Noviny zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
Ročník VII, Číslo 7 | 14.december 2012
Rok 2012 sa niesol v znamení výrazných zmien.
Tou najväčšou bolo nepochybne menovanie
Ing. Miroslava Klabníka, PhD. do funkcie riaditeľa
spoločnosti MATADOR Industries a.s.,
kde vystriedal vo funkcii Ing. Martina Keleho.
Ten nastúpil ako výkonný riaditeľ Matador Holding, a.s.
Na slovíčko,
pán prezident
Na sklonku roka bohatého na novinky a zmeny sme
oslovili prezidenta spoločnosti MATADOR
HOLDING, a.s., Štefana Rosinu s otázkami, ktoré
zaujímajú všetkých nás, ako vidí posledný rok
života s Matadorom a kam smeruje skupina
MATADOR v najbližších rokoch.
Na čele Matadoru oslavujete 10ročnicu. Aké to boli roky?
Aj k e ď f o r m á l n e s o m p o z í c i u
Prezidenta a Predsedu predstavenstva
MATADOR HOLDING prevzal od
roku 2002, už od januára 2000 sa cesta
skupiny Matador uberala podľa
stratégie, ktorú som s kolegami
pripravil v roku 1999. Bol to nielen
symbolický prelom storočí, ale aj obrat
v podnikateľskom myslení. Zásadnou
zmenou bolo odbúranie zbytočných,
neefektívnych a dlhodobo stratových
aktivít. Na tak široký záber sme
jednoducho neboli pripravení po
ľudskej stránke. Môžem Vám ešte aj
dnes vyrátať počet poctivo pracujúcich a zdravo podnikateľsky mysliacich ľudí. V porovnaní s potrebami ich
bolo žalostne málo.
Prezamestnanosť bola obrovská,
centrálny systém a neprehľadný
spôsob kalkulácií neumožňoval
presne identifikovať, ktoré výrobky a
firmy sú ziskové a ktoré stratové.
Začali sme teda s tvorbou kalkulácií,
potom s rozdelením na SBU (Strategic
Business Units), následne sme spravili
poriadky so zákazníkmi a v
neposlednom rade odstránili ľudí,
ktorí si zmýlili podnikanie firmy s
vlastným vreckom, hlavne v nákupe.
Keď sme sa p otom dohodli na
jednotnom a hodnovernom controllingovom reportingu pre potreby
riadenia, mohli sme pristúpiť k
ozdravným krokom jednotlivých SBU.
Definovali sme si, čo je pre nás
podstatné, čo nás bude živiť, čiže core
business, a zároveň sme identifikovali,
ktoré časti nemajú šancu a oberajú nás
o drahocenný čas a peniaze. S tými
sme sa nekompromisne rozlúčili.
U o s obných pne u mat í k to b ol
jednoznačný smer do vysokorýchlostných pneumatík. Tu musím jednoznačne vyzdvihnúť absolútnu pomoc
Motoršportu nielen pre potreby
vývoja a testovania, ale hlave imidžu
Matadoru. Práve teraz odpovedám na
Vaše otázky v UK, kde som na stretnutí
Britskej automobilovej asociácie. Veľmi
veľa ľudí tu pozná Matador v dobrom
slova zmysle práve vďaka výsledkom
n a š i ch j a z d c ov a pne u mat í k v
Motoršporte.
Ďalej sme jasne definovali stratégiu
vývoja nových ľahkých nákladných
plášťov, off roadov a all steel plášťov z
dobre fungujúceho spoločného
podniku s Continentalom. Podobne
s m e d e f i n ov a l i n ov é t re n d y u
dopravných pásov a strojov.
Už keď sa v priebehu prvých rokov
začali výsledky firmy zásadne zlepšovať, oddĺžili sme ju a reštrukturalizovali sme úvery. Predtým nám už
nikto nechcel požičať a v tomto období
sa banky začali predbiehať s ponukami
na financovanie. Do roku 2006 sme
tržby vyhnali z necelých 200 mil. EUR
na 640 mil. EUR, o ziskovosti ani
nehovorím. Keďže sme od roku 2000
išli cestou špecializácie, bolo treba
myslieť aj na diverzifikáciu. Preto už
od roku 2002 sme začali hľadať v
Automotive nové smery, výsledkom
čoho bola akvizícia s vtedajšou PAL
Inalfou Vráble. S nákupom jednej
fabriky sme sa stali dnes jediným
slovenským systémovým dodávateľom
Tier 1 v tomto regióne. Máme vlastný
vývoj, výrobu nástrojov, výrobu
zváracích automatov a najväčší objem
v lisovaní a zváraní dielov karosérií.
Sme lokalizovaní na Slovensku, v
Čechách a v Rusku. Naše výrobky z
Dubnice, podobne ako v minulosti
gumárske stroje, do dávame do
viacerých štátov v Európe.
V roku 2006 sme začali byť atakovaní
zo strany konkurencie vo výrobe
pneumatík. Jednak už boli na trhoch
viacerí noví konkurenti z Ázie a z druhej strany sme vnímali globalizáciu
ako neúprosný proces. Rozhodli sme
sa teda, že v roku 2007 odpredáme
strategickému investorovi 51% podiel
gumárskej výroby. Ako isto viete,
koncom roka 2008 prišla kríza a
najhorší bol rok 2009. Tu sme sa
rozhodli z princípu opatrnosti
divestovať aj zvyšok gumáriny a aj dva
spoločné podniky s Dongwonom.
Takže takto finančne posilnení
môžeme teraz veľmi pružne investovať
podľa prianí zákazníkov. Je to jedna z
najväčších výhod, pretože na rozdiel
od mnohých konkurentov, ktorí nie sú
v dobrej kondícii, sme finančne
stabilizovaní. Väčšina z Vás vie, aký je
Ohliadnutie sa za rokom 2012
Zv yš ovanie sp okojnost i našich
s t a b i l ný c h z á k a z n í k o v, a k o aj
získavanie nových malo aj v roku 2012
našu maximálnu prioritu.
na trhoch pretlak a cenová vojna trh
jednoznačne vyčistí.
Urobili sme správne strategické
rozhodnutia v prvej dekáde tohto
storočia a v nasledujúcich rokoch? Iste
sa dalo urobiť viac, ale keď si
zoberieme, že na Slovensku odvetvie,
do ktorého sme vstúpili jednoznačne
drží ekonomiku, tak som vcelku
spokojný.
Rok sa chýli ku koncu. Darilo sa
Matadoru tak, ako ste očakávali?
V tomto roku boli ciele, ktoré sme dali
manažmentu, väčšinou splnené, takže
som s tohtoročnými výsledkami
vcelku spokojný. Zvýšili sme náš
podiel vo vývoji, lepšie sme začali
n av z áj om komu n i kov ať . Tu s a
nepochybne prejavuje pokračovanie
projektu Šampión 3, ktorý sa ďalej
venuje zlepšovaniu úrovne ľudských
zdrojov v celej skupine. Zlepšili sme
spoluprácu v skupine, ale aj s našimi
zákazníkmi. Zamestnali sme niekoľko
nových ľudí, medzi ktorými chcem
vyzdvihnúť prínos Juraja Čapeka v
oblasti Automatizácie. Naše linky sú
radosťou nielen v našich fabrikách, ale
aj u OEM zákazníkov. Pre mňa je však
najväčšou radosťou, že som mohol
zveriť funkciu Generálneho riaditeľa
skúsenému mladšiemu kolegovi, s
ktorým spolupracujem už niekoľko
rokov. Martin Kele je človek, ktorý v
tejto pozícii prinesie nové pohľady na
štruktúru MATADOR HOLDING a
skupiny ako takej, a jeho riadiace
schopnosti sa už prejavili v druhej
polovici tohto roka. Skonsolidoval
naše aktivity v oblasti vývoja, čo je vec,
ktorá nás bude živiť aj v budúcnosti.
Verím, že pod jeho riadením sa zlepší
strategické plánovanie a aj samotné
plnenie ročných plánov. Jeho miesto v
Dubnici sme obsadili dlhoročným
riaditeľom Výskumného ústavu
gumárskeho Miroslavom Klabníkom,
ktorý medzitým zdokonalil svoje
schopnosti v strojárskych aktivitách.
Došlo k niektorým ďalším posunom,
ťažko je však všetky popísať. V oblasti
sériovej výroby vo Vrábľoch Boris
Sluka pokračuje so svojimi riaditeľmi
vo výbornej práci. Väčšina z Vás vie o
pokračovanie na str. 2
ne stavali hlavne na zákazníkovi Continental, ale úspešne sme rozvíjali tiež
spoluprácu s partnermi z oblasti
potravinárskeho priemyslu, energetického priemyslu a iných.
Rok 2012
v znamení zmien
Výroba nástrojov:
Priemyselná automatizácia:
V tejto oblasti sme našu pozornosť zamerali hlavne na zvyšovanie úrovne
spolupráce so zákazníkmi ŠKODA,
HONDA a OPEL, čo v podstate predstavovalo napĺňanie stratégie v oblasti
orientácie na OEM zákazníkov (Original Equipment Manufacturer). V roku
2012 v segmente Lisovacieho náradia spoločnosť dosiahla medziročný nárast obratu vo výške
73%, najmä u zákazníkov Škoda Auto, Honda
a Estamp.
Tento segment v roku 2012 zaznamenal najväčší rozvoj, keď sa po dlhých
rokovaniach zrealizoval prvý kontrakt
s ruským partnerom a začali sme s realizáciou projektu pre zákazníka zo segmentu OEM. Jedná sa o komplexný
projekt konštrukcie a výroby pracovísk
pre Škoda Auto, projekt
v Ruskej Federácii v Nižnom Novgorode. Zákazka významnou mierou
ovplyvnila a podporila
expanziu spoločnosti v
tomto segmente. To našu spoločnosť posúva
zasa o stupeň vyššie.
Všeobecné strojárstvo :
Nárast obratu zaznamenal v roku 2012 aj segment Všeobecného strojárstva a to najmä vplyvom rozvoja
spolupráce so zákazníkmi Continental
AG a Krones, stabilnou spoluprácou s
partnermi Mediso (časti medicínskej
techniky), CNIM (jadrový priemysel),
ako aj ďalšími významnými odberateľmi. V tomto segmente sme už tradič-
Čo by malo byť neodmysliteľnou súčasťou
plánu na rok 2013, sme sa opýtali
riaditeľa spoločnosti Miroslava
Klabníka:
„Jednoznačne stabilizácia dobre
rozbehnutého plánu s cieľom napĺňať
strategické ciele tak, ako bolo definované
pokračovanie na str. 2
Vianočné odmeny
Vedenie skupiny MATADOR vyjadrilo
poďakovanie svojim zamestnancom
za nimi odvedenú prácu v roku 2012
aj prostredníctvom vianočných odmien.
Opäť sa blíži ten čarovný čas Vianoc,
čas, keď sa stretávajú rodiny a
priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť
a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku.
v uplynulom roku. Predstavenstvá
jednotlivých spoločností skupiny
MATADOR rozhodli svoju vďaku
vyjadriť aj prostredníctvom vianočných odmien pre zamestnancov
spoločností MIL CZ, MID, MAV a
MH, ktoré vám taktiež skrášlia
nadchádzajúce vianočné sviatky.
Touto cestou by sme sa vám chceli v
mene akcionárov a celého vedenia
skupiny MATADOR poďakovať za
celoročné úsilie a vyjadrili tak úctu za
vami odvedenú kvalitnú prácu, ktorá
sa odzrkadlila v podobe dobrých výsledkov spoločností dosiahnutých
Prajeme vám príjemné prežitie
vianočných sviatkov, prežitie
podmanivej vianočnej atmosféry
umocnenej láskou, šťastím a
pokojom.
BZ
02
SOP v Liberci, o výstavbe novej
zvarovne v Nižnom Novgorode. Pod
veľmi dobré výsledky sa podpísal aj
zvýšený dopyt po luxusných autách u
nášho najväčšieho zákazníka Volkswagen Bratislava, menší nárast cien
surovín, ale aj výborná práca všetkých
manažérov a ich tímov.
V najnovšej oblasti podnikania – IT
sme stále na začiatku a ak sa nepodarí
naplniť pôvodné zámery vo zvyšovaní
tržieb a zisku, pristúpime k zásadnej
zmene a odpredáme náš podiel v
AdvaICT a budeme podporovať len
predaj SW na Slovensku.
Keď to zhrniem, v tomto roku sme
spoločne urobili pekný kus práce, ale v
čoraz tvrdších podmienkach na trhu
nesmieme urobiť žiadnu chybu v kvalite, termínoch dodávok a v investíciách. Touto cestou ďakujem všetkým
spolupracovníkom v celej skupine.
Kam bude strategicky smerovať
Matador v najbližších rokoch?
V budúcom roku budeme pokračovať
v rozvoji terajších aktivít. Ideme do
nárastu výkonov, zvyšovania produktivity práce, kvality a trhových podielov. Z celkového portfólia očakávam v
budúcich rokoch najväčší nárast pridanej hodnoty vo vývoji a výrobe zariadení. Očakávam aj zvýšenie výkonov
vo všeobecnom strojárstve a gumárskych strojoch.
Aj keď prognóza ukazuje na prehlbovanie poklesu dopytu po automobiloch
na juhu Európy, mali by to nahradiť iné
teritóriá. Hlavne východná Európa a
Rusko. Najväčším trhom sa už teraz
stáva Brazília. Nové modely v Škodovke a Volkswagene by mali zvyšovať
dopyt hlavne po spomínaných vývojových kapacitách, nástrojoch a zváracích linkách. Pre potreby VW robíme
najmä skúšky s novými materiálmi pre
odľahčovanie karosérií. Touto úlohou
je poverená Technická rada, zatiaľ pod
vedením Martina Keleho. Je to zárodok
tzv. Business Development Departmentu, ktorého úlohou bude špecifikácia
jednotlivých technologických a materiálových zmien u našich terajších a
hlavne budúcich zákazníkov.
Kríza ovplyvnila aj automobilový
priemysel na Slovensku. V čom
najviac (z pohľadu subdodávateľov)?
Jedným z najväčších efektov, ktoré
vplý vajú na sub do dávateľov, je
neúnosný tlak na ceny od našich
odberateľov. Vidíme postupný odliv
dodávateľov s vysokým podielom
ručnej práce a nízkou pridanou hodnotou. Poklesom cien dopravy sa
zvyšuje rádius pre dodávky z iných
teritórií. Tešme sa z každého úspechu
našich odberateľov, je to aj náš úspech a
vizitka našej práce. O to viac musíme
zvyšovať našu kvalitu a produktivitu,
lebo len takéto firmy majú šancu
prežiť. K tomu je potrebná aktivizácia
každého z nás, hlavne mladých
talentovaných ľudí. Máme stále veľmi
veľký potenciál a rezervy v strednom
manažmente. Aj keď cez Šampión
pokračujeme vo vzdelávaní stredného
manažmentu a talentov, stále máme
Matador EXPRES
málo aktívnych mladých manažérov,
ktorí by prichádzali sami s novými
nápadmi a aktivitami. Koniec koncov,
netýka sa to len stredného manažmentu. Položme si všetci otázku, koľko
som ja dal zlepšovacích návrhov alebo
nových nápadov?
Takže na otázku, ako sa vyhnúť
následkom krízy, je odpoveď veľmi
jednoduchá. V tomto ťažkom období
obstojí len firma, ktorá postupuje
strategicky, čiže
cieľavedome v
otázkach zvyšovania produktivity
práce, kvality procesov a produktu,
lepšej komunikácie so zákazníkom,
ale hlavne doma.
Ak vieme, čo bude
zákazník požadovať napr. o tri roky, už teraz musíme
investovať do ľudí, vývoja a strojov.
Pretože „ŠŤASTIE PRAJE PRIPRAVENÝM“ a to je pravda overená
životom.
spoznáte, kto je naozaj vhodný partner
a ako veľmi sa dá na neho spoľahnúť,
kto je slaboch a kto had. Svoje okolie
som si poriadne vyčistil od takýchto
indivíduí.
Tretím neposledným faktorom je, že
keď máte z niečoho strach alebo
prílišný rešpekt, nemôžete podnikať.
Vždy je to o určitej miere rizika. Kto sa
bojí, nech nejde do lesa.
A v najväčších problémoch, pokiaľ sa
pozeráte pred seba a nie do zeme, máte
šancu. „Po lopate“ povedané, keď vám
niekto ide dať facku a vy pozeráte do
zeme, tak vám ju dá. Keď sa pozeráte
pred seba či nepriateľovi priamo do očí,
máte
vždy šancu, ak máte guráž,
Aký vývoj očakávate v najbližšom
minimálne
sa uhnúť. V lepšom prípade
rokoch vo svete?
Aj keď nemám povestnú krištáľovú ho predbehnete a „struhnete“ mu prvý
guľu, myslím si, že situácia na vy. A tak je to presne aj s krízou.
svetových trhoch by nemala dlhodobo Blížia sa Vianoce. Aké máte želanie?
nejako tragicky padať. Dochádza k Moje osobné prianie je hlavne zdravie a
logickému vyrovnaniu síl medzi konti- psychická pohoda všetkým spolunentmi. V našej automotivovej branži pracovníkom. Tento rok som oslávil
je to vlastne o obchodnej vojne triády. päťdesiatku, čo je istý medzník, kedy si
Čiže ázijsko-pacifických, mimo- človek prehodnotí priority. Uvedochodom dlhodobo podceňovaných mujem si, o čo som v minulosti ukrátil
kapitálových skupín, výrobcov, ďalej svoju rodinu, takže mi dovoľte touto
európskych výrobcov a americkej sku- cestou poďakovať mojej manželke,
pi ny. V o s e m d e s i at yc h ro ko c h ktorá mi je absolútnou oporou a bez
minulého storočia prevzali Európania ktorej práce by som nemal šancu urobiť
od Ameriky technologické prvenstvo. vyššie uvedené kroky. Zároveň sú to
P o t o m n a s l e d o v a l p r o b l é m s moje dve deti, z ktorých viac poznáte
produkciou amerického kontinentu. Štofiho. Som veľmi hrdý na neho a na
Teraz sa ázijsko-pacifickí výrobcovia to, koľko práce spravil ešte pri testovaní
pokúšajú cielenými krokmi prebrať našich výrobkov a zvyšovaní imidžu a
toto prvenstvo na seba. Ostáva len na ceny obchodného mena a ochranných
sile ochranných opatrení EÚ, ako dlho známok Matadoru. Začína sa venovať
to potrvá. Sami vidíte zvyšujúce sa firme ako každý mladý človek u nás,
podiely Ázijcov v Európe. Tie narastajú takže mu prajem veľa zdravia a
a budú do nejakej miery ešte rásť. Ako a úspechov. Moja dcéra Katka sa pred
kde sa to zastaví, to je podľa mňa dvomi týždňami vydala, takže popri
hlavná otázka. Dôjde k redukcii počtu práci v právnej kancelárii dúfam, že do
značiek, už teraz rôzne konzorciá spolu rodiny privedie naše prvé vnúča.
vyvíjajú a vyrábajú unifikované časti Samozrejme prajem jej a manželovi
áut. Takže globálne značky si zrovnajú Albertovi hlavne zdravíčko, lásku a
svoje trhové podiely v jednotlivých kľudný manželský i pracovný život.
regiónoch a regionálne a nové značky Toto všetko prajem taktiež môjmu
sa budú biť cca o 30-40%-ný podiel na otcovi, bratovi s rodinou a všetkým
jednotlivých trhoch. My by sme mali Vám, milí kolegovia. Cez sviatky si
byť orientovaní na tých najsilnejších. všetci oddýchnime, usmejme sa každé
Verím stále na väčšie prepojenie sa EÚ ráno na svojich doma a strávme viac
trhu a kapacít so silným ruským trhom času rozhovorom so svojimi najbliža kapacitami. Tým by bola Európa šími. Zaslúžia si to.
silnejšia aj v zabezpečení so suroKrásne vianoce.
vinami a energiami. A otázka strategických surovín je veľmi podstatná
v cenovej oblasti.
Čomu vás osobne kríza naučila?
Pre mňa bola kríza veľká škola. Hlavne
v tom, že som si uvedomil, ako rýchlo
sa človek nechá uspať úspechom a
kľudom. V tomto divokom svete
biznisu nie je jednoducho čas na
oddych. Druhý faktor je, že v kríze
hlavnými akcionármi. Pre rok 2013 a
2014 sa budeme musieť zamerať na
dotiahnutie získaných projektov v oblasti priemyselnej automatizácie a samozrejme získavanie nových. Vždy, ako
dobrá referencia pre nás, musí znamenať kvalita a dodacie termíny, aby sme si
otvárali dvere do vnútra technologického High Tech-u v automobilovom, ale
aj inom priemysle. Taktiež by sme chceli
rozvinúť vývojové kapacity v oblasti
strojárstva v ktorom podnikáme. Sú to
všetko veci, ktoré sa predávajú s väčšou
pridanou hodnotou a to je náš cieľ do
budúcna, stať sa bonitnejším dodávateľom do
jednotlivých segmentov
podnikania s väčšou pridanou hodnotou.
Ako jeden z kľúčových
faktorov úspechu bude
kvalitná personálna
politika, aby sme dokázali získavať kvalifikovaných ľudí
na dôležité pozície. V západných
krajinách je obrovský nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily a zo Slovenska
veľa odborníkov odchádza
práve tam, čo vnímame
všetci ako veľké nebezpečenstvo. My musíme našich mladých ľudí stabilizovať, motivovať a udržať
tu doma.
V oblasti získavania externých finančných zdrojov bude nepochybne dôležitá
naša schopnosť takéto zdroje reálne
pritiahnuť, získať a spracovať do podoby, ktorá našu firmu bude neustále posúvať dopredu, aby bola konkurencieschopná vo všetkých oblastiach. Či to už
bude využívanie projektov EU a SR alebo vlastné edukačno-leraningové programy, ktoré budú v súlade s plánovaným osobnostným rozvojom mladých
ľudí na preberanie zodpovedných
funkcií.
Plán predaja na rok 2013 na základe
požiadavky trhu predpokladá tržby vo
výške 55,5 mil. EUR, pričom 80%
výkonov spoločnosti smeruje k stabilným zákazníkom. Ďalších 20% obchodných aktivít je zameraných na
rozvoj nových zákazníkov s cieľom
získať stabilnú pozíciu na trhu v oblasti
priemyselnej automatizácie a dodávky
lisovacieho náradia. Tržby pre rok 2013
sú takmer v plnej miere zabezpečené
potvrdenými objednávkami od zákazníkov a obchodné aktivity predznamenávajú vysoký predpoklad na ďalší rast
spoločnosti.
V Novom roku v novom šate
Proces modernizácie priestorov
V druhom polroku prebiehali v našej
spoločnosti a jej okolí veľké zmeny,
týkajúce sa predovšetkým rekonštrukcie administratívnej budovy:
- rekonštrukcie stropov – zníženie a
zateplenie stropov v kanceláriách a
chodbových priestoroch z dôvodu
zníženia energetických strát objektu,
- výmena okien v chodbových
priestoroch a prízemnej časti za
m o d e r n é o s e m k o m o rov é o k n á
s trojitým zasklením,
- zateplenie a rekonštrukcia
poškodenej fasády zatepľovacím
systémom MultiTher m® N E O
s grafitovými časticami. Ide o izolant
novej generácie, tzv. sivý polystyrén
vyrobený zo suroviny NEOPOR® a s
využitím nanotechnológie. Má o cca.
20% lepšie tepelnoizolačné vlastnosti
v porovnaní s ostatnými bežnými
systémami, čo zaručuje nižšie tepelné
straty objektov, nižšie
náklady a spotrebu tepla
na vykurovanie objektov
- rekonštrukcia logistických trás vo výrobných halách - výmena
poškodených
„kockových podláh“, ktoré znemožňovali využívanie manipulačných zariadení
a udržiavanie čistoty medzi pracoviskami. Podlahy
v priemyselných
budovách tvoria dôležitú
časť funkčnosti celej
budovy. V našom priemyselnom odvetví sú
požiadavky na podlahy
veľmi vysoké, čo vytvára
potrebu realizácie ochrannej nášľapnej
vrstvy, ktorá má vysokú oderuvzdornosť, nepriepustnosť voči vode,
olejom, benzínu, chemickú odolnosť,
r ýchly nábeh pevnosti - po 24
hodinách pevnosť až 110 Mpa,
bezprašnosť.
Ďalšie zmeny:
- nákup nových služobných vozidiel
a spoločne s ostatnými v súlade s
design-manuálom označené logom
spoločnosti
MATADOR Industries, a.s. sa medzi 1 721 vystavovateľmi zo 46 krajín sveta nestratil.
Subkontraktačný veľtrh MIDEST, ktorý sa konal už
42.krát v Paríži na výstavisku Paris Nord – Villepinte, je
svetovým lídrom v podobných priemyselných
podujatiach. Začiatkom novembra 2012 sme boli
jedným zo 1 721 vystavovateľov zo 46 krajín sveta. V
spoločnom stánku, pod záštitou Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky, sme potenciálnym
zákazníkom prezentovali naše kompletné technologické, výrobné a montážne schopnosti.
Na veľtrhu boli zastúpené takmer všetky priemyselné
odvetvia – najviac však strojárstvo a elektrotechnika.
Prezentovali sa tu spracovatelia kovov, plastov, gumy,
kompozitov. Zastúpené bolo tepelné spracovanie
rôznych materiálov. Napriek začínajúcej sa kríze veľtrh
v roku 2012 sú vnímané pozitívne a
že naša spoločnosť bude aj naďalej
napredovať v každej oblasti a neustále sa rozvíjať.
Záverom by som chcel poďakovať
všetkým zamestnancom spoločnosti
za spoluprácu a popriať im všetko
dobré do Nového roku 2013.
Miroslav Klabník
navštívilo približne 40 000 profesionálnych návštevníkov zo 78 krajín. Naša účasť sa vyplatila - získali sme
niektoré sľubné kontakty pre budúcu spoluprácu, najmä
pre divíziu všeobecného strojárstva.
Jaroslav Štefanec
Spoločnosť MATADOR Industries, a.s., vďaka podpore
Európskeho sociálneho fondu realizuje v období od novembra
2012 do apríla 2014 vzdelávacie aktivity pod názvom
Manažérske zručnosti so zameraním na zvyšovanie
produktivity práce.
M i e s t om re a l i z á c i e proj e ktu s ú
priestory priamo v spoločnosti. Na jeho
realizáciu poskytol Európsky sociálny
fond v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
spoločnosti nenávratný finančný
príspevok vo výške 230 029,44 EUR.
Projekt je zameraný pre pracovníkov
spoločnosti MATADOR Industries, a.s.,
pôsobiacich na rôznych stupňoch
riadenia a rôznych pozíciách.
 Jazykové vzdelávanie – je zamerané
na osvojenie cudzieho jazyka. Ao
hlavné metódy vzdelávania budú
využívané - odborný výklad,
pra kt ické c v ičeni a, mo delové
situácie.
 R i a d e n i e k v a l it y – o s v oj e n i e
poznatkov v oblasti kvality, nákupný
proces, výber a hodnotenie
dodávateľov, metrológia, metódy
merania, systém riadiacej doku-
Autor článku J.Štefanec (vľavo) na veľtrhu
Plnenie sociálneho programu
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Na neformálnych stretnutiach vo
Vrábľoch sa stretli dôchodcovia –
bývalí zamestnanci MAV, pracovní a životní jubilanti.
Personálny úsek MAV už tradične na
konci roka pripravuje v rámci plnenia
sociálneho programu spoločnosti
stretnutia dôchodcov – bývalých
zamestnancov MAV a pracovných a
životných jubilantov. Výnimkou nie je
ani tento rok.
Na podnikovej pôde sme privítali 150
dôchodcov – bývalých zamestnancov
našej spoločnosti. Každoročne ich takto
informujeme o hlavných udalostiach,
ktoré sa v MAV udiali v aktuálnom roku
a umožňujeme im stretnúť sa s bývalými
spolupracovníkmi. Túto možnosť ocenil
aj jeden z dôchodcov – Ján Sabo, ktorý sa
tak mohol stretnúť so svojím bývalým
Eduard Segíň blahoželá Pavlovi Čerešovi
Verím, že zmeny, ktoré sa uskutočnili
Manažérske zručnosti so zameraním
a zvyšovanie produktivity práce
42. subkontraktačný veľtrh MIDEST
za účasti MATADOR Industries, a.s.
- realizácia projektu značenia
príjazdu do nášho areálu pre nákladné
a osobné vozidlá
- realizácia rozšírenia parkovacích
miest v areáli spoločnosti
03
Matador EXPRES
výrobným riaditeľom Jánom Solotrukom. Prítomným sa prihovorila riaditeľka personálneho úseku Inge Murgašová a predseda odborovej organizácie
Ľudovít Páleník. Po srdečnej debate a
malom občerstvení odchádzali všetci
domov s malými darčekmi od Matadoru
pod vianočný stromček a s dobrým
pocitom, že bývalý zamestnávateľ na nich
nezabudol.
Milé stretnutie sa uskutočnilo aj s našimi
pracovnými a životnými jubilantmi,
ktorí v tomto roku dosiahli okrúhle
jubileum. Celkovo ich bolo 52. Našli sa
medzi nimi aj takí, ktorí v spoločnosti
odpracovali 35 rokov. Veľa zdravia a
spokojnosti do ďalších rokov im v mene
spoločnosti poprial výrobný riaditeľ
Eduard Segíň a pracovníci personálneho
úseku MAV.
Medzi jubilantmi sme stretli aj Štefana
Bujalku, ktor ý v
MAV pracuje ako
prevádzkový údržbár
a položili sme mu pár
otázok.
Dôchodcovia - bývalí zamestnanci MAV
Aké bolo a je vaše
pracovné pôsobenie
v MAV ?
Do tejto spoločnosti
som nastúpil hneď po
vyučení ako strojný
zámočník na stredisko údržby. Na
údržbe pracujem po celý čas, s výnimkou vojenskej služby. V tom čase
musel údržbár po nástupe prejsť všetkými prevádzkami podniku, aby sa oboznámil so strojmi a zariadeniami, ktoré
sa tam nachádzajú. Po nejakom čase som
bol zaškolený na opravu NC strojov, čo
som vykonával až do reštrukturalizácie
podniku.
So zmenou výrobných technológií sa
menil aj charakter údržbárskych prác.
Pribudlo množstvo pneumatických a
hydraulických zariadení, stroje riadia
zložité programy. Práca sa stáva náročnejšou aj tým, že v MAV pracujú rôzne
druhy zariadení od rôznych výrobcov,
ktoré sa neustále modernizujú. S
príchodom automatizácie na lisovňu sa
ešte zvýšili tlaky na redukciu prestojových časov z dôvodu opráv. Spolu s
kolegami na údržbe sa snažíme, aby z
dôvodu dlhej opravy porúch na strojoch
neklesala produktivita práce.
Ako pracovník, ktor ý dlhé roky
opravuje rôzne
stroje a zariadenia,
čo by ste odporučil
mladej generácii,
ktorá sa rozhoduje
pre v ý b er šk ol y
alebo svojho prvého zamestnania ?
Patrím ku generácii,
ktorá zažila a zažíva
prechod od klasických strojov k strojom automatizovaným. Mladí by pri svojom výbere
mali zvažovať, aké vzdelanie a zamestnanie má perspektívu. Už na základných školách by sa mali začať vzdelávať v
cudzích jazykoch, ktorými sa komunikuje v technickom svete. V dnešných
časoch sa už musí aj robotník dohovoriť
so svojimi kolegami zo zahraničia. Jazyky
sú však len jedna oblasť, kde by sa malo
začať so vzdelávaním čo najskôr. Potom
by som odporúčal orientovať sa na
vzdelanie, s ktorým sa po skončení školy
zamestnajú. Nám napríklad chýbajú
nástupcovia, ktorí ovládajú programovanie a opravy robotizovaných pracovísk.
Poznáme vás ako dobrého vinára. Aké
vínko obľubujete ?
Mojím obľúbeným vínom je Rizling
vlašský. A potom aromatickejšie a
korenistejšie vína, ako sú Devín a
Sauvignon.
Okrem vinárstva máte aj nejaké iné
záľuby ?
Práca vo vinohrade a s vínom je prakticky celoročná. Mám však aj menší
ovocný sad, v ktorom mám tradičné
druhy ovocných stromov, ako sú jablone,
hrušky, marhule, broskyne a slivky. To sú
miesta a práca, pri ktorej si oddýchnem.
A keď sa vínko podarí,
ŠtefanBujalko
človek má dobrý pocit
z vykonanej práce.
Blížia sa Vianoce a Nový
rok. Čo by ste zaželali
sebe a svojim spolupracovníkom ?
Všetkým, a nie len im, by
som chcel popriať veľa
zdravia a pokoj v ich
rodinách a dušiach. Na svete nech
zavládne mier, aby sa ľudia mohli
venovať pokojnej práci a nezažívali
násilie a nezmyselné zabíjanie.
PH
Cieľ projektu:
Základným zámerom projektu je
napĺňanie cieľov strategického rozvoja
ľudských zdrojov, zvýšenie odbornosti v
súlade s presvedčením, že vedomostný
kapitál firmy je hlavným zdrojom
konkurenčnej výhody. Cieľom projektu
je realizovať všeobecné vzdelávanie
zamerané na zvýšenie zručností,
udržanie zamestnanosti a adaptability
zamestnancov v spoločnosti.
Projektom sledujeme podporu a
udržanie pracovných miest prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ktoré
zabezpečia zvýšenie odbornosti, jazykových a manažérskych zručností cieľových skupín a ich adaptabilitu a rast
hodnoty na trhu práce. Projektom vzdelávania zabezpečujeme rast vzdelanosti
a zabezpečenie ďalšieho rozvoja ľudských zdrojov a adaptabilitu podniku.
Cieľom projektu je taktiež zlepšenie
manažérskych schopností a zručností
zamestnancov spoločnosti v súvislosti
so vstupom na trh v oblasti automobilového priemyslu, automatizácie a
s tým súvisiace zavádzanie nových
technológii a informačných systémov.
Našim cieľom je i zlepšiť pripravenosť
zamestnancov, zvýšiť ich samostatnosť,
odolnosť na záťaž pri výkone práce,
pracovné napätie a stres. Taktiež chceme
prostredníctvom projektu poskytnúť
vzdelávanie zamestnancov pre
posilnenie ich riadiacich a manažérskych schopností, komunikácie,
delegovania kompetencií, asertivity a
podporiť tvorivosť, kreatívne myslenie
a samostatnosť zamestnancov. Mienime
zlepšiť tímovú spoluprácu, pracovnú
atmosféru a firemnú kultúru.
Hlavnými aktivity projektu
V dôsledku realizovaných vzdelávacích
aktivít budú disponovať zamestnanci
spoločnosti poznatkami v oblasti:
mentácie.
 Štíhle pracovisko – tvorba
kontinuálneho materiálového toku,
implementácia vyrovnaného
ťahového systému, štíhla logistika a
r iadenie zás ob, opt ima lizácia
procesov.
 Zvyšovanie IT zručností – word,
excel, powerpoint.
 Manažérske zručnosti – tímová
spolupráca, odolnosť na záťaž,
asertívne správanie, samostatnosť,
vedenie ľudí, delegovanie a
motivácia, firemná kultúra.
 Projektový manažment – tímové
riadenie projektu, plánovanie a
proces riadenia projektu, výpočty,
kapacita a efektívnosť investícií.
Ukončením realizácie projektu sa
vzdelávanie v naš ej sp olo čnost i
neskončí. Našim cieľom je po ukončení
projektu aj naďalej pokračovať v
potrebných vzdelávacích aktivitách a
tým neustále rozširovať obzor
teoretických a praktických poznatkov
našich zamestnancov. Taktiež privítame
i podnety pre ďalšie školenia, ako i
hodnotenia zrealizovaných vzdelávacích aktivít zo strany zamestnancov.
Vzdelávanie je žiadaný benefit
Vedenie spoločnosti si uvedomuje, že za
svoje silné postavenie na trhu vďačí
najmä svojim zamestnancom. Z toho
dôvodu sa snažíme pravidelne realizovať
rôzne školenia a semináre, zamerané na
rozvoj ich ďalších teoretických, ako i
praktických poznatkov.
Uvedomujeme si, že pravidelným vzdelávaním zabezpečíme permanentný rast
odbornosti, profesionality a kvalifikovanosti našich zamestnancov, čím
docielime i neustály rast kvality
poskytovaných služieb spoločnosti a
tým upevníme súčasné postavenie na
trhu.
Hľadaj 2 chyby v jednom článku (nesprávny časový údaj)
Vážení čitatelia,
v minulom čísle sme v jednom z článkov zámerne urobili chybu v časovom údaji. Táto
chyba sa vyskytuje v dvoch slovách v tom istom článku. Kto z Vás nájde tieto dve
nesprávne slová, vyhráva poukážku na nákup v supermarkete TESCO v hodnote 100
eur. Správne odpovede môžete posielať na adresu redakcie: [email protected] ,alebo prostredníctvom echo schránky, resp. mobilu.
Svoje odpovede nám môžete posielať do 15.1.2013. S výsledkami zlosovania výhercov a
s uverejnením správneho textu budete oboznámení v nasledujúcom čísle Matador
Expresu.
04
Matador EXPRES
Veľký deň našich talentov
Účastníci I. ročníka Talent manažmentu úspešne ukončili svoje
pôsobenie v programe a predstavili vedeniu skupiny MATADOR svoju
prácu na projektoch, kde zrealizovali úspory v sume 72 tisíc eur.
Projektový tím:
Vedúci projektu: Marcel Tatarkovič - Vedúci
merového oddelenia
Členovia: Ján Kováč – VR – lisár – zoraďovač automatizácia, Miroslav Havetta - technik
zváracích zariadení, Jozef Szoke - nákupca
nástrojov, Andrej Chamula - technik prevádzky
Fázy riešenia projektu:
1. Analýza projektového riadenia MID
3. Pravidlá medziskladov materiálu v jednotlivých
poliach
2. Best practise - získanie externých námetov
4. Implementácia výstupov
3. Návrh optimalizovaného procesu a smernice
Projektový tím:
4. Implementácia
Vedúci projektu: Miloš Ciesar, Vedúci oddelenia
TPV
Projektový tím:
Vedúci projektu: Milan Mikáč, Obchodný &
Projektový manažér
Členovia: Marek Hatnančík, Vedúci merného
strediska, Miroslav Mesároš, Projektový manažér,
Róbert Šimo, Vedúci oddelenia Engineering
Výsledok projektu: Optimalizovaný systém
projektového riadenia MID
Čiastkové výsledky:
• Komplexná štruktúra fungovania riadenia
zákaziek MID
• Vizualizácia jednotlivých krokov
• Zavedenie jednotného Harmonogramu
zákaziek
• Steps Timing
Členovia: Branislav Vlkovič, Majster, František
Beňo, Zámočník celková montáž, Ladislav Bielik,
Elektrikár II
Výsledky projektu:
• Regálový zakladač vo zvarovni
• Zadávanie sublokácií v IS Dimenze ++
• Prehľad o detailoch do zvarencov a
úspora miesta vo zvarovni
• Nekonečná slučka elektrického vozíka
• Definované dráhy elektrického vozíka
• Presný časový interval vývozu a dovozu
• Vymeniteľné štítky na bedničky
• Informácia o nasledujúcej operácii pre
obsluhu elektrického vozíka
• Prehľad požiadaviek zákazníka a PM
• Eliminácia času
a nákladov
• Monitoring zákaziek pre manažment
Vedenie spoločností v skupine MATADOR
zadalo účastníkom 5 projektov, ktoré riešili
aktuálne problematické oblasti:
1. optimalizácia systému projektového riadenia
MID
2. optimalizácia vnútropodnikovej logistiky
MID
• Pravidelný prehľad významných zákaziek z hľadiska času a nákladov
Prínosy projektu: Zefektívnenie projektového
riadenia a práce projektových manažérov cez
jednotnú metodiku, nástroje a štruktúru vstupov,
check listy, monitoring.
5. manuál manažéra a manuál zamestnanca pre
spoločnosti skupiny Matador
• Opatrenie: Snímač, magnety (úspora 3800 €)
ame ažérov
n
a ma
pre z
E
OTIV
M
AUTO
, a.s.
le
Vráb
DOR
MATA
AU TO
M OT
.s.
ries, a
Indust
IV E
IN DU
ST RI
ES
.
G, a.s
LDIN
R HO
DO
MATA
GR OU
P
• Deformácia závitu matice, oprsky v závitoch
• Opatrenie: Dvojpriemerový keramický kolík
(úspora 2.300 €)
Prínosy projektu:
• Uľahčenie orientácie nových zamestnancov pri
nástupe
1. Vypracovanie analýz
2. Zabezpečenie čistoty zberu dát
• Formovanie firemnej kultúry už u novo
nastupujúcich zamestnancov
3. Identifikácia a verifikácia interných a
externých faktorov príčin prestojov
• Využitie pri budovaní imidžu voči externému
prostrediu
4. Návrh a realizácia optimalizačných opatrení na
zníženie strát a nedostatkov
• Výstuha zámku 1Z0.806.575
Projektový tím:
Vedúci projektu: Štefan Juhás - Programátorrobotizované pracoviská
Členovia: Boris Demo - obchodný manažér,
Branislav Horváth - zoraďovač, Martin Sojka majster údržby, Tomáš Záhorec - manipulant
expedície a príjmu
Výsledky projektu:
• Oprsky v závitoch
• Opatrenie: Dvojpriemerový keramický kolík
(úspora 6.300 €)
• REING.SEAT BACK STRIKER 63432
• Posun firmy k jednotnej skupinovej kultúre
• Prehľadnosť informácií a možnosť neustáleho
čer pania informácií aj p o čas tr vania
pracovného pomeru
• Jednotný dizajn a obsah pre celú skupinu
MATADOR
• Otočená matica, chýbajúca matica
• Nová odizolovaná tvarová elektróda (úspora
3.400 €)
• Tunnel Bracket 536.00.402/502
• Priechodnosť závitu M8
MATADOR má talent!
• Opatrenie: Nastavenie vyosených nitovacích
hláv (dokončenie z roku 2011)
• Úspora nákladov 8.700 €
• Zlepšenie toku materiálu
• SGR Schiessteil 7L0.803.135.A/136.A
• Medzisklady v poliach
• Deformácia, odtlačky, zámena dielov a
chýbajúca matica
• Definované nové vstupy a výstupy
materiálu
• Poriadok v jednotlivých poliach,
pravidelný dovoz a odvoz
• Technologická dokumentácia
Pôvodná elektróda
Zmenená elektróda
• Zmena typu optických snímačov
• Farebne odlíšené obaly podľa termínu
zákazky
• Zavedenie použitia nových typov optických
snímačov
• Zvýraznenie priority zákazky pre
obslužný personál
• Úspora nákladov 7.600 €
• Materiál zákazníka v IS
• Opatrenie: Rozdelenie zváracieho prípravku, snímač (úspora 1.000 €)
• Zmena frekvencie výmeny elektród na
pracovisku Tunel
• Zmena statusu materiálu v IS Dimenze
• Úprava životnosti elektród
• Informácia o dodaní materiálu zákazníka
pre výrobný manažment
• Úspora nákladov 2.600 €
Prínosy projektu: Kalkulovaná ročná úspora
nákladov pre rok 2012 z titulu realizácie
navrhnutých opatrení je 49 500 €
SNÍMAČ
Prínosy projektu: Kalkulovaná ročná úspora
nákladov pre rok 2012 z titulu realizácie
navrhnutých opatrení je 17.000 €.
Manuál manažéra a Manuál zamestnanca pre spoločnosti skupiny Matador
Cieľ projektu: Spracovať základný informačný
dokument o skupine Matador a jednotlivých
spoločnostiach v skupine pre novo nastupujúci aj
existujúci manažment a zamestnancov súhrnne
charakterizujúci podnikovú kultúru Matador a
umožňujúci rýchlu orientáciu v skupine Matador
a jednotlivých spoločnostiach.
Tímy spolu s pridelenými odbornými garantmi
pracovali 9 mesiacov na riešení projektov a každé
dva mesiace predstavovali vedeniu čiastkové
riešenia. Na záverečnom stretnutí s prezidentom
Štefanom Rosinom, viceprezidentom Jozefom
Vozárom a riaditeľmi spoločností predstavili
riešenia projektov, ich výsledky a prínosy pre
skupinu.
Optimalizácia vnútropodnikovej logistiky MID
Optimalizácia systému projektového
riadenia MID
Cieľ projektu: Zaviesť nové štandardy a pravidlá
internej logistiky
1. Analýza
Projektový tím:
Fázy riešenia projektu:
2. Identifikácia TOP dielov
Vedúci projektu: Božena Ziková – manažér RĽZ
1. Vypracovanie analýzy súčasného stavu
3. Návrh nápravných opatrení
2. Optimalizácia toku materiálu v procese výroby
až po montáž
4. Implementácia
Členovia: Miriam Augustínová – nákupca MAV,
Darina Žiklová – účtovníčka MH
C i eľ projektu: Náv rh a implement áci a
optimalizovaného systému projektového riadenia
MID
DOR
MATA
• Traverse planche bord 82280/84580
Fázy riešenia projektu:
Nekvantifikované - zavedenie
pravidiel a štandardov, úspora
času z titulu pravidelného
odvozu na ďalšie opracovanie,
poriadok na vstupe a výstupe,
prioritizácia zákaziek a úspora
priestoru.
4. zníženie počtu 100% kontrol MAV
ame ažérov
n
a ma
pre z
čka
Prírstunancov
• Zavedenie typizovaných čiapočiek na
pracovisku Bodenteil
Prínosy projektu:
3. zníženie prestojov výrobných zariadení P2
MAV
ame ažérov
n
a ma
pre z
čka
Prírstunancov
• Zmena typu elektródových čiapočiek
• Pravidelný prehľad
formou zápisov ako
„preventívna kontrola stavu zákazky“
• Sebakontrola dôležitých krokov
PM
Cieľ projektu: Zvýšenie výkonu liniek z dôvodu
zníženia prestojov (rast o 1% oproti II. polroku
2011)
• Úspora nákladov 30.600 €
• Vytvorenie Zákazkového reportingu
• Vytvorenie Check
listu
Zníženie prestojov výrobných zariadení
P2
• Eliminácia prestojov, optimalizácia chodu
liniek a zvýšenie VN
• Kompletné vstupy do zákazky
čka
Prírstunancov
• Postranná Bočnica L/P 5110956/957
• Zvýšenie výkonu výrobných liniek
• Zavedenie jednotného Zákazkového listu
zamestnancov a manažérov za spoločnosti MAV,
MID a MH
Výsledky projektu:
• Vynechaná operácia, nedolisovaný tvar
21 účastníkov projektu Talent manažment
slávnostne ukončilo 7. novembra svoju účasť v
programe TALENT MANAŽMENT, ktorý je
súčasťou projektu Šampión II, pod vedením
konzultanta Romana Lakoštíka. Na stretnutí s
vedením skupiny Matador predstavili svoju
dvojročnú prácu a odprezentovali projekty, na
ktorých tímovo pracovali. Projekt odštartoval
pred viac ako 24 mesiacmi vzdelávaním o
procesoch prebiehajúcich v spoločnostiach: o
stratégii, výrobe, kvalite, logistike, financiách,
nákupe, ale aj ľudských zdrojoch, či investíciách.
Po absolvovaní interného vzdelávania prebehlo
hodnotenie a Talentom bolo nastavené “zrkadlo“ v
podobe 360° hodnotenia. Spätná väzba im
predostrela obraz o sebe samom, ale aj o tom, ako
ich vníma okolie. Po odkomunikovaní spätnej
väzby rozvíjali tkz. „mäkké zručnosti“ ako je
komunikácia, motivácia, manažérske zručnosti,
ale aj techniky pri riešení konfliktov, problémov,
asertivita, či projektové riadenie. Cyklus vzdelávania uzatvárali rozvojové projekty, kde sa učili
nielen ako riadiť projekty v spoločnostiach, ale
prichádzali aj s riešením reálnych problémov v
skupine.
05
Matador EXPRES
Kvantifikované - úspora (6
Nh/zmena) obsluhy
elektrického vozíka z delenia materiálu, čo ročne
predstavuje úsporu 6 255 €.
Fázy riešenia projektu:
Zníženie počtu 100% kontrol
1. Analýza informačných potrieb
Cieľ projektu: Úspora prácnosti na 100% kontrole
a zníženie počtu 100% kontrol
3. Vytvorenie manuálu a jeho obsahu
Fázy riešenia projektu:
4. Proces aktualizácie
2. Štruktúra manuálu
Výsledok projektu: Vytvorenie 3 manuálov pre
Po odprezentovaní projektov vedúcimi projektov, zhodnotili prínos programu Talent
manažment riaditelia spoločností a na záver aj prezident a viceprezident skupiny Matador,
ktorí ocenili prínos programu talentov pre celú skupinu MATADOR a poďakovali za
odvedenú prácu nielen celému realizačnému tímu, riaditeľom za podporu programu v
spoločnostiach, ale aj samotným talentom za veľký kus odvedenej práce.
„Talent manažment program je program, ktorý v skupine MATADOR zaujal veľmi
dobré postavenie a radí sa medzi najlepšie projekty, ktoré v skupine máme. Vychovávame v ňom budúcich nástupcov na manažérske a špecializované pozície a upevňujeme tak svoju pozíciu na trhu aj prostredníctvom kvalitných, vzdelaných a motivovaných zamestnancov“ – povedal Boris Sluka, riaditeľ spoločnosti MAV.
„Talent manažment program napomohol k posilneniu tímového ducha a spolupráce
v rámci skupiny Matador“ – dodal Štefan Rosina, prezident skupiny MATADOR.
V závere stretnutia talenti dostali ocenenie v podobe certifikátov o absolvovaní programu,
obálky s finančnými odmenami a prekvapením v podobe víkendových pobytov pre
vedúcich projektov. Stretnutie ukončili rovnako príjemne v podobe spoločného obeda.
A tak sa skončila jedna éra nášho Talent manažment programu, ale prichádzajú stále nové
a nové výzvy. V budúcom roku čakajú talentov II. ročníka štyri nové projekty na riešenie,
ktoré Vám postupne predstavíme v ďalších číslach Matador expresu a od januára 2013
štartujeme Talent manažment program III.
06
Matador EXPRES
MATADOR má študentský talent
Zhrnutie výsledkov Zlepšovateľského hnutia za rok 2012
Podávať zlepšovacie návrhy
sa zamestnancom v Matadore oplatí
Rok 2012 z hľadiska zlepšovania bol pre spoločnosti
Matador Industries, a.s. a MATADOR Automotive
Vráble, a.s. veľmi úspešný. Zvýšil sa počet podaných
drobných zlepšení ako aj zlepšovacích návrhov.
Spoločnosť MID za rok 2012 zaznamenala 53 návrhov
zlepšení, z toho 43 bolo zaevidovaných ako drobné
zlepšenia a 10 ako zlepšovacie návrhy.
28 drobných zlepšení, čo je viac ako polovica, bolo
odsúhlasených a prijatých k realizácii. 10 návrhov
zlepšení bolo odsúhlasených a prijatých ako zlepšovacie
návrhy.
Sp ol o čnosť M AV za rok 2012 vďa ka svojim
zamestnancom mala tiež výborné výsledky. Za
spomínané obdobie bolo podaných 35 návrhov zlepšení,
z toho 21 bolo zaevidovaných ako drobné zlepšenia a 14
ako zlepšovacie návrhy.
Až 9 drobných zlepšení bolo odsúhlasených a prijatých k
realizácii a ďalších 8 je v procese schvaľovania. Z
kategórie zlepšovacích návrhov bolo 5 návrhov
schválených a prijatých do realizačného procesu, pričom
ďalších 7 sa nachádza v procese preverovania a
schvaľovania.
Zlepšovatelia podávajúci drobné zlepšenia boli po
schválení návrhu odmenení finančnou odmenou vo
výške 15 eur. Navrhovateľom so schválenými zlepšovacími návrhmi bol prepočítaný ekonomický prínos a
následne im bola vyplatená odmena v zmysle interných
pravidiel. Komisia pre posudzovanie zlepšovacích
návrhov udeľovala odmenu aj v prípade neprijatia návrhu
a to v hodnote 15 eur, ako ocenenie iniciatívy
zamestnanca.
Rozhodli sme sa, že vám priblížime niekoľko drobných
zlepšení, ktoré navrhli naši pracovníci MID a ktoré im
pomáhajú pri práci.
Vyhodnotenie
Drobných zlepšení v MID
za 3Q. 2012.
1.miesto – Milan Mazáň za NZ 14/2012
Projekt MATADOR MÁ ŠTUDENTSKÝ
TALENT vznikol ako spoločný projekt
skupiny Matador a Strojníckej fakulty STU v
Bratislave. Samotná myšlienka vzišla z
vedenia skupiny Matador, ktoré malo záujem
vytvoriť spoluprácu medzi Matadorom a
fakultou.
Cieľom projektu je zapojiť študentov
strojníckej fakulty do riešenia technickej
problematiky, rozvíjať ich teoretické a učiť
nové praktické vedomosti. Do projektu je
zapojených šesť študentov, ktorým robí
sup er víziu doktorant ST U Branislav
Janikovič. Študenti sú zo štvrtého, piateho
inžinierskeho a prvého doktorandského
ročníka. Základnou podmienkou pri výbere
študentov bolo ovládanie programu Catia,
ktorý sa využíva na 3D modelovanie - na
strojníckej fakulte s ním študenti pracujú od
prvého ročníka.
2.miesto – Anton Strapko za NZ 07/2012
3.miesto – Peter Slabý za NZ 10/2012
Projekt je rozdelený na 3 fázy. V prvej fáze
budú študenti vypracovávať skúšobné
zadanie: Konštrukciu sedadla vodiča
cestného motorového vozidla v 3D prostredí
programu Catia. Týmto zadaním študenti
ukážu, čoho sú schopní a podľa toho im budú
vytvorené zadania pre nasledujúce 2 fázy. Ešte
pred začiatkom druhej fázy sa študenti
zúčastnia na exkurziách v jednotlivých
spoločnostiach skupiny Matador. Zadanie
tretej fázy bude vychádzať
priamo z prostredia
Matadoru. Viac o projekte
hovorí doktorant STU
Branislav Janikovič:
aktuálnych konštrukčných problémov,
nadobudnú nové zručnosti a zdokonalia svoje
vedomosti a schopnosti. Je to pre nich naozaj
jedinečná príležitosť ukázať svoje schopnosti a
získať veľa nových skúseností do budúcnosti.“
Ako vnímajú tento projekt sme sa spýtali aj 2
študentov - Petra Beleja a Maroša Jakuboviča.
Maroš Jakubovič: „ O projekte som sa dozvedel
prostredníctvom Národných dní kariéry.
Ponuka práce od Matadoru ma zaujala
zaujímavým konceptom spolupráce. Mojou
najväčšou motiváciou bola možnosť získavania
praxe v obore, kde chcem v budúcnosti
pracovať. Matador vnímam ako spoločnosť s
bohatou históriou. Taktiež túto spoločnosť
vnímam ako potenciálneho zamestnávateľa v
budúcnosti. Podmienky v Matadore sú veľmi
dobré. V podstate nám zabezpečujete všetko, čo
potrebujeme.“
Peter Belej: „Zaujala ma možnosť participovať
na projekte, ktorý bude mať v budúcnosti aj
reálne využite, zároveň aj fakt, že išlo o
konštruktérsku záležitosť, čo ma nesmierne
baví najmä preto, že je to v prostredí Catie. V
spoločnosti Matador sa mi pracuje dobre.
Ľudia, ktorých som doposiaľ stretol sú veľmi
fajn, a žiaden z nich sa nehrá niekoho, kto
potrebuje druhým znepríjemňovať život. Preto
môžem povedať, že Matador je dobré miesto na
prácu.“
Študentom prajeme veľa kreativity a
vynikajúce pracovné výsledky.
JZ
Víťazi fotosúťaží „Letná dovolenka 2012“ a „ Najkrajší muškát 2012“
Milí čitatelia, pripravili sme
pre vás rozhovory s víťazmi
letných fotosúťaží – Editou
Očadlíkovou a Jaroslavom
Štefancom.
Edita Očadlíková pracuje na
technickom úseku vo Vrábľoch ako
zmenový referent technickej dokumen-
tácie. Kvety sú jej veľkou záľubou a tak
tých, čo ju poznajú neprekvapilo, že
súťaž o najkrajší muškát vyhrala práve
ona. Pri tejto príležitosti sme jej položili
niekoľko otázok.
Aké kvety pestujete a aké sú vaše
najobľúbenejšie?
Pestujem prevažne letničky vhodné na
záhony, na balkóny alebo do črepníkov.
Sú to begónie, petúnie netýkavky,
gazánie, muškáty, surfínie a veľa
ďalších.
Moje najobľúbenejšie? Ťažko povedať,
lebo mne sa páčia
všetky. Možno také
naj sú práve muškáty a
surfínie, ktoré zdobia
môj balkón od skorej
jar i až do pr v ých
mrazov. Sú to vďačné
kvietky, ktoré sa vám
pri trocha starostlivosti odvďačia bohatými a krásnymi
kvetmi.
Sú aj kvety, ktoré by ste chceli pestovať
v budúcnosti?
Vždy sa objaví niečo nové na trhu.
Každoročne na jar navštevujem výstavu
kve tov G ardé nia na v ý st av isku
Agrokomplex Nitra. Ponúkajú tam
kvetinky širokého sortimentu a
zakaždým tam nájdem niečo nové,
atraktívne, čím obohatím svoju
domácu zbierku.
pochádza aj jeho víťazná fotografia,
ktorá zachytáva pohľad na Belianske
Tatry z Jahňacieho štítu. Aj v minulosti
sa zúčastnil našich súťaží fotografiami
slovenskej prírody. Na naše otázky nám
dal nasledujúce odpovede.
Sú aj také, za ktorými by ste chceli
vycestovať za hranice ?
Vznikli tieto fotky náhodne, alebo sa
venujete turistike aktívne?
Asi nie, ale zopár som už z cudziny
doniesla domov. Nie každá rastlina sa
vie prispôsobiť našim podmienkam,
cudzokrajné trvalky by u nás asi neprezimovali.
„Turistike sa venujem takmer v každej
voľnej chvíli, ktorú mi dovolí moja
rodina a zamestnanie. Tejto záľube som
sa začal venovať už od detstva v turistickom oddieli mládeže a pokračujeme
s kamarátmi dodnes. Veď čo môže byť
pre zdravie prospešnejšie, ako pohyb v
prírode na čerstvom vzduchu?“
Máte vo svojom voľnom čase aj iné
záľuby ?
Popri záhradke svoj voľný čas venujem
hlavne svojej rodinke. V zime ma bavia
ručné práce, čítanie, počúvanie hudby,
v lete je to prechádzka prírodou a
plávanie.
Jaroslav Štefane c pracuje na
Obchodnom oddelení v MATADOR
Industries, a.s. Vo voľnom čase je
vášnivým turistom a z tejto oblasti
Tešíme sa na spoluprácu s navrhovateľmi
aj v roku 2013 a veríme, že sa budú i naďalej zapájať do zlepšovateľského hnut i a.
Očakávame veľa kreatívnych a inovatívnych
nápadov, ktoré prinesú
ďalšie úspory v nákladoch, alebo zlepšia
pracovné prostredie
zamestnancov.
Hydraulická pumpa
Navrhovateľ: Hydraulickú pumpu si zostrojili pracovníci
strediska Údržba, je súčasťou ich každodennej práce.
Prípravok na vysekávanie dier
do oceľového plechu
Navrhovateľ: Anton Strapko
Ing. Alexandra Kuždáková
Ing. Jozef Polozsányi
Priemyselní inžinieri
redakcia
Redakčná oprava
V minulom čísle sme pod fotografiou,
ktorá sa umiestnila na 3. mieste v súťaži
„Letná dovolenka 2012“ nesprávne
uverejnili meno Pavol Šmatlák. Správne
malo byť meno Miroslav Desat.
Obom autorom sa ospravedlňujeme.
V Púchove, Dubnici nad Váhom a vo Vrábľoch privítali deti Mikuláša
vo Vrábľoch pre deti svojich zamestnancov Mikulášske popoludnia. Deti
medzi sebou privítali Mikuláša s jeho sprievodom, ktorý so sebou
priniesol čarovnú atmosféru mikulášskeho večera. Za detské básničky a
pesničky im rozdal hodnotné mikulášske balíčky, ktoré vyčarili zlaté
iskričky v detských očiach. A aká bola výborná atmosféra, to môžete
vidieť na našich fotografiách.
Komunikácia so zamestnancami má v
skupine Matador vysokú prioritu.
finančného rozpočtu a projektov realizovaných
v roku 2013.
O tom, že komunikácia so zamestnancami v
skupine Matador má veľkú prioritu, sa
presviedčame denne. Okrem tradičných
komunikačných kanálov, ako sú informačné
nástenky, časopis, Intranet a rôzne prieskumy,
zamestnanci využívajú na komunikáciu s vedením spoločnosti a skupiny pravidelné stretnutia s riaditeľom spoločnosti, stretnutia
stredného manažmentu a stretnutia s
prezidentom Matador
G roup. D v e t a k é t o
stretnutia sa uskutočnili
v decembri.
O stretnutie zamestnancov s prezidentom
skupiny Matador Štefanom Rosinom bol tento
krát veľký záujem. Každý bol zvedavý na
informácie strategického významu o ďalšom
smerovaní Matadoru v nasledujúcich rokoch.
Prezident Matadoru, ako aj viceprezident
skupiny Matador Miroslav Rosina, informovali
o primárnych cieľoch skupiny v oblasti
automotive. Štefan Rosina vyzval najmä
mladých zamestnancov, aby sa chytili svojej
šance a využili možnosti, ktoré sú im
ponúkané v oblasti kariérneho plánovania,
vzdelávania, či zlepšovateľského hnutia.V záverečnej diskusii so zamestnancami členovia
predstavenstva MAV odpovedali na otázky zamestnancov.
Stretnutie ukončil prezident
skupiny zaželaním spokojného
prežitia najkrajších sviatkov v
roku Vianoc.
PH
manažmentu v
M AV, r i a d i t e ľ
spoločnosti
Ing. Boris Sluka a
finančný riaditeľ
Vojtech Žák, informovali stredných riadiacich pracovníkov o doterajších ekonomických výsledkoch dosiahnutých v roku 2012 a o prioritách a cieľoch roka 2013. Z ich úst zaznelo poďakovanie za dobre
odvedenú prácu v končiacom sa roku, ale aj
upozornenia na možné riziká plánovaného
„Vysnívaných miest je viacero, či už v
zahraničí, ale aj na našom krásnom
Slovensku, kde ešte stále mám tzv.
„biele miesta“. Najdôležitejšie je, aby
zdravie dovolilo.“
Jednotlivé spoločnosti Matador Group zrealizovali v Púchove, Dubnici a
„Tento projekt ma veľmi
nadchol, preto som rád, že
môžem byť jeho súčasťou.
Študentom otvára nové
možnosti štúdia, pričom si
osvoja pracovné návyky,
zúčastnia sa na riešení
Na stretnutí stredného
Máte nejaké vysnívané miesto, ktoré
by ste radi navštívili?
Letná turistická sezóna sa definitívne
skončila, avšak aj jesenná, či zimná
turistika má svoje čaro. Toto obdobie je
naozaj nádherné, aj teploty sú tohto roku
nezvyčajne príjemné. Ak sa rozhodnete
vydať sa za krásami našej nádhernej
prírody, majte na pamäti najmä to, že sa
oveľa skôr stmieva, takže túru treba
naplánovať v skorých ranných hodinách,
aby ste sa stihli včas vrátiť. Nočné teploty
sa v tomto období pohybujú okolo nuly,
najmä v ranných hodinách treba dávať
pozor na šmykľavý terén.
Samozrejmosťou je dobré oblečenie a
obuv, teplé nápoje, vhodný počet účastníkov vzhľadom na charakter túry, sledovanie vývoja počasia a samozrejme výber
primeranej túry s ohľadom na vašu
kondíciu. Či už sa rozhodnete pre letnú,
alebo zimnú turistiku, želáme dobré
počasie a veľa krásnych výhľadov.
Mikulášske stretnutia
Komunikačné stretnutia
so zamestnancami v MAV
Prípravok na vyrobenie drážky
Navrhovateľ: Ľubomír Hrubina
Prípravok na dosahovanie požadovanej drsnosti
Navrhovateľ: Milan Mazáň
Tento prípravok sa používa pri výrobe šachty pre
vulkanizačné lisy na dosiahnutie požadovanej drsnosti.
Skupina Matador rozširuje svoju
spoluprácu s vysokými školami
formou projektu zameraného na
talentovaných študentov.
07
Matador EXPRES
Mikulášske stretnutie PÚCHOV
08
Matador EXPRES
Mikulášske stretnutie
VRÁBLE
Mikulášske stretnutie DUBNICA
09
Matador EXPRES
Vianočné recepty
z regiónov, kde pracujú naši zamestnanci:
Bratislava, Vráble, Dubnica a Liberec.
Francúzsky zemiakový šalát
Karamelové košíčky
Suroviny:
 2 kg šalátových zemiakov
 5 menších cibúľ (miešaná - červená aj
biela)
 francúzska horčica - 1 polievková lyžica
 panenský olivový olej - 3 polievkové
lyžice
 med - 2 polievkové lyžice
 citrónová šťava z 1 väčšieho citróna
 soľ , čierne korenie
 voda
Cesto:
 21 dkg hladkej múky
 6 kdg práškového cukru
 10,5 dkg Hery
 2 žĺtky
 1 vanilkový cukor
Všetko spolu zmiešame, vytvoríme tuhé
cesto, formujeme menšie guľôčky, ktoré
obalíme v múke a vystelieme cestom
malinké formičky na košíčky. Dáme piecť
pri 180 ° na asi 15 minút.
Plnka I. – variant karamelový:
Uvaríme Salko (kondenzované mliečko,
varíme asi 2 hodiny, dávame pozor, aby
voda v hrnci bola vždy nad okraj
plechovice) po vychladnutí zmiešame s ½
masla. Plníme košíčky a následne vrchnú
časť oblejeme čokoládovou polevou.
Necháme stuhnúť.
Plnka II. - variant orechový
Roztopíme 150 g masla a 100 g pr. cukru,
pridáme 120 g mletých orechov a rum,
krém dohustíme rozdrvenými piškótami.
Plníme košíčky a následne vrchnú časť
oblejeme čokoládovou polevou.
Necháme stuhnúť.
Rada na záver, košíčky treba plniť až
23.12. večer, aby vám ich rodinka nestihla
zjesť ešte pred sviatkami!
Dobrú chuť!
Postup:
Zemiaky v šupke uvaríme, necháme vychladnúť, ošúpeme, pokrájame na kolieska, cibuľu ošúpeme, pokrájame na polkolieska, všetko dáme do misky, posolíme, pokoreníme.
Urobíme zálievku tak, že spolu vyšľaháme polievkovú lyžicu francúzskej horčice, 3 PL olivového oleja, 2 PL medu,
šťavu z citróna a ½ litra studenej vody.
Zemiaky s cibuľou zalejeme zálievkou.
K. Hajdinová
Jozefína Kelemenová
Štedrák
Vianočná kapustnica
Suroviny
Cesto:1kg hrubej múky,1/2 l mlieka,100
g kryštálového cukru, 20g droždia, 120g
smetolu, 3žĺtky, tuk na vymastenie
plechu, múka na vysypanie plechu
Lekvárová plnka: 250g slivkového lekváru,1 čaj, lyžička citrónovej kôry
Orechová plnka: 200g mletých orechov,30g piškót,200 ml mlieka, 80 g
kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor,
citrónová kôra
Maková plnka: 200g mletého maku,200
ml mlieka,120 g kryšt.cukru,1 vanilkový
cukor,10 g masla,1 ČL citrónovej kôry
Tvarohová plnka: 300g tvarohu, 80g
kryšt. cukru, 1 vanilkový cukor,80 g
masla,20g hrozienok, citrónová kôra
Postup:
Do vlažného mlieka pridáme 1 ČL
kryšt.cukru, droždie, premiešame a
necháme vykysnúť. Kvások pridáme k
múke spolu so smetolom, zvyšným
cukrom, žĺtkami a vypracujeme cesto.
Necháme ho vykysnúť na teplom mieste
asi 30 minút. Vykysnuté cesto rozdelíme
na 5 dielov.
Kým cesto kysne pripravíme si plnky.
Lekvárová: Do slivkového lekváru
primiešame postrúhanú citrónovú kôru.
Orechová: Rozmrvené piškóty primiešame ku pomletým orechom a vsypeme
do horúceho osladeného mlieka, pridáme citrónovú kôru. Povaríme, kým plnka
zhustne.
Maková: Do horúceho osladeného
mlieka vsypeme mak, pridáme maslo,
citrónovú kôru a zmes 12 minút povaríme.
Tvarohová: Tvaroh rozmiešame so
žĺtkami, s cukrom a maslom. Pridáme
umyté hrozienka, sneh vyšľahaný s
Suroviny na 4 porcie:
 2,5 l vody,
 500 g kyslej kapusty,
 10 g sušených hríbov,
 1 menšia cibuľa,
 300 g údeného mäsa,
 500 g bravčového stehna,
 350 g údenej alebo čerstvej klobásy,
 30 g oleja,
 30 g hladkej múky,
 soľ, rasca, majorán, mleté čierne
korenie, nové korenie,
 ďumbier, 2 strúčiky cesnaku
Postup:
Do vody dáme variť umyté údené mäso,
sušené huby a bravčové mäso. Asi po hodinovom varení pridáme pokrájanú alebo trochu posekanú kyslú kapustu a klobásu. Neskôr pridáme rascu, mleté čierne
korenie, potlčené nové korenie, štipku
ďumbiera, majorán a cesnak rozotrený so
soľou. Keď je klobása a mäso mäkké, vyberieme ho, do polievky pridáme svetlú
zápražku rozriedenú teplou vodou a spolu povaríme. Údené a bravčové mäso
i klobásu pokrájame, dáme na teplú
misku a podávame s kapustnicou.
Stanislava Mikleová
bielkov a citrónovú kôru.
Štyri diely vykysnutého cesta rozvaľkáme
približne na hrúbku 2 mm a na hlbší
plech postupne vrstvíme cesto a plnky.
Na vrchnú tvarohovú plnku poukladáme
pásiky zo zvyšného cesta a vytvoríme z
nich mriežku. Koláč dáme piecť do
vyhriatej rúry.
Katarína Mináriková
Vianočné pupáčky s makom
Vianočné pupáčky (na východe tzv.
bobaľky, na strednom Slovensku opekance) patrili k tradičným jedlám podávaným počas Štedrej večere. Mak symbolizoval v ľudovej tradícii hojnosť, zaželať
niekomu „peňazí ako maku“, znamenalo
zaželať mu bohatstvo. Preto sú pupáčky
na vianočnom stole také dôležité, majú
rodine zabezpečiť prosperitu. Vianočné
pupáčky si možete kúpiť pred sviatkami
ako polotovar v každom supermarkete,
pre toho, kto si však chce upiecť domáce
pupáčky, máme tradičný recept:
Budeme potrebovať 500 g hladkej múky,
20 g droždia, štipku soli, vlažné mlieko
podľa potreby, 20 g práškového cukru, 80
g pomletého maku, 50 g medu, 60 g
práškového cukru a 80 g masla.
Z časti mlieka, cukru, soli, trochu múky a
droždia pripravíme kvások, ktorý po
vykysnutí pridáme do múky. Podľa
potreby prilejeme mlieko a vypracujeme
redšie cesto. Necháme vykysnúť, potom
rozšúľame na pomúčenej doske valčeky
hrubé ako prst a pokrájame z nich asi 2
cm dlhé kúsky. Uložíme ich na dobre
vymastený plech reznou plochou a upečieme. Upečené obaríme horúcou vodou
(alebo mliekom), polejeme roztopeným
maslom, roztopeným medom a posypeme pomletým makom a práškovým
cukrom.
Pre zaujímavosť prikladáme recept v
pôvodnom vrábeľskom nárečí (zdroj:
Nárečový slovník stredného Požitavia,
Jozef Trubíni)
Vianočnie pupáčki
Kucharka si prichistala z múki cesto jako
na koláče. Šecko dokopi zamiesila na
pupáčki , ke r ie ňesmeli chíbať na
šťedrovečernom stole. Rukama vivalkuvala na table podlhovastie šulki.
Podobali sa na rovášovú palicu. Ňieďe ich
preto volali rováški, alebo makovie
opekance.
Surovie šulki naukladali na omasťení
plech. Vložili do trúbi, abi sa upiekli.
Upečenie ich vibrali a potom ich pokrájali
ma malie kúski. Potreli ich maslom alebo
cukrovou vodou. Nakoňiec ich posipali
mletím makom. Keždemu z roďini patrilo
sa okoštuvať vianočnie pupáčki. Z keždeho
jella na taňier troška odkladali aj lichve aj
hidovi. V ňiekerich domach ešte furt maju
na na šťedrú večeru makovie pupáčki.
Eva Trubíniová
Kyselo
200-250g chlebového kvasu, 2 lžíce
másla, hrst suš ených, neb o 150g
čerstvých hub, 500g brambor, cibule,
kmín, sůl, 2-4 vejce, 1l vody
Chlebový kvas se získá tak, že se nechá v
teple zkvasit směs vody a žitné mouky.
Chlebový kvas zalijeme den předem
vlažnou vodou a necháme přes noc
vykynout. Druhý den uvaříme předem
0,5 hodiny namočené houby se solí a
Vánočka
kmínem a k měkkým přilijeme rozšlehaný vykynutý kvas. Za stálého míchání
vše vaříme, až polévka dostatečně
zhoustne. Potom přidáme
drobně nakrájenou a na
másle osmaženou cibulku a
na másle zvlášť umíchaná
vejce. Kyselo podáváme s
oloupanými, zvlášť ve
slupce vařenými
bramborami, které vložíme
před podáváním na talíř,
n e b o d á m e př í m o d o
hotové polévky. Hotové
kyselo lze vylepšit na závěr
trochou smetany, případně na kostičky
pokrájenou a škvařenou slaninou.
Hubník
60g sušených hub, 0,75l mléka, 10 žemlí, 5
vajec, 100g krupičky, 100g vepřového
sádla, česnek, sůl, muškátový oříšek
Sušené houby předem na půl hodiny
namočíme do studené vody a uvaříme
doměkka. Na kostičky nakrájené žemle
osmahneme na polovině sádla,
necháme mírně zchladnout a
zalijeme mlékem s rozkvedlanými žloutky, solí, česnekem a muškátovým oříškem, necháme prosáknout. Pak přidáme
krupičku, nasekané vařené houby, zvolna vmícháme tuhý sníh z
bílků a promícháme. Na pekáči rozpálíme
zbytek sádla a těsto na ně rozprostřeme.
Pečeme dozlatova. Lze přidat do směsi
pokrájené uzené maso, nebo vyškvařenou
slaninu.
Muzika
100g sušených jablek, 100g sušených
hrušek, 100g sušených švestek, 50g
švestkových povidel, 0,5l vody, 50g
perníku na strouhání, celá skořice,
hřebíček, badyán, citrónová šťáva,
rozinky, jádra ořechů, trochu medu nebo
cukru na případné doslazení
Sušené ovoce namočíme nejlépe přes
noc. Ráno je uvaříme společně s kořením
(abychom jej nemuseli později vybírat,
svážeme koření do mulového uzlíku,
nebo použijeme “čajítko“). Do dobře
uv aře n é s m ě s i př i d ám e p ov i d l a ,
strouhaný perník, citrónovou šťávu,
rozinky a ořechy. Vše společně provaříme
a podáváme s kouskem vánočky.
500g polohrubé mouky, 120g másla, 100g
cukru, 3 žloutky, sůl, vanilka, citrónová
kůra, 1/4l mléka, 30g droždí, 50g rozinek,
50g mandlí, trochu rumu
Z rozdrobeného droždí, trochy cukru a
vlahého mléka uděláme kvásek a dáme na
teplo kynout. V míse utřeme změklé
máslo, cukr, žloutky, přidáme vanilku,
citrónovou kůru, sůl, rum, vykynutý
kvásek a zbylé vlahé mléko. Po částech
přimícháváme mouku, dobře propracujeme. Nakonec přidáme rozinky předem namočené v rumu (i s rumem) a nasekané loupané mandle. Těsto propracujeme nejprve vařečkou v míse, pak dobře
prohněteme na vále a zpracujeme tuhé
těsto. Po vykynutí rozdělíme těsto na 9
stejných válečků. Ze 4 upleteme spodní
cop, přeneseme na plech, zploštíme, na
spodní cop položíme další cop ze 3
válečků a navrch stočíme poslední pramen ze 2 válečků. Konce zasuneme pod
vánočku, aby se nerozpletly. Vánočku
necháme asi hodinu kynout, pak potřeme
rozšlehaným vejcem, posypeme sekanými mandlemi a pečeme cca 1 hodinu,
nejprve v teplejší troubě – cca 220st. asi 8
min., pak zmírníme na 180-190 st.
Lada Holubová
Zázvorový likér
0,5 l vodky, 125 g medu (asi 6 PL), 125 g
čerstvě nastrouhaného zázvoru, 1 oloupaný, na plátky nakrájený citron.
Necháme louhovat 3
dny, potom slejeme
zpět do láhve a
večer užíváme
0,5 dcl panáka.
08
Matador EXPRES
Pracovné
a životné
jubileá
Nastáva obdobie nádherných
chvíľ strávených v kruhu rodiny a priateľov, čas na oddych,
čas pokoja a lásky.
MATADOR holding
Životné jubileá
Mária Hajňuková
45 rokov
MATADOR Industries Dubnica
Pracovné jubileá MID
Štefan Pilát
25 rokov
Janka Kotrlová
40 rokov
Životné jubileá MID
Miroslav Gregor
50 rokov
František Beňo
60 rokov
MATADOR Automotive Vráble
Pracovné jubileá MAV:
Peter Benček
10 rokov
Radoslav Macák
10 rokov
Jozef Zelenka
10 rokov
Ondrej Beluš
10 rokov
Jozef Paulovič
10 rokov
Marián Solčiansky
10 rokov
Peter Horák
15 rokov
Peter Polák
15 rokov
Ján Bóna
10 rokov
Štefan Koprda
10 rokov
Martin Sojka
10 rokov
Karol Kolompár
10 rokov
Karol Bukovský
10 rokov
Jaroslav Bystrický
10 rokov
Jozef Lapacík
10 rokov
Jozef Bajnek
10 rokov
Peter Skačan
10 rokov
Marián Bystrický
10 rokov
Jana Koklesová
10 rokov
Miloslav Petrovič
10 rokov
Norbert Baláž
10 rokov
Miroslav Kováč
10 rokov
Michal Pavlovič
25 rokov
Július Šranko
25 rokov
Anna Ješková
25 rokov
Vladimír Nizl
30 rokov
Daniela Račeková
35 rokov
Boris Stolár
25 rokov
František Vrba, Ing. 10 rokov
Ľubica Blehová
10 rokov
Štefan Fabian
10 rokov
Životné jubileá MAV:
Maratin Vojtek
Viera Mesárošová
Miroslav Oslanec
Pavol Keméň
Ľubomír Gajdošík
Pavol Čereš
60 rokov
50 rokov
50 rokov
50 rokov
60 rokov
60 rokov
BLAHOŽELÁME
V týchto dňoch sa dožíva 50 rokov
života náš priateľ a bývalý kolega
Ing. Tibor Zuzula.
K tomuto životnému jubileu mu želajú
veľa zdravia a rodinnej pohody
bývalé kolegyne a kolegovia z MAV.
Ing. T. Zuzula s manželkou Helenou.
Prinášame vám pár tipov, aby ste sa vyhli stresu, či
čakaniu v nekonečných radách, panike v nákupných
centrách a lámaním si hlavy nad vianočnými
darčekmi. Ak nepatríte k tým, ktorí deň pred Štedrým
dňom kúpia ponožky, či lákavo zabalené balíčky
kozmetiky, len aby si odškrtli položku z dlhého
zoznamu, nechajte sa inšpirovať...
1. Určite si sumu, ktorú chcete na darčeky minúť.
Nezabudnite, že okrem vianočných darčekov vašu
peňaženku zaťažia aj ďalšie výdavky. Môžu nimi byť
vianočný stromček, baliaci papier, potraviny. Taktiež
majte na pamäti, že existuje množstvo darčekov, ktoré
potešia a nestoja takmer nič.
2. Pripravte si zoznam ľudí, ktorých chcete
obdarovať.
3. Do zoznamu si napíšte tipy na darčeky. Ak vám pri
niektorom mene nenapadne žiaden darček, nechajte si
medzeru. Neskôr sa k tomu vrátite.
4. Zistite si ceny. Ak zatiaľ nemáte predstavu o cenách,
zapnite si internet a skúste nájsť požadovaný vianočný
darček. Nekupujte hneď v prvom e-shope, využite
porovnávače, prípadne zľavové portály. Môžete tak
ušetriť desiatky eur.
5. Termín. Nezabudnite, že dodacie lehoty niektorých
e-shopov môžu byť niekoľko týždňov a preto si to
nenechávajte na poslednú chvíľu. Pri nákupe si overte,
či je možné po sviatkoch tovar vymeniť za iný. Vyhnete
sa tak nepríjemnostiam.
Tipy na darčeky
Ako ma mnohí poznajú, patrím medzi tých, ktorí si
potrpia na kreatívne darčeky, také, na ktorých si dá
človek záležať. Darčeky pre mňa musia byť osobné,
originálne, nápadité. Pri nich sa vždy totiž ukáže,
koľko času obdarujúci venoval výberu, baleniu, a ako
veľmi mu na tom druhom záleží. A čo v dnešnej
uponáhľanej dobe môže byť väčším darom, ako čas
venovaný tomu druhému? Je najjednoduchšie prísť do
obchodu, kúpiť pr vú marketingovo lákajúcu
„vychytávku“ a darovať ju „aby bol kľud“ niekomu
blízkemu. Takéto darčeky možno potešia, ale nemajú
inú, ako materiálnu hodnotu.
Pre deti: Neterka (4r.) a synovec (2r.) sú typické deti
milujúce rozprávky a rozprávkové postavičky. Keďže
hračiek majú mnoho, rozhodla som sa spojiť to, čo
majú radi do niečoho praktického a výsledkom sú
pyžamká s ich najobľúbenejšími rozprávkovými postavičkami. Neterkina naj postavička je myška baletka –
Angelina Ballerina. Synovec zas miluje malého modrého zajka z nemeckej rozprávky. Žiadna z týchto postavičiek však nie je tak známa, aby už bola hotová na
nejakom výrobku, textile, alebo ako hračka. Tak som ju
dala jednoducho vyrobiť. Našla som jej obrázok v plnej
kvalite a objednala pyžamá. Pri výbere
pyžamiek som sa orientovala na
také, ktoré by ladili s farbou
postavičky, majú priestor na
obrázok, sú pekné, z dobrého materiálu a v potrebných veľkostiach. Podarilo sa mi nájsť presne to,
čo som hľadala. Výsledok je takýto
Pri výbere ďalšieho
darčeku som sa orientovala na niečo rozvíja-
vianočné
júce detskú fantáziu a zručnosti. Každé dieťa miluje
vyfarbovanie jeho obľúbených rozprávkových
postavičiek, rado vyfarbuje princezné, autá, alebo
zvieratá. A keďže som chcela mať všetky ich obľúbené
postavičky pokope, rozhodla som
sa opäť vyrobiť
omaľovánku sama. Našla som teda postavičky z ich
najobľúbenejších
rozprávok a vytvorila omaľovánku a
vystrihovačku. Jednoduché a nestojí takmer nič.
Pre malých i veľkých: Keďže sa snažím tradície a
pekné zvyky v našej rodine udržiavať, mojím ďalším
darčekom je vlastnoručne vyrobený Adventný
kalendár. Postačí len trochu fantázie, ihla, niť, zvyšky
látky, nožnice a papier. Kartón som obalila červenou
látkou, ušila biele vrecúška, fixkou očíslovala, prišila k
červenému podkladu a potom zostalo už len ušiť hlavu
a ruky snehuliačika. Ako výplň som použila zvyšky
látky, ktoré mi ostali po vystrihovaní jednotlivých
skupiny. Keďže mnoho pesničiek z jeho mladosti sa mi
nepodarí vždy zohnať a nachádzajú sa len v pivnici,
dôsledne uschované v zaprášenej
krabici s platňami,
rozhodla som sa tento
rok pre r ieš enie,
ktoré ho určite poteší. Gramofón. Na
trhu je obrovský výber
gramofónov rôznych značiek, funkcií a dizajnu.
Mamu určite
poteší poukážka
na masáž, saunu a procedúry
na uvoľnenie
stuhnutého
svalstva a odstránenie blokády chrbtice, keďže ju posledné dni trápia tieto zdravotné ťažkosti.
Ďalším vhodným darčekom môže byť dobrá kniha,
spoločenská hra, víkendový pobyt. Toho, kto je hrdý na
svoju domácu pálenku určite potešia pekné fľaše s
vlastnými etiketami, záhradkárov potešia
nové záhradkárske pomôcky, stroje,
športovcov napríklad hodinky na meranie tepovej frekvencie, či permanentka
do fitka - všetko závisí od individuálnych záľub obdarúvaného. Ak naozaj
dobre nepoznáte jeho vkus, vyhnite sa radšej
darčekom ako sú parfémy, kozmetika, či oblečenie.
dielov. Keďže tento darček je
pre moju – už dospelú
kamarátku, ktorá sa dala na
dlhú a náročnú cestu pozitívneho myslenia, za čo má môj
obdiv, nenapĺňala som ho sladkosťami, ale na každý deň som
do vrecka vložila jednu
pozitívnu, motivačnú
myšlienku. Napríklad: „Nesnaž sa stať človekom úspechu, ale
človekom hodnôt“, „Prekážky sa obyčajným ľuďom
stavajú do cesty preto, aby z nich urobili ľudí neobyčajných.", „Rozhodni sa, aký budeš mať deň, skôr než
zistíš aké je dnes počasie.“ Opäť darček, ktorý nestojí takmer nič a je priamo šitý (tentokrát doslova a do
písmena) na obdarovaného...
Pre dospelých: Keďže otec je milovníkom hudby
svojej mladosti, vždy ho poteší CD jeho obľúbenej
Pre najstarších: rovnako
aj tu záleží od individuálnych potrieb a záľub,
môže to byť napríklad
praktická taška na kolieskach, sada kvalitnej čokolády, papuče s protišmykovou podrážkou, bezdotykové svetlo, či fotokniha s deťmi, vnúčatami, pravnúčatami.
Bez ohľadu na to, aký darček sa rozhodnete darovať,
či kúpený, či vlastnoručne zhotovený, nezabúdajte na
to, že Vianoce sú hlavne sviatkami radosti, pokoja a
lásky, kedy sa všetko nachvíľu zastaví, čas kedy si má
človek uvedomiť, čo v živote má najväčšiu hodnotu a
vychutnať si tie chvíle naplno. Verím, že si počas
vianočných sviatkov oddýchnete, užijete si chvíle
strávené v kruhu svojich najbližších a načerpáte
pozitívnu energiu do ďalšieho roka.
Krásne a šťastné Vianoce a všetko dobré v Novom
roku!
Blahoželanie
mladomanželom
Na spoločnú cestu životom
vykročili
Ing. Ladislav Haberman,
ktorý pracuje na oddelení
controllingu vo Vrábľoch a
Ivana Krošláková.
Pri tejto príležitosti im želáme
prežitie veľa krásnych šťastných
spoločných chvíľ.
Matador EXPRES - mesačník skupiny Matador, Vydáva Matador Group, Streženická cesta 45, Púchov
Šéfredaktor: Mgr. Peter Havetta - [email protected], Editor, redakčná rada: Mgr. Eva Trubíniová, Grafika a tlač: Stargraphix.sk
Ing. Naďa Backová
Download

Matador Expres 09/12 Matador_Expres_2012_09