Noviny zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
Ročník VIII, Číslo 2 | 1.marec 2013
Kolektívne vyjednávanie
a Kolektívna zmluva
pre rok 2013
V mesiacoch november a december 2012 prebiehalo
počas niekoľkých stretnutí v spoločnosti MATADOR
Industries, a. s. kolektívne vyjednávanie. Nieslo sa v
duchu hľadania kompromisov a možností vytvorenia
novej platnej a predovšetkým motivujúcej zmluvy.
výsledku spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
pričom v prípade prekročenia
plánovaného hospodárskeho
výsledku za hodnotené obdobie môže predstavenstvo
spoločnosti rozhodnúť o výplate dovolenkového príplatku až
do výšky 120% zo základnej
zložky mzdy.
Zvýšené príplatky a mzdové
zvýhodnenia:
ź za prácu v noci a nočných
Výsledkom bolo schválenie a podpísanie novej
Kolektívnej zmluvy na rok 2013 predstavenstvom skupiny Matador, predsedom predstavenstva Ing. Martinom Kelem, podpredsedom
predstavenstva Ing. Miroslavom Klabníkom,
PhD. a predsedom odborov ZO OZ KOVO
Jozefom Sýkorom.
zmenách
ź za prácu v sťažených podmienkach
ź príplatky za zmennosť budú vyplatené na
všetky odpracované hodiny
ź odmena za pracovnú pohotovosť
ź odmena pri príležitosti pracovných jubileí
Prinášame Vám v najdôležitejšie zmeny v jed- ź odmena pri príležitosti udelenia Jánskeho
plakety
notlivých ustanoveniach a článkoch novej
Kolektívnej zmluvy pre rok 2013:
S plným znením „Kolektívnej zmluvy“
V roku 2013 bude vyplatený dovolenkový platnej od 01.01.2013 sa zamestnanci môžu
príplatok všetkým zamestnancom spoločnosti oboznámiť na intranetovej stránke:
na úrovni 60% zo základnej zložky mzdy vo \\ntsrv1\Legislativa_MAG\Legislativa_MA
väzbe na splnenie plánovaného hospodárskeho D\SMER\KZ2013
Výsledky prieskumu postojov zamestnancov
Matador Industries, a.s.
V MID prieskum identifikoval v štýle riadenia
kultúru, ktorá zdôrazňuje pravidlá, plnenie príkazov, riadenie viac cez kontrolu než prostredníctvom kontextu a zmyslu činnosti. Pre výrobný
sektor nejde o netypické zistenie. Manažment
MID však prejavil ambíciu formovať štýl viac
orientovaný na vysvetľovanie cieľov, kontextu
vykonávaných úloh, vytváranie priestoru a pre
Pracovníci dubnickej fabriky vidia svoju firmu
ako úspešnú a perspektívnu, sú na prácu pre MID
hrdí, vzbudzuje v nich pocit istoty. Určitou rezervou je priestor pre odbornú a kariérnu sebarealizáciu. Väčšinu páli spôsob nefinančného
ohodnotenia zo strany priameho nadriadeného,
férovosť rozdeľovania úloh a hodnotenia výsledkov (veľmi to však závisí na konkrétnom pracovisku).
Zamestnanci sú na firmu hrdí,
rezervy v nefinančnom oceňovaní
Ako to u nás chodí? Akým štýlom nás nadriadení riadia,
oceňujú, vedú? Stotožňujú sa zamestnanci s firmou?
Čo nás v práci motivuje a čo naopak demotivuje?
To bolo témou prieskumu postojov zamestnancov,
ktorý v priebehu novembra 2012 realizovala spoločnosť
Armstrong Competence Consulting v Matador Holding, a.s.
a Matador Industries, a.s. Dubnica nad Váhom.
väčšiu samostatnosť a iniciatívu zamestnancov pri
plnení úloh.
Zamestnanci MID nie sú spokojní s existujúcim
stavom spolupráce. Cítia, že spolupatričnosť a tímový duch by mali byť výraznejšie a že existuje
sklon izolovať sa do menších skupín, resp. len na
svoju vlastnú úlohu. S informáciami o dianí v organizácii, ktoré dostávajú, sú v zásade spokojní , aj
keď vnímajú napríklad ich obmedzenie len pre
určité pozície. Najmenej sú spokojní s informáciami o aktivitách spolupracujúcich pracovísk.
Zamestnanci považujú za najdôležitejšie v motivovaní ľudí - okrem financií - pracovné prostredie,
pracovnú atmosféru, jasný a viditeľný prínos svojej práce a jej uznanie a ocenenie. Ale práve s uznaním a ocenením svojej práce sú súčasne dosť nespokojní. Zistenia z prieskumu jasne naznačujú
kľúčovú úlohu manažmentu (od top-manažmentu po prevádzkový manažment) pri motivovaní a angažovaní ľudí, čo vedie k rastu výkonnosti
a súčasne spokojnosti zamestnancov.
Najdôležitejšie motivačné faktory – MID
Pracovné prostredie (miestnosť, svetlo, fyzické podmienky ...)
Pracovná klíma/atmosféra
Jasný, viditeľný prínos mojej práce
Uznanie a ocenenie mojej práce
Faktory najväčšej nespokojnosti - MID
Pracovné prostredie (miestnosť, svetlo, fyzické podmienky ...)
Uznanie a ocenenie mojej práce
Vybavenosť miesta pre prácu (technická, nábytok ...)
Množstvo a kvalita informácií
%
50
34
27
26
%
32
28
27
25
pokračovanie na strane 2
So vznikom Česko-Slovenska začala
značka Matador budovať ďalšiu kapitolu
svojej histórie. V prvej polovici tridsiatych rokov 20. storočia dochádza ku
zmenám hlavných akcionárov spoloč-
Bratislavská továreň sa stala pobočkovým závodom hlavnej pražskej továrne.
V roku 1935 vypukol v pražskej továrni
na Vysočanoch rozsiahly požiar, ktorý
úplne zničil výrobné objekty a zariade-
Značka Matador
má viac ako 100 rokov
nosti Matador, čo malo vplyv aj na
zmenu názvu spoločnosti a jej výrobkov.
V rokoch 1924 – 1926 sa všetky výrobky
predávali pod značkou SEMPERIT –
MATADOR. Avšak v r. 1926 bol potvrd e n ý p ô v o d n ý n á z o v z r. 1 9 2 0
MATADOR gumové a balatové závody,
úč. spol. Do roku 1931 bola spoločnosť
jediným výrobcom pneumatík v ČeskoSlovensku.
V roku 1932 dochádza k fúzii s Pražskou
továrňou na gumové zbožie, a.s. do spoločnosti MATADOR, pryžové závody
Praha, a.s. a v roku 1933 sa sídlo riaditeľstva presunulo z Bratislavy do Prahy.
nia. Výroba sa tak presťahovala do
Bratislavy – Petržalky a s ňou aj 250 zamestnancov, prevažne nemeckej národnosti. Továreň v Bratislave sa stala
najväčším výrobným závodom spoločnosti MATADOR. Rozšírila sa výroba
pneumatík, podlahovej krytiny i rôznych druhov spotrebného tovaru z
gumy, ako boli športové potreby, vyhrievacie fľaše a hračky. Začala sa výroba
plynových masiek a brzdových obložení.
V Bratislave bola vyrobená aj prvá
česko-slovenská terénna pneumatika
značky MATADOR – GOLIATH. V roku
1937 otvorila spoločnosť v Bratislave dve
dený do zoznamu trofejnej vojnovej
koristi sovietskej armády. Z továrne
osloboditelia vyviezli stroje a ďalšie
technické zariadenia, pričom pri uvoľňovaní strojov neraz
používali výbušniny.
V dôsledku explózií sa
porušila statika viacerých budov a vznikli tak
oveľa väčšie škody ako
p o č a s v oj ny. Po č a s
trvania „trofejného konania“ zhabali aj všetky
dôležité stroje, suroviny,
polotovary a tovar ukrytý v Petržalke a okolí.
Vyrabovaná továreň
nebola schopná prevádzky. Obnova
výroby sa s veľkými ťažkosťami začala až
koncom roku 1945. Nové stroje privážali do továrne najmä z českého pohraničia a začiatkom roka 1946 aj z niektorých skladov vojnovej trofejnej koristi
sovietskej
armády na území Slovenska.
Ďalšia pohroma nastala po obsadení
petržalskej továrne sovietskou armáZdroj : 100 rokov Matadoru
Tatra 87 - vyrábala sa v rokoch 1936 - 1950 dou. Podnik bol, údajne omylom, zara-
predajne, v ktor ých sa predával
spotrebný tovar vlastnej produkcie.
Úspešný rozvoj spoločnosti násilne
prerušili medzinárodné udalosti v r.
1938. Rozhodnutím mníchovskej
konferencie štyroch európskych mocností Nemecka,
Veľkej Británie, Talianska a
Francúzska muselo ČeskoSlovensko odstúpiť Nemecku
takmer tretinu svojho územia.
Patrila sem aj bratislavská Petržalka so
závodom MATADOR, ktorý sa tak
ocitol na území iného štátu. Závod
pričlenili do spoločnosti Semperit,
rakúsko-americké pryžové závody, a.s.
Na ďalších sedem rokov sa petržalský
MATADOR zmenil na Semperit. Počas
ne me cke j okup á c i e pr a c ov a l o v
petržalskom závode približne 2 000 zamestnancov. Z toho bolo
asi 600 slovenskej národnosti, ktorí tam denne
dochádzali za prácou z
územia Slovenskej republiky. V prieb ehu
vojnových rokov prešla
továreň na vojnovú výrobu pre potreby nemeckej
armády. Vyrábali sa tu
plynové masky, benzínové nádrže pre lietadlá,
akumulátorové skrine a
množstvo rozličných gumových vložiek
a tesnení pre potreby vojnového námorníctva a letectva. Tesne pred skončením
2. svetovej vojny stihli nemeckí majitelia
odviesť veľkú časť výrobných zariadení,
surovín a hotových výrobkov.
02
Matador EXPRES
03
Matador EXPRES
02
dokončenie zo strany 1
Predstavujeme
Čo vás najpozitívnejšie ovplyvnilo pri
výbere kariéry alebo všeobecne v
živote?
Určite Ekonomická univerzita a
študentské roky s tým spojené. Väčšinu
času svojej profesionálnej kariéry som
strávil v bankovej sfére, takže tá mala
rozhodujúci vplyv na dianie okolo i vo
vnútri mňa. V neposlednom rade to bol
aj výber ženy, neskôr manželky, pretože
to dodá každému chlapovi ďalšiu
dimenziu.
Spĺňa dnešná pozícia vašu predstavu z
mladosti o tom, čím ste chceli byť?
Počas štúdia na vysokej škole som sníval
o práci v banke, v tom čase to bolo
firemné obchodné centrum v rodnom
meste, Spišskej Novej Vsi. Táto
predstava sa naplnila, avšak v Bratislave.
Vývoj ma neskôr posunul do leasingu,
kde som prežil doteraz najvzrušujúcejšie roky svojej kariéry. Súčasná
pozícia je vrcholom
finančníka, keďže
ponúka i vyžaduje
všetko, čo moderný
finančný manažment obsahuje.
Nesmierne si vážim
rozvojové zámery celej skupiny a verím,
že finančný úsek nájde riešenia, ako tieto investície zrealizovať.
Aké vlastnosti sú pre úspech v práci
podľa vás najdôležitejšie?
Odbornosť, flexibilita, komunikácia,
schopnosť a snaha počúvať a učiť sa nové
veci.
Kam by ste sa tento rok v práci chceli
posunúť, čo je pre vás prioritou?
Prioritou je vybudovať stabilný profesionálny tím ľudí, schopný finančne
pokryť aktuálne a strategické zámery
skupiny MATADOR a priniesť nové
pohľady a reakcie na dianie okolo nás.
Ak by ste si v dejinách
ľudstva mali vybrať, s
kým by ste šli rád na
večeru a prečo?
Bol by to Alan Greenspan, americký
ekonóm a bý valý dlhoro čný š éf
amerického Federálneho rezervného
systému. Témou by bola menová
politika amerického FEDu, finančná
kríza, jeho pohľad na euroval a
predikciu globálneho ekonomického
vývoja.
Čo je pre vás v živote najväčším
zážitkom?
Najväčším zážitkom bol prvý pohľad a
dotyk narodenej dcéry v marci 2001.
Vznik nového života je tak úchvatný, že
mu ťažko niekto odolá.
rezervy v nefinančnom oceňovaní
Matador Holding, a.s.
Pre zamestnancov Matador Holding, a.s.
je typická orientácia skôr na ciele a koncepcie, než na striktne dané pravidlá a
postupy. Vnímajú, že problémy sa riešia
inovatívnym spôsobom a že novátorstvo
je vo firme vítané. Popisujú prítomnosť
priestoru pre samostatnosť a iniciatívu
(aj keď konečné slovo v rozhodovaní má
aj v menej dôležitých otázkach nadriadený).
Výhrady však majú k dobrej spolupráci v
rámci organizácie (v tomto prípade celej
skupiny Matador) – zamestnancov
Matador Holding, a.s. to pomerne silne
demotivuje.
Sú hrdí na svoju firmu, veria jej úspešnosti, vážia si správanie firmy voči ľu-
odborným rastom a kariérnym postupom. Pritom práve faktor „odborného
rastu“ je pre motiváciu zamestnancov
veľmi dôležitý.
Veľký význam zamestnanci prisudzujú
výkonu nadriadených v oblasti vedenia
ľudí, uznaniu a oceňovaniu práce. Spokojní sú s tým len čiastočne: nadriadených považujú za férových a ľudských ,
organizovanie práce zo strany priameho
nadriadeného je hodnotené vysoko. Keď
sa však obzerajú okolo seba, vo všeobecnosti s „jasnou organizáciou práce“ panuje skôr nespokojnosť.
Naopak pozitívnu rolu v motivácii zohráva odbornosť nadriadených – zo
všetkých 27 motivačných faktorov s ňou
vládne najväčšia spokojnosť, pričom je
pre zamestnancov mimoriadne dôležitá.
Najdôležitejšie motivačné faktory - Matador Holding, a.s.
%
36
36
33
31
Odborný rast
Odborná úroveň mojich nadriadených
Štýl a schopnosti mojich nadriadených v oblasti vedenia ľudí
Uznanie a ocenenie mojej práce
Faktory najväčšej nespokojnosti - Matador Holding, a.s.
%
44
31
31
28
Množstvo a kvalita informácií
Jasná organizácia práce
Dobrá spolupráca v rámci organizácie
Odborný rast
TEAMBUILDING TALENTOV
Riadiaca kultúra
II. ročník talentov absolvoval 2 - dňový workshop zameraný
na vzájomné spoznanie sa členov tímov, budovanie motivácie
a spoločného tímového ducha pred riešením projektov.
MID
33,33
Sociálna kultúra
Zapojenie
MID
Otvorená
Uzavretá
33,33
Komunikácia
nachádzajú svoje uplatnenie vo výrobnej
praxi a podnik má dostatok absolventov
škôl, ktorí sú dobre pripravení po odbornej stránke a už poznajú pracovné podmienky v spoločnosti.
V nasledujúcom školskom roku 20132014 sa spolupráca so školou ešte viac
upevní. Podnik sa metodicky podieľa na
príprave projektu „Moderná stredná
škola“, ktorý by mal byť realizovaný v
Strednej odbornej škole vo Vrábľoch.
Obsah vzdelávania odborných predme-
Aktívne - tímové
0,00
-33,33
-33,33
Holding
0,00
Pasívne - izolácia
33,33
Výkonová kultúra
Riadenie výkonov
Pro-aktívne
MID
Holding
Decentralizované
tov bude upravený podľa požiadaviek
MATADOR Automotive Vráble a rozsah
odbornej praxe žiakov školy v priestoroch podniku sa ešte zväčší.
PH
Centralizované
33,33
Rozhodovanie
Strojársky priemysel na Slovensku má riadených strojov. Žiaci strednej odbornedostatok mladých strojárov, ktorí sú nej školy každoročne chodia na odbornú
vyučení v odbore. Matador sa snaží ten- prax do MATADOR Automotive Vráble.
to problém riešiť úzkou spoluprácou so Tu, pod odborným vedením skúsených
strednými odbornými školami.
pracovníkov – tútorov, získavajú
Už dlhšiu dobu zaznieva z odborných potrebné pracovné návyky, odborné
strojárskych kruhov vavedomosti a skúsenosti.
rovný hlas, že na SlovenPodnik za odvedenú
sku začína byť nedostaprácu žiakov platí škole
tok mladých strojárov,
dohodnutú odmenu a
ktorí sú vyučení v odbožiaci z nej dostávajú
re. Systémové kroky,
pomernú časť, ktorá ako
ktoré sa snaží robiť vláda
vreckové nie je
Budova SOŠ vo Vrábľoch
a jednotlivé ministerstvá,
zane db ateľná.
to je beh na dlhé trate. Čas, ktorý sa na Počas praxe majú žiaci zabezSlovensku stratil zdecimovaním odbor- pečené stravovanie v závodnej jených učilíšť, ktoré patrili pod jednotlivé dálni, za tých istých výhodných
podniky, sa bude nahrádzať len ťažko. podmienok, ako každý zamestMatador sa snaží riešiť tento problém čo nanec MAV. Tí najlepší bez probnajužšou spoluprácou so strednými lémov nachádzajú po skončení
odbornými školami, ktoré sa nachádzajú školy uplatnenie v podniku na
v sídlach jeho podnikov.
pozíciách, ako je zoraďovač,
Vo Vrábľoch je to spolupráca so Stred- nástrojár, strojný alebo elektro
nou odbornou školou vo Vrábľoch, ktorá údržbár.
vychováva strojársku mlaď v učebných Takáto forma spolupráce je prosodboroch obrábač kovov, strojný mecha- pešná pre všetky zúčastnené strany.
nik, nástrojár a študijných odboroch Škola nemusí mať obavy, že sa jej žiaci
mechanik nastavovač a mechanik elek- neuplatnia na trhu práce. Absolventi
trotechnik. V tomto roku k nim pribudol školy, ktorí majú záujem pracovať a ďalej
aj študijný odbor mechanik číslicovo sa odborne rozvíjať, bez problémov
0,00
-33,33
-33,33
No, je toho dosť. Ja sa viem venovať a pritom baviť pri mnohých činnostiach. Či už
pri oprave automobilov a motocyklov, tiež
sa dobre odreagujem pri práci v záhrade,
práci z drevom, ale také naj záľuby, ktorým
som sa venoval bol asi chov koňa, psov a v
súčasnosti maľovanie technikou airbrush.
A čo kone? Je to náročný koníček?
Pravidlá
Matador má záujem o mladých strojárov
Peter, môžeš mám vymenovať všetky
koníčky, ktorým si sa venoval, alebo
aktuálne venuješ?
0,00
0,00
-33,33
poznajú ako človeka, ktorý má vo voľnom čase veľa záujmov. Bavia ho práce okolo rodinného domu,
choval psov i kone, venuje sa zaujímavej maliarskej technike, tzv. airbrush. Počas nášho rozhovoru
nám čo-to o sebe a svojich záľubách porozprával.
V súčasnosti už mám doma iba jedného
psíka plemena shih-tzu, ale v minulosti
som okrem tohto plemena choval aj francúzskych buldočkov a mopsov, ešte ako tínedžer som choval boxera. Keďže sú to
zvieratá a potrebujú denne veľa starostlivosti a času, čo v dnešnej dobe je občas
problém, tak sa tomu už nevenujem. Práve
preto som si našiel iné záľuby. Také, ktorým
sa môžem venovať keď mám čas a náladu.
-33,33
Holding
Peter Sádovský pracuje ako technológ lisovania na výrobnej technológii vo Vrábľoch. Kolegovia ho
Ciele - koncepty
33,33
kolegami a utuženia vzťahov aj s ľuďmi,
ktorých nevidíme každodenne. Ešte raz
vďaka za skvelú organizáciu.“ – hovorí
Jana B o ďová, člen t ímu
Procesná mapa MID.
Workshop splnil aj všetky
naše očakávania a talenti sa
teraz môžu spoločne vydať na
náročnú cestu riešenia
projektov.
BZ
Čo ste možno nevedeli o...
Ako to bolo s chovom psov? Akých
psov máš teraz doma a aké druhy si
choval?
Smerovanie
Riešenie problémov
V mesiaci február absolvovali naši talenti
druhého ročníka motivačný workshop,
ktorého hlavným zameraním bolo
spoznanie sa členov jednotlivých tímov a
prebudenie ich spoločného tímového
ducha. Stretnutie sa nieslo v duchu hier a
zábavy v príjemnom prostredí hotela
Senec.
„Bol to vynikajúci teambuilding, veľká
vďaka organizátorom. Bolo to dynamické,
nápadité a určite sme mali možnosť navzájom sa spoznať pri rôznych športových
aktivitách.Takýto typ teambuildingu by
mohol bývať aj do budúcna. Myslím, že je
to vynikajúca forma spoznania sa s
pracov-
Inovatívne
Ing. Miloš Bikár nastúpil na pozíciu finančného riaditeľa Matador Holding a.s. od
1.2.2013. Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko otázok.
Máte nejaké hobby, záľubu, ktorá vás napĺňa v
súkromí?
Zo športu tenis, plávanie
a horskú turistiku, novou
záľubou je skialpinizmus. Avšak neostáva mi
na tieto aktivity veľa
času, keďže primárne sa
vo voľnom čase venujem
rodine a deťom.
Konvenčné
Ing. Miloš Bikár
ďom. Vo väčšom stotožnení
Zamestnanci sú na firmu hrdí, níkov s firmou bráni nižšia spokojnosť s
0,00
Re-aktívne
33,33
Kone? Kone sú najkrajšie zvieratá aké
poznám. Sú inteligentné a veľmi vďačné.
Hovorí sa, že pri koňoch sa človek môže
učiť celý život a je to pravda. Je veľmi dôležité rozumieť im a vedieť sa k nim správať,
v opačnom prípade sa stáva, že z nich môžete vychovať aj nepríjemné a agresívne
zvieratá. Podľa môjho názoru sú zvieratá
obrazom svojho majiteľa. Stretol som totiž
aj také kone, pri ktorých sa človek musel
mať na pozore. Také kone sú výsledkom
správania sa jeho majiteľa. Koňa totiž nikdy nesmiete fyzicky potrestať bez toho, aby
tomu rozumel. Ja si pamätám, ako som
zbieral skúsenosti v tomto smere a aj keď sa
v knižkách písalo, že nie je vhodná
kombinácia začiatočník chovateľ a mladý neosedlaný kôň.
Mne sa podarilo mladého koňa naučiť zniesť
sedlo a jazdca bez
úrazu jedného, či
druhého. Takisto si
živo pamätám na
moju prvú skúsenosť s
týmito zvieratami, keď
som sa chodil učiť jazdiť, teda
vtedy aspoň udržať sa v sedle. Bolo to na
jednom ranči, kde som dostal koňa najväčšieho aký tam bol. Bol to asi 800 kilový
valach so širokým chrbtom a čudoval som
sa prečo práve ten. No potom som pochopil – bol to starý, vyše 20 ročný kôň a bol
tiež využívaný pre terapeutické účely. Jazdievali na ňom postihnuté deti. Môj zážitok spočíval v tom, že pokiaľ ste v živote
nesedeli na chrbte takéhoto zvieraťa, tak si
asi ťažko predstavíte, aký problém je
udržať stabilitu.
Keď sa pod vami
všetko hýbe a musíte neustále kontrolovať ťažisko
svojho tela. Pamätám si, prvýkrát
keď sa kôň rozbeh o l d o k lu s u .
Pokiaľ sa neviete
zladiť s jeho pohybom (vystupovať zo sedla na
pravú, či ľavú nohu zvieraťa), tak vás to
rozhádže a dopadáte vlastne do
protipohybu jeho chrbta. Po chvíli
stratíte rovnováhu a môžete ľahko
spadnúť. Zážitok spočíva v tom ako
to ten kôň vycítil. Spomalil a zrýchlil podľa potreby vyrovnania mojej
stability. Nedokážu to všetky kone,
ale niektoré to v sebe majú. To bol
môj prvý a veľký zážitok... Odvtedy obdivujem a mám rád tieto
zvieratá. Ďalšie skúsenosti som
zbieral pri vlastnom chove, kde
som vychádzal z odborných kníh
o chove a praktizoval som tieto
teoretické poznatky. Čo si pamätám nemal som žiadne väčšie
problémy s učením tohto zvieraťa. Vychádzal som napríklad z informácie, že kôň sa
snaží napodobňovať človeka. To mi pomohlo naučiť ho k povelu krok a klus. Pri
povele krok vykročíte a on vás nasleduje a
tak isto pri povele klus, stačí začať klusať a
kôň vás nasleduje. Týmto povelom pochopil už po pár pokusoch bez problému.
Potom stačí už len používať tieto povely.
Takisto bez problémov som ho naučil
zniesť sedlo a tiež jazdca. Ako prvé bolo
oboznámenie ho z predmetom (sedlo),
ukázať mu ho, prevesil som mu ho v stajni
v jeho blízkosti, preskúmal ho a potom
pomaly, bez rýchlych pohybov som mu ho
položil na chrbát. Po niekoľkých dňoch
som mu začal upínať remene pod bruchom a každý deň pevnejšie uťahoval. Nasledovala chôdza s prázdnym sedlom.
Potom zo záťažou a nakoniec vysadnutie
do sedla. Všetko prebiehalo bez problémov a keďže už poznal verbálne príkazy
krok a klus, nebol problém dostať ho do
pohybu a pritom začať výcvik na neverbálne ovládanie. Je to vlastne
rôzne vytváranie
tlakov nôh na
telo zvieraťa, s
posunom ťažiska svojho
tela, práca s
vôdzkami, ale
to je na dlhé rozprávanie. Dôležité je
vytvorenie si vzťahu zo zvieraťom a on vám
potom dôveruje. Je to krásny pocit venovať
sa takému zvieraťu a sedieť v sedle.
Akých koňov si choval?
Ja som choval arabskú kobylu plemena
shagya arab. Je to kôň menšieho vzrastu
temperamentnej povahy, vytrvalý a obratný. Využíva sa na rekreačné jazdenie a chovatelia sa s nimi zúčastňujú na rôznych
westernových súťažiach.
Čo všetko vyžaduje taký koníček?
Skúsil som to a začal som sa tomu venovať.
Technika ma oslovila a hlavne som spoznal
veľa rôznych ľudí, s ktorými sme si
vymieňali skúsenosti. V tom čase to bolo
na stránkach Airnews.cz. Tu sa mohol
človek stretnúť s rôznymi „šialencami“
tejto techniky až po administrátora týchto
stránok, s ktorým sa poznám a dodnes si
niečo napíšeme. Tento priateľ už dnes má
svoju druhú stránku a vlastný časopis
(Airbrush magazín), kde ma oslovil pri
začiatkoch o príspevky do magazínu.
však dosť
vysoká. Čo
sa týka
techniky a
postupov dosahovania
niektorých efektov, to ani nebudem rozoberať. Je
to téma veľmi široká. Je to
zaujímavý spôsob maľovania a vďaka nemu som spoznal výborných
maliarov. Taktiež dnes pravidelne dostávam pozvánky vystavovať či už na AAF
Praha alebo podobnej výstave ktorá sa
koná aj v Bratislave. No zatiaľ som neprijal
ani jednu ponuku na prezentáciu. Beriem
to len ako koníček.
Hlavne veľa času a trochu peňazí na stravu.
Takisto aj priestorové náklady, kde
potrebujete zabezpečiť výbeh pre pohyb
koňa. Nemôžete koňa držať len v stajni.
Takže to boli moje začiatky, keďže som v
Vieme o tebe, že maľuješ obrazy te- tom pokračoval a na kvalitné obrazy som
chnikou airbrush. Popíš nám ju a i to potreboval aj kvalitnejšie farby a striekaako si sa k nej dostal.
cie perá, začal som si objednávať nové
pomôcky. U nás sú tieto veci dosť drahé a
keďže táto technika je rozšírená najviac v
Amerike, začal som ich kupovať z USA cez
Čo najradšej maľuješ?
internet. Cena v tom
Najradšej
maľujem portréty. Je to vlastne
čase bola polovičasi
najťažší,
alebo na detaily najnáročnejší
ná ako u nás.
smer pri tejto, alebo aj pri inej technike.
Čo je airbush alebo americká retuš? Je to technika
nanášania farby pomocou
vzduchu, teda vlastne
striekanie. Používajú sa na to špeciálne
striekacie pištoľky - perá s nádobkou na
farbu pripojené na vzduch. Tieto perá
majú veľkosť trysky od 0.15 mm a preto aj
potrebujú špeciálne farby s jemným
pigmentom. Pri tejto technike existuje
množstvo ďalších pomôcok pre dosiahnutie rôznych efektov. Sú to rôzne maskovacie pásky, šablóny, krivítka atď. V minulosti sa používala táto technika na úpravu fotografií a dnes hlavne auto a motto
tunningu, ale aj ako druh maľovania
obrazov, či maľovanie na telo. Takisto sa
dajú namaľovať obrazy na tričká, steny a
mnohé iné. Samozrejme dôležité sú typy
farieb určené na rôzne podklady. Je to
technika s ktorou sa dá dosiahnuť až fotografická presnosť zobrazenia objektu.
Ja som sa k tejto technike dostal už ani neviem presne ako, ale bolo to asi tak, že som
niečo kreslil (bolo to len také čmáranie s
ceruzkou) a cez internet pri prezeraní art
stránok som objavil airbrush. Akosi ma to
zaujalo a chcel som to skúsiť. Ako prvé som
si objednal čínsku pištoľku značky Fengda,
stála v tom čase 2000
Sk, a obyčajný tuš.
Dnes je to už s cenami trochu vyrovnanejšie. Ako
druhú striekaciu
pištoľ som mal značky Paasche a farby
Createx. Bola to univerzálna pištoľ s výmennými tryskami a ihlami o rôznej
hrúbky (0,2;0,4 a 0,6mm) , ale nebol som s
ňou spokojný pre konštrukčný problém.
Čistenie bolo zdĺhavé. Tak som si nakoniec
zabezpečil jednu z najkvalitnejších značiek
Pre koho maľuješ?
Väčšinou len tak pre seba, alebo niekomu
darujem obraz a v niektorých prípadoch
spravím aj niečo komerčné. Obraz, prilbu,
robil som aj reklamu na auto. Aby bolo na
farby .
Ak by sa chcel niekto tejto technike
maľovania venovať, čo by si mu odporučil? (obchody, pomôcky, www
stránky ...)
Určite nech nahliadne na net. Dnes je k tomuto už dosť webových stránok. Tie prvotné, kde nájdete aj moje príspevky, sú:
http://www.airbrushmagazin.cz
http://www.airnews.cz
v tomto smere. Bola to Iwata HP BP z
tryskou 0,18 mm. Stála vtedy v Česku
okolo 9000 CZK a v USA 150 dolárov. Tu
som potom zbadal aký rozdiel je v kvalite.
Táto pištoľ dokázala rovnomerne nanášať
farbu, dá sa s ňou pri troche zručnosti
pohrať s detailmi a striekať aj jemné linky.
Mojím snom je zakúpiť si striekaciu pištoľ
značky Iwata zo série Mikron. Jej cena je
a na Slovensku je to stránka mojej priateľky, asi najlepšej maliarky tejto techniky u
nás: http://www.airbrush-slavka.wbl.sk
Tam sa o tejto technike dozviete viac.
Máš ešte nejaké koníčky, o ktorých
nevieme alebo ktorým by si sa chcel
venovať v budúcnosti?
Tak hlavne je to maľovanie technikov
airbrush, ale skúsil som aj spray art. Čo je
vlastne maľovanie klasickými sprejmi na
špeciálny lesklý kartón. Je to vlastne rýchla
maľba, obraz sa dá namaľovať aj za pár
sekúnd. Na nete je možné nájsť videá aj k
tejto technike. Využívajú ju pouliční
maliari.
Čo ešte dodať? Už len želanie, aby to
nášmu kolegovi dobre „maľovalo“.
A možno raz v Matadore urobíme
aj výstavu jeho obrazov.
Zhováral sa: PH
04
Matador EXPRES
05
Matador EXPRES
MATADOR Automotive Vráble, a.s. navštívili
pracovníci STU v Bratislave, Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave.
Na fotografii zľava:
J. Sýkora,
Ing. M. Ridzoň, PhD.,
Doc. Ing. J. Bílik, PhD.,
Ing. J. Šugárová, PhD.
Navštívili nás univerzitní
pracovníci STU v Bratislave
KICK OFF ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV
Účastníci druhého ročníka Talent manažment
programu sa úspešne prehupli do jeho
poslednej fázy - rozvojových projektov.
V dňoch 22. a 23. januára sme s našimi
talentami odštartovali ich poslednú fázu
projektu, a to rozvojové projekty. Prešli
nielen vzdelávaním o interných procesoch, ale aj školeniami šitými na
mieru, v podobe školení mäkkých zručností. Momentálne ich čaká najťažšia a
časovo najnáročnejšia fáza projektu, kde
budú musieť spojiť svoje sily v jednotlivých tímoch a ukázať, či sme vybrali do
talent manažmentu tých správnych
zamestnancov.
Na Kick-offe projektov boli talentom
predstavené pravidlá riešenia projektov,
projektové tímy a samozrejme aj
projekty samotné. Realizácia projektov
je nastavená do konca septembra tohto
roka.
Talenti budú svoje čiastkové riešenia
projektov konzultovať s vedením
spoločností a odsúhlasovať si ďalší postup. Na záver výsledky svojej práce odprezentujú vedeniu skupiny Matador.
Fáza riešenia rozvojových projektov je
vyvrcholením programu Talent manažment a po úspešnom absolvovaní tejto
fázy a zhodnotení individuálneho
progresu talentov bude program
zakončený odovzdávaním certifikátov
o abs olvovaní prog ramu Ta lent
manažment.
BZ
Našu spoločnosť navštívila delegácia
STU v Bratislave, z Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave vedená doc. Ing. Jozefom Bílikom,
PhD. Návšteva bola realizovaná v
rámci projektu CEIT stimuly, kde STU
a MAV sú partnermi a garantmi častí
tvárnenie a spájanie.
č. 1 – lisovňa, Jozef Sýkora, ktorý
návštevníkom poskytol odborný
výklad pri jednotlivých procesoch výroby. Jozef Bílik na konci prehliadky
závodu vyzdvihol najmä výrazný posun v technológii výroby k automatizácii v poslednom období. Mohol to
posúdiť, pretože v minulých rokoch
Výrobnými priestormi MAV členov niekoľkokrát navštívil našu spoločnosť
delegácie sprevádzal vedúci prevádzky aj v sprievode svojich študentov.
PH
Marec, mesiac
bezpečnosti práce!
Vážení spolupracovníci, predstavenstvo
spoločnosti MAV, vyhlásilo mesiac
marec za „mesiac bezpečnosti práce“
s cieľom prevencie vzniku pracovných úrazov.
AKO NA TO? Kamarát NAPO nás bude sprevádzať...
Prvý raz som ich uvidel v závodnej jedálni. Raz darmo, ázijskú rasu našinec v našich končinách nemôže prehliadnuť. Tak som sa rozhodol zistiť,
čo ich do nášho podniku priviedlo.
com lisovacích nástrojov v Japonsku,
ktoré dodáva svojim zákazníkom s
kompletným riešením technológie po
celom svete.
Navštívili ste okrem Vrábľov aj iné
mestá na Slovensku ?
Áno, navštívili sme Nitru, kde sme si
pozreli aj Nitriansky hrad a Bratislavu.
Na akej pracovnej pozícii pracujete?
Ja som projektový manažér a Shishido je
Ako trávite svoj voľný čas doma, v Japonsku ?
firmy SK Engineer pracovali bez
poruchy.
Ďakujeme veľmi pekne a prajeme firme
Matador veľa ďalších úspechov na trhu a
Pracovná návšteva z krajiny vychádzajúceho slnka
Dobrý deň, môžete sa nám predstaviť a
povedať našim čitateľom, z akej
spoločnosti ste prišli do MAV?
Dobrý deň, volám sa Kevin Kimura a
vedľa mňa je môj kolega Masahiro
Shishido. Prišli sme zo spoločnosti SK
Engineer, ktorá je významným výrob-
Masahiro Shishido a Kevin Kimura
vedúci výroby.
Čo je cieľom vašej návštevy?
Cieľom našej návštevy je, aby sme
zabezpečili dodávku čo najkvalitnejších
lisovacích nástrojov pre Matador.
Ako dlho ste na Slovensku a ako sa vám
spolupracuje so slovenskými kolegami ?
Prvýkrát sme sem prišli 27. novembra minulého roka. V spolupráci s našimi kolegami z Matadoru sa snažíme doladiť lisovacie
nástroje, ktoré sú predmetom
našej dodávky. Naše skúsenosti
zo spolupráce s nimi sú veľmi
pozitívne. Sú milí, dostávame od
nich požadovanú podporu, bez
ktorej by sme neboli schopní dokončiť našu prácu úspešne.
Ja sa zaoberám poľnohospodárstvom,
rád robím v záhrade. Kolega Shishido rád
surfuje po internete a nakupuje v online
obchodoch.
vo voľnom čase ?
Beh v prírode a s tým spojené preteky.
Shishido má rád motocykle, svoj voľný
čas využíva na mototuristiku.
Máte nejaké záľuby, ktorým sa venujete
Aké je vaše obľúbené jedlo doma a ako
vám chutilo to slovenské ?
Mám rád mäso dusené vo vlastnej šťave,
shishido má rád čili sukiyaki. Na Slovensku sa našou obľúbenou
reštauráciou stala jedáleň Matadoru. Jedlo tu varia dobré. Nemôžeme sa sťažovať.
Aký je váš obľúbený šport ?
Ja mám rád už spomínaný beh a
Shishido veľmi rád tancuje.
Na záver by som vám chcel poďakovať za vaše odželať si len
jediné, aby lisovacie nástroje
Pri nastavovaní lisovacieho nástroja
všetkým zamestnancom a ich rodinám
zdravie a šťastie do konca ich života.
Zhováral sa: Jozef Polozsányi,
Foto : Ivan Kullač
Spolu s členmi projektového tímu
• Budem dodržiavať bezpečné pracovné
postupy a návody.
• B u d e m p ou ž í v ať pre dpí s a n é a
pridelené OOPP (rukavice, rukávniky,
chrániče sluchu, pracovnú obuv,
okuliare...). Ak sú poškodené a neplnia ochrannú
funkciu, požiadam majstra o ich výmenu.
• Zvýšim opatrnosť v pracovných procesoch, hlavne pri manipulácii s ostrými plechovými
dielmi, pri práci s bremenami, pri jazde
na VZV a pohybe na vnútrodielenských
komunikáciách.
Milí spolupracovníci,
Oslovujeme vás s príležitosťou zmysluplne a legálne odviesť časť výsledkov vašej
každodennej práce nie do anonymného
deravého systému známeho ako štátny
rozpočet, ale prispieť dvoma percentami z
vašej daňovej povinnosti na činnosť
organizáciám či jednotlivcom, ktorých
zmysel sa nám javí ako správny.
Pripojte sa a podporte naše projekty pre
tých, ktorí v živote mali menej šťastia a
pomoc potrebujú, poukázaním 2 % z
vašej daňovej povinnosti za rok 2012 v
presvedčení, že všetky príspevky poputujú
na správnu vec.
Nadácia Matador vznikla pôvodne ako
Nadácia na podporu Púchovského
regiónu a bola založená akcionármi
Skupiny MATADOR v roku 2002.
Aktiv it y p o dni kateľ ske j Skupiny
MATADOR sa v posledných rokoch
rozšírili do ďalších regiónov a súčasne
sme rozšír ili aj zameranie našej
• Nebudem konať proti príkazom,
zákazom a nariadeniam (riskantná,
rýchla jazda na VZV, nepoužívanie
ochranných prvkov strojných zariadení,
nepoužívanie OOPP...).
• Každú „skoronehodu“ nahlásim svojmu nadriadenému alebo technikovi
BOZP.
• Prehĺbim v sebe poznanie, že bezpečnosť musí
byť na prvom mieste a musí sa stať
neoddeliteľnou súčasťou plnenia mojich
pracovných povinností.
neziskovej a charitatívnej činnosti.
Nadácia sa z tohto dôvodu premenovala
na Nadáciu Matador. Od roku 2013
pracujú orgány nadácie v novom zložení.
Novým správcom nadácie je Ing. Jaroslav
Zigo, ktorý bol do funkcie zvolený po
skončení funkčného obdobia predchádzajúceho správcu Ing. Dušana Koblíška
a aj správna rada má nového člena,
Ing. Lindu Golejovú. Predseda správnej
rady Ing. Miroslav Rosina a členka
správnej rady JUDr. Darina Pecková
zostávajú vo funkcii aj naďalej, nakoľko
boli opätovne zvolení do funkcie na ďalšie
funkčné obdobie.
Hlavné ciele a aktivity nadácie sú zamerané na regionálne projekty, v ktorých sú
podnikateľsky aktívne naše spoločnosti, teda okrem púchovského regiónu aj do okolia Vrábľov, Nitry či Dubnice nad Váhom –
bližšie k miestam kde žijú a pracujú naši
zamestnanci. Aj tým sa naša činnosť stáva
zmysluplnejšou a cielenejšou.
Cieľom
rozvojových
projektov je rozvinúť zručnosti talentov v
oblasti riadenia projektov, interpersonálnych zručností a tímovej práce
pri súčasnom dodaní inovatívnych
riešení.
Vedenie spoločností vybralo viacero
projektov, nielen podľa aktuálnych
potrieb spoločností, ale aj profesijného
zamerania talentov:
1. Zníženie prestojov výrobných zariadení na P1 (Matador Automotive
Vráble)
2. Plánovanie výrobných ekonomických dávok na lisovni (Matador Automotive Vráble)
Nová tvár medzi nami
3. Optimalizácia procesu uvoľňovania
výroby (Matador Automotive Vráble)
Na pozíciu vedúci výroby nastúpil v
spoločnosti M. Investment Limited CR s.r.o.
Michal Černý.
4. Procesná mapa MID (Matador
Industries Dubnica nad Váhom)
Personálne odd. MIL
V novej práci mu želáme veľa úspechov.
V uplynulom roku nadácia rozdelila
11 000 eur a podporila 27 žiadateľov o
príspevok, napr. aj Detský domov v
Žitavciach a Združenie na pomoc deťom
s mentálnym a telesným postihnutím
Nosice, spolupracujúcim s Domovom sociálnych služieb Nosice.
Podrobné informácie o tom, ako Nadácia
Matador nakladá so získanými prostriedkami nájdete na našej webovej stránke
www.nadacia-matadoru.sk, na ktorej vás
budeme pravidelne informovať o našej
činnosti.
Za všetky príspevky a podporu ďakujeme.
Správna rada Nadácie Matador
06
Matador EXPRES
Pracovné
a životné
jubileá
Vyhodnotenie súťaže „Desať naj“
V MATADOR Automotive Vráble, a.s. prebehlo vyhodnotenie súťaže „Desať naj“, ktorej cieľom
bolo zvýšenie prítomnosti výrobných a režijných zamestnancov na pracoviskách.
Životné jubileá MAV
Peter Fábry
50 rokov
Začiatkom roka 2012 spoločnosť MAV vyhlásila súťaž s názvom „Desať naj“. Podmienkou zúčastnenia sa tejto súťaže pre
výrobných a režijných zamestnancov bola 100% prítomnosť v
práci, okrem dovolenky nebola tolerovaná žiadna iná
neprítomnosť. Výsledky boli vyhodnocované štvrťročne a
dostupné boli zamestnancom na ich pracoviskách.
Po celoročnej snahe sme v mesiaci január 2013 spoznali 279
finalistov súťaže, čo predstavuje až 53% účasť zo všetkých
zamestnancov vyššie spomenutých kategórií. Nezostávalo nič
iné ako tešiť sa na bohatú nádielku zaujímavých cien a
záverečné losovanie. To prebehlo 6. februára 2013 za prítomnosti riaditeľa spoločnosti Borisa Sluku, predsedu odborovej
organizácie VZO OZ KOVO Ľudovíta Páleníka a riaditeľky
personálneho úseku Inge Murgašovej. 14. február nebol len
dňom všetkých zaľúbených, ale i dňom odovzdania víťazných
cien.
Z úst riaditeľky personálneho úseku si mohli ocenení vypočuť
slová vďaky a úprimnej radosti z ich výhry. Ku gratulácii sa
Pracovné jubileá MAV
Jitka Matušíková
25 rokov
VOĽNÉ PRACOVNÉ
MIESTA v MID
ź CNC frézar, CNC sústružník
ź Konštruktér pre lisovacie
náradie
ź Technológ pre nástroje
ź Kontrolór strojné profesie
ź Konštruktér
ź Programátor PLC
ź Pracovník simulácií robotických pracovísk
pripája i realizačný tím personálneho a obchodného úseku.
A tu sú mená našich víťazov:
1.
2.
3.
4.
ŠRANK Štefan
MINÁR Ján
BAJAN Štefan
UJHÉLYI Jozef
- televízor Panasonic
- kosačka na trávu
- horský bicykel
- víkendový pobyt pre 2 osoby v hoteli
Aquatermal
5. PÉNZEŠ Peter
- vstup pre 2 osoby do Aqua Marine
6. FABIAN Štefan
- masážna podložka na chrbát do auta
7. NÉMA Radoslav - profi náradie
8. MAJERČÍK Juraj - žehlička + vitamínový balíček v sume 30€
9. JEŠKO Jozef
- profi náradie
10. JANČEKOVÁ J. - tlakomer + vitamínový balíček v sume 30€
Všetkým ostatným držíme palce, pretože tento rok pokračujeme opäť.
Výsledky úspešnosti postupujúcich súťažiacich za jednotlivé
strediská :
MATADOR so študentmi na exkurzii
Po ukončení prvého projektu z dielne
študentov zapojených do projektu
„Matador má študentský talent“ dostali
študenti príležitosť lepšie spoznať
Matador a jeho závody v Dubnici, Vrábľoch či v Mladej Boleslavi, kde sa zúčastnili aj prehliadky múzea Škoda auto.
Exkurzia študentov MATADOR má
študentský Talent sa začala návštevou
AUFEER DESIGN v Mladej Boleslavi.
Študentov zaujala nielen prezentácia
spoločnosti, ale aj široké zameranie zohľadňujúce konštruovanie plastových
dielcov, karosárskych komponentov,
samotná dizajnérska kancelária, ako aj
kancelária pre konštrukciu nástrojov na
lisovanie karosárskych komponentov z
oceľového plechu. Dozvedeli sa veľa o
slede jednotlivých úkonov pri konštruovaní vozidla a o software, ktorý je používaný pre 3D modelovanie, ako aj následné
simulovanie komponentov.
Z AUFEER DESIGN, sme sa so študentmi presunuli do múzea Škoda auto,
kde nás čakal pripravený program.
Prehliadku sme začali v múzeu venovanému automobilom značky Škoda, ako aj
ich predchodcom, automobilom značky
Laurin & Klement. Následne sme sa
Počet
postupujúcich
%
Stredisko zamesvyjadrenie
tnancov
kat.
VR,RR
presunuli do výrobných hál Škody Mladá
Boleslav. Prezreli sme si halu na montáž
motorov a prevodoviek, ako aj halu s
ťažkými lismi pre lisovanie pohľadových
častí karosérie. Najmä lisovacie zariadenia študentov veľmi zaujali.
Druhý deň sa niesol v znamení exkurzie
do slovenských závodov spoločnosti
Matador, ako prvý sme navštívili závod v
Dubnici a následne aj vo Vrábľoch. V
oboch závodoch sa študenti cítili ako
doma, boli im ukázané
rôzne zváracie a tvárniace stroje, ako aj množstvo výrobkov, ktoré
Matador aktuálne vyrába. „Dozvedeli sme sa
množstvo nových poz-
natkov ohľadne výrobného programu spoločnosti Matador, ako aj
uplatnenia konštruktérov v spoločnosti. Pri
každom výrobnom stanovišti sme sa dozvedeli nové fakty a
praktické vedomosti o tej ktorej výrobnej
operácii, mali sme možnosť vidieť prácu
automatizovaných liniek zblízka, ako aj
detailne si prezrieť jednotlivé stroje a
zariadenia používané vo výrobe. Na
všetky naše otázky sme dostali odborne
jednoznačné a presné odpovede, čo
hodnotím veľmi pozitívne. Počas exkurzie sme mali aj možnosť ochutnať kulinárske špeciality ku-
1510
55
1520
80
46,48
49,8
1530
44
52,38
1570
8
54,27
2440
18
44,72
2450
7
80,83
2540
28
75,68
2550
20
83,33
2560
5
45,45
2570
1
19,69
3310
2
66,67
3330
11
63,18
279
53%
chárov z Dubnice, za čo im
ďakujeme,“ hovorí B. Janikovič, doktorant STU a
supervízor študentského
inkubátora. A dodáva:
„Celkovo hodnotím obe
exkurzie veľmi pozitívne. Obohatili nás
novými technickými vedomosťami a
výrazne nám rozšírili obzor. V mene
študentov by som sa rád poďakoval
všetkým sprievodcom a prezentátorom za
výborne podané informácie.“
Sme radi, že sme mohli študentom
ukázať Matador zblízka a tešíme sa na
ich ďalšie výsledky z projektov, ktoré
štartujú vo februári. O priebehu nových
projektov vás budeme informovať v
ďalších číslach MATADOR Expresu.
KH
Pripravovaný plán neformálnych podujatí pre rok 2013 v MAV
Zamestnanci MATADOR Automotive Vráble, a.s. sa majú na čo tešiť.
V ponuke na tento rok je mnoho zaujímavých neformálnych podujatí.
Neformálne podujatia významným
spôsobom ovplyvňujú atmosféru na
pracovisku a celkovú firemnú kultúru.
Spoločnosť MATADOR Automotive
Vráble, a.s. už tradične pripravuje pre
svojich zamestnancov kultúrne, spoločenské i športové podujatia, ktoré sú
vhodným miestom pre oddych a relax
zamestnancov. V priebehu minulého
roka sme boli pozornými poslucháčmi
a snažili sme sa vypočuť každého
jedného z vás. Program sme zostavili
tak, aby čo najviac zodpovedal požiadavkám a predstavám zamestnancov.
Dúfame, že jeho skladbou sme splnili
vaše -priania. Jeho tohtoročná štruktú-
Január Neorganizuje sa
Február Divadelné predstavenie
Zájazd na výstavu orchideí - Rakúsko
Marec
Apríl
Máj
Jún
Family day MATADOR
Automotive Vráble, a.s.
Čas zabaviť sa, pozhovárať, zasmiať a oddýchnuť si v kruhu rodiny MATADOR
September
Október
November
Neorganizuje sa
Neorganizuje sa
Súťaž vo
varení
guláša
Nultý ročník v súťaži vo varení guláša,
kto bude „gulášmajstom“? Svoje recepty
zdokonaľujte už dnes, tešíme sa na vaše
majstrovstvo vo varení.
Divadlo
Podľa repertoára divadiel v SR
Stretnutie s dôchodcami
Každoročné stretnutie s bývalými
kolegami
Stretnutie s jubilantmi Keď sa rok s rokom stretne...
Mikuláš
Podujatie organizované pre deti
zamestnancov MAV
Vianočná Viedeň
Nezabudnuteľná vianočná Viedeň
December
Ako ste si určite všimli, začali sme uverejňovať
seriál článkov, ktorých zámerom je poskytnúť
čitateľom známe i menej známe informácie z
histórie značky Matador. Súťažnou úlohou
našich čitateľov bude odpovedať správne na
jednotlivé otázky, ktoré budú zverejňované v
jednotlivých číslach Matador Expresu v tomto
roku. Avšak odpovede je potrebné poslať na
adresu redakcie alebo vhodiť do ECHO
schránok všetky naraz, po zverejnení
poslednej súťažnej otázky. Pri zverejnení
poslednej otázky budú všetky predchádzajúce
ešte raz zopakované. Do záverečného
žrebovania budú zaradení len tí čitatelia, ktorí
správne odpovedia na všetky súťažné otázky.
Ž!
ŤA
Súťaž z histórie značky Matador
Redakcia Matador Expresu vyhlasuje súťaž
pre čitateľov, ktorá je zameraná na znalosti z
histórie značky Matador.
SÚ
Personálny úsek MAV
9.medzinárodná výstava orchideí
„História orchidey, cisárske a kráľovské
expedície do celého sveta“ v záhradách
pri Kanonickom kláštore Klosterneuburg, oranžéria kláštora predstavujú na
ploche 1 800 m2
Obľúbená súťaž pre všetkých rybárov
i nerybárov – príďte medzi nás a vychutnajte si poéziu ticha.
Súťaž
rybárov
Šťastným rodičom
blahoželáme a želáme,
aby si užili veľa radosti
z malého Jakubka a už skôr
narodeného Martinka.
Podľa repertoára divadiel v SR
Súťaž s niekoľkoročnou tradíciou
„In vino veritas“, komu sa podarilo
dopestovať to najpravdivejšie víno?
Nechajme sa prekvapiť i v tomto roku.
Súťaž vinárov
Kolegovi
Martinovi Kačkošovi,
ktorý pracuje ako lisár –
zoraďovač, na prevádzke č.
1 vo Vrábľoch, sa narodil
druhorodený syn Jakubko.
Júl
August
Preto pozorne sledujte
náš seriál, aby ste mohli správne
odpovedať a na záver môžete vyhrať
jednu z pripravených cien.
Súťažná otázka č. 1:
V roku 1911 získala spoločnosť MATADOR
významnú objednávku z USA. Napíšte nám,
od koho bola a čoho sa týkala.
Redakcia Matador Expresu
Matador EXPRES - mesačník skupiny Matador, Vydáva Matador Group, Streženická cesta 45, Púchov
Šéfredaktor: Mgr. Peter Havetta - [email protected], Editor, redakčná rada: Mgr. Eva Trubíniová, Grafika a tlač: Stargraphix.sk
Download

Matador Expres 02/13 MATADOR Expres 02-2013