skvelý
športový sviatok s nezabudnuteľnými okamihmi. Prežili
sme šťastné a nádherné hry dodržiavaním zásad fair play, rešpektovaním súperov a prijímaním nielen víťazstiev, ale aj
prehier.
Angelika Révész
a František Révész
S Františkom Chmelárom, prezidentom SOV
v Slovenskom dome
Hontianske listy
september 2012
6
Obecné slávnosti v Horných Turovciach
Leto je konečne v plnom
prúde, je tu čas kúpania sa,
zábavy, festivalov a ako to už
na našom okolí býva dobrým
zvykom, čas obecných slávností. V Horných Turovciach sme
to roztočili 14. júla.
Slávnosť bola otvorená svätou omšou, ktorú celebroval
dekan Ján Nagy. Program sa začal o druhej poobede na miestnom futbalovom ihrisku, kde
ako prví vystúpili naši škôlkari, ktorí sa nedávno lúčili s pani
učiteľkou Valériou Wollent. Postupne zaujal pódium aj taneč-
ný súbor ZUŠ Šahy, spevokol
z Horných Turoviec, folklórny
súbor Ďatelinky, neskôr sme si
mohli zatancovať na v súčasnosti čoraz populárnejšiu zumbu a zlatým klincom programu
bolo naozaj úchvatné vystúpenie umeleckého súboru 2 szoknya 1 nadrág z Maďarska.
Podvečer svoje hudobné talenty mohli predviesť aj rokové kapely z okolia ako Bukott
Angyal, Even Now, Dinamit
Brothers a Ocassio.
Na záver sa rozprúdila pouličná veselica, na ktorej vyhrá-
vala skupina Oké z Čeboviec.
Zábava trvala do ranných hodín
a napriek nepriaznivému počasiu sa vydarila dobre.
Počas celého dňa si návštevníci mohli pochutnávať na piatich druhoch guláša, okrem toho sa nestíhali piecť palacinky a
rozdávala sa slávnostná torta.
Organizátori nenechali bez
prekvapenia ani tých najmenších, ktorí nedočkavo čakali na
„cukríkový dážď” z lietajúceho
rogala. Okrem toho mali možnosť si zaskákať na gumenom
hrade, na trampolíne, vyskúšali
si maľovanie na tvár, jazdu na
koni a mnohé iné zaujímavosti.
Široko-ďaleko rozvoniaval trdelník a deti i mamičky sa lepili
od cukrovej vaty.
Možno povedať, že VIII.
Obecné slávnosti v Horných
Turovciach sa napriek nepriaznivému počasiu vydarili dobre.
Všetci si prišli na svoje, od najmenších po tých skôr narodených. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa podieľali na realizácii
tejto udalosti.
Gabika Čonková
Súťaž vo varení rybacej polievky
Tento rok sa vo Vyškovciach
nad Ipľom uskutočnil aj tretí
ročník súťaže vo varení rybacej
polievky, organizovaný spoločne s maďarskou obcou Tésa. Domáce žienky hneď po príchode
začali s prípravou bryndzových
halušiek. Adrika Gyurkovicsová priniesla doma vyrobenú
bryndzu, smotanu a slaninku, a
keď už v kotle začala vrieť voda, ženy s úsmevom vyrábali halušky. Ani súťažiaci nezaháľali
a chopili sa práce, aby pripravili
pre všetkých hladných i menej
Zaspieval si aj starosta obce Jozef Gyurkovics. Do prípravy jedál sa zapojili tiež poľovníci PZ
Vyškovce nad Ipľom a uvarili
skvelú kapustnicu. František
Tuhársky s rodinou a priateľmi
pripravili baraní guláš. Miestna
ženská spevácka skupina Csórésok zaspievala svoj repertoár
v úplne inom podaní, pretože
všetky známe piesne humorne
prepísali a ešte lepšie zaspievali, aby tak zabavili všetkých prítomných. Aj miestne mažoretky predviedli svoj nezabudnuobce vyhlásil výhercov súťaže
vo varení rybacej polievky. Nikto však neodišiel domov s prázdnymi rukami. Občania z obce Tésa pripravili všetkým ručne zdobené chňapky.
Ako plynul čas, tak prichádzalo viac a viac ľudí. Peter Borka vypekal ryby, miestne ženy
uvarili kukuricu a piekli zemiakové lokše. Večer sa upiekli aj
hladných výbornú rybaciu polievku. Nechýbali ani palacinky
pečené na ohni, studené pivo podávané majiteľmi z Melody Café baru a dobrá nálada. Našli sa
aj takí, ktorí sa okúpali v Ipli.
O skvelú hudbu a neskôr zábavné karaoke sa postarali dvaja členovia skupiny Emgeton.
teľný výkon a s elánom zabávali
publikum.
Medzičasom všetci prítomní
dostali mincu a po ochutnávke
rybacích polievok dali mincu tomu, koho polievka im najviac
chutila. Takže sa každý mohol
zapojiť a svojím hlasom vyhodnotiť súťaž. Až potom starosta
lángoše. Atmosféra sa stále stupňovala, nebolo nohy, ktorá by si
nezatancovala na čerstvo pokosenej tráve pod nebom plných
hviezd v spoločnosti rodiny,
známych či priateľov. Konečne
sa mohli zabaviť aj organizátori
a museli uznať, že sa im aj táto
udalosť perfektne vydarila.
Monika Gál
Hontianske listy
7
september 2012
Projekt Comenius finančne podporovaný EÚ
Projekt Comenius na javisku Hrušovskej parády 2012
V dňoch 17. a 18. augusta 2012 sa konal
v Hrušove už XVII. ročník úspešného folklórneho festivalu Hrušovská paráda. Jej
aktívnymi účastníkmi boli aj deti z Turecka
a 4 krajín EÚ: Nemecka, Rakúska, Rumunska, Grécka, ktorí už druhý rok spolupracujú s deťmi z hrušovskej základnej školy
v rámci projektu Comenius.
Prípravy na festival vrcholili a vzrušenie
v škole, v obci, ale hlavne v organizačnom
tíme bolo tento rok ešte väčšie, keďže sa
očakávalo 59 hostí z 5 krajín. Najmä Mgr.
Anka Brlošová mala hlavu plnú starostí,
keďže zahraniční hostia mali vystúpiť
v časti hlavného programu, ktorú mala na
starosti práve ona. Prvý deň sa učitelia i
žiaci zoznámili s dedinkou Hrušov, naučili
sa v nej orientovať a prezreli si výstavu tradičných ľudových remesiel, ale hlavne ich
zaujala žatva, kde si niektorí vyskúšali aj
mlátenie obilia cepmi. Úžasne sa im páčila
naša ľudová hudba, ktorá vyhrávala v každom „dvore” a v Gazdovskom dvore našich
zahraničných kolegov riadne vyzvŕtali hrušovské nevesty v typických hrušovských
krojoch.
Druhý deň sa niesol v znamení hlavnej
skúšky na javisku. Keď som si predstavila,
že pani Brlošová má zosúladiť podľa scenára za jednu hodinu toľko zahraničných detí so súborom Turiec z Martina a Ragačinkou z Hrušova – zdalo sa mi to nemožné.
Ale ona to zvládla bravúrne!
A tak o piatej popoludní pred preplneným hľadiskom sa začala prezentácia kultúry rôznych národov Európy a tiež Turecka. Na javisko sa za sprievodu ľudovej mu-
a veselým mávaním opúšťali javisko.
Dojmy všetkých našich hostí boli neopísateľné! Odnášali si hlboký kultúrny zážitok z bohatého kultúrneho programu, nadchla ich neobyčajná priateľskosť, srdečnosť
Na javisku Hrušovskej parády 2012
ziky – znejúcej z heligóniek – v podaní a dobroprajnosť ľudí, ktorá vládla v celej
folklórneho detského súboru Ragačinka vy- obci počas dvoch dní festivalu. Boli prekrojili usmiate deti v palete nádherných fa- vapení, že na festivale sa zúčastnilo veľmi
rebných krojov. Nad hlavami im viali ich veľa mladých ľudí, či na javisku, či v hľanárodné vlajky a do kroku im tlieskalo nad- disku, ochutnali všetky naše tradičné dobšené publikum, ktoré zakrátko bolo odme- roty a hlavne dospelým chutili halušky, punené tancami a piesňa- fance, haruľa, ale ochutnali aj dobrú hrušmi, ktoré si deti pri- kovicu a studené vínko v tufovej pivničke.
Dojmy boli také silné, že viacerí sa chcú
niesli zo svojich domovov. V závere vy- na budúci rok sem vrátiť, už síce nie cez
stúpenia všetci zaspie- projekt Comenius, ktorý koncom júla 2013
vali našu slovenskú ľu- končí, ale v rámci neformálnych priateľdovú pieseň: „Tancuj, stiev, ktoré boli počas návštevy Hrušova
tancuj, vykrúcaj” v slo- nadviazané a to nás koordinátorov projektu
venčine a v nemčine teší, pretože jedným z hlavných cieľov pro(keďže rokovacím a jektu Comenius je spoznávať vzájomnú
dorozumievacím ja- kultúru a tradície a budovať dlhodobé priazykom v rámci projek- teľstvá medzi mladou generáciou. A to sa
tu je nemčina). Za nám podarilo.
Mgr. Mária Zolcerová,
aplauzu nadšeného pubkoordinátorka projektu
lika si prevzali koordinátori odmenu pre deti
Pred školou, pripravení na vystúpenie
Výsledok činnosti Colného úradu Nitra za prvý polrok roku 2012
Colný úrad Nitra odviedol za
prvý polrok 2012 do štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky
a rozpočtu EÚ viac ako 151 miliónov € (151 245 866,97 €), z toho odvod na spotrebných daniach
bol vo výške 67 737 308,07 € a
83 508 558,90 € bolo vybraných
pri dovoze tovaru z krajín, ktoré
nie sú členskými krajinami EÚ.
Správne poplatky boli vybrané
v celkovej hodnote 7233,50 €.
Za sledované obdobie bolo
na Colnom úrade Nitra pri dovoze tovaru z nečlenských štá-
tov EÚ podaných 8066 colných
vyhlásení s 28 562 tovarovými
položkami. Pri vývoze tovaru
z územia Spoločenstva bolo podaných 8741 colných vyhlásení s 18 305 tovarovými položkami. Do režimu tranzit bolo
prepustených 913 zásielok.
V súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom bol
zaistený alebo zabezpečený tovar v celkovej hodnote 31 877,
40 €, z toho 22,62 l.a, kde únik
na spotrebnej dani z liehu bol
v sume 244,30 €. Pri výkone ná-
sledných kontrol po prepustení
tovaru do navrhovaného colného režimu bol dovymeraný colný dlh vo výške 118 341,15 €.
V rámci spotrebných daní
bolo vykonaných 295 daňových
kontrol a 1238 miestnych zisťovaní. Colníci vykonávajúci
mobilný dohľad v rámci svojej
činnosti skontrolovali na cestách 11 711 motorových dopravných prostriedkov, v rámci kontrol zameraných na ochranu
práv duševného vlastníctva zaistili 2852 ks rôznych výrobkov
a 508 párov obuvi v celkovej
hodnote 23 500,12 €.
V prvom polroku 2012 bol
na Colnom úrade Nitra pod colným dohľadom zničený tovar
v hodnote 33 818 €.
Colníci Colného úradu Nitra
v rámci ochrany spotrebiteľa
zaslali 252 hlásení orgánom dohľadu, z čoho bolo vykonaných 53 kontrol.
pplk. Ing. Alena Naštická,
poverená dočasným výkonom
funkcie riaditeľa CÚ Nitra
8
Hontianske listy
september 2012
Športový deň v obci Kubáňovo
V duchu začiatku XXX. letných olympijských hier v Londýne sa v pekný sobotňajší deň
28. júla 2012 uskutočnil v malej obci Kubáňovo nemenej
významný športový deň. Cieľom akýchkoľvek športových
hier je, resp. by malo byť, podporovať mier, rovnosť a priateľstvo a podnietiť súťaživosť
účastníkov. Aj v prípade kubáňovského športového dňa platilo to mnohonásobne opakované a jediné posolstvo: „Nie
je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.” Kto tak učinil, bol zaiste víťazom.
Nedávna a ešte stále rezonujúca smutná udalosť v obci na
pravom brehu Ipľa, zvanej Kubáňovo, nám potvrdzuje, že život je len otvorenie a zavretie
očí. Záleží len na nás, čoho
všetkého si počas tejto krátkej
pauzy dokážeme všimnúť. Prečo toľko smútku v úvode podujatia, ktoré má prinášať radosť,
pokoj a víťazstvá? Preto citujem slová zástupcu starostu
obce Tibora Morvaiho: „V októbri 2011, keď sa podávala
žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu športového dňa na
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, sme ešte nevedeli,
Za úspešný priebeh celodenného bohatého športového programu vyjadrujeme poďakovanie všetkým aktívnym členom obecného zastupiteľstva,
ich rodinám, skalným dobrovoľníkom – a nebolo ich málo,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k výslednému efektu
celej akcie. Osobitná vďaka
patrí zástupcovi starostu obce
Tiborovi Morvaimu za excelentnú prípravu a organizáciu,
ktorú v tejto neľahkej situácii
ne čele vedenia obce prejavil a
prejavuje v prospech rozvoja
svojej obce a jej obyvateľom.
Vyjadrujeme
poďakovanie
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja za schválenie
du za zaujímavú a poučnú
ukážku. Ďakujeme J. Marczalovi za sprostredkovanie a samotnému športovému klubu
programu bolo aj odovzdanie
diplomu aktívnej mládeži obce
za zapojenie sa do programu
Vyčistime si Slovensko, vyčis-
Aikido Bushido Vráble za
ukážky bojových umení. Vrelá
vďaka patrí všetkým sponzo-
a poskytnutie dotácie v sume
200 €, miestnemu poľovníc-
rom a všetkým účastníkom za
podporu podujatia. Súčasťou
time si obec. Úspešní členovia
miestneho DHZ umožnili deťom vyskúšať si požiarny útok.
V rámci športového dňa sa
uskutočnil aj priateľský futbalový zápas medzi okolitými
obcami, účastníci si so zápalom
zahrali volejbal i stolný tenis. O
najmenších bolo postarané rôznymi aktivitami, ktoré zabezpečovali naše pani učiteľky Silvie. Keďže šport je akcia, ktorá
prirodzene vyvoláva reakciu –
v tomto prípade hlad – o návštevníkov bolo postarané ako o
správnych hostí. Bonusom boli
pečené megapalacinky.
Obec Kubáňovo je malou
obcou s malým počtom obyvateľov, ale aj malý počet ľudí vie
robiť veľké veci. Teda Kubáňovo o rok repete, s rovnakým repertoárom, ak nie s ďaleko rozšírenejším scenárom. Hovorí
sa, že keby človek veril na
100 %, tak by dokázal presúvať
kopce silou vôle. Tak teda verme, verme a dúfajme! Zúčastnené deti všetkých vekových
kategórií môžeme považovať
za vzory, ktoré nám ukazujú, že
víťazmi sú vlastne porazení,
ktorí vstanú a skúsia to ešte raz.
Ing. Miloš Kačáni
že táto udalosť sa bude musieť
organizovať bez podávateľa a
iniciátora projektu, bývalého
starostu obce Tibora Tótha.
Som presvedčený, že by bol
rád, keby vám mohol všetkým
z tohto miesta poďakovať. Preto poďakovanie zostáva mojou
úlohou.” Namiesto dlhého príhovoru si účastníci uctili pamiatku nebohého starostu minútou ticha a zapálením sviečky. Podujatie symbolicky znázorňovalo postavenie hry a
hráčov – veď predsa každý z nás
je hráčom na poli osudu. Nech
tá hra za ten každodenný boj
stojí...
kemu spoločenstvu a jeho aktívnym a vždy nápomocným
členom na čele s JUDr. J. Vránskym a firmou Erik za zabezpečenie občerstvenia a vecné
ceny pre súťažiacich. Veľká
vďaka patrí spoločnosti Leaf,
ktorá nám už viackrát poskytla
pomocnú ruku a podporila obec
sladkosťami pre deti. V neposlednom rade sa patrí vyjadriť
uznanie najnovšiemu poslancovi obecného zastupiteľstva
E. Gyuranovi za mimoriadne
aktívny prístup k veciam verejným, za sprostredkovanie prezentačnej akcie oddelenia služobnej kynológie Colného úra-
Inzerujte v Hontianskych listoch!
Na stránkach Hontianskych listov máte možnosť
pozdraviť jubilujúcich spoluobčanov, uverejniť fotografie
detí a vnúčat, spomenúť si na
svojich zosnulých atď.
K textu môžete pripojiť aj
fotografiu.
Cenník inzercie
8,5 x 4,5 cm – 7,50 €
8,5 x 9,0 cm – 15,00 €
8,5 x 6,0 cm – 10,00 €
8,5 x 12,0 cm – 20,00 €
Za inzeráty uverejnené na
prednej strane účtujeme 100 %ný príplatok.
Otváracia doba knižnice
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
–
9.00 – 11.30
9.00 – 11.30
–
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – l7.00
13.00 – 17.00
–
Hontianske listy
september 2012
9
K vencom úcty
Súčasťou tohtoročných XXXI.
Dní kultúry v Honte je opäť kladenie vencov spomínania k Pamätníku šahanských obetí prvej a
druhej svetovej vojny, prenasledovaných a vysídlených po roku
1945. Týmto prejavom úcty spomíname na obyvateľov nášho
mesta, ktorých osud pripravil nielen o rodiny, ale aj o komunitu,
v ktorej žili. Nakoľko pamätník
nemôže obsahovať mená, výsledky nášho výskumu z minulého
roka sme uverejnili na stránkach
Hontianskych listov. Zhromažďovanie údajov stále pokračuje, preto sa z hmly zabudnutia sústavne objavujú
nové mená, fakty a príbehy. Touto cestou
sa chcem opäť poďakovať každému, kto
prispel k našej časovo náročnej práci
akýmkoľvek drobným príspevkom (meno,
osobné údaje, krátka charakteristika, fotografia atď.). V prvom rade patrí moja vďaka Imrichovi Gálovi, Kristíne Kapusta,
Dávidovi Radosovi, Márii Zsámboky, Ferencovi a Eve Guczky a rodine Maczkóovej
za obetavú prácu počas zhromažďovania a
systematizácie údajov, za nadšenú podporu a propagáciu výskumu. S ich pomocou sa nám podarilo náš minuloročný zoznam obetí rozšíriť a doplniť. Popri 66
vojakoch zo Šiah a 27 civilistoch poznáme
už mená 13 obetí z Tešmáku a 18 z Preselian nad Ipľom, tým osobné straty na
životoch obyvateľov nášho mesta a
blízkeho regiónu dosahujú podľa našich
súčasných poznatkov 124 obetí.
Zoznam obetí padlých na frontoch
(v zátvorke uvádzame miesta pohrebu):
Štefan Adamek, Béla Adler (pracovný
pluk – PP, Sztorozsevoje), Alexander
Bajnok, Dr. Ladislav Bakonyi (Nagycenk),
Štefan Béla, Jozef Benyus (Sopron),
Ladislav Berecky, Michal Bittmann
(Budapest III.), Jozef Elek, Július Flok,
František Földes (jablnc...?), Štefan
Frenko (Turzysk), Ján Frenko, Alexander
Frenko, Jozef Gágyor (Szabadhely), Jozef
Gál, Ľudovít Gál, Zoltán Gedeon st.,
Ľudovít Gergej (Gergely) (znovu pochovaný vo vojenskom cintoríne v Brjanke),
Juraj (Beszterce), Maximilian Glauber
(PP, Rákoskeresztúr), Jozef Herczeg
(Šahy), František Juran (Székesfehérvár),
Arpád Kecsédi – narodený v Šahách –
(Csanádapáca), Jozef Koterik, Ondrej
Kovács (stratený pri Vyšehrade), Karol
Kovács (Torda), Štefan (Havasalja), Ondrej Kristóf, Juraj Kristóf (Usomir), Štefan
Kristóf (Mezőkovácsháza), Július Kurina
(Sopron), Július Leves, Ondrej Lipták, Jozef Lipták (Holm), Štefan Liptay, Vojtech
Ludvik, Ladislav Maczkó, Ján Majer, Ján
Matyis (stratený pri Čuče), Ján Matyó
(Worochta), Štefan Melíšek, Jozef (Csanádapáca), František Mráz, Ľudovít Nagy,
Ladislav Nemes, Štefan Nevolin alebo
Novolin (Perejezsaja), Alexander Pál,
Matej Pančuška, Štefan Rabatin (Sztaro
Nyikolszkoje), Karol Roškay, Alexander
Róth (PP, Marki), Jozef Sárfi, Jozef Schmidt, Štefan Schneihert (Budapest), Štefan
Somos, Alexander Sternfeld lekárnik
(Pusztavám), Anton Suszter, Jozef Szabó
(Zlinka), Dr. Karol Szentgyörgyi, Juraj
Torma, Alexander Tóth (stratený pri Nikolajevky), Štefan Vanda (padol do zajatia pri
obci Tarnokriti; zomrel v zajatí), Ján Villám, ... Vlkolinský, Henrik Weis – narodený v Šahách, Pál Weisz (PP, Koski).
27 civilných obetí zo Šiah: Jozef Balogh, Štefan Čerňanský, Irenka Cserbová,
Alexander Cserba, Rozália Eleková, Edita
Funková, František Gál, Mária Herczegová, Michal Hlásnik, Ondrej Jászi, Mária
Karvayová, Žigmund Karvay, Mária Kovácsová, Alžbeta Körmöciová, Károly
Kvanický, Anna Ľurišová (Ďurišová?), Ladislav Nozdroviczky, Dr. Mikuláš Patak-
faly(?), Mária Péliová, Alexander
Péter, Dr. Žigmund Rózsa, Pavol
Sörös, Martin Števčať, Apolónia
Tóthová, Karol Tóth, Jozef Varga,
Juraj Vistyan.
Zoznam hrdinov z Tešmaku:
František Csáki, Dezider Csitári
(Beregkisalmás), Štefan Gál st.,
Štefan Gál ml. (Mikuliczyn),
František Pál, Ján Pál (Jászberény), Jozef Pál (Vezérszállás),
Imrich Pásztor, Peter Pásztor, Štefan Sinka, Jozef Sinka, Ignác Tamás (Korniowka), František Varga.
Z Preselian nad Ipľom padli
na frontoch: Štefan Balla ml., František
Bényi st., Štefan Csengel st., Štefan
Gyugó, František Pető, Štefan Pintér
(Lučenec), Július Rakota, Ján Tóth.
Počas bojových operácií v Preseľanoch nad Ipľom padli traja civilisti: Gejza Balla (4-ročný), Anna Harangozóová,
Karol Nagy.
Po vojne v dôsledku výbuchu míny
v Preseľanoch nad Ipľom zahynuli:
František Balla, Ladislav Csengel ml.,
Alexander Halász, Ján Jakus, Štefan Túri,
Ján Túri ml., Štefan Zsóka.
Nielen vojenské operácie, ale aj politické excesy povojnového obdobia ničili
život spoločenstva regiónu. V rámci výmeny obyvateľstva medzi Československom
a Maďarskom – podľa historika Árpád
Popélya – v roku 1946 sa na zoznam odsúdených na vysídlenie dostalo približne 184
– 185 tisíc mien slovenských občanov
maďarskej národnosti. Domnieva sa, že
zbierka dokumentov v archíve Inštitútu
Fórum je asi na 95 % kompletná, lebo
zachované dokumenty niektorých obcí sú
neúplné, len úryvkovité. Zoznamy obsahujú približne 836 mien Šahanov, mená 323
obyvateľov Preselian nad Ipľom a 325
obyvateľov Tešmáku. Skutočný počet občanov vyhnaných zo svojich domovov sa
väčšinou nezhoduje so zachovanými mennými zoznamami, veď v neistých pomeroch povojnového obdobia nikto dôveryhodne nezdokumentoval vtedajšiu situáciu. Spresniť našu databázu by nám veľmi
pomohli spomienky a výpovede ešte žijúcich súčasníkov alebo zhotovenie nových
menných zoznamov v jednotlivých obciach na základe rodinných pamiatok.
Výskum musí pokračovať ďalej, lebo
na mozaikách jednotlivých malých komunít sa ráta každý detail, údaj, meno, fotografia. Dokonca má neoceniteľnú hodnotu, lebo dôsledky veľkých historických
búrok môžeme posúdiť jedine ak disponujeme dôkladnou regionálno-historickou
znalosťou. Každý, kto cíti dôležitosť spomínania, prejavu úcty a zachovania identity a koreňov, zaiste bude 13. septembra o
15. hodine pri pamätníku.
Marta Bendíková
Preklad: Barbora Szilva
Hontianske listy
september 2012
10
Národné povedomie a historické skutočnosti – III.
Antiqua Ecclesia Szeteiensis versus patrocínium sv. Andreja-Svorada a Beňadika,
eremitov a ich veľkého ctiteľa kráľa sv. Ladislava
(Dokončenie z augustového čísla)
Od r. 2002 sa šírila vlna poznania vlastnej histórie, ktorá
priniesla, prináša a pevne dúfam, že bude prinášať hojné
ovocie poznania.
Pre posilnenie viery miestnych veriacich v roku 2005 získal od nitrianskeho biskupa
miestny kňaz Mgr. Dušan Dúbravický pre farnosť relikvie sv.
Andreja-Svorada a Beňadika,
ktoré sa dodnes uchovávajú vo
farskom kostole. Tie boli dňa
17. júla 2005 symbolicky a
slávnostne za účasti veľkého
počtu veriacich a kňazov prenesené z miestneho cintorína do
farského kostola kráľa sv. Ladislava. Hlavným celebrantom
bol J. E. Mons. Štefan Vrablec,
bratislavsko-trnavský emeritný
biskup. Od toho roka začala aj
spolupráca a vzájomné návštevy farníkov a kňazov z poľskej
farnosti Tropie, rodiska sv. Andreja-Svorada, s farnosťou a obcou Kubáňovo.
Avšak vďaka našej túžbe, úcte k dejinám a kvôli zadosťučineniu našej histórii sme pokračovali v bádaní po zaniknutom
kostolíku trochu iným smerom,
pretože písomné pramene nám
potvrdili to, v čo sme dúfali.
Výsledkom zohratej spolupráce, ochoty, pomoci a túžby po
poznaní boli v roku 2011 uskutočnené dva nezávislé výskumy.
Prvé geofyzikálne meranie
(č. výskumu 47/2011) bolo realizované dňa 30. marca 2011.
Meranie uskutočnili Mgr. Klaudia Daňová, PhD. a Mgr. Michal Cheben. Účelom geofyzikálneho merania bolo zistenie
existencie, tvaru a veľkosti zaniknutého stredovekého kostola v katastri obce Kubáňovo.
Výskum sa realizoval v rámci
projektu Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska. Výskumom sa zistili
archeologické nálezy na ploche
410 m2. Vyhodnotenie výsledkov výskumu bolo nasledovné.
Plocha 1 bola situovaná severovýchodne od domu smútku
situovanom na cintoríne. V minulosti pri stavbe domu smútku
sa pri kopaní základov našli
opracované články, ktoré mohli
pochádzať zo zaniknutého stredovekého kostola. Preto plocha
1 bola situovaná na severový-
chodnej strane domu smútku.
Po vyhodnotení nameraných
profilov a vynesení do plochy
sa zistila v hĺbke cca 20 cm výrazná anomália v južnej časti.
Sú tu badateľné rovné štruktúry
pripomínajúce múry alebo negatívy po múroch v smere východ – západ a východne od
nich náznak kruhovej štruktúry.
Čo by potvrdzovalo prítomnosť
staršej stavby. Táto anomália sa
objavuje do hĺbky 0,5 m, kde
bolo zachytené pevné horninové podložie. V horninovom
podloží sú badateľné anomálie
pripomínajúce dutiny.
Plocha 2 bola umiestnená západne od plochy 1, kam by mohla pokračovať zaniknutá stavba. Po vyhodnotení nameraných profilov a vynesení do
plochy sa zistila v hĺbke cca 20
cm výrazná anomália v južnej
časti, ktorá pokračuje na ploche
1. Sú tu badateľné rovné štruktúry pripomínajúce múry alebo
negatívy po múroch ako na ploche 1. Anomália je badateľná
až do hĺbky 50 cm. Zároveň odborníci v danej oblasti odporučili návrh režimu ochrany a možnej prezentácie náleziska v takomto znení: „Anomálie zistené geofyzikálnym zameraním
poukazujú na prítomnosť architektúr. Vzhľadom na skutočnosť, že už v minulosti boli zachytené časti zaniknutej architektúry v podobe starších stavebných článkov, je nevyhnutné, aby sa pri stavebných aktivitách predišlo zničeniu staršej
zástavby, pravdepodobne zaniknutého kostola. V okolí zaniknutého stredovekého kostola
sa predpokladá pochovávanie.
Preto navrhujeme, aby KPÚ vydal stanovisko, v ktorom by upozornil obec na zistené skutočnosti a zabránil tak pochovávaniu v blízkosti zaniknutého stredovekého kostola.”
Druhé meranie – odborný
posudok nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, realizoval
RNDr. J. Tirpák, CSc. Výsledok
výskumu je nasledovný.
„Horizontálne georadarové
rezy – HGR pre hĺbky od 0-142
cm poukazujú, že pod povrchom
skúmaného terénu boli namerané georadarové anomálie, ktoré
s vysokou pravdepodobnosťou
indikujú architektonické zvyšky
pod povrchom skúmaného terénu alebo objekty vyplnené kamennou deštrukciou na dvoch
miestach:
a) bezprostredne od severnej
strany domu smútku v rozsahu
20x15 m, ktoré by mohli indikovať okrem predpokladaných základov po románskej rotunde aj
ďalšie objekty súvisiace so zaniknutou sakrálnou stavbou;
b) v severovýchodnej časti
meranej plochy v rozsahu 7x4 m,
ktoré by mohli indikovať ďalšie
objekty súvisiace so zaniknutou
sakrálnou stavbou.
S veľkou pravdepodobnosťou tu ide o väčší rozsah zaniknutých murív, ktoré majú nielen
oblý tvar, ale aj pravouhlé zakončenia. Výsledky získané
georadarovým meraním doporučujem overiť archeologickými výkopovými prácami.”
Nedovolí mi nespomenúť P.
Sólmosa Szilvestra z rehole benediktínov, ktorý úcte a štúdiu
ich histórie venoval celý svoj
život (†2006). Vďaka za ochotu, spoluprácu a pomoc patrí
neb. T. Tóthovi, starostovi obce
Kubáňovo, doc. PhDr. Michalovi Slivkovi, CSc., RNDr. J.
Tirpákovi, CSc., PhDr. J. Beljakovi, PhD., J. E. Mons. ThDr.
V. Judákovi, PhD., Mons. ThDr.
L. Belásovi, Mgr. Dušanovi
Dúbravickému, mnohým cirkevným hodnostárom i erudovaným odborníkom a ľuďom
dobrej vôle. Vďaka patrí aj
obyvateľom obce Kubáňovo,
ktorí nezabúdajú na svoje korene, svoju históriu, prahnú po jej
poznaní, ctia a vážia si ju.
Na základe vyjadrení odborníkov je nevyhnutné vykonať
archeologický výskum – sondážny výkop na zistenie ďalších údajov. Pevne dúfam, že sa
nám podarí aj v tomto smere
naplniť slová historika zo 6.
storočia: „Rodisku či vlasti osož
dňom i nocou, koľko len môžeš.
Rozprávaj o pamiatke otcov,
skúmaj počiatky svojho ľudu a
váž si jeho dejiny a dejepisné
práce.”
M. Kačáni
Geodetická kancelária
Geodetické a kartografické práce
– geometrické plány
– zameranie budov a novostavieb
– zameranie a vytýčenie vlastníckych hraníc
– vytýčenie pozemkov a stavebných pozemkov
– iné
Milan Koháry
tel.:0908-632457
E-mail: [email protected]
Šahy, Hlavné námestie č. 17 (na poschodí)
Hontianske listy
11
september 2012
Normálne?
Nedávno sme si pripomínali 44. výročie
vojenskej intervencie armád Varšavskej
zmluvy a zároveň s ním aj začiatok takmer
štvrťstoročného pobytu sovietskych vojsk
na území vtedajšieho Československa. Armády si na podnet „cestovnej kancelárie”
CCCP vybrali za najvhodnejšiu destináciu
svojej dovolenky práve našu vlasť.
Skôr než by ma niekto zatracoval kvôli
môjmu sarkazmu, vopred sa ospravedlňujem, že o tejto tematike píšem posmešne, ale
s humorom sa ľahšie znášajú aj tie najbolestivejšie veci, teda aj toto. Teda taký čulý
cudzí ruch u nás ešte od vpádu Tatárov či
Turkov asi nikdy nebol. Vtedajší vedúci hotelov, reštaurácií či múzeí by si inokedy
mohli oblizovať všetkých desať prstov od
radosti z rastúcich príjmov, ale cieľom spomínaných turistov nebolo oboznamovanie
sa s našou kultúrou či dejinami. Akoby tieto
mohli zaujímať nejakého od púšte Gobi, preveleného, sotva píšuceho, čítajúceho a práve preto za vojaka maximálne sa hodiaceho
syna kočovných pastierov? Takýto vojak
bol schopný rozstrieľať hoci aj splachovací
záchod, lebo mu nahovorili, že všetko, čo
pochádza z Anglicka, čiže zo západu, je mimoriadne nebezpečné pre komunizmus.
Niet sa prečo diviť, že týmto vojakom opísali našu vlasť ako zhubný nádor, ktorý treba za každú cenu zlikvidovať. Viem si predstaviť i to, že aj augustové horúčavy považovali provokáciou voči vojakom zo Sibíre.
Z dôvodu zvyšovania vzdelanostnej úrovne
vojakov okupačných síl sa potom uchýlili
k paranoidným praktikám, výsledkom čoho
začali našu inteligenciu a pokrokovo zmýšľajúcich ľudí zatvárať hlava-nehlava. Nakoľko sa tento proces zdal trošku zdĺhavým,
z naplánovanej niekoľkodňovej „dovolenky” sa nakoniec nazbieralo vyše dvadsať rokov. All inclusive. Na úkor nás a hlavne na
úkor našich komôr. Oproti terajším herniam, v ktorých sa hracie automaty nazývajú jednorukým zlodejom, sa vtedy začala
éra ruskej rulety. Doba obojručných zlodejov. Komunistická strana dostávala do ruky
nevídanú moc, no jej pohlavári mohli tancovať iba tak, ako im špagáty, zbiehajúce sa
do rúk sovietskych súdruhov, dovolili. Po
dvadsaťročnej nadvláde sa však zrodila
perestrojka a so zadosťučinením sme sledovali, ako tovarišom vypršala dovolenka a
začali sa vracať domov opäť obrábať doteraz zanedbanú tajgu a step. Po viac ako 20
rokoch v chomúte sme si konečne mohli
vyhodiť z kopýtok. Po 44 rokoch sme napokon tam, kde sme. Okupantov, našťastie,
nemáme, ale stále sa tu nájdu takí, ktorí nad
nami panujú. Za oných čias sme nepoznali
nezamestnanosť, každý povinne musel pracovať, hoci nás vtedy bolo vyše pätnásť miliónov. Teraz z toho zostatku piatich miliónov skoro štvrtina nemá prácu. Ani náhodou
neoplakávam staré časy, iba plačem nad
dneškom. Vtedajší „turisti” od nás iba brali,
a predsa mal každý všetko. Dnešní turisti
nám teraz nosia peniaze a každý má všetko,
iba my nie.
Od odchodu okupačných vojsk už uplynulo vyše dvadsať rokov. Máme teda nádej,
že sa znovu pritrafí akási nová perestrojka,
ktorá nám prinesie úľavu a zmeny, o ktorých už toľko rokov snívame? Alebo by bolo lepšie, keby nás z toho snívania nikdy
nikto nezobudil?
Július Belányi
Výstavný predmet mesiaca
Portrét Eleméra Pongrácza
Na portréte, vytvorenom Veronikou M.
Simon technikou pastelu, je vyobrazený pôvodca myšlienky založenia Hontianskeho
múzea a jeho prvý riaditeľ Elemér Pongrácz. Portrét je súčasťou stálej expozície
dejín Hontu v Hontianskom múzeu a
uvádzame ho na tomto mieste pri príležitosti 110. výročia založenia a 20. výročia
obnovenia činnosti Hontianskeho múzea.
Aj o ňom budeme môcť počuť v sérii prednášok, kde muzeológovia a vedúci múzejní
pracovníci (Attila Agócs – Fiľakovo, Miroslav Lukáč – Krupina, Balázs Mészáros a
Petra H. Szabó – Vác, Július Juhász – Štúrovo, Tibor Pálinkás – Šahy) predstavujú
múzeá, prevádzkované ich mestami. Podujatie, na ktorom každého srdečne očakávame, sa uskutoční v budove MsÚ Šahy 13.
septembra 2012 so začiatkom o 9.00 hod.
Podujatie finančne podporil Úrad vlády
SR a Ministerstvo kultúry SR.
Mgr. Tibor Pálinkás
Sobášnosť a rozvodovosť v Nitrianskom kraji v roku 2011
Sobášnosť, hoci nie je javom bezprostredne súvisiacim s reprodukciou obyvateľstva, sa radí medzi procesy demografickej
reprodukcie, pretože má stále významný
vplyv na pôrodnosť.
Zo spracovaných údajov, ktoré prezentuje Štatistický úrad Slovenskej republiky –
pracovisko ŠÚ SR v Nitre vyplýva, že v roku 2011 bolo v Nitrianskom kraji uzavretých 2917 manželstiev, čo je o 29 viac ako
v predchádzajúcom roku. Hrubá miera sobášnosti (počet sobášov na 1000 obyvateľov stredného stavu) dosiahla hodnotu 4,2 ‰
a vzrástla oproti roku 2010 o 0,1 bodu. Sobášne správanie je možné najlepšie vyjadriť
z počtu uzavretých manželstiev z pohľadu
veku snúbencov. Naďalej pokračuje trend
zvyšovania priemerného veku pri vstupe do
manželstva, a to u mužov aj žien. V sledo-
vanom roku dosiahol priemerný vek mužov
pri sobáši 33,3 a u žien 30,1 rokov.
Najviac sobášov na 1000 obyvateľov bolo uzatvorených v okrese Zlaté Moravce
(4,8) a najmenej v okrese Komárno (3,7).
Čo sa týka veku snúbencov, najvyšší priemerný vek ženíchov pri sobáši bol evidovaný v okrese Levice (34,5 roka), naopak najnižší vek mali ženísi v okrese Zlaté Moravce (31,5 roka). Nevesty dosiahli najvyšší
vek v okrese Komárno (31 rokov) a najnižší
v okrese Zlaté Moravce (28,9 roka).
Rozvod je zákonný spôsob zániku manželstva. V uplynulom roku bolo v kraji rozvedených 1525 manželstiev, čo je o 100 menej ako v roku 2010. Hrubá miera rozvodovosti bola 2,2 ‰. Na 100 sobášov pripadlo
52,3 rozvodov, čo je najvyššia hodnota spomedzi všetkých krajov SR. Pri porovnaní
okresov Nitrianskeho kraja najviac rozvodov na 100 sobášov bolo evidovaných v okrese Komárno (62,7) a najmenej v okrese
Šaľa (42,5), kým celoslovenská hodnota
bola na úrovni 43,3.
Takmer 62 % rozvedených manželstiev
boli manželstvá s maloletými deťmi. Priemerná dĺžka trvania manželstva bola 14,4
roka. V roku 2011 bol priemerný vek muža
pri rozvode 41 a ženy 38,3 roka. Najčastejšou príčinou rozvratu manželstva tak na
strane muža aj na strane ženy bola rozdielnosť pováh, názorov a záujmov (51,7 %). U
mužov bola častá aj nevera (14 %), ostatné
príčiny (12,5 %) a alkoholizmus (9,5 %). U
žien súd nezistil zavinenie v 19,3 %, ostatné príčiny tvorili 14,4 % a nevera 8,3 %.
Ing. Eva Rakovská
ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre
12
Hontianske listy
september 2012
Kto s kým v septembri
V. liga – východ – muži
5. k. Šahy – Dolný Ohaj
6. k. Komjatice – Šahy
7. k. Šahy – Svätý Peter
8. k. Zlatná na Ostrove – Šahy
9. k. Šahy – Tvrdošovce
V. liga – východ – dorast
Šahy – Kolárovo
Zemianska Olča – Šahy
Šahy – Svätý Peter
Zlatná na Ostrove – Šahy
Šahy – Imeľ
III. liga – juh – žiaci
4. k. Šahy – Močenok
5. k. Nesvady – Šahy
6. k. Šahy – Kolárovo
7. k. Želiezovce – Šahy
8. k. Šahy – Okoličná na Ostrove
5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
Oblastné majstrovstvá
Horné Turovce – Nová Dedina
Podlužany – Plášťovce
Hr. Kľačany – Horné Turovce
Plášťovce – Veľký Ďur
Horné Turovce – Plášťovce
Horné Turovce – Plášťovce
Kalinčiakovo – Horné Turovce
Plášťovce – Nová Dedina
Horné Turovce – Pohr. Ruskov
Hronské Kľačany – Plášťovce
Oblastné majstrovstvá – 2. trieda
5. k. Dolný Pial – Demandice
Ipeľský Sokolec – V. Kozmálovce
6. k. M. Kozmálovce – Demandice Bory – Ipeľský Sokolec
7. k. Demandice – Keť
Ipeľský Sokolec – Žemberovce
8. k. V. Kozmálovce – Demandice
Pukanec – Ipeľský Sokolec
9. k. Demandice – Bory
Ipeľský Sokolec – Veľké Turovce
5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
Ipeľské Úľany – Pukanec
Mýtne Ludany – Veľké Turovce
Veľké Turovce – Ipeľské Úľany Veľké Turovce – Ipeľské Úľany
Ipeľské Úľany – H. Semerovce Pl. Vozokany – Veľké Turovce
Mýtne Ludany – Ipeľské Úľany Veľké Turovce – Lok
Ipeľské Úľany – M. Kozmálovce Ip. Sokolec – Veľké Turovce
Hontianske listy
5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
Horné Semerovce – M. Kozmálovce
Horné Semerovce – Mýtne Ludany
Ipeľské Úľany – Horné Semerovce
Horné Semerovce – Pl. Vozokany
Lok – Horné Semerovce
5. kolo – 2. sept., 16.00
6. kolo – 9. sept., 16.00
7. kolo – 16. sept., 15.30
8. kolo – 23. sept., 15.30
9. kolo – 30. sept., 15.30
5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
Oblastné majstrovstvá – 3. trieda
Pastovce – Beša
Tupá – voľno
Bátovce – Pastovce
Tekovské Lužany – Tupá
Pastovce – Hronovce
Tupá – Lontov
Pastovce – voľno
Vyškovce nad Ipľom – Tupá
Pastovce – Tek. Lužany
Tupá – Málaš
5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
Vyškovce nad Ipľ. – T. Lužany
Lontov – Vyškovce nad Ipľom
Vyškovce nad Ipľom – Málaš
Vyškovce nad Ipľom – Tupá
Farná – Vyškovce nad Ipľom
Lontov – Málaš
Lontov – Vyškovce n. Ipľom
Tupá – Lontov
Lontov – Farná
Malé Ludince – Lontov
Zápasy 3. triedy majú výkop 3 hodiny pred ÚHČ ObM a 2. triedy
Mgr. Gabriel Szikora
40. Ipeľský pohár – 3. Memoriál
Ferdinanda Daučíka
Od roku 1972 sa pravidelne
stretávajú futbalisti zo šahanských stredných škôl a spriatelených škôl z Maďarska a Českej republiky. Stretnutia sa zúčastňujú športovci z ôsmich
škôl. Od roku 2010 podujatie
nesie i podnázov Memoriál Ferdinanda Daučíka, ktorý mu bol
udelený pri príležitosti 100. výročia narodenia Ferdinanda
Daučíka.
Terajší 40. ročník medzinárodného futbalového turnaja sa
uskutoční 28.-29. septembra
2012.
RF
Mesačník hontiansko-poipeľského regiónu.
www.sahy.sk
EV MK 3212/09
Zodpevedný redaktor: Peter Štrba
Tel.: 036/7411 026.
E-mail: [email protected]
Redakčná rada: PaedDr. Beata Bazalová, Marta Bendíková, Mgr. Edita Matyisová, Vojtech Bendík, Mgr. Tibor Tóth.
Technické spracovanie: Andrea Hajdú.
Vydavateľ: Mesto Šahy, Hlavné nám. č. 1, 936 01 Šahy; tel.: 036/7411071
Tlač: Runner Media Balassagyarmat.
Redakcia sa nestotožňuje so všetkými uvedenými názormi v publikovaných článkoch a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov.
Za obsah a jazykovú stránku reklamných textov redakcia nezodpovedá.
Download

Hontianske listy sept. ´12.pdf