Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
1 z 69
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
Školský vzdelávací program
pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Cesta k poznaniu
„KUK“
Komunikácia –Učenie - Kooperácia
Motto:
Veríme, že každé dieťa
má právo na šťastné a radostné
detstvo. Chceme, aby naši žiaci
chodili do školy radi, tak ako aj
my, ich učitelia a boli spokojní rodičia.
Dátum účinnosti od: 01.09.2012
Funkcia
Schválil:
riaditeľka školy
Prerokované a odsúhlasené Pedagogickou radou
Prerokované a odsúhlasené Radou školy
Odsúhlasené zriaďovateľom Mesto Dolný Kubín
Meno
Mgr. Magdaléna Kubisová
Dátum
30.08.2012
30.08.2012
30.08.2012
30.08. 2012
Podpis
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
2 z 69
OBSAH
1.VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.................................................................................6
1.1.Veľkosť školy.......................................................................................................................6
Fakty
6
1.2.Charakteristika žiakov..........................................................................................................7
1.3.Charakteristika pedagogického zboru...................................................................................7
1.4.Prijímanie žiakov na školu....................................................................................................8
1.5.Dlhodobé projekty................................................................................................................8
1.6.Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi...............................................................................9
1.7.Poskytované služby ............................................................................................................11
Školský klub detí (ŠKD) ..........................................................................................................11
Školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ) .........................................................................11
Školská knižnica ......................................................................................................................12
Zariadenie školského stravovania (ZŠS) - školská jedáleň ......................................................12
1.8. Priestorové a MT podmienky školy...................................................................................12
1.9.Podmienky pre zaistenie BOZP ......................................................................................13
2.CHARAKTERISTIKA ŠKVP...........................................................................................................14
2.1.Ciele výchovy a vzdelávania – analýza swot..................................................................................17
2.2.Ciele ŠkVP.....................................................................................................................................19
2.3. Zameranie školy a stupeň vzdelania..............................................................................................19
2.4.Profil absolventa našej školy..........................................................................................................20
2.4.1.Profil absolventa primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy) – ISCED 1....................20
2.4.2.Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania (2. stupňa ZŠ) – ISCED 2........................22
2.4.3.Kompletný učebný plán ŠkVP našej ZŠ......................................................................................25
2.4.4.Učebne osnovy každého predmetu pre ISCED 1 a ISCED 2.......................................................25
2.4.5.Organizačné formy a metódy vyučovania....................................................................................25
2.5.Pedagogické stratégie a kľúčové kompetencie...............................................................................26
2.5.1.Komunikácia v materinskom jazyku - kompetencie sociálne komunikačné................................26
2.5.2.Komunikácia v cudzích jazykoch................................................................................................26
2.5.3.Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky -kompetencia
(spôsobilosť) uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v
oblasti vedy a techniky...............................................................................................................26
2.5.4.Digitálna kompetencia - kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných
technológií..................................................................................................................................27
2.5.5.Naučiť sa učiť - kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa......................................27
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
3 z 69
2.5.6.Spoločenské a občianske kompetencie - kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy, kompetencie
(spôsobilosti) sociálne a personálne...........................................................................................27
2.5.7.Iniciatívnosť a podnikavosť - kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti
a podnikavosti............................................................................................................................28
2.5.8.Kultúrne povedomie a vyjadrovanie - kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a
vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.................................................................................................28
2.5.9.Finančná gramotnosť -NARODNÝ ŠTANDARD FINAČNEJ GRAMOTNOSTI
v podmienkach ZŠ P. Škrabáka..................................................................................................28
Charakteristika.....................................................................................................................................28
Ciele 29
Formy uplatňovania finančnej gramotnosti.........................................................................................29
2.6.Zabezpečenie výučby pre žiakov so ŠVVP....................................................................................30
2.6.1.Organizačné formy a postupy......................................................................................................30
2.6.2.Materiálne podmienky.................................................................................................................31
2.6.3.Všeobecné zásady pri práci so žiakmi so špecifickými poruchami učenia ..................................31
2.6.4.Zásady pri práci so žiakmi s ADHD/ADD..................................................................................33
2.6.5.Výchova a vzdelávanie nadaných žiakov....................................................................................33
2.7.Začlenenie prierezových tém..........................................................................................................34
2.7.1.Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti na cestnej premávke (DOV)..................................35
2.7.2.Environmentálna výchova (ENV)................................................................................................36
2.7.3.Mediálna výchova (MDV)...........................................................................................................39
2.7.4.Multikultúrna výchova (MUV)....................................................................................................40
2.7.5.Ochrana života a zdravia (OZZ)..................................................................................................41
2.7.6.Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR)...........................................................................................43
2.7.7.Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (RGV)................................................................44
2.7.8.Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TJR)...........................................................................45
3.1.Hodnotenie (evalvácia) vzdelávacích výsledkov práce žiakov......................................................46
3.2.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov..................................................................52
3.3.Hodnotenie (autoevalvácia) školy.......................................................................................53
4.ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN............................................................................................................55
Štátny vzdelávací program/ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM................................................55
Vzdelávacia oblasť ..............................................................................................................................55
Predmet/ročník ....................................................................................................................................55
Spolu ...................................................................................................................................................55
Spolu povinná časť...............................................................................................................................57
Školský vzdelávací program ................................................................................................................57
5.UČEBNÉ OSNOVY.........................................................................................................................64
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
4 z 69
6.Tematické výchovno – vzdelávacie plány vyplývajúce z UO a štandardov (tematický celok, téma) 65
7.Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov........................65
8.Záver ................................................................................................................................................66
Vzdelávacia oblasť...............................................................................................................................68
Predmet................................................................................................................................................68
Základná škola Petra Škrabáka,
Ulica Martina Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín
Školský vzdelávací program
Cesta k poznaniu
„KUK“
Komunikácia –Učenie - Kooperácia
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
Názov ŠVP
Štátny vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň základnej školy
v Slovenskej republike
Motivačný názov ŠkVP
Cesta k poznaniu „KUK“
KOMUNIKÁCIA – UČENIE - KOOPERÁCIA
ISCED 1, ISCED 2
9 rokov
Denná
Slovenský jazyk
Štátna
30.08.2012
Základná škola Petra Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, 02601
Dolný Kubín
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Druh školy
Dátum schválenia
Miesto vydania
Web školy: zsdk.info
[email protected]
: 043 5862511; 0908964555
PaedDr. Mária Dudáková
za zriaďovateľa
Dolný Kubín august 2012
Mgr. Magdaléna Kubisová
riaditeľka školy
Stupeň vzdelania:
ISCED 1 - primárne vzdelávanie, dĺžka štúdia - 4 roky
ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie, dĺžka štúdia - 5 roky
Vyučovací jazyk:
slovenský
Študijná forma:
denná
Druh školy:
štátna
Názov školy:
Základná škola Petra Škrabáka
Adresa školy:
Ul. Martina Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín
IČO:
37808796
Kontakt:
tel. 043/5862511; 0908964555
e-mail: [email protected]
web: zsdk.info
Predkladateľ:
Mgr. Magdaléna Kubisová, riaditeľka školy
Realizačný tím pre tvorbu ŠkVP:
Mgr. Magdaléna Kubisová, RŠ
Mgr. Alexander Kováč,
ZRŠ
Mgr. Daniela Facunová,
vedúca CVČ
Spolupracujúci tím:
pedagogickí zamestnanci školy
Zriaďovateľ:
5 z 69
Mesto Dolný Kubín
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
Adresa:
Hviezdoslavovo námestie č.2
Kontakty:
Mgr. Roman Matejov, primátor Mesta
PeadDr. Mária Dudáková,
Odbor školstva, mládeže a športu
043/5814424
[email protected]
Dokument schválený:
6 z 69
Rada školy 04.09. 2012
Pedagogická rada 30. 08. 2012
Platnosť dokumentu: od 1.9.2012
ŠkVP je otvorený dokument, ktorý sa môže v prípade potreby meniť - po prerokovaní
v pedagogickej rade a v rade školy.
Mgr. Magdaléna Kubisová
riaditeľka školy
1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
1.1. Veľkosť školy
Škola je plnoorganizovaná, s počtom cca 400 - 500 žiakov. Súčasťou školy je ŠKD,
ŠJ, ŠSZČ a Občianske združenie Brezovček pri ZŠ. Vyučovanie prebieha v jednej smene,
skladba žiakov v triedach je z pohľadu sociálneho i intelektuálneho rozmanitá.
Vzdelávanie nadväzuje na vzdelávaciu koncepciu predchádzajúcich rokov – rozvoj
osobnosti a životných zručností všetkých žiakov. Ide predovšetkým o rozvoj komunikačných
zručností žiakov v materinskom jazyku aj v cudzích jazykoch, rozvoj individuálnych potrieb
a nadania (individuálna integrácia pre nadaných žiakov a žiakov so zdravotným
znevýhodnením) a rozvoj tvorivosti žiakov, ich komunikačných a prezentačných spôsobilostí
využívaním IKT i v sociálnej interakcii.
Fakty
1. 9. 1992
14. 10. 1995
1. 2. 1997
1. 9. 1998
11. 1. 1999
10. 3. 2000
1. 1. 2002
1. 7.
21. 7.
1. 9.
30. 8.
1. 9.
6. 1.
2002
2005
2006
2006
2007
2008
17. 3. 2008
prenajaté priestory v ZŠ Ul. Nemocničná,
nová škola, 1. až 4. ročník,
plno organizovaná škola, prisťahovali sa 5. až 9. ročník,
Certifikát o prijatí do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR,
otvorenie zariadenia školského stravovania,
ustanovenie Rady školy,
Škola – štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriaďovateľ –
OÚ v Dolnom Kubíne,
zriaďovateľská funkcia prešla na mesto Dolný Kubín,
založenie Školského strediska záujmovej činnosti,
zlúčenie ZŠ Ul. Nemocničná a ZŠ Ul. Martina Hattalu,
vybudovanie odborných učební v podkroví školy,
rekonštrukcia telocvične Ul. Nemocničná,
Školský vzdelávací program – Cesta k poznaniu „KUK“ Komunikácia –
učenie – kooperácia,
otvorenie multimediálnej učebne, zriadenie školskej knižnice,
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
7 z 69
17. 4. 2008
1. 9. 2009
prepožičanie čestného názvu školy ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
Výchovný program ŠKD – „Hra, zábava, život“,
Výchovný program ŠSZČ – „PUZZLE“
Priateľstvo – Učenie – Záujem –Zábava – Lojalita,
august 2010 Moderná škola na úrovni EÚ – vybavenie interiéru a zlepšenie
technického štandardu.
1.2. Charakteristika žiakov
Školu navštevujú žiaci prevažne zo sídliska Brezovec, ale aj z iných častí mesta
a okolitých obcí. U všetkých žiakov rozvíjame ich schopnosti, zručnosti, talent, osobitnú
pozornosť venujeme žiakom s priemernými edukačnými výsledkami. Škola umožňuje voliť si
programy, tempo a obsah učiva v rámci potrieb žiaka. Venujeme sa nadaným žiakom, ale aj
žiakom s problémami učenia a správania, ktorí vyžadujú individuálny prístup. Máme dobré
skúsenosti s integráciou žiakov so špecifickými potrebami učenia a správania.
Snažíme sa vytvoriť radostnú klímu, zameriavame sa na otvorené partnerstvo, žiakov
vedieme ich k zdravému životnému štýlu, ekologickému mysleniu, komunikácii, kooperácii
a umeniu, učíme ich vyjadrovať a prezentovať svoje názory.
V škole pracuje žiacky parlament, ktorý v zastúpení žiakov všetkých tried školy.
Významnou mierou sa podieľa na zlepšovaní pohody pracovného prostredia, sebakontroly
správania sa a príprave akcií v priebehu školského roka. Súčasťou žiackeho parlamentu je
detské kráľovstvo, ktoré je parlamentnou monarchiou a má svoje zákony.
Žiaci dokazujú dobrú pripravenosť na stredné školy. Úspešne sa zúčastňujú školských
a postupových súťaží rôzneho zamerania.
Našou snahou je, aby žiaci získavali nielen nové vedomosti a zručnosti, ale aby chodili do
školy rady, cítili sa v škole dobre a zažili každý deň, čo najviac úspechov.
1.3. Charakteristika pedagogického zboru
Personálne podmienky školy sú veľmi dobré, umožňujú realizovať školský vzdelávací
program v plnom rozsahu. Pedagogický zbor je zmiešaný s prevahou žien.
Priemerná veková hranica je cca 42 rokov. Všetci pedagogickí zamestnanci sú
kvalifikovaní. Ich odborné a ľudské kvality sa premietajú aj do celkovej koncepcie a filozofie
školy. Atmosféra v škole je priateľská s ochotou vzájomnej pomoci, ústretová aj pre nových
a začínajúcich pedagogických pracovníkov.
Učitelia sú okrem triednictva poverovaní ďalšími funkciami, a to výchovným
poradenstvom, koordináciou primárnej prevencie, koordináciou environmentálnej výchovy,
koordináciu uplatňovania IKT vo vyučovaní, koordináciu finančnej gramotnosti, koordináciu
Programu Zelenej školy.
V škole pôsobí 1 špeciálny pedagóg, pracuje Metodická rada školy pod vedením
riaditeľky školy a v zastúpení vedúcich MZ a PK. Pedagogickí pracovníci spolupracujú
v rámci metodických združení, ale aj v odborných tímoch.
Všetci učitelia a vychovávateľky absolvovali vzdelávanie v oblasti práce s PC a IKT
(PIRŠ, FIT), vzdelávanie zamerané na nové stratégie učenia a myslenia, inovačné metódy
poskytované Združením Orava. Pani učiteľky 1. - 4. ročníka rozšírili svoju kvalifikáciu
o predmet etická výchova. V oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov je potrebné neustále
rozširovať si vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, IKT a inovatívnych foriem a metód
práce. U každého pedagogického zamestnanca je dôležitá preferencia sebavzdelávania
a ďalšieho vzdelávania.
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
8 z 69
1.4. Prijímanie žiakov na školu
Zápis do 1. ročníka ZŠ sa realizuje v mesiaci február na základe Všeobecného
záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ schválený Mestským zastupiteľstvom v Dolnom Kubíne.
Pre tento účel je v škole vytvorený projekt pre prijímanie žiakov, v ktorom
je stanovená komisia a spôsob prezentácie detí, ktorou deklarujú svoje zručnosti a schopnosti.
Do ostatných ročníkov sú prijímaní žiaci na základe písomnej žiadosti rodiča
a podmienok školy pre prijatie žiaka.
1.5.
Dlhodobé projekty
Škola je zapojená do celého radu projektov, ktoré sa stali v priebehu niekoľkých
rokov ich súčasťou.
Medzinárodné projekty
* Program Comenius – školské partnerstvá
* Program Interreg IIIA
* Program „Školy: partneri budúcnosti“
* Program Zelená škola
* Flick The Svwitch
* Klimatická iniciatíva (http://www.eco-schools-hsbc.org)
* Projekt Občan
* Jeden svet na školách
* Aktívne globálne školy
Národné projekty
* Zdravá škola
*
Týždeň hlasného čítania
* Konto Orange
* Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Intenda
* Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
* Škola budúcnosti
* Stop fajčeniu
* Lego Dacta
* Detský čin roka
* Baterky na správnom mieste
* Vyčisti si svoje mesto
* Modrá stužka
* Les ukrytý v knihe
* Stromy poznania
* Recyklohry
* Mestečko mieru a slobody
* Správaj sa normálne
* Pomáhajme si navzájom
Celoškolské projekty
* Deň Európy
* Detský parlament a Školská bezpečnostná služba ( osvedčená forma samosprávy
žiakov na našej škole)
* Rozprávková škola
* Školský časopis IHLA
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
*
*
*
*
*
*
*
9 z 69
Náučný chodník listnatých a ihličnatých drevín
Letná učebňa
Ľudové tradície na škole (divadelný súbor Čertík, ľudový súbor Kolovrátok, tkanie
kobercov)
Juniáles
Školský ples
Zber papiera
Štebotavé vtáčiky
Zoznam národných programov uplatňovaných v edukácii
* Listina základných práv a slobôd
* Dohovor o právach dieťaťa
* Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2009 – 2012
* Národný program prevencie obezity Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej
republike na roky 2007 – 2010
* Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014
* Národný program rozvoja športu
* Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na rok 2008 – 2010
* Národný program podpory zdravia
* Národný program výchovy k ľudským právam
* Národný štandard finančnej gramotnosti
Programy na skvalitnenie výučby
* Program pre deti so ŠVVP
* Program rozvoja emocionálnej inteligencie
* Program primárnej prevencie drogových závislostí
* Program zručností pre život
* Program výchovy k demokracii a zodpovednosti
* Program skvalitnenia výučby CJ
* Program pre rozvoj tradícií
* Program spolupráce s MŠ
* Program na rozvoj ekologickej činnosti a globálnej výchovy
* Program zdravej výživy
* Program multimediálnej komunikácie
Škola realizuje rovesnícke vzdelávanie formou „Žiackej univerzity - žiaci učia žiakov“.
1.6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca školy s rodinou a ostatnou okolitou komunitou sa nesie v duchu:
dôvera – porozumenie – komunikácia – informovanosť - otvorená škola.
Spolupráca s rodinou
Škola kladie veľký dôraz na dobrú spoluprácu s rodinou, rodičom je celoročne
otvorená. Zástupcovia rodičov za jednotlivé triedy pracujú v Rodičovskej rade školy, štyria
z nich sú členovia Rady školy.
Všetci rodičia a zákonní zástupcovia detí sa majú právo aktívne vyjadrovať k dianiu
a činnosti školy, ku koncepčným zámerom a iným problémom v škole. Môžu podávať návrhy
na skvalitnenie práce školy.
Spolupráca s rodičmi sa neustále prehlbuje. Rodičia môžu navštevovať školu
kedykoľvek, po vzájomnej dohode s vyučujúcim, taktiež v čase konzultačných hodín
a zúčastňovať sa triednych schôdzok, ktoré sa realizujú často formou netradičných
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
10 z 69
rodičovských stretnutí. Majú možnosť individuálnej konzultácie. Žiaci môžu byť prítomní pri
jednaní s rodičmi, môžu vyjadriť svoj názor k danej problematike.
Pre rodičov organizujeme deň otvorených dverí a spoločné akcie – juniáles, ples,
akadémie, predajné výstavné trhy, výlety, exkurzie tvorivé a pracovné dielne, workshopy
obsahovo zamerané na vzájomnú pomoc pri výchove a vzdelávaní detí. V škole funguje
dlhodobejšie dobrovoľnícky program.
Rodičia sú pravidelne informovaní o činnosti školy prostredníctvom školského
časopisu, vývesných propagačných tabúľ, prostredníctvom infoštúdia a novín, webovej
stránky školy.
Rozvojom zavádzania informačno-komunikačných technológií a našej schopnosti
využiť ich v praxi, využívame aj elektronickú komunikáciu učiteľ – rodič – žiak
prostredníctvom školskej web – stránky, elektronickej pošty a elektronickej žiackej knižky.
Rada školy pracuje podľa plánu práce školy a napomáhala vedeniu školy pri riešení
konkrétnych problémov. Spolupráca je kvalitná, podporná pre školu. Na svojich zasadnutiach
sa venujú hlavne: koncepčným zámerom školy, pomoc pri riešení sociálno-patologických
javov, disciplíny, záškoláctva, finančným podmienkam a materiálno technickému
zabezpečeniu školy.
Ostatné spolupracujúce inštitúcie
Škola je otvorená všetkým subjektom, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní
žiakov a pozitívne ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces. Spolupráca spočíva
v organizovaní rôznych aktivít (besedy, prednášky, pracovné, tvorivé dielne, kultúrne,
športové podujatia, súťaže a iné aktivity)
Spolupracujeme s inštitúciami:
* Mesto Dolný Kubín (ako zriaďovateľ ) príslušné odbory Mestského úradu - veľmi
úzka spolupráca.
* Obvodný úrad, odbor sociálnych veci a rodiny - spolupráca s kurátorom pri riešení
výchovných problémov a neuspokojivej spolupráce s rodinou, besedy.
* Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne - pedagógovia spolu so žiakmi
využívajú priestory knižnice na besedy o knihách, spisovateľoch v rámci VVP, spoločne
organizujú netradične vyučovacie hodiny v knižnici.
* Oravská galéria – organizovanie tvorivých dielni – priame vyučovanie výtvarnej
výchovy v galérii, návštevy s prehliadkou expozícií.
* Oravské múzeum v Dolnom Kubíne a Oravskom Podzámku – besedy a podujatia
na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a environmentálnej výchovy.
* Poradňa zdravia Dolný Kubín – besedy a vzdelávacie akcie.
* PPP a CPPPaP Dolný Kubín – besedy, práca s triedami v rámci prevencie drogových
závislostí, diagnostika pre voľbu povolania a iné.
* ZŠ a SŠ mesta Dolný Kubín – besedy, projekty, vzdelávacie akcie.
* XIII. MŠ – deň otvorených dverí, kultúrne a projektové programy.
* Regionálne kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne – tvorivé dielne v rámci vyučovacieho
procesu a mimoškolskej činnosti, besedy.
* Mestské kultúrne stredisko (MsKS) – návšteva kultúrnych podujatí organizovaných pre
školu (koncerty, divadlo,...) a podujatia organizovane školou – koncerty, vianočná
akadémia na konci kalendárneho roka.
* Mestská polícia Dolný Kubín - besedy, vzdelávacie akcie pre mládež a deti mesta,
dopravné ihrisko v areáli našej školy.
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
11 z 69
* Polícia SR – besedy, vzdelávacie akcie pre mládež a deti mesta.
* CVČ „Domček“ – organizácia okresných súťaži a podujatí pre školu v mimo
vyučovacom čase.
* Základne umelecké školy v meste – výchovné koncerty.
* MPC Bratislava a jej alokovane pracoviska v Žiline a Banskej Bystrici – kontinuálne
vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
* Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní - kontinuálne vzdelávanie
pedagogických zamestnancov, zapájanie sa do medzinárodných prieskumov.
* Špirála (celoštátna sieť organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove
a vzdelávaniu) zapojenie sa do projektov.
* Živica (Centrum pre environmentálnu a etickú výchovu) – zapájanie sa do projektov,
využívanie nimi organizovaných vzdelávaní a pobytov v Zaježovej.
* Človek v ohrození zapájanie sa do projektov v rámci globálnej výchovy.
* Iné.
1.7. Poskytované služby
Poradenské služby (rodičom a žiakom):
- žiakom v oblasti učenia sa (učebné stratégie)
- pri riešení a prevencii sociálno-patologických
javov
- pri neúspechu v škole - prevencia neúspechu
- pri osobných problémoch a problémoch
so spolužiakmi
- pri vzdelávaní mimoriadne nadaných žiakov
a žiakov so ŠVVP
- voľba povolania
Poskytuje:
pedagogický zbor
pedagogický zbor a výchovný poradca
koordinátor prevencie
pedagogický zbor
školský špeciálny pedagóg
triedny učiteľ, výchovný poradca
psychológ CPPPaP
pedagogický zbor, PPP
triedny učiteľ a výchovný poradca
Školský klub detí (ŠKD)
je školské zariadenie poskytujúce výchovu a starostlivosť o žiakov mimo vyučovania.
Hlavným poslaním je zabezpečenie odpočinku, relaxácie detí a ich záujmovej činnosti.
Vhodné striedanie práce a odpočinku prispieva k odstráneniu únavy z vyučovania v škole,
umožňuje zmysluplnú zábavu, pomáha uspokojovať a rozvíjať kultúrne potreby a rozmanité
záujmy mladších žiakov. Pre žiakov ŠKD sú k dispozícii kmeňové učebne, telocvične, učebne
VT, školský dvor, školské ihrisko a priľahlé okolie. ŠKD má vypracovaný vlastný výchovný
program „Hra, zábava, život“.
Školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ)
je školské zariadenie poskytujúce výchovu mimo vyučovania, predovšetkým zabezpečuje
mimoškolskú činnosť žiakov školy. Vo výchove a vzdelávaní kladie dôraz na celkový rozvoj
osobnosti dieťaťa a na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností detí. Preferuje
aktívne využívanie voľného času výchovno-vzdelávacou činnosťou umožňovať individuálny
rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporuje vytváranie jeho vzťahu k užitočnému tráveniu voľného
času aktívnemu oddychu a celoživotnému vzdelávaniu. Učí ho úcte k ľudským právam a
základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným
hodnotám a tradíciám štátu a ako aj iným kultúram a národom. ŠSZČ má vypracovaný vlastný
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
12 z 69
výchovný program: Cesta k záujmom „P U Z Z L E“ Priateľstvo - Učenie - Záujem - ZábavaLojalita – Elán.
Školská knižnica
poskytuje služby ako integrované informačné centrum v ktorom je oddelenie pre deti a
učiteľská knižnica. Fond tvorí náučná literatúra, beletria, knihy encyklopedického charakteru,
slovníky, odborné príručky, časopisy. Učitelia využívajú fond a priestory knižnice aj na
vyučovaní aj ako mediálnu učebňu s interaktívnou tabuľou.
Zariadenie školského stravovania (ZŠS) - školská jedáleň
zabezpečuje zdravú a vyváženú stravu pre žiakov a zamestnancov školy. Pripravuje desiatu a
teplý obed, umožňuje diétne stravovanie. V súčasnosti poskytuje možnosti stravovania
s kapacitou cca 300 stravníkov.
1.8.
Priestorové a MT podmienky školy
Základná škola je plno organizovanou školou pavilónového typu s estetickým prostredím
interiéru a vysadenou zeleňou exteriéru. Škola má cca 21 kmeňových tried. Niektoré kmeňové
triedy boli prispôsobené pre vyučovanie odborných predmetov.
Škola má zriadené odborné učebne, ktoré umožňujú plne realizovať učebné osnovy
a zvolené učebné varianty:
- odborná učebňa pre vyučovanie fyziky a chémie,
- žiacka kuchynka,
- učebňa výtvarnej výchovy, ktorej súčasťou sú aj tkáčske stavy na tkanie tradičných
domácich kobercov, hrnčiarske kruhy a vypaľovacia pec, maliarske stojany, valce
na paličkovanie a paličky.
- veľká učebňa výpočtovej techniky s pripojením na internet (pre 29 žiakov),
- malá učebňa výpočtovej techniky s pripojením na internet (pre 14 žiakov),
- malá učebňa výpočtovej techniky s notebookmi s pripojením na internet
(pre 11 žiakov),
- s PC sú vybavené všetky zborovne - kabinety pedagogických pracovníkov a je plný
prístup na internet,
- multimediálna učebňa spojená so školskou knižnicou je súčasne spoločenskou
miestnosťou, ktorú
využívame priamo vo vyučovacom procese, ale aj
na mimoškolské aktivity; súčasťou učebne je notebook pre učiteľa s edukačným
softvérom a eBeam tabuľou, projektor, DVD a video rekordér s 3D ozvučením, PC pre
účely administrácie knižničného fondu, multifunkčné zariadenie, knižničný fond
vhodný nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov o okolitú komunitu),
- 4 triedy s interaktívnou tabuľou, projektorom a PC,
- vlastná telocvičňa (veľká a malá) na Nemocničnej ulici, škola môže využívať
telocvičňu SZŠ, ktorá sa nachádza v areáli školy,
- posilňovňa s kvalitným vybavením, televízorom a ozvučením
- učebňa cudzích jazykov na vyučovanie ANJ, NEJ, FRJ a RUJ.
V exteriéri školy je k dispozícii letná učebňa a náučný chodník drevín. Súčasťou areálu
školy je dopravné ihrisko, ktoré využívajú žiaci mesta a priľahlých obcí na výučbu dopravnej
výchovy. Táto výučba prebieha v spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom
a Mestskou políciou v Dolnom Kubíne.
Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, úpravy tried a hygienických zariadení
aj pre potreby žiakov so špeciálnymi vyučovacími potrebami.
Počas školských rokov sa priebežne doplňujú kabinetné zbierky modernými učebnými
pomôckami, čo umožňuje efektívnejšie a tvorivejšie vyučovanie.
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
13 z 69
Súčasťou školy je zariadenie školského stravovania, ku ktorému patrí školská kuchyňa
a školská jedáleň.
Pri škole sú zriadené ŠKD a ŠSZČ.
V rámci projektu Škola na úrovni EÚ zlepšila vybavenie interiéru a zlepšenie
technického štandardu školy.
Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci a zamestnanci v škole cítili čo najpríjemnejšie dbáme na upravené
a estetické prostredie interiéru (tried, chodieb, kabinetov a kancelárií) a exteriéru školy
školského dvora, ihrísk a okolia školy).
Zameriavame sa na:
- estetizáciu prostredia (kvetinová a ostatná výzdoba),
- obmieňanie školského nábytku,
- úpravu prostredia, kabinetov, tried, chodieb, okolia školy (oddychové zóny,
náučný chodník drevín, letná učebňa, relaxačné chodníky....).
Výchovno-vzdelávací proces – prebieha podľa rozvrhu, ktorý je tvorený v súlade
s psychohygienickými podmienkami – usporiadanie predmetov podľa náročnosti, bez
zbytočných voľných hodín. Delenia na skupiny v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní
a podľa možností školy.
V čase mimo vyučovania je ponúknutá široká paleta záujmových útvarov pod vedením
pedagógov i školské stredisko záujmovej činnosti, školský klub detí , ktorý zabezpečuje
činnosť v ranných i poobedňajších hodinách najmä pre 1. – 4. ročník.
Pravidelne aktualizujeme informácie o aktivitách školy na informačnej tabuli FOTO
NOVINY, na nástenkách a webovej stránke školy, tiež pomocou školského rozhlasu
a žiackeho vysielania ako aj vydávaním školského časopisu Ihla
Budujeme navzájom priateľskú atmosféru medzi žiakmi aj pedagógmi, rodičmi
a priateľmi školy.
1.9.
Podmienky pre zaistenie BOZP
Škola má vlastného akreditovaného bezpečnostného technika, ktorý zabezpečuje a dbá
na adekvátne a životu bezpečné podmienky. Organizuje pravidelné školenie pre
zamestnancov školy, zabezpečuje, aby priestory pre žiakov, pedagógov, prevádzkových
zamestnancov a všetkých, boli čo najmenej rizikové na vyučovaní a pre mimoškolské
aktivity. Žiaci sú o bezpečnosti poučení na začiatku školského roka a pravidelne na všetkých
predmetoch. Poučenie býva zaznamenané v triednej dokumentácii. Taktiež sa robí poučenie
žiakov na začiatku každej špecifickej činnosti. Bezpečnosť a ochrana žiakov je zahrnutá aj
v školskom poriadku. Je vypracovaný prevádzkový poriadok školy a bezpečnostné poriadky
pre jednotlivé odborné učebne a telocvičňu.
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
14 z 69
2. CHARAKTERISTIKA ŠKVP
„Keď si vyberieš túto školu, stretneš sa s príjemným, skoro rodinným
prostredím, s individuálnym prístupom a neobyčajným pochopením učiteľov
a zamestnancov školy. Školský program je orientovaný na teba, rešpektuje
tvoje osobné maximum a tvoje individuálne potreby.
Umožňuje efektívnu, profesionálnu a premyslenú prácu pedagogických
zamestnancov založenú
na konštruktívnej pedagogike.
Pomôž aj ty vytvoriť prostredie, ktoré rozvíja tvorivosť a zohľadňuje všetky
možnosti, ktoré máme. Chceme, aby si ty a tvoji spolužiaci všímali všetko
potrebné pre Váš úspešný a spokojný život. Taká je Cesta k poznaniu.“
Školský vzdelávací program vychádza z cieľov základného vzdelávania, pre školu sú
smerodajné požiadavky – tzv. výstupy, ktoré určilo Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky a Štátny vzdelávací program, zo Strategického rozvoja školy, ktorý vznikol
analýzou podmienok školy, možností a potrieb žiakov, požiadaviek rodičov.
Zameranie školy v rámci ŠkVP:
Cesta k poznaniu
„KUK“
Komunikácia –Učenie - Kooperácia
Prostriedky pre uplatňovanie ŠkVP:
- budovanie tradícií školy v nadväznosti na históriu, kultúru regiónu a budovania
národného povedomia,
- podpora využívania moderných technológií, zvyšovanie kvality počítačovej gramotnosti
- gramotnosť v oblasti cudzích jazykov,
- rozvoja komunikácie, komunikačných zručností, rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Profilácia a zameranie školy sa odráža vo vízii školy.
Zmyslom tohto programu je nielen získanie vedomostí, ale predovšetkým rozvíjať
kľúčové kompetencie a schopnosti žiakov, ktoré im pomôžu uplatniť sa v spoločnosti, t.j.
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
15 z 69
vedieť učiť sa, riešiť problémy, komunikovať s ostatnými, rozvíjať sociálne vzťahy,
uvedomovať si globálnosť javov na Zemi a pod.
Našej škole umožňuje voliť si programy, tempo a obsah učiva v rámci potrieb žiaka,
venovať sa nadaným žiakom, ale aj žiakom s problémami učenia a správania, ktorí vyžadujú
individuálny prístup.
Veľký dôraz kladieme na aktívne vyučovanie a tvorivú činnosť žiakov, ale aj na zdravie, ako
predpoklad udržania kvalitného života.
KVALITNÝ ŽIVOT
I. pilier
II. pilier
III. pilier
Pohoda
prostredia
Zdravé
učenie
Otvorené
partnerstvo
zmysluplné stanovenie
cieľov
školské priestory
ľudia
aktívne zapojenie
žiakov
spolupracujúce tímy
programy pre voľný
čas
komunikácia
najvhodnejšie metódy
a formy práce
učiteľov
kooperácia
vhodná motivácia
riešenie problémov
relaxačné aktivity
rozvíjanie kľúčových
kompetencií
výchova
k občianstvu
vyhľadávanie
medzipredmetových
vzťahov
demokracia
spoločná činnosť
klíma
diskusie o škole
zodpovednosť
rešpektovanie
individualít jednotlivca
Od 1. triedy sa bude povinne vyučovať cudzí jazyk. S vyučovaním druhého cudzieho
jazyka sa začína v 6. ročníku.
Dôležité v našom vzdelávacom programe je aj spájanie tradícií a informatizácie.
Vyučovanie je zamerané na komunikáciu a tvorivosť pri práci jednotlivcov formou hry
v príjemnom, priateľskom a tvorivom prostredí.
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
16 z 69
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
17 z 69
2.1. Ciele výchovy a vzdelávania – analýza swot
* profilácia školy - slovné hodnotenie a rozvoj tvorivo
humanistických metód
* vo výchovno –vzdelávacom procese,
* kvalitné výsledky žiakov v monitore, vynikajúce
*
*
*
*
*
výsledky v súťažiach,
vysoká odbornosť a kvalifikovanosť pedagógov,
kvalitný ľudský potenciál,
úspechy v projektoch,
tradícia školy, dobré meno,
úspešnosť našich absolventov,
alternatívne využívanie voľného času – športoviská,
internetová čajovňa,
* IT Akadémia,
* PIRŠ, FIT – vzdelávanie v oblasti IKT pre okolitú
pedagogickú aj nepedagogickú verejnosť
,
* záujmové útvary rôzneho zamerania,
* prezentácia školy v médiách a tlači - školské akcie,
akadémie,
* spoluúčasť žiakov pri rozhodovaní o niektorých
programoch, pri tvorbe plánu práce
školy,
* Žiacký parlament,
* Združenie Brezovček pri ZŠ -občianske združenie
,
* Rodičovské združenie – právny subjekt, nezištná
pomoc škole, alternatívny zdroj získavania
* finančných prostriedkov, kvalitná spolupráca,
* partnerstvo v EÚ -dve základné školy Poľsko, Česko,
Rakúsko,
* veľmi dobrá úroveň vyučovania, využívanie
inovačných postupov a programov,
* škola má špeciálneho pedagóga,
* príjemné prostredie – estetika interiéru a exteriéru,
oddychové kútiky, letná učebňa, náučný
* chodník drevín, ozvučovacia technika,
* chránené pracovné dielne,
* zameranie na tradície – ľudový súbor Kolovrátok,
tkáčske stavy,
* učebne VT, multimediálna učebňa prepojená
s knižnicou.
* odborné učebne, kde sa realizuje odborné
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
vyučovanie
sú zároveň kmeňovými triedami, chýba jazykové
laboratórium,
chýba školský psychológ (v škole je veľa žiakov
s poruchami správania a učenia),
vlastná telocvičňa je mimo areálu ZŠ, telesná
výchova sa čiastočne vyučuje v prenajatých
priestoroch zdravotnej školy.
zapájať sa do medzinárodných systémov, projektov
vzdelávania, využívanie grantov,
neustále hľadať spôsoby na získavanie finančných
prostriedkov na obnovu pomôcok pre žiakov,
rozvoj spolupráce so školami v meste, regióne
a s družobnými mestami v Poľsku, Česku, Rakúsku
a iných krajinách štátov EÚ,
naďalej efektívne využívanie objektov školy mimo
vyučovania, na voľnočasové aktivity, a rôzne akcie
a podujatia,
zvyšovanie kvality edukácie – všetkými dostupnými
cestami – výmena skúseností,
vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka,
na druhom stupni vyučovanie dvoch cudzích jazyk ,
skvalitnenie ponuky vzdelávacích služieb – IKT
Akadémia, PIRŠ a FIT(tri certifikované lektorky
z radov učiteľov školy)
,
Projekt Orava podporujúci vzdelávanie učiteľov
v oblasti inovačných foriem, metód a stratégií
učenia a myslenia (tri certifikované lektorky z radov
učiteľov školy),
Škola budúcnosti –príležitosť stať sa celoživotne
učiacimi sa,
skvalitnenie spolupráce s organizáciami, mestským
úradom, spojencami školy,
náučný chodník drevín, letná učebňa,
ponuka služieb komunite (posedenia, minikurzy pre
dôchodcov, kurzy....),
ďalšie skvalitňovanie spolupráce školy s rodičmi
(vypracovanie projektu priblíženia sa k rodine
a k rodičom, pokračovať v akciách organizovaných
školou a rodinou),
efektívna spolupráca školy s Radou školy
a Rodičovskou radou,
pomoc iných vzdelávacích inštitúcií – MPC, PPP
a CPPPaP pri PPP, Združenie Orava, Oravská
knižnica A. Habovštiaka, Oravská galéria....,
Školský vzdelávací program
Platnosť od:
pre stupne vzdelania ISCED 1, ISCED 2
01.09.2012
Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
* zlepšenie public relation školy „imidžu školy“
zviditeľnenie a propagácia,
pedagógov
vyučovania.
* vzdelávaním
zvyšovať
* vysoká feminizácia,
* odchod žiakov do reálnych a
gymnázií
,
* konkurencia iných ZŠ
,
* výchovné problémy žiakov.
úroveň
bilingválnych
18 z 69
2.2. Ciele ŠkVP
Vlastné ciele výchovy a vzdelávania sa odvíjajú od kľúčových kompetencií, ktoré má žiak
získať základným vzdelaním v ZŠ. Znamená to, aby žiaci boli komunikatívni, flexibilní,
tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pracovať v tíme.
Dôležité je, aby sa nezabudlo ani na vedomosti a ani na spôsobilosti. To znamená,
že ak chceme, aby žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú
komunikovať, ak majú vyhľadávať informácie musia vedieť, aké informácie majú hľadať, ako
ich zaradiť do systému.
Našim cieľom je rozvíjať u žiakov národné povedomie, vychovávať ich k občianstvu
a demokracii v duch humanistických princípov. Pestovať pozitívny postoj k uvedomovaniu si
kultúrnej rozmanitosti, vzbudzovať záujem a zvedavosť zameranú na cudzie jazyky
a medzikultúrnu komunikáciu. Pripraviť ich pre život a prácu v 21. storočí a v európskom
spoločenstve.
Ciele
* Získať vzdelanie poskytované ZŠ.
* Ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich používať.
* Podporovať spoluúčasť žiakov na riadení školy.
* Poskytnúť žiakom priestor rozhodovať o aktivitách školy.
* Dať každému žiakovi šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a aby zažil úspech.
* Vytvárať dobrý tím v triede, klásť dôraz na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia
žiaka.
* Motivovať žiakov pre celoživotné učenie.
* Podporovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov.
* Viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii.
* Rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy seba a iných.
* Pripravovať žiakov, aby sa cítili slobodní a zároveň zodpovední za svoje konanie,
uplatňovali svoje práva a zároveň plnili svoje povinnosti.
* Pozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne
poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich
s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce.
* Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pracovať v skupine a preberať na seba
zodpovednosť.
* Vytvárať u žiakov potrebu prejavu pozitívnych citov, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy
k ľuďom, prostrediu a prírode, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu,
ktorého je občanom, k štátnemu jazyku.
* Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram, duchovným
hodnotám, učiť ich žiť v spoločnosti iných ľudí.
2.3. Zameranie školy a stupeň vzdelania
Stupeň vzdelania
ISCED 1 – primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho
programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom
vzdelaní l. stupňa je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelania plynule
pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania, výnimočne v nižších
ročníkoch gymnázia.
ISCED 2 – absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie
s doložkou – so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou
školou. Tým splní podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom
stupni, v priebehu ktorého ukončuje povinnú školskú dochádzku. Dosiahnutie tohto stupňa
vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou pokračovania v ďalšom štúdiu.
ŠkVP v našej škole je zameraný na budovanie tradícií školy v nadväznosti na históriu,
kultúru regiónu a budovania národného povedomia za podpory využívania moderných
technológií, zvyšovanie kvality počítačovej gramotnosti a gramotnosti v oblasti cudzích
jazykov.
Program nám dovolí realizovať „zdravé“ učenie, rozvíjať tvorivosť žiakov, vytvárať
priestor pre ich sebarealizáciu a rozvoj prirodzeného nadania. Každý žiak by mal mať pocit
úspešnosti aspoň v niektorom predmete. Zameriavame sa aj na preferovanie zdravého
spôsobu života, pravidelného športovania, pohybu.
ŠkVP je založený:
- na tvorivom myslení žiakov, aby sa naučili pracovať s informáciami,
- na riešenie problémov – chceme, aby sa žiaci už od 1. ročníka naučili pracovať v tímoch,
dokázali rešpektovať prácu druhých, prevzali zodpovednosť za seba a ostatných,
- rozvíjať kvalitnú spoluprácu školy a rodiny.
2.4. Profil absolventa našej školy
2.4.1. Profil absolventa primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej
školy) – ISCED 1
Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy
čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol
základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie
spôsobilostí. Získal predpoklady na to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal
ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského,
štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší
rozvoj v následných stupňoch vzdelávania.
Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou
primárnemu stupňu vzdelávania,
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty
a vyjadriť svoj názor,
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie,
- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu,
uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných
situácií,
kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné
schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky
používa základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov
v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické
modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),
- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii poznatkov,
-
kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
- vie používať rôzne vyučovacie programy,
- získal základy algoritmického myslenia,
- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,
kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa
- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových
postupov,
- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných
činnostiach,
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať
ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí
a skúseností z danej oblasti,
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia
problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo
nových problémoch,
- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým
a spolupracujúcim) spôsobom,
osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času,
- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri
spoločnej práci,
- uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispieva
k dobrým medziľudským vzťahom,
kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky
(na úrovni primárneho vzdelávania),
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
-
cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
Profil absolventa - Životné zručnosti
Žiak:
- má osvojené základy funkčnej gramotnosti - je snaživý a vytrvalý, dosahujem svoje ciele,
- vie prezentovať získané vedomosti a zručnosti,
- vie pochopiť druhého, vyjadriť svoj názor, riešiť problémy,
- je otvorený novým informáciám,
- pozná školské pravidlá a dodržiava ich,
- na primeranej úrovni ovláda cudzí jazyk a dohovorí sa jednoducho s cudzincom,
- ovláda informačné technológie,
- vie pracovať samostatne, aj v tíme,
- je tvorivý, komunikatívny, samostatný, empatický, nadväzuje priateľské kontakty,
- je asertívny, sebakritický, tolerantný, iniciatívny,
- pozná zásady zdravého životného štýlu.
Ukončenie vzdelávania: Absolvent primárneho vzdelávania získa vysvedčenie.
2.4.2. Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania (2. stupňa ZŠ)
– ISCED 2
Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetentnostiach), ktoré zahrňujú
komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich
jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa
do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť
uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.
Kľúčové spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti
a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu
a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť
neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej
flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale
aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania.
Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú
a majú nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového
procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu
a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy.
Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho)
vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové
kompetencie (spôsobilosti):
kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie
a osobného rozvoja,
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní
nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky
využívať,
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové
možnosti,
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní
informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu
komunikácie,
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,
- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom
efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností
a na prevzatí osobnej zodpovednosti,
kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné
schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky
- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných
situáciách,
- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce,
modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené
úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,
kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom
prostredí,
- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,
- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom
a tvorivom myslení,
- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych
postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu
zvažovať úrovne ich rizika,
- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,
kompetencie (spôsobilosti) občianske
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva,
uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp.
spoločnosti,
- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam,
prispieva k naplneniu práv iných,
- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života
a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú
samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami
a potrebami,
osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju
zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,
- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať
sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,
-
kompetencie (spôsobilosti) pracovné
- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje
výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní,
- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty
so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote,
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom
vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
- dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie
prostriedky,
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej
spoločnosti,
- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.
Profil absolventa - Životné zručnosti
Žiak:
- svojim vystupovaním robí dobré meno škole, vytvárať dobré medziľudské vzťahy, správne
hodnotiť svoju úlohu v školskom kolektíve, rodine a spoločnosti,
- stará sa o svoje fyzické a psychické zdravie - je starostlivý, uvažuje,
- pozná metódy štúdia a práce s informáciami, vie vyhľadávať, hodnotiť a spracovávať
informácie z rôznych zdrojov, aplikovať ich v praxi, dokáže komunikovať cez internet,
- využívať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza), vie diskutovať
o prírodovedných otázkach, presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov,
- zaujíma sa o globálne problémy súčasného sveta, mysli a koná ekologicky,
- dobre pozná svoj región a vie ho prezentovať,
- dejiny vlastného národa vníma vo vzájomnom prepojení so svetovými dejinami,
s vedomosťami zo všeobecných dejín, uctieva naše tradície, kultúrne a historické dedičstvo
(regionálna výchova),
- dobre ovláda slovenský jazyk, dbá na kultúru svojho ústneho a písomného prejavu,
- Ako euroobčan ovláda a dorozumie sa v dvoch svetových jazykoch,
- vníma umenie, kultivuje svoje estetické cítenie, snaží sa hľadať vlastné cesty
sebavyjadrenia, budovať si vlastný vkus a imidž,
- vie kreatívne a empaticky riešiť problémy, uzatvárať kompromisy, tvorivo kriticky
a logicky myslieť,
- vytvára dobré medziľudské vzťahy, asertívne komunikuje, dokáže tímovo spolupracovať,
- pozná svoje práva aj povinnosti, je schopný zhodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine
a v spoločnosti, uznáva spoločenské pravidlá, normy, uvedomuje si svoje kvality,
- je schopný uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.
Ukončenie vzdelávania: Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania získa vysvedčenie.
2.4.3. Kompletný učebný plán ŠkVP našej ZŠ
Je uvedený v 4. kapitole tohto dokumentu.
2.4.4. Učebne osnovy každého predmetu pre ISCED 1 a ISCED 2
Učebne osnovy a vzdelávacie štandardy ŠVP jednotlivých predmetov sú zverejnene
na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave www.statpedu.sk základne školy.
Učebne osnovy ŠkVP pre ISCED 1 a ISCED 2
Sú uvedené v 5. kapitole tohto dokumentu, konkrétne rozpracované pre každý predmet a
každý ročník , v prílohách ŠkVP.
Výstupy sú súčasťou učebných osnov a štandardov.
2.4.5. Organizačné formy a metódy vyučovania
Voľba vyučovacích metód, foriem, technik je v kompetencii učiteľa. Hlavným
kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je
žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy
vyučovania. Snažíme sa, aby vybrané metódy, formy boli veku primerané a podporovali
motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov.
Vzdelávacie zásady:
-
vytvorenie optimálnych podmienok,
zásada primeranosti a individuálneho prístupu k žiakom,
zásada spojenia teórie s praxou, školy so životom,
zásada sústavnosti a postupnosti,
snaha o zvýšenie vnútornej motivácie žiakov pozitívnym hodnotením.
Prehľad najčastejšie využívaných metód a foriem práce (výber závisí od predmetu
a preberaného učiva):
Vzdelávacie metódy:
-
motivačné - rozhovor, motivačná demonštrácia,
aktivizujúce metódy – diskusia, kooperatívne vyučovanie,
praktické metódy,
tvorivé metódy,
vyučovanie pomocou didaktickej techniky,
využívanie IKT vo vyučovaní.
Vzdelávacie formy:
- frontálne,
- kooperatívne formy práce, skupinová a párová práca,
- individuálna, samostatná práca,
- hranie rolí,
- projektové vyučovanie.
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre tvorivú aktivitu žiakov. Často využíva
vyučovanie v netradičných priestoroch (knižnica, galéria) formou exkurzii, vychádzok, besied
a pod. Rozvoj všetkých stránok osobnosti žiaka podporuje najmä zážitkové učenie. Čim
je žiak aktívnejší, tým je jeho učenie efektívnejšie.
Učebnú aktivitu väčšinou začínajú informácie učiteľa a učebne úlohy zadávané učiteľom.
Dôležité sú aktivity na rozprávanie vlastných skúsenosti žiakov o veciach, javoch
a pozorovaných objektoch.
Viac je uvedené v rozpracovaných učebných osnovách každého predmetu.
2.5. Pedagogické stratégie a kľúčové kompetencie
Stratégie a kľúčové kompetencie (spôsobilosti) sú určené Štátnym vzdelávacím
programom a vychádzajú z odporúčania Európskeho parlamentu a rady z 18. decembra 2006
o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie:
2.5.1. Komunikácia v materinskom jazyku - kompetencie sociálne
komunikačné
Žiak:
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní
informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii
a účelu komunikácie,
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,
- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom
efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností
a na prevzatí osobnej zodpovednosti.
2.5.2. Komunikácia v cudzích jazykoch
Žiak:
- je schopný porozumieť hovorenému i písanému slovu reči cudzieho jazyka na základe
počúvania a čítania,
- dokáže sa vyjadrovať a tlmočiť koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou
a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí
(vo vzdelávaní a odbornej príprave, práci, doma a vo voľnom čase)
- používa zručnosti ako sprostredkovanie a medzi kultúrne porozumenie,
- má vedomosti o slovnej zásobe a používanej gramatike
- uvedomuje si hlavné typy verbálnej interakcie a jazykových registrov
- má vedomosti o spoločenských konvenciách, kultúrnom aspekte a variabilite jazyka,
- iniciuje, udržiava a vie ukončiť konverzáciu, čítať a porozumieť textom, ako aj tvoriť
texty, ktoré zodpovedajú jeho potrebám,
- vhodne používa pomôcky a učí sa cudzí jazyk aj formálnym spôsobom v rámci
celoživotného vzdelávania,
- má pozitívny postoj k uvedomovaniu si kultúrnej rozmanitosti a má záujem a zvedavosť
zameranú na cudzie jazyky a medzi kultúrnu komunikáciu.
2.5.3. Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy
a techniky -kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základy
matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti
vedy a techniky
Žiak:
- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných
situáciách,
- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce,
modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené
úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov.
2.5.4. Digitálna kompetencia - kompetencia (spôsobilosť) v oblasti
informačných a komunikačných technológií
Žiak:
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom
prostredí,
- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,
- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní.
2.5.5. Naučiť sa učiť - kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu
sa
Žiak:
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie
a osobného rozvoja,
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní
nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky
využívať,
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové
možnosti.
2.5.6. Spoločenské a občianske kompetencie - kompetencia (spôsobilosť)
riešiť problémy, kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
Žiak:
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva,
uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp.
spoločnosti,
- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam,
prispieva k naplneniu práv iných,
- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života
a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného
prostredia,
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom
a tvorivom myslení,
- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych
postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje
si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,
- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,
- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú
samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami,
záujmami a potrebami,
- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju
zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,
- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať
sociálne prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch.
2.5.7. Iniciatívnosť a podnikavosť - kompetencie (spôsobilosti) smerujúce
k iniciatívnosti a podnikavosti
Žiak:
- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty
so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote,
- kompetencie (spôsobilosti) pracovné
- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje
výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní,
- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach.
2.5.8. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie - kompetencie (spôsobilosti)
vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Žiak:
- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom
vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
- dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie
prostriedky,
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej
spoločnosti,
- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.
Prehľad kľúčových kompetencií aplikovaných v jednotlivých predmetoch
sú konkrétne uvádzané v učebných a tematických plánoch.
2.5.9. Finančná gramotnosť -NARODNÝ ŠTANDARD FINAČNEJ
GRAMOTNOSTI v podmienkach ZŠ P. Škrabáka
Charakteristika
Ekonomická kríza ukázala najmä to, že finančné povedomie širokej slovenskej
populácie je nedostatočné. Extrémne rýchly vývoj trhu a stále väčšie nároky na spotrebiteľa
prinášajú stresové okamžiky, v ktorých sa ľudia vo vzťahu k financiám rozhodujú nevhodne,
čoho dôsledkom sú krízové situácie. Finančná gramotnosť je znalosť finančných
nástrojov, ich fungovania a ich zmysluplného využívania.
Budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je veľmi dôležité. Jednotlivec by mal mať
zručnosti na uplatnenie základných matematických princípov a postupov v každodennom
kontexte doma i v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov, schopnosť rozvíjať
a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách
– v podstate ide o matematickú gramotnosť.
Žiaci sa musia naučiť orientovať sa v situáciách z bežného každodenného života,
rozhodovať, zisťovať, porovnávať, poznávať riziká a riešiť každodenné problémy.
Ciele
Žiak by mal získať schopnosť:
- prostredníctvom definovania osobných životných potrieb dôjsť k poznaniu možností ako
tieto potreby uspokojiť a získať určitú životnú úroveň,
- rozpoznať možnosti/nástroje hospodárskeho zabezpečenia rozpočtu domácnosti,
- porovnať skúsenosti získané na modelovom hospodárení so svojimi reálnymi skúsenosťami
z osobného života,
- orientovať sa v systéme existencie, obehu a ochrany peňazí, logicky a kriticky myslieť,
- argumentovať a komunikovať a spolupracovať pri riešení problému,
- tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť,
- čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla,
- schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich,
- používať IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácii,
- umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému, rozvíjanie zručností žiakov
súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní, s racionálnym a samostatným
prístupom k učeniu sa, podporeniu a k upevňovaniu kladných morálnych a vôľových
vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť,
kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti
a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
Formy uplatňovania finančnej gramotnosti
* Integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu
a výchovného obsahu triednických hodín
vhodných
vyučovacích
predmetov
* Projekt pre žiakov 6. a 7. ročníka Moja família.
* Prednášky pre žiakov 8. a 9. ročníka zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti na témy:
Úver a dlh, Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie
* Program Zelená škola.
* Podrobne je rozpracovaný v osobitnom dokumente ( k nahliadnutiu v riaditeľni školy).
Tematické okruhy v skratke, len s celkovou kompetenciou:
1. Človek vo sfére peňazí
Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie
a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných
potrieb.
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny.
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.
5. Úver a dlh
Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.
6. Sporenie a investovanie
Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.
7. Riadenie rizika a poistenie
Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.
Viac je rozpracované v osobitnom dokumente.
2.6. Zabezpečenie výučby pre žiakov so ŠVVP
Pre úspešný rozvoj dieťaťa má veľký význam poznať jeho špecifické danosti vedomosti a zručnosti. V škole máme žiakov s rôznorodými vlohami a charakterovými
vlastnosťami. Patria k nim aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej
ŠVVP):
- žiaci so zdravotným znevýhodnením,
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- žiaci s nadaním.
Niektorí žiaci školy sú integrovaní v bežných triedach na základe žiadosti rodičov,
vyjadrenia odborníkov a posúdenia a schválenia integračnou komisiou.
Spolupráca školy, rodiny a odborníkov si vyžaduje otvorenú komunikáciu v prospech
dieťaťa. Častý kontakt a pravidelné konzultácie umožňujú pružne a pohotovo riešiť aktuálne
alebo novovznikajúce problémy.
Špeciálnu starostlivosť pre deti so ŠVVP poskytuje buď špeciálny pedagóg
jednotlivcom (malým skupinkám) individuálnou starostlivosťou pomocou špeciálnych
postupov v špeciálnej – pedagogickej triede, alebo ju takýmto deťom poskytujú učitelia
jednotlivých predmetov v kmeňových triedach priamo na vyučovaní individuálnym prístupom
a výberom vhodných foriem a metód práce.
2.6.1. Organizačné formy a postupy
Pre žiakov
Odborná starostlivosť je žiakom poskytovaná najmä individuálnou a skupinovou
formou. V edukácii žiakov so ŠVVP intenzívne spolupracujeme s odborníkmi z centier
pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), zo súkromných centier
špecialno - pedagogického poradenstva (SCŠPP) a s rodičmi.
Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov sa hodnotia podľa platnej legislatívy na hodnotenia
žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole. Konzultujú
sa s odborníkmi CPPPaP a SCŠPP, ktorí majú žiakov v starostlivosti.
Pre rodičov
Zabezpečujeme stretnutia rodičov s odbornými zamestnancami školy zamerané
na rôzne formy pomoci, edukačných intervencií a podpory pri starostlivosti o dieťa so ŠVVP.
CPPPaP a SCŠPP usmerňujú pedagógov metodicky a v spolupráci s našim odborným tímom
a rodinou, pomáhajú riešiť aktuálne problémy a vzniknuté situácie.
Pre pedagógov
Poskytujeme poradenstvo a pravidelný servis – každý štvrťrok prehodnocujeme IVP,
v prípade potreby konzultujeme ďalšie postupy. Individuálny výchovno-vzdelávací program
pre integrovaných žiakov vypracováva triedny učiteľ a tím odborných zamestnancov školy
a konzultuje ho s rodičmi žiaka. V triedach a oddeleniach školského klubu detí, v ktorých sú
zaradení žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, je podľa potreby zabezpečené
kooperatívne vyučovanie. Odborní zamestnanci sa zúčastňujú školských a mimoškolských
aktivít najmä s triedami, v ktorých sú začlenení žiaci s poruchami správania.
2.6.2. Materiálne podmienky
Žiakom so ŠVVP a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia je individuálna
a skupinová odborná starostlivosť poskytovaná v pracovni špeciálneho pedagóga. Materiálne
vybavenie (pracovňa špeciálneho pedagóga, pomôcky na nápravnú a terapeutickú činnosť,
encyklopédie, výukové CD, alternatívne pomôcky a pod.) sa priebežne dopĺňajú.
2.6.3. Všeobecné zásady pri práci so žiakmi so špecifickými poruchami
učenia
Slovensky jazyk
Špecifické poruchy učenia zasahujú najmä oblasť slovenského jazyka. Je preto
potrebné využívanie metód tolerantného prístupu k týmto žiakom:
* Uprednostniť ústnu formu skúšania.
* Čítanie hodnotiť miernejšie, zohľadňovať problémy v čítaní (v prípade dyslexie).
* Nevyvolávať žiaka k dlhému čítaniu nahlas pred celou triedou, nechať ho čítať
jednoduchšie úseky textu, po jednej – dvoch vetách.
* Na domácu prípravu dávať žiakovi len primeranú časť textu (jeden dlhší odstave alebo
viac kratších). Platí zásada: čím väčšie problémy v čítaní, tým menej textu na čítanie.
* Takýto žiak sa horšie orientuje v texte, často nevie, kde ostatní čítajú, pretože nestačí
sledovať bežné tempo čítania ostatných žiakov. Je preto vhodné ťažšie slová a slová
so spoluhláskovými zhlukmi nacvičiť dopredu.
* Nehodnotiť kvalitu písma a úpravu zošitov (v prípade dysgrafie).
* Zohľadňovať pomalé tempo písania.
* Zadávať alternatívne formy diktátov:
- diktát formou doplňovačky – je stavaný tak, že v ňom sledujeme len jeden
gramatický jav, na kontrolu napísaného mu poskytneme dlhší čas,
- diktát so školským špeciálnym pedagógom – vhodný u žiakov, ktorí dostávajú
z diktátov zle známky, sú opakovane neúspešní, v triede pri diktátoch zlyhávajú.
* Žiak so ŠPU máva často znížený jazykový cit, čo v praxi znamená, že sa dokáže
naučiť základné pravopisné pravidlá, ale ich aplikácia mu robí ťažkosti, preto je
vhodné u týchto žiakov aj teoretické preskúšanie gramatických pravidiel (vhodne
ako alternatíva diktátu).
* Obmedzujeme, alebo úplne vynechávame časovo limitované písomky
tzv. päťminútovky.
* Veľké písomné práce brať do úvahy v menšej miere, výslednú známku generovať
z výsledkov priebežného skúšania.
* Na vyučovaní zapájať viaceré zmysly.
* Na konci hodiny konkrétne zhrnúť podstatu učiva, aby dieťa vedelo, čo sa naučilo
a čo ma vedieť.
Matematika, fyzika, chémia
Špecifické poruchy učenia zasahujú nielen oblasť slovenského jazyka, ale aj ostatné
vyučovacie predmety. Preto aj v nich využívame niektoré z metód tolerantného prístupu
k týmto ži kom:
* Uprednostniť ústnu formu skúšania.
* Pri odpovedi (písomnej, ústnej) uprednostniť základné typy príkladov.
* V prípade písomnej práce redukovať množstvo úloh, aby boli schopní skončiť
v rovnakom čase ako ostatní. Úlohy dostane napísané na papieri, neodpisuje ich
z tabule, ani ich nediktujeme.
* Na vyučovaní zapájať viaceré zmysly.
* Počas vyučovania žiaka kontrolujeme – prácu, pochopenie, zhodu grafického prejavu
*
*
*
*
*
*
*
s preberaným učivom.
Kontrolovať, či žiak dbá na správny postup a úpravu, aby nevynechalo niektorého
člena príkladu.
Nechať žiaka používať kompenzačné pomôcky i počas hodnotenia (pri písaní
písomnej práce). Výsledky, ktoré dosiahne s kompenzačnou pomôckou sa berú
rovnocenne s výsledkami ostatných žiakov (kompenzačné pomôcky: kalkulačka,
tabuľky so vzorcami, násobilka).
Pri slovných úlohách žiakovi predčítať zadanie, presvedčiť sa o pochopení zadania.
Dávať pozor na zámeny tvarovo podobných alebo zrkadlovo obrátených číslic (6-9,
3-8, 4-7) a na chyby vzniknuté z nedodržania správnej úpravy, podpisovania.
Skontrolovať nielen správnosť výsledku, ale aj postupu.
V geometrii s toleranciou hodnotiť nižšiu kvalitu rysovania, priestorového videnia
a vizuomotoriky.
Na konci hodiny konkrétne zhrnúť podstatu učiva, aby dieťa vedelo, čo sa naučilo
a čo ma vedieť.
Dejepis, prírodopis, zemepis, vlastiveda, prírodoveda
Špecifické poruchy učenia zasahujú nielen oblasť slovenského jazyka, ale aj ostatné
vyučovacie predmety. Preto aj v nich využívame niektoré z metód tolerantného prístupu
k týmto žiakom:
* Uprednostniť ústnu formu skúšania.
* Pri preberaní nového učiva sa uistiť, či žiak rozumie používaným pojmom.
* Vo vyučovaní zapájame viaceré zmysly.
* Počas vyučovania žiaka kontrolujeme – prácu, pochopenie, zhodu grafického prejavu
* s preberaným učivom, či žiak dbá na správny postup a úpravu.
* Dbať na to, aby žiak mal poznámky prehľadne štruktúrované, farebne odlíšené. Pokiaľ
to nedokáže, zavedieme mu zošiť formou zakladača, kde mu vyučujúci dopredu
pripraví predpísané poznámky.
* V prípade písomnej práce redukovať množstvo úloh, aby boli schopní skončiť
v rovnakom čase ako ostatní. Úlohy dostane napísané na papieri, neodpisuje ich
z tabule, ani ich nediktujeme.
* Pri písomných prácach žiakovi predčítať zadanie tak, že žiak zároveň kontroluje
* predčítavaný text. Učiteľ sa presvedči o jeho pochopení.
* Na konci hodiny konkrétne zhrnúť podstatu učiva, aby dieťa vedelo, čo sa naučilo
a čo má vedieť.
* Brať na vedomie fakt, že žiak so ŠPU ma problémy s časovo-priestorovou orientáciou,
* vizuomotorickou orientáciou, pravo-ľavou orientáciou, čo spôsobuje ďalšie ťažkosti
napr. s orientáciou na mape, s orientáciou v časových údajoch a pod.
Cudzí jazyk
Špecifické poruchy učenia zasahujú aj oblasť cudzích jazykov. Je preto potrebné
využívanie metód tolerantného prístupu k týmto žiakom:
* Uprednostniť ústnu formu skúšania.
* Čítanie hodnotiť miernejšie, zohľadňovať problémy v čítaní (v prípade dyslexie).
* Nevyvolávať žiaka k dlhému čítaniu nahlas pred celou triedou, nechať ho čítať
jednoduchšie úseky textu, po jednej – dvoch vetách.
* Takýto žiak sa horšie orientuje v texte, často nevie, kde ostatní čítajú, pretože nestačí
sledovať bežné tempo čítania ostatných žiakov.
* Zohľadňovať pomalé tempo písania. Uznať aký má byť správny aj fonetický zápis
slova.
* Pri vyučovaní využívať multisenzorický prístup.
*
*
*
*
*
Žiak so ŠPU máva často znížený jazykový cit, čo v praxi znamená, že sa dokáže
naučiť základné gramatické pravidlá, ale ich aplikácia mu robí ťažkosti, preto je
vhodné u týchto žiakov aj teoretiké preskúšanie gramatických pravidiel.
Obmedzujeme, alebo úplne vynechávame časovo limitované písomky
tzv. päťminútovky.
Veľké písomné práce, testy, brať do úvahy v menšej miere, výslednú známku
generovať z výsledkov priebežného skúšania.
Na konci hodiny konkrétne zhrnúť podstatu učiva, aby dieťa vedelo, čo sa naučilo
a čo má vedieť.
Podporovať každú snahu o vyjadrenie sa v cudzom jazyku.
2.6.4. Zásady pri práci so žiakmi s ADHD/ADD
*
*
*
*
*
*
*
Pozitívne nabádanie k práci hneď po splnení úlohy, ktoré vedie k uspokojovaniu žiaka
a k snahe získať pochvalu.
Častá spätná väzba podáva informáciu o kvalite výkonu. Žiak by mal byť umiestnený
čo najbližšie pri učiteľovi, aby jeho správanie mohol sledovať a hneď mu poskytnúť
spätnú väzbu.
Inštrukcie a pokyny musia obsahovať len niekoľko krokov, pri ktorých musí dospelý
dodržiavať očný kontakt.
Úlohy, ktoré žiak dostáva majú byť jednoduché, splniteľné a krátke.
Nediskutovať o vhodnosti správania. Dospelý musí stanoviť mantinely, ktoré treba
dodržovať. Pokiaľ ho upozorňujeme, musí vedieť, že náš vzťah k nemu sa nemení, len
sa nám nepáči, čo práve urobil.
Spolužiakom a kamarátom treba primeranou formou povedať podstatu problému.
Rešpektované spôsoby učenia. Pre žiaka s ADHD je charakteristický globálny spôsob
učenia. Dieťa vníma predovšetkým celok. Pokiaľ sa zameriava na jednotlivé časti, tak
nesystematicky, na základe charakteristiky, ktorá ho zaujíma.
Tomuto spôsobu učenia sú tieto odporúčania:
- predkladať úlohy ako celok,
- nechať zbierať informácie rôznymi cestami,
- záujem žiaka oživiť informáciami so života,
- získané poznatky spracovať ako prehľad,
- utváranie automatizmov,
- sledujem nielen to čo žiak robí, ale aj čo si o tom myslí,
- rozvíjať skupinovú prácu s výmenou názorov, nápadov.
- pomôcky a úprava triedy sú významným prvkom pôsobenia na žiaka s ADHD.
* Nácvik metakognitívnych stratégií. Sústavné vedieme žiaka k tomu, aby nepracoval
rýchlejšie ako myslí, kontroloval svoju prácu a nepreskakoval z jednej úlohy
do druhej.
* Sebakontrola a hodnotenie sú veľmi ťažké. Sústavne vedieme žiaka k tomu, aby si
uvedomoval svoje správanie, vedel ho ohodnotiť a snažil sa najskôr rozmýšľať
a potom Optimizmus a pevne nervy dospelých pri výchove žiaka s ADHD sú veľmi
dôležité.
2.6.5. Výchova a vzdelávanie nadaných žiakov
Nadané deti majú potrebu učiť sa rýchlejšie, viac, ale hlavne iným spôsobom. Preto je vhodné
pri práci s nadanými deťmi využívať rôzne metódy a formy práce:
- nechať deti rozmýšľať, objavovať a diskutovať (miesto vysvetľovania učiva),
- ukázať deťom vlastnú mylnosť, nemať pravdu za každú cenu,
-
nechať učebný proces viesť ich otázkami a záujmami aj za cenu toho, že sa odbočí
od témy používať racionálne argumenty, zdôvodňovať svoje (učiteľove) požiadavky,
vypočuť deti, učiť sa od nich,
podporovať vnútornú motiváciu (ich vnútornú túžbu po poznávaní a činnosti,
poznávať a vykonávať aktivity spolu s deťmi, s nadšením,
pripravovať im dostatočne stimulujúce úlohy, zadávať úlohy ako problém na riešenie
diferencovať úlohy podľa záujmu a schopností žiakov (teda pripravovať rôzne stupne,
druhy a úrovne aktivít),
prejaviť záujem o ich vlastný (aj keď nie dokonalý) spôsob riešenia,
ponúkať dostatok zaujímavých aktivít, ale neočakávať, že sa ich zúčastní rovnako
ochotne každé dieťa,
hodnotenie výkonov viesť formou diskusie, pýtať sa na názor žiaka,
pozitívne hodnotenie (zdôrazňovanie pozitívnej stránky žiackeho výkonu, nie chýb),
byť deťom partnerom, pomocníkom, riešiť, poznávať a bádať spolu s nimi.
Učiteľ pri práci:
- akceptuje žiaka s intelektovým nadaním a rešpektuje špecifiká jeho osobnosti
a správania,
- zohľadňuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
- rozvíja a stimuluje jeho poznávacie schopnosti,
- dbá na všestranný rozvoj osobnosti žiaka, a to v oblasti kognitívnej, motivačnej,
vôľovej i sociálnej,
- vytvára podmienky pre začlenenie intelektovo nadaného žiaka do kolektívu,
- pozitívne hodnotí žiaka a povzbudzuje ho.
Obohatením je rozšírenie, prehĺbenie učiva alebo učebných aktivít alebo
oboznamovanie sa s témami celkom mimo školského obsahu. Časový priestor
na obohatenie sa vytvára znížením opakovania, precvičovania učiva alebo redukovaním
tém, ktoré už deti ovládajú. V užšom slova zmysle môže byť obohatenie aj samostatný
predmet, v ktorom žiaci získavajú zručnosti v skúmaní, tvorivom riešení problémov,
prezentácii v rámci nejakej zaujímavej oblasti.
Pre vzdelávanie nadaných sú využívané rôzne metódy, ktoré sa zameriavajú najmä na:
- rozvíjanie vyšších úrovní myslenia (analýza, syntéza, hodnotenie),
- kritické myslenie a argumentáciu,
- tvorivé riešenie problémov,
- používanie intuície a zdravého riskovania (tzv. risk-taking),
- skúmanie, bádanie, objavovanie,
- prezentáciu,
- samostatnosť aj spoluprácu,
- sebapoznanie a seba hodnotenie.
2.7. Začlenenie prierezových tém
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú
v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Zároveň ich chápeme ako filozofiu školy,
s ktorou sú stotožnení učitelia, žiaci i rodičia školy. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti,
sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, prepájajú rôzne oblasti základného učiva
a zároveň slúžia aj na prehĺbenie základného učiva.
Zdôraznenie aplikačného charakteru:
- majú prispieť k tomu, aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určite postoje, hodnoty,
rozhodovanie,
- prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania
a rozvíjania kľúčových kompetencii (spôsobilosti) žiakov.
Vyučujú sa:
- v rámci jednotlivých učebných predmetov,
- postupným zavádzaním nových predmetov v rámci ŠkVP,
- prostredníctvom zapojenia sa školy do programov a projektov na lokálnej, ale aj národnej
a medzinárodnej úrovni.
Používané skratky:
Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke = DOV
Environmentálna výchova = ENV
Mediálna výchova = MDV
Multikultúrna výchova = MUV
Ochrana života a zdravia = OZZ
Osobnostný a sociálny rozvoj = OSR
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra = RGV
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti = TJR
2.7.1. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti na cestnej premávke
(DOV)
Charakteristika
V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci,
korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a
pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok.
Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom
školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa
v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.
Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti
na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné
mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej
činnosti uskutočňujeme v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku a v triedach.
Ciele
Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu,
afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať.
Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií :
- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej
zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
- uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci
(spolujazdec) a pod.,
- pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať
návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
- schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich
bezpečnosť cestnej premávky
Formy uplatňovania prierezovej témy:
1. Integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu vhodných vyučovacích predmetov.
2. Projekt pre žiakov 5. ročníka Správaj sa normálne.
Realizácia - metódy a formy:
- práca s omaľovánkami,
- hry zamerané na skvalitnenie prijímania a rozlišovania zmyslových vnemov,
- tvorba dopravných kalendárov,
- nácvik dopravných pesničiek, hranie scénok a divadelných predstavení s dopravnou
tematikou,
- nácvik vhodného a bezpečného správania v simulovaných i reálnych dopravných
situáciách,
- práca v tímoch na projektoch,
- praktický výcvik na DDI alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy spojený s
pozorovaním správania a konania žiakov,
- vychádzka spojená s pozorovaním účastníkov cestnej premávky,
- metóda auto regulácie a seba riadenia,
- využitie informačných a komunikačných technológii.
2.7.2. Environmentálna výchova (ENV)
Charakteristika
Optimalizácia environmentálnej výchovy vyžaduje akceptovať v procesuálnej sfére
najmä tieto základné princípy:
1) učiť žiakov o životnom prostredí – získané vedomosti pomáhajú rozvíjať vnímavosť žiakov
a uvedomovať si problémy životného prostredia miestneho, regionálneho, národného alebo
globálneho charakteru a významu.
2) vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia – rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré
umožňujú riešiť problémy a rozhodovať na základe získaných skúseností zo životného
prostredia školy a jej širšieho okolia.
3) vychovávať žiakov pre životné prostredie – rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje žiakov,
viesť ich k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.
Ciele
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať,
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí,
pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby
žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu
jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať
kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie
a pod..
Formy uplatňovania prierezovej témy:
1. Prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným
vyučovaním, etickou výchovou.
2. Zapojenie sa do programu Zelená škola
3. Rovesnícke vzdelávanie: Žiacka univerzita, žiaci učia žiakov (prezentácie ku Dňu
Zeme, Dňu Vody....)
Sféry (tematické okruhy):
I. Ochrana prírody a krajiny
*Les (význam lesa, funkcia lesného ekosystému, les v našom prostredí, vzájomné vzťahy
v ekosystéme lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na životne prostredie).
*Pole (význam, zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby hospodárenia na poli,
okolie poli).
*Vodne zdroje (ľudské aktivity spojene s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou).
*More (druhová rozmanitosť, význam pre biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu
uhličitého).
*Tropický dažďový prales (druhová rozmanitosť, miznutie tropických dažďových
pralesov a ich následky na ekologickú rovnováhu Zeme).
*Ľudské sídlo – mesto – dedina (umelý ekosystém, jeho funkcia a vzťah k okoliu, aplikácia
na miestne podmienky.
*Urbanizácia - vplyv na prírodu a krajinu, kultúrna krajina (pochopenie dôsledkov
rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia ).
II. Zložky životného prostredia
*Voda (význam vody, kolobeh vody, ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná voda u nás
a vo svete, čistenie odpadových vôd, spôsoby riešenia).
*Ovzdušie (význam pre život na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota
ovzdušia).
*Pôda (význam pôdy pre život na Zemi, ochrana pôdy, dôsledky erózie, znečisťovanie pôdy
odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo).
*Zachovanie biodiverzity (význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej
rovnováhy na Zemi a jej ochrana).
III. Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana
*Význam prírodných zdrojov pre človeka.
*Obnoviteľne prírodné zdroje.
*Neobnoviteľné prírodné zdroje.
*Racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju.
*Využívanie alternatívnych zdrojov energie.
IV. Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
*Poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a životné prostredie (význam, vývoj,
energetické zdroje dopravy a ich vplyv na prostredie, druhy dopravy a ekologická zaťaž,
doprava a globalizácia).
*Priemysel a životne prostredie (priemyselná revolúcia a demograficky vývoj, vplyv
priemyslu na prostredie, spracovávané materiály a ich pôsobenie na životne prostredie,
vplyv právnych a ekonomických nástrojov na vzťah priemyslu k ochrane životného
prostredia, priemysel a udržateľný rozvoj spoločnosti).
*Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi (odpady a príroda, princípy a spôsoby
hospodárenia s odpadmi, druhy odpadu, likvidácia, triedenie, recyklovanie odpadu).
*Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok (význam ochrany prírody a kultúrnych
pamiatok, ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu Svetového dedičstva,
Pravne riešenie u náš , v EU a vo svete).
*Zmeny v krajine (dôsledky urbanizácie – narušovanie prírodných ekosystémov, zaber
poľnohospodárskej pôdy, územné plánovanie z hľadiska ochrany životného prostredia).
*Dlhodobé programy zamerane na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí (Deň Zeme,
Deň životného prostredia OSN...).
V. Vzťah človeka k prostrediu
*Naše mesto, obec ( prírodné zdroje, ich pôvod, spôsoby využívania a riešenia odpadového
hospodárstva, príroda a kultúra nášho okolia a jej ochrana).
*Náš životný štýl (spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na prostredie).
*Lokálne a globálne ekologické problémy (príklad problému, jeho príčina, dôsledok,
súvislosť, možnosti a spôsoby riešenia, vlastný názor, jeho zdôvodnenie a prezentácia).
*Prostredie a zdravie (kvalita života, rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, možnosti
a spôsoby ochrany zdravia, environmentálne zdravie) nerovnomernosť života na Zemi
(rozdielne podmienky prostredia a rozdielny spoločensky vývoj na Zemi, príčiny
a dôsledky globálnych ekologických problémov a princípy udržateľnosti rozvoja).
Realizácia - výchovné a vzdelávacie stratégie (metódy a formy)
Účinná realizácia environmentálnej výchovy v škole vyžaduje komplexný prístup
zo strany učiteľov a vychovávateľov. Je potrebne stanoviť si primerane a kontrolovateľne
ciele pre každú tému učiva a urobiť optimálny vyber metód a foriem prace. Pri realizácii
environmentálnej výchovy treba voliť také metódy, formy a prostriedky prace, ktoré rozvíjajú
poznávacie schopnosti a sociálne zručnosti žiakov. Súčasné prispievajú k pozitívnym
emocionálnym zážitkom a získavaniu vedomosti o vzťahoch medzi organizmami a vzťahu
človeka k životnému prostrediu.
Okrem klasických metód (motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie
a opakovanie učiva) budeme veľký doraz klásť na:
- začlenenie práce s encyklopédiami, kartografickým materiálom, práce s literatúrou
a doplňujúcimi zdrojmi,
- samostatne vyhľadávanie informácii, vedenie žiakov k samostatnej práci pri
vypracovávaní referátov a projektov,
- maximálne využitie IKT vo výučbe – výukové programy, dataprojektor, počítač,
DVD, filmy,
- využitie didaktických hier - zemepisne tajničky, doplňovačky, osemsmerovky, kvízy.
Metódy
Motivačne metódy:
- motivačne rozprávanie ( približovanie obsahu učenia),
- motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúsenosti žiakov),
- motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),
- motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky).
Expozične metódy:
- rozprávanie (vyjadrovanie skúsenosti a aktívne počúvanie),
- vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),
- rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedi na vyjadrenie faktov,
konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,
hodnotenie javov, rozhodovanie),
- beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),
- demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, experiment),
- inscenačne hry – hranie roli, dramatizácia.
Problémové metódy:
- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore
problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení),
-
projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma,
ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého
produktu).
Práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácii, učenie
sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných
informácii).
Samostatne učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej
a experimentovanie (samostatne hľadanie, skúšanie, objavovanie).
techniky
Aktivizujúce metódy:
- diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie
za účelom riešenia daného problému),
- didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),
- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej
- závislosti členov heterogénnej skupiny).
Fixačne metódy - metódy opakovania a precvičovania:
- ústne a písomné opakovanie,
- opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry,
- domáce úlohy.
Formy vyučovania:
- frontálne vyučovanie,
- kooperatívne vyučovanie, práca v skupinách, práca vo dvojiciach,
- práca na školskom pozemku, starostlivosť o okolie školy,
- vychádzka, exkurzia,
- fenologické pozorovanie.
2.7.3. Mediálna výchova (MDV)
Charakteristika
Žiaci sú už vo veku 7 - 11 rokov vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale
aj tlačených - rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý
žiak dokáže ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať
u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorý by umožnila žiakom osvojiť si stratégie
kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá
a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a
chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom orientovali.
Ciele
Jedným z hlavných cieľov mediálnej výchovy je naučiť všetky vekové skupiny
zodpovednému prístupu k médiám a mediálnym obsahom, naučiť ich využívať nové
komunikačné technológie a chrániť maloletých pred nezákonnými a nevhodnými obsahmi.
Formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať
v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich
schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich
zodpovedným prístupom eliminovať.
Ciele mediálnej výchovy
Žiak sa učí orientovať sa v druhoch médií a v ich produktoch a uvedomiť si pozitíva a
negatíva v rôznych typoch médií. Formuje si vlastný názor na média a obhajuje si ho.
Realizujú sa prostredníctvom rozvoja kritického myslenia – argumentácia mediálneho textu a
jeho interpretácia stavba mediálnej správy a sledovania fungovania a vplyvu médií
v spoločnosti.
Formy uplatňovania prierezovej témy:
1. Prelínanie cez obsahové vzdelávacie oblasti ako integrovaná súčasť vzdelávacieho
obsahu vhodných vyučovacích predmetov.
2. Samostatný vyučovací predmet v 6., 7. a 8. ročníku: Mediálna komunikácia.
Metódy a formy:
- tvorba mediálnej správy a časopisu,
- skupinová práca a práca v realizačnom tíme,
- spracovávanie, triedenie informácii a vyhodnocovanie podnetov z médií,
- hra a modelová situácia,
- diskusia,
- beseda,
- interview,
- reprodukcia a dramatizácia textu.
2.7.4. Multikultúrna výchova (MUV)
Charakteristika
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské
kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného,
náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti
ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia.
Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je
migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.
Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie
rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a
stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.
Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote
vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu
s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli
schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.
Ciele
Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie
zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu
kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho
správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to,
aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci
rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry,
históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže
s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Multikultúrnu výchovu
možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky
multikultúrnej výchovy v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov
budeme rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích
jazykov.
Cieľom je viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných
emocionálnych a sociálnych väzieb na kultúru okolia. - Poskytovať im dostatok podnetov pre
zažitie rôznorodosti sveta . Rozvíjať ich poznanie kultúr a spolupracovať s nositeľmi iných
kultúr v duchu tolerancie a vzájomnej úcty a odbúravania predsudkov a stereotypov.
Formy uplatňovania prierezovej témy:
1. prelína sa všetkými predmetmi.
2. Zapojenie sa do programu Zelená škola – Svet v nákupnom košíku
3. Rovesnícke vzdelávanie: Žiacka univerzita, žiaci učia žiakov
Realizácia - metódy a formy
Zážitkové a skúsenostné metódy:
- hra,
- pozorovanie,
- opis,
- riadený rozhovor,
- projektové vyučovanie,
- dramatizácia,
- práca s knihou,
- tvorba príbehu a pod.
Kooperatívne metódy:
- skupinová práca,
- skupinové vyučovanie,
- práca vo dvojiciach (párové čítanie).
2.7.5. Ochrana života a zdravia (OZZ)
Charakteristika
Ochrana života a zdravia realizujeme prostredníctvom učebných predmetov štátneho
vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických
hier a účelových cvičení. Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a
schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne
pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností
ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Cieľ
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa
nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom
pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií
vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami,
živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné
podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom
nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a
života, tiež zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a
praktické zručnosti. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci
iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace
základ vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej
telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných
životných situáciách.
Žiaci:
- získajú nevyhnutne vedomosti, zručnosti a návyky potrebne na prežitie pri vzniku
mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
- budú teoreticky a prakticky ovládať vybrane úlohy z tematiky riešenia mimoriadnych
situácií – civilná ochrana,
-
zo zdravotnej prípravy budú vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc,
dokážu zvládnuť základne činnosti pri pohybe a pobyte v prírode,
vzhľadom na vek a pohlavie dokážu optimálne zvyšovať psychickú, fyzickú
pripravenosť a odolnosť pre prípad vzniku predpokladaných mimoriadnych situácii.
Prierezovú tému napĺňa obsah :
- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,
- zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode.
Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom je súčasťou výchovy a vzdelávania
žiakov základných škôl. Poskytuje žiakom potrebne teoretické vedomosti, praktické poznatky
a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, zdravia a života iných
ľudí. Učivo obsahuje opatrenia a popis činnosti pri záchrane života, zdravia a majetku
obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
Formy uplatňovania prierezovej témy:
1. Prelínanie cez obsahové vzdelávacie oblasti ako integrovaná súčasť vzdelávacieho
obsahu vhodných vyučovacích predmetov.
2. Týždeň zdravého životného štýlu
3. Účelové cvičenie ( 2x ročne) a didaktické hry
Na realizáciu učiva OZZ sa využívajú viaceré organizačne formy:
* Didaktické hry (1. - 4. ročník)
* Účelové cvičenie (5. - 9. ročník)
Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred
DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretičku časť v rozsahu 2 – 4 hodín podľa náročnosti
plánovaných činnosti. Didaktické hry nezamieňame s cvičeniami v prírode v rámci telesnej
výchovy - učivo z turistiky.
Účelové cvičenia (UC) v 5. – 9. ročníku realizujeme v prírode 2 razy do roka po 5 hodín
spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou UC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva
v rozsahu 3 – 5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácie plánovaného UC. Učivo
turistiky realizované v rámci telesnej výchovy formou cvičení v prírode nezamieňame s UC.
Sféry (tematické celky):
I. Riešenie mimoriadnych udalosti – civilná ochrana
II. Pohyb a pobyt v prírode
III. Zdravotná príprava
Realizácia - metódy a formy:
Slovne metódy:
- monologické (rozprávanie, vysvetľovanie, výklad, prednáška),
- dialogické (rozhovor, dialóg, diskusia, beseda),
- metódy prace s textom (učebnicou, knihou, webovými článkami).
Demonštračne metódy:
- pozorovanie,
- názorná ukážka,
- demonštrácia statických obrazov (obrazy, grafy, nákresy),
- projekcia statická (premietanie slajdov) a dynamická (animácie, videa).
Praktické metódy:
- nácvik pohybových a praktických činnosti (jednoduché manuálne činnosti),
- pracovné činnosti (práca v dielňach, laboratórne pokusy),
-
výtvarné a grafické činnosti (rysovanie).
Aktivizujúce metódy:
- diskusné (riadený rozhovor, diskusia),
- situačné (riešenie problémových situácii a ich rozbor, hranie roli),
- didaktické hry (rôzne hry, súťaže, aktivity).
2.7.6. Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR)
Charakteristika
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov,
poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný
(akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne
akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si
už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba,
svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie
zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je
potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva
ostatných. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti
uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie
návykových látok).
Ciele
Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné
medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a
spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj
k rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom
sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v
predmete etická výchova, ale učitelia vymedzujú priestor aj v náukových predmetoch.
Budeme všetky témy realizovať prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových
situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.
Ciele:
- rozvíjať u žiakov sebaúctu, sebareflexiu, sebadôveru,
- preberať zodpovednosť za svoje konanie,
- naučiť ich predchádzať socialno- patologickým javom (šikanovanie, agresivita,
užívanie návykových látok),
- uplatňovať svoje pravá a rešpektovať pravá, potreby a názory ostatných,
- pestovať kvalitne medziľudské vzťahy.
Formy uplatňovania prierezovej témy:
1. Prelínanie cez obsahové vzdelávacie oblasti ako integrovaná súčasť vzdelávacieho
obsahu vhodných vyučovacích predmetov.
2. Samostatný vyučovací predmet v 5. ročníku: Životné zručnosti.
Realizácia - metódy a formy
o skupinová práca: diferencovane úlohy, sebahodnotenie, kooperácia v skupine
a medzi skupinami, sebaprezentácia, objektívne hodnotenie iných,
konštruktívna kritika (návrh iného riešenia),
- tvorba projektov: diferencované úlohy, hodnotenie a seba hodnotenie, kooperácia
v skupine a medzi skupinami, úvaha,
- diskusia, riadený rozhovor,
- modelové situácia: vopred pripravené alebo náhodne vybrané,
-
zážitkové učenie: riešenie bežných životných situácii v teréne ( doma, v škole,
v sociálnej skupine,...), návštevy knižníc, galérií, múzeí, kultúrnych podujatí,...,
besedy a prednášky,
didaktické hry, súťaže,
práca s literatúrou,
využitie IKT a audiovizuálnej techniky.
2.7.7. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (RGV)
Charakteristika
História regiónu je voliteľný predmet. Je jedným z dôležitých prostriedkov procesu
humanizácie a formovania kladného vzťahu žiakov k svojmu rodisku, k svojmu regiónu.
Prostredníctvom tohto predmetu spoznajú žiaci vývoj ľudskej spoločnosti svojho regiónu,
jeho minulosť, tradície, ale aj životný priestor, v ktorom žijú. Naučia sa spoznávať prírodné
krásy, oboznámia sa so životným priestorom, spôsobom života, prírodnými výtvormi
vo svojom regióne, naučia sa vážiť si a chrániť svoje životné prostredie. Oboznámia sa
s ľudovými tradíciami, zvykmi, obyčajam. Spoznajú históriu, sociálne a kultúrne dejiny
svojho regiónu., významné historické medzníky, oboznámia sa s významnými osobnosťami,
spoznajú zemepisné osobitosti svojho regiónu.
Ciele
Cieľom predmetu je pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické
pamätihodnosti nielen svojho regiónu, ale aj celého Slovenska za účelom pestovania úcty
k svojej vlasti, k rodnému kraju a k sebe samému. Ďalej vytvárať podmienky na pestovanie
a rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia a uchovávanie kultúrneho dedičstva našich
predkov, v podobe štúdia tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Prvoradé je tiež rozvíjať
toleranciu voči iným kultúram.
Cieľom je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho
regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich
predkov.
Formy uplatňovania prierezovej témy:
1. Integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu vhodných vyučovacích predmetov.
2. Vytvorenie nových predmetov: História regiónu, Geografia regiónu
Vo výchovno- vyučovacom procese využívame vlastné, nami vytvorené učebnice
pre 5.-7. ročník Histórie regiónu.
Sféry prierezovej témy:
I. Môj rodný kraj
II. Objavujeme Slovensko
III. Tradičná Ľudova kultúra
Realizácia - metódy a formy:
- výlet, exkurzia
- návšteva regionálneho podujatia,
- beseda,
- rozhovor,
- literarno- dramatické formy,
- tvorba projektov,
- vlastná tvorba,
- zážitkové vyučovanie,
- práca s internetom.
2.7.8. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TJR)
Charakteristika
V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov
a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch alebo
aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy.
Ciele
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať
sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu
v skupine, vytvoriť nejaký produkt. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne
s použitím informačných a komunikačných technológií. Cieľom prierezovej témy je to, aby sa
žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba a tím, získavať potrebne
informácie, spracovať ich, utvoriť hypotézu a overiť ju, prezentovať svoju prácu písomné aj
verbálne s použitím IKT.
Formy uplatňovania prierezovej témy:
1. prelína sa všetkými predmetmi,
2. v rámci úspešných projektov,
3. Rovesnícke vzdelávanie: Žiacka univerzita, žiaci učia žiakov
Realizácia - metódy a formy
- výklad - chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva,
- samostatná práca – získať rôzne typy informácii, zhromažďovať, triediť a selektovať
ich,
- formulovať jednoduché uzávery, využívať rôzne typy prezentácii,
- pracú v skupine – prijať kompromis alebo stanovisko inej strany,
- práca s pracovným listom – formálna úprava osobnej agendy, využitie nástrojov IKT,
- nácvik zručnosti – prezentácia vlastnej resp. spoločnej práce žiakov, základy
jednoduchej argumentácie a použitie na obhájenie vlastného postoja,
- rozhovor – kultivované prezentovať svoje názory,
- problémové vyučovanie – návrh postupu riešenia a spracovanie algoritmu,
- projektové vyučovanie – získať rôzne typy informácii, zhromažďovať, triediť
a selektovať ich,
- formulovať jednoduché uzávery, využívať rôzne typy prezentácii.
3.
VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zameriame na :
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
3.1. Hodnotenie (evalvácia) vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove v ZŠ
vychádza z § 55-§ 58 zákona č.245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri hodnotení budeme postupovať podľa
Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy vydané MŠ SR
s platnosťou od 1.5.2011.
Hodnotenie ako výsledok komunikácie žiak– učiteľ– rodič má poznávaciu,
motivačnú a konatívnu funkciu.
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení kladieme dôraz na
prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ a žiakov so špeciálno-pedagogickými
potrebami. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho
hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.
Zásady hodnotenia:
Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a ako
prejav žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter.Učiteľ bere do úvahy
základné vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho mentálnu psychickú
a fyzickú dispozíciu.
Celkové hodnotenie v jednotlivých vyučovacích predmetoch na konci prvého a druhého
polroka zohľadňuje čo najobjektívnejšie žiakove vedomosti, zručnosti a návyky v danom
vyučovacom predmete.
* Pri hodnotení sa snažíme upustiť od tradičných postupov a hodnotenie má 3 roviny:
1. Učiteľ hodnotí žiaka so zreteľom na očakávané výstupy, kompetencie.
2. Porovnanie jednotlivca s ostatnými (neverejné hodnotenie).
3. Rovina vlastného pokroku žiaka – učiteľove, ale aj žiakove individuálne záznamy.
* Pri hodnotení budú nastavené kritériá vecné, zrozumiteľné (ústne, známkou, značkou,
bodmi).
* Učiteľ pri hodnotení (sumatívne, priebežné) bude primerane náročný, taktný, berie ohľad
na vekové zvláštnosti, na zakolísanie žiaka v priebehu roka - rôzne dôvody – rodinné,
indispozícia a pod.), na špeciálne vzdelávacie potreby.
* Učiteľ je povinný preukázateľným spôsobom (zápis do ŽK, písomné oznámenie, osobný
pohovor) oznámiť rodičovi všetky informácie o prospechu a správaní.
* Žiak musí byť z príslušného vyučovacieho predmetu vyskúšaný ústne 2x za ¼, písomne
2x za polrok a ohodnotený.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie, hodnotí klady a nedostatky
hodnotených prejavov či výtvorov.
Pri ústnom skúšaní oznámi výsledok okamžite, pri písomnom do 1 týždňa.
Učiteľ je povinný viesť sústavnú evidenciu o klasifikácii žiakov.
Ak je žiak chorý viac ako 1 týždeň, rozvrhne doplnenia učiva a spätne skontroluje.
Hodnotenie prospechu:
1 – výborný
3 – dobrý
5 - nedostatočný
2 – chválitebný
4 – dostatočný
Za klasifikáciu zodpovedá učiteľ predmetu.
Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného
obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky za celé klasifikačné obdobie.
Pri určovaní klasifikačného stupňa učiteľ hodnotí výsledky objektívne, nesmie podliehať
žiadnemu subjektívnemu, či vonkajšiemu vplyvu.
Učiteľ hodnotí to, čo žiak vie, zmyslom nie je „nachytať“ žiaka na tom, čo nevie.
Riaditeľ školy určí spôsob, akým budú triedni učitelia informovať vedenie školy o stave
klasifikácie v triedach – formuláre na hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov,
závažné problémy osobne konzultovať.
Prípadné problémy - sa prejednávajú na zasadnutiach pedagogických rád a preukázateľne
sú o nich rodičia informovaní.
Na konci polroka v termíne , ktorý určí RŠ, zapíše triedny učiteľ výsledky do predpísanej
dokumentácie.
Klasifikáciu a vysvedčenie spracúva triedny učiteľ.
Evalvačné nástroje
* Pozorovanie, písomné práce, testy, ústne skúšanie, dotazníky, ankety, rozhovory,
projektové metódy, inscenačné hry, výsledky súťaží, olympiád.
* V rámci programu „Zručnosti pre život“ sa začneme zaoberať hodnotením postojov
a kompetencií žiakov – budeme realizovať sebareflexiu, ktorá bude prebiehať na záver
každého dňa v rámci hodnotiaceho kruhu v ročníkoch 1.-4. a na triednických hodinách
žiakov 2. stupňa, prípadne v na niektorých vyučovacích hodinách.
Získavanie podkladov ku hodnoteniu
Metódy, formy a prostriedky:
- sústavné sledovanie výkonov žiaka, jeho pripravenosťou na vyučovanie,
- skúšky diferencované na základe vekuprimeranosti a osobnostných dispozícií– písomné,
ústne, grafické, praktické, pohybové, kontrolné,
- analýza výsledkov činností žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi a podľa potreby
s PPP, lekárom a inými odborníkmi.
Spôsoby získavania podkladov - hodnotiace nástroje:
- ústne skúšanie (individuálny prejav a formou rozhovoru),
- písomné práce, testy,
- pozorovanie, konzultácia medzi vyučujúcimi (hodnotenie správania),
- projektové metódy,
- inscenačné hry,
- výsledky súťaži, olympiád,
- dotazníky, ankety,
- sledovanie postojov a prejavov žiaka, zaznamenávanie zmien (kladov aj nedostatkov),
- spolupráca s triednym učiteľom,
- žiakove portfólio.
Snažíme sa upustiť od tradičných postupov a nahradiť ich postupne novými,
netradičnými. Vo veľkej miere sa využíva tzv. mala pochvala, vo viacerých obmenách.
Neoddeliteľnou súčasťou je aj pravidelný kontakt s rodičmi žiaka, spolupráca s výchovnou
poradkyňou, špeciálnym pedagógom, pripadne PPP. V niektorých prípadoch so sociálnym
kurátorom.
Priebežne informovanie rodičov o školských výsledkoch je zabezpečene
prostredníctvom žiackej knižky a elektronickej žiackej knižky, pripadne slovníčkov
na odkazy.
Od 1. ročníka školskej dochádzky vedieme žiakov k sebahodnoteniu. Postupne by
žiak sám mal byť schopný vystihnúť, čo sa mu podarilo a v čom ma ešte rezervy, čo je jeho
silná stránka. Pre tento spôsob hodnotenia využívame rôzne formy (rozhovor, žiakove
portfólio, dotazník a pod.).
Sebahodnotenie žiaka
Žiak je systematicky vedený k využívaniu a potrebe sebahodnotenia tak, aby dokázal:
- objektívne posúdiť svoje vedomosti a schopnosti,
- porovnávať názory, formulovať svoje myšlienky,
- prijať názory druhých,
- počúvať a vnímať ich,
- uvedomovať si klady a zápory,
- komunikovať,
- obhajovať vlastný názor,
- monitorovať a regulovať svoje učenie,
- hodnotiť svoje výkony, kvalitu svojej práce a schopnosť učiť sa,
- stanoviť si reálne ciele,
- plánovať metódy, ako dosiahnuť stanovene ciele.
Význam sebahodnotenia pre žiakov
Sebahodnotenie umožňuje všetkým žiakom zažiť pocit úspechu.
Umožňuje žiakom:
- poznať svoje slabé a silne stránky, potreby pre ďalší rozvoj,
- hodnotiť svoj postup pri učení a jeho výsledky,
- plánovať proces učenia (ciele, metódy, výsledky),
- aktívne sa zúčastňovať na procese hodnotenia,
- rozvíjať pozitívne sebahodnotenie a seba pochopenie,
- byť zodpovedný za svoje výsledky v učení,
- rozvíjať zručnosti, ktoré sú potrebne pre život,
Význam pre rodičov
Sebahodnotenie žiaka umožňuje:
- pohľad na učenie žiaka,
- komunikovať so žiakom o učení,
- spolupracovať so žiakom na dosiahnutí jeho cieľa/cieľov.
Význam pre učiteľov
Sebahodnotenie žiaka umožňuje:
- plánovať vyučovanie tak, aby zodpovedalo individuálnym potrebám žiakov,
- komunikovať s rodičmi a žiakmi,
- nastaviť realistické ciele,
- analyzovať a skvalitňovať vyučovanie.
HODNOTENIE PROSPECHU PRE ISCED 1
(primárne vzdelanie –1.-4. ročník) orientačné hodnoty ( Percentuálne hodnotenie je orientačné, poslúži pre lepšiu orientáciu v
posúdení zvládnutia učiva formou písomnej práce, testu – použijú sa v tom prípade, ak sa jednotlivé MZ a PK na tom dohodli a schválili.)
1
%
Popis
vyjadrenie
100 – 90% Takmer bezchybný
2
89 – 75%
3
74 – 50%
4
49 – 25 %
5
pod 25%
Známka
Prevládajú
pozitívne zistenia, malé
chyby
Pozitíva a negatíva
sú v rovnováhe
Prevaha chyby
Zásadné
Nedostatky
Slovné vyjadrenie
Frekvencia
vynikajúci, vzorný,
bezchybný, výborný
veľmi dobrý,
nadpriemerný,
chválitebný
priemerný, dobrý
vždy
negatívnych
zistení, výrazné
podpriemerný, citeľné
slabé miesta, dostatočný
nevyhovujúci stav,
nedostatočný
často
často
niekedy
väčšinou,
vždy
HODNOTENIE PROSPECHU PRE ISCED2
(nižšie stredné vzdelanie –5.-9. ročník) orientačné hodnoty ( Percentuálne hodnotenie je orientačné, poslúži pre lepšiu
orientáciu v posúdení zvládnutia učiva formou písomnej práce, testu.)
1
%
Popis
vyjadrenie
100 – 90% Takmer bezchybný
2
89 – 75%
3
74 – 50%
4
49 – 30 %
5
pod 30%
Známka
Prevládajú
pozitívne zistenia, malé
chyby
Pozitíva a negatíva
sú v rovnováhe
Prevaha chyby
Zásadné
Nedostatky
Slovné vyjadrenie
Frekvencia
vynikajúci, vzorný,
bezchybný, výborný
veľmi dobrý,
nadpriemerný,
chválitebný
priemerný, dobrý
vždy
negatívnych
zistení, výrazné
podpriemerný, citeľné
slabé miesta, dostatočný
nevyhovujúci stav,
nedostatočný
často
často
niekedy
väčšinou,
vždy
CELKOV HODNOTENIE PROSPECHU ŽIAKA
Celkove hodnotenie žiaka 1. ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého
polroka na vysvedčení vyjadruje:
prospel (a),
neprospel (a).
Celkove hodnotenie žiaka 2. – 9. ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka
a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:
prospel (a) s vyznamenaním,
prospel (a) veľmi dobre,
prospel (a),
neprospel(a).
Žiak je hodnotený stupňom:
• prospel(a) s vyznamenaním,
ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako
chválitebný; priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší
ako 1,5 a jeho správanie je hodnotene ako „veľmi dobre“;
• prospel(a) veľmi dobre,
ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý;
priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho
správanie je hodnotene ako „veľmi dobre“;
• prospel(a),
ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete,
• neprospel(a),
ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň
prospechu nedostatočný.
Kritéria a ukazovatele pre jednotlivé stupne hodnotenia prospechu
* Úplnosť, ucelenosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných cieľových
vedomostí smerujúcich k dosiahnutiu očakávaných výstupov a kľúčových
kompetencii.
* Kvalita a rozsah získaných zručnosti vykonávať požadované vzdelávacie činnosti.
* Kvalita uplatňovania osvojených vedomosti a zručnosti pri riešení vzdelávacích úloh.
* Kvalita prace s informáciami – zručnosť vyhľadávať, triediť a prezentovať informácie
aj využitím IKT.
* Osvojenie zručností účinné spolupracovať.
* Usilovnosť žiaka, snaha a jeho prístup ku vzdelávaniu.
* Kvalita myslenia, predovšetkým jeho samostatnosť tvorivosť, originalita.
* Kvalita komunikatívnych zručnosti – presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková
správnosť ústneho a písomného prejavu.
* Osvojenie účinných metód samostatného štúdia.
Celkový prospech
* Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho
klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu
jeho správania.
* Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný,
alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích
predmetov, opakuje ročník.
* Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne
zo záväzných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu
v zahraničí.
* Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak
sa za prvý polrok neklasifikuje, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie
náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr
do dvoch mesiacov po skončení prvého polroku.
* Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak
je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta
a dňoch určených riaditeľom školy.
* Žiak, ktorý ma na konci druhého polroku prospech nedostatočný najviac z dvoch
povinných vyučovacích predmetov alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom
hodnotení, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov
opravnú skúšku.
* Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka ma pochybnosti o správnosti klasifikácie na
konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dni odo dňa vydania
vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je
vyučujúcim riaditeľ školy, preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej
štátnej správy v školstve.
* Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho
predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.
* Možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa prvého odseku rozhodne riaditeľ školy.
HODNOTENIE SPRÁVANIA
Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je aj posúdenie správania a prejavov žiakov.
Celkove správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami
a) 1 - veľmi dobre,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - menej uspokojivé,
d) 4 - neuspokojivé.
Výchovné opatrenia
Pochvaly
* Riaditeľ školy môže žiakovi po prerokovaní v pedagogické rade udeliť pochvalu
za výborné výsledky v práci žiaka vždy na konci hodnotiaceho alebo klasifikačného
obdobia.
* Triedny učiteľ môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie za výrazný prejav
iniciatívy v škole alebo za dlhšie trvajúcu úspešnú prácu.
Opatrenia na posilnenie disciplíny
* Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť:
- napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa,
- pokarhanie od riaditeľa.
*Triedny učiteľ môže žiakovi podľa záväznosti previnenia udeliť napomenutie (NTU) alebo
pokarhanie triednym učiteľom (PTU) kedykoľvek v priebehu klasifikačného obdobia,
udelenie pokarhania okamžite oznámi riaditeľovi školy.
*Triedny učiteľ zaznamenáva udelenie výchovného opatrenia do katalógového listu žiaka.
*Riaditeľ školy môže žiakovi po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť pokarhanie RŠ.
*Riaditeľ školy alebo triedny učiteľ oznámi dôvody udelenia výchovného opatrenia
preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka (použije školou používané
tlačiva).
*Za jeden priestupok sa udeľuje žiakovi len jedno opatrenie na posilnenie disciplíny.
Konkrétne kritéria na udeľovanie výchovných opatrení sú rozpracované podrobne
v klasifikačnom a školskom poriadku ZŠ našej školy.
Ochranné opatrenie
Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných
žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a vzdelávanie
do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie,
riaditeľ školy môže použiť ochranne opatrenie, ktorým je okamžite vylúčenie žiaka z výchovy
a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického
zamestnanca. V takom prípade riaditeľ školy bezodkladne privolá:
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc,
c) policajný zbor.
Ochranne opatrenie slúži na upokojenie žiaka.
O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. Tieto
pravidlá môžu byť zmenené len uznesením pedagogickej rady na návrh jednotlivých pedagogických
pracovníkov školy.
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príloha číslo 2 k metodickému pokynu číslo 22/2011- Zásady hodnotenia žiaka
so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole.
Žiaci so ŠVVP majú právo na vzdelávanie, ktorého obsah, formy a metódy
zodpovedajú ich vzdelávacím potrebám a možnostiam, na vytvorenie nevyhnutných
podmienok, ktoré toto vzdelávanie umožňuje, a na poradenskú pomoc školy a školského
poradenského zariadenia.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením sa prihliada
na druh a stupeň ich postihnutia.
Riaditeľ školy môže preradiť mimoriadne nadaného žiaka do vyššieho ročníka bez
absolvovania predchádzajúceho ročníka na základe komisionálnej skúšky.
3.2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Každý zamestnanec musí dostať tvorivý priestor pre svoje uplatnenie. Iniciatíva,
tvorivosť, zodpovednosť a kreativita jednotlivých pedagógov – to je základný kameň
pre úspešnú a kvalitnú prácu.
Škola má vypracovaný vlastný systém hodnotenia číslo2/2010 interný predpis podľa Zákona
317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Každý pedagogický zamestnanec má vypracovaný plán profesijného rastu, ktorý sa
každoročne prehodnocuje. Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov sú súčasťou
pracovného poriadku.
Hodnotenie vykonáva priamy nadriadený jedenkrát ročne, najneskôr do konca
školského roka. O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam. Je podkladom pre rozhodnutie
riaditeľa školy pre :
- ukončenie adaptačného vzdelávania
- pre vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania
- odmeňovanie zamestnancov .
Systém hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na:
- pozorovaní (hospitácie),
- rozhovore so zamestnancom,
- na dosiahnutých výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže,
didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov
na vyšší stupeň školy a pod.),
- sledovaní pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,
- hodnotení výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, spolupráca s rodinou a pod.,
- hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,
- vzájomnom hodnotení učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené
hodiny“),
- hodnotení učiteľov žiakmi.
Základné kritériá pre hodnotenie:
Vyučovacia oblasť:
- výsledky hospitácií a pozorovaní ( metódy práce korešpondujú s hlavnými cieľmi,
- nápaditosť a tvorivosť...),
- klasifikácia a hodnotenie žiakov,
- rozbory žiackych prác ( zošity, výrobky, výrobky, projekty...),
- porovnávacie testy, previerky, výsledky výstupov – 9. ročník,
- podieľanie sa na dobrom mene školy.
Výchovná oblasť:
- · prístup k žiakom, obetavosť, autorita,
- · rešpektovanie porúch učenia a správania žiakov,
- · rešpektovanie a dodržiavanie pracovného poriadku aj školského poriadku,
- · estetizácia prostredia.
Administratíva, pedagogická dokumentácia :
- úroveň pedagogickej dokumentácie,
- včasnosť a presnosť plnenia úloh.
Organizácia školy:
- vedúci metodických orgánov ( MZ a PK ),
- vedúci kabinetných zbierok, koordinátori a iné funkcie.
Triedny učiteľ, triednické práce:
- utváranie vzťahov v kolektíve triedy,
- ovplyvňovanie, riešenie problémov aj ich prevencia,
- dohľad nad fungovaním školského poriadku v triede,
- dohľad nad estetikou triedy,
- práca so žiakmi s poruchami učenia a správania, sledovanie vývinových porúch,
- oficiálna dokumentácia triedneho učiteľa.
Ostatné činnosti:
- nápady, iniciatíva, tvorivosť,
- pedagogická tvorivosť, projekty, granty,
- reprezentácia školy/ súťaže, rôzne aktivity...),
- sebavzdelávanie, rozširovanie si kvalifikácie,
- práca v tíme.
3.3. Hodnotenie (autoevalvácia) školy
Cieľom hodnotenia školy je získať spätnú väzbu na jej kvalitu:
-
aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako
zvládajú požiadavky na ne kladené,
aby aj verejnosť vedela, aké škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené
v ŠkVP.
Dôraz je kladený na:
- konštatovanie úrovne stavu,
-
zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy
a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti,
- posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,
- oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje
slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
- podmienky na vzdelanie,
- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
- prostredie – klímu školy,
- priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania,
- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- výsledky vzdelávania ,
- riadenie školy,
- úroveň výsledkov práce školy.
Kritériom pre nás je:
- spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
- kvalita výsledkov.
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
- dotazníky pre žiakov a rodičov,
- dotazníky pre absolventov školy,
- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,
- SWOT analýza,
- inšpekčné správy,
- podnety a pripomienky organov štátnej správy a samosprávy v školstve,
- podnety a pripomienky rodičov, žiakov, učiteľov, verejnosti, zriaďovateľa,
- správy rodičovskej rady, rady školy.
4. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN
Zvolené predmety a počty hodín odrážajú zameranie. Voliteľné hodiny, uvedené
v Štátnom vzdelávacom programe, v súlade so zameraním buď pridelíme povinným učebným
predmetom, alebo zvolíme nové voliteľné predmety a zaradíme ich do učebného plánu.
Štátny vzdelávací program/ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Farebná legenda:
.nový predmet
Vzdelávacia
oblasť
Predmet/ročník
Jazyk
a komunikácia
slovenský jazyk
a literatúra
NoP – tvorivé
písanie
NoP – tvorivé
čítatanie
NoP –
medialna
komunikácia
NoP - rétorika
prvý cudzí
jazyk
posiln.
predmetu
druhý cudzí
jazyk
posiln.
predmetu
Príroda
a spoločnosť
Človek
a príroda
posilnenie predmetu
..
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8
6
6
6
5
4
4
5
5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
3
3
3
3
21
1
1
1
1
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
3
+2
Prírodoveda
0,5
posiln.
predmetu
+0,5
vlastiveda
.....
1.
3
+2
3
Spolu
49
+1
1
1
1
74
3,5
1
1
1
3
fyzika
1
1
2
1
6,5
5
Chémia
posiln.
predmetu
0,5
0,5
1
2
4
+0,5
1
+0,5
1,5
1
1
5,5
biológia
posiln.
predmetu
1
+1
+0,5
Štátny vzdelávací program/ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Farebná legenda:
.nový predmet
1.
.....
2.
posilnenie predmetu
3.
4.
5.
6.
7.
Vzdelávacia
oblasť
Predmet/ročník
Človek
a spoločnosť
Dejepis
1
1
1
NoP - história
regiónu
geografia
NoP geograf.
regiónu
občianska
výchova
posiln.
predmetu
+1
+1
+1
1
1
Človek
a hodnoty
etická
výchova /náb.
výchova
posiln.
predmetu
NoP - životné
zručnosti
1
0,5
1
1
1
1
1
1
8.
..
9.
Spolu
1
2
14,5
6
1
1
1
5
1
+1
0,5
+1
0,5
4
+0,5
+0,5
0,5
0,5
+0,5
+0,5
1
+0,5
15
7,5
+1
7,5
Matematika a
práca
s informáciami
Matematika
posiln.
Predmetu
Informatika
4
0
4
0
3
3
3,5
4
3,5
4
4
+1
+1
+0,5
+1
+0,5
+1
+1
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
+0,5
+05
+05
+05
+0,5
posiln.
predmetu
informatická
výchova
1
1
33
2,5
1
3
38,5
Človek a svet
práce
pracovné
vyučovanie
1
1
Štátny vzdelávací program/ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Farebná legenda:
Vzdelávacia
oblasť
Umenie
a kultúra
.nový predmet
.....
3.
4.
5.
svet práce
0,5
0,5
1
technika
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
+1
+1
+1
+1
+1
1
1
1
1
1
6.
..
8.
výtvarná
výchova
posiln.
predmetu
hudobná
výchova
2.
posilnenie predmetu
7.
Predmet/ročník
1.
9.
Spolu
1
1
3
7
1
1
7
výchova
umením
posiln. predm.
0,5
0,5
+05
+0,5
1
15
Zdravie
a pohyb
telesná výchova
2
NoP –
Pohybom ku
zdraviu
Spolu povinná
časť
2
2
2
+1
+1
+1
2
2
2
2
2
18
17
18
20
21
21
23
24
24
24
18
192
5
5
5
5
6
6
6
6
6
50
22
23
25
26
27
29
30
30
30
242
Školský vzdelávací program
Voliteľné
hodiny
Spolu :
povinná časť +
voliteľné
hodiny
POZNÁMKY K UČEBNÉMU PLÁNU:
Pri návrhu rozdelenia voliteľných hodín naša škola vychádza z analýz, z úrovne
požadovaných výsledkov žiakov, zo zistení celoeurópskych meraní úrovne vzdelávania
žiakov, ale aj zo špecifických vývojových osobitostí žiakov 1. a 2. stupňa. Nepodstatné pre
nás nie sú ani predstavy a požiadavky rodičov o výchove a vzdelávaní svojich detí.
Týmto spôsobom sa snažíme dosiahnuť, aby žiak aj učiteľ mali vytvorený priestor
na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka v súlade so školskou reformou. Tiež nám záleží
na budovaní kladného vzťahu žiakov ku škole, k vzdelávaniu ako takému a ich potrebe zažiť
pocit úspechu.
Delenie predmetov v jednotlivých ročníkoch:
* Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút.
* Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týždni 0,5 je možné riešiť ako 1 hodinové,
každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou výučbou.
* Výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie možno vyučovať v dvojhodinových
celkoch každý druhý týždeň.
* ETV a NBV sa delia na skupiny podľa záujmu žiakov a rodičov s možnosťou spájať
žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom
žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj
žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny
počas celého školského roka.
* Cudzí jazyk – v primárnom vzdelávaní (ISCED 1) sa vyučuje anglický jazyk,
v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) ako profilujúci anglický jazyk a ako
druhý cudzí jazyk je nemecký, francúzsky a ruský jazyk. CUJ možno spájať žiakov
rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.
* Telesná výchova sa delí na skupiny chlapcov a dievčat s maximálnym počtom
25 žiakov. V 1. až 4. ročníku sa vyučuje spoločne pre chlapcov aj dievčatá.
* Druhý cudzí jazyk (2NEJ a 2RUJ) sa delí podľa záujmu žiakov a rodičov
od 6. ročníka, v ďalších ročníkoch nie je možné zo strany žiaka druhý cudzí jazyk
meniť.
* INF sa delí na skupiny, maximálny počet žiakov v skupine je 17.
* TZP, SVP , TECH sa delí na skupiny, maximálny počet žiakov v skupine je 17.
Komentár novovytvoreným a posilneným predmetom v ŠkVP v jednotlivých
vzdelávacích oblastiach:
ISCED 1
Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Tvorivé čítanie - nový predmet v 1. - 4. ročníku
Vytvorili sme nový predmet s 1 hodinovou dotáciou týždenne v každom
ročníku 1. stupňa. Cieľom predmetu je rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov,
klásť dôraz na čítanie s porozumením, formovať ich literárny vkus výberom
vhodnej mimočítankovej literatúry, veku primeraných autorov literatúry pre deti
a mládež a pracovať s detským časopisom.
Cieľom čítania je pochopenie obsahu prečítaného textu. Žiaci majú možnosť pracovať
s rôznymi druhmi textu z krásnej i náučnej literatúry, využívať detské časopisy, či pracovné
listy. Majú príležitosť rozvíjať svoju detskú fantáziu.
Tento predmet vytvára priestor, aby žiaci prichádzali s netradičnými, originálnymi
nápadmi, aby sa cítili uvoľnene a bezpečne a získavali postupne väčšiu istotu a primeranú
dávku sebadôvery.
Tvorivé písanie - nový predmet v 3. - 4. ročník
Tento predmet sme zaviedli pre žiakov 3. a 4. ročníka s 1 hodinovou
dotáciou týždenne.
Cieľom predmetu je to, aby sa žiaci učili tvorivo pracovať s písaným
krátkym textom, učili sa obmieňať ho, pretvárať a tým hľadať možnosti
mnohorakého vyjadrenia sa prostredníctvom písaného slova. Žiaci majú možnosť na
vyučovaní vytvoriť príbehy, výmysly, vyjadrovať osobné pocity, prerozprávať vlastné
zážitky, vo vyjadrení snov a túžob, básne, spomienky, listy, hrať sa so slovom,
zhromažďovať poznatky. Vytvárať zoznamy, žiadosti, pozvánky, oznámenia, návody na
použitie, reklamy, letáky, vizitky atď. Vyučovanie sa uskutočňuje inovatívnymi metódami
a formami. Žiaci sa učia písať o tom, čo sa ich bezprostredne dotýka, čo ich zaujíma, teší a
trápi.
Prvý cudzí jazyk - nový predmet v 1. a 2. ročníku
Cudzí jazyk od 1. ročníka nie je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.
Už v materskej škole sa však deti cudzí jazyk učia. Preto sme zaviedli anglický
jazyk ako samostatný predmet v 1. a 2. ročníku. Dotujeme ho 2 hodinami
týždenne. Cieľom predmetu je vybudovať pozitívny vzťah k jazyku a zároveň pocit
sebavedomia prostredníctvom hovorenia jednoduchých komunikačných fráz a aktivít.
Učitelia cudzí jazyk vyučujú hravou formou, prostredníctvom hier, riekaniek,
pesničiek, pohybových aktivít a obrázkov. Žiak získa vzťah k predmetu a komunikuje
v cudzom jazyku prostredníctvom sluchovej analýzy. Celá výučba v 1. a 2. ročníku je
zameraná na aktívnu komunikáciu. Žiaci sa zoznamujú s cudzím jazykom, kultúrou
a reáliami.
Poznámka: Ako prvý jazyk poväčšine vyučujeme anglický jazyk, no mali sme aj nemecký
jazyk ako prvý jazyk.
Vzdelávacia oblasť: PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
Prírodoveda – posilnený predmet v 1. ročníku
Vzhľadom na to, že v ŠVP je predpísaná len 0,5 hodinová dotácia v 1. ročníku,
posilnili sme predmet o 0,5 hodiny týždenne.
Pridaná polhodina je využitá na kvalitnejšie osvojenie prebratého učiva, dáva
priestor na dôkladné ukončenie začatej činnosti, výtvarné stvárnenie učiva, ako aj vychádzky
do okolia školy s environmentálnym a regionálnym zameraním.
Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A HODNOTY
Etická a náboženská výchova - posilnený predmet v 1. ročníku
Vzhľadom na to, že ETV a NBV učíme žiakov z viacerých ročníkov
súčasne (skupiny žiakov sú zostavené zo žiakov 1., 2. ročníka a 3., 4.
ročníka) bolo potrebné tieto predmety v 1. ročníku posilniť o 0,5 hodiny
týždenne.
Cieľom oboch predmetov je vychovávať osobnosť, ktorá má svoju
identitu, je sama sebou, má pozitívny vzťah k životu a ľuďom, jej správanie je určované
osobným presvedčením a etickými normami, má zrelý morálny úsudok, je schopná správne
reagovať v neočakávaných zložitých situáciách, spája správne myslenie so správnym
konaním, prijíma a rešpektuje ostatných, je ochotná a schopná spolupracovať.
Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Matematika - posilnený predmet v 3. a 4. ročníku
Predmet sme posilnili o 1 vyučovaciu hodinu týždenne.
Jednohodinová dotácia v 3. a 4. ročníku je využívaná na zautomatizovanie násobilky,
rysovanie na čistej ploche, premieňanie jednotiek dĺžky a hmotnosti, modelovanie
geometrických telies z rôznych materiálov, jednoduchú symetriu, logické hry a hádanky.
Žiaci majú možnosť objavovať geometrické tvary vo svojom okolí, odhadovať vzdialenosti,
skúšať merať reálne dĺžky netradičnými druhmi meradiel. Učitelia sa zameriavajú na
spresnenie vyjadrovania, formuláciu matematických pravidiel, finančnú gramotnosť,
problémové učenie a učenie sa objavovaním. Žiaci objavujú jednoduché matematické
zákonitosti, učia sa obhájiť výsledok svojho postupu a zdôvodniť riešenie.
Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA
Výtvarná výchova – posilnený predmet v 1. až 4. ročníku
Dotovaná 1 hodina týždenne v každom ročníku 1. stupňa je využitá
jednak na upevnenie pracovných návykov – príprava pomôcok, práca
s pomôckami, poriadok na pracovnej ploche, upratanie pomôcok a pracovnej
plochy, umiestnenie prác na výstavku, ale aj na dôkladné stvárnenie
výtvarného diela.
Žiaci majú možnosť podrobnejšie skúmať rôzny výtvarný materiál, využívať rôzne
výtvarné techniky, ktoré vyžadujú viac času - väčšie výtvarné projekty formou skupinových
prác, kombinácie techník a pod. Učitelia využívajú časovú dotáciu na rozvíjanie vzťahu
k umeniu návštevou výstav v galérii, MsKS spojených často s tvorivými dielňami.
Pridaná hodina sa využíva zároveň na zapájanie sa do výtvarných súťaží.
Vzdelávacia oblasť: ZDRAVIE A POHYB
Pohybom ku zdraviu - nový predmet v 2. až 4. ročníku
Tento predmet s jednohodinovou dotáciou za týždeň je zameraný na telesné,
funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím chceme prispieť k upevňovaniu
zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich žiakov.
Na hodinách využívame široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré
prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s dôrazom na hrubú i jemnú motoriku.
Prostredníctvom pohybu, pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňoval zdravotný
stav žiakov. Žiaci získavajú základy z atletiky, športových hier, rytmickej a športovej
gymnastiky, turistiky a plávania.
ISCED 2
Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Mediálna komunikácia – nový predmet v 6. - 8. ročníku
Od 6. až po 9. ročník sme vytvorili pre žiakov nový predmet
s jednohodinovou dotáciou týždenne.
Mediálna komunikácia ako predmet rieši problém ako naučiť deti aktívne
a zodpovedne využívať prostriedky masovej komunikácie, ktoré šíria
poznatky, vedomosti a posolstvá rôznej kvality.
Deti a mládež musia byť schopné posudzovať médiami šírené posolstvá, objavovať v nich
pozitíva napomáhajúce ich osobnému formovaniu. Zároveň však musia vedieť uvedomovať si
negatívne mediálne vplyvy a vedieť ich eliminovať.
Cieľom mediálnej komunikácie je rozvinúť u žiakov mediálnu kompetenciu, to znamená
reflektujúco, kriticky a selektívne využívať médiá a mediálne produkty.
Výučba mediálnej komunikácie má prispieť k lepšiemu poznaniu pravidiel fungovania
mediálneho sveta, napomôcť orientácii a selektívnemu využívaniu médií a ich produktov na
základe výchovno-vzdelávacej a mravnej funkcie.
„Mediálna komunikácia umožňuje ľuďom vykonávať svoje právo slobody vyjadrovania
a právo na informáciu,“ tvrdí Rada Európy.
Rétorika – nový predmet v 6. - 7. ročníku
V 6. a 7. ročníku sme vytvorili pre žiakov nový predmet s jednohodinovou
dotáciou týždenne.
Predmet rétorika – nácvik komunikácie umožňuje žiakom nadviazať
na vedomosti získané na hodinách slovenského jazyka a literatúry
(zo štylistiky, lexikológie, práce s literárnym textom – umeleckým
i odborným, spracovávania informácií) a uplatniť ich v praktickom živote, najmä
v komunikačných činnostiach. Žiak sa naučí dokonalejšie pracovať s textom, spracovávať
informácie a interpretovať ich verbálne – rozvíjať svoje rečové schopnosti.
Úlohou predmetu je naučiť žiakov logicky a účelne spracovávať dostupné informácie,
vyberať správne jazykové a štylistické prostriedky, efektívne ich využívať na presnú
a pohotovú komunikáciu v rozličných životných situáciách.
Prvý cudzí jazyk – posilnenie predmetu v 5. ročníku
Predmet je dotovaný v 5. ročníku jednou hodinou týždenne.
Rozšírenú hodinu využívame na upevňovanie učiva, precvičovanie
a zautomatizovanie jednotlivých komunikačných fráz v cudzom
jazyku a následne k ich využívaniu a rozvoj komunikatívnych
zručností.
Na vyučovacích hodinách učitelia využívajú široké spektrum metód, foriem,
prístupov.
Druhý cudzí jazyk – posilnenie predmetu v 6. až 9. ročníku
Predmet je dotovaný v 6., 7., 8. a 9. ročníku jednou hodinou týždenne.
Rozšírenú hodinu využívame na upevňovanie učiva, precvičovanie
a zautomatizovanie jednotlivých komunikačných fráz v cudzom jazyku
a následne k ich využívaniu a rozvoj komunikatívnych zručností.
Na vyučovacích hodinách učitelia využívajú široké spektrum metód, foriem, prístupov.
Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA
Chémia – posilnenie predmetu v 6. a 7. ročníku
V 6. a 7. ročníku sme pridali dotáciu 0,5 hodiny týždenne v rámci ŠkVP, aby mali
žiaci každý týždeň jednu celú vyučovaciu hodinu na rozvoj kľúčovej
kompetencie – prírodovedná gramotnosť. Je to pre žiakov nový predmet a preto
je dôležité, aby získali kladný vzťah k predmetu práve na základe zážitkového
učenia sa a bádavého riešenia problémov. Vyučovanie chémie je postavené na
pozorovaní pokusov a vyvodzovanie záverov z videného a počutého.
Biológia - posilnenie predmetu v 5. a 7. ročníku
V 5. ročníku sme predmet posilnili týždenne o jednu hodinu a v 7. ročníku
a o 0,5 hodiny na upevňovanie učiva a využívanie regionálneho zamerania v
tomto predmete. Regionálne zameranie predmetu biológia spočíva v poznaní
fauny a flóry regiónu, v ktorom deti žijú a pracujú. Táto dotácia je využívaná
na projektové práce, laboratórne práce a prezentáciu svojich prác
vo vyučovacom procese.
Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
História regiónu – nový predmet v 5. až 7.ročníku
Nový predmet je vytvorený s jednohodinovou dotáciou týždenne v 5., 6.
a 7. ročníku. Vyučuje ho za pomoci vlastných, nami vytvorených učebníc.
Prostredníctvom tohto predmetu žiaci spoznajú vývoj ľudskej spoločnosti svojho
regiónu, jeho minulosť, tradície, ale aj životný priestor, v ktorom žijú. Učia sa spoznávať
prírodné krásy, zoznamujú sa so životným priestorom, spôsobom života, prírodnými
výtvormi vo svojom regióne, učia sa vážiť si a chrániť svoje životné prostredie. Oboznamujú
sa s ľudovými tradíciami, zvykmi, obyčajam. Spoznávajú históriu, sociálne a kultúrne dejiny
svojho regiónu, významné historické medzníky, významné osobnosti a zemepisné osobitosti
svojho regiónu.
Cieľom predmetu je pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické
pamätihodnosti nielen svojho regiónu, ale aj celého Slovenska za účelom pestovania úcty
k svojej vlasti, k rodnému kraju a k sebe samému. Učia sa vytvárať podmienky na pestovanie
a rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia a uchovávanie kultúrneho dedičstva našich
predkov, v podobe štúdia tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Prvoradé je tiež rozvíjať
toleranciu voči iným kultúram.
Geografia regiónu – nový predmet v 8. a 9. ročníku
Nový predmet je vytvorený s jednohodinovou dotáciou týždenne v 8. a 9.
ročníku. Predmet sme vytvorili ako nezávislé pokračovanie predmetu
história regiónu.
Základnou geografickou kompetenciou predmetu je práca s mapou. Žiaci sa
učia pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho,
orientovať sa podľa nej. Učia sa zhotoviť jednoduchý náčrt okolia, posúdiť postavenie Oravy
v porovnaní s ostanými oblasťami Slovenska. V rámci geografického poznávania žiaci
uvažujú, ako zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Oravy a jej oblastí.
Občianska náuka – posilnenie predmetu 8. a 9. ročníku
V 8. a 9. ročníku sme posilnili predmet o 0,5 hodiny týždenne.
Dotovanú hodinu venujeme spoznávaniu histórie nášho mesta, významným
osobnostiam, pamiatkam, prírodným krásam. Žiaci sú vedení k tomu, aby sa
zaujímali o život v meste, v rodine, v komunite, o predstaviteľoch mesta, o spôsobe volieb
poslancov. Učia sa verejnej politike prostredníctvom rôznych metód ako skupinová práca,
tvorba projektov, metódy rozvíjajúce kritické myslenie.
Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A HODNOTY
Etická a náboženská výchova – posilnenie predmetu 8. a 9. ročníku
Podľa ŠVP je celá vyučovacia hodina len v 5., 6. a 7. ročníku. V 8. a 9. ročníku je
podľa ŠVP len 0,5 hodiny. Vzhľadom na to, že ETV a NBV učíme žiakov z viacerých
ročníkov súčasne bolo potrebné tento predmet v 8. a 9. ročníku posilniť o 0,5
hodiny týždenne.
Cieľom rozšírenej hodiny je viesť žiakov k osvojeniu si základných
sociálnych a komunikačných zručností, pozitívneho hodnotenia seba aj
druhých, tvorivého riešenia každodenných situácií v medziľudských vzťahoch
a osvojenie základných pojmov súvisiacich s ochranou prírody a životného prostredia,
k vedeniu žiakov k zodpovednému správaniu a disciplíne.
Životné zručnosti – nový predmet v 5. ročníku
Nový predmet je vytvorený s jednohodinovou dotáciou týždenne v 5. ročníku.
Predmet má za cieľ pôsobiť na žiakov tak, aby boli pozitívne ovplyvňovaní pri získavaní
vedomostí, aby dokázali využívať svoje zručnosti. Učia sa spôsobom slušného správania sa,
učia sa rešpektovať názory iných, vhodne poukázať na chyby, nedostatky a hľadať nové
spôsoby riešenia z určitých okruhov, ako je učenie, hodnotenie a sebahodnotenie, spoločenská
etiketa, hodnoty v živote, v rodine a podobne.
Žiaci sa metódami riadeného rozhovoru, problémovým učením, rolovými hrami vo
dvojiciach i v skupinách, voľným i tvorivým písaním učia uvedomovať si zručnosti potrebné
pre život, ako je spolupráca, tolerancia, zodpovednosť, disciplína, ....
Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Matematika -– posilnenie predmetu 5. až 9. ročníku
V rámci školského vzdelávacieho programu je predmet posilnený
o 0,5 hodinou v 5. a 7. ročníku a o 1 hodinou v 6., 8. a 9. ročníku. Dotácia je
využívaná na rozvoj matematickej gramotnosti a na upevňovanie
a precvičovanie učiva. Učitelia využívajú dotáciu hodín na spresnenie
vyjadrovania žiakov pri preberaní zlomkov, na precvičovanie formulácie matematických
pravidiel, na vysvetľovanie a precvičovanie finančnej gramotnosti, na problémové učenie
a učenie sa objavom.
Vo vyučovaní matematiky využívame tradičné aj netradičné vyučovacie metódy, IKT,
inovačné metódy, individuálny prístup k slaboprospievajúcim a integrovaným žiakom, ale
aj nadaným žiakom, ktorých pripravujeme na matematické súťaže. Dotácia hodín pomáha
rozšíriť učenie o finančnú gramotnosť a prípravu žiakov na testovanie v 9. ročníku.
Informatika - posilnenie predmetu 5. až 9. ročníku
V 5 až 9. ročníku je dotovaná 0,5 hodinou týždenne
na skvalitnenie výučby a rozvoj informačnej a komunikačnej zručnosti
žiakov. Rozvoj IKT je značne pokročilý a je potrebné, aby aj žiaci držali
krok s výdobytkami modernej vedy a techniky.
Informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára
platformu pre všetky ďalšie predmety. Dotáciu využívame na
utvrdzovanie učiva a uplatňovanie kľúčových kompetencií prostredníctvom inovatívnych
metód a foriem práce.
Na hodinách informatiky učitelia okrem obsahu informatiky učia žiakov zodpovednosti,
dôslednosti a vytrvalosti.
Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA
Výtvarná výchova posilnenie predmetu 5. ročníku
Dotovaná jedna hodina týždenne v 5. ročníku je využitá jednak na
upevnenie pracovných návykov – príprava pomôcok, práca s pomôckami,
poriadok na pracovnej ploche, upratanie pomôcok a pracovnej plochy,
umiestnenie prác na výstavku, ale aj na dôkladné stvárnenie výtvarného diela.
Okrem toho je zameraná na environmentálnu výchovu a využívanie
odpadových materiálov v súlade s programom Zelená škola.
Výchova umením posilnenie predmetu 8. a 9. ročníku
V rámci školského vzdelávacieho programu je predmet posilnený
o 0,5 hodinou týždenne v 8. a 9. ročníku. Žiaci majú širokú paletu možností
na realizáciu a sebarealizáciu vlastných názorov, nápadov ako aj možnosť
oboznámiť sa napríklad s filmovou produkciou, s novodobými efektmi
a filmom z prvej éry jeho tvorby. Vytvárajú portrét, karikatúru, tvoria vlastné
projekty, čím nadväzujú na mestské a vidiecke korene umenia.
5. UČEBNÉ OSNOVY
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo
Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy doplnením
hodín predmetom uvedeným v Štátnom vzdelávacom programe a to:
- buď bez doplnenia obsahu, alebo s doplnenými témami, ktoré prehlbujú základné učivo.
- zaradením ďalšieho predmetu z ponúknutých predmetov,
- zaradením ďalšieho predmetu, obsah ktorého si zvolí škola.
Obsahujú:
5.1. Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.
5.2. Ciele predmetu - vychádzajú z kľúčových spôsobilostí.
5.3. Obsah vzdelávania -témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
5.4. Štandard kompetencií – kľúčové spôsobilosti - požiadavky na výstup.
5.5. Stratégie vyučovania - metódy a formy práce – stratégie vyučovania.
5.6. Učebné zdroje – učebnice, odborná literatúra, časopisy, slovníky, MT a didaktické
prostriedky.
5.7. Hodnotenie predmetu.
Voliteľné hodiny sme využili na posilnenie predmetov a vytvorenie nových
predmetov. Učebné osnovy vyučovacích predmetov 1. až 9. ročníka v školskom roku sú
rozpracované v prílohách:
Príloha A/2008_2009
Príloha B/2009_2010
Príloha C/2010_2011
Príloha D/2011_2012
Príloha E/2012_2013
6. Tematické výchovno – vzdelávacie plány vyplývajúce z
UO a štandardov (tematický celok, téma)
Sú rozpracované vyučujúcimi jednotlivých predmetov a sú v elektronickej podobe
uložené u riaditeľky školy, v printovej podobe u každého vyučujúceho príslušného predmetu,
sú k dispozícii k nahliadnutiu.
Výstupy
Požiadavky na vedomosti, zručnosti sú dané v štandardách a v učebných osnovách
jednotlivých predmetov.
7. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a
odborných zamestnancov
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje
u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí,
zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné
kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom
na premenu tradičnej školy na modernú.
Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovnovzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej
vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.
Naša škola zamestnáva kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí
sa pravidelne zúčastňovali priebežného odborného vzdelávania a v nasledujúcom období
absolvujú, podľa individuálneho zaradenia, adekvátne formy kontinuálneho vzdelávania.
Požiadavky jednotlivých učiteľov na kontinuálne vzdelávanie vyplývajú
z ich zaradenia do jednotlivých kuriérových stupňov.
Za prioritnú úlohu považujeme zabezpečiť:
- zvyšovanie profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca na všetkých
stupňoch a pozíciách,
- uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe- adaptačné vzdelávanie
- skvalitňovanie jazykových spôsobilostí a spôsobilostí komunikácie učiteľov cudzích
jazykov,
- získavanie zručností na využívanie IKT vo vyučovacom procese,
- tvorivá práca v zavádzaní a využívaní produktívnych a inovačných metód a foriem
práce pedagogického zamestnanca vo výchovno-vzdelávacom procese,
- priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov o školskom vzdelávacom
programe a o jeho dopĺňaní,
- vzdelávanie k otázkam ľudských práv, tolerancii, predchádzaniu rasizmu a xenofóbii,
- zvyšovanie právneho vedomia, manažérskych a marketingových schopností
a projektového manažmentu pedagogických zamestnancov s dôrazom na vedúcich
pedagogických zamestnancov,
- prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.
Odborný rast pracovníkov zabezpečíme externým a interným vzdelávaním.
Externé vzdelávanie:
-
vybraní pracovníci (v oblasti jazykových zručností a Informatiky poskytované MŠ SR
a MPC.)
Všetci pracovníci (aScAgenda –elektronizácia triednej a školskej agendy, elektronická
žiacka knižka, vysvedčenia...)
iné, ponúkané MPC a inými inštitúciami v prospech školy, dieťaťa
Pravidelné interné vzdelávanie:
- pracovné dielne zamerané na zdokonaľovanie sa v práci s PC a využívaní ostatnej IKT
techniky (fotoaparát, projektor, CD, DVD prehrávač...) vhodných softvérov
a edukačných programov. Ich implementácia do výchovno-vyučovacieho procesu
- metodické popoludnia zamerané na nové formy metódy a stratégie učenia a myslenia,
výmena skúseností, poznatkov, integráciu vyučovania a kooperáciu prípravy
výchovno- vyučovacieho procesu a ostatnej činnosti školy.
- podľa požiadaviek pedagogických zamestnancov a potreby školy
Sebavzdelávanie:
-
samostatné vzdelávanie učiteľov, štúdium
vyhľadávanie informácií na internete a pod.
odbornej
literatúry,
časopisov,
Podrobný a konkrétny plán je rozpracovaný v pláne kontinuálneho vzdelávania.
8. Záver
Školský vzdelávací program Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne
vychádza a plne rešpektuje Štátny vzdelávací program, Zákon 596/2003, Zákon 245/2008
a Vyhlášky MŠ SR a dokumenty rezortu školstva, nariadenia zriaďovateľa, školskej inšpekcie
a je zverejnený na webovej stránke školy: zsdk.info. Celý Školský vzdelávací program
s prílohami je uložený v riaditeľni školy k nahliadnutiu. Je to dokument otvorený a v prospech
výchovno- vyučovacieho procesu žiakov, pedagógov prístupný ku kvalitnejším zme
Mgr.Magdaléna Kubisová
Riaditeľka školy
Zoznam použitých skratiek v tomto dokumente
Skratka
ISCED 1
Názov
Stupeň primárneho vzdelania
ISCED 2
Stupeň nižšieho stredného vzdelania
MŠ SR
ŠVP
ŠkVP
UO
ZŠ
MŠ
SŠ
SZŠ
ŠSZČ
ŠKD
CVČ
ŠJ
ZŠS
MsKS
RŠ
NPU
PTU
CPPPaP
PPP
MPC
SCŠPP
IVP
MZ
PK
Riaditeľ školy
DOV
Napomenutie triedneho učiteľa
Pokarhanie triedneho učiteľa
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a
prevencie
Pedagogicko-psychologická poradňa
Metodicko – pedafogické centrum
Súkromné centrum špeciálneho
pedagogického poradenstva
Individuálny výchovno-vzdelávací
plán
Metodické združenie
Predmetová komisia
ENV
MDV
Názov
Pedagogická rada
Špeciálne výchovno –vzdelávacie
potreby
Informačno – komunikačné
technológie
Didaktické hry
Účelové cvičenia
Žiacky prlament
Materiálno- technické
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Porucha správania/učenia
Okresný úrad
Európska únia
Osobný počítač
Organizácia spojených národov
Projekt informatizácie regionálneho
školstva
Projekt „Funkčná gramotnosť učiteľa“
Cudzí jazyk
Dopravná výchova - výchova k
bezpečnosti v cestnej premávke
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
MUV
Multikultúrna výchova
OZZ
OSR
Ochrana života a zdravia
Osobnostný a sociálny rozvoj
Regionálna výchova a tradičná ľudová
kultúra
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Finančná gramotnosť
Výpočtová technika
Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky
Štátny vzdelávací program
Školský vzdelávací program
Učebné osnovy
Základná škola
Materská škola
Stredná škola
Stredná zdravotná škola
Školské stredisko záujmovej činnosti
Školský klub detí
Centrum voľného času
Školská jedáleň
Zariadenie školského stravovania
Mestské kultúrne stredisko
Skratka
PR
ŠVVP
IKT
DH
UC
ŽP
MT
BOZP
ADHD/ADD
OÚ
EÚ
PC
OSN
PIRŠ
FIT
CJ
RGV
TJR
FIG
VT
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Príroda a spoločnosť
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Predmet
Skratka predmetu
Slovenský jazyk a literatúra
Tvorivé písanie
Tvorivé čítatanie
Medialna komunikácia
Rétorika
Cudzí jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Francúzsky jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
História regiónu
SJL
TPI
TCI
MEK
RET
CUJ
ANJ
NEJ
RUJ
FNJ
PRI
VLA
FYZ
CHEM
BIO
DEJ
Geografia
Geografia regiónu
Občianska náuka
Etická výchova
Človek a hodnoty
Náboženská výchova
Životné zručnosti
Matematika
Matematika a práca s informáciami Informatika
informatická výchova
pracovné vyučovanie
Človek a svet práce
svet práce
technika
výtvarná výchova
Umenie a kultúra
hudobná výchova
výchova umením
telesná výchova
Zdravie a pohyb
Pohybom ku zdraviu
HSR
GEO
GER
OBN
ETV
NBV
ZIZ
MAT
INF
INV
PVU
SVP
TECH
VYV
HUV
VYU
TEV
PKZ
Download

Základná škola s materskou školou Lehôtka