www.sahy.sk
Šahy
Hontianske listy
XXII. ročník
február 2013
2. číslo
Odovzdali mestské ocenenia za rok 2012
18. januára 2013 sa konalo slávnostné
zasadnutie mestského zastupiteľstva, na
ktorom odovzdali mestské ocenenia za
rok 2012, a to titul Čestný občan mesta
Šahy, Ceny mesta Šahy a Ceny primátora
mesta Šahy.
Po úvodnom hudobnom programe pedagógov Základnej umeleckej školy v Šahách otvoril zasadnutie a prítomným sa
prihovoril primátor mesta. Vedúca knižnice Marta Solmošiová oboznámila prítomných so zásluhami vyznamenaných a
primátor mesta Ing. Ján Lőwy spolu so
zástupcom primátora Ing. Tomášom Barátim odovzdali zaslúžené ocenenia.
Cenu primátora mesta Šahy za rok
2012, ktorú udeľuje primátor občanom
alebo kolektívu za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, odovzdal nezisko-
súťaží a za šírenie dobrého mena mesta
Šahy doma i v zahraničí. Cenu prevzal
predseda klubu František Révész.
Cena mesta Šahy sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o výstavbu, rozvoj,
propagáciu a zveľaďovanie mesta, ako aj
za vzornú reprezentáciu mesta v oblasti
vedy, školstva, kultúry, umenia a športu.
Mestské zastupiteľtsvo v Šahách udelilo Cenu mesta Šahy za rok 2012
PaedDr. Beáte Bazalovej za úspechy,
ktoré dosiahla v súčasnej slovenskej literatúre ako úspešná spisovateľka a za šírenie dobrého mena mesta Šahy.
Mestské zastupiteľstvo udelilo Cenu
mesta Šahy za rok 2012 Ladislavovi
Molnárovi, zakladateľovi charitatívneho
občianskeho združenia Human Internatio-
Cena 0,35 €
Z obsahu
Aukčné predaje
2.–3. str.
Politika, politikárčenie
6. str.
Vianoce v Kubáňove
(1956 a 2012) 7. str.
...don Alojz Koza 9. str.
Športové podujatia
12. str.
októbra 2012 stalo naším družobným mestom. Tejto udalosti predchádzalo množstvo spoločných,
hlavne kultúrnych, podujatí, ktoré sa v roku 2000 začali výmennými výstavami výtvarníkov
oboch miest. Neskôr výraznejšou
spoluprácou v oblasti hosťovania
kultúrnych telies na významných
mestských podujatiach, v oblasti
športu a mládežníckej spolupráce, ako i v oblasti školstva.
Najväčší podiel podpory v oblasti
tejto spolupráce mal primátor
mesta Veresegyház. Preto mestské zastupiteľstvo v Šahách udelilo titul Čestný občan mesta
Šahy za rok 2012 Bélovi Pásztorovi, primátorovi mesta Veresegyház. Béla Pásztor, ktorý žiZľava: Béla Pásztor, PaedDr. Beáta Bazalová, Ladislav Molnár, František Révész,
vot mesta riadi bez prerušenia už
Ing. Ján Lőwy, PaedDr. Angelika Révész a Ing. Pál Zachar ml.
48 rokov, sa významným spôvému fondu Pečať mesta Šahy – Sigil- nal, za záslužnú prácu v oblasti dobrovoľ- sobom zaslúžil o rozvoj dlhoročnej
lum Oppidi Saag za dlhoročné organizo- níctva a charity v meste Šahy, v rámci Slo- spolupráce miest, ktorá bola spečatená podpisom družobnej zmluvy o spolupráci
vanie kultúrnych podujatí v meste Šahy na venska i v zahraničí.
Zastupiteľstvo udelilo Cenu mesta Ša- medzi mestami Šahy a Veresegyház v obvysokej kultúrnej a spoločenskej úrovni,
za šírenie dobrého mena mesta Šahy u nás hy za rok 2012 aj 27. skautskému zboru lasti kultúry, umenia, športu a inštitúcií pôi v zahraničí. Cenu prevzala štatutárna zás- svätého Imricha v Šahách za nezištnú sobiacich v oboch mestách, ako aj za šíretupkyňa neziskového fondu PaedDr. An- prácu, ktorú vykonáva kolektív s pokorou nie dobrého mena mesta Šahy vo svete.
Ocenení sa zároveň zapísali do Pamäta dobrým úmyslom v prospech ľudí, obygelika Révész.
Primátor udelil Cenu primátora mesta vateľov mesta a regiónu. Cenu prevzal nej knihy mesta Šahy.
Oslávencov a prítomných primátor priŠahy za rok 2012 aj Olympijskému klu- Ing. Pál Zachar ml.
Výnimočnou udalosťou v živote každé- jal na priateľskej recepcii.
bu Alojza Szokolyiho za propagáciu špor-štu a zdravého životného štýlu medzi mlá- ho mesta sa stáva akt udelenia titulu nodežou, za organizovanie masových špor- siteľa čestného občianstva.
Ocenených za rok 2012 predstavíme na
Mesto Veresegyház (Maďarsko) sa
tových podujatí, za šírenie olympijskej
myšlienky organizovaním vedomostných podpisom zmluvy o spolupráci zo dňa 15. 4. a 5. strane Hontianskych listov.
Hontianske listy
február 2013
2
INFORMÁCIE
Z RADNICE
Zápisnica mestskej školskej rady rozvírila
živú diskusiu, hlavne zainteresovaných
28. zasadnutie mestského zastupiteľstva
/MsZ/ v Šahách, ktoré viedol primátor Ing.
Ján Lőwy, sa konalo 30. januára 2013 za
účasti 10 poslancov.
Po otvorení, voľbe návrhovej komisie a
určení overovateľov zápisnice pri kontrole
plnenia zročných uznesení konštatovali, že
sa po stretnutí s miestnymi podnikateľmi
uskutočnilo aj rokovanie so spoločnosťou
Tectum Novum v Zemnom, ktorá patrí medzi najvýznamnejších výrobcov drevených
konštrukcií na Slovensku. Spoločnosť po
zistení skutočného stavu telocvične T–18
v krátkom čase predloží svoj návrh na riešenie situácie.
Nakoľko v rámci interpelácie poslancov
odznela len jedna poznámka o stave rekonštrukcie budovy autobusovej zastávky,
poslanci prakticky bez pripomienok schválili, resp. zobrali na vedomie predložené
správy. Návrh plánu práce zastupiteľstva na
prvý polrok 2013 (zasadnutia budú mesačne) a správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta za rok 2012 poslanci schválili jednomyseľne a bez pripomienok.
Podobným tempom schvaľovali aj jednot-
livé materiály predložené v organizačných
opatreniach. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o určení objemu finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení, ktorý bol predložený
ako mimoriadna správa z dôvodu legislatívnych zmien, poslanci schválili bez pripomienok (dvaja sa zdržali hlasovania). Ďalšie tri
predložené materiály (zmluvu na zber, odvoz a zhodnocovanie triedeného odpadu firmou Mikona plus, zmluvu o odvezení a
ukladaní tuhého komunálneho odpadu a interného odpadu na skládke v Sikenici firmou Mikona plus, dodatok č. 1 k zmluve č.
21/1994 o združení obcí o podieľaní sa na
nákladoch spojených s uzavretím skládky
TKO Šahy – Holá Stráž) schválili podobným spôsobom jednomyseľne.
Pri prerokovaní dotácie pre SAD Nové
Zámky na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Šahách v roku 2013
sme sa dozvedeli, že vlani týmito spojmi
cestovalo 32 658 ľudí, čo je určitý nárast
oproti roku 2011. Mesto v roku 2013 bude dotovať MHD sumou 12 560 eur. Poslanci túto
dotáciu schválili, jeden poslanec sa zdržal
hlasovania. Jednomyseľne ale schválili podmienky opätovnej dražby na predaj nehnuteľnosti (bývalá lekáreň Alba) s výkričnou
cenou 96 700 eur, podobne ako zmluvu na
prenájom nehnuteľnosti bývalej Lagúny za
ročné nájomné 5015 €.
Zastupiteľstvo po informácii o možnosti
výstavby mestských nájomných bytov odporučilo spraviť predbežný prieskum na zistenie záujmu o takéto byty a na základe týchto poznatkov sa k tomuto návrhu vrátia na februárovom zasadnutí. MsZ potvrdilo pridelenie uvoľnených mestských bytov pre 2 uchádzačky (Mária Balogová a Monika Styaszná).
Vo všeobecnej diskusii odznela pripomienka o užívaní služobného motorového vozidla. Najviac rezonovali postrehy na interný
pracovný materiál mestskej školskej rady o
situácii šahanských materských škôl. Nesúhlas s načrtnutým možným zrušením materskej školy na Homoku a v Preseľanoch nad
Ipľom vyjadrilo asi 10-12 zainteresovaných
prítomných rodičov, zamestnancov, resp. obyvateľov. Primátor, ale aj niektorí poslanci
poukázali na výsledok finančno-ekonomickej
analýzy, z čoho vyplýva, že nejaké zmeny
budú musieť nastať.
Dvojhodinové zasadnutie ukončil primátor mesta.
-š-
Aukčný predaj budovy bývalej lekárne Alba
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Šahy č.
3/2011 – Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Šahy a § 9a ods. 1 písm. b/ zákona
138/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov mesto
Šahy ako vlastník nehnuteľností
vypisuje dobrovoľnú dražbu na
odpredaj majetku mesta.
Predmet dražby: budova s. č.
38 na pozemku p. č. 49/2 a pozemok p. č. 49/2, k. ú. Šahy, J.
Kráľa 3, Šahy (bývalá lekáreň
ALBA), evidované na LV č. 1,
vlastník mesto Šahy.
Vyvolávacia cena nehnuteľnosti do dražby je určená a schválená uznesením mestského zastupiteľstva v Šahách č. 28-V.f/13-Z
z 30. 1. 2013 vo výške 96 700 €.
Vyvolávacia cena vychádza zo
znaleckého posudku č. 75/2012
zo dňa 1. 10. 2012 odb. znalca
Ing. Eduarda Rácza.
Aukčný predaj sa uskutoční
dňa 14. marca 2013 o 13.00 hod.
v divadelnej sále budovy Mestského úradu na Hlavnom námestí č. 1 v Šahách.
Tohto predaja sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby,
ktoré vložili dražobnú zábezpeku na účet mestského úradu Šahy číslo 0028618822/0900 SLSP
Šahy, a to 10 % vyvolávacej ceny najneskôr 10 min. pred začatím verejnej dražby. Záujemca
o aukčný predaj nebytových
priestorov musí mať vyrovnané
všetky záväzky voči mestu Šahy.
Aukčný predaj vedie licitátor, ktorý oboznámi účastníkov s
podmienkami aukčného predaja.
Vyššiu ponuku účastník aukčného predaja signalizuje zdvihnutím očíslovanej tabule, ktorú obdrží pred započatím dražby.
Aukčný predaj budovy bývalej polikliniky
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Šahy č.
3/2011 – Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Šahy a §-u 9a ods. 1 písm. b/ zákona 138/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov mesto Šahy ako vlastník nehnuteľností vypisuje dobrovoľnú dražbu na odpredaj majetku mesta.
Predmet dražby:
a/ p. č. 1753/2 – zast. pl. o výmere 657 m2, budova so súp.
č. 589,
b/ p. č. 1753/1 – zast. pl. o výmere 482 m2,
c/ p. č. 1754 – zast. pl. o výmere 104 m2, garáže bez súp.
č., (areál bývalej polikliniky,
vrátane budovy), evidované na
LV č. 1, vlastník mesto Šahy.
Vyvolávacia cena uvedenej
nehnuteľnosti do dražby je určená a schválená uznesením mestského zastupiteľstva v Šahách č.
25-VI.e/12-Z z 31. 10. 2012 vo
výške 116 000 €. Vyvolávacia cena vychádza zo znaleckého posudku č. 83/2012 zo dňa 23. 10.
2012 odb. znalca Ing. Eduarda
Rácza.
Aukčný predaj sa uskutoční
dňa 14. marca 2013 o 14.00 hod.
v divadelnej sále budovy Mestského úradu na Hlavnom námestí č. 1.
Tohto predaja sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby,
ktoré vložili dražobnú zábezpeku na účet mestského úradu Šahy číslo 0028618822/0900 SLSP
Šahy, a to 10 % vyvolávacej ceny najneskoršie 10 min. pred začatím verejnej dražby. Záujemca o aukčný predaj nebytových
priestorov musí mať vyrovnané
všetky záväzky voči mestu Šahy.
Aukčný predaj vedie licitátor, ktorý oboznámi účastníkov
s podmienkami aukčného predaja. Vyššiu ponuku účastník aukčného predaja signalizuje zdvihnutím očíslovanej tabule, ktorú
obdrží pred započatím dražby.
Časový limit na vyššiu ponuku je jedna minúta po odznení
poslednej ponuky. Minimálna
Časový limit na vyššiu ponuku je jedna minúta po odznení
poslednej ponuky. Minimálna
výška vyššej ponuky je 100 €.
Právo na predaj získa ten, kto
ponúkne najvyššiu sumu. Dražobná zábezpeka sa odpočíta
z konečnej sumy.
Ostatným účastníkom, ktorí
v dražbe boli neúspešní, sa dražobná zábezpeka vráti. Vydražiteľ v prípade, že nepodpíše zmluvu s najvyššou ponúknutou sumou do 30 dní odo dňa uskutočnenia dražby, stráca dražobnú zábezpeku, táto prepadne v prospech
mesta Šahy.
Účastnícky poplatok je 10 €,
pre verejnosť je vstupné 1 €.
Ing. Ján Lőwy
primátor mesta
výška vyššej ponuky je 100 €.
Právo na predaj získa ten, kto ponúkne najvyššiu sumu. Dražobná zábezpeka sa odpočíta z konečnej sumy.
Ostatným účastníkom, ktorí
v dražbe boli neúspešní, sa dražobná zábezpeka vráti. Vydražiteľ v prípade, že nepodpíše
zmluvu s najvyššou ponúknutou
sumou do 30 dní odo dňa uskutočnenia dražby, stráca dražobnú zábezpeku, táto prepadne v
prospech mesta Šahy.
Účastnícky poplatok je 10 €,
pre verejnosť je vstupné 1 €.
Ing. Ján Lőwy,
primátor mesta
Hontianske listy
február 2013
INFORMÁCIE
Aktivity vedenia mesta
za mesiac december
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta:
3. jan. – rokoval s novou riaditeľkou Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti o možnostiach spolupráce v roku 2013 a o organizačných zmenách v spoločnosti, nakoľko od 1. jan. 2013 bol na
funkciu riaditeľa a vedúceho odštepného závodu v Leviciach menovaný Ľubomír Kamenár;
7. jan. – rokoval s predstaviteľmi spoločnosti Mikona plus o
zmluve odvozu a ukladania tuhého komunálneho odpadu;
8. jan. – sa zúčastnil na novoročnom prijatí prezidentom
v Primaciálnom paláci;
10. jan. – rokoval s predstaviteľmi družobného mesta Vác o
ďalších možnostiach spolupráce v roku 2013;
12. jan. – zúčastnil sa spomienkovej slávnosti na spoluzakladateľa Klubu dôchodcov v Šahách, organizovanej pri príležitosti
druhého výročia úmrtia Ing. Pavla Kajtora;
14. jan. – rokoval o ponuke možnosti výstavby malometrážnych bytov v Šahách;
15. jan. – rokoval o príprave spoločného projektu s vedením
mesta Veresegyház o cezhraničnej spolupráci v oblasti kultúry;
16. jan. – s predsedami a podpredsedami komisií pri mestskom
zastupiteľstve prerokoval pripravovaný návrh rozpočtu na rok 2013;
18. jan. – na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
odovzdal mestské ocenenia za rok 2012;
21. jan. – s predstaviteľmi agentúry SARIO rokoval o realizačných možnostiach investičného zámeru spoločnosti Zamperla, s. r. o.;
22.–23. jan. – sa zúčastnil na rokovaní Rady ZMOS, kde sa
rokovalo o aktuálnych otázkach miest a obcí, predovšetkým o zmenách zákonov v školstve;
24. jan. – na novoročnom stretnutí vedúcich predstaviteľov verejných inštitúcií v meste im vyslovil poďakovanie za vykonanú
prácu v roku 2012.
-ZP-
Knižničné podujatia vo februári
14. febr., 17.00 – Otvorenie výstavy Šahanské inšpirácie
v Mestskej knižnici Lajosa Katonu vo Váci
15. febr., 15.00 – Literárny klub žien pri knižnici
19. febr., 8.30 – Obvodné kolo v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku pre žiakov ZŠ
19. febr. od 8.00 do 17.00 – Medzinárodný maratón v čítaní
19. febr., 14.30 – Najaktívnejší čitatelia v roku 2012 – vyhodnotenie
22. febr., 16.00 – Otvorenie výstavy študentky Évy Jámbor
v Galérii Ipeľ
Výročná členská schôdza Kruhu priateľov Hontianskeho múzea
a galérie sa uskutoční 25. februára 2013 o 16.00 hod. v Galérii Ľudovíta Simonyiho v Šahách.
Zápis detí do šahanských ZŠ
Základná škola Janka Kráľa /Mládežnícka 24/
– 8. februára 2013, piatok: 14.00 – 17.00
– 9. februára 2013, sobota: 9.00 – 12.00
Základná škola na Ul. E. B. Lukáča č. 6
– 8. februára 2013, piatok: 14.00 – 17.00
– 9. februára 2013, sobota: 8.00 – 12.00
Do pozornosti dopisovateľov
Prosím našich dopisovateľov, aby svoje články do marcového
čísla Hontianskych listov odovzdali najneskôr do 20. februára
([email protected]).
Peter Štrba, zodp. red.
3
Z RADNICE
Aukčný predaj
budovy „Zelený kríž”
V zmysle § 9a ods. 4 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta mesto Šahy – ako
vlastník nehnuteľností – vypisuje dražbu na odpredaj majetku mesta.
Predmet dražby: budova na
pozemku v k. ú. Šahy na parc.
č. 539/1 „C-KN” – zast. plocha
o výmere 331 m2, stavba so s.
č. 1037 (budova – Zelený
kríž) a pozemok parc. č. 539/1
a pozemok parc. č. 539/2 – zast.
plocha o výmere 1017 m2 evidované na LV č. 1, vlastník
mesto Šahy.
Vyvolávacia cena uvedených nehnuteľností je stanovená znaleckým posudkom č.
91/2012 odborného znlaca Ing.
Eduarda Rácza vo výške
65 200 € a schválená uznesením mestského zastupiteľstva
v Šahách č. 27-IV.c/12-Z zo
dňa 12.12.2012.
Aukčný predaj sa uskutoční 12. marca 2013 o 14.00
hod. v divadelnej sále Mestského úradu v Šahách na Hlavnom
námestí č. 1.
Tohto predaja sa môžu zúčastniť fyzické a právnické
osoby, ktoré vložili dražobnú
zábezpeku na účet MsÚ číslo
0028618822/0900 SLSP Šahy,
a to 10 % vyvolávacej ceny najneskôr 10 min. pred začatím
verejnej dražby. Záujemca o
aukčný predaj nebytových priestorov musí mať vyrovnané
všetky záväzky voči mestu Šahy.
Aukčný predaj vedie licitátor, ktorý oboznámi účastníkov
s podmienkami aukčného predaja. Vyššiu ponuku účastník
signalizuje zdvihnutím očíslovanej tabule, ktorú dostane
pred začatím dražby.
Časový limit na vyššiu ponuku je jedna minúta po odznení poslednej ponuky. Právo na
kúpu získa ten, kto ponúkne
najvyššiu sumu. Minimálna
výška vyššej ponuky je 100 €.
Dražobná zábezpeka sa odpočíta z konečnej sumy. Ostatným
účastníkom, ktorí v dražbe boli
neúspešní, sa dražobná zábezpeka vráti.
Vydražiteľ v prípade, že nepodpíše zmluvu s najvyššou
ponúknutou sumou do 30 dní
odo dňa uskutočnenia dražby,
stráca dražobnú zábezpeku, ktorá prepadne v prospech mesta
Šahy.
Účastnícky poplatok je 10 €,
pre verejnosť je vstupné 1 euro.
Ing. Ján Lőwy
primátor mesta
Pokladničné hodiny na mestskom úrade
Pondelok až štvrtok: 8.00 – 11.00
Piatok:
8.00 – 11.00
13.00 – 15.00
13.00 – 14.30
Pokladňa sa nachádza na prízemí vpravo
úplne na konci chodby, číslo dverí 19.
V roku 2013
Narodili sa
Kinga Vargová – 8. januára 2013
Emma Bakóová – 10. januára 2013
Emese Prétorová – 12. januára 2013
Adrián Ozank – 18. januára 2013
Oliver Koncz – 18. januára 2013
Alex Nemčok – 28. januára 2013
Opustili nás
Mária Heimlichová /* 1927/ – 21. decembra 2012
Michal Zahorec /* 1929/ – 7. januára
Zuzana Bodnárová /* 1952/ – 9. januára
Alžbeta Vidová /* 1917/ – 12. januára
Ladislav Csernyansky /* 1961/ – 14. januára
Rudolf Németh /* 1951/ – 19. januára
Verona Jurštáková /* 1931/ – 22. januára
Hontianske listy
február 2013
4
Nositelia mestských ocenení v Šahách a rok 2012
Béla Pásztor sa narodil 27.
februára 1938 v Balogu nad Ipľom. Na jar roku 1946 bola jeho
rodina deportovaná do maďarskej dediny Ipolyvece, odkiaľ sa
v roku 1948 presťahovala do
obce Erdőkertes (do júna 1956
Erdőváros – časť obce Veresegyház). Tu navštevoval základnú školu a natrvalo sa usadil. Po
absolvovaní Gymnázia v Ráckeve získal výučný list nástrojára, neskôr vysokoškolský diplom z politických vied so zameraním na činnosť národných výborov.
V roku 1960 sa oženil s Erzsébet Gregus, s ktorou má tri
deti (Béla, Tamás a László). Po
svadbe pracoval ako dispečer,
od roku 1963 sa stal vedúcim
zbrojárskeho podniku v meste
Dunakeszi. Od januára 1964 bol
vedúcim osvetového domu vo Veresegyházi. S nasadením organizoval spoločenský život obce,
k ambicióznym projektom patrí
založenie speváckeho zboru a
iných kultúrnych skupín a klubov.
V auguste 1965 ho vedenie
okresu a obyvatelia obce oslovili s požiadavkou stať sa predsedom tamojšieho národného
Čestný občan mesta Šahy
výboru. Ponuku prijal a od 1.
septembra 1965 zastával funkciu predsedu miestneho národného výboru. Vykonával ju do
roku 1990, odkedy bol vo všet-
Cena mesta Šahy
PaedDr. Beáta Bazalová je absolventkou Pedagogickej fakulty v Nitre s aprobáciou slovenský jazyk a výtvarná výchova.
Žije a pracuje v Šahách, je zástupkyňou riaditeľa v Základnej škole na Ul. E. B. Lukáča
v Šahách, 5 rokov je členkou redakčnej rady
mesačníka Hontianske listy. Je vydatá, má
dvoch synov. V roku 2008 sa na pultoch
kníhkupectiev objavil jej prvý román Ako
na hojdačke. Nasledovali ďalšie: v roku
2009 Láska na druhý pokus, 2010 Obraz a
v roku 2012 bol pokrstený najnovší román
Nemiluješ, zomrieš. Posledné tri knihy
vydalo prestížne vydavateľstvo Ikar.
Beáta Bazalová sa presadila v súčasnej
slovenskej literatúre ako úspešná spiso-
kých komunálnych voľbách
zvolený za primátora mesta Veresegyház. Život tejto obce,
resp. mesta, riadi bez prerušenia
už 48 rokov.
Ladislav Molnár maturoval na Strednej poľnohospodárskej škole v Šahách. Je
ženatý a vychováva troch synov. Na základe talentových
skúšok pôsobil v divadle Matesz v Komárne, neskôr v divadle Thália v Košiciach. Po
návrate domov sa stal kostolníkom v Šahách. V roku 1990
si ho obyvatelia Ipeľských
Úľan zvolili za starostu,
v tejto funkcii zotrval do roku
2006. Zrejme v tomto čase sa
zrodila myšlienka pomoci
ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.
Občianske združenie Human International založil vo
februári 2006 s podporou rakúskej medzinárodnej organizácie pomoci. V súčasnosti
táto spolupráca prerástla do
podpory zo strany viacerých
rakúskych inštitúcií, starostov aj jednotlivcov, ktorí prostredníctvom
OZ Human International darúvajú vybavenie nemocníc, domovov dôchodcov, škôl,
vateľka. Autorskými stretnutiami po celom
Slovensku i v médiách propaguje nielen
svoju tvorbu, ale i mesto Šahy, v ktorom
s rodinou žije, pracuje a tvorí.
Pod jeho vedením sa z obce
stalo mesto s 16 500 obyvateľmi. Boli vybudované inžinierske
siete, prebehla rekonštrukcia verejných miest a budov. So zvýšením počtu obyvateľstva sa
zmodernizovala infraštruktúra –
jasle, materské a základné školy,
ktoré boli zrenovované alebo
postavané v posledných desiatich rokoch, napĺňajú kritériá
európskeho štandardu.
Samospráva v súčasnosti zamestnáva 600 ľudí. Obec charakterizuje čulý kultúrny život,
ktorý umožňuje obyvateľom a
návštevníkom mesta zmysluplné trávenie voľného času. Známe je jediné medvedie centrum
v krajine, ktoré ročne navštívi až
140 tisíc návštevníkov.
Popri mnohých spoločenských povereniach a funkciách,
za svedomité plnenie ktorých
bol ocenený množstvom čestných uznaní, diplomov, medailí
a vyznamenaní, Béla Pásztor
niekoľko desiatok rokov podporuje rozvoj obcí a miest obývaných Maďarmi v Karpatskej
kotline nielen na Slovensku, ale
aj v Sedmohradsku, Podkarpatsku a Dolnej zemi.
krízových centier všade tam, kde je to potrebné a kam je možné dopraviť potrebný
materiál.
Záslužnou a namáhavou prácou, ktorú
vykonáva i v prospech obyvateľov mesta
Šahy a okolia, ako i v prospech ľudí v núdzi,
šíri dobré meno mesta Šahy.
(4.–5. strana: -š-)
Hontianske listy
Prvý skautský zbor v Šahách bol založený v roku 1927, no po druhej svetovej
február 2013
vojne bola jeho činnosť znemožnená.
27. skautský zbor svätého Imricha
5
v Šahách pod vedením Františka Králika
st. bol založený 19. septembra 1992. V súčasnosti má 56 členov. Každoročne organizujú spoločné 10-dňové skautské tábory
s inými zbormi, zúčastňujú sa všetkých
táborov Zväzu skautov maďarskej národnosti na Slovensku. Skauti sa zapájajú aj do
dobrovoľných podujatí na úseku verejnoprospešnej činnosti, napríklad v rámci programu Most lásky (Szeretethíd) alebo Gerilla Gardening. Naše mesto reprezentujú nielen na všetkých všezväzových podujatiach
skautov (športové a prekážkové súťaže,
kvízy atď.), ale aj na rôznych celoslovenských i medzinárodných podujatiach
v Maďarsku, Anglicku a USA.
Cena primátora mesta Šahy
Neinvestičný fond Pečať mesta Šahy –
Sigillum oppidi Saag bol založený v roku
1999. Zakladateľom fondu bol Péter Hunčík, psychiater, spisovateľ, čestný občan
nášho mesta.
Cieľom neinvestičného fondu, ako aj
všetkých jeho aktivít, je podpora duchovného rozvoja mesta Šahy, finančná podpora
obnovy kultúrnych pamiatok mesta a organizovanie podujatí, ktoré majú svojím intelektuálnym charakterom pozitívne vplývať
na spolunažívanie obyvateľov národnostne
zmiešaného územia. Kultúrno-spoločenské
podujatia, organizované pod taktovkou
správnej rady, sa pravidelne konajú v priestoroch Menora Saag Centrum Artis – miestnej zrekonštruovanej synagógy a jej Európskeho dvora.
Neinvestičný fond Pečať mesta Šahy pravidelne organizuje rôzne kultúrno-spoločenské podujatia – koncerty, besedy, festivaly, v čase trvania ktorých sa Šahy stávajú
centrom celoslovenského i medzinárodného
diania. Nosnými a tradičnými podujatiami
fondu sú Stretnutia v Poiplí a Vianočné
ohrievadlo. Pravidelne ponúkajú stretnutia
Šahanov s významnými osobnosťami spoločenského i politického života pri diskusných stoloch. Pečať mesta Šahy je spoluor-
zií, poskytuje svoje priestory na rôzne iné
aktivity, na mestské podujatia.
Existencia a práca ľudí dobrej vôle a po-
ganizátorom aj iných kultúrnych podujatí,
zapája sa do mládežníckych a rovesníckych
medzinárodných projektov, podporuje najúspešnejších študentov šahanských gymná-
rozumenia v tejto organizácii prispieva
k obohateniu kultúrneho a spoločenského
života v našom meste.
Slovenský olympijský výbor schválil
vznik Olympijského klubu Alojza Szokolyiho v Šahách dňa 6. októbra 2006. Po-
lika Révész, Ing. Ján Lőwy, Štefan Bogdan
a Ladislav Gáspár. Predsedom klubu je od
jeho založenia František Révész, učiteľ
slaním a cieľom klubu je propagovanie
olympijského hnutia a ducha olympizmu
hlavne medzi mládežou.
Zakladajúcimi členmi olympijského
klubu boli František Révész, PaedDr. Ange-
telesnej výchovy na Gymnáziu a Základnej
škole L. Pongrácza s vyučovacím jazykom
maďarským v Šahách.
Olympijský klub má za 6 rokov svojej
existencie za sebou organizovanie množ-
stva športových podujatí, medzi ktoré patria
napríklad Olympijský festival detí a
mládeže Slovenska, Beh olympijského dňa,
Ipeľský pohár vo futbale a vo volejbale, besedy a výstavy s olympijskou tematikou.
Klub zorganizoval zasadnutie Maďarskej
olympijskej akadémie a Slovenskej olympijskej akadémie, slávnostné posedenia pri
príležitosti narodenia alebo úmrtia Alojza
Szokolyiho, množstvo stretnutí s olympijskými a svetovými víťazmi, medailistami,
zabezpečoval účasť našich detí v olympijských táboroch, umožnil im zašportovať si
v atletickej hale Elán v Bratislave. Najväčším podujatím v roku 2012 (i v histórii klubu) bolo privítanie olympijského ohňa
v rámci Posolstva Slovenska Hrám XXX.
olympiády Londýn 2012, ktorý v dňoch
24., 25. a 26. apríla prechádzal naším mestom a okolím (Dudince, Ipeľský Sokolec,
Demandice, Veľký Krtíš, Levice, Bernecebaráti).
Vďaku si zaslúžia všetci nadšenci, ktorí
sa podieľali na realizácii týchto šľachetných zámerov a podujatiach klubu.
február 2013
6
Hontianske listy
Zamyslenie týchto dní
Politika, politikárčenie a kresťanské udalosti
Na dnešné zamyslenie som si vybral dve
oblasti. Zamýšľam sa nad nimi predovšetkým ako občan sledujúci udalosti, ktoré
rezonujú na poli politickom, ale aj ako
veriaci kresťan katolík, okolnosti a udalosti
okolo odvolaného, dnes už emeritného arcibiskupa Bezáka.
Začnem teda politikou a politikárčením,
ako som uviedol v úvode.
O politike sa hovorí, že je „panským
huncútstvom”, ba trochu vulgárne dokladám – „válov ostáva, len svine sa menia”.
Poďme však k prvej ľudovej múdrosti. Kto
sleduje súčasné politické dianie na Slovensku a rozmýšľa trochu realisticky, nemohol
si nepovšimnúť udalosti spojené s voľbou
generálneho prokurátora, dlhými prieťahmi
prezidenta ohľadom jeho vymenovania či
nevymenovania (v podstate 18 mesiacov od
schválenia JUDr. Čentéša v parlamente).
Pán prezident nám po celý čas tvrdil, že si
počká na výrok Ústavného súdu zároveň
s rozhodnutím o sťažnosti Dr. Čentéša.
Pán prezident sa nedočkal a rozhodol
tak, ako rozhodol, bez konečného verdiktu
ÚS k sťažnosti, ktorú Čentéš podal. Robert
Fico, ako predseda vlády, ihneď prehlásil,
že treba v parlamente zvoliť nového generálneho prokurátora. Až ironicky pripadajú
mnohým zmeny a predlžovanie termínov
menovania či nevymenovania od tejto voľby. Akosi žiadnemu navrhnutému pre nové
voľby, ktoré vyhlásil predseda parlamentu,
sa do nich nechce ísť. Okrem pána Trnku,
ktorý i napriek tomu, že je zapletený do
kauzy Kočner a sporných bytoviek (v tejto
veci sa vedie vyšetrovanie), má odvahu znovu kandidovať. Nech už voľba generálneho
prokurátora prebehla ako prebehla, nedá mi
nepripomenúť, že pán prezident už raz pochybil ako predseda NR SR, a to v prípade
poslanca Gaulídera a jeho odvolania z postu poslanca NR, ktorému po rôznych prieťahoch a súdnych konaniach musel štát
zaplatiť tisíce korún, o ktoré prišiel ako poslanec NR.
Možno si mnohí pamätáme boj Pezinka
a jeho občanov a bitku vo vojne proti umiestneniu skládky v tomto meste. Rozsudok
z Luxemburgu dal Pezinčanom za pravdu.
Ani tu mi nedá nespomenúť Róberta Fica,
za ktorého prvej vlády sa skládka začala
stavať, a protesty, o ktorých hovoril a tvrdil, že sú protivládne.
Možno zaujímavejší je prípad žilinskej
nemocnice, ktorú tak vehementne zastáva
ministerka zdravotníctva pani Zvolenská.
Ide o ozdravovací plán nemocnice (dlhy, neplatenie faktúr a pod), pod ktorým je podpísaný kurič – ,,kotolník“ tej istej nemocnice. Tvrdenie ministerky, že kotolník nie je
problém, je až ironické. Neviem, či ten kotolník nie je nejaký bývalý pracovník ŠTB,
keď rozumie „problémom špitálov” a po
vzore „kádrových čistiek” z rokov sedemdesiatych sa musel stať kuričom. Pri všetkej dobrej vôli tomu neverím, skôr sa prikláňam k tvrdeniu, že ide o dobrý biznis,
z ktorého možno profitujú mnohí vysoko
postavení a zainteresovaní „pohlavári”
počnúc ministerstvom a končiac vedením
tejto fakultnej nemocnice.
Na zamyslenie je tiež 462 tisíc nezamestnaných, čo je 14,40 % občanov v produktívnom veku, najviac od r. 2008, čo
v podstate nezaujíma súčasnú vládu. Lebo
v opačnom prípade by nezvyšovala dane,
odvody a iné zaťaženia podnikov, dohodárov, malopodnikateľov a iných zvýšením
poplatkov, a tým i znižovaním životnej
úrovne radových občanov. Veď koho sa to
najviac dotkne? Iste nie pána Hačáka a jemu podobných, ale toto bremeno dopadá na
obyčajného občana. Občan je ten konečný
„produkt”, ktorý nesie všetku ťarchu týchto
zmien.
Sledovanie tlačových besied koalície
i opozície, hlavne na TA3, je divadlo, ktoré
by možno patrilo na javisko SND a starším
občanom pripomenulo Palárikovo Kocúrkovo či Tajovského Statky-zmätky.
Druhým zamyslením je list pápežovi
Benediktovi XVI., ktorý spustila internetová stránka Páter bonus, kde toto hnutie
vyzýva občanov, aby tento list podporili a
svojím podpisom vyjadrili nesúhlas s odvolaním dnes už emeritného arcibiskupa
Bezáka. Tých podpisov je už na tisíce. Podpísal som ho i ja ako kresťan katolík po
rôznych článkoch a príspevkoch v elektronických i tlačených médiách v dobrej vôli, že
ak je pravda, čo sa všetko píše o Trnavskej
diecéze, je dobré podporiť túto výzvu. Aby
som bol konkrétny – financovanie a účty
bývalého arcibiskupa Jána Sokola, transakcie a príspevky, z ktorých mnohé – hlavne
tie v amerických bankách – sú vykladané
inak, ako ich uvádza bývalý arcibiskup. Možno ma k tomuto podpisu najviac inšpiroval
filmový dokument Českej televízie, vysielanej i Slovenskou televíziou, Arcibiskup
s ľudskou tvárou. Hovorilo a písalo sa tiež
o stavbe domu dôchodcov, ktorú realizuje
synovec Sokola, a ktorý sa podľa všetkého
stavia len pre vyvolených, lebo, ako uviedla televízia Markíza, cena mesačného pobytu v tomto zariadení má byť tisíc eur. Rôzne
vyjadrenia KBS, samotného d. p. Bezáka sú
na zamyslenie obyčajného veriaceho človeka, mnohým vŕta v hlave, kde je vlastne
pravda. Najviac všetko zahmlieva Pápežská
stolica, KBS na otvorené vyjadrenia odvolaného arcibiskupa.
Tento rok je rokom v katolíckej cirkvi
vyhláseným za Rok viery. Aj preto si z času
na čas otvorím Sväté Písmo Starého a Nového zákona. Mám to katolícke, vydané
Spolkom svätého Vojtecha v Trnave v r. 2007.
Mnohé – nech sa na mňa nikto nehnevá –
z toho neznámeho, pre ktoré sa udialo odvolanie arcibiskupa Bezáka, mi pripadá akosi
rozporuplné hlavne s Novým zákonom,
učením Ježiša. Zamýšľam sa i nad otázkami, na ktoré odpovedal v elektronických
médiách pred odvolaním arcibiskup Bezák.
Ako som už uviedol – politika a politikárčenie je panské huncútstvo, možno
v mnohom to platí i v cirkevnej hierarchii.
Presviedča ma o tom vyjadrenie arcibiskupa Bezáka a stretnutie s metropolitom Slovenska arcibiskupom Zvolenským, ktorý
pri osobnom stretnutí ešte pred odvolaním
povedal svojmu spolužiakovi z teologických štúdii (budem citovať slová arcibiskupa Bezáka z tel. relácie): Kocky sú hodené.
Čo povedať na záver môjho zamyslenia?
Škoda, že tie kocky sa naozaj hodili. Škoda
pre mnohých veriacich, ktorí možno po jednom-dvoch opúšťajú katolícku vieru. Škoda preto, že čím ďalej, tým menej mladých
ľudí je vidno na svätých omšiach. Škoda, že
čím ďalej, tým menej žiakov je prihlásených na náboženstvo, birmovku, cirkevné
sobáše, v školách je viac žiakov na etickej
výchove, a ešte mnoho ráz škoda.
Ak si neuvedomíme tieto „škody” všetci, v prvom rade cirkevná vrchnosť, kostoly
sa budú vyprázdňovať a možno budú na
predaj, ako som to videl prednedávnom
v jednom škandinávskom štáte, kde kostoly
sú bez veriacich a cirkev ich ponúka na predaj.
Veru, ako veriaci sa nad týmito udalosťami posledného obdobia v Trnavskej
diecéze naozaj zamýšľam, že i v tomto prípade je to „preveľká škoda”.
Jozef Nemčok
Autorská beseda
Zsolt Sztakó Százdi debutuje
Százdi Sztakó Zsolt je meno mladého talentovaného spisovateľa, ktorému bola po nedávnej pamätnej slávnosti Sándora Sajóa venovaná autorská
beseda. V týchto dňoch mu totiž vyšla prvá básnická zbierka
s názvom Anyavegyélgitárt!
(Mama, kúp mi gitaru!).
45-ročný tvorca literárnych
diel je už od svojich siedmich rokov odkázaný na invalidný vozík. Vlastným úsilím sa
naučil odznova čítať i písať, zoznámil sa s gramatikou maďarského a slovenského jazyka, naučil sa po anglicky, začal čítať diela
klasikov, neskôr súčasných autorov. A nadišiel čas, keď sám začal písať. Najprv poviedky, rozhlasové hry (ktoré získali niekoľko ocenení), no a v roku 2006 vyšla jeho prvá kniha: historický
román s názvom 1522. Odvtedy
pravidelne publikuje v novinách,
jeho básne môžeme čítať na stránkach literárnych časopisov. V decembri bol vydaný jeho najnovší román Legenda fresky (A freskó legendája), predstavenie ktorého prebehlo hneď po vydaní
v Sazdiciach.
Marta Solmošiová
Hontianske listy
7
február 2013
Vianoce v Kubáňove v roku 1956 verzus r. 2012
Hoci sú už Vianoce za nami, do rúk sa
mi dostal článok z Katolíckych novín z roku 1957, ktorý opisuje neľahké – smutné
najkrajšie sviatky roka 1944 a o 12 rokov
neskôr prežívanie radosti z veľkého diela
viery, pevnej vôle, súdržnosti a bratskosti.
Nižšie uvádzam doslovné znenie článku
z roku 1957.
„Dvoje Vianoc farníkov v Kubáňove
Radostný a slávnostný bol hlahol zvonov na Vianoce a Nový rok vo všetkých
našich farnostiach. No jednako vari najslávnostnejšie hlaholili vianočné a tiež
novoročné zvony z veže kostola v Kubáňove. Pri ich hlase zvlhlo oko nejedného farníka, v duši ktorého vynorili sa spomienky,
premiešané bolesťou, ale aj radosťou.
Bolesťou nad vojnovým ničením, ktoré pred
12 rokmi bolo postihlo aj kostol a zvony
v Kubáňove, a radosťou nad dovŕšením
mierovobudovateľskej práce, ktorá obnovila celý kostol a z jeho veže dala opäť radostne zaznieť zvonom.
Smutné, neveselé boli Vianoce v Kubáňove pred 12 rokmi. Vojnové udalosti, ktoré
sa tu rozvírili 23. dec. 1944 takmer celkom
zničili aj miestny farský kostol sv. Ladislava z r. 1737. Oheň, spôsobený vojnovými
udalosťami zničil vtedy strechu kostola aj
vežu, kde zvony sa v plameňoch roztopili.
Zároveň aj organ v chráme bol celkom zničený. No, vďaka Bohu, po rokoch farníci
v Kubáňove na Vianoce 1956 s radosťou
mohli hľadieť už na novú vežu svojho kostola a v tieto radostné sviatky Narodenia
Pána, ako potom, na prahu nového roku 1957
s radostným dojatím
mohli počúvať hlahol
nových zvonov. Toto
všetko sa dosiahlo vďaka výdatnej pomoci
nášho štátu, ktorému
vyslovujeme aj týmto
vrelú vďaku celej našej
cirk. obci. A vďaka aj
obyvateľom našej obce,
ktorí neraz nevídanou
súdržnosťou a ochotou,
ako aj dobrovoľnou prácou prispeli na znovuvybudovanie nášho kostola. Pritom ukázala sa
i krásna, vzorná spolupráca medzi obyvateľstvom slovenskej i maďarskej národnosti.
Dokonca aj inoverci v našej obci priniesli
svoju hrivu, lebo nebolo ani jedinej rodiny,
ktorá by nejakým spôsobom nebola prispela na obnovu vojnou zničeného nášho
kostola. Pomohli ešte aj ľudia pod vedením
Michala Babiáka zo susedného Lontova.
Jediný cieľ, jediná túžba bola pritom v každom z nás: kiežby dobrotivý Pán Boh nedopustil viac, aby vojna ničila ešte kedy naše
obce a kostoly.
K prvým opravám sa prikročilo v roku
1946 za vdp. dekana Júliusa Halásza. Z obetavosti veriacich sa nákladom 261 000 Kčs
kostol natoľko opravil vtedy provizórne, že
stal sa používateľný. Potom sa pristúpilo
ku generálnej obnove za štátnej podpory.
Že dnes opäť hlaholia v Kubáňove zvony,
ďakujeme iniciatíve želiezovského vdp.
dekana Štefana Mészárosa. Nové zvony
uliali v brnenskej zvonolejárni a 19. augusta 1956 ich posvätil J. E. ndp. biskup dr.
Ambróz Lazík, apošt. administrátor trnavský.
Medzi zničením a dokončením obnovy
kostola uplynulo 12 rokov, roky, udávajúce
počet sv. apoštolov. Za tú dobu poslal nám
Pán Boh dvoch horlivých kňazov: vdp. dekana J. Halásza, ktorý keď r. 1945 prišiel
do Kubáňova, našiel tu len požiarom zničené, začadené múry kostola, a vdp. dekana
Dezidéra Solymossyho, ktorý v roku 1954
zavítal medzi nás, kde teší sa 70 rokom svojho života a pomaly aj 40. rokom svojho
kňazstva. Obaja sa zaslúžili o obnovu kostola, začo ich sprevádza, vďaka farníkov,
ktorí sú vďační aj ďalším vedúcim cirk. obce J. Horváthovi, Jánovi Ondrušekovi, J.
Špaňovi a Fr. Tóthovi, ktorí nepoznajúc
únavy, podstatne prispeli na obnovu kostola. A vďaka aj všetkým ostatným, ktorí priniesli svoju hrivnu na obnovu vojnou zničeného nášho kostola. Nech ich všetkých za
to požehná dobrotivý Pán Boh.”
Požiar v decembri r. 1944 skutočne zničil vzácny píšťalový organ, ktorý dodnes
v chráme chýba. Tým akoby naznačoval
pochmúrne dianie v budúcnosti. Myslím
tým obdobie, keď vrtochmi kňazov sme
v kostole počúvali zvukové záznamy z CD
nosičov, resp. počúvali kvílenie „rímskych”
žien. Dôstojnosť a nenahraditeľné miesto
hudby – osobitne sprievod organu – sa takto zamyslenia hodným spôsobom pokúšali
v zámienke ospravedlnenia všetkého a ničoho vytlačiť niektorí kňazi z kubáňovského kostola. Zarážalo ma, že mnoho ľudí
bezbreho dôverovalo takýmto počinom, alebo „prinajlepšom” ignorovali všetko vôkol
seba. T. Browne napísal: „Hudba je všade
tam, kde je harmónia, poriadok alebo proporcia, potiaľto môžeme hájiť hudbu sfér…,
lebo i vulgárna a krčmová hudba, ktorá
jedného rozveselí a druhý z nej šalie, vyvoláva vo mne silnú vlnu oddanosti a hlboké
rozjímanie o Prvom Skladateľovi, je v nej
viac božskosti, než zachytí ucho.” Luther
chápal moc hudby: „Popri Božom slove aj
hudba si zaslúži najvyššiu chválu. Je paňou
a guvernantkou tých ľudských emócií…,
ktoré ovládajú ľudí, alebo, ešte častejšie,
ich premáhajú… Či chceš utešiť smutného,
potlačiť ľahkomyseľnosť, povzbudiť zúfalého, pokoriť pyšného, upokojiť vášnivého
alebo uchlácholiť tých, čo sú plní nenávisti,
aký účinnejší prostriedok by si našiel?”
V dnešnej dobe je veľmi ťažké nájsť kantora – organistu, skutočného kantora, majstra
hudby…, spevákov a hráčov je veľa, kantorov poriedko. Kladie sa tu otázka: čo spôsobilo a spôsobuje tento trend – túto
anomáliu? Nech si ju každý zodpovie sám.
Vrátim sa však k roku 1944, keď vplyvom požiaru zhoreli 3 sochy v kostole sv.
Ladislava – socha sv. Kataríny, sv. Vendelína a sv. Barbory. Pri požiari bola úplne znehodnotená, dolámaná drevená socha Immaculaty, nachádzajúca sa pod víťazným oblúkom presbitéria, upevnená na strope – oblúku. Asi najväčšie škody napáchal požiar a
spaliny horenia na maľbe interiéru celého
kostola, ktorú sa už nikdy nepodarilo vrátiť
do pôvodného stavu aj vplyvom rozsiahleho poškodenia kostola a nedostatku financií. Pre zaujímavosť identická maľba kostola ako v Kubáňove sa doposiaľ zachovala
v Rykynčiciach, autor malieb bol totožný.
V článku sa spomína aj výdatná pomoc dekana Š. Mészárosa zo Želiezoviec, boli to
snáď časy – neľahké časy, keď želiezovskí
dekani boli skutočnými dekanmi činov, nielen nositeľmi istej cirkevnej hierarchie.
A ako tomu bolo na
Vianoce 2012 v Kubáňove? Obsiahlejší komentár
snáď ani nepotrebuje priložená fotografia. Využívam však priestor na poďakovanie miestnym dobrodincom, obzvlášť rodine donorov za krásne,
foremné vianočné stromčeky hodné domu Božieho – r. Petrášovej, p. E.
Duhonyovej a p. V. Keratovej za hodnotné a
ručne zhotovené háčkované dekorácie, za pomoc r. Kanalovej, Morvaiovej, Gyönyörovej,
Plentovej, Prieberovej, p.
Dr. Vránskemu, p. Czellahóvi, p. Szabóovej, p. Smatanovej, p. Bartalovej, miestnej mládeži a všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k výslednému dielu. V neposlednom rade
patrí poďakovanie miestnemu duchovnému
Mgr. Marianovi Križanovi.
Som rád, že väčšina obyvateľov neveľkej obce Kubáňovo sa stotožnila s myšlienkou, že sme povinní nezostávať mysľou
v minulosti, ale prispieť tým, čo máme v rukách, k lepšej a istejšej budúcnosti. K tomuto dielu sme pozvaný každý jeden z nás bez
ohľadu na svoj sociálny status v spoločnosti 24 hodín denne.
Ing. M. Kačáni
8
Hontianske listy
február 2013
Fašiangový ples v ZŠ Janka Kráľa
Fašiangový ples rodičov, učiteľov a priateľov
školy je na ZŠ Janka Kráľa už tradíciou. Toho roku
sa konal 25. jan. 2013. Zábava v priestoroch budovy základnej školy sa začala o 19. hodine. Ples
otvoril riaditeľ základnej školy Mgr. Milan Kalina, ktorý privítal všetkých prítomných hostí a
každému zaželal príjemnú zábavu. Vynikajúca
hudba, o ktorú sa postarali Roman Urban a Robert Torma, znela až do skorých ranných hodín.
Svojich majiteľov si našli ceny v tombole; týmto
vedenie ZŠ ďakuje všetkým sponzorom za ceny,
ktoré do tomboly venovali. Ples splnil naše očakávania aj v tomto roku a už sa tešíme na ten budúci
v roku 2014!
Mgr. V. Kočerhová
Najaktívnejší čitatelia mestskej knižnice v roku 2012
Evelin Füle
1. kategória (12 – 15-roční): 1. Krisztina
Darida (Stredná odborná škola, prečítala 67
kníh); 2. Karolína Šaróková (ZŠ na Ul. E.
B. Lukáča, 45); 3. Valentín Horányi (ZŠ na
Ul. E. B. Lukáča, 24); 4. Alexander Nászali (ZŠ J. Kráľa, 22).
2. kat. (6 – 12-roční): 1. Martin Čavojec (ZŠ JK, 57); 2. Ferenc Bence Hajdú
(ZŠLP s vyuč. jaz. maď., 54); 3. Patrik Pitoňak (ZŠ na Ul. E. B. Lukáča, 41); 4. Adrián a Krisztián Obročník (ZŠLP s vyuč.
jaz. maď., 28).
3. kat. (do 6 rokov): 1. Evelin Füle
(ZŠLP s vyuč. jaz. maď., 56); 2. Lucia
Slušná (ZŠ na Ul. E. B. Lukáča, 48); 3.
Jakub Daubner (Plášťovce, 30); 4. Málna
Zsolnay (ZŠLP s vyuč. jaz. maď., 29).
Najčítanejšími knihami boli knihy pre
najmenších: Krtko – rozprávky, Štefan
Moravčík, Daniel Hevier, Ján Uličiansky,
J. C. Hronský, Disney
– rozprávky, Rozprávky o zvieratách; u
starších detí: Thomas
Nová publikácia
o dejinách kultúry
V decembri 2012 vyšla publikácia Tajomstvá Hontianskeho múzea v Šahách (Dejiny Hontianskeho múzea a galérie Ľudovíta Simonyiho v Šahách a sprievodca po stálych
expozíciách). Vydavateľom je
mesto Šahy, brožúrku vytlačilo
vo farebnom prevedení vo formáte A6 na 16 stranách Polygrafické centrum Bratislava
v 500 výtlačkoch.
Autormi sú bývalý riaditeľ
múzea Ing. František Danis a
súčasný vedúci Mgr. Tibor Pálinkás. V podstate je to aktualizovaná slovenská jazyková verzia knižky, vydanej v maďarskom jazyku v roku 1998. Obsahuje stručný opis dejín múzea, ale aj zmienky o významných dejateľoch našej kultúrnej
histórie. Ponúka čitateľovi aj
virtuálnu exkurziu po stálych
výstavách. Zaoberá sa aj s okolnosťami založenia Galérie Ľudovíta Simonyiho a obsahuje
opis jej stálych výstav. Je ilustrovaná fotografiami expozícií,
vyhotovenými predsedom Kruhu priateľov Hontianskeho múzea a galérie Vojtechom Bendíkom, riaditeľom Mestskej
knižnice Lajosa Katonu vo Váci Gyulom Mándlim a autorom
viacerých šahanských propagačných materiálov Ing. Milanom Ďurochom z Krupiny.
Vznik publikácie finančne
podporili Nitriansky samosprávny kraj a mesto Šahy. Jej
vydanie bolo súčasťou osláv
110. výročia založenia a 20. výročia znovuzaloženia inštitúcie.
Mgr. Tibor Pálinkás
Brezina, Roman Brat, Gabriela Futová, Meg
Cabotová, Jaqueline Wilsonová; knižné seriály: Škola noci, Harry Potter, Kroniky
Narnie, Záhada, Klub záhad, Grázlik Gabo,
Príšerná veda, Hrozný zemepis.
Aj dospelí čítali pravidelne. Najviac
kníh prečítali: Gyula Belányi, Milan Blahút (Hontianske Moravce), Endre Darida
(Tupá-Chorvatice), Július Fránik, Regina
Ismail, Valéria Jašková, Július Kecskés
(Veľké Turovce), Mária Lauková, Otília
Mišková (Horné Turovce), Gizela Pitlíková (Veľké Turovce), Margita Tóthová
(Hrkovce), Mária Zsóková.
Marta Solmošiová
Hontianske listy
február 2013
9
Nenápadný a svedomitý don Alojz Koza SDB – salezián
V predposledný deň kalendárneho roka
2012 si len málo osôb spomenulo na 24.
výročie úmrtia nenápadného kňaza a obrancu viery v čase masívnej expanzie ateistických ideálov. Vo veľkej rodine duchovenstva, obzvlášť saleziánov, nebolo zvučné meno Koza neznáme. Dovolím si tým,
ktorí o ňom nepočuli, v krátkosti ponúknuť
biografiu dona Kozu (i z publikácie P.
Sandtnera – Pezinskí kňazi, 2007). Človek,
ktorého pomenovať písmenom veľké Č je
akousi urážkou. Napriek tomu, že
história ho pokladá za intelektuála, on
sa stále pokladal za jednoduchého
človeka. Jednoduchosť, bezbrehá viera
v Boha, oddanosť k cirkvi a svätej Stolici ho viedla celým životom k vyšším
ideálom.
Narodil sa 8. júla 1903 v LovčiciTrubíne. Mal viac súrodencov, spomeniem aspoň Jozefa, Veroniku, Máriu a
Cecíliu. Alojzova sestra Mária si zvolila rehoľné povolanie a vstúpila do
Kongregácie milosrdných sestier sv.
Kríža ako sr. Hildegarda. Známy kňaz a
publicista, kanonik banskobystrickej
kapituly Jur Koza Matejov (1884 –
1973), ktorý je tiež pochovaný v Pezinku, bol Alojzov strýko.
Alojz Koza bol jedným z prvých
mladíkov, ktorí sa prihlásili do saleziánskeho gymnázia pre Slovákov
v Perose Argentine v Taliansku. Do
saleziánskej spoločnosti vstúpil v roku
1924 vo Foglizze. Po absolvovaní noviciátu sa vrátil na rodné Slovensko a
pomáhal pri budovaní saleziánskeho
diela. Už v roku 1930 však odišiel na
štúdium teológie do Turína a po prvých
dvoch semestroch prešiel do Ľubľany. Tam
bol aj 8. júla 1934 vysvätený za kňaza.
Pred vysviackou ešte zložil maturitné
skúšky ako externista na gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Po vysviacke bol poverený vedením saleziánskeho gymnázia
v Šaštíne. Medzitým v rokoch 1937–1944
študoval slovenský jazyk a dejiny na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity
v Bratislave. Mimo toho získal diplom profesora náboženstva. V rokoch 1937–1939
pôsobil ako kaplán na Miletičovej ulici
v Bratislave, od roku 1939 učil na biskupskom gymnáziu v Trnave. Jeho študenti ho
poznali ako veľmi svedomitého a prísneho
profesora. Počas tejto pedagogickej práce
vykonával i úlohu duchovného správcu rehoľných sestier saleziánok, ktorým ponúkol svoju pomoc slovenčinára tým, že im
dával hodiny slovenčiny. Všimol si totiž,
že po dlhých rokoch pobytu v zahraničí
majú veľké medzery vo svojej materinskej
reči a ako vychovávateľky a učiteľky ju
dobre neovládajú.
V roku 1945 prešiel do Svätého Kríža
nad Hronom (dnešný Žiar nad Hronom),
kde prijal funkciu špirituála a profesora
cirkevných dejín a liturgie na saleziánskom
teologickom inštitúte. Od roku 1950 bol
zároveň kaplánom miestnej farnosti. Ako
takmer všetkých rehoľníkov, ani jeho
neminula smutne známa „barbarská noc”
z 13. na 14. apríla 1950, kedy ho komunistická štátna moc násilne vyhnala z ústavu
vo Svätom Kríži a odviezla do centralizačného kláštora pre saleziánov v Šaštíne.
„Barbarská noc”
Na prelome rokov 1949 a 1950 bola
katolícka cirkev hlavným nepriateľom
ľudovodemokratického zriadenia. Komunistický režim sa rozhodol zlomiť jej
„vplyv na masy” a s týmto cieľom jej zasadil roku 1950 štyri hlboké rany: domácim väzením všetkých biskupov oddelil pastierov od ich stáda, v apríli 1950
akciou K zlikvidoval všetky mužské rehole, akciou P zlikvidoval gréckokatolícku cirkev a v auguste 1950 akciou R paralyzoval činnosť ženských rehoľných spoločností.
Akcia K, známa tiež pod menom barbarská noc, sa odohrala v noci z 13. na 14.
apríla 1950 a bola namierená proti šiestim
reholiam: františkáni, saleziáni, jezuiti, tešitelia, redemptoristi a baziliáni. Bolo
prepadnutých 56 kláštorov a rehoľných
domov, v ktorých sa zdržovalo 850 rehoľníkov. A tak v máji 1950 kláštorný život na Slovensku prestal jestvovať, rehole
nemohli vykonávať svoju obvyklú duchovnú a charitatívnu činnosť. Oficiálne
rehole síce zrušené neboli, ale i keď nedošlo k ich otvorenej fyzickej likvidácii,
komunisti neváhali zasiahnuť do ich činnosti metódami, ktoré hraničili s fyzickou
likvidáciou. Nezakázali ich, ale nedovolili
im nijakú činnosť. Rehoľníkov najprv
brutálne pozbavili základných ľudských
práv a slobôd a potom vyvíjali na nich
psychologický i mocenský nátlak, aby ich
prinútili k vystúpeniu z rehole.
O niekoľko dní saleziánov previezli do
najväčšieho centralizačného kláštora na
Slovensku, do Podolínca. Odtiaľ sa dostal
na istý čas do nemocnice v Košiciach.
Keď v roku 1951 rušili centralizačný kláštor v Podolínci, určili ho do centralizačného kláštora v Oseku v Čechách. Po týchto útrapách sa mohol v roku 1955 ako-tak
zapojiť do civilného života. Štátny súhlas do verejnej duchovnej správy však
nedostal, a preto sa zamestnal ako organista v Kubáňove. Tu v tajnosti koncelebroval s miestnym duchovným
vdp. D. Solymossym. Je potrebné poznamenať, že v Kubáňove žil s rodinou
Alojzov brat Ján. Ani toto veľmi krátke
obdobie donovi Kozovi neprinieslo
upokojenie, bolo sprevádzané udavačstvom, neustálou kontrolou štátnej
moci a napokon i vykonštruovanými
obvineniami. Práve v Kubáňove navštívil 19. augusta 1956 dona Kozu aj
v súvislosti s posvätením obnoveného
kostola a nových zvonov Mons. ThDr.
Ambróz Lazík, apoštolský administrátor trnavský, s ktorým zdieľal postoje
v oblasti pastorácie a obrany viery,
obzvlášť v kritike Mierového hnutia
katolíckeho duchovenstva. Od roku
1956 bol duchovným správcom
v Ústave sociálnej starostlivosti pre
defektné deti v Opatovskom Sokolci –
Okoči, ktorý viedli milosrdné sestry sv.
Kríža. Na sklonku života sa 11. mája
1981 utiahol do Charitného domova
(ChD). Jeho direktor z Pezinka, don František Kollár SDB, o ňom hovorí, že bol
svedomitý a podporoval komunitný život
saleziánov v ChD). Sestra Notburga sa pamätá, že rád spovedával. Zomrel po porážke 30. decembra 1988. Pochovali ho na
pezinskom cintoríne.
Don Koza síce nebol rodákom z Kubáňova, ale jeho pokrvné príbuzenstvo tu
vychovalo generácie zbožných ľudí, podporovateľov miestnej cirkvi a ľudí pevnej
viery. Sám viackrát navštevoval túto obec
a svoje krátke pôsobenie ako organistu
skromne nazval ako duchovným naplnením svojej kňazskej služby.
Úctivo prosím všetkých ľudí dobrej
vôle, ktorí poznali, ktorých predkovia poznali a svojim potomkom odovzdali, ktorí
vlastnia fotografie o donovi Alojzovi Kozovi, aby ma prostredníctvom redakcie
z titulu získavania materiálov o donovi
Kozovi kontaktovali. Vopred ďakujem.
Chcem poprosiť, aby si vyššie menované mestá a obce 8. júla tohto roku pripomenuli zbožnú pamiatku na pôsobenie
dona Kozu pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia.
Ing. M. Kačáni
február 2013
10
Spojme sa vo vianočnej kolede!
Už po druhýkrát občianske
združenie Charitas Saag uskutočnilo podujatie pod názvom
Spojme sa vo vianočnej kolede!
Akcia sa konala 21. dec. 2012
na pešej zóne pred mestským
úradom. Krátkym kultúrnym
vystúpením sa do nej zapojili aj
základné školy. Veľmi aktívna
bola najmä špeciálna základná
škola s materskou školou internátna. Svojou činnosťou k realizácii podujatia vo veľkej miere
prispela stredná odborná škola,
ktorej študenti napiekli chutné
medovníčky. Pani učiteľky Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici pripravili ovocný čaj
na zahriatie účinkujúcich i širokej verejnosti.
Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Mestskému
úradu v Šahách, ECAV v Šahách, podnikateľom a školám.
OZ Charitas Saag touto cestou
ďakuje za finančnú a materiálnu pomoc.
-jk-
Za minulý rok odhalil Colný úrad
Nitra takmer 11 000 falzifikátov
V roku 2012 zistili colníci
Colného úradu Nitra viac ako
190 prípadov podozrení z porušenia práv duševného vlastníctva. Väčšinou išlo o tzv. značkový tovar na vnútornom trhu,
teda v kamenných obchodoch,
na tržniciach, na rôznych spoločensko-kultúrnych podujatiach,
ako sú jarmoky, výstavné trhy a
pod. Celkovo bolo zaistených
takmer 11 000 ks tovaru. Najväčšie zastúpenie mali textilné
výrobky, najmä tričká, košele,
mikiny, bundy, nohavice, rifle,
čiapky a športové súpravy, obuv
(topánky, tenisky, papuče, šľapky), ale zaistené boli aj hračky,
dámske kabelky, hodinky, cestovné kufre a rôzny priemyselný tovar. Škoda, ktorá vznikla
oprávneným osobám a bola
nimi vyčíslená, presahovala
sumu 220 000 eur. Medzi značky, u ktorých sa zistilo najviac
porušení, patrili najmä Nike,
Adidas, Puma, Umbro, Louis
Vuitton, Tommy Hilfiger.
Prípady podozrenia z porušenia práv duševného vlastníctva boli v roku 2012 zistené aj
pri dovoze tovaru z tretích krajín. Posledné dva prípady boli
zaznamenané na pobočkách
colného úradu v Komárne a
v Nových Zámkoch, kde bolo
Hontianske listy
Spomínali sme na Ing. Pavla Kajtora
(1944 – 2011)
12. januára 2013 sa na šahanskom cintoríne zišla rodina, kamaráti, priatelia zosnulého Ing. Pavla Kajtora, ktorý nás 14. januára 2011 navždy
Popoludňajšie spomínanie
na zakladateľa Klubu dôchodcov v Šahách pokračovalo
v dennom klube seniorov, kde
primátor mesta Ing. Ján Lőwy
opustil. Prišli, aby spomínali
na otca, manžela, na kamaráta,
spolupracovníka, ktorý od nás
pred dvoma rokmi po ťažkej
chorobe naveky odišiel.
Cintorín sa v sobotu trblietal v záplave januárových slnečných lúčov, keď prítomní
zapálili sviečky a uložili kytice
na pomník Ing. Kajtora. Mgr.
Tibor Pálinkás, predseda MO
Csemadoku v Šahách, a vedúca klubu seniorov Mária Čerbová stojac pri hrobe úprimne
ocenili životné dielo ,,Pali bácsiho“, ktorého pamiatka v nich
dosiaľ žije.
a manželka zosnulého odhalili
obraz zakladateľa a prvého
vedúceho klubu. Za pomoci
fotodokumentov Marta Solmošiová, Vojtech Bendík a
Mgr. Tibor Pálinkás pripomenuli niektoré dôležité momenty zo života bývalého spolupracovníka a kamaráta. Prítomní potom spomínali na roky, na predošlé podujatia a
udalosti, ktoré sú spojené
s osobou Ing. Pavla Kajtora.
Na záver sa uskutočnila
spomienková svätá omša
v rímskokatolíckom kostole.
Marta Solmošiová
zaistených takmer 700 kusov
tovaru, najmä dámska obuv a
oblečenie a dámske kabelky.
Tento tovar bol rafinovaným
spôsobom balený tak, že zistiť
porušenie bolo možné len dôkladnou úplnou kontrolou všetkých nákladových kusov prepravovaných na ložnej ploche
kontajneru. Pritom len cena jednej kabelky značky Bottega Ve-
neta, ktorých bolo zaistených 5
ks, je na trhu cca 5000 eur. Celková škoda, ktorá vznikla
oprávneným osobám, sa predpokladá vo výške viac ako
100 000 € a bude zosumarizovaná po ukončení celého konania.
Mjr. Mgr. Stanislav Pacher
hovorca CÚ Nitra
Hontianske listy
11
február 2013
Normálne?
Napriek zimnej prestávke v Pohári majstrov Európskej ligy a národných súťaží
sme predsa neostali bez futbalu. V minulých dňoch sme boli svedkami veľmi zaujímavého derby zápasu. Zápasu Čentéš – Gašparovič, v ktorom však aj úlohu rozhodcu
zastával jeden zo zúčastnených, a to sám
pán Gašparovič.
Ako je už v dnešných časoch „zvykom”,
aj tento zápas naplnil význam zmanipulovaný. Únia (Smer) zmanipulovala rozhodcu
(Gašparovič), že ak ani po dlhočiznom predĺžení nevyhrá jeho favorizovaný tím, nech
dá gól on sám. I dal. Ani ho nezaujímalo, že
tento gól zaváňa skôr vlastným gólom.
Delegát zápasu (opozícia) sa hneď aj odvolal proti výsledku, no únia sa rozhodcu
okamžite zastala. Aj názor divákov (národ)
mohol byť pre nich ukradnutý. V kronike aj
tak bude zaznamenaný výsledok, a nie to, v
akých podmienkach sa zrodil. Chudák rozhodca však nemyslel na to, že podvody vo
futbale sa vyšetrujú aj dodatočne a vymeriavajú sa za ne poriadne pokuty. Hlavne
v poslednom čase, keď sa hlavným heslom
v športe stalo práve fair play. Bez ohľadu na
to, či vôbec niekto pozná význam týchto
slov alebo nie. V súvislosti so všetkým sa teda právom môžeme obávať práve o demokraciu, ktorá je údajne základným pilierom
našej spoločnosti. Údajne. Delegát (opozícia) musí byť na štadióne (parlament), no
môže papuľovať, podávať námietky či návrhy, únia (Smer) je silnejší pes. Aj tak je
všetko tak, ako sama uzná za vhodné. Jednostranícky systém v demokracii. Hurá, zlizli sme si to poriadne! Za onoho času Ficovci (nakoľko na lepších miestach je tomu
tak) „ochotne” ponúkli opozícii, aby post
generálneho prokurátora obsadili vlastným
kandidátom, no medzičasom asi dospeli
k názoru, že pre nich iste bude výhodnejšie,
keď všetku moc budú mať v rukách oni sami. Vzduch okrem influenzy je plný vírusov
mečiarizmu. Proti nim však očkovacia látka
neexistuje, nehovoriac o imunite. Zápas sa
teda odohral. Delegát sa odvolal, únia zamietla, svedomie rozhodcu, ak vôbec také
niečo má, ostalo čisté. Diváci zbytočne
pískali, každý sa na nich vykašľal, hoci za
zápas platili iba oni.
Vraví sa, že čas lieči a s ním všetko pominie. Pominula Rímska ríša, pominul Hitler a pominul aj marxizmus-leninizmus,
hoci o ňom tvrdili, že bude žiť naveky. Raz
sa každý bude musieť vyrovnať so svojím
svedomím, bude musieť zodpovedať za
svoju minulosť a činy, ale už spôsobené
škody nedokáže nikto napraviť. Hlavne ak
jeho pôsobením to natoľko zdôrazňované
fair play dostalo poriadne na bendžo.
Július Belányi
Výstavný predmet mesiaca
Hudobné skladby Antala Sipossa
Antal Siposs bol nepochybne významnou osobnosťou
uhorského a maďarského hudobného života. Narodil sa 17.
januára 1839 v Šahách. Bol
uznávaným hudobným skladateľom, klaviristom i váženým
hudobným pedagógom. V roku
1870 založil v Budapešti hudobnú akadémiu, v ktorej prebiehala výučba spevu a hry na
klavír. Na svoje rodné mesto
nezabudol ani počas pôsobenia
v Budapešti. V Šahách absolvoval niekoľko koncertov. Jeden
z nich v roku 1907 mal finančne
podporiť výstavbu kaplnky na
šahanskej kalvárii. Pri tejto príležitosti zahral svoju skladbu
Melódie šahanských spomienok
– Uhorská fantázia. Noty skladby, venovanej „veľkomožnej
pani Márii Báti Berkó, rodenej
Keller”, sa nachádzajú aj
v Hontianskom múzeu. Noty, vy-
dané v Budapešti v hudobnom
vydavateľstve Ede Klökner, sa
predávali za 3 koruny. Nápis na
obale pripomínal záujemcom,
že „čistý príjem z predaja má
podporiť výstavbu kaplnky na
šahanskej kalvárii”.
Múzeum sa môže pýšiť aj
vlastníctvom ďalších nôt s názvom Hudobné skladby Antala
Sipossa. Boli vydané obchodom s hudobninami Rózsavölgyi v roku 1911 v Budapešti a
Lipsku. Výtlačok v duchu obdobia dopĺňajú legendy v maďarčine a nemčine.
Pamiatku Antala Sipossa
pripomína ulica v mestskej časti
Homok, ktorá je po ňom pomenovaná. Na jeho predpokladanom rodnom dome v Nemocničnej ulici sa nachádza pamätná tabuľa, pripomínajúca jeho
zásluhy.
sz. cs., bszm, preklad t. p.
Odpady v Nitrianskom kraji za rok 2011
Zo spracovaných údajov za Nitriansky
kraj, ktoré prezentuje Štatistický úrad SR –
pracovisko ŠÚ SR v Nitre vyplýva, že
v hospodárstve Nitrianskeho kraja v roku
2011 vzniklo 1881,2 tisíc ton odpadu, čo
predstavuje v rámci krajov Slovenskej
republiky 20,7 %-ný podiel.
Podľa miery rizika nebezpečenstva sa
odpad z hospodárstva člení na nebezpečný
a ostatný odpad. Nebezpečný odpad v roku
2011 v Nitrianskom kraji tvoril 2 % z celkového množstva odpadu. Najväčšie množstvo nebezpečného odpadu tvorili stavebné
odpady a odpady z demolácií (32,8 %),
ďalej odpady z organických chemických
procesov (13,2 %) a odpady inak nešpeci-
fikované (12,6 %).
Obce Nitrianskeho kraja v roku 2011 vyprodukovali 262,7 tisíc ton komunálnych a
drobných stavebných odpadov. V rámci
Slovenskej republiky to tvorilo 14,9 %. Až
86,3 % komunálneho odpadu sa zneškodňuje skládkovaním a 12,8 % sa zhodnocuje
(materiálovo, energeticky, kompostovaním
a iným spôsobom).
V relatívnom vyjadrení na jedného obyvateľa Nitrianskeho kraja pripadlo 380,85
kg komunálneho odpadu. Ako druhotná surovina sa zhodnotilo 22,34 % komunálneho
odpadu.
Ing. Eva Rakovská
ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre
Otváracia doba stálej
výstavy makiet
Mesto v meste
(na poschodí v dennom centre seniorov –
klube dôchodcov)
Pondelok až piatok 10.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Sobota
10.00 – 12.00
12
február 2013
Športovo-historická výstava vo Vinici
Pri príležitosti výročnej
schôdze futbalového klubu vo
Vinici sa uskutočnila vernisáž
výstavy Športujúci Maďari –
maďarskí športovci v strednej
Európe. Výstavný materiál je
majetkom Múzea športu v Budapešti a prvýkrát bol sprístupnený verejnosti v Bratislave
v sídle Csemadoku. Súčasťou
večerného programu 18. januára 2013 bola aj beseda so zástupcami Olympijského klubu
Alojza Szokolyiho v Šahách.
Hlavnou témou stretnutia boli
zážitky predsedu klubu Fran-
tiška Révésza z olympijských
hier v Londýne, ilustrované veľ-
kým množstvom fotografií. Ladislav Gáspár, zlatý paralym-
Šahanský vianočný streetball
28. dec. 2012 sa už druhýkrát uskutočnil v telocvični
gymnázia Šahanský vianočný
streetball. Autorom nápadu
ským klubom Alojza Szokolyiho. Cieľom akcie okrem propagácie hry bolo aj poskytovanie
priestoru k zmysluplnej činnos-
prišli družstvá aj z Levíc a zo
Zlatých Moraviec. Na súťaž sa
mohol prihlásiť ktokoľvek, popri amatérskych kluboch mohli
Hontianske listy
pionik z paralympijských hier
v Aténach, hovoril o svojej
športovej kariére, ale aj o svojich skúsenostiach na paralympijských hrách. Členovia výkonného výboru načrtli aj hlavné ciele olympijského klubu,
pospomínali na prípravu a organizáciu najmasovejších podujatí klubu v roku 2012. Stretnutie s občanmi obce, nadšencami
športu a vedením bolo dobrou
príležitosťou, aby sa dohodli na
spoločných podujatiach v roku
2013, ale hlavne na zapojení
mladých Viničanov do aktivít
Olympijského klubu Alojza
Szokolyiho v Šahách.
Angelika Révész
Šiah, ktoré skončilo na štvrtom
mieste, tretie obsadilo profesionálne basketbalové družstvo
LSK Levice, druhé bolo družstvo zo Zlatých Moraviec a víťazom sa stalo mužstvo Titan
Levice, ktoré pozostávalo tiež
zväčša z profesionálov.
Peter Pástor
Foto: Peter Paulenka
Pozvánka
uskutočniť takéto stretnutie je
Juraj Uday a združenie Srdcom
za Šahy v spolupráci s Olympij-
ti mládeže.
Turnaja sa zúčastnilo desať
družstiev prevažne zo Šiah, ale
súťažiť aj profesionáli.
Do štvrťfinále sa dostalo
jedno amatérske družstvo zo
Predvianočný stolnotenisový turnaj
Posledný decembrový pracovný týždeň v šahanských
školách bol plný rôznych kultúrno-spoločenských, vianočných a športových programov.
V tomto týždni (19. decembra)
sa odohral aj 3. ročník stolnotenisového turnaja pre zamestnancov a priateľov šahanských
škôl.
Účastníkmi športového podujatia boli trojčlenné družstvá
– aj zmiešané. Už v skupinovej
fáze boli zápasy vyrovnané a
favoriti nesklamali. Tohto roku
sme mali i ženské zastúpenie a
z dievčat sa najlepšie darilo Márii Hulkóovej, učiteľke MŠ,
Hontianske listy
druhá v poradí skončila Nora
Bukriová z MsÚ a na treťom
mieste sa umiestnila Eva Benőová, riaditeľka MŠ na Hontianskej ceste.
Celkové poradie družstiev
bolo nasledovné: 1. miesto –
Gymnázium /Gabriel Szikora,
Alexander Harna, Miroslav Žirko/, 2. miesto – Odborné uči-
Riaditeľstvo Gymnázia
v Šahách Vás pozýva na
X. ročník volejbalového
turnaja pracovníkov a
priateľov šahanských škôl
o Pohár primátora mesta, ktorý sa uskutoční 22.
febr. 2013 v telocvični
gymnázia od 12.00 hod.
lište internátne, 3. miesto –
MsÚ. Stolnotenisový turnaj sa
odohral vo vynikajúcej priateľskej a vianočnej atmosfére, kde
účastníci mali možnosť prezentovať svoje stolnotenisové kvality. Vecné ceny pre víťazov zabezpečoval okrem oddelenia
školstva, mládeže a športu aj
spoluorganizátor
podujatia
Olympijský klub Alojza Szokolyiho.
Organizátori ďakujú vedeniu Strednej odbornej školy
v Šahách za umožnenie uskutočnenia súťaže v telocvični
školy.
Angelika Révész
Mesačník hontiansko-poipeľského regiónu.
www.sahy.sk
EV MK 3212/09
ISSN 1338/9211
Zodpevedný redaktor: Peter Štrba Tel.: 036/7411 026.
E-mail: [email protected]
Redakčná rada: PaedDr. Beata Bazalová, Marta Bendíková, Mgr. Tibor Tóth. Technické spracovanie: Andrea Hajdú.
Vydavateľ: Mesto Šahy, Hlavné nám. č. 1, 936 01 Šahy; tel.: 036/7411071
IČO: 00307513
Tlač: Runner Media Balassagyarmat.
Redakcia sa nestotožňuje so všetkými uvedenými názormi v publikovaných článkoch a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov.
Za obsah a jazykovú stránku reklamných textov redakcia nezodpovedá.
Download

Hontianske listy februar 2013.pdf