Ročník VIII, Číslo 10 | 19. december 2013
Príhovor riaditeľa MATADOR Holding
Pomaly, ale nezadržateľne sa
blíži koniec roka a to je vždy čas
sumarizovania všetkého, čo sa
udialo a samozrejme aj čas, kedy
si dávame predsavzatia do roku
nasledujúceho.
Som rád, že môžem z pozície generálneho riaditeľa MATADOR
HOLDING povedať, že ciele definované pre rok 2013 sa nám do
veľkej miery podarilo splniť a všetkým spoločnostiam našej skupiny sa
podľa posledného výhľadu podarí
splniť podnikateľský plán. Za tým je
množstvo poctivej práce a správnych
rozhodnutí, ktoré sa udiali v minulosti, pretože úspech skupiny nie je
len výsledkom práce posledného
roku, ale hlavne výsledok systematickej práce počas predchádzajúcich
rokov.
Aj tento rok je potvrdením toho, že
stratégia, ktorá v období po kríze
doznala čiastočne zmeny, je správna
a dáva nám predpoklad dlhodobého
rastu. V priebehu minulého roku
sme prešli na riadenie skupiny pros-
tredníctvom SBU /strategic business
unit – strategická podnikateľská jednotka/, čím sme chceli zvýšiť dôraz
na rozvoj jednotlivých biznisov, v
ktorých skupina podniká. Aby som
bol konkrétnejší, v skratke by som
pomenoval z môjho pohľadu najzásadnejšie skutočnosti, ktoré sa
v rámci jednotlivých SBU v tomto
roku udiali.
Začnem našou najväčšou SBU, SBU
Automotive, kde sa nám podarilo v
tomto roku stabilizovať spoločnosť
MA ČR, odkiaľ dodávame zvárané zostavy, najmä na projekt Škoda
Rapid a Rapid Spaceback. Určite
veľkým úspechom a zároveň veľkou
výzvou je založenie novej spoločnosti MATADOR Automotive RUS v
Nižnom Novgorode, ktorá postupne
nabieha na cieľové čísla z hľadiska
objemu výroby. Nosným výrobným
programom tejto spoločnosti je zatiaľ výroba nosníka palubnej dosky
na modely vyrábané v závode VW
RUS. Výzvou hovorím preto, že zo
strategického hľadiska vidíme veľký
potenciál na rozvoj tejto SBU práve
v RF. Veľkou výzvou a úspechom je
tiež získanie nominácie na projekt
Audi Q7, kde sa posúvame znova o
stupienok vyššie, pretože tento projekt nesie v sebe množstvo inovácii
z hľadiska požívaných materiálov a
tiež technológii spájania. Je to pre
nás jedinečná šanca ako presvedčiť
našich zákazníkov, že sme spoločnosť, ktorá je z hľadiska know how
na takej úrovni, že sme schopní s
nimi držať krok v oblasti aplikácie
inovatívnych riešení. V SBU Lisovacie nástroje sa podarilo úspešne
ukončiť projekt Škoda Rapid a Škoda
Octavia), rozšíriť spoluprácu s spoločnosťou Honda, ktorá sa pomaly
stáva druhým strategickým partnerom v oblasti výroby lisovacích nástrojov.
Čo mňa osobne teší je skutočnosť,
že sa nám zásadným spôsobom podarilo personálne obmeniť a doplniť
túto SBU novými kvalitnými ľuďmi.
Myslím, že z hľadiska budúcnosti
je potrebné aby sme sa v tejto SBU
ponaučili z chýb, ktoré sa udiali pri
realizácii projektu Škoda Spaceback. SBU Automation, má za sebou
úspešné ukončenie projektu v RF v
Nižnom Novgorode, úspešnú realizáciu niekoľkých projektov pre sesterskú spoločnosťou vo Vrábľoch, v
súčasnosti úspešne realizuje projekt
Škoda Fabia... (Pokračovanie tohto
článku na ďalšej strane.)
Vianočné odmeny
v skupine MATADOR
Vedenie skupiny MATADOR
ďakuje všetkým svojim zamestnancom za nimi odvedenú prácu
v roku 2013 aj prostredníctvom
vianočných odmien.
Pomaly prichádza čarovný čas Vianoc
keď sa stretávajú rodiny a priatelia, keď
sa odpútame od životného zhonu a pri
spoločnom stole si prajeme vzájomnú
úctu a lásku. Je to čas, kedy sa snažíme
aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku.
Akcionári a vedenie skupiny MATADOR ďakujú všetkým zamestnancom
za celoročné pracovné úsilie a vyjadrujú
vďaku za odvedenú kvalitnú prácu, ktorá sa odzrkadlila v podobe výsledkov
spoločností dosiahnutých v roku 2013.
Predstavenstvá jednotlivých spoločností skupiny MATADOR sa rozhodli vyjadriť svoju vďaku aj prostredníctvom
vianočných odmien pre zamestnancov
spoločností MATADOR Holding a.s.,
MATADOR Automotive Vráble, a.s.,
MATADOR Industries a.s. a MATADOR Automotive ČR s.r.o.
Všetkým zamestnancom prajeme
príjemné prežitie vianočných sviatkov, podmanivej vianočnej atmosféry
umocnenej láskou, šťastím a pokojom.
JZ
Komunikačné workshopy 2013
V Dubnici a vo Vrábľoch sa konali komunikačné workshopy za
prítomnosti najvyšších predstaviteľov Matador Group a členov
predstavenstiev
jednotlivých
spoločností.
✓ Zjednotenie tvorby riadiacich noriem
a dokumentov v spoločnosti
✓ Usporiadanie a prehľadnosť smerníc
po procesoch
✓ Kompletná revízia všetkých smerníc a
nastavenia procesov
✓ Vytvorenie „kuchárky“ - knihy s množstvom rád ako spracovávať riadiace normy
✓ Využitie pri pravidelných auditoch v
spoločnosti
✓ Celofiremný jednotný dizajn
Komunikačný workshop v MATADOR
Industries a.s. v Dubnici sa uskutočnil už
koncom novembra. Spoločne sa na ňom
stretli zamestnanci spoločnosti s vedením spoločnosti, za účasti prezidenta
Matador Group Štefana Rosinu, generálneho riaditeľa Matador Holding Martina
Keleho a Juraja Čapeka, člena predsta- Na záver vedúci oddelenia Ľudských
venstva MID.
zdrojov Peter Varhaník ocenil aktivitu
Strategické smerovanie skupiny Matador a podané návrhy zlepšovateľov v oblasbola téma, o ktorej hovoril prezident sku- tiach – drobné zlepšenia a skoronehody.
piny Matador. Projekty, súčasný stav ale Ocenenia si odniesli zanajväčší počet
i budúcnosť vysvetľoval veľmi zaujíma- podaných drobných zlepšení Milan Mavým spôsobom a poukázal aj na súvis- záň, Milan Jakubík a František Beňo a za
losti stratégie v kontexte s celosvetovým podané skoronehody Jozef Teplanský,
František Hudák a Rudolf Ronec.
vývojom ekonomiky.
Predseda predstavenstva Martin Kele informoval o súčasnom stave, výsledkoch
spoločnosti a hospodárskom vývoji za
rok 2013, predniesol víziu pre budúce
obdobie.
Následne vystúpila Božena Ziková – HR
manažér MH s programom Talent manažment, ktorý prebieha v našej spoločnosti už tretí rok. Tento rok v rámci talent manažmentu „talenti“ pracovali na
projekte Procesnej mapy. Vedúca projektu Zuzana Rusnáková predniesla prínosy
určených výrobkov a nastavením štandardného procesu uvoľňovania výroby
dosiahli očakávanú ročnú úsporu 30
000,- €. Členmi tímu boli tiež L. Pavlíková, R. Vallo, V. Pintér a M. Varga.
projektu v niekoľkých bodoch:
Tím projektu Procesná mapa, zľava: P. Václav, M. Suchý, Z. Rusnáková, N. Backová, J. Boďová
zámerov akcionárov spoločnosti. Smerovanie výroby do technológií spracovania
hliníkových zliatin v MAV považuje za
nevyhnutné z dôvodu udržania svojich
pozícií na trhu dodávateľa pre automobilový priemysel. Preto sa zakúpenie
nového lisu určeného na lisovanie hliníkových zliatin javí ako nevyhnutnosť
tejto doby. Stavebné práce potrebné pre
V MATADOR Automotive Vráble, osadenie nového lisu boli ukončené a lis
a.s.
sa
konal
komunikačný bude inštalovaný v priebehu 1. štvrťroka
workshop začiatkom decembra. 2014.
Program WS bol zaujímavý a boViceprezident Miroslav Rosina vo svohatý.
jom vystúpení zdôraznil znižujúci sa doO najbližšom smerovaní Matador Group pyt po automobiloch na európskom trhu
informoval zamestnancov prezident v súčasnosti, čo zvyšuje požiadavky na
skupiny Štefan Rosina. Vysvetlil zamest- hľadanie nových obchodných teritórií.
nancom strategické aspekty rozhodnutí Ako správne sa ukazuje rozhodnutie vyvedenia skupiny v kontexte celosvetové- budovať závod v Ruskej federácii v Nižho vývoja automobilového priemyslu a nom Novgorode, kde výroba v súčasnosti
pracuje už na dve zmeny.
Riaditeľ spoločnosti Boris Sluka zhodnotil doterajšie hospodárske výsledky roka
2013 a prezentoval výhľad do roka 2014.
Kládol dôraz na úspešné zvládnutie nábehu výroby na projekte Q7 pre zákazníka AUDI, ktoré je pre spoločnosť kľúčové. Upozornil však, že zároveň nemožno
ani zabúdať na bežiace projekty, ktorým
je potrebné venovať neustálu pozornosť.
Komunikačný WS bol aj príležitosťou pre
prezentovanie záverečných výsledkov
projektov, ktoré realizovali projektové
tímy v rámci Talent manažmentu II. Ešte
však pred záverečným prezentovaním
výsledkov práce jednotlivých projektových tímov vystúpila HR manažérka
MH Božena Ziková, ktorá prítomných
informovala o zmysle a cieľoch Talent
manažmentu v Matador Group.
Tím Ladislava Habermana, ktorého výsledky prezentoval Jaroslav Valkovič,
riešil úlohu optimalizácie výrobných
ekonomických dávok na prevádzke č. 1
– lisovňa. Zvýšením produktivity transferových lisov a minimalizovaním stratových časov hlavne znížením počtu zoraďovaní lisov, dosiahli očakávanú ročnú
úsporu 31 498,- €.
Všetci účastníci Talent manažmentu II
na záver dostali z rúk prezidenta Matador Group Štefana Rosinu diplomy a
vecné ocenenia za ekonomické výsledky
riešenia ich projektov.
Milú úlohu mala personálna riaditeľka
MATADOR Automotive Vráble, a.s. Inge
Murgašová, ktorá pred publikom zavolala najlepších výrobných a režijných
zamestnancov jednotlivých prevádzok
za rok 2013. Odmenení zamestnanci si
z rúk najvyšších predstaviteľov skupiny
a spoločnosti prevzali finančné odmeny.
Marián Marcinek prezentoval výsledky
projektu svojho tímu, ktorý riešil zníženie prestojov výrobných kapacít na prevádzke č. 1. Optimalizáciou usporiadania
a skladovania grippenov a znížením počtu meraní na kontrolných prípravkoch
dosiahli predpokladanú ročnú úsporu Záver komunikačného workshopu už
63 391,- €. Ďalšími členmi týmu boli M. tradične patril diskusii, počas ktorej zaHrubý, T. Hlava, A. Točík a K. Jankovič. mestnanci kládli prítomným čelným
Optimalizácia procesu uvoľňovania vý- predstaviteľom Matador Group svoje
roby bola úloha projektu, ktorú riešil tím otázky, na ktoré sa im dostalo priamych
ZR a PH
Juraja Solotruka. Stabilizáciu rozmerov odpovedí.
02
Matador EXPRES
Príhovor riaditeľa...
( ...pokračovanie z predchádza- vať, že sme boli úspešní, je potreba zvýšiť dôraz na nové inovatívjúcej strany)
ne prístupy vo všetkých smeroch
Žiaľ nepodarilo sa nám získať
fungovania spoločností v rámci
projekt Škoda Superb a práve tu
skupiny MATADOR.
sa ukázala sila skupiny, pretože
obdobie, ktoré je potrebné na zís- Práve inovácie sú hnacím mokanie nového väčšieho projektu, torom všetkých úspešných fipreklenieme projektami v rámci riem a sú garanciou stability a
skupiny, či už je to pre sesterskú dlhodobého rastu. V roku 2014
spoločnosť v MAV alebo v AFD. budeme venovať maximálnu pozornosť inovatívnym riešeniam
Pre SBU všeobecné strojárennajmä prostredníctvom projektu
stvo to bol rok vyhľadávania a
15, ktorý bude zameraný najmä
štartovania spolupráce s novýna zvyšovanie produktivity. Kľúmi zákazníkmi hlavne v oblasti
čovým v roku 2014 bude určite
energetického priemyslu. Silneúspešné zvládnutie projektu Q7,
júca konkurencia nás stavia pred ktorý má z pohľadu skupiny stratvrdé ciele v oblasti produktivity tegický význam a v nadchádzaa kvality a práve týmto dvom ob- júcom roku mu bude venovaná
lastiam bude venovaná aj maxi- maximálna podpora a pozornosť.
málna pozornosť v nasledujúcom
roku. Úspešne sa nám podarilo Na záver by som sa chcel úprimzvládnuť vývoj a výrobu ložisko- ne vo svojom mene, ale aj v mene
vého automatu a tiež vývoj vul- akcionárov poďakovať všetkým
kanizačného lisu, ktorý je pred zamestnancom za odvedenú práfázou prototypovej výroby, čo je cu v roku 2013, popriať príjempostupné napĺňanie stratégie v né prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku v pracovnom aj
oblasti vlastného produktu.
osobnom živote len samé úspeSBU R&D (AUFEER DESIGN) v chy.
roku 2013 potvrdila svoj kontinuálny a stabilný rast, čo je výsledkom systematickej práce s
existujúcimi zákazníkmi ale aj
aktívnym prístupom vo vyhľadávaní nových zákazníkov a tiež
rozbehom nových non-automotivových smerov. Konkrétnym
príkladom je získanie a realizácia
zákaziek pre železničný priemysel, ale aj množstvo obchodných
aktivít v oblasti energetického
priemyslu, ktorý je dlhodobo
predmetom strategického záujmu
SBU R&D (AFD).
Je vidieť, že rok 2013 bol zo všetkých uhlov pohľadu pre skupinu
MATADOR náročný, ale úspešný.
Máme však pred sebou nový rok,
ktorý bude minimálne tak náročný ako ten predchádzajúci. Na to
aby sme mohli aj o rok konštato-
Neváhajte a pridajte sa k nám :-)
Máme novú facebooko- ľať vaše myšlienky.
vú stránku prezentujúcu
dianie vo svete Matadoru Stý zamestnanec, ktorý
“lajkne” FB stránku
a okolia.
Milí kolegovia,
Radi by sme vám predstavili
našu stránku na sociálnej sieti
Facebook, pod názvom Matador
Group. Jej cieľom je posilnenie
internej komunikácie v rámci skupiny,
zdieľanie vedomostí,
skúseností a prezentovanie značky Matador za hranicami nášho štátu. Budeme veľmi
radi, ak sa k nám pridáte,
“lajknete” FB stránku Matarodu a budete na nej zdie-
Matadoru dostane
osobný darček
od PR oddelenia.
Nápady nám píšte na: infomail@
matador-group.eu
Poďme zdieľať naše
MATADOR skúsenosti!
Neváhajte a klikajte na odkaz http://
vyhľadávaní na Facebooku zadajte text
"Matador Group".
ho začala využívať polovica školy, preto
ho rozšíril na americké univerzity Yale a
Stanford. Neskôr bol prístup otvorený pre
všetkých používateľov s univerzitnou e-mailovou adresou (.edu, .ac.uk,...). Od 27.
februára 2006 sa začali do systému pripájať
niektoré veľké spoločnosti a od 11. augusta
2006 sa môže pripojiť ktokoľvek starší ako
13 rokov. Používatelia sa v systéme môžu
pripájať na rôzne sociálne siete, napríklad v
rámci jednej školy, firmy alebo geografickej
lokácie. To umožňuje ľahšie vyhľadávanie
jednotlivých osôb. Facebook má od januára 2011 vyše 600 miliónov používatelov.
V dnešnej dobe slúži Facebook najmä
na komunikáciu, nadväzovanie priateľstiev a zdieľanie fotografií a videí.
Facebook momentálne zamestnáva
viac ako 1000 zamestnancov a jeho
aktuálna trhová cena sa pohybuje tesne nad úrovňou 50 miliárd dolárov.
Mark Zuckerberg ho údajne plánuje
dať na burzu za 100 miliárd dolárov.
klikajte na tinyurl.com/matadorgroup
Predstavujeme vám... Jiří Mastný
Jiří Mastný pracuje ve společnosti AUFEER DESIGN na pozici
obchodního ředitele.
V minulosti působil celkem 13 let
v zahraničí (Německo, Španělsko, Francie, Velká Británie a
Mexiko), kde pracoval na vývojových projektech pro přední
Tier1 dodavatele.
Do AUFEER DESIGN nastoupil
v roce 2006, kde zpočátku vedl
pobočku v Mexiku (Puebla) a od
roku 2010 postoupil na pozici obchodního ředitele AUFEER DESIGN v Mladé Boleslavi. Hovoří
plynně anglicky a španělsky.
Do automobilového průmyslu jsem
vstoupil před 16 lety, kdy jsem pracoval jako konstruktér, později vedoucí
projektu, vedoucí pobočky v Mexiku
a nyní v pozici obchodního ředitele.
Jsem rád, že mohu využít svoje zkušenosti z dřívějších pozic a zároveň také,
že součástí mé práce je každodenní komunikace s lidmi. Již v dětství jsem si
vysnil, ač to bude znít možná banálně,
chodit do práce oblečen v košili a kravatě :-). Pokud pominu, že toto přání
mi vyšlo na 100%, musím říct, že má
práce mě zcela naplňuje, i když i časově
pohlcuje.
dlouhodobý proces, na kterém již nějaký čas pracujeme a nespo- Svůj volný čas
Každý rok máme vyšší a vyšší cíle, při
kojíme se s jiným výsledkem, než že rád trávím kolem našeho domu,
kterých nemáte příliš času přemýšlet o
budeme úspěšní.
kde práce nikdy nekončí, a kde si zátom, kam se chcete posunout. Nicméně
roveň dobře pročistím hlavu. Mým
budu rád, pokud se nám podaří posu- 5. Máte nejaké hobby, záľuvelkým koníčkem je také našich 120
nout se a prosadit i do jiných odvětví bu, ktorá Vás napĺňa v súkkg psů :-), rozložených do dvou exemprůmyslu, i když toto není zrovna plán romí?
plářů. Toto všechno nejraději absolvuji
do nejbližších několika pár týdnů. Je to
se svým nejlepším přítelem, kterým je
pro mě moje žena.
pre Vás prioritou?
6. Ak by ste si v dejinách
ľudstva mali vybrať, s kým
by ste šli rád na večeru a prečo?
1. Čo Vás najpozitívnejšie
ovplyvnilo pri výbere kariéry 3. Aké vlastnosti sú pre
úspech v práci podľa Vás najalebo v živote?
dôležitejšie?
Jednoznačně s mým dědou, který byl
pro mne vždy velkým vzorem a já bych
se na ho na spoustu věcí ještě rád zeptal.
Jsou to ty, podle kterých se snažím řídit: slušnost, možná téměř otřepaný
tah na branku, bez kterého to opravdu
nejde, a dále umění naslouchat a vytrvalost.
7. Čo je pre Vás v živote najväčším zážitkom?
Pravděpodobně to byl zájem o techniku a touha porozumět všemu, co se dá
rozmontovat a potom při troše štěstí
zase sestavit. Což v dětství oceňovali
hlavně moji rodiče.
2. Spĺňa dnešná pozícia Vašu
predstavu z mladosti o tom, 4. Kam by ste sa tento rok
v práci chceli posunúť, čo je
čím ste chceli byť?
Štefan „Štofi“ Rosina končí kariéru
Najúspešnejší slovenský automobilový pretekár Štefan
Rosina koncom tejto sezóny
plní sľub, ktorý dal už na začiatku aktuálneho súťažného
ročníka 2013. Dvadsaťšesťročný rodák z Púchova sa po
pätnástich rokoch pôsobenia
v motoristickom športe rozhodol odísť z prostredia prestížnych profesionálnych automobilových súťaží.
tinyurl.com/matadorgroup alebo si vo
Niečo o Facebooku...
Facebook je rozsiahly komunitný webový
systém, ktorý založil 4. februára 2004 Mark
Zuckerberg počas štúdia na Harvardovej
univerzite. Spoluzakladateľmi systému
boli Chris Hughes, Dustin Moskovitz a
Eduardo Saverin.Facebook pôvodne slúžil len študentom Harvardovej univerzity.
Zuckerberg ho spustil zo svojej internátnej
izby. Naprogramovanie mu údajne trvalo menej ako dva týždne. Za taký istý čas
Takisto by sme boli veľmi radi,
keby ste nám zaslali vaše nápady,
resp. návrhy ohľadom fungovania tejto stránky. Najzaujímavejší
nápad bude odmenený.
03
Matador EXPRES
Sobota ráno, vypnutý mobil, dobré espresso s mlékem a můj výše zmíněný
nejlepší kámoš :-) ...není třeba hledat
ten největší zážitek, raduji se z drobností, které mě dělají šťastným.
Dôvodom tohto rozhodnutia je
fakt, že Štefan Rosina sa tento rok
začal intenzívnejšie venovať civilnému povolaniu, ktoré vyštudoval
na vysokej škole na Slovensku i vo
Veľkej Británii a motoristické podujatia bude jazdiť už iba zo záľuby.
Od decembra nastúpil na pozíciu
riaditeľa kancelárie GR v MATADOR HOLDING.
„V automobilovom športe pôsobím už pätnásť rokov. Začínal som ako desaťročný chlapec
v súťažiach motokár, z ktorých
som ako 16-ročný prešiel do seriálu Škoda Octavia Cup a neskôr
do seriálu Ford Fiesta, ktoré boli
dobrým odrazovým mostíkom do
kolotoča pretekov Porsche Supercup. V tomto najrýchlejšom a najvýznamnejšom podniku pre plechové autá identickej značky som
strávil päť sezón. Debutoval som v
ňom ako 19-ročný, čo možno bola
vtedy odo mňa aj trúfalosť a prejav veľkého sebavedomia. Dnes by
som k tomu už pristupoval pokornejšie. Ale bola to pre mňa veľmi
dobrá škola. Som rád, že som v
tomto projekte mohol účinkovať.
Veľa som sa v Porsche Supercup-e
naučil,“ objasnil Štefan Rosina
svoju športovú kariéru, ktorú
vzácne detailne približuje aj unikátny dokumentárny film „Život
v rýchlosti“. Diváci v jeho závere
spoznajú aj dôvody, prečo Štofi
odchádza zo sveta profesionálnych
jazdcov (film si môžete pozrieť na
www.tinyurl.com/stefanrosina ).
„V seriáloch majstrovstiev sveta
FIA GT a v Porsche Supercupe
je šanca držať vyrovnaný krok so
súpermi iba vtedy, ak sa človek tomuto športu venuje na sto percent.
Ak chcete bežať maratón, musíte
naň intenzívne trénovať. Keďže už
pred rokom som začal pracovať v
podnikateľskej sfére, motorizmus
nemôžem robiť na sto percent. Na
súťažiach nechcem končiť okolo
15. miesta, po pätnástich rokoch
som sa teda rozhodol opustiť se-
riály profesionálnych pretekov.
Automobilové preteky budú už
iba mojím hobby,“ vysvetlil Štefan Rosina na piatkovej tlačovej
konferencii na Slovakia Ringu pri
Orechovej Potôni naživo i na filmovom plátne dôvody svojho odchodu do pretekárskeho dôchodku už v 26 rokoch.
Prvý a jediný Slovák, ktorý zvíťazil
v oficiálnych pretekoch MS FIA,
však pripomenul, že z autodrómov
Slovenska, Česka, Maďarska či Rakúska neodchádza úplne, pretože v
pozícii amatéra chce ešte účinkovať v regionálnych seriáloch okruhových automobilových pretekov.
Rosina v roku 2009 obsadil v konečnom hodnotení prestížneho
seriálu najrýchlejšieho pohárového podujatia na svete Porsche Supercup výborné 3. miesto. Sezónu
2013, ktorá je poslednou v pozícii
profesionálneho pretekára, ozdobil 26-ročný Štefan Rosina spolu
s Holanďanom Petrom Koxom
víťazstvom na pretekoch MS FIA
GT3 Series v belgickom Zolderi.
Tento majstrovský seriál FIA GT
ukončil Štofi záverečnými pretekmi v azerbajdžanskom Baku,
kde spolu s Filipom Sládečkom
obsadili skvelé 6. miesto.
„Celý víkend sme mali nejaké technické poruchy na aute,“ posťažoval
sa Štofi. „Išlo o to, že Lamborghini 2012 má slabší aerodynamický
prítlak a tým pádom sme si mysleli, že budeme rýchlejší na rovinkách. Keď sme však prišli na podujatie, boli sme prekvapení, že až
tak veľa roviniek tam nebolo. Tým
pádom sme sa klasifikovali až hlboko v poli, nakoľko pre poruchy
sme ani nemali čas auto nastaviť.
No karma zafungovala a šťastie sa
na nás usmialo v poslednom momente: vtedy, keď to bolo dôležité
a po početných problémoch súperov a nášho spoľahlivého výkonu
sme dojazdili na šiestej priečke. Ku
koncu som ešte bojoval s Ammermüllerom, ktorý bol môj parťák
tento rok v Porsche Supercupe,“
A čo by najlepší slovenský okruhový jazdec chcel ešte slovenským
fanúšikom odkázať?
„Z doterajšej kariéry, počas ktorej
som dosiahol množstvo pekných
úspechov, ma mrzia iba dve veci.
Mrzí ma, že sa nám nepodarilo vyhrať aspoň jedny preteky v
rámci seriálu Porsche Supercup,
hoci viackrát som v Supercupe bol
druhý a tretí, na najvyšší stupienok
som nevystúpil… A mojím restom
voči priaznivcom tohto športu na
Slovensku je fakt, že sa nám nepodarilo zvíťaziť na veľkom medzinárodnom podujatí na domácom
okruhu Slovakia Ring v Orechovej
Potôni. Kvalifikáciu sme tu vyhrali, ale hlavné preteky doteraz ešte
nie. Možno nás tento triumf ešte
iba čaká,“ dodal Štefan Rosina.
04
Matador EXPRES
05
Matador EXPRES
Mikuláš v MATADORE
e
l
b
á
r
V
m
o
h
á
V
d
a
n
Dubnica
Bratislava
06
Matador EXPRES
Iný kraj , iný mrav
Deti veriacich rodičov čakajú na Vianoce Svätého Mikuláša. V súčasnosti
sa ale v mnohých rodinách objavuje v
prvý sviatok vianočný i Santa Klaus.
Popoludní sa tradične Belgičania chodia korčuľovať na zamrznuté kanály.
Ak vôbec zamrznú. V čase Vianoc sa
organizuje Vianočný pivný festival v
Essene, na ktorom sa podávajú zimné
druhy piva a Festival ľadových sôch v
Bruggách. Na Štedrý deň ráno pečú
špeciálny chlieb cougnou alebo cougnoulle, ktorý má tvar jahniatka.
Česká republika
Vianočné sviatky sú sviatkami detí a
rodiny. Štedrý deň je dňom splnených
želaní. Tým, ktorí sa po celý deň postili,
sa zjaví zlaté prasiatko. Darčeky pod
vianočný stromček nosí Ježíšek a rozbaľujú sa po štedrovečernej večeri.
Maďarsko
Vianočná večera nezaprie v sebe zvyky
povestnej francúzskej kuchyne. Nečudo, že máva i dvanásť chodov. Večera
v tento deň je výnimočne slávnostná
a gurmánska. Predjedlami sú ustrice a
biele klobásy, v mestách slimáky a rybia polievka. Na štedrovečernom stole
sa tradične objavuje pečený moriak s
gaštanovou plnkou a hľuzovkovou pastou a kurčatá so zeleninovým šalátom,
paradajkami a olivami, ale tiež pečená
hus na divoko. Francúzi milujú mušle
upravené na rôzny spôsob, kaviár,
údeného lososa, či obaľované žabie
stehienka. Nesmie chýbať ani niekoľko
druhov syrov. Zo sladkých dezertov sa
servíruje truffle z čokolády a ďatlí, koláč so smo-
Francúzska torta
"La Galette du Roi"
Vo Francúzsku je dobrým vianočným
duchom Pére Noel (Otec Vianoc).
Chodí vždy v bielom, darčeky dáva
deťom do topánok a čižiem, alebo ich
necháva za kachľami, či pri kozube. V
niektorých oblastiach darčeky priväzuje k stromčekom dlhými papierovými
stuhami a deti veria, že im ich daroval
dobrý stromček. Náprotivkom Péra
Noela je Pére Fouettard. Ten rozdeľuje
deťom buď darčeky, ak boli dobré po
celý rok, alebo im trstenicou uštedrí
pár milosrdných úderov na zadok, ak
boli neposlušné. V menších mestách
sú obľúbené „živé“ jasličky, v ktorých
sa hrajú mladí i starí „vianočné hry“,
ktoré organizuje väčšinou miestna
farnosť. Vianočná nádielka darčekov
sa koná, ako u nás, na Štedrý deň
po večeri. Vianoce sú predovšetkým
rodinným sviatkom. Na Štedrý deň
navštevujú Francúzi svojich rodičov,
príbuzných a známych, pijú víno a calvados (jablčnú pálenku) a rozdávajú si
navzájom darčeky. V Paríži sa dospelí
po rozbalení darčekov tradične vyberajú do dobrých reštaurácií.
Medzi Maďarmi patria Vianoce po stáročia k najvýznamnejším sviatkom v
roku. Je to aj preto, že v druhý sviatok
vianočný si pripomínajú Svätého Štefana, patróna a zakladateľa Maďarska.
Preto sú Vianoce nielen cirkevným, ale
i celonárodným sviatkom. Na Štedrý
deň by preto podľa starodávnych maďarských zvykov nikto nemal byť celkom sám. V minulosti preto do rodín
k bohato prestretému stolu pozývali i
chudobných žobrákov a tulákov. Oslava Vianoc v Maďarsku má prakticky
rovnaké tradície ako u nás. Darčeky
nosí Ježiško pod vianočný stromček.
Ale na rozdiel od nás si ich rozbaľujú
už pred Štedrou večerou.
ene
Vianočný pivný festival v Ess
Tradičné štedrovečerné menu sa skladá z rybacej polievky, z vyprážaného
kapra a zemiakového šalátu.
Francúzsko
krajinách našich obchodných partnerov
rozdáva dobrým a poslušným deťom
cukríky.
Blížia sa Vianoce, najkrajšie a
najmagickejšie sviatky roka.
Rodiny si spoločne sadajú k
sviatočne prestretým stolom,
varia sa špeciálne vianočné
jedlá, pečú vianočné dobroty
a ľudia vykonávajú sviatočné
obrady, ktoré neraz siahajú do
ďalekej minulosti. Aké zvyky
a tradície praktizujú v niektorých krajinách našich obchodných partnerov, vám priblížia
nasledujúce riadky.
Belgicko
Vianočné tradície a zvyky v niektorých
tanou,
čokoládové
salámy a roláda v podobe vianočného
polena ozdobená zelenými lístkami a
červenými plodmi cezmíny. Príjemným spestrením sú konfety a bonbóny
v pestrofarebných papieroch, ktoré obsahujú lístočky s prianím všetkého najlepšieho alebo krátkou predpoveďou
budúcnosti. Keď sa hostina pretiahne,
rozdávajú sa darčeky až na druhý deň
ráno. Počas celej večere sa popíja víno
a calvados. Posledným vianočným
sviatkom je vo Francúzsku deň Troch
kráľov. Deti ho milujú, pretože mamy
pečú na rozlúčku s Vianocami La Galette du Roi, veľkú tortu ozdobenú korunou vystrihnutou zo zlatého papiera.
Do torty sa zapeká malá figúrka čierneho kráľa. Ten, kto ho nájde, je menovaný čestným kráľom osláv. K torte
sa podáva sladké šampanské a malý
pohárik dostanú i šťastne sa usmievajúce deti.
decembra obchádza potom so svojím
pomocníkom – Čiernym Petrom strechy domov a do pripravených topánok
cez komín vkladá deťom drobné darčeky zabalené síce v pestrofarebných
papieroch, ale čierne od sadzí priamo
pod ozdobený stromček. Niekedy mu
Na maďarských stoloch nesmie chýbať
pomáhajú sluhovia – muríni v stredokapustnica, hríbová polievka s klobávekých kostýmoch. Ľudia ich volajú
sou alebo halászlé (rybacia polievka),
Čiernymi Petrami i keď sa
vyprážaný kapor
na vianočných pohľadniciach kreslia obvykle s bielymi tvárami. Cez ramená
majú prehodené mechy s
darčekmi pre dobré deti.
Keď všetko rozdajú, pochytajú neposlušné deti,
a tie, čo sa nechcú umývať, odnesú vo vreciach
do Španielska, kde budú
musieť celý rok slúžiť
pánovi – Sinter KlaasoKoláčiky Springle
vi. Domov sa vrátia až
o rok, keď príde znova
pred vianocami Sinter
Klaas do Holandska. Holandský vianočný duch však má v posledných
rokoch veľkého konkurenta vo svojom
americkom príbuznom Santa Clausovi. Obyvatelia malého kráľovstva sú
totiž skalopevne presvedčení, že americký Santa je výtvorom európskych
osadníkov, ktorí odchádzali za prácou
do Nového sveta. Aby Holanďania
vyjadrili svoju podporu domácemu
Sinterovi Klaasovi na viditeľné miesta
svojich domov umiestňujú zákazové
značky pre amerického Santa Clausa.
Rovnako ako u nás, holandské deti dostávajú prvú várku darčekov už 6. decembra. Lenže oni nie vo vyčistených
topánkach či čižmách, ale v špeciálne
v pripravených drevákoch. Najviac sa
ich ujde tým, ktoré si s pomocou rodičov vystružlikajú dreváčiky sami.Na
Vianoce sú domy vyzdobené imelom a
smrekovými vetvičkami a všade vonia
purpura.
Obľúbeným vianočným jedlom tejto
krajiny je pečený králik s brusnicami.
Na brusnicový kompót alebo sladkú mrkvičku so senom uloženým na
dreváčikoch lákajú holandské deti
mladšieho brata „španielskeho Mikuláša“ – malého koníčka. I on veľmi rád
Holandsko
Vianoce sa slávia 25. decembra, na
Boží hod. Deti dostávajú pod stromček darčeky, ktoré im tam necháva
dobrácky dedo Sinter Klaas. Deti veria, že do Holandska pripláva vždy zo
Španielska pár dní pred 5. decembrom.
Táto udalosť a zároveň slávnosť sa vždy
odohráva v prístavných dokoch a vždy
ju zachytávajú pre deti i dospelých z
celého Holandska televízne kamery.
Sinter Klaas v červenom biskupskom
plášti prichádza vždy na bielom koni
a sprevádza ho jeho družina. Štvrtého
Vianočná výzdoba v Berlíne
alebo zubáč. Vo väčšine
maďarských rodín začínajú však Vianoce pečením tradičného svätoštefanského koláča, ktorý sa v prvú adventnú
nedeľu položí na okraj stola a musí tam
vydržať až do Troch kráľov. Pod obrus
sa začiatkom adventu ukladajú zrnká obilia z poslednej úrody a trs sena
symbolizujúceho vďačnosť hospodára
za dary zeme a prianie dožiť sa i na budúci rok dobrej úrody.
Nemecko
Rovnako ako v susednom Rakúsku,
aj Nemecko je preslávené nádhernými adventnými vencami. Už v prvý
adventný deň sa objavujú na nemeckých príbytkoch. Deti dostávajú v ten
deň adventné kalendáre s obrázkami
zimných krajiniek a postavičiek i čokoládové bonbóny. Každý deň z tohto
adventného čuda si majú možnosť vybrať jednu sladkosť a zjesť ju. Prvým
poslom Vianoc je rovnako ako u nás
Mikuláš. V nablýskaných detských topánkach zanecháva už v predvečer 6.
decembra darčeky, ktoré si deti nachádzajú v nich až ráno. Ak deti nemajú
vyčistené topánky, neraz v nich nájdu
uhlie, zemiaky alebo mrkvu. Na pravé
vianočné darčeky si však rovnako ako
u nás musia počkať až do Štedrého večera. V Nemecku majú viacero darcov.
Nerozdáva ich iba Ježiško, ale i vianočný duch menom Weinachtsmann. Má
ryšavé fúzy a bradu, nosí plášť s kapucňou a cestuje na osedlanom divokom
vetri. Najčastejšie pochádza zo severného Nemecka. Predtým dokonca odnášal vo vreci neposlušné deti a metlou
trestal neverné ženy. So zvyšujúcim sa
vekom sa z tohto ducha stal dobrácky
starý muž. I vietor sa upokojil a dnes
poslušne nosí svojho pána. V južnom
Nemecku však deti navštevuje výhradne Ježiško - Kristkind. Ten, sprevádzaný anjelmi z neba, donáša darčeky pod
vianočný stromček.
Obľúbeným vianočným jedlom je
pečená hus a tradične sa podávajú aj
sladké ovocné kompóty. Z hydiny je
obľúbená kačka a morka. Na chladnom severe si však radšej pochutnajú
na pečenej klobáse a zemiakovom šaláte alebo párkoch. Len v Bavorsku a
Bádensko-Wurtenbersku nesmie na
štedrovečernom stole chýbať
ryba – kapor, ale i pečená šťuka. Upravuje sa na najrozličnejšie spôsoby. Obľúbenou je
tzv. Konšelská misa, na ktorej sú
buď teplé alebo studené plátky
pečeného bravčového, údeného mäsa, pečenej kačice a husi,
alebo morky, ale i kusy bielych
klobás. Nechýba ani tradičný jablčný závin s čerešňovým kompótom. Lahôdkou na záver večere je
ovocný šalát s príchuťou šampanského alebo likéru. Na nemeckých
vianočných stoloch nechýbajú ani
iné sladkosti. Od 18. storočia sa vypeká
vaječné pečivo, ktoré má rôzne názvy.
Najčastejšie sa mu hovorí “marcipán
chudobných” alebo Springle. Známy je
i Rýnsky spekulantis. Na predvianočných trhoch Nemecka rozvoniavajú
najčastejšie varené víno a pečené gaštany.
Poľsko
Oslava Vianoc je prakticky rovnaká ako
u nás. Na Štedrý deň dopoludnia ešte
gazdiné dokupujú posledné nákupy.
Pečú vianočné sladkosti a varia dvanásť tradičných pokrmov. Obľúbenou
úlohou detí na Štedrý deň je vyzeranie
prvej hviezdičky na oblohe – biblickej
betlehemskej hviezdy (Gwiazdky). Keď
sa objaví, prichádza s ňou znamenie, že
rodina si môže zasadnúť k štedrovečernému stolu. Niektorí veria že hviezda
prinášajú i darčeky, ale väčšina verí, že
ich pod stromček nosí Ježiško.
Na štedrovečernom stole je o jeden
príbor navyše, aby si hostiteľ mohol
uctiť náhodného návštevníka alebo
hladného pútnika. Kňazi pripravujú
azymy, tenké oblátky z bielej múky
veľké ako plytký tanier a rozdeľujú ich
farníkom. Na Štedrý deň Poliaci dodržiavajú tradične pôst a nikto sa k stolu neposadí skôr ako vyjde na oblohu
prvá hviezda. Pri štedrovečernej večeri
pán domu rozdáva spolu stolovníkom
oblátky – azymy. Podáva sa dvanásť
chodov symbolizujúcich 12 mesiacov
v roku. Najprv sa podáva polievka poľský barszcz (boršč). Je to vývar z údeného mäsa, cvikle a podáva sa s haluškami. Inde sa ako polievka podáva tzv.
źurek, čo je zatrepaná hríbová polievka. V mnohách častiach Poľska zasa
dominuje rybacia, či hrachová polievka. Dominantným hlavným chodom
sú ryby a víno. Kapor sa upravoval v
07
Matador EXPRES
sladkej omáčke so slivkami. Nesmelo
chýbať mleté rybie mäso v rôsole. Dnes
sa však hlavným chodom stáva čoraz
častejšie pečený moriak alebo morka. Tradičným vianočným pokrmom
je podlhovastý biely chlieb, špeciálne
pripravený pre štedrovečerný stôl a
makové „pupáky“ osladené mliekom,
cukrom, alebo medovou vodou a hrozienkami. Slávnostný obed Vianoc sa
podáva 25. decembra. Najčastejšie sa
podáva šunka a špeciálna pečená klobása, ktorá sa kupuje na trhu surová
(neúdená) a pečie sa doma v celých
kruhoch. Obľúbená je i hydina. Ako
zákusok sa podávajú cestové „ušky“
a pirôžky plnené hubami a kapustou.
Pije sa „varzonka“ alebo grog.
Rakúsko
Rakúšania milujú Vianoce a už niekoľko týždňov pred nimi pripravujú
ručne vyrábané ozdoby na stromček –
slamienky, orechy, sušené ovocie. Pečie
sa niekoľko druhov vianočného pečiva.
Populárne sú malé perníčky, sladkosti
s čokoládovými polevami, ktoré sú
rovnako populárne i v susednom Nemecku. Každý z členov rodiny sa snaží
aspoň jeden darček zhotoviť vlastnými
rukami. Stále sa ešte udržiava domáca
výroba jasličiek, betlehemčekov, ktoré
sa v rodinách dedia a pod vianočnými
stromčekmi je ich často až niekoľko.
Zvlášť krásne sú betlehemy z Tirolska,
ktoré sú známe i za hranicami Rakúska. Drevené figúrky v nich sú polychrómované. Rovnako starostlivo zhotovujú aj adventné svietniky a vence.
Pletú sa z jedľových vetiev a fialových
stúh. Adventné vence umiestňujú na
najviditeľnejších miestach, mnohé sú
umeleckými dielami ako napríklad na
svetoznámej viedenskej kaviarni Central Café. Na sviatok svätej Barbory sa
režú čerešňové konáriky a dávajú sa za
okná do váz s vodou. Komu barborka
vykvitne na Štedrý deň, ten bude podľa
ľudovej povery žiť budúci rok v šťastí a
hojnosti. Všetci Rakúšania očakávajú i
príchod sv. Mikuláša. Sú presvedčení,
že podobu populárneho svätého vytvoril v 19. storočí obľúbený rakúsky
maliar Moritz von Schwind, ktorý vraj
ako prvý namaľoval sv. Mikuláša s dlhou bielou bradou a fúzami a v plášti
s kapucňou lemovanou kožušinou. Ten
rozdáva deťom na Mikuláša predovšetkým sladkosti a ovocie. Hlavnú nádielku darčekov však oznamuje zvonček
v podvečer Štedrého dňa. Keď doznie
zvonenie, odoberú sa deti i dospelí k
vianočnému stromčeku a radujú sa z
darčekov, ktoré priniesol Ježiško. Aj
Rakúšania, rovnako ako Nemci si najviac cenia vtipne a samostatné, vlastnými rukami
vyrobené darčeky. Všetky
balíčky otvára hlava rodiny. Otec tiež
určuje, ktorý kto dostane.
V Rakúsku sa na Vianoce najviac jedia ryby, bravčové rezne, ale i zajac a
sladká kukuričná kaša s hrozienkami a
jablkami poliata čerešňovým likérom.
Rumunsko
Rumunské deti dostávajú
vianočné
darčeky 24. decembra. Väčšinou ich
Svätý muž zanechá v
prútenom koši pod
stromčekom alebo
vedľa betlehemov.
V niektorých krajoch ich schováva
do topánok alebo
pod posteľ. Kedysi
deťom rozdeľoval v
Rumunsku darčeky
Kmotríček. V miKapustnica s hríbami
nulosti obľúbené
závody saní alebo
vozov
ťahaných
niekoľkými koňmi vystriedali v poperník a torty.
sledných rokoch divoké naháňačky
Slovensko
silných automobilov novodobých zbohatlíkov. Ďaleko romantickejšie je však
Napriek krajovým rozdielom, Vianovianočné veštenie budúcnosti podľa
ciam patrí v hierarchii sviatkov prvé
jablčných jadierok alebo pomocou
miesto medzi rodinnými sviatkami.
čierneho kohúta.
Pri vianočnom stole sa schádza zvyčajne celá rodina a darčeky pod stromček
Tradičným vianočným jedlom je vanosí Ježiško po štedrovečernej večeri.
rená pšenica ochutená kandizovaným
K oslave Vianoc patrí spievanie kolied,
ovocím, medom a hrozienkami.
polnočná omša na Štedrý deň, betlehemy v uliciach miest.
Rusko
V Rusku sa Vianoce slávia dvoma spôsobmi. Buď sa slávia pravoslávne Vianoce, ktoré sú 6. a 7. januára, alebo sa
slávia Vianoce po starom na Nový rok.
Podľa juliánskeho kalendára, ktorý
platí v Rusku, vítajú narodenie Ježiša
Krista 24. decembra, čo je podľa
nášho gregoriánskeho kalendára 6.
januára. Vianoce v
Rusku boli pôvodne spojené s mnohými tradíciami.
V roku 1918 však
boli zakázané, a
tak tradície zanikli
a s nimi aj Vianoce.
Namiesto nich sa v
mnohých rodinách
oslavuje Nový rok
s Jolkou – vyzdobenou jedličkou a darčeky nadeľuje Dedo
Mráz, ktorého sprevádza Snehulienka.
Okolo
ozdobenej
jolky sa schádza celá
rodina, ktorá tancuje
a spieva. Príprava na
vianočné sviatky začína
pre pravoslávnych veriacich už 28. novembra
predvianočným pôstom, ktorý trvá až
do 6. januára, teda 40 dní. Pôst sa však
netýka len jedla, ale tiež rôznych zábav
a krotenia všetkých hriešnych vášní. V
predvečer sa tu koleduje a koledníci sú
všade vítaní.
Na Štedrý večer sa
podávajú
bezmäsité pokrmy a ryby,
obľúbené sú vareniky – taštičky z kysnutého cesta plnené
zemiakmi, ryžou, kapustou alebo hubami.
Tradičným jedlom je
Kuťja - pšeničný nákyp
s mandľami, hrozienkami, slivkami, makom,
orechami a cukrom.
A samozrejme vzvar –
kompót zo sušeného ovocia. Kuťja je
pokrm, ktorý sa jedáva na kare a vzvar
zase pri narodení dieťaťa. Konzumáciou týchto jedál si veriaci pripomínajú
narodenie a smrť Krista. Na Novoročnom stole nechýba pečené bravčové
mäso s chrenom, zo sladkostí tulský
Základom slávnostnej večere je kapustnica s hríbami, niekde i s klobásou
a údeným mäsom. V niektorých krajoch fazuľová, hrachová či hríbová polievka. Po nej ide zvyčajne ryba (vyprážaný kapor) so zemiakovým šalátom,
večerou dom a chliev. Celá rodina sa
pred večerou pomodlila za zdravie a
šťastie. Po večeri sa čarovalo. Dievčatá
liali do horúcej vody vaječný bielok
a hádali, čo ich čaká v nasledujúcom
roku. Tie odvážnejšie sa vydávali pred
polnočnou omšou k studienkam a
prameňom a pokúšali sa v nich zazrieť
svojho vyvoleného. Keď sa jej mládenec pozdával, prišla aj na novoročnú
noc a hodila do vody jablko s vetvičkami rozmarínu. Vyvolený sa tak už
potom naisto musel stať jej manželom.
Koledovať sa v Slovinsku chodí na svätého Štefana (ktorý je patrónom koní a
dobytka) a na Troch kráľov. Slovinci v
podstate slávia trojo Vianoc: klasické
v rovnakom čase a prakticky rovnako
ako my. Druhé na Nový rok a tretie na
Troch kráľov, keď zapaľujú kadidlo, aby
dym priniesol magickú silu do domu a
vyhnal z neho zlých démonov.
Na Tri krále sa dojedajú aj zvyšky vianočného chleba, tzv. božičníka. Polovicu z neho
dostanú ľudia a polovicu zvieratá a vtáčiky.
Darčeky, ako u nás, nosí
pod vianočný stromček
Ježiško po štedrovečernej hostine.
Hodovanie strieda spev okolo Betlehemu s jasličkami. Tie sú ale do polnoci
prázdne. Zvykom je, že najmenší člen
rodiny presne o polnoci položí Ježiška
do jasličiek. Ešte i dnes chodí množstvo
Španielov na polnočnú omšu. Darčeky
roznášajú na Štedrý deň Traja králi. Tí
síce slávia svoj sviatok až v januári, ale
svoju ústrednú rolu napĺňajú už v prvý
deň Vianoc, kedy deťom prichádzajúcim im v ústrety ulicami s rozsvietenými lampiónmi rozdávajú drobné darčeky – sladkosti z nugátu, alebo rôzne
druhy maslových sušienok. Nechýba
ani marcipán. Tie skutočné “vianočné
darčeky” sa v Španielsku rozdávajú až
na Troch kráľov. Ľudia sa obdarúvajú
prútenými košmi plnými všakovakých
vianočných darčekov, exotického i
domáceho ovocia a archívneho vína.
Vtedy španielske deti dostávajú tú skutočnú vianočnú nádielku. Deti veria,
že ich doviezli traja vítaní a oslavovaní králi, ktorí prišli hľadať Božie dieťa.
Obdarúvanie je najmenej také štedré,
ako dostal kedysi Ježiško. Ale nádielka
ich nečaká pod stromčekom, ale dáva
sa do topánok.
Na Štedrý večer sa ako hlavný chod
podáva baranie, jahňacie alebo kozľacie mäso s množstvom zeleniny, ovocia
a vínom. Nesmú chýbať sladké múčniky a zákusky. Každý kraj pripravuje
svoje špeciality. V Andalúzii gazdinky
pečú napríklad korenený mandľový
koláč s ovocím. Obľúbenou vianočnou
pochúťkou sú olejové a maslové placky,
omelety a citrónová torta s kandizovaným ovocím. V obchodoch a na tržniciach sa predáva pečivo s píniovými
jadierkami rýchle opečenými na sladkom oleji a drobné vaječné cukrovinky.
Španielsko
žemľovka s
makom či orechami. Na stole nesmie
chýbať cesnak, jabĺčka, orechy, medovníky, vianočné oplátky.
Slovinsko
Prvému adventnému dňu hovoria Slovinci božič, malý boh. Slovinci sú zväčša katolíci a preto sú i zvyky približne
rovnaké ako v susednom Rakúsku alebo u nás. Kedysi gazda kropil vodou a
čistil kadidlom pred štedrovečernou
Oslavy Vianoc prebiehajú v znamení spevu,
hudby a tanca. Obľúbenou súčasťou viaTaliansky vianočný koláč "Pa
nočných osláv sú tzv.
nettone"
representacion, živé
obrazy betlehemov
pred kostolmi. Pred zrakmi veriacich
prebieha v chrámoch 25. decembra, 1.
Taliansko
a 6. januára adorácia Dieťaťa, bozkávaV talianskych mestách nepanuje
nie Jezuliatka z jasličiek. Ulicami znejú
tamburíny, gitary a kastanety. Tancujú
štedrovečerná nálada, akú poznáme
sa ľudové tance ako bolero a sevillana.
z našich miest. Ulice kypia zdanlivo
Všade. Na uliciach, v kaviarňach, na
všedným životom. Hlbokým zážitkom
námestiach, ba dokonca i v kostoloch.
je však polnočná omša vo Vatikáne v
Na Štedrý deň sa v Španielsku tradičslávnej Bazilike Svätého Petra. Vianočne schádzajú rodiny v dome rodičov.
né sviatky prakticky začínajú až v prvý
Jeden rok u rodičov ženy, druhý u
deň vianočný obedom po slávnostnom
rodičov muža. Ale všetci, muži i ženy,
pápežovom požehnaní Urbi et Orbi.
svorne pomáhajú pri príprave štedTalianske deti nepoznajú ako naše
rovečernej večere. Tá začína až okolo
slovenské, rozbaľovanie darčekov po
desiatej večer a končí hlboko v noci.
Štedrej večeri. Nepoznajú ani tradičného velebného dedka, či už v podobe
Ježiška alebo Santa Klausa, ktorý im
donáša darčeky. Tejto úlohy sa totiž v
Taliansku zhosťuje jediná žena v takejto roli – trojkráľová čarodejnica, ktorá
je stará a škaredá a hovoria jej La Befana. Darčeky roznáša až 7. januára.
Na slávnostnom vianočnom stole v Taliansku je zvyčajne pečené jahňa alebo
moriak. Zo sladkostí nechýbajú datle či
figy s rôznymi náplňami, ale tiež miestna podoba vianočky – panettone.
Svetelná výzdoba v Madride
Zdroj : www.euroinfo.gov.sk
www.gastroprincipal.sk
08
Matador EXPRES
Stretnutie s dôchodcami 2013
Pracovné a životné
jubileá
Pracovné jubileá MAV
Ing. František Očadlík
20 rokov
Rudolf Hudec
10 rokov
Roman Huljak
10 rokov
Mária Hlinková
10 rokov
Životné jubileá MAV
Ing. Juraj Jelenák
50 rokov
Dominik Šimonek
50 rokov
Štefan Ladányi
50 rokov
Najkrajší darček
k Vianociam
Kolegovi Erikovi Potančokovi - pracovníkovi úseku logistiky vo Vrábľoch a
jeho manželke sa narodil krásny synček
Gregor.
Obom
šťastným
rodičom
želáme veľa krásnych chvíľ prežitých s
ich ratolesťou.
V Matadore nezabúdajú na bývalých zamestnancov. Pripravili
im predvianočné stretnutie aj v
tomto roku.
Tradičné predvianočné stretnutie
s bývalými zamestnancami – dôchodcami, sa uskutočnilo v MATADOR Automotive Vráble, a.s. aj
v tomto roku. Koncom novembra
sa na pôde spoločnosti stretlo viac
ako 150 bývalých zamestnancov,
ktorým pracovníci personálneho
úseku pripravili posedenie pri ľudovej hudbe. Účastníkov stretnutia privítala personálna riaditeľka
Ing. Inge Murgašová, ktorá ich
informovala o najnovšom dianí v
spoločnosti a o plánoch na nasle-
dujúce obdobie. Predseda ZO OZ
KOVO Ľudovít Páleník, ktorý sa
stretnutia taktiež zúčastnil, pochvalne hodnotil organizáciu takéhoto stretnutia, ktoré umožňuje
bývalým zamestnancom spoločne
sa stretnúť a zaspomínať na časy
spoločne prežité v práci. Túto možnosť ocenili aj samotní dôchodcovia. Pre mnohých je to jeden krát
do roka, čo sa stretnú so svojimi
bývalými spolupracovníkmi.
A tohtoročné stretnutie spestrené
ľudovou hudbou malo vynikajúcu
atmosféru. Ľudia sa rozchádzali s
úsmevom na tvárach. V rukách si
odnášali vianočné balíčky, malú
pozornosť od Matadoru.
Personálny úsek MAV
Fotosúťaže Matador Expresu
Milí čitatelia, v priebehu
roka Vám redakcia ponúkla
možnosť zúčastniť sa našich
fotosúťaží Dovolenka 2013 a
Môj miláčik. Vyhodnotenie
súťaží si môžete prečítať v
nasledujúcich riadkoch.
Dovolenka 2013:
1. miesto
Pavol Šmatlák (Tour de France)
2. miesto
Martina Maruniaková (Kto najvyššie ... )
3. miesto
Július Šranko (Melónové leto)
Môj miláčik :
1. miesto
Jarmila Hözlová (Bady)
2. miesto
Karel Malý (Esterka)
3. miesto
Stanislava Mikleová (Oskar)
Synček Michael sa narodil taktiež
Michalovi Olahovi – SQD inžinierovi na
úseku kvality vo Vrábľoch. Jemu i jeho
manželke taktiež srdečne blahoželáme.
Výhercom boli odovzdané pekné vecné ceny. Zároveň ďakujeme všetkým,
ktorí poslali svoje fotografie do našich
súťaží. Redakcia bude pripravovať zaujímavé súťaže aj v budúcom roku,
preto nám zachovajte svoju priazeň a
zostaňte našimi pozornými čitateľmi.
redakcia
Súťaž "100 rokov Matadoru"
Personálny úsek MAV
Rozlúčka
Úsek kvality vo Vrábľoch chce poďakovať
za dlhodobú spoluprácu Ing. Ivanovi
Ághovi a želá do ďalších rokov pevné
zdravie, veľa úspechov v pracovnom i
osobnom živote.
V minulom čísle sme priniesli
výsledky našej súťaže 100
rokov Matadoru. Ocenenými
boli Attila Szolnoki, Milan
Pacuš a Viera Mesárošová. V
tomto čísle prinášame fotografie víťazov a krátke rozhovory s niektorými z nich.
A.Szolnokiho a V. Mesárošovej
sme sa spýtali, čím ich zaujala naša súťaž a či sa pravidelne
zúčastňujú podobných súťaží v
iných časopisoch ? Tu sú ich odpovede.
A.Szolnoki
Zúčastňujem sa rôznych súťaží,
ktoré vyhlasujú noviny a časopisy. Najmä športových. Účasťou v
tejto súťaži som získal nové, pre
mňa neznáme informácie z histórie Matadoru.
V. Mesárošová
Nezvyknem sa zúčastňovať súťaží . Ale táto ma zaujala, pretože
historické informácie, o ktorých
som sa mohla dočítať v súťažných
článkoch, boli pre mňa nové.
Redakcia MATADOR Expres
'
Vám praje Rstastné
a veselé Vianoce!
redakcia
Download

Komunikačné workshopy 2013