www.sahy.sk
Šahy
Hontianske listy
XXI. ročník
december 2012
12. číslo
Nebojte sa!
„Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď
zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes
v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.”
(Evanjelium podľa Lukáša 2,10-11)
Ako rýchlo a ako ľahko sa do nášho života vkradne strach. Stačí len jediné slovo na
to, aby sa dni nášho pokojného života zmenili na zúfalstvo s ním spojené. Stačí jedno
jediné slovo a všetka radosť, ktorú sme prežívali, sa premení na smútok. Smrť, choroba, rozvod, nezamestnanosť, povodeň, havária, vražda, nešťastie, zrada, krádež – tieto a ešte mnohé iné slová prinášajú do nášho
života strach, nepokoj a beznádej. Ony sú
tou čiernou dierou, v ktorej mizne radosť i
nádej, pokoj i šťastie. Prítomnosť problému
či situácie vyvolávajúcej strach si často vysvetľujeme ako neprítomnosť Boha v našom živote. Toho mocného Boha, ktorý
stvoril svet, jediným slovom stvoril vesmír i
všetko, čo ho napĺňa. Mnoho veriacich ľudí
sa práve na základe ťažkej životnej situácie
rozhodne odvrátiť od viery v živého Boha.
Utekajú od Toho, ktorý je Kniežaťom pokoja rovno do rúk Božieho nepriateľa. Koľkí
z kresťanov sa namiesto utiekania k Bohu a
vytrvalej modlitbe vrhli do rúk liečiteľa,
veštca, či jasnovidca? Či azda Boh mlčí, a
preto nám ani nič iné v dnešnej dobe nezostáva?
Boh nemlčí. On sa k nám prihovára
v tom správnom, aby nám nanovo vlial do
života nádej, radosť i potešenie a daroval
nám svoju lásku. Hovorí ku nám, aby pri-
niesol svetlo do našej tmy. Podobnú situáciu
prežívali aj pastieri, ktorí si v jednu pokojnú
noc konali na betlehemských poliach svoju
prácu. Strážili si stádo a premýšľali nad
svojim životom, rodinami, nad tým, či ich
stádo v noci nič neohrozí, a spolu čakali na
príchod nového dňa. Vtom ich v premýšľaní
niečo vyrušilo. Zjavil sa anjel Pánov a oni
sa začali báť. Mocní, nebojácni muži, ktorí
boli odhodlaní svojím životom brániť a
chrániť svoje stádo, zrazu dostávajú strach.
Nevedia, čo sa deje, na túto situáciu neboli
pripravení. Oni čakali nepriateľa a zrazu ich
postretlo niečo úplne iné a nečakané.
Ako často si aj my vzdychneme: „Tak toto sme naozaj nečakali. Všetko iné áno, ale
toto nie!”. Spanikárime a začneme hľadať
odpoveď na otázku: „Prečo práve ja? Kto
mi dá radu, kto mi teraz pomôže?“ Neunáhlime sa. Čakajme na Božie slovo aj v tej najneočakávanejšej chvíli.
Keby boli pastieri v nečakanej chvíli naplnení hrôzou a strachom utiekli, neboli by
sa dozvedeli posolstvo Božej lásky. Ak by
zutekali, nepatrili by medzi prvých, ktorí
mohli vidieť Ježiša. Prestrašení pastieri čakali a počúvali slovo adresované práve im
v tomto nočnom ustráchanom čase. „Nebojte sa, veď zvestujem Vám veľkú radosť ...!”
Naozaj sa netreba báť? Skutočne mi Boh
prináša riešenie? Môže On pomôcť prekonať môj strach, vyriešiť moju ťažkú situáciu?
Niekto povedal, že v Biblii sa 365-krát nachádza výraz „neboj sa”, „nebojte sa”. Priznám sa, že som to nepočítala, ale viem, že
stačí len jediné Božie Slovo a strach pomi-
Cena 0,35 €
Z obsahu
...o mestských oceneniach
2. str.
Dedičstvo otcov...
4. str.
„Boh sa stal
človekom...”
5. str.
Protestné
zhromaždenie
9. str.
5. šahanský
zumbathon
12. str.
nie. Krásne to vyjadril stotník z Kafarnaume,
keď vyznal: ,,... povedz len slovo a ozdravie
môj sluha.” (Mat 8, 8)
Pán Boh sa k nám aj počas tohtoročných
vianočných sviatkov prihovára svojím mocným a verným slovom. Slovom nádeje,
radosti a pokoja. Nebojte sa, nebojme sa!
Boh je s nami. Ak jedno slovo dokáže zmeniť naše pokojné dni na trápenia, dovoľme
Pánu Bohu, aby Jeho jediné slovo upokojilo
búrku v našom živote. Otvorme uši i srdce
počas prichádzajúcich sviatočných dní a
započúvajme sa do Božieho slova plného
lásky a nádeje. Veď i nám znie tá radostná
zvesť z betlehemských polí: „Nebojte sa,
veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes
v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus
Pán.”
Hana Peničková,
evanjelická farárka
Bezpečie, pokoj, šťastie a láska občanom mesta
Vážení čitatelia!
V dnešnej uponáhľanej dobe, v čase, keď
žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa občas pozastaviť. Krátkym, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme
si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť
na bežné problémy. Veď byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci. To, že nás čas Vianoc vracia do minulosti a do krásnych rokov mlados-
ti, nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja.
Po uponáhľanom roku, plnom každodenných starostí, je pocit bezpečia, pokoja, šťastia a lásky zaslúženým darom. Pokúsme sa
teda vytvoriť podobnú atmosféru v našich
domovoch a našich rodinách. Zachovajme si
posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom
pokoja, lásky a porozumenia.
Vážení čitatelia, chcem vám poďakovať
za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo usku-
točnených povinností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v prospech nás všetkých.
Želám vám radostné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov, želám vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia.
Tým najmenším prajem, aby pod vianočným stromčekom našli vysnívaný darček,
aby svojou radosťou a úsmevom obdarovali
svojich rodičov.
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta Šahy
Príjemné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2013 Vám praje
ING. JÁN LŐWY, PRIMÁTOR MESTA ŠAHY,
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, MESTSKÝ ÚRAD
A REDAKCIA HONTIANSKYCH LISTOV
Hontianske listy
december 2012
2
INFORMÁCIE
Z RADNICE
Primátor a poslanci rozhodli
o mestských oceneniach
26. zasadnutie mestského zastupiteľstva
/MsZ/ v Šahách, ktoré viedol primátor Ing.
Ján Lőwy, sa konalo 28. novembra za účasti všetkých poslancov.
Po otvorení, voľbe návrhovej komisie a
určení overovateľov zápisnice PhDr. Tatiana Wenclová, predsedníčka novo zostavenej mestskej školskej rady, naznačila zámer
činnosti školskej rady v nastávajúcom štvorročnom období. V rámci interpelácie poslancov odzneli poznámky k zničeným dopravným značkám a k zmluve s Finančným
riaditeľstvom SR.
Poslanci zobrali na vedomie všetky predložené správy a informácie – o činnosti
športových organizácií v meste (s poznámkou, aby sa dodržalo percentuálne rozdelenie
dotácie z mestského rozpočtu pre športové
oddiely), o riešení sťažností (v roku 2012
bolo podaných sedem, z ktorých tri boli
opodstatnené, jedna je ešte v štádiu riešenia,
dve boli odložené a u jednej bolo konanie
zastavené), o priebehu realizácie úspešných
projektov (bolo ich 20, pri vlastnom vklade
mesta – 42 335 eur – pre mesto predstavujú
príjem 436 168,68 eur; 7 projektov je ešte
v schvaľovacom konaní), ako aj o hodnotení
XXXI. Dní kultúry v Honte.
Poslanci s menšími úpravami schválili
text zápisu do kroniky mesta Šahy za rok 2011.
Na základe návrhu projekčnej organizácie Prokon poslanci navrhli realizáciu dočasného zabezpečenia telocvične za pomoci
miestnych podnikateľov, resp. odznel aj návrh na vypísanie verejnej zbierky na zabezpečenie finančného krytia opravy.
MsZ schválilo vypísanie obchodnej verejnej súťaže na prenájom bývalej budovy
reštaurácie Lagúna, ako aj vypísanie ďalšieho kola aukčného predaja budovy bývalej
polikliniky a budovy lekárne Alba.
Najzávažnejším bodom programu bol
návrh všeobecne záväzného nariadenia
mesta (VZN) č. 4/2012 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach. Po viacerých pripomienkach, v ktorých sa konštatovalo, že dôjde len k veľmi miernemu zvýšeniu daní,
poslanci schválili VZN (jeden poslanec hla-
soval proti).
Poslanci tajným hlasovaním rozhodli o
udelení titulu Čestný občan mesta Šahy
za rok 2012 pre Bélu Pásztora, primátora
mesta Veresegyház a o Cenách mesta Šahy
za rok 2012 pre PaedDr. Beatu Bazalovú,
Ladislava Molnára a pre 27. skautský zbor
Szent Imre v Šahách. Ďalej zobrali na vedomie informáciu o udelení Ceny primátora
mesta Šahy za rok 2012 pre Pečať mesta
Šahy – Sigillum oppidi Saag a Olympijský
klub Alojza Szokolyiho. Ocenenia budú
odovzdané na slávnostnom zasadnutí MsZ
v januári 2013.
Zastupiteľstvo schválilo aj uznesenie o
použití rezervného fondu, rozpočtové opatrenie č. 2, ako aj správu komisie výstavby, že
nie je potrebné zmeniť územný plán mesta.
Potvrdilo pridelenie uvoľnených mestských
bytov pre 3 uchádzačky (Oľga Muchová,
Eva Horváthová a Agneša Šerešová).
Vo všeobecnej diskusii odznelo niekoľko
pripomienok poslancov (parkovné formou
sms-ky, pozemok bývalých jaslí na Školskej
ulici, autobusová zastávka, daň za psy), ako
aj predsedov výborov mestských častí.
Trojhodinové zasadnutie ukončil primátor mesta.
-š-
Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy
bývalej reštaurácie Lagúna (predtým jedálne ZŠ)
(Výňatok, kompletný text obchodnej verejnej súťaže je zverejnený na webovej stránke mesta: www.sahy.sk)
Mesto Šahy na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 26-VIII.g/12-Z zo
dňa 28. 11. 2012 vyhlasuje prenájom majetku formou obchodnej verejnej súťaže.
I. Vyhlasovateľ: mesto Šahy, Hlavné
námestie č. 1, 936 01 Šahy; IČO: 307513,
DIČ: 2021020716, e-mail: [email protected];
kontaktné osoby: Ing. Ján Lőwy, tel.: 036/
7410150, mobil: 0905 293075; Ing. Július
Czajtányi, tel.: 036/7412284, mobil: 0903
565846.
II. Predmet súťaže: podávanie ponúk na
prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Šahy, podľa
výpisu z LV č. 1 – vlastník mesto Šahy: budova bývalej jedálne ZŠ, neskôr reštaurácia
Lagúna na parc. č. 49/14, Ul. J. Kráľa č. 58/5,
Šahy, s vedľajšími nebytovými priestormi o
celkovej výmere priestorov 332 m2. Minimálna výška mesačného nájmu je určená
platnou Cenovou mapou pre prenájom nebytových priestorov a pozemkov na území
mesta Šahy podľa účelu využitia nasledovne: obchodné a kancelárske – 70,00 €/m2/
rok, skladové a výrobné – 15,00 €/m2/rok,
služby, opravy – 20,00 €/m2/rok, poskytovanie zdravotnej starostlivosti – 35,00 €/m2/
rok, športové a výchovno-vzdelávacie –
15,00 €/m2/rok.
III. Podmienky prenájmu majetku
Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom majetku víťazovi súťaže podmienkou, že víťaz súťaže bude predmetný majetok využívať ako obchodné a kancelárske priestory,
reštauračné zariadenie, výrobné a skladové
priestory, poskytovanie služieb a opráv, relaxačno-športové centrum, poskytovanie
zdravotnej starostlivosti.
V prenajatom majetku nebude možné
prevádzkovať nočný bar, erotický salón a
diskotéku.
Nájomca bude povinný ročne investovať
do prenajatého nehnuteľného majetku sumu
vo výške 50 % celkovej ceny ročného nájomného, pričom mesto bude vopred písomne odsúhlasovať predmet a rozsah investícií
(množstvo, cenu a termín). /.../ Tieto náklady budú započítané do nájomného na základe položkovitých súpisov (dodávateľských
faktúr) vykonaných a prenajímateľom vopred písomne odsúhlasených investícií do nehnuteľného majetku tvoriaceho predmet
nájmu s uvedením nákladov na ich realizáciu. /.../ Po vykonaní zápočtu sa vložené investície stávajú majetkom mesta.
Nájomca sa zaväzuje hradiť všetky náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov s príslušenstvom, ako sú náklady za vykurovanie, vodné a stočné, úhrady za spotrebu elektrickej energie, odvoz komunálneho odpadu a ďalšie náklady súvisiace s užívaním predmetu nájmu.
Zmluva bude uzavretá s víťazným záujemcom do 30 dní po prijatí uznesenia o
schválení nájmu mestským zastupiteľstvom.
V prípade nedodržania stanovených lehôt zo
strany víťaza súťaže (do 30 dní uzavrieť s mestom zmluvu a zaplatiť cenu) bude prenajímaný majetok ponúknutý záujemcovi, ktorý
bude nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených ponúk.
IV. Spôsob podávania návrhov: súťaž-
né návrhy sa predkladajú v zapečatenej
obálke označenej heslom „Súťaž – prenájom nehnuteľností Lagúna” a doručujú sa na
adresu vyhlasovateľa (poštou alebo osobne).
V. Časový harmonogram
Začiatok obchodnej verejnej súťaže: 3.
decembra 2012.
Ohliadka prenajímaného majetku sa
vykoná v dobe od 6. decembra do 21. dec.
2012 na požiadanie záujemcu a po predchádzajúcej dohode s vedúcim oddelenia
MsÚ Ing. Júliusom Czajtányim.
Uzávierka predkladania ponúk: 10. januára 2013 do 11.00 hod.
Komisionálne vyhodnotenie ponúk: 16.
januára 2013 o 14.00 hod.
Oznámenie víťaznej ponuky všetkým
záujemcom: do 15 dní od schválenia nájmu
mestským zastupiteľstvom.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazom
obchodnej verejnej súťaže: do 30 dní od
schválenia nájmu majetku víťazovi súťaže
Mestským zastupiteľstvom v Šahách.
VI. Pravidlá obchodnej verejnej súťaže: sú uvedené na webovej stránke mesta
www.sahy.sk
Ing. Lőwy Ján,
primátor mesta
Do pozornosti dopisovateľov
Prosím našich dopisovateľov, aby svoje
články do januárového čísla Hontianskych
listov odovzdali najneskôr do 20. decembra ([email protected]).
Peter Štrba, zodp. red.
Hontianske listy
december 2012
INFORMÁCIE
Aktivity vedenia mesta
za mesiac november
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta:
6. nov. – rokoval o úverových možnostiach mesta v budúcom
roku vo VÚB v Leviciach;
7. nov. – rokoval so zástupcom Slovenskej sporiteľne o možnostiach úverovania investičného zámeru mesta;
13. nov. – zúčastnil sa na zasadnutí medzinárodnej konferencie
cezhraničnej spolupráce o príprave projektov na obdobie
2014–2020;
15. nov. – rokoval so zástupcami talianskej spoločnosti Zamperla o investičnom zámere spoločnosti vybudovať nové výrobné
kapacity s možnosťou zamestnania niekoľkých desiatok ľudí;
16. nov. – sa zúčastnil na oslavách Dňa študentstva v Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách;
19. – 20. nov. – sa zúčastnil na zasadnutí Rady ZMOS-u, kde
boli prerokované aktuálne otázky miest a obcí;
21. nov. – za účasti vedenia mesta a zástupcu Krajského pamiatkového úradu v Nitre sa uskutočnilo preberacie konanie ľavého krídla radnice po rekonštrukcii;
26. nov. – vedenie mesta prijalo delegáciu družobného mesta
Vác na čele s primátorom mesta a rokovali o možnostiach spolupráce v budúcom roku;
29. nov. – sa zúčastnil na zasadnutí Medzinárodného klubu, kde
rokovali o aktuálnych zmenách v daňovom systéme.
-PZ-
Aukčný predaj
budovy bývalej polikliniky
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Šahy č. 3/
2011 – Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta
Šahy a §9a ods. 1 písm. b/ zákona 138/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov mesto
Šahy ako vlastník nehnuteľností vypisuje dobrovoľnú dražbu
na odpredaj majetku mesta.
Predmet dražby:
a/ p. č. 1753/2 – zast. pl. o výmere 657 m2, budova so súp.
č. 589,
b/ p. č. 1753/1 – zast. pl. o výmere 482 m2,
c/ p. č. 1754 – zast. pl. o výmere 104 m2, garáže bez súp.
č., (areál bývalej polikliniky,
vrátane budovy), evidované na
LV č. 1, vlastník mesto Šahy.
Vyvolávacia cena nehnuteľnosti do dražby je určená a schválená uznesením mestského zastupiteľstva v Šahách č. 25-VI.e/
12-Z z 31. 10. 2012 vo výške
116 000 €. Vyvolávacia cena vychádza zo znaleckého posudku
č. 83/2012 zo dňa 23. 10. 2012
odb. znalca Ing. Eduarda Rácza.
Aukčný predaj sa uskutoční
dňa 27. 1. 2013 o 14.00 hod.
v divadelnej sále budovy Mestského úradu na Hlavnom námestí č. 1 v Šahách.
Tohto predaja sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré vložili dražobnú zá-
bezpeku na účet mestského úradu Šahy číslo 0028618822/0900
SLSP Šahy, a to 10 % vyvolávacej ceny najneskôr 10 min.
pred začatím verejnej dražby.
Záujemca o aukčný predaj nebytových priestorov musí mať
vyrovnané všetky záväzky voči
mestu Šahy.
Aukčný predaj vedie licitátor, ktorý oboznámi účastníkov
s podmienkami aukčného predaja. Vyššiu ponuku účastník
aukčného predaja signalizuje
zdvihnutím očíslovanej tabule,
ktorú dostane pred začatím
dražby.
Časový limit na vyššiu ponuku je jedna minúta po odznení
poslednej ponuky. Minimálna
výška vyššej ponuky je 100 €.
Právo na predaj získa ten, kto
ponúkne najvyššiu sumu. Dražobná zábezpeka sa odpočíta z konečnej sumy.
Ostatným účastníkom, ktorí
v dražbe boli neúspešní, sa dražobná zábezpeka vráti. Vydražiteľ v prípade, že nepodpíše
zmluvu s najvyššou ponúknutou
sumou do 30 dní odo dňa uskutočnenia dražby, stráca dražobnú zábezpeku, táto prepadne
v prospech mesta Šahy.
Účastnícky poplatok je 10 €,
pre verejnosť je vstupné 1 €.
Ing. Ján Lőwy,
primátor mesta
3
Z RADNICE
Aukčný predaj
budovy bývalej lekárne Alba
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Šahy č.
3/2011 – Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta
Šahy a §9a ods. 1 písm. b/ zákona 138/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov mesto Šahy ako vlastník nehnuteľností vypisuje dobrovoľnú dražbu na odpredaj majetku mesta.
Predmet dražby: budova s.
č. 38 na pozemku p. č. 49/2 a
pozemok p. č. 49/2, k. ú. Šahy,
J. Kráľa 3, Šahy (bývalá lekáreň ALBA), evidované na LV č. 1,
vlastník mesto Šahy.
Vyvolávacia cena nehnuteľnosti do dražby je určená a schválená uznesením mestského zastupiteľstva v Šahách č. 25-VI.
d/12-Z z 31. 10. 2012 vo výške
110 000 €. Vyvolávacia cena vychádza zo znaleckého posudku
č. 75/2012 zo dňa 1. 10. 2012 odb.
znalca Ing. Eduarda Rácza.
Aukčný predaj sa uskutoční
dňa 20. 12. 2012 o 14.00 hod.
v divadelnej sále budovy Mestského úradu na Hlavnom námestí č. 1 v Šahách.
Tohto predaja sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré vložili dražobnú zábezpeku na účet mestského úradu
Šahy číslo 0028618822/0900
SLSP Šahy, a to 10 % vyvolávacej ceny najneskôr 10 min. pred
začatím verejnej dražby. Záujemca o aukčný predaj nebytových
priestorov musí mať vyrovnané
všetky záväzky voči mestu Šahy.
Aukčný predaj vedie licitátor, ktorý oboznámi účastníkov
s podmienkami aukčného predaja. Vyššiu ponuku účastník
aukčného predaja signalizuje
zdvihnutím očíslovanej tabule,
ktorú dostane pred začatím
dražby.
Časový limit na vyššiu ponuku je minúta po odznení poslednej ponuky. Minimálna výška
vyššej ponuky je 100 €. Právo na
predaj získa ten, kto ponúkne najvyššiu sumu. Dražobná zábezpeka sa odpočíta z konečnej sumy.
Ostatným účastníkom, ktorí
v dražbe boli neúspešní, sa dražobná zábezpeka vráti. Vydražiteľ v prípade, že nepodpíše zmluu s najvyššou ponúknutou sumou do 30 dní odo dňa uskutočnenia dražby, stráca dražobnú zábezpeku, táto prepadne v prospech mesta Šahy.
Účastnícky poplatok je 10 €,
pre verejnosť je vstupné 1 €.
Ing. Ján Lőwy,
primátor mesta
Oznam mestskej knižnice
Mestská knižnica v Šahách oznamuje návštevníkom, že knižnica od 21. decembra 2012 do 2. januára 2013 bude zatvorená.
Kolektív knižnice Vám praje krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2013.
Nová obecná školská rada
Obecná školská rada v Šahách je iniciatívnym a poradným
samosprávnym orgánom, ktorý
sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej samosprávy z pohľadu školskej problematiky.
Členovia Obecnej školskej rady v Šahách pre funkčné obdobie 2012–2016 sú: PhDr. Tatiana Wenclová (predsedníčka, zástupca riaditeľov, riaditeľka gymnázia), Ing. Iveta Majerčíková
(podpredsedníčka, zástupca rodičov), PhDr. Eva Fajčíková (za-
pisovateľka, zástupca predsedov
školských rád, gymnázium), Ing.
Štefan Bugyi (zástupca riaditeľov, riad. strednej odbornej školy), Ing. Vojtech Hammersmidt
(zástupca riaditeľov, riad. odborného učilišťa), Mgr. Zuzana
Petrezsélová (zástupca riaditeľov, riaditeľka gymnázia s vyuč.
jaz. maď.), Mgr. Zsolt Bóna (zástupca predsedov školských rád,
ZŠ Lajosa Pongrácza s vyuč. jaz.
maď.), Mgr. Kristína Baksová
(zástupca predsedov školských
rád, ZŠ Janka Kráľa), JUDr. Judita Kučerová (zástupca rodičov), Ing. Klaudia Karvaiová
(zástupca zriaďovateľa, MsÚ
Šahy), Zoltán Gémesi (zástupca zriaďovateľa, poslanec MsZ).
Angelika Révész
Hontianske listy
december 2012
4
Simol Team
Simol, s.r.o.
Šahy, SNP č. 48
Všetkým našim zákazníkom
prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov a
šťastlivý nový rok 2013
Predvianočné zamyslenie
Dedičstvo otcov
zachovaj v nás, Pane!
Počas niekoľkých mesiacov
som v jednotlivých číslach Hontianskych listov vo svojich zamysleniach vyjadroval názor na
spoločenské dianie okolo mňa.
Všetky príspevky – i keď to bol
môj subjektívny pohľad – sa dotýkali všedného života, života obyčajných ľudí. Života, problémov,
ktoré pre svoje prežitie v súčasných zložitých ekonomických
podmienkach musia prekonávať
rodiny, jednotlivci, väčšina občanov tejto krajiny. A tých je nielen
na Slovensku, ale v celosvetovom
meradle naozaj, ako sa ľudovo hovorí, „neúrekom”. Či som mal pravdu
alebo nie, to vždy posúdil čitateľ.
Dnešné moje predvianočné zamyslenie aj preto trochu odbáča
od hospodárskych i politických
udalostí a problémov. V tomto predvianočnom období viac uvažujem,
v myšlienkach sa vraciam k Vianociach dávno minulým, tým, aké
sme prežívali pár rokov dozadu. A
možno i k tým, ktoré nás v tomto
roku ešte len čakajú. Ako nám ich
interpretovali naši rodičia, ako sme
ich chápali, prežívali ako malé deti a ako ich chápu naše deti i vnuci
dnes.
Symbolom príchodu Vianoc je
adventné obdobie, ktoré práve prežívame a ktoré sa začalo 2. decembrom. V mnohých rodinách, hlavne
v tých kresťanských, sa v chrámoch
svätia adventné vence zdobené najčastejšie vetvičkami ihličnatých
stromov, na ktoré sa vkladajú štyri
sviece. Začiatkom nového týždňa
sa zapáli nová svieca.
O Vianociach sa hovorí, že sú
sviatkami pokoja, lásky, zomknutosti rodiny pri štedrovečernom
stole, symbolikou narodenia malého Ježiška v chudobnej maštali
v betlehemských jasliach. Preto
mi nedá nezamyslieť sa nad zvykmi, ktoré sa rokmi strácajú, pritom
dlhé desaťročia (možno stáročia)
pretrvávali ako ľudové obyčaje a
prenášali sa z pokolenia na pokolenie.
Skôr než si rodina sadla za štedrovečerný stôl, na ktorom nemohli chýbať symboly Vianoc –
vianočný stromček, vianočná oblátka natret medom, ovocie (nie
tie dnešné subtropické, ale červené jabĺčka, mäkkučká hruška či
sušené slivky, uvarený hrach) – gazda, hlava rodiny, z každého kúska
požívatiny z vianočného stola odlomil štipku na tanier a zaniesol
do maštale zvieratám, ktoré choval.
Bola to väčšinou kravička, v chudobnejších rodinách koza, u väčšieho gazdu kôň, ale ani kurín neobišiel bez toho, aby hydine neponúkol z tých úlomkov vianočných
jedál. Každému zvieraťu sa tak ušlo niečo z taniera zo štedrovečerného stola. Až potom zasadla za
stôl celá rodina. V kresťanských
rodinách po Modlitbe Pána (Otče
náš), ktorú sa modlila nahlas celá
rodina, gazda ešte modlitbu zavŕšil slovami: „Bože, žehnaj tieto
dary, ktoré si nám požehnal v štedrosti a môžeme ich požívať z tvojej
milosti.” Až potom sa zasadlo za
štedrovečerný stôl. Prvým jedlom
bola oblátka potretá medom.
V mnohých rodinách kapustnica
z kyslej kapusty uvarená s hríbmi,
v tých bohatších rodinách i s kúskom pokrájanej klobásky. Opekance s makom, uvarený hrach, malá
podkovička vyprážaného kapra
(ak rodina tento druh jedla mohla
kúpiť). Až potom si vybral každý
ovocie, ktoré mu zachutilo.
Stôl zdobila zapálená svieca –
symbol života a upečený celý chlieb,
ktorý na stole musel „prežiť” Nový rok a nesmel byť načatý, aby aj
v novom roku ten „chlieb každodenný” nechýbal. Samozrejme, Vianoce sa neobišli bez vianočných
medovníkov, zdobených rôznymi
symbolmi každodenného života,
ktoré i dnes zdobia v mnohých
rodinách vianočný stromček a sú
súčasťou štedrovečerného stolovania. Po večeri znovu Modlitba Pána, u neveriacich iste nejaké želanie, a darčeky, ich rozbaľovanie,
najväčšia zvedavosť a radosť detí.
V mnohých rodinách sa išlo „vinšovať” k rodine, susedom. Skôr
než gazda otvoril dvere, návštevníci zaspievali pod oknom vianočnú
pieseň Narodil sa Kristus Pán, ra-
dujme sa... a nasledovalo mnoho
ďalších zvyklostí, o ktorých by sa
dali písať celé strany.
Keď už spomínam vianočné
obdobie, s ním sú spojené i ďalšie dni až po príchod Nového roka. I tento deň bol – a verím, že i
v súčasnosti je – výnimočný.
V mnohých rodinách sa dodnes na
Nový rok varí šošovicová polievka, ktorá má do rodiny priniesť
toľko peňazí, aby ich bolo nadostač po celý rok. V tento, no aj niekoľko dní po Novom roku, si ľudia navzájom želajú všetko najlepšie, hlavne zdravie. Ešteže tento zvyk pretrváva v našom povedomí i v tomto uponáhľanom, rozháranom svete, plnom očakávaní,
ale aj nepokojov a živelných pohrôm.
Už aj preto, že doba je taká
uponáhľaná, rozporuplná, ale i
moderná, zabúdame, aké zvyky si
kedysi ctili starí a prastarí rodičia,
a tak mnohé obyčaje zanikajú. Je
jedno, či ide o starších alebo mladšiu generáciu. A tak sa z našich
príbytkov vytrácajú naše pôvodné
národné zvyky. Duch skutočných
Vianoc sa stráca v predvianočnom
zho-ne po darčekoch, v tom, kto
má krajšie vyzdobený dom, okno
na paneláku, veľkolepejší vianočný stromček a neviem ešte aké
„naj”.
Poklady zvykov, nielen tých
vianočných, ktoré sme zdedili, by
sme si mali starostlivo strážiť. Je
to jedna z častí nášho národného
bohatstva. Lebo ak na toto všetko
zabudneme, zabúdame na to, čím
naozaj sme.
Bolo zvykom, že na štedrovečernú hostinu sa i z ďalekých krajín domov vracali otcovia, deti, príbuzní, aby vedno prežili sviatky
pokoja a príchod Spasiteľa, o ktorom už pred jeho narodením ho-
vorili mnohí proroci. Ako beží
čas, menia sa zvyky, zabúda sa
minulosť, ktorá spočívala v skromnosti.
Dnešné sviatky sú zväčša o
drahých darčekoch, o tom, kto bude mať veľkolepejší stromček či
vyzdobenejší dom. Táto záplava
„modernizmu” a materializmu
dusí tradičné Vianoce a mnohé
obyčaje.
Už aj preto, že mnohé rodiny
iste bude idyla vysnívaných Vianoc obchádzať i počas tohoročných sviatkov pokoja. Vďaka ekonomickej kríze budú Vianoce
v týchto rodinách skromné. Spoločenské pomery, ktoré boli vybojované nedávnym výročím 17.
novembra, v mnohom stratili z toho, o čo v tom období išlo. Sklamanie, triedne rozdiely, nezamestnanosť, chudoba sa stali realitou,
ktorú možno budú prekonávať a
zažívať ďalšie generácie.
Hovorí sa, že nádej zomiera
posledná. V tomto duchu by sme
všetci mali prežívať aj napriek
týmto každodenných problémom
celé obdobie Vianoc v nádeji, že
čas hojí rany, a po „neúrodných
rokoch” musia prísť i tie „úrodné”.
Našťastie, v pamäti mnohých,
najmä starších, zostávajú dávne
zvyky, a tí ich posolstvo odovzdávajú dnešným rodinám, aby ich aj
oni mohli prežiť vo viere a v nádeji.
Prejdú Vianoce a starý rok sa
stretáva s rokom novým. Preto po
niekoľkomesačných
zamysleniach v týchto našich Hontianskych listoch touto cestou chcem
zaželať všetkým čitateľom, ale aj
spoluobčanom celého poipeľského regiónu naplnenie všetkých
prianí, ktoré si do nového roka
2013 predsavzali.
Jozef Nemčok
Pintérova mäsiareň
Pokojné a príjemné vianočné sviatky
a šťastlivý nový rok prajeme
všetkým našim zákazníkom.
Hontianske listy
december 2012
„Boh sa stal človekom...”
Aby sme pochopili hĺbku Vianoc, musíme sa zamyslieť nad slovami apoštola Jána. On vo svojom hymne o Slove, ktoré sa
stalo telom, spomína aj fakt, že nie všetci
ho prijali. Ale pokračuje: „...tým, ktorí ho
prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi: tým,
čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani
z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle človeka, ale
z Boha.” Ak chceme zachrániť zmysel
Vianoc natrvalo, musíme sa aj my narodiť.
Narodiť sa z Boha. Ako tomu máme rozumieť? Odpoveď nám dáva jedno z najzaujímavejších stretnutí Ježiša počas jeho pozemského života. Bolo to stretnutie s Nikodémom. Prišiel za Ježišom v noci, lebo
nechcel, aby ho niekto spoznal. Bol totiž
členom veľrady a obával sa, aby ho stretnutie s Ježišom nekompromitovalo a neprinieslo mu problémy. Pri dlhom nočnom
rozhovore mu Ježiš povedal aj slová, ktoré
na Nikodéma hlboko zapôsobili: „Veru,
veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z
vody a Ducha Svätého, nemôže vojsť do
Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela,
je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.”
(Jn 3, 5-6)
To, čo sa narodilo z tela, je telom. Znamená to, že od chvíle prvého hriechu rodičov človek stratil Boží rozmer. Zostal len
vo svojom prirodzenom, ľudskom rozmere.
Takýto život dávajú svojim deťom rodičia.
Pokiaľ ide o Boží život, človek sa rodí mŕtvy. Boží život môže dať človekovi len Boh.
Stáva sa to v momente krstu. Vtedy môžeme hovoriť o novom narodení alebo o novom stvorení, alebo o Božom detinstve. To
vyjadrujú Ježišove slová, že čo sa narodilo
z Ducha, je duch. Ale tak ako v telesnom
vývoji človeka hovoríme o embryonálnej
fáze, tak aj krst je podobnou fázou. A
v oboch prípadoch sa dá hovoriť aj o interrupčnom zásahu. V prvom prípade ide o
telesnú interrupciu, ktorá ukončuje telesný
život. V druhom prípade ide o duchovnú
interrupciu, ktorá ukončuje duchovný život. Stáva sa to vtedy, keď Boží život v nás
nerastie, keď sa nerozvíja, keď nekvitne,
keď nevydáva ovocie. Takýto človek sa
síce telesne rozvinul, ale duchovne odumiera, alebo je mŕtvy. Duchovnú interrupciu spôsobuje hriech. Netreba sa ľakať, že
to hneď spôsobuje každý hriech. Pokiaľ
človek zhrešil, ale ho to trápi, ľutuje to,
vyspovedá sa z toho, tak môžeme hovoriť o
ohrození duchovného života, ale nie o jeho
smrti. Duchovná smrť nastáva vtedy, ak sa
človek sériou hriechov stáva netvorom.
Netvora poznáme z rozprávok. Je hrozný,
všetci sa ho boja a šíri
zlo. My v našom hod-
Sväté omše v šahanskom
katolíckom kostole
23. decembra (nedeľa)
8.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
9.30 – Svätá omša v slovenskom jazyku
11.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
24. decembra (pondelok)
22.30 – Polnočná vianočná svätá omša slovenská
24.00 – Polnočná vianočná svätá omša maďarská
25. decembra (utorok) – Narodenie Pána – Vianoce
8.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
9.30 – Svätá omša v slovenskom jazyku
11.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
26. decembra (streda) – Sv. Štefan, prvý mučeník
8.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
9.30 – Svätá omša v slovenskom jazyku
11.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
30. decembra (nedeľa) – Svätá Rodina
8.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
9.30 – Svätá omša v slovenskom jazyku
11.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
31. dec. (pondelok) – Poďakovanie na konci roka
16.30 – Svätá omša v slovenskom jazyku
18.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
1. januára 2013 (utorok) –
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky /Nový rok/
8.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
9.30 – Svätá omša v slovenskom jazyku
11.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
6. januára 2013 (nedeľa) – Zjavenie Pána
8.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
9.30 – Svätá omša v slovenskom jazyku
11.00 – Svätá omša v maďarskom jazyku
5
notení nepoužívame slovo netvor, ale
povieme, že niekto je horší ako zviera
(hnevník, chamtivec, bludár, pomstychtivec, rúhač, smilník, vrah...).
Cirkevný učiteľ sv. Anzelm, keď uvažoval o príchode Ježiša na našu zem, napísal
hlboké slová: „Deus factus est homo, ut
homo fieret Deus.” (Boh sa stal človekom,
aby sa človek stal Bohom.) Ak pochopíme
túto hlbokú myšlienku, tak sme pochopili
aj zmysel celého vianočného obdobia. Tak,
ako ju pochopila jedna dvorná dáma na
dvore francúzskeho kráľa Ľudovíta XV.
Raz sa prechádzala s kráľovskou dcérou
Lujzou, ktorá jej povedala: „Prosím vás,
nezabúdajte, že ja som dcéra kráľa.” Dvorná dáma jej pokojne odpovedala: „Ja som
zasa dcérou Boha.” Preto by sme mali do
svojho uvažovania o sebe a o zmysle nášho
života často vtlačiť myšlienku o našej hodnosti. Tá by nás mala viesť celým naším
životom. A tak, ako sme hrdí na svoje
meno, na svoju prácu, na svoju rodinu, na
svoje schopnosti, tak – a ešte viac – by sme
mali byť hrdí na naše povýšenie Ježišom
Kristom do sveta Božieho života. A záleží
len na nás, či si tento stav zachováme alebo
nie. Aký majú teda zmysel Vianoce?
Vidíme a počujeme, že mimoriadne veľký.
Veľký vtedy, keď sa Vianocami nič nekončí, ale práve začína. Keď sa začína
Kristus rodiť aj v našom živote.
Mgr. Marián Križan,
farár v Ipeľskom Sokolci
Bohoslužby
v evanjelickom chráme Božom
24. dec. 2012
25. dec. 2012
26. dec. 2012
30. dec. 2012
31. dec. 2012
1. jan. 2013
6. jan. 2013
–
–
–
–
–
–
–
Štedrý večer – 17.00 h.
1. sviatok vianočný – 9.30 h.
2. sviatok vianočný – 9.30 h.
Nedeľa po Vianociach – 9.30 h.
Silvester – 17.00 h.
Nový rok – 9.30 h.
Zjavenie Krista Pána – 9.30 h.
Príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a šťastlivý nový rok praje
všetkým zákazníkom
Fydy s. r. o.
František Jakab
Domáce potreby – železiarstvo
Cteným zákazníkom
a obchodným partnerom
ďakujeme za dôveru.
Hontianske listy
december 2012
6
Príjemné vianočné sviatky a
šťastlivý nový rok Vám praje
Reštaurácia Bieta
Všetkým cteným zákazníkom
radostné vianočné sviatky
a šťastlivý nový rok praje
Bytové zariadenie
FRASCH
Šahy, Hlavné nám. č. 37
Jubilant v literárnej kaviarni
Vianoce s macíkmi
Veľmi obľúbenou hračkou
popri bábikách sú medvedíky.
Vynálezca plyšových medvedíkov je Nemec Richard Steiff a
hračka počas svojej 110-ročnej
histórie niekoľkokrát zmenila
podobu, ale popularitu nikdy
nestratila.
Slečna Margarete Steiff, odkázaná na invalidný vozík, zhotovovala od roku 1880 v nemeckom mestečku Giengen am
Brenz plyšové zvieratká. Tieto
mäkké hračky boli v tom období
novinkou, no čoskoro sa stali
obľúbenými a rodina v roku
1898 založila továreň na výrobu
hračiek. Podľa kreslenej predlohy synovca Richarda Steiffa
začiatkom 20. storočia (okolo r.
1903-1907) začala firma vyrábať
plyšové medvedíky formou veľmi podobné živým zvieratám a
hračka získala dovtedy nevídanú popularitu. Zovňajšok, vonkajší poťah a materiál výplne
mackov sa časom menil. Poťahová látka bola mohér s dlhými
alebo krátkymi vláknami, alebo
mohérový plyš, v súčasnosti ho
nahrádzajú polyesterové materiály. Ako výplň používali handry alebo drevnatú vatu, ale ani
slama a bavlníková výplň neboli
zriedkavé. Neskôr sa všeobecným plniacim materiálom stala
penová, gumová a iná špongiovitá hmota. Podľa Teddy macka
(Teddy bear) – vyrábaného
v Amerike – bol mohérový plyš
aj u nás známy pod pomenovaním tedyber. Medvedíky nemeckého typu s drevnatou výplňou
na začiatku 50. rokov minulého
storočia zhotovované so sklenými očkami. Na tváričkách s trochu vyčnievajúcimi noštekmi
boli ústa a nos, na labkách pazúry vyšívali čiernymi niťami.
Výrobou plyšových medvedíkov sa v súčasnosti zaoberá nespočetné množstvo podnikov na
celom svete, ponúkajú deťom a
zberateľom obrovské množstvo
macíkov rôznych štýlov, tvarov,
farieb a rozmerov.
Kolekcia medvedíkov nášho múzea sa priebežne rozrastá,
od malých niekoľkocentimetrových po 60-70 cm vysoké hračky máme v súčasnosti cca. sedemdesiat mackov. V spôsobe
zobrazovania sa objavujú pohlavia (chlapček, dievčatko), rodina (otec, matka, deti) a životné
situácie a činnosti (spánok, lezenie na strom, púšťanie šarkana...) a iné.
V predsieni Hontianskeho
múzea vás čaká výstava s názvom Vianoce s macíkmi, kde si
medzi vianočnými pohľadnicami a symbolmi môžete zaspomínať na detstvo v spoločnosti 75
plyšových macíkov.
bszm
Dňa 7. novembra v podvečerných hodinách usporiadala
Mestská knižnica v Želiezovciach už 78. stretnutie v literárnej kaviarni. Hosťom bol Mgr.
Tibor Pálinkás, vedúci Hontianskeho múzea a Galérie Ľudovíta Simonyiho v Šahách, ktorý
okrem historických míľnikov
múzea a mesta Šahy pútavo porozprával aj o galérii. V tomto
roku si múzeum pripomínalo
pekné 110. výročie založenia.
Podujatie bolo spestrené obrazovou prezentáciou.
Ďakujeme prítomným za
aktívnu účasť, kaviarni Miracle
za poskytnuté občerstvenie a
domu kultúry za priestory. Ďalšie stretnutie v literárnej kaviarni plánujeme koncom januára
budúceho roka.
-b-
Konferencia muzeológov za účasti
šahanských prednášateľov
Odborná konferencia sa
uskutočnila už deviaty raz, toho
roku 25. októbra v Šamoríne
v budove Inštitúte Fórum za
účasti muzeológov, historikov a
bádateľov maďarských dejín na
Slovensku. Témou celodennej
konferencie (Musaeum Hungaricum IX) boli hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Podujatie zorganizovala Muzeologická spoločnosť
na Matúšovej zemi so sídlom
v Boldogu za spolupráce Inštitútu Fórum pre výskum menšín
v Šamoríne
a VlastiVšetkým našim zákazníkom prajeme
vedného
m ú z e a
príjemné prežitie vianočných
v Galante.
Na konsviatkov a šťastlivý nový rok 2013
ferencii
prezentovali svoje
výsledky
pracovníci
jednotlivých múzeí: MúTibor Gyurovics, Šahy
zeum Jána
Thaina (Nové Zámky), Gemersko-malohontské múzeum (Rimavská Sobota), Múzeum mesta Bratislavy, Východoslovenské múzeum (Košice), Tekovské múzeum (Levice), Xántus
János Múzeum (Győr, Maďarsko), Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho (Šahy), Inštitút Fórum pre výskum
menšín – etnologické centrum
Komárno.
Šahanskí odborníci so svojimi hodnotnými prednáškami
mali veľký úspech. Mgr. Tibor
Pálinkás pri príležitosti 110.
výročia založenia Hontianskeho
múzea predstavil prítomným
dejiny tohto kultúrneho stánku.
Marta Bendíková so svojou
prednáškou na tému „Aj hrať
nechaj” hovorila o význame
hračiek v zbierkach Hontianskeho múzea v Šahách a podala
mnoho nových informácií o bývalej šahanskej továrni hračiek.
Túto prednášku organizátori aj
prítomní kolegovia osobitne
ocenili za svoju originalitu.
Marta Solmošiová
Hontianske listy
7
december 2012
VELO SPORT SERVIS – BICYKLE
– predaj
– záručný a pozáručný servis
– plášte, duše a dloplnky
E. B. Lukáča 1 /vedľa pizzérie/
Piaty oberačkový sprievod
v Ipeľskom Predmostí
Všetkým našim zákazníkom
želáme
veselé Vianoce
a šťastný nový rok.
Piazza Italia
E. B. Lukáča 1, Šahy
www.piazzaitalia.sk
Pozvánka
Pečať mesta Šahy – Sigillum oppidi Saag
a mesto Šahy Vás pozývajú na
Vianočné ohrievadlo
21. decembra 2012
14.00 – Kresťanská Európa? – diskusné fórum v kaviarni
Piccolo; hostia: František Mikloško, Peter Zajac a
János Kulka
16.30 – Kultúrny program pri ohrievadle na Hlavnom nám.
Spomienková slávnosť
Sándora Sajóa
6. októbra sa už piaty raz
uskutočnil oberačkový sprievod
v Ipeľskom Predmostí. Podujatie sa začalo o 13. hodine slávnostnou omšou a požehnaním
úrody celebrovanými farárom
Ladislavom Gyönyörom v rímskokatolíckom farskom kostole.
Slávnostný sprievod, spestrený
krojmi a výzdobou vyrobenou
zo zeleniny a ovocia, prechádzal
ulicami obce, pričom účastníkov ponúkali gazdiné pred
bránami svojich domov chutnými koláčmi a pitím. Atmosféru
dňa zdokonalila výzdoba priestorov pred bránami domov, znázorňujúca veselé, vtipné výjavy zo
života ľudí. Vydarený deň uzavrela oberačková zábava.
Mgr. Tibor Pálinkás
Vzácna návšteva
družobného zboru
11. novembra Reformovaný
cirkevný zbor v Šahách prijal
vzácnu návštevu – členov družobného cirkevného zboru
z Vácu, z mestskej časti Kisvác.
Hostí na nedávno odovzdanej
fare (na jej výstavbu finančne
prispeli aj bratia z Kisvácu) na
čele miestnych veriacich prijal
miestny duchovný Jónás Izsmán a kurátor Zoltán Oros.
Spoločnú službu božiu viedol
poverený duchovný z Kisvácu,
dekan na dôchodku Mihály
Fónagy. Pekný a prospešný deň
uzavrel rozhovor pri spoločnom
obede.
Mgr. Tibor Pálinkás
Radostné vianočné sviatky
a šťastlivý nový rok
Vám praje
JUDr. Ľudovít Didi – REAL
advokátska a realitná
kancelária
Šahy, Hontianska cesta 4
Dňa 9. novembra sa uskutočnil Pamätný deň Sándora
Sajóa pri príležitosti 144. výročia narodenia tohto šahanského
básnika, pedagóga, rodáka nášho mesta, ktorý celý svoj život
stál veľmi blízko nášmu mestu,
mal veľmi rád ľudí aj prírodu
Poiplia.
Hlavným organizátorom 12.
ročníka podujatia bol Aladár
Z. Urbán, predseda Spoločnosti Palóc.
V rámci celodenného programu sa v priestoroch mestskej
knižnice uskutočnila medzinárodná recitačná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.
Účastníci zo Slovenska, Maďarska a Slovinska vystúpili
pred odbornú porotu. Prítomných pozdravil prednosta Ing.
Pál Zachar, a to aj hostí z maďarského mesta Jászberény, kde
Sándor Sajó učil štyri roky na
gymnáziu.
Poradie žiakov základných
škôl: 1. Botond Czeglédy (Rimavská Sobota), 2. Eszter Gömöri (Vinica), 3.-3. Péter Pál
(Lendva, Slovinsko) a Máté
Török (Nenince).
Poradie stredoškolákov: 1.
Ágnes Pálffy (Šahy), 2. Dorian Vida (Lendva, Slovinsko),
3. Erika Renáta Rigó (Jászberény, Maďarsko).
Porota trom súťažiacim udelila aj mimoriadnu cenu. Boli to
Zsófia Renczés (Diakovce),
Kolos Takács (Balassagyarmat,
Maď.) a Bence Ökrös (Vác, Maď.).
Po súťaži účastníci spomienku básnika uctili pred bustou básnika pri rímskokatolíckom kostole, kde slávnostný príhovor mala Hortiné dr. Bathó
Edit, riaditeľka Múzea Jász
v meste Jászberény (Maď.).
Marta Solmošiová
Príjemné vianočné sviatky
a šťastlivý nový rok
všetkým
svojim zákazníkom
praje
D. L. H., spol. s r. o.
8
december 2012
Úspešný štart gymnázia
Gymnázium v Šahách vstúpilo do nového školského roka veľmi aktívne a hneď
od prvých septembrových dní sa začalo
pripravovať na nové úlohy a aktivity. Medzi
prvé podujatia, ktorých sme organizátorom,
patril 40. ročník Ipeľského pohára vo
volejbale chlapcov a dievčat, ktorý sa
uskutočnil v dňoch 27.–28. septembra.
Okrem šahanských škôl sa tohto športového
podujatia už tradične zúčastnili aj družobné
školy z Valašského Meziříčí a Krupiny.
Športovému zápoleniu predchádzalo
slávnostné losovanie zápasov, pripravené
v spolupráci s Gymnáziom s vyučovacím
jazykom maďarským v Šahách. Slávnostné
losovanie zápasov sa nieslo v družnej atmosfére a bolo dôkazom pretrvávajúcej
pozitívnej spolupráce nielen dvoch gymnázií v jednom priestore, ale najmä pretrvávajúcich priateľských vzťahov s hosťujúcimi školami. Veľkú zásluhu pri realizácii 40.
ročníka medzinárodného športového podujatia o Ipeľský pohár má Nitriansky samosprávny kraj, ktorý finančne podporil
našu tradíciu, a za to mu patrí veľká vďaka.
Chuť pracovať pokračovala aj po namáhavom septembri prípravou na ďalšiu súťaž
pod názvom Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc dňa 22.
októbra. Cieľom súťaže bolo zábavnou formou práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, k poznávaniu nového.
Podujatie pripravili žiaci oktávy pod vedením vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry PhDr. Evy Fajčíkovej. Vo svojom
vystúpení sa držali tohoročnej témy: Kľúč
k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Akciu predstavovali tri zinscenované súdne
procesy, evokujúce jedno literárne dielo,
v ktorom boli zašifrované postavy a časť deja.
Po „súdnych procesoch” nasledoval
krátky rozhovor s otázkami pre žiakov, či
dokázali zistiť, o ktoré dielo ide, ktoré postavy tam vystupovali, kto je autorom
spomínaných diel. Odozva na takéto podujatie bola u žiakov veľmi pozitívna, žiaci
konštatovali, že alternatívnym vyučovaním
si zapamätajú viac informácií.
Žiaci našej školy ani tento rok neopomenuli súťaž Mladý moderátor a dvaja
žiaci reprezentovali školu v obvodnom kole
v Leviciach. Veronika Szabóová sa v ťažkej
konkurencii prebojovala do krajského kola
v Nitre, žiaľ, do celoslovenského kola sa jej
už postúpiť nepodarilo. Rovnako aktívni sú
žiaci 3. ročníka, ktorí sa zúčastnili inštruktážneho sústredenia v rámci Turnaja mladých fyzikov v Bratislave a školského kola
Zenitu v programovaní a preukázali tak
chuť zmerať si sily v prírodovedných predmetoch.
Hontianske listy
K úspešnému štartu na gymnáziu
prispieva pretrvávajúca chuť žiakov školy
pracovať v programe Zelená škola, čo je
odzrkadlením zvýšeného záujmu o svoje
okolie a snahy školy získať medzinárodný
certifikát. Významné miesto v živote našej
školy majú charitatívne aktivity a tohtoročná pomoc v podobe Dní nezábudiek na
podporu duševného zdravia.
Aj v tomto školskom roku majú žiaci
možnosť urobiť niečo pre šírenie dobrého
mena školy, naďalej sa im však naskytajú
možnosti rozvíjať najmä svoj intelekt a
osobnostný rast aj prostredníctvom medzinárodného certifikátu ECDL priamo
v priestoroch školy, ktorá sa stala Akreditovaným testovacím centrom pre certifikát
ECDL.
Gymnázium zápasí aj v tomto školskom
roku s mnohými problémami, nestráca však
chuť bojovať za udržanie svojho miesta
medzi strednými školami Nitrianskeho
samosprávneho kraja vďaka úspešným a
aktívnym žiakom, odhodlaným a obetavým
učiteľom.
PhDr. Tatiana Wenclová,
riaditeľka školy
Študenti SOŠ úspešní
aj v Českej republike
Od 3. do 5. októbra 2012 sa
Stredná odborná škola v Šahách zúčastnila na medzinárodnom športovom stretnutí v Bystřici nad Pernštejnem. Svoje
sily a športového ducha si zmerali v rôznych atletických disciplínach.
Chlapci získali 3 prvé miesta: skok do diaľky, beh na 100
m, štafetový beh (4 x 300 m),
dievčatá dve tretie miesta – beh
na 60 m, skok do diaľky a jedno druhé miesto – beh na 800
m.
Celkovo sa naša škola umiestnila na 2. mieste zo 6 škôl.
Na Geocachingu sme získali 3.
miesto a naši šikovní kuchári
získali 1. miesto.
Všetkým žiakom, ktorí sa
zúčastnili tohto stretnutia, ďakujeme.
-ad-
Sústredenie učiteľov v Šahách
Spoločný školský úrad v Šahách v spolupráci s Inštitútom celoživotného vzdelávania v Komárne zorganizoval akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov
šahanského regiónu, ktoré sa uskutočnilo
v októbri a novembri 2012. Riaditeľ inštitútu, uznávaný odborník Sándor Albert,
prednášal učiteľom z problematiky vnú-
torného hodnotenia a riadenia kvality na
školách.
Učitelia zo ZŠ Lajosa Pongrácza s vyuč.
jaz. maď., ZŠ Janka Kráľa, Strednej odbornej školy, Základnej umeleckej školy,
Gymnázia s vyuč. jaz. maď. a zo ZŠ Bálinta Balassiho s vyuč. jaz. maď. vo Vinici mali možnosť získané vedomosti aplikovať na
vlastnú školu, doplniť si vedomosti z oblasti vnútorného hodnotenia školy a inovovať
poznatky o metódach vnútorného hodnotenia. Cieľom druhého modulu bolo doplniť
si vedomosti z oblasti riadenia kvality a vypestovať potrebné zručnosti pre zavedenie
a uplatnenie systému riadenia kvality v školskej praxi. Ukončenie kontinuálneho vzdelávania sa uskutoční v januári 2013.
Angelika Révész
Hontianske listy
december 2012
9
Najlepšia materská škola v kraji
V zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave za prítomnosti prezidenta SR Ivana
Gašparoviča a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča v posledný októbrový deň slávnostne vyhlásili výsledky 5. ročníka najväčšieho dlhodobého projektu Slovenského olympijského výboru
– Olympijských festivalov detí
a mládeže Slovenska (OFDMS).
Pohár prezidenta SR získal
Košický kraj, ktorý dosiahol
najlepšie hodnotenie v kategórii materských aj základných
škôl. Druhý skončil Trnavský
kraj, najlepší v kategórii stredných škôl, a tretí Banskobystrický kraj. Do OFDMS v školskom roku 2011/12 sa zapojilo
3228 slovenských škôl.
Piaty ročník festivalov bol
doteraz najlepší. Počet zúčastnených škôl narástol o viac než
dvadsať percent, na čom sa určite podieľal fakt, že Slovenský
olympijský výbor (SOV) v tomto roku realizoval obrovský celoslovenský projekt Posolstva
Slovenska Hrám XXX. olym-
boli na návrhy krajských štábov
OFDMS ocenené najlepšie materské, základné, stredné i špeciálne školy, ako aj najaktívnejší
organizátori v krajoch a na konkrétnych školách. Všetky ocene-
piády Londýn 2012. Jeho súčasťou boli aj mnohé aktivity v rámci festivalov. Olympijské hry a
posolstvo na mnohých miestach
inšpirovali školy k zvýšenej aktivite. Okrem najlepších krajov
né školy dostanú od SOV športový materiál v hodnote 300 eur.
Projekt finančne podporuje ministerstvo školstva.
Jednotlivé ocenenia zástupcom škôl aj jednotlivcom odov-
Protestné zhromaždenie
Chceme pre naše deti vzdelanie, aké im
právom patrí?
Táto a iné otázky zazneli z úst učiteľov,
ktorí sa 26. novembra zišli na
Hlavnom námestí, aby účasťou
na protestnom zhromaždení
vyjadrili nespokojnosť s alarmujúcim stavom slovenského
školstva. Zvolávateľom zhromaždenia bola ZŠ na Ul. E. B.
Lukáča v Šahách, prítomným
zamestnancom šahanských škôl
sa prihovorila predsedníčka ZO
OZPŠaV tejto školz Mgr. Miloslava Grošaftová. Hneď na úvod
ocenila aktívnu účasť prítomných, ich jednotnosť, ktorá je
dôkazom toho, že problémy
v školstve nevnímajú len cez nedostatočné
finančné ohodnotenie svojej práce, ale v súvislostiach, ktoré na seba nadväzujú a spúšťajú lavínu vzniknutých problémov.
Zdôraznila, že hlavným cieľom ostrého
štrajkuje vyjadriť nespokojnosť so súčasným financovaním školstva, obhajovať záujmy a práva svojich členov a zamestnancov
škôl a školských zariadení v SR.
MVDr. Vít Vadovič zo ZŠ na Ul. E. B.
Lukáča uviedol svoj príspevok citátom známeho českého esejistu Gabriela Lauba: ,,To
je život, povzdychla si história, učiteľka života, každý rok učiť podľa nových osnov...”
Citát odráža súčasnú situáciu v našom školstve – neustále zmeny v ŠkVP, učebných
osnovách, nutnosť vytvárania vlastných
učebných materiálov, vydávanie nových
učebníc atď. Konštatoval, že aktuálne politické špičky v posledných dňoch zasievajú
svojimi vyhláseniami semienko neistoty
medzi učiteľov a semienko nenávisti s cieľom postaviť verejnosť proti učiteľom:
,,Vraj štrajkujeme v najnevhodnejšej chvíli,
práve vtedy, keď si všetci musíme uťahovať
opasky. Naozaj si všetci uťahujú opasky?
Alebo len my, obyčajní? Pre učiteľov nie je
ich práca len zamestnaním, skôr poslaním,
chcú z detí vychovať generáciu šikovných,
inteligentných mladých ľudí, k tomu však
potrebujú vyhovujúce podmienky, a to nielen
pre učiteľov, ale aj pre žiakov a nepedagogických zamestnancov školy. Je mi smutno
však z toho, keď vidím, že ľudia rôznych profesií sa stotožňujú s nami, no pritom naši
vlastní kolegovia z niektorých škôl Slovenska nepochopili, kde je ich miesto a štrajku
sa nezúčastňujú. Pravdepodobne nepochopili podstatu a ciele nášho snaženia.” Na záver vyzval prítomných: Preto Vás prosím,
stojte pri nás v našom boji! Nech sa štrajk
učiteľov stane aj štrajkom rodičov a priateľov školy!
Mgr. Grošaftová sa vyjadrila aj ku kritickým pripomienkam k štrajku – veď tí učitelia idú domov z práce už o 13.00. ,,Áno, stane sa, ale im treba nazrieť do tašky, v ktorej
majú písomky, triednu dokumentáciu, zápisnice a iné dokumenty, teda pokračujú v práci aj doma, kde ich nikto nevidí. Idú domov
preto, aby si v pokojnom prostredí prácu dokončili, pretože ich psychika je často vystavená stresu... Často však v škole zostávajú
zdali minister Dušan Čaplovič,
predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik,
predseda Slovenskej asociácie
športu na školách Marián Majzlík, predseda ústredného štábu
OFDMS Anton Javorka, generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVŠ SR
Ladislav Čambal, prezident
SOV František Chmelár, viceprezident SOV pre mládež Vladimír Miller a predseda Združenia olympijských klubov
Ivan Čierny.
Na návrh krajského štábu sa
najlepšou materskou školou
v Nitrianskom kraji stala Materská škola – Óvoda na Nám.
M. R. Štefánika v Šahách. Na
slávnosti sa zúčastnili riaditeľka
školy Zora Šuchterová a učiteľka Henrieta Pokorná.
Angelika Révész
do večera kvôli záujmovým útvarom – mnohé školy aktívne využívajú možnosť zapájania sa do projektov aj preto, aby bola škola
moderne vybavená počítačmi, učebnými pomôckami.” Neopomenula výhradu – načo
učiteľom zvýšiť platy, nemajú
dosť? ,,Našich žiakov učíme
asertivite a empatii, a to nejde bez
toho, aby sme sami neboli asertívni. Je mi úprimne ľúto ľudí,
ktorí robia za minimálnu mzdu,
v troch zmenách alebo sú nezamestnaní... Žiaľ, sú medzi nimi
aj rodičia niektorých našich
žiakov. Aj za to je zodpovedný
učiteľ? Pripomínam, že dnes
štrajkujeme aj za vyššie platy, ale
ide nám hlavne o prijatie opatrení na zníženie rozdielov v platových triedach. Jednoducho povedané, aby učiteľ nedostal len
určité percento z toho, čo dostane podobne
iný vysokoškolsky vzdelaný človek.”
Mgr. Grošaftová sa na záver poďakovala
za príspevky a za účasť na tomto protestnom
zhromaždení, prítomní obišli námestie a
pokojne sa rozišli.
-bbDo ostrého štrajku sa na území mesta
zapojili tieto školské zariadenia: Základná
škola Janka Kráľa (1 deň), Základná škola
na Ul. E. B. Lukáča (3 dni), Základná škola
Lajosa Pongrácza s vyuč. jaz. maď. (3 dni),
Spojená katolícka škola Ferenca Fegyvernekiho s vyuč. jaz. maď. (1 deň), Gymnázium Šahy (26. nov. celá škola, 27. a 28.
nov. išli do školy len končiace ročníky),
Gymnázium s vyuč. jaz. maď. (3 dni, 28.
nov. išli do školy len štvrtáci) a Stredná
odborná škola (3 dni).
Nezapojili sa: materské školy, Základná
umelecká škola, Špeciálna základná škola
a materská škola internátna a Odborné
učilište internátne.
-ar-
Hontianske listy
december 2012
10
Zo života Základnej školy
na Ul. E. B. Lukáča v Šahách
Pasovanie nových žiakov
za prvákov. Udalosť, ktorá už
od septembra rezonovala predovšetkým v ušiach našich najmenších – žiakov prvého ročníka, ktorí netrpezlivo očakávali
14. november. Niekoľko týždňov predtým žili prípravami na
túto slávnostnú udalosť, ktorá
vovej ulici, ktorí sa už tradične
pod vedením pani učiteliek
našej slávnosti zúčastňujú.
Prvákov pripraveným programom pozdravili žiaci ostatných ročníkov primárneho
vzdelávania a potom už nasledovala prezentácia vedomostí a
zručností, ktoré nadobudli po-
Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a šťastlivý nový rok praje
všetkým zákazníkom
DDD-služby
Viliam Baltazár, Šahy
Výstavný predmet mesiaca
Macík
ich uvedie do stavu žiackeho,
nacvičovali básne, piesne, usilovne sa učili, všetko pod taktovkou triednej učiteľky Mgr.
Blanky Petényiovej a vychovávateľky Edity Vargovej. Napokon sa dočkali. O 14. hodine
naše slniečka vpochodovali do
slávnostne vyzdobenej telocvične a vedení žiakmi 4. ročníka defilovali pred zrakmi prítomných rodičov a starých rodičov. Žltými tričkami, slniečkami na hlavách a úsmevmi
okamžite rozžiarili telocvičňu a
so všetkou zodpovednosťou sa
ujali pozície hlavných hrdinov
skvelého popoludnia. S potešením sme uvítali vzácnych hostí:
zástupcu primátora Ing. Tomáša Barátiho, vedúcu školského úradu PaedDr. Angeliku
Révész a predškolákov z Materskej školy na Hviezdosla-
čas dva a pol mesiaca v škole.
Ukázali, ktoré písmenká a
slabiky poznajú, číslice, dokonca predviedli i znalosti z anglického jazyka. Až potom sa
mohlo prikročiť k samotnej
udalosti – pán riaditeľ Mgr.
Stanislav Ličko slávnostne
pasoval každého žiaka za prváka a zástupca primátora im
odovzdal certifikáty. Slávnosť
sa chýlila ku koncu, keď prišlo
najväčšie prekvapenie. Detské
očká sa rozžiarili pri pohľade
na velikánsku tortu v tvare
slnka, z ktorej sa ušlo všetkým
prítomným školákom.
Slávnosť sa vydarila vďaka
všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí sa zodpovedne
podieľali na jej príprave. Ďakujeme.
-bb-
Nech si nájdete
pod vianočným stromčekom
tie najkrajšie darčeky:
lásku, pohodu a porozumenie
po celý rok.
Mária Šajgalová –
predajňa kníh
V zbierkovom
fonde múzea sa
nachádzajú
aj
hračky. Niektoré
preto, lebo ich
vynašiel Šahan
(napríklad Teodor Hyrner), iné
preto, lebo boli
vyrobené v šahanskej továrni na
hračky (napr. v továrni Schmiedlovcov a neskôr Urbányiovcov)
a navrhol ich vynikajúci umelec (Gyula Szabó). Iné hračky
zbierame preto, lebo patrili Šahanom, a zároveň sú veľmi typické pre určité obdobie. Me-
dzi ne patria napríklad aj macíky z fotografie
a ich 75 „kolegov”, vystavených na komornej výstavke v múzeu. 15 našich macíkov hosťovalo
nedávno vo Vacove na „všemackovskej” výstave
Mestskej knižnice Lajosa Katonu. Samozrejme, do zbierok nemôžeme zaradiť úplne všetky, ale tie najdôležitejšie a najzaujímavejšie
určite dostanú svoje inventárne
číslo.
Mgr. Tibor Pálinkás
Radostné vianočné sviatky
a šťastný nový rok Vám praje
Ondrej Hajdú
Šahy, Hlavné nám. 38
Oznam múzea a galérie
Hontianske múzeum, Galéria Ľudovíta Simonyiho a Menora
Saag Centrum Artis v Šahách oznamuje čitateľom, že od 21. decembra 2012 do 12. januára 2013 bude múzeum, galéria a synagóga
zatvorená.
Prajeme Vám pokojné a krásne vianočné sviatky a šťastný nový
rok 2013.
Kolektív múzea a galérie
Všetkým našim zákazníkom
prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov a
šťastlivý nový rok 2013
PET-VET veterinárna
ambulancia
Peter Borka
Šahy, Hodžova 2
Hontianske listy
december 2012
Normálne?
Hovorí sa, že humor je liekom, ba podľa
niektorých je samotnou soľou života. Nečudujme sa teda, že sa o vtipkovanie semtam pokúšajú aj naši politici. Oni sa však
nesnažia byť vtipní preto, žeby mali dobrú
náladu, skôr preto, aby odpútali našu pozornosť od väčších problémov. Chyba je
v tom, že sa snažia byť vtipní na nesprávnych miestach a v nesprávnom čase.
Tak tomu bolo aj v prípade nedávneho
zrútenia sa mosta vo výstavbe, v dôsledku
čoho prišlo o život niekoľko nevinných robotníkov a ich rodiny ostali bez otcov a bez
opory. Podľa slov kompetentných však
všetko bolo v najväčšom poriadku, dokonca aj to, že si pán minister Počiatek po
návrate z exkluzívnej dovolenky nepokladal za povinnosť okamžite navštíviť miesto tragédie. Jeho spolubojovník, pán Kaliňák, sa ho však okamžite zastal, keď na
otázku novinárov povedal: „Keby pán Počiatek okamžite pricestoval na miesto
tragédie, ani tak by tomu zabrániť nedokázal.” Nedokázal by, to je pravda, ale ak
ministra nezaujíma takáto tragédia vo svo-
jom rezorte a nepovažuje za povinnosť
osobne sa presvedčiť o príčinách, následkoch, alebo aspoň o priebehu záchranných
prác, nemá čo hľadať na svojom poste.
V tejto súvislosti sa „vtipkovanie” pána
Kaliňáka javí skôr morbídnym než prijateľným. Pokračovanie tohto prípadu sa
skôr hodí do kabaretu, než do bežného života. Zostávajúce torzo nespadnutého lešenia
bolo treba odstrániť odstrelom, čo sa
napokon na prvý pokus nevydarilo. A ako
to zdôvodnil „strelmajster” celého odstrelu? „Odstrel sa nevydaril, lebo sme sa báli
použiť silnejšiu nálož, aby lietajúce črepiny
náhodou neublížili niekomu v blízkej dedine!” A on sa považuje za odborníka! Vo
viacerých štátoch strelmajstri dokážu na
husto zastavanom sídlisku odstreliť centrálnu budovu tak, že sa aj 20-poschodová
zrúti na jednu kopu, pričom všetkému sa
prizerá stovka zvedavcov z niekoľkometrovej vzdialenosti bez obavy z úrazu. Mám
tušenie, že na odstrel použili nálož poslanú
pred rokmi do Londýna, a tá bola z toho
cestovania ešte aj teraz taká unavená, že jej
ani nenapadlo sa namáhať. Zdá sa, že aj náš
prezident má zmysel pre humor, lebo už
dlhé mesiace národ čaká na vymenovanie
vedúceho Generálnej prokuratúry, aby
Príjmy a výdavky domácností
v Nitrianskom kraji za rok 2011
Zo spracovaných údajov,
ktoré prezentuje Pracovisko ŠÚ
SR v Nitre vyplýva, že čisté peňažné príjmy na jedného člena
domácnosti v Nitrianskom kraji
v priemere mesačne v roku
2011 dosiahli 361,81 eur, čo je
nárast oproti roku 2010 o 5,2 %.
V porovnaní s ostatnými krajmi
Slovenska sa radí Nitriansky
kraj na 4. miesto. Najvyššie čisté peňažné príjmy na jedného
člena domácnosti boli v Bratislavskom kraji (452,51 eur). V Trnavskom kraji dosiahli 376,65
eur, v Trenčianskom kraji 364,55
eur. Najnižšie čisté peňažné
príjmy na jedného člena domácnosti boli zaznamenané v
Prešovskom kraji (327,08 eur).
Čisté peňažné výdavky na
jedného člena domácnosti
v Nitrianskom kraji klesli oproti roku 2010 o 0,2 % na 318,80
eur. Vo všetkých ostatných krajoch bol zaznamenaný nárast
čistých peňažných výdavkov
na jedného člena domácnosti,
najvyšší v Trenčianskom a Prešovskom kraji (o 10,7 %).
V spotrebných výdavkoch
domácností tvoria najvyššie
položky výdavky na potraviny
a nealkoholické nápoje, výdavky na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá. Najvyššie výdavky za potraviny a
nealkoholické nápoje boli
v Bratislavskom kraji (78,38
eur na osobu a mesiac), najnižšie v Prešovskom kraji (63,28
eur na osobu a mesiac). V Nitrianskom kraji tieto výdavky
predstavovali 70,33 eur (25,1 %
zo spotrebných výdavkov na
osobu a mesiac). Druhou najvyššou položkou boli výdavky
na bývanie, vodu, elektrinu,
plyn a iné palivá. Aj tieto
výdavky boli najvyššie v Bratislavskom kraji (80,08 eur na
osobu a mesiac) a najnižšie
v Prešovskom kraji (54,29 eur
na osobu a mesiac). V Nitrianskom kraji to bolo 66,07 eur
(23,6 % zo spotrebných výdavkov na osobu a mesiac).
V Nitrianskom kraji sme
v roku 2011 za dopravu
vynaložili mesačne na osobu
23,15 eur, za rozličné tovary a
služby 21,93 €, za rekreáciu a
kultúru 20,23 €, za pošty a
telekomunikácie 17,71 €, za
odievanie a obuv 16,20 €, za
hotely, kaviarne a reštaurácie
13,35 €, za nábytok, bytové
vybavenie a bežnú údržbu
domu 10,79 €, za alkoholické
nápoje a tabak 10,36 €, za
zdravie 8,93 € a za vzdelávanie 1,35 € zo spotrebných výdavkov.
Ing. Eva Rakovská
ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR
v Nitre
11
konečne naše súdnictvo mohlo vykonávať
svoju činnosť zodpovedne a poctivo, ale
prezident pripisuje väčší význam malichernostiam než tomuto. No nie je to na smiech?
A konečne čerešnička na torte. Ministerstvo zdravotníctva v minulých dňoch vydalo
vyhlášku obohatenú ilustráciami, v ktorej
predpisuje administratívnym pracovníkom,
v akej sediacej polohe majú vykonávať
svoju prácu, so záverom, že sa pri nedodržiavaní predpísanej polohy tela „rebelantom” môže uložiť pokuta až do výšky viac
ako 160 eur! Všetko vraj zo zdravotných
dôvodov. Som presvedčený, že v ústavoch
ošetrujú oveľa viac normálnejších ľudí. Pomaly budeme musieť očakávať, že zo zdravotných dôvodov predpíšu ženám na
spoločných toaletách vykonávať malú potrebu iba postojačky, alebo z dôvodu zabránenia zväčšeniu ozónovej diery nám všetkým predpíšu, koľkokrát sa budeme môcť
za minútu nadýchnuť.
Humor je nepochybne soľou života, no
isté je aj to, že pri takomto vtipkovaní nás
nebudú zalievať práve slzy od smiechu.
V každom prípade vám všetkým želám veselé a šťastné Vianoce, bohatší a úspešnejší
nový rok bez politikov – vtipkárov.
Július Belányi
12
Hontianske listy
december 2012
Doba ľadová – Flinstonovci a zumba
Ako súvisia Flinstonovci so zumbou?
Zdanlivo nijako, avšak zdanie v tomto prípade klame. 8. septembra nám to ukázala
Katushka (Katka Šomlová, ktorá je prvou
oficiálnou zumba inštruktorkou v Šahách),
od Sheldon (Sheldon Christiaan – zumba inštruktor z exotického Curacaa), od Babushka (Eva Jarošíková) a približne 40 dievčat a
žien, ktoré v toto sobotné popoludnie tancovali, cvičili a zabávali sa v telocvični Základnej školy na Ulici E. B. Lukáča.
V poradí už 5. šahanský zumbathon sa
začal v štýle doby kamennej: Irma (Katush), Vilma (Babush) a Fred (Sheldon) s obrími kosťami vo vlasoch rozihrali svaly všetkým nadšencom zumby. Atmosféru dopĺňalo nezabudnuteľné auto, známa flinstonovská melódia a jedinečné jabadabadúúú.
Sheldon prišiel už druhýkrát, aby nám predviedol, ako sexi krútiť panvou, ako vábiť
sexi pohybmi bokov. Mohli sme si vyskúšať nielen latinskoamerické tance, ale i aktuálne hity, ktoré nás nabíjali energiou.
V krátkosti pripomeniem, čo zumba
vlastne je. Zumba je tanečná fitness hodina
plná energie, s nádhernou dynamickou hudbou a vynikajúcou náladou. Latinskoame-
rické hudobné rytmy sa spájajú s rytmami
celého sveta (samba, salsa, cumbia, meringue,
reggaeton, flamenco, calypso, hip-hop, rock`
n`roll, bhangra...) a s aerobikovými prvka-
mi a vytvárajú úžasnú párty atmosféru,
ktorú môžete zažívať na každej hodine zumby. Zumba strieda pomalé a rýchle rytmy =
intervalový tréning, do cvičenia sa zapája
celé telo a spaľuje sa množstvo kalórií.
V cene vstupenky bol malý darček na
pamiatku, občerstvenie vo forme zdravého
ovocia, minerálky a po každej hodine tombola v rámci krátkej prestávky. Ďakujeme
sponzorom! Po viac ako 3 hodinách intenzívnej zábavy, fotografovania sa, sme sa trošku unavení, ale plní endorfínov a dobrého
pocitu rozišli domov nabrať síl na ďalšie
hodiny zumby a tiež na ďalší, v poradí už 6.
šahanský zumbathon na jar.
K.A.
Žiaci šahanských škôl v atletickej hale Elán
Žiaci a študenti šahanských
škôl mali už druhýkrát v tomto
roku možnosť zapojiť sa do celoslovenského športového projektu Zo školských lavíc do
atletickej haly Elán. Zámerom
projektu je podporiť žiakov
základných a stredných škôl
v olympijskom športe číslo jeden – atletike. Cieľom je sprístupnenie jedinej atletickej haly
s medzinárodnými parametrami
na Slovensku pre tých adeptov
atletiky, ktorí nemajú na svojich školách vhodné podmienky
na svoje športové aktivity. Ini-
ciátorom účasti Šahanov v 1.
kole tohtoročnej 19. série
tradičných školských pretekov
bol Olympijský klub Alojza Szokolyiho v Šahách. V spolupráci
s mestom a šahanskými školami
sme do súťaže zaregistrovali 40
športovcov. Samotná súťaž sa
uskutočnila 26. októbra za účasti 374 žiakov základných škôl,
stredných odborných škôl a
osemročných gymnázií z 57
škôl z celého Slovenska.
Zo Šiah sa podujatia zúčastnili žiaci ZŠ na Ul. E. B. Lukáča, ZŠ J. Kráľa, ZŠ L. Pon-
grácza s vyuč. jaz. maď., Gymnázia s vyuč. jaz. maď. a
Katolíckej spojenej školy F.
Fegyvernekiho s vyuč. jaz. maď.
Žiakov v súbojoch s rovesníkmi sprevádzali Eva Morvaová,
František Révész, Erik Gaučík
a Ladislav Gáspár.
V atletickej hale v posledný
októbrový piatok sme mali
možnosť zhliadnuť aj známych
športovcov ako Igor Žofčák –
kapitán futbalistov ŠK Slovan
Bratislava, tesne pri doskočisku
si „vyárendovala” miesto stále
aktuálna svetová rekordérka
v skoku do diaľky Galina Čisťakovová a jej manžel Alexander Beskrovnyj (bývalý úspešný
trojskokan v drese niekdajšieho
Sovietskeho zväzu) zasa od
mantinelu inštruoval mladé
adeptky šprintu.
Po pretekoch boli všetci spokojní.
Poďakovanie patrí aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ktoré dlhodobo
financuje tento osvedčený projekt rozvoja školskej telovýchovy a športu a tiež Slovenskému
atletickému zväzu. Významným finančným podporovateľom je Západoslovenská energetika, záštitu nad podujatím
má manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová.
Výsledky jednotlivých kôl
podujatia sa nachádzajú na webovej stránke www.atletba.sk.
Ladislav Gáspár
Mesačník hontiansko-poipeľského regiónu.
www.sahy.sk
EV MK 3212/09
ISSN 1338/9211
Zodpevedný redaktor: Peter Štrba Tel.: 036/7411 026.
E-mail: [email protected]
Redakčná rada: PaedDr. Beata Bazalová, Marta Bendíková, Mgr. Edita Matyisová, Vojtech Bendík, Mgr. Tibor Tóth.
Vydavateľ: Mesto Šahy, Hlavné nám. č. 1, 936 01 Šahy; tel.: 036/7411071
IČO: 00307513
Technické spracovanie: Andrea Hajdú.
Tlač: Runner Media Balassagyarmat.
Redakcia sa nestotožňuje so všetkými uvedenými názormi v publikovaných článkoch a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov.
Za obsah a jazykovú stránku reklamných textov redakcia nezodpovedá.
Hontianske listy
Download

Hontianske listy dec. ´12.pdf