Mladí vedci Slovenska, o. z.
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov
žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Zborník
Kongresové centrum Technopol, Bratislava
6. – 9. november 2011
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Vyhlasovateľ a organizátor
Spoluorganizátor
Hlavný partner
Partneri
Súťaž Scientia Pro Futuro sa realizuje v rámci riešenia projektu „Aktivizácia
talentovanej mládeže a jej celoročná systematická príprava na vedeckú prácu
prostredníctvom účasti na medzinárodnej postupovej súťaži I-SWEEEP“
podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy
č. LPP-0351-09.
2
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Scientia Pro Futuro
Scientia Pro Futuro je odborná súťaž určená pre žiakov stredných škôl
so záujmom o vedu techniku.
Cieľom Scientia Pro Futuro je:
 aktivizovať nadaných žiakov stredných škôl vo vede a technike,
 poskytnúť im priestor na prezentáciu výsledkov ich bádateľskej
činnosti,
 popularizovať vedu a techniku vo vzťahu k mladým ľuďom,
 vyhľadávať a podporovať nadaných žiakov so záujmom o vedu
a techniku,
 povzbudiť ich k ďalšiemu bádaniu a voľbe budúceho povolania
v oblasti vedy a techniky,
 vytvárať priestor na verejnú prezentáciu víťazov súťaže ako
pozitívnych vzorov pre ďalších mladých ľudí.
Realizuje sa počas celého kalendárneho roka a je ukončená celoštátnym
finále. Finále súťaže je každoročne realizované ako otváracie podujatie Týždňa
vedy a techniky na Slovensku, ktoré koordinuje Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
Ocenení sú nielen autori najkvalitnejších žiackych bádateľských
projektov, ale aj pedagógovia, ktorí metodicky viedli žiakov počas vypracovania
projektov.
Viac informácií o súťaži nájdete na internetovej adrese
www.scientiaprofuturo.sk.
3
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Zoznam súťažných žiackych bádateľských projektov
1. Juliana Bartušová – Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica: Jaskyne
a jaskyniari v našom okolí
2. Filip Bezúr, Zsolt Rácz – Stredná priemyselná škola stavebná, Konkolyho 8,
Hurbanovo: Dažďová voda a jej využitie
3. Božena Bollová, Nikola Dubovská – Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad
Váhom: Analýza vôd studničiek
4. Michaela Brchnelová – Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava: Galaktické
kolízie
5. Dominika Brodňanová – Stredná odborná škola drevárska, Krásno nad
Kysucou 1 642, Krásno nad Kysucou: Analýza biotických škodcov a ich vplyv
na lesný ekosystém
6. Veronika Cyprichová – Gymnázium, Komenského 1 357, Kysucké Nové
Mesto: Monitorovanie znečistenia rieky Čierňanky nad a pod prítokom
z miestnej továrne
7. Lukáš Daniš – Stredná priemyselná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava:
Využitie tenkovrstvovej chromatografie v kontrole kvality rádiofarmaka
[18F]FDG
8. Žaneta Danižová – Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica: Modlivka
zelená
9. Ján Deván, Alžbeta Devánová – Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2, Trenčín:
Floristický
výskum
vstavačovitých
(Orchideaceae)
Kochanovskej
a Chocholanskej doliny v strednej časti Bielych Karpát a zdokumentovanie
vybraných morfologických znakov druhu Anacamptis morio
10. Michal Fabian, Michal Habera – Gymnázium sv. Tomáša Akvinského,
Zbrojničná 3, Košice: Vplyv magnetického poľa na tečenie ferokvapalín
s voľným povrchom
4
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
11. Ľuboš Fiala, Filip Ilavský – Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Zochova 9, Bratislava: Analyzátor spotreby a využitia obnoviteľných zdrojov
elektrickej energie
12. Katrína Fulmeková – Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica: CocaCola: roztok kyseliny fosforečnej
13. Silvia Gálová – Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10,
Košice: Porovnanie chemických ukazovateľov pitnej vody zo skupinového
vodovodu Drienovec-Košice a z prameňa pod vrchom Stromíš
14. Karolína Haramiová – Gymnázium, 1. mája 8, Malacky: Turbidimetra –
meranie zákalu vody
15. Rebecca Lilla Hassanová – Základná škola a Gymnázium s VJM,
Dunajská 13, Bratislava: Príprava 2-fenyletanolu pomocou imobilizovaných
kvasiniek
16. Adriána Hermanová – Stredná odborná škola drevárska, Krásno nad
Kysucou 1 642, Krásno nad Kysucou: Monitoring inváznych rastlín Kysúc
17. Marek Hlava, Milan Mikuš – Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2, Trenčín:
Geometry Solver 3D
18. Silvia Hnátová – Gymnázium, Párovská 1, Nitra: Antioxidačné a protektívne
účinky extraktu z vratiča obyčajného Tanacetum vulgare na riasy
Chlamydomonas reinhardtii
19. Peter Horváth – Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno: Syntéza
nových triazénových zlúčenín a ich aplikácia v spektrofotometrickom
stanovovaní kadmia
20. Peter Horváth – Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno: Rýchla GCEI-MS multireziduálna analýza endokrinne disrupčných pesticídov
v citrónových matriciach
21. Nina Hricová – Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkovej 6, Banská Štiavnica:
Kvalitatívne vyhodnotenie makrozoobentosu vodnej nádrže Veľká Kolpašská
5
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
22. Maroš Huličiak – Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica: Úbytok
pstruha potočného v Marikovskom potoku
23. Jana Chudobová – Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2,
Bánovce nad Bebravou: Biomonitoring vodného toku Machnáč
24. Daniel Ivančík – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra:
Mapovanie rozšírenia inváznych druhov drevín v mikroregióne Cedron
25. Jozef Janťák – Spojená škola, Hattalova 471, Nižná: Ekostopa triedy 2.BC
26. Štefan Karolčík, Viktor Korba – Gymnázium L. Novomeského,
Tomášikova 2, Bratislava: Vplyv automobilov na životné prostredie
27. Tatiana Kimličková – Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická,
Drieňová 35, Bratislava: Kartografické zobrazenia Zeme
28. Jana Končalová, Martina Kunská – Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté
Moravce: Komplexné porovnanie dvoch úsekov rieky Žitava
29. Dana Kováčiková – Stredná zdravotnícka škola, Braneckého 4, Trenčín:
Ochorenia žíl – najčastejšie používané lieky na ich liečbu a aplikácia
vyrobeného IPL a jeho pôsobenie
30. Klaudia Kvaková, Jakub Šalko – Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13,
Brezno: Monitoring Ca2+, Mg2+ a pH pitnej vody v okolí Brezna
31. Matúš Lach, Martina Marková – Gymnázium, Alejová 1, Košice:
Magnetické a transportné vlastnosti zlúčenín La1-xAgx(Co0,03Mn0,97)O3
32. Lucia Leláková, Mária Vargová – Gymnázium, Poštová 9, Košice: Analýza
kvality povrchových vôd podľa vybraných ukazovateľov v oblasti Hornád –
Ždaňa v období od 1990 do 2011
33. Lucia Leláková, Mária Vargová – Gymnázium, Poštová 9, Košice: Analýza
zmien klimatických podmienok v Košiciach za obdobie 2006 – 2010
34. Peter Lenárt – Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská
Bystrica: Mutovaná K527A HsdR podjednotka EcoR124I
6
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
35. Peter Lenárt – Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská
Bystrica: Mikrobiálna analýza vybraných vzoriek vody z oblasti Ľubietovej
36. Juraj Lörinčík, Milan Tkáčik – Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika
Hronca 1, Rožňava: Náhle ionosférické poruchy
37. Katarína Marková – Gymnázium, Alejová 1, Košice: Fauna článkonožcov
v Snežnej diere
38. Marek Nemec – Gymnázium F. V. Sasinka, Námestie Slobody 3, Skalica:
Prototyp ekologického vozidla
39. Dominika Pelegrinová – Gymnázium, Poštová 9, Košice: Porovnanie
vybraných afrických kobrích jedov
40. Emília Petríková – Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská
Bystrica: Vplyv zinku na rôzne vývinové štádiá fazule záhradnej (Phaseolus
vulgaris L.)
41. Emília Petríková – Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská
Bystrica: Etológia potápnikov (Dytiscidae) v závislosti od substrátu
42. Andrea Pitlová – Stredná odborná škola drevárska,
Krásno
nad Kysucou 1 642, Krásno nad Kysucou: Náučný turistický chodník
v Beskydskej časti chránenej oblasti Kysúc Klubinský potok
43. Juraj Poništ – Stredná odborná škola drevárska, Krásno nad Kysucou 1 642,
Krásno nad Kysucou: Mydlový produkt z hľadiska senzorických a chemických
vlastností
44. Tibor Porubän – Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov:
Pieskoviská a pôda okresu Prešov ako zdroj pôvodcov larválnej toxokarózy
ľudí
45. Martin Ragula – Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica: Využitie
dostupných metód pozorovania na prognostické vyhodnotenie stavu počasia
46. Martin Sarker – Gymnázium, Párovská 1, Nitra: Antioxidanty v čerstvých
a konzervovaných pomarančových šťavách
7
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
47. Lucia Sviečková – Gymnázium, SNP 1, Gelnica: Analýza banskej haldy
v Gelnici v lokalite Slovenské Cechy-Gaple s vysokým obsahom toxických
kovov v substráte
48. Lucia Ščasníková, Zora Sláviková – Gymnázium, Školská 234/8, Považská
Bystrica: Celiakia
49. Ivan Ševčík – Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2, Trenčín: UniShader
50. Žofia Tuhárska – Súkromná spojená škola BISB, Peknikova 6, Bratislava:
Distribúcia glykogénu v lymfocytoch u novorodencov
51. Pavlína Zálesňáková – Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická,
Drieňová 35, Bratislava: Čierna skládka v obci Láb
52. Marek Žúdel – Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice:
Experimentálne overovanie charakteristík Grätzelových článkov pre rôzne
farbivá
8
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Abstrakty súťažných žiackych bádateľských projektov
Stánok č. 1
Jaskyne a jaskyniari v našom okolí
Juliana Bartušová
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
V našom projekte sme sa zaoberali charakteristikou jaskýň, ich vznikom, tvarom
kvapľov, významom jaskýň, rozvojom cestovného ruchu a taktiež s ochranou
jaskýň. V praktickej časti ankety sme zistili informovanosť ľudí o tomto
probléme. Pomocou nej sme zistili, že ľudia nie sú dostatočne informovaní
o výskyte zaujímavých jaskýň v našom okolí. Preto sme sa rozhodli vytvoriť
brožúru, ktorá by mohla zvýšiť informovanosť o týchto jaskyniach. Zhotovili
sme aj mapu s ich výskytom. Prostredníctvom týchto materiálov by bolo možné
zvýšiť mieru cestovného ruchu a návštevnosť týchto jaskýň. Ďalej sme spravili
interview s pánom Mgr. Bohuslavom Kortmanom. To sme použili pri tvorbe
jeho životopisu. Taktiež bol ochotný odprezentovať prednášku na našej škole.
Prednáška môže pomôcť získať nové poznatky o danej problematike, ale je
vhodná aj pre študentov, ktorí by sa radi dozvedeli viac o tomto probléme.
Zhotovili sme z nej videozáznam.
Stánok č. 2
Dažďová voda a jej využitie
Filip Bezúr, Zsolt Rácz
Stredná priemyselná škola stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo
Projekt sa zaoberá problematikou kvality a využitia dažďových vôd
v domácnostiach. Prvá časť charakterizuje potrebu šetrenia vodou z hľadiska
využitia zachytenej dažďovej vody. Ukazuje možnosti ako sa dá dažďová voda
využiť v rámci šetrenia vodou. Hlavná časť rieši kvalitu a množstvo dažďovej
vody na danom území Slovenska. Sú spracované údaje o kvalite dažďovej vody
z jednotlivých zachytávaní v záchytnom zariadení v Slovenskom
hydrometeorologickom ústave. Hodnoty spracované z jednotlivých odberov sú
9
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
spracované systematicky v závislosti od času merania v jednotlivých časových
intervaloch dažďových dní. Výsledkom meraní je zistenie kvality dažďovej vody
počas sledovania. Projekt sa zaoberá aj otázkou využitia zachytávačov
v bezdažďových obdobiach a porovnanie nákladov na realizáciu.
Stánok č. 3
Analýza vôd studničiek
Božena Bollová, Nikola Dubovská
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Vzhľadom na to, že našou spoločnou záľubou je turistika a chémia, rozhodli
sme sa to spojiť a vytvoriť projekt, ktorý by bol aj prínosom pre verejnosť.
V našom projekte sa zaoberáme analýzou vôd studničiek. Konkrétne sme
skúmali chemické a mikrobiologické ukazovatele. Chemické rozbory sme robili
sčasti v školskom laboratóriu (len kvalitatívne analýzy) alebo na mieste
pomocou kompaktného laboratória Aquamerck a programu COACH 6. Keďže
sme chceli výsledky i od akreditovaného laboratória, oslovili sme Trenčiansku
vodohospodársku spoločnosť a RÚVZ - Trenčín a Považská Bystrica.
Mikrobiologické rozbory sme si chceli vyskúšať i my, a tak sme oslovili
RNDr. Milana Semana, CSc. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktorý
nám poskytol nielen konzultácie, ale aj možnosť stanovenia mikrobiologických
ukazovateľov v ich príslušnom laboratóriu. Studničky chceme označiť
informačnými tabuľami o zložení a kvalite vody v čase odberu (máme súhlas od
obcí). Na túto aktivitu sme získali grant.
Stánok č. 4
Galaktické kolízie
Michaela Brchnelová
Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
Zrážky Galaxií sú nielen neodlúčiteľnou súčasťou galaktickej evolúcie, no aj
jednou z evidencií existencie takzvanej temnej hmoty. Hlavným cieľom môjho
projektu je skúmanie výskytu a účinku temnej hmoty na zrážky, pričom sa
10
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
aktuálne zaoberám tvorbou simulácií, učebných pomôcok pre lepšie
pochopenie ich fyzikálnej podstaty a vyhľadávaním zrážok na snímkach
poskytnutých z Large Binocular Telescope Observatory v Arizone. Doteraz som
bola schopná nájsť dve možné galaktické zrážky a po konzultovaní s odborníkmi
na observatóriu boli odoslané späť pre nafotenie v iných filtroch a vytvorenie
ich spektra. Verím, že môj projekt v budúcnosti pomôže nielen pri napĺňaní
katalógov kolízií, no stane sa aj mojím základom pri ďalšom skúmaní
a študovaní.
Stánok č. 5
Analýza biotických škodcov a ich vplyv na lesný ekosystém
Dominika Brodňanová
Stredná odborná škola drevárska, Krásno nad Kysucou 1 642, Krásno nad
Kysucou
Teoretickú časť projektu tvorí história lesníctva a ochrany lesov na Kysuciach,
charakteristika skúmaného územia a faktory negatívne pôsobiace na les –
antropogénne škodlivé činitele, prírodné škodlivé činitele. Praktickú časť
projektu tvorí monitoring skúmaného územia a identifikácia príčin výskytu
biotických hmyzích škodcov – Lykožrúta smrekového a Lykožrúta lesklého na
vybranom území spôsobujúcich hynutie smrekových porastov vo vymedzenej
časti územia Chránenej krajinnej oblastí – Kysuce, patriacej do katastra obce
Stará Bystrica, Nová Bystrica a Radôstka. Záver projektu tvoria vlastné návrhy
na záchranu a obnovu lesného porastu vhodných ekologicky efektívnych a
účinných opatrení.
Stánok č. 6
Monitorovanie znečistenia rieky Čierňanky nad a pod prítokom z miestnej
továrne
Veronika Cyprichová
Gymnázium, Komenského 1 357, Kysucké Nové Mesto
11
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
V našom projekte sme sa zamerali na zistenie akosti rieky Čierňanka, ktorá sa
nachádza v našom kraji na Kysuciach. Pretože v našej obci sa nachádza
mliekarenská továreň kde sa vyrábajú rôzne mliečne výrobky, zistili sme či má
vplyv vypúšťanie odpadu na stav našej rieky. Stav rieky ovplyvňuje riečny
ekosystém a život v nej. Prínos nášho projektu sa týka hlavne našej obce
a okolia. Týmto projektom sme chceli zistiť v akom stave sa nachádza voda čo
sa nám aj podarilo. Pomocou rôznych chemických pomôcok a tabuliek sme
merali hodnoty chemikálii v našej rieke a to amoniaku, dusitanou , dusičnanou,
fosforu, ale aj okysličenie či hodnoty pH. V chemickom porovnaní nám nevyšli
príliš veľké rozdiely hodnôt až na prítomnosť fosforu, ktorý bol mierne zvýšený
pod prítokom. Zistili sme, že časové obdobie nijako nevplýva na akosť vody.
V porovnaní biologickom t.j. prítomnosť mikroorganizmov, nám taktiež nevyšli
žiadne negatívne výsledky. Mikroorganizmy sú veľmi spoľahlivý indikátor.
Stánok č. 7
Využitie tenkovrstvovej chromatografie v kontrole kvality rádiofarmaka
[18F]FDG
Lukáš Daniš
Stredná priemyselná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Rakovina je najčastejšou príčinou úmrtnosti v Európe, ale napriek závažnosti
tohto ochorenia stále úspešnosť liečby závisí zväčša na včasnej diagnóze.
Anatomické zmeny sú zvyčajne rozpoznateľné až v pokročilom štádiu
ochorenia. V rannom štádiu ochorenia je ale možné pozorovať iba zvýšenú
aktivitu napadnutého tkaniva. Pozitrónová emisná tomografia (PET) je
zobrazovacia technika nukleárnej medicíny, ktorá umožňuje kvantitatívne
určenie distribúcie rôznych farmaceutík in vivo. PET má nezastupiteľnú úlohu aj
pri štúdiu procesov prebiehajúcich v ľudskom tele. Na to, aby mohlo byť
uskutočnené takéto vyšetrenie, pacientovi sa musí podať rádiofarmakum, čo je
rádioaktívna látka používaná na diagnostické alebo liečebné účely. S aplikáciou
PET súvisí aj potreba vhodných rádiofarmák tzv. pozitrónovo-emisných
rádiofarmák. Sú to liečivá, ktoré obsahujú izotop prvku, ktorý emituje
pozitróny.
12
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Stánok č. 8
Modlivka zelená
Žaneta Danižová
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Dôvod, prečo som si vybrala tému pre môj projekt modlivka zelená je lepšie
spoznať život tohto jednoduchého tvora a priblížiť jeho správanie verejnosti.
Milujem zvieratá a v budúcnosti chcem študovať na veterinárnej fakulte
v Košiciach. Cieľom môjho projektu je poskytnutie širšieho spektra informácií
o tomto živočíchovi a vytvoriť vhodné životné podmienky pre rast a vývin nýmf
modlivky zelenej. V projekte je zahrnutá stručná charakteristika modliviek
a moje vlastné pozorovania. Do projektu som zapojila aj svoju modlivku Manny,
ktorá mi asistovala pri všetkých aktivitách. Pripravila som pre ňu vhodné
prostredie a pozorovala jej správania. Neskôr mi umožnila získať nové poznatky
o vývine mladých nýmf po vyliahnutí z vajíčok, ktoré boli umiestnené
v ochrannom puzdre, ktoré sama vyprodukovala. V projekte je taktiež anketa,
ktorou som zisťovala počet ľudí, ktorí poznajú tento hmyz. Výsledky ankety ma
neprekvapili, čo som aj očakávala.
Stánok č. 9
Floristický
výskum
vstavačovitých
(Orchideaceae)
Kochanovskej
a Chocholanskej doliny v strednej časti Bielych Karpát a zdokumentovanie
vybraných morfologických znakov druhu Anacamptis morio
Ján Deván, Alžbeta Devánová
Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Cieľom projektu bolo zmapovať rozšírenie a bohatstvo populácii jednotlivých
taxónov vstavačovitých na danom území, porovnať naše výsledky s údajmi
z minulosti a zdokumentovať vybrané morfologické znaky ubúdajúceho druhu
červenohlavu obyčajného (Anacamptis morio). Skúmané územie je tvorené
Kochanovskou a Chocholanskou dolinou, ktoré sú súčasťou Bielych Karpát.
Výskum prebiehal od začiatku mája do prvej polovice septembra 2011.
Na skúmanom území sme zaznamenali celkovo 17 druhov orchideí z 10 rodov.
13
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Náš floristický výskum potvrdil, že Biele Karpaty patria k pohoriam z najvyššou
diverzitou vstavačovitých a to nielen v rámci Slovenska, ale aj Strednej Európy.
Stánok č. 10
Vplyv magnetického poľa na tečenie ferokvapalín s voľným povrchom
Michal Fabian, Michal Habera
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
V tejto štúdii skúmame rozpad prúdu ferokvapaliny v režime tečenia,
vytváranie kvapiek v režime kvapkania a vplyv magnetického poľa na tieto javy.
Podľa našich informácií neexistuje žiadna detailná štúdia týchto javov
vo ferokvapalinách. V režime kvapkania magnetické pole podstatne mení tvar
kvapiek a dynamiku tohto procesu.
Stánok č. 11
Analyzátor spotreby a využitia obnoviteľných zdrojov elektrickej energie
Ľuboš Fiala, Filip Ilavský
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
Zariadenie, ktoré bude na displeji zobrazovať údaje podľa požiadaviek
zákazníka o využívaní elektrickej energie v jeho objekte. Ak v objekte nie sú
nainštalované OZE, informácie, ktoré získa z nášho zariadenia, budú majiteľa
motivovať k úvahám o realizácii OZE, prípadne k iným úsporným opatreniam.
Zariadenie bude snímať odber elektrickej energie hneď za elektromerom
a v prípade nainštalovaných OZE aj z nich. Na displeji bude zobrazovať okamžitý
podiel OZE na celkovej spotrebe objektu. V prípade, že je v objekte PC
pripojené na internet, naše zariadenie bude schopné tomuto PC odovzdávať
namerané údaje a tie budú pomocou internetu posielané na náš server. Z takto
získaných informácií budeme môcť vypracovať energetickú analýzu podľa
požiadaviek zákazníka.
14
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Stánok č. 12
Coca-Cola: roztok kyseliny fosforečnej
Katrína Fulmeková
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Coca-Cola je jeden z najpopulárnejších nealkoholických nápojov súčasnosti,
ktorý majú vo veľkej obľube nielen mladí ľudia, ale aj staršie generácie. Tento
svetový fenomén, charakteristický svojou jedinečnou chuťou a arómou si za
125 rokov podmanil už takmer celý svet. Vo svojom projekte som sa zamerala
nielen na históriu, výrobu a distribúciu Coca-Coly, ale aj na jej vplyv na ľudský
organizmus, a to hlavne na ľudské zuby. V rámci tohto projektu som navštívila
výrobný závod, kde som získala ďalšie cenné informácie o výrobe Coca-Coly.
Obzvlášť ma zaujal význam kyseliny fosforečnej obsiahnutej v nápoji a jej
deštruktívny vplyv na zubnú sklovinu. Zrealizovala som preto experiment so
vzorkou ľudského zuba a so vzorkou zuba svine domácej. Obe vzorky som na
rovnaký čas vystavila pôsobeniu Coca-Coly a po určitej dobe som pozorovala
výrazné zmeny v štruktúre ľudského zubu. Verím, že výsledky môjho projektu
napomôžu ľuďom, aby si uvedomili, že nie všetko, čo je dobré, je aj zdravé.
Stánok č. 13
Porovnanie chemických ukazovateľov pitnej vody zo skupinového vodovodu
Drienovec-Košice a z prameňa pod vrchom Stromíš
Silvia Gálová
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice
V rámci môjho projektu som sledovala základné chemické ukazovatele kvality
pitnej vody z bytových jednotiek na jednotlivých košických sídliskách (ktoré sú
pripojené k vodovodnému systému Drienovec-Košice) ako aj z obce Vlachovo
(ktorá je pripojená k lokálnemu prameňu pod vrchom Stromíš). Cieľom projektu
bolo porovnať kvalitu pitnej vody z dvoch rôznych zdrojov. Počas projektu som
sledovala nasledovné ukazovatele: reakciu vody (pH), tvrdosť vody (pomocou
indikačných papierikov a komplexometricky) a obsah dusičnanov. Výsledky som
porovnala s limitmi podľa právnej normy 354/2006 Zb.z. Pre tieto ukazovatele
som zistila, že namerané hodnoty sú v súlade s normou v prípade košických
15
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
sídlisk, avšak sú odlišné v prípade obce Vlachovo. Z mojich výsledkov je zrejmé,
že v lokalite, ktorá je zásobovaná pitnou vodou z lokálneho prameňa sú
výsledky mimo limitov právnej normy.
Stánok č. 14
Turbidimetria – meranie zákalu vody
Karolína Haramiová
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky
Turbidimetria – meranie zákalu vody. Môj výskum bol zrealizovaný počas
svetového dňa vody 2011 v oblasti Záhorie. V tomto období naša škola
vykonávala pre región Záhorie bezplatnú analýzu vody. Jednou analyzovanou
vlastnosťou bol aj zákal vody, turbidita. Zákal vody môžu spôsobiť rôzne drobné
až mikroskopické organizmy, baktérie, látky organického aj anorganického
pôvodu. Tieto látky, predovšetkým patogénne mikroorganizmy môžu zapríčiniť
rôzne choroby prenosné vodou na človeka ale aj na živočíchy. Preto by sa
pravidelné meranie zákalu vody nemalo zanedbať. Medzi choroby, ktoré sú
vodou prenášateľné patria najmä bakteriálne ochorenia spôsobené Shigellami,
z vírusových ochorení sú to najmä ochorenia spôsobené rotavírusmi a vírus
hepatitídy typu A. Z môjho výskumu, ktorý sa uskutočnil v 18 obciach na Záhorí,
vyplynulo, že v sledovanej oblasti je voda v poriadku vzhľadom na ukazovatele
zákalu vody.
Stánok č. 15
Príprava 2-fenyletanolu pomocou imobilizovaných kvasiniek
Rebecca Lilla Hassanová
Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava
Využitie
imobilizovaných
kvasiniek
biotransformáciou z l-fenylalanínu.
16
na
produkciu
2-fenyletanolu
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Stánok č. 16
Monitoring inváznych rastlín Kysúc
Adriána Hermanová
Stredná odborná škola drevárska, Krásno nad Kysucou 1 642, Krásno nad
Kysucou
Väčšina ľudí dodnes nie je oboznámená s termínom invázia rastlín. Naším
projektom chceme poukázať na najznámejšie druhy inváznych rastlín
rozšírených na území Slovenskej republiky, so zameraním sa na oblasť Kysúc.
Súčasťou nášho projektu je popis vlastností jednotlivých druhov z hľadiska ich
výskytu, vzhľadu, spôsobu rozmnožovania a vplyvov na okolité zložky životného
prostredia, ktorý tvorí teoretickú časť. Praktickú časť tvorí monitoring výskytu
inváznych rastlín na Kysuciach a výskum zameraný na zistenie povedomia
občanov o problematike inváznych rastlín. Herbár tvorí súčasť praktickej časti.
Denným pozorovaním sa nedá nevšimnúť si množstvo týchto druhov, ktoré
zaberajú opustené lúčne a lesné ekosystémy.
Stánok č. 17
Geometry Solver 3D
Marek Hlava, Milan Mikuš
Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Cieľom tohto projektu je priblížiť žiakom pomerne náročnú problematiku
analytickej geometrie prostredníctvom zaujímavých a názorných ukážok a
zároveň vytvoriť nástroj, ktorý rýchlo a názorne vypočíta väčšinu príkladov zo
zbierky úloh pre gymnáziá z analytickej geometrie. Výpočty sa realizujú
prostredníctvom prehľadného užívateľského rozhrania a výsledky sa zobrazujú
v príslušných tabuľkách a graficky pomocou vykresľovania do 3D okna. Zvláštnu
pozornosť sme venovali podpore interaktívnej tabule a ovládania s minimálnou
nutnosťou využitia klávesnice. Jednotlivé úkony a objekty sú farebne rozlíšené
čo prispieva k lepšej komunikácií s užívateľom. Výsledkom projektu je vznik
komplexného programu, ktorého vývoj sa realizuje v jazyku C++ s využitím
frameworku Qt, vykresľovanie 3D grafiky sa realizuje pomocou OpenGL.
17
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Program predpokladá použitie na osobných počítačoch doma a v triedach,
v aktuálnej verzii podporuje operačné systémy MS Windows a OS Linux.
Stánok č. 18
Antioxidačné a protektívne účinky extraktu z vratiča obyčajného Tanacetum
vulgare na riasy Chlamydomonas reinhardtii
Silvia Hnátová
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Toxické látky v prostredí vedú k stresu, ktorý indukuje syntézu proteínov
teplotného šoku (Hsp). Hsp proteíny slúžia ako chaperóny, sú markermi stresu
v organizme. Niektoré rastliny syntetizujú látky s protektívnym účinkom. Ako
modelový organizmus sme použili jednobunkovú riasu Chlamydomonas
reinhardtii. Hlavným cieľom bolo stanovenie antioxidačných a protektívnych
účinkov extraktu z kvetu vratiča Tanacetum vulgare pri pôsobení stresových
faktorov – zvýšenej teplote a vystavení síranu hlinitému Al2(SO4)3.
Na vyhodnotenie experimentov a stanovení stresu po pôsobení stresových
faktorov u rias C. reinhardtii sme použili SDS PAGE (SDS polyakrylamidová
bielkovinová elektroforéza) a metódu percenta prežívania. Proteínový profil
získaný pomocou SDS PAGE sme použili na porovnanie syntézy proteínov,
najmä Hsp proteínov. Na stanovenie antioxidačnej aktivity extraktu z vratiča
sme použili DPPH test. DPPH testom sme zistili antioxidačnú aktivitu extraktu z
vratiča, s úspešnosťou až 90 %.
Stánok č. 19
Syntéza nových triazénových zlúčenín a ich aplikácia v spektrofotometrickom
stanovovaní kadmia
Peter Horváth
Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno
Jednou z metód pre jednoduché stanovenie niektorých kovov
v environmentálnych vzorkách je spektrofotometrické stanovenie pomocou
vhodných organických činidiel. Tento projekt sa zaoberá vývojom nových
18
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
triazénových činidiel pre takéto stanovenia. Bolo nasyntetizovaných šesť
derivátov
1,3-difenyltriazénu,
štyri
deriváty
1-fenyl-3-(4(fenyldiazenyl)fenyl)triazénu, štyri deriváty 1,4-bis(3-fenyltriazenyl)benzénu
a dva deriváty 1,2-bis(3-(4-(fenyldiazenyl)fenyl)triazenyl)etánu. Triazénové
skupiny boli syntetizované N-azo kopuláciou aromatických diazóniových solí
s primárnymi amínmi. Produkty boli charakterizované teplotami topenia,
UV/VIS spektroskopiou, IR spektroskopiou a 1H NMR. Boli pripravené
koordinačné zlúčeniny pripravených triazénov s vybranými kovovými katiónmi
v alkalickom prostredí. Boli zmerané UV/VIS absorpčné spektrá micelárnych
roztokov najintenzívnejšie sfarbených komplexov a zmerané koncentračné
závislosti absorbancie. Bola vyvinutá nová metóda spekrofotometrického
stanovenia.
Stánok č. 20
Rýchla GC-EI-MS multireziduálna analýza endokrinne disrupčných pesticídov
v citrónových matriciach
Peter Horváth
Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno
Projekt sa zaoberá vývojom novej metódy pre stanovenie 40 vybraných
pesticídov s endokrinne disrupčnými vlastnosťami v citrónových matriciach.
Metóda zahŕňa homogenizáciu citrónovej matrice, extrakciu metódou
QuEChERS a stanovenie pesticídov metódou rýchlej plynovej chromatografie
kombinovanej s hmotnostnou spektroskopiou s elektrónovou ionizáciou (fast
GC-EI-MS). Retenčné časy jednotlivých pesticídov boli stanovené analýzou
matricovo viazaných štandardov vo full-scan móde a porovnávaním
zachytených spektier s databázou NIST. V projekte sú študované výťažnosti
QuEChERS extrakcie študovaných pesticídov pre koncentračnú hladinu
10μg.kg-1. Vyvinutou metódou boli analyzované 3 reálne vzorky. Vyvíjaná
metóda umožňuje efektivitu analýzy uvedených látok oproti konvenčne
používanej GC metóde až strojnásobiť.
19
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Stánok č. 21
Kvalitatívne vyhodnotenie makrozoobentosu vodnej nádrže Veľká Kolpašská
Nina Hricová
Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkovej 6, Banská Štiavnica
Ekologické hodnotenie bentickej fauny umelej vodnej nádrže Veľká Kolpašská je
realizované s cieľom kvalitatívne zhodnotiť druhové zloženie makrozoobentosu
vo vodnej nádrži, ktorá je toho času dva roky po rekonštrukcii. Projekt
predkladá výsledky výskumu za obdobie jar až jeseň 2011. Tieto výsledky sú
porovnávané s druhovým zložením makrozoobentosu z obdobia pred
rekonštrukciou tajchu, z roku 2006, Procner, R., 2008. Vodná nádrž Veľká
Kolpašská bola rekonštruovaná v rokoch 2007 – 2009. V tomto období bola
voda vypustená , ryby a väčšie vodné bezstavovce boli prevezené do okolitých
vodných nádrží patriacich do vodohospodárskeho systému, jej dno zostalo
obnažené a porastené terestrickou vegetáciou. Tento výskum analyzuje znovu
osídlenie dna nádrže, ktoré bolo dva roky vysušené, bez vodnej hladiny. V roku
2008 bola v rámci diplomovej práce na UMB v Banskej Bystrici uskutočnená
inventarizácia prítomnej makrozoofauny vo vodnej nádrži pred jej vypustením.
Stánok č. 22
Úbytok pstruha potočného v Marikovskom potoku
Maroš Huličiak
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Cieľom môjho projektu bolo zistiť faktory spôsobujúce úbytok pstruha
potočného v rieke Marikovský potok a navrhnúť riešenia, ktoré by tento úbytok
zastavili. Po preštudovaní literatúry som štatisticky spracoval údaje získané zo
slovenského rybárskeho zväzu v Považskej Bystrici, ktoré tento úbytok
potvrdzujú. Následne som opakovane uskutočnil chemickú analýzu vody
vzoriek z Marikovského potoka. Skúmal som prítomnosť fosforečnanov,
dusičnanov, chloridov, amoniaku, taktiež aj pH a tvrdosť vody a obsah kyslíka.
Chemická analýza opakovane preukázala zvýšený obsah fosforečnanov,
chloridov, amoniaku a pomerne nízke pH vody. Z biologických faktorov som
skúmal predátorov, parazitov a konkurentov pstruha. Z predátorov som
20
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
zaznamenal prítomnosť vydry riečnej, šťuky severnej a cez zimu kormorána
veľkého. Z parazitov som na tele pstruha objavil mihuľu riečnu, pijavičku rybiu
a parazitické plesne. Venoval som sa aj skúmaniu antropogénnych faktorov a to
takých, ktoré priamo zasahujú do životného prostredia pstruha.
Stánok č. 23
Biomonitoring vodného toku Machnáč
Jana Chudobová
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Kvôli súčasnému rozsahu znečistenia vôd na Slovensku ale aj vo svete je
potreba stále viac o tomto alarmujúcom stave informovať. Môj projekt je
zameraný na vplyv papierenskej továrne na vodný tok, na ktorom je postavená.
Sledovala som prítomnosť niektorých prvkov. Mimo toho som sa zamerala aj na
sledovanie fauny a flóry v okolí alebo priamo v toku. Súčasťou projektu je aj
výpočet biotického indexu. S projektom budem pokračovať, budú nasledovať
ďalšie merania, keďže môj doterajší výsledok je, že papiereň tok naozaj
znečisťuje. Pri potvrdení tohto zistenia projekt určite posuniem zúčastneným
obecným úradom.
Stánok č. 24
Mapovanie rozšírenia inváznych druhov drevín v mikroregióne Cedron
Daniel Ivančík
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra
Problematike inváznych rastlín a drevín sa v poslednom období venuje zvýšená
pozornosť. Preto hlavným cieľom nášho projektu bolo kompletné zmapovanie
inváznych druhov drevín v mikroregióne Cedron, ale aj navrhnutie zlepšenia
situácie v oblasti inváznych drevín pri nami vybranom vodnom toku. V tomto
projekte sme sa snažili o presné zmapovanie najznámejších inváznych druhov
Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), Javorovec jaseňolistý (Negundo
aceroides), Sumach pálkový (Rhus typhina), Agát biely (Robinia pseudoacacia),
Beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa). Výsledky výskumu v teréne sme
21
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
spracovávali podľa výškových kategórií jednotlivých inváznych druhov. Miesta
s najväčším počtom inváznych drevín sme zaznačovali do vopred pripravenej
mapy mikroregiónu. Taktiež sa v tomto projekte zameriavame aj na negatívne
dopady inváznych drevín. Výsledky projektu môžu byť použité na ničenie
jednotlivých inváznych druhov drevín v mikroregióne.
Stánok č. 25
Ekostopa triedy 2. BC
Jozef Janťák
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
Hlavným cieľom môjho projektu bolo zistiť a pochopiť, vplyv mojich
každodenných aktivít na životné prostredie. Tento vplyv vyčísliť – vyjadriť
konkrétnou hodnotou, získať meradlo zaťaženia prírody človekom. Prejsť od
formálneho vyjadrenia – nepriaznivý vplyv na životné prostredie, biodiverzitu
a pod. k pojmu – konkrétna hodnota , veľkosť globálneho hektára, potrebného
pre môj život. Keďže som vypočítal konkrétnu hodnotu, ďalším krokom bolo,
zistiť hodnoty globálneho hektára u mojich spolužiakov a tieto čísla navzájom
porovnať, vyhodnotiť, analyzovať. Využíval som internetový kalkulátor,
uverejnený na webovej stránke www.ekostopa.sk, kde výpočet prebieha
v 8 kategóriách. Získané hodnoty som spracoval štatistickými ukazovateľmi,
vypočítal som priemernú hodnotu ekostopy, pripadajúcu na jedneho žiaka
v našej triede, ďalšie charakteristiky som zvolil modus a medián.
Stánok č. 26
Vplyv automobilov na životné prostredie
Štefan Karolčík, Viktor Korba
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
Náš projekt sa zaoberá množstvom vypustených emisií v hlavnom meste
Slovenska v Bratislave. V projekte sme sa snažili demonštrovať aké veľké
množstvo emisií skleníkových plynov je v Bratislave a následne sme sa ho
pokúsili aj teoreticky znížiť.
22
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Stánok č. 27
Kartografické zobrazenia Zeme
Tatiana Kimličková
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava
V projekte sa venujeme problematike zobrazenia zemského povrchu do roviny
mapy. Zem je sférické teleso, ktoré sa nedá priamo rozvinúť do roviny.
Zobrazovaním Zeme sa zaoberá vedný a technický odbor Kartografia. Keď
povrch zemegule rozstriháme podľa poludníkových čiar, vznikne obrazec, ktorý
má neobvyklý tvar a obraz nie je ucelený. Jednotlivé pásy sa dotýkajú len
v bodoch na rovníku a vzniknuté medzery sa k pólom rozširujú. Aby sa celý
povrch Zeme dal zobraziť do mapy, treba tieto medzery odstrániť a vytvoriť
ucelenú plochu. Keďže kartografické zobrazenia patria medzi náročné témy,
rozhodli sme sa vyhotoviť jednoduchú názornú pomôcku, ktorá by pomáhala
zlepšiť priestorovú predstavivosť pre pochopenie témy Kartografické
zobrazenia Zeme. Úvodná časť projektu je venovaná základným pojmom,
v hlavnej časti projektu je uvedený postup tvorby pomôcky a záverečnú časť
tvorí návod na jej využitie.
Stánok č. 28
Komplexné porovnanie dvoch úsekov rieky Žitava
Jana Končalová, Martina Kunská
Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce
V tomto projekte chceme porovnať dva úseky rieky Žitava. Prvotne sme chceli
porovnať územie s väčším vplyvom človeka a územie s menším vplyvom
človeka, no naše výsledky ukázali, že obe územia, ako aj kvalita vody a stav toku
sú značne ovplyvnené ľudskou činnosťou, čo vplýva aj na život v rieke.
Stánok č. 29
Ochorenia žíl – najčastejšie používané lieky na ich liečbu a aplikácia
vyrobeného IPL a jeho pôsobenie
Dana Kováčiková
Stredná zdravotnícka škola, Braneckého 4, Trenčín
23
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
V mojom projekte sa venujem ochoreniam žíl a najčastejšie používaným liekom
na ich liečbu a pôsobenie môjho vyrobeného IPL v mieste aplikácie.
Ochoreniami žíl trpí v dnešných časoch veľa ľudí. S týmito ochoreniami som sa
už stretla a tak ma zaujala táto tematika a začala som sa jej venovať
podrobnejšie. Medzi hlavné príčiny patrí genetická predispozícia, obezita, zlá
životospráva, zlé stravovacie a dietetické návyky a vo veľkej miere aj súčasný
životný štýl plný stresových situácií. V neposlednom rade je to fajčenie,
konzumácia alkoholu a nedostatok pohybu a športových aktivít. V dôsledku
týchto vplyvov dochádza k strate pružnosti steny cievy prípadne k jej zanášaniu.
V teoretickej časti som sa zamerala na druhy ochorení žíl a ich podrobnejší
popis a prípadnú liečbu. V praktickej časti som sa zamerala na najčastejšie
používané lieky na tieto rôzne ochorenia, teda ich predajnosť v lekárňach a tú
som zisťovala v Bánovciach nad Bebravou v lekárni Sv. Kataríny.
Stánok č. 30
Monitoring Ca2+, Mg2+ a pH pitnej vody v okolí Brezna
Klaudia Kvaková, Jakub Šalko
Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno
Tvrdosť vody je jedna z dôležitých vlastností pitnej vody. Tvrdá voda zvyšuje
spotrebu pracích prostriedkov a zvyšuje spotrebu energie. Príliš mäkká voda
môže narúšať potrubia. Z našich doterajších skúseností vieme, že nie je
jednoduché dostať sa k poznatkom o tvrdosti vody v konkrétnej oblasti. Takáto
informácia by bola pre spotrebiteľa prínosom. Projekt sa zaoberá stanovením
tvrdosti a pH pitnej vody v okolí Brezna. Odobrali sme 20 vzoriek pitnej vody
z Horehronia, Čierneho Balogu, Jaskyne mŕtvych netopierov, Polhory
a Michalovej. Zmerali sme pH odobratej vody a stanovili sme koncentráciu Ca2+
a Mg2+ chelatometrickou titráciou na eriochrómovú čerň T a murexid.
Zaujímavé bolo zistenie, že v obciach, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti, boli
značné rozdiely v tvrdosti vody. Tieto poznatky chceme uverejniť na
internetových stránkach obcí pre informovanosť obyvateľov.
24
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Stánok č. 31
Magnetické a transportné vlastnosti zlúčenín La1-xAgx(Co0,03Mn0,97)O3
Matúš Lach, Martina Marková
Gymnázium, Alejová 1, Košice
Cieľ nášho projektu bol skúmať magnetické a transportné vlastnosti
La1-xAgx(Co0,03Mn0,97)O3 keramík, oboznámiť sa pri tom s prácou vedeckých
pracovníkov z ÚEF SAV, zúčastniť sa na meraniach a podieľať sa na interpretácií
výsledkov meraní. Naša práca na ÚEF SAV pozostávala z prípravy vzorky na
meranie (rezanie vzorky, lepenie na puck, pripojenie kontaktov), z merania
magnetických a transportných vlastností pomocou MPMS a PPMS
a z interpretácie výsledkov, kreslenia. Zistili sme, že pre
La0.90Ag0.10(Co0,03Mn0,97)O3 aplikácia magnetického poľa znižuje Tmax (teplota,
pri ktorej je maximálny odpor) a nerozširuje pozorované maximum. Po pridaní
ďalšieho striebra do zlúčeniny sa graf zmenil, magnetické pole rozširuje
pozorované maximum a posúva TC a Tmax k vyšším teplotám. Pri magnetizácii
sme zistili, že nárast magnetizácie je spojený s magnetickým prechodom.
Aplikácia magnetického poľa zvyšuje TC. Magnetizácia sa nenasycuje ani pri
vysokých poliach resp. sa nasycuje vo vyšších poliach pre vzorku.
Stánok č. 32
Analýza kvality povrchových vôd podľa vybraných ukazovateľov v oblasti
Hornád – Ždaňa v období od 1990 do 2011
Lucia Leláková, Mária Vargová
Gymnázium, Poštová 9, Košice
V tomto projekte, na základe vybraných kvalitatívnych ukazovateľov, sme
sledovali kvalitu povrchových vôd toku Hornád v oblasti Ždaňa, v období od
roku 1990 do roku 2011. Cieľom projektu bolo sledovať zmeny v kvalite
povrchových vôd v danej oblasti a štatisticky hodnotiť kvalitu vody na jeho
vymedzenom úseku toku z pohľadu vybraných kvalitatívnych ukazovateľov
a vyhľadať zdroje možného znečistenia. Od roku 1990 do roku 2011 boli každý
mesiac uskutočnené merania týkajúce sa rozličných ukazovateľov, pričom
väčšina monitorovala kvalitu povrchových vôd z chemického hľadiska
25
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
a biologického. V našom projekte sme sa podrobnejšie zamerali na hodnotenie
kvality povrchovej vody z hľadiska obsahu BSK5, dusičnanov, celkového fosforu
a síranov vo vode. Okrajovo sme sa zamerali aj na ukazovatele biologického
charakteru, najmä na mikrobiologické znečistenie v pozorovanom úseku
Hornádu. Z tejto oblasti sme si ako predmet nášho výskumu vybrali koliformné
baktérie.
Stánok č. 33
Analýza zmien klimatických podmienok v Košiciach za obdobie 2006 – 2010
Lucia Leláková, Mária Vargová
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Pre každé miesto na Zemi sú charakteristické určité klimatické podmienky,
medzi ktoré patrí aj teplota vzduchu a atmosférické zrážky. Tieto činitele sú
sledované a zaznamenávané a pomáhajú nám pochopiť ich vplyv v iných
sférach. V našom projekte sme pozorovali premenu klimatických zmien
v oblasti Košíc. Zamerali sme sa na obdobie rokov 2006 – 2010 a sledovali či
došlo oproti hodnotám dlhodobého priemeru za roky 1961 – 1990 k ochladeniu
alebo otepleniu podnebia. Sledovali sme aj zmenu úhrnov atmosférických
zrážok v spomínanej oblasti. Našimi zisteniami sme dospeli k záveru,
že priemery počas rokov 2006 – 2010 sa voči normálam zvýšili v priemere
o 1,6 °C. Predpokladáme preto, že trend globálneho otepľovania môže
v nasledujúcich rokoch pokračovať. V ročných priemeroch atmosférických
zrážok sme oproti normálam nezaznamenali výraznejšiu odchýlku. Pri
spracovaní projektu sme využili hodnoty poskytnuté Slovenským
hydrometeorologickým ústavom.
Stánok č. 34
Mutovaná K527A HsdR podjednotka EcoR124I
Peter Lenárt
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
26
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Reštrikčno-modifikačné enzýmy typu I sa vyvinuli vo vysoko dômyselné, a pre
život prokaryotickej bunky nevyhnutné, makromolekulové komplexy. Sú
schopné rozpoznať a zničiť fágovú DNA, zatiaľ čo pomocou methylácie chránia
vlastný bakteriálny genóm. Na lepšie porozumenie štruktúry a funkcie týchto
významných prokaryotických „imunitných systémov“ je veľmi dôležitá štúdia
podjednotiek, z ktorých sa skladajú. Objektom záujmu tohto projektu bola HsdR
podjednotka, ktorá je v Reštrikčno-modifikačnom systéme typu I EcoR124I
najväčšou podjednotkou a zodpovedá za translokáciu a štiepenie DNA. V tomto
projekte bol Lyzín 527 úspešne zmenený na Alanín. Podmienky pre expresiu
mutovanej K527A HsdR podjenotky boli úspešne nájdené. Mutovaná K527A Rpodjednotka bola exprimovaná. R-podjednotka bola purifikovaná
a koncentrovaná.
Stánok č. 35
Mikrobiálna analýza vybraných vzoriek vody z oblasti Ľubietovej
Peter Lenárt
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
Oblasť Ľubietovej bola v minulosti vystavená intenzívnej banskej činnosti,
predchádzajúce štúdie podľa očakávania zistili zamorenie niektorých vodných
zdrojov v oblasti ťažkými kovmi. Hlavným cieľom tohto projektu bolo
preskúmať mikroorganizmy žijúce vo vodách Ľubietovej s účelom zhodnotenia
ich potenciálne negatívneho vplyvu na ľudské zdravie alebo naopak, možnosti
ich využitia. Pri mikrobiálnej analýze sme využili štandardný algoritmus krokov,
teda prvým bol chemický rozbor vzoriek vody a druhým analýza prítomnosti
kultivovateľných mikroorganizmov. Po kvantitatívnej analýze a určení
koncentrácie (KTJ/ml) buniek vo vzorkách sme pristúpili ku kvalitatívnemu
mikrobiologickému rozboru. Pri identifikácii nakultivovaných bakteriálnych
kolónií sme využili metódu farbenia podľa Grama. Následne sme pomocou TSI
testovali ich schopnosť utilizovať cukry. Kvalitatívnu analýzu sme ukončili
analýzou vybraných kultúr pomocou MALDI Biotyperu.
27
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Stánok č. 36
Náhle ionosférické poruchy
Juraj Lörinčík, Milan Tkáčik
Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
V posledných rokoch sa objavuje množstvo článkov, ktoré majú upozorniť ľudí
na javy vyvolané slnečnými erupciami. Keďže na koniec roka 2012 je
predpokladané maximum 11-ročného slnečného cyklu, javov je stále viac a viac,
a to kvôli rastúcej aktivite našej hviezdy. Pozitív, ktoré so sebou prináša slnečná
erupcia je žiaľ menej, ako negatív. Pred asi rokom sme dostali od pracovníka
SAV typ na výrobu SID-monitoru, akéhosi veľmi dlhovlnného prijímača,
naprojektovaného Stanfordskou univerzitou, ktorý by skenoval vojenský
rádiový signál medzi Zemou a ionosférou. Dlhé a veľmi dlhé vlny (ďalej už len
VDV) sa na prenos signálu už často nepoužívajú, existuje len niekoľko
vysielačov, ktoré vysielajú tento signál, a to hlavne pre ponorkový
telekomunikačný systém. Najprv sme postavili spomínaný VDV prijímač, napojili
ho na špeciálnu, nami vyrobenú anténu, ktorá je používaná pre takéto SIDmonitory a skenoval niekoľko staníc, ktoré fungujú na tomto princípe a celý
systém spustil.
Stánok č. 37
Fauna článkonožcov v Snežnej diere
Katarína Marková
Gymnázium, Alejová 1, Košice
V tomto projekte sme sa zaoberali roklinou v Slovenskom krase s názvom
Snežná diera. Zaujímala nás konkrétne fauna článkonožcov, jej rozloženie po
teplotnom gradient svahu, jej rozmanitosť a diverzita, dominancia, frekvencia,
ktoré skupiny boli najpočetnejšie a ktoré najmenej početné. Všetky tieto
informácie sme aj dosiahli a vyhodnotili. Zistili sme špecifiká Snežnej diery v jej
faunovom zložení a tiež neočakávané rozloženie teploty v nej. Získali sme o nej
teda viac informácií v oblasti pôdneho spoločenstva článkonožcov.
28
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Stánok č. 38
Prototyp ekologického vozidla
Marek Nemec
Gymnázium F. V. Sasinka, Námestie Slobody 3, Skalica
Cieľom tohto projektu bolo navrhnúť, postaviť a reálne otestovať prototyp
ekologického vozidla. Pri návrhu konštrukcie prototypu sme sa rozhodovali
medzi bicyklom, velomobilom, mopedom a ľahkou štvorkolkou. Voľba nakoniec
padla na vozidlo typu moped. Z pomedzi alternatívnych pohonov sme si pre
nulové emisie a jednoduchú prevádzku vybrali elektropohon. Ako základ sme
použili moped Babetta 207 z roku 1982. Ten sme vybavili elektromotorom
vyrobeným z alternátora z osobného automobilu a štartovacím oloveným
akumulátorom. Nakoniec sme dali moped nalakovať a v praxi sme ho
otestovali. Najvyššia dosiahnutá rýchlosť mopedu bola 48 km/h a dojazd na
nabitie akumulátora činil 32 km. Motor má výkon 900 W a dosahuje 2 000
otáčok za minútu. Zistili sme, že nami vytvorené vozidlo je schopné konkurovať
mopedom a skútrom poháňaným fosílnymi palivami a že elektropohon dokáže
nahradiť pohon spaľovacím motorom.
Stánok č. 39
Porovnanie vybraných afrických kobrích jedov
Dominika Pelegrinová
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Medzi pľúvajúce kobry afriky patrí rod Hemachatus (druh H. haemachatus)
a niektoré druhy rodu Naja (N. nigricollis, N. aschei, N. nigricincta,
N. mossambica, N. katiensis, N. nubiae, N. pallida). N. aschei bola považovaná
za poddruh N. nigricollis. Po genetickej analýze bola N. aschei označená ako
nový druh pľuvajúcej kobry. Cieľom nášho projektu je charakterizovanie
a porovnanie jedov hadov N. aschei a N. nigricollis pomocou atómovej silovej
mikroskopie a fluorescenčnej analýzy. Naše výsledky potvrdili odlišnú štruktúru
jedov, čo poukazuje na druhové rozdiely medzi hadmi N. aschei a N. nigricollis.
29
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Stánok č. 40
Vplyv zinku na rôzne vývinové štádiá fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)
Emília Petríková
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica
Projekt je zameraný na zistenie rozdielov pri aplikácii rôznych koncentrácií
ZnSO4 . 7 H2O počas rôznych vývinových štádií fazule záhradnej (Phaseolus
vulgaris L.), dôležitej strukoviny. Boli vyhodnotené hmotnosti sušiny rastlín
a bola vykonaná chemická analýza röntgenovou fluorescenčnou energetickodisperznou spektrometriou osobitne listov, strukov a semien. Sledovala som aj
kvalitatívne zmeny. Výsledky môžu byť využité na predpokladanie škôd
spôsobených nadmerným množstvom zinku v pôde ako aj možný dopad na
človeka. Taktiež poukazujú na možnosť fytofortifikácie zinku fazuľou
záhradnou.
Stánok č. 41
Etológia potápnikov (Dytiscidae) v závislosti od substrátu
Emília Petríková
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica
Projekt skúma preferencie výberu farby a materiálu substrátu jeho vplyv
na správanie sa potápnikov (Dytiscidae). Taktiež bol skúmaný vplyv predátora
(larvy šidla obrovského (Anax imperator)) na dané kritériá.
Stánok č. 42
Náučný turistický chodník v Beskydskej časti chránenej oblasti Kysúc
Klubinský potok
Andrea Pitlová
Stredná odborná škola drevárska, Krásno nad Kysucou 1 642, Krásno nad
Kysucou
Teoretickú časť projektu tvorí legislatíva životného prostredia, vymedzenie
základných pojmov, popis chránených druhov rastlín, živočíchov a geologicky
30
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
významných prvkov ochrany prírody a krajiny. Monitorovaným územím je
Klubinský potok – nachádzajúci sa v Beskydskej časti chránenej krajinnej oblasti
Kysuce – v 4. stupni ochrany prírodnej rezervácie. Praktickú časť tvorí
monitoring výskytu chránených druhov rastlín a živočíchov, vytýčenie trasy
a návrh jednotlivých náučných panelov.
Stánok č. 43
Mydlový produkt z hľadiska senzorických a chemických vlastností
Juraj Poništ
Stredná odborná škola drevárska, Krásno nad Kysucou 1 642, Krásno nad
Kysucou
V poslednom čase svet zahŕňajú desiatky nových výdobytkov v oblasti hygieny,
a preto sme sa rozhodli bližšie oboznámiť s touto disciplínou chémie
prostredníctvom vlastného tuhého mydlového produktu. Projekt je
štruktúrovaný do troch etáp. Prvá etapa obsahuje výrobu vlastného tuhého
mydlového produktu. Druhá etapa zahŕňa senzorické vlastností mydlového
produktu. Cieľom záverečnej etapy je výskum chemických vlastností – hodnota
pH, vznik vápenného mydla, absencia viskozity vody, vzájomná príťažlivosť
čierneho mletého korenia, prostredníctvom experimentov aplikovaných
na vyrobený mydlový produkt. Dôvodom rozšírenia projektu o senzorické
vlastnosti mydla a výskum jeho chemických vlastností je poukázať na
jedinečnosť mydla.
Stánok č. 44
Pieskoviská a pôda okresu Prešov ako zdroj pôvodcov larválnej toxokarózy
ľudí
Tibor Porubän
Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
Na Slovensku je 40 – 80 %-ná premorenosť psov a mačiek postihnutých
toxokarózou. Úzky kontakt týchto zvierat s človekom je predpokladom pre
frekventovaný výskyt toxokarózy u ľudí. Cieľom nášho výskumu bolo zmapovať
31
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
pieskoviská a pôdu v blízkostí ľudských sídel okresu Prešov a zistiť ich
kontamináciu parazitmi s dôrazom na detekciu endoparazitov druhu Toxocara
sp. Výskum prebiehal počas rokov 2010 a 2011 v lokalitách okresu Prešov.
Je metodicky založený na aktívnom vyhľadávaní vajíčok mačacích a psích
škrkaviek v bezprostrednom okolí bydlísk ľudí (pôda v okolí domov a piesok
v detských pieskoviskách pomocou sedimentačno-flotačných ovoskopických
metód). Zistili sme množstvo kontaminovaných vzoriek, rozlíšili kontamináciu
v meste a na vidieku a testovali hydroxid amónny a Allium sativum ako možné
prostriedky pre devitalizáciu nájdených endoparazitov. Súčasťou projektu sú
tabuľky a fotografická príloha.
Stánok č. 45
Využitie dostupných metód pozorovania na prognostické vyhodnotenie stavu
počasia
Martin Ragula
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Práca analyzuje súvislosť medzi zmenou prvkov počasia a následnou lokálnou
zmenou počasia. V priebehu výskumu som pozoroval teplotu vzduchu,
atmosférický tlak, oblačnosť a momentálny stav počasia – sú to prejavy počasia,
ktoré sa dajú odmerať bežnými meracími prístrojmi alebo pohľadom na oblohu.
Literatúra nám ponúka spôsob, ako tieto informácie spracovať na osobnú
predpoveď,
no
odporúčaný
postup
býva
schématizovaný
do
najpravdepodobnejšieho vývoja počasia a neuvádza mimoriadne situácie.
Výsledky obsahujú aj výnimočné poveternostné situácie. Závery projekty
nezahŕňajú len štandardný návod, ale ich súčasťou sú aj charakteristiky situácií,
po ktorých nasledoval odlišný stav počasia od stavu opísaného v bežnej
schéme. Sú to znižovanie tlaku či postupné optické hustnutie homogénnej
oblačnej vrstvy bez dažďa alebo rovnomerné zvyšovanie tlaku bez vyjasnenia
oblohy. Najväčší prínos je v možnosti aplikácie výsledkov do odvetvia solárnej
energetiky tak, že odhadneme možný príjem slnečnej energie.
32
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Stánok č. 46
Antioxidanty v čerstvých a konzervovaných pomarančových šťavách
Martin Sarker
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Pomarančové šťavy sa vyznačujú príjemnou osviežujúcou chuťou, pričom obsah
cukrov v nich je pomerne nízky. U nás sú celoročne dostupné a cenovo veľmi
prístupné, čo z nich robí všeobecne veľmi obľúbený nápoj. Okrem týchto
pozitívnych vlastností sú tiež bohatým zdrojom niektorých zdraviu prospešných
látok, zvlášť tých s antioxidačnými účinkami. Práve o antioxidantoch sa
v poslednej dobe veľa hovorí medzi odborníkmi ale aj laikmi, pripisuje sa im
veľký význam v prevencii viacerých kardiovaskulárnych a nádorových ochorení.
Bežný spotrebiteľ má možnosť konzumovať pomarančové šťavy v podobe
krabičkových konzervovaných džúsov dostupných v každej potravinovej
predajni, pričom ich výber je pomerne veľký, alebo si môže pripravovať vlastnú
šťavu z čerstvých pomarančov. Je známe, že kvôli nízkej stabilite väčšiny
antioxidantov plynúcej z ich oxidačno-redukčných vlastností sa tieto
pasterizáciou a konzerváciou strácajú.
Stánok č. 47
Analýza banskej haldy v Gelnici v lokalite Slovenské Cechy-Gaple s vysokým
obsahom toxických kovov v substráte
Lucia Sviečková
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Banské haldy sú navážky hlušiny po ťažbe rúd, vyskytujúce sa v rôznych
oblastiach stredného a východného Slovenska. Halda po banskej činnosti
v Gelnici v lokalite Slovenské Cechy-Gaple v Košickom kraji na východnom
Slovensku, je pozostatkom po ťažbe z Krížovej žily s plochou približne 5 500 m2 .
Vyznačuje sa vysokým obsahom medi a tiež železa, arzénu, olova, zinku
a antimónu v pôde (Banásová, s.a.). Projekt prezentuje charakteristiku
geologického zloženia haldy v Gelnici v lokalite Slovenské Cechy–Gaple,
prítomnosť toxických kovov v jej substráte, pH vlastnosti pôdy, popis výskytu
a osídlenia haldy vegetáciou a zástupcami húb a živočíchov. Prevedené
33
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
fytocenologické zápisy reprezentujú charakteristické osídlenie jej centrálnej aj
periférnej časti. Celkové pokrytie haldy vegetáciou dosahuje približne 40 %.
Pôdu haldy charakterizuje kyslé pH. K najrozšírenejším druhom haldy po
historickej ťažbe rúd v Gelnici v lokalite Slovenské Cechy-Gaple patrí Agrostis
capillaris.
Stánok č. 48
Celiakia
Lucia Ščasníková, Zora Sláviková
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Mnoho z nás sa pri pojme celiakia zatvári veľmi prekvapene. Poznatky
o samotnom ochorení, ale aj o nevyhnutnej špeciálnej diéte má málo ľudí.
S pojmom celiakia sa väčšina z nás stretla až keď sa to týka nás samotných
alebo niekoho z našich blízkych. Tento pojem sa v našej triede skloňoval
niekoľkokrát a takmer nikto v skutočnosti nepoznal jeho pravý význam. A preto
som sa s touto nevedomosťou mojich spolužiakov rozhodla niečo robiť
a vybrala som si tému Celiakia. Nielen kvôli nízkej informovanosti spolužiakov
ale aj preto, že v budúcnosti chcem pokračovať v štúdiu biológie a venovať sa
problematike zdravia. V prvom rade som sa v mojom výskume zamerala na
výskyt bezlepkových potravín v Považskej Bystrici. V jednotlivých potravinách
som zmapovala množstvo výrobkov so symbolom prečiarknutého obilného
klasu a porovnala ich cenu. Taktiež som zistila, aké sú možnosti stravovania
celiatikov v reštauráciách, v školských jedálňach a v stánkoch rýchleho
občerstvenia.
Stánok č. 49
UniShader
Ivan Ševčík
Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Projekt sa zameriava na pomerne modernú technológiu shaderov a výpočtov
na grafických kartách, a snaží sa demonštrovať ich potenciál na niekoľkých
34
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
programoch. Hlavnými dôvodmi realizácie boli hardvérové obmedzenie a snaha
vytvoriť zjednotený model, ktorý by umožnil jednoduché narábanie s týmito
technológiami. Hlavným cieľom projektu je urýchliť výpočty veľkého objemu
dát využitím špecializovaných procesorov na grafickej karte – shaderov. Pretože
výpočty sa dokážu spracovávať na týchto procesoroch paralelne, môžu pri
správnom využití znamenať niekoľkonásobný nárast v rýchlosti spracovávania.
Ako základ pre projekt som si zvolil programovací jazyk C++ a ako rozhranie pre
komunikáciu s grafickou kartou som využil OpenGL. Po preštudovaní ich
dokumentácií som bol schopný vytvoriť jednotné rozhranie pre pracovanie so
shaderami a načítavanie shader programov.
Stánok č. 50
Distribúcia glykogénu v lymfocytoch u novorodencov
Žofia Tuhárska
Súkromná spojená škola BISB, Peknikova 6, Bratislava
Cieľom štúdie bola identifikácia distribúcie glykogénu v lymfocytoch
u novorodencov. Celkovo bolo vyšetrených 44 krvných náterov. Vek
novorodencov v kontrolnej skupine bol v rozsahu 37 – 42 gestačného týždňa
(medián 32 týždňov). Gestačný vek novorodencov v experimentálnej skupine
bol v rozsahu 25 – 38 týždňov (medián 34 týždňov). Metódy: Modifikovaný
protokol PAS farbenia bol použitý na zafarbenie krvných náterov u 18
fyziologických novorodencov (kontrolná skupina) a 26 patologických
novorodencov (súbor pacientov), ktorí boli ďalej subkategorizovaní do
kategórie novorodencov vyžadujúcich intermediárnu alebo intenzívnu
starostlivosť. Intenzita PAS reakcie sa hodnotila mikroskopicky kvalitatívne ako
silná, mierna alebo slabá. Výsledky: V kontrolnej skupine bola PAS pozitívna
reakcia prítomná iba v 3 percentách lymfocytoch. Priemerné hodnoty silnej,
miernej a slabej reakcie boli 0,48 %, 0,89 % a 1,67 %. V skupine novorodencov
vyžadujúcich intermediárnu starostlivosť bola PAS pozitívna.
35
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Stánok č. 51
Čierna skládka v obci Láb
Pavlína Zálesňáková
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava
Pri výbere témy pre vypracovanie projektu nás ovplyvnila informácia
o narastaní nelegálnych skládok v našej obci, ktoré vznikajú aj napriek tomu, že
obec vynakladá veľa prostriedkov na udržiavanie čistoty a poriadku v obci.
Viacerí občania si neuvedomujú existujúce riziko, sú nevšímaví k svojmu okoliu
a neuvedomujú si, ako rýchlo sa takéto skládky rozširujú. Ľahostajní
k životnému prostrediu sú hlavne znečisťovatelia, ktorým nezáleží na čistote
obce. Z tohto dôvodu sme sa rozhodili venovať väčšiu pozornosť problematike
životného prostredia a čiernym skládkam v lokalite našej obce. V úvodnej časti
projektu sa venujeme základným pojmom, hlavná časť projektu je zameraná na
čierne skládky s fotodokumentáciou a v závere uvádzame naše návrhy na
informovanie a zvýšenie ekologického cítenia občanov.
Stánok č. 52
Experimentálne overovanie charakteristík Grätzelových článkov pre rôzne
farbivá
Marek Žúdel
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Grätzelove články patria medzi organické solárne články pracujúce na princípe
umelej fotosyntézy. V projekte boli experimentálne overované elektrické
vlastnosti Grätzelových článkov pri použití štyroch druhov organických farbív –
ibišteka, čierneho čaju, brusnicovej šťavy a kurkumy. Na základe meraní boli
preukázané najlepšie výsledky pri použití červených farbív. Taktiež bolo
poukázané na schopnosť produkovať napätie aj pri zmenách uhla
dopadajúceho osvetlenia, pri výraznej zmene intenzity osvetlenia, ako aj pri
použití rôznych farieb osvetlenia.
36
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Mladí vedci Slovenska, o. z., je
nezisková mimovládna organizácia. Bola
založená v roku 2004. Prioritnou
oblasťou jej činnosti je vyhľadávanie nadaných detí a mládeže vo veku od 12 do
20 rokov vo vede a technike a všestranná podpora ich rozvoja. Ďalšou
rozsiahlou oblasťou činnosti združenia je popularizácia vedy a techniky
predovšetkým vo vzťahu k deťom a mládeži.
Cieľmi združenia sú:






zvyšovanie záujmu detí a mládeže o vedecké a technické disciplíny
a ich motivácia na voľbu budúcej profesionálnej kariéry v oblasti
výskumu a vývoja,
rozvoj tvorivého myslenia detí a mládeže a zvyšovanie ich záujmu
o zapájanie sa do neformálneho učenia v oblasti vedy a techniky,
vyhľadávanie nadaných detí a mládeže vo veku od 12 do 20 rokov
s predpokladmi na ich budúce uplatnenie v oblasti výskumu a vývoja,
popularizácia vedy a techniky predovšetkým vo vzťahu k deťom
a mládeži,
budovanie a posilňovanie vzťahov medzi pracoviskami výskumu
a vývoja, školami a mladými ľuďmi so záujmom o vedu, výskum
a inovácie,
implementácia najlepších skúseností zo systémov práce s nadanými
deťmi a mládežou v oblasti vedy a techniky zo zahraničia,
predovšetkým zo zdrojov Európskej únie.
Uvedené ciele napĺňa nasledovnými aktivitami:

organizuje školenia, semináre a workshopy so zameraním
na zvyšovanie záujmu detí a mládeže o problematiku vedy
a techniky, školenia zamerané na osvojenie základov metodológie
37
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011









vedy, tréningy a školenia zamerané na zlepšenie prezentačných
kompetencií mladých bádateľov do 20 rokov,
organizuje školenia, semináre a workshopy pre pedagogických
zamestnancov stredných škôl, ktorí spolupracujú s Mladí vedci
Slovenska, o. z., pri vyhľadávaní a podpore nadaných žiakov vo vede
a technike,
organizuje odborné konferencie zamerané na výmenu dobrých
skúseností z implementácie najnovších vedecky zdôvodnených metód
zapájania detí a mládežou do vzdelávania k vede (Science Education),
organizuje žiacke vedecké konferencie (určené pre žiakov vo veku od
14 do 20 rokov) v rôznych oblastiach vedy a techniky s názvom
„Kongres mladých bádateľov“, ktorý je chránený ochrannou známkou,
organizuje festivaly, výstavy a súťaže pre deti a mládež zamerané na
popularizáciu vedy a techniky a za účelom vyhľadávania nadaných deti
a mládeže v oblasti vedy a techniky,
tvorí a vydáva špecializované publikácie zamerané na pomoc mladým
ľuďom osvojiť si základy metodológie vedy a na prezentáciu výsledkov
ich výskumných prác,
organizuje exkurzie a špecializované pobyty pre nadanú mládež
do popredných pracovísk a inštitúcií v oblasti výskumu a vývoja,
v partnerstve so Slovenskou akadémiou vied realizuje programy
zvyšovania záujmu mladých ľudí do 20 rokov o vedu a techniku,
realizuje Slovenské národné kolo súťaže Európskej únie pre mladých
vedcov. Jedná sa o celoštátnu postupovú súťaž vo výskumných
projektoch žiakov stredných škôl. Súťaž Európskej únie pre mladých
vedcov (The European Union Contest for Young Scientists – EUCYS),
vyhlasuje Európska komisia už od roku 1989. Na európske finále
EUCYS môžu postúpiť len víťazi Slovenského národného kola EUCYS,
realizuje celoštátnu postupovú súťaž v oblasti výskumu vody s názvom
Stockholm Junior Water Prize – SJWP (Štokholmská cena vody pre
mladých) pre žiakov stredných škôl. SJWP každoročne od roku 1994
vyhlasuje Medzinárodný inštitút vody v Štokholme pod patronátom
švédskej korunnej princeznej Viktórie. Na medzinárodné finále SJWP
do Štokholmu môže postúpiť len víťazný projekt národnej súťaže
SJWP,
38
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011







každoročne v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.
s., s cieľom zvyšovania záujmu žiakov, pedagógov a škôl
o problematiku výskumu vody udeľuje tri prestížne ocenenia
s finančnými odmenami: SJWP – Cena BVS za najlepší
vodohospodársky študentský projekt, SJWP – Cena BVS pre
najangažovanejšieho pedagóga a SJWP – Cena BVS pre najaktívnejšiu
školu,
realizuje výber žiackych výskumných projektov na Medzinárodnú
olympiádu projektov trvalo udržateľného sveta (International
Sustainable World Project Olympiad – Energy, Engineering and
Environment – I-SWEEEP), ktorú každoročne vyhlasuje Cosmos
Foundation so sídlom v Houstone,
realizuje výber žiackych vedeckých a technických projektov na The
Intel International Science and Engineering Fair – Intel ISEF –
najväčšiu medzinárodnú súťaž vo vede a technike pre žiakov
stredných škôl, ktorú organizuje Society for Science & the Public
v USA s podporou spoločnosti Intel Corporation,
každoročne v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku realizuje
Celoštátnu súťažnú prehliadku bádateľských projektov žiakov
stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro. Cenou Scientia Pro Futuro
sú ocenení riešitelia najkvalitnejších projektov a ich pedagógovia, ktorí
ich metodicky viedli počas vypracovania projektov,
v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
pri CVTI SR a ďalšími partnermi každoročne v rámci Týždňa vedy
a techniky na Slovensku organizuje odbornú konferenciu Quo Vadis
vzdelávanie k vede a technike na stredných školách,
v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky
v spoločnosti pri CVTI SR realizuje vedecko-popularizačný projekt
Vedecká cukráreň, ktorého cieľom je uvoľneným a zábavným
spôsobom zapojiť žiakov osemročných gymnázií a stredných škôl a ich
pedagógov do vedeckej diskusie,
je realizátorom vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a. s., pre deti a mládež Modrá škola – voda pre
budúcnosť,
39
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011

je partnerom Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity
– SOVVA pri realizácii projektu na popularizáciu vedy Noc
výskumníkov.
Občianske združenie Mladí vedci Slovenska je členom:


The International Movement for Leisure Activities in Science and
Technology – MILSET (Medzinárodné hnutie pre voľno časové aktivity vo
vede a technike),
Society for Science & the Public – SSP (USA), organizátor medzinárodnej
súťaže Intel ISEF
Viac o aktivitách združenia sa dozviete na www.mladivedci.sk.
40
Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl
o cenu Scientia Pro Futuro 2011
Názov: Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných
škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2011 – Zborník
Zostavili: MUDr. Lívia Majerníková, RNDr. Ján Šípoš, CSc.
© Mladí vedci Slovenska, občianske združenie
Prvé vydanie, 2011
Bratislava, 2011
Za obsahovú a jazykovú správnosť abstraktov zodpovedajú autori
Neprešlo jazykovou kontrolou
41
Download

Zborník bádateľských súťažných projektov o cenu Scientia Pro