ArCADia
Architektúra
manuál k programu
Verzia: 6.0
Doplnením tohto manuálu sú aj manuály pre nasledujúce programy:
- ArCADia – ŠTART
,ktoré sú sprístupnené na stránke www.kmm-projekt.sk
Poprad, júl - 2014
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Vydavateľ programu ArCADia - Architektúra
ArCADiasoft Chudzik sp.j.
ul. Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź
Poľsko
tel. +48 42 689-11-11
www.arcadiasoft.pl
[email protected]
Distribútor programu ArCADia - Architektúra na území SR
Szymon Luczak – KMM PROJEKT
ul. Rovná 594/5
058 01 Poprad
Slovenska Republika
mob. +421 944-160-143
www.kmm-projekt.sk
[email protected]
Autorské práva
Upozorňujeme vás, že názvy spoločností, pomenovania softvéru a hardvéru použité v tomto
manuáli, sú právom chránené. Počítačový program a manuál boli dôsledne vypracované s
použitím všetkých dostupných kontrolných prostriedkov. Napriek tomu však nieje možné úplne
vylúčiť prípadne vyskytnuté chyby. Vzhľadom na vyššie uvedené vás chceme upozorniť, že
nemôžeme udeliť záruku ako aj právnu zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody.
Za upozornenie na prípadné chyby vám budeme vďační.
Pre pomoc pri používaní programu ArCADia - Architektúra kontaktujte
•
oficiálne fórum užívateľov na stránke www.kmm-projekt.sk
•
mailovú adresu [email protected]
•
telefón (+421) 944-160-143
Pripomienky k manuálu zasielajte na adresu [email protected]
Pripomienky k programu zasielajte na adresu [email protected]
autori slovenskej verzii manuálu:
Maroš Kudla
Szymon Luczak
Copyright © 2014 by
KMM Projekt – Szymon Luczak
Všetky práva vyhradené.
2 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
OBSAH
1.Úvod................................................................................................................7
1.1.O programe..........................................................................................................7
1.2.Práca v ArCADia - Architektúra.........................................................................7
1.3.Verzie programu...................................................................................................7
1.4.Skratky použité v manuáli a programe.............................................................8
1.5.Upozornenie..........................................................................................................8
2.Inštalácia programu......................................................................................9
2.1.Požiadavky............................................................................................................9
2.2.Inštalácia...............................................................................................................9
2.2.1.Verzia na CD nosiči......................................................................................9
2.2.2.Digitálna verzia programu (stiahnutá zo stránky distribútora)................9
2.3.Spustenie programu.............................................................................................9
2.4.Opis nástrojov programu...................................................................................10
3.Možnosti........................................................................................................16
3.1.Možnosti ArCADia – Architektúra.....................................................................16
3.2.Editor knižnice materiálov.................................................................................17
3.3.Editor knižnice typov..........................................................................................18
4.Základy fungovania programu...................................................................19
4.1.3D Náhľad...........................................................................................................19
4.1.1.Pozadie 3D Náhľadu..................................................................................21
4.1.2.Kamera........................................................................................................21
4.1.3.Ovládanie 3D Pohľadu..............................................................................22
4.1.4.Rendering....................................................................................................23
4.2.Budovy.................................................................................................................32
4.3.Terén.....................................................................................................................33
4.3.1.Zadávanie výškových čiar........................................................................35
4.3.2.Výrez v teréne.............................................................................................35
4.3.3.Vonkajšia rúra..............................................................................................35
4.3.4.Vonkajší objekt............................................................................................35
4.4.Vkladanie architektonických objektov...........................................................36
4.4.1.Okno vkladania..........................................................................................36
4.4.1.1.Zadávanie objektu pomocou „Odvolania“.................................................36
4.4.1.2.Zadávanie objektu pomocou „Medzi bodmi (stred) – (percentuálne). .38
4.4.1.3.Zadávanie objektu pomocou nástroja „Paralelne“....................................39
4.5.Práca s typmi......................................................................................................39
4.6.Perá......................................................................................................................40
4.7.Fonty.....................................................................................................................40
5.Podlažia.........................................................................................................41
5.1.Podlažia...............................................................................................................41
5.1.1.Zadávanie podlaží.....................................................................................41
5.1.2.Vkladanie nového podlažia.....................................................................42
5.1.3.Zobrazovanie podlaží.................................................................................43
5.1.4.Opis podlažia..............................................................................................43
5.2.Miestnosti.............................................................................................................44
6.Steny..............................................................................................................45
6.1.Steny.....................................................................................................................45
6.1.1.Zadávanie vrstvových stien.......................................................................45
6.1.2.Kreslenie oblúkových stien........................................................................46
3 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
6.1.3.Kreslenie stien pomocou obdĺžnika.........................................................47
6.1.4.Úpravy stien.................................................................................................47
6.1.5.Zadávanie virtuálnych stien......................................................................47
6.1.6.Pretváranie čiar na steny..........................................................................47
6.1.7.Stĺpy..............................................................................................................48
7.Okná a dvere...............................................................................................48
7.1.Vkladanie okien a dverí....................................................................................48
7.2.Úprava okien a dverí.........................................................................................49
8.Otvory v stenách..........................................................................................50
8.1.Otvory a výklenky v stene.................................................................................50
8.1.1.Vkladanie otvorov a výklenkov do steny................................................50
9.Prievlaky........................................................................................................51
9.1.Zadávanie prievlakov........................................................................................51
10.Komíny, komínové šachty a kanály........................................................52
10.1.Komíny...............................................................................................................52
10.1.1.Zadávanie komínov.................................................................................52
10.2.Komínové šachty..............................................................................................53
10.2.1.Vkladanie komínových šácht.................................................................53
10.3.Komínové kanály..............................................................................................54
10.3.1.Vkladanie komínových kanálov.............................................................54
11.Schody a rampy.........................................................................................55
11.1.Schody...............................................................................................................55
11.1.1.Zadávanie jedno a viacramenných schodov.....................................55
11.1.2.Zadávanie zmiešanočiarych schodov..................................................59
11.1.3.Zadávanie krivočiarych schodov...........................................................61
11.2.Rampy................................................................................................................64
11.3.Úpravy rámp a schodov.................................................................................65
12.Stropy...........................................................................................................65
12.1.Stropy.................................................................................................................65
12.1.1.Automatické zadávanie stropu..............................................................65
12.1.2.Vkladanie ľubovoľného stropu...............................................................66
12.1.3.Zadávanie stropu pomocou obdĺžnika.................................................66
12.1.4.Podlaha na teréne...................................................................................67
12.1.5.Úpravy stropov..........................................................................................69
12.1.6.Úpravy podlahy na teréne......................................................................69
12.1.7.Zadávanie otvorov v strope....................................................................69
12.1.8.Úpravy otvorov v strope..........................................................................69
12.2.Stropy SYSTEM-STROPEX...................................................................................71
13.Telesa...........................................................................................................72
13.1.Teleso.................................................................................................................72
13.1.1.Zadávanie telesa......................................................................................73
13.1.2.Vkladanie obdĺžnikového telesa pomocou osi alebo hrany.............73
13.1.3.Vkladanie obdĺžnikového telesa pomocou troch bodov..................73
13.1.4.Úprava telies..............................................................................................73
14.Strechy.........................................................................................................74
14.1.Strecha...............................................................................................................74
14.1.1.Zadávanie ľubovoľnej strechy................................................................74
14.1.2.Zadávanie obdĺžnikovej strechy.............................................................75
14.1.3.Zadávanie automatickej strechy...........................................................75
14.1.4.Úpravy striech............................................................................................76
4 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
14.1.5.Vkladanie upraveného krovu z programu R3D3 Rám 3D...................76
14.2.Strešné okná......................................................................................................78
14.2.1.Vkladanie strešných okien.......................................................................78
14.3.Otvory v streche...............................................................................................78
14.3.1.Vkladanie otvoru do strechy..................................................................78
14.4.Vikiery.................................................................................................................80
14.4.1.Zadávanie vikierov...................................................................................80
14.4.2.Úprava vikierov.........................................................................................81
15.Základy........................................................................................................82
15.1.Základové pätky...............................................................................................82
15.1.1.Zadávanie základových pätiek.............................................................82
15.2.Základové pásy................................................................................................83
15.2.1.Vkladanie základových pásov...............................................................83
15.2.2.Pretváranie čiary na základový pás......................................................85
15.3.Úprava základov..............................................................................................85
16.Objekty........................................................................................................86
16.1.Prehliadač objektov 2D a 3D.........................................................................86
16.1.1.Objekty 2D.................................................................................................86
16.1.1.1.Vkladanie symbolov 2D..................................................................................86
16.1.1.2.Ukladanie objektov 2D....................................................................................87
16.1.2.Objekty 3D.................................................................................................87
16.1.2.1.Vkladanie objektov 3D....................................................................................87
16.1.2.2.Úprava Objektov 3D........................................................................................88
16.1.2.3.Import 3D objektov..........................................................................................88
16.2.Ukladanie projektov s objektami pridanými do knižnice............................88
17.Nástroje projektu........................................................................................89
17.1.Kótovanie..........................................................................................................89
17.1.1.Vkladanie ľubovoľnej kóty.......................................................................89
17.1.2.Vkladanie kóty uhla.................................................................................90
17.1.3.Kótovanie označeného prvku................................................................90
17.1.4.Automatické kótovanie výkresu.............................................................91
17.1.5.Kótovanie polomerov..............................................................................92
17.1.6.Kótovanie uhlov označených prvkov....................................................92
17.1.7.Vkladanie výškových kót.........................................................................93
17.1.8.Zobrazovanie dĺžky oblúkových stien....................................................93
17.1.9.Úpravy kót..................................................................................................94
17.2.Popis prvku........................................................................................................95
17.2.1.Zadávanie popisu prvku..........................................................................95
17.2.2.Úpravy popisu prvku.................................................................................96
17.3.Popisové pole...................................................................................................97
17.3.1.Vkladanie popisového poľa z knižnice..................................................97
17.3.2.Projektovanie popisového poľa.............................................................97
17.3.3.Úpravy popisového poľa.........................................................................98
17.4.Modulárne osi...................................................................................................99
17.4.1.Vkladanie modulárnych osí....................................................................99
17.4.2.Úpravy mriežky modulárnych osí..........................................................100
17.4.3.Úpravy modulárnej osi...........................................................................100
17.5.Veterná ružica................................................................................................101
17.5.1.Vkladanie veternej ružice......................................................................101
17.6.Výpisy...............................................................................................................102
17.6.1.Výpis výplne otvorov..............................................................................102
5 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
17.6.2.Výpis miestností.......................................................................................103
17.6.3.Výpis reziva..............................................................................................104
18.Spolupráca s ostatnými programami....................................................105
18.1.Spolupráca s programom ArCon................................................................105
18.1.1.Import.......................................................................................................105
18.1.2.Export........................................................................................................105
18.2.Spolupráca s programami podporujúcimi IFC..........................................106
18.2.1.Import.......................................................................................................106
18.2.2.Export........................................................................................................106
18.3.Export projektu do formátu OBJ...................................................................106
6 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Úvod
1. Úvod
1.1. O programe
ArCADia – Architektúra je nadstavba systému ArCADia. Program umožňuje vytváranie profesionálnej
architektonickej dokumentácie. Najnovšia technológia využitá v programe zrýchľuje prácu na projekte a
pokročilé intuitívne funkcie pomôžu projektantovi vytvoriť profesionálny výkres.
ArCADia – Architektúra je program pre objektové vytváranie profesionálnych architektonických pôdorysov,
priemetov a rezov, interaktívneho náhľadu 3D a realistickej vizualizácie.
ArCADia – Architektúra je rozšírením programu ArCADia – Štart o špeciálne architektonické funkcie, napr.:
automatický rez, automatické kótovanie a import telies objektov z ostatných programov.
Program umožňuje kreslenie ľubovolne komplikovaných pôdorysov budov, podlaží s použitím základných
prvkov: jedno a viac vrstvové steny (so zadaním materiálov vrstiev), výplne otvorov (okná a dvere), stĺpov
(okrúhlych a obdĺžnikových), komínov (samostatných a šácht), schodov, striech atď. Vytváranie
dokumentácie doplňuje úplná objektovosť, čiže možnosť upravovania všetkých prvkov, ich vzhľadu, vlastností
a spôsobu kreslenia.
ArCADia – Architektúra je nástroj, ktorý môže spolupracovať s programami ArCon, Revit, Allplan a ArchiCAD
pomocou importu a exportu zadaných dát. Projekty, ktoré boli vytvorené a vizualizované napr. v ArCon-e
alebo ostatných programoch a prenesené do ArCADia-Architektúra môžu byť upravované, pretože projekty
sú prenášané objektovo, to znamená, že každý objekt bude vo všetkých programoch stále tým istým
objektom (napríklad okno bude stále oknom, stena bude stenou atď.) aj so svojimi parametrami.
1.2. Práca v ArCADia - Architektúra
Prácu v ArCADia Architektúra možno uskutočňovať na niekoľko spôsobov, podľa toho či začíname projekt,
alebo sme napríklad obdržali materiály v elektronickej forme z iného programu.
•
V prípade, že začíname prácu na projekte na čistom súbore, prvou činnosťou musí byť vloženie
budovy (pozri kap. Budovy). Nasledovne pomocou nástrojov ArCADia – Architektúra kreslíme projekt.
•
V prípade, že sme obdržali projekt vytvorený v programe CAD napr. AutoCAD alebo ArCADiaIntelliCAD, mali by sme brať tento projekt ako podklad a po zadaní podlažia obkresliť ho
architektonickými nástrojmi.
•
V prípade, že sme obdržali projekt z programu ArCon, bude on automaticky pretváraný na prvky
ArCADia-Architektúra a nasledovne dokreslime potrebné detaily (vrstvy stien, označenia okien a
dverí) čiže postúpime tak ako v prípade kreslenia pomocou ArCADie ďalšej etapy projektu.
•
V prípade práce na obdržanom súbore IFC (Allplan, Revit alebo ArchiCAD) je spôsob práce na tomto
súbore rovnaký ako práca s projektom z ArConu. Kontrolujeme vrstvy v stenách, označenia výplne
otvorov, dokresľujeme detaily atď.
V prípade, že načítame projekt vytvorený v ArCon alebo vo formáte IFC nemusíme vytvárať podlažia.
Podlažia a prvky sú automaticky importované.
1.3. Verzie programu
Program je dostupný v 2 verziách: ArCADia-Štart, ArCADia-Architektúra.
•
ArCADia-Štart umožňuje zadávanie: stien, virtuálnych stien, okien, dverí, stropov, otvorov v stropoch,
stĺpov, komínov, schodov, modulárnych osí, objektov 2D (architektonických symbolov) a 3D a
vytváranie výpisov miestností a výplní otvorov.
•
ArCADia-Architektúra doplňuje ArCADia-Štart o nasledujúce možnosti: oblúkové steny, špeciálne okná
a dvere, otvorov v stenách, ľubovoľných obrysov stropov, krútených schodov, rámp, základových
pätiek a pásov, striech, vikierov, terénu atď. Existuje možnosť automatického kótovania a vytvárania
rezov. Pre komunikáciu s ostatnými programami bol pridaný import/export súborov ArCon a IFC.
Pridané boli aj možnosti renderingu.
7 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Úvod
1.4. Skratky použité v manuáli a programe
LSS – lokálny súradnicový systém
GSS – globálny súradnicový systém
LTM – ľavé tlačítko myši
PTM – pravé tlačítko myši
1.5. Upozornenie
•
•
•
•
•
•
Program a Dokumentácia sú určené ako pomoc pri projektovaní a nemôžu zastúpiť nezávislú kontrolu
bezpečnosti alebo používateľnosti projektovaných prvkov.
Užívateľ alebo iné osoby využívajúce Program alebo Dokumentáciu sú zodpovedné za uskutočnenie
nezávislých procedúr kontrolovania získaných výsledkov, spoločne so všetkými prvkami
projektovanými prostredníctvom Programu.
ArCADiasoft a KMM-PROJEKT nie sú zodpovední za získané výsledky, aj napriek pokročilejšej technike
nevylučuje chyby v súvislosti so spracovaním dát pre všetky prípady.
ArCADiasoft a KMM-PROJEKT negarantuje, že Program alebo Dokumentácia budú náležite fungovať v
každom prostredí a operačnom systéme.
ArCADiasoft nenesie zodpovednosť za škody a akúkoľvek činnosť Užívateľa alebo tretích osôb
súvisiacich s používaním a využitím – alebo s neschopnosťou používať a využívať Program alebo
Dokumentáciu.
Program alebo Dokumentácia sú poskytnuté Užívateľovi v takom stave, v akom ich Užívateľ obdrží.
ArCADiasoft nezodpovedá za vady a fungovanie Programu alebo Dokumentácie s výnimkou prípadu
v bode 4 – III časti LICENČNÝCH PODMIENOK PROGRAMU.
8 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Inštalácia programu
2. Inštalácia programu
2.1. Požiadavky
•
•
•
•
•
•
Windows XP SP2, Windows Vista 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit, Windows 8 32/64 bit
500 MB voľného priestoru na pevnom disku
512 MB RAM (min. odporúča sa 1024 MB a viac)
procesor: Pentium IV (odporučané min. Pentium IV D)
grafická karta v súlade z OpenGL 1.5
minimálne rozlíšenie obrazovky 1024x768
2.2. Inštalácia
2.2.1. Verzia na CD nosiči
Štandardne sa inštalácia spúšťa automaticky po vložení CD disku do mechaniky počítača. Pokiaľ sa
inštalácia nespustí, je potrebné inštaláciu spustiť manuálne – otvoriť obsah CD disku (Tento počítač / DVDCD Mechanika) a následne spustiť súbor Setup.exe. Po spustení inštalácie postupujte podľa inštrukcií
sprievodcu inštaláciou.
2.2.2. Digitálna verzia programu (stiahnutá zo stránky distribútora)
Pre spustenie inštalácie spustite stiahnutý inštalačný súbor (napr. ArCADia.exe). Po spustení inštalácie
postupujte podľa inštrukcií sprievodcu inštaláciou.
2.3. Spustenie programu
Pre spustenie programu dvakrát kliknite na ikonu programu na pracovnej ploche.
9 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Inštalácia programu
2.4. Opis nástrojov programu
Ikona
Funkcia
Opis
Pohľad → Ukáž/skry
Projektový Manažér
Zobrazuje / Skrýva okno Projektového Manažéra
3D Náhľad
Zobrazuje / Skrýva okno 3D náhľadu
Vlož pôdorys
Vkladá nový pohľad typu Pôdorys
Vlož rez
Vkladá nový pohľad typu Rez
Hlavné nástroje → Komunikácia
Import ArCon
Importuje údaje zo súboru MBA programu ArCon
do aktuálneho dokumentu
Import ArCon
Importuje údaje z programu ArCon do aktuálneho
dokumentu
Export ArCon
Exportuje aktívny dokument do programu ArCon
Import IFC
Importuje údaje z formátu IFC do aktívneho
dokumentu
Export IFC
Exportuje aktívny dokument do formátu IFC
Export XML
Exportuje aktívny dokument do formátu XML
Export OBJ
Exportuje aktívny dokument do formátu OBJ
Balík projektu
Vytvára balík projektu
Hlavné nástroje → Moduly
Manažér šablón
Otvára manažéra šablón
Knižnica typov
Otvára editor typov
Databáza materiálov
Upravuje databázu materiálov
Kolízie
Vyznačuje kolízie / križovania v projekte
Zobraz kolízie / križovania
Zobrazuje kolízie / križovania v projekte
Odstráň kolízie / križovania
Odstraňuje kolízie / križovania v projekte
10 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Inštalácia programu
Ikona
Funkcia
Opis
Hlavné nástroje → Moduly
Splošť
Odstraňuje všetky údaje programu ArCADia,
ponecháva bloky
Oprav
Opravuje poškodené štruktúry dokumentu systému
ArCADia
Licencie
Zobrazuje sprístupnenie moduly a dostupné
licencie
Hlavné nástroje → Moduly
Možnosti
Možnosti programu ArCADia
Architektúra → Budova
Stena
Vkladá stenu na aktívne podlažie
Oblúková stena
Vkladá oblúkovú stenu na aktívne podlažie
Vlož stenu pomocou 3 bodov
Vkladá stenu pomocou 3 bodov
Virtuálna stena
Vkladá virtuálnu stenu na aktívne podlažie
Pretvor čiaru na stenu
Pretvára čiaru na stenu na aktívnom podlaží
Pretvor čiaru na virtuálnu
stenu
Pretvára čiaru na virtuálnu stenu na aktívnom
podlaží
Stĺp
Vkladá stĺp na aktívne podlažie
Okno
Vytvára otvor a vkladá okno do steny
Dvere
Vytvára otvor a vkladá dvere do steny
Špeciálne Okno/Dvere
Vytvára otvor a vkladá špeciálne okno/dvere
Otvor
Vytvára otvor v stene
Vlož prievlak
Vkladá prievlak na aktívne podlažie
Základ
Vkladá základ na aktívne podlažie
Základový pás
Vkladá základový pás na aktívne podlažie
Pretvor čiaru na základový
pás
Pretvára čiaru na základový pás na aktívnom
podlaží
11 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Inštalácia programu
Ikona
Funkcia
Opis
Architektúra → Budova
Komín
Vkladá komín na aktívne podlažie
Komínová šachta
Vkladá komínovú šachtu na aktívne podlažie
Komínový kanál
Vkladá komínový kanál na aktívne podlažie
Schody
Vkladá schody na aktívne podlažie
Zmiešanočiare schody
Vkladá zmiešanočiare schody na aktívne podlažie
Rampa
Vkladá rampu na aktívne podlažie
Krivočiare schody
Vkladá krivočiare schody na aktívne podlažie
Krivočiare schody – 3 body
Vkladá krivočiare schody pomocou troch bodov
obrysu
Strecha
Vkladá strechu
Obdĺžniková strecha
Vkladá strechu pomocou obdĺžnika
Automatická strecha
Vkladá strechu automaticky
Strešné okno
Vkladá strešné okno
Otvor v streche
Vkladá otvor do strechy
Vikier
Vyrezáva otvor v streche a vytvára vikier
Architektúra → Doplňujúce prvky
Výškový bod
Vkladá výškový bod
Výšková čiara
Vkladá výškovú čiaru
Výrez v teréne
Vkladá výrez v teréne
Konvertuj nápisy na výškové
body
Konvertuje označené nápisy na výškove body
Vonkajšia rúra
Vkladá vonkajšiu rúru
Vonkajší objekt
Vkladá vonkajší objekt
12 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Inštalácia programu
Ikona
Funkcia
Opis
Architektúra → Doplňujúce prvky
Teleso
Vkladá teleso
Obdĺžnikové teleso – os alebo Vkladá obdĺžnikové teleso po zvolení osi alebo
hrana
hrany
Obdĺžnikové teleso – dĺžka a
šírka
Vkladá obdĺžnikové teleso po zvolení dĺžky alebo
šírky
Prehliadač objektov
Ukazuje okno prehliadača objektov 2D/3D
Svetlo
Vkladá zdroj svetla
Kamera
Vkladá kameru
Modulárne osi
Vkladá mriežku modulárnych osi
Veterná ružica
Vkladá veternú ružicu pomocou jedného bodu
Veterná ružica – 2 body
Vkladá veternú ružicu pomocou 2 bodov
Kótuj prvky
Kótuje označené prvky na aktívnom podlaží
Kótuj celý výkres
Kótuje celý výkres
Kótuj polomer
Kótuje polomer oblúkovej steny
Kótuj uhly prvkov
Kótuje uhly označených prvkov
Výšková kóta
Vkladá výškovú kótu na aktívne podlažie
Popis prvku
Vkladá popis vybraného prvku
Výkaz výplne otvorov
Vkladá výkaz výplní otvorov
Výpis miestností
Vkladá výpis miestnosti
Výpis reziva
Vkladá výpis reziva
Stropy → Monolitické
Automatický strop
Vkladá strop automaticky
Strop
Vkladá strop
13 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Inštalácia programu
Ikona
Funkcia
Opis
Stropy → Monolitické
Obdĺžnikový strop
Vkladá strop pomocou obdĺžnika
Otvor v strope
Vkladá otvor v strope
Podlaha na teréne
Vkladá podlahu na teréne
Stropy → ArCADia-SYSTÉM STROPEX (TERIVA)
Strop nad oblasťou
Vkladá rebríkový polomontovaný strop na
obrysovú oblasť
Rebríkový polomontovaný
strop
Vkladá rebríkový polomontovaný strop
Strop pomocou obdĺžnika
Vkladá rebríkový polomontovaný strop pomocou
obdĺžnika
Strop nad aktívnym podlažím
Vkladá rebríkový polomontovaný strop nad
aktívne podlažie
Vlož stropy nad oblasťami
Vkladá rebríkové polomontované stropy nad
oblasťami
Otvor v strope
Vkladá otvor v strope
Stropný nosník
Vkladá stropný nosník
Rozdeľovacie rebro
Vkladá rozdeľovacie rebro
Výmena
Vkladá výmenu
Skryté rebro
Vkladá skryté rebro pomocou bodu
Skryté rebro pomocou 2
bodov
Vkladá skryté rebro pomocou 2 bodov
Rozlož siete
Rozkladá betonárske siete na aktívnom podlaží
Plochá sieť
Vkladá plochu betonársku sieť
Ohýbaná sieť
Vkladá ohýbanú betonársku sieť
Kontroluj stropy
Kontroluje správnosť stropných prvkov
Výpis prvkov
Vkladá výpis stropných prvkov STROPEX
Konštrukčný rez
Vkladá novy pohľad typu Konštrukčný rez
14 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Inštalácia programu
Ikona
Funkcia
Opis
Stropy → ArCADia-SYSTÉM STROPEX (TERIVA)
Konštrukčný detail
Vkladá konštrukčne detaily stropov
15 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Možnosti
3. Možnosti
Panel nástrojov → Hlavné nástroje → Moduly → Možnosti
Okno možnosti umožňuje:
•
nastavenie parametrov kontroly aktualizácie programu ArCADia,
•
nastavenie Predvoleného fontu (v prípade, že program namiesto slovenských znakov zobrazuje „?“
odporúča sa zmeniť Predvolený font na iný – napr. OsiFont),
•
nastavenia ciest k textúram, skriptom a 3D objektom,
•
nastavenie zvláštnych možností pre modul ArCADia-Architektúra a ostatné moduly.
3.1. Možnosti ArCADia – Architektúra
Okno umožňuje:
•
výber normy pre výpočet plôch miestnosti – DIN 277 alebo STN ISO 9836,
•
nastavenie automatického generovania miestností – pri uzavretom obryse stenami,
•
prestavanie rozloženia miestnosti,
16 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Možnosti
3.2. Editor knižnice materiálov
Panel nástrojov → Hlavné nástroje → Moduly → Databáza materiálov
V okne možno upravovať parametre existujúcich materiálov alebo pridávať vlastné materiály.
Rozlišujú sa 2 typy materiálov – základné a stropy.
17 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Možnosti
3.3. Editor knižnice typov
Panel nástrojov → Hlavné nástroje → Moduly → Knižnica typov
Okno umožňuje úpravy a vytváranie všetkých typov objektov, aké sú používané v systéme ArCADia , v tomto
okne možno vytvárať katalógy výrobcov – napr. katalóg výrobcov potrubí alebo katalóg výrobcov strešných
okien, ktoré potom možno využívať pri projektovaní.
18 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
4. Základy fungovania programu
4.1. 3D Náhľad
Panel nástrojov → Pohľad → Ukáž/Skry → 3D Náhľad
Manažér projektu → Záložka „3D Pohľad“
Projekty programu ArCADia sú projekty v 3D.
Zobrazuje / skrýva hladinu
Priesvitná hladina – zap./vyp.
Zatvára / Otvára hladinu
Farba hladiny
19 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
3D Pohľad – možnosti okna
Ikona
Funkcia
Opis
Kamera
Ukladá aktuálny pohľad
Perspektívny pohľad
Zobrazuje perspektívny pohľad
Axonometrický pohľad
Zobrazuje axonometrický pohľad
Farby
Zobrazuje budovu s farbami podľa skupín
Textúry
Zobrazuje budovu z textúrami
Obežný mód
Prechádzkový mód
Renderovanie
Ulož scénu ako obrázok
Možnosti 3D Pohľadu
Zväčšenie
Zmenšenie
Otáčanie
Otáčanie
Vracia predvolené
nastavenie pohľadu
20 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
4.1.1. Pozadie 3D Náhľadu
Program ArCADia umožňuje nastavenie obrázka ako pozadia. Program podporuje formáty *.bmp, *.png,
*.tif, *.jpg.
S cieľom zvolenia obrázka ako pozadia treba v okne možnosti 3D pohľadu zvoliť možnosť: „Obrázok“ a
nasledovne kliknúť na rámčeku obrázka.
4.1.2. Kamera
Poloha kamery súvisí s výškou m n.m. Kamera nie je priradená ku konkrétnemu podlažiu, znamená to, že
keď je budova lokalizovaná vo výške 200 m n.m. ,kamera sa na pôdoryse vloží na „0“. Asi ze v okne
vlastnosti budu zadane vlastne parametre.
V prípade, že kamera bola pridaná v móde 3D pohľadu, všetky parametre okrem názvu budú prijaté
podľa pohľadu.
21 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
4.1.3. Ovládanie 3D Pohľadu
Obežný mód:
stlačené PTM a otáčanie myšou – otáčanie pohľadu
LTM – možnosť voľby objektu pomocou 3D Pohľadu
stlačené koliesko myši a otáčanie myšou – posúvanie pohľadu
Otáčanie kolieska myši – približovanie o oddialenie pohľadu
Prechádzkový mód:
stlačené PTM a otáčanie myšou – otáčanie pohľadu
LTM – možnosť voľby objektu pomocou 3D Pohľadu
stlačené koliesko myši a otáčanie myšou – posúvanie pohľadu
Otáčanie kolieska myši – približovanie o oddialenie pohľadu
šípky – prechádzka
22 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
4.1.4. Rendering
Okno renderingu je nezávislým oknom, vďaka čomu možno po spustení renderingu pokračovať v práci na
projekte.
Textúry a materiály sa priraďujú k objektom v okne ich Vlastností – tlačítko Plochy
Rendering je možné uskutočniť v dennom svetle alebo v nočnom režime – v tomto móde sa berie do
úvahy umelé osvetlenie budovy.
23 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
Vkladanie zdrojov svetla:
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Svetlo
Príklad renderingu v nočnom režime – zapnuté umelé osvetlenie.
Zdroje svetla môžu byť používané pri renderingu v dennom svetle alebo v nočnom režime.
Spôsoby vykresľovania:
•
Sledovanie lúčov bez globálneho rozloženia svetla (Direct Lightning) – smerové svetlo bez vzájomného
ovplyvňovania medzi plochami
•
Sledovanie ciest, počítanie globálneho rozloženia svetla (Path Tracing) – fotorealistický rendering,
ktorý analyzuje zároveň cesty lúčov ako aj globálne rozloženie svetla
•
Mapovanie fotónov, počítane globálne rozloženie svetla (Photon Mapping)
24 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
Na vytváranie pokročilých obrazov v programe sú aj pokročilé možnosti s predvoleným nastavením podľa
zvolenej kvality
Pri zvolení Nízkej kvality renderovania:
Pri zvolenej normálnej kvalite renderovania:
25 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
Po zvolení vysokej kvality renderovania:
Predvolené nastavenia sú prispôsobené scénam, ktoré na nich budú vykresľované, samozrejme užívateľ môže
meniť predvolené nastavenia podľa svojich potrieb.
Príkladové vyrenderované obrazy:
Photon Mapping – vypnuté Konečne pretvorenie (Final Gather)
26 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
Photon Mapping – zapnuté Konečne pretvorenie – počet vzoriek 2
Photon Mapping → zapnuté Konečne pretvorenie → počet vzoriek 1024
Ako vidno na vyššie uvedených príkladoch pri umelom osvetlení zohráva veľký význam počet vzoriek pri
Konečnom pretvorení. Dodatočne možno meniť aj Počet opakovaní vyhladzovacieho filtra, no najdôležitejšie
je pole Počet vzoriek. Zmena hodnoty v tom poli predĺži čas výpočtov renderingu, ale efekt stojí za to. Pre
lepšiu kvalitu vizualizácie sa odporúča uložiť scénu vo väčšom formáte a nasledovne ho zmenšiť. Efekt bude
lepší.
27 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
Photon Mapping → Difúzne fotóny: 10
Photon Mapping → Difúzne fotóny: 75
Hodnota zadaná v poli Difúzne fotóny zodpovedá za svetlosť scény, čím bude hodnota väčšia, tým bude
scéna svetlejšia.
Textúry a materiály na architektonických prvkoch sú pridávané pomocou okna vlastnosti prvkov → tlačidlo
Plochy
Predvoleným nastavením plochy pre väčšinu prvkov je materiál – Predvolená farba so zadanou farbou.
Môžme to meniť cez zvolenie ľubovoľného
materiálu
z knižnice programu alebo cez
zadaním inej farby
V prípade, že chceme napr. priradiť stene textúru – súbory *.bmp, *.jpg alebo *.gif – po stlačení ikony
klikáme na obrázok
a nasledovne volíme súbor textúry.
Po zvolení súboru máme možnosť zadania jeho veľkosti a začiatku textúry. Predvoleným nastavením je rozmer
100x100 a začiatok v ľavom hornom rohu. V prípade, že chceme posunúť textúru (jej začiatok) napr. pri
rozložení obkladu na stene, tak zadáme posunutie v polohách vedľa náhľadu zvolenej textúry. Okrem veľkosti
môžme zadať uhol vloženia textúry (napr. dlažba uložená šikmo), farbu ktorá bude zmiešavaná s rastrovým
obrazom , priesvitnosť a odrazy a farbu tohto odrazu.
28 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
Nižšie sú ukázané 2 príklady použitia textúr a farieb.
Textúrované plochy bez zmeny farby.
Sivá omietka modifikovaná zelenou farbou.
Tehly modifikované zelenou farbou.
Textúra spolu s modifikačnou farbou bude vyzerať najlepšie len v prípade bielo-čiernych alebo
monochromatických textúr. Všetky ostatné sa budu modifikovať v menej citeľný spôsob.
29 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
Príklady modifikácií parametrov textúr:
Miestnosť pred zmenami parametrov plôch
Otočenie textúry podlahy o 45°
30 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
Hladkosť: 50% podlaha, 25% steny
Priesvitnosť misky s ovocím 50% + zmena farby odrazu
31 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
4.2. Budovy
Kreslenia projektu architektúry treba začať od vytvorenia budovy. Po vložení pohľadu v okne Manažéra
projektu sa objaví ikona
Nasledovne treba zadať názov novej budovy. Po zadaní názvu bude vytvorená nová budova s prvým
podlažím s predvoleným názvom a ostatnými parametrami.
Po označení názvu budovy v strome Manažéra projektu budú dostupné nasledujúce možnosti:
Ikona
Funkcia
Opis
Vlastnosti budovy
Otvára okno vlastnosti.
Pridaj novu budovu
Pridáva ďalšiu budovu na výkres, zobrazuje okno Nová
budova.
Vymaž budovu
Odstraňuje aktívnu budovu.
Posuň budovu
Posúva budovu na výkrese.
Otoč budovu
Otáča budovu.
Kopíruj budovu
Vytvára kópiu budovy a nasledovne ju vkladá na zadané
miesto.
Zrkadli budovu
Vytvára zrkadlovú kópiu budovy
Pridaj podlažie
Pridáva ďalšie podlažie nad aktívnym podlažím budovy.
Nasledovne otvára okno Vlastnosti podlažia.
32 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
4.3. Terén
Pre lepšie zobrazenie projektu (zároveň v pohľade 3D ako aj v reze) program ArCADia umožňuje vkladanie
roviny terénu pomocou výškových bodov alebo Výškových čiar. Program rozlišuje rovinu existujúceho a
upraveného terénu.
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Výškový bod
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Výšková čiara
Výšková kóta existujúceho terénu – zapína / vypína výškovú kótu existujúceho terénu pre tento výškový bod.
Výšková kóta upraveného terénu – zapína / vypína výškovú kótu upraveného terénu pre tento výškový bod.
Preber hodnotu z plochy
Prebrané hodnoty výšky terénu z ľubovoľného bodu
namodelovanej roviny terénu. V prípade, že v
označenom mieste nie je terén, program zvolí hodnotu
0,000.
Preber hodnotu z textu
Preberá hodnotu terénu z popisu výškového bodu
Synchronizuj hodnoty
Synchronizuje hodnotu výškovej kóty pre existujúci a
upravený terén. Ikona je aktívna pri zvolených 2
typoch terénu.
Čím viac výškových bodov a výškových čiar zadá užívateľ, tým bude model terénu presnejší.
POZOR
Keď chceme napasovať výšku bodu terénu na úroveň založenia budovy treba pamätať na umiestnenie
budovy relatívna základná výška referenčného podlažia Po (zvykne to byt prvé zadané podlažie).
33 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
Príklad:
prípad budovy, ktorej prízemie sa nachádza vo výške 240 m n.m. a zároveň 25cm nad terénom.
Základná výška podlažia (Po) = 0,00cm = 240 m n.m.
Výškové body pri budove = 239,75 m n.m.
Pozor
V prípade, že výšková kóta má zobrazovať výšku terénu – treba ju zadávať po prepnutí na strome projektu
Manažéra projektu na Vonkajší terén.
34 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
4.3.1. Zadávanie výškových čiar
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Výšková čiara
Pri zadávaní výškovej čiary treba na začiatku uviesť výškovú kótu prvého bodu a nasledovne, po vložení
prvého bodu čiary na projekt, zadať výškovú kótu druhého bodu a ukázať polohu tohto bodu na projekte.
výšková čiara
výškový bod
4.3.2. Výrez v teréne
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Výrez v teréne
Nástroj slúži na vytváranie výrezov v teréne – napr. v mieste, v ktorom má stáť budova – aby rovina terénu
nevchádzala do stredu budovy.
4.3.3. Vonkajšia rúra
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Vonkajšia rúra
Nástroj, ktorý umožňuje vkladanie rúr do terénu – ktoré budú simulovať v projekte napr. existujúce siete. Táto
možnosť je potrebná pri vyhľadávaní kolízii projektovanej budovy s existujúcimi alebo projektovanými
sieťami.
4.3.4. Vonkajší objekt
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Vonkajší objekt
Nástroj je používaný na vkladanie objektov do terénu, s ktorými môže kolidovať projektovaná budova, napr.
Existujúce základy susedných budov, šachty, nádrže a podobne.
Nástroj umožňuje vkladanie objektov v tvare kvádrov a valcov.
35 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
4.4. Vkladanie architektonických objektov
4.4.1. Okno vkladania
spôsob vkladania
týp
okno vlastnosti prvku
zmena poradia vrstv
čiara zadávania /
bod zadávania
pera ktorými bude
prvok vykresleny
koniec prikazu,
zadanie prvku
fonty którymi bude
prvok popisany
zadavanie textur a
farieb pre 3D model
knižnice typov a
prvkov
4.4.1.1. Zadávanie objektu pomocou „Odvolania“
Odvolanie umožňuje zadávanie zvoleného prvku v zadanej vzdialenosti od vybraného bodu. Možnosť je
najčastejšie využívaná pri zadávaní okien a dverí v určenej vzdialenosti od steny alebo iného okna, a aj pri
kreslení miestností so zadanými veľkosťami.
36 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
Príklad
Chceme zadať okno vo vzdialenosti 65 cm od vnútorného rohu steny.
Nasledovne v okne vkladania okna zvolíme nasledujúce možnosti:
Vzdialenosť odnesenia bude meraná od referenčného bodu do pravej hrany okna.
Nasledovne po kliknutí na ikonu „Odnesenie“ treba zvoliť referenčný bod vloženia – vnútorný roh steny a
nasledovne zadať hodnotu vzdialenosti vloženia – čiže -65 cm.
37 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
4.4.1.2. Zadávanie objektu pomocou „Medzi bodmi (stred) – (percentuálne)
Postupuje sa podobne ako pri zadávaní objektov pomocou možnosti „Odnesenie“ len namiesto vzdialenosti
sa zadáva druhý bod čiary vloženia.
Príklad
Vložiť okná v 1/4, 1/2 a 3/4 dĺžky steny.
V okne vkladania okna zvolíme možnosť Medzi bodmi (stred) a nasledovne označíme bod na začiatku a na
konci steny.
Nasledovne v okne vkladania okna zvolíme možnosť Medzi bodmi (percentuálne), vpíšeme hodnotu 25 a
nasledovne ukážeme prvý a posledný bod na dĺžke steny.
Nasledovne v okne vkladania okna zvolíme možnosť Medzi bodmi (percentuálne), vpíšeme hodnotu 25 a
nasledovne ukážeme posledný a prvý bod na dĺžke steny.
38 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
4.4.1.3. Zadávanie objektu pomocou nástroja „Paralelne“
Príklad
Chceme zadať steny paralelne s existujúcou.
Zvolíme zadávanie novej steny a zadáme bod vloženia steny, nasledovne v okne vkladania novej steny
zvolíme:
a na existujúcej stene zvolíme jej prvý a posledný bod. Program začne kresliť paralelnú stenu.
4.5. Práca s typmi
Niektoré objekty ArCADie (napr. stena, okná, dvere, otvory) spolupracujú s knižnicou typov. Typ prvku je
uložená sada vlastností spoločných pre ten istý typ objektov. Napr. v type stien je uložený počet a druh vrstiev
atď. Typ je uložený s názvom aký mu zadá užívateľ. Ako predvolené nastavenie – objekty nemajú priradené
typy, užívateľ pri zadávaní zvolí typ knižnice.
Existujú 2 typy knižníc:
knižnica projektu
(ukladaná v dokumente projektu) – umožňuje prenášanie typov spolu s
dokumentom,
•
globálna knižnica
(ukladaná na počítači v priečinku užívateľa) – umožňuje prenášanie typov
medzi rôznymi dokumentami,
V prípade, že objekt spolupracuje s knižnicou objektov, v hornej časti dialógového okna Vlastnosti je
umiestnený panel manažovania prvkom:
•
Manažment prvku – chýba aktívny prvok
39 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy fungovania programu
Manažment prvku s aktívnym prvkom
Symbol typu – skrátené označenie prvku využívané vo výpisoch prvkov atď.
Typ – výber typu zo zoznamu alebo pridanie svojho typu prvku
Skupina – skupina, v ktorej sa nachádza objekt – napr. vonkajšie steny, priečka atď.
Pozor
Po zadaní parametrov prvku treba uložiť typ. Jeho uloženie spôsobuje automatické zadanie symbolu typu,
napr. pre okna O1, pre dvere D1, pre steny S1. Symboly typu možno ľubovoľne opravovať, len že bez uloženia
typu nie sú možné ich úpravy.
4.6. Perá
Pre každý prvok programu ArCADia existuje možnosť priradenia farby, druhu a hrúbky čiary – čiže pera. Perá
možno priraďovať globálne pre celé podlažia tak, že všetky prvky boli zadávané tým istým perom alebo zadať
pero vo vlastnostiach objektu (zadaného alebo zadávaného).
Napr. pre stenu je možné zadať nasledujúce perá:
4.7. Fonty
Každý prvok obsahujúci opis, napr. okno – môže mať upravený druh fontu. Predvolený font je možné
zadefinovať v nastaveniach ArCADie, a konkrétne opisy v jednotlivých oknách Vlastnosti.
40 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Podlažia
5. Podlažia
5.1. Podlažia
Pri kreslení pôdorysov, program ArCADia usporiada výkresy podľa podlaží. Pre podlažie treba zadať základnú
výšku Po a jeho celkovú výšku Hc.
Pozor
Keď chceme začať projektovanie v programe ArCADia musí existovať aspoň jedno podlažie. V prípade keď
chýba podlažie, pri prvom použití nástroja Vlož pôdorys automaticky bude vytvorene Podlažie 0.
5.1.1. Zadávanie podlaží
Po začatí práce v programe a vložení pôdorysu i zadaní prvej budovy program automaticky vygeneruje
Podlažie 0 so základnou výškou 0 a výškou podlažia 280cm.
Keď chceme upraviť parametre podlažia treba vybrať názov podlažia na strome v Manažéri projektu a zvoliť
ikonu Vlastnosti.
Prácu v programe možno začať od ľubovoľného podlažia (základov, suterénu, poschodia, podkrovia).
Dôležité je zadanie správnej základnej výšky, ktorá bude zobrazená v reze.
41 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Podlažia
Okno vlastností podlažia
5.1.2. Vkladanie nového podlažia
Nové podlažie sa zadáva sa v okne Manažéra projektu. Po kliknutí na Podlažie sa zobrazia nasledujúce ikony:
Vlastnosti podlažia
Otvára okno vlastností označeného podlažia
Pridaj podlažie nad
Pridáva podlažie nad
Pridaj podlažie pod
Pridáva podlažie pod
Vymaž podlažie
Maže označené podlažie
Posuň hore
Posuva podlažie hore
Posuň dole
Posuva podlažie dole
Po stlačení ikony Pridaj podlažie nad/pod sa objaví Okno vlastnosti nového podlažia, v tom okrem zadania
štandardných parametrov podlažia umožňuje skopírovanie obsahu označeného podlažia – čiže do nového
podlažia budú nakopírované prvky z iného už naprojektovaného podlažia. Okno umožňuje aj nastavenie
nového podlažia ako základne.
42 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Podlažia
5.1.3. Zobrazovanie podlaží
Užívateľ pomocou okna Manažéra projektu môže nastaviť, ktoré podlažia (a prvky na nich) sú
zobrazované na projekte. Súčasne možno pracovať len na jednom podlaží. Neaktívne podlažia budú
zobrazovane na projekte sivou farbou alebo vypnuté.
5.1.4. Opis podlažia
V okne vlastnosti podlažia možno nastaviť spôsob opisu miestnosti na danom podlaží (napr. zvláštny pre to
podlažie).
43 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Podlažia
5.2. Miestnosti
Po nakreslení uzavretého obrysu stien program automaticky vytvorí miestnosť.
Miestnosť sa označuje cez označenie tabuľky z názvov miestností.
V okne vlastností miestnosti môže užívateľ nastaviť parametre miestnosti (číslo, názov, tepelné parametre,
parametre osvetlenia, skladbu podlahy a plafónu, účel miestnosti a triedu požiarnej odolnosti.
Spája miestnosti
Skrýva miestnosti
Zrušuje orezávanie
strechou
Prečísluje miestnosti
Kopíruje fonty a pera
Vkladá podlahu na
teréne
Kopíruje formáty
44 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Steny
6. Steny
6.1. Steny
6.1.1. Zadávanie vrstvových stien
Program ArCADia umožňuje zadávanie jedno a viac vrstvové steny a rieši prechody cez steny.
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Stena
Okno vlastností objektu stena, umožňuje zadávanie všetkých parametrov jedno a viacvrstvových stien. V okne
možno „na rýchlo“ prepočítať orientačný parameter U W/[m²K] steny.
Pri zadávaní vrstiev steny sa zadáva aj hodnota Priority vrstvy. Hodnota priority rozhoduje o spôsobe spájania
vrstiev steny v lomoch a rohoch a priechodoch cez stenu (okna dvere, otvory). Vrstvy o tej istej hodnote
priority budú so sebou spojené. Odporúča sa , v rámci jedného dokumentu, používať také iste hodnoty priority
pre vrstvy, ktoré sa majú so sebou spájať.
Príklad
V stene trojvrstvovej bude mať zateplenie prioritu 100.
V stene dvojvrstvovej bude mať zateplenie prioritu 100.
V spojení steny trojvrstvovej so stenou dvojvrstvovou, sa vrstvy izolácie spoja.
45 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Steny
Odvolanie
Vkladá stenu v určenej vzdialenosti od referenčného
bodu
Medzi bodmi (stred)
Vkladá stenu v strede medzi dvoma bodmi
Medzi bodmi
(percentuálne)
Vkladá stenu medzi dvoma bodmi
Uhol
Vkladá stenu pod zadaným uhlom
Dĺžka
Vkladá stenu so zadanou dĺžkou
Paralelne
Vkladá paralelnú stenu (vzhľadom na čiaru určenú 2
bodmi)
6.1.2. Kreslenie oblúkových stien
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Oblúková stena
Program ArCADia umožňuje vkladanie oblúkových stien do projektu. Oblúková stena je zadávaná pomocou 2
bodov (začiatok, koniec) a polomeru oblúka.
Príklad:
Vytvoriť oblúkovú stenu medzi dvoma stenami
A
B
Po zvolení nástroja Oblúková stena treba zvoliť prvý bod „A“ (v ktorom sa začne oblúk), nasledovne volíme
druhý bod „B“ ,v ktorom sa oblúk skončí. V prípade keď sú vrstvy steny kreslené opačne, treba vymeniť
poradie vrstiev pomocou ikony:
Spôsob domeriavania polomeru môžme meniť nasledujúcimi ikonami:
A nasledovne zadajme polomer z klávesnice v stavovom riadku.
Pripadnú korektúru polomeru možno uskutočniť v okne vlastnosti objektu: Stena.
46 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Steny
6.1.3. Kreslenie stien pomocou obdĺžnika
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Vlož stenu pomocou 3 bodov
Nástroj, ktorý umožňuje kreslenie stien v prípade, že nevieme aká je dĺžka a šírka steny – napr. pri obkresľovaní
podkladov.
6.1.4. Úpravy stien
Po zvolení objektu stena, ukáže sa nasledovne okno úprav:
Rozdeľuje stenu
Otáča usporiadanie
vrstiev
Predlžuje / skracuje
stenu
Vypína orezávanie
strechou
Odstraňuje označené
prvky
Po zvolení program zobrazuje šípkou aj smer kreslenia steny.
6.1.5. Zadávanie virtuálnych stien
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Virtuálna stena
Je to nástroj, ktorý slúži na vytváranie virtuálnych stien, ktoré budú rozdeľovať väčšie miestnosti na menšie,
napr. keď veľkú miestnosť chceme rozdeliť na kuchyňu spojenú s obývačkou, alebo keď chceme vytvoriť
rôzne druhy podláh v rámci tej istej miestnosti.
Ovládanie nástroju Virtuálne steny je podobné ako ovládanie nástroju Stena.
6.1.6. Pretváranie čiar na steny
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Pretvor čiaru na stenu
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Pretvor čiaru na virtuálnu stenu
Nastroj umožňuje pretvorenie čiar (napr. obrysov alebo osí stien naimportovaných z iného programu CAD
2D) v 3D steny programu ArCADia.
47 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Steny
6.1.7. Stĺpy
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Stĺp
Nástroj, ktorý umožňuje vkladanie stĺpov do programu ArCADia. Stĺp môže mať prierez obdĺžnikový alebo
eliptický / kruhový. Poloha stĺpa sa určí pomocou bodu. Miesto polohy bodu vloženia sa určí pomocou sady
ikon v okne vkladania.
7. Okná a dvere
7.1. Vkladanie okien a dverí
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Okno
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Dvere
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Špeciálne Okno / Dvere
Program ArCADia umožňuje vkladanie okien a dverí do stien.
Vyrezáva otvor v
stene – bez zárubni a
krídel
Parametry nadpražia
Schema okna/dveri
ktora bude
zobrazovana vo
vypise vyplni otvorov
48 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Okná a dvere
Pozor
Výška parapety (prahu) môže byť udávaná od spodnej hrany steny alebo od úrovne podlahy (s úpravou).
V prípade, že vkladáme okno/dvere do steny, ktorá obmedzuje miestnosť (bez podlahy) výška parapetu
(prahu) je rátaná od spodnej hrany steny.
V prípade, že vkladáme okno/dvere do steny, ktorá obmedzuje miestnosť so zadanou podlahou, výška
parapetu (prahu) je rátaná od podlahy (s konečnou úpravou).
Pri zadávaní špeciálnych okien a dverí užívateľ má na výber väčší počet typov okien a dverí, ktoré sám z
veľkej časti môže upravovať podľa svojich potrieb.
7.2. Úprava okien a dverí
Po kliknutí na objekt okno/dvere na projekte sa zobrazí nasledujúce okno úprav
Zmeň stranu
otvarania
Zmeň smer otvarania
49 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Otvory v stenách
8. Otvory v stenách
8.1. Otvory a výklenky v stene
8.1.1. Vkladanie otvorov a výklenkov do steny
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Otvor
Nástroj umožňuje zadávanie otvorov a výklenkov do stien. Obsluha nástroju je obdobná ako obsluha
nástroju vkladania okien.
Zmena typu otvoru /
výklenok
50 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Prievlaky
9. Prievlaky
9.1. Zadávanie prievlakov
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Vlož prielvak
Nástroj umožňuje zadávanie prievlakov a nosníkov do projektu
Užívateľ má možnosť zadávať aj prúty výstuže prievlaku, ktoré budu zobrazené v prierezoch.
51 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Komíny, komínové šachty a kanály
10. Komíny, komínové šachty a kanály
10.1. Komíny
10.1.1.
Zadávanie komínov
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Komín
Komíny možno zadávať zároveň do stien, ako aj ako samostatné komíny(vytvorené z komínových tvárnic).
Okno úprav komínov:
Vlož kanál
Vymaž označené
komíny
52 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Komíny, komínové šachty a kanály
10.2. Komínové šachty
10.2.1.
Vkladanie komínových šácht
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Komínová šachta
Komínové šachty je nástroj, ktorý umožňuje zadávanie viacerých komínov, ktoré sú obudované stenou –
šácht.
Generátor komínovej šachty umožňuje zadanie len jedného typu komínov v rámci jednej šachty. Užívateľ
môže potom upraviť ručne typy jednotlivých komínov v šachte.
Šachty sa vkladajú obdobným spôsobom ako stĺpy. V prípade, že šachta nachádza na stenu program
automaticky prepojí šachtu so stenou.
53 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Komíny, komínové šachty a kanály
10.3. Komínové kanály
10.3.1.
Vkladanie komínových kanálov
Po označení komína
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Komínový kanál
54 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Schody a rampy
11. Schody a rampy
11.1. Schody
11.1.1.
Zadávanie jedno a viacramenných schodov
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Schody
Vyrež otvor v strope – po vložení schodov automaticky vyrezáva otvor v strope nad schodmi. V prípade, že
užívateľ posunie schody, posunie sa aj otvor v strope.
Postup pri kreslení schodov:
1. zvolenie začiatku prvého ramena,
2. určenie smeru ramena,
3. určenie šírky ramena,
4. zadanie podesty alebo ukončenie zadávania schodov pomocou PTM,
5. určenie smeru ramena 2,
6. zadanie podesty alebo ukončenie zadávania schodov pomocou PTM,
7. možno pokračovať bodmi 5 a 6,
55 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Schody a rampy
V programe ArCADia sú optimálne rozmery stupňa počítané podľa vzorca:
2×h + s = 60÷65 cm
Pri zadávaní schodov program dynamickým spôsobom ukazuje aktuálne parametre stupňov (počet, výšku
a šírku).
Príklady spôsobov zobrazovania schodov v pôdoryse:
Príklad
Zadať schody v tvare L, šírka ramena 100cm, odpočívadlo 100×100cm
1.
Pri vnútornej hrane steny vkladáme čiaru.
2.
Nasledovne pomocou funkcie Odsuň (Kreslenie → Uprav → Odsuň) vytvárame paralelné čiary vo
vzdialenosti 100cm od pôvodných čiar.
56 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Schody a rampy
3.
Klikáme funkciu Schody (Architektúra → Budova → Schody) i klikáme v bode „1“ (viď. obrázok vyššie),
a nasledovne klikáme v bode „2“ čím určíme smer ramena.
4.
Nasledovne klikáme v bode „3“ čím určíme šírku ramena a tým pádom vytvoríme prvé rameno.
57 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Schody a rampy
5.
Nasledovne klikáme v bode „4“ čím určíme dĺžku odpočívadla
6.
Nasledovne klikáme v bode „5“ čím určíme smer ramena 2. Šírka ramena 2 bude taka istá ako šírka
odpočívadla čiže 100cm.
7.
Ak ďalšie rameno už nebude, klikáme PTM (pravé tlačítko myši) s cieľom ukončenia funkcie kreslenia
schodov. Program ArCADia dokončí generovanie schodov.
58 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Schody a rampy
11.1.2.
Zadávanie zmiešanočiarych schodov
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Zmiešanočiare schody
Zmiešanočiare schody sú jediné schody v programe, ktorým pri zadávaní môžme meniť hranu zadávania
schodov napr. z vnútornej na vonkajšiu.
Procedúra kreslenia zmiešanočiarych schodov:
1. Užívateľ určí bod začiatku ramena schodov,
2. Nasledovne užívateľ určí smer 1 ramena schodov,
3. Nasledovne treba určiť šírku ramena schodov,
4. Nasledovne sa pridáva ďalšie rameno zmiešanočiarych schodov (pri čom možno meniť hranu
zadávania), program na prvom ramene schodov bude dynamickým spôsobom zobrazovať aktuálne
parametre stupňov (počet, výšku, šírku).
5. Ukončenie zadávania ramien schodov možno uskutočniť pomocou PTM alebo „Esc“,
59 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Schody a rampy
Príklad výkresov zmiešanočiarych schodov.
60 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Schody a rampy
11.1.3.
Zadávanie krivočiarych schodov
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Krivočiare schody
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Krivočiare schody – 3 body
Príklad:
Vykresliť krivočiare schody pomocou polomeru a stredného bodu.
1. volíme stred schodov,
2. zadávame polomer = 100cm (pomocou myši alebo s klávesnice), v tejto etape nemusíme ešte
rozhodovať či to bude vnútorná či vonkajšia hrana.
3.
Nasledovne zadávame druhý polomer, ktorý určí šírku ramena. Tento polomer môže byť menší alebo
väčší ako prvý zadaný polomer – čiže môže byť vnútornou alebo vonkajšou hranou schodov.
61 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Schody a rampy
V analyzovanom prípade druhá hrana bude vnútorná, polomer = 10cm. Miesto polohy kurzora je
začiatkom schodov.
4.
Pomocou jedného ukázania bola určená šírka a začiatočný bod schodov. Užívateľ musí ešte zvoliť
smer zadávania. Na tento cieľ slúži zobrazená šípka, pomocou ktorej sa vyberie smer a dĺžka schodov.
Príklad vykreslených krivočiarych schodov:
62 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Schody a rampy
Príklad:
Nakresliť krivočiare schody zadávané pomocou 3 bodov
1.
Zadajme body na vnútornej alebo vonkajšej hrane
2.
Nasledovne zadajme šírku ramena a začiatočný bod. Pomocou jedného ukázania určíme šírku a
začiatočný bod ramena.
63 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Schody a rampy
3.
Po ukázaní začiatku schodov treba zadať ich smer a dĺžku
Príkladové krivočiare schody:
Pri zadávaní krivočiarych schodov ich uhol môže byť ≤ 360°, v prípade, že schody majú mať väčší uhol, po
ich zadaní treba meniť tento parameter v okne Vlastnosti schodov.
11.2. Rampy
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Rampa
Zadávanie rámp je obdobné ako zadávanie jedno a viac ramenných schodov.
64 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Schody a rampy
11.3. Úpravy rámp a schodov
Po kliknutí na nakreslené schody alebo rampu, možno ich upravovať.
Zobrazí sa nasledujúce okno úprav:
Otoč smer schodov /
rampy
Ostatné zmeny sú dostupné v okne Vlastnosti schodov/ rámp alebo priamo na výkrese (ťahanie
charakteristických bodov, kopírovanie, otáčanie atď.)
12. Stropy
12.1. Stropy
Na jednom podlaží môže byť väčší počet stropov na rôznych výškach, stropy však nemôžu na seba
nachádzať.
12.1.1.
Automatické zadávanie stropu
Panel nástrojov → Stropy→ Monolitické → Automatický strop
Tento nástroj automaticky nakladá strop nad celé podlažie.
Užívateľ môže zvoliť typ stropu z knižnice alebo pridať svoj vlastný typ stropu. Užívateľ môže pridávať aj vrstvy
na strope – napr. podlahu, izolácie, potery atď.
Automaticky strop sa vkladá pomocou kliknutia na ľubovoľné miesto vo vnútri obrysu podlažia.
65 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Stropy
12.1.2.
Vkladanie ľubovoľného stropu
Panel nástrojov → Stropy→ Monolitické → Strop
Nástroj sa používa v prípade potreby zadania stropu s ľubovoľným tvarom obrysu (užívateľ určí
nasledujúce vrcholy obrysu).
Po zadaní tvaru stropu je vykreslený čiarkovanou čiarou na vonkajšom obryse (napr. podlažia). Pre
zjednodušenie zvolenia stropu, sa v jeho strede ukazuje opis spolu s výškou, na ktorej sa nachádza strop.
12.1.3.
Zadávanie stropu pomocou obdĺžnika
Panel nástrojov → Stropy→ Monolitické → Obdĺžnikový strop
Nástroj umožňuje rýchle vkladanie stropov pomocou obdĺžnika určeného pomocou 3 bodov. (strop môže
byť zadaný pod ľubovoľným uhlom.
66 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Stropy
12.1.4.
Podlaha na teréne
Panel nástrojov → Stropy→ Monolitické → Podlaha na teréne
Nástroj, ktorý umožňuje vkladanie podlahy na teréne. Podlahu na teréne možno zadávať v stenami
uzavretých miestnostiach. Podlaha je zadávaná na dolnej hranici podlažia a obsahuje spodnú a hornú
konečnú úpravu. Horná konečná úprava je zadávaná nad dolnou hranicou podlažia a spodná konečná
úprava pod dolnou hranicou podlažia.
Vďaka takému rozdeleniu možno vynechať zo zadávania nižšieho podlažia i zadávania stropu na ňom,
ktorý by simuloval podlahu na teréne.
Zadávanie podlahy na teréne pod celou budovou.
Po zvolení nástroja (panel nástrojov → Stropy → Monolitické → Podlaha na teréne), automaticky sa vytvorí
podlaha na teréne pod celou budovou. Po aktivácií tejto možnosti sa nezobrazí žiadne hlásenie. Úpravu
parametrov podlahy na teréne možno uskutočniť v okne vlastnosti miestnosti.
Zadávanie podlahy na teréne vo vybraných miestnostiach.
Podlaha na teréne vo vybratej miestnosti sa zapína v okne vlastnosti miestnosti.
67 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Stropy
V prípade, že bude potrebne posunúť podlahu na teréne nad alebo pod dolnou hranicu podlažia (napr.
potreba zníženia podlahy na teréne v niektorých častiach budovy) treba poposúvať vrstvy podlahy na
teréne (v okne vlastnosti miestnosti) pod alebo nad hornú hranicu podlažia.
úroveň prízemia
Podlaha na teréne – zadaná podľa predvolených nastavení.
úroveň základov
úroveň prízemia
úroveň základov
Podlaha na teréne upravená (posunutie vrstiev na dolnú hranicu podlažia – úroveň základov)
68 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Stropy
12.1.5.
Úpravy stropov
Po zvolení stropu na výkrese môže byť modifikovaný pomocou okna úprav.
zruš orezávanie
strechou
pridaj bod
vymaž bod
rozdiel strop
vymaž označené
prvky
12.1.6.
Úpravy podlahy na teréne
Podlahu na teréne možno upravovať pomocou okna vlastnosti miestnosti.
12.1.7.
Zadávanie otvorov v strope
Panel nástrojov → Stropy→ → Otvor v strope
Nástroj umožňuje vkladanie otvorov do stropu – pomocou nakreslenia otvoru v oblasti stropu.
Nástroj umožňuje spájanie objemu miestnosti nad a pod stropom.
12.1.8.
Úpravy otvorov v strope
Po označení otvoru v strope na výkrese, sa zobrazí okno úprav otvoru v strope:
odrež strop
vymaž bod
vymaž oznacene
prvky
pridaj bod
69 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Stropy
Príklad
Otvor v strope bol zadaný tak, že vyčnieva za obrys stropu.
Po označení otvoru treba zvoliť možnosť Odrež strop
Efekt tejto operácie bude nasledujúci:
70 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Stropy
12.2. Stropy SYSTEM-STROPEX
Panel nástrojov → Stropy→ ArCADia-Systém STROPEX (TERIVA)
V programe ArCADia je zabudovaný modul určený na projektovanie stropov typu Stropex http://stropex.pl/.
Modul vie sám rozrátať a prepočítať potrebné prvky stropov v tom systéme.
71 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Telesa
13. Telesa
13.1. Teleso
Zadávanie telies do projektu (v tvare kvádra) môže byť veľmi užitočné. Funkcia umožňuje modelovanie napr.
balkónových dosiek, terás, schodov o ľubovoľných tvaroch stupňov, prievlakov, nosníkov, zábradlí atď.
Umožňuje aj modelovanie obkladov na stenách – napr. keď chceme, aby do polovice steny bol obklad a
vyššie tapeta – prikladáme pri stene veľmi tenké teleso, na ktoré bude naložená textúra obkladu.
Príklad využitia telies pre namodelovanie zábradlí na terase a pri balkónovom okne.
Príklad využitia telies pre namodelovanie vstupných schodov.
72 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Telesa
13.1.1.
Zadávanie telesa
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Teleso
Pred zadaním telesa treba zadať jeho parametre v okne Vlastnosti telesa.
Tvar telesa je vkladaný po zadaní vrcholov telesa.
13.1.2.
Vkladanie obdĺžnikového telesa pomocou osi alebo hrany
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Obdĺžnikové teleso – os alebo hrana
Nástroj slúži na zadávanie obdĺžnikových telies pomocou ich osí alebo hrán (napr. nosníky, stĺpy, atď.)
13.1.3.
Vkladanie obdĺžnikového telesa pomocou troch bodov
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Obdĺžnikové teleso – dĺžka a šírka
Nástroj slúži na zadávanie obdĺžnikových telies pomocou 3 bodov (šírky a dĺžky).
13.1.4.
Úprava telies
Po zvolení telesa sa na výkrese zobrazí okno úprav telesa:
Okno umožňuje pridávanie modifikačných bodov na obryse telesa.
73 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Strechy
14. Strechy
14.1. Strecha
Ukončením väčšiny budov je strecha, ktorej tvar môže byť aj dosť nepravdepodobný. Program ArCADia
umožňuje zadávanie ľubovoľných striech, ktoré po modifikácií možno premeniť aj na pultové alebo sedlové
strechy. Výška nadmurovky a sklonu môže byť iná pre každú strešnú rovinu. Jediná vec, na ktorú musí užívateľ
pamätať, je výška vloženia pri zadávaní strechy. Strecha musí byť vložená na podlažie, na ktorom sa bude
nachádzať v skutočnosti.
Príklad:
dom typu Bungalov nebude mať zadanú strechu na prízemí, pretože nad prízemím je strop. Nad stropom je
ďalšie podlažie – povala, na ktorej bude postavená strecha. V inom prípade, keď nad stropom je podkrovie,
tak strecha bude vložená na to podlažie, ale len v prípade keď sa na podkroví má objaviť zošikmenie stien.
14.1.1.
Zadávanie ľubovoľnej strechy
Prekryte budovy možno uskutočniť pomocou vloženia automatickej strechy (napasovanej na obrys
podlažia) alebo ľubovoľného tvaru ukázaného pomocou jeho vrcholov.
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Strecha
Po spustení funkcie sa zobrazí nasledujúce okno:
v ktorom užívateľ zadá základné, vstupné parametre na vytvorenie strechy (parametre môžu byť potom
ľubovoľne modifikované zvlášť pre každú strešnú rovinu). Užívateľ určí aj na ktoré podlažie má byť vložená
strecha.
Po vložení strechy možno orezať strechou existujúce steny, stĺpy atď.
74 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Strechy
14.1.2.
Zadávanie obdĺžnikovej strechy
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Obdĺžniková strecha
Nástroj umožňuje zadávanie striech nad obdĺžnikovou oblasťou.
Po zvolení nástroja treba zadať základné parametre strechy, nasledovne ukázať na výkrese dĺžku jedného
z odkvapov (pomocou 2 bodov), a nasledovne dĺžku strechy.
14.1.3.
Zadávanie automatickej strechy
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Automatická strecha
Nástroj slúži na zadávanie strechy s takým istým tvarom obrysu ako aktívne podlažie. Po spustení nástroja
treba zadať základný sklon strechy, výšku nadmurovky, prečnievanie odkvapu a nasledovne kliknúť do
vnútra obrysu podlažia.
Parametre strechy možno upraviť v okne vlastnosti strechy, pomocou zvolenia v okne náhľadu strešnej
roviny a prepísania jej vlastnosti.
Cieľom zrýchlenia upravovania parametrov strešných rovín, možno zmeniť ľubovoľný parameter všetkým
strešným rovinám spolu, stačí kliknúť v hlavičke tabuľky parametrov strešných rovín na názov parametru do
zmeny.
75 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Strechy
14.1.4.
Úpravy striech
Po vybratí zadanej strechy sa na výkrese zobrazí okno úprav strechy:
orež prvky pomocou
strechy
vymaž bod
zruš orezavanie
prvkov
pridaj bod
Uprav krov –
pomocou programu
R3D3 Rám 3D
14.1.5.
Vkladanie upraveného krovu z programu R3D3 Rám 3D
Po naprojektovaní v programe R3D3 Rám 3D krovu (popis importu tvaru krovu do programu R3D3 Rám sa
nachádza v manuáli k programu R3D3 Rám 3D), užívateľ môže naimportovať do programu ArCADia
skutočnú konštrukciu krovu s nadimenzovanými prvkami – podľa normy STN EN 1995-1-1.
Program R3D3 Rám 3D vie naimportovať strechy uložené v súbore *.xproject.
Po stlačení ikony „Uprav krov“ program ArCADia automaticky otvori program R3D3 Rám – pokiaľ je
nainštalovaný na počítači – a vyexportuje do neho geometriu krovu.
Po upravení a nadimenzovaní strechy v programe Rám, môže byť strecha automaticky prenesená do
programu ArCADia (v prípade, že užívateľ má obidva programy nainštalované na počítači).
76 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Strechy
Príklady prepočítaného krovu preneseného z programu R3D3 Rám 3D:
77 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Strechy
14.2. Strešné okná
14.2.1.
Vkladanie strešných okien
Program ArCADia – Architektúra umožňuje vkladanie strešných okien do existujúcich striech.
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Strešné okno
Strešné okná vložené do strechy, môže užívateľ ľubovoľne posúvať na pôdoryse a modifikovať.
14.3. Otvory v streche
14.3.1.
Vkladanie otvoru do strechy
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Otvor v streche
78 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Strechy
Do existujúcich striech možno vkladať otvory, ktoré môžu prechádzať cez väčší počet strešných rovín. Tvar
otvoru môže byť ľubovoľný, vytvára sa cez ukazovanie vrcholov obrysu otvoru.
Príklad strechy s otvorom na hrane.
Otvory v streche možno ľubovoľne posúvať a modifikovať.
79 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Strechy
14.4. Vikiery
14.4.1.
Zadávanie vikierov
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Vikier
Nastroj umožňuje vkladanie vikierov do existujúcej strechy.
typ vikieru
bod vkladania vikieru
Po vložení vikieru možno zadať výšku vloženia – výšku nadmurovky pod strešnou rovinou vikieru.
Pri vkladaní vikierov treba pamätať, že vikiery sú vkladané bez štítovej steny.
V prípade, že vikier bude vložený na vonkajšej hrane obvodovej steny štítová stena vikieru sa vytvorí
automaticky, v inom prípade takú stenu treba domodelovať nástrojom stena.
80 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Strechy
Príklad vikieru zadaného na vonkajšej hrane steny. Stena pod strechou bola orezaná až pod strechou
vikieru, okno je umiestnene v tejto stene, vďaka označenej možnosti „otvor po hranu strešnej plochy“ ( v
okne vlastnosti vikieru) bolo možné vložiť do steny aj balkónové dvere.
Príklad vikieru, ktorý bol vložený na jednej zo strešných rovín. Po vložení vikieru, bola ručne vložená aj stena,
ktorej spodná hrana je orezaná cez hlavnú strechu a horná hrana je orezaná cez stenu vikieru. Do steny
bolo vložené špeciálne okno.
14.4.2.
Úprava vikierov
Po zvolení vikieru na výkrese užívateľ ho môže ľubovoľne posúvať, kopírovať a meniť jeho parametre.
81 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy
15. Základy
15.1. Základové pätky
15.1.1.
Zadávanie základových pätiek
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Základ
Nástroj umožňuje vkladanie základových pätiek.
Vkladanie základových pätiek je možné len v móde pôdorysu základov.
Pozor
V prípade kalichovej pätky, minimálna vzdialenosť hrany stĺpa od hornej hrany kalicha je 7,5 cm z každej
strany, minimálna hrúbka steny kalicha je 15cm, a minimálna hrúbka základovej pätky pod stĺpom je
20cm.
82 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy
15.2. Základové pásy
15.2.1.
Vkladanie základových pásov
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Základový pás
Vkladanie základových pásov je možné len v móde pôdorysu základov.
Program ArCADia automaticky rieši spoje medzi základovými pásmi.
Príklad roštu zo základových pásov:
83 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy
84 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Základy
15.2.2.
Pretváranie čiary na základový pás
Panel nástrojov → Architektúra → Budova → Pretvor čiaru na základový pás
Ľubovoľný projekt vykreslený pomocou čiar alebo polylínií užívateľ môže pretvoriť v projekt ArCADie.
Užívateľ môže pretvoriť čiary alebo polylínie v základové pásy.
Pred pretvorením užívateľ musí určiť rozmery základového pásu a určiť či pretváraná čiara bude osou
základu alebo jeho hranou.
15.3. Úprava základov
Všetky základy zadané do ArCADia užívateľ môže upravovať v ľubovoľnom momente práce na projekte.
85 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Objekty
16. Objekty
16.1. Prehliadač objektov 2D a 3D
Program ArCADia obsahuje knižnice objektov 2D a 3D, ktoré pomáhajú projektantovi doplniť projekt, napr.
nábytkom alebo rastlinami. Knižnicu objektov je možné rozšíriť o objekty uložené vo formáte *.3ds.
16.1.1.
16.1.1.1.
Objekty 2D
Vkladanie symbolov 2D
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Prehliadač objektov → záložka 2D Objekty
Po výbere objektu 2D sa zobrazí okno vkladania objektu.
Po spustení príkazu možno vložiť niekoľko objektov (príkaz sa automaticky opakuje).
86 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Objekty
16.1.1.2.
Ukladanie objektov 2D
Po spustení možnosti vytvorenia objektu 2D treba zadať názov nového objektu a nasledovne zvoliť prvky, ktoré
majú tvoriť symbol.
Pozor
V prípade, že nový symbol má byť uložený v inom ako predvolenom priečinku, v okne Prehliadača objektov
po spustení možnosti „Vytvor 2D objekt“ a jej zrušení treba zvoliť vhodný priečinok alebo možnosť „Pridaj
priečinok“. Po zvolení konečného priečinka opätovne spustiť možnosť „Vytvor 2D objekt“.
16.1.2.
16.1.2.1.
Objekty 3D
Vkladanie objektov 3D
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Prehliadač objektov → záložka 3D Objekty
Vybraný prvok sa vkladá do projektu pomocou tlačidla „Vlož“.
87 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Objekty
16.1.2.2.
Úprava Objektov 3D
Prvky 3D možno modifikovať tak isto ako prvky 2D.
Pozor
V prípade zmeny názvu objektu 3D, v predošlých projektoch, v ktorých bol použitý tento objekt, stratí svoj
vzhľad 3D. Zmeny veľkosti objektu neovplyvňujú predošlé projekty.
16.1.2.3.
Import 3D objektov
Do programu ArCADia možno naimportovať súbory objektov 3D → *.3ds, *.o2c, *.aco.
import objektov 3D
Pozor!
Pred naimportovaním objektov *.aco treba v okne Hlavné nástroje → Moduly → Možnosti → Priečinky textúr
pridať cesty k textúram do importovaných objektov. V prípade, že cesty do súborov textúr nebudú zadané,
nové 3D objekty budú biele (bez textúr).
16.2. Ukladanie projektov s objektami pridanými do knižnice
V prípade, že do knižnice objektov 3D užívateľ pridal vlastné objekty a aj ich použil v projekte, ktorý chce
preniesť na iný počítač, treba spolu s projektom preniesť aj tieto objekty. Za týmto cieľom treba uložiť projekt a
nasledovne vytvoriť „Balík projektu“ pomocou:
Panel nástrojov → Hlavne nástroje → Komunikácia → Balík projektu
a nasledovne spolu s projektom preniesť vytvorený priečinok s tým istým názvom ako má projekt.
Po prenesení projektu a balíka projektu na iný počítač, projekt spolu s priečinkom sa musia nachádzať v tom
istom priečinku. V takom prípade program pri otváraní projektu otvorí aj exportované knižnice v balíku projektu
a pridá ich do knižnice na počítači. Vďaka tomu po uložení projektu nebude už potrebný balík projektu (s
výnimkou, že budú použité iné objekty naimportované na tom počítači).
88 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17. Nástroje projektu
17.1. Kótovanie
17.1.1.
Vkladanie ľubovoľnej kóty
Panel nástrojov → Kreslenie → Nakresli → Kóta
V programe ArCADia existujú 3 spôsoby kótovania: ľubovoľné kótovanie, kótovanie označeného prvku,
automatické kótovanie.
S cieľom kótovania prvku treba zadať 2 body
89 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.1.2.
Vkladanie kóty uhla
Panel nástrojov → Kreslenie → Nakresli → Kóta uhla
Na výkrese je ukázané poradie kliknutí → s cieľom zadania kóty uhla.
17.1.3.
Kótovanie označeného prvku
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Kótuj prvky
Je to špeciálny nástroj, ktorý umožňuje rýchle kótovanie zvolených prvkov, v prípade zmeny rozmeru
kótovaného prvku, kóty sa menia spolu s prvkom.
Po zvolení nástroja program prosí o zvolenie prvkov na kótovanie.
V okne Kótovania musíme zvoliť druh kótovania a druhy kótovaných prvkov.
90 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
Nasledovne treba odznačiť na schéme „kolieska“ - miesta ktorých nechceme kótovať – v týchto miestach
sa objaví symbol „X“.
No konci obdržíme takýto efekt:
17.1.4.
Automatické kótovanie výkresu
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Kótuj celý výkres
Užívateľ zvolí druhy kót, ktoré majú byť zobrazené na výkrese.
91 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.1.5.
Kótovanie polomerov
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Kótuj polomer
S cieľom okótovania oblúkovej steny ju treba označiť a nasledovne ukázať miesto kótovacej čiary. Spolu s
polomerom program označuje aj stred oblúku steny.
17.1.6.
Kótovanie uhlov označených prvkov
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Kótuj uhly prvkov
Nástroj slúži na kótovanie uhlov medzi stenami, v prípade zmeny uhla steny kóta bude automaticky
aktualizovaná.
Cieľom zakótovania uhla medzi stenami treba označiť 2 steny, ktoré majú byť kótované, nasledovne ukázať
hrany „1“ a „2“ od ktorých bude vyvedená kóta uhla, a nasledovne zvoliť polohu kóty.
92 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.1.7.
Vkladanie výškových kót
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Výšková kóta
Výškovú kótu možno vkladať zároveň na pôdoryse ako aj v reze. Po vložení kóty kóta zobrazuje výšku pre
dokončený alebo surový stav.
17.1.8.
Zobrazovanie dĺžky oblúkových stien
S cieľom zobrazenia dĺžky oblúkovej steny (alebo rovnej steny) treba v okne vlastnosti steny zapnúť
možnosť „Ukáž dĺžku“
93 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.1.9.
Úpravy kót
Po zvolení kóty na výkrese, zobrazí sa okno úprav kót:
Pridaj novu kotu
Pridaj/odstráň
dimenzačné body
Pridávanie a odstraňovanie dimenzačných bodov slúži na zapínanie alebo vypínanie bodov do
kótovania.
94 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.2. Popis prvku
Zároveň na pôdoryse ako aj v reze existuje potreba popísania konštrukčných prvkov.
17.2.1.
Zadávanie popisu prvku
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Popis prvku
S cieľom popísania prvku (steny, stropu, strechy) užívateľ musí zvoliť nástroj „Popis prvku“ a nasledovne
kliknúť na prvok, ktorý chce popísať.
V prípade, že užívateľ chce, aby na popise prvku boli aj vrstvy konečnej úpravy a nechce meniť hrúbky
stien na výkresoch (väčšinou sa zadáva hrúbka stien v surovom stave, bez hrúbok konečnej úpravy), treba
v okne Vlastnosti steny pridať vrstvy konečnej úpravy a nasledovne im odznačiť pole „Viditeľná“ a zvoliť
Typ: „Druh povrchovej úpravy“.
Efekt tejto operácie vyzerá takto:
Ako vidno na vyššie uvedenom obrázku, hrúbka steny na pôdoryse neberie do úvahy hrúbky omietky.
Pri akejkoľvek zmene vrstiev popísaného prvku, popis vrstv sa automaticky zaktualizuje.
95 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.2.2.
Úpravy popisu prvku
V prípade, že užívateľ zvolí odkazovú čiaru s okruhom popisujúcu prvky zobrazí sa okno:
Zmeň stranu popisu
Vlož výpis materiálov
Okno úprav popisu prvku:
96 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.3. Popisové pole
Program ArCADia umožňuje vkladanie poloautomatických popisových polí na výkres. Popisové polia je možné
ukladať do knižnice, s cieľom ich využitia na ďalších projektoch.
17.3.1.
Vkladanie popisového poľa z knižnice
Panel nástrojov → Kreslenie → Nakresli → Popisové pole
Nástroj vkladá predvolené popisové pole
17.3.2.
Projektovanie popisového poľa
Panel nástrojov → Kreslenie → Nakresli → Projektuj popisové pole
Nastroj slúži na projektovanie vlastných popisových polí. Po spustení príkazu sa zobrazí nasledujúce okno:
97 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
Po zadaní základných parametrov popisového poľa klikáme OK, nasledovne sa zobrazí okno:
Aktívny náhľad
Možnosti projektu
Aktuálne rozmery
popisového pola
Texty / Automatické
texty
V tomto okne užívateľ môže navrhnúť vlastné popisové pole. Spôsob projektovania tabuľky sa podobá na
štýl prace s bunkami v Exceli alebo v Calc. Bunky tabuľky možno spájať, pridávať/vymazávať stĺpce a
riadky, určiť spôsob orámovania atď.
Do tabuľky možno vkladať aj polia automatických textov, ktoré dáta preberajú z nastavení projektu,
skrytými pod tlačidlom „Možnosti projektu“.
Polia tabuľky na úpravu meníme pomocou aktívneho náhľadu vzhľadu popisového poľa.
Pozor
Rozmer popisového poľa zadaný na začiatku sa môže meniť počas úprav (cez pridávanie a
odstraňovanie stĺpcov a riadkov), preto si užívateľ musí skontrolovať aktuálny rozmer popisového poľa,
ktorý je zobrazený v odseku „Parametre“ okna vlastnosti popisového poľa.
Naprojektované popisové pole užívateľ môže uložiť do globálnej knižnice, s cieľom využitia ho v ďalších
projektoch.
Pozor
V jednej bunke možno použiť len jeden typ a veľkosť fontu.
V type prvku sa ukladajú len údaje z odseku „Parametre typu“. Znamená to, že napr. priradené typy
fontov budú uložené, ale ich veľkosti nie, preto že tá možnosť sa nachádza mimo odseku „Parametre
typu“.
17.3.3.
Úpravy popisového poľa
Všetky vložené popisové polia užívateľ môže upravovať, stačí ich zvoliť na výkrese a otvoriť okno vlastnosti
popisového poľa.
98 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.4. Modulárne osi
17.4.1.
Vkladanie modulárnych osí
Program ArCADia umožňuje vkladanie modulárnych osí.
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Modulárne osi
Po vstupnom zadaní pravidelnej mriežky modulárnych osí, ich užívateľ môže ľubovoľne upravovať. Na
výkrese treba zvoliť vloženú mriežku modulárnych osí a nasledovne vybrať či užívateľ chce upraviť mriežku
modulárnych osí ako celok či modulárnu os.
99 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.4.2.
Úpravy mriežky modulárnych osí
Okno umožňuje ľubovoľné úpravy mriežky modulárnych osí (zadanie rôznych vzdialeností medzi osami
atď.)
17.4.3.
Úpravy modulárnej osi
Okno umožňuje úpravy jednotlivých modulárnych osí. Zmena dĺžok jednotlivých osí sa uskutočňuje na
výkrese, cez zvolenie osi a posunutie bodu úchopu.
Pozor
V okne vlastnosti mriežky modulárnych osí nemôže byť označená možnosť „Počas edície meň dĺžky
všetkých osí súčasne“. Vzdialenosť medzi osami treba upravovať v okne vlastnosti modulovej mriežky.
100 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.5. Veterná ružica
17.5.1.
Vkladanie veternej ružice
Veternú ružicu možno vložiť na ľubovoľnom podlaží, ale len jeden raz v rámci celého projektu. Raz zadaná
veterná ružica je zobrazovaná na výkrese všetkých podlaží (užívateľ môže vypnúť jej zobrazovanie na
jednotlivých podlažiach).
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Veterná ružica
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Veterná ružica – 2 body
Užívateľ má možnosť meniť symbol veternej ružice.
101 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.6. Výpisy
17.6.1.
Výpis výplne otvorov
Všetky okná a dvere použité v projekte môžu byť vypísané pomocou tabuľky.
V prípade akýchkoľvek zmien v projekte sa tabuľka s výpisom výplne otvorov vie sama aktualizovať.
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Výkaz výplní otvorov
Pred vygenerovaním príkazu užívateľ môže v okne:
určiť perá a fonty akými má byť vykreslený výpis výplne otvorov.
Všetky výpisy výplne otvorov užívateľ môže modifikovať. Po zvolení vloženého výpisu na výkres sa objaví
nasledujúce okno:
Exportuj do programu
Ceninwest
Ulož súbor do *.RTF
102 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.6.2.
Výpis miestností
Výpis miestností je generovaný zvlášť pre každé podlažie.
Zároveň pred ako aj po vložení výpisu miestností užívateľ môže v okne Vlastnosti objektu: výpis miestností
zvoliť koľko stĺpcov s údajmi sa bude zobrazovať vo výpise, a či budú usporiadané podľa svojho účelu.
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Výpis miestností
Vložený výpis miestností do projektu užívateľ môže upravovať obdobne ako výpis výplne otvorov.
Vložený výpis miestnosti je automaticky aktualizovaný pri každej úprave parametrov miestností alebo
zmenách na pôdoryse.
103 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Nástroje projektu
17.6.3.
Výpis reziva
V prípade, že do projektu bol naimportovaný krov prepočítaný v programe R3D3 Rám 3D, program
ArCADia môže vygenerovať výpis reziva tohto krovu, ktoré možno umiestniť na výkrese alebo vyexportovať
do formátu *.RTF
Panel nástrojov → Architektúra → Doplňujúce prvky → Výpis reziva
Pred vložením výpisu v okne vlastnosti výpisu reziva užívateľ môže určiť ktoré prvky budú brané do úvahy
pri vytváraní výpisu, a môže určiť aké perá a fonty majú byť použité na vytvorenie výpisu.
V ľubovoľnom momente užívateľ môže upraviť výpis reziva. Stačí zvoliť výpis reziva na projekte, a zobrazí sa
nasledujúce okno úprav:
Exportuj do programu
Ceninwest
Ulož súbor do *.RTF
104 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Spolupráca s ostatnými programami
18. Spolupráca s ostatnými programami
18.1. Spolupráca s programom ArCon
Program ArCon – v Európe známy program CAD určený pre architektov a výrobcov nábytku.
Pozor
V operačnom systéme Windows Vista a Windows 7, v súvislosti od verzie programu ArCon, môže byť nutné
spustenie oboch programov (ArCon a ArCadia) pomocou možnosti Spusti ako Administrátor.
18.1.1.
Import
Všetky projekty vytvorené v programe ArCon možno importovať do programu ArCADia.
Panel nástrojov → Hlavne nástroje → Komunikácia → Import ArCon
Pozor
Pred naimportovaním projektu treba v okne: Hlavné nástroje → Moduly → Možnosti → Priečinky textúr
pridať cesty k textúram do importovaných objektov. V prípade, že užívateľ nezadá cestu k textúram
program ArCADia naimportuje objekty bez textúr (budú biele).
Pozor
Požadované je súčasné otvorenie programov ArCon a ArCADia.
Objekty importované z programu ArCon sú automaticky pridávané do knižnice programu ArCADia.
Po spustení importu program prenáša celý projekt ako teleso. V prípade, že používame program ArCon 9
alebo ArCon 13, tak okrem prvkov typu: steny, okná, dvere, stropy, strechy atď. (prvky vypísané v okne
importu) sú preberané aj objekty 2D (pomocou súboru *.mba), ktoré nie sú dostupné v programe
ArCADia (napr výkres krovu), tieto prvky sú zobrazené na zozname v možnostiach importu MBA.
Rezy vytvorené v programe ArCon budú naimportované ako čiara rezu a nasledovne na novo
vygenerované v programe ArCADia.
Konštrukčné prvky programu ArCon také ako: steny, okná, dvere, komíny a stĺpy, sú automaticky
konvertované na prvky ArCADie vďaka čomu užívateľ môže ich upravovať obdobným spôsobom ako
prvky ArCADie.
Pozor !
V prípade keď v projekte ArCon je veľmi komplikovaný tvar strechy (ktorý bol v ArCone modifikovaný
pomocou makra) môže nastať situácia, že ArCADia nenaimportuje takúto strechu.
V takom prípade treba opätovne spustiť import projektu a v okne importu označiť Strechy → geometricky.
18.1.2.
Export
Panel nástrojov → Hlavne nástroje → Komunikácia → Export ArCon
Pozor
Pri exporte do programu ArCon tento program musí byť spustený, ale bez aktívneho dokumentu.
105 / 106
MANUÁL
ArCADia - Architektúra
v.6.0
Spolupráca s ostatnými programami
18.2. Spolupráca s programami podporujúcimi IFC
Táto funkcia umožňuje načítavanie projektov vytváraných v programoch podporujúcich formát IFC (napr.
ArchiCAD, Revit, Allplan).
18.2.1.
Import
Panel nástrojov → Hlavne nástroje → Komunikácia → Import IFC
Po spustení príkazu sa zobrazí okno, v ktorom užívateľ zvolí súbor *.IFC pre import a nasledovne zvolí prvky pre
import.
18.2.2.
Export
Panel nástrojov → Hlavne nástroje → Komunikácia → Export IFC
Po spustení príkazu sa zobrazí okno, v ktorom užívateľ zvolí prvky do exportu, predvolené je nastavený
export všetkých prvkov.
18.3. Export projektu do formátu OBJ
Budova naprojektovaná v programe ArCADia-Architektúra možno preniesť do programov umožňujúcich
vytvorenie profesionálnej vizualizácie 3D (3D Studio, Blender, K-3D, Wings 3D, Maya, atď.).
Vďaka možnosti Exportuj do OBJ bude prenesená celá budova i jej 3D geometria do programov, ktoré
umožňujú pokročilé možnosti 3D vizualizácie.
Panel nástrojov → Hlavne nástroje → Komunikácia → Export OBJ
106 / 106
Download

ArCADia - Architektúra - manual - kmm