www.sahy.sk
Šahy
Hontianske listy
XXI. ročník
august 2012
8. číslo
Dni Ipľa 2003 – 2011
13. augusta má v maďarskom kalendári
meniny Ipeľ (Ipoly). V roku 2003 napadlo
Ing. Danisovi, predsedovi Kruhu priateľov
Hontianskeho múzea a galérie v Šahách
(KPHMG), tieto meniny osláviť.
Deň Ipľa sme prvýkrát oslavovali 13.
augusta 2003 na plážovom kúpalisku Šóderoš. Usporiadateľmi podujatia boli Kruh
priateľov Hontianskeho múzea a galérie a
Združenie Lajosa Pongrácza. Náplňou kultúrneho programu bolo naše Poiplie. Vyvrcholením podujatia bol pozdrav Ipľa kyticami.
Dňa 13. augusta 2004 KPHMG, Pečať
mesta Šahy a mesto Šahy – už spoločne –
oslavovali II. Deň Ipľa. Zámerom usporiadateľov bolo, aby sa oslavy stali tradičným
sviatkom obyvateľov Poiplia. Kultúrne podujatia prebiehali v parku na Rákócziho
ulici, ich náplňou boli aj ľudové piesne, tance a básne na tému Ipeľ od básnika Lőrincza Szabóa a Istvána Gyurcsóa. Po kultúrnom programe sa priatelia Ipľa presunuli
na breh rieky, aby pozdravili životodarnú
oslávenkyňu. Predstavitelia zúčastnených
organizácií hodili do rieky vence a kytice.
V rámci programu Dňa Šiah, ktorý prebiehal súčasne v budove a na dvore Menora Saag Centrum Artis, odhalili sochu Šahanského občana, ktorého autorom je sochár Juraj Bartusz, otvorili Európsky dvor a
odovzdali šahanskú stenu pamätných tabúľ.
V roku 2005 prebiehali oslavy III. Dni
Ipľa v dňoch 11.–13. augusta podobne ako
v predchádzajúcom roku. Dôkazom toho
bol aj bohatý kultúrno-spoločenský program, ktorého autormi boli Péter Hunčík,
zakladateľ nadácie Pečať mesta Šahy, a režisér Péter Gágyor. Obaja sú šahanskými
rodákmi. Napokon prítomní hádzaním kvetov do rieky, osvetlenými loďkami a spevom
pozdravili tíško tečúci Ipeľ.
V roku 2006 sa slávnosti IV. Dní Ipľa
konali 11.–13. augusta. Organizátormi podujatia boli Pečať mesta Šahy, mesto Šahy
a KPHMG. Správkyňa nadácie Pečať mesta Šahy vo svojom úvodnom prejave zdôraznila: „Meniny Ipľa oslavujeme už štvrtýkrát. Namiesto pôvodného prívlastku
hraničná rieka v poslednom období pokojne môžeme používať výraz: rieka, ktorá nás
spája. A spája nielen jednotlivých ľudí, žijúcich na obidvoch brehoch rieky, ale i národ, ba aj národy.” Na nádvorí synagógy
odhalili pamätnú tabuľu Józsefa Zanolettiho, významnej osobnosti Šiah v medzivojnovom období. V areáli zdravia (Šóderoš) primátor mesta Ján Lőwy, Pál Csáky a František Danis odhalili pamätný kameň. Na záver pozdravil Ipeľ primátor mesta Šahy a
starosta obce Ipolytarnóc.
V roku 2007 – V. Dni Ipľa (9.–12. august)
usporiadatelia podujatia (nadácia Pečať mesta Šahy, Kruh priateľov Hontianskeho múzea a galérie a mesto Šahy) pokračujú
v upevňovaní tejto tradície. Tohoročný seriál podujatí sa začal vo štvrtok 9. augusta
v synagóge na Bartókovom námestí výstavou obrazov Gyulu Szabóa, ktorého 100.
výročie narodenia práve oslavovali. Autor
vystavených obrazov počas druhej svetovej vojny žil a pracoval v našom meste,
preto sa niektoré vystavené obrazy tematicky viažu k nášmu mestu. V piatok 10. augusta usporiadal primátor mesta Ing. Ján
Lőwy slávnostnú recepciu. Slávnosti otvorila Angelika Révész,
konateľka nadácie Pečať mesta Šahy. Vo
svojom prejave zdôraznila: „Už piatykrát
budeme oslavovať meniny Ipľa, rieky, ktorá
nás v poslednom období spája a upevňuje naše partnerské
vzťahy... Naša tohoročná programová
(Dokončenie
na 2. strane)
Cena 0,35 €
Z obsahu
Hlasovanie
3. str.
Čenkovej deti a
súčasnosť
4. str.
Obecné slávnosti
Demandice
5. str.
Veľké Turovce
8. str.
Vyškovce n. Ipľom 9. str.
Futbalové turnaje 12. str.
Program
X. Dňa Ipľa
11. augusta 2012 (sobota)
Šahy, divadelná sála radnice
9.25
Otvorenie
9.30
Ľudové piesne dolného Poiplia v maďarských archívoch – Edit
Tóth (učiteľka hudby, Szob), spoluúčinkuje Monika Jámborová
10.00 Ľudové kroje v zbierke Múzea Börzsöny – Anita Csukovits (etnografka, Vác)
10.30 Cirkevný textil a pamiatky
ľudového náboženského života v Hontianskom múzeu – Marta Bendíková
11.00 Pozdrav rieky Ipeľ
12.30 Drégeľský hrad a György
Szondi – József Végh, riaditeľ MKVK
v Rétságu (Diósjenő, Rétság)
13.00 Ján Karol Lübeck (1776–
1814), lekár Hontianskej župy, bol aj
významným hospodárskym a vinárskym odborným prispievateľom –
MUDr. László Kiss, CSc. (Čilizská
Radvaň)
13.30 Letovanie v Dunajskom ohybe (XIX.–XX. storočie) – Gyula Mándli, riaditeľ vacovskej knižnice (Nagymaros, Vác)
14.30 Ján Szikora, posledný plášťovský gajdoš – Balázs Istvánfi (Zebegény)
Hontianske listy
august 2012
2
Dni Ipľa 2003 – 2011
(Dokončenie z 1. strany)
ponuka upevňuje naše presvedčenie, že i my patríme medzi národy európského spoločenstva.” V súlade so zvyklosťami
pozdravil podujatie aj primátor
mesta Ján Lőwy: „Dosiahli sme,
že veľkú časť našich kultúrnych
potrieb môžeme uspokojiť v na-
dní sa uskutočnili rôzne diskusie. V prvý deň sa diskutovalo
na tému Stredovýchodná Európa – historický prehľad, súčasnosť, budúcnosť. Prvou otázkou k tejto téme, bolo: „Ako sa
vie vysporiadať dnešná politická elita s traumami a
úspechmi tohto regiónu?” Od-
šich kultúrnych ustanovizniach, a to na európskej úrovni.” Na stenu známych osobností sa dostala pamätná tabuľa
Lajosa Pongrácza. Zásluhy tejto významnej osobnosti vyzdvihol vo svojom prejave Fran-
zneli rôzne odpovede: „...cesty
jednotlivých národov sa občas
prekrížili, neboli vždy paralelné. ...hľadanie národnej identity sa ešte neskončilo, nacionalizmus je ešte stále hnacou silou, hoci vieme o svojich susedoch veľmi málo... Mnohí historici, ale aj národný kolektív
sa väčšinou pozerá na dejiny
len z úzkeho národného aspektu.” Na tému rómskej problematiky boli pomerne rázne odpovede. Vykryštalizoval sa názor: „Treba vytvoriť nové systémy na riešenie rómskej otázky, lebo sa postupne zhoršuje
spolunažívanie. Vlády síce pokladajú túto otázku za prioritnú, ale nekonajú prioritne. Výkladová politika vôbec nevedie
k riešeniu.” Tieto výroky sú
aktuálne dodnes.
V roku 2009 sa VII. Deň Ipľa oslavoval 15. augusta pod
taktovkou Kruhu priateľov
Hontianskeho múzea a galérie.
tišek Danis. Dni Ipľa dávajú
vhodný priestor na diskusiu o
závažných problémoch spolužitia národov v Karpatskej kotline.
V roku 2008 sa konali oslavy VI. Dní Ipľa. Počas troch
Dopoludňajší program naplnila
súťaž vo varení guláša, ktorú
zorganizovali členovia Poľovníckeho združenia Ipeľ Šahy.
Diplomy a ceny odovzdal víťazom Ing. Ľudovít Pásztor, primátor mesta Šahy. Popoludnie
sa nieslo v znamení histórie a
národopisu. Ako hosť podujatia
sa predstavila obec Balog nad
Ipľom, ktorú zastupovala delegácia početných folklórnych
skupín. Delegáciu viedol zástupca starostu obce Ing. Peter
Bálint. Po bohatom kultúrnom
programe sa prítomní presunuli
k rieke Ipeľ, ktorú pozdravili
kvetmi a vencami. V šahanskom rímskokatolíckom kostole si mohli záujemcovia pozrieť kópiu svätej koruny z Balogu. Farár obce György Fe-
lokalita Ipľa, Huby našich lesov. Usporiadateľmi podujatia
boli Kruh priateľov Hontianskeho múzea a galérie, mesto
Šahy a Kruh priateľov múzea
Börzsöny (Szob, Maď. rep.).
Oslavy sa skončili pozdravením Ipľa.
KPHMG za pomoci mesta
Šahy dňa 13. augusta 2011
usporiadal oslavy IX. Dňa Ipľa. V mestskom parku Poľovnícke združenie Ipeľ zorganizovalo súťaž vo varení guláša.
Na ľavom brehu Ipľa Miestna
organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Šahách usporiadala 28. ročník Ipeľského
pohára v love rýb, ktorého sa
zúčastnili rybári z obidvoch
strán Poiplia. V divadelnej sále
mestského úradu bola usporia-
renc v krátkej prednáške osvetlil históriu svätoštefanskej koruny, ako aj okolnosti vzniku
duplikátu. Po vyčerpaní oficiálneho programu usporiadatelia
pozvali hostí na chutný guláš.
VIII. Deň Ipľa v roku 2010
sa v réžii poľovníkov začal súťažou vo varení guláša za účasti šiestich družstiev. V divadelnej sále mestského úradu sa
konala medzinárodná konferencia na témy Archeologická
lokalita Dunaja, archeologická
daná konferencia s medzinárodnou účasťou na tematický
okruh historického a národopisného charakteru. Oslavy sa
skončili pozdravením Ipľa.
V tomto roku 11. augusta
oslavujeme jubilejný X. Deň
Ipľa. Kruh priateľov Hontianskeho múzea a galérie v Šahách
touto cestou pozýva všetkých
záujemcov na tohtoročné jubilejné oslavy.
Vojtech Bendík
Aukčný predaj „Zeleného kríža”
V zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta a v zmysle zákona 138/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov mesto
Šahy – ako vlastník nehnuteľností – vypisuje dražbu na odpredaj majetku mesta:
budova na pozemku v k. ú. Šahy na parc. č.
539/1 „C-KN” – zast. plocha o výmere 331
m2, stavba so s. č. 1037 (budova – Zelený
kríž) a pozemok parc. č. 539/2 – zast. plocha o výmere 1017 m2 evidované na LV č. 1,
vlastník – mesto Šahy.
Vyvolávacia cena uvedených nehnuteľností je stanovená znaleckým posudkom č.
8/2012 vo výške 70 200 €.
Aukčný predaj sa uskutoční 27. augusta 2012 o 14.00 hod. v divadelnej sále Mest-
ského úradu v Šahách na Hlavnom námestí
č. 1.
Tohto predaja sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré vložili dražobnú zábezpeku na účet MsÚ číslo
0028618822/0900 SLSP Šahy, a to 10 %
vyvolávacej ceny najneskôr 10 min. pred
začatím verejnej dražby. Záujemca o aukčný predaj nebytových priestorov musí mať
vyrovnané všetky záväzky voči mestu Šahy.
Aukčný predaj vedie licitátor, ktorý
oboznámi účastníkov s podmienkami aukčného predaja. Vyššiu ponuku účastník signalizuje zdvihnutím očíslovanej tabule, ktorú
dostane pred začatím dražby.
Časový limit na vyššiu ponuku je jedna
minúta po odznení poslednej ponuky. Právo na kúpu získa ten, kto ponúkne najvyššiu sumu. Minimálna výška vyššej ponuky
je 100 €. Dražobná zábezpeka sa odpočíta
z konečnej sumy.
Ostatným účastníkom, ktorí v dražbe
boli neúspešní, sa dražobná zábezpeka vráti. Vydražiteľ v prípade, že nepodpíše zmluvu s najvyššou ponúknutou sumou do 30 dní
odo dňa uskutočnenia dražby, stráca dražobnú zábezpeku, ktorá prepadne v prospech
mesta Šahy.
Účastnícky poplatok je 10 €, pre verejnosť je vstupné 1 euro.
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta
Hontianske listy
august 2012
INFORMÁCIE
Aktivity vedenia mesta
za mesiac jún
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta
30. júna – zahájil 2. deň obce a deň detí v Preseľanoch nad Ipľom;
3. júla – rokoval s primátorom mesta Veresegyház o príprave
zmluvy družobných miest medzi mestami Šahy a Veresegyház;
9. až 12. júla – sa zúčastnil na tematickom zájazde v Bavorsku,
ktorý organizovalo Ministerstvom vnútra SR, kde sa uskutočnila
výmena skúseností v oblasti verejnej správy a samospráv;
13. júla – viedol zasadnutie zvolané na schválenie Zmluvy na
výstavbu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Janka Kráľa;
18. júla – rokoval s predstaviteľom spoločnosti Centire o možnosti uplatnenia environmentálnych projektov v prospech mesta.
-ZP-
3
Z RADNICE
Pozvánka
12. aug. – Matej Varga, Chung Ning Tung, Peter Palacka
– hudobný večer v Menora Saag Centrum Artis o 18.00
hod.
18. aug. – zábavný program Denného centra seniorov na
nádvorí radnice o 15.00 hod.
Mesto Šahy
Vás srdečne pozýva na
XXXI. Dni kultúry v Honte
13.–16. septembra 2012
Oznam
HLASOVANIE o 9966 €
Milí rodičia, milé deti!
Ponúkame Vám letný prázdninový program, v rámci ktorého môže vaše dieťa aktívne
stráviť voľný čas pri pestrom a
zaujímavom športovom programe, zažiť veľa zábavy a spoznať nových kamarátov. Olympijský klub Alojza Szokolyiho
v Šahách v spolupráci s oddelením školstva, mládeže a športu mestského úradu plánuje raz
do týždňa uskutočňovať športovú zábavu pre deti. Termín,
čas a druh podujatí bude pravidelne zverejňovaný na webovom sídle mesta a zároveň
v mestskom rozhlase. Plánujú
sa nasledovné aktivity: stolný
tenis, cyklistická túra, plávanie,
turistika, športové a pohybové
hry a rôzne iné súťaže podľa
záujmu detí.
Angelika Révész
Pokladničné hodiny na mestskom úrade
Pondelok až štvrtok:
Piatok:
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
13.00 - 15.00
13.00 - 14.30
Pokladňa sa nachádza na prízemí vpravo
úplne na konci chodby, číslo dverí 19.
V roku 2012
Uzavreli manželstvo
Eliána Szabóová a Marián Petrík
Mgr. Mária Vavreková a Róbert Magyar
Tünde Oroslán a Ľudovít Zatrák
Diana Povrazníková a Ronald Tóth
Melinda Velebná a Oto Petráš
Narodili sa
Július Ján Poló – 18. júla 2012
Zoé Viktória Patakyová – 23. júla 2012
Opustili nás
Elena Hajtolová (* 1923) – 19. júna
Jozef Bardiovský (* 1949) – 2. júla
Juraj Gyenes (* 1949) – 3. júla
Jozef Telekes (* 1931) – 6. júla
Július Lóška (* 1945) – 12. júla
Ladislav Belágyi (* 1957) – 16. júla
Peter Makúch (* 1922) – 22. júla
7. júla
7. júla
13. júla
14. júla
14. júla
–
–
–
–
–
POMÔŽTE mestu Šahy
PODPORTE dobrú
myšlienku...
Hlasujte TU:
www.sahy.sk
alebo
http://www.sppolocne.sk/sk/prihlaseneprojekty/detail-projektu/504
Hlasovanie je bezplatné :)
Váš hlas je cestou k získaniu dotácie pre mesto :)
Hlasovaním ste zaradení do losovania o wellness
pobyt :)
Bojujeme o 9966 € pre občanov mesta ŠAHY
a jeho mestských častí na:
• dokončenie pódia
• premietaciu, ozvučovaciu, osvetľovaciu techniku
• tri zaujímavé cyklotúry
• rozťahovacie markízy
• vydanie DVD....
SRDCOM
ZA ŠAHY
...budujme
naše mesto spolu :-)
4
august 2012
Hontianske listy
Zamyslenie týchto dní
Čenkovej deti a súčasnosť
V roku 1932 vydal Fraňo
Kráľ knihu Čenkovej deti. Jej
dej sa odohráva v Tatranskej
kotline, kde žije so svojimi
deťmi Miškom, Hankou, Peťkom a Evkou matka Čenková.
Ich osud bol po smrti manžela
a horára Čenku veľmi krutý.
Smrť otca ich vyhnala do malej lesnej pivnice. Bieda a hlad
prinútili matku predať za tisíc
korún Peťka, neskôr musela
dať ďalšie deti do služby bohatému mešťanovi a gazdovi.
I keď sa ich osud časom menil
k lepšiemu, mnohé udalosti
z knihy pripomínajú život niektorých súčasných rodín.
Osudy Čenkovej rodiny mi
dali podnet na zamyslenie
týchto dní už aj preto, že som
si po dlhých rokoch spomenul
na hodiny povinného čítania
na literatúre. Táto kniha mi
padla do ruky pri upratovaní
kníh, z ktorých niektoré akoby
stratili miesto medzi ďalšími
knihami v obývačke. Veď
mnohé z letákov, ktoré napĺňajú naše poštové schránky od
Media klubu po Martinus, ponúkajú pre nás, starších, neznámych autorov a neznáme
zahraničné tituly. Niektoré sa
podobajú „rodokapsom“, ktoré
boli zakázané, napriek tomu
sme ich vďaka samizdatu čítavali.
Nielen kniha Čenkovej deti,
ale aj mnohé ďalšie, ktoré boli
napísané v období prvej republiky, mi pripomínajú súčasný
život rodín podobných rodine
Čenkovej, či osudy vítkovického robotníka z Kysúc Pavla
Húšťavu a jeho osudy v Jilemnického románe Pole neorané. Dej Hečkovho Červeného
vína, Jilemnického Kusu cukru, či iných románov, napísaných po druhej svetovej vojne,
ako román Kataríny Lazarovej
Osie hniezdo, mi zasa pripomínajú náš rozhádzaný a roztrieštený parlament. Príbeh emigranta Mňačku Ako chutí moc
sa ponáša na dnešný boj o
miesta v parlamente, mnohí by
chceli vládnuť, zbohatnúť, priživiť sa na moci, ku ktorej sa
dostali. Mnohí to pri divokej
privatizácii za mečiarizmu i
dosiahli – Pór, Remeš a ďalší.
Všetky tieto diela socialistic-
kého realizmu akoby vracali
staré udalosti opísané v spomínaných románoch. Či nie je i
dnes mnoho chudobných rodín, ktoré pre nedostatok
prostriedkov, hlavne tých finančných, musia opustiť byty,
rodinné domy, nevedia splácať
pôžičky, iné dlžoby? Exekúcie,
o ktorých sme sa v povinnom
čítaní dočítali, dnes zažívajú a
prežívajú znovu iné Čenkové.
Rozdiel je len v tom, že deti sa
nesmú predávať, ale z doby
minulej máme detské domovy,
ktoré sa taktiež pre „finančné
suchoty” po jednom, ale iste
strácajú, likvidujú. Keď som
už spomenul román Petra Jilemnického a jeho hrdinu Húšťavu z Poľa neoraného, nepripomínajú nám dnešné štrajky
zamestnancov rôznych skrachovaných podnikov? Dôvod
naozaj podobný hrdinom opísaným v uvedených knihách.
S tým rozdielom, že Húšťava,
ktorý stál na čele štrajkujúcich,
bol obyčajným robotníkom vo
Vítkovických železiarňach.
Rozdiel oproti štrajkom v minulosti a dnes a osudom odborových predákov je veľký.
Dnešný odborový predák, ktorého vídať na čele štrajkujúcich v modrých vestách (Machyňa), je tiež odborovým predákom, ale dobre zaplateným.
Mnohí z nich sú konateľmi
rôznych odborových zariadení,
napr. SOREA, s. r. o., prebratých po Revolučnom odborovom hnutí. Aby som naplnil
zmysel môjho zamyslenia,
vraciam sa k Čenkovej, pretože ma zaujal „balíček opatrení
súčasnej vlády”, a tým i Čenkovej deti.
Pred pár dňami, presne 26.
júna, som si kúpil denník Sme.
Nie preto, že by som si chcel
prečítať úvodník: ,,Seniori si
za pobyt v domove nepriplatia”, lebo zatiaľ sa nechystám
do takéhoto domova, ale zaujala ma prvá strana článku
Balíček narazil na odpor,
v ktorom sa píše, že „okrem
vyberania peňazí od ľudí a
firiem, by štát mal viac šetriť
na sebe, ako vravia kritici
ozdravného balíčka...”
Nejde o balíček, ale balík
22 opatrení, ktorými chce vlá-
da Róberta Fica ozdraviť verejné financie. Ako sa v článku
píše: „Ozdravný balíček sa
najviac dotkne strednej a chudobnej vrstvy. Tých, ktorí tu
v tomto ťažkom období vytvárali pracovné miesta a najviac
prispeli do štátnej pokladnice,
tieto opatrenia zlikvidujú...“
zdôraznila Ingrid Rosová
z Únie autodopravcov Slovenska.
Ak tých 22 opatrení svojím
sedliackym rozumom premením na drobné, všetko sa točí naozaj okolo stredných a
chudobných vrstiev. Veď ak sa
podnikateľovi zvýšia dane, on
si ich premietne do konečného
produktu. Jeho cenová relácia
sa tak zvýši, čo pocíti konečný
spotrebiteľ. Aby som bol konkrétny. Jedným z opatrení je
zvýšenie odvodov živnostníkom, kde má vláda ušetriť 70
až 90 miliónov €. Ďalej sa
v týchto opatreniach píše:
„Farmárom chcú zdražieť
prenájom za pôdu.” V mojom
zamyslení v aprílovom čísle
v článku „Uťahovanie opaskov, sebestačnosť v potravinách a sedliacky rozum” som
uviedol, že kým v EÚ sebestačnosť potravín predstavuje
za všetky štátny v EÚ 95 %,
v Nemecku 94 %, zo susedných štátov v Poľsku 85 %, v
Česku 72 % a v Maďarsku 71
%, na Slovensku to činní len
45 %. Potom asi budem mať
pravdu, ako som v článku písal, že na pultoch obchodov už
nebude tovar, ktorý by mal napísané ,,Vyrobené na Slovensku”. A naše polia, mnohé
úrodné, ostanú naozaj nezorané, i keď už dnes ich aj tak
vidno okolo nás nezoraných
neúrekom.
A takto by som mohol spomínaný balík komentovať bod
za bodom. To by však nevystihovalo moje zamyslenie o
Čenkovej deťoch z bývalej
ČSR. O to viac, že sa zamýšľam nad minulosťou a súčasnosťou. I tou, keď sa na námestiach v osemdesiatom deviatom štrngalo kľúčmi a Milan
Kňažko, Ján Budaj, či Fedor
Gál a mnoho ďalších vo svojich prejavoch žiadalo skoncovať s vládou jednej strany.
Aký to paradox vtedajšej a
dnešnej doby. Štyridsať rokov
nám bola vnucovaná jedna
strana, ktorej sme sa museli
podriaďovať. Len silou ľudí,
demonštrácií a udalostí sme sa
jej zbavili. Dnes nám opäť
vládne jedna strana. S tým
rozdielom, že tú minulú sme
„museli”, tú dnešnú sme si
„sami zvolili”. Kým tá minulá
bola socialistická, dnešná, ako
tvrdia jej predstavitelia, vraj
„sociálna”. Akéže sociálne
istoty, keď sa celá Európa topí
v dlhoch, bankrotujú štáty,
banky, rôzne nadnárodné inštitúcie. Chudobný musí požičať
košeľu bohému aj napriek tomu, že chudobný bude chodiť
v tričku, lebo keď tú košeľu
bohatý zodral a druhú nemá za
čo kúpiť, nebude predsa on,
boháč, chodiť bez košele.
A tak, čuduj sa svete, čím
ďalej tým viac bude pribúdať
Čenkových, Húšťavových a ďalších hrdinov spomenutého
,,socialistického realizmu“.
A tak v obchode, ani sa nenazdáme, je už chlieb drahší o
cent, zelenina, v ktorej sme boli sebestační, je na nezaplatenie (napr. paprika, paradajky a
iné dovážané suroviny). Ak sa
svet, ale aj národy, ich vedúci
predstavitelia, včas nespamätajú, možno bude už neskoro,
ako v „Oneskorených reportážach” bývalého komunistu,
neskôr emigranta Mňačku, opisujúcich udalosti trochu dávnejšie, z obdobia šesťdesiateho ôsmeho, ktoré napísal ďaleko za
hranicami ako zbabelý národovec, kde nemohla na jeho osud
siahnuť moc, o ktorej písal.
Na záver môjho zamyslenia
si dovolím tvrdiť, že sociálne
istoty, ktoré pred voľbami sľubovali mnohí, ktorých sme
volili, nemáme. Tí sa namiesto
riešenia hašteria, ohovárajú,
klamú. Pritom svojim mecenášom vyplácajú tisíce eur,
ktoré by chudobnému možno
postačovali desaťročia. A sľuby boli, sú a ostanú len kusom
zdrapu papiera. Už aj preto, že
za situácie, ktorá vládne svetom, ostanú „plagátové istoty”
nenaplnené ako prázdna nostalgia nesplnených sľubov.
Jozef Nemčok
Hontianske listy
august 2012
5
Vydarené II. obecné slávnosti v Demandiciach
V Demandiciach sa v dňoch 20., 21. a
22. júla konali v poradí už druhé obecné
slávnosti. Obecný úrad sa na toto milé
kultúrne a športové podujatie dôkladne pripravil, veď okrem starostu Ing. Attilu Kürthyho sa do prípravy zapojili nielen poslanci obecného zastupiteľstva, ale aj mnohí
obyvatelia, a tak dokázali na futbalovom
štadióne pripraviť napríklad javisko, stoly
a stoličky, stánky na varenie niekoľkých
druhov kotlíkového guláša a iných dobrôt a
občerstvenia. Napriek nepriaznivému daždivému počasiu to Demandičania zvládli za
tri dni a na bohatý program sa prišli pozrieť
aj z okolitých obcí a zo Šiah.
Prvý deň (20. júla) o 20.30 hod. sa uskutočnil veľkolepý živý koncert skupiny
United z Budapešti pod vedením umelca
Barnu Pélyho. Koncert trval do neskorých
hodín a diváci si mohli zatlieskať, veď živý
koncert v dedine nevidno často.
Na druhý deň, v sobotu (21. júla), na
štadióne od 14. hodiny po krátkom príhovore starostu Ing. Attilu Kürthyho, ktorý
vyzdvihol význam týchto osláv na zblíženie sa spoluobčanov a na zábavu, nasledovalo milé prekvapenie pre jubilantov a zaslúžilých občanov, ktorí sa podieľali na
rozmachu obce Demandice. Cenu starostu
obce dostali títo obyvatelia: Július Štutika
za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť
na rozvoji obce; JUDr. Milan Ukrop,
CSc., za dlhoročnú aktívnu prácu pri
rozvoji obecných tradícií a za propagáciu
histórie obce i regiónu; Edita Záborská za
dlhodobú obetavú pedagogickú prácu a
osobný prínos v rozvoji vzdelávania (vo
funkcií riaditeľky materskej školy odpracovala 37 rokov); Juliana Lalíková, pedagogička, za dlhodobú obetavú pedagogickú
prácu a osobný prínos v rozvoji vzdeláva-
nia (na budúci
rok oslávi svoje
jubilejné 80. narodeniny); Jozef
Varga za dlhodobé zásluhy v civilnej ochrane
obyvateľov a za
obetavú prácu s
mládežou; Cena
starostu obce Demandice bola udelená in memoriam
Jánovi
Kmeťkovi (bývalému
vynikajúcemu brankárovi), rodákovi z Demandíc, za dosiahnuté
zásluhy v oblasti športu. (Na jeho počesť bol
v nedeľu usporiadaný
I. ročník Memoriálu
Jána Kmeťka.)
Po odovzdaní obecných ocenení nasledovala milá slávnosť:
odovzdávanie darčekov 11 novonarodeným deťom a ich rodičom. Darčeky si mohli prevziať rodičia,
Nedeľný program sa začal na amfiteátri
o desiatej hodine slávnostnou svätou
omšou, ktorú celebroval demandický farár
Károly Mede.
Od 13. hodiny sa na futbalovom ihrisku
uskutočnil Memoriál Jána Kmeťka, ktorý
finančne podporil aj Nitriansky samosprávny kraj. Futbalového turnaja sa zúčastnili 4 družstvá: Santovka, Bory, Horné
Semerovce a Demandice. Napokon pohár
ktorým sa narodili deti za posledných 12
mesiacov od vlaňajších obecných slávností.
Potom návštevníci zavítali do kultúrneho domu, kde si mohli pozrieť fotogalériu
pod názvom Ako sme žili. Fotodokumentácia M. Ukropa priblížila život Demandičanov v minulosti, zároveň si záujemcovia
mohli kúpiť aj autorovu publikáciu s názvom Pod Bujdoškou.
Kultúrny program, ktorý trval od 16. hodiny prakticky do nedeľného rána, uvádzali v reči slovenskej Peter Baráti, maďarskej László J. Kuti. Návštevníci mohli zatlieskať folklórnemu súboru Čakanka
z Čaky, citarovému ľudovému súboru zo
Sazdíc, hudobnej skupine EXIL z Trnavy,
spevákovi Adamovi Ďuricovi, superstaristovi Tomimu Flour a dvom beťárom skupiny Két Zsivány z Budapešti, vedúcemu
Retro disco Lászlóovi J. Kutimu a napokon demandickej hudobnej skupine Béla a
Já, ktorá zabávala prítomných hostí až do
ranných hodín.
turnajového víťaza putoval do Santovky. O
bohaté zážitky neprišli ani deti, ktoré mali
na ihrisku pripravené rôzne súťažné hry,
každé dieťa dostalo darček. Po futbalovom
turnaji bývalí kolegovia starostu z letiska
Sliač na dvojmiestnom motorovom paraglidingu umožnili mnohým občanom
prezrieť si z vtáčej perspektívy Demandice
a celé ich okolie. Boli to chvíle, na ktoré
obyvatelia a prítomní hostia tak ľahko nezabudnú.
Boli to krásne tri dni a dúfame, že o rok
budú podobné slávnostné dni v Demandiciach.
Mgr. Ján Belányi
Fotografie: Ladislav Tomis
Hontianske listy
august 2012
6
Výstava Beaty Méry v Galérii Ipeľ
porovať v ďalšej umeleckej
dráhe.
Na slávnostnom otvorení si
mohlo početné obecenstvo vypočuť odbornú analýzu diel a
osobnosti výtvarníčky od Gábora Antala, šahanského nádejného umelca, ktorý je spolužiakom Beaty a veľmi dobre
pozná jej predstavy i ciele.
Prítomných hudobným prog-
Slávnostné otvorenie výstavy Objavovanie autorky Beaty Méry, študentky Univerzity
výtvarných umení v Budapešti,
sa uskutočnilo 20. júla v Galérii
Ipeľ pri Mestskej knižnici v Šahách.
Mladá výtvarníčka zo Šamorína sa u nás predstavila na
predchádzajúcej spoločnej výs-
tave študentov s názvom Šahanské inšpirácie. Teraz sa
predstavuje samostatne výtvarnými prácami, ktoré sú inšpirované hlavne prírodou, každodenným životom ľudí. Dúfame,
že táto prvá samostatná výstava
dodá mladej umelkyni veľa
energie, odvahy, že aj pozitívne
odozvy z výstavy ju budú pod-
Zľava: Beata Méry, Marta Solmošiová a Gábor Antal
Výstava Šahanské inšpirácie v Želiezovciach
Kolektívnu výstavu grafík
s názvom Šahanské inšpirácie,
ktorá bola nainštalovaná v našom meste, sme presťahovali
do mesta Želiezovce. Otvorenie
tejto putovnej výstavy sa uskutočnilo 13. júla 2012 vo výstavnej sieni Mestskej knižnice
v Želiezovciach. Slávnostnú
atmosféru podujatia zvýšila aj
účasť primátora mesta Želiezovce Ing. arch. Pavla Bakonyiho a prednostky Mgr. Alžbety Kádašiovej.
Na podujatí sa zúčastnili
mladí začínajúci umelci Gábor
Antal zo Šiah, Beata Méry zo
Šamorína a Barbara Furulyás
z Budapešti, ktorí sú študentmi
Univerzity výtvarných umení
v Budapešti.
Na úvod početných účastníkov výstavy pozdravili hudobným programom šahanskí
študenti Barbara Szikora a
Ákos Turczi, žiaci Katolíckej
spojenej školy Ferencza Fegyvernekiho s vyuč. jaz. maďarským.
Táto skupinová výstava sa
Zľava: Beata Méry, Gábor Antal, Barbara Furulyás
a Marta Solmošiová
zrodila pri príležitosti otvorenia
novej Galérie Ipeľ pri šahanskej mestskej knižnici a jej
cieľom bolo umožniť mladým
ambicióznym ľuďom prezentovať vlastnú tvorbu a oboznámiť
návštevníkov s novými smermi
a súčasnými trendmi v umení,
Letná otváracia doba knižnice
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
–
9.00 – 11.30
9.00 – 11.30
–
13.00 – 16.00
13.00 – 17.00
13.00 – l6.00
13.00 – 16.00
ramom pozdravili Rebeka Méry
a Borbála Méry, sestry vystavujúcej umelkyne.
Výstavu môžu záujemcovia
vidieť do 31. augusta.
Marta Solmošiová
a to nielen v Šahách, ale aj v regióne.
Iniciátorom celého projektu
je študent Gábor Antal, rodák
z mesta Šahy, s ktorým sa do
podujatia aktívne zapojili jeho
rovesníci, kamaráti z budapeštianskej univerzity: Barbara K.
Furulyás, Éva Jámbor, Dóra
Matyus, Beata Méry a Renáta
Szabó .
Výstava mala v našom meste veľkú odozvu, na otvorení sa
zúčastnilo približne 200 návštevníkov, výstavu si pozrelo
500 návštevníkov.
Ďakujeme pani riaditeľke
želiezovskej Mestskej knižnice
Janke Beníkovej, že nám
umožnila a pomáhala uskutočniť výstavu grafík, ktorá sa
zrodila ako projekt mladých
študentov a odzrkadľuje momenty mesta Šahy, prvé dojmy
návštevníkov nášho mesta.
Milovníci výtvarného umenia si výstavu môžu pozrieť do
konca augusta 2012.
Marta Solmošiová
Mestská knižnica v Šahách
pozýva žiakov základných a materských škôl
na letné knižničné podujatia
Motivačné aktivity pre deti
(vyhotovovanie ručných prác – servítková technika, ozdoby a
zvieratká z papiera, kirigami, maľovanie na sklo, na kamene,
kreslenie na chodník...)
od 7. augusta 2012 v pracovných dňoch od 9.00 11.30 hod.
v mestskej knižnici (na úseku mládežníckej literatúry)
a na dvore knižnice.
Bližšie informácie v knižnici (č. tel.: 036/741 0940;
e-mail: [email protected]).
Hontianske listy
7
august 2012
Popoludnie v duchu histórie a umenia
V roku 1910 Šahy privítali
velikána svetovej hudby Bélu
Bartóka. Ten na nádvorí budovy župného domu (terajšieho
mestského úradu) zapísal aj
zvečnil na fonografových valcoch hudbu hontianskych gajdošov a trubačov na hlásnickom rohu. Túto významnú udalosť národopisu a dejín hudby
pripomína každému návštevníkovi budovy nášho mestského
úradu reliéf, ktorý sme odovzdali verejnosti dňa 12. júla
2012, a je umiestnený na chodbe vedúcej ku Galérii Ľudovíta
Simonyiho. Vznikol vďaka verejnej zbierke a tvorcom tohto
pôsobivého umeleckého diela
je šahanský drevorezbár Miroslav Pintér. Spolu s olejomaľbou székesfehérvárskej
umelkyne Veroniky M. Simon,
umiestnenou vo vestibule pri
hlavnom vchode do budovy,
tvorí dvojicu pamiatok, na ktoré môžeme byť právom hrdí.
Po odhalení reliéfu sa konala
vernisáž výstavy olejomalieb
želiezovského maliara Jozefa
Kanyuka s názvom Moje Želiezovce. Asi tretina vystavených diel nás oboznamuje s pamätnými budovami a zákutiami tohto mestečka na Pohroní,
ďalšie série umeleckých diel
nám predstavujú život rómskej
či židovskej komunity alebo
roľníkov. Peknú časť výstavy
tvoria aj veduty Banskej Štiavnice, Levíc a Šiah. Hosťujúcim umelcom podujatia je Peter Pleva, ktorý nám prostredníctvom svojich miniatúrnych
kópií malieb velikánov sveto-
Zľava: Jozef Kanyuka, Peter Pleva a Tibor Pálinkás
vého maliarstva a fundovaným
sprievodným slovom pripravil
zaujímavú virtuálnu prechádzku históriou umenia. Podobnú
virtuálnu prechádzku, ale históriou Želiezoviec, nám pripravila v deň otváracej slávnosti
riaditeľka želiezovskej mestskej knižnice Jana Beniková.
V prezentácii prítomným vysvetlila historické pozadie
vzniku viacerých historických
budov znázornených na maľbách Jozefa Kanyuka. Program
vystúpeniami obohatili žiaci
Základnej umeleckej školy v Šahách Michaela Kaziová a Zoltán Straňák, ktorého na klavíri
sprevádzala riaditeľka školy
Mgr. Hedviga Makovínyiová.
Výstavu môžete vidieť do 31.
augusta.
Mgr. Tibor Pálinkás
8
august 2012
Hontianske listy
Turovská kavalkáda
Tradične prvú víkendovú
sobotu, 30. júna sa vo Veľkých
Turovciach slávil deň obce, nazývaný Turovská kavalkáda.
Meteorológovia hlásili krásne počasie a skutočne, celý deň
bola veľká horúčava. Napriek
tomu sme sa na podujatie pripravovali v dobrej nálade. Poľovníci už od rána stáli pri piatich kotloch, aby bol guláš včas
navarený.
O 11. hodine Hana Peničková, evanjelická farárka zo
Šiah, a János Nagy, miestny farár rímskokatolíckej cirkvi,
odslúžili ekumenickú boho-
službu. Na omši sa zúčastnilo
približne 150 veriacich, spoločne spievali slovenské a maďarské sväté piesne.
V kultúrnom programe deti
miestnej materskej školy privítali obecenstvo ľudovými
tancami, vystriedali ich turovské dievčatá s moderným tancom. Samozrejme, nemohla
chýbať zumba, veď v našej obci sa týždenne stretávajú milovníci tohto športu. Sprievodnými podujatiami bola výstava
drobnochovateľov, vozenie sa
na koči, nohejball a paintball,
deti sa mohli vyblázniť na šmyk-
ľavke a pri maľovaní na tvár.
Obec Veľké Turovce sa môže pýšiť aj dobrými hudobníkmi, javisko až po zapálenie táboráka patrilo skupinám Even
Now so speváčkou Veronikou
Pálovou, Bukott Angyal s gitaristom Tamásom Saligom,
skupine Emgeton v zostave
Ján Naniaš, Štefan Csókási,
Jozef Csókási, Peter Belágyi a
skupine B-verzia pri bicích
nástrojoch so Zsoltom Gálom.
V rámci kultúrneho programu starosta obce Jaroslav Péter pozval na javisko Lukáša
Jasenského, mladého občana
našej obce, aby mu zagratuloval a odovzdal peňažnú odmenu, keďže v roku 2011 sa stal
majstrom strednej Európy cestných motocyklov. Je potešujúce, že deň obce navštívilo veľa ľudí z obce i širšieho regiónu
– rodiny, páry, osamelí, malí aj
veľkí. Hľadisko bolo preplnené, na tráve ihriska sedeli skupinky a s dobrou náladou, veselo sa zabávali.
Medzitým sa zotmelo a na
javisku začala hrať známa srbská skupina 3+2, hudobníci do
neskorých hodín zabávali obe-
Aktivity SČK v Šahách
1. jún je každoročne venovaný deťom. Tento rok sa oslavy Medzinárodného dňa detí
v našom meste uskutočnili v sobotu 2. júna v City parku Šahy.
Do podujatí venovaných deťom
sa zapojil i Územný spolok
SČK Šahy. Dobrovoľníčky spolu so žiačkami 6. ročníka ZŠ L.
Pongrácza obecenstvu predviedli základy poskytovania
prvej pomoci. Aby neostalo
iba pri sledovaní oživovania a
práce mladých záchranárov, do
celej akcie boli zapojené aj deti. Na figurantkách si mohli
vyskúšať ošetrenie zlomeniny,
popáleniny a mnohých iných
rán. Najmenší si mohli vyfarbiť
pekné obrázky. Deťom sa táto
akcia páčila, boli zvedavé, ako
treba postupovať pri ošetrení
jednotlivých poranení a boli
tiež veľmi šikovné pri poskytovaní prvej pomoci.
Slovenský Červený kríž Levice každoročne organizuje súťaž prvej pomoci pre družstvá mladých zdravotníkov I.
a II. stupňa ZŠ. Toho roku sa
súťaž konala v areáli Levického hradu v dňoch 6. júna 2012.
Zúčastnili sa jej žiaci I. stupňa
ZŠ okresu Levice. 7. júna 2012
súťažilo 15 družstiev žiakov II.
stupňa. Zo Šiah sa do súťaže
zapojili žiaci ZŠ E. B. Lukáča
pod vedením pani vychovávateľky Ivety Fabianovej a pána
učiteľa Petra Paľagu a žiaci ZŠ
L. Pongrácza s vyuč. jaz. maď.
pod vedením pani učiteľky Márie Dubovskej.
Päťčlenné družstvá si vedomosti a praktické zručnosti
o poskytovaní prvej pomoci
vyskúšali na jednotlivých stanovištiach, na ktorých figuranti
reálne zobrazovali vopred modelovo pripravené zranenia,
náhle príhody, poranenia, situácie, s ktorými sa bežne v každodennom živote môžeme stretnúť.
Druhý stupeň mal pripravených 9 stanovíšť. Šesť stanovíšť
bolo zameraných na praktické
poskytovanie prvej pomoci:
censtvo známymi hitmi 80.
rokov. Počas dňa sa nenudili
ani bufetári, všetci hladní návštevníci našli maškrty podľa
svojej chuti – guláš, pečené
mäso, trdelník, zmrzlinu, v obrovskej horúčave celý deň čapovali pivo aj kofolu.
Obecné slávnosti sa skončili
pouličnou zábavou, návštevníci
do skorých ranných hodín tancovali pred javiskom. Dúfame,
že podujatie ešte dlho zostane v
občanoch ako dobrá spomienka
na letné dni. Ďakujeme aj našim sponzorom, s ktorých podporou sme mohli toto veselé
podujatie uskutočniť.
Monika Jámborová
otvorená zlomenina nohy, strata dievčatka, infarkt, dopravná
nehoda, krvácajúce poranenia,
šok, resuscitácia, ako pomôcť
starším osobám, ktoré užívajú
lieky a náhle im prišlo nevoľno
a podobne. Tri stanovištia boli
tzv. doplnkové, oddychové. Súťažiaci si na nich mohli vyskúšať, ako zrakovo postihnuté deti využívajú voľný čas na hranie pexesa, ako sa dá premiestniť z jedného bodu do druhého
pomocou vodiacej paličky, pozreli si krátky film o darcovstve
krvi a mali krátku prednášku s
policajtom, ktorý im poskytol
užitočné rady, čo treba urobiť,
ak sa niekde niečo stane, ako sa
vyhnúť podvodníkom, ako urobiť svoj domov bezpečnejším a
veľa iných dobrých rád.
Na každom stanovišti boli
rozhodcovia, ktorí hodnotili
postup jednotlivých družstiev a
tiež dohliadali na regulárny
priebeh súťaže. Všetky súťažné
družstvá boli veľmi dobre pripravené. Veríme, že svoje znalosti a zručnosti by vedeli využiť v podobnej situácii aj v reálnom živote. Deti sa už teraz
tešia na ďalší rok, kde využijú
doterajšie a aj novonadobud-
Hontianske listy
august 2012
9
„Svetové” obecné slávnosti vo Vyškovciach nad Ipľom
Štvrtýkrát sa Vyškovčania
spojili, aby usporiadali obecné
slávnosti a poskytli nezabudnuteľné zážitky všetkým návštevníkom obce. Stalo sa tradíciou, že slávnosti sa konajú prvú júlovú sobotu a každý rok sa
usporiadatelia snažia zvýšiť ich
úroveň. Tak tomu bolo aj tento
rok: na športovom ihrisku sa od
rána pracovalo, okolo pódia
ako hríby vyrástli stany, objavili sa kotly a hrnce, začalo sa
čapovať prvé pivo.
Obecné slávnosti sa začali
tradične svätou omšou, ktorú
celebroval čerstvo zvolený farár tunajšej obce Zoltán Balga.
Po omši mažoretky z Tekovských Lužian otvorili futbalový turnaj. Chlapci napriek
silnému slnku hrali vynikajúco,
hoci vedeli, že nejde o život, ale
skôr o oddych v duchu priateľského zápolenia. Športový pohár si napokon odnieslo domov
štúrovské futbalové mužstvo na
čele so Szabolcsom Urblíkom.
Napriek tomu, že sa kultúrny program začal až popoludí,
ľudia nemali možnosť nudiť sa,
pretože v budove obecného
úradu bola nainštalovaná výstava obrazov maliarov z Vyškoviec nad Ipľom: Jozefa Lőrincza, Lajosa Kassaiho a
nuté vedomosti, zručnosti a
skúsenosti. Držme im palce,
buďme na ne právom hrdí a
pomáhajme im v ich práci naďalej, veď nikdy nevieme, či
nebudeme potrebovať ich pomoc práve my.
SČK územný spolok Levice
a Šahy s pomocou Transfúznej
stanice Nové Zámky uskutočnili dňa 20. júna 2012 v priestoroch šahanskej nemocnice bezpríspevkové darcovstvo krvi.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli
a darovali túto vzácnu tekutinu
života.
Územný spolok SČK Šahy a
žiaci 6. ročníka ZŠ L. Pongrá-
Petra Piatrika. Záujemcovia si
mohli pozrieť aj poľovnícku
výstavu. Ani domáce žienky
nezaháľali, čo uvideli návštevníci na prízemí budovy, kde
Sabina Póšová zorganizovala
výstavu zákuskov. Rovnako
ako predchádzajúci rok, aj teraz väčšina gazdiniek prispela
svojimi obľúbenými lahôdkami
a dostala za to drobný darček.
Poobede sa v parku pri kostole zhromaždili účinkujúci a
hostia a za pochodu vyškovských mažoretiek sa sprievod
pohol na športové ihrisko. Sta-
rosta obce Jozef Gyurkovics
otvoril kultúrny program slávnostným príhovorom a poďakoval sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli a
prispeli k tomu, aby doteraz len
na papieri napísaný program
ožil. Po slávnostnom otvorení
vystúpili škôlkari a školáci,
aby ukázali, ako sa pripravili na
obecné slávnosti. Po nich nasledovalo vystúpenie folklórnej
skupiny z Kemence s ukážkou
ľudových zvykov a hneď na to
sa diváci ocitli v modernej dobe: miestne mažoretky ukázali, čo ich naučila Veronika Križanová. Auróra Daniela Perez
Gyurovicsová zabávala divákov latinskými melódiami, neskôr na pódium vstúpili deti zo
Základnej umeleckej školy v Šahách na čele s Viktorom Ballom. Vystriedali ich dôchodcovia zo Šiah, ktorí divákom aj
zaspievali v sprievode harmonikára Ľudovíta Pintéra. Po dôchodcoch zohrali hlavnú úlohu
opäť deti, pretože im spoločnosť Kuttyom-Fitty zahrala
bábkové divadlo. Ako išiel čas
a míňali sa speváci a tanečníci,
tak sa stupňovala nálada v hľadisku. Ženy z Vyškoviec nad
Ipľom založili spevácku skupinu Csórésok, ktorá si naozaj
zaslúžila obrovský potlesk divákov. Ženy boli oblečené do
krojov a všetkých zabávali známymi piesňami. Po nich sme
mohli počuť Daniela Köpönceiho s akustickou gitarou.
Tento mladý chlapec zahral a
zaspieval mnohým známe domáce i zahraničné piesne. Večer uzatvárali zaujímavé koncerty. Najprv to bola skupina
Emgeton a po nich už legendárna šahanská rocková kapela
W-rock. Ozajstná pýcha zaplavila srdcia Vyškovčanov, keď k
nim zavítali dve skvelé speváčky. Hlas Réky Balla nebude
dlho neznámy, veď sa prihlásila aj do maďarskej súťaže, kde
sa zatiaľ úspešne drží. Keď sme
sa už dostali k vrcholu večera,
miesto pred pódiom sa úplne
zaplnilo, nadšené publikum s
obrovskými ováciami vítalo
speváčku, víťazku 5. ročníka
súťaže Megastar Renátu Tolvai. Umelkyňa vytvorila fantastickú atmosféru, ľudia pred
pódiom spievali spolu s ňou.
A to sa ešte tento deň neskončil, pretože Štefan Nemcsok so skupinou Deluxe vyhrával do rána. Organizátori a
hostia odchádzali v noci spokojne domov. Návštevníci boli
plní nezabudnuteľných zážitkov a organizátori – úplne unavení Vyškovčania – mohli pokojne povedať: znova sa nám
podarili „svetové” obecné slávnosti.
Csilla Köpöncei ml.
Preklad: Monika Gáliková
cza s vyuč. jaz. maď. v Šahách
(ako figuranti) sa zúčastnili aj
tzv. kurzu prvej pomoci, ktorý sa uskutočnil koncom júna
v priestoroch SOŠ v Šahách pre
študentov školy. Cez úvodnú
teóriu sme sa dopracovali až
k ošetrovaniu rán, oživovaniu a
ostal tiež priestor aj na otázky a
premietnutie filmov.
Verím, že aj v budúcnosti
uskutoční SČK v Šahách podobné akcie, ktorými prispeje
najmä k výchove našich detí
k tomu, aby vedeli, ak by to bolo potrebné, poskytnúť prvú
pomoc.
Mgr. Mária Dubovská
august 2012
10
Hontianske listy
Národné povedomie a historické skutočnosti – II.
Antiqua Ecclesia Szeteiensis versus patrocínium sv. Andreja-Svorada a Beňadika,
eremitov a ich veľkého ctiteľa kráľa sv. Ladislava
(Pokračovanie z júlového čísla)
Kto sú sv. Andrej-Svorad a Beňadik?
V čase, keď sa pod vládou najkresťanskejšieho kráľa Štefana Božie meno a
kresťanské náboženstvo v Panónii ešte len
ťažko ujímalo, sa k nemu ako k otcovi
utiekali kňazi a mnísi z iných krajín, nie
donútení vonkajšími príčinami, ale aby sa
v združení naplnili novou radosťou zo svätého spoločenstva. Medzi nimi jeden, ktorý
pochádzal zo sedliackeho rodu, menom
Svorad, z vnuknutia Ducha Svätého prišiel
do tejto vlasti z poľskej krajiny a rozhodol
sa viesť pustovnícky život. Okolo roku
1020 prichádza na Slovensko. Neďaleko
Nitry, v benediktínskom kláštore svätého
Hypolita na Zobore, ho prijal opát Filip, od
ktorého dostáva i rehoľné meno Andrej. Po
čase sa utiahol do pustovne, kde viedol
pustovnícky život. V pustovni na Skalke
pri Trenčíne žil pravdepodobne až vtedy,
keď v starobe dostal mladého pomocníka a
učeníka, mnícha Beňadika.
Svätý Andrej-Svorad žil veľmi prísnym asketickým životom. Zvlášť sa postil
cez pôstne obdobie. Biskup Maurus hovorí
o tom, že na začiatku pôstu si vyžiadal od
opáta „40 orechov, a spokojný s touto potravou s radosťou očakával deň svätého
vzkriesenia”.
Po dennej práci, ktorá spočívala v klčovaní lesa a učení pospolitého ľudu, si pri-
pravil taký nočný odpočinok, ktorý sa mohol nazvať skôr trýznením ako oddychom.
Na svojom tele nosil reťaz, ktorá sa hlboko
zaryla do jeho tela. Ako píše päťkostolný
biskup Maurus (v r. 1030 sa stal opátom na
Panónskej hore a v roku 1036 päťkostolným biskupom) vo Vita sanctorum heremi-
Svätí pustovníci v nikách priečelia
farského kostola v Kubáňove
tarum Zoerardi confessoris et Benedicti
martyris...: „Ale čo nasleduje, porozprával
mi opát Filip, keď ma ustanovil za opáta.
Keď sa mu (Svoradovi-Andrejovi) teda
blížil koniec života, oznámiac to tým, ktorí
boli prítomní, prikázal, aby ho nevyzliekali
ani z jednej časti jeho rúcha, kým nepríde
opát Filip, po ktorého poslal. Otec prišiel,
keď ctihodné telo už mŕtve ležalo, a vyzlečúc ho, aby ho umyl, našiel kovovú reťaz, ktorá sa už vnútorností dotýkala. Ó,
podivná a neslýchaná vec! Reťaz, ktorá
zvnútra mäso na hnilobu obracala, zvonku
bola kožou obtiahnutá. Ale neboli by zbadali tento spôsob mučeníctva, keby nad
pupkom neboli zazreli uzol zviazaného
kovu. Keď však rozviazanú reťaz ťahali
z tela, silne bolo počuť štrkot rebier.” Svorad zomrel okolo roku 1030. Pozostatky sú
uložené v nitrianskej Katedrále sv. Emeráma.
Beňadik bol žiakom sv. Andreja-Svorada. Pochádzal s najväčšou pravdepodobnosťou z územia Slovenska. Po smrti svojho učiteľa sa rozhodol bývať na tom istom
mieste. Podľa jeho príkladu na Skalke pri
Trenčíne tri roky viedol veľmi prísny život.
Tu ho prepadli zbojníci, zviazali a hodili do
rieky Váh. Ľudia dlho hľadali jeho telo, ale
bez výsledku. Zbadali však, že orol po celý
rok sedával na brehu Váhu, akoby niečo
pozoroval. A skutočne našli telo, ktoré bolo
po roku neporušené, akoby bol Beňadik len
nedávno zomrel. Jeho telo pochovali tiež
v katedrálnom chráme v Nitre, ktorý už
v tom čase mal titul baziliky.
V ikonografii sú zobrazení ako pustovníci s pozadím Zobora alebo Skalky pri
Trenčíne, prípadne maďarskej Panonhalmy. Atribútmi sú orechy, orol, reťaz, sekera, kamene zavesené v bútľavom strome.
(Dokončenie v septembrovom čísle)
M. Kačáni
Slávik Slovenska 2012
Žiaci Základnej školy Janka Kráľa sa
pravidelne zapájajú do celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej
ľudovej piesne Slávik Slovenska.
V tomto roku do obvodného kola súťaže
postúpili žiačky Michaela Šuchterová (1.
kategória), Lenka Nagyová (2. kategória)
a Lucia Gatialová (3. kategória). Žiačky
pripravoval Mgr. Karol Kondel.
V obvodnom kole, ktoré sa konalo 7.
mája v Leviciach, získala Lenka Nagyová
3. miesto. Najväčší úspech dosiahla žiačka
II.A triedy Michaela Šuchterová (na fotke
s Petrom Dvorským), ktorá vo svojej kategórii zvíťazila a postúpila do krajského kola. Krajské kolo sa konalo 14. mája tiež
v Leviciach a Miška tu opäť získala 1.
miesto, čo jej zaručilo postup do celoštátneho kola. Celoštátne kolo tejto súťaže,
ktorej garantom je Peter Dvorský, sa konalo dňa 28. júna v Rybníku a naša najúspešnejšia speváčka tu získala titul „laureát
Slávika Slovenska 2012”.
Blahoželáme a prajeme veľa úspechov
v ďalších ročníkoch.
Mgr. V. Kočerhová
M. Šuchterová s p. Dvorským
Hontianske listy
11
august 2012
Normálne?
Vraví sa, že malá spoločnosť je predurčená k súdržnosti, vzájomnému pochopeniu a je ideálnym prostredím na budovanie medziľudských vzťahov. Lenže
nie je tomu tak.
Vo svojej mladosti v dedinke, v akej
bývala naša rodina, boli medziľudské
vzťahy priam bratské, až rodinné. Každý
vedel o každom všetko a nikomu nebolo
zaťažko pomôcť druhému. Je pravdou, že
aj teraz každý vie všetko o každom, no
ochota navzájom si pomáhať sa pomaly
vytráca. Vedomosti o ostatných slúžia skôr
na intrigy, ohováranie a závisť. Závidia, že
iným sa urodilo o kilo viac zemiakov, závidia, že niekto si kupuje celý chlieb a nie
polovičný a napokon závidia, že si niekto
príjmy dokáže zadeliť tak, aby si mohol
niečo aj odložiť, a tak nemusí dostávať
pravidelné výzvy na splácanie úverov a
podlžností. Všetci predsa máme aké-také
príjmy. Rozdiel je iba v tom, kto ako s
týmito príjmami narába. Niekto sa z dôvodu sporenia dokáže niečoho zrieť, druhému stačí užívať si niekoľko dní či hodín.
Ako v tom známom vtipe: ,,Stará, ešte sa
trikrát vyspíme a bude podpora.” Odpoveď: ,,Hej. A dvakrát sa nevyspíme a bude
po podpore.” A takíto ľudia idú druhému
niečo závidieť!
Sú tu letné prázdniny, čas dovoleniek a
zájazdov, čo je pre podobných ľudí olejom
do ohňa závisti. Svoju ratolesť nedokážu
zobrať ani k potoku, lebo sa už dvakrát
nevyspali a nemajú ani na opaľovací krém.
Ba už ani na chleba. Nezostalo im nič, iba
staré a nasledujúce nové dlhy, slúžiace na
prežitie do najbližšej výplaty. Je poľutovaniahodné, že v malej spoločnosti, kde jeden druhému vidí do taniera, pozdrav dlhoročného suseda prijímajú s predsudkami, kým nejakému pochybnému cudzincovi naletia na prvé slovo. Zo slovníka už
dávno zmizli výrazy ako pochopenie,
ohľaduplnosť a tolerancia, ale utopenie
druhého v lyžičke vody sa pritom vypracovalo na umeleckú úroveň. Vraví sa, že toto
všetko prináša dnešná doba. V dejinách
neraz existovali aj horšie obdobia a, čuduj
sa svete, práve tieto obdobia dokázali
zblížiť ľudí najviac.
Človeka od ostatných tvorov odlišuje
schopnosť myslenia a tá ho robí korunou
tvorstva. Škoda však, že niektoré tvory
(ľudia) nestoja ani za halier!
Július Belányi
Letné inšpirácie Bey Bazalovej
Uhorkový šalát
Tiež neviete, čo s uhorkami? Už ste ich naložili, dali
vykvasiť, podávate ich denne
ako prílohu a ony stále rastú,
pribúdajú a nechystajú sa prestať? Ponúkam jednoduchý
recept na sterilizovaný uhorkový šalát, na ktorý môžete
použiť aj väčšie plody.
1,5 kg uhoriek, 5 cibúľ, 2-3
feferónky (môžu sa vynechať),
2 lyžice vegety, 200 ml octu,
cukor podľa chuti.
Uhorky nešúpem, väčšie
pozdĺžne rozkrojím a nastrúham (natenko nakrájam). Podobne cibuľu. Pridám vegetu,
ocot s cukrom, dôkladne premiešam a nechám odstáť hodinku, dve. Šalát natlačím do
pohárov, voda sa nepridáva,
pretože uhorky pustia dostatok
šťavy. Sterilizujem cca 15 minút.
Rýchle kuracie prsia
Toto je recept, ktorý využí-
Výstavný predmet mesiaca
Hrot šípu skýtskeho typu
Pochádza z chotára Preselian nad Ipľom. Bol vyrobený z bronzu, jeho rozmery sú
2x0,8x0,8 cm. Spája sa so skýtskym národom, ktorý poznáme
predovšetkým zo starogréc-
kych písomných pamiatok a na
základe archeologických nálezov. Mali iránsky pôvod a ich
osudy sa dajú najlepšie sledovať od 8. storočia pred naším
letopočtom až po 4. storočie
nášho letopočtu. Neskôr sa postupne asimilujú
do
iných národov. V období najväčšej
slávy ovládali značnú
časť Ázie.
Ich nálezy sa
objavujú
smerom na
západ
po
Poľsko,
Slovensko,
Maďarsko a
vam, keď nemám dostatok času, okrem toho patrí k najobľúbenejším jedlám mojich detí.
4 ks kuracích pŕs, balenie
cestovín penne, pór, cesnak,
bazalka, kocka bujónu, 1 sladká smotana, soľ, vegeta, korenie na dochutenie.
Kuracie prsia nakrájam na
kúsky, ochutím soľou, korením, vegetou (ak mám, pridám
sójovú omáčku). Mäsko opečiem na oleji vo väčšej panvi-
ci. Pridám pór nakrájaný na
kolieska a podlejem vodou s
bujónom. Medzitým uvarím
cestoviny. Keď je mäso udusené (cca 10 minút), pridám
k nemu cestoviny a smotanu.
Ochutím prelisovaným cesnakom a nasekanou bazalkou.
Nechám krátko prejsť varom.
Je to rýchla a chutná večera,
najlepšie sa mi osvedčila smotana na varenie, v tomto prípade neodporúčam pochúťkovú smotanu.
Balkán. Zatiaľ nie je isté, či ich
môžeme spájať s kultúrnym
vplyvom Skýtov alebo aj s ich
prítomnosťou v našom okolí
(napríklad koristnícke výpravy). Časovo ich zaraďujeme do
staršej doby železnej (cca. 700400 pred naším letopočtom).
V našom regióne z tohto obdobia sa preskúmalo jedine pohrebisko v chotári Preselian
nad Ipľom.
Mgr. Tibor Pálinkás
Geodetická kancelária
Geodetické a kartografické práce
– geometrické plány
– zameranie budov a novostavieb
– zameranie a vytýčenie vlastníckych hraníc
– vytýčenie pozemkov a stavebných pozemkov
– iné
Milan Koháry
tel.:0908-632457
E-mail: [email protected]
Šahy, Hlavné námestie č. 17 (na poschodí)
12
Hontianske listy
august 2012
Letné futbalové turnaje
Demandice
Dňa 22. júla sa konal futbalový turnaj – I. ročník
Memoriálu Jána Kmeťka v Demandiciach. Ján Kmeťko sa zaslúžil o veľké úspechy demandického futbalu
na poste brankára. Na turnaji sa zúčastnili tieto mužstvá: TJ Slavoj Santovka, FK Bory, FK Horné Semerovce a domáci klub FK Demandice. Zápasy sa odohrali za ideálneho počasia, rozhodovali Bujar Zaimi a
Jaroslava Mészárosová pred veľkou kulisou divákov.
Turnaj finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.
Výsledky zápasov
Bory – Demandice 2:1 (1:0). Góly za Bory vsietili
Attila Dálnoky a Ladislav Csernyanszký, za Demandice bol úspešný Jozef Kovalíček, nová posila z Námestova.
Santovka – Horné Semerovce 3:1 (3:1). Góly za
Santovku vsietili Branislav Tóth, Erik Meňuš a vlastný, za Horné Semerovce bol úspešný kapitán mužstva
Attila Revóczi.
O tretie miesto: Demandice – Horné Semerovce 2:2,
na pokutové kopy zvíťazili Demandice 6:5. Víťazný
gól strelil demandický brankár Marián Berkeš, ktorý je
zároveň aj prezidentom klubu.
Vo finále Santovka porazila Bory 2:0 (2:0) gólmi
Erika Meňuša a Martina Bandu. Krásne poháre po
skončení turnaja odovzdal starosta Demandíc Ing. Attila Kürthy.
Veľké Turovce
Tradičný futbalový turnaj o putovný pohár starostu
obce sa odohral aj na futbalovom štadióne vo Veľkých
Turovciach za účasti mužstiev Šiah, Plášťoviec, Horných Turoviec a domáceho družstva. V prvom stretnutí
Šahy porazili Veľké Turovce 2:1, za Šahy skórovali
Jaďuď a Gajdáč. V druhom zápase Horné Turovce
remizovali s Plášťovcami 1:1 (skóroval Fábián, resp.
Tran Anh), na pokutové kopy zvíťazili Plášťovčania
10:9.
O 3. miesto Plášťovce zvíťazili nad domácim tímom Veľkých Turoviec 4:0. Vo finále Slovan Šahy
dominoval nad Hornými Turovcami 2:1, góly za Šahy
vsietil J. Urblík a Bartal.
Mgr. Ján Belányi
Spomienka
15. júla uplynul rok odvtedy,
čo tragicky zahynul náš milovaný syn
Erik Čík (Vyškovce n. I.)
vo veku 26 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte tichú spomienku jeho pamiatke.
Smútiaci rodičia, brat Janko, starká a celá
rodina.
Mesačník
hontianskopoipeľského regiónu.
www.sahy.sk
EV MK 3212/09
Zodpevedný redaktor: Peter Štrba
Tel.: 036/7411 026.
E-mail: [email protected]
Redakčná rada: PaedDr. Beata Bazalová, Marta Bendíková, Mgr.
Edita Matyisová, Vojtech Bendík, Mgr. Tibor Tóth.
Technické spracovanie: Andrea Hajdú.
Vydavateľ: Mesto Šahy, Hlavné nám. č. 1, 936 01 Šahy; tel.:
036/7411071
Tlač: Runner Media Balassagyarmat.
Redakcia sa nestotožňuje so všetkými uvedenými názormi v publikovaných článkoch a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov.
Za obsah a jazykovú stránku reklamných textov redakcia nezodpovedá.
Hontianske listy
Download

Hontianske listy aug. ´12.qxp