INFORMAČNÉ OKIENKO – ZO ŽIVOTA TRIED
Školský rok sa pomaly blíži ku koncu a brána našej materskej školy
sa na dva mesiace zatvorí. Blíži sa leto, čas oddychu,
dovoleniek, cestovania a deti si budú užívať letné prázdniny. Všetky
deti, maličké i tie väčšie sa tešia na prázdniny, aby sa potom plné
nových zážitkov mohli vrátiť do našej materskej školy. Niektoré deti
sa však do materskej školy už nevrátia, pretože ich od septembra
čakajú školské povinnosti, ktoré vymenia za bezstarostné hry.
Dúfame, že Vás príspevky v našom poslednom čísle školského
časopise potešia a obohatia.
Sabinka, 6 rokov
28. februára 2011 navštívila 2. a 3. triedu p. Alena Mrvišová –
junior ambasádorka, aby zábavnou formou prezentovala deťom prácu
UNICEFU vo svete. Cieľom tejto prezentácie je dostať do povedomia
ľudí a detí činnosť Unicefu s uvedomením si poslania tejto
organizácie, že pomoc chudobným nie je niečo špeciálne, ale je to
súčasť života ľudí, ktorí majú dostatok alebo ktorí majú na to
finančné prostriedky. Na začiatku prezentácie sa „teta“ Alenka a deti
navzájom zoznámili a predstavili. Formou rozhovoru, prezeraním
mapy, fotiek a obrázkov deti postupne spoznávali Afriku a život jej
obyvateľov - hlavne detí, ktorý porovnávali so svojím životom
a právami, rozprávali sa o podobnosti detí rôznej pleti, zaspievali si
veselú pieseň „Ukazovačka“ a zahrali sa hru „Na telefón“. Zamýšľali
sa nad tým, čím by chceli byť, keď vyrastú a aj nad tým, či každé dieťa
na svete tiež môže byť tým, čím chce byť. V rozhovore sa „teta“
dozvedela, že určitou finančnou čiastkou prispeli aj rodičia a starí
rodičia našich detí, keď si v predvianočnom čase zakúpili vianočné
pohľadnice Unicefu, za čo im patrí naša veľká vďaka. Nakoniec deti
svoje predstavy o Afrike výtvarne zobrazili kresbami, v ktorých sa
objavili palmy, púšť, černoškovia, žirafy, slony, levy, horúce slniečko,
či oáza s vodou. Niektoré deti svoje práce aj podpísali a pridali krátky
odkaz: EMKA HANÁKOVÁ PRE UNICEF, SABINKA PRE
UNICEF... Deti odovzdali svoje kresby „tete“ Alenke, ktorá ocenila
ich výtvarné zručnosti, bohatú fantáziu a tvorivosť veľkou pochvalou
a rozlúčila sa s nimi.
Rozprávka O zlatej rybke je určite známa každému dospelému a je
milou spomienkou na detstvo. S rozprávkou sa zoznámili aj deti
z našej materskej školy dňa 3. marca 2011 prostredníctvom
divadelného predstavenia. Rozprávku O zlatej rybke deťom zahrali
herci z Prešova., ktorí deti zaujali nielen svojimi hereckými výkonmi,
estetickými a variabilnými kulisami, ale aj citlivým prístupom
k detskému divákovi, ktorému poskytli hodnotný zážitok. Herci
podnecovali deti k dialógom, a tak mohli okrem rybára formulovať aj
ony želania, ktoré boli zaujímavé a niektoré aj neobyčajné. S pomocou
hercov verbálne riešili nedokončenú rozprávku, hľadali rozličné
možnosti jej riešenia charakteristického pre jednotlivé postavy.
Prostredníctvom konkrétnych situácií v rozprávke mali deti možnosť
určovať kladné a záporné charakterové vlastnosti hrdinov a hodnotiť
ich. Rozprávka v podaní prešovských hercov sa deťom veľmi páčila,
čo ocenili deti potleskom. V popoludňajších aktivitách deti nakreslili
niekoľko výkresov, v ktorých zobrazili rôzne situácie z rozprávky,
prejavili svoju predstavivosť, fantáziu, výtvarné schopnosti
a tvorivosť.
Emmka, 6 rokov
Vo vývine dieťaťa má kniha významné výchovné poslanie.
Ovplyvňuje psychický vývin i estetické vnímanie a cítenie dieťaťa,
celostne kultivuje jeho prejavy. Vzťah dieťaťa predškolského veku
k slovesnému umeniu nevzniká celkom spontánne, treba ho
cieľavedome utvárať, preto 11. marca 2011 deti z 2. a 3. triedy so
svojimi učiteľkami opäť navštívili Krajskú knižnicu v Žiline, kde ich
privítala pracovníčka knižnice p. Rybáriková. Pre deti si pripravila
zážitkové čítanie z knihy Petra Uličianskeho „Veverička Veronka“.
Najskôr deti milo prekvapili p. Rybárikovú svojimi poznatkami a
vedomosťami o typických vlastnostiach a spôsobe života veveričky, a
potom sa už vnímavo a sústredene započúvali do príbehu veveričky,
ktorá bola šťastná vo svojom lese dovtedy, kým neprišla o svoj byt
v bútľavom strome. Ďateľ jej poradil, aby sa vybrala liečiť do kúpeľov,
kde sa skamarátila s chlapcom na vozíčku, ktorý jej pomohol na
slobodu, keď ju chytili a uväznili v klietke. Vtedy pochopila silu
priateľstva a aj to, ako sa asi cíti jej kamarát, ktorý je uväznený celý
život na svojom vozíčku. Počas čítania deti dramaticky stvárnili dejovú
zápletku a vcítili sa do situácie veveričky, hodnotili konanie
jednotlivých
postáv a hľadali podobnosti i súvislosti s bežným
životom. Dojmy, pocity a zážitky z príbehu deti výtvarne vyjadrili
a zobrazili vo svojich kresbách po návrate do materskej školy. Kresby
našich detí sú vystavené v knižnici.
21. marca 2011 do našej materskej školy zavítalo divadielko
Fantastika z Košíc, ktoré sa deťom predstavilo bábkovým
predstavením „Vymyslená rozprávka“. Už od samého začiatku boli
deti aktívne vtiahnuté do rozprávky spolurozhodovaním o tom, kde sa
bude dej rozprávky odohrávať a aké rozprávkové postavy budú v nej
vystupovať. Dej sa samozrejme odohrával v jednom kráľovstve,
v ktorom vládol starý kráľ so svojou dcérou, princeznou. V kráľovstve
však chcela vládnuť aj zlá čarodejnica, ktorá sa chcela zbaviť
princeznej, a preto ju začarovala. Ako? Princezná jedla, a jedla a jedla
až do prasknutia samé nezdravé potraviny....až sa zrazu neprepchala
cez dvere svojej komnaty. Nakoniec ju zachránil kuchár Filip svojimi
zeleninovými jedlami a plán čarodejnice zmaril. Celá rozprávková
scéna bola pre deti veľmi variabilná, pestrá a zaujímavá, jednotlivé
dejové zápletky vtipné až komické, bábky a rekvizity nápadité,
príťažlivé. Svoje pocity a dojmy v priebehu predstavenia deti
spontánne vyjadrovali smiechom, tvorivým zapájaním sa do deja
a vynikajúce herecké výkony odmenili dlhým potleskom
Miško, 6 rokov
Lucka, 6 rokov
Hudba je pre deti zdrojom bohatých, nezastupiteľných zážitkov
a svojou emocionálnou a estetickou pôsobivosťou ich nesmierne
obohacuje a kultivuje, učí ich hudobne počúvať, hudobne sa
vyjadrovať, hudobne myslieť. 5.apríla 2011 p. Pažická a p. Glonek zo
ZUŠ v Žiline pripravili pre naše deti hodnotný výchovný koncert s
názvom „Ježko“. Celý koncert bol motivovaný jarným výletom ježka
do mesta, v ktorom chcel navštíviť svojho bratranca Ježurka. Počas
svojho putovania si ježko pospevoval spolu s deťmi veselú pieseň „
Vybral som sa do sveta, cesta bude ďaleká, Ježurka chcem navštíviť,
spolu s ním sa potešiť“. Ježko stretol zvieratká, ktoré pohybovodramaticky zahrali naše deti a zažili s ním veľa dobrodružstiev, ktoré
boli podfarbené príťažlivou hudbou. Do hudobného príbehu boli
aktívne zapojené aj ďalšie deti, ktoré si s chuťou zahrali na detských
rytmických nástrojoch. Deti citlivo počúvali a prežívali príbeh ježka,
prostredníctvom ktorého opäť prenikli do „tajov krásnej hudby“.
6. apríla 2011 sa uskutočnila v 3. triede ukážka výchovnovzdelávacej činnosti s deťmi, ktorú pre rodičov pripravila p. učiteľka
M. Danajová. Cieľom tejto ukážky bolo ukázať rodičom činnostný,
hrový
charakter
pedagogického
procesu
vykonávaného
prostredníctvom hier a edukačných aktivít, ktoré rozvíjajú v tvorivej
atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej,
sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. Deti postupne prechádzali
rozprávkovým svetom: múdrej babičky, hádavých princezien, spiacich
písmeniek, zakázaných čísel, tajomných zvukov, geometrických tvarov
a kráľovstvom času, v ktorých predviedli svojim rodičom úroveň
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
V mesiaci apríl sa v 2., 3. a 6. triede uskutočnili besedy
s policajtom. Deti sa aktívne zapájali do rozhovoru, v ktorom najskôr
vyjadrili svoje vlastné predstavy o práci policajtov – bolo to hlavne
chytanie zlodejov a zastavovanie áut. Až neskôr sa deti dozvedeli
o ďalších náročných úlohách a náplniach práce policajtov. „Ujo“
policajt ich upozornil na to, ako sa majú správať v určitých situáciách,
napríklad: keď sa stratia, keď zostanú samé doma, keď ich cudzí ľudia
budú lákať do auta, budú im ponúkať sladkosti... Deti sa dozvedeli
aké prostriedky používajú policajti na zadržanie páchateľov,
samozrejme ich najviac zaujali putá, ktoré si mohli aj vyskúšať,
a taktiež vysielačka, obušok. Deti zistili, že policajti okrem chytania
páchateľov, pomáhajú starším a postihnutým ľuďom, i deťom
napríklad pri prechode cez cestu a v rôznych iných životných
situáciách. Uvedomili si, že táto práca je veľmi náročná, užitočná
a dôležitá.
Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená, kto do nej vojde,
rozprávočku nájde....takto začínala akcia Z rozprávky do rozprávky
– cestovanie v rozprávke, ktorú pripravili panie učiteľky našej
materskej školy dňa 7. apríla 2011. Deti „cestovali rozprávkami“,
v ktorých plnili jednoduché i zložitejšie úlohy. V rozprávke Dlhý,
Široký a Bystrozraký čakali deti tri úlohy. Kamarátovi Bystrozrakému
pomáhali triediť geometrické tvary iba na základe hmatu, Širokému
vytriedili do misiek potraviny na zdravé a nezdravé a rozprávkovému
kamarátovi Dlhému vyhľadali a vyznačili najkratšiu a najdlhšiu
cestičku zo všetkých možných ciest k princeznej. V rozprávke
O dvanástich mesiačikoch sa deti „premenili“ na Marušku. Ich úlohou
bolo nájsť, pozbierať a správne poukladať do košíčkov fialky, jahody
a jabĺčka. Chytanie rybičiek a určovanie ich počtu si precvičili deti
v rozprávočke Morská panna. Odtiaľ potom cestovali do rozprávky
Janko Hraško, kde bolo ich úlohou postaviť „cestičku z halušiek“ tak,
aby dodržali pravidlo usporiadania prvkov. „Halušky“ ukladali podľa
vopred zvoleného kritéria. V rozprávke Kuchár Buchtička vyberali
z košíčkov rôzne druhy potravín podľa slovnej inštrukcie a určovali
ich počet. Potom ich ukladali do poličiek na základe spoločných
znakov, pričom používali jednoduché zovšeobecnenia – pečivo,
ovocie, zelenina. Poslednou zastávkou v rozprávkovom svete bola
rozprávka Popoluška. Deti v nej usilovne a trpezlivo pomáhali
Popoluške triediť šošovicu, fazuľu a hrach, aby mohla ísť na bál. A tu
sa cestovanie v rozprávkach skončilo. Deti sa rozlúčili
s rozprávkovými hrdinami a brána do rozprávok sa zatvorila zlatým
kľúčom.
Veľkonočné sviatky patria k sviatkom, ktoré sú pre kresťanov
najvýznamnejšími. S ich príchodom sa bezprostredne spája aj oslava
začiatku jari, ktorá so sebou prináša nový začiatok. Nielen kvitnúcou
prírodou prebúdzajúcou sa zo zimného spánku, ale i množstvom novej
energie. Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov otvorili
v sídle VÚC v Žiline výstavu prác s veľkonočnou tematikou
klientov domovov sociálnych služieb Žilinského kraja, ktorú si prišli
pozrieť aj deti z 2.,3.,4.,6. a 7. triedy dňa 11.4.a 12.4. 2011. Cieľom
výstavy bolo prezentovať rôzne výrobky s veľkonočnou tematikou.
Deti mali možnosť vidieť rôznofarebné kraslice zdobené rôznymi
technikami – oblepované slamou, či papierom, dierkové, drôtované...,
ale aj voňavé medovníčky, sviatočné pečivo, dekoratívne predmety
s veľkonočnou tematikou – zajačiky, kuriatka, tiež korbáče
a veľkonočné ikebany. Ich tvorcom vyjadrili deti veľký obdiv. Výstava
bola spojená s predajom nielen kraslíc, z ktorej každá bola jedinečná,
ale aj dekoratívnych predmetov, ktoré si deti pyšne niesli do materskej
školy.
V súvislosti s oslavou Svetového dňa Zeme, konaného 22. apríla
sme organizovali v mesiaci apríl v našej materskej škole rôzne aktivity
a hry. Deťom sa veľmi páčili hry „Vláčik Separáčik“ a „Chorý
odpadkový kôš“, kde sa deti zoznámili s viacerými druhmi odpadu a
učili sa ho triediť podľa druhu do vagónov. Deti zistili, že takýto odpad
je pre prírodu a ľudí veľkým nebezpečenstvom a tiež sa dozvedeli
o možnostiach jeho ďalšieho využitia. Pri sadení semienok a macošiek
do záhradných kvetináčov sa deti stali malými záhradkármi a prakticky
si vyskúšali starostlivosť o rastliny – kyprenie pôdy, polievanie,
ošetrovanie. Hrami a aktivitami sme sa snažili poskytnúť deťom
poznatky o prírode a okolitom svete, o ochrane prírody, o jej význame
pre človeka. Podnecovali sme deti k vnímaniu krás prírody,
k vyjadrovaniu svojich citov vo vzťahu k okoliu, ale aj viedli
k zodpovednosti za svoje konanie, pretože čím skôr začneme formovať
ich správanie sa voči prírode, tým väčší je predpoklad, na dosiahnutie
pozitívnych výsledkov.
V mesiaci apríl a máj sa deti zo včielkovej, mravčekovej,
stonožkovej a sloníkovej triedy zúčastnili poldennej vychádzky do
parku na Bôriku, ktorej obsahom boli hry s enviromentálnymi
prvkami a hry na rozvoj pohybových schopností a zručností detí, na
upevňovanie pravo-ľavej orientácie a celkovú orientáciu v priestore.
Deti však mali dostatok času aj na voľné pohybové aktivity na
detskom ihrisku, z ktorých mali veľkú radosť. Krásne preliezačky,
hojdačky, šmýkačky.......nemali šancu oddychovať. Oddychovali iba
malú chvíľočku, keď si deti vybalili zo svojich ruksakov malé
občerstvenie a doplnili si svoju energiu. Čas hier na čerstvom vzduchu
však veľmi rýchlo ubehol a nadišiel čas návratu do materskej školy,
kde už na deti čakal chutný obed, ktorý im pripravili tety kuchárky.
Dominika, 6 rokov
5. mája 2011 zavítalo medzi nás divadielko z Veľkých Levár, ktoré
sa deťom predstavilo veselým, ale zároveň poučným predstavením
„Farbička a Šedomil“. Hoci hlavné postavy sú nerozluční kamaráti,
veľmi sa odlišujú predovšetkým svojím správaním. Farbička vždy vie,
čo je správne na rozdiel od Šedomila, ktorý robí všetko naopak. Počas
predstavenia Farbička s pomocou detí naučili Šedomila, že ovocie sa
má umyť pred jedením, že nemá jesť veľa sladkostí, aby ho nerozboleli
zúbky, že sa nemá hrať s ostrými, nebezpečnými predmetmi, a tiež
ako sa má správne prechádzať cez cestu. Aby si to všetci dobre
zapamätali, Šedomil vymyslel pre seba a pre deti poučné riekanky:
„Nejedz veci zo zeme, inak ti bude strašne zle“, „Od ostrého ruky preč,
inak sa škaredo porežeš“. Nakoniec boli všetky prítomné deti
obdarované omaľovánkami, ktoré po vyfarbení môžu zaslať na adresu
divadielka a získať odmenu.
„Keď slniečko zavčas rána nám zasvietilo, každé dieťa v postieľočke
ihneď vzbudilo, vstávajte detičky, dnes majú mamičky, svoj veľký
deň...“ takouto alebo podobnou piesňou deti vítali svoje mamičky na
besiedkach ku Dňu matiek, ktoré sa uskutočnili začiatkom mája
v jednotlivých triedach našej materskej školy. Deti pozdravili svoje
mamičky bohatým kultúrnym programom, v ktorom nechýbali piesne,
básničky, tančeky či divadielka s jediným cieľom vyjadriť veľkú lásku
svojej mame a zároveň sa poďakovať za jej starostlivosť, opateru,
neskonalú lásku...Pri vystúpení svojej ratolesti sa nejednej mame
zaleskla slzička v očiach. V závere každého vystúpenia deti obdarovali
svoju mamičku vlastnoručne vyrobeným darčekom. Pri výrobe darčeka
pre mamičku pomáhali aj oteckovia v 2. triede – včielkovej počas
tvorivých dielni pred plánovanou besiedkou. Pri odchode určite
nejednej mamičke rezonovalo v ušiach úprimné želanie detí : „
mamulienka, mamka moja, ži dlhé roky, bez teba by boli smutné tie
naše kroky...“
Erik, 6 rokov
Barborka, 6 rokov
PERLIČKY ZO ŠKÔLKARSKEJ HLAVIČKY
• Zuzka: Pani učiteľka, mňa dnes nasprejovali, pekne voniam.
• Učiteľka: Riško, chodíš na logopédiu?
Riško: Áno, ale iba vtedy, keď som mal ploché nohy. Teraz už nie.
• Janka: Aj ja si minulý piatok donesiem koníka.
Učiteľka: Môžem ovoňať?
Zuzka: Neňuchaj mi to, lebo mi to všetko vyňucháš.
• Učiteľka: Jakubko, prosím ťa, pomôž deťom upratať kuchynku.
Jakubko: Ja som sa tam nehral.
• Emka: Pani učiteľka, pravda, keď si nedáme šiltovku, dostaneme
„prípal“ (úpal) ?
Učiteľka: Buď taký dobrý a pomôž deťom upratať.
Jakubko: Nemôžem, lebo by som schudol.
A keď bude silno fúkať vietor, môžeme dostať aj „úfuk“
(prievan).
• Učiteľka: Kto je oplan?
Mirko: Človek, ktorý sa vozí v Opli.
• Učiteľka: Jakubko, poď si vyfarbiť mačičku.
Jakubko: Počkaj, dofajčím...
• Emka: Ja som bola u kaderníčky.
Učiteľka: Áno? Strihala ti vlásky?
Emka: Nič mi nerobila, lebo som si nedala.
• Majko: Na „magnetistickej tabuli“ vidíme obrázky našej krajiny.
• Učiteľka: (čítala rozprávku) „Počas večere zabúchal na boháčove
vráta otrhaný starec.“ Deti, kto zabúchal na vráta?
Tiborko: Ja nie.
ZRKADLO-ŽIVOT ŠKÔLKARA Z POHĽADU RODIČA
Máj – patrí medzi najkrajšie mesiace roka. Príroda sa prebúdza, rozkvitajú
kvety, vyletujú včielky. V máji majú sviatok všetky mamy, mamulienky,
mamičky...A práve ku Dňu matiek si pripravili naše najmilšie Včielky krásnu
kyticu piesní a básní. Nie jedna slza sa skotúľala po lícach mamičiek,
babičiek a tiet, ktoré s nadšením sledovali svoje ratolesti a odmenili ich
potleskom a milým úsmevom. Za piesne a básne plné lásky a vďaky
venované mamám, za milý darček, ktorý prekvapil, za vytvorenie príjemnej
atmosféry a pekný zážitok, ďakujem p. učiteľkám Danke a Ivanke.
„Cieľ besiedky /potešiť a obdarovať svoju mamu/ bol splnený“ a ďakujeme
za to našim deťom a hlavne p. učiteľkám, ktoré sa im venujú a nenásilnou
formou vštepujú tie pravé životné hodnoty.
mamička Stanky Vandžurovej z 3. triedy
Dňa 12. mája 2011 som sa zúčastnila besiedky ku Dňu matiek. Tak, ako
predošlé besiedky, aj táto bola veľmi pekne pripravená. Deti boli oblečené
v krojoch a mali pripravený program, na základe ktorého sme videli, čo nové
sa naučili. Z toho, čo som videla, môžem usúdiť, že našim deťom sa p.
učiteľky venujú, čo sa týka učenia, ale aj hier. Myslím si, že majú vytvorený
v triede veľmi dobrý kolektív a aj vzťah medzi p. učiteľkami a deťmi je
mamička Miška Timka z 2. triedy
veľmi dobrý. Ukázali nám, ako sa spoločne učia, hrajú a pripravili nám
S májom sa spája krásny sviatok – Deň matiek. Mama – aké jednoduché, veľmi milé prekvapenie v podobe papierového kvietku, ktorý nám –
ale určite najľubozvučnejšie slovo. Slovo, ktoré väčšina detí vysloví ako mamičkám naše detičky na záver priniesli a nie jednu mamičku týmto veľmi
prvé. Deti zo slniečkovej triedy s p. učiteľkami pripravili pri príležitosti tohto dojali. Bola to veľmi milá besiedka.
sviatku krásnu besiedku. Počas vystúpenia deti predviedli množstvo
pesničiek, básničiek a tančekov. Poďakovali sa mamičkám za ich
mamička Olívie Bouchalovej zo 4. triedy
starostlivosť, obetavosť a lásku. Na záver deti odovzdali svojim mamám
Aj tento rok si naše malé Lienky spolu so svojimi p. učiteľkami
krásny kvet so srdiečkom. Vari ani jedno oko nezostalo suché. Za tvorivú
pripomenuli sviatok všetkých mám a usporiadali krásnu besiedku. K tomuto
prácu patrí. p. učiteľkám veľká vďaka.
dňu bezpochyby patrí krásna kytička. Naše detičky ju pre nás uvili
mamička Jakubka Habruna z 5. triedy
z krásnych básní, spievaniek, tančekov a hier. Svojou šikovnosťou
a múdrosťou rozžiarili tváre všetkých prítomných, potešili srdiečko, vtlačili
Pri príležitosti Dňa matiek si naši mravčekovia pre nás rodičov, starých do očí slzu radosti. Chlapci sa predstavili ako veľkí otcovia – kuchári,
rodičov, ale hlavne pre mamičky pripravili milé vystúpenie. Pani učiteľky dievčatá zas ako veľké parádnice, neskôr však ako šikovné a obetavé
nacvičili s deťmi malé divadelné predstavenie, program plný básničiek mamičky. Nezabudnuteľný bol aj spoločný tanec chlapcov a dievčat
a pesničiek, ktoré vtipne, ale aj dojímavo vystihli podstatu a zmysel tohto v ľudovom kroji. Ďakujem v mene všetkých mamičiek za snahu a námahu p.
sviatku. Nejednej mamičke sa v očiach zaleskli slzy dojatia, a to myslím, učiteliek pri príprave programu, za ich obetavosť, s ktorou sa venujú našim
hovorí za všetko. Deti nás nakoniec vystískali a obdarovali vlastnoručne detičkám, veď za každou ich zaspievanou piesňou, odrecitovanou básničkou ,
vyrobeným kvietkom.
či tancom sa skrýva kus ich veľkej práce a snahy.
mamička Samka Chromiaka zo 6. triedy
► ČO PRIPRAVUJEME
• Športová olympiáda – slávnosť MDD
• Lentilky – galaprogram tanečnej skupiny
• Deti rodičom – vystúpenie tanečného krúžku pre rodičov
• Darček pre otecka – tvorivé dielne mamičiek a detí
• Deň otcov – besiedka ku Dňu otcov
• Športujem s ockom – športové popoludnie detí a otcov
• „Stužková“ – rozlúčka detí s materskou školou
• Deti deťom – galaprogram detí z CVČ Spektrum
Informácie o našej materskej škole získate na našej webovej stránke
www.mslichardova.skolkari.sk
Redakčná rada: PaedDr. Daniela Žideková
Milada Danajová
Ivana Skálová
Download

bonzacik3_2011.pdf