Výsledková listina okresnej prehliadky SOČ
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Čadca 03. 03. 2011
01 - Problematika voľného času
Poradie
Odbor
1.
2.
3.
Riešitelia
Iveta Korená, Jana Šimanicová,
Katarína Belková
Patrik Martikán a spol.
Tatiana Dorociaková, Rastislav
Kadáš, Marcel Sáček
Lenka Olšovská
Názov práce
Škola
Volejbal v Čadci
OA Čadca
Adopcia tried v Sudáne
SOŠOaS Čadca
Graffity
OA Čadca
Rómeo a Júlia v čase
SOŠOaS Čadca
03 - Chémia, potravinárstvo
Poradie
Odbor
Riešitelia
1.
Júlia Blaskovicsová
2.
Neudelené
3.
Juraj Poništ
Názov práce
Škola
Monitoring acidity zráţkových vôd na
Kysuciach
SOŠ drevárska Krásno nad
Kysucou
Dlhá cesta k mydlu
SOŠ drevárska Krásno nad
Kysucou
04 - Biológia
Poradie
Odbor
Riešitelia
Názov práce
Škola
Analýza vplyvu biotických škodcov na
lesný ekosystém
SOŠ drevárska Krásno nad
Kysucou
1.
Ivana Knapcová
2.
Silvia Cveková
Moja adoptovaná rieka
3.
Lenka Talapková
Liečivé rastliny Kysúc
Gymnázium Turzovka
SOŠ drevárska Krásno nad
Kysucou
Lieky a ich vplyv na človeka
Gymnázium JMH Čadca
Ľubica Andrisková
Poradie
Odbor
1.
2.
3.
Riešitelia
Michaela Kubaščíková
Lukáš Bukovan, Michal Cyprich
05 - Geovedy(geografia, geológia, geodézia)
Názov práce
Škola
SOŠ drevárska Krásno nad
Náučný chodník v Beskydskej časti
chránenej oblasti Kysúc - Klubinský potok Kysucou
Meranie posunov a deformácií
stavebhných objektov
SOŠOaS Čadca
06 - Zdravotníctvo
Poradie
Odbor
1.
2.
3.
Riešitelia
Lívia Šusteková, Veronika
Masláková
Katarína Šulganová
Miroslava Holáková, Miroslava
Gregušová
Nikola Sojková
Názov práce
Škola
Zrod ţivota alebo jeho zánik
OA DMJ Čadca
AIDS
SOŠOaS Čadca
Rozšírenie informácií o cukrovke diabetes mellitus
OA DMJ Čadca
Potravinový problém
SOŠOaS Čadca
07 - Pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie
Poradie
Odbor
Riešitelia
1.
Barbora Staníková
Alergie a ţivotné prostredie
SOŠOaS Čadca
2.
Alţbeta Šimjaková
Ekostopa
Sledovanie tvrdosti vody a jej vplyv na
domácnosť a zdravie človeka
Gymnázium JMH Čadca
SOŠ drevárska Krásno nad
Kysucou
Hodnotenie koncentrácie dusíka vo
vodnom toku rieky Kysuca
SOŠ drevárska Krásno nad
Kysucou
Energia a ţivotné prostredie
Porovnanie kvality vodných tokov v
oblastí Kysúc so zameraním na
fosforečnany
SOŠOaS Čadca
3.
Maroš Mikunda
Ivana Mindeková
Lenka Komadová
Emília Blaskovicsová
Názov práce
Škola
SOŠ drevárska Krásno nad
Kysucou
08 - Hoteliérstvo a cestovný ruch
Poradie
Odbor
Riešitelia
1.
Adam Tomek, Lukáš Potočár
2.
Jana Romanová
3.
Veronika Pastvová
Matej Chlebek, Richard Strýček
Názov práce
Škola
Talianska gastronómia
SOŠOaS Čadca
Vegetariánstvo
SOŠOaS Čadca
Káva
SOŠOaS Čadca
Syry v príprave jedál
SOŠOaS Čadca
09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava
Poradie
Odbor
Riešitelia
Názov práce
1.
Ladislav Blaţek, Marek Chilý
Stroj na úpravu beţeckej stopy ( ratrak )
2.
3.
Škola
SOŠ technická Čadca
Poradie
Odbor
Riešitelia
1.
Matej Čambora, Lukáš Bukovan
2.
Slavomír Kopera
3.
10 - Stavebníctvo a interiérový dizajn
Názov práce
Dodatočné zateplenie budov
Výroba drevenej hojdačky z guľatiny
Škola
SOŠOaS Čadca
SOŠ drevárska Krásno nad
Kysucou
11 - Informatika
Poradie
Odbor
1.
2.
3.
Riešitelia
Názov práce
Matej Kloska
Sincerus ( Multiplatform Python
Application Framework )
Škola
Gymnázium JMH Čadca
Poradie
Odbor
Riešitelia
1.
Michaela Lašová
2.
Michal Najdek
Margita Drozdeková, Mária
Šupolová
3.
Kristína Mikovčáková
Róbert Vancel
Lucia Krenţeláková, Silvia
Mihaldová, Silvia Kvašňovská
13 - História, politológia, filozofia, právne vedy
Názov práce
Škola
Rok 1968 očami Kysučanov
Gymnázium JMH Čadca
Európska únia, eurozóna a ich výcvoj
SOŠOaS Čadca
2. svetová vojna prostredníctvom osudov
Kysučanov
Gymnázium JMH Čadca
Včera a dnes
Gymnázium Turzovka
Revolučný Február
Gymnázium JMH Čadca
Terorizmus a bezpečnosť vo svete
SOŠOaS Čadca
Poradie
Odbor
1.
2.
3.
14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Riešitelia
Názov práce
Hospodárska kríza - názorná učebná
Aneţka Tulcová, Monika Brisudová pomôcka
Eva Jašurková, Marianna
Ďuranová, Zuzana Šnircová
Čokoláda
Škola
SOŠOaS Čadca
SOŠOaS Čadca
15 - Ekonomika a riadenie
Poradie
Odbor
Riešitelia
1.
Eva Koţíková
2.
3.
Michal Sýkora
Monika Krupíková, Michaela
Polková
3.
Anna Kalmová
Eva Macejíková
Lucia Cyprichová, Klaudia
Gerátová
Názov práce
Škola
Svetové ekonomické centrá
SOŠOaS Čadca
HJ Company
OA DMJ Čadca
Konzumerizmus a chudoba
Sany s.r.o.
SOŠOaS Čadca
SOŠ drevárska Krásno nad
Kysucou
Dôvod nezamestnanosti na absolventov
stredných škôl v okrese Čadca
OA DMJ Čadca
Problémy svetovej ekonomiky
SOŠOaS Čadca
Poradie
Odbor
Riešitelia
1.
Martin Vyrobík
16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Názov práce
Kysucký komorný orchester
Postavenie ţeny vo svetových
2.
3.
náboţenstvách
Lenka Olšovská
Alena Kupková, Monika Urbánová,
Význam knihy pre mládeţ
Frederika Sáčková
Michal Poništ
Ţiarivá hviezda Kysúc- Milan Kolembus
Škola
OA DMJ Čadca
SOŠOaS ČADCA
OA DMJ Čadca
SOŠ drevárska Krásno nad
Kysucou
Poradie
Odbor
Riešitelia
1.
Andrea Hrašková
2.
Tomáš Palko
Ivana Cudráková, Katarína
Ďuranová
3.
Mária Kullová
17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
Názov práce
Škola
Elektronické šikanovanie
Gymnázium J.M.H Čadca
SOŠ drevárska Kásno nad
Kysucou
Stres študentov
SOŠOaS čadca
Angličtina na mieru
AO DMJ Čadca
Facebook
Psychologické aspekty pracovného
Lucia Blahovcová, Jana Mariaková pohovoru
Depresia v mojom ţivote
Ivana Bršťáková
Lukáš potočár, Lenka Kiklošová, Minulosť a budúcnosť demografického
vývoja
Veronika Bazálová
Veronika Straková, Sára Šlapková Nakupovanie v supermarkete
OA DMJ Čadca
Gymnázium J.M.H Čadca
SOŠOaS Čadca
SOŠOaS Čadca
Download

verzia PDF - Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana