www.sahy.sk
Šahy
Hontianske listy
XXII. ročník
máj 2013
5. číslo
Medzinárodný deň pamiatok
v Sazdiciach
18. apríl je od roku 1983 Medzinárodným dňom pamiatok.
Stal sa ním na návrh ICOMOS,
ktorý je organizáciou UNESCO,
zaoberajúcou sa aj ochranou
pamiatok. Oslavoval sa prvýkrát
v roku 1984 a odvtedy v tento
deň odborníci propagujú ochranu pamiatok.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok usporiadal
Krajský pamiatkový úrad v Nitre v spolupráci s Archívom pamiatkového úradu SR v Bratislave a s Obecným úradom v Sazdiciach seminár, zaoberajúci sa
kostolíkom Sv. Mikuláša v Sazdiciach. Kostolík predstavuje mimoriadnu stavebnohistorickú a
umeleckohistorickú hodnotu.
Pochádza z 13. storočia, stredoveký charakter si udržal aj napriek prestavbám. Skrýva v sebe vzácne gotické nástenné
maľby, ktoré sú dielom pravdepodobne talianskeho majstra.
S jeho históriou oboznámila prí-
tomných PhDr. Henrieta Žažová, rodáčka z Demandíc, ktorá
vo svojich prácach spracovala
už aj iné významné pamiatky
z nášho regiónu, napríklad premonštrátsky kláštor v Šahách.
Stavebné zmeny, ktorými prešiel spomínaný kostol počas histórie, nám priblížil prednáškou
Ing. arch. Martin Bóna. O nástenných maľbách v jeho interiéri, procese reštaurovania a možnostiach ich prezentácie hovorila Mgr. Tatiana Danieličová.
O možnostiach turistického využitia kostola sv. Mikuláša v Sazdiciach a ich okolia, s dôrazom
na zapojenie do cyklotrás, nám
hovorila študentka architektúry
Zuzana Rusková. Podujatie zastrešoval a viedol miestny starosta Zoltán Srna. Rímskokatolícku cirkev reprezentovali demandický farár Gašpar Hegedűs
a vyškovský farár Zoltán Balga, ktorí obohatili náboženský
rozmer podujatia.
Seminára, obohateného obrazovými prezentáciami, malou
výstavou a možnosťou prehliadky kostola, sa okrem odborníkov
na pamiatkovú starostlivosť zúčastnili aj miestni obyvatelia,
pracovníci levického archívu a
Hontianskeho múzea v Šahách,
ako aj členovia Kruhu priateľov
Hontianskeho múzea a galérie.
Text a foto:
Mgr. Tibor Pálinkás
Cena 0,35 €
Z obsahu
Výberové
konania...
2.-3. str.
Projekt
Zelená obec
6. str.
Kráľove
Šahy 2013
8. str.
Informácie...
o podvodníkoch 10. str.
Ako ďalej FK
Slovan Šahy?
12. str.
X. ročník Stretnutí v Poiplí 2013
31. máj 2013
15.00 Slávnostné otvorenie
Vernisáž výstavy – Margit Fehér: Záhady ohňa
Stretnutia pri okrúhlom stole:
Holokaust a dnešok (1933 – 2013)
17.00 Diskusné fórum: Pamäť holokaustu – Zsuzsanna
Toronyi (riaditeľka Maďarského židovského archívu),
Zoltán Vági (historik), Štefan Gaucsík (historik), Monika Vrzguľová (Dokumentačné stredisko holokaustu
v Bratislave)
20.00 Koncert hudobnej formácie Eleven Big Band z Budapešti
a Petra Lipu
1. jún 2013
10.00 Divadelné predstavenie detského súboru Csillag-szóró
11.00 Koncert hudobnej skupiny Csillaghúr
13.00 Vystúpenie Divadla Csavar: Žena
14.00 Stretnutie pri okrúhlom stole: Psychológia hrôz holokaustu – psychiatri János Füredi, Jozef Hašto, Péter Hunčík
a László Csekei
16.00 Stretnutie pri okrúhlom stole: Antisemitizmus v súčasnosti – György Konrád (spisovateľ, sociológ), László Rajk
(aktivista, architekt), Egon Gál (filozof, profesor katedry
judaistiky Univerzity Komenského v Bratislave), Martin
Bútora (sociológ, spisovateľ, diplomat)
18.00 Koncert Judit Rajk (spev) a jej priateľov: Skladby barokových a súčasných hudobných skladateľov
Spoluúčinkujú: Gábor Csonka (husle), Gyula Mohácsi
(viola) a Horia Dumitrache (klarinet)
20.00 Vystúpenie Túlavého divadla Cyrano: Balábilé o nose
2. jún 2013
18.00 Stretnutie s hercom Jánosom Kulkom – rozhovor o jeho
novej knihe
21.00 Šerif z Tabakovej ulice – produkcia FÜGE Univerzity
z Kaposváru (Maď.)
Hontianske listy
máj 2013
2
INFORMÁCIE
Z RADNICE
Poslanci o Dňoch kultúry v Honte 2013 a o Hontianskych listoch
32. zasadnutie mestského
zastupiteľstva (MsZ) v Šahách,
ktoré viedol primátor Ing. Ján
Lőwy, sa konalo 30. apríla za
účasti 11 poslancov.
Po otvorení, voľbe návrhovej
komisie a určení overovateľov
zápisnice konštatovali, že zročné uznesenia boli splnené. Do interpelácie sa zapojili štyria poslanci. Primátor požiadal poslancov, aby sa intenzívnejšie zapájali aj do ostatných mestských
aktivít.
Správu o výsledkoch kontrol
vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta v prvom štvrťroku a
informáciu o príprave projektov,
resp. o realizácii úspešných projektov poslanci zobrali na vedomie. Viacerí vyzdihli potrebu zaobstarania kvalitnejšieho kamerového systému monitorovania
priestorov.
Bez väčšej rozpravy schválili
predložené dve všeobecne záväzné nariadenia a dva dodatky
k jestvujúcim VZN, a to VZN č.
2/2013 o dočasnom obmedzení
alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd, VZN č. 3/
2013 o nakladaní s odpadovými
vodami v katastrálnych územiach
mesta; dodatok č. 1 k VZN č. 5/
2011 o podmienkach podnikania
na území mesta a dodatok č. 1
k VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľnosti a o miestnych daniach.
Zastupiteľstvo vo svojom stanovisku súhlasilo so zapožičaním
čestného názvu pre gymnázium
s vyuč. jaz. maď. (Gymnázium
Juraja Szondyho s vyuč. jaz. maďarským v Šahách – Szondy
György Gimnázium).
Najviac sa diskutovalo o
dvoch posledných predkladaných materiáloch: o zmene štruktúry programu Dní kultúry v Honte 2013 (zmena štruktúry a priestorového zabezpečenia bude
detailne upresnená na májovom
zasadnutí), resp. o zmene vo vydávaní regionálnych mesačníkov Hontianske listy a Honti
Lapok (od letného obdobia budú
skúšobne vydávané spoločne
s prílohou MyHont).
Do všeobecnej diskusie sa
popri troch poslancoch zapojil
aj Vojtech Bendík, predseda
Kruhu priateľov Hontianskeho
múzea a galérie, ktorý pozval
poslancov na podujatie organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Dvaapolhodinové zasadnutie ukončil
primátor.
-š-
Výberové konanie na post riaditeľa ZŠ na Ul. E. B. Lukáča
Mesto Šahy v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/
2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy na Ul. E. B. Lukáča č.
6 v Šahách.
Požadované kvalifikačné predpoklady a
ostatné predpoklady :
– požadovaný stupeň vzdelania študijného
odboru pre základné školy v zmysle zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ
VVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
– 1. atestácia / 1. kvalifikačná skúška alebo
jej náhrada,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
– bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka,
– práca s PC (Windows, Word, Excel, internet.../,
– komunikačné, organizačné a riadiace
schopnosti,
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
– praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov.
Doklady požadované k prihláške:
– prihláška do výberového konania,
– overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
– overený doklad o absolvovaní prvej atestácie (pozri § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.),
– profesijný životopis,
– výpis z registra trestov (nie starší ako 3
mesiace),
– lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilos-
Výberové konanie na post riaditeľa
ZŠ L. Pongrácza s vyuč. jaz. maď. v Šahách
Mesto Šahy v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Lajosa Pongrácza s vyuč. jaz.
maďarským, Mládežnícka 24 v Šahách.
Požadované kvalifikačné predpoklady a
ostatné predpoklady:
– požadovaný stupeň vzdelania študijného
odboru pre základné školy v zmysle zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov,
– 1. atestácia / 1. kvalifikačná skúška alebo
jej náhrada,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
– bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka,
– práca s PC (Windows, Word, Excel, internet...),
– komunikačné, organizačné a riadiace
schopnosti,
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
– praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov.
Doklady požadované k prihláške:
– prihláška do výberového konania,
– overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
– overený doklad o absolvovaní prvej
atestácie (pozri § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009
Z. z.),
– profesijný životopis,
– výpis z registra trestov (nie starší ako 3
ti a duševnej spôsobilosti,
– doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej
činnosti,
– koncepčný zámer rozvoja školy,
– písomný súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášku do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
alebo osobne doručiť v termíne do 20. mája
2013 na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné
námestie 1, 93601 Šahy. Obálku označte „Výberové konanie – ZŠ, Ul. E. B. Lukáča –
NEOTVÁRAŤ!” Vyhlasovateľ výberového
konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.
Informácie: osobne na oddelení školstva,
mládeže a športu MsÚ v Šahách alebo telefonicky na čísle 7411131.
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta Šahy
mesiace),
– lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti,
– doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej
činnosti,
– koncepčný zámer rozvoja školy,
– písomný súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť v termíne do 20. mája 2013 na
adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1,
93601 Šahy. Obálku označte „Výberové konanie – ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM,
Mládežnícka 24, Šahy – NEOTVÁRAŤ!“
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Informácie: osobne na oddelení školstva,
mládeže a športu MsÚ v Šahách alebo telefonicky na čísle 7411131.
Ing. Ján Lőwy
primátor mesta Šahy
Hontianske listy
INFORMÁCIE
máj 2013
Z RADNICE
3
Hliadka drogy nenašla
Aktivity vedenia mesta
za mesiac apríl
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta:
3. apríla – rokoval s projektantom o dokončení projektu rozširovania cintorína v Šahách;
4. apríla – rokoval so zástupcom Slovenského plynárenského
priemyslu o poskytnutí nižšej ceny dodávky plynu na rok 2013;
4. apríla – zvolal zasadnutie povodňovej komisie, kde preveril
povodňový stav vodných tokov a pripravenosť protipovodňových
zložiek mesta;
5. apríla – na hraničnom priechode pozdravil náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Maďarska pri jeho ukončení oficiálnej návštevy Slovenska;
8. apríla – privítal prednostu Obvodného úradu v Leviciach a
prerokoval s ním pripravovanú reformu verejnej správy;
9. apríla – sa zúčastnil na stretnutí v obci Ipolydamásd
(Maďarsko), kde bolo vytvorené Regionálne rozvojové fórum údolia Ipľa. Cieľom fóra je príprava zmien, posilnenie konkurencieschopnosti regiónu a efektívnejšie využívanie miestnych podmienok a hodnôt;
11. apríla – rokoval so zástupcom Všeobecnej úverovej banky
v Leviciach o prijatí úveru na finančné zabezpečenie rozšírenia cintorína;
16.–17. apríla – sa zúčastnil na zasadnutí ZMOS v Michalovciach, hlavnými témami ktorého bolo zabezpečenie sociálnych služieb a situácia v školstve;
19. apríla – otvoril workshop zameraný na realizáciu úspešného
projektu Nádvorie mestského úradu ožíva;
24. apríla – v rámci otvorenia výstavy fotografií Gyulu Mándliho, čestného občana mesta Šahy a riaditeľa Mestskej knižnice
Lajosa Katonu vo Váci, zablahoželal k jeho 60. narodeninám;
25. apríla – s náčelníkom Mestskej polície v Šahách sa zúčastnil na pracovnom stretnutí s policajným prezidentom v Nitre, kde sa
rokovalo o spolupráci obcí a polície;
26. apríla – prijal delegáciu družobného mesta Veresegyház na
čele s primátorom Bélom Pásztorom a spoločne otvorili výstavu
umelcov z družobného mesta v Menora Saag Centrum Artis.
-ZP-
Výberové konanie na post
riaditeľa/-ky materskej školy
Mesto Šahy v súlade s § 4
ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
v súlade s § 5 zákona NR SR č.
552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy – Óvoda, Hontianska cesta 45, Šahy.
Požadovanými predpokladmi sú:
– ukončené vzdelanie v požadovanom študijnom odbore
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/
2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
– bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka,
– najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti.
Inými požadovanými predpokladmi sú:
– znalosť a orientácia v školskej legislatíve materskej školy,
– znalosť práce na PC
(Word, Excel, internet),
– osobnostné a morálne
predpoklady.
Požadované doklady:
– prihláška do výberového
konania,
– overená kópia dokladov o
splnení kvalifikačných predpokladov,
– profesijný životopis,
– výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace,
– lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej
spôsobilosti,
– doklad o potvrdení dĺžky
Dňa 4. apríla hliadka mestskej polície v zložení Bc. Štefan
Máté a Roman Capák v spolupráci s Okresným riaditeľstvo
Policajného zboru a Obvodným
oddelením PZ v Šahách vykonala preventívnu bezpečnostnú
prehliadku priestorov v Strednej
odbornej škole a Odbornom učilišti internátnom v Šahách so zameraním na odhalenie omamných a psychotropných látok.
Prítomní boli riaditelia školy
a učitelia kontrolovaných tried
s vyučovacím jazykom sloven-
ským i maďarským, príslušník
Kynologického oddelenia PZ a
príslušníci OO PZ Šahy. Prehliadka bola vykonaná vo vyučovacích miestnostiach vo vybraných triedach, námatkovo aj
osobná u vytipovaných žiakov
s použitím služobných psov s negatívnym výsledkom.
V dvoch prípadoch sa z chovania psa vzniklo podozrenie
z prechovávania drog, čo sa pri
hĺbkovej kontrole nepotvrdilo.
-rm-
V roku 2013
Uzavreli manželstvo
20. apríla – Zuzana Ványiová a Ladislav Görföl
Narodili sa
Laura Rafaelová – 3. apríla 2013
Dominik Andréka – 17. apríla 2013
Vivien Gyekická – 27. apríla 2013
Opustili nás
Ladislav Pásztor (* 1947) – 2. apríla
Helena Kolevová (* 1934) – 13. apríla
Gejza Mészáros (* 1944) – 16. apríla
Viktória Hengericsová (* 1922) – 28. apríla
Elena Tóthová (*1926) – 30. apríla
pedagogickej činnosti,
– koncepčný zámer rozvoja
školy (1-2 strany A4),
– písomný súhlas na použitie
osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo
osobne doručiť v termíne do 20.
mája 2013 na adresu: Mestský
úrad Šahy, Hlavné námestie 1,
93601 Šahy. Obálku označte
„Výberové konanie MŠ – Óvoda, Hontianska cesta 45, Šahy
– NEOTVÁRAŤ!” Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky.
Informácie: osobne na oddelení školstva, mládeže a športu MsÚ Šahy č. dverí 217 alebo
telefonicky na čísle 7411131.
Ing. Ján Lőwy
primátor mesta Šahy
Hontianske listy
máj 2013
4
Workshop Nádvorie mestského úradu ožíva
19. apríla 2013 sa v rámci projektu Nádvorie mestského úradu ožíva v divadelnej
sále šahanskej radnice uskutočnila burza
nápadov (workshop) Skvosty hontianskeho
regiónu. Na podujatí sa zúčastnila zástupkyňa SPP Monika Lacková, ktorá sa v otváracom príhovore poďakovala dobrovoľníkom za aktivitu a povzbudila ich do ďalšej
činnosti. Projektová manažérka akcie Iveta
Majerčíková zdôraznila, že projekt sa
uskutočnil vďaka spolupráci SPP, Ekofondu
a mesta Šahy. Vyzdvihla podujatia, ktoré sa
vďaka nemu uskutočňujú. Je nimi napríklad
vytvorenie multifunkčného dvora, organizovanie cyklotúr, natáčanie DVD o významných osobnostiach nášho mesta.
Po oboznámení sa s projektmi boli prezentované tie aktivity, ktoré zahŕňajú kultúrno-historické pamätihodnosti nášho regiónu. Prezentácie, ktoré mali vysokú úroveň, predstavili žiaci šahanských škôl (ZŠ
Janka Kráľa a dvoch gymnázií), ktorí si
objekty prezrú pri cyklotúrach.
V tretej časti workshopu sa predstavilo
občianske združenie Srdcom za Šahy,
ktoré úspešne spolupracuje s mestom.
Monika Lacková v závere vyjadrila spokojnosť a vyzdvihla aktivitu mladých, ktorá by
mohla byť príkladom i pre iné mestá.
Péter Pástor
Foto: Peter Paulenka
Workshop Skvosty hontianskeho regiónu
sa uskutočnil
vďaka finančnej podpore
z Nadačného fondu SPPoločne
pri Nadácii SPP
v rámci projektu
Nádvorie mestského úradu ožíva.
Džezový koncert v Šahách
Jedáleň hotela Villa Romaine
poskytla v druhú aprílovú sobotu priestory ojedinelému džezovému koncertu. V priebehu večera tu vystúpil svetoznámy
rakúsky Harry Sokal & free
Tenors. Koncert sa uskutočnil
vďaka Miroslavovi Majtánovi a
je pokračovaním džezových kon-
certov, ktoré začala organizovať
Pečať mesta Šahy, informoval
nás Pavol Makovínyi. „Vlani
som sa zúčastnil s Miroslavom
na Bratislavských džezových
dňoch a tu sme sa zoznámili s bubeníkom Mariánom Števčítom.
Z tohto zoznámenia vzniklo
priateľské spojenectvo, vďaka
ktorému sa uskutočnil aj koncert.”
Hudobná formácia koncertuje príležitostne, jej členmi sú
Slováci, Česi i Rakúšan. Vedúcim je Harry Sokal, známy saxofonista, ktorý hral už aj s najznámejšími svetovými kapelami, podobne ako aj jeho kole-
govia. Na šahanskom koncerte
popri bežných džezových skladbách odzneli aj ľudové piesne,
španielske skladby, klasický
džez. Dvojhodinového koncertu
sa zúčastnili aj poslucháči zo zahraničia.
Péter Pástor
Lahôdka pre milovníkov gitarovej hudby
Dňa 16. marca 2013 sa priaznivci gitarovej hudby zišli v koncertnej sále Základnej
umeleckej školy v Šahách, kde sa uskutoč-
nil koncert mladého gitaristu Krisztiána
Klukona. Organizátorkou bola Mgr. art.
Dóra Dianisová, bývalá učiteľka Krisztiána Klukona.
Krisztián Klukon pochádza z Preselian
nad Ipľom. Teraz študuje na Strednej umeleckej škole B. Bartóka v Miskolci (Maďarsko) pod vedením Dr. Sándora Pappa. Na
klasickej gitare hrá už šiesty rok. Prvé roky
ho súkromne vyučoval Jusztin Norbert a
následne v októbri 2010 začal
študovať na ZUŠ Šahy pod
dohľadom D. Dianisovej. Po
viacerých úspešných koncertoch sa v lete 2012 zúčastnil na
vacovských letných slávnostiach, kde reprezentoval mesto
Šahy.
Organizátori dokázali, že aj
hra na klasickej gitare je v Šahách obľúbená. Študenti –
okrem Krisztiána Klukona vystúpili aj Bianka Cseriová a Dominika
Tóthová – predviedli náročné a kvalitné
výkony, ktorými oslnili obecenstvom naplnenú koncertnú sálu ZUŠ. Hudobný program bol veľmi pestrý, rázne a dojemné vystúpenie obdarilo publikum veľkým potleskom, kyticami kvetov. Po koncerte sa prítomní rozišli naplnení príjemným zážitkom
z peknej hudby a stretnutia s milými ľuďmi.
-E.T.-
Hontianske listy
máj 2013
5
Nitra pozývala na reprezentáciu študentských prác
počas 21. celoštátnej výstavy Mladý tvorca 2013
Aj tento rok sa študenti
Strednej odbornej školy v Šahách zúčastnili celoštátnej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl.
V rámci mimoškolskej záujmovej činnosti sa zaoberali históriou, súčasnosťou a budúcnosťou získavania energie a poznania energetických zdrojov na na-
šej zemi. Žiaci vytvorili funkčný model zemegule, kde uložili
symbolické informácie v podobe modelov, ktoré znázorňujú
jednotlivé historické etapy, pod
názvom Po stopách energie.
Práca našich žiakov sa tešila
veľkému záujmu, náš stánok
mal mnoho návštevníkov. Veľmi sme sa potešili, keď sme sa
dozvedeli, že našu prácu ocenili
aj usporiadatelia výstavy.
Prezident Združenia pre
rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania udelil našej škole cenu za najlepší stánok na
výstave Mladý tvorca 2013 a cenu prezidenta združenia v podobe pohára a diplomu. V rámci
tejto prezentačnej výstavy sa konali aj sprievodné kultúrne ak-
Dôveruj, ale preveruj!
Peter Polák, ktorý mal pripravené zaujímavé prezentácie o
škodlivosti drog a alkoholu a otvoril aj množstvo iných, zaujímavých tém, týkajúcich sa inej protispoločenskej činnosti. Naši žiaci majú už teraz úplne jasno
v tom, čo znamená šikana, obťažovanie či vandalizmus. Ich rozpačité otázky rýchlo vystriedala
skutočná beseda s neskrývaným
cie. Naša škola sa zapojila i do
týchto aktivít. Žiačky Andrea
Bučková a Nikoleta Almaská
predviedli tanec vo forme moderného baletného vystúpenia.
Vedenie školy i žiaci školy
sú hrdí na svoje úspechy. Veríme, že v tejto tradícii budeme
pokračovať aj na 22. ročníku
výstavy Mladý tvorca.
Mgr. Katarína Koncová
záujmom o danú problematiku.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým účastníkom
oboch aktivít a zároveň chceme
vyjadriť presvedčenie, že naše
vzájomné stretnutia budú len a
len tie, ktoré sa týkajú prevencie kriminality a nie riešenia jej
dôsledkov.
Mgr. Peter Švec
koordinátor prevencií
OUI Šahy
Riaditeľky MŠ úspešne
absolvovali záverečné skúšky
V duchu tejto starej múdrosti
sa niesli dva aprílové dni v Odbornom učilišti internátnom v Šahách.
O čo vlastne išlo? Dňa 3. apríla sa v našej škole, v spolupráci s OR PZ v Leviciach, OO PZ
v Šahách a Mestskou políciou
v Šahách, uskutočnila preventívna akcia, ktorej cieľom bolo zistiť, či naši žiaci neprechovávajú
drogy alebo iné omamné látky.
Celé podujatie bolo starostlivo
naplánované, prebehlo hladko a
my, pedagógovia, môžeme pyšne skonštatovať, že sme hrdí na
našich žiakov, pretože prítomnosť týchto látok sa nepreukázala.
Druhou zaujímavou aktivitou bola prednáška spojená s besedou, ktorú sme uskutočnili
v spolupráci s OR PZ v Leviciach.
Prednášal preventista kpt. Ing.
Riaditeľky regionálnych materských škôl šahanského obvodu úspešne zvládli záverečné
skúšky zo vzdelávacích aktivít
v moduloch Excel a Informačno-komunikačné technológie.
Akreditované vzdelávanie sa
uskutočnilo prostredníctvom Me-
todicko-pedagogického centra
v Nitre. Lektorom bol Szabolcs
Stankovics, projektovým manažérom Eva Pupíková, hlavnou
organizátorkou vzdelávania Angelika Révész.
-ra-
máj 2013
6
Hontianske listy
Spomienka na Lajosa Simonyiho v galérii, ktorá nesie jeho meno
Pri príležitosti 15. výročia
úmrtia Lajosa Simonyiho si šahanská galéria, ktorá nesie jeho
meno, pripomenula život a dielo
umelca výstavou Spomienky I.
– Obrazy, tváre a miesta.
Pri otvorení výstavy oboznámila pracovníčka múzea Marta
Bendíková prítomných s informáciami o živote umelca. Narodil sa v Chorvaticiach, po skončení štúdií pôsobil ako pedagóg.
Pre jeho tvorbu je typická realita. Na jeho olejomaľbách i grafikách sa najviac objavuje krajina, ale vytvoril aj veľa portré-
tov. L. Simonyi sa na sklonku
života v r.1992 rozhodol darovať 200 svojich malieb vtedy
vzniknutej šahanskej galérii,
ktorá po jeho smrti (1998) prijala názov Galéria Lajosa Simonyiho (od roku 2000).
Vedúci galérie Mgr. Tibor
Pálinkás zhodnotil široký záber
záujmov umelca a jeho ľudskosť.
Dôstojnosť spomienky umocnilo vystúpenie učiteľov ZUŠ.
Výstava bude prístupná v Galérii Lajosa Simonyiho do 7. júna 2013.
Péter Pástor
Projekt Zelená obec –
medzinárodné záverečné podujatie v Ipeľskom Sokolci
Zelená obec – zapojenie mládeže do rozvoja vidieka je medzinárodný projekt Európskej
únie. Záverečné podujatie ukon-
nia, Slovensko, Nemecko, Rumunsko, Bulharsko, Cyprus a
Keňa. „Hlavným cieľom projektu je výchova mládeže a jej zapojenie do rozvoja vidieka.
V rámci projektu sme pracovali
v šiestich skupinách, Slovensko
sa zapojilo do troch z nich” –
sumarizovala konateľka slovenského projektu Ida Wollent.
Medzinárodná skupina mládeže sa zúčastnila projektu
čenia tohto projektu sa uskutočnilo v Ipeľskom Sokolci za pomoci slovenského partnera Ipeľ
– EKO s. r. o. Do projektu sa zapojili Island, Írsko, Veľká Britá-
v rámci výskumu historických
vykopávok z obdobia doby
bronzovej. Druhá pracovná
dielňa sa zaoberala výskumom
vidieckej kuchyne, oberačkových slávností a tradičnej kuchyne. Tretia skupina sa zúčastnila prác v ekologickom dome
v Ipeľskom Sokolci. Konateľ
britskej partnerskej spoločnosti
Martin Clark zdôraznil, že potrebujeme také pracovné miesta,
ktorým nemusíme obetovať naše
kultúrne, spoločenské prostredie. Prezentácia sa ukončila netradičnou módnou prehliadkou
z recyklovaných produktov.
Péter Pástor
Foto: Ipeľská únia
Nezábudky doktora Öcsiho
4. apríla
2013 bol
v Mestskej
knižnici
v Šahách
krst novej
k n i h y
M V D r.
Štefana Mártona (Nezábudky
doktora Öcsiho). Je to tretí diel
trilógie. Mestečko pod skleneným zvonom (2008) je názov prvého dielu, v ktorom sa oboznámime s detstvom autora, Ľudia
pod črepinami skleneného zvona (2011) nás zavedie do jeho
mládeneckých rokov a rokov
dospievania. Tretí diel trilógie je
ladený aj humorne a vykresľuje
prvé roky jeho zverolekárskej
činnosti. Trilógia nás ale zavedie aj do histórie nášho mesta.
Štefan Márton sa pustil do
písania svojich memoárov po
päťdesiatročnej zverolekárskej
praxi. „Každý človek si prežije
svoj životný román, rozdiel je
len v tom, že niekto má odvahu
ho napísať, niekto tú odvahu
nemá,” vyjadril sa autor. Kniha
nás oboznámi so skutočnými
príbehmi obyvateľov mesta a
blízkeho okolia, kde autor pôsobil.
Novú knihu predstavili Marta Solmošiová, riaditeľka knižnice, a Marta Bendíková. Kni-
ha vyšla v r. 2012 pod záštitou
mesta Šahy a nadácie Pečať
mesta Šahy.
Péter Pástor
Foto: Peter Paulenka
Hontianske listy
7
máj 2013
Kvalitné doplnky na dosah rúk
Umelcom nie je len človek, ktorý maľuje na plátno či skladá piesne, umelcami sú
všetci ľudia, ktorí sa cítia dobre vo svete,
ktorý si vytvorili sami. Niekto sa priam vyžíva vo Photoshope, iní dotvárajú krásy života nápaditými šperkmi, ktoré nekúpite
v komerčných obchodných centrách, dokonca ani v maloobchodoch.
Len nedávno som na sociálnej sieti natrafila na dve mladé umelkyne, ktoré tvoria
ručne vyrábané šperky. Tvoria také krásne
veci, že sa o nich oplatí napísať. Určite si
predstavíte koráliky navlečené na háčik a
strčené do ucha. Uistím vás, že sa mýlite.
Náramky, retiazky, prstene či iné doplnky
vás budú fascinovať neobyčajnou krásou,
ktorou by ste boli ochotní obohatiť vnútro
vašej šperkovnice.
Dve umelkyne pochádzajú zo Šiah a ich
okolia. Reč je o plavovláske Alexandre
Kronkovej (18) alias Sashi a brunetke
menom Bernadeta Tóthová (18), ktorej
prezývka je Detti.
Sasha je bývalou študentkou gymnázia,
teraz študuje prvý rok architektúru na vysokej škole v Bratislave. Myslím si, že školu ukončí bez závažných poranení, keďže aj
jej náušničky a zvyšok dielok drží tvar ako
perfektne a kvalitne postavená budova. Výrobky pôsobia extravagantne a zároveň
jemne. Nezľaknite sa, nemusíte sa báť. Tou
extravaganciou nemyslím živú chobotnicu
na dekolte. Alexandra vsadila na štýl, ktorý
sa nevidí len tak kdekoľvek. Riskla výrobu
z niečoho, čo ľudia používajú ako dekoratívny obrus alebo ako výzdobu na šatách.
Využíva čipky, ktoré sú známe svojou jemnosťou a krehkosťou. K tvorbe šperkov ju
inšpirovala vlastná fantázia a chuť zhmotniť
ju. Prvý šperk vytvárala pre seba a napriek
tomu, že mala celé prsty polepené lepidlom,
výsledkom bol krásny doplnok, ktorý
uchvátil okolie natoľko, že začala svoju
schopnosť šíriť aj medzi ľuďmi, a to predajom. Toto hobby ju bavilo, takže rozšírila
využívaný materiál, z ktorého potom poskladala svoje poklady, ku ktorým jej dopomohli aj postupy na internete. Dnes vytvára
aj vlastné postupy, ktoré následne praktizuje. Sasha tvrdí, že tajomstvo úspechu je
skryté v cviku, v chuti vytvárať niečo nové
a, samozrejme, je dôležité sledovať jestvujúce manuály na internete (tutoriály), inšpirovať sa a byť obklopený ľuďmi, ktorí vás
podporujú v tom, čo robíte.
Rovnako talentovaná Detti je pomaly už
bývalou študentkou Gymnázia v Šahách a
tomuto remeslu sa venuje druhý rok. Začalo
sa to v roku 2011, keď popri surfovaní na
internete natrafila na dievča zo susedného
Maďarska, ktoré sa venovalo modelárskej
práci, pri ktorej využívala polymérovú
hmotu. Táto hmota je výrazná svojou farebnosťou a pružnosťou. Hmota sa jej zapáčila,
kopla ju múza a vybrala sa na nákup do
umeleckého obchodu s kreatívnou myšlienkou pre výrobu šperkov. Detti z nej vytvára
rozličné kúsky a neskôr ich kombinuje
s inými materiálmi, aby boli schopné spĺňať
svoju úlohu ako výnimočný šperk. Vyrába
šperky všetkých farieb a chutí. V jej repertoári nájdete od ružičiek cez medvedíkov a
sovičiek aj kúsky, ako napríklad croissanty
na tanieri či jahodové torty, z ktorých sa
vám začnú zbiehať slinky. Po zistení, že sa
ľudom jej tvorba páči, začala uvažovať,
z čoho ešte tvoriť a pustila sa do práce s látkami, drôtikmi, nepravými perlami a mnohým ďalším. Jej začiatky boli ťažké, ale postupne sa do toho dostala a je z nej úspešná
a produktívna baba, ktorú poznajú vo všetkých kútoch Slovenska. Vďaka jej stránke
sa môžu jej tvorbou chváliť i dievčatá na
Marse, pretože doručuje balíčky aj poštou.
Je už len otázkou, či Slovenská pošta doručuje balíky aj na Mars. Ďalším osobným
úspechom sú jej výrobky na známej stránke
Sashe.sk, ktoré sa dostali do virtuálneho výkladu. A keď sa niečo blyští vo výklade, to
už je čo povedať, nemyslíte?
Myslím, že tieto dievčatá si zaslúžia
uznanie a podporu, pretože sama som skúšala vytvárať veci svojpomocne – a skončilo to tak, že mi ostalo na poličke vymodelované malé prasiatko, ktoré malo nádych do
hneda, pretože som ho nechala príliš dlho
v rúre. Nechcem si ani predstaviť, ako by
som skončila, keby som pracovala s drôtom… Asi krvavo. Možno sa do toho ešte
niekedy pustím a chytím sa Sashkinej rady,
že to potrebuje cvik. Alebo preskočím tú
dramatickú časť a radšej si objednám prepracované doplnky od dievčat.
KISS
Ďalší medzinárodný úspech šahanských karatistov
21. apríla sa naši pretekári
zúčastnili medzinárodného turnaja v karate, ktorý sa uskutočnil v Cagliari na Sardínii. Turnaja sa zúčastnilo 350 pretekárov
z Talianska, Rumunska a zo Slovenska.
Náš oddiel karate TJ SAAG
Šahy reprezentovali Lili Rusnáková, Terka Rusnáková, Olívia Nemcsoková, Miriam Luptáková, Magdaléna Al Farra, Ján
Uhrík, Matej Uhrík a Patrik
Uhrík. Umiestnili sa nasledovne: Lili Rusnáková – 2. miesto
(kata detí), Terézia Rusnáková
– 2. miesto (kata žiačok), Olívia
Nemcsoková – 3. miesto (kata
žiačok), Miriam Luptáková –
4. miesto (kata žiačok), Ján Uhrík – 1. miesto (kata staršieho
dorastu) a 3. miesto (kumite
staršieho dorastu), Matej Uhrík
– 2. miesto (kumite staršieho
dorastu), Patrik Uhrík – 2.
miesto (kumite staršieho dorastu), Magdaléna Al Farra – 1.
miesto (kata žien) a 1. miesto
(kumite žien).
Naše poďakovanie patrí
mestu Šahy, firmám Simol Team,
Mikona a Wollbet, ako aj Jozefovi Luptákovi.
Mgr. Peter Švec
Hrozba povodne
vo Vyškovciach nad Ipľom
Obdobie častých zrážok, ktoré sme prežívali v nedávnej minulosti, preukázalo svoju pustošivú silu a naša rieka Ipeľ hrozivo zvýšila hladinu.
Vyškovce bojovali so zvýšenou hladinou rieky už od konca
februára, povedal nám starosta
obce József Gyurkovics. Z toho dôvodu sme mali tretí stupeň
povodňovej pohotovosti. Voda
kulminovala začiatkom apríla,
4. apríla dosiahla výšku 588 cm.
Táto vysoká hladina zaliala príjazdovú cestu od Šiah a museli
sme uzavrieť aj most. Takto sme
sa mohli dostať do dediny len
obecnou vedľajšou cestou, ktorej stabilita bola tiež ohrozená.
4. apríla ráno o siedmej hodine
som vyhlásil pohotovosť. Príjazdovú cestu sme upevnili 748 tonami kamenia. Obec bola na
krátky čas celkom odrezaná od
okolitého sveta.
Po 4. apríli sa voda pomaly
stiahla, takže 10. apríla už mohli
pohotovosť znížiť na prvý stupeň ohrozenia. Spodná voda ale
naďalej ohrozuje obyvateľov, čo
riešia čerpadlami. Dúfajú, že najkritickejší stav už prekonali.
Péter Pástor
8
Hontianske listy
máj 2013
Kráľove Šahy 2013 – VIII. ročník: 17. mája 2013
Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy štúrovcov pri príležitosti 165. výročia uväznenia Janka Kráľa v Šahách
Program súťaže
17. mája 2013
8.00 – prezentácia súťažiacich v ZŠ Janka Kráľa
8.20 – slávnostné otvorenie
8.30 – zasadnutie porôt
9.00 – súťaž v jednotlivých kategóriách
12.00 – obedná prestávka
14.00 – slávnostná akadémia spojená s vyhodno-
tením súťaže a odovzdávaním cien v priestoroch
divadelnej sály Mestského úradu v Šahách. Na akadémii vystúpia víťazi jednotlivých kategórií a pozvaní hostia.
Čestný hosť: zaslúžilý umelec Mgr. art. Juraj Sarvaš
Na slávnostnú akadémiu srdečne pozývame
všetkých občanov nášho mesta a okolia.
ZŠ Janka Kráľa
17-ročné spomienky
Písal sa rok 1996. Už ani vtedy nebolo
dosť peňazí na školy a na školstvo vôbec.
Podmienkou toho, aby škola dostala nejaké
financie na svoje fungovanie, bolo vypracovať projekt celoštátneho charakteru. Keď
nám toto pani riaditeľka Mgr. Helga Ivanczuková oznámila, práve som preberal so
siedmakmi poéziu a život Janka Kráľa. A
vtom som si uvedomil, že z tejto príležitosti
by sme mohli usporiadať podobnú súťaž,
akých na Slovensku už v tom období prebiehalo niekoľko, napr. Hviezdoslavov Kubín, Chalupkovo Brezno, Podjavorinskej
Bzince, Beniakove Chynorany, Šaliansky
Maťko a iné.
Podmienkou usporiadania takejto akcie
bolo vypracovanie projektu, ktorý by schválil vtedy ešte existujúci Odbor školstva ONV
Levice, Mestský úrad pod vedením vtedajšieho primátora JUDr. Ernesta Zsolnayho a
ďalšie inštitúcie. Projekt sa zrodil, takpovediac, za jednu noc, zo štvrtka na piatok. Pod
mottom z básne Janka Kráľa Krajinská pieseň z r. 1848 sa zišiel prípravný výbor, na ktorom sa vo vtedajšom centre šahanskej kultú-
ry – nazývanom aj Kino Ipeľ – zišlo viac
ako dvadsať ľudí, ktorí spoločne prelúskali
všetky body navrhovaného projektu, rozdelili si úlohy a dali sa doslova s nadšením do
práce. Veď Šahy dovtedy žiadnu podobnú akciu takýchto rozmerov nepoznali. A už aj
vtedy bolo v móde tzv. zviditeľňovanie sa.
(Z prípravného výboru spomeniem len zopár mien: primátor mesta JUDr. Ernest Zsolnay, Ing. František Danis, Ľudovít Pokorný,
Štefan Čerba, Marta Solmošiová, Milan Kalina, Valéria Paššová, samozrejme, riaditeľka školy Mgr. Helga Ivanczuková, jej zástupkyňa Mgr. Viera Nemčoková, autor projektu Mgr. Imrich Belluš, PaedDr. Štefan
Adam a mnohí ďalší.)
Samozrejme, naša prvá cesta viedla do
Levíc na odbor školstva, ktorého vedúcim
bol RNDr. František Limberg a vedúcim metodického oddelenia OŠ PaedDr. Štefan Adam.
Našej návšteve a nášmu návrhu sa potešili a
prisľúbili všestrannú pomoc našej škole,
ktorá sa vtedy volala 1. základná škola. A
slovo dodržali. Obaja boli po všetky ročníky
Kráľových Šiah aktívnymi pomocníkmi, pod-
Žiaci ZUŠ koncertovali v Szobe
Hedviga Makovínyiová,
riaditeľka Základnej umeleckej
školy v Šahách, nás informovala, že s Hudobnou školou Zoltána Kodálya v Szobe (Maďarsko) majú veľmi dobré partnerské vzťahy, výsledkom čoho je i
tento koncert. Skupinku našich
to bolo prvé vystúpenie šahanských žiakov v Szobe.
V kultúrnom centre zneli
piesne, rôzne skladby významných umelcov, aj sa tancovalo.
Vďačné obecenstvo si mohlo
vypočuť aj operné árie, slovenské ľudové piesne, ruské i špa-
porovateľmi i organizátormi Kráľových Šiah.
No a prečo Janko Kráľ? Prečo Kráľove
Šahy? Janko Kráľ bol jedným z najvýznamnejších slovenských revolučných básnikov.
Bol doslova európskym básnikom. Anglický
spisovateľ, profesor českej a slovenskej literatúry na University College London na
katedre East European Studies, napísal o
Jankovi Kráľovi: „Janka Kráľa považujem
za jedného z najlepších európskych básnikov. Myslím si, že je ďaleko lepší ako Shelley, ktorého tu ľudia študujú a majú radi.
Janko Kráľ je pre mňa sympatický ako človek, no rovnako aj vedecky. Nebol to človek
obmedzene zviazaný svojou dobou. Ba naopak, mal rozlet, krídla, navyše bol veľký experimentátor a uznával i maďarskú kultúru…”
Myslím, že väčšie uznanie o našom básnikovi už môžeme vysloviť len my, ktorí ho
milujeme, ktorí hľadáme jeho básne, čítame
ich, recitujeme. A recitujeme ich hlavne na
celoslovenskej súťaži v prednese poézie a
prózy štúrovských básnikov, na Kráľových
Šahách, ktoré sa od r. 1996 konali doteraz už
sedemkrát a 17. mája 2013 budú zorganizované už po ôsmykrát.
Mgr. Imrich Belluš
autor projektu
Rodičom do pozornosti!
Zápis do ZUŠ
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Šahách oznamuje rodičom, že zápis 5–15ročných detí do študijných
odborov sa uskutoční v dňoch
od 13. do 17. mája 2013 v čase
od 14.00 do 17.00 hod. v zborovni č. dverí 4 (budova na Námestí B. Bartóka č.1).
Prihlásiť sa môžete na hu-
dobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor.
Na hudobnom odbore vyučujeme nasledovné predmety:
klavír, husle, gitara, akordeón,
keyboard, zobcová flauta, flauta, klarinet, saxofón, trúbka,
lesný roh a spev.
Prosím, prineste so sebou aj
rodný list dieťaťa.
Otváracia doba Galérie Ľudovíta Simonyiho
Pondelok až piatok:
Sobota:
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
12.30 – 16.00
Otváracia doba Hontianskeho múzea
hudobníkov privítal riaditeľ hudobnej školy zo Szobu, klavirista, nositeľ vyznamenania Ferenca Liszta a laureát Kossuthovej
ceny Gergely Bogányi. Kontakty nadviazali školy pred štyrmi
rokmi a v súčasnosti udržiavajú
priateľské vzťahy. 11. apríla 2013
nielske piesne, i skladby súčasných hudobných skladateľov.
K svojmu vystúpeniu prispievali
všetci účastníci s vysokou zodpovednosťou a podali vynikajúce výkony.
Péter Pástor
Foto: Peter Paulenka
Utorok až piatok:
Sobota:
9.00 – 16.00
9.00 – 12.00
Otváracia doba Mestskej knižnice v Šahách
Pondelok:
Utorok:
Streda a štvrtok:
Piatok:
Sobota:
voľný deň
–
8.30 – 11.30
–
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
Hontianske listy
máj 2013
9
Deň otvorených dverí v ZŠ na Ul. E. B. Lukáča
25. apríla sa v Základnej škole na Ul. E. B. Lukáča v Šahách
uskutočnilo zaujímavé podujatie
– Deň otvorených dverí ako
súčasť projektu. Projekt predstavila v klubovni za účasti rodičov
a priateľov školy PaedDr. Beata Bazalová, zástupkyňa riaditeľa školy. Národný projekt,
spolufinancovaný z Európskeho
sociálneho fondu v operačnom
programe Vzdelávanie, je určený pre základné školy a začal sa
realizovať v septembri. Škola sa
do projektu zapojila vďaka vysokému počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Hlavnými aktivitami projektu
sú:
– vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov,
– podpora celodenného výchovného systém (CVS),
– technická podpora aktivít
národného projektu.
Samotnému Dňu otvorených
dverí predchádzala trojdňová
návšteva kolegýň zo Základnej
školy v Demandiciach v rámci
aktivity Dvojičky. Naši učitelia
navštívia demandickú školu v máji. Kolegyne sa okrem účasti na
DOD zúčastnili vyučovacích
hodín a činnosti záujmových útvarov, mohli sledovať prácu dvoch
asistentiek učiteľa, ktoré sa na vyučovacích hodinách venujú žia-
ka Simonka Valentová a Adam
Bazala: Hudba, spev, tanec,
Ja, počítač a svet okolo nás,
Šport a športové modelárstvo,
kom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
V súlade s CVS pedagogickí
pracovníci školy vedú pestrú
škálu záujmových útvarov, ktoré
umožňujú žiakom tráviť voľný
čas zmysluplnejšie, navyše pod
pedagogickým dozorom. Záujmové útvary predstavili formou
prezentácie žiaci ôsmeho roční-
Fotograf, Šikovníci, Tvorivé
spracovanie materiálu, Tvorivá dramatika, Moja záhradka, Poznávanie a ochrana prírody, Multikultúrna výchova
v obrazoch, Varíme, pečieme,
pletieme, Krúžok kultúry anglofónnych krajín a Volejbalový
krúžok.
Technická podpora aktivít
projektu spočíva v pomoci základným školám technikou a
vyučovacími pomôckami, sú
nimi 2 interaktívne systémy,
počítače, didaktická technika,
záhradkárske a kuchynské potreby, športové potreby, didaktický
balíček a mnoho iných názorných pomôcok skvalitňujúcich
vyučovací proces. Škola okrem
toho získa balíček školiaceho
materiálu a potrieb v hodnote
1000 eur.
Prítomní si mohli prezrieť fotografie činnosti útvarov, hotové
výrobky, v triedach, na školskom dvore i v letnej triede mali
možnosť sledovať žiakov priamo pri práci, plietli sa košíky,
rozvoniavali lángoše, meral sa
tlak i BMI, vznikali papierové
modely a množstvo zaujímavých výrobkov, ktoré žiaci za
pomoci pani učiteliek a pani
vychovávateliek vytvorili, nechýbalo ani občerstvenie. Dopoludnie spestrili mažoretky a tanec
druhákov. Podujatie do fotoaparátov zaznamenali deviataci Dominik Bajkai a Kornel Nagy.
-bbFoto: Dominik Bajkai
a Kornel Nagy
Gymnázium ožilo Zelenou školou
Dňa 22. apríla sa otvorili dvere
Gymnázia na Mládežníckej ulici
v Šahách pre žiakov základných
škôl a širokú verejnosť. Žiaci a
učitelia gymnázia zorganizovali
Deň Zelenej školy – Deň Zeme. Všetky aktivity tohto dňa
prebiehali v duchu medzinárodného programu Zelená škola, do
ktorého je zapojených viac ako
300 škôl na území Slovenska
(celosvetovo viac ako 30 000).
Program pomáha od roku 2004
realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými
krokmi, ktoré vedú žiakov a celú
školu k šetrnejšiemu prístupu
voči životnému prostrediu.
Keďže gymnázium už druhý
rok pracuje v rámci programu s
té-mou odpad, je pochopiteľné,
že v tomto duchu zorganizovali
aj Deň Zelenej školy. Cieľom tohto
dňa bolo naučiť žiakov i verejnosť lepšie triediť odpad, sekundárne ho využívať a ukázať, ako
sa dá obmedziť tvorba odpadu
v domácnostiach. Návštevníci
pod jednou strechou absolvovali
množstvo rôznych aktivít. Štyri
z nich boli praktickou ukážkou
toho, ako môžeme niektoré veci
využiť predtým, ako ich odhodíme do smetí. Účastníci týchto
aktivít z PET fliaš vyrábali
vkusné šperky či ozdobné kaktusy, zo starého textilu plietli
praktické rohožky, podložky a
zo starých novín, reklamných
letákov i zošitov plietli papierové košíky, ktoré môžu poslúžiť
žiaci druhého a tretieho ročníka
gymnázia oboznamovali účastníkov o elektrosmogu a jeho nepriaznivých účinkoch na ľudské
zdravie. V učebni biológie žiaci
druhého ročníka informovali o
tom, ako znižovať množstvo
odpadu v domácnostiach rozumným nakupovaním. V audiocentre sa konala prednáška s náz-
na odkladanie najrôznejších vecí a vecičiek.
Súbežne s tvorivými dielňami
prebiehali interaktívne prednášky, ktoré, tak isto ako tvorivé
dielne, lektorovali samotní žiaci
gymnázia. V učebni informatiky
vom Máme len jednu Zem,
ktorú pripravil žiak tretieho ročníka. Prednáška obsahovala
ukážky z dokumentárnych filmov varujúce pred nebezpečenstvom odpadu.
Všetci účastníci sa v rámci jed-
notlivých aktivít naučili nielen
nové tvorivé techniky využitia
odpadu, ale dozvedeli sa aj o tom,
ako môžu sami množstvo odpadu znižovať. Žiaci i učitelia,
ktorí v tento deň gymnázium navštívili, si popri vlastnoručne vyrobených šperkoch, kaktusoch či
kuchynských podložkách odnášali aj množstvo informácií,
ktoré získali od žiakov – lektorov jednotlivých aktivít.
Nesmieme zabudnúť ani na žiakov prvého ročníka a sexty, ktorí
v meste robili anketu o odpade s
občanmi a zároveň ich informovali o tom, ako správne odpad
v Šahách triediť.
Udalosť sa niesla v príjemnom
duchu, dôkazom čoho boli aj
úsmevy malých žiačikov. Celkovo sa na jednotlivých aktivitách
vystriedalo viac ako 200 účastníkov. Pochvalu si zaslúžia všetci študenti Gymnázia v Šahách,
takisto aj koordinátorka programu Zelená škola.
Dominika Szabóová,
3. ročník
Hontianske listy
máj 2013
10
Informácie pre občanov o podvodníkoch
Pozor na podvodníkov!
Naši policajti už viackrát dostali upozornenia občanov, ktorí často cestujú, a preto sa
častejšie zdržiavajú na vlakových alebo
autobusových staniciach. Viacerých z nich
oslovili iní cestujúci, ktorých údajne okradli
a na cestu do vzdialenejšieho mesta im zostalo len posledných pár mincí. Dobrosrdeční občania im samozrejme radi pomohli.
Neboli to však malé sumy, často išlo aj o desiatky eur. Po niekoľkých týždňoch alebo aj
dňoch však boli znovu oslovení tými istými
osobami s požiadavkou o rovnakú službu.
Ľudia až v tom okamihu pochopili, že boli
podvedení. Je na každom z nás, ako sa v podobnej situácii zachová. Polícia však upozorňuje občanov, že nie každý, kto prosí o
pomoc, ju naozaj potrebuje. Rozpoznať podvodníka od človeka v núdzi nie je jednodu-
ché. Niekedy stačí len zmienka o tom, že
cestovný lístok dotyčnému kúpite, ale peniaze do ruky mu nedáte. Podvodník v tom
prípade stratí o vašu pomoc záujem.
Polícia vyzýva občanov, aby sa nedali
okrádať podvodníkmi a zlodejmi. Dlhší čas,
najmä u starších ľudí, cez deň zazvonia pri
dverách rôzne indivíduá. Predstavujú sa ako
pracovníci plynární, elektrikári, vodári, sociálni pracovníci, ale aj ako poškodení pri
dopravnej nehode. Obyčajne prinesú peniaze za preplatky energií, alebo prinesú nejakú
údajnú výhru, sociálnu výpomoc, alebo prosia o poskytnutie pôžičky na okamžitú operáciu, odtiahnutie auta a iné. Dokonca ako
zálohu na mieste nechávajú tašky alebo peniaze. Cestovné tašky sú obyčajne naplnené
novinami a peniaze len zdrapy papiera.
Ďalší vynaliezaví podvodníci
Aj napriek viacerým upozorneniam zo
strany polície, zverejňovaných v masovokomunikačných prostriedkoch, dochádza opakovane k prípadom, kedy najmä starší ľudia
prichádzajú o svoje úspory. Väčšinou sú to
osamelí ľudia vo vyššom veku, ktorí bývajú
v rodinných domoch. Páchatelia sa zvyčajne
spoliehajú na to, že dôchodcovia sú sami
doma a nedokážu si zapamätať ich výzor
alebo značku auta. Títo podvodníci sa dokážu vyslovene nanútiť do priazne svojej obete
a potom ju okradnúť o úspory.
O tom, že vynaliezavosť podvodníkov
niekedy úplne vyráža dych, sa presvedčili aj
dve babičky z okolia.
Na svoju dôverčivosť doplatila 79-ročná
starenka. Okolo obeda ju blízko jej domu
oslovili dvaja neznámi ľudia, muž a žena, a
zúfalo ju prosili o pomoc. Dôchodkyni rozpovedali srdcervúci príbeh o tom, že ich ko-
lega mal s kamiónom vážnu dopravnú nehodu. Vraj je momentálne v nemocnici, kde sa
musí podrobiť vážnej operácii. Keďže mu
ale vypršala platnosť zdravotného poistenia,
operáciu musia uhradiť v hotovosti. Starenku preto takmer so slzami v očiach poprosili, aby im požičala peniaze. Dôverčivej
žene sa jej ich uľútostilo, pozvala ich do
domu a dobrovoľne im vydala 1350 eur.
Podvodníci jej ešte ukázali vypchatú tašku,
v ktorej vraj majú doláre. Svojej obeti nakoniec prisľúbili, že jej peniaze vrátia ešte
v ten deň do 15. hodiny.
Prípad s podobným scenárom sa stal, keď
muž so ženou na chodníku oslovili 77-ročnú
starenku s tým, že ich kolega mal dopravnú
nehodu s kamiónom. Babička ich ochotne
pozvala dnu a okrem 400 eur, ktoré im dobrovoľne dala, jej zlodeji ukradli aj zlato,
šperky, hodinky a ďalšie peniaze. Vynalieza-
Nikdy neverte ľuďom, ktorí vo vašej
domácnosti manipulujú s prinesenými
peniazmi, žiadajú ich zameniť, alebo
prosia o finančnú pôžičku – sú to zlodeji.
Hneď, ako sa dostanú dovnútra, v nestráženej chvíli okrádajú dôverčivých ľudí, ktorí si ich pustia do domácnosti, a títo zlodeji
odchádzajú s celoživotnými úsporami,
v niektorých prípadoch aj v desiatkach tisícoch eur. Ktokoľvek neznámy zazvoní pri
dverách a hovorí o kontrolách zariadení a
pritom manipuluje s hotovosťou a sľubuje
vyplatiť preplatky, chce pôžičku alebo inú
finančnú výpomoc, môže byť podvodník.
V takýchto prípadoch je treba skôr zavolať
na obecný úrad, mestskú políciu alebo na
známe číslo 158 a, samozrejme, ich nevpúšťať do obydlia. Polícia je tu preto, aby vec
preverila a pomohla každému poctivému
občanovi.
ví zlodeji si tak prilepšili o 2500 eur.
Obidvom dôchodkyniam zostalo po tejto
skúsenosti ponaučenie do konca života a
svoje úspory môžu (pravdepodobne) už len
oplakávať.
Polícia preto opätovne vyzýva najmä
starších ľudí, aby do svojich príbytkov
nevpúšťali cudzie osoby, aby sa s nimi nedávali ani do reči. Zapamätajte si, že človek, ktorý vás chce podviesť alebo okradnúť, si vymyslí hocijakú zámienku a bude
sa k vám chovať milo, ba dokonca môže
predstierať zúfalstvo. Len si spomeňte na
množstvo prípadov, kedy sa podvodníci vydávali za plynárov, elektrikárov, pracovníkov poisťovní a rôznych meračov, ktorí svoje obete pripravili o ich celoživotné úspory.
Polícia, samozrejme, po páchateľoch
intenzívne pátra.
Preventista OR PZ Levice
Rozkvitli šahanské výtlky
Dlhá zima, premenlivé počasie a nekonečné zrážky prejavili
svoju ničivú silu aj na šahanských cestách. Vytvorilo sa na
nich nekonečné množstvo výtlkov. A práve na to chcela upozorniť skupinka mladých ľudí –
spoločenstvo Srdcom za Šahy.
„Nápad vyplniť najväčšie výtlky kvetmi sme prevzali z Maďarska. Najväčšie jamy sme
našli pred OTP bankou,” hovorí
János Tóth a Peter Paulenka.
„Podporilo nás aj záhradníctvo
a kvetinárstvo Tulipán, ktoré
nám sponzorsky poskytlo muškáty. Vysadili sme ich v nedeľu
poobede na ceste vedúcej zo
Šiah smerom do Veľkého Krtíša.
Ľudia reagovali na náš nápad
pozitívne, schvaľovali ho aj vo-
diči áut, lebo sme svojím nápadom vtipne a s dobrou náladou
upozornili kompetentných na
nedostatky,” sumarizoval Peter.
Vedúci Technických služieb
mesta Šahy Štefan Csinger nás
informoval, že výtlky spôsobila
dlhá a silná zima, čo znásobila
aj premávka ťažkých kamiónov,
ktorú naše cesty nezvládajú.
„Naše technické služby sa starajú o 26 km mestských ciest, tieto
cesty sú plné výtlkov. Ich opravu
sme začali v druhej polovici apríla.”
Oprava ciest na území nášho
mesta je teda v plnom prúde,
lenže cez mesto vedú aj krajské
a medzinárodné cesty, za opravu
ktorých zodpovedá Slovenská
správa ciest.
Péter Pástor
Preklad: Bell
P. S. prekladateľa: Vynikajúci nápad sa zapáčil aj televízii
Markíza (17. apríla 2013) a šahanským mladým držíme palce,
aby mali ešte veľa dobrých,
nasledovaniahodných nápadov.
Hontianske listy
máj 2013
Normálne?
Ryba smrdí od hlavy. Pochybujem, že sa
nájde človek, ktorý by toto porekadlo nepoznal. Nemám ani tušenia, kto a kedy ho
vyslovil, som si však istý, že ani jemu samotnému vtedy nenapadlo, že povedal niečo, čo bude aktuálne, kým bude svet svetom.
Za beznádejnosť, bezmocnosť a bezperspektívnosť na každom kroku zatracujeme
našu vládu. Nič sa nám neujde preto, lebo
oni tam hore pri koryte majú všetko vo
vlastných rukách, no a od rúk už nie je ďaleko do vreciek. A majú na to prinajlepšom
štyri roky. Ani mi nenapadne chrániť ich,
ale ich učenlivosť je naozaj neodškriepiteľná. Hlavou ryby v tomto prípade je samotná
únia, ktorá smrdí ešte viac. Kým prevažnú
väčšinu výrobnej sily jej členských štátov
už kríza dohnala na prah biedy, „slávna”
liga márnotratne rozhadzuje peniaze, z ktorých by sa dali vyriešiť problémy niekoľkých miliónov jej občanov.
Nedávno sa na internete objavil rebríček
niekoľkých prechmatov únie, ktoré sa týkali
rozhadzovania peňazí na rozum zastávajúce
účely. Ostrovu Bornholm, patriacemu Dánsku, na ktorom sa sotva nájde väčší kopec a
ktorý z dôvodu klimatických podmienok nazývajú aj Slnečným ostrovom, únia prispela
stotisícovou podporou na vybudovanie lyžiarskej zjazdovky! Sneh by si mal priniesť
každý so sebou? V rámci postsovietskej transformácie únia prispela ruským deťom vo forme posilňovacích zariadení, ktoré sa väčšinou nakoniec dostali do ruskej armády pre
vojakov. A išlo o sumu piatich miliárd eur!
Ruské deti nech otužuje step a tajga, že?
Nakoľko si je aj únia vedomá toho, že
väčšina radových občanov členských štátov
v súčasnosti iba živorí, dala si vypracovať
počítačový program, pomocou ktorého sa
ktokoľvek môže virtuálne zúčastniť dovolenky na niekoľkých ostrovoch Stredozemného mora. Vypracovanie programu stálo
2,7 miliónov eur! Rozmýšľal som, že keď
v dnešnej dobe niektorí z nás nemajú ani na
to, aby mohli sem-tam navštíviť aspoň okolité kúpaliská, odkiaľ by nabrali peniaze práve na počítačový program? V neposlednom
rade, čie túžby uspokojilo virtuálne čľapkanie na monitore? Pomaly si už budeme môcť
napchať vysušené žalúdky jedlami z virtuálnych jedálnych lístkov vychýrených reštaurácií, kým od našich tečúcich slín neskratuje myš.
Ďalším chorým nápadom únie bol príspevok pre gréckych poľnohospodárov na
osvetu a popularizáciu zemiakov pre Švédov! Som si istý, že za takýto nápad by v Hronovciach bez váhania nasadili zvieraciu
kazajku ktorémukoľvek pacientovi. Čerešničkou na torte je však príspevok únie kultúrneho charakteru. Únia totiž prispela dvakrát čiastkou po stotisíc eur tanečnému
súboru. Nie tanečnému súboru Lúčnica či
Ifjú Szivek, či folklórnemu súboru niekto-
Rady pre alergikov
Rady pacientom s alergiou na peľ
– Poznajte svoj alergén (alergény) a pokiaľ sa to dá, vyhýbajte sa mu.
– Poraďte sa s alergológom, kedy a kam
je pre vás vhodné ísť na dovolenku, plánujte dovolenku podľa možností tak, aby ste
v období maximálneho výskytu „vášho peľu”
v ovzduší mohli odcestovať do oblasti, kde
sa príslušné alergény nevyskytujú, prípadne
kvitnú v inom období.
– Vlasy majte na krátko ostrihané, denne
si ich sprchujte.
– Počas suchých, slnečných a veterných
dní sa pohybujte vonku iba najkratší nutný
čas, používajte ochranné slnečné okuliare.
– Nespite pri otvorenom okne, vetrajte cez
druhú miestnosť, kúpte si práčku vzduchu.
– Pokiaľ sú vaše ťažkosti iba mierne a
neužívate lieky pravidelne, pred plánovaným
pobytom v prírode, v záhrade každopádne
užite liek preventívne (najlepšie l hod. vopred l tbl. antihistaminika, protialergické
kvapky do očí a sprej do nosa).
– Sledujte peľovú informačnú službu
v denníkoch, v rozhlase či televízii – pomôže vám pri rozhodovaní, kedy začať užívať
liek, kedy nechodiť do prírody.
– Na prechádzky choďte predovšetkým
po daždi, skoro ráno a popoludní.
– Vyhýbajte sa poliam, okrajom lesa.
– Po vychádzke do prírody si vymeňte
odev, osprchujte sa, umyte si vlasy.
Rady pacientom s celoročnou alergiou
Hlavné zásady
– Zariadenie vášho bytu musí byť také,
aby sa na minimum znížila prašnosť.
– Do bytu alergika nepatrí žiadne domáce zviera.
Všeobecné zásady
– V byte sú vhodné umývateľné dlážky.
– Koberce obmedzte iba na malé plochy
tak, aby sa dali pravidelne čistiť prášením,
tepovaním.
– Plochy nábytku by mali byť čo najjednoduchšie a povrchová úprava taká, aby sa
dal na vlhko stierať prach.
– Knižnice by mali byť zatvárateľné.
– Páperové periny a vankúše vymeňte za
tzv. antialergické.
– Nepoužívajte nádoby s vodou na zvyšovanie vzdušnej vlhkosti, množia sa v nich
plesne, uprednostnite práčky vzduchu, ktoré
okrem toho, že vzduch filtrujú, ho aj primerane zvlhčujú.
– Pozor na vlhkosť v kúpeľni a kuchyni,
je zdrojom plesní.
– Deťom kupujte iba umývateľné hračky.
Rady precitliveným na bodnutie
blanokrídlym hmyzom (osa, včela...)
– Oblečenie noste nenápadné, vystríhajte
sa výrazných, pestrých farieb.
– Nejedzte vonku.
– Nepoužívajte vône (parfémy, dezodoranty).
– Používajte repelent.
– Ak vás hmyz bodne, vráťte sa domov,
aby ste mohli vyhľadať pomoc v prípade, že
sa ťažkosti dostavia neskôr.
MUDr. Judita Martonová
11
rého členského štátu, ale tanečnému súboru
Skákajúce gorily, ktorý sa stal známym „produkciou” Smradľavé nohy, sprevádzanou
akustickou hudbou a pôsobivým grganím! A
takúto bandu dotujúci ľudia považujú za korunu stvorenia! Tak tu už nesmrdí iba hlava
ryby, ale celá rybia farma. Medzi hlavou tej
európskej a hlavou našej ryby je rozdiel iba
v tom, že sa veci u nás krajšie pomenujú. No
nie je krajšie pomenovanie zvyšovanie cien
alebo daní, než nejaká skáčuca gorila so
smradľavými nohami?
Problém je však v tom, že ani z hlúpostí,
ani z pekných pomenovaní nikto nedokáže
vyžiť. Môžeme veci skrášľovať ako chceme, ale pre väčšinu (či pre všetkých) z nás
by bolo asi najlepšie, keby sme namiesto
výplaty dostávali na ruku iba odvody z nej.
Vtedy by nám asi neprekážalo ani to, že tá
rybia hlava smrdí. Prinajhoršom by sme si
zapchali nos.
Július Belányi
Organizačná štruktúra
v Nitrianskom kraji
Zo spracovaných údajov, ktoré prezentuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, vyplýva, že v registri organizácií bolo k 31.
dec. 2012 v Nitrianskom kraji evidovaných
71 683 právnych subjektov, v tom 23 004
právnických osôb (17 040 podnikov a 5964
neziskových inštitúcií) a 48 679 fyzických osôb
nezapísaných v Obchodnom registri (44 756
živnostníkov, 1425 samostatne hospodáriacich roľníkov a 2498 ostatných fyzických
osôb). Oproti rovnakému obdobiu minulého
roka sa počet právnych subjektov zvýšil o
0,8 %, v tom počet právnických osôb sa zvýšil o 8,6 % a počet fyzických osôb poklesol
o 2,5 %.
Z celkového počtu evidovaných subjektov v kraji viac ako jedna štvrtina patrí do
okresu Nitra, keď v štruktúre najväčším podielom boli zastúpené ako právnické, tak i
fyzické osoby.
Z celkového počtu 17 040 podnikov až
99,5 % patrí do súkromného sektora, zvyšné
podniky boli vo verejnom sektore. Zahraničnú kapitálovú účasť malo 22,7 % podnikov a v medzinárodnom vlastníctve bolo
4,3 % podnikov.
V štruktúre podnikov podľa druhu ekonomickej činnosti prevládali podnikateľské
aktivity v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu, oprave motorových vozidiel a motocyklov (32,3 %). Ďalej nasledovali odborné, vedecké a technické činnosti (12,7 %), priemyselná výroba (10,7 %) a stavebníctvo (7,7 %).
Vo veľkostnej štruktúre podnikov najpočetnejšiu (97,8 %) skupinu tvorili malé podniky s počtom zamestnaných osôb do 49.
Z územného hľadiska najväčší počet živnostníkov bol zaregistrovaný v okrese Nitra
(11 683) a Nové Zámky (8173), súkromne
hospodáriacich roľníkov v okrese Levice
(311) a Komárno (298) a ostatných fyzických
osôb (slobodné povolania) v okrese Nitra
(655), Levice (491) a Nové Zámky (473).
Ing. Eva Rakovská
ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre
12
Hontianske listy
máj 2013
Ako ďalej FK Slovan Šahy?
Futbalový klub Slovan Šahy mal v súťažnom ročníku 2011/2012 do súťaží organizovaných Západoslovenským futbalovým
zväzom (ZSFZ) prihlásené nasledovné družstvá: dospelých do IV. ligy (juhovýchod),
dorast do V. ligy (východ), starších žiakov
do III. ligy (juh), mladších žiakov do III.
ligy (juh) a B družstvo žiakov do oblastných
majstrovstiev Levického okresu.
Súťažný ročník 2011/2012 mužstvo
dospelých ukončilo na 14. mieste. Do začiatku nového ročníka 2012/2013 (do 5. augusta 2012) sme museli rozhodnúť, do ktorých súťaží budú prihlásené futbalové družstvá FK Slovan Šahy. Finančné prostriedky
pridelené formou dotácie zo strany mesta
Šahy (15 500 €) a na správu a údržbu štadióna (15 200 €), ktoré boli schválené pre FK
Slovan Šahy na rok 2012, boli v dôsledku
finančnej krízy krátené. Navyše, ani káder
futbalového mužstva nebol na dostatočnej
úrovni. Po dlhých úvahách nám táto situácia
neumožnila pokračovať vo IV. lige pre dospelých.
Súťažný ročník 2012/2013 sme preto
začali mužstvom dospelých V. ligy (východ).
Ostatné družstvá FK Slovan Šahy pokračovali v tých istých súťažiach ako v predchádzajúcom ročníku. Na konci jesennej časti
súťažného ročníka 2012/2013 mužstvo do-
spelých prezimovalo na 14. mieste tabuľky.
Opäť sa vynorila otázka, ako ďalej. Zo
strany mesta nám bolo avizované, že kvôli
finančnej kríze budú dotácie na šport na rok
2013 radikálne skrátené. Iní sponzori sa
v dnešnej dobe hľadajú ťažko, ani sa nenašli, nezlepšil sa ani káder družstva, ba niektorí hráči nás opustili.
Do začiatku novej sezóny (do 10. marca
2013) sme museli rozhodnúť, ako ďalej. Po
dlhých rozhovoroch, rokovaniach a po informáciách, že zo strany mesta na rok 2013
bude napriek finančnej kríze možná dotácia
na futbal vo výške 6000 € a na správu a
údržbu štadióna vo výške 15 200 €, sme dospeli k záveru, že družstvo dospelých nedokončí súťažný ročník 2012/2013 a odstúpi
zo súťaže. Podľa noriem a pravidiel ZSFZ
iba v takomto prípade nás postihuje najnižšia možná pokuta. Ostatné naše družstvá
pokračujú v tých istých súťažiach, v ktorých
hrali doteraz.
Začiatkom jarnej časti sezóny, aby zostávajúci káder mužstva dospelých nevyšiel
z tréningového procesu a nezostal bez hry,
boli niektorí hráči uvoľnení na hosťovanie
do okolitých obcí. Samozrejme, naďalej zostávajú našimi kmeňovými hráčmi. Vrátiac
sa k pôvodnej otázke (ako ďalej FK Slovan
Šahy), do budúcnosti máme nasledovné plá-
Kto s kým v máji
V. liga – juhovýchod
Šahy sa odhlásili zo súťaže.
V. liga – dorast – východ
25. k. Šahy – Kozárovce
26. k. Hurbanovo – Šahy
27. k. Šahy – Marcelová
28. k. Komjatice – Šahy
1.5.
5.5.
8.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
Oblastné majstrovstvá – I. trieda
Podlužany – Horné Turovce Jur nad Hr. – Plášťovce
P. Ruskov – Horné Turovce
Plášťovce – Hr. Kľačany
Horné Turovce – N. Tekov
Rybník n. Hr. – Plášťovce
Horné Turovce – Čajkov
Plášťovce – N. Tekov
T. Lužany – Horné Turovce Kalinčiakovo – Plášťovce
Horné Turovce – Hr. Kosihy Plášťovce – Pohr. Ruskov
St. Tekov – Horné Turovce
Čajkov – Plášťovce
1.5.
5.5.
8.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
Oblastné majstrovstvá – II. trieda
Veľké Turovce – Pukanec
H. Semerovce – Žemberovce
Veľké Turovce – Ip. Sokolec Horné Semerovce – Lok
H. Semerovce – V. Turovce
H. Semerovce – V. Turovce
Šarovce – Veľké Turovce
Ip. Sokolec – H. Semerovce
Veľké Turovce – D. Pial
Horné Semerovce – Šarovce
Demandice – V. Turovce
D. Pial – Horné Semerovce
Veľké Turovce – Keť
H. Semerovce – Demandice
1.5. Ip. Sokolec – D. Pial
5.5. V. Turovce – Ip. Sokolec
Lok – Demandice
Bory – Demandice
ny:
– mužstvo dospelých podľa danej situácie bude prihlásené do súťaže organizovanej
Oblastným futbalovým zväzom Levice;
– mužstvo dorastu po ukončení súťaže
(podľa predpokladaného umiestnenia) zostáva v V. lige (východ);
– najväčšie nádeje kladieme do našich
žiackych družstiev. Podľa momentálneho
umiestnenia a ďalšieho vývoja sa nám javí
možnosť postupu do II. západoslovenskej
futbalovej ligy. Urobíme všetko pre to, aby
sa to stalo skutočnosťou.
Na záver ešte musíme zdôrazniť: samozrejme, nikoho z vedenia FK Slovan Šahy
momentálna situácia neteší. Dôsledok celosvetovej, ale aj miestnej finančnej krízy nás
postihol v plnej miere. Naše rozhodnutia
nepadali ľahko, ani neuvážene. Veríme však,
že sa v budúcnosti táto nepriaznivá situácia
zmení a podobne, ako tomu bolo aj v roku
2003, keď sme prakticky tiež začali od nuly,
vybudujeme perspektívne šahanské futbalové mužstvo, ktoré sa bude spoliehať na
domácich hráčov, domácich sponzorov a
v nemalej miere na verných fanúšikov
šahanského futbalu.
Vedenie
FK Slovan Šahy
8.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
Ipeľský Sokolec – Keť
Ip. Sokolec – H. Semerovce
M. Ludany – Ipeľský Sokolec
Ip. Sokolec – Ip. Úľany
Pl. Vozokany – Ip. Sokolec
Šarovce – Demandice
Demandice – Žemberovce
Pukanec – Demandice
Demandice – V. Turovce
H. Semerovce – Demandice
1.5.
5.5.
8.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
Ip. Úľany – V. Kozmálovce
M. Kozmálovce – Ip. Úľany
Ipeľské Úľany – Žemberovce
Pl. Vozokany – Ip. Úľany
Ipeľské Úľany – Lok
Ip. Sokolec – Ip. Úľany
Ipeľské Úľany – Šarovce
ObM žiakov – juhovýchod
4.5. Šahy B – Jur n. Hr.
8.5. V. Turovce – Šahy B
11.5. Kalná n. Hr. – Šahy B
18.5. Šahy B – M. Ludany
25.5. Plášťovce – Šahy B
1.6. Šahy B – H. Vrbica
1.5.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
Oblastné majstrovstvá – III. trieda
Lontov – Hronovce
Vyškovce n. Ipľ. – Bátovce
Lontov – M. Ludince
Vyškovce n. Ipľom – Farná
Pastovce – Lontov
M. Ludince – Vyškovce n. I.
Lontov – voľno
Vyškovce n. Ipľ. – Pastovce
H. Trsťany – Lontov
Vyškovce n. Ipľom – voľno
Lontov – Beša
Vyškovce n. Ipľ. – H. Trsťany
1.5.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
Tupá – Beša
Málaš – Tupá
Farná – Tupá
Tupá – M. Ludince
Pastovce – Tupá
Tupá – voľno
Pastovce – Málaš
Pastovce – voľno
Pastovce – Lontov
Vyškovce – Pastovce
Pastovce – Tupá
Farná – Pastovce
Mgr. Gabriel Szikora
Mesačník hontiansko-poipeľského regiónu.
www.sahy.sk
EV MK 3212/09
ISSN 1338/9211
Zodpevedný redaktor: Peter Štrba Tel.: 036/7411 026
E-mail: [email protected]
Korektúra: PaedDr. Beata Bazalová.
Technické spracovanie: Andrea Hajdú.
Vydavateľ: Mesto Šahy, Hlavné nám. č. 1, 936 01 Šahy; tel.: 036/7411071
IČO: 00307513 Tlač: Runner Media Balassagyarmat.
Redakcia sa nestotožňuje so všetkými uvedenými názormi v publikovaných článkoch a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov.
Za obsah a jazykovú stránku reklamných textov redakcia nezodpovedá.
Hontianske listy
Download

Hont. listy máj 2013.pdf