COMMUNICATION - vybraná slovná zásoba
ENGLISH
foreign
language
accent
dialect
multilingual
SLOVAK
zahraničný, cudzí
jazyk
prízvuk
nárečie, dialekt
mnohojazyčný
ENGLISH
to happen
to make friend
to record
to repeat
to take a final exam
Speech
Written
reč, prejav
písaný, písomný
as early as possible
from a very early age
non-verbal
body language
Language
Feeling
Gesture
chat room
Advantage
Advice
body posture
integration (into the
European Union)
language learner
mother tongue
native speaker
participant
receiver
sender
skill
abroad
neverbálny
reč tela
jazyk
pocit, cítenie
výraz, gesto
diskusná miestnosť
výhoda
rada
postoj, pozícia tela
integrácia, začlenenie
(do Európskej únie)
ten, kto sa učí jazyk
materinský jazyk
rodený hovoriaci
účastník
prijímateľ
odosielateľ
zručnosť
v zahraničí, do
zahraničia
sebaistý
in conclusion
ampersand
asterisk
attachment
attention
bold (type)
braces
chatter (away)
colon
comma
SLOVAK
stať sa, prihodiť
spriateliť sa
nahrať (sa)
opakovať
robiť záverečnú
skúšku
čo najskôr
od veľmi mladého
veku
na záver, nakoniec
znak &
Hviezdička
Príloha
Pozornosť
tučné (písmo)
Zátvorky
švitoriť, trkotať
Dvojbodka
Čiarka
confirm
furious
dial
frown
grin
gurgle
mumble
nod
Potvrdiť
Zúrivý
Vytočiť (tel. číslo)
mračiť sa
škľabiť sa, ceriť zuby
bľabotať (bábätko)
mrmlať
kývnuť hlavou
dash
to exchange
výraz tváre
vynaliezavý
hanblivý
rôznorodý
byť schopný
komunikovať tvárou
v tvár
zmiznúť, stratiť sa
vymeniť
preach
pull faces
ramble (on)
rattle off
shout
shrug (one’s
shoulders)
stammer / stutter
swear words
pomlčka (medzi
vetami)
kázať, robiť kázanie
robiť grimasy
tárať bez prestanie
odmlieť, odrapotať
kričať
pokrčiť ramenami
Wave
whisper
whistle
mávať
šepkať
pískať
wink
yell
Hold hands with sb
Clap your hands
To fold arms
tlieskať
Zložiť ruky na
prsiach
To hug
to snap
confident
facial expression
inventive
Shy
various
to be able to
to communicate face
to face
to disappear
koktať
vulgárne slova,
nadávky
žmurkať
vrieskať
Držať sa s niekým za
ruku
objať
Lúskať prstami
ENGLISH
I am afraid I am
totally bad at…
SLOVAK
Obávam sa, že vôbec
nedokážem/nezvládam/
neviem...
Môžeš/-te mi poradiť,
čo sa s tým dá spraviť?
ENGLISH
Does our body show
our feelings and
thoughts?
Yes, of course, e.g.
we smile, frown,
laugh and cry.
I will try to do my
best.
Vynasnažím sa.
Do you speak any
foreign language?
What is the best way
to learn a language
in your opinion?
What are the best
learning strategies?
Hovoríš nejakým
cudzím jazykom?
Akým spôsobom sa dá
podľa teba jazyk
naučiť najlepšie? Ako
najlepšie na to?
What were the
communication
technologies like in
the past?
Answering machine
/ voice mail
Leaving a message
There are so many
words I have to learn!
We use signs,
symbols, and gestures
for conveying
information.
These are non-verbal
ways of
communication.
Toľko slov sa musím
naučiť!
Na odovzdávanie
informácií používame
znaky, symboly, gestá.
Letter writing
Toto je neverbálna
forma komunikácie.
Sitting with eyes and
mouth opened wide
means we are
fascinated.
What about
handicapped people?
How do they
communicate?
Blind people use the
Braille system of
reading and writing –
a system of raised
dots.
Cloud you give some
examples of “the
body language”,
please
A čo postihnutí ľudia?
Ako komunikujú?
Nevidiaci používajú na
čítanie a písanie
Brailovo písmo –
systém vyvýšených
bodiek.
I’ve come to collect
a parcel.
Can I have your
identity card or
passport, please?
Can I have a tax
stamp and a money
order, please?
Could you give me
some advice what to
do about it?
Uveďte, prosím zopár
príkladov toho ako
komunikujete telom.
When we bang the
first on the table, we
express anger.
SLOVAK
Prejavuje telo aj naše
pocity a myšlienky?
Ale samozrejme,
napríklad usmievame
sa, mračíme sa,
smejeme sa a plačeme.
Aké boli komunikačné
technológie
v minulosti?
Záznamník
Zanechanie odkazu
Písanie listov /
korešpondencia
Keď buchneme päsťou
o stôl, prejavíme hnev.
Ak sedíme s doširoka
otvorenými očami
a ústami, znamená to,
že sme fascinovaní,
Prišiel som si
vyzdvihnúť balík.
Prosím si váš občiansky
preukaz alebo pas.
Prosím si kolok
a poštovú poukážku /
zloženku.
Download

COMMUNICATION - vybraná slovná zásoba