Predkladaný materiál ponúka konkrétnu podobu trénovania jednotlivých poznávacích fukcií
Vášho dieťaťa počas 10 týždňov. “ Hra na školu” bude najužitočnejšia a zdrojom spoločnej
radosti vtedy, keď bude prebiehať v príjemnej, nenásilnej, snahu oceňujúcej atmosfére.
Každý deň si vyčleňte na hru asi polhodinu. Striedajte náročnejšie cvičenia s jednoduchšími.
Začínajte vždy tým, čo dieťa určite zvládne, oceňujte nie výkon, ale snahu, úsilie, odhodlanie.
Ak sa v niečom nedarí, vráťte sa v trénovanej funkcii k jednoduchším úlohám .
Pri výbere cvičení sa inšpirujte materiálom “Pred nástupom do školy” a využívajte
predkreslené hárky “ Stimulačného programu”
1.týždeň
Jemná motorika: „Vytrhovačky“- biely list papieru najprv dieťa pomaľuje ľubovoľnou
farbou, potom z neho vytrhuje napr. jabĺčka, listy stromov, atď.
Pozornosť a zrakové vnímanie: Rozlišujeme predmety v okolí- dieťa v miestnosti ukazuje všetky
guľaté predmety, drevené atď. Vonku môžeme spoločne hľadať autá rovnakej farby, autá podľa
značky atď.
Cvičenie sluchu: Hráme hru „Odkiaľ to bolo?“.Dieťa zavrie oči a my zaklopeme alebo buchneme
do nábytku a pýtame sa odkiaľ zvuk prichádza.
Pamať: Hra: „Čo chýba na stole“. Na stôl rozložíme 6-8 predmetov, potom niektorý skryjeme
a dieťa háda, ktorý chýba.
Myslenie: Rozlišovanie vecí podľa jedného znaku. „Ktoré veci sú červené, zelené, modré,guľaté,
hranaté, zo skla, z dreva atď.
Počtové vzťahy: Pre porovnanie veľkosti použijeme pracovný list E1.
2. týždeň
Jemná motorika: a/ striháme prúžky z papiera. Dieťa strihá prúžky rôznej šírky
b/ Upevníme veľký kus papiera / napr. baliaceho/ na stenu a necháme dieťa
uvoľnenou rukou čmárať sem a tam po celej ploche. Najvhodnejšie je používať kriedu, fixku,
neskôr pastelku, mäkkú ceruzku.
Pozornosť a zrakové vnímanie: V krabičke medzi väčšími predmetmi /napr. neuvarené cestoviny/
hľadáme menšie, medzi modrými guličkami červenú, medzi rovnakými predmetmi odlišný tvarom
atď.
Cvičenie sluchu: Hra : „Čo to bolo“- zašuchoceme papierom, cinkneme lyžičkou o tanier,
buchneme kladivkom. V miestnosti schováme budík, necháme ho zvoniť a podľa zvuku dieťa budík
hľadá.
Pamäť: Hra „Čo sa zmenilo“ – v miestnosti premiestnime nejaký predmet a dieťa hľadá zmenu
v usporiadaní, postavíme stavbu z kociek a po jej prezretí si, niečo zmeníme, atď.
Myslenie: a/ vymenovanie určitých kategórii podľa jedného podstatného znaku. „Budeme si
hovoriť, čo všetko rastie na stromoch. Ja poviem jedno slovo, potom ty a kto ich vymenuje viac /čo
je všetko ovocie, zelenina, nápoje,oblečenie,.../
b/ Hra „Všetko lieta, čo má perie“, všetko jazdí, čo má kolesá,...“
Počtové vzťahy: Určovanie množstva. Pripravíme pred dieťa dve kôpky gombíkov, kociek atď.
a pýtame sa „ Kde je viac, kde je menej. Nezabudneme na kôpky s rovnakým počtom predmetov.
3.týždeň
Jemná motorika: a/odstrihovanie rohov z papiera /noviny/-dieťa odstrihuje jednotlivé rohy tak
dlho, kým papier nerozstrihá na kúsky.
b/vsede cvičíme dotyky ceruzky na čistý papier-bodky / ako zobanie kuriatka/
c/ uvoľnenou rukou dieťa kreslí na veľký list papiera veľký kruh viackrát za
sebou...“ako keď sa
otáča koleso.
Pozornosť a zrakové vnímanie: Triedenie:
a/ podľa farby-napr.kocky- na jednu stranu modré na druhú červené
b/podľa veľkosti- veľké a malé predmety /gombíky/
c/podľa materiálu- veci drevené, kovové atď.
Cvičenie rytmu:
a/ vytlieskavame jednoduché riekanky a pesničky / Prší, prší, len sa leje.../
b/ spolu s dieťaťom vytlieskame jednoduché slovo, napr. ma-ma. Ak to dieťa zvládne, necháme ho
vytlieskať samé /pe-ro, pí-sať, pa-pať,.../Dieťa si môže najprv slová hovoriť, potom len
vytlieskavať rytmus.
Pamäť: Použijeme pracovný list C1. Opakujeme cvičenia z minulých týždňov.
Myslenie:Vymenujeme rad slov a dieťa má povedať, čo majú spoločné / jablko, slivka, hruška - to
je ...ovocie/dá sa to jesť/, bicykel auto, lietadlo...dopravné prostriedky, oblečenie, nábytok, atď/ .Ak
sa dieťaťu nedarí, postupujeme opačne. „Budeme si hovoriť ovocie, ktoré poznáme- ja jedno, ty
ďalšie/dopravné prostriedky, oblečenie atď./
Počtové vzťahy:
a/ Porovnávanie množstva podľa grafického znázornenia. Nakreslíme rad 4-5 krúžkov , vedľa rad
štvorčekov tak, aby dieťa jednotlivé dvojice mohlo spájať čiarami. Po spojení sa spýtame, ktorých
obrázkov je viac, ktorých menej.
b/Hráme hru „Človeče, nehnevaj sa“- cvičenie orientácie v základnom počte do šesť.
4. týždeň
Jemná motorika:
a/ strihanie podľa nakreslených čiar
b/ cvičenie priamych čiar rôznym smerom postojačky- na čistý papier pripnutý na stenu nakreslíme
niekoľko bodov a dieťa ich následne spája rovnými čiarami
c/ cvičenie rovných čiar písaných rovnakým smerom / dieťa sedí/. Nakreslíme dvojicu bodov tak,
aby ich dieťa spájalo vodorovne smerom zľava doprava /“jazda auta“/.
Pozornosť a zrakové vnímanie: a/ zo zápaliek postavíme niekoľko rovnakých obrázkov
/domčeky, štvorčeky ,.../, z ktorých je len jeden úplný , na ostatných vždy chýba jedna palička.
Dieťa chýbajúce paličky dopĺňa tak, aby všetky obrázky boli úplné.
b/ Rovnakým spôsobom predkreslíme vedľa jedného úplného obrázku niekoľko neúplných a dieťa
ich dokreslí.
Cvičenie sluchovej analýzy: Položíme na stôl niekoľko predmetov / hračky, bežné veci/
a vyslovíme prvú slabiku niektorého z nich. Dieťa má potom slovo doplniť. „ Ktoré z vecí na stole
začína na bá...?“.Dieťa doplní „bábika“. Ak je hra pre dieťa zložitá, na predmet ukážeme. Ukážeme
na bábiku a povieme „ba“. Dieťa doplní – bika. Podobne zošit, tanier, pero,...
Pamäť: Použijeme pracovný list C2.
Myslenie: a/ cvičenia z 3. týždňa
b/ použijeme pracovné listy D1, D2, D3
Počtové vzťahy: Nakreslíme určitý počet geometrických obrazcov na jeden riadok vedľa seba /
napr. 5 krúžkov, na ďalší riadok tri trojuholníky /a dieťa vedľa nakreslí rovnaký počet samé.
5.týždeň
Jemná motorika:
a/ strihanie zložitejších obrazcov, ktoré predkreslíme -kvetinka, strom,...
b/ cvičenie kreslenia dolného oblúka A13
h-vždy zľava doprava na veľký papier /let vtáčika, vlnky,../
c/ cvičenie kreslenia horného oblúka zľava doprava na veľký papier A13
/ kopec, hory a doly, skákanie žaby.../
Pozornosť a zrakové vnímanie. Vyhľadať medzi niekoľkými obrázkami rovnaké- použijeme
obrázky z Pexesa. Vyberieme najprv 4 dvojice, potom 8. Ak dieťa nemá problémy, hráme s ním celé
Pexeso podľa návodu. Začíname opäť s menším počtom dvojíc.
Cvičenie sluchovej analýzy: Hra- „Ktoré slová začínajú na „ka“?“- kabát, kalendár, kaleráb.../ kto
povie viac/. Túto hru môžeme obmeniť na hľadanie bližšie určenej veci. Napr. :“ je to v izbe,
a začína sa to na „lam“...čo to je? /lampa/.
Pamäť: Použijeme pracovný list C3.
Myslenie: Označenie protikladov: Strom je veľký, kvietok malý /biely-čierny, svetlý-tmavý,
široký-úzky, starý-mladý, dobrý-zlý, studený-teplý,.../
Počtové vzťahy: Na čistý papier nakreslíme kolieska, štvorce, trojuholníky a jeden z nich vyplníme
určitým počtom bodiek /štvorec- 2, krúžok - 3, trojuholník- 4/. Dieťa potom ostatné voľné obrázky
dopĺňa zhodným počtom bodiek.
6. týždeň
Jemná motorika:
a/Dieťa vystrihne jednotlivé predkreslené geometrické obrazce- štvorce, trojuholníky, krúžky,
obdĺžniky a na druhom papieri z nich zostavuje obrázky- domček, kvietok, strom. ..Obrazce môže
vyfarbiť, nalepiť, dokresliť ľubovoľne obrázok.
b/Pripevniť na stenu veľký papier a dieťa naň uvoľnenou rukou postojačky kreslí klbka rôznej
veľkosti.
c/Kreslenie vlnoviek zľava doprava – „vlnky na potôčiku, na mori“
Pozornosť a zrakové vnímanie: použijeme pracovné listy B1 a B2
Cvičenie sluchovej analýzy:
a/rozlišovanie jednotlivých zvukovo podobných slabík a hlások: “ Poviem dve slová , ty ich
zopakuješ a potom mi povieš, či sú rovnaké alebo nie“
bram-pram, haf-har, vošl-vočl, sak-cak, bram-bram, dyk-dik, mel-mel, nem-ňem atď
b/ Rovnaké spoluhlásky na začiatku slov.“ Ja poviem nejaké slovo a ty vymyslíš nejaké iné, ktoré
začína rovnako. Ja poviem mačka“ Dieťa pokračuje- mucha, mama, maslo,...Pri hľadaní slov sa
s dieťaťom môžeme striedať.
Pamäť: Použijeme pracovný list C4.
Myslenie: Vytvorenie viet z troch slov. Povieme tri slová , napr. „ Ivko – lopta – hádzať“ a dieťa
z nich vytvorí vetu“ Ivko hádže loptu“...
Počtové vzťahy: Použijeme pracovný list E3 aE4. List E4 dieťa nevypĺňa naraz, rozdelíme ho na
dva dni.
7.týždeň
Jemná motorika:
a/ Rovnako ako v 6. týždni
b/ Z plastelíny vytvárame rôzne tvary- ovocie, zvieratka,...
c/ List zo stromu – na veľký papier cvičiť správny ťah pravej strany listov – A11. Kresliť rôzne
veľkosti.
d/ Šikmé čiary zhora dole –„ prší“. Opäť použijeme veľký papier a mäkkú ceruzku – A5.
Pozornosť a zrakové vnímanie: Použijeme pracovné listyB3, B4
Cvičenie sluchovej analýzy: Odlišné spoluhlásky na začiatkoch slov .“ Čo počuješme na začiatku
slova pes? Počujeme tam –p-. Čo počujeme na začiatku slova les? / dom, koza, lopta,.../
Pamäť: použijeme pracovný list C5.
Myslenie: Rozprávať dej podľa vybraných obrázkov. Kreslený seriál z detského časopisu rodič
rozstrihá na jednotlivé obrázky , v nesprávnom poradí ich porozkladá pred dieťa .“ Poukladaj
obrázky za sebou tak, ako majú byť správne a porozprávaj mi , o čom je príbeh“.
Počtové vzťahy: Cvičíme pojmy „hore, dole, uprostred“. / predmet je na stole, pod stolom,
uprostred, nakreslený krúžok je na čiare, pod ňou, nad ňou. V obrázkovej knižke dieťa ukazuje
a hovorí, čo je hore , dole,.../.
8.týždeň
Jemná motorika: Použijeme pracovné listy A1, A2, A3
Pozornosť a zrakové vnímanie: Použijeme pracovné listy B5, B6
Cvičenie sluchovej analýzy: odlišné samohlásky na začiatku slov. „ Čo počujeme na začiatku
slova oko. Počujeme tam –o-. Čo počujeme na začiatku slova ucho?/ Eva, Anička, .../
Pamäť: Nácvik zapamätanie slovných celkov. Čítame jednoduché riekanky s obrázkami. Dieťa ich
opakuje, necháme ho doplniť koniec vety. Pri opakovanom každodennom čítaní sa dieťa naučí
riekanku naspamäť celú.
Myslenie: použijeme pracovné listy D6, D7.
Počtové vzťahy:
a/ Použijeme pracovný list E5
b/ Orientácia v číselných vzťahoch do 10. Naučíme dieťa riekanku „ Jedna, dva, tri, štyri, päť- už to
vieme naspamäť. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, zavrite si chalupôčku, vlezie
vám tam medveď“.
c/ Pripravíme si tri papiere a 12 gombíkov. Na stredný papier dáme 4 gombíky. Na prvý čistý papier
má dať dieťa menej gombíkov ako je v strede a na posledný viac.
9.týždeň
Jemná motorika: Pracovné listy A4, A5, A6, A7
Pozornosť a zrakové vnímanie: Rozstriháme jednoduchý obrázok, pohľadnicu a dieťa ho skladá
do kopy.
Cvičenie sluchovej analýzy: Samohlásky a spoluhlásky na konci slov. „Čo počujeme na konci
slova pes? Počujeme –s-. Čo počujeme na konci slova dom?/les, strom, pero, lev.../
Pamäť:
a/ Necháme dieťa rozprávať o tom , čo robilo, čo videlo, posielame po ňom odkazy niekomu
b/ Dieťaťu povieme vetu s piatimi slovami. Dieťa ju zopakuje. Pridávame slová.
Myslenie: Riešenie situácií: „ Čo by sa stalo, keby si išiel von v ponožkách, keby sme na ceste
nedávali pozor, keby sme nakupovali a nemali peniažky so sebou, keby si sa stratil,.../
Počtové vzťahy:
a/ Naučíme dieťa hrať hru Domino
b/ Zoradíme do radu 10 kociek rôznych farieb a pýtame sa :“ Koľká kocka je červená, podaj mi
štvrtú kocku / piatu, poslednú, tú hneď za druhou, všetky pred štvrtou,.../.
10 .týždeň
Jemná motorika: Pracovné listy A8, A9, A10
Pozornosť a zrakové vnímanie:
Skladanie nepravidelne rozstrihaných obrázkov, puzzle, kockových stavebníc s obrázkami.
Cvičenie sluchovej analýzy: Určenie miesta hlásky v slove. „ povedz mi, či počuješ v slove pes –
p-. Povedz si to –p-, pes. Ak dieťa porozumie, pýtame sa ďalej: „Kde to –p- počuješ?.Dieťa povie
,že na začiatku. Pokračujeme. „Kde počuješ –l- v slove les? –k- v slove luk? ...Toto cvičenie je
veľmi náročné. Ak ho dieťa nezvláda, treba prejsť na cvičenie rozkladu slabík a jednoslabičných
slov. „ Keď poviem PE, počujeme tam –p- ,–e-. ..
Pamäť: Čítame dieťaťu rozprávku s obrázkami. Potom necháme dieťa rozprávku za pomoci
obrázkov prerozprávať. Neskôr skúsime bez pomoci obrázkov.
Myslenie: Povieme vetu s nesprávnym obsahom a dieťa má spoznať , čo je nesprávne. „ V lete
padá sneh a v zime sa chodíme kúpať do jazera...Soľ je sladká a cukor je slaný...“
Počtové predstavy:
a/ Požijeme pracovný list E6.
b/ Pokúsime sa navodiť základné počtové operácie s pomocou názoru. „ Keď máš dve kocky /
dieťaťu dáme dve kocky/, koľko ich budeš mať, keď ti jednu pridám /vezmem/?Používame 10
kociek. Ak dieťa s pomocou kociek pochopí podstatu sčítania a odčítania, skúšame to isté bez
kociek. Dieťa si kocky len predstavuje.
Download

Stimulacny program.pdf