NORMATIVI
O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM
TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
NORMATIVI ZAJEDNIČKOG ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA
Normativi školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa zajedničkih predmeta u stručnim školama za obrazovne profile
III i IV stepena stručne spreme objavljeni su u "Službenom glasniku Republike Srbije - Prosvetni glasnik" broj 7 od 7. septembra 1991. godine.
NORMATIVI POSEBNOG ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OBRAZOVNE PROFILE
A. ZAJEDNIČKI NORMATIV ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA PODRUČJE RADA: TEKSTILSTVO I
KOŽARSTVO
1. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
2. Mehanika sa osnovama mašinstva
a) Prostor i oprema
Specijalizovana učionica
b) Nastavna sredstva
Red. broj
Naziv nastavnog sredstva
Jed. mere
1
2
3
u šk.
4
kom.
"
1
1
"
"
"
"
1
1
10
15
"
200
kom.
"
10
10
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.
Aparati i uređaji
Kulmanov aparat
Grafoskop
Slike i crteži
Vrste slova
Vrste linija i šrafura
Tehnički crteži mašinskih elemenata
Mašine i aparati
Grafoskopske folije
Grafoskopske folije
Modeli i mašinski delovi
Modeli od drveta i plastike
Delovi mašina
Pribor
Komplet pribora za crtanje
Garnitura cirkle
Rapidografi
Količina
u pred.
5*
Pos. nap.
6
1.
"
1
2.
"
1
3.
"
10
_______
*) U svim zaglavljima u kojima se javlja šest kolona, peta kolona predstavlja broj nastavnih sredstava koje treba da poseduje radna organizacija u kojoj se
realizuje praktična nastava, ili nastava stručnog predmeta i ne predstavlja normativ za radnu organizaciju već uputstvo za školu prilikom izbora radne
organizacije, kako bi se nesmetano mogla izvoditi nastava.
3. Osnove automatike
a) Prostor i oprema
Specijalizovana učionica sa kabinetom za informatiku
b) Nastavna sredstva
1
2
3
4
5
6
Mašine i aparati
1. Računar
2. Grafoskop
3. Dijaprojektor
Slike, crteži i šeme
1. Sistemi automatskog upravljanja
2. Merni pretvarači
3. Komponente automatskog upravljanja
Nastavni film, dijafilm, dijapozitiv i grafofolije
1. Nastavni film
2. Dijafilm
3. Dijapozitiv
4. Grafofolije
kom.
"
"
15
1
1
"
'
"
2
10
15
"
"
"
"
5
5
1
50
4. Organizacija proizvodnje
a) Prostor i oprema
Učionica za opšte namene
b) Nastavna sredstva
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
1.
Šeme
Sredstva i izvori sredstava
Vrste utrošaka
Vrste troškova
Raspodela rezultata poslovanja
Pojavni oblici rezultata rada
Organizaciona struktura preduzeća
Organizaciona funkcija u preduzeću
Organizacioni oblici privređivanja
Vrste radnih organizacija u oblasti robnog prometa
Ekonomski principi poslovanja
Grafikoni, grafofolije
Fizički obim proizvodnje u preduzeću u jednom periodu
Planirani i ostvareni obim proizvodnje u preduzeću
Ukupni prihod, utrošna sredstva i dohodak preduzeća
Nivo ulaganja i rezultat poslovanja
Slajdovi
Serija slajdova
3
4
kom.
"
"
kom.
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"
"
"
"
1
1
1
1
ser.
2
5
6
NORMATIV ZAJEDNIČKOG ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA TEKSTILSTVO
1. Osnovi mašinstva s elektrotehnikom
a) Prostor i oprema i nastavna sredstva - slike i crteži; grafoskopske folije; modeli i mašinski delovi; pribor - isti su kao za predmete: tehničko crtanje s
nacrtnom geometrijom i mehanika s osnovama mašinstva.
b) Nastavna sredstva
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
Elektroskop
Elektrometar
Model kondenzatora
Kolo za demonstraciju Omovog zakona i Kirhofovih pravila
Demonstracioni transformator
Univerzalni merni instrumenti
3
kom.
"
"
"
"
"
4
1
1
1
1
1
3
5
6
2. Tekstilna vlakna
a) Prostor i oprema
Specijalizovana učionica zajednička sa osnovama tehnologije tekstila.
b) Nastavna sredstva
1
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
2
Aparati i uređaji
Grafoskop
Episkop
Dijaprojektor
Mikroskop
Slike, crteži i šeme
Slike (crteži) biljaka iz kojih se dobijaju tekstilna vlakna
Slike (crteži) životinja od kojih se dobijaju tekstilna vlakna
Slika (crtež) runa
Mikroskopski izgled vlakana
Karta proizvodnje prirodnih vlakana u svetu i Jugoslaviji
Karta dobijanja vlakana u Jugoslaviji
Grafikon proizvodnje vlakana u kg
Šeme dobijanja vlakana
Dijapozitivi, dijafilmovi i grafofolije
Dijafilmovi
Dijapozitivi
Grafoskopske folije
Kompleti i zbirke
Uzorci vlakana
JUS o vlaknima
Hemijska sredstva za identifikaciju vlakana
Nastavni film i dijapozitiv
Nastavni film
Dijapozitiv
3
4
kom.
"
"
"
1
1
1
5
kom.
"
"
"
"
"
"
"
5
5
1
3
5
5
1
12
kom.
kompl.
kom.
5
1
50
kom.
kompl.
20
1
kom.
kompl.
5
1
5 6
3. Ispitivanje tekstila
a) Prostor i oprema
Kabinet i laboratorija
b) Nastavna sredstva
1
Aparati, mašine i uređaji
1. Dijaprojektor
2. Grafoskop
3. Higrometar (Lambrehtov polimetar)
4. Psihrometar
5. Klasični kondicionir
6. Elektronski aparat za merenje vlage
7. Mikroskop - različita uvećanja
8. Elektronski mikroskop
9. Lanometar
10. Kugličasti štapel aparat
11. Kunov štapel aparat
12. Mikroner za vunu ili pamuk
2
3
4
5 6
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
2
1
1
10
1
1
1
1
1
1
-
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Torziona vaga (digitalna ili obična)
Dinamometar za vlakna
Aparat za ispitivanje piling efekta
Aparat za određivanje randmana
Aparat za ispitivanje grešaka u traci
Kvadratna vaga za merenje finoće pređe
Vitao za merenje dužine pređe
Torziometar
Dinamometar za merenje jačine pređe
Planiskop
Kvadratna vaga za merenje mase gotovih proizvoda
Aparat za merenje debljine gotovih proizvoda
Dinamometar za merenje jačine tkanine
Dinamometar za merenje jačine pletenine
Aparat za merenje otpornosti na trenje
Aparat za merenje otpornosti na gužvanje gotovih proizvoda
Klupica za merenje ugla gužvanja
Uređaj za merenje poroznosti
Uređaj za merenje vodoodbojnosti uronjavanjem epruveta
Uređaj za merenje promena dimenzija
Sokslet aparat
Uređaj za ispitivanje postojanosti obojenja na dejstvo svetlosti
Slike, crteži i sheme
Nomogram za određivanje debljine vlakana na osnovu vakuuma
Nastavni film, dijafilm, dijapozitiv i grafofolije
Nastavni film (ili video)
Dijafilm
Dijapozitiv
Grafoskopske folije
Kompleti i zbirke
Kompleti laboratorijskog posuđa
JUS - standardi s etalonima
Komplet uzoraka vlakana i gotovih proizvoda
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
garn.
kom.
"
"
"
"
2
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"
15
-
kom.
"
kompl.
kom.
3
5
1
50
-
garn.
kompl.
"
1
1
10
-
4. Dizajn tekstila
a) Prostor i oprema
Učionica za opšte namene
b) Nastavna sredstva
1
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
2
Aparati
Episkop
Slike i crteži
Slike nošnji
Crteži mešanja boja
Skice modela odeće
Crteži antropoloških karakteristika ljudi
Crteži desena
Crteži prepletaja tkanina
Nastavni film, dijapozitiv
Nastavni film
Dijapozitiv
5. Osnove tehnologije tekstila
3
4
kom.
1
kom.
"
"
"
"
"
20
5
10
3
10
5
kom.
kompl.
5
1
5
6
6. Tehnologije tekstila
a) Prostor i oprema:
Specijalizovana učionica zajednička s učionicom za predmet tekstilna vlakna.
b) Nastavna sredstva
1
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
2
Aparati i uređaji
Grafoskop
Episkop
Videorikorder s kamerom
Slike i sheme
Tehnologija pređe
Tehnologija tkanja
Tehnologija pletenja
Tehnologija oplemenjivanja
Tehnologija odeće
3
4
kom.
"
"
1
1
1
kom.
"
"
"
"
15
20
15
15
15
5
6
B. NORMATIV SPECIFIČNOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OBRAZOVNE PROFILE
Obrazovni profili: tekstilni radnik i tekstilni tehničar
1. Tehnologija predenja
a) Prostor i oprema:
Specijalizovana učionica
b) Nastavna sredstva:
1
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
2
Aparati, mašine i uređaji
Računar
Grafoskop
Dijaprojektor
Epidijaskop
TV i video
Slike, crteži i šeme
Grafikon proizvodnje pređe u kg u svetu i Jugoslaviji
Tehnološke šeme predenja (raspored mašina, aparata i uređaja)
Tehnološke šeme mašina
Pogonske šeme mašina
Slike mašina i uređaja
Nastavni film, dijafilm, dijapozitiv, grafoskopske folije
Nastavni film (ili video)
Dijafilm
Dijapozitiv
Grafoskopske folije
Kompleti i zbirke
Uzorci pređa
Uzorci grebena
Uzorci cevki
Uzorci vretena (turbina i dr.)
Uzorci trkača
3
4
kompl.
kom.
"
"
"
1
1
1
1
1
kom.
kompl.
"
"
"
1
1
1
1
1
kompl.
"
"
kom.
1
1
1
100
kompl.
"
"
"
"
1
1
1
1
1
5 6
2. Praktična nastava
a) Prostor:
Radionica 600 m2
b) Oprema:
1. Tabla
2. Sto
3. Stolice
4. Ormani
v) Nastavna sredstva:
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
2
Aparati, mašine i uređaji
Otvarač bala
Stepenasti čistač
Horizontalni otvarač
Bater
Karda
Razvlačica i češljačica
Pretpredilica (flajer)
Prstenasta predilica (za različite opsege finoće pređa)
Turbinska predilica
Mašina za končanje
Sortirački stolovi
Otvarač neprane vune
Levijatan
Aparat za karbonizaciju
Mašina za trganje krpa
Vuk - vlačara
Slog-vlačara
Selfaktor
Uređaj za namotavanje grebena
Uređaj za čišćenje grebena
Uređaj za oštrenje grebena
Mašina za štepeliranje
Vlačara za češljanu pređu
Razvlačica pre i posle češljanja
Češljačica
Razvlačice za profinjavanje traka
Lizir mašina
Štampanje traka
Flajer
Pretpredilica (finišer)
Direktna predilica
Mašina za dubliranje pređe
Mašina za končanje
Mašina za premotavanje pređe (autok.)
Mašina za končanje (dopeldrat)
Mašina za končanje efektne pređe
Mašina za predenje "Pepco"
Mašina za teksturiranje
Aparat za stabilizaciju
Mašina za omekšavanje tvrdih vlakana
Karda za tvrda vlakna
Mašina za rezanje ili kidanje vlakana
Mašina za češljanje ručica
Mašina za formiranje traka
Razvlačica
Predilica
kom.
"
"
"
1
1
35
5
3
4
5
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
2
6
2
2
1
2
6
1
1
1
2
1
1
2
6
3
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
6
3. Tehnologija tkanja
a) Prostor:
Specijalizovana učionica
b) Oprema:
1.
2.
Tabela za nitne prepletaje
Tabela za žakar-prepletaje
kom.
"
1
1
v) Nastavna sredstva
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
2
Aparati, mašine i uređaji
Računar
Grafoskop
Dijaprojektor
Epidijaskop
TV i video rikorder
Precizna vaga
Tenziometar
Denziometar
Kvadratna vaga
Slike, crteži i sheme
Grafikon, proizvodnje tkanina u m2 u svetu i Jugoslaviji
Slike mašina i uređaja
Tehnološka šema procesa izrade tkanina
Tehnološka šema mašina
Pogonske šeme mašina
Šeme prepletaja
Nastavni film, dijafilm, dijapozitiv, grafoskopske folije
Nastavni film (ili video)
Dijafilm
Dijapozitiv
Grafoskopske folije
Modeli
Ručni razboj
Mehanički razboj
Kompleti i zbirke
Kolekcije pređa, tkanina, niti, kotalaca, lamela, raspinjača, gužvanja, kalemova, cevki, karata
Igle za paranje
Igle za šivenje
Lupe
Makaze
3
4
kompl.
kom.
kom.
"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"
kom.
kompl.
"
"
"
"
2
1
1
40
10
10
kompl.
"
kom.
15
5
200
200
kom.
"
1
1
5
6
kompl. 100
kom.
34
"
34
"
34
"
34
4. Praktična nastava
a) Prostor:
Radionica 600 m2
b) Oprema:
1. Tabla
2. Sto
3. Stolice
4. Ormari
v) Nastavna sredstva
1
Aparati, mašine i uređaji
1. Mašina za premotavanje
2. Mašina za ustručavanje
3. Mašina za končanje
4. Snovaljka
kom. 1
"
1
"
35
"
5
2
3
4
kom.
"
"
"
1
1
1
2
5
6
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Mašina za skrobljenje (voštanje)
Mašina za navezivanje osnove
Mašina za motanje potke
Razboj za glatke tkanine
Žakar-razboj
Beščunkovni razboj
Razboj za pantlike
Razboj za tepihe
Sto za šivenje tkanina
Tehnološka linija za netkani tekstil
Stroboskop
Tahometar
Alati i pribor
1. Alat i pribor za održavanje mašina
"
"
"
"
"
kom.
"
"
"
kompl.
kom.
"
1
5
1
1
1
kompl.
8
1
1
1
1
1
1
1
5. Tehnologija pletenja
a) Prostor i oprema:
Specijalizovana učionica
b) Nastavna sredstva:
1
2
1.
2.
Aparati, mašine i uređaji
Ralzbar
Grafoskop
Dijaprojektor
Episkop
TV i video rikorder
Slike, crteži i sheme
Slike ravnih, kružnih i osnovo prepeglanih mašina
Shema osnovnih prepletaja
Shema brava pletaćih mašina
Grafoskopske folije, dijafilm
Folije za grafoskop
Dijafilmovi o pletenju
Kompleti i zbirke
Kolekcija vodiča pređe
Kolekcija pletećih igala
Kolekcija platina i selektora
Kolekcija brava ravnih mašina
Alati i instrumenti
Lupe za analizu uzoraka
Makaze
a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prostor i oprema:
Radionički prostor 500 m2
Stolovi
Stolice - đačke
Tabla
Ormar
Čiviluk
Radionički i sto za alat
b)
1
Nastavna sredstva
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
3
4
kom.
1
1
1
1
1
kom.
"
8
8
4
kom.
"
100
50
kol.
"
"
"
1
1
1
1
kom.
"
10
2
kom.
"
"
"
"
"
8
34
1
4
1
1
3
4
5 6
6. Praktična nastava
2
Mašine i uređaji
5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Mašina za premotavanje
Ručne ravne mašine za pletenje
Motorne ravne mašine za pletenje
Žakar ravne mašine za pletenje
Jednoiglenična kružna mašina za pletenje
Dvoiglenične kružne mašine za pletenje
Interlok mašina
Žakar kružna mašina za pletenje
Čaraparski automati
Osnovo-prepletaća mašina "Ketenštul"
Osnovo-prepletaća mašina "Rašel"
Snovaljka
Kalupi za izlivanje igala i platine
Kalupi za izlivanje parafina
Overlok mašina
Slike i sheme
1. Slike ravnih mašina za pletenje
2. Slike kružnih mašina za pletenje
3. Slike osnovne mašine za pletenje
4. Shema brava ravnih mašina
5. Shema brava kružnih mašina
6. Shema radnih organa osnovo-prepletanih mašina
Alati i instrumenti
1. Garnitura viljuškastih ključeva
2. Izvijač
3. Čekić
4. Testera za metal
5. Klešta - motor- cangle
6. Klešta za ravnanje igala
7. Paralelna stega
8. Lupa
9. Alat za bušenje karata
10. Makaze
7. Tehnologija oplemenjivanja
a) Prostor i oprema
Specijalizovana učionica
b) Nastavna sredstva
1
2
Alati, mašine i uređaji
1. Računar
2. Grafoskop
3. Epidijaskop
4. Dijaprojektor
Slike, karte, šeme i drugo
1. Slike mašina i uređaja
2. Muster karte boja i pomoćnih sredstava
3. Sheme mašina i uređaja
Nastavni film, dijafilm i grafoskopske folije
1. Nastavni film
2. Dijafilm
3. Grafoskopske folije
Kompleti i zbirke
1. Komplet uzoraka obojen raznim vrstama boja
2. Komplet uzoraka tkanina štampan različitim tehnikama
3. Komplet uzoraka tkanina sa različitim sredstvima za tretiranje
4. Zbirka uzoraka oplemenjenih u doradi
Alati, instrumenti i delovi mašina
1. Deo grebena sa mašine za čupavljenje
2. Nož za šišanje tkanina
kom.
"
"
"
"
"
"
"
kom.
"
"
kom.
"
"
"
1
12
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
kom.
"
"
"
"
"
5
6
4
4
2
2
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
3
1
1
1
2
1
6
1
12
3
4
kom.
"
"
"
1
1
1
1
kom.
"
kompl.
10
15
3
kom.
"
"
4
100
150
kom.
kompl.
"
kom.
10
4
7
20
1
2
5 6
8. Praktična nastava
a) Prostor
Radionica 200 m2
b) Oprema
1. Ormari
2. Stolovi
3. Stolice
4. Tabla
5. Čiviluk
v)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
1.
2.
3.
kom.
"
"
"
"
6
12
34
1
1
3
4
5 6
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
kom.
"
"
"
"
"
"
"
1
-
1
1
1
1
1
1
1
kompl.
"
15
1
kom.
"
kompl.
1
3
1
Nastavna sredstva
2
Aparati, mašine i uređaji za oplemenjivanje
Aparat za analizu boja
Aparat za ispitivanje postojanosti obojenja
Aparat za ispitivanje iscrpljenja boje iz rastvora
Aparat za bojenje sa vitlom
Laboratorijski fulard
Žiger
HT - aparat za bojenje
Džet-aparat
Uređaj za filmsko štampanje
Mašina za transfer štampanja
Mašina za pranje tkanina
Mašina za valjanje tkanina
Mašina za fiksiranje tkanina
Vodeni kalander
Centrifuga
Uređaj za karbonizovanje
Sušara
Mašina za čupavljenje
Mašina za šišanje
Mašina za peglanje tkanina
Mašina za smuđenje tkanina
Uređaj za odšlihtavanje
Uređaj za iskuvavanje
Uređaj za mercerizovanje
Uređaj za beljenje
Uređaj za sanforizovanje
Kalanderi
Uređaj za pregled tkanina
Uređaj za pakovanje tkanina
Aparati, mašine i uređaji za hemijsko čišćenje
Aparat za apsorbovanje gasova
Mašina za hemijsko čišćenje
Mašina za pranje
Uređaj za detaširanje
Ručna pegla
Parna presa
Parni pištolj
Parni sto za peglanje
Kompleti i zbirke
Zbirka muster karata po proizvođačima koja i pomoćnih sredstava
Komplet uzoraka materijala s raznim vrstama fleka
Instrumenti i drugo
Tehnička vaga do 50 grama
Analitička vaga
Laboratorijsko posuđe i merni instrumenti za 15 radnih mesta
Obrazovni profili: konfekcionar - krojač i konfekcijski tehničar
9. Tehnologija odeće
a) Prostor i oprema:
Specijalizovana učionica
b) Nastavna sredstva
1
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
2
Alati, mašine i uređaji
Računar
Grafoskop
Epidijaskop
Dijaprojektor
Kompleti i zbirke
Sheme mašina i uređaja koje se koriste u industriji odeće
Prospekti savremenih mašina i uređaja
JUS-standardi za konfekciju
Nastavni film i grafoskopske folije
Dijafilmovi iz tehnologije i konstrukcije odeće
Grafoskopske folije
Modeli
Modeli muških i ženskih odevnih predmeta
Kompleti
Kompleti brojeva odevnih predmeta u raznim veličinama
Instrumenti i drugo
Hronometar za merenje vremena izrade
Lenjiri i krivuljari za konstrukciju brojeva
3
4
kom.
"
"
"
1
1
1
+
kompl.
"
"
3
10
6
kompl.
kom.
2
100
kom.
5
kompl.
5
kom.
kom.
5
5
5
6
IV
10. Praktična nastava
a) Prostor:
Radionica 500 m2
b)
1.
2.
3.
4.
Oprema:
Tabla
Sto
Stolice
Ormari
v)
Nastavna sredstva
- za konfekcionara - krojača
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2
Mašina za grubo krojenje
Mašina za fino krojenje (bansek)
Mašina za označavanje ključnih mesta
Aparat za numerisanje iskrojenih delova
Uređaj za elektronsko krojenje
Obična mašina za šivenje
Specijalne mašine za šivenje
Automati za šivenje
Električne pegle
Parne pegle
Parne prese
Fiksir-presa
Stolovi za ručno peglanje
Jastuci za peglanje
Sto za krojenje dužine 8 m
kom.
"
"
"
1
1
35
5
3
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
4
1
1
2
15
5
2
2
2
1
2
2
6
5
2
2
2
1
5
3
5
2
-
6
IV
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Krojačke makaze
Krojački centimetar
Pravougli lenjiri za konstrukciju krojeva
Rever krivuljari
Štenderi za odlaganje poluproizvoda i gotovih proizvoda
Transportna traka
Alat za održavanje i podešavanje mašina
Rezervni delovi za mašine
Sredstvo za čišćenje mašine
Sredstvo za podmazivanje
Štanc-mašine
Krojačka lutka
Papir za konstrukciju krojenja
"
"
"
"
"
"
kompl.
"
kg.
"
kom.
"
rolna
15
15
15
15
2
15
5
10
10
4
10
1
2
Nastavna sredstva za konfekcijskog tehničara
1
1.
2.
3.
4.
2
Sva navedena sredstva za konfekcionara - krojača i:
Hronometri za snimanje vremena izrade
Papir za konstrukciju krojeva
Karton za izradu šablona
Natron papir za izradu krajnjih slika
3
4
5
kom.
rolna
kom.
rolna
6
1
25
1
6
NORMATIV ZAJEDNIČKOG ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA KOŽARSTVO
1. Tehnologija materijala
a) Prostor i oprema
Učionica opšte namene
b) Nastavna sredstva
1
2
Zidne slike i šeme
1. Prikaz principa predenja
2. Različiti prepletaji tkanina
3. Prikaz poprečnog preseka sirove kože
4. Koža s nazivima njenih delova
5. Koža gmizavaca
6. Mehanički razboj
7. Kalender
8. Aparat za polimerizaciju u emulziji
9. Uređaj za odvajanje dobijenog polimera
10. Dvovaljak za masticiranje kaučuka
11. Brizgalica
12. Mešalica za dobijanje lepila
13. Hidraulične prese za vulkanizaciju
14. Aparati za merenje otpornosti gume na habanje
15. Mašine i uređaji koji se koriste u krečnom, štavnom i dovršnom odeljenju
16. Crteži površinske podele goveđe kože
17. Crteži površinske podele konjske kože
18. Slike krznašica (domaćih i divljih)
19. Slike lica gmizavaca
20. Slike lica korigovanih koža
Komplet zbirke (garniture)
1. Uzorci drvenjače
3
4 56
kom. 1
"
1
"
1
"
1
"
1
"
1
"
1
"
1
"
1
"
1
"
1
"
1
"
1
"
1
" 11
kompl. 1
"
1
"
1
"
1
"
1
"
1
2. Celuloza
3. Punila: barit i kaolin; lepkovi; kalofonijum
4. Bezdrvna hartija
5. Pelir
6. Karton
7. Lepenka
8. Pamuk
9. Lan
10. Konoplja
11. Vuna
12. Prirodna svila
13. Viskozni rejon
14. Sintetička vlakna
15. Prirodni kaučuk
16. Sintetički kaučuk
Standardi i uzorci
1. JUS-standardi
2. Uzorci koža za lice i postavu obuće (boks, napa, lak, nubuk, velur, kravina, ševret, cepanik, postava...)
3. Uzorci koža za donje delove obuće: đonove, tabanice i okvire
4. Uzorci tehničkih koža: blank, semiš
5. Uzorci galanterijskih i knjigovezačkih koža: safijan, blank, cepanik, boks, svinjska
6. Uzorci koža za odevne predmete: napa, velur, semiš, rukavičarske
7. Uzorci ostalih koža: riba, gmizavaca
8. uzorci krzna: astragan, krzno velur (pelc-velur), nutrija, vuk, medved, veverica, lisica, oselot, hermelin, foka, ondatre (bizamski pacov)
9. Uzorci veštačkog krzna
10. Uzorci veštačke kože
11. Uzorci boje za završnu obradu obućarskih i galanterijskih proizvoda
"
"
"
kompl.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kompl.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
kom.
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
kom.
1
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2. Ispitivanje materijala
a) Prostor i oprema
Zajednički kabinet za hemiju i ispitivanje materijala
b) Nastavna sredstva
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2
Aparati, mašine i uređaji
Aparat za ekstrakciju po Kohu
Aparat po Kubelki
Aparat za propustljivost vodene pare
Aparat za merenje specifične težine kože
Aparat za destilaciju azota po Kjeldahlu
Aparat za ekstrakciju masti po Soletu
Aparat za određivanje vode ksilolom
Aparat za ispitivanje naizmeničkog previjanja
Aparat za ispitivanje propustljivosti vazduha po Bermanu
Siva skala za ispitivanje postojanosti boja
Aparat za određivanje elastičnosti gume
Dinamometar
Kupatilo vodeno
Kupatilo peščano
Mikrometar
Mikroskop
Hladnjak po Alihnu
Hladnjak po Libigu
Pehametar
Sušnica
Peći za žarenje
Aparat za destilaciju vode
6
23.
24.
25.
26.
27.
Analitičke vage - automatske
Tehnička vaga
Aparat za merenje tvrdoće gume
Termometri (od 0o do 100o, od 0o do 360o)
Rešo - aparati
"
"
"
"
"
2
1
1
10
7
NAPOMENA:
Laboratorijsko staklo je istovetno kao za hemiju za grupu od 15 učenika.
3. Teorija dizajna
a) Prostor i oprema
Specijalizovana učionica
b) Nastavna sredstva
1
1.
1.
2.
1.
2.
2
Reprodukcije
Slike na kojima su prikazani odevni predmeti od kože i krzna kroz istoriju (od praistorije do modernog doba)
Dijapozitivi, filmovi
Kreacije poznatih dizajnera obuće, torbi, bundi
Aktuelne modne revije (film)
Pribor i materijal
Slikarski pribor: boje, papir, olovka, tuš, četke, materijal za kožaš i sl.
Materijal potreban za izradu reprezentativnih učeničkih kreacija.
3
4 5 6
kompl. 1
kompl. 10
kom. 1
NAPOMENA:
Pojedina učila koja su potrebna za ostvarivanje nastave ovog predmeta propisana su za likovnu kulturu, modelarstvo i srodne predmete, pa će se zajednički
koristiti.
4. Modelarstvo
a) Prostor i oprema
Specijalizovana učionica
b) Nastavna sredstva
Obrazovni profili: Obućarski radnik i kožarski tehničar
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
2
Slike i šeme za zid
Slika anatomije ljudske noge
Šema konstrukcije obuće
Sistemi mera obuće
Šema načina umnožavanja šablona
Mašina za umnožavanje šablona
Uređaji za umnožavanje šablona
Elektronski računar za izradu šablona
Nastavni film, dijapozitiv (slajd) grafoskopske folije
Nastavni film kreiranja i modeliranja obuće
Dijapozitiv modela obuće
Grafoskopske folije konstrukcije kalupa
Grafoskopska folija konstrukcije modela obuće
3
4
kom.
"
"
"
"
"
"
4
10
6
4
2
2
1
"
"
"
"
1
10
10
10
5
6
Modeli i makete
1. Modeli raznih kalupa
2. Modeli obuće
Alati, instrumenti
1. Komplet alata za izradu šablona
2. Komplet crtaći pribor
kom.
"
50
10
"
"
1
4
Obrazovni profil: galanterijski radnik i kožarski tehničar
1
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
2
Zidne slike i šeme
Šeme konstrukcije ženske tašne
Šema konstrukcije muške tašne
Šema konstrukcije kofera
Šema konstrukcije rukavica
Modeli i makete
Modeli ženskih tašni
Modeli muških tašni
Modeli kofera
Modeli rukavica
Alati, instrumenti
Komplet alat za izradu šablona za tašne
Komplet alata za izradu šablona za kofere
Komplet alata za izradu šablona za rukavice
3
4
kom.
"
"
"
5
4
4
6
"
"
"
"
5
5
5
5
"
"
"
1
1
1
5
6
Obrazovni profil: kožarski i krznarski radnik i kožarski tehničar
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
2
Slike i šeme za zid
Prikaz razmera veličine odeće
Atlas-topografija čovečjeg tela
Skelet gornjih i donjih ekstremiteta
Prikazi konstrukcija dečje odeće
Prikazi konstrukcija ženske odeće
Prikazi konstrukcija muše odeće
Modeli i makete
Modeli ženskih bundi i odeće
Modeli muških bundi i odeće
Modeli dečjih bundi i odeće
Kompleti i zbirke (garnitura)
Zbirka uzoraka materijala za kožnu konfekciju krzna
Zbirka uzoraka materijala za glat kože
3
4
kom.
"
"
"
"
kom.
1
1
1
1
1
1
"
"
"
1
1
1
"
"
4
4
5
6
Obrazovni profil: obućarski radnik
5. Mašine i aparati u kožarstvu
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
Šeme, slike, crteži
Šema univerzalne šivaće mašine
Šema mašine za tanjenje ivica
Šema mašine za površinsko tanjenje
Šema mašine za tanjenje đonske kože
Šema mašine za isecanje tekstila
3
kom.
"
"
"
"
4 5 6
1
1
1
1
1
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Šema mašine za prosecanje tekstila
Šema mašine za isecanje donjih delova
Šema hidraulične prese
Šema hidraulične prese za isecanje gornjih delova
Alati i delovi mašina
Nož za sečenje gornjih delova obuće
Mehanizam za stvaranje petlje (čunak)
Vratiča mašina za šivenje
Držač igle, sa iglom (iglenjača sa iglom)
Štanc noževi
Nož za horizontalno tanjenje đonske kože
Više karakterističnih delova i mehanizama mašina za izradu gornjih i donjih delova obuće
"
"
"
"
1
1
1
1
"
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
1
Obrazovni profil: galanterijski radnik
a) Prostor
Učionica opšteg tipa
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
2
Slike, šeme i mašine
Šema mašine za krojenje (isecanje) kožnih traka
Šema mašine za cik-cak šav
Šema mašine za šivenje
Slike mašina za krojenje tekstila
Šema mašine za tanjenje (širf-mašina)
Šema štanc - mašine
Šema hidraulične mašine
Šema rukavičarskih mašina za šivenje
Slika kant-mašine
Slika mašine za nanošenje lepila
Slika mašine za cepanje koža
Slika mašine za ugradnju drikera
Šema mašine za krojenje lepenke
Alati
Uzorak za svaki osnovni mašinski element
Noževi
Makaze
3
4
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kompl.
kom.
"
1
1
1
3
4
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
kom.
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
5
6
Obrazovni profil: kožarski i krznarski radnik
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2
Crteži, šeme, slike, grafikoni
Šema mašine za šivenje
Šema mašine za otvaranje rupica
Šema mašine za ušivanje rupica
Slika mašine za peglanje
Slika mašine za šišanje krzna
Šema stub mašine
Šema mašine za krojenje tekstila
Šema hidraulične mašine
Mehanizam za otvaranje petlji
Prikaz instalacija za niži i viši pritisak
Bazen za kvašenje, polubure, rotaciono bure i sistem
Mašina za skidanje pokožice, dlake i mesine
Mašina za cepanje, struganje, izravnjavanje
Mašine za brušenje
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mašine za šišanje krzna i češljanje krzna
Mašine za sjajenje, peglanje i presvlačenje
Sušare
Alati
Uzorak za svaki osnovni element
Nož za krojenje kože
Nož za krojenje krzna
Makaze
Štipaljke za razapinjanje kože
Ručni štoser
Indikatori fenol-ftalein i brom-krezol - zeleno
Bomeometar
"
"
1
1
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
kom.
"
"
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
NORMATIVI ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OBRAZOVNE PROFILE
Obrazovni profili: kožarski i krznarski radnik i kožarski tehničar
1. Tehnologija i konfekcioniranje kože i krzna
2. Tehnologija kože i krzna
3. Tehnologija kožne konfekcije
a) Prostor i oprema
Učionica opšte namene
b) Nastavna sredstva
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
2
Zidne slike i šeme
Građa kože
Vrsta koža domaćih životinja
Vrsta koža divljači
Vrsta koža gmizavaca
Mašina za skidanje i pranje vune
Mašina za kidanje pokožice i dlake
Prikaz mašine za cepanje
Prikaz mašine za seđenje (findir)
Prikaz mašine za struganje
Prikaz mašine za izravnavanje
Mašina za mašćenje
Mašina za šišanje krzna
Mašina za presovanje
Mašina za peglanje
Mašina za blanširanje
Komora za sušenje kože
Šema izrade ženske bunde
Šema izrade krzna kape
Nastavni film, dijapozitiv (slajd), grafoskopske folije
Nastavni film: skidanje kože s tela životinje
Film o tehnološkom procesu proizvodnje sitne kože
Film o tehnološkom procesu proizvodnje krupne kože
Zbirka uzoraka krzna
Zbirka uzoraka glat kože
4. Praktična nastava
5
6
Prostor i oprema u pogonima za preradu kože i krzna
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2
Podijum za širenje sitnih koža pri nanošenju šveda
Čiviluk za vešanje kože
Transportna kolica za prevoz
Nogare za vešanje kože
Bazen za biljnu štavu
Sto za rezanje kože
Sto za klasiranje i slaganje gotove kože
Stalak za slaganje kože
Aparati, mašine i uređaji
Mašina za pranje vune na koži
Mašina za skidanje mesine
Mašina za skidanje dlake
Mašina za ceđenje vune i mokro šišanje
Mašina za stanjivanje kože (falc-mašina)
Mašina za ceđenje kože (vinder-mašina)
Mašina za ravnanje kože (štos-mašina)
Mašina za cepljenje kože (špalt-mašina)
Mašina za mekšanje kože
Mašina za brušenje i otprašivanje
Mašina za četkanje
Mašina za lomljenje (krišpl-mašina)
Mašina za apretiranje
Mašina za bojenje (uređaj za prskanje)
Mašina za sjajenje
Mašina za presovanje i peglanje
Mašina za merenje površine kože
Mašina za češljanje i šišanje krzna
Mašina za peglanje krzna
Polubure (hašpla)
Sud za pripremu šveda
Sud za držanje šveda
Sud za pripremu rastvora za luženje
Centrifuga za sušenje vune
Rotaciono bure za otkrečavanje, bajcovanje i piklovanje
Rotaciono bure za hromo štavljenje
Uređaj za redukciju bihromata
Rotaciono bure za neutralizaciju, bojenje i mašćenje
Komora za sušenje
Rešetkasti ramovi za razvlačenje kože
Sušara za sušenje obojenih koža
Sud za pripremu boje
Alati, instrumenti i pribor
Alat za odsecanje rožine
Četka za nanošenje šveda
Nož za dranje kože
Nož za ručno skidanje mesine
Nož za čišćenje lica
Nož za skidanje dlake i vune
Klešta za izvlačenje i prihvatanje kože
Nož za kruponiranje golice
Alat za ravnanje kože (štoser)
Lopata za posipanje piljevine
Vaga s tegovima
Barometar za merenje gustine čvrste čorbe
Numerator za označavanje klase kože
Termometar od 0o do 360o
3
kom.
"
"
"
"
"
"
"
4
1
1
2
1
1
1
1
2
"
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
Praktična nastava u školskim radionicama
a)
Školski prostor
Radionica
b) Oprema
1. Školska tabla
2. Radni sto za nastavnika
3. Stolica za nastavnika
4. Radni sto za učenika
5. Stolica za podešavanje visine za učenike
6. Stalak za materijal
7. Ormar za materijal
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
60 m2
2
Aparati, mašine, uređaji
Mašina za sečenje tkanine
Mašina za krojenje kože
Mašina za šišanje krzna
Mašina za peglanje i friziranje krzna
Mašina za opšivanje rupica
Mašine za šivenje
Mašina za sastavljanje
Mašina za šivenje - dvoiglovka
Komplet alata za izradu kožne konfekcije
kom.
"
"
"
"
"
1
1
1
8-15
8-15
1
1
3
4
"
"
"
"
"
"
"
"
kompl.
1
1
1
1
1
1-12
1
1
4
5
6
Obrazovni profil: obućarski radnik i kožarski tehničar
5. Tehnologija obuće
a) Prostor i oprema
Učionica za opšte namene
b) Nastavna sredstva
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2
Zidne slike i šeme
Mašina za sečenje tekstilnih tkanina
Mašina za sečenje delova iz koža i plastičnih masa
Mašina za cepanje kože
Mašina za žigosanje-obeležavanje
Mašina za ivično tanjenje
Mašine za uređivanje ruba
Uređaji i mašine za nanošenje lepila
Univerzalna mašina za šivenje
Mašina za cikcak šav
Protos-mašina
Proces stvaranja petlje pri šivenju
Mašine za cepanje đonske kože
Mašina za oblikovanje donjih delova
Mašina za spajanje gornjih delova sa donjim pomoću metalnih eksera
Mašine za isecanje donjih delova (mostne, hidraulične i mehaničke prese)
Mašina za oblikovanje spojnog gornjeg dela sa temenom tabana
Nesinhroni i sinhroni aparati za spajanje gornjih i donjih delova
Mašine glodalice (frez-mašina)
Mašine za tanjenje lubova
Mašine za bušenje (glaz-bimz-mašine)
Mašine za raščešljavanje kožnog tkiva
Mašine za pričvršćivanje potpetica
Mašina - presa za spajanje procesom lepljenja
3
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
4 5 6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24. Mašina za prošivanje
25. Mašina za opšivanje
26. Uređaji i aparati za vulkanizaciju
Modeli i makete
1. Modeli ženske obuće
2. Modeli muške obuće
3. Modeli dečje obuće
Kompleti i zbirke (garniture)
1. Zbirka uzoraka gornje kože za obuću
2. Zbirka uzoraka postavnih delova
3. Zbirka uzoraka za donje delove
"
"
"
1
1
1
"
"
"
4
4
4
"
"
"
1
1
1
6. Praktična nastava
a)
b)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
v)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a)
b)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
v)
Prostor
Školska radionica za krojenje gornjih delova obuće
Oprema
2
Školska tabla
Radni sto za nastavnika
Stolica s naslonom za nastavnika
Stolovi za ručno krojenje 100 x 60 x 120
Nogare za slaganje kože
Regal za smeštaj šablona
Sto za kontrolu gotovih koža
Sto za slaganje platna
Nastavna sredstva
Aparati, mašine i uređaji
Mašina za isecanje gornjih delova
Mašina za cepanje kože (špalt-mašina)
Mašina za obeležavanje i utiskivanje amblema
Brusilica za oštrenje noža
Šabloni za ručno krojenje
Štanc-noževi za mašinsko isecanje
Alati, instrumenti i pribor
Krojački noževi
Brusevi za oštrenje noža
Ravnač reza noža (štegla)
Čelični lenjir 60 cm
Mikrometar za merenje debljine kože
Garnitura ključeva za održavanje mašina
Kutije za slaganje iskrojenih delova
Prostor
Radionica za šivenje gornjih delova obuće
Oprema
2
Školska tabla
Radni sto za nastavnika
Stolica za nastavnika
Radni stolovi za učenike 60 x 40 x 70
Stolice za podešavanje visine
Transportna traka dužine 12 m
Mermerne ploče
Ormar za smeštaj materijala
Stalaža za smeštaj uređaja i šablona
Nastavna sredstva
Aparati, mašine i uređaji
m2
54
3
kom.
"
"
"
"
"
"
"
4
1
1
1
8
8
1
1
1
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
6
6
"
"
"
"
"
"
"
10
5
8
5
1
1
50
m2
60
3
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
4
1
1
1
24
34
1
24
2
1
5
6
5
6
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
a)
b)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
v)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
1.
2.
3.
4.
Mašine za tanjenje ivica
Mašina za šivenje (univerzalna)
Mašina za kantiranje
Mašina za šivenje cik-cak šava
Alati, instrumenti i pribor
Nož za tanjenje kože
Makaze
Čekića
Specijalni pribor i alat
Prostor
Školska radionica za izradu donjih delova obuće
Oprema
2
Školska tabla
Radni sto za nastavnika
Stolica za nastavnika
Radni stolovi za učenike
Stolica za učenika
Transportni regal
Stalaža za smeštaj štanc-noževa
Sto za kontrolu i pregled materijala
Sto za kontrolu i pakovanje gotove obuće
Nastavna sredstva
Aparati, mašine i uređaji
Mašinski noževi (štanc-noževi)
Mašina za isecanje (štancovanje)
Mašina za cepanje kože i plastike
Mašina za tanjenje punijih materijala
Mašina za brušenje
Mašina za glodanje ruba đona (frez mašina)
Forme za oblikovanje
Mašina za oblikovanje donjih delova
Mašina za istezanje ruba
Mašina za pretprivlačenje
Cvik-mašina
Špic-aparat
Pat-aparat
Mašina za iskucavanje (ajnklofovanje)
Mašina za raščešljavanje kožnog tkiva
Presa za lepljenje đona
Komora za omekšavanje
Komora za sušenje
Mašina za peglanje lica
Mašina za glačanje ruba đona i pete
Mašina za ukivanje pete
Mašina za izvlačenje kalupa
Mašina za otvaranje žleba
Mašina za prošivanje đona
Mašina za opšivanje
Mašina za poliranje
Numerator
Uređaj za vuklanizaciju (serija)
Špic-komora za apretiranje
Alati instrumenti i pribor
Mirkometar za merenje debljine materijala
Garnitura alata za održavanje mašina
Ručni alat
Kalupi za 6 kolekcija po 50 pari
Obrazovni profil: galanterijski radnik i kožarski tehničar
"
kom.
"
"
2
6
1
1
"
"
"
"
24
24
24
12
m2
60
3
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
4
1
1
1
5
17
1
1
1
1
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
kom.
"
"
"
"
5
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"
1
kom.
"
"
pari
1
1
8
300
5
6
7. Tehnologija kožne galanterije
a)
b)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Prostor i oprema
Učionica opšte namene
Nastavna sredstva
2
Slike i sheme za zid
Shema izrade ženskih tašni
Shema izrade muških tašni
Shema izrade kofera
Shema izrade rukavica
Slika mašine za presovanje (štanc-mašina)
Slika mašine za isecanje tekstila
Slika mašine za sečenje lepenke
Slika mašine za sečenje traka
Slika mašine za tanjenje ivica
Slika mašine za površinsko tanjenje
Slika mašine za šivenje tašni
Slika mašine štep za šivenje rukavica
Slika laš-mašine rukavičarske
Slika mašine za šivenje cikcak šava
Slika mašine za zakivanje
Modeli i makete
Modeli ženskih tašni
Modeli muških tašni
Modeli kofera
Modeli rukavica
Modeli sitne galanterije
Kompleti i zbirke (garnitura)
Zbirka uzoraka materijala za tašne
Zbirka uzoraka ženskih tašni
Zbirka uzoraka muških tašni
Zbirka uzoraka kofera
Zbirka uzoraka rukavica
3
4
kom.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kom.
"
"
"
"
1
1
1
1
1
kom.
"
"
"
"
1
4
4
4
4
5
6
5
6
8. Praktična nastava
a)
b)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
v)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prostor
Školska radionica
m2
60
3
kom.
"
"
"
"
"
"
"
4
1
1
1
16
16
16
1
2
kom.
"
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
4
1
Oprema
2
Školska tabla
Radni sto za nastavnika
Stolica za nastavnika
Radni sto za učenike 80 x 80 x 60
Visoke stolice za učenike
Stolice sa podešavanjem visine za učenike
Stalak za materijal
Ormar za materijal i šablone
Nastavna sredstva:
Aparati, mašine i uređaji
Mašina za prosecanje (štanc-mašina)
Mašina za isecanje tekstila
Mašina za sečenje lepenke
Mašina za sečenje traka
Mašina za tanjenje ivica
Mašina za površinsko tanjenje
Mašina za šivenje tašni
Štep-mašina za šivenje rukavica
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
Laš-mašina rukavičarska
Mašina za šivenje cik-cak šava
Mašina za zakivanje
Alati, instrumenti i pribor
Komplet tašnerski alat
Komplet rukavičarski alat
Komplet alat za kofere
Kompleti za ugradnju drikera
"
"
"
2
1
1
kompl.
"
"
"
8
6
4
1
Oblast: Tekstilstvo
Obrazovni profil: Tehničar - modelar odeće
Teorijski predmeti
Normativ prostora i opreme za teorijske predmete isti je kao kod obrazovnog profila Konfekcijski tehničar i Konfekcionar-krojač osim za predmete:
Crtanje i slikanje
Specijalizovana učionica opremljena stolovima za slikanje i crtanje
15 kom.
Primena računara
Profesionalni računari sa pratećom opremom
5 kom.
Predmeti: Tekstilni materijali ekvivalentni predmetu Tekstilna vlakna; Tehnologija izrade odeće ekvivalentna Tehnologiji konfekcije; Modelovanje
odeće ekvivalentno Konstrukciji i modelovanju odeće.
Praktična nastava
54-62 m2
1 komad
10 komada
10 komada
10 komada
2 komada
10 komada
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
2 komada
1 komad
prema potrebi
prema potrebi
50 komada
30 komada
1. Specijalizovana učionica
2. Školska tabla
3. Stolovi za konstruisanje (140 x 140 cm)
4. Visoke stolice
5. Kompletan pribor (lenjir - krivuljar)
6. Ormari za odlaganje radova
7. Industrijske šivaće mašine
8. Mašina za obradu šavova (endlarica)
9. Mašina za otvaranje rupica (rupičarka)
10. Presa za termofiksiranje
11. Pegla sa parom
12. Sto za peglanje sa peglom
13. Lutke (muška i ženska)
14. Uređaji za postavljanje oznaka za šablone (zarez, rupica)
15. Krojačke makaze, krojačke krede, konac i igle
16. Natron papir, tekstilni materijali
17. Skice i slike odevnih predmeta
18. Modeli odevnih predmeta
Oblast: Kožarstvo
Obrazovni profil: Tehničar - modelar kože
Teorijska nastava
Normativ prostora i opreme za teorijske predmete isti je kao kod obrazovnog profila Kožarski tehničar osim za predmete:
Crtanje i slikanje
Specijalizovana učionica opremljena stolovima za crtanje i slikanje
15 kom.
Primena računara
Profesionalni računari sa pratećom opremom
5 kom.
Predmeti: Kožarski materijali ekvivalentni predmetu Tehnologija materijala; Dizajn kože ekvivalentan Teoriji dizajna; Modelovanje kožarskih
proizvoda ekvivalentno predmetu Modelarstvo.
Praktična nastava
(Tehničar - modelar galanterije)
1. Specijalizovana učionica
2. Školska tabla
3. Stolovi za konstruisanje 140 x 100
4. Visoke stolice
5. Kompletan pribor za crtanje (lenjir-krivuljar)
6. Ormari za odlaganje radova
7. Industrijske šivaće mašine
8. Mašine za ivično tanjenje
9. Alat (nož-koska-lenjir-čekić-šilo-utiskivači-lajsne)
10. Natrom papir, hamer, milimetarska hartija, uzorci materijala (osnovni i pomoćni)
(skice, slike, pred. kože i galanterije)
11. Alati za ugradnju metalne galterije
12. Radni mantili
13. Radne podloge
14. Mermerne ploče
15. Modeli gotovih predmeta galanterije
od 54-62 m2
1 komad
10 komada
10 komada
10 komada
2 komada
2 komada
1 komad
po potrebi
25 komada
1 komplet
10 komada
10 komada
10 komada
15 komada
Praktična nastava
(Tehničar - modelar konfekcije)
1. Specijalizovana učionica
2. Školska tabla
3. Stolovi za konstruisanje 140 x 100
4. Visoke stolice
5. Kompletan pribor za crtanje (lenjir-krivuljar)
6. Ormani za odlaganje radova
7. Industrijske šivaće mašine
8. Profesionalni računar sa pratećom opremom
9. Mašine za obradu šavova (endlerica)
10. Mašina za otvaranje rupica (rupičarka)
11. Mašina za šivenje krzna (krznarica)
12. Presa za termofiksiranje
13. Pegla sa parom
14. Sto za peglanje sa peglom
15. Lutke (muška i ženska)
16. Uređaji za postavljanje oznaka za šablone (zarez, rupica)
17. Alat (nož-koska-lenjir-čekić-šilo-utiskivači-lajsne)
18. Natron papir, hamer, milimetarska hartija, uzorci materijala (osnovni i pomoćni) (skice, slike,
krojni delovi odeće)
19. Krojačke makaze, krojačke krede, konac i igle
20. Lepak za podavijanje ivica
21. Mermerne ploče
22. Modeli gotovih proizvoda kožne i krznene konfekcije
23. Skice i slike odevnih predmeta
Praktična nastava
(Tehničar - modelar obuće)
54-62 m2
1 komad
10 komada
10 komada
10 komada
2 komada
10 komada
5 komada
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
2 komada
1 komad
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
10 komada
30 komada
50 komada
1. Specijalizovana učionica
2. Školska tabla
3. Radni stolovi za konstruisanje 140 x 60
4. Industrijske stolice
5. Kompletan pribor (plastika, lenjiri)
6. Kompletan alat (makaze, noževi, čekići, zumbe)
7. Ormar za odlaganje učeničkih radova
8. Industrijske šivaće mašine ravne
9. Industrijska šivaća mašina stubna
10. Mašina za tanjenje ivica
11. Cik-cak šivaća mašina
12. Kalupi (muški, ženski, dečiji)
13. Hamer, osnovni i pomoćni materijali
14. Sitno potrošni materijal (konci lepila)
15. Skice i slike modela obuće
16. Modeli obuće
od 54-62 m2
1 komad
10 komada
10 komada
10 komada
10 komada
2 komada
5 komada
1 komad
1 komad
1 komad
više serija
po potrebi
po potrebi
50 komada
50 komada
Download

normativi o bližim uslovima u pogledu prostora