Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy, Pri Podlužianke 6, Levice
za školský rok 2012/2013
Predkladá:
Mgr. Mária Čuková
riaditeľka školy
Prerokované a schválené pedagogickou
radou dňa 02. 07. 2013 a radou školy
10.10.2013
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
schváliť–neschváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2012/2013
Klaudia Halamová
meno a priezvisko
predseda Rady školy
Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Levice
schvaľuje–neschvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2012/2013 Základnej
školy, Pri Podlužianke 6, Levice
..................................................
za zriaďovateľa
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy, Pri Podlužianke 6, Levice za školský rok 2012/2013
1. Obsah správy
a) Základné identifikačné údaje o škole (Vyhláška 9/2006 Z.z. § 2ods. 1 písm. a)
Názov školy
Adresa školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Internetová adresa
e-mailová adresa
Zriaďovateľ
Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice
Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice
036/6305 260, 036/6305 261
036/6305 261
www.zspodlelv.edupage.org
[email protected]
Mesto Levice
Vedúci zamestnanci školy
Meno a priezvisko
Mgr. Mária Čuková
Mgr. Alžbeta Adamiová
RNDr. Eva Karasová
Jana Krenčanová
Mária Rypáková
Funkcie
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné
vzdelávanie
vedúca školskej jedálne
vedúca vychovávateľka ŠKD
Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
Údaje o rade školy
Rada školy pri Základnej škole, Pri Podlužianke 6, Levice bola ustanovená v zmysle
§ 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Členovia rady školy
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Meno a priezvisko
Klaudia Halamová
Mgr. Miroslava Bernátová
PaedDr.Božena Dudášiková
JUDr. Daniela Süssová
RNDr. Ján Krtík
Ing. Igor Varga
Ing. Alica Holeksová
Ing. Zoltán Éder
Ing. Marek Czíria
MUDr. Viktória Verebešová
Miloslava Szillerová
Funkcia
predseda
podpredseda
tajomníčka
členka
člen
člen
členka
člen
člen
členka
členka
Zvolený /delegovaný/ za
nepedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
rodičov
rodičov
rodičov
rodičov
2
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013
Rada školy v školskom roku 2012/2013zasadala 3-krát. Na základe odstúpenia z funkcie
Ing. Igora Vargu bola do rady školy delegovaná na 15. riadnom zasadnutí MsZ, uznesením č.
17 zo dňa 25.04.2013 Mgr. Viera Kiššová, referentka pre ZŠ, OŠV MsÚ.
Rada školy sa podieľala na riešení nasledovných úloh:
- schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti za školský rok 2011/2012,
- schválenie Plánu práce na školský rok 2012/2013,
- schválenie počtu žiakov v jednotlivých triedach v šk. roku 2012/2013,
- prerokovanie plánu výkonov pre školský rok 2012/2013,
- oboznámenie s Národným projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
pod názvom – „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“,
- riešenie iných naliehavých situácií školy podľa potreby.
Rada školy spolupracuje s vedením školy pri vytváraní dobrých podmienok pre našich
žiakov aj zamestnancov. V tomto školskom roku neprišli na radu školy žiadne sťažnosti.
Ďalšie poradné orgány školy
Pedagogická rada, ako najvyšší iniciatívny a poradný orgán riaditeľa školy, zasadala
6–krát za školský rok. Prerokovala zásadné otázky výchovy a vzdelávania, pedagogickú
koncepciu školy, vyjadrovala stanoviská k dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní
v škole i mimo nej a k opatreniam na odstránenie zistených nedostatkov, navrhovala
riaditeľke školy schválenie dokumentov školy ako aj výchovné opatrenia.
Metodické orgány školy
 3 metodické združenia - 1.- 2.roč., 3.- 4.roč. a ŠKD
 11 predmetových komisií
Metodické orgány zasadli podľa potreby, ale minimálne 4 – krát za školský rok.
Prerokovávali plnenie úloh vyplývajúce z Plánu práce školy, kontrolovali a hodnotili odbornú
metodickú úroveň výchovy a vzdelávania v príslušnom predmete, prijímali opatrenia na
zlepšenie, organizovali otvorené hodiny, uskutočňovali vzájomné hospitácie za účelom
skvalitnenia vyučovacieho procesu, navrhovali materiálne zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu, zvyšovali si odbornú spôsobilosť v rámci kontinuálneho vzdelávania.
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/2013 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Stav k 15. 9. 2012
Stav k 31. 8. 2013
Ročník
Počet
tried
Počet
žiakov
Z toho
Integrovaných
Počet
odd.
ŠKD
Počet
žiakov
v ŠKD
Počet
tried
Počet
žiakov
Z toho
Integrovaných
Počet
odd.
ŠKD
Počet
žiakov
v ŠKD
1.
4
84
1
4
109
4
86
2
4
107
2.
4
88
9
3
85
4
87
10
3
85
3
3
69
6
2
59
3
69
6
2
57
3
4.
3
78
8
1
27
3
79
8
1
26
5.
3
81
6
0
0
3
81
7
0
0
6.
3
80
9
0
0
3
82
8
0
0
7.
4
99
12
0
0
4
95
12
0
0
8.
4
82
6
0
0
4
79
10
0
0
9.
3
59
5
0
0
3
58
8
0
0
Spolu
31
720
62
10
280
31
716
71
10
275
Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1
písm c vyhlášky 9/2006 Z.z.)
c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy
POČET
ZAPÍSANÝCH
ŽIAKOV
Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH
POČET
PRIJATÝCH
ŽIAKOV
POČET TRIED
SPOLU
DIEVČATÁ
počet / %
ODKLADY
počet / %
NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet / %
SPOLU
SAMOSTATNÉ
97
41 / 42,27 %
8 / 8,25 %
0 / 0%
67
3
Po prehodnotení kritérií na prijatie žiakov do prvého ročníka obdržalo 22 rodičov
rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta.
d) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy
Žiaci 9. ročníka
Počet
žiakov
9. roč.
59
Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
Gymnáziá
Stredné odborné
Stredné odborné
OU-2.ročné
školy – študijný
školy – učebný odbor
odbor*
Prihlás. Prijatí Prihlás.
Prijatí
Prihlás.
Prijatí
Prihlás.
Prijatí
20
20
34
34
5
5
-
* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické akadémie, umelecké
školy
Žiaci 5. ročníka
Počet Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na osemročné gymnáziá a iné školy
žiakov
osemročné gymnáziá
iné školy
5. roč.
Prihlásení
Úspešní
Prijatí
Prihlásení
Úspešní
Prijatí
81
10
10
9
-
-
-
4
Žiaci nižších ročníkov prijatí na stredné školy
Ročník
8. ročník
7. ročník
6. ročník
Počet žiakov prijatých na SŠ
Stredná škola, na ktorú boli žiaci prijatí
Bilingválne gymnázium Nitra
-
1
-
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)
1. – 4. ročník základnej školy
Ročník
1.
2.
3.
4.
Spolu
Trieda
I.A
I.B
I.C
I.D
II.A
II.B
II.C
II.D
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
SJL
1,04
1,26
1,00
1,52
1,32
1,50
1,95
1,44
2,04
1,46
1,46
ANJ
SH
SH
SH
SH
1,27
1,46
1,68
1,30
1,83
1,54
1,51
MAT
1,04
1,26
1,05
1,48
1,32
2,00
1,68
1,41
1,83
1,65
1,47
PDA
SH
SH
SH
SH
1,20
1,55
1,71
1,30
1,79
1,43
1,50
VLA
SH
SH
SH
SH
1,05
1,46
1,64
1,19
1,71
1,27
1,19
Priemer triedy
SH
SH
SH
SH
1,04
1,26
1,02
1,50
1,20
1,55
1,71
1,30
1,79
1,43
1,38
SH – slovné hodnotenie
Žiaci boli v 1. ročníku slovne hodnotení zo všetkých predmetov.
Výsledky hodnotenia:
I. A –
I. B –
I. C –
I. D –
veľmi dobré výsledky – 25 žiakov
veľmi dobré výsledky – 23 žiakov
veľmi dobré výsledky – 20 žiakov
veľmi dobré výsledky – 18 žiakov
5
HUV
VYV
TSV
Priemer
triedy
1
1
1,28
2,05
1
1
1
1,32
1
1,19 1,44
1
1
1
1,18
1
1,97 2,29
1
1
1,06
1,58
1,42 1,75 2,04 1,75
1
2,29
1
1
1
1,59
1,38 1,83
1,19 1,46 1,13 1,48 1,38 1,34 1,52 1,38
1
1,86 1,48
1
1
1
1,32
VII.B
1,77 2,04
1,83 1,85 1,60 2,04 1,50 1,58 1,73 1,69
1
2,19 2,04
1
1
1
1,54
VII.C
2,32 2,84
2,91 1,57
2,47 2,47 2,16 2,63 2,21
1
3,16 2,47
1
1
1
1,99
1,64 2,36
1,91 1,91 2,09 2,14 1,82
1
2,55 1,91
1
1
1
1,72
1
1,43 1,39
1
1,21
SJL
1
1,13
1,66 1,63
1
V.B
1,77 1,67
1,08
V.C
1,79 1,74
VI.A
1,44 1,63
1,08 1,50 1,11 1,44 1,07 1,15 1,26 1,04
VI.B
2,23 2,29
1,53
VI.C
2,08 2,33
1,22 1,53
VII.A
VII.D
2
2,27
1,21
2
1
1,42
2,29 1,19 1,58 1,97 1,48
2
1
1,61 1,52
1,18 1,33 1,22 1,39 1,13
VIII.B
1,86 1,76
1,69
2
1,71 1,29 1,24 1,57 1,14
1
1,95 1,71
1
1,45
VIII.C
2,92 3,23
2,71
3
2,92 2,69 2,46 2,69 2,08
1
3,31 2,92
1
2,39
VIII.D
1,86 2,33
1,79 1,57
1,95 1,48 1,62 1,67 1,14
1
2,43 1,95
1
1,63
IX.A
1,61 1,83
1,52
1,78 1,30
1,04
1,48 1,78
1
1,30
IX.B
2,50 2,45
2,15
2,75 1,70 1,20 1,65 1,35
1,25
2,70 2,75
1
1,79
IX.C
2,53 2,47
2,27
2,53 1,93 1,27 1,73 1,47
1
2,40 2,53
1
1,80
Spolu
2,46 2,11 1,76 1,83 1,19 2,05 1,60 1,48 1,66 1,44 1,02
1
1,47
1,39
1
2
VIII.A
1
1,17
INF
MAT
1
1,16
V.A
OBN
1,63
GEG
1
DEJ
1,30 1,07 1,30
BIO
1,20
CHE
1
FYZ
1
AJP
1
RUJ
1,47
NEJ
1
ANJ
RGV
5. – 9. ročník základnej školy
1
1
2,12 1,14
1
1
Výsledky externých meraní – Testovanie 2013
9.
roč.
Počet
žiakov
Z toho
testovaných
Matematika
Ø SR v %
Matematika
Ø školy v %
Slovenský
jazyk a
literatúra
Ø SR v %
Slovenský
jazyk a
literatúra
Ø školy v %
58
58
60,07
66,90
67,51
73,38
Vzhľadom na celkovú úroveň žiakov deviateho ročníka výsledky Testovania 2013
v oboch predmetoch boli veľmi dobré. V slovenskom jazyku a literatúre bol percentil školy
80,33 a v matematike 74,01, čo v rámci slovenských základných škôl v Leviciach bol najlepší
výsledok. Jeden žiak dosiahol 100% úspešnosť v oboch predmetoch, dvaja žiaci 100%
z matematiky, traja žiaci nad 90% z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a 17 žiakov
nad 90% z jedného predmetu.
Opatrenia prijaté v súvislosti s Testovaním 9
Naďalej budeme príprave žiakov na Testovanie 9 venovať zvýšenú pozornosť, zapájať
sa do Kompara, do elektronického testovania realizovaného NÚCEM-om, posilnením
profilových predmetov v školskom vzdelávacom programe vo vyšších ročníkoch - cvičenia
z matematiky, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry, informatika, opatreniami na
zvýšenie funkčnej gramotnosti v jednotlivých predmetoch a zvýšenou zainteresovanosťou
rodičov.
6
Prospech a dochádzka
Prospech
Prospeli: 716
Neprospeli: 0
Neklasifikovaní: 0
Znížené známky zo správania
primárne vzdelávanie
0
nižšie stredné vzdelávanie 6 (5 žiakov- zníženie na stupeň 2, 1 žiak – zníženie na stupeň 3)
za závažnejšie a opakované porušovanie školského poriadku. Jeden žiak bol riešený
v spolupráci ÚPSVaR.
Udelené výchovné opatrenia
Udelené pochvaly RŠ celkom :
308 z toho: primárne vzdelávanie – 54
nižšie stredné vzdelávanie – 254
– za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy v súťažiach a predmetových
olympiádach.
Udelené pokarhania RŠ celkom: 15 z toho:
primárne vzdelávanie – 0
nižšie stredné vzdelávanie – 15
- za opakované porušovanie školského poriadku školy v bodoch povinnosti žiaka a správanie
sa žiaka.
Dochádzka
V dôsledku chorobnosti žiaci v šk. roku 2012/2013 vymeškali celkom:
ospravedlnených
57 340 vyuč. hodín, priemer na žiaka 80,08, z toho
primárne vzdelávanie
20 557 vyuč. hodín, priemer na žiaka 65,05
nižšie stredné vzdelávanie 36 783 vyuč. hodín, priemer na žiaka 93,12
neospravedlnených
primárne vzdelávanie
nižšie stredné vzdelávanie
160 vyuč. hodín, priemer na žiaka 0,22, z toho
0
160 vyuč. hodín, priemer na žiaka 0,22
V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sme zaznamenali mierny nárast
priemerného počtu vymeškaných ospravedlnených hodín na žiaka o 2,47 hod., v dôsledku
zvýšeného počtu vírusových ochorení a rozšíreného výskytu detských chorôb (ovčie kiahne).
Priemerný počet neospravedlnených hodín na žiaka klesol o 0,08 hod., vďaka dôslednejšej
spolupráce triednych učiteľov s rodičmi a zavedeniu elektronického dochádzkového systému,
ktorý zamedzil
hromadnému
neskorému
príchodu
žiakov
na
vyučovanie
a nemonitorovanému odchodu zo školy. Uvedený systém poskytuje dvojitú kontrolu v súlade
s triednou knihou a možnosť triedneho učiteľa flexibilne reagovať na nedostatky v dochádzke,
zároveň zvyšuje bezpečnosť žiakov.
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2012/2013 (§2 ods.1
písm. f)
 Žiaci primárneho vzdelávania sa vzdelávali podľa ŠVP a ŠkVP – ISCED 1. Voliteľné
predmety v rámci ŠkVP sa použili na posilnenie predmetov MAT, SJL, PDA, VLA –
táto dotácia slúžila na rozšírenie a prehĺbenie obsahu vzdelávania jednotlivých
predmetov ŠVP a na zavedenie cudzieho jazyka ANJ v 1. a 2. ročníku.
7
 Žiaci nižšieho stredného vzdelávania sa vzdelávali podľa ŠVP a ŠkVP – ISCED 2.
Voliteľné hodiny boli využité na posilnenie predmetov ANJ, NEJ, RUJ, INF, BIO,
GEG, vo vyšších ročníkoch MAT, SJL a na zavedenie nových predmetov v jazykovom variante anglický jazyk v prírodných vedách, v piatom ročníku
regionálna výchova a praktická výchova, v siedmom a v ôsmom ročníku základného
variantu voľba povolania. V triedach so športovou prípravou - predmet športová
príprava so zameraním na ľadový hokej, volejbal, plávanie (podľa ŠkVP).
 Pri integrácii intelektovo nadaných žiakov sme postupovali podľa Vzdelávacieho
programu pre 1. stupeň ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
ISCED 1 – primárne vzdelávanie č. CD-2008-18550/39582-1:914 zo dňa 26. mája
2009 a podľa Vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ pre žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním - ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie č. CD-200818550/39582-1:914 zo dňa 26. mája 2009.
 Pri integrácii žiakov so zdravotným znevýhodnením sme postupovali podľa
jednotlivých vzdelávacích programov podľa druhu znevýhodnenia ako aj v zmysle
Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s VPU v základných
a stredných školách č. CD 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1. mája 2011,
príloha č. 2.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sme rešpektovali a uvádzali do praxe Všeobecnozáväzné právne predpisy a koncepčné materiály uvedené v Pedagogickoorganizačných pokynoch na šk. rok 2012/2013.
1. – 4. ročník - podľa ŠVP a ŠkVP ISCED 1
5. – 9. ročník
Uplatňované učebné plány
Trieda
V.A
V.B
V.C
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VII.C
VII.D
VIII.A
VIII.B
VIII.C
VIII.D
IX.A
IX.B
IX.C
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
Podľa ŠVP/ ŠkVP
ISCED 2 – jazykový variant, základný variant
ISCED 2 – jazykový variant, základný variant
ISCED 2 – športový variant
ISCED 2 – jazykový variant
ISCED 2 – základný variant
ISCED 2 – športový variant
ISCED 2 – jazykový variant
ISCED 2 – jazykový variant, základný variant
ISCED 2 – základný variant
ISCED 2 – športový variant
ISCED 2 – jazykový variant
ISCED 2 – základný variant
ISCED 2 – základný variant
ISCED 2 – športový variant
ISCED 2 – základný variant
ISCED 2 – základný variant
ISCED 2 – športový variant
8
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. g)
Základná škola
zamestnanci ZŠ + ŠJ
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- školský psychológ
- špeciálny pedagóg
- upratovačky, školník
- zamestnanci ŠJ / THP
Spolu počet zamestnancov
ZŠ + ŠKD
Z celkového počtu
zamestnancov školy počet PZ
Počet
72
52
52
0
0
20
0
2
5
13
Školský klub detí
zamestnanci ŠKD
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky
Počet
10
10
10
0
0
0
0
82
62
Zoznam pedagogických zamestsnancov a ich aprobácia
vedenie školy
P.č. Meno a priezvisko
1. Mgr. Mária Čuková
2. RNDr. Eva Karasová
3. Mgr. Alžbeta Adamiová
Funkcia, aprobácia
riaditeľka školy, ANJ - RUJ
zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie, MAT - ZEM
zástupkyňa primárne vzdelávanie, učiteľstvo pre I. st.
triedni učitelia
P.č. Meno a priezvisko
1. Mgr. Mariana Ďurčíková
2. Mgr. Alena Krekovičová
3. Mgr. Monika Maruškinová
4. PaedDr. Mária Kováčiková
5. Mgr. Soňa Belániová
6. Mgr. Anna Košíková
7. Mgr. Karol Konopka
8. PaedDr. Zuzana Ondrejmišková
9. PaedDr. Božena Dudášiková
10. Mgr. Andrea Maďarová
11. Mgr. Zuzana Sahliger
12. Mgr. Monika Vincová
13. Mgr. Eva Nilašová
14. Mgr. Danica Lokšová
15. Mgr. Kristína Fašková
16. Mgr. Katarína Slušná
trieda
I. A
I. B
I. C
I. D
II. A
II. B
II. C
II. D
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
V. A
V. B
aprobácia
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
učiteľstvo pre I. st.
PRI - VYV
MAT - ZEM
9
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Mgr. Marek Henček
PhDr. Katarína Ballová
Mgr. Ing. Andrea Škúciová
Mgr. Lenka Balážová - Lidayová
Mgr. Miroslava Bernátová
PaedDr. Darina Hlinčíková
Mgr. Tímea Nyúl
Mgr. Lucia Strelková
Mgr. Hedviga Burínová
Mgr. Beáta Zemanová
Mgr. Iveta Kaszásová
Mgr. Milada Menyhárová
Mgr. Miroslava Kovácsová Ližbetinová
Mgr. Gabriela Štefanková
Mgr. Vladimír Mosijenko
V. C
VI. A
VI. B
VI. C
VII. A
VII. B
VII. C
VII. D
VIII. A
VIII. B
VIII. C
VIII. D
IX. A
IX. B
IX. C
TSV – THD
SJL – NBV– ANJ
MAT – CHE – BIO
ANJ – NEJ
SJL – ETV
MAT – VYV
MAJ – ANJ
ANJ – SJL
MAT – CHE
MAT – BIO
MAT – INF, šk. špec. pedagóg
História
SJL – DEJ
ZEM – BIO
učiteľstvo pre I. st., ANJ – RUJ
netriedni učitelia
P. č. Meno a priezvisko
1. Mgr. Zuzana Zdychavská
2. Mgr. Natália Guseva
3. Mr. Kenneth Macleod
4. Mgr. Jana Juhásová
5. Mgr. Martina Podobová
6. RNDr. Miroslav Belák
7. Mgr. Eduard Mráz
8. Mgr. Jolana Makovicová
9. Mgr. Ružena Mäsiarová
10. Mgr. Eva Viglašová
11. Mgr. Alžbeta Dianovská
12. PaedDr. Darina Tóthová
13. Mgr. Oľga Betinová
14. Mgr. Július Beňuš
15. Mgr. Michal Dávid
16. Mgr. Marian Fliega
aprobácia
ANJ, učiteľstvo pre I. st.
ANJ
lektor ANJ
NEJ
SJL - ETV
FYZ - INF
FYZ – THD
NBV - evanjelická
NBV - katolícka
NBV - ETV
HUV
HUV
TSV - RUJ
TSV, trénerstvo ľad. hokej
Trénerstvo ľad. hokej
TSV, trénerstvo ľad. hokej
vychovávatelia ŠKD
P. č. Meno a priezvisko
1. Mária Rypáková
2. Agáta Trhanová
3. Bc. Eva Lüleiová
4. Veronika Angletová
5. Mgr. Eva Havranová
6. Terézia Špaňová
7. Soňa Hrncsárová
8. Mária Juhászová
9. Bc. Viera Križanová
10. Emília Nováková
aprobácia
vychovávateľka
vychovávateľka
vychovávateľka
vychovávateľka
vychovávateľka
vychovávateľka
vychovávateľka
vychovávateľka
vychovávateľka
vychovávateľka
10
ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci
P. č. Meno a priezvisko
Pracovné zaradenie
1. Mgr. Martina Broškovičová
školský špeciálny pedagóg
2. Mgr. Ivana Hajková
školský špeciálny pedagóg
3. Mgr. Darina Mičeková
asistent učiteľa
4. Mgr. Martina Zigová
asistent učiteľa
Odbornosť vyučovania v školskom roku 2012/2013
Súčet
hodín
1.-4.r
(týž.)
Odb.
Neodb.
387
381
6
Odb.
v%
98,44
ŠKD
odb./neo
db.
v%
Súčet
hodín
5.-9.r.
(týž.)
100 / 0
630
neodborne vyučované predmety
Predmet
Týždenný počet hodín
Anglický jazyk
6
Nemecký jazyk
8
Svet práce
5
Praktická výchova
1
Občianska náuka
11
Informatika
3
Etická výchova
5
Odb.
Neodb.
597
33
Odb.
v%
94,76
Odb./neodb.
v%
spolu 1.-9.r.
96,16 /
3,83
%
1,56
1,27
0,79
0,16
1,75
0,47
0,79
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§2 ods.1
písm. h)
Forma vzdelávania
Inovačné funkčné štúdium
Rigorózne konanie
Magisterské štúdium
Kvalifikačné vzdelávanie ANJ/NEJ
Kvalifikačné vzdelávanie
Inovačné štúdium
Špecializačné štúdium
Aktualizačné vzdelávanie
1.Atestácia
2.Atestácia
Priebeh vzdelávania/počet
Počet
vzdelávaných
začalo
pokračuje
ukončilo
0
1
0
2
1
4
2
51
1
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
3
1
3
0
0
0
2
0
4
1
48
0
1
11
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)
Názov podujatia
VÝSTAVY, BESEDY, NÁVŠTEVA KULTÚRNYCH A INÝCH INŠTITÚCIÍ V MESTE
Beseda s europoslankyňou Monikou Beňovou Flašíkovou
Každá minca má dve strany – tvorba grafitov vo vzdelávacom centre Atlantis
Účasť žiakov 9. ročníka na Levickej burze informácií
Návštevy výstav s výtvarnou tematikou v CVČ JUNIOR
Návšteva Tekovskej knižnice, besedy so spisovateľmi
Návšteva Tekovskej hvezdárne
Výstava AQUA – ovocie a zelenina, drobnochov
Rôzne súťaže a kvízy organizované CVČ
Prírodovedné zbierky - Tekovské múzeum Levice
Výstava drevených hračiek – Tekovské múzeum Levice
Vedecká hračka – Tekovské múzeum Levice
AKTIVITY K SVIATKOM, VÝZNAMNÝM DŇOM
Halloween – večer plný prekvapení
Športové medzitriedne vianočné turnaje, Mikulášske sudoku
Tekvicová paráda
Rozhlasové relácie k významným dňom
Deň matiek, Deň otcov, Úcta k starším, Deň bez áut, Svetový deň hrania, Deň boja za slobodu
a demokraciu, Medzinárodný deň tolerancie
Medzinárodný deň bez fajčenia
Svetový deň životného prostredia
Svetový deň vody
Deň narcisov – v spolupráci s Úniou Ligy proti rakovine
Tvorivé dielne – vianočné pozdravy, zdobenie perníkov
Tvorivé dielne – zdobenie kraslíc
Stretnutie s Mikulášom a Luciou
Vianočná tržnica
Vianočné posedenia s rodičmi
Marec – mesiac knihy (výstava kníh, návštevy knižnice)
VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE KONCERTY
FRAGILE – výchovný koncert
Vinšujeme Vám - vianočný program
Výchovný koncert zameraný na separáciu odpadu a environmentálnu výchovu
Bábkové divadlo – Kozliatka
Výchovný koncert - Čepček
Dni jari (kultúrny program k veľkonočným sviatkom)
Morena (kultúrny program k tematike: Jar a ľudové tradície)
Predstavenie - SUPERTRIEDA
Rozlúčka so školou – Park M. R. Štefánika
Popoludnie s Andersenovými rozprávkami, Noc s Andersenom
Jazykový kvet
14. divadelný festival ZŠ a SŠ v ANJ
Výchovný koncert – Zneužitie moci ( zameraný proti šikanovaniu)
Prehliadka scénok – hudobné divadlo
12
DIVADELNÉ PREDSTAVENIA
Muzikál – Snehulienka a sedem pretekárov (SND Bratislava)
Divadelné predstavenie – Veveričky (DAB Nitra)
Divadelné predstavenie – Rok v Kocúrkove (DAB Nitra)
Divadelné predstavenie v ANJ – Peter Black
PREZENTÁCIA ŠKOLY
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
Tekvicová paráda
Videokonferencia v ruskom jazyku
Návšteva partnerských škôl – projekt Comenius
Videokonferencia – Vianoce vo svete
19. reprezentačný ples rodičov a pedagógov školy
Detský karneval
Prezentácia folklórnych zvykov a tradícií - folklórny súbor Podlužianka
Dni otvorených dverí pre škôlkarov, rodičov
Prezentačné dni žiakov piateho až deviateho ročníka a intelektovo nadaných
Prvé sväté prijímanie
Rozlúčka so školou – žiaci štvrtého ročníka
Mestská prehliadka aktivít škôl – rozlúčka so školou
AKTIVITY K ZDRAVÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU, ENVIROAKTIVITY
Ochutnávka šalátov – v rámci týždňa zdravej výživy
Aktivity ku Svetovému dňu výživy
Medzinárodný deň stromov
Voda a život – literárna súťaž
Zelená budúcnosť – ekologická aktivita
Ochutnávka bylinkových čajov
Aktivity ku Dňu vody
Týždeň zdravej stravy (ovocie, zelenina, mliečna desiata)
Dotazníky - šikanovanie, fajčenie
Aktivity ku Dňu bez fajčenia
Zbierka ošatenia a predmetov pre sociálne a detské domovy
Týždeň boja proti stresu – relaxačné a zábavné aktivity
Vodárne deťom – význam vody – aktivita na námestí
Beseda: Chceme sa lepšie spoznať a porozumieť si – prac. z CPPPaP
Beseda: Chceme sa lepšie správať – prac. z CPPPaP
Program kooperatívneho správania – prac. z CPPPaP
Beseda – vzťahy medzi spolužiakmi – prac. z CPPPaP
Aktivity ku Dňu Zeme
Prednášky s lekárom, aktivity s Červeným krížom, s hasičmi
Zber papiera
Brigády v okolí školy
ŠvP (Tatranská Lesná- Detský raj, penzión Erika)
Beseda s členom horskej služby
Týždeň boja proti drogám
Energia tretieho tisícročia – interaktívna výstava – Tekovské múzeum
AKTIVITY ZAMERANÉ NA PREVENCIU PROTI KRIMINALITE
Červené stužky – interaktívna
13
Prednášky s policajtom
Besedy s pracovníčkami CPPPaP na tému kyberšikana, agresivita, drogová závislosť
Správaj sa normálne – aktivity s mestským policajtom
EXKURZIE A VÝLETY
Hračky na Slovensku v 20.st. – návšteva Múzea hračiek v Modrom Kameni
The Human Body – výstava v Bratislave
Projekt Comenius – stretnutie v Litve
Projekt Comenius – stretnutie v Portugalsku
Historická Nitra – exkurzia
Exkurzia do Viedne
Exkurzia do Bratislavy – Faraónovo tajomstvo
Návšteva Atlantis centra
Exkurzia do Budapešti - Tropicárium
Exkurzia – Bratislava včera a dnes
Literárno-dejepisná exkurzia Martin
Výlet Brhlovce, Levický hrad
Výlet Svätý Anton – Detské dni sv. Huberta
Jazykovo-poznávací pobyt – Londýn
ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Medzitriedne basketbalové turnaje
Medzitriedne turnaje vo vybíjanej
Medzitriedne turnaje vo volejbale a hokeji
Návštevy plavárne, zimného štadióna
Vianočné korčuľovanie
Lyžiarsky výcvik Orava – Košariská
Plavecký výcvik Štúrovo
Mestská olympiáda
Športové aktivity v rámci MDD
Go-cart Dolná Seč v rámci MDD
Welness Kalná nad Hronom
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
Účasť žiakov primárneho vzdelávania na prenosnom dopravnom ihrisku
Dopravná výchova s policajtom
Život po nehode
Aktivity na školskom dopravnom ihrisku
Všetky uvedené aktivity prispeli vysokou mierou na rozvoj vzdelanostnej a výchovnej
úrovne žiakov. Uvedenými aktivitami žiaci získavali kompetencie v oblasti environmentálnej
výchovy, estetickej výchovy, dopravnej výchovy, výchovy k národ. povedomiu, protidrogovej
prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, práv dieťaťa, prevencie šikanovania, rasizmu
a xenofóbii, zdravému životnému štýlu, atď.
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a postupových súťažiach
14
Názov súťaže
a olympiády
Európa v škole
Umiestnenie – dosiahnuté výsledky
Obvodné kolo
Krajské kolo
7 x 1. miesto
3. miesto
Hviezdoslavov
Kubín
2. miesto
3 x 3. miesto
3. miesto
3 x 3. miesto
2. miesto
Kráľove Šahy
1. miesto
Olympiáda
v SJL
4. miesto
Olympiáda v
ANJ
2. miesto
3. miesto
Olympiáda v
RUJ
Dejepisná
olympiáda
Geografická
olympiáda
Biologická
olympiáda
Matematická
olympiáda
Pytagoriáda
Technická
olympiáda
2. miesto
3. miesto
4. miesto
2 x 1. miesto
2 x 2. miesto
1. miesto kat. E
5 x 3. miesto kat. F
4. miesto kat. E–bot.
4. miesto kat. D
1. miesto
2. miesto
2 x 2. miesto
4. miesto
1. miesto
3. miesto
4. miesto
Fyzikálna
olympiáda
1. miesto
Nádejný technik
1. miesto
Archimediáda
Biblická
olympiáda
Medzinárodné
súťaže
1. miesto
1 čestné uznanie
Kukučínova
literárna Revúca
Šaliansky
Maťko
Celoslovenské
kolo
2. miesto
5. miesto
1 úspešný riešiteľ
2. miesto
1. miesto
1 úspešný riešiteľ
2. miesto
1. miesto
2 úspešní riešitelia
2 x 3. miesto
15
Slávik
Slovenska
2. miesto
Jazykový kvet
2. miesto
Divadelný
festival ZŠ a SŠ
v ANJ
cena poroty
Super trieda
1.miesto
Klokanko –
matem. súťaž
2. miesto
13 úspeš. rieš.
Klokan –
matem. súť.
I-Bobor
Internetová
vedomostná
súťaž
Expert geniality
show
5 úspeš. rieš.
2 x maximálny
počet bodov
9 úspešných
riešiteľov
MAKS –
matem. súťaž
4 úspeš. rieš.
Dosiahnuté výsledky v športových súťažiach
Umiestnenie – dosiahnuté výsledky
Názov súťaže
Celoslovenské
kolo
Obvodné kolo
Krajské kolo
MIDI COOL
volejbal žiaci
1. miesto
3. miesto
MIDI COOL
volejbal žiačky
1. miesto
2. miesto
MINI COOL
volejbal žiaci
1. miesto
1. miesto
5. miesto
MINI COOL
volejbal žiačky
1. miesto
1. miesto
1. miesto
Malý futbal
žiaci
1. miesto
3. miesto
Malý futbal
žiačky
3. miesto
Volejbal žiačky
1. miesto
Medzinárodné
súťaže
3. miesto
16
Basketbal
žiačky
3. miesto
Beh J. Plachého
7. miesto
Vybíjaná žiačky
3. miesto
Street hockey
1. miesto
1. miesto
Ľahká atletika
1. miesto
3. miesto
3. miesto
Mestská
olympiáda
1. miesto
7. miesto
V rámci POPS 2012/2013 sa naša škola umiestnila v predmetových olympiádach
a umeleckých súťažiach na 2. mieste v okrese a 7. mieste v kraji (s počtom bodov 273),
s rozdielom 6 bodov medzi 5. - 7.miestom, v rámci športových súťaží na 4. mieste v okrese
a 31. mieste v kraji (s počtom bodov 105).
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
Prehľad plnenia národných programov
P.
č.
Názov/Koordinátor
Primárna prevencia NPBPD, prevencia proti
šikanovaniu
1. Ing. Škúciová
Mgr. Bernátová
Mgr. Košíková
Zdravý životný štýl
2. Mgr. Fašková
+ tr. uč.
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
3.
Mgr. Fašková
Mgr. Ďurčíková
Environmentálna
výchova
4.
Mgr. Štefanková
Mgr. Maruškinová
5.
Spolupráca s Tekovskou
knižnicou
Spolupráca
Forma
RÚVZ v Leviciach
Mestská polícia,
CPPPaP Levice,
OZ-Liga proti
rakovine
projekty, besedy, pohovory, koncerty, súťaže
cez internet, monitor o ľudských právach a
šikanovaní, podpora finančných zbierok
RÚVZ; SČK;
vedúca ŠSZ; RR;
SŠZ Levice; Mesto
Levice; CVČ;ZUŠ
Dni zdravia, Dni športu, zbery, tvorba centier
učenia, školenia, výstavy, besedy, dotazníky
RR; ÚPSVaR;
CPPPaP Levice;
SČK;
stretnutia, vystúpenia, dotazníky, terapie
v skupinách, programy, výroba darčekov
súťaže, zbery, výsadba zelene, projekty, kvízy,
Lesný závod Levice,
dotazníky, Deň Zeme, Deň vody, stromu,
poľovnícke zväzy,
výstavy, Envirootázniky, Ekooko, turistika,
Mesto Levice
exkurzie, školy v prírode
súťaže, kvízy, zábavné popoludnia, projekty,
Tekovská knižnica internet
besedy so spisovateľmi
17
Podporné aktivity na realizáciu úloh školy – realizácia projektov:







Projekt: E –Twinning – zameranie:
ANJ: Community for schools in Europe /Mgr. Mosijenko
NEJ: Unser gemeinsames Haus /PaedDr. Šupková
Projekt UIPS: Modernizácia vzdelávania na ZŠ – vzdelávanie pedagógov
Pátranie po predkoch /Mgr. Menyhárová
Comenius – partnerstvo škôl /Mgr. Nyúl
Projekt MŠ SR: Supertrieda /PaedDr. Dudášiková
Jazykový kvet – súťažný projekt v ANJ /Mgr. Vincová
Bezpečná inteligentná škola – elektronický dochádzkový systém
a pracovníkov školy /Mgr. Čuková
žiakov
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .
Komplexná inšpekcia bola vykonaná v termíne od 7.2.2008 do 15.2.2008. Predmet
školskej inšpekcie: kontrola stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu
a podmienok výchovy a vzdelávania v ZŠ.
Závery zistenia:
Celkové výsledky školy sú veľmi dobré, výrazne lepšie v porovnaní s výsledkami
základných škôl v SR a v pôsobnosti Školského inšpekčného centra v školskom roku
2006/2007.
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
Možnosť využitia podkladov, ktoré jednotlivé školy vypracovali v súvislosti
s prípravou správy o vybavení škôl UP, vybavení učební, telocviční atď. pre
školskú komisiu
Priestorové podmienky v zmysle nariadenia vlády č. 362/2006 sú nasledovné:
 Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice je plnoorganizovaná základná škola
(s bezbariérovým vchodom a výťahom pre handicapovaných) s počtom žiakov 720,
s ŠKD 280 žiakov, školskou jedálňou 577 stravníkov a telocvičňou. V školskom roku
2012/2013 bolo na škole 31 tried s priemerným počtom žiakov 23,22 – 23,06. Škola
má 5 odborných učební fyzikálnu, chemickú, biologickú, počítačovú učebňu, NET
klub), 5 multifunkčných učební s priemerným počtom 18 PC a 2 multifunkčné učebne
ročníkov 1. - 4. po 12 PC. Učebne využívané na teoretické vyučovanie kapacitne
prevyšujú stanovený koeficient na žiaka. Plochy vnútorných priestorov určené na
vyučovanie telesnej výchovy nezodpovedajú stanovenej norme, pretože ako jediná ZŠ
v Leviciach má iba jednu telocvičňu. Vzhľadom k tomu, že škola má triedy so športovou
prípravou, na športovú činnosť sa po dohode so Správou športových zariadení Levice
využívali zariadenia patriace do ich kompetencie – športová hala T 18, zimný štadión,
plaváreň, športový štadión.
 Nedostatočné vnútorné priestory pre šport sú čiastočne kompenzované využívaním
multifunkčného ihriska s umelou trávou a multifunkčného ihriska so zameraním na
hokejbal a posilňovne.
Výrazne sa zlepšili prevádzkové podmienky školy, a to nielen v dôsledku celkovej
rekonštrukcie školy (rok 2010), ale aj ďalšími opatreniami na zníženie energetických
18
nákladov. Priestorové podmienky školy sa značne zlepšili rekonštrukciou bytu školníka na 2
triedy a príslušné hygienické zariadenia.
Okrem toho sa škola výrazne posúva v kvalitatívnom materiálno-technickom vybavení
učební a odborných učební. Exteriér ako aj interiér budovy školy po estetickej a funkčnej
stránke nadobudol vzhľad i účel modernej vzdelávacej inštitúcie.
Škola disponuje nadštandardným vybavením IKT: 173 počítačov, 55 notebookov, 29
dataprojektorov, 3 videoprojektory, 8 interaktívnych tabúľ, 3 digitálne kamery, 3 digitálne
fotoaparáty a 54 výukových programov pre jednotlivé predmety.
Nadštandardne sú vybavené učebnými pomôckami kabinety pre jednotlivé predmety.
Pracovné prostredie všetkých pracovníkov je vylepšované inovovaním nábytku, PC
s príslušenstvom napojené na internet, intranet a multifunkčné zariadenie (kopírovanie a tlač
učebného materiálu). Na relaxáciu a upevňovanie zdravia pracovníkov školy bolo doplnené
vybavenie FITNES centra.
Z rozpočtu školy sa výraznou mierou prispelo k celkovému nadštandardnému vybaveniu
školy nasledovne:
- školské lavice (2 triedy)
3117,28 €
- PC 10 ks - nové zrekonštruované triedy
8604,- €
- videoprojektor, tlačiareň
952,60 €
- učebné, športové potreby, lyže
9292,33 €
- zásobníky vody
1101,60 €
- nábytok archív + 2 odd. ŠKD
3070,- €
- oprava viacúčelového skladu
1472,- €
- celoročné zásobníky na toal. papier a mydlo
988,60 €
- oprava elektroinštalácie po revízii
1968,- €
- revízia prenosných elektrospotrebičov
5855,60 €
- oprava stropu na poschodí
4340,41 €
- oprava zabezpeč. Systému
1243,92 €
- lavičky a smetné koše do areálu
3104,40 €
- TV panel
1134,- €
- vitríny
2315,88 €
- čipové karty pre zamestnancov
708,- €
- internet v zrekonštruovaných triedach
1282,86 €
- chladničky, rýchl. konv pre zamestnancov
545,07 €
- ďalšie učebné pomôcky a spotrebný materiál
Materiálno-technické vybavenie školskej jedálne:
V školskej jedálni sa stravovalo 577 stravníkov, čomu zodpovedá príslušný počet
pracovníčok školskej jedálne. Technické vybavenie kuchyne je prevažne opotrebované
a zastaralé, jeho obnova sa realizuje priebežne podľa finančných možností.
Z vlastných prostriedkov (originálne kompetencie) sa zabezpečilo:
- maľovanie kuchyne
2144,80 €
- zariadenie do kuchyne (pracovné stoly)
4633,30 €
- dostatočné množstvo čistiacich a kancelárskych potrieb, tlačív ako aj pracovného
ošatenia
3000,- €
Mesto Levice ako zriaďovateľ v tomto šk. roku nepridelil žiadnu finančnú dotáciu
škole a neprispel ani na požadované položky, ktoré sa týkali oplotenia školy, bežeckej dráhy
a v školskej jedálni 100 l kotol a odsávač spalín nad plynový kotol.
19
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy:
V období od 9.-12./2012 a 1.-8./2013 (školský rok 2012/2013) boli poskytnuté dotácie
nasledovne:
Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
Položka:
610+620
630
Dotácia 9.-12./12
306.540 €
Čerpanie: 9.-12./12
306.540 €
Dotácia 1.-8./13
644.648 €
Čerpanie 1.-8./13
507.598 €
Dotácia na originálne kompetencie
Originálne kompetencie patria do pôsobnosti zriaďovateľa a v školskom roku ich
financoval nasledovne:
ŠKD
Položka:
610+620
630
Dotácia 9.-12./12
27.660 €
Čerpanie: 9.-12./12
27.660 €
Dotácia 1.-8./13
59.976 €
Čerpanie: 9.-12./12
29.404 €
Dotácia 1.-8./13
58.800 €
Čerpanie 1.-8./13
53.407 €
ŠJ
Položka:
610+620
630
Dotácia 9.-12./12
29.404 €
Čerpanie 1.-8./13
51.506 €
Dotácia na asistenta učiteľa 9.-12/12 – 1.-8/13
Dotácia
2.400 €
Čerpanie 2.400 €
Dotácia za deti zo soc. znevýhodneného prostredia 9.-12/12 – 1.-8/13
Dotácia: 983 €
Čerpanie: 983 €
Hmotná núdza 9.-12/12 – 1.-8/13:
Dotácia: 1.566 €
Čerpanie: 1.566 €
Z uvedených finančných prostriedkov bola hradená strava a školské potreby pre deti v
hmotnej núdzi.
Vzdelávacie poukazy 9.-12.2012 – 1.-8.2013
V školskom roku 2012/2013 bolo na školu prijatých 566 vzdelávacích poukazov.
Dotácia na mesiace 9.-12.2012 bola 6235 € . K 31.12.2012 boli vyčerpané všetky finančné
prostriedky.
Granty a projekty 9.-12.2012 – 1.-8.2013
Comenius
818,- €
Finančné prostriedky získané od rodičov
K materiálnemu vylepšeniu vybavenia školy prispeli rodičia celkovou hodnotou
24.920 € a 3.080 € - 2% z daní (vybudovanie detského ihriska, príspevok pre žiakov – čipové
karty, projekt – okolie školy, odmeny pre úspešných žiakov na konci šk. roka, na lyžiarsky,
20
plavecký výcvik, ŠvP, poznávací zájazd do Londýna,
príspevok pre hokejové a volejbalové triedy)
Celkom: 28.000 €
k rôznym príležitostiam ŠKD,
Sponzorstvo
Hodnota získaných prostriedkov od sponzorov činí 5.570 €.
Celková finančná hodnota od rodičov, sponzorov a projektov činí 35.245 €.
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).
Koncepčný zámer rozvoja školy – posilniť a rozvinúť tvorivo-humanistické
zameranie školy sa realizoval plnením Štátneho a Školského vzdelávacieho programu
ISCED 1, ISCED 2 a hlavných úloh plánu práce školy. Hlavné úlohy sa orientovali na rozvoj
osobnosti žiaka, a to rozvojom kľúčových kompetencií, zavádzaním inovácií, modernizáciou
metód a foriem vyučovania, efektívnym využitím najmodernejšej didaktickej techniky
a pomôcok, aktivitami školy s významným vplyvom na výchovno-vzdelávaciu činnosť,
starostlivosťou o začlenených žiakov s nadaním a so zdravotným znevýhodnením, so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zapájaním a úspešnosťou žiakov v žiackych
súťažiach a predmetových olympiádach.
Školský vzdelávací program rešpektuje požiadavky a potreby žiakov podľa ich
individuálnych schopností. Prax potvrdzuje, že posilnenie profilových predmetov SJL, MAT
a CUJ tak v ročníkoch 1.- 4. ako aj 5.- 9. je nevyhnutné kvôli osvojeniu príslušných
kľúčových kompetencií. Taktiež náročnosť učiva v prírodovede a vlastivede si vyžiadala
dotačné hodiny. Na nižšom strednom vzdelávaní žiaci mali možnosť vzdelávať sa v troch
variantoch – základnom, jazykovom a športovom s voliteľnými predmetmi: regionálna
výchova, praktická výchova, angličtina v prírodných vedách, športová príprava (hokej,
volejbal, plávanie) a voľba povolania. Prínosom bolo realizovanie prierezových tém formou
prezentačných dní a ročníkových prác ako aj prostredníctvom aktivít výchovných programov
a projektov.
Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a rozvoj osobnosti žiakov sa uskutočňovalo
rozvíjaním modernizačných prvkov a trendov vyučovania, aplikovaním vyučovacích metód
a foriem práce, ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov. Stanovený
cieľ sa plnil uplatňovaním interaktívneho, zážitkového, skúsenostného, projektového
vyučovania, riešením problémových situácií a iných moderných prvkov vo vyučovaní, čo sa
kladne prejavilo sebavzdelávaním žiakov a väčším záujmom o získavanie poznatkov
z rôznych zdrojov. Na vyučovacích hodinách vyučujúci pracovali s výukovými programami
prostredníctvom PC, dataprojektorov, interaktívnych tabúľ a vlastných prezentácií.
Využívali webový portál (bezkriedy.sk, edupage.org, zborovna.sk, a iné) na zadávanie
študijných materiálov, domácich úloh, čím sa čiastočne nahrádzali chýbajúce učebnice
a zároveň viedli žiakov k aktívnemu učeniu sa ako aj schopnosti sebahodnotenia. Žiaci
navštevovali knižnice, literárne oddelenia v Juniore, výstavy kníh za účelom rozvoja
čitateľskej gramotnosti. Absolvovali vyučovacie hodiny v múzeách, na výstavách,
v galériách, v teréne, ale i v supermarketoch za účelom praktického prepojenia vedomostí so
životom. Exkurzie rôznorodého zamerania boli realizované za účelom poznávacím,
praktickým, skúsenostným, zážitkovým ale hlavne komplexným využitím poznatkov
z rôznych predmetov. Vyučujúci rozvíjali u žiakov vnútornú motiváciu, umožňovali žiakom
prejaviť svoje city a učili žiakov ako sa majú učiť. Formovali sa kladné osobnostné
21
charakterové vlastnosti – samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť, kritické myslenie
a sebahodnotenie. Náležitá pozornosť sa venovala všetkým oblastiam vzdelávania. Osobitne
sledované boli prioritné predmety SJL, MAT, CUJ na oboch úrovniach vzdelávania, v ktorých
sa dosiahli celkove veľmi dobré výsledky. Zvýšenú kvalitu vzdelávania zaznamenávame aj
v prírodovedných predmetoch a technike. Nespokojnosť vyjadrili vyučujúci matematiky
s kvalitou učebníc v 5.-8. ročníku čo bolo kompenzované doplňujúcim učebným materiálom.
Zvýšenú pozornosť a úsilie venovali vyučujúci dôslednému uplatňovaniu hodnotiacich kritérií
v jednotlivých predmetoch. Odborným vzdelávaním si zvyšovali kompetencie na tvorbu
overovacích nástrojov kvality vzdelávania a uplatňovali ich v praxi. Výsledky zistení
porovnávali a analyzovali, následne prijímali opatrenia na odstránenie nedostatkov. Vlastné
zistenia boli porovnávané s výsledkami meraní vedenia školy ako aj národnými meraniami –
Testovanie 9, ICILS, Komparo (Examtesting). Celkove je možné konštatovať súlad (až na
menšie odchýlky) zistených meraní.
Oficiálnymi ukazovateľmi celkovej vzdelanostnej úrovne ako aj rozvoja osobnosti žiakov sú
nasledovné fakty: dlhodobo dosahované nadpriemerné výsledky
- v Testovaní 9
- v úspešnosti prijímania žiakov na gymnáziá a stredné školy
- vo vysokej zapojenosti a poprednom umiestení žiakov v predmetových olympiádach
a súťažiach
- v spätnej väzbe zo strany stredných škôl o veľmi dobrej vedomostnej úrovni žiakov
našej školy
Rezervy:
- najnaliehavejšou úlohou na oboch úrovniach vzdelávania tak v slovenskom jazyku
a literatúre ako aj v matematike je zdokonaľovanie funkčnej gramotnosti, čo z praxe
potvrdzujú aj vyučujúci ostatných predmetov,
- problém s neustále narastajúcim počtom integrovaných znevýhodnených žiakov
(nedôsledná príprava na vyučovanie, nízka náročnosť k vlastným schopnostiam,
navyšovanie počtu žiakov v triedach),
- zdokonaľovanie metód a prostriedkov na celkové zvyšovanie kvality vzdelávania,
- prerod myslenia vyučujúcich v intenciách školskej reformy: učivo nie je cieľ, ale
prostriedok k získaniu kompetencií, prechod od normatívneho hodnotenia žiaka
k individuálnej vzťahovej norme – porovnávanie výkonu žiaka – pokrok, priblíženie
k osobnému maximu,
- zvyšovanie úrovne meracích nástrojov kvality vzdelávania.
Cieľ zvýšiť počítačovú a informačnú gramotnosť. Stála pozornosť sa venuje
vylepšovaniu podmienok na celkovú digitalizáciu školy výmenou a doplnením nových
počítačov a notebookov, modernej multimediálnej techniky (viď. materiálne podmienky
školy), pokrytím internetu Wifi a zavedením intranetu do každého kabinetu vyučujúcich a
učební. Využitie IKT sa stalo prirodzenou potrebou žiakov ako významného zdroja
informácií v rámci vyučovacieho procesu ale i doma. Moderné vybavenie využívali nielen na
vyhľadávanie informácií, ale aj na grafické spracovanie praktických cvičení, laboratórnych
prác, powerpointových prezentácií v rámci jednotlivých predmetov, projektov i prezentačných
dní. Zároveň sme zaznamenali výrazný posun v používaní uvedenej techniky vo vyučovacom
procese, ale i v školskej administratíve. Zvýšila sa informačná gramotnosť pedagógov v
rámci kontinuálneho vzdelávania a aj interným vzdelávaním, odovzdávaním vzájomných
skúseností ako aj samoštúdiom.
Výrazné boli úspechy našich žiakov v rámci SR v internetových vedomostných súťažiach
Expert geniality show, iBobor, Internetová vedomostná olympiáda.
22
Rozvinutie systému vyučovania cudzích jazykov – kvalita vyučovania cudzích
jazykov je každoročne ovplyvnená personálnymi zmenami a odbornou úrovňou nových
zamestnancov. Ani pôsobenie lektora – Native-speakra neprinieslo očakávané výsledky
vzhľadom na jeho nízku odbornú spôsobilosť. Uplatňovali sa moderné formy vyučovania –
aplikáciou moderných výukových programov, tvorbou multimediálnych prezentácií
vyučujúcich i žiakov, využívaním interaktívnych tabúľ, dataprojektorov uplatňovaním
cudzojazyčných aktivít (show program v anglickom jazyku, divadielko, dopisovanie žiakov
z rôznych krajín Európy). Uplatňované metódy CLIL od 3. ročníka a vlastného predmetu
anglický jazyk v prírodných vedách na nižšom strednom vzdelávaní sú nesporne prínosom pre
zvýšenie úrovne jazykových kompetencií v anglickom jazyku. V rámci E-twinningu žiaci
spolupracovali so zahraničnými školami, vymieňali si skúsenosti, nadväzovali priateľstvá
a zorganizovali videokonferenciu. Žiaci 4. ročníka dosiahli výrazné úspechy v krajskom
divadelnom festivale v anglickom jazyku a v súťaži Jazykový kvet. Úspešná bola
reprezentácia v olympiáde ruského jazyka v krajskom kole (2. miesto). Rezervy sú v celkovej
kvalite vzdelávania a reprezentácie v nemeckom jazyku. Exkurzia žiakov 5. a 7. ročníka vo
Viedni, ako aj účasť na jazykovo-poznávacom pobyte žiakov 7.- 9. ročníka v Londýne bola
príkladom priameho prepojenia školy so životom a veľkou motiváciou a praktickým prínosom
vo viacerých sférach pre zúčastnených žiakov. Úspešná bola medzinárodná spolupráca
v rámci projektu Comenius, kde nás ako hostiteľskú školu zástupcovia našich siedmich
partnerských škôl hodnotili celkovo ako školu s vysokým európskym kreditom. Uskutočnila
sa tiež partnerská návšteva žiakov a pedagógov v portugalskom meste Coimbra. Systém
vyučovania cudzích jazykov v rámci školského vzdelávacieho programu pokrýval komplexne
všetky ročníky podľa možností a potrieb jednotlivých skupín.
Osobitná pozornosť sa venovala začleneným žiakom so špecifickými výchovnovzdelávacími potrebami, ktorým sa venovali dve špeciálne pedagogičky podľa osobitného
harmonogramu práce a úrovne intelektu. Starostlivosť bola zabezpečená prostredníctvom
individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov tak pre intelektovo nadané deti, ako aj deti
s hendikepom. Asistent učiteľa bol pridelený dvom žiakom s telesným postihnutím .
U ostatných žiakov so ŠVVP vyučujúci sa snažili rešpektovať odporučenia z vyšetrení
CPPPaP a školských špeciálnych pedagogičiek. Žiaci so ŠVVP sú značnou problémovou
skupinou pre pedagógov vzhľadom na stále rastúci počet vyžadujúcich individuálny prístup a
tiež pre nekritický postoj k vlastným povinnostiam samotných žiakov, ale i viacerých rodičov.
Značné rezervy a nesúlad sme zistili v odbornom diagnostikovaní ako aj metodických
odporúčaniach zo strany CPPPaP ako aj súkromných CŠPP.
Pomoc žiakom v hmotnej núdzi bola poskytnutá formou nákupných poukážok
a poskytnutím stravy v zmysle Výnosu č.1757/04 – II/1 o poskytovaní dotácie deťom
v hmotnej núdzi. Rešpektovaná bola požiadavka rodiča zdravotne znevýhodneného žiaka na
oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy.
Práva dieťaťa a ľudské práva boli osobitne sledované a uplatňované u žiakov
z národnostných menšín a etnických skupín.
Život školy sa riadil školským poriadkom školy i ŠKD s vyvážene stanovenými právami
a povinnosťami žiakov, ktorí sú vedení k dodržiavaniu pravidiel, etických noriem,
medziľudských vzťahov, humanistických a demokratických zásad a úcte k človeku.
Významný podiel na riešení výchovných problémov mala výchovná komisia.
Zapojenie a príprava žiakov na súťaže a predmetové olympiády tvorí neoddeliteľnú
súčasť výchovno-vzdelávacej práce školy, ciele a úlohy sú súčasťou plánu práce školy, plánu
metodických orgánov, ako aj predmetom rokovania na pedagogických radách a sú tiež
predmetom kontrolnej činnosti. Kvalita plnenia a dosiahnuté výsledky sú súčasťou kritérií
23
hodnotenia a oceňovania žiakov i pedagogických zamestnancov. Veľmi dobré výsledky
dosiahnuté v tejto oblasti zaradili školu na 2. miesto v rámci okresu a 7. miesto v rámci NR
kraja.
Učebný plán so športovou prípravou absolvovali talentovaní žiaci v ľadovom hokeji
a volejbale. Ostatné športové disciplíny boli u žiakov rozvíjané v športových krúžkoch ako aj
individuálnou prípravou pod vedením vyučujúcich telesnej a športovej výchovy. V rámci
športových súťaží bola na našej škole najvyššia zapojenosť žiakov v okrese a zároveň sme
boli najaktívnejší organizátori rôznych športových súťaží. Pozoruhodné umiestnenia v rámci
Slovenska sme zaznamenali v kolektívnych športoch – mini cool volejbal dievčatá aj chlapci,
floorbal, street hockey. Celkové umiestnenie v rámci okresu športových súťažiach –
4. miesto (s jednobodovým rozdielom) a 31. miesto v kraji.
Integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu boli nasledovné výchovné
programy a projekty:
- koncepcia environmentálnej výchovy,
- prevencia proti drogám,
- zdravý životný štýl,
- prevencia šikanovania,
- výchova k manželstvu a rodičovstvu,
- ochrana života a zdravia,
- boj proti kriminalite,
- starostlivosť o telesne postihnutých,
- bezpečnosť a ochrana zdravia,
- esteticko-etická výchova,
- dopravná výchova,
- záujmová, telovýchovná a športová činnosť,
(viď. uskutočnené aktivity v školskom roku).
Realizácia – prednášky, besedy, diskusie, kvízy, návštevy výstav, knižníc, múzeí, výchovné
koncerty, exkurzie, výlety, škola v prírode, súťaže.
ŠKD sa realizoval činnosťou v 10 oddeleniach s priemerným počtom žiakov 28 v
ročníkoch 1.- 4. Deti pracovali v zmiešaných oddeleniach pod vedením kvalifikovaných
vychovávateliek. Okrem plnenia vlastných úloh sa v oddeleniach realizovala aj priebežná
pedagogická prax kandidátok PaSA a plnil sa výchovný plán ŠKD zameraný na všetky
výchovné oblasti: environmentálna a prírodovedná oblasť, telovýchovná, zdravotná
a športová oblasť, esteticko-výchovná oblasť (hudobná, výtvarná a literárna), spoločenskovedná oblasť, pracovno-technická oblasť a sebavzdelávacia oblasť. V rámci činnosti ŠKD
prebiehala záujmová činnosť orientovaná na záujem detí, organizovali sa kultúrne programy
a vystúpenia pri rôznych príležitostiach v spolupráci s rodičmi. Vychovávateľky ŠKD počas
celého roka sa podieľali na estetizácii interiéru školy. Vytvorili záhon liečivých rastlín,
zabezpečovali zdravý pitný režim. V areáli školy využívali detské dopravné ihrisko za
účelom praktického precvičovania pravidiel cestnej premávky. Negatívom je nedostatočné
rešpektovanie času pobytu a rozvrhu činnosti detí ŠKD zo strany rodičov.
Koncepčný zámer školy bol splnený, aj keď nároky na jeho plnenie stále stúpajú
a vyžadujú nové postupy a zložitejšie riešenia. Celkový výsledok možno vnímať ako ďalší
kvalitatívny posun vo vývoji ducha školy i školy samotnej. Napriek mnohým negatívnym
javom v našom školstve ako aj celospoločenskom dianí je tento pozitívny výsledok
dosiahnutý vďaka vysoko humánnemu postoju, obetavosti, zanietenosti, cieľavedomosti
a tvorivosti pracovných tímov školy.
24
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov
opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o).
SILNÉ STRÁNKY
 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov,
 moderné, zrekonštruované priestory školy,
telocvične, školskej kuchyne, jedálne a bývalého
bytu školníka
 bezbariérový vchod a výťah pre žiakov
s telesným postihnutím a iným handicapom,
 moderné a nadštandardné vybavenie tried,
odborných a multifunkčných učební
 nadštandardné vybavenie IKT, multimediálnou
technikou a učebnými pomôckami rôzneho
druhu
 vysoká angažovanosť pedagogických
zamestnancov v celoživotnom vzdelávaní,
 nadštandardné vybavenie pracovného prostredia
vyučujúcich
 uplatňovanie inovačných metód a foriem práce
 výrazné zvýšenie informačnej gramotnosti
žiakov a pedagogických zamestnancov
 odbornosť a nadštandardné aktivity vo
vyučovaní cudzích jazykov
 čiastočné bilingválne vyučovanie anglického
jazyka v prírodných vedách
 medzinárodné partnerstvá – spolupráca so
zahraničnými školami
 úspešná spolupráca so zahraničnými školami
prostredníctvom IKT – E-twinning
 výrazná práca s talentovanými žiakmi a ich
popredné umiestnenia v rámci okresu i kraja,
 špeciálna starostlivosť o žiakov s individuálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami –
znevýhodnených aj nadaných
 zapojenosť do projektov a ich úspešná realizácia
 angažovanosť pedagogických zamestnancov
školy pri prezentáciách života školy
 sponzorská pomoc a angažovanosť rodičov do
života školy
 dlhodobo rastúci záujem žiakov a rodičov
o školy
 úspešná spolupráca s rôznymi subjektami, ktoré
ovplyvňujú kvalitu a výsledky školy
SLABÉ STRÁNKY
 obmedzené
priestorové
podmienky
pre
telovýchovnú činnosť
 obmedzené
priestorové
podmienky pre vyšší počet
samostatných
odborných
učební
PRÍLEŽITOSTI
 spracovávanie ďalších projektov na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj na
úpravu okolia školy
RIZIKÁ
 vytváranie výhodnejších
priestorových podmienok
iným školám,
25
 zlepšovanie nástrojov na meranie kvality školy –
zapojenie sa do viacerých národných testovaní,
 zvýšenie efektivity vyučovania prostredníctvom
projektu Digipédia
 účasť pedagógov na inovatívnych vzdelávacích
projektoch a vzdelávaní
 hľadanie možností viaczdrojového financovania
 nedostatok učebníc
poskytovaných
prostredníctvom MŠ SR,
 byrokracia v administratíve
 vysoký počet integrovaných
žiakov so zdravotným
znevýhodnením
 nejasne zadefinované
dlhodobé ciele v školstve
 neustále narastajúce nároky
na prácu v školstve
 negatívne vplyvy na
výchovu a vzdelávanie
v dôsledku
celospoločenského diania
 nízka úroveň životných
hodnôt v spoločnosti
 poddimenzované
financovanie práce
a podmienok v školstve
2. Ďalšie informácie
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§2 ods. 2 písm. a)
Neustále vylepšovanie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania patrí
medzi prioritné úlohy vedenia školy. Vzhľadom na veľkosť školy jej rôznorodé zameranie
ako aj vysoký počet delených hodín a prevádzkovanie vyučovania v športových zariadeniach
mimo školy, organizácia vyučovania vyžaduje neustále úpravy na rešpektovanie
psychohygienických zásad pri vyučovaní. Na zlepšenie školskej dochádzky ako aj zvýšenie
bezpečnosti žiakov a tiež presnej evidencie pracovného času zamestnancov školy, bol
zavedený elektronický dochádzkový systém slúžiaci zároveň na evidenciu stravy žiakov
a zamestnancov. Na zabezpečenie dostatočného pitného režimu počas celého dňa boli
nainštalované v priestoroch školy zásobníky pitnej vody.
Zdravá výživa žiakov je podporená mliečnymi výrobkami z automatu a jogurtami
predávanými počas prestávok.
Neustála pozornosť sa venovala estetizácii ako aj hygiene prostredia školy. Všetky
toalety boli celoročne vybavené zásobníkmi toaletného papiera a tekutým mydlom.
Na relax a pohyb počas dňa slúži deťom esteticky upravený areál školy s ihriskami,
množstvom zelene, lavičkami, novozriadeným detským ihriskom s preliezkami, šmýkalkami
a pieskoviskom.
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
Voľnočasové aktivity patria tiež medzi silné stránky školy, pretože dávajú široký
priestor na osobnostný prejav žiakov. K veľmi úspešným prezentáciám voľnočasových aktivít
patrila účasť na celoslovenskej súťaži Supertrieda, kde naši žiaci obsadili druhé miesto.
Osobitnú pozornosť si zaslúžili vystúpenia folklórneho súboru Podlužianka na aktivitách
organizovaných mestom a spoločenskými organizáciami.
Voľnočasové aktivity sa orientovali na záujmovú činnosť žiakov, ktorá sa realizovala
formou záujmových krúžkov v celkovom počte 39 (jazykové, športové, IKT, prírodovedné,
26
tanečné, umelecké, atď.). Celkovo bolo v záujmových krúžkoch zapojených 560 žiakov.
Výsledky týchto voľnočasových aktivít boli prezentované pri rôznych príležitostiach v rámci
školy, mesta, humanitárnych akcií a na rôznych súťažiach. K výraznej prezentácii školy
i mesta prispeli nasledovné podujatia: Imatrikulácia žiakov 1. ročníka, aktivity k rôznym
sezónnym a sviatočným príležitostiam (posedenie so starými rodičmi, Halloween party,
Mikuláš, vianočné večierky, tržnica, karneval, Deň matiek, MDD , tvorivé dielne, Deň zeme,
Deň otcov, popoludnie s rozprávkou, Rozlúčka so školou), prezentačné dni žiakov 5.- 9.
ročníka. Bohatá činnosť bola aj v rámci športových aktivít – uskutočňovali sa hokejové,
volejbalové turnaje v rámci školy, kraja, Slovenska.
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
(§ 2 ods.2 písm. c)
V spolupráci s rodičmi sa vytvárali vhodné podmienky pre kvalitnú výchovnovzdelávaciu činnosť. Vzájomnou spoluprácou sa organizovali triedne, mimotriedne,
mimoškolské výchovné akcie detí s rodičmi a pedagógmi, športové a spoločenské udalosti,
čím sa aktívne podieľali na činnosti školy (organizovanie besied a prednášok s odborníkmi
z radov rodičov, výletov a exkurzií, organizovaním plaveckého a lyžiarskeho kurzu, školy
v prírode, poznávacích zájazdov do zahraničia).
Rodičia aktívne napomáhali upevňovať slovenské tradície prostredníctvom výpomoci a
účasti na tvorivých dielňach z príležitosti významných sviatkov a výročí.
Organizovali v spolupráci s vyučujúcimi a vychovávateľkami žiacke trhy, boli
spolutvorcami príležitostných večierkov a posedení k rôznym tradičným sviatkom
a príležitostiam. Aktívne napomáhali rozvoj rôznych
športových činností, turnajov
sponzorskou a osobnou zainteresovanosťou.
Profesionálne vypomáhali
vyučujúcim
pri plaveckých, lyžiarskych kurzoch
a exkurziách.
Úroveň a modernizáciu vyučovacieho procesu mali rodičia možnosť sledovať na
otvorených hodinách z jednotlivých predmetov, ako aj účasťou na Dňoch otvorených dverí
a prezentačných dňoch.
Za negatívny jav možno považovať nedostatočnú zainteresovanosť rodičov starších
(prospechovo slabších) žiakov o ich celkové výsledky a správanie, čo je vo veľkej miere
ovplyvnené aj slabou úrovňou prijímacích skúšok na stredné školy.
Škola pravidelne zabezpečovala pre žiakov náhradné učebné materiály, v dôsledku
absencie učebníc. Okrem toho boli zabezpečené pracovné zošity k jednotlivým predmetom,
encyklopédie, výukové programy a iný rôznorodý učebný materiál.
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole
podieľajú
Vzťah žiakov ku škole možno celkovo hodnotiť kladne, čo sa prejavilo ich vysokou
angažovanosťou v súťažiach a v rôznych aktivitách a tiež zlepšenou disciplínou a dochádzkou
oproti predchádzajúcemu roku. Prevažná väčšina žiakov rešpektuje pravidlá určené školou
a ich vzťah ku škole a vyučujúcim je pozitívny, čo sa celkove odráža na priaznivej klíme
školy. Ojedinelé vážnejšie priestupky boli riešené v spolupráci s rodičmi a výchovnou
komisiou v zmysle školského poriadku školy. Zanedbávanie školskej dochádzky v jednom
prípade sa riešilo s odborom sociálnych vecí a rodiny.
Vedenie školy úzko spolupracuje s radou školy, rodičovskou radou a informuje
o zámeroch, plánoch ako aj o plnení a výsledkoch vytýčených úloh. Zasadnutia rodičovských
združení sa uskutočňovali kvartálne formou triednych schôdzí, alebo konzultačne. Obzvlášť
výraznú pomoc škole v materiálnej oblasti preukázal výkonný výbor Rady rodičov,
27
predovšetkým Ing. Éder, MUDr. Csendes, Ing. Gerthoferová, JUDr. Halabuková a Mgr.
Czíriová, ako aj člen Rady školy Ing. Czíria, ktorých iniciatívou bolo zriadenie detského
relaxačného ihriska ako aj celková úprava areálu školy a vybudovanie vlastnej studne na
závlahu. Okrem toho bol spracovaný projekt na ďalšiu relaxačnú oddychovú zónu
v spolupráci s niektorými zamestnancami školy.
O dobrých vzťahoch medzi rodičmi, pedagógmi ale i širokej verejnosti svedčí už
tradičný Ples zamestnancov školy, rodičov a ostatnej verejnosti uskutočnený v reštaurácii
Atom s počtom účastníkov 140.
Riaditeľka školy priamo
informovala zriaďovateľa,
oddelenie školstva a
predstaviteľov mesta o dianí školy. Široká verejnosť bola prostredníctvom okresných,
miestnych novín a iných periodík, lokálnej televízie a internetovej stránky školy pravidelne
informovaná o aktivitách školy.
Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca s Hokejovým klubom Levice a Správou
športových zariadení Levice, ich predstaviteľmi, prostredníctvom ktorých sa riešia úlohy
a problémy športovo talentovanej mládeže.
Plodná je dlhodobá spolupráca s PaSA Levice. Študenti tejto školy vykonávali
pedagogickú prax v štyroch oddeleniach ŠKD, čím prispeli k pestrejšej a bohatšej činnosti
ŠKD a zároveň získavali schopnosti a zručnosti pre svoje budúce povolanie.
Veľmi častá odborná spolupráca je s centrom pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie a súkromnými špeciálno-pedagogickými poradňami za účelom
skvalitnenia práce so žiakmi vyžadujúcimi špeciálnu starostlivosť.
Úzka spolupráca je s materskými školami hlavne na ulici Okružnej, Tekovskej,
Dopravnej. Počas celého školského roka sa organizujú metodické dni a tvorivé dielne.
Z oblasti mimovládnych organizácií je najužšia spolupráca s SČK Levice, ktorí sú
nápomocní pri poskytovaní služieb pri rôznych súťažiach a športových podujatiach,
odborných prednáškach. Škola spätne finančne a vecne prispieva na rôzne charitatívne účely.
V rámci triednych aktivít sa žiaci zúčastňovali aj podujatí vzdelávacieho centra Atlantis.
V oblasti zdravotnej osvety boli zabezpečované prednášky v spolupráci s RÚVZ Levice.
Ďalej na aktivitách súvisiacich s výchovno-vyučovacím procesom sa zúčastňovali
subjekty ako ZUŠ, Tekovské múzeum, Tekovská knižnica, Matica slovenská, Mestská
polícia, Vojenský útvar, Povodie Hrona, NsP Levice, Štátne lesy Levice, ÚPSVaR, CPPPaP,
ŠPPC a iné.
Odborné poradenstvo poskytovali MPC Nitra, NÚCEM, ŠIOV, VÚDPaP Bratislava.
Udržiavali sa kontakty s predstaviteľmi podnikov za účelom spolupráce a pomoci škole
Levické mliekarne, Ovocie zelenina - Henžel, Hronfruct, Mecom Group, JM Eden Krupina,
Chrien Zvolen, Mäso-údeniny ŠIKO Bánovce, Bohuš Šesták veľkosklad Galanta, Elektrárne
Mochovce. Rodičia boli nápomocní vlastnou angažovanosťou, ale aj finančnou podporou pri
rôznych aktivitách tried alebo školy.
Snahou vedenia školy, pedagogického kolektívu ako aj ostatných zamestnancov školy
je vytvoriť modernú vzdelávaciu inštitúciu európskeho formátu, ktorá napĺňa zmysel názvu
školského vzdelávacieho programu – „Škola, ktorá je otvorená všetkým a dáva možnosť
podľa svojich schopností vstúpiť do európskeho spoločenstva“.
Vypracovali:
Mgr.
Mgr.
Mária Čuková, riaditeľka školy
Alžbeta Adamiová, zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
28
Mgr.
Iveta Kaszásová, zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle nasledovných dokumentov:
1. Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
3. Koncepcia školy na roky 2004 – 2009, 2010 - 2015
4. Plán práce Základnej školy, Pri Podlužianke 6, Levice na školský rok 2012/2013
5. Štátny vzdelávací program a Školský vzdelávací program
6. Závery pracovných porád, pedagogických rád za školský rok 2012/2013
7. Vyhodnocovacie správy metodických orgánov školy
8. Závery z rokovaní Rady školy pri Základnej škole, Pri Podlužianke 6, Levice
9. Závery z rokovaní Rodičovskej rady a triednych ZRŠ
10. Výsledkové listiny predmetových olympiád a postupových súťaží, športových súťaží
29
Download

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno