www.sahy.sk
Šahy
Hontianske listy
XXII. ročník
jún 2013
Kráľove Šahy 2013
Dňa 17. mája 2013 už ôsmykrát znela
celými Šahami poézia a próza romantických
velikánov – štúrovcov. Záujem o celoslovenskú súťaž v prednese poézie a prózy
štúrovcov prejavilo v tomto roku približne
120 súťažiacich
z celého Slovenska.
Podujatie otvoril príhovorom riaditeľ školy Mgr.
Milan Kalina, ktorý privítal všetkých prítomných
hostí aj súťažiacich,
ako i čestného hosťa
tohoročných
Kráľových Šiah,
ktorým bol herec,
pedagóg Fakulty
dramatických
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, zaslúžilý
umelec. Pán Sarvaš zaželal súťažiacim veľa
úspechov a nás všetkých potešilo jeho vyjadrenie: „Stred Slovenska je tam, kde sa robí
krásna, bohumilá vec pre ľudí a pre Slovensko a keďže sa dnes robí tu, tak dnes je stred
Slovenska a Európy v Šahách!”
Po úvodných príhovoroch sa súťažiaci
presunuli do svojich tried. Súťažilo sa v kategóriách A1, A2, B, C a E. Pre prítomných
hostí bol pripravený program – návšteva
múzea a výstavy makiet Jána Plevu. Po
ukončení súťaže v jednotlivých kategóriách
a po obede všetkých prítomných nasledoval
presun na Mestský úrad v Šahách. Pamiatku Janka Kráľa si
kladením vencov k jeho buste
uctili Ing. Ján Lőwy a PaedDr.
Angelika Révész za Mestský
úrad v Šahách, Ing. Marián
Tkáč a Viera Žilíková za Maticu slovenskú a Mgr. Milan
Kalina a Mgr. Oľga Löfflerová
za ZŠ J. Kráľa.
V priestoroch MsÚ sa konala slávnostná akadémia, ktorou
nás sprevádzala Mgr. Silvia
Cena 0,35 €
6. číslo
Z obsahu
Hamaliarová. Na podujatí sa zúčastnili:
predseda MS Ing. Marián Tkáč, riaditeľ Domu MS v Leviciach Mgr. Miroslav Považan,
primátor mesta Šahy Ing. Ján Lőwy, vedúca
oddelenia školstva PaedDr. Angelika Révész,
Spevácky súbor ZŠ J. Kráľa Šahy
Ožilo
nádvorie...
Stretnutia
v Poiplí
Dignitas
Šahanskí maturanti
Ragačianka...
Ocenenie SOV
pre Jozefa Pétera
2. str.
3. str.
4. str.
7. str.
8. str.
9. str.
herec a pedagóg Fakulty dramatických
umení v B. Bystrici doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, autor projektu Kráľových Šiah Mgr.
Imrich Belluš, predsedníčka miestneho
odboru MS Viera Žilíková, riaditeľky a riaditelia šahanských škôl, každoroční účastníci
Kráľových Šiah, PaedDr. Štefan Adam, Mgr.
Július Žubor, Stanislav Drozdík, ako aj ďalší
vzácni hostia.
V rámci kultúrneho programu sme mohli
obdivovať umelecký prednes Juraja Sarvaša, jeho študenta Lengyela, vystúpenie
súboru heligónkarov z Hrušova Ragačinka,
vystúpenie súboru Vretienko pod vedením
Mgr. Karola Kondela. A keďže slávnostná
akadémia bola spojená s vyhodnotením
súťaže a odovzdávaním cien, mohli sme
sa započúvať aj do víťazných prednesov v jednotlivých kategóriách. Po
slávnostnej akadémii sa pozvaní hostia
zúčastnili na recepcii.
Množstvo súťažiacich z celého
Slovenska, výborná atmosféra a pozitívne ohlasy na celé podujatie vrátane
prípravy a organizácie svedčia o vysokej úrovni tejto súťaže, na ktorej IX.
ročník sa už tešíme!
PhDr. Vladimíra Kočerhová
Výsledková listina Kráľových Šiah 2013
Kategória A1: 1. Dárius Škadra – ZUŠ Levice; 2. Michaela
Hajdúová – ZŠ Školská 14, Levice; 3. Annamária Ambrošová –
Gymnázium A. Vrábla Levice; cena poroty: Silvia Frtúsová – ZUŠ Levice
Kategória A2: 1. Bronislava Tolnaiová – ZŠ Pri Podlužianke
Levice; 2. Alex Štoselová – ZŠ s MŠ Čaka; 3. Adam Jurík – ZUŠ
Levice; cena poroty: Lucia Endrészová – ZUŠ Levice
Kategória B: 1. Michaela Zátureczká – Gymnázium A. Vrábla
Levice; 2. Tímea Švecová – Gymnázium J. Papánka Bratislava; 3.
Adam Marenišťák – Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš; cena
poroty: Monika Bartošová – Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice
Kategória C: 1. Ádám Jámbor – SOŠ Šahy; 2. Margaréta
Pálinkásová – ZŠ L. Pongrácza s VJM Šahy; 3. Enikő Oroszlányová – Gymnázium s VJM Šahy; cena poroty: Rebeka Lauková –
Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM Šahy
Kategória E: 1. súbor ZUŠ Levice; 2. spevácky súbor ZŠ J. Kráľa Šahy; 3. súbor Gymnázia Ladislava Novomeského Bratislava
2
Hontianske listy
jún 2013
INFORMÁCIE
Z RADNICE
Ožilo nádvorie mestského úradu
Projekt Nádvorie mestského úradu ožíva, podporovaný
Nadáciou SPP, sa 24. mája 2013
dostal do finálnej fázy. Viacúčelové dielo odovzdali do užívania
v rámci slávnostného programu,
ktorý sa uskutočnil na nádvorí
MsÚ.
Úvodný program sa začal
vystúpením skupiny Best a gita-
ločenského života. Desať krátkych filmov – to nie sú len jednoduché rozhovory, každý z nich
je vynikajúci dynamický klip.
Autor s patričným hudobným
podfarbením predstaví každého
respondenta. Hudobné podfarbenie poskytli tiež Šahania – Peter Fodor a Róbert Bagonya.
Reportérkou rozhovorov bola
Veronika Szabóová.
Nádvorie mestského úradu
zdobia výtvarné práce Gábora
Oživené nádvorie bolo otvorené za účasti viac ako päťdesiatich divákov. Nové prostredie
poskytne v priebehu leta rôzne
možnosti kultúrneho vyžitia
tvorenie kultúrneho prostredia
na nádvorí mestského úradu sved-
obyvateľom nášho mesta. Budú
sa napríklad premietať filmy, na
čo dodnes v Šahách nebola možnosť. Otváracia slávnosť a vy-
čí o dobrej spolupráci mládeže
s mestským úradom.
Péter Pástor
Preklad: Bell
Poslanci o zrušení
materskej školy ani nerokovali
rovým sólom Kristiána Klukona. Potom Iveta Majerčíková,
manažérka projektu, a Mgr. Tibor Pálinkás informovali o jednotlivých etapách činnosti. V priebehu jari obnovili nádvorie, v apríli usporiadali workshop a v máji sa zúčastnili cyklotúry.
Zrodilo sa aj
DVD s prominentmi nášho mesta, ktoré sa premiérovo premietalo. Jeho autorom
je Peter Paulenka. Obecenstvo
mohlo vidieť kyticu reportáží s predstaviteľmi nášho
mesta na poli kultúry, športu a spo-
Antala. Sú to výjavy z bohatej
histórie nášho mesta. V príprave
výtvarných prác pomáhali aj
žiaci výtvarného oddelenia
základnej umeleckej školy.
Projektová manažérka zdôraznila, že „cieľom projektu je
predstavenie takého vynikajúceho diela, aké ešte v Šahách nebolo”. Vo svojom prejave sa poďakovala všetkým – dobrovoľníkom a ostatným oddaným pomocníkom, vrátane občianskeho združenia Srdcom za Šahy,
ktorí prispeli k úspechu tohto
diela. Technickú stránku otváracieho projektu zabezpečoval
dobrovoľník Viktor Berkula,
ktorý sa aktívne zapojil aj do
zabezpečenia technickej stránky
projektu. Peter Paulenka zvečnil fotografiami a videonahrávkami priebeh udalostí. Moderovanie zvládli bravúrne Veronika Szabóová a Margaréta Pálinkás.
33. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) v Šahách, ktoré viedol primátor Ing. Ján Lőwy, sa konalo 30. mája za účasti
9 poslancov.
Po otvorení, voľbe návrhovej
komisie a určení overovateľov
zápisnice konštatovali, že zročné uznesenia boli splnené. Do
interpelácie – čo sa doteraz ešte
nestalo – sa nezapojil ani jeden
poslanec.
Správu o hospodárení Energo-Bytosu v roku 2012 a informáciu o spolupráci mesta so spoločenskými organizáciami poslanci zobrali na vedomie bez
poznámok. Zo správy o hospodárení Energo-Bytosu sme sa
dozvedeli, že spoločnosť vlani
vyprodukovala zisk 16 160 eur,
pričom nájomníci a vlastníci
bytov k 31. dec. 2012 dlhovali
spoločnosti ešte sumu vo výške
270 125 €. Zo správy o spolupráci mesta sa ukázalo, že oddelenie kultúry spolupracuje s týmito organizáciami: MO Matica
slovenská, ZO Csemadok, n. f.
Pečeť mesta Šahy – Sigillum
oppidi Saag, Olympijský klub
Alojza Szokolyiho, Kruh priateľov Hontianskeho múzea a galérie, 27. skautský oddiel sv. Imricha, OZ Charitas Saag, Denné
centrum seniorov, MO Červeného kríža a OZ Srdcom za Šahy.
Pri prerokovaní správy o príprave XXXII. Dní kultúry v Honte odznel poslanecký návrh na
rozšírenie programu o detský
divadelný festival (s vystúpeniami detského divadelného súboru
z mesta Veresegyház a miestneho súboru Csillag-szóró), čo poslanci zobrali na vedomie. Bez
pripomienok schválili vydávanie Hontianskych listov a Honti
Lapok so 4-stranovou prílohou
MyHont.sk v rámci doterajších
počtov strán. Ostatné materiály
boli schválené prakticky bez pripomienok, vrátane zmeny na poste zapisovateľky komisie bytovej a správy mestského majetku.
Vo všeobecnej diskusii Ján
Allarám, predseda miestneho výboru v Preseľanoch nad Ipľom,
vyjadril presvedčenie, že materská škola v tejto mestskej časti
bude fungovať i v budúcnosti,
nakoľko do terajšieho rokovania
jej zrušenie nebolo zaradené. Primátor mesta oboznámil prítomných s dôvodmi, prečo teraz nezaradil tento návrh do programu
rokovania. Poslankyňa MsZ poznamenala, že z tohto dôvodu dôjde k zníženiu finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta pre ostatné školské zariadenia, určených najmä na ich
opravu a údržbu. Vyjadrila svoje
poľutovanie, že poslanci nedodržali dohodnutý postup riešenia
tohto problému.
70-minútové zasadnutie ukončil primátor mesta.
-š-
Hontianske listy
jún 2013
INFORMÁCIE
Aktivity vedenia mesta
za mesiac máj
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta:
29. apríla – sa zúčastnil na zasadnutí mestskej školskej rady;
9. mája – otvoril krajské kolo vedomostnej súťaže o olympizme
pre základné školy;
14. mája – prijal zahraničnú delegáciu evanjelickej cirkvi z Nemecka spolu s generálnym biskupom Milošom Klátikom;
16. mája – sa zúčastnil na zasadnutí medzinárodného klubu, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 20. výročia jeho založenia, témou
rokovania bola vplyv krízy na medzinárodnú situáciu;
17. mája – otvoril celoslovenskú súťaž v prednese poézie a prózy Kráľove Šahy a zároveň prijal hostí na slávnostnej akadémii;
21. mája – pri príležitosti 9. výročia podpísania družobnej zmluvy s mestom Vác (Maďarsko) prijal delegáciu vacovskej samosprávy;
24. mája – v materskej škole na Homoku otvoril 20. ročník prehliadky mladých záchranárov;
28.–29. mája – sa zúčastnil na 24. sneme ZMOS v Nitre, kde sa
rokovalo na tému ďalšieho smerovania samosprávy v nových spoločenských a ekonomických podmienkach;
31. mája – v Menora Saag Centrum Artis otvoril X. ročník Stretnutí v Poiplí.
ZP
Prváci na návšteve u primátora
Prváci zo Základnej školy
Janka Kráľa v Šahách 25. mája
v navštívili primátora mesta.
Ing. Ján Lőwy ich najprv privítal v zasadačke úradu, kde im
vysvetlil základné úlohy úradu a
potom odpovedal na zvedavé
otázky o jeho zážitkoch a spo-
mienkach zo školy.
Po krátkej besede sa všetci
presunuli do primátorovej kancelárie, kde najväčším zážitkom
detí bolo, že si mohli vyskúšať,
ako „sa sedí” v primátorskom
kresle.
-š-
V roku 2013
Uzavreli manželstvo
24. mája – Žaneta Krocsányová a Viktor Ozank
Narodili sa
Veronika Mária Ivanová – 9. mája 2013
Liliana Benková – 10. mája 2013
Zara Urban – 13. mája 2013
Karina Balážová – 16. mája 2013
Adam Jozef Vajda – 29. mája 2013
Opustili nás
Mária Mészárosová (* 1935) – 4. mája
Ján Martinik (* 1941) – 14. mája
Anna Macúchová (* 1928) – 18. mája
Irena Vargová (* 1923) – 21. mája
Tibor Muladi (* 1936) – 21. mája
3
Z RADNICE
Stretnutia v Poiplí 2013
Jubilejný 10. ročník Stretnutí v Poiplí sa konal v dňoch
od 31. mája 2013 do 2. júna 2013
a naše mesto opäť premenil na
centrum kultúrno-spoločenského diania s množstvom zaujímavých ľudí, stretnutí a umeleckých zážitkov. Poslaním Stretnutí je prispieť ku kultúrnemu,
spoločenskému i intelektuálnemu životu mesta, podporiť a obohatiť obyvateľov šahanského
regiónu nielen pestrým kultúrnym programom, ale aj diskusiami na živé témy.
Tohtoročné Stretnutia v Poiplí sa konali na tradičnom mieste,
ktorým sa už desiaty raz stala
miestna zrekonštruovaná synagóga na Bartókovom námestí, pôsobiaca zároveň ako galéria a výstavná sieň stálej zbierky umeleckých obrazov Pečate mesta Šahy.
Charakteristickou črtou Stret-
nutí je ich rôznorodosť a pestrosť kultúrneho programu. Organizátori dbajú na to, aby dali
priestor rôznym žánrom, umeleckým prejavom, hereckému
majstrovstvu či očarujúcej hudobnej produkcii. Nezabúdajú
pri tom ani na detského diváka,
ktorému bolo aj tento rok ponúknuté detské divadielko v maďarskom jazyku z dielne miestnych
divadelných skupín pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Neodmysliteľnou súčasťou
Stretnutí sú tradičné diskusné
fóra, ktoré možno neoslovia široké publikum, ale oslovia svojou kvalitou a hosťami, ochotnými prísť do Šiah – malého pohraničného mestečka a diskutovať o veľkých témach. Tohtoročné okrúhle stoly spájala neslávna minulosť a víťazstvo radikálneho nacionalizmu v Nemecku v medzivojnovom období, popieranie ľudských a občianskych práv, smutná história
pod názvom holokaust. Pozvanie organizátorov prijali uznávaní a fundovaní odborníci z rôznych inštitúcií – historici, spisovatelia, lekári, sociológovia,
ktorí sa danej téme venujú, ale
aj tí, ktorých táto téma bytostne
zasiahla. Diskusia bola veľmi
živá, svoje názory neprezentovali len pozvaní hostia, ale k nastoleným témam malo čo povedať aj publikum.
O vynikajúci piatkový večer
sa postarala džezová kapela
Eleven Big Band so sólistami Petrom Lipom a Tamásom Berkim.
Sobotný program ukončil nestarnúci a večne živý Cyrano
v podaní hercov Túlavého divadla pod vedením Jakuba Nvotu. Nedeľný večer patril stále sa
vracajúcemu Jánosovi Kulkovi
a záverečným programom Stretnutí v Poiplí 2013 bolo divadelné predstavenie Šerifa z Tabakovej ulice v podaní Füge Produkcia z Univerzity v Kaposvári z Maďarska.
Na jubilejnom ročníku Stretnutí v Poiplí sme mali opäť možnosť stretnúť známe osobnosti
celoslovenského či celoeurópskeho formátu, mali sme možnosť sa kultúrne či spoločensky
obohatiť. Podujatie vyvoláva obrovský ohlas nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dúfajme, že neutíchajúca snaha organizátorov vyvolá pozitívny ohlas aj u miestnych obyvateľov,
ktorých medzi divákmi z roka
na rok pribúda.
PhDr. Tatiana Wenclová
členka správnej rady
Pečať mesta Šahy
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej
republiky – program Kultúra
národnostných menšín 2013.“
Hontianske listy
jún 2013
4
Dignitas – Domov sociálnych služieb pre dôchodcov
Rozhovor s Jozefom Mahulányim, dekanom farnosti Šahy
V aprílovom čísle Hontianskych listov sme priniesli krátku
správu o tom, že 15. marca 2013 otvoril svoje brány Domov
sociálnych služieb pre dôchodcov v Šahách. Čitateľ bol
oboznámený s jeho hlavnými cieľmi a aktivitami. Nasledujúci rozhovor prináša ďalšie informácie o jeho založení, ako aj
o jeho fungovaní.
Vážený duchovný otče! Dovoľte, aby som vám predovšetkým poďakovala, že ste si
našli čas na tento rozhovor a
odpovedali ste na moje otázky.
Ako vznikla myšlienka vzniku
domova sociálnych služieb pre
dôchodcov v ľavom krídle budovy fary?
– Súčasná budova fary bola
postavená pred viac ako sto
rokmi na účely vzdelávania ako
budova školy. Takže rozmermi
je to veľká budova, ide o súbor
budov. Polovica z nich sa použí-
aké miestnosti boli vytvorené?
– Pre našich obyvateľov
máme k dispozícii 11 dvojlôžkových izieb, ktoré sú vkusne
zariadené. Okrem toho disponujeme vlastnou kuchynkou,
jedálenským kútom a priestrannou obývacou izbou. Pre zdravie našich obyvateľov slúži rehabilitačná miestnosť a dvor
domu s krásnym kvetinovým
záhonom, altánkom, stoličkami
a lavicami. A, samozrejme, je tu
miestnosť pre zdravotné sestry,
Zariadené izby čakajú na svojich obyvateľov
va pre účely farnosti, zatiaľ čo
druhá polovica bola nevyužitá.
Počas viacerých rokov sme
chceli tieto budovy dať do
prenájmu, no bez úspechu. Až
napokon prišla božia inšpirácia
– otvoriť dom sociálnych služieb pre dôchodcov. Predajom
cirkevných pozemkov a za pomoci štátnej podpory z Maďarska sa podarilo založiť spomínaný Domov Dignitas (Dôstojnosť). Riaditeľka sa od prvých
krokov levím podielom angažovala za uskutočnenie tejto myšlienky a od začiatku sa k tejto
záležitosti stavala ako k vlastnej.
Ako a za aký dlhý čas sa
podarilo zrealizovať nápad?
– Za pomoci menších podnikateľských firiem, remeselníkov a dobrovoľníkov sa nápad
podarilo zrealizovať počas jedného roka. Dostali sme dary aj
zľavy. Celkové náklady na obnovu domov činili 170 000 eur.
Ako je budova zariadená,
sociálnych pracovníkov a riaditeľňa.
Kto je prevádzkovateľom
domova?
– Budova je vo vlastníctve
miestnej rímskokatolíckej cirkvi, domov prevádzkuje nezisková organizácia Dignitas.
Kto usmerňuje prácu v domove?
– Domov riadi a usmerňuje
riaditeľka. Pomáha jej pri tom
kvalifikovaný personál.
Aké kritériá musia byť
splnené, aby sa niekto mohol
stať obyvateľom domova?
– Kritériá sú individuálne
prispôsobené zdravotnému stavu uchádzača, konečné slovo
má riaditeľka domova.
Majú obyvatelia domova
presne stanovený denný režim?
– Samozrejme, že áno.
Okrem stravy, ktorú dostávajú
5-krát denne, a poludňajšieho
odpočinku, zabezpečujeme obyvateľom domova aj rehabilitačné cvičenia a tiež individuálne
sedenia, aktivity.
Náklady sú plne hradené
obyvateľom domova, alebo
niekto ešte k rozpočtu prispieva?
– K nákladom obyvateľov
prispieva kraj.
Ako ste vyriešili stravovanie, prevádzkujete vlastnú
kuchyňu?
bližšie informácie ohľadom
umiestnenia v domove, kde a
ako sa môže informovať?
– Na mobilnom telefónnom
čísle 0905843364 alebo na telefónnom čísle pevnej linky
036/7494669.
Akú rolu ste zohrali Vy,
ako miestny dekan, pri realizácii domova a aké stále úlohy
Jedáleň
– Raňajky sú pripravované
v našej kuchyni, ostatné jedlo je
dodávané z nemocnice.
Poskytujete pre obyvateľov domova stály lekársky dohľad?
– Lekár obyvateľov domova
navštívi najmenej raz týždenne,
v prípade potreby aj viackrát.
Ako riešite návštevu príbuzných?
– Starostlivosť o našich obyvateľov si vyžaduje dodržiavanie istých stanovených pravidiel, ale návštevy sú povolené
v návštevných hodinách. Avšak
výnimka je možná.
Aké sú vaše skúsenosti s doterajšou činnosťou domova?
vyplývajú pre Vás z jeho prevádzkovania?
– Farár zodpovedá okrem
duchovného dobra aj za hmotné
veci. V tomto duchu som konal
pri zakladaní domova. Odkedy
sa inštitúcia otvorila, neprešiel
deň, aby som nenavštívil obyvateľov domova. Každý piatok,
po raňajkách, im zanesiem najdrahší poklad, Ježiša v najsvätejšej oltárnej sviatosti, rozdávam
im sväté prijímanie, modlíme
sa, spievame a rozprávame sa.
Som tu, na dosah ruky, ak ma
niekto potrebuje, rád mu pomôžem.
Je pravdou, že by ste chceli
neskôr vytvoriť klub, ktorý
– Na základe názoru našich
obyvateľov a ich rodinných príslušníkov môžem úprimne povedať, že naši pacienti sa cítia
pohodlne a spokojne. Táto skutočnosť nám dodáva silu a nadšenie k ďalšej poctivej a svedomitej práci.
Ak by mal niekto záujem o
by navštevovali seniori našej
komunity za účelom užitočného trávenia svojho času v
spoločnosti iných seniorov?
– Je to naozaj pravda. Už na
tom pracujeme. S Božou pomocou máme aj iné plány.
Ďakujem za rozhovor.
Edita Matyisová
Hontianske listy
jún 2013
5
Birmovanie
21. apríla sa opäť o čosi slávnostnejšie rozozvučali zvony
rímskokatolíckeho kostola v Šahách. Deň bol plný očakávania a
radosti, pretože 37 mladých ľudí
(z farnosti Šahy, z filiálky Hrkovce a Slatina) sa chystalo prijať
sviatosť birmovania.
Birmovanci sa na tento okamih, ktorý v duchovnom živote
katolíkov patrí po krste a prvom
svätom prijímaní k sviatosti,
ktorou sa stávajú dospelými
riána Chovanca, sa pán biskup
prihovoril birmovancom a vo
svojej kázni vyzdvihol význam
tretej Božskej osoby Ducha
Svätého pre život kresťanov.
V krátkosti, ale veľmi výstižne,
priblížil život Ježiša Krista, pripomenul birmovancom, aby sa
vo svojom živote snažili nájsť
miesto aj na udržiavanie svojho
duchovného života a vďaka sviatosti birmovania nasledovali
vernejšie a vytrvalejšie Kristov
kresťanmi, svedomito pripravovali pod vedením kňazov farnosti (najprv to bol pán farár Kazimír Divéky, neskôr pán kaplán Peter Tóth).
Tento rok bola sviatosť birmovania udelená Mons. Mariánom Chovancom, rímskokatolíckym diecéznym biskupom
Banskobystrickej diecézy.
Slávnostná svätá omša sa začala o 10. hodine. Po slávnostnom vstupe, privítaní Mons. Ma-
príklad a vydávali tak svedectvo
aj ostatným. Ježiš sa v celom
svojom živote prejavuje ako náš
vzor. Je „dokonalý človek”, ktorý nás pozýva, aby sme sa stali
jeho učeníkmi a nasledovali ho,
svojou poníženosťou nám dal
príklad, ktorý máme nasledovať.
Je toho hodný viac ako terajšie
„hviezdy”, ako speváci, herci, športovci, pretože Božie konanie je
vzorom pre ľudské konanie.
Samotná slávnosť – obrad –
Prvé sväté prijímanie
Aj v tomto roku sa žiaci tretieho ročníka zo ZŠ Janka Kráľa
a ZŠ na Ulici E. B. Lukáča v Šahách s veľkým vzrušením a očakávaním chystali na hodinách
náboženskej výchovy a na utorňajších svätých omšiach na prvé
sväté prijímanie, na ktoré ich
pripravovali pán kaplán Peter
Tóth a učiteľ Csaba Rédli. Deti
sa naučili základné modlitby,
oboznámili sa s katechizmom,
hovorili spolu o hodnote krstu,
viery a sviatosti Eucharistie.
Pred prvým svätým prijímaním, v piatok, pristúpili deti prvýkrát k svätej spovedi a dostali
rozhrešenie.
Ich veľký deň nadišiel v druhú májovú nedeľu, 12. mája, kedy sa konala slávnostná svätá
omša so začiatkom o 9.30 v rímskokatolíckom kostole v Šahách. Dvadsaťšesť detí (pätnásť
dievčat a jedenásť chlapcov) po
duchovnej i vedomostnej príprave prvýkrát vo svojom živote
pristúpilo k svätému prijímaniu
a prijalo do svojho srdiečka pána Ježiša Krista ako svojho priateľa. Pán kaplán vo svojom príhovore k deťom zdôraznil, že
priateľstvo s Bohom je na celý život, môže existovať a fungovať
len vtedy, ak je prítomná aj láska ako jednota, pochopenie a pravidelný rozhovor – modlitba.
Počas svätej omše deti obnovili
krstné sľuby, vyznali vieru svojimi ústami a svojím srdcom pred
svojimi rodičmi.
Na záver sa deti poďakovali
za prípravu na túto veľkú chvíľu
pánovi kaplánovi a pánovi učiteľovi. Po skončení svätej omše
sa ešte všetci spolu vyfotografovali a pán kaplán odovzdal deťom pamätné listy, ktoré im budú túto slávnosť pripomínať.
Mgr. Mária Dubovská
sa začala obnovením krstných sľubov a vyznaním viery birmovancov. Nasledoval podstatný obrad
– udelenie sviatosti birmovania
krizmou (posvätným olejom) na
čele, ktoré sa koná vkladaním ruky, vyrieknutím príslušného birmovného mena: M. prijmi znak
daru Ducha Svätého. Keďže
sviatosť birmovania bola vysluhovaná v rámci svätej omše, birmovanci zároveň prijali aj sviatosť Eucharistie.
V závere sa pánovi biskupovi
za odslúženie slávnostnej svätej
omše poďakoval pán dekan našej farnosti Jozef Mahulányi a
zároveň ho poprosil o vysviacku
– požehnanie – priestorov novovzniknutého otvoreného Domova
sociálnych služieb, ktorý sa nachádza v priestoroch farskej budovy. Pán biskup tejto prosbe
ochotne vyhovel.
Touto cestou sa chceme ešte
raz poďakovať Mons. Mariánovi Chovancovi za odslúženie sviatosti birmovania pre našich birmovancov. My, veriaci, sa modlime za novobirmovancov, aby
ich viera sprevádzala na každom
kroku ich života.
Mgr. Mária Dubovská
Deň matiek
v ZŠ na Ul. E. B. Lukáča
Matkám a starým matkám
patrí láska a úcta. Vedia to už aj
tí najmenší žiaci, a preto každoročne s entuziazmom pripravujú
program na počesť ich dňa, Dňa
matiek. Celé týždne sa pripravujú na slávnostný okamih, kedy
Ani toho roku, v utorok 7.
mája, to nebolo inak. Prítomné
mamičky a staré mamy sa mohli
takmer dve hodiny kochať skvelými výkonmi svojich detí a
vnúčat. Žiaci prvého až ôsmeho
ročníka prispeli do mozaiky, z kto-
sa rozsvietia svetlá na javisku
divadelnej sály radnice a deti
budú môcť prezentovať pripravené básne, piesne, tance a
scénky. So zvedavosťou vykúkajú spoza opony a očami pátrajú po známych tvárach blízkych.
A keď sa im stretnú oči, mali by
ste vidieť ten úsmev.
rej napokon vznikol obraz veľkej lásky k svojim najbližším.
Nadšenie žiakov odmenili prítomní zaslúženým potleskom.
Ďakujeme všetkým pani učiteľkám a pani vychovávateľkám,
ktoré deti pripravovali.
BB
Hontianske listy
jún 2013
6
Putovná výstava na detskom oddelení knižnice
Deti, ktoré navštívili knižnicu v treťom
májovom týždni, čakalo príjemné prekvapenie. Mohli sa tu stretnúť s bábkami z Rozprávkovej krajiny Vítězslavy Klimtovej.
Prišli k nám z Veľkého Krtíša, potom putovali ďalej do Želiezoviec.
13 milých škriatkov očarilo každého, malých, väčších, ba dokonca aj dospelých. Každý z nich má svoju krátku charakteristiku:
kde žijú, ako žijú, ako vyzerajú. Tieto humorné príbehy nie sú len veľmi zábavné, ale
nepriamo nás nabádajú k čistote, k ochrane
prírody a životného prostredia.
Vítězslava Klimtová – maliarka, ilustrá-
torka, spisovateľka – žije vo svojom svete
víl, škriatkov, rusaliek, vodníkov a čertov,
ktorých si sama vybásnila a vymaľovala.
Skupinové návštevy v knižnici
Jednou z najužitočnejších foriem trávenia voľného času – pre nás všetkých – je čítanie. Nič nemôže nahradiť ten dobrý pocit,
keď sa natoľko zahĺbime do čítania zaujímavej knižky, že celý okolitý svet pre nás
prestane existovať. Doprajme tento nádherný zážitok aj svojim deťom! Začať nikdy
nie je priskoro, v tom lepšom prípade sa
s knihami v rodine stretne už jedno-dvojročné dieťa. Už v tomto období treba položiť základy jeho vzťahu k písanému slovu,
pestovať lásku ku knihám, súdnosť, estetické cítenie, morálne postoje.
Detské oddelenie našej knižnice sa usiluje v dobrej spolupráci s materskými a základnými školami o výchovu aktívnych čitateľov z radov detí. Slúžia tomu predovšetkým
spoločné návštevy tried v knižnici. Cieľom
týchto návštev je, okrem spoločných zážit-
kov, aby sme vplývali na každé dieťa osobitne a hravou formou vzbudili záujem o
knihy. Sú to veľmi rôznorodé podujatia,
ktoré pripravujeme veľmi dôkladne a premyslene, dbáme o to, aby sa deti popri
získavaní nových vedomostí stretli už dobre
známymi knihami, rozprávkami. Dávame
Hovorí o sebe: „Strašidlá som začala maľovať štvorročná, v roku 1945, hneď ako som
udržala ceruzku v ruke. Prvý diel Lexikónu
ohrozených druhov strašidiel vyšiel prvýkrát v roku 1992 a od tej doby má už 14 vydaní. Práve teraz pripravujem 4. diel.”
Hoci čarovné bábky pobudli u nás len
veľmi kratučko, kto sa s nimi stretol, dlho si
ich uchová v srdci, a tak isto by bolo múdre
uchovať si v mysli dobrú radu Vítězlavy
Klimtovej: „Nekazte si krásne chvíle života
starosťou o to, čo bude zajtra!”
Szilvia Zsolnay
Preklad: Mária Forgáčová
im dostatok času na pozeranie kníh, na
počúvanie rozprávok. Ich dobré pocity z
návštevy sa ešte prehĺbia, ak majú možnosť
svoje príjemné zážitky a dojmy nakresliť.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým milým pedagógom, učiteľkám materských škôl za dobrú spoluprácu s našou
knižnicou. Dvere mestskej knižnice sú otvorené dokorán v každom mesiaci roka školským i škôlkarským skupinám, ale vítame,
samozrejme, i deti v sprievode rodičov alebo
starých rodičov.
Nakoniec by som povzbudzovala mladých
rodičov k tomu, aby svojim detičkám rozprávali rozprávky každý deň. Viem, že niekedy je veľmi ťažké po dlhom, vyčerpávajúcom dni sadnúť si s knihou v ruke k postieľke, ale keď uvidíte spokojný úsmev na tvári
vášho dieťaťa, pocítite, že sa to oplatilo.
Szilvia Zsolnay
Preklad: Mária Forgáčová
Bez vás to nepôjde – benefičný koncert
Poviete si – amfiteáter? – ten sa skôr či
neskôr úplne rozpadne. Lenže, našťastie, nie
každý rozmýšľa práve takto. Je čas niečo
pre seba spraviť. Práve preto sa ozvali šahanskí hudobníci, dobrovoľníci a v spolupráci s mestom Šahy, s NS Srdcom za Šahy
sa rozbehol odvážny projekt benefičného
koncertu, ktorého dátum je stanovený na
30. júna 2013.
Tí, ktorí chodíte okolo areálu amfiteátra,
ste si museli všimnúť pracovnú aktivitu,
ktorá sa v tomto priestore už začala. Nastúpili ťažké mechanizmy na odstránenie
betónových zvyškov lavíc a na úpravu teré-
nu. Skupiny dobrovoľníkov sa pustili do
zozbierania odpadkov, čistenia vnútorných
priestorov torza budovy. Nasledovať budú
murárske a maliarske práce.
Zatiaľ čo sa pracuje vonku, intenzívne je
pripravovaný i samotný program. Účasť
prisľúbili naše hudobné formácie, ale podporu sme našli aj u hudobníkov mimo Šiah.
Pozvanie prijal Peter Cmorik, Adam Ďurica, Paľo Viglas, Jožo Pročko.
Všetci zúčastnení pracujú bez nároku na
honorár. Celý zisk z benefičného koncertu
bude viazaný na projekt obnovy amfiteátra
v Šahách.
Privítame akúkoľvek pomoc. K dispozícii je komunikácia prostredníctvom e-mailových adries: [email protected], ppproduc
[email protected] Viac na facebooku
Srdcom za Šahy, kde bude zaznamenaná
každá pomocná ruka, odvedená práca, ako
aj všetky nové informácie.
Odvedenú prácu dobrovoľníkov máte
možnosť podporiť aj vašou účasťou na benefičnom koncerte.
Za všetkých, ktorí sa zapojili do projektu obnovy amfiteátra, vám vopred ďakujeme za podporu.
I. Tonhaiserová
Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy
„Olympijský
odznak
športovej
všestrannosti”
Dňa 11. júna 2013 od 9.00 hod. na štadióne mesta
Kategória športovcov: deti z MŠ
Dňa 13. júna 2013 od 9.00 hod. na štadióne mesta
Kategória športovcov: žiaci zo ZŠ (3.-4. ročník)
Olympijský deň –
Beh olympijského dňa
20. júna 2013 o 9.00
na štadióne
a na sídlisku Sever
Hontianske listy
7
jún 2013
Maturanti Gymnázia v Šahách sa rozlúčili so školou
Oktáva: Ladislav Balla, Marian Fábián, Lucia Fritzová, Cyntia Gyurászová, Miroslav Holomek, Viktória Horníčeková, Emília Kosztolányiová, Miroslav Macúch, Zuzana Mátéová, Jarmila Matyóová, Robert Mihalovič, Simona Mináriková, Simona Nemcsoková, Kristián
Németh, Csilla Németová, Beata Stehlíková, Bronislava Šebešová, Klaudia Šelingerová, Alžbeta Šturcová, Bernadeta Tóthová, David
Záchenský, Mercedes Michňová; triedny učiteľ: PhDr. Tatiana Wenclová
Gymnázium v Šahách. Prežije?
Som čerstvá maturantka a absolventka
šahanského gymnázia, no mám kopu otázok
a žiadne odpovede týkajúce sa práve tejto
školy. Nerozumiem, čo sa v tomto meste
vlastne stalo. Ono jednoducho vymiera. Gymnázium, ktoré fungovalo 100 rokov, pomaly,
ale isto zaniká. Už sa to nedeje len s 8-ročným gymnáziom, táto skaza postihla aj 4ročné. Možno mnohí z vás nechápu, prečo
ma to trápi, a preto vám to objasním. Zaujímam sa o to napríklad preto, lebo moja
mladšia sestra chcela pokračovať v štúdiu
na tej škole, na ktorej som sa vzdelávala aj
ja, na ktorej sa vzdelávala aj jej teta, skrátka sme jej ju odporučili. V tomto meste bola
jedna aktivita, ktorú nevynechala ani v horúčkach, ani v ľade, v snehu, v horúčavách.
Nikdy! A tou aktivitou a zároveň vášňou
bola zumba. Nebudeme sa jej môcť zúčastňovať práve kvôli tomu, že sme takí zaslepení a zaujatí voči šahanskému gymnáziu.
Priznávam, že ani ja som za tou školou vždy
nestála všetkými desiatimi. No myslím si, že
to je bežné na každej strednej škole. Boj
učitelia vs. žiaci. No keď sa na to pozerám
teraz zvonka, z iného uhla, vidím, že to nie
je spravodlivé. Nie je to spravodlivé pre
profesorov, ktorí sa snažia odovzdať svoje
vedomosti, ani pre ten smiešny počet uchádzačov, ktorí sa napriek odhováraniu výchovných poradcov rozhodli práve pre túto
školu. Možno, je to vina práve niektorých
základných škôl, ktoré už za mojich čias
urputne odhovárali žiakov od šahanského
gymnázia, ktoré nemá žiadnu perspektívu, a
ktoré je v mnohých veciach zastarané či
nespravodlivé voči žiakom.
Mnohokrát sme sa sťažovali na zimu či
na okná, no v televíznych novinách nám boli ponúknuté ako na striebornom podnose
sťažnosti žiakov ostatných škôl z celého
Slovenska. To nie je vina školy. Je to vina
celého mesta a celej komunity. Škole neboli
poskytnuté dotácie ani na obnovu budovy,
ktorá ju nutne potrebuje. Možno práve neatraktívny vzhľad je strašiakom potenciálnych študentov. No aj na túto vec sa dá pozerať aj z tej peknej stránky. Študenti by predsa navštevovali historické miesto a malo by
byť pre nich cťou študovať v budove, v ktorej
sa vzdelávali aj veľké osobnosti Šiah. Nikomu nechcem vtĺkať do hlavy svoj názor. Ja
chcem len poukázať na to, aké je smutné, že
nikto nedokáže zasiahnuť a zabrániť tomu,
aby to takto pokračovalo. O pár kilometrov
ďalej odmietajú žiakov kvôli nedostatku
miesta a tu o takomto prípade môžeme len
snívať. Myslím si, že ľudia, a to výchovní
poradcovia, deti, rodičia, učitelia, skrátka
my všetci, obyvatelia tohto mesta, by sme sa
mali vzchopiť a bojovať za záchranu gymnázia, ktoré bolo pred pár rokmi slávne a
preplnené. Deti z okolitých dedín sem chceli
podať prihlášky, a keď prišiel čas prijímania
prihlášok, neprišla ani jedna zo sľúbených.
Je pravda, že keby sa nestalo to, čo sa
stalo, že mojej sestre oznámili, že jej triedu
neotvoria, asi by som sem nepísala. Aj keď
je táto situácia známa už dlhšiu dobu, mne
je to naozaj ľúto. To, že bude musieť každý
deň cestovať 70 kilometrov, aby sa dostala
do takej istej školy, aká je k dispozícii aj
v našom meste! Aká tu bola k dispozícii 100
rokov. A aká zaniká.
Absolventka
So Strednou odbornou školou v Šahách
sa lúčili aj maturanti IV.O triedy
Zuzana Heimlichová, Adam Husárik, Bibiána Kajánková, Lucia Líšková, Sandra Líšková, Katarína Majerová, Nikolas Molnár, Edita Parajová, Monika Špuntová, Jana Virágová,
Stela Záhorecová, Daniel Zsigó, Jozef Skerlecz, Zoltán Tóth, Roland Fránik
Triedny učiteľ: Tibor Csáky
8
Hontianske listy
jún 2013
Tradície a pramene... 2011 – 2013
Projekt Comenius finančne podporovaný EÚ
RAGAČINKA na javisku v Altmünsteri /Rakúsko/
V dňoch 24.4. – 29.4.2013 sa žiaci zo ZŠ Hrušov už štvrtýkrát stretli
so svojimi zahraničnými kamarátmi, tentokrát v nádhernej časti Rakúska-Salzkammergut: Altmünster. Žiaci z Nemecka, Rakúska, Rumunska, Grécka a Turecka, ktorí už druhý rok spolupracujú s deťmi
z hrušovskej základnej školy v rámci projektu Comenius, tu prezentovali svoju krajinu na tému: Svadobné zvyky.
Žiaci z detského folklórneho
súboru RAGAČINKA sa už od
začiatku projektu tešili na toto
stretnutie a s radosťou a húževnato sa pod vedením Anny Brlošovej pripravovali na vystúpenie.
Rakúska koordinátorka projektu
pripravila pre účastníkov bohatý a zaujímavý program. Ubytovaní sme boli v Bad Ischl, nazývanom aj cisárske mestečko,
pretože tu mal letnú rezidenciu
cisár František Jozef a Sissi,
ktorá tu trávila veľa času práve
v kúpeľoch, vyznačujúcich sa
slanou vodou. Prezreli sme si
cisársku vilu, užívali si wellness
a ochutnali dobrôtky v cukrárni
svetového mena: U Zaunera.
Z Bad Ischl sme podnikali exkurzie do blízkeho okolia. Navštívili sme okúzľujúce mestečko
Hallstatt, ktoré je zapísané do
zoznamu svetového dedičstva
UNESCO, a sfárali sme do soľnej bane, kde sme sa dozvedeli
históriu najstaršej bane sveta.
Jej štôlne začali hĺbiť ručne
pred 3000 rokmi, aby sa dostali
k „bielemu zlatu” – soli. K neo-
Na chodbe školy ABZ Salzkammergut
V Hallstatte
byčajným zážitkom patrilo spúšťanie sa do bane po drevenej
šmykľavke, ktorú používali aj
baníci na sfáranie do hĺbok a
pohodlné opúšťanie bane malým vláčikom, na ktorom sme
sedeli za sebou ako na saniach a
pomerne veľkou rýchlosťou cez
úzku štôlničku sme vyšli na denné svetlo. Scenéria Hallstatského jazera, v ktorom sa zrkadlia
do skál vtesnané domy a na ma-
ným regionálnym oslavám v Altmünsteri na Traunsee. Tešili
sme sa na stretnutie s niektorými žiačkami z ABZ-Salzkammergut, ktoré sme už poznali zo
stretnutí v Aténach, v Hrušove
či v Antályi. V rámci týchto osláv
lom výbežku sa vypína kostolík,
zanechala v nás hlboké dojmy.
Rodisko W. A. Mozarta, jeho
rodný dom, majestátna pevnosť
Hohensalzburg nad mestom,
kostol sv. Petra, zámok Mirabell
a jeho čarokrásne záhrady –
takto si budeme pamätať Salzburg, mesto na rieke na úpätí ,
ktoré tiež nájdeme v zozname
svetového dedičstva Unesco.
Nedeľa bola venovaná celoden-
nás čakalo aj vystúpenie na tému: Svadobné zvyky. Deti z Ragačinky svojím veselým, prirodzeným a oduševneným vystúpením milo prekvapili rakúske
obecenstvo. K dobrej nálade
prispela aj naša živá hudba – helingonkári. Pretože náš kroj bol
najpestrejší zo všetkých, obzerali si ho ešte aj počas prestávok,
ba dokonca mali oň aj záujem a
informovali sa, kde sa dá kúpiť.
Súčasťou osláv bola aj výstavka, na ktorej sme aj my prezentovali náš región: záujemcovia
mohli vidieť svadobný veniec
hrušovskej nevesty, ozdobený
klobúk ženícha, slávnostne zdobenú valašku, historické svadobné fotky, album svadobných zvykov z Hrušova a mohli si pochutnať na svadobných koláčoch, ktoré nám upiekli pred
odchodom ochotné hrušovské
mamičky. Najviac chutili orechové rožky!
Na internacionálny večer budú
deti i učitelia tiež radi spomínať, pretože mohli ochutnať kulinárske dobrôtky zo všetkých
zúčastnených krajín. Naši partneri sa už tradične tešili na naše
syrové vrkôčiky a nite, parenicu, oštiepky hrušovskú klobásku a slaninku (dospelí aj na hruškovicu), tatranky a horalky, figaro-čokoládky.
Pretože naša výprava bola najpočetnejšia (24 osôb), a pretože
to nebolo až tak ďaleko, cestovali sme autobusom, a tak sme
z príchodového a odchodového
dňa urobili ešte exkurziu vo
Viedni: navštívili sme prírodohistorické múzeum, v rámci neho aj výstavku Ľudské telo, prešli sa po Hofburgu, videli radnicu a parlament a nechali sa
uniesť krásou podmorského života v Aqua Terra ZOO.
Náš projekt, žiaľ, stretnutím koordinátorov v júli v rumunskej
Timisoare končí.
Hodnotím ho však ako veľkolepé divadlo zvykov a tradícií 6
spolupracujúcich krajín. Verím,
že naši žiaci boli inšpirovaní
zážitkami a priateľstvami, a že
z nich vyrastie generácia, ktorá
bude chrániť dedičstvo predkov,
ochraňovať nádhernú prírodu a
podporovať mierové a priateľské spolunažívanie národov nielen v našej spoločnej Európe,
ale na celej Zemi.
Mgr. Mária Zolcerová
koordinátorka projektu
Zo soľnej bane na denné svetlo
Hontianske listy
jún 2013
Jozef Péter: V športe je podstatná výdrž
Slovenský olympijský výbor
odovzdal 9. mája 2013 Jozefovi
Péterovi ocenenie v rámci vedomostnej súťaže o olympizme.
V tejto súvislosti nám odpovedal
na niekoľko otázok.
Predstavte nám v krátkosti
vašu športovú činnosť. V akých
športových odvetviach ste súťažili?
– Na základe svojich úspechov som dospel k tomu, že som
sa mohol zapojiť do súťaží v troch
federáciách. Popri členstve v trnavskom amatérskom družstve
som členom ďalších dvoch profesionálnych federácií. Mojím
športovým odvetvím je silový
trojboj – tlak na lavičke, v tejto
disciplíne som jedenásťnásobný
majster sveta. Majstrovstvá sveta sa usporiadali v USA, Írsku,
Nemecku, Poľsku, Francúzsku a
v Maďarsku.
Aké ocenenie ste získali
Zľava: Matej Tóth, Jozef Péter a František Révész
v dnešný deň?
– SOV mi odovzdal čestné
uznanie za dlhoročnú prácu s
mládežou.
Ako hodnotíte dnešný deň?
– Teší ma, že si všimli moje výsledky. Zvlášť ma teší, že moju
prácu oceňujú moji priatelia
z komisie a že je to za prácu
s mládežou.
Odkedy sa venujete mládeži?
– V podstate trénujem športovcov odvtedy, odkedy funguje
9
moje fitness centrum. U mňa sa
objavia atléti, hokejisti aj futbalisti. Tým podporujem športovú
kariéru mladých športovcov.
Aké sú vaše plány od budúcnosti?
– Už som začal tohoročnú
športovú činnosť. Pripravujem
sa na májovú celoštátnu profesionálnu súťaž v Zemnom, potom nasledujú majstrovstvá
Európy, ktoré sú v tomto roku
v Portugalsku, v Nemecku a v Trnave. Majstrovstvá sveta budú
v Prahe a v Egeri, pritom budú
ešte jedny MS v Nemecku.
Čo odkážete športovým fanúšikom, športovcom?
– V športe je veľmi dôležitá
výdrž. Dobrý tréning sa ukáže
na výsledkoch. Ak športovec dodržiava tréning, preukáže sa to
nezávisle od športovej činnosti
či ročného obdobia na výsledkoch, ktoré získa na súťažiach.
Péter Pástor, Prekl. Bell.
Foto: Peter Paulenka
Vyhrali krajské kolo vedomostnej súťaže o olympizme v Šahách
a v celoslovenskom finále skončili na 4. mieste
Sprava: Matej Kazár, Matej Tóth a Ladislav Gáspár
Olympijský klub Alojza Szokolyiho v Šahách usporiadal 9.
mája krajské kolo vedomostnej
súťaže o olympizme. Písomnej a
ústnej súťaže sa zúčastnilo desať družstiev z Nitrianskeho
kraja.
Súťaž otvoril Ferenc Révész,
predseda klubu. Čestnými hosťami boli olympionici – chodec
Matej Tóth a biatlonista Matej
Kazár. S nimi sa počas prestávky porozprávali súťažiaci o
olympijských hrách.
Po súťaži nasledovala slávnostná chvíľa pre Jozefa Pétera, jedenásťnásobného majstra sveta vo vzpieraní v ľahu,
ktorému odovzdali čestné uznanie Slovenského olympijského
výboru za jeho aktívnu športovú
činnosť a za prácu s mládežou.
Krajská súťaž sa skončila s
týmito výsledkami: 1. miesto
získali žiaci Základnej školy
Janka Kráľa v Šahách, na 2.
mieste sa umiestnili žiaci ZŠ
Víťazné družstvo Základnej školy Janka Kráľa v Šahách
s čestnými hosťami a organizátormi súťaže
v Hronských Kľačanoch a 3.
boli žiaci ZŠ Topoľová v Nitre.
Záverečným aktom celodenného podujatia bola návšteva
obce Bernecebaráti v Maďarsku, kde sa súťažiaci poklonili
pamiatke Alojza Szokolyiho pri
jeho hrobe.
Víťazné družstvo krajského
kola postúpilo do celoslovenského, ktoré sa uskutočnilo 20. a
21. mája v Bojniciach za účasti
8 víťazných družstiev z jednotlivých krajov. Dramatické celoslovenské finále vedomostnej
súťaže ZŠ o olympizme v Bojniciach nakoniec vyhralo družstvo Spojenej školy v Novákoch
s 33 bodmi. Žiaci ZŠ Janka
Kráľa sa nakoniec so stratou 2
bodov umiestnili na 4. mieste
(získali 31 bodov).
Péter Pástor
Hontianske listy
jún 2013
10
Koncert skupiny Kicsi Hang (Little Voice) v Preseľanoch nad Ipľom
V nedeľu 12. mája sa v preseľanskom
rímskokatolíckom
kostole uskutočnila oslava Dňa
matiek. Jedinečný pôsobivý
koncert skupiny Kicsi Hang bol
venovaný všetkým mamám, starým mamám a prababkám. Ponúkol niekoľko klenotov v podobe zhudobnených básní sprevádzaných jednoduchými hudobnými nástrojmi so spevom. La-
hodný súzvuk dojemných textov
a prekrásnych melódií rozjasal
každé materinské srdce.
V prvej polovici účinkujúci
prezentovali básne slávnych maďarských básnikov, ktorí ospevovali naše mamky. V druhej polovici programu nasledoval výber
detských básní a porekadiel,
ktoré obecenstvo hodnotilo veľmi pozitívne. Prítomným detič-
kám vyčaril úsmev na tvári a s radosťou sa k spevu aj pridali.
Nádhernú atmosféru v závere programu umocnil i kvietok
pre každú mamičku, starú mamu
aj prababičku, ktorý tlmočil
vďaku za ich lásku a obetavosť.
Obecenstvo (z obce a blízkeho
okolia) sa poďakovalo búrlivým
potleskom a vrátilo sa domov duševne obohatené o krásny zážitok.
Výzva Ministerstva vnútra SR
V poslednom období ODI Levice zaznamenáva nepriaznivý vývoj počtu dopravných
nehôd s účasťou nemotorových účastníkov
cestnej premávky. Ide o chodcov a cyklistov,
ktorí patria k najohrozenejšej a najzraniteľnejšej skupine účastníkov cestnej premávky.
Od začiatku apríla do 15. mája sa už stalo
v Levickom okrese 19 nehôd s následkami
na zdraví, z toho 5 bolo s účasťou chodcov,
5 s účasťou cyklistov a 5 s motocyklistom.
Pri nehodách boli dve osoby usmrtené, tri
ťažko zranené a 17 ľahko zranených.
Je potrebné si uvedomiť, že každý chodec aj cyklista je v cestnej premávke vystavovaný určitému riziku a je len v jeho záujme, aby sa snažil toto riziko čo možno najviac
eliminovať. Za týmto účelom je treba dbať o
to, aby chodci aj cyklisti boli vždy dobre viditeľní, pohybovali sa spôsobom, aký im zá-
kon o premávke na pozemných komunikáciách predpisuje, používali pri prechádzaní
cez cestu vyznačené priechody pre chodcov
a uvedomovali si zároveň aj možnosti a podmienky vodičov za volantom.
Novým fenoménom chodcov je pohybovanie sa po komunikáciách so slúchadlami
na ušiach. Chodec by mal pri chôdzi vnímať
situáciu v cestnej premávke nielen vizuálne,
t. j. pohľadom, ale reagovať aj na sluchové
vnemy, ktoré ho upozornia na prichádzajúce
vozidlá. V poslednom polroku sa stali dve
dopravné nehody, pri ktorých mal chodec
založené na ušiach slúchadlá. V jednom prípade chodec utrpel ťažké zranenia, v druhom
prípade ľahké.
Podľa zákona o cestnej premávke za zníženej viditeľnosti cyklista jazdiaci po okraji
vozovky alebo po krajnici bez ohľadu na to,
Touto cestou ďakujeme skupine Kicsi Hang a skvelým divákom, vďaka ktorým zavládla
v nedeľné popoludnie v našom
malom kostolíku dojímavá a príjemná atmosféra. Poďakovanie
patrí pánovi farárovi Zoltánovi
Balgovi a rímskokatolíckej cirkvi za poskytnutie dôstojného
priestoru, ktorý zabezpečil vynikajúcu akustiku.
ET
či sa pohybuje v obci alebo mimo obce, musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné
prvky alebo reflexný bezpečnostný odev.
Rovnako aj chodec idúci po krajnici alebo
po okraji vozovky musí mať za zníženej viditeľnosti mimo obce na sebe viditeľné reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev.
V nasledujúcom období ODI OR PZ Levice bude zameriavať výkon služby v dozore nad cestnou premávkou hlavne na nemotorových účastníkov cestnej premávky.
Kontroly budú zamerané najmä dodržiavanie povinnosti chodcov používať chodníky
a priechody pre chodcov, ako aj na používanie reflexných prvkov, osvetlenie a používanie ochranných prílb. Svoje povinnosti
preto nezanedbávajte a chráňte seba a svoje
zdravie!
Pplk. Mgr. Miroslav Košút
riaditeľ OR PZ Levice
Colníci zaistili viac ako 11 000 párov čínskych topánok
Nitrianski colníci
zaistili 4339
párov topánok, pri
ktorých je
podozrenie,
že ide o falzifikáty
značkovej obuvi. Pri ďalších
6812 zadržaných pároch obuvi
je podozrenie, že sú porušené
práva majiteľa dizajnu.
Colníci z Komárna a Nitry
zaistili počas dvoch dní (17.–18.
5.) počas colnej kontroly kontajnera 11 151 párov obuvi dovezenej z Číny. Obuv vykazovala podozrenie, že sú porušované
práva na ochranu dizajnu a
ochrannej známky.
Nateraz sú falošné topánky
uložené v colnom sklade. Ak sa
majiteľ tovaru a majiteľ práv na
ochranu dizajnu dohodnú – tovar bude zničený pod colným
dohľadom. Ak sa nedohodnú,
prípad bude riešiť súd. V prípade, že súd právoplatne rozhodne
o tom, že zaistený tovar porušuje práva na ochranu dizajnu,
môžu byť topánky v súlade s colnými predpismi bezodplatne
poskytnuté na humanitárne účely.
V prípade, ak bude preukázané porušenie predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva,
môže byť právnickej osobe, ktorá sa porušenia dopustila, udelená sankcia prepadnutia tovaru
a pokuta podľa rozsahu spô-
sobenej škody až do maximálnej výšky 132 775,67 eura.
Mjr. Mgr. Stanislav Pacher
hovorca CÚ Nitra
Predám 2-izbový byt v Šahách na Železničnej ul. č. 8.
Byt sa nachádza na prízemí v tehlovej bytovke, je bez
balkóna. Úžitková plocha: 62,33 m2. Okná: drevené
(pôvodné). Vybavenie kúpeľne: vaňa, sprchový kút, WC.
Súčasťou bytu je pivničný priestor s rozlohou 45,84 m2,
záhrada a garáž. Cena: 19 000 €. Tel.: 0908 13 87 22.
*
Predám dvojizbový činžiakový byt bez balkóna na
Námestí M. R. Štefánika č. 9. v Šahách. Tel.: 0908/ 71 05 44
alebo 0908/ 81 56 68.
Hontianske listy
Normálne?
Jedno porekadlo vraví, že rozčuľovať sa
znamená pomstiť sa vlastnému zdraviu
kvôli hlúposti iných. Je v tom kus pravdy,
ale čo z toho máme, ak nás adrenalín zalieva iba tak spontánne, reflexívne a nekontrolovateľne, a kým si to uvedomujeme, už
aj hrešíme a nadávame, ako tí vychýrení
starodávni kočiši.
V prvom rade sme nervózni, či nám po
zaplatení všetkých odvodov ešte ostane
niečo aspoň na oklamanie našich žalúdkov,
keď už na zahnanie hladu nemáme dosť
peňazí. Hnevajú nás veci, ktoré z nedbanlivosti a hlúposti iných skúšajú našu trpezlivosť. Komunálne služby a vedenie mesta
opakovane vyzýva na separovanie odpadu.
Na tento účel slúži aj 5 – 6, ba niekedy aj
viac,
kontajnerov
pri
činžiakoch,
označených potrebnými nápismi. Poriadny
človek (lebo sa nájde aj veľa lajdákov) sa
snaží triediť odpad, no smetiarsky voz naloží
obsah všetkých kontajnerov. Poriadneho
občana ide z toho poraziť, kým lajdák si
mädlí ruky, vraj – no vidíte? Pomaly sa aj
ten poriadny občan začne zamýšľať, či sa
oplatí byť poriadnym, keď predpisy porušujú práve tí, ktorí ich vydali.
Rozčuľujeme sa (predovšetkým však
vodiči), že napriek tomu, že máme na krku
leto, výtlky na cestách, ktoré údajne spôsobila zima a sneh, ešte nie sú všade odstránené, a tak sa na cestách cítime ako na
krosovej dráhe. Hotový wellness. Aj naši
poslanci majú asi plné hlavy wellnessu, lebo
v piaty deň 19. schôdze Národnej rady SR
ich bolo ráno z celkového počtu 150 prítomných iba 15! Krásne percento! Poslanci,
ktorým sme dôverovali, že budú chrániť
naše záujmy v parlamente, a podľa ich predvolebných prísľubov to budú robiť siloumocou, napriek niekoľkotisícovým platom
z našich peňazí sa bezočivo nezúčastňujú
ani parlamentných zasadnutí. Nech by
skúsil radový robotník meškať z práce
niekoľko minút, hneď by mal na krku
pokarhanie, zníženie platu, ba možno aj prepustenie. A aby sa človek nerozčuľoval!
Ďalším dôvodom na rozčuľovanie sa je
aj návrh zákona v parlamente, že vykupujúci železného šrotu nebudú smieť vykupovať
šrot od fyzických osôb, nakoľko prevažná
väčšina takéhoto šrotu pochádza z trestnej
činnosti. Napriek tomu, že tam hore na den-
Výstavný predmet mesiaca
Slamený úľ
Včelárstvo je jedným z odvetví hospodárenia, zabečujúcich sebestačnosť tradičnej roľníckej rodiny. Odborníci v rámci spôsobov hospodárenia ho
zaraďujú skôr do oblasti zberačstva. V Uhorsku sa objavuje
v stredovekých listinách už od
11. storočia. Podľa svedectva
písomných prameňov v 13. –
15. storočí boli obce, ktoré
obývali kráľovskí včelári. Potvrdzujú to aj názvy typu Medovarce, Úľany atď. Včelárstvo
bolo uznávaným hospodárskym odvetvím aj v období
tureckej okupácie. Vtedy sa na
budínskom trhu hodnota 1 litra
medu vyrovnávala hodnote jedného kresťanského otroka.
V 14. – 17. storočí sa vyskytujú aj prípady, keď včely využívali pri bojových stretnutiach.
Stalo sa napríklad, že obrancovia hradu hádzali medzi obliehajúcich vojakov úle plné včiel.
Podľa tradície z mesta Udvarhely miestni obyvatelia hádzali
úle so včelami na jezuitov,
šíriacich katolícku vieru násilným spôsobom.
V druhej polovici 19. storočia med z kuchýň bol postupne
vytlačený cukrom. V dôsledku
intenzívnej poľnohospodárskej
výroby 20. storočia rozloha
území, poskytujúcich pašu pre
včely, sa postupne znižovala.
11
jún 2013
Včelí vosk sa postupne vytrácal
z výroby sviečok a medovnikárska výroba tiež ustúpila zo
svojej poprednej pozície (aj
keď na konci 19. storočia v Uhorsku pracovalo ešte 1600 medovnikárov).
Včelie úle sa vyrábali z rôznych materiálov. V etnografickej expozícii Hontianskeho múzea vidíme exemplár vyrobený
zo slamy. Najdôležitejšou podmienkou jeho výroby bola pevnosť slamy (aby sa nelámala pri
ohýbaní). Vyrábali sa technikou
špirálovitého pletenia. Kus vystavený v Hontianskom múzeu
sa dostal do zbierkového fondu
v roku 1996. Tento typ, ukončený hrotitým vrcholcom, bol
v našom regióne typický skôr
pre maďarskú jazykovú oblasť.
Csaba Szmrecsányi
Preklad: T. Pálinkás
nom poriadku miznú milióny beztrestne,
občanovi – chudákovi závidia aj tých
niekoľko eur za pár kilo železného odpadu.
Áno, nájdu sa podlí ľudia, ktorí ukradnú
hoci aj káble od železničných závor, či
vypustia chladiaci olej z trafostaníc, ale nie
je možné všetkých hádzať do jedného vreca,
lebo by to vyčerpalo pojem kolektívnej zodpovednosti a trestu, a tieto sú podľa našich
zákonov zakázané. Jedinú výnimku snáď
tvoria iba Benešove dekréty.
Napriek všetkým zlým veciam sa však
v našom meste môžeme stretávať aj veselšími. Na jednom našom obchode oznamuje
nápis kupujúcim, že sa u nich dá nakúpiť za
smiešne ceny. Čo mám povedať? Hoci som
ešte v tomto obchode nikdy nenakupoval,
poznajúc súčasné ceny som si vedomý, že
dnešné ceny vôbec nie sú smiešne, sú skôr
na zaplakanie.
Som si istý, že autor nápisu ho vytvoril
naozaj dobromyseľne, ale som aj
presvedčený, že v dnešnej dobe by mu
vôbec nenapadlo takéto niečo vymyslieť.
Prežúval by balíčky žuvačiek, pchal by do
seba utišujúce lieky a keby niekto iný mu
tvrdil niečo podobné, sám by ho posielal do
čerta, ak by z toho nič nemal.
Július Belányi
Poľnohospodárstvo
v Nitrianskom kraji za rok 2012
– vybrané ukazovatele
Zo spracovaných údajov,
ktoré prezentuje Štatistický úrad
SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre,
vyplýva, že v porovnaní s rokom
2011 vzrástol predaj jatočného
hovädzieho dobytka vrátane jatočných teliat do 8. mes. o
12,2 % (o 1223,48 ton). Poklesol predaj jatočných ošípaných o 16,2 % (o 3469,78 ton) a
jatočnej hydiny o 4,9 % (o
1286,92 ton). V medzikrajskom
porovnaní bol Nitriansky kraj
najväčším producentom v predaji jatočnej hydiny a jatočného
hovädzieho dobytka, vrátane
jatočných teliat. Najväčším podielom na predaji jatočného
hovädzieho dobytka vrátane teliat sa podieľali prvovýrobcovia
z okresu Šaľa, jatočných ošípaných z okresu Nové Zámky,
v predaji jatočnej hydiny poľnohospodári z okresu Topoľčany.
Od začiatku roka v Nitrianskom kraji celková produkcia
kravského mlieka dosiahla
182,4 mil. kg, pri priemernej
výrobe mlieka na kravu 7299,9
kg. Výroba slepačích vajec do-
siahla 410,6 mil. kusov, pri priemernej znáške na sliepku 235,1
kusov. V porovnaní s rokom
2011 produkcia kravského mlieka vzrástla o 5 % a produkcia
vajec o 4,7 %. Nitriansky kraj
bol v rámci krajov najväčším
producentom vo výrobe vajec.
V roku 2012 dosiahli tržby za
predaj živočíšnych výrobkov
z prvovýroby 158,5 mil. eur,
z toho tržby za predaj jatočného
hovädzieho dobytka vrátane
teliat tvorili 12 %, jatočných
ošípaných 15,4 % a jatočnej hydiny 14,2 %. Oproti roku 2011
tržby za predaj živočíšnych výrobkov vzrástli o 8,9 %. Podiel
Nitrianskeho kraja na tržbách za
predaj živočíšnych výrobkov za
SR bol 23,3 %.
Tržby za predaj rastlinných
výrobkov z prvovýroby dosiahli
328,3 mil. eur a oproti roku
2011 vzrástli o 3,2 %. Na celoslovenských tržbách sa Nitriansky kraj podieľal 36,4 %.
Ing. Eva Rakovská
Štatistický úrad SR –
pracovisko ŠÚ SR v Nitre
Predám rodinný dom v Šahách na Ul. F. Rákócziho II.
č. 22/A. Bližšie informácie na tel. č. 0907 116 721 alebo
v mestskej knižnici.
12
Hontianske listy
jún 2013
Tabuľky stolnotenisových súťaží TJ Saag Šahy v sezóne 2012/2013
2. liga – muži – Trenčiansky a Nitriansky kraj
1. TK Rybník n. Hr. A
2. Lokomotíva Bánov A
3. TJ Saag Šahy A
4. TEVOS Partizánske A
5. STK 1. ZŠ Vráble A
6. ŠOG Nitra C
7. Trnovec A
8. ŠKST Topoľčany A
9. MKST N. Dubnica A
10. N. Baňa/Podlužany A
11. STK N. Mesto n. V. A
12. STK Veľké Uherce A
13. ŠKST Zbehy A
14. Hontianske Trsťany A
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
23
19
15
12
13
11
11
10
9
8
5
3
1
0
1
3
1
6
3
5
4
3
3
3
0
1
1
1
2
4
10
8
10
10
11
13
14
15
21
22
24
311:157
359:109
291:177
261:207
247:221
251:217
222:246
235:233
229:239
208:260
233:235
172:296
133:335
124:344
76
73
67
57
56
55
53
52
49
47
45
36
33
29
4. liga – muži – Zlatomoravský a Levický okres
1.
2.
3.
4.
Ipolyság B
Rybník n. Hronom
Žitavany A
N. Baňa/Podlužany B
22
22
22
22
17
16
14
12
2
2
4
4
3
4
4
6
244:152
234:162
242:154
223:173
58
56
54
50
5. Zlaté Moravce B
6. Hronovce A
7. Hontianske Trsťany B
8. Č. Kľačany A
9. SO Levice A
10. Jur nad Hronom A
11. Žitavany B
12. Volkovce B
22
22
22
22
22
22
22
22
12
10
11
12
6
4
3
2
2
6
2
0
1
2
0
1
8
6
9
10
15
16
19
19
214:182
221:175
204:192
192:204
185:211
148:247
131:265
137:258
48
48
46
46
35
32
28
27
1
1
2
3
3
4
6
7
8
5
69:21
74:16
64:26
55:35
51:39
42:48
38:52
31:59
16:74
10:80
25
25
23
21
19
18
15
13
11
7
-lg-
1. liga – starší žiaci
1. Nitra C
2. Vráble A
3. Nitra B
4. Topoľčany A
5. Rybník A
6. Nové Zámky B
7. Č. Kľačany A
8. Vráble B
9. Kolárovo A
10. TJ Saag Šahy A
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
7
6
4
4
3
2
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
Mesačník hontiansko-poipeľského regiónu.
www.sahy.sk
EV MK 3212/09
ISSN 1338/9211
Zodpevedný redaktor: Peter Štrba Tel.: 036/7411 026
E-mail: [email protected]
Korektúra: PaedDr. Beata Bazalová.
Technické spracovanie: Andrea Hajdú.
Vydavateľ: Mesto Šahy, Hlavné nám. č. 1, 936 01 Šahy; tel.: 036/7411071
IČO: 00307513 Tlač: Runner Media Balassagyarmat.
Redakcia sa nestotožňuje so všetkými uvedenými názormi v publikovaných článkoch a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov.
Za obsah a jazykovú stránku reklamných textov redakcia nezodpovedá.
Hontianske listy
Download

Hont. listy jún 2013.pdf