Novinka
> 04/2012 - SK
406 114-01
POLYVRAC
TRAMLINE XT
Nový POLYVRAK XT je k dispozícii
s dvoma zásobníkmi: XT 100 s 10 t
(CMH*, pneumatiky 580/70 R830)
a model XT 130 s 12,5 t (CMH*,
pneumatiky 460/85 R34-157 A8).
Komfort a bezpečnosť na ceste.
Štandardne sú všetky rozhadzovače POLYVRAC XT vybavené nastaviteľným odpruženým tiahlom pre plynulejšiu
jazdu pri svojej maximálnej záťaži a hydraulickými brzdami (voliteľne so vzduchovými brzdami).
*Celková maximálna hmotnosť.
2
Nový rad.
POLYVRAC XT
Inováciami k vyššiemu profitu...
r4QPMPNJOPTdz4VMLZBLPØQFDJBMJTUBOBWÝSPCVSP[IBE[PWBNJPWQSJFNZTFMOÝDI
hnojív vlastným vývojom modernizovala stroje a prispôsobila ich na
požadovaný „široký záber“. Vyvinuli sme tzv. EPSILON SYSTEM (epsilon patentovaný tvar lopatiek). Tento systém pomohol zlepšiť charakteristiku
rozmetania. Systém bol testovaný v úzkej spolupráci s CEMAGREF* na
testovacom zariadení CEMIB.
r10-:73"$95TQǟǥBWØFULZOPSNZ&6P̾ßJWPUOPNQSPTUSFEÎTÙWJTJBDJDI
T̾SP[IBE[PWBOÎNHSBOVMPWBOÝDIIOPKJWÎWOBPLSBKPDIQPMÎNJP[BCF[QFNJVKFU[W
TRIBORD 3D systém (ovládanie z kabíny).
r10-:73"$95QPOÙLBNPßOPTdzWPǠCZWZCBWFOJBW[ÃWJTMPTUJPEDIBSBLUFSV
SP[NFUBOÝDIIOPKÎW0EQFMJFUDF[WMILÊIOPKJWÃBßQPQSÃØLPWÊNBUFSJÃMZ
r1PVßJUÎN$"%BVUPNBUJ[PWBOÊQSPKFLUPWBOJF
BNPEFSOÝDIWÝSPCOÝDI
UFDIOPMÓHJÎTÙ46-,:SP[IBE[PWBNJF[ÃSVLPVLWBMJUZBOBEQSJFNFSOÊIP
pracovného výkonu.
Tieto aspekty sú kľúčom k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov.
r1SPGFTJPOÃMOZTFSWJTOÝUFBNKFQPEQPSPWQSFWØFULÝDIQSFEBKDPWTUSPKPW46-,:
JCBWÝSPCDBEPCSFFUBCMPWBOÝOBUSIVNÔßFQPOÙLOVdzTFSWJTOBÙSPWOJB̾46-,:
ním definitívne je.
* CEMAGREF Technology (France), strieborná medaila v kategórii Inovácií za rok 2007 udeľovanej SIMA.
3
POLYVRAC
TRAMLINE XT
Granulované hnojivá:
„Najefektívnejší”
stroj na trhu!
Výnimočný priestor pod rámom pre neskorú aplikáciu dusíkatých hnojív.
Do 1,10 m s kultivačnými kolesami a adaptovanými pneumatikami (XT 130 viď. obrázok).
Jednoduchosť nadovšetko
Z pohľadu komfortu
Elektronické zdokonalenie
;ÃLMBEOÊGVOLDJF
r&QTJMPOSP[IBE[PWBDÎTZTUÊN
s nastaviteľnou šírkou záberu
12 až 44m.
rNN%1"SJBEFOJFJOUFO[JUB
rozhadzovania v závislosti od
QPKB[EPWFKSÝDIMPTUJ
QMOJBDJQÃT
na dne zásobníka
r;KFEOPEVØFOÊOBTUBWFOJF
intenzity rozmetania cez
mechanické klapky
r)3WZTPLPPEPMOÊ
rozhadzovacie lopatky
r53*#03%%TZTUÊNQSF
hraničné rozhadzovanie
s manuálnym ovládaním
r7TUBWBOÊTJUP
;ÃLMBEOÊGVOLDJF
r&QTJMPOSP[IBE[PWBDÎTZTUÊNT
nastavitelnou šírkou záberu 12 až 44m.
rNN%1"SJBEFOJFJOUFO[JUB
rozhadzovania v závislosti od pojazdovej
SÝDIMPTUJ
QMOJBDJQÃTOBEOF[ÃTPCOÎLB
rOBTUBWFOJFJOUFO[JUZSP[NFUBOJBDF[
hydraulicky ovládané klapky
r)3WZTPLPPEPMOÊ
SP[IBE[PWBDJFMPQBULZ
r53*#03%%TZTUÊNQSFISBOJNJOÊ
rozhadzovanie s elektrickým ovládaním v
kabíne
r)ZESBVMJDLÝ[EWJIÃL
r0EOÎNBUFǠOÝLSZU
zásobníka.
;ÃLMBEOÊGVOLDJF
rt&QTJMPOSP[IBE[PWBDÎTZTUÊNTOBTUBWJUFMOPV
šírkou záberu 12 až 44m.
rNN%1"SJBEFOJFJOUFO[JUB
rozhadzovania v závislosti od pojazdovej
SÝDIMPTUJ
QMOJBDJQÃTOBEOF[ÃTPCOÎLB
rOBTUBWFOJFJOUFO[JUZSP[NFUBOJBDF[
hydraulicky ovládané klapky
r)3WZTPLPPEPMOÊ
SP[IBE[PWBDJFMPQBULZ
r53*#03%%TZTUÊNQSFISBOJNJOÊ
rozhadzovanie s elektrickým ovládaním
v kabíne VISION -X
r0EQSVßFOÊOBTUBWJUFǠOÊUJBIMP
r)ZESBVMJDLÊCS[EZB
parkovacie brzdy.
r0EOÎNBUFǠOÝLSZU
zásobníka...
Nerezová dvojitá klapka
s hydraulickým ovládaním
na XTumožňuje na úvratiach
alebo v cípoch
zatvoriť rozhadzovanie
nezávisle na ľavej alebo pravej
strane.
>
*Ak fyzikálna charakteristika hnojiva umožňuje túto max. šírku záberu
(1) so zabudovanou čítačkou SD kariet, všetky prechádzajúce informácie aktuálnej operácie a predpripravené na presné poľnohospodárstvo.
4
>
VISION-X kontrolná skrinka. (1)
Pokrok v charakteristike
rozhadzovania
Dlhoveká starostlivosť: Sulky používa na všetky rozhadzovacie zariadenia nehrdzavejúcu oceľ s vysokou odolnosťou.
1PVßJUÃEJHJUBMJ[ÃDJBDIBSBLUFSJTUJLZSP[IBE[PWBOJB
[OÃ[PSOFOÃOB%HSBGFOÃNEPWPǠVKF
priestorovú vizualizáciu
rozmetania pri použití
rôznych druhov hnojív.
Celý rozhadzovací systém
pre granulované hnojivá
bol optimalizovaný na tzv.
5&4507"$&+-"7*$*BLPKF
EǟßLBMPQBUJFLUWBS&QTJMPO
BJDI CEMIB testovacia lavica:
3 – dimenzionálna digitalizácia
vzájomná orientácia.
rozmetacieho ústrojenstva. (zdroj.
CEMAGREF inštitút.)
<
4” rozdielne” vrstvy na disk:
Patentovaný dizajn nových
EPSILON rozhadzovacích
lopatiek rozdeľuje hnojivo, do
dvoch kanálov, hneď ako príde
do kontaktu s lopatkou bez
ohľadu na požadovanú dávku
na ha..
Na testovacej lavici: Výnimočná charakteristika
"LTJEÔLMBEOFQSFIMJBEOFNFLSJWLVLUPSÙTNF[ÎTLBMJQPNPDPV
&QTJMPO4ZTUÊNVOB%*"4UFTUPWBDFKMBWJDJ"BSIVT%ÃOTLP
môžeme vidieť extrémne širokú pokrývajúcu oblasť medzi
KFEOPUMJWÝNJQSFKB[EBNJNJPNÔßFNFQPUWSEJdzUSPKVIPMOÎLPWP
tvarovanou krivkou.
POLYVRAC XT100 – CV = 5.77 %
Kvantita v (%).
“široký záber” rozhadzovania
DYNAMON 24N + 7S.
&QTJMPOTZTUÊNWǍBLBFYUSÊNOFØJSPLÊNV[ÃCFSVQPUWSFEFOÊNVOB
%*"4UFTUFW%ÃOTLV
QSJOÃØBOBTMFEVKÙDFWÝIPEZ
rQFSGFLUOÊQSJFNJOFSP[IBE[PWBOJFIOPKJWBNJPOBQPNÃIB[WÝØFOJV
kvality rozhadzovania pri rôznych typoch hnojív. Tento ukazovateľ je
dôležitý hlavne pre globálny trh s hnojivami.
rHSBOVMPWBOÊIOPKJWÃ[PTUÃWBKÙWDFMLVBOFESWJBTBOBQSBDINJPW
konečnom dôsledku napomáha k veľkému pracovnému záberu.
rOÎ[LBDJUMJWPTdzQSJDIZCÃDITQÔTPCFOÝDIǠVETLÝNGBLUPSPN
a prijateľné veterné podmienky
. (1)
5
POLYVRAC
TRAMLINE XT
Jednoduché nastavenie
12-44 m
Exkluzívne SULKY : nastavenie záberu cez výpust
r+FEOPEVDIPTdzQPTÙWBOÎNNJFTUBWZQBEÃWBOJBHSBOÙMOB
disk je regulácia záberu plynulá a výhodou je udržanie
pracovného záberu s hnojivami ktorých vlastnosti sa môžu
meniť jedno balenie(dodávka) od druhého.
dokážeme plynulo regulovať a tým i šírku rozmetania hnojiva.
r7ÝLPOmNW[ÃWJTMPTUJPE[WPMFOÝDIMPQBUJFLOB
EJTLPDI1MZOVMÊOBTUBWFOJFmNmNBßQP
IPEOPUVmN
r-PHJDLPTdzSFHVMÃDJBQPNPDPVLBMJCSPWBOFKNJFSLZm[WÝØFOJF
a zníženie dávky
r,PNGPSUWFǠLÊOBTUBWPWDJFVDIÝUZWZSPCFOÊ[PTUÃMFIP
TZOUFUJDLÊIPNBUFSJÃMV
QÃLZKFEOPEVDIÊOBQPVßÎWBOJF
a čitateľné značenie
r#F[QFNJOPTdzOJLEZOJFKFQPUSFCOÊQSÎTdzEPLPOUBLUV
s rozmetacími diskami.
*Ak fyzikálna charakteristika hnojiva umožňuje túto max. šírku záberu
Jednoduché a bezpečné nastavovavie: pri nastavovaní záberu rozhadzovania nie je potrebné
manipulovať rozhadzovacími diskami
TRIBORD 3D :
Pokrok na hraničných plochách
Základné
vlastnosti
r46-,:CPMPWZCBWFOÊ&QTJMPO4ZTUÊNPNmEJTLBNJTPØQFDJÃMOF
Skonštruovanými krátkymi rozhadzovacími lopatkami pre prácu na
ISBOJNJOÝDINJFTUBDIB̾OJFJCBCFßOFQPVßÎWBOÊEFGMFLUPSZLUPSÊNFOJB
nútene trajektóriu granúl.
r;BCF[QFNJVKFSPWOPNFSOÊSP[NFUBOJF
r+FEOPEVDIÊOBQPVßJUJF53*#03%%KFTZDISPOJ[PWBOÊW̾46-,:
nastavovacom systéme.
r3FØQFLUPWBOJFFVSÓQTLZDIFOWJSPNFOUÃMOZDIOPSJFN&/BLKF
QPUSFCOÊNFOFKBLPHSBOVMF
Tento systém rozhadzovania na okrajoch je bezpochyby najdokonalejší na trhu. Je možnosť vybrať
manuálne (POLYVRAC XT First),
alebo elektronické riadenie systému (POLYVRAC XT Pro alebo Vision).
Plný záber
Štandardný „plný záber“ rozhadzovania.
6
Eco-zosilné okrajové rozhadzovanie
“Eco intenzívny“ režim: zachová výnos, limituje odpad.
(100 % dávky hnojiva je rozhodeného do cca. 2m od okraja).
Enviromentálny režim
“Enviromentál režim” prísne dodržuje Európsku normu EN 13 739.
(Najčastejšie využitie je pri hnojení v blízkosti vodných tokov,
obytných zón, ciest, chodníkov...).
195
139
139
100
139
139
139
VISION DPB :
Elektronická regulácia
aplikácie
Model POLYVRAC XT s balíkom VISION DPB je vybavený elektronickým systémom
regulácie elektrických aktivátorov. Tieto aktivátory automaticky korigujú otváranie
klapiek v závislosti na požadovanej dávke. Elektrovické riadenie ponúka niekoľko výhod
ako jednoduché nastavenie dávky a prístup k technikám presného poľnohospodárstva.
r%1"OBQPKFOJFQPIÃǥBOÊNFDIBOJDLZDF[P[VCFOJFB̾TVDIÙSFdzB[[PUSWÃWBW̾QSÃDJBK
keď nie je k dispozícii traktor s ovládacou skrinkou VISION-X.
r"VUPNBUJDLÊOBTUBWFOJFLBMLVMÃDJFQPNJBTLBMJCSÃDJFB̾OÃTMFEOÊBVUPNBUJDLÊ
nastavenie elektrických aktivátorov.
r53*#03%%PWMÃEBOÝ[̾LBCÎOZUSBLUPSB
r3FHVMÃDJBEÃWLZQSJBNP[LBCÎOZ
-pridávanie/ znižovanie po 10% .
-nezávislé ovládanie ľavú a pravú stranu.
-možnosť zatvárať jednu alebo oba výpusty VISION skrinky.
r.PßOPTdzVLMBEBOJBEPQBNÅUFOBTUBWFOJFQSFIOPKÎWVLMBEBOJFKFEOPUMJWÝDI
QP[FNLPWEPQBNÅUFGBSNBQPMFUZQIOPKJWB
r1SJQSBWFOÊQSFQSFTOÊQPǠOPIPTQPEÃSTUWPCF[NJÎUBNJLZ1$.$*"WǍBLB[BCVEPWBOFK
NJÎUBNJLF4%LBSUZB̾(14LPNQBUJCJMUZT̾FYJTUVKÙDJNJTZTUÊNBNJOBUSIV(SFFOTUBS
"HSJNBQ/4FOTPS"HSPDPN4BUQMBO'BSNTUBS4PZM$ÊSÊMJB4POÊP'BSNXPSLT
Fieldstar....)
Zabudovaná čítačka SD kariet.
VISION-X:
“jednoduchý na ovládanie”
rNPEFSOÝEJ[BKOTWFǠLÝNNJJUBUFǠOÝN
displejom.
r"MGBOVNFSJDLÃLMÃWFTOJDBBLP
UFMFGÓO
SÝDIMFQSPHSBNPWBOJFQSÃDF
vďaka piktogramom a rolovacieho
menu
r8JOEPXTLPNQBUJCJMJUBQSJBNF
TQPKFOJFDF[NFOVOBTUBWFOJF
hlavné a informácie)
r*OGPSNÃDJFLWBOUJUBIBSÝDIMPTdz
kvantita rozhodeného hnojiva v tonách
B̾[PTUBUPLW̾[ÃTPCOÎLVNPEVMÃDJB
EÃWLZQPNJÎUBOJFQMPDIZ
POLYVRAC
TRAMLINE XT
Potrebujete všestrannosť –
POLYVRAC XT je pripravený!
Rýchlovymeniteľný rozhadzovací systém.
1SFUÝDILUPSÎIǠBEBKÙWBSJBCJMOÝTZTUÊN46-,:QPOÙLB[ÃLMBEOÝTUSPKB̾WÝCFS[̾NOPßTUWBSÔ[OZDIWPMJUFǠOÝDINPßOPTUÎ
príslušenstva.
Príručka pre voľbu správneho rozhadzovacieho systému.
“Široký záber”
s granulovaným
hnojivom.
Vlhké hnojivá,
kompost vo forme
peliet.
Práškové materiály
a suché hnojivá.
Epsilon diskový odstredivý system
53*#03%%TNBOVÃMOZNBMFCP
elektrickým ovládaním z kabíny.
0ETUSFEJWÝTZTUÊNEJTLZT
QSJFNFSPNNNT̾UJNJ
lopatkami. Možnosť výmeny za
Epsilon systémom pre granulované
hnojivá (36m maximálne).
NFUSPWÊSBNFOÃTNFDIBOJDLPV
závitovkou a s hydraulickým
sklápaním.
Výkonnosť systému:
rPEMIBEPMIBOBN
rW[ÃWJTMPTJUPEQPVßJUÝDIMPQBUJFLPE
12 do 36m.
Výkonnosť systému:
rEPUIBOBNNFDIBOJDLÝ
pohon cez prevodovku).
rEPUIBNFDIBOJDLÝQPIPODF[
pás* alebo hydraulický pohon**).
Výkonnosť systému:
PEMIBEPMIBOBN
* nevymeniteľné s Epsilon rozhadzovacím systémom
** 1 dvojakčný vývod hydrauliky alebo voliteľné nezávislé hydraulické čerpadlo
8
Vybavienie štandardného POLYVRACU XT:
r7ÝØLPWPOBTUBWJUFǠOÊPEQSVßFOÊUJBIMP
r%1"QPIPOTPCNFE[PWBNJPNLSÙUJBDFIPNPNFOUV
r+FEOPMJBUZ[ÃTPCOÎL
r)ZESBVMJDLÊ[BSBEFOJFWZSBEFOJF%1"%"
r)ZESBVMJDLÊCS[EZBQBSLPWBDJFCS[EZ
rDFTUOÊTWFUMÃ
r)ZESBVMJDLÝPETUBWOÃOPIBT̾NBOVÃMOZN
čerpadlom.
rNBKÃL
r4LMPQOÝQSÎTUVQPWÝSFCSÎL
r*OEJLÃUPSQPIPOVQPTVWOÊIPQÃTV
rNN%1"QPTVWOÝQMOJBDJ
QÃT
rƉFMOÊPLOP
rYSÝDIMPTUOÃQSFWPEPWLB
(voliteľne pre XT130 viď. str. 13).
r.PßOPTdzKFEOPEVDIFKWÝNFOZSP[IBE[PWBDJFIP
zariadenia.
rQSJFNJOFTQPKFT̾EMIPVßJWPUOPTdzPV
r3ÝDIMBLBMJCSÃDJBQPNPDPVQPTVWOÊIPNFSBEMB
9
POLYVRAC
TRAMLINE XT
Pre vlhkú hmotu, 3 možnosti pohonu
odstredivého zariadenia
1-Mechenický pohon pomocou pásu.
5FOUPQPIPOKFVSNJFOÝQSFSP[IBE[PWBOJFIOPKÎWBLPTÙ
QSJFNZTFMOÊWÃQOPPSHBOJDLÊIOPKJWÃBQFMFUZ3P[NFSEJTLPW
NNSP[IBE[PWBDÎDIMPQBUJFL
6NPßǥVKFEÃWLVBßUIBQSJ[ÃCFSFN
2-Mechanický pohon pomocou prevodoviek
Disky z odolnej ocele, priemer 700mm, 5 rozmetacích lopatiek, odolné
voči nárazom.
Jednoduchá demontáž bez náradia.
Jednoduché plnenie:
/BLMBEBDJBØÎSLBNBNEǟßLB[ÃTPCOÎL
10-:73"$695KFKFEOPEVDIPOBQMOJUFǠOÝ
lyžicou nakladača.
10
5FOUPQPIPOKFVOJWFS[ÃMOZQSFSP[NFUBOJFIOPKÎWBLPTÙ
QSJFNZTFMOÊWÃQOPHSBOVMPWBOÊIOPKJWPNBYLWBOUJUBUIBOB
12m záberu pri vlhkých hnojivách). Tieto disky sa dajú
KFEOPEVDIPNFOJdz
EJTLZQSFWMILÊIOPKJWÃQSJFNFSNNTMPQBULBNJ
EJTLZQSFHSBOVMPWBOÊIOPKJWÃ&QTJMPOTZTUÊNT53*#03%%
s nastaviteľným záberom 12 až 36m
3 - Hydraulický pohon
Tento pohon je univerzálny pre vlhké hnojivá ako i granulované
hnojivá (maximálna dávka 5 t/ha pri 12m s vlhkými hnojivami).
/BTMFEPWOÊEJTLZTBEBKÙKFEOPEVDIPNFOJdz
EJTLZQSFWMILÊIOPKJWÃQSJFNFSNNTMPQBULBNJ
EJTLZQSFHSBOVMPWBOÊIOPKJWÃ&QTJMPOTZTUÊNT53*#03%%
T̾OBTUBWJUFǠOÝN[ÃCFSPNBßN
Spoľahlivá dávka
a jednoduché nastavenie.
1
800 mm šírka posuvného pásu : POLYVRAC XT ma
univerzálny posuvný plniaci pás a tvarovanie zásobníka
zabezpečuje výborný tok materiálu k rozhadzovaciemu
zariadeniu.
2
kontinuálne automatické vystreďovanie pásu vďaka
napínacím valčekom kónicko valcového tvaru. Montované
sú so spodnou a vrchnou škrabkou pre permanentné
čistenie a preto nepotrebujú špeciálnu údržbu.
3
1
SULKY exkluzívne: napojenie „proti
preklzového“ DPA systému je jednoduché cez
hydraulické ovládanie (1 dvojakčný vývod
hydtŕauliky) systému blízko kolesa. Možnosť
odpojenia pre prejazd po ceste.
3
2
Presný posuvný plniaci systém.
S mechanickým pohonom cez reťaz a ozubené koleso systém
QPTLZUVKFOBTMFEVKÙDFWÝIPEZ
rEÃWLBQSPQPSDJPOÃMOBQPKB[EPWFKSÝDIMPTUJCF[PIǠBEVOB
charakter pozemku.
rPEPMOPTdzWPNJJQSFLM[VLPMJFTT̾QPUSFCPVOJßØJFIPQSÎLPOV
rNPßOPTdzQPVßJdzJOÊLPMFTÃW̾[ÃWJTMPTUJOBQSOBDIBSBLUFSF
pozemku
Nastavenie dávky: významný argument pre POLYVRAC XT
Rýchla a prístupná kalibrácia.
Doporučená pre dusíkaté hnojivá,
kde charakter hnojiva je značne variabilný.
Pre nastavenie záberu známych hnojív
použite FERTITEST priamo na
www.sulky-burel.com v sekcii Service.
Univerzálne posuvné meradlo: umožňuje Vám rýchlo určiť
bez akéhokoľvek počítania správne nastavenie
(Všetko čo potrebujete vedieť je hustota hnojiva).
Exkluzívne pre POLYVRAC
XT 130,
Vďaka tejto voliteľnej
prevodovke môže byť
dávka nastavená až do
͂MIBOBN
prehrubozrné vlhké
materiály.
Nastavenie dávky pre
POLYVRAC XT First s manuálne
ovládanými klapkami:
jednoduchý systém pre užívateľa,
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
pre dlhú životnosť.
11
POLYVRAC
TRAMLINE XT
9m ramená so závitovkou
s nekonečnou závitovkou na
POLYVRACU XT 130: vážny uchádzač!
6
5
1 potrubia veľkého priemeru (Ø 160 mm).
2
2 ;PTJMOFOÊLǟCZSBNJFOTBVUPNBUJDLPVPDISBOPVQSJ
prekážkach.
3 Priečne nastavenie rozhadzovania cez posuvné ventily
z nehrdzavejúcej ocele
1
4 Ochrana proti klesaniu ramien
5 Protiprachová zábrana
4
3
12
6 )ZESBVMJDLÊTLMÃQBOJFTCF[QFNJOPVQSFQSBWOPV
polohou bez potreby vystupovania z traktora
(1 dvojakčný vývod hydrauliky)
Rýchle plnenie
zásobníka:
Sklápanie pri preprave:
POLYVRAC XT so sklápaním ramien do transportnej polohy
priamo z kabíny traktora. S hydraulickou zarážkou môžete
CF[QFNJOFWZKTdzOBDFTUVSBNFOÃTÙWZCBWFOÊ
protiprachovou zábranou a ochranou okolo kolies proti
odieraniu.
Na poli pomocou
nákladného
BVUPNPCJMVBMFCP
pomocou
stlačeného vzduchu
(možnosť v
PQDJÃDI
BMFCP
jednoducho pod
vertikálnym silom.
Agronomická
efektívnosť:
;ÃLMBEOÊWMBTUOPTUJQÔEZBLP
KFOBQSQ)TÙPWQMZWǥPWBOÊ[
veľkej časti množstvom
použitého váplna..
Okrem toho zohrávajú hlavnú
úlohu pri redukovaní nákladov
a a tým aj nákladov na
hnojenie rastlín.
Na trvalých trávnych porastoch
tieto produkty prispievajú
k dezinfekcii pôdy.
1PVßJUÎNSP[IBE[PWBDÎDISBNJFO46-,:[BCF[QFNJÎUF
aplikáciu menej citlivú na poveternostné podmienky.
Bezpečnosť:
V prípade prekážky sa
ramená natočia
dozadu a automaticky
TBWSÃUJBTQÅdzEP
pracovnej polohy.
Univerzálnosť:
Inštalácia rozhadzovacích závitovkových ramien a ich mechanický
pohonu je jednoduché a rýchle.
Poznámka: niektoré typy kolies nie sú kompatibilné s rozhadzovacími ramenami
(poztire ponuku kolies)
13
POLYVRAC
TRAMLINE XT
Určený pre intenzívne používanie
4
1
2
)ZESBVMJDLÝPETUBWOÃOPIB
3
Vysoké pneumatiky s ohľadom na štruktúru
pôdy s voliteľnými blatníkmi
4
3PMPWBUFǠOÝLSZU[ÃTPCOÎLBCF[SJ[JLB
poškodenia plachty pri nakladaní lyžicou
5
Zadná bezpečná prístupová plošina so
TDIPENJOBPCSTLMPQFOÃQSJQSÃDJ
DFTUOÊ
osvetlenie a maják
6
Použitá pevná nehrdzavejúca oceľ.
5
3
2
6
1
1FWOÃLPOØUSVLDJBT̾OFQSFSVØPWBOÝNJ
[WBSNJ10-:73"$95QPOÙLBOBKMFQØÎ
pomer užitočná nosnosť/prázdna
hmotnosť na trhu a hlavne neuveriteľnú
pevnosť
Poznámka: Výbava na obrázku nezodpovedá štandardnému vybaveniu balíka POLYVRAC XT (First a Pro).
Poraďte sa so svojim predajcom.
Možnosť voľby vzduchových bŕzd.
Pneumatiky : štandard pre POLYVRAC XT 100 sú montované
Výškovo nastaviteľné odpružené tiahlo:
Zvýšenie pevnosti a komfortu pri transporte na cestách:
súčasť štandardnej výbav.
Sito umiestnené v hornej časti zásobníka. Je na výber oceľové
alebo polyesterové v závislosti od používaných produktov.
Na rozdiel od sita umiesteneného tesne nad dnom zásobníka,
tu neprichádza k riziku zablokovania celého stroja pri zanesení
vlhkým materiálom.
14
pneumatiky18,4-R30, pre POLYVRAC XT 130: 18,4-R34 (veľká svetlá výška).
Možnosť voľby iných rozmerov: viď tabuľka.
MACHINES
13
13
3"
3"
3%
23.1 - R26 - 152 A6
3%
3%
3"
3"
3"
3"
3"
3"
POLYVRAC POLYVRAC
XT 100
XT 130
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-
POLYVRAC XT príslušenstvo
( l
štandard -
Opcia)
STROJ BEZ ROZMETACIEHO ZARIADENIA
GRANULE
PACK First
XT 100/130
PACK Pro
XT 100/130
GRANULE + PÓDNE
REGULÁTORY
PACK VISION DPB
XT 100/130
XT 100
XT 130
Spôsobilé pre cestnú dopravu (SREA)
Zásobník
)ZESBVMJDLÊCS[EZ
Vzduchové brzdy
Výškovo nastaviteľné a odpružené tiahlo
Mechanický zdvihák
)ZESBVMJDLÝ[EWJIÃL
Mechanický DPA (hydraulické zapojenie 1 DA)
NNEPQSBWOÎLPWÝQÃT
Kalibračné pravítko
2-rýchlostná prevodovka pre množstvo nad 3500 l/ha
Zadný sklopný rebrík
Rolovateľný kryt zásobníka
Jednoduché mechanické klapky
Dvojité klapky (ľavá/pravá hydraulické ovládanie)
Dvojité klapky (ľavá/pravá elektronické ovládanie)
s VISION-X electonickou ovládacou skrinkou a čítačkou kariet SD
Redukcia klapiek medzi 30 a 100 litrov /ha na 24 m
Protihrudové sito
Drvič hrúd
)ZESBVMJDLZWZQSÃ[EǥPWBOJFQPNJBTTUÃUJB%"
Jednoduché potrubie - pneumatické plnenie
Blatníky
maják
Cestné osvetlenie
ROZHADZOVACIE ZARIADENIE
GRANULE
PACK First
XT 100/130
Granulované
hnojivá
PACK Pro
XT 100/130
GRANULE + PÓDNE
REGULÁTORY
PACK VISION DPB
XT 100/130
XT 100
XT 130
Odstredivé « 12-44 m » Epsilon System
)PNPLJOFUJDLÝLBSEBO
TRIBORD 3D s manuálnym ovládaním
TRIBORD 3D s elektronickým ovládaním
Kontrola prekrývania a granulometer
Kalibračná sada
Vlhké hnojivá
Kombinácia
Granulované/
vlhké
Kombinácia
Granulované/
vlhké
Odstrediý mechanický systém s pásovým
dopravníkom do 5 t /ha max + homokinetický kardan
Odstredivý« 12-36 m » univerzálny mechanický systém
(granule) + homokinetický kardan + TRIBORD 3D s manuálnym
ovládaním
opcia TRIBORD 3D s elektronickým ovládaním
jWMILÊIOPKJWÃvTBEBEJTLPWQSFEÃWLVUIBNBYQSJNBQSJLNI
0ETUSFEJWÝjNvIZESBVMJDLÝTZTUÊN%"UPMNJO
QSFjWMILÊIOPKJWÃvUIBNBYQSJNBQSJ,NI
&QTJMPO4ZTUFNjHSBOVMPWBOÊvTBEBEJTLPWQSFQSÃDVEPNNBY
s manualne ovládaným TRIBORD 3D
opcia nezávislé hydraulické čerpadlo + homokinetický kardan
Práškové
hnojivá
NSBNFOÃTNFDIBOJDLPV[ÃWJUPWLPVIZESBVMJDLZTLMQOÊ
TYP
,BQBDJUB[ÃTPCOÎLBM
Celková šírka (m)
1MOJBDBWÝØLBN
1PßBEPWBOÝQSÎLPOIQ
1SÃ[EOBNPUOPTdz,H
/ÃQSBWBNN
QPNJFUTLSVUJFL
1OFVNBUJLZ
Max. Celková hmotnosť(Kg)
6ßJUPNJOÃINPUOPTdz,H
Rozmery zásobníka (d x š)
POLYVRAC XT 100
POLYVRAC XT 130
2.50 / 3.00*
3
10 000
4.00 x 2.06 m
2.50 / 3.00*
3
12 500
4.00 x 2.06 m
* Na základe zvolených pneumatík
15
TRAMLINE
Výhradní zástupce s akreditací pro
Českou Republiku
MOREAU AGRI s.r.o. Brno
687 03 Huštěnovice 370
Tel : 0042 572 586 032-4
Fax : 0042 572 586 016
Slovenskou Republiku
MOREAU AGRI spol. s r.o.
922 42 Madunice
Tel : 00421 33 743 5727-8
Fax : 00421 33 743 4286
Špecialista na sejbu a rozchadzovanie
priemyselných hnojív
Les Portes de Bretagne
1"EFMB(BVMUJÍSF$)"5&"6#063('SBODF
5ÊM
r'BY
&.BJMJOGP!TVMLZCVSFMDPN
Adresse postale
46-,:#63&-$4/0:"-4637*-"*/&$&%&9
www.sulky-burel.com
lerousseau.com
V súčasnosti je SULKY jedným z najväčších
francúzskych výrobcov sejačiek a rozhadzovačov
priemyselných hnojív.
"LPWÝSPCDBBQPTLZUPWBUFǠTMVßJFCKFOBØPVQSJPSJUPV
QSPEVLPWBdzTUSPKFLUPSÊOBǍBMFKCVEÙQPTLZUPWBdz
farmárom zvýšenú produktivitu a kvalitu práce.
Vaše objednávky sú šité na mieru. Zostáva na nás
[BCF[QFNJJdzEPEBOJF7ÃØIPTUSPKBNJPOBKSÝDIMFKØJVEPEÃWLV
vysvetliť Vám ako so strojom pracovať a zabezpečiť
dodávku náhradných dielov aby bol Váš stroj stále
pripravený.
/BØJEÎMFSJ7ÃNQPNÔßVdzBßJdzWÝIPEZ7ÃØIP46-,:TUSPK
Naši inžinieri im budú po ruke pre Ďalšie rady a prípadné
EPQMǥVKÙDFQPßJBEBWLZ
Zákaznícky servis je naša priorita.
7̾46-,:SPCÎNFWØFULPQSF[MFQØFOJF7ÃØIPWÝLPOV
1IPUPT((BVUFS7[IMFEFNLOFVTUÃMFQSPCÎIBKÎDÎNVWÝWPKJ4VMLZTJWZISB[VKFQSÃWP[NǏOZÙEBKǹQPQTBOÝDIWUPNUPNBUFSJÃMVCF[QǭFEDIP[ÎIPVQP[PSOǏOÎ$;95
Sme tu pre Vás
Download

POLYVRAC XT