Ročník VIII, Číslo 6 | 17.júl 2013
M. Investment Limited CR s.r.o. má nového riaditeľa
Začiatkom júna sa novým
riaditeľom spoločnosti M.
Investment Limited CR
s.r.o. v Liberci stal dlhoročný zamestnanec MATADOR Automotive Vráble
a.s., Mgr. Jozef Madola.
V tejto funkcii vystriedal
Ing. Jána Császára, ktorý
bol poverený inými úlohami v rámci Matador Group.
M. Investment Limited CR
s.r.o. v súčasnosti zamestnáva 169 zamestnancov a jeho
hlavným odberateľom je
Škoda Auto Mladá Boleslav.
Pri tejto príležitosti sme
novému riaditeľovi položili
niekoľko otázok.
1. Čo Vás najpozitívnejšie ovplyvnilo
pri výbere kariéry alebo v živote?
Prostredie v ktorom človek žije a hlavne
vyrastá ovplyvňuje jeho konanie a myslenie. Na životy ľudí v regióne, z ktorého
pochádzam, výrazne pôsobil fakt, že
v jeho lokalite sa nachádzala veľká fabrika zameraná na výrobu chladiarenských
výrobkov. Pracovať v takejto firme, ktorá
v najväčšom rozmachu zamestnávala 5
700 ľudí, bolo pre každého výzva uplatniť a presadiť sa. Od mladosti som s veľkou pozornosťou a rešpektom sledoval
a počúval starších ľudí, ako to v takom
veľkom kolose funguje. K „chladiarine“
som mal pozitívny vzťah a tak bolo samozrejmé byť pri tom. Vo fabrike som
pracoval 20 rokov vo výrobnom procese
v riadiacich funkciách od majstra až po
manažéra výroby. Prežil som rozkvet aj
úpadok firmy. Najpozitívnejšie hodnotím prácu v spoločnom podniku s firmou Samsung na pozícii manažéra výroby. Obdivoval som hlavne ázijský prístup
k riadeniu a manažovaniu. Skúsenosti z
tohto obdobia, najmä cit pracovať s ľuďmi, využívam ešte aj dnes vo svojej práci.
2. Spĺňa dnešná pozícia vašu predstavu
z mladosti o tom, čím ste chceli byť?
Práca s ľuďmi ma vždy napĺňala. Riešenie
každodenných problémov na jednej strane, ako aj hľadanie koncepčných riešení
sú pri takejto práci samozrejmé. Práca
si vyžaduje vysokú odolnosť voči stresu a priznám sa, že v takomto prostredí
sa cítim ako ryba vo vode. Pracujem v
dynamickej spoločnosti a to ma uisťuje
o tom, že moje predstavy z mladosti sú
naplnené. Samozrejme, moja pracovná
pozícia si vyžaduje pokojné rodinné zá-
5. Máte nejaké hobby, záľubu, ktorá vás napĺňa v súkromí?
Času na záľuby je veľmi málo.
V minulosti to bol šport a pohyb. Dnes je to už skôr pasívne. Veľmi rád cestujem a spoznávam nové krajiny. Každý
rok chcem navštíviť inú krajinu a spoznať jej kultúru a
mentalitu ľudí. Spoznávanie
nových krajín sa dá aj iným
spôsobom, ako je cestovanie.
Veľmi rád sledujem cestopisné dokumenty v televízii, ale
hlavne čítam cestopisnú literatúru. Pri čítaní literatúry
často krát siaham k filozofickej literatúre. Môj obľúbený
Mgr. Jozef Madola
autor je profesor politológie
zemie. Rodina dokáže pochopiť, že môj Dr. Štefan Volner CSc., ktorého osobne
čas si musím rozdeliť medzi ňu a firmu. poznám a som s ním v kontakte. Jeho
Bez tejto podpory by som asi nemohol politologické rozpravy o hrozbách v 21.
povedať že dnešná pozícia spĺňa moje storočí, druhý a štvrtý termodynamický zákon, Einsteinová teória relativity
predstavy z mladosti.
sú veci, ktorým nikdy neodolám a vždy
3. Aké vlastnosti sú pre úspech v práci s netrpezlivosťou čakám, kedy vydá ďalpodľa vás najdôležitejšie?
šiu publikáciu.
Ako som už spomenul, cit pre ľudí. Kaž- 6. Ak by ste si v dejinách ľudstva mali
dý človek potrebuje individuálny prístup. vybrať, s kým by ste šli rád na večeru
Nemôžeme ľudí škatuľkovať a unifor- a prečo?
movať. Individuálny prístup k človeku
vyplýva z genetických vlastností člo- Takýmito otázkami sa nezaoberám. Neviem prečo by som si mal z dejín ľudstva
veka, jeho schopností a odbornosti, ale
niekoho vytipovať. Tých osobností sú
aj od momentálnej situácie. Táto práca tisíce a žiadnu nepreferujem, nie to aby
si vyžaduje veľa trpezlivosti. Schopnosť som s ňou šiel na večeru. Skôr v kontexte
ľuďom rozumieť, byť prirodzená autorita na predchádzajúcu otázku sa zamýšľam
a nevytvárať si autoritu silou, sú zákla- nad tým, kam ľudstvo smeruje. Veď to,
dom úspechu riadenia. Veľmi dôležité je že ľudstvo prežije 21. storočie je pravdevedieť správne nakladať s mierou rizika podobné menej ako 50%. Nezničia ho
vo svojom rozhodovaní.
prírodné katastrofy, globálne vojnové
4. Kam by ste sa tento rok v práci chceli konflikty, rasová a náboženská neznášanlivosť, kybernetické vojny, hrozby
posunúť, čo je pre vás prioritou?
z vesmíru? Možno to bude vyzerať ako
Do spoločnosti M. Investment Limited fráza, ale pri týchto filozofických úvaCR som bol vyslaný 1.3.2013. Mojou pri- hách uvažujem skôr o tom nie s kým ísť
oritou bolo zastabilizovať výrobu. Prob- na večeru, ale aby všetci ľudia mohli ísť
lémy s plynulosťou dodávok zákazníkom na večeru a nemuseli sa obávať o svoj
sa podarilo vyriešiť. Dnes už nezažívame osud.
každodenné stresy s dodávkami a mô- 7. Čo je pre vás v živote najväčším zážeme sa sústrediť na ekonomiku a per- žitkom?
sonálnu prácu. Priznám sa, že v oblasti Väčšina ľudí pri takejto otázke odpovestability personálu, hlavne vo výrobe, je dá že narodenie vlastného dieťaťa. Áno,
kopa roboty. Vysoký stupeň absencie je vznik nového života je niečo fascinujúce.
pre mňa výzva ako sa s tými probléma- Ale keď sa vám narodí vnúča? To je pocit,
mi popasovať. Ako riaditeľ spoločnosti ktorý sa nedá opísať. Vtedy si uvedomumám prioritu znižovať prevádzkové ná- jete ako sa predáva životná štafeta z poklady spoločnosti a hľadať rezervy.
kolenia na pokolenie. Ten pocit prajem
každému.
Pripravil PH
VZDELÁVANIE TOP MANAŽMENTU
SKUPINY MATADOR
Riaditelia skupiny Matador sa zúčastnili tréningu
Komunikačných a prezentačných zručností.
Tréning komunikačných a prezentačných zručností TOP manažmentu skupiny Matador sa uskutočnil v máji, v
nádhernom prostredí Slnečných jazier v
Senci.
Lektori zo spoločnosti FBE mali neľahkú
úlohu, priblížiť a „odtrénovať“ s riaditeľským tímom MA Vráble, MI Dubnica
a Matador Holding takú náročnú tému,
akou je komunikácia a prezentačné zručnosti.
Vzdelávanie striedané s intenzívnym tréningom prebiehalo v závere pracovného
týždňa (piatok a sobota) v hoteli Senec,
kde bol dostatok priestorov na interaktívny tréning a skupinové aktivity zacielené
najmä na sebareflexiu komunikačných a
prezentačných zručností účastníkov.
Dodávateľ školenia, spoločnosť FBE, sa
zhostila svojej roly veľmi dobre a účastníci mali vytvorené výborné prostredie
pre spätnú väzbu, a to nielen od lektorov
– profesionálov, ale aj od svojich kolegov.
Aktivity ako „diskusný kotol“, alebo
„prezentácia pred opozíciou“, teda v
prostredí, zámerne sťaženom vopred definovanými atakmi zo strany auditória,
boli nielen užitočné, ale navyše aj veľmi
napínavé a plné konštruktívneho humoru umocňujúceho získané praktické poznatky z oblasti komunikácie a prezentačného umenia.
Súčasťou celej akcie bola aj večerná teambuildingová aktivita, kde si manažéri
vyskúšali nielen komunikačné zručnosti,
ale i technické a kreatívne myslenie, pri
stavaní drevených a zmenšených verzií
sôch MOAI.
Thor Heyerdal a jeho český kolega - vedec Pavel Pavel, by určite užasli nad rôznymi nápadmi, ktoré naši manažéri použili na to, aby sochy MOAI opäť stáli, tak
ako pred 700 rokmi v Polynézii.
Veríme, že poznatky z tejto tréningovo–
vzdelávacej akcie prenesú naši riaditelia
i do svojej dennej manažérskej praxe. K
tomu im želáme veľa úspechov!
JZ
100 rokov
značky MATADOR
Po politických zmenách v r. 1989 sa vedenie Gumární 1. mája usilovalo v nových podmienkach o založenie akciovej
spoločnosti. To sa podarilo 1. júla 1990,
kedy vznikla prvá slovenská akciová
spoločnosť Gumárne Barum, Púchov.
Generálnym riaditeľom spoločnosti sa
stal Štefan Rosina, ktorý patril medzi
najúspešnejších slovenských manažérov. Spoločnosť sa zameriavala najmä na
výrobu pneumatík, dopravných pásov,
nákup a predaj gumárenských a plastových výrobkov, gumárenských surovín,
poskytovanie služieb a zahranično-obchodnú činnosť.
Po spoločenských a politických zmenách
v štátoch strednej a východnej Európy
založil MATADOR v roku 1994 spoločný podnik MATADOR – OMSKŠINA,
a.s. v Rusku, v meste Omsk. V roku 2005
dosiahla produkcia v tomto závode 2,1
milióna pneumatík pre osobné autá.
Svoje podnikateľské aktivity začal rozvíjať MATADOR aj v iných krajinách.
V roku 1997 založil v najväčšom meste
Kazachstanu, Alma Ate, dcérsku spoločnosť MATADOR – A, a.o.z.t., ktorá
sa zaoberala obchodom a sprostredkovateľskou činnosťou. Podobná spoločnosť vznikla v roku 1997 aj v nemeckom
Pokračovala rozsiahla inovácia výroby. Düsseldorfe – MATADOR Deutschland,
Spoločnosť investovala veľké prostriedky GmbH.
do nákupu moderných technologických
liniek na výrobu nákladných radiálnych V roku 1998 začal MATADOR rokovať s
pneumatík, osobných pneumatík, lin- najväčšími svetovými výrobcami o zaloku na striekanie združených profilov. žení spoločného podniku. Po čase sa rozV roku 1991 spoločnosť zamestnávala hodol, že založí v Púchove spoločný podnik s nemeckým CONTINENTALOM.
viac ako 5100 zamestnancov.
Zmluvu o založení spoločného podniku
V nasledujúcich rokoch prišlo ku sporu CONTINENTAL MATADOR a.s. podo používanie obchodnej značky Barum. písali 17. augusta 1998. Postupom času
Keďže sa nepodarilo dosiahnuť dohodu vznikol v Púchove závod s najväčšou kas výlučným používateľom tejto značky, pacitou na výrobu nákladných pneumaspoločnosťou Barum Otrokovice, v roku tík v rámci koncernu Continental.
1992 sa podnik premenoval na Gumárne
Púchov, a.s. Avšak už po roku sa vede- V roku 2002 sa v spoločnosti MATAnie spoločnosti rozhodlo vrátiť k svojej DOR uskutočnila generačná výmena
pôvodnej značke MATADOR, ktorú vo vrcholovom vedení spoločnosti. Na
používali púchovské gumárne v rokoch poste prezidenta spoločnosti vystriedal
Štefana Rosinu staršieho jeho syn Štefan
1947 – 1953.
Rosina mladší, ktorý sa na tvorbe úspešVznik Slovenskej republiky 1. januára nej podnikateľskej stratégie spoločnosti
1993 znamenal pre Gumárne Púchov zúčastňoval od polovice deväťdesiatych
nové
ekonomické
a
obchodné rokov. Generačná výmena potvrdila
podmienky. 1.júla 1993 začala spoločnosť nastúpený moderný trend rozvoja spooficiálne používať nové obchodné meno ločnosti podľa najnovších ekonomických
poznatkov a trendov.
MATADOR, a.s.
Súťažná otázka č. 5 :
1. júla 1988 vznikol prvý štátny podnik
na Slovensku – Gumárne 1. mája.
Kto sa stal jeho riaditeľom?
MATADOR má študentský talent:
Stáž v Matador Industries Dubnica
V minulých číslach Matador Expresu sme vás informovali o spolupráci s vysokými školami formou projektu zameraného na talentovaných študentov. Sme radi, že vás v
tomto čísle môžeme informovať o stáži, ktorú absolvoval
doktorand - supervízor konštruktérov, v závode v Dubnici počas júna 2013.
Úlohou doktoranda Petra Beleja počas
stáže v Dubnici bolo oboznámiť sa s postupmi konštruktérskej dielne pri návrhu jednotlivých konštrukčných prvkov a
tvorbe výkresovej dokumentácie.
V prvej etape bola
úlohou
študenta
tvorba
výkresovej
dokumentácie oceľovej konštrukcie, kde
bolo treba postupovať v súlade s DIN
normou. Ide o normu, ktorá je ušitá na
mieru nemeckému
partnerovi a vyznačuje sa istými črtami, ktoré do značnej miery uľahčujú
tvorbu týchto dokumentov.
Hlavným
elementom výkresov
je titulný blok, ktorý obsahuje všetky detaily dĺžkových tolerancií, drsností a popisov operácii, ktoré majú byť na danej
súčiastke vykonané.
V druhej etape stáže išlo o návrh stojanu
pre zváracie kliešte a frézu. Podmienkou
bola vysoká pevnosť stojanu, aby nedošlo k jeho deformácii pri kolízii robota s
nejakou časťou stojanu. Tak isto bolo dôležité, aby sa na výrobu použil materiál,
ktorý bol k dispozícii na sklade, alebo sa
dal kúpiť. Dôležité bolo dodržať správnu
polohu jednotlivých prvkov stojanu, aby
boli kliešte a fréza v predpísanej polohe. Súčasťou boli aj prvky, ktoré slúžia
na mierne doladenie polohy frézy voči
kliešťam.
Hlavným zámerom stáže v Dubnici
bolo oboznámiť doktoranda s postupmi
konštrukčnej dielne. Doktorand bude
následne supervízorovať ostatných študentov/ konštruktérov. Z projektu Matador má študentský talent počas práce na
projekte v letných mesiacoch v Matador
Holding Bratislava. Stážista bude viesť
tím študentov a spolu s jeho nadobudnutými vedomosťami budú pracovať na
zadaní, ktoré prinesie študentom náhľad do praxe v oblasti automobilového
strojárstva, ktoré patrí medzi najvyspelejšie strojárstva na Slovensku. KH
02
Matador EXPRES
TEAMBUILDING
AUFEER DESIGN
Teambuilding v
AUFEER DESIGN
se vydařil.
Koncem května proběhl v
areálu MOTORLAND Bělá
celofiremní teambuilding.
Zasoutěžit si přijelo celkem
110 účastníků ze společností AUFEER DESIGN,
MATADOR GROUP a BK
Mladá Boleslav. V areálu
byla připravena řada adrenalinových a
volnočasových disciplín, například jízda
na čtyřkolkách, motokárách, v off road
Čo ste možno nevedeli ...
Teambuidingová akcia
v MIA Engineering s.r.o.
Patrí k najmladším členom nášho pracovného kolektívu. Pracuje na technickom úseku
vo Vrábľoch ako technologička zvárania. Má rada históriu a medzi jej záľuby patrí aj
sokoliarstvo. Návštevníci Family Day 2013 zamestnancov MATADOR Automotive Vráble,
a.s. ju mohli vidieť priamo v „akcii“. Reč je o Lenke Köplingerovej, ktorej sme položili
niekoľko otázok, aby sme sa dozvedeli viac o jej netradičných záľubách.
Zamestnanci MIA Enginneering sa vedia tiež dobre zabávať.
Zamestnanci sú cenným aktívom každej
spoločnosti. Na lepšie vykonávanie svojej
práce potrebujú okrem dobrého pracovného prostredia tiež zaslúžené odreagovanie
sa a relax. Spoločnosť MIA Engineering
s. r. o. síce patrí k tým menším firmám v
rámci MATADOR GROUP, ale jej zamestnanci sa tiež dokážu skvele zabaviť.
buggy, jízda závodním vozem AUDI
A3 a přezouvání kol na čas. Pobavili
jsme se i při aktivitách jako týmové lyže,
golfová akademie nebo rychlokurz první pomoci. Navečer
byly nejlepší týmy
oceněny. Následovala
diskotéka a zábava až
do pozdních nočních
hodin. Celá akce se
velmi vydařila, měli
jsme tak příležitost
zasoutěžit si, pobavit se a vzájemně se
lépe poznat. Těšíme
se na další společná
setkání.
dámy, ale aj tie vedeli, ako ukázať chrbát niektorým mužským
spolujazdcom, dokonca ich časy
z jázd boli niekedy lepšie ako
mužské. A so ženskou gráciou
nechali povievať svoj šál vo vetre
spôsobený rýchlou jazdou.
1) Lenka, ako ste sa dostali k takej práci, ako je sprievodca na hrade?
Najlepšími jazdcami sa
nakoniec stali:
1. miesto: Marek Krajčí
2. miesto: Tomáš Ongyik
3. miesto: Juraj Krajčovič
Za posledný rok sa rady zamestnancov
rozrástli a po minuloročnom úvodnom
zoznamovacom kole sa aj tento rok stretli
na teambuildingovej akcii. Zamestnanci
mali možnosť spojiť príjemné s užitočným: spoznávanie sa pri spoločných ak- Ľudia stojaci za organizáciou
tivitách, ktoré podporujú kolegialitu a v si zaslúžia vysokú pozornosť.
Nielen na pracovnej a profesikonečnom dôsledku aj pracovný výkon.
onálnej, ale aj na spoločenskej
Tohtoročná akcia sa uskutočnila 7. júna v a osobnej úrovni. Je to prejav
Trenčíne a zamestnanci si mohli zajazdiť vďaky za realizované výsledky,
na elektronických motokárach. Čakal ich ale aj príležitosť na vzájomné
karbónový podvozok, prispôsobiteľné se- spoznávanie sa na neformálnej
dadlo a k tomu 260 m dlhej a 10 m širokej
úrovni. Týmto článkom by som
čistej zábavy v krytej hale, kde sa naozaj
chcela poďakovať svojmu zamohol vyblázniť každý menej, či viac skúmestnávateľovi, že nám takúto
sený jazdec. Po prvej hodinke rozjazdov,
kde si niektorí museli uvedomiť, že nevezú akciu umožnil prežiť. Áno, taso sebou dieťa a môžu pokojne dupnúť kéto akcie sa neabsolvujú, ale
na plyn, prišlo k súťaži medzi kolegami. prežívajú. Akcia stála za to a
A veru ani ženská časť kolektívu sa neda- odporúčam čokoľvek podobné
AP
la zahanbiť. V spoločnosti sú síce len tri zažiť každému.
Počas štúdia na strednej a vysokej škole som chcela niekde brigádovať. Keďže
som študovala dennou formou, jediná
možnosť brigády boli víkendy. Priznám
sa, hľadala som niečo zaujímavé a v
blízkosti domu. A tak som poslala životopis na hrad. To som ešte nevedela, že
dostať prácu sprievodcu nie je také jednoduché. Mailom mi boli poslané texty
na naučenie ktorých som mala 10 dní
a potom ma čakal písomný test o histórii hradu , test z jazykov, hlasový test,
osobný pohovor a nakoniec vyhodnotenie. Pohovor trval celý deň ale nakoniec
prišla milá odpoveď - prijatá. A drina sa
len začala...
2) Na ktorom hrade (hradoch) ste robili túto profesiu
Sprevádzala som na Hrade Červený Kameň, ktorý som si zamilovala a navždy
ostane mojou srdcovou záležitosťou.
Zažila som tam množstvo situácií, nie
vždy len pozitívnych, no z každej som si
do života niečo odniesla.
3) Čím je tento hrad zaujímavý? Keby
sme sa rozhodli ho navštíviť, čo by
Náš tip na voľné chvíle - Wakeboarding
Projekt ,,zníženie prestojov
výrobných zariadení na P1“
Posledný, štvrtý tím druhého ročníka Talent manažment programu sa zameral na optimalizáciu prestojov a tým zvýšenie
kapacity lisov na ťažkej lisovni.
Po absolvovaní vzdelávania zameraného
na rozvoj „mäkkých“ zručností, sa talenti
zamerali na svoj rozvoj prostredníctvom
riešenia projektov zameraných na problémy, ktoré momentálne trápia naše
spoločnosti. Tím od vedením Mariána
Marcineka rieši projekt Zníženie prestojov
výrobných zariadení na P1 (lisovňa).
„Zamerali sme sa na ťažkú lisovňu, keďže
hlavný cieľ projektu je zvýšiť kapacitu
lisov na ťažkej lisovni o 5% v II. a III. Q
2013, oproti priemeru roka 2012,“ hovorí
Marián Marcinek, vedúci projektu.
Zloženie tímu:
Vedúci projektu: Marián Marcinek
Členovia projektového výboru: Tomáš
Hlava, Milan Hrubý, Anton Točík, Karol
Jankovič
Odborní garanti projektu: Štefan Juhás,
Jozef Polozsányi
Termín: január 2013 – september 2013
K naplneniu hlavného cieľa projektu si tím
určil parciálne ciele:
■ Vypracovanie analýzy prestojov výrobných zariadení P1, zistenie najväčších nedostatkov a vypracovanie príčin vzniku
prestojov (stratové časy, Paretov diagram)
■ Verifikácia reálnosti vstupných údajov
■ Identifikácia a verifikácia interných a externých faktorov príčin prestojov (technologický proces, ľudia, pracovné prostredie)
■ Návrh optimalizačných opatrení na
zníženie strát a nedostatkov
■ Vypracovanie výstupu (finálnej prezentácie) „Zníženie prestojov výrobných zariadení P1“
„Veríme, že náš projekt prinesie očakávané
výsledky a zároveň chceme vysloviť
poďakovanie vedeniu spoločnosti za prejavenú dôveru a prajeme všetkým ostatným tímom mnoho úspechov pri realizácii
ich projektov,“ odkazuje tím projektu
Zníženie prestojov výrobných zariadení
na P1.
Tím 2 zľava: K. Jankovič, T. Hlava, M. Hrubý, M. Marcinek, A. Točík
Dnešný tip na netradičné využitie voľného času nám napísala naša kolegyňa z MIL Liberec
Kristína Pecháčová, ktorá je milovníčkou netradičného športu – wakeboarding.
Chcela by som vám predstaviť šport,
ktorý som si zamilovala už na prvý pohľad. Ak ste vyznávači adrenalínových
a dynamických športov a v lete vám
chýba jazda na snowboarde, wakeboarding je pre vás ten pravý. Wakeboarding je šport pre každého od 4 do 80
rokov.
Trochu teórie
Wakeboarding je vodný šport, kombinácia medzi snowboardingom, skateboardingom a surfom. Na jazdenie
potrebujete wakeboard s viazaním, neoprénovú plávajúcu vestu, ktorá je váš
veľmi dobrý priateľ hlavne na začiatku
a takisto helmu, tá sa hodí vždy, či už
skáčete cez prekážky alebo iba padáte do vody a samozrejme neoprén na
chladné počasie alebo v krásnom slnečnom sú najlepšie voľné šortky ako pre
pánov, tak pre dámy.
Wakeboarding sa jazdí za loďou alebo
cable wake. Ja vám priblížim ten, ktorý jazdím ja. Cable wake alebo káblový vlek je do kruhu postavený vlek s
niekoľkými stĺpmi, pre ukotvenie, štyri
(ostré zatáčky) alebo päť až šesť (príjemnejšia jazda pre začiatočníkov), medzi ktorými je zachytené lano vo výške
cca 7 metrov. Jazdec je ťahaný lanom.
Na vleku jazdí asi 10 jazdcov naraz.
Takisto sa jazdí na káblovom vleku s
inými typmi dosiek: surf (klasický surf
na surfovanie), kajtová doska (iba nasúvacie viazanie) inak používaný spolu
s „drakom“, wakeskate (bez viazania)
na boso alebo so špeciálnymi gumovými teniskami a takisto lyže. Tie môžu
byť dlhé iba na jazdenie dokola alebo
krátke freestylové na zdolávanie prekážok. Nesmiem nespomenúť kneeboard
- zábavné vozenie v sede na kolenách,
vhodné pre deti aj v doprovode dospelého.
Pred prvou jazdou je dôležité zistiť,
ktorá noha je pre vás predná, dominantná. Tí z vás, ktorí jazdia na snowboarde alebo skateboarde to už pravdepodobne viete, aj keď nie je vylúčené
mať na wake-u dominantnú inú nohu.
Pomoc pri zistení dominantnej nohy je
napríklad, keď sa šmyknete, ktorá noha
bude vpredu. Nemusí byť pravidlo, že
ste pravák, tak je to pravá noha.
Goofy – jazda pravou nohou vpredu
Regular – jazda ľavou nohou vpredu
Pre predstavu pár trikov: raley – let na
lane; 180° (one-eighty) - pretočenie sa s
wake-om preskočením s pravej na ľavú
nohu alebo opačne; 360° (tree-sixty)
- otočenie sa na vode alebo v skoku o
360°; ollie - vyskočenie z vody; jazda vo
switch-i – je to jazda na inú nohu ako
má jazdec prirodzenú; Air Indy Grab
- je chytenie sa dosky zadnou rukou v
strede v skoku z vody alebo z kicker-u
(prekážka); Tantrum – salto vzad; Back
roll – salto do boku a mnohé ďalšie.
Trochu histórie
Tento šport je zásluhou, ako inak,
amerických surferov. Wake prešiel
dlhú trať od roku 1985, kedy Tony
Finn (San Diego) vyvinul skurfel
až po rok 1992 kedy sa stal wakeboarding legálny. Dosky boli
bez viazania, vyzerali ako malá
surfová doska. Skurfel bol náročný, úzky a nestabilný. Vyžiadal si svoju renováciu skoro od
základov, vtedy sa ešte wakeboardingu hovorilo skiboarding.
Tvar sa neustále vyvíjal až do
dnešného „twin tail“ – súmer-
03
Matador EXPRES
ný tvar dosky vpredu aj vzadu. Vďaka
tomuto tvaru je možné jazdiť na obidvoch nohách vpredu (switch). Na dosku sa pripevňujú plutvičky (flosny) so
spodku dosky, pre ľahšie udržiavanie
smeru jazdy. Flosny sa nepoužívajú pri
jazde na prekážkach.
Jimmy Redmon zakladateľ WWA –
Svetová asociácia Wakeboardingu, ktorá je motorom tohto športu vo svete.
Tony Finn a Jimmy Redmon neskôr
založili jednu z najslávnejších firiem
Liquid Force, ktorá udáva trendy.
Kde nájdete Cable wake park
SLOVENSKO: Bratislava, Piešťany, Košice
ČESKÁ REPUBLIKA: Těrlicko, Hlučín,
Stráž pod Ralskem, Chomutov
Takže či už ste na Slovensku alebo v Čechách zoznámiť sa s wakeboardingom
máte možnosť.
Pre každého je wake individuálne ťažký.
Niekto sa prvýkrát postaví na štart a vyštartuje bez problémov, ktoré nastanú až
pri prvej zákrute. Iný má problém vôbec
vyštartovať a trápi sa niekoľko dní na
štarte. Je to progresívny šport, pri ktorom nejde o prejdenie kolečka, ale je to
o stálom pracovaní na jazde, trikoch a
celkovom dojme. Preto, ak hľadáte vyžitie do tohto nestáleho počasia, zábavu,
pri ktorej nie je nutné slnko, vyskúšajte
tento fun sport, ktorý je o napredovaní.
len
bez rukavice to ide
potom
kým sú mláďatká,
mohla byť taká krutá na vlastné
prejsť lesom a nako- dieťa. No bol to obraz histórie, ktorá
niec sa pred vami rozprestrú obrovské pred mnohými rokmi bola skutočnoslúky s mohutným hradom v pozadí. ťou.
Cez víkendy je na lúkach množstvo
detí s rodičmi, hrajú
loptové hry, 5) Ak by ste mala vymenovať TOP 5
veselo behajú a piknislovenských
kujú.
hradov, ktoré
Nemôžem zabudnúť
by ste tam zaspomenúť, že Čerradila a prečo?
vený Kameň je dnes
najväčším nábytkárČíslo jeden je
skym múzeom na
pre mňa Hrad
Slovensku a miestČervený Kameň,
nosti sú plné rôzBojnický zámok
nych zaujímavých
je ako čisto vykúskov. Najvzácstrihnutý z roznejšia je rannobaprávky, Oravský
roková Salla TerHrad je výpoverena -miestnosť
ďou o šikovnosti
s umelo vybudomajstrov, ktorí ho
vanou jaskyňou
stavali, Čachtický
od vrchu až po
Hrad je dôkazom
spodok zdobetoho, že ani v dnená freskami a s
štnej dobe nemôžepodlahou vyklame tvrdiť že niečo
danou drobnými
bolo presne tak alebielymi a čiernybo onak - história
mi okruhliakmi
je vždy opradená
vytvárajúcich rôzne momnožstvom legiend.
tívy. Chodievalo sa tam
A piaty sú pre mňa
naboso.Momentálne sa
využíva ako sobášna sála.
4) Na hradoch zvyknú
byť strašidlá. Má nejaké
aj tento?
sme nemali prehliadnuť?
Zaujímavý je svojou polohou v krásnom
prostredí. Vedú k nemu len dve prístupové cesty -jedna z dedinky Píla a druhá z Častej. Z oboch strán však musíte
Kristína Pech
áčová
Vinobranie Modra
a
končí každá srand
Myslím, že v jednom
období som zaň bola
považovaná ja. Cez leto
sa odohrávajú nočné
prehliadky. Dve letá
po sebe sa odohrávalo
Kamenné mystérium,
ktoré bolo inštalované
v pivniciach (ktoré sú
mimochodom
najväčšie
v celej strednej Európe).
Bolo tu nachystaných
množstvo historických
scénok, ktoré vypovedali
nejaký príbeh. V jednej
som hrala matku, ktorá
chce svoju dcéru vydať
za bohatého a spoločensky vysoko postaveného šľachtica. Celý dej sa
odohrával len za svetla
sviečok a v pozadí znela mystická hudba. V
jednom okamihu
som nečakane zvýšila hlas a svojej
dcére tak dala raz a
navždy najavo že sa
vydá za toho koho
jej ja vyberiem.
Žiaľ bola to scénka pri ktorej sa ma
každé dieťa bálo a
rozplakal sa i môj
vlastný bratranec.
Dospelí len so zatajeným dychom
sledovali ako som
A ako sa vraví,
osud zariadi aj to, čo
nám sa zdá
nemožné hradná pani
našla svojho
sokoliara.
7) Čo všetko vyžaduje takýto
koníček?
Množstvo
času, trpezlivosti, kažHrad Červený
dodennú
Kameň – Salla
Terrena
st aro st livosť za
každého počasia. I ja sa mám
stále čo učiť.
11) Čo vám táto záľuba prináša?
8) Aké druhy vtákov chováte? Ktoré sa
Radosť, oddych, relax i napriek tomu, že
cvičia ľahšie a ktoré ťažšie?
stále treba niečo robiť.
Sovy, sokoly, jastraby,
12) Keby som chcel
je to „zmeska“ z celéchovať sokola, čo všetho sveta. S vtákmi je
ko musím mať? Potreto ako s ľuďmi, každý
bujem nejaké povolemá svoju povahu a keď
nie ?
sa mu práve nechce
spraviť to čo
Áno, skúšky poľovchcem ja, tak
nícke a sokoliarske. A
potom šťastie, aby pri
to nespraví. Je
výcviku neuletel. Soto jednoducho
koliari tomu hovoria:
príroda.
tak a práve sme videli
vypustenie dravca do
9) Akú potravu
voľnej prírody.
vyžadujú takéto vtáky? Je to
13) Čo by ste odpofinančne náročrúčali našim čitatené?
ľom, keby sa rozhodli stať sokoliarmi?
Kde majú začať?
Vždy čerstvé mäsko. Vegetariá- Stretnúť sa s niekým, kto sa tomuto konov z nich nespravíme. Odpoveď níčku venuje už niekoľko rokov a dobre
na druhú otázku - áno je.
si zvážiť, či majú na to dosť času a trpezlivosti.
10) Ako dlho
trvá výcvik tavšetky hrady a
kého vtáka?
zámky na ktorých sa konajú tradičné
remeselné jarmoky - vtedy akoby všetJe to o druhu dravca,
ko opäť ožilo.
niektoré za 2 týždne
6) Ďalšou vašou záľubou je chov vtá- a niektoré aj 2 alebo 3
kov a sokoliarstvo. Ako a kde ste sa k mesiace. Ale potom
je výcvik každodentomu dostali?
nou
záležitosťou.
Na Červenom Kameni je aj sokoliarsky Akonáhle sa mu týždvor, kde som stretla môjho priateľa. deň-dva nevenujete,
začínate odznova.
On sa naplno venuje sokoliarstvu.
Kamenné Mystérium na
Hr
ade Červený Kameň
04
Matador EXPRES
FAMILY DAY 2013 MATADOR Automotive Vráble:
ako sme sa zabávali
Family Day 2013 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov mal veľký úspech. Na svoje si prišli nielen deti ale aj dospelí.
Program „Family Day“ zamestnancov MAV v tomto roku obsahoval okrem
tradičných
športových
disciplín, ako je súťaž v
minifutbale a tenise, aj
atrakcie pre deti a dospelých, ktoré sa niesli
v historickom duchu.
V programe historicko – umeleckej spoločnosti Bojník mohli
účastníci vidieť dobové
tance, ukážku varenia
starodávnych jedál, vyskúšať si streľbu z praku, či kuše. Sokoliarska
skupina Peregrinus sa
prezentovala letovými
ukážkami dravých vtákov.
Deti aj dospelí
mohli vidieť v
akcii výra skalného, výra afrického,
sovu
lesnú, plamienku
driemavú,
sokola rároha,
krkavca,
exotického jastraba Harrisovho,
ktorého domovom je Mexiko,
či mnoho ďalších
dravých vtákov.
Jednotlivé vystúpenia vtákov boli
komentované
náučným
výkladom
o každom z nich,
takže sa prítomní
mohli naučiť nové
poznatky o živote
týchto ohrozených
druhov.
Prakticky
bez
prestania
šiel
hrnčiarsky kruh
umeleckého hrnčiara Branislava
Gahéra. Malí i
veľkí si na ňom
vyskúšali, ako sa
robí keramika. A že spracovať hlinu do tvaru čo i len menšej misky nie je vôbec ľahké,
nám potvrdila aj Stanka Mikleová, ktorá si
točenie hrnčiarskeho kruhu sama vyskúšala.
O dobrú náladu sa počas podujatia starali
moderátor L. Pecek, ľudová hudba Skýcovanka a Olympic–Revival. Príjemným prekvapením bolo vystúpenia detskej
tanečnej skupiny Ol d S cho ol
Brot he rs, s ktorou si tí mladší
mohli zatancovať v štýle hip-hop
a sólové vystúpenie s gitarou nášho kolegu z M.
Investmet Limited Marcela
Ichnatolyu.
Deti sa zabávali na detskom
hrade či autíčkach, strieľali
z kuše a praku, nechávali si
pomaľovať tvár rôznymi motívmi. Pomedzi jednotlivými
aktivitami nezabúdali maškrtiť
na dobrej zmrzline.
Slečny a dámy si
zase nechali poradiť od odborníčok
firmy Oriflame,
aké krémy a líčidlá sú vhodné
pre ich tvár a
pleť. Ich zásluhou mohol byť
zvolený aj najsexi futbalista,
ktorým sa stal
Tomáš Šerfözó
z futbalového
tímu nástrojárne.
Športová časť Family Day začala už
ráno futbalovými a
tenisovými zápasmi.
Víťazom futbalového turnaja sa stalo
mužstvo prevádzky
č. 2 – zvarovňa, ktoré
vyhralo všetky svoje zápasy. Víťazom
turnaja v tenisovej
štvorhre sa stala
dvojica A. Szolnoki
– V. Gajdoš.
Bohatá tombola, v
ktorej mohli zamestnanci vyhrať televíz or,
tablet, fotoaparát a
množstvo ďalších cien urobila tým šťastnejším tento deň pamätným. A tí, čo nič nevyhrali, odchádzali domov taktiež spokojní.
Veď s kolegami strávili pekné popoludnie
pri dobrom jedle a občerstvení.
PH
05
Matador EXPRES
V piatok 14. júna 2013 privítal predseda predstavenstva MATADOR Industries a.s., Ing.
Martin Kele zamestnancov na ďalšom ročníku športovo–zábavného podujatia, ktoré sa
uskutočnilo v priestoroch areálu DUTAF, v Dubnici nad Váhom.
Pre zamestnancov bola pripravená skvelá zábava spojená s dobrou hudbou, tancom a spevom, o ktorú sa postarala hudobná skupina
Wasted strings a vystúpenie folklórnej skupiny Trúfalci z Mníchovej Lehoty.
ťazili kolegovia Matador Automotive Vráble,
druhé miesto patrí tímu z Obchodu, a na treťom sa umiestnilo družstvo CNC stroje.
„Vo firme pracujem 2 roky a môžem povedať,
že akcia MATADOR DAY, tá minuloročná aj
tohtoročná, je akcia na ktorú sa oplatí tešiť.
Preto verím, že aj v budúcnosti sa táto akcia
bude konať s rovnakou noblesnosťou a skvelými ľuďmi, s akou som ju zažil... “
(Lukáš Cucík)
Zamestanci o podujatí:
Titul víťaza tenisového turnaja sa podarilo
obhájiť Jaroslavovi Štefancovi, na druhom
V popoludňajších hodinách prebiehali rôzne mieste sa umiestnil Stanislav Cabaj a na trešportové súťaže medzi jednotlivými oddele- ťom Miloš Čišecký. Výhercom srdečne gratuniami, kde si zamestnanci mohli zmerať svoju lujeme!
šikovnosť a sily – súťaž vo varení gulášu,
futbalový a tenisový turnaj, súťaž v zatĺkaní Po športových súťažiach čakalo na všetkých
klincov a iné. Nechýbali ani atrakcie pre deti občerstvenie v podobe tradičného gulášu,
v podobe maľovania na tvár, zvieratká formo- podávali sa šťavnaté klobásy, nápoje a ako
každý rok, ani tento nechýbala tombola so zavané z balónikov a rôzne hry.
ujímavými cenami. Svojou prítomnosťou nás
V súťaži o najlepší guláš sa o víťaznú kombi- potešilo cca 300 ľudí, naši pracovníci, partnenáciu ingrediencií postaral tím z MIA Engi- ri a ďalší priatelia našej spoločnosti.
neering, druhé miesto obsadil tím Nástrojárov a tretie miesto vybojoval tím z oddelenia Krásne počasie a dobrá atmosféra nás sprevádzali počas celého dňa. Veríme, že sa táto traNákupu.
dícia zachová a každým rokom nás bude viac
Zastúpenie vo futbalovom turnaji bolo tento a viac. Všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili
rok silné a všetky zápasy boli veľmi nároč- ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.
né a vyrovnané. Vo futbalovom turnaji zví-
„Som rád, že som sa mohol stretnúť s kolegovcami aj mimo pracovných činností, upevnili sme si vzťahy povedali aj to, čo by sme
si za iných okolností nepovedali. Športovalo
sa super napriek teplu a slnku, ktoré nám
počas tenisu svietilo do očí. Už teraz sa teším
„Akcia bola veľmi vydarená. Jediná škoda, že na ďalšiu akciu. “ (Matej Kontra)
to všetko tak rýchlo ubehlo. Guláše boli výborné, počasie ušité na mieru, dobre sme sa „Športový deň spoločnosti Matador Induszabavili, čo viac si priať... “
tries a.s. hodnotím z pohľadu fotografa, na(Milan Mikáč, Mária Zaťková)
koľko už niekoľko ročníkov zachytávam pomocou fotoaparátu momentky z tohto dňa. Je
„Ja si naozaj veľmi vážim, že spoločnosť ako
to deň v roku, kedy sa zamestnanci spoločjedna z mála v okolí organizuje pre zamestnancov takéto podujatia. Vždy sa veľmi te- nosti stretnú pri športových aktivitách, súšíme. Páči sa mi takáto tradícia, páči sa mi ťažiach, v uvoľnenej, neformálnej atmosfére.
vynikajúca atmosféra okolo a koniec koncov - Vtedy majú kolegovia k sebe akosi bližšie, rovšetky akcie, či menšie či väčšie, tu vždy stoja zoberajú sa rôzne témy, rodinné, pracovné...“
(Pavol Karell)
za to.“ (Naďa Backová)
06
Matador EXPRES
MATADOR GOLF CUP 2 13
...aby sa cestovanie nestalo hororom
Rady na cesty pre tých, čo
cestujú často, ako aj tých,
čo cestujú prvý krát.
Po šiestykrát sa v malebnom a nám
dôverne známom prostredí golfového
ihriska Gray Bear Tále, stretli naši zamestnanci, obchodní partneri, priatelia, všetci pozitívne golfovo naladení .
Nenechali sa zaskočiť úvodnými dažďovými kvapkami , bohatý program
si užíval každý, či už ako golfový nadšenec, alebo začiatočník, ktorý mal
možnosť zoznámiť sa so základmi
golfu v golfovej akadémii či turnaji v
patovaní. Pre nehrajúci doprovod sme
zabezpečili pestrý program, dámy využili služby manikériek či vizážistiek a
páni absolvovali relaxačnú masáž alebo sa previezli na rýchlych tátošoch.
Najväčším prínosom pre všetkých
však bolo príjemné stretnutie v nerušenom prostredí, v kruhu priateľov.
Dobrá nálada a prítomnosť, ktorou
naši hostia vytvorili skvelú atmosféru,
bola víťazstvom všetkých zúčastnených. Golfovým víťazom budú tento
skvelý deň pripomínať okrem krásnych spomienok aj pamätné trofeje.
07
Matador EXPRES
Mnohí ľudia cestujú iba vtedy, keď idú
na dovolenku. Ale je tu aj skupina ľudí,
ktorí cestujú obchodne a ďalšia skupina
tých, ktorí cestujú za dobrodružstvom.
Každý má inú predstavu o cestovaní a
každý vyžaduje iné podmienky. Na tejto
strane sa vám pokúsime priniesť zopár
dobrých rád, ktoré sú odpozorované
od ľudí, ktorí cestujú často. V každom
prípade odporúčame poistenie, mapu
alebo sprievodcu a zoznam vecí, ktoré si
treba zabaliť:
1. Poistenie – či už zdravotné, alebo proti stornu, ak nebudete môcť nastúpiť na
pobyt, alebo dovolenku.
2. Mapa, GPS navigácia, niekedy stačí aj
vytlačiť cestu z Google máp, kde sa dá
naplánovať cesta.
3. Zoberte si niečo na skrátenie dlhej
chvíle – knihy, hry, karty, „piškôrky“
(stačí štvorčekový papier a dve perá),
kúpte si krížovkársky časopis, vyberte si
podľa vlastnej fantázie klasické krížovky, osemsmerovky, maľované krížovky
či iné hádanky. No a výbornou zábavkou sú logické hry, ktoré chytia každého.
Napríklad Sudoku. Sudoku má jednoduché pravidlá. V každom štvorci 3x3
musia byť rôzne čísla od 1 po 9, v každom riadku a stĺpci nesmie byť viac rovnakých čísiel. Komu nestačia papierové
hry, môže si vybrať elektronické hračky,
kde sa množstvo ponúkaných možností
znásobuje. Ak cestujete s deťmi, vezmite
aj klasické hry ako sú “Človeče, nehnevaj sa” alebo šachy.
Rady pre dovolenkárov alebo zopár slov
o tom ako cestovať ...
1. Dopredu si stanovte, že dovolenka
bude oázou odpočinku a pokoja.
2. Pripravte si všetky potrebné doklady,
vrátane kontroly platnosti pasu, vodičského preukazu vopred, aby ste mali
šancu prípadné nedostatky do začiatku
dovolenky odstrániť. Ak budete šoférovať, zistite si platné predpisy a rýchlostné limity v krajinách, ktoré sa chystáte
navštíviť.
3. Zožeňte si informácie o mieste pobytu
a o možnostiach výletov. Vaša dovolenka získa punc dokonalosti a budete mať
na čo spomínať.
4. Pripravte si fotoaparát, kameru, film,
batérie a iné potreby na zachytenie pekných okamihov.
bilu zadajte aj so správnou predvoľbou,
napr. +421, aby ste mohli poslať SMS
bez problémov. Vybavte si roaming.
9. Ak sa chystáte kúpiť darčeky pre svojich blízkych, pozrite si tabuľku veľkostí,
aby obdarovaní mohli vaše darčeky s radosťou nosiť.
Dámske šaty (blúzky a sukne)
Francúzsko / Španielsko
36 38 40 42 44 46 48 50
Nemecko
34 36 38 40 42 44 46 48
Taliansko
40 42 44 46 48 50 52 54
Ruská federácia
40 42 44 46 48 50 52 54
Veľká Británia
8 10 12 14 16 18 20 22
USA
6 8 10 12 14 16 18 20
Dámske topánky
Nemecko
35 35,5 36 37 37,5 38 39 40
Taliansko
34 35 35,5 36 36,5 37 38 39
Ruská Federácia
35,5 36 36,5 37 37,5 38 39 40
Veľká Británia
2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7
USA
4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9
Pánske topánky
Európa
39 39,5 40 41 41,5 42 43 44
Ruská federácia
39,5 40 41 41,5 42 43 44 45
Veľká Británia
5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 10
USA
6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 11
Rady pre obchodníkov na služobných
cestách
1. Pripravte sa na veľkú psychickú a fyzickú záťaž.
2. Pred cestou si pripravte zoznam ľudí,
ktorých chcete navštíviť. V zozname by
malo byť uvedené meno, firma, kontakt
(telefón, fax, e-mail) a adresa.
3. Pripravte si plán cesty. Podľa dátumov si rozpíšte časy odchodov, prícho-
alebo inej príručnej tašky.
9. Ak cestujete dlhší čas, urobte si prestávky na odpočinok. Pite dostatok tekutín, stačí aj obyčajná voda. Najedzte
sa. Tým znížite únavu a nervozitu.
Rady pre dobrodruhov
1. Poistite sa. Nezabúdajte, že klasic-
ké poistenie nekryje činnosti, ktoré sa
vymykajú štandardným podmienkam.
Popíšte vaše predstavy, extrémne športy, prípadné riziká a žiadajte špeciálnu
poistku.
2. Preverte si cestovnú kanceláriu, aby
sa vaša dobrodružná cesta nestala cestou strachu.
3. Ak cestujete do exotických oblastí,
dbajte na očkovanie a odporučenia lekárov.
4. Psychickú a fyzickú záťaž vyberajte
podľa vášho zdravotného stavu. Pred
extrémnymi cestami (expedície, horolezecké cesty, náročné destinácie) si dajte
spraviť kompletnú prehliadku a poraďte
sa s vaším lekárom.
5. Pri balení liekov nezabudnite na balenie potrieb pre prípadné úrazy (obväzy
a pod.).
6. Preverte si riziká, ktoré predpokladá
už cestovná kancelária. Opýtajte sa na
ich skúsenosti pri riešení krízových situácií. Overte si, či členom tímu bude
lekár alebo aspoň skúsený zdravotník.
Nezabudli ste na niečo?
Zaiste vám padne vhod, ak nebudete
musieť rozmýšľať o všetkých potrebných veciach a o niektorých možno nie
úplne potrebných maličkostiach, ktoré sa vám však zídu na dovolenke. Ak
chcete mať istotu, že ste nič nezabudli,
použite náš zoznam a ak máte niečo,
bez čoho sa nezaobídete, pokojne si
to k nemu dopíšte. Máte už e-mailovú
schránku, ku ktorej sa dostanete hocikde vo svete? Nezabudnite si vytvoriť
svoju schránku ešte pred cestou.
Zoznam vecí na cestu:
OBLEČENIE
plavky, spodné prádlo, ponožky, tričká,
teplá košeľa, krátke nohavice, dlhé nohavice, bunda, sandále, tenisky, klobúk,
pyžamo, papuče (šľapky)
5. Pri balení nezabudnite na nikoho z
cestujúcich. Baľte primerané množstvo
vecí. Dbajte na to, aby ste batožinu vládali odniesť a aby ste nemuseli platiť za
nadváhu.
6. Pripravte si rozpočet a podľa vašich
predstáv si zameňte potrebné množstvo
peňazí. Vezmite si so sebou železnú rezervu (pre prípad úrazu alebo nepredvídaných udalostí) a ak máte možnosť, zoberte si medzinárodnú platobnú kartu.
7. Ak máte možnosť, vezmite si so sebou GPS navigátor. Môže vám skrátiť
čas cesty a optimalizovať trasu a zistiť
polohu. GPS navigácia je pri ceste autom ako aj v ťažkých terénoch výborným pomocníkom.
8. Zoberte si so sebou svoj mobilný telefón, nabíjačku, telefónne čísla si do mo-
dov, čísla letov, rezervácie hotelov, prenájom auta a iné údaje.
4. O svojom cestovnom pláne informujte kolegov, minimálne nadriadeného a
asistentku a nezabudnite ani na svoju
rodinu.
5. Baľte sa do príručnej batožiny, aby ste
nemali starosť so stratou batožiny.
6. Zvyknite si baliť veci podľa osvedčeného zoznamu. Ak cestujete často, majte
vždy pripravené hygienické potreby, vyžehlené košele, blúzky.
7. Pri cestách autom si ukladajte batožinu do kufra. V kabíne si nenechávajte
žiadne veci, ktoré by mohli lákať zlodejov. Čo by vám nemalo chýbať? Karta
prvej pomoci a autolekárnička.
8. Ak cestujete lietadlom, veci, ktoré by
neprešli detektorom, uložte do ľadvinky
DROGÉRIA
zubná kefka a pasta, holiace potreby, krém na pery, nožničky na nechty, mydlo, sprchovací gél, dezodorant
(spray), vatové tyčinky, papierové vreckovky, opaľovací krém, mlieko po opaľovaní, hrebeň
LIEKY
živočíšne uhlie a iné lieky proti hnačke,
vitamíny, spofaplast, nosné a ušné kvapky (hlavne pri vode), tabletky od bolesti, žalúdočné lieky, lieky, ktoré užívate
pravidelne
POTRAVINY
žuvačky, slivovica alebo iný kvalitný
alkohol (na žalúdok), káva (instantná)
+ mlieko (sušené), čaj + cukor, ovocie,
voda a iné nesladené nápoje na cestu
(hlavne pre deti)
INÉ (ALE DÔLEŽITÉ)
plastová fľaša na vodu (termoska), uteráky, šnúra a kolíky na prádlo, osuška
na pláž, potápacie okuliare, plutvy, slnečné okuliare, šicie potreby a zavieracie špendlíky, fotoaparát a filmy, lietajúci tanier, karty (hracie), štvorčekový
papier, tenisová loptička, nafukovačka,
adresár (kontakty vrátane telefónnych
čísiel a e-mailov), písacie potreby, plechový hrnček, ponorný varič resp. varná kanvica, sušič na vlasy (fén), otvárač
na konzervy, nôž, poháre, tácka, riad
(príbor a pod.), zápalky alebo zapaľovač, ľadvinka na doklady, dáždnik alebo
pršiplášť, malé rádio, mobil, PDA, notebook alebo iné zariadenia, slnečník
DOKLADY
pas, letenka resp. cestovné lístky, poukaz (voucher), doklad o zaplatení pobytu, doklad (kartičku) o poistení
PENIAZE
valuty (aj mince), šeky, platobné karty
PRE ISTOTU (A DOBRÝ POCIT)
mapa, sprievodca, kniha, časopis
Ak idete ...
... na dovolenku do kempu, voľte oblečenie, ktoré je maximálne pohodlné a
praktické. Neberte si veľa vecí, nebudete
ich mať kam dať.
To čo sa zíde všetkým, ale nedá sa zbaliť
je dobrá nálada, tolerancia a úsmev. A
to vám skutočne odporúčame.
Rady pre všetkých cestovateľov Na dovolenku si vždy zoberte pohodlnú obuv.
Boľavé nohy by vás nepotešili. Vyberte
si vychádzkovú, športovú, trekingovú
alebo inú vhodnú obuv. Ak je to možné,
vyberte si vzdušné prezuvky. Nie je nič
horšie ako unavená noha v nevhodnej
obuvi. Ak sa ubytujete vo viachviezdičkovom hoteli alebo idete na spoločenskú udalosť, nezabudnite si pribaliť aj
slávnostnú obuv. Podobne postupujte
pri oblečení. Menej je niekedy viac.
Plné kufre oblečenia nie sú najlepším
riešením. Radšej si vezmite kombinovateľné vzdušné oblečenie z prírodného materiálu, prípadne s nekrčivou
úpravou. Ak idete na výlety do prírody
voľte viacvrstvové oblečenie, prípadne
oblečenie do nepriaznivého počasia. Ak
idete k moru alebo do teplejších krajín,
nezabudnite na pokrývky hlavy. Vhodné sú vzdušné klobúky, šiltovky alebo
šatky. Nezanedbateľným pomocníkom
sú slnečné okuliare. Najlepšie so spoľahlivým UV filtrom. Na extrémne podmienky, napríklad lyžovačka na ľadovci
si vyberte také, ktoré chránia vaše oči aj
zboku. Ak sú sklá poškriabané, strácajú
svoju funkčnosť a môžu byť horšie ako
pobyt na slnku bez okuliarov, lebo oči
sú otvorené, hoci slnečné žiarenie preniká cez škrabance priamo do oka.
Dovolenka pri mori, na kúpaliskách,
alebo lyžovačka vyžaduje používanie
opaľovacieho krému. Opaľovací krém
je dôležitý pre každú pokožku, ale najviac pre svetlé typy pokožky. V zásade
existujú štyri fototypy. Prvý je bledý, pri
opaľovaní vždy sčervenie. Často ide o
ľudí s modrými očami a ryšavými vlasmi. Druhý je na tom podobne, ale nemusí zákonite sčervenieť. Ide o svetlovlasých ľudí s modrými alebo zelenými
očami. Tretí typ už nie je tak citlivý na
slnko. Pigment sa vytvára primerane.
Väčšinou ide o hnedovlasých ľudí. No
a štvrtý typ je na tom veľmi dobre. Bez
problémov sa opaľuje. Pokožka sa pekne opáli a pritom sa nespáli. Títo ľudia
mávajú tmavé až čierne vlasy a hnedé
oči. Štvrtý typ môže byť na slnku najdlhšie bez rizika poškodenia pokožky.
... na dovolenku do hotela, vezmite si
aj slušné oblečenie. Ak bude treba, vo
väčšine hotelov sa dá požičať žehlička.
... do viachviezdičkového hotela, vezmite si aj spoločenské oblečenie. Páni
sako, prípadne oblek a viazanku. Dámy
elegantné šaty. Mohlo by sa stať, že by
ste sa do reštaurácie ani nedostali, keby
vám chýbalo vhodné oblečenie. A ak by
ste sa tam predsa len dostali, cítili by ste
sa pravdepodobne neisto.
... na dovolenku s človekom, ktorého
nepoznáte až tak dobre, baľte sa zásadne sám. Predídete ťažkostiam pri colnej
kontrole. Táto skúsenosť je neoceniteľná
pri cestách do krajín, kde sa za drobné
„priestupky“ môžete dostať do vážnych
problémov (väzenie nevynechávajúc).
... na dovolenku s deťmi, nezabudnite
na hračky, knižky, časopisy, formičky
do piesku, lopty, balóny a iné drobnosti, ktoré vám zaručia, že vaše deti budú
šťastné a vy nebudete zničení z vymýšľania rôznych hier bez hračiek.
... na dovolenku s manželkou, priateľkou alebo proste so ženou, vezmite si
dostatok peňazí. Dobrý pocit určite
oceníte. Je vždy ľahšie niečo zaplatiť,
než tráviť dovolenku s mrzutou spoločníčkou.
... na dovolenku, kde budete sám
(sama), si zoberte veci, ktoré by vám
nemali chýbať, ak by ste niekoho sympatického predsa našli.
Opaľovací krém s ochranným faktorom (v slovenčine sa ujala skratka OF
a v angličtine SPF zo slov sun protective factor) predlžuje pobyt na slnku bez
spálenia pokožky. Ochranný faktor je
násobiteľom tohto času. Takže, ak vydržíte na slnku bez spálenia napríklad
10 minút a použijete faktor 8, potom
môžete na slnku pobudnúť až 80 minút. Samozrejme, že tento čas závisí aj
od iných okolností. Napríklad pri plávaní sa niektoré krémy zmyjú a čas bez
spálenia sa skráti. Ak máte niektoré
časti tela citlivé, pomôžte im napríklad
oblečením, klobúkom, okuliarmi alebo
pobytom pod slnečníkom.
V prípade, že ste pobyt na slnku predsa
len neodhadli správne, ihneď odíďte do
chládku, najlepšie do budovy, pretože
aj odraz môže spôsobiť ďalšie opaľovanie. Použite krémy po opaľovaní a pite
dostatok tekutín. Ak nemáte potrebný
krém na schladenie pokožky, stačí aj jogurt alebo smotana.
S dovolením Sorger s.r.o. pripravila redakcia.
08
Matador EXPRES
Putovný pohár '13
Pracovné
a životné
jubileá
Pracovné jubileá MAV
Marek Trabalík
10 rokov
Valér Balko
15 rokov
Dňa 21.06.2013 sa konal na futbalovom ihrisku v Kosmonosoch neďaleko Mladej Boleslavi už štvrtý ročník podujatia známého pod názvom
„Putovný pohár“.
Turnaja sa zúčastnilo celkovo 12
Pracovné jubileá MID
Jozef Sýkora
45 rokov
Branislav Duda, Ing.
45 rokov
Stanislav Cabaj
40 rokov
Jozef Bahno
35 rokov
Zdeno Koník
30 rokov
Peter Cabala
30 rokov
Pavol Sýkora
25 rokov
ešte, čo sa týka grilovania, nevedeli.
CNC frézar (FS100 )
Kontrolór montáže
Zámočník palič
Projektant/Konštruktér elektro
Brusič na plocho
Priemyselný inžinier
Kontakt:
Ing. Zuzana Rusnáková
Tel: 042 / 3810 212, Mob: 0917 911 399
[email protected]
Odchod na
zaslúžený dôchodok
„Ako správne grilovať“ je prvý z
článkov, ktoré z oblasti zdravého
stravovania pripravujeme v spolupráci s Vladimírom Morochovičom
– executive chefom spoločnosti
Sodexo. Okrem správneho grilovania sú pre čitateľov pripravené
témy: „Nie je šunka, ako šunka“,
„Tuky a oleje, čo je zdravé a čo nie,
Doba plastová – balené potraviny
v obaloch“, „Všetko o mede, ktorý
je najlepší“, „Ako si vyberať ryby v
obchode“, „Nech je jedlo liekom“.
Seriál článkov je pripravovaný v
rámci Projektu zdravia 2013, ktorým sa snažíme propagovať športové a pohybové aktivity a zdravý
životný štýl zamestnancov Matador
Group.
Ako správne grilovať alebo čo
je nové vo svete grilovania.
Kto si myslí, že vo svete grilovania nič nového nie je, je na veľkom
omyle. Všetko sa vyvíja a vo varení
presnejšie v grilovaní tomu nie je
inak.
Skúsim posunúť pár vecí, ktoré ste
Personalisti
MATADOR
Automotive Vráble, a.s. sa rozlúčili so svojimi
dlhoročnými
zamestnancami
Jánom
Kováčom a Antonom Valachovičom,
ktorí odišli do dôchodku. Ján Kováč
odpracoval v spoločnosti 39 rokov ako
zoraďovač vo Vrábľoch a v Nitre. Anton Valachovič odpracoval v spoločnosti
11 rokov ako nástrojár. Neformálnej
rozlúčky sa okrem personálnej riaditeľky
I. Murgašovej zúčastnil aj výrobný riaditeľ
E. Segíň a vedúci nástrojárne vo Vrábľoch
P. Bíňovský. I. Murgašová v krátkom
príhovore poďakovala obom za odvedenú
prácu pre spoločnosť a do ďalších rokov im
zaželala pevné zdravie a veľa spokojnosti v
kruhu svojich rodín. Personálny úsek MAV
Blahoželanie
šťastnému oteckovi
Kolegovi Miroslavovi Gúckemu, ktorý
pracuje vo Vrábľoch
ako inžinier kvality, sa narodila dcérka Hana. Jemu i
manželke želáme,
aby s Hankou prežili
veľa krásnych chvíľ.
Personálny úsek MAV
Putovný pohár sa po
niekoľkohodinovom
zápolení
podarilo
získať tímu TKF zo
spoločnosti ŠKODA
AUTO.
Futbalové
mužstvo z MATADOR Industries, a.s.,
ktoré sa tohtoročného turnaja zúčastnilo
poprvýkrát, sa umiestnilo na krásnom 2.mieste. Tretie miesto obsadilo mužstvo TKO - ŠKODA AUTO.
K umiestneniam samozrejme našim
kolegom a partnerom srdečne gratulujeme! Večerná zábava pokračova-
la až do neskorých nočných hodín.
Veríme, že sa budúci rok zídeme v
podobnom počte a že spoločne opäť
strávime príjemné, nielen futbalové,
popoludnie.
N. Backová
Ako správne grilovať
Projekt zdravia 2013
Voľné pracovné
miesta v MID
Programátor PLC
družstiev zo spoločností AUFEER
DESIGN, MATADOR Industries,
a.s., a ŠKODA AUTO. Tím z Matadoru tvorili hráči: Drahoslav Behan,
Miroslav Galko, Peter Suchý, Martin
Šiška, Roman Michalec, Ľuboš Hrnko a Tomáš Ongyik. Hráčov celý deň
sprevádzalo krásne počasie a dobrá
nálada, čo prispelo v neposlednom
rade i k samotnej kvalite tohto podujatia. Po vyčerpávajúcich chvíľach
na ihrisku nasledovalo vyhlásenie
víťazov - vrátane ceny útechy pre posledný tím. Nechýbalo ani vyhlásenie tomboly, v ktorej sa nachádzalo
množstvo pekných, hodnotných cien.
Teplota:
Začnem tým najpodstatnejším a to je teplota:
Silná: 230 až 290 °C
Stredná: 175 až 230 °C
Mierna: 120 až 175 °C
A ako to zistíte keď nemáte
teplomer či gril vybavený teplomerom ? Tu je tip:
Predstavte si že na rošt položíte plechovku od coca-coly postavenú na
vysoko teda cca 12 cm. Takto nad
gril nastavte ruku ak budete musieť
ruku odtiahnuť po uplynutí dvoch
až štyroch sekúnd gril máte na silno. 5 až 7 sekúnd a ruka musí ísť
preč znamená to že tam máte teplotu strednú. 8 až 10 sekúnd znamená teplotu miernu. Nerobte prosím
žiadne zbytočné pokusy a „frajeriny“ a odtiahnite ruku z grilu skôr
než pocítite bolesť.
marinádou bez toho aby mäso utreli
alebo aspoň nechali stiecť. Stečený olej
do pahreby okamžite začína horieť a
šľahá smradľavými plameňmi
Koľko náradia na grilovanie potrebujeme:
t(SJMPWBDJFLMJFÝUFBMPQBULVPCFT
dlhou rúčkou!
t0TUBUOÏOFQPWJOOÏBMFPTPäOÏWFDJ
- Dierkovaný plech na ryby či zeleninu, skrátka na vec,i ktoré je ťažko
na grile obracať kvôli krehkosti
- Liatinovú panvičku bez drevených
rúčok - ideálna na flambovanie
- Mašlovačku na potieranie
- Rukavice, kuchynský budík, teplomer, jednorazové misky z alobalu,
špízy, otočné rožne, to už je len na
vás čo ešte naviac
Na nových typoch grilov môžeme
údiť:
Áno je to tak. Dôležité je dodržať
návody na dávkovanie a odporúčanie výrobcu.
Ako grilovať...
Na čom grilovať:
t 1SÓSPEOÏ ESFWFOÏ VIMJF B MJTPWBOÏ
brikety z prírodných materiálov horia rýchlejšie než bežné grilovacie
brikety. Menšie kúsky uhlia horia
rýchlejšie, väčšie pomaly. Pre udržanie rovnomerného priestoru na
optimálne grilovanie by ste mali
pridávať zhruba každých 45 až 60
minút 10 až 15 brikiet.
t 1MZO KF OBKQPIPEMOFKÝÓ UBN TUBʊÓ
gril predhriať cca 15 minút vopred
a hurá na to. Pozor, použite plyn s
červeným krytom na plynovej bombe.
Grilovanie a mazanie olejom:
t.OPäTUWPʠVEÓLUPSÓHSJMVKÞSPbia prvú fatálnu chybu a to je, že
používajú hodne oleja na:
- vymastenie roštov pred grilovaním NETREBA
- Pokladajú mäso na rošt s olejovou
steaky, stupne prepečenia, či ako
bravčové mäso alebo ryby. Týchto
informácií je plný internet i časopisy. Možno ste ešte nevyskúšali
na grile nasledovné kombinácie
surovín:
V. Morochovič
▶ Ryba /filet/ s feniklom na jemno
pokvapkaná citrónom a zabalená do
alobalu. Zaujme vás jemnosť.
▶ Broskyne či marhule na polovičky
posypané hnedým cukrom a poliate
barack pálenkou.
▶ Ugrilované bravčové mäso fantasticky chutí s omáčkou, ktorá je z
karamelu a redukcie čierneho piva,
zjemnená maslom môžete pridať vykôstkované čerešne.
▶ Do mletého mäsa nedávajte určite vajíčka pretože stvrdne ! Radšej
experimentujte a skúste ho vychutiť
menej známymi koreninami v našich končinách ako je:
t,VSLVNB
t,BSEBNØO
t3ÓNTLBSBTDB
t,PSJBOEFS
▶ Nebojte sa nakladať na gril syry s
bielou plesňou na povrchu /kozie,
kravské/ dajme tomu zabalené vo
viničnom liste jemne namočené vo
víne
▶ Krátko povarená mrkva natretá medom v ktorom sme vymiešali
rozdrvený cesnak chutí úžasne.
▶ Drezingy, prelivy - použite veľa
byliniek v mažiari s akýmikoľvek
orieškami - z vašej gril párty urobia zážitok, ktorý si budete vy a vaši
hostia dlho pamätať
Vladimír MOROCHOVIČ
s kolektívom pr
evádzky Sodexo
vo Vrábľoch (št
vrtý zľava)
Naše fotosúťaže
Predstav uje m e ďa l š i e fo tografi e , kto ré p ri š l i d o
sú ťaže M ô j m i l á č i k . Po slali ná m i ch I. M urg a š ová a J. Kur uc . Poš l i te n á m
aj vy fotog ra f i e s voji ch
miláčikov a za p ojte s a d o
sú ťaže. Ne za b ud n i te vš a k
posiela ť fotog ra f i e a j z
dovolen k y. P r v ú n á m p oslal J. Š ra n ko.
Re d a kc i a
King Charles Španiel Bru
Fenka Felly J. Ku
ruca 2
no I. Murgašovej
Fen ka Fel ly J. Kuruc a 1
Deti J. Šran ka - Jo
zef a Silvia
Download

100 rokov - MATADOR Holding