Štvrtčan
Štvrtčan
Štvrťročník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 2 • Ročník 7
Vážení spoluobčania,
opäť prichádzam s pravidelným
príhovorom, v ktorom Vás chcem,
tak ako vždy, informovať o závažných
problémoch v našej obci. Hlavnou
témou bude opäť problematika,
ktorá nás najviac trápi a to je spolužitie s našou rómskou menšinou.
Z mnohých rozhovorov s Vami ako
aj z e-mailových príspevkov je cítiť
čoraz väčšie napätie a obavy. To isté
pociťujeme aj na obecnom úrade
pri rokovaní s touto neprispôsobivou menšinou. Chcem nadviazať
na môj príspevok v minulom čísle
ŠTVRTČANA, keď som Vás informoval o postupe v riešení s čiernymi
stavbami. Pozitívne je, že Obvodný
úrad v Bratislave, odbor výstavby
zamietol odvolanie jedného zo
stavebníkov a tým súhlasil s našim
postupom. To znamená, že vydané
rozhodnutie o likvidácii stavby
nadobudlo právoplatnosť. Jedná sa
o jednu zo starých stavieb v ochrannom pásme plynovodu. Podobne
je platné rozhodnutie týkajúce sa
novej stavby, ktorá vyrástla nelegálne
začiatkom roku. Konanie o odstránenie čiernych stavieb je rozpracované
v 34 prípadoch. Vzhľadom k tomu, že
stavebníci maria úradný postup tým,
že sa nedostavujú na konania, nepreberajú zásielky, nereagujú na výzvy,
odmietajú podpísať zápisnice, nie je
možné konania dokončiť. Preto prichádzajú na rad iné zákonné postupy,
ktoré v najbližšej dobe využijeme. Na
viac v poslednom období začíname
v niekoľkých prípadoch nové správne
konania a taktiež neočakávame
jednoduchý postup.
Deň matiek
Tohtoročné oslavy Dňa matiek sa
uskutočnili 12. mája v našom Podnikateľskom centre.
Sála sa tento raz zaplnila do
posledného miestečka. Prišli
mamičky i staré mamy, aby si
pozreli program, ktorý im pripravili
naši najmenší. Kytičku básničiek,
riekaniek, piesní a tancov odovzdali
svojim mamám a starým mamám
deti z našej materskej školy. Pekné
folklórne vystúpenie pridali i DFS
Štvrtčánek a DFS Klnka. Predtým sa
však oslávenkyniam
prihovoril starosta obce Ing.
Ivan Slezák. Vo svojom príhovore
spomenul dôležitú úlohu matky pri
výchove detí a ocenil prínos matiek
Z Vašich podnetov, ale aj
z našich zistení vyplýva, že najväčší
problém, pokiaľ sa týka správania
sa na ulici, robia školopovinné deti.
Žiaľ s ich agresívnym správaním si
nevedia rady nie len učitelia v škole
ale ani vlastní rodičia. Zorganizovali
sme niekoľko rokovaní s kompetentnými inštitúciami, desiatky rokovaní
s rodičmi za účasti pracovníčok
ÚPSV a R Malacky s upozornením
na možné odňatie detí rodičom, ale
efekt nie je žiaden. Obecná polícia
vykonáva preventívnu činnosť na
kritických miestach, ale taktiež
nemôže byť vždy všade. Za účelom
zvýšenia prevencie vykonávajú
dozor v škole aj rodičia detí. Verejné
priestranstvá v krátkej dobe
zabezpečíme ďalšími 6 kamerami,
pre celú našu spoločnosť. Na
záver sa predstavila hudobná skupina VEGA zo Zohoru. Kultúrna
a sociálna komisia pri Obecnom
zastupiteľstve v Plaveckom
Štvrtku pripravila prítomným
matkám malé pohostenie a všetkým darovala kvet.
R edakcia
vďaka dotácie z programu prevencie
kriminality. Určite to napomôže pri
odhaľovaní priestupkov a trestných
činov.
Ďalej by som Vás chcel informovať, že sa uskutočnil výber
dodávateľa na projektovú dokumentáciu pre zariadenie sociálnych
služieb, ktoré chceme vybudovať
rekonštrukciou budovy, ktorú sme
kúpili od ministerstva vnútra v areáli
bývalého Kožatexu.
Iste ste si všimli, že na parkovisku pred Jednotou sa začali
stavebné práce trvalého pódia,
ktoré sa bude využívať pri rôznych
kultúrno-spoločenských akciách
a zhromaždeniach občanov. Tejto
výstavbe sa iniciatívne venujú niektorí poslanci obecného zastupiteľ-
1
Číslo 2
jún
2 0 1 3
stva pod vedením Branislava
Novotného a väčšinu práce
chcú urobiť svojpomocne.
Chceme, aby javisko bolo
dokončené do Hodových
slávností, aby na ňom mohli
vystupovať účinkujúci. Tento
rok si prípravu Hodových
slávností zobrala na starosť
kultúrna komisia a okrem
iného zabezpečila vystúpenie
známej hudobnej skupiny
SENZUS. Teda už teraz
Vás pozývam na kultúrny
program Hodových slávností,
ktoré sa uskutočnia dňa 17.
augusta 2013.
Ešte by som chcel spomenúť dve pekné spoločenské
akcie a poďakovať tým, ktorí
sa zaslúžili o ich prípravu.
V prvom rade to bolo
tradičné stavanie mája, ktoré
zabezpečili opäť naši dobrovoľní
hasiči. Veľmi dobrú spoločenskú
úroveň mali aj oslavy tohtoročného
dňa matiek, na ktorej sa predstavili
s pekným programom deti z materskej školy, DFS ŠTVRTČÁNEK
a DFS KLNKA. Celú akciu pripravila sociálna a kultúrna komisia.
Vážení občania, začína sa leto,
čas dovoleniek a oddychu.
Prajem Vám, aby ste leto využili
na regeneráciu svojich síl a aby ste
strávili krásne chvíle či už doma,
alebo v niektorej z dovolenkových
destinácií.
Prajem Vám krásne leto.
I n g . I van S l ezák
starosta obce
Štvrtčan
2
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku rokovalo dňa 26. marca 2013
Z uznesení vyberáme:
• Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku zvolilo za hlavného kontrolóra Obce Plavecký Štvrtok Martu Gašparovú na obdobie 6 rokov
počnúc dňom 01.04.2013.
• OZ schválilo zámer odpredať pozemok registra „C“ KN parc.č. 775/57
o výmere 9 m2 a parc. č. 4309/45 o výmere 80 m2 .
• OZ schválilo odpredaj pozemku registra „C“ KN parc.č. 4309/48
o výmere 83 m2 , 4309/41 o výmere 80 m2 , 4309/53 o výmere 80 m2 ,
4309/39 o výmere 80 m2 , parc.č. 779/2 o výmere 17 m2 , parc.č. 779/3
o výmere 3 m2.
• OZ schválilo vstup Obce Plavecký Štvrtok do Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Záhorie.
• OZ odporučilo zakúpiť sieťky a iný materiál pre multifunkčné ihrisko.
Upozornenie pre neznámych
nájomcov hrobových miest
Deň narcisov
Mnohí si povedia: „Mne sa to nemôže stať“
a denne sa v tom utvrdzujú. Lenže nikto nemôže
s istotou vedieť, na koho to slovo padne. To slovo
sa volá rakovina.
Každý rok lekári diagnostikujú 3,2 miliónom
Európanov rakovinu. Najmä rakovinu prsníka,
hrubého čreva, konečníka a pľúc. Hoci výskum
a liečba napreduje, rakovina aj naďalej vyvoláva
veľké obavy. Zdravším životným štýlom si možno
zlepšiť zdravie a predísť niektorým druhom
rakoviny. Rakovina nie je len vnútroštátnym,
ale aj celoeurópskym zdravotným problémom.
Spoločným využívaním poznatkov, kapacít
a odborných skúseností pri prevencii a kontrole
rakoviny môžeme dospieť k účinnejšiemu riešeniu
tohto problému na celom kontinente. Diagnostika
rakoviny je dnes oveľa kvalitnejšia než v minulosti.
Je veľmi dôležité zachytiť rakovinu čo najskôr –
v skorých štádiách. Včasné zachytenie nádoru
dáva pacientovi lepšie perspektívy z hľadiska
vyliečenia. Rovnako padá aj mýtus o tom, že
je to nevyliečiteľná choroba. „Platí pravidlo, že
ak pacient podstúpil liečbu, chodí na kontroly
a počas piatich rokov nemá prejavy nádorovej
choroby, pokladáme ho za vyliečeného. To však
nezaručuje, že sa ochorenie nemôže vrátiť. Riziko
návratu choroby však s postupujúcim časom
klesá,“ konštatujú lekári.
Liga proti rakovine bola založená 19. januára
1990 v Bratislave. Je to charitatívna organizácia so
zameraním na pomoc onkologickým pacientom
a ich rodinám bez ohľadu na vek a onkologickú
diagnózu. Jej poslaním je realizovať programy
v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam,
včasného diagnostikovania, podpory účinnej
liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia
utrpenia a zníženia úmrtnosti na túto zákernú
chorobu.
Je Vám už iste známe, že naša materská škola
pomáha pri verejnoprospešnej zbierke „Deň
narcisov“ . Presnejšie povedané už trinásty rok,
čo je myslím si úctyhodné. Aj sme mali obavy zo
zachmúrenej oblohy, z ktorej začalo popŕchať,
no počasie sa napokon umúdrilo a prialo nám.
Učiteľky našej materskej školy s deťmi vyšli dňa
12. apríla 2013 v dopoludňajších hodinách do ulíc
našej obce a rozdávali kvety narcisu okoloidúcim,
ktorí im prispievali ľubovoľným príspevkom do
pokladničiek.
Tunajšia základná škola s nami spolupracuje
už ôsmy rok. Pani riaditeľka uvoľnila z vyučovania
žiačky IX. ročníka: Annumáriu Balážovú a Lýdiu
Salayovú, ktoré pod pedagogickým dozorom
Márie Ort-Šnepovej aktívne chodili po obci,
rozdávali letáčiky a oslovovali občanov, ktorí im
ochotne prispievali ľubovoľnou sumou na pomoc
chorým.
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým
občanom, ktorí prispeli na boj proti tejto zákernej
chorobe.
Materská škola
Plavecký Štvrtok:
226,00 €
Základná škola
­Plavecký Štvrtok:
82,10 €
Spolu:
A nna K o rd o š o vá
učiteľka materskej školy
308,10 €
Obec Plavecký Štvrtok ako prevádzkovateľ
miestneho cintorína v súčasnosti eviduje asi
25% hrobových miest, u ktorých z dôvodu
neznámych nájomcov nie je uzatvorená
nájomná zmluva a nie je zaplatené príslušné
nájomné. Jedná sa o 147 hrobových miest pre
dospelých a 22 detských hrobových miest.
Táto povinnosť vyplýva z platného Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 2/2006 –
Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Plavecký Štvrtok – v §4 a §6, účinného od 01.01.2007,
taktiež podľa §21 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve.
Pritom väčšina týchto hrobov je udržiavaných. Žiadame preto tých občanov, ktorí udržiavajú hroby, aby sa dostavili v úradných hodinách na obecný úrad za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy na príslušné hrobové miesto.
V prípade, že hrobové miesto nepotrebujete, je možné písomne dané hrobové miesto odovzdať obci k dispozícií pre iného nájomcu. Písomné odovzdanie hrobového miesta je potrebné doručiť, alebo prísť podpísať na obecný úrad
v úradných hodinách.
Upozorňujeme, že v prípade neuzatvorenia
nájomnej zmluvy a nezaplatenia nájmu za hrobové miesto, môže byť po uplynutí zákonom
stanovenej lehoty 3 roky od upozornenia, hrobové miesto zrušené. Nakoľko sa jedná o opakované upozornenie a od posledného upozornenia už tri roky uplynuli (6.10.2012), vyzývame
neznámych nájomcov uzatvoriť nájomné zmluvy a zaplatiť nájomné za hrobové miesto do
30.07.2013. V opačnom prípade bude pristúpené k zrušeniu daného hrobového miesta.
Zoznam všetkých hrobových miest s číslami hrobov a menami zosnulých, ale aj bez mien
zosnulých je umiestnený na vývesnej tabuli na
cintoríne, na úradnej tabuli obce a na obecnej
webovej stránke www.obecplaveckystvrtok.sk .
( JF)
Oznam
Oznamujeme občanom, že v úradné dni pondelok, streda a piatok môžu prísť na obecný
úrad prevziať a zaplatiť platobné výmery
na daň z nehnuteľností, daň za psa a vývoz
komunálneho odpadu.
Úradné dni a hodiny:
Pondelok: 8,30 – 12,30 13,00 – 15,30
Streda: 8,30 – 12,30 13,00 – 18,00
Piatok: 8,30 – 12,30
(ISO)
Štvrtčan
3
1 150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda
Čitatelia „ Štvrtčana“ sa iste pamätajú, že minulý rok
v júnovom čísle pod nadpisom „ Lepšie dedičstvo
nemáme!“ som v úvode napísal: „ Na budúci rok
2013 budú u nás celonárodné oslavy z príležitosti
príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie“.
Sme svedkami, že sa naozaj v tomto roku konajú
mnohé spomienkové a kultúrne podujatia a vedecké
konferencie z príležitosti 1150. výročia príchodu
svätých bratov na naše územie k naším predkom.
Dôležitosť tejto udalosti si zasluhuje, aby sme sa
opäť pristavili pri najdôležitejších momentoch tejto
vzácnej misie.
Celý náš národ v tomto roku ďakuje aj prezieravosti kniežaťa Rastislava za jeho osvietené rozhodnutie obrátiť sa do Byzancie (do Carihradu) s posolstvom, aby na naše územie medzi našich predkov
Bazilika sv. Klementa
bol povolaný: „ Učiteľ, ktorý by nám v našom jazyku
vysvetlil pravú kresťanskú vieru.“ Rastislav ďalej prosí:
„Pošli nám teda vladár takého biskupa a učiteľa, takého muža, ktorý nás napraví
na všetku pravdu. (Život Metoda, kapitola V.). Z historických textov je známe,
že cisár Michal III. na tento Rastislavov grécky písaný text reagoval tak, že na
Veľkú Moravu poslal bratov Konštantína (ktorý v Ríme prijal rehoľné meno
Cyril) a Metoda. Obidvaja bratia hneď od začiatku vzali toto poverenie veľmi
vážne a koncom jesene v roku 863 prišli a začali svoju misiu na Veľkej Morave.
Už vopred ešte v Carihrade si pripravili a zostavili nové písmo Hlaholiku a preložili do jazyka našich predkov evanjelium podľa sv. Jána a tak prvé slová, ktoré
odzneli z ich úst a počuli ich ako prvé naši predkovia boli slová: „ Na počiatku
bolo slovo, a slovo bolo u Boha a Boh bol slovo“ (Jn 1,1). Prvým ich apoštolským
dielom bolo založenie slovienského učilištia ( školy), v ktorom mali ľud učiť čítať
a písať a zároveň malo slúžiť aj na výchovu mladých adeptov ku kňazstvu. Hoci
na Veľkej Morave už pôsobili franskí misionári (už v roku 833 stál v Nitre malý
kresťanský kostolík), misia sv. Cyrila a Metoda nemala konkurenčný charakter.
Mala len v zrozumiteľnej reči našim predkom priblížiť hodnoty Božieho slova.
Zo strany franskej misie hneď od začiatku však boli snahy odmietať sloviensku
literatúru a používanie slovienskeho jazyka ako liturgickej reči. Mali zásadu, že
božie slovo sa môže hlásať iba v troch jazykoch – hebrejsky , grécky a latinsky.
Svätý Cyril ich nazval „pilátnikmi“, pretože Pilát na Kristov kríž napísal na
tabuľku nápis práve v týchto rečiach.
Obidvaja bratia na Veľkej Morave v tejto misii pôsobili spolu iba 40
mesiacov. Konštantín vstúpil v Ríme do kláštora, prijal meno Cyril a po
50- tich dňoch pobytu v kláštore vo veku 42 rokov 14.II.869 zomrel. V jeho
životopise sa píše: „ I doľahli naňho mnohé námahy, a tak upadol do choroby,
obliekol sa do svätého rehoľného rúcha a prijmúc svetlo dal si meno Cyril
a v tomto mene zostal 50 dní i pobozkal všetkých svätých bozkom a tak
zosnul v Pánovi“. Pochovali ho v bazilike sv. Klimenta v Ríme. Skôr než sv.
Cyril zomrel, na smrteľnej posteli prosil svojho brata Metoda, aby sa vrátil
na Veľkú Moravu. Metod poslednú vôľu
svojho brata splnil a na Veľkú Moravu sa
vrátil. Žiaľ po návrate zažil od frankov ale
aj od vládcov Veľkej Moravy mnohé trpké
sklamania, dokonca väznenie a odsúdenie
na smrť. Až na prísne napomenutie pápeža
Jána VIII., ktorý poslal list východofranským
biskupom a vladárom Ľudovítovi Nemcovi
a jeho synovi Karlmanovi, bol Metod z väzenia vyslobodený. Zradil ho aj Svätopluk. Aj
keď sa v roku 873 Metod mohol opäť ujať
cirkevnej správy na Veľkej Morave, obnoviť
cirkevné učilište a literárnu činnosť , ihneď
začali voči nemu ešte silnejšie intrigy.
Dokonca ho obvinili z bludárstva a neposlušnosti, že opäť užíva starosloviensku reč
pri liturgii... K tejto nespravodlivej atmosfére
sa pridal na stranu frankov aj Svätopluk, ktorý
dokonca súhlasil, aby na jeho biskupský prestol v Nitre bol menovaný jeho
najväčší odporca biskup Wiching. Tieto nespravodlivosti sa snažil vyriešiť
pápež Štefan, ktorý v septembri r. 885 poslal osobitný list Svätoplukovi. Žiaľ
o tomto liste sa už Metod nedozvedel, pretože 6.IV.885 ako 70 ročný na Veľkej
Morave zomrel. O jeho smrti teda nebol informovaný ani sám pápež (veď na
čo by v septembri 885 posielal list, keď Metod už v apríli 885 zomrel). Bol to
veľmi smutný odchod jedného z našich najväčších dobrodincov, géniov a učiteľov – sv. Metoda do večnosti. Dodnes dokonca ani nevieme, kde zomrel,
kde bol pochovaný a kde sa nachádza jeho hrob. Po jeho smrti sa Wiching ujal
cirkevnej správy. Slovienské duchovenstvo bolo zlikvidované, Metodovi žiaci
boli z Veľkej Moravy vyhnaní (bolo ich cca 200). Najznámejší jeho žiaci boli:
Gorazd, Klement, Konštantín, Naum, Angelár, Vavrinec a Sáva. Mnohí odišli
aj so svojimi učeníkmi do Bulharska a iní do Poľska.
Aj keď sa z tohto článku čitatelia nedozvedia žiadne podrobnosti o účinkovaní sv. Cyrila a Metoda, predsa len nech je aj toto malý príspevok k veľkým
oslavám 1150. výročia ich požehnaného príchodu k naším predkom. Nech sa
akokoľvek pozeráme na život okolo nás, musíme konštatovať, že to dedičstvo,
ktoré nám svätí bratia zanechali, môže nás aj v dnešných časoch stabilizovať
a zachrániť. Preto aj voláme:“ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“
Blahoslavený pápež Ján Pavol II. 2. VI. 1985 vo svojej encyklike Apostoli slavorum napísal: “Kiežby tento prínos neprestával obohacovať cirkev,
európsky svetadiel a celý svet. Kiežby nechýbal dnešnej Európe, v súčasnom
svete ani vo svedomí našich vrstovníkov.“. A svätý otec Ján Pavol II., ktorému
ležal osud Európy na srdci a menoval sv. Cyrila a Metoda za spolu patrónov
Európy, naozaj vedel o čom hovorí. Dnes aj jemu ďakujme za vrúcny vzťah
k naším bratom, otcom a vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi.
J o zef K rajči
POVEDALI MÚDRI MÚDROSŤ...
sledujme terajšieho svätého otca Františka – slová
Don Bosca sa u neho v plnej miere potvrdzujú.
„KAŽDÁ VAŠA ZLÁ MYŠLIENKA JE CHYBOU,
LEBO NEMÁTE DÔVOD STRACHOVAŤ SA“
„DRŽME SA JEDNODUCHÝCH MODLITIEB,
ALE KONAJME ICH VYTRVALO“
„ ŽIVOT MÁ SVOJE HRANICE,
ALE LÁSKA NIE“.
Túto múdrosť vyriekol svätý Páter Pio.( 1887 –
1968). Páter Pio je jeden z najpopulárnejších svätcov 20. storočia. Bol to kapucínsky rehoľník, ktorý
dlhé roky žil v malom mestečku na juhu Talianska
v San Giovanni Rotondo, ktoré sa stalo práve kvôli
nemu jedným z najvyhľadávanejších pútnických
miest. Bol to stigmatizovaný a pútnikmi vyhľadávaný spovedník. Jeho telo je aj po toľkých rokoch
neporušené.
Mnoho sa hovorí o prevencii. Prevencia má
zabrániť vypuknutiu nejakého zla či už telesného
alebo duchovného. Práve múdra rada Pátra Pia
hovorí o tom, že už zlá myšlienka musí byť signálom na ostražitosť, pretože báť sa niečoho až po
samotnom zlom skutku, je už často neskoro. Múdry
človek sa má už začať strachovať pri zlej myšlienke.
Veď už z princípu zlá myšlienka pochádza od Zlého.
V Otčenáši sa predsa modlíme: „Ale zbav nás Zlého“.
Túto jednoduchú múdru radu nám dáva sv. Ján Bosco.
Žil v rokoch 1815- 1888. Bol veľkým priateľom mládeže a zakladateľom rehole Saleziánov. Práve minulý
mesiac putovali po Slovensku relikvie tohto vzácneho
svätca. Najmä mladí si pripomínali veľký duchovný
prínos Don Bosca do ich životov. Pôsobil a zomrel
v Turíne a je pochovaný v chráme Panny Márie
Pomocnice kresťanov, ktorý aj on dal postaviť.
Don Bosco v tejto múdrosti nabáda všetkých
ale najmä mladých, aby si ťažkými a teologicky
komplikovanými modlitbami zbytočne nesťažovali svoj vzťah k Bohu. Bohu sa páčia jednoduché
a úprimné slová a to keď ich k nemu adresujeme
vytrvalo. Veď aj kvapka vody vyhĺbi do kameňa
jamku nie preto, že je ťažká a tvrdá, ale preto že
kvapká vytrvalo. Vytrvalosťou a trpezlivosťou
sa naozaj získavajú veľké veci . A v duchovnom
živote podľa Don Bosca to platí dvojnásobne. Keď
Túto múdrosť vyriekol Ján Kalinčiak (1822 –
1871), dokonca si želal, aby to bolo napísané aj na
jeho náhrobnom kameni. Ján Kalinčiak bol známym slovenským spisovateľom. Tvoril v období
romantizmu. Jeho najznámejšie diela sú Boskovci,
Milkov hrob a známe satirické dielo Reštaurácia,
v ktorom sa vysmieva z malomeštiackych spôsobov pri stoličných voľbách.
Táto múdrosť nášho spisovateľa má svoje
korene v kresťanskom pohľade na lásku. Či už ide
o lásku Boha k nám, alebo našu lásku k Bohu ale
aj lásku človeka k človeku. Apoštol Pavol hovorí,
že všetko sa pominie, jedine láska ostáva. Lásku
nič nezničí, ani smrť. Veď sa aj hovorí, že láska je
večná . Najviac a najkrajších slov je práve o večnej
téme, o večnej láske, ktorá nemá hraníc.
( JK)
4
S polo č e n s k á
k ro n i k a
NARODILI SA
v mesiacoch marec – máj 2013
Nela Krištofiaková
Štefan Šurina
Alexander Zeman
Zoe Evolet Zemanová
Rodičom a ich deťom želáme veľa šťastia.
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch apríl – jún 2013
70 rokov
František Lukáček
Anna Zajačková
75 rokov
Emília Reháková
Pavel Havlík
Pavla Bihárová
80 rokov
Alojz Beňa
Mária Balážová
August Strna
Jozef ína Čechová
85 rokov
Katarína Bachratá
90 rokov
Mária Kresanová
92 rokov
Albína Caunerová
Jubilantom srdečne blahoželáme a želáme
veľa zdravia, spokojnosti a pohody.
ZOSOBÁŠILI SA
v mesiaci máj 2013
Richard Vrabec
a Natália Grobárová
Na spoločnej ceste životom želáme veľa
lásky a porozumenia.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
v mesiacoch marec – jún 2013
Alexander Brichta
Oľga Chmelová
Rudolf Jarásek
Karol Krajčír
Jozef Chmela
Anton Csonka
Magdaléna Paíčková
Štefan Viktorín
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
(EMa)
Štvrtčan
Štvrtčan
5
Štvrťstoročie Mravenčárskej míle
V roku 2011 sa uskutočnil 25. ročník lesného
behu v našej obci nazvaného „Mravenčárska míla“
a chcem toto pekné športové jubileum využiť
a v skratke ho pripomenúť všetkým naším občanom.
V obecnej kronike sa zápisy o tomto
behu neobjavovali pravidelne a podrobnejšie a z toho dôvodu, to budú
predovšetkým spomienky viacerých
organizátorov tohto lesného behu.
Pochopiteľne dostane „slovo“
a priestor dlhoročný pretekár
a najmä organizátor Vinco
Jelemenský.
Prvý ročník Mravenčárskej
míle sa uskutočnil v roku
1987 z podnetu tajomníka TJ
Janka Krajčíra – Kájka, ktorý
bol v tom období aj členom
OV ČSTV. Práve tu vznikla
myšlienka pripraviť lesný
beh – po vzore lesného
behu v Pezinku. V prvých
ročníkoch mu pri organizovaní pomáhali aj členovia TJ a to
Š. Mikulášek, Š. Novotný, V. Zajíček, A. Beňa, M.
Gajdoš a V. Jelemenský, ktorý od 4. ročníka sa stal
hlavným organizátorom tohto behu v ďalších rokoch.
(foto Zakladatelia Mravenčárskej míle)
V prvom ročníku merala trať 1850 m a bežali len
muži v dvoch vekových kategóriách – do 40 rokov
bežalo 24 pretekárov a nad 40 rokov bežalo 8 pretekárov. Uvediem mená najlepších pretekárov a tiež bežcov z našej obce. Kategória do 40 rokov: 1. Henrich
Kelenyei, 2. Ing. Milan Seman, 3. Dušan Brezovský, 4.
Ľuboš Sojka, 5. Ladislav Jaško, 6. Ivan Vyšvader (náš
občan). Ďalší bežci z našej obce sa umiestnili takto:
17. Štefan Volár, 18. Rado Kujan, 19. Ján Bujak, 20. Ján
Fischer, 23. Ján Gilan, 24. Miroslav Beňa.
V kategórii nad 40 rokov bolo poradie: 1. Karol
Petöcz, 2. Vincent Jelemenský, 3. Ján Baláž, 4. Štefan
Pálkovič, 5. Jozef Sloboda, 6. Ján Krajčovič, 7. Ivan
Valovič, 8. Rudolf Mikušinec.
Po tomto podrobnejšom uvedení 1. ročníka sa
zmienim všeobecne o dianí v nasledujúcich ročníkoch napr. o vyberaní a úprave bežeckej trate, zabezpečovaní účastníkov, odmeňovaní najlepších a pod.
V priebehu 25 ročníkov sa viac krát menila dĺžka
trate. Z pôvodných 1850 m v úvodnom ročníku to
bolo 3600 m, 5350 m a 6080 m, vždy podľa podmie-
nok a stave lesa, kde sa bežalo. Vždy sa behávalo po
lesných chodníkoch borového lesa medzi športovým
štadiónom a Kamenným mlynom. Každoročne sa
bežecká trať musela vyčistiť, upraviť a vhodne označiť.
Tieto úpravy viac krát ovplyvnili
dĺžku trate. Štart a cieľ Mravenčárskej míle (okrem 1. ročníka)
bol vždy pre štadiónom. V spomínaných 25. ročníkoch sa tohto
behu zúčastnila celá plejáda
veľmi dobrých bežcov v aktívnom
veku, ale i veteránov. Mnohí
z nich patrili medzi najlepších
na Slovensku a popredných
aj v medzinárodnom merítku.
Viacerí z nich sú v súčasnosti
úspešnými trénermi bežcov na
Slovensku.
Uviesť mená všetkých nie je
možné, v inej časti spomeniem
tých najúspešnejších. Lesného
behu Mravenčárska míla sa za
25 rokov zúčastnilo viac ako
1000 bežcov a bežkýň. Podľa veku
zúčastnených sa tvorili bežecké vekové kategórie: do
39 rokov, 40 – 49 rokov, 50 – 59 rokov, 60 – 69 rokov
a nad 70 rokov. Ženy sa zaraďovali do kategórie do
a nad 35 rokov. V prvých rokoch sa zúčastňovali aj
žiaci našej ZŠ v počte 30 – 50 žiakov. V roku 1999
bol náš lesný beh organizovaný ako Majstrovstvo
Slovenska v lesnom behu – dĺžka 7076 m. Náš občan
Vinco Jelemenský v kategórii nad 55 rokov obsadil
druhé miesto.
Pri organizácii jednotlivých ročníkov mravenčiarskej míle sa podieľalo vždy viacero obetavých
priaznivcov tohto behu a treba zdôrazniť, že bez
nich by sme dnes nemohli hovoriť o 25 uskutočnených ročníkov. Vždy pri odovzdávaní cien pre
najlepších sa samotní pretekári pochvalne vyjadrovali o organizácii a slová vďaky patrili okrem Vinca
Jelemenského aj ostatným organizátorom.
Stručne aspoň niektorých spomeniem: Alojz
Puškáč, dlhoročný hlásateľ s mikrofónom v ruke
informoval pohotovo o dianí počas pretekov a tiež
pri vyhodnocovaní. Mravenčiarska míla sa stala
jeho srdcovou záležitosťou, má veľký podiel na jej
dobrom mene a úspešnom jubileu. Jozef Kovár,
výborný rozhodca, svoju úlohu vždy zvládol na jednotku . Obetoval tomuto lesnému behu veľa voľného
Zakladatelia Mravenčárskej míle, r. 1987
času, zapájal sa aj do prípravy trate. Taktiež má
veľký podiel na dobrom mene tohto behu.
Vojtech Zajíček, písal diplomy pre najlepších
pretekárov. V posledných rokoch ich písal v predstihu a pri vyhodnotení sa dopísali na ne len mená
a čas najlepších. Jožino Zajaček, pri viacerých
pretekoch hrou na harmoniku vypĺňal chvíle
čakania medzi behmi a prispieval k dobrej pohode
počas pretekov. K ďalším ochotným organizátorom patrili Karol Chmela a Ing. Peter Pavlík,
sponzori a fotografi, Ing. Miloš Sládeček, propagátor behu, pripravoval propozície a tiež ceny pre
najlepších, Jozef Klačka, nadšenec a propagátor
behu v tlači. Ivan Hyža, hospodár na štadióne
vždy všetko dobre pripravil, v každom smere bolo
na neho spoľahnutie.
Veľmi dôležitú úlohu pri pretekoch zohrávali
zapisovateľky. Za 25 rokov sa ich vystriedalo len 11,
čo svedčí o ich kvalitnej práci a zodpovednosti pri
pretekoch. Zabezpečovali celú evidenciu pretekárov,
ich zaradenie do vekových kategórií, tvorili štartové
listiny, zapisovali výsledky a plnili viaceré ďalšie
aktuálne povinnosti. Boli to: Marta Makytová,
Katarína Hricová, Gabika Rohlíčková, Darina
Ružová, Zuzana Roskopfová, Helena Belošičová,
Elena Trutzová, Ľubica Dynková, Dana Harantová, Viera Juricová, Emília Czagaňová.
Dôležitú úlohu zohrávali aj sponzori tohto lesného behu, ktorí vypomáhali finančne pri zabezpečovaní cien pre najlepších a tiež výher pre tombolu.
Z radov fyzických osôb to boli: Ján Bartek, Robert
Haček, Dušan Havlík st., Ing. Ján Hlaváček, Ján
Hurta, Ján Kuba, Stano Kotora, Roman Chmela,
Gabriel Fila, Alojz Machaj, Darina Ružová, Ing.
Peter Pavlík, Karol Chmela, Ing. Tibor Trutz, Milan
Vaškor, Ilse Miklušičáková, Miroslav Lisý, Ladislav
Vrabec, Peter Profota, Vladimír Potocký, František
Vajarský a Boris Guniš.
Z organizácií a inštitúcií lesný beh sponzorovali: Obec Plavecký Štvrtok, ESKO, Jednota, SD,
Pekáreň GAMA, Unicex Expres, Univerzal, Lina,
Baumetal, Bufet Hurtová (štadión), Hlaváček
(štadión), STK Hílek Malacky, Pozagas Malacky
a AMC Malacky.
Po tomto skutočne stručnom predstavení
lesného behu v našej obci chcem z tohto miesta
úprimne poďakovať všetkým, čo sa akýmkoľvek
spôsobom a akoukoľvek mierou pričinili o zdarný
priebeh jednotlivých ročníkov nášho lesného behu
Mravenčárska míla. Ďakujem!
Po všeobecnom zhodnotení 25 ročníkov Mravenčárskej míle dávam na záver priestor Vincovi
Jelemenskému – významnej osobe tohto jubilujúceho behu, na ktorom „fungoval“ ako pretekár,
ale hlavne ako hlavný organizátor viac ako 20
ročníkov. Predložil som mu zopár otázok, na ktoré
odpovedal takto:
Čo Ťa čakalo predtým, než vybehli pretekári na trať Mravenčárskej míle?
Ceny pre víťazov 17. ročníka MM, (Ing. M. Fischerová, A. Puškáč, V. Jelemenský)
Tibor Vaňo – 80 ročný bežec, MM r. 2005 s Vojtechom
Zajíčkom
V prvom rade to bola povinnosť stopercentne
pripraviť bežeckú trať, teda vyčistiť, prípadne
upraviť lesné chodníky a trať vhodne označiť.
Nikto by neveril, koľko odpadu a materiálu
nevhodného do lesa dokázali ľudia do neho nanosiť. Najčastejšími pomocníkmi mi boli Miro Gilan
s kamarátom, Alojz Puškáč a Jožko Kovár.
Kto a ako zabezpečoval účasť pretekárov na
Mravenčársku mílu?
Tak aj toto som zabezpečoval ja. Behával som
30 rokov lesné behy, bežal som stovky pretekov
doma i v zahraničí, trikrát aj na Majstrovstvách
Európy. Poznal som všetkých popredných
pretekárov a pozýval som ich pri osobnom styku
a telefonicky a oni k nám radi chodievali. Veľmi
mi pomáhal aj Slovenský bežecký spolok, ktorý
mal Spravodaj, kde bolo uvedených vyše 300
bežeckých pretekov. Do konca novembra som
vždy nahlásil náš beh na máj a dostal som termín,
s ktorým som potom pretekárov oboznámil.
Zmienil som sa, že na Mravenčárskej míle
sa zúčastnil celý rad dobrých a veľmi dobrých
pretekárov. Pripomeň nám tých najúspešnejších.
Je pravdou, že na našom lesnom behu štartovali mnohí významní bežci, vysoko hodnotení na Slovensku, ale aj v európskom meradle.
Vymenovať všetkých nie je v tomto príspevku
možné a preto uvediem týchto: boli to – dnes už
významní tréneri bežcov na Slovensku – Roučka,
Štancl, Petöcz, ktorý ešte dnes behá v kategórii
nad 70 rokov. Po nich musím spomenúť majsterky
sveta a Európy, české pretekárky Novotnú, Janečkovú a Kašparovú.
Z aktívnych bežcov v tých rokoch boli na
Mravenčárskej míle najúspešnejší Kelenyei,
Seman, Brezovský, Sojka a Jaško. Z veteránov zasa
boli najlepší Köplinger, Petöcz, Novák, Krčmár
a Jelemenský.
Zo žien do 35 rokov boli najlepšie Berešová,
Štanclová a Farkašová a v kategórii nad 35 rokov
boli najlepšie Krčmárová, Klajnová a Stoličná. Na
viacerých ročníkoch Mravenčárskej míle štartovali
aj bežci v skutočne pokročilom veku nad 70 rokov
aj 80-tníci. Boli to Kováč, Baláž, Palkovič, Váňa,
Varga a na 25. ročníku u nás štartovali aj 75 ročný
Hraďanský z Handlovej.
25 ročníkov Mravenčárskej míle prebiehalo
celkovo hladko, úspešne po hodnotení behu.
V roku 2012 prišlo k Tvojej rezignácii organizátora Mravenčárskej míle. Ako to hodnotíš?
Môžem k tomu povedať toľko. V roku 2006
vtedajšia starostka obce Ing. Fischerová veľmi
správne prihlásila náš beh do behov GRAND PRIX
ZÁHORIE. Najskôr to bolo bezplatne, neskôr GP
požadovala 100,- Eur. V novembri 2011 som bol na
porade riaditeľov behu na Záhorí v Borskom Mikuláši, kde nám oznámili, že v r. 2012 bude poplatok
200,- € a ešte sa musí zaplatiť do 31.01.2012. Dali
nám termín Mravenčárskej míle na 12. mája 2012.
Ja som sa prihlásil a povedal, že beh Mravenčárskej míle bude 12.5.2012, ale ja odstupujem z GP
ZÁHORIA. Nepovedali mi na to nič. Šéf GP
ZÁHORIA p. Dobiaš bol dva krát v Plaveckom
Štvrtku, jednal s Ing. Sládečkom a so starostom
obce Ing. Slezákom bez mojej prítomnosti. Termín
Mravenčárskej míle zmenili z 12.5. na 5.5.2012,
v tom čase som bol mimo Slovenska. Pri jednaní na
obecnom úrade som oznámil, že som definitívne
skončil s riadením Mravenčárskej míle.
Aspoň toľko som Vám chcel pripomenúť z 25
ročníkov nášho lesného behu Mravenčárska míla
a verím, že aj v budúcnosti budeme o tomto behu
v našej obci písať.
Vojtech Zajíček
kronikár
6
Medzinárodný deň detskej
knihy
Naša knižnica sa
zapojila do projektu
Medzinárodný
deň detskej knihy
a pokúsili sme
sa aj my prispieť
k prekonaniu minuloročnému rekordu
v počte vypožičaných detských kníh.
Knižnicu navštívilo 3.4.2013 celkom 18 detí a spolu si požičali
42 detských kníh.
V rámci tohto projektu sme pripravili pre
malých čitateľov súťažné kvízy na čas, v ktorých boli výhercovia v 2 vekových kategóriách
odmenení knihami. Spomedzi najmladších
čitateľov mal najlepší výsledok Maťko Machyniak a v kategórii starších čitateľov, kde boli sily
veľmi vyrovnané, vyhrala Paťka Masarovičová.
Deťom ďakujem veľmi pekne za účasť
a chcem im touto cestou popriať krásne
slnečné leto! A nájdite si čas na aspoň jednu
peknú knižku deťúrence ☺ !!
J ana Gazd o vá
Knižnica Plavecký Štvrtok
Zuzka nás reprezentuje
Vo štvrtok 6.6.2013 nás Zuzka Ondriašová ml.
reprezentovala na Krajskom kole v Bratislave
v súťaži „Slávik 2013“, kde získala v III. kategórii
„Čestné uznanie poroty“ 4. miesto. Zaspievala
krásne ľudové piesne „Beťar, ja dzivočka a Chodziua ďevenka“. Gratulujeme.
(RR)
Štvrtčan
Noc s Andersenom
5. 4. 2013
Napriek tomu, že v Plaveckom Štvrtku navštevuje miestnu knižnicu
nie príliš veľa detí, sme sa
rozhodli tento rok neprerušiť tradíciu a zorganizovať u nás už 3. ročník
medzinárodnej akcie Noc
s Andersenom.
55 detí s rodičmi
sa podvečer začalo
netrpezlivo zbiehať pred
hlavným vchodom do
knižnice a po otvorení
vypukol klasický ošiaľ,
každý nocľažník si našiel
svoje miestečko na spanie
a netrpezlivo čakal na
zahájenie akcie, ktorým
bolo klasicky ozdobovanie
rozprávkovníka stužkami.
Najprv sa deti podľa
veku rozdelili do skupiniek, z ktorých každá mala svoj vlastný program.
Najmladší vyrábali knihy a záložky, starší sa hrali
rôzne hry a súťaže a pre najstarších bola pripravená
súťaž Riskuj, v ktorej hlavnou výhrou boli ako ináč,
knižky!
Po prvom kole aktivít sa nám podarilo pripraviť
večeru – teplé párky s chlebíkom/pečivom a horčicou. Posilnené deti sme porozdeľovali do šiestich
skupín, všetky vekové kategórie boli pomiešané, aby
starší a silnejší pomáhali slabším a mladším. Každý
tím dostal inštrukcie a vrecko na indície a musel
absolvovať rôzne stanovištia s úlohami, za ktorých
splnenie dostávali výherné indície, ktorých poskladaním vzniklo kúzelné odklínadlo, ktoré začarovalo
strašidelného kúzelníka a priviedlo deti k pokladu.
Keď už mali všetky skupinky odkrytý svoj
poklad, napoly zjedený, nastal správny čas na diskotéku s rôznymi cvičeniami, tancami a súťažami.
Príjemne unavení sme postupne všetci pozaspávali a ráno sa samozrejme nechcelo nikomu vstávať.
Deti sa s nevôľou pobalili a plné zážitkov odchádzali
dospať túto noc domov.
Touto cestou sa chcem poďakovať mojim kamarátom a rodine, bez ktorých by som nebola schopná
Noc s Andersenom vôbec usporiadať, rodičom za
úžasné koláčiky a sponzorom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom napomohli k zorganizovaniu a bezproblémovému chodu tejto krásnej akcie: Komisia pre
kultúru, vzdelávanie, mládež a šport pri obecnom
zastupiteľstve, Oprava a úpr Oprava a úprava
odevov Vierka, Pohostinstvo Bocian a –
Poznámka: milí rodičia, v knižnici mi ostalo veľa umelohmotných nádob od koláčikov, pulóvrik s koníkom (jednorožcom?? a ponožky, všetko je nachystané, kedykoľvek počas otváracích hodín si môžete po
tieto zabudnuté veci prísť ( pondelok : 15 – 17 , streda: 16 – 18).
J ana Gazd o vá
Knižnica Plavecký Štvrtok
Štvrtčan
Čitateľské centrum v materskej škole
V materskej škole sa nám za finančnej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia
podarilo vytvoriť si vlastné čitateľské centrum. Dňa 09.05.2013 sme ho uviedli
oficiálne do svojej činnosti a to za prítomností pána starostu, Ing. Ivana Slezáka,
pána Húsku – sprostredkovateľa projektu a slečny Bc. Janky Gazdovej, ktorá
deťom priniesla knihu a prečítala im z nej rozprávku. Taktiež si mali možnosť
rodičia prezrieť výstavu pod názvom ,,voľakedy a dnes“ a možnosť zakúpiť knihy
pre svoje deti. Myšlienka realizácie tohto projektu a jeho cieľ spočíval v snahe
zlepšiť kvalitu prostredia pre výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole. Prostredníctvom kníh podnecovať u detí obrazotvornosť, rozvíjať fantáziu, myslenie,
aktívne počúvanie a porozumenie, komunikáciu. Prispievať k intimite chvíľ
strávených s rodičmi, či učiteľkami. Rozvíjať prostredníctvom knihy kultúrnu
gramotnosť detí. Najosvedčenejšou metódou, ako získať dieťa za čitateľa knižnice, je zaujať ho už v rannom veku. Je vhodné citlivo a nenásilne pestovať u detí
lásku ku knihám, k umeleckému dielu a ilustráciám. Dospelí sú tí, ktorí ich to
dokážu naučiť, teda sprostredkovať im umenie cez živé slovo. Vtedy dochádza
k prvotnej manipulácii s knihou, sústredenému prezeraniu obrázkov a počúvaniu dospelého interpreta, ktorý číta a rozpráva. Je to v záujme posilňovania
ich duševného zdravia, rozvoja myslenia, predstavivosti, fantázie, ich emocionálneho sveta, ale aj morálnych a estetických postojov a estetického cítenia.
Faktom je, že v súčasnosti má čoraz viac detí rozličné emocionálne problémy.
Ich príčiny bývajú rôzne – rýchle životné tempo spojené so stresom, nedostatok
Poďakovanie
Žijeme v čase, keď sa vo všetkých oblastiach prejavuje nedostatok finančných prostriedkov. Výnimkou nie je ani školstvo. Každá škola by určite rada
prijala finančnú injekciu, aby sa skvalitnil edukačný proces, spríjemnilo sa
a zmodernizovalo prostredie, v ktorom deti strávia väčšiu časť dňa. A preto
s veľkou vďakou prijímame skutočnosť, keď sa nájde človek, respektíve ľudia,
ktorým bije srdiečko na tom správnom mieste. Ktorí pochopia vážnosť situácie a nie sú im ľahostajné potreby detí. Takouto je i Nadácia Volkswagen
Slovakia, ktorá podporila našu snahu o skvalitnenie prostredia materskej
školy a podporila projekt pod názvom ,,Vráťme deti ku knihe“, prostredníctvom ktorého sme zrealizovali v priestoroch materskej školy čitateľské
centrum pre deti a ich rodičov. Projekt ,,Vráťme deti ku knihe“, je vo veľkej
miere zameraný na rozvoj predčitateľských kompetencií detí predškolského
veku. Umožňuje deťom pravidelné stretávanie sa s knihami, čo je jeden
z mnohých vhodných spôsobov uvádzania detí do literárnej gramotnosti.
Exkurzia v Rakúsku –
Burgenland
Predškolská výchova sa uskutočňuje v materských
školách buď celodenného, alebo poldenného
charakteru. V súčasnosti má rakúska školská
výchova štátne a súkromné materské školy, ktoré
navštevujú deti do 6 rokov. Predškolská výchova
nie je súčasťou školského systému, na predškolskú
výchovu sú určené materské školy pre deti od
3-6 rokov. Dňa 02.05.2013 sa v rámci projektu
7
rodičovskej pozornosti,
nadmerné sledovanie
televízie, neprimerané
podnety z niektorých
počítačových hier, alebo
internetu, cynické prezentovanie negatívnych
javov v médiách, absencia citovej výchovy a iné.
Samozrejme, ani knihy
nespĺňajú vždy estetické
kritéria a mnohé môžu
negatívne ovplyvniť vkus dieťaťa. Múdrym výberom kníh, systematickou
citlivou prácou však možno s detí vychovať vnímavých čitateľov. A toto je i náš
cieľ. Pevne veríme, že práve možnosť dieťaťa pravidelného každodenného stretu
sa s knihou, nadobudnuté skúsenosti a zážitky, budú pre deti nezabudnuteľné.
Veríme, že tento projekt bude pomáhať našim deťom zdokonaliť svoje budúce
pisateľské a čitateľské zručnosti, a tak veľmi ako sa im páčia pravidelné strety
s knihou, sa im bude páčiť aj experimentovanie s písanou podobou jazyka.
Na záver by som chcela poďakovať aj pánovi Pavlovi Smolárovi, ktorý nám
pomohol pri konštruovaní skriniek a detskej sedačky v našom centre.
M g r . M o nika M a s ar o vič o vá
Časté zážitky s knihami a rozmanitými tlačovinami podporujú záujem detí
o čítanie a písanie. Vytvorenie čitateľského centra v priestoroch materskej
školy a zakúpenie nových publikácii pre deti, motivovalo aj pedagogických zamestnancov k aktivite a napredovaniu v danej problematike. Časté
sledovanie televíznych relácii postupne nahrádzame príjemným posedením
v novom čitateľskom centre pri knihe.
Veríme, že aj tento projekt napomôže deťom zdokonaliť svoje budúce
čitateľské a pisateľské zručnosti, že tak ako sa im veľmi páčia spoločné návštevy v čitateľskom centre a práca s knihou, sa im bude páčiť aj experimentovanie s písanou podobou jazyka.
Všetkým, ktorí nám pomohli pri naplnení
nášho cieľa, patrí naša veľká vďaka.
Za deti a kolektív MŠ
M g r . M o nika M a s ar o vič o vá
riaditeľka
„Gesunde Kindergarten Burgenland“ uskutočnila
prostredníctvom organizácie OMEP pre učiteľky
MŠ exkurzia v materských školách v Burgenlande. Z Materskej školy Plavecký Štvrtok sa tejto
exkurzie zúčastnili Mgr. Monika Masarovičová
a Lenka Karmanová. Cieľom tohto podujatia bolo
oboznámiť učiteľky MŠ so systémom výučby
a vzdelávania, odborného usmerňovania, administratívneho a finančného riadenia materských škôl
v Burgenlande. Účastníci tohto podujatia navštívili
Materskú školu v Kitsse, kde nás privítala pani riaditeľka Klara Wenth, ktorá nám priblížila fungovanie v ich materskej škole. V tejto materskej škole
mali asi 80 percent detí zo
slovenských rodín. Druhú
zastávku sme mali v Materskej škole v obci Pama,
kde sme sa stretli s pani
riaditeľkou a tiež koordinátorkou projektu ,,Gesunde
Kindergarten Burgenland“,
ktorá nám tento projekt
priblížila. Škola je zameraná
na zdravé stravovanie,
učitelia vydávajú publikáciu
k zdravej strave. Spôsob
stravovania je iný ako
u nás, deti si desiatu nosia
z domu a tiež niektoré deti
si rodičia i na obed berú
domov, pre ostatné sa varí
v materskej škole. Navštívili sme aj materskú
školu v Neusiedleri s Montessori pedagogikou,
ktorá je viac filozofiou výchovy a vzdelávania,
ako metódou. Prostredie v tejto materskej škole
nás veľmi zaujalo, bolo podnetné, farebné, veľa
svetla/steny tvorilo vo veľkej miere sklo/, deti mali
dostatok pomôcok, mali vytvorené prechodné
triedy na jednotlivé aktivity. Napríklad trieda na
vedu, trieda na matematiku a iné. Deti sa podieľajú
na všetkých činnostiach v materskej škole, či
už je to príprava jedla, po jedle si upracú riad.
Zaujímavosťou bola príprava narodeninovej oslavy
v materskej škole. Oslávenec si vyberie 12 detí,
ktoré na oslave chce mať. Spolu si v kuchynke pripravia a upečú koláč na oslavu, pripravia si servis
a až potom prebieha oslava. Dieťa dostane darček
aj od škôlky, jeho výber záleží od momentálnej
témy. Posledná materská škola, ktorú sme navštívili bola príkladom typickej škôlky v Rakúsku, tu
nás opäť sprevádzala pani riaditeľka, ktorá nám
materskú školu poukazovala a oboznámila nás s jej
fungovaním. Učiteľky materských škôl zo Slovenska mali možnosť vymeniť si skúsenosti so svojimi
kolegyňami z Rakúska a tiež získať nové poznatky
a postupy z praxe materských škôl. Únavný, ale
veľmi zaujímavý deň sme zakončili v Neusiedli pri
Neziderskom jazere na obede, kde bolo počuť, že
tento deň zaujal všetkých, pretože hlavná téma
každého rozhovoru, bola školstvo v Rakúsku.
M g r . M o nika M a s ar o vič o vá
Štvrtčan
8
Čo nové v škole
V apríli sme sa so žiakmi tretieho až
piateho ročníka zúčastnili exkurzie do
Bratislavy. Cieľom našej exkurzie bola
návšteva divadla a múzea pedagogiky.
Pozreli sme si divadelné predstavenie
v Malej scéne – rozprávky Trojruža
a Maťko a blázni. Boli to dve rozprávky,
v ktorých zvíťazilo dobro nad zlom
a pre divákov vyplynulo ponaučenie.
Navštívili sme aj obchodné centrum
Eurovea, poprechádzali sme sa po
nábreží, pripomenuli si významnú
osobnosť našich dejín M. R. Štefánia.
Potom sme sa previezli autobusom do
Petržalky, kde sme navštívili Múzeum
školstva a pedagogiky. Tu zažili žiaci
interaktívnu vyučovaciu hodinu. Lektor
nám porozprával, ako sa učilo v prvom
slovenskom Gymnáziu v Revúcej
a zapájal žiakov do rôznych rolí. V skupinách riešili rôzne úlohy a hlavolamy.
Pre žiakov to bol nevšedný zážitok.
Deň HaZZ
Patrónom hasičov je svätý Florián. Meno Florián pripadne
v kalendári na deň 4. máj. Každoročne v prvý májový týždeň
Hasičský a záchranný zbor v Malackách pripravuje pre žiakov
ukážky svojej činnosti. Je to medzi žiakmi obľúbené podujatie,
pretože majú možnosť oboznámiť sa okrem ukážok aj s technikou, ktorú hasiči používajú. Zaujímavá je najmä pre chlapcov
možnosť posedieť si v kabíne auta, vyskúšať si svoje zručnosti
pri hasení a iné atraktívne ukážky. Sme vďační hasičom za takéto
podujatie.
E.C.
Deň polície
V rámci Dňa polície sme sa so
žiakmi zúčastnili 23. apríla 2013
podujatia, ktoré pripravili pre
žiakov nášho okresu členovia policajného zboru v zámockom parku
v Malackách.
Podujatie pozostávalo z ukážok
policajných činností: výcviku
psov – kynológie, ukážky jazdeckej
polície – zásahu na koňoch a nasadenia pohotovostného útvaru,
známeho pod názvom kukláči.
U žiakov sa toto podujatie stretlo
s veľkým ohlasom.
Žiaci našej školy sa 9. mája 2013 zúčastnili
obvodného kola detskej dopravnej súťaže „Na
bicykli bezpečne“, ktorá sa uskutočnila v Lábe.
Školu reprezentovali žiaci piateho ročníka:
Enriko Jankovič, Tomáš Salay, Viera Balážová a Rozália Salayová. Súťaže sa zúčastnilo
šesť družstiev, ktoré si medzi sebou zmerali
sily v dvoch súťažných disciplínach. Najskôr
musel každý účastník súťaže vypracovať
test z pravidiel cestnej premávky. V teste si
žiaci preverili svoje znalosti o dopravných
značkách, dopravných predpisoch a povinnej
výbave bicykla. Po vypracovaní testov sa každé
družstvo zúčastnilo druhej súťažnej disciplíny
– jazdy zručnosti, ktorá bola pre niektorých
žiakov veľmi atraktívna. Úlohou pretekárov
bolo zdolať prekážkovú dráhu na bicykli s čo
najmenším počtom trestných bodov v čo
najlepšom časovom limite. Nášmu družstvu sa
v súťažných disciplínach veľmi nedarilo. Žiaci
sa umiestnili na šiestom mieste, ale aj tak si zo
súťaže odniesli príjemné pocity a pekné vecné
ceny. Boli radi, že sa súťaže mohli zúčastniť
a získať tak nové skúsenosti a zážitky.
M g r . Gi l o vá ,
zástupkyňa riaditeľky
9
Deň otvorených dverí
Exkurzia
Detská dopravná súťaž
„Na bicykli bezpečne“
Štvrtčan
Mladý záchranár CO
Dňa 29. mája 2013 súťažilo družstvo žiakov našej školy v zložení
Jeremiáš Zeman, Tomáš Salay, Alžbeta Biháryová, Simona
Siposová v obvodnom kole „Súťaže mladých záchranárov civilnej
ochrany“. V areáli zámockého parku v Malackách odviedli
snaživý výkon. V praktickej časti sa vyrovnali najlepším. Na
poslednom desiatom mieste sa umiestnili preto, že nezvládli
vedomostný test a zlyhali v streľbe zo vzduchovky. Treba poznamenať, že v štartovom poli boli najmladší. Ocenenie a pochvalu
si zaslúžia za snahu v príprave, a v samotnej súťaži a za vzorné,
disciplinované a sympatické vystupovanie.
M g r. J án F i s cher
Deň matiek
Pri príležitosti Dňa matiek nacvičila pani učiteľka Mandráková program,
v ktorom vystúpili žiaci literárno-dramatického krúžku. Navštevujú ho
žiaci prvého až piateho ročníka. S pásmom poézie a tancov sa predstavili žiakom a učiteľom v škole. Vystúpenie mali aj v klube dôchodcov
v budove školy, ktorého vedúcou je pani Aurélia Míznerová. Program bol
veľmi pekný. Pani učiteľka sa postarala nielen o nacvičenie programu, ale
sama zhotovila aj kostýmy a rekvizity. Vedenie školy jej aj touto formou
ďakuje za vynaložené úsilie.
Príprava projektu
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a ROCEPO Prešov v spolupráci so Základnou školou
v Plaveckom Štvrtku pripravujú Projekt celodenného výchovného systému (CVS) v rámci NP „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK 1“. Podobný projekt sa realizuje na 200 základných
školách na východnom Slovensku. V rámci prípravy projektu sa pedagogický zbor v dňoch 30. – 31. mája
2013 zúčastnil pracovnej cesty do ZŠ Veľký Šariš a ZŠ Ivana Krasku v Trebišove. Cieľom bolo pozrieť si
priestory ZŠ, v ktorých sa realizuje CVS a pohovoriť si so žiakmi a pedagógmi, ktorí boli prítomní na
hodinách v rámci vyučovania i v rámci realizácie záujmovej činnosti (krúžkov) v popoludňajších hodinách. Na základe praxe v oboch školách možno povedať, že pre úspešnú realizáciu v našej škole je treba
najmä: – dobrá spolupráca so samosprávou, štátnou správou (ÚPSVaR) a CPPPaP,
- spolupráca s rodičmi (dozor asistentov z radov rodičov),
- vytvoriť záujmové útvary, ktoré by zaujali našich žiakov a pre ktoré majú predpoklady (praktické zručnosti, dramatické, tanečné, výtvarné a športové),
Návšteva splnila účel. Pedagógovia videli na vlastné oči, ako môže spolupráca rodičov so školou pozitívne
ovplyvniť disciplínu žiakov. Dôležitá je tiež promptná spolupráca sociálneho odboru Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny s rodinou a školou. Ak sa to dá na východe Slovenska, malo by sa to dať aj na západe Slovenska.
E.C.
Po roku sme Vám opäť otvorili naše brány a privítali sme Vás na našej farme v Plaveckom Štvrtku.
V piatok 7. júna prišlo 430 malých návštevníkov
z okolitých základných a materských škôl. K detskej
zvedavosti, bezprostrednosti a radosti sme pridali
zábavné atrakcie. Deti mali možnosť jazdiť na koníkoch, či poníkoch, súťažiť, kto vyzbiera najviac cukríkov v kontajneri plnom obilia a taktiež si vyskúšali
dojenie umelej kravičky. Možnosť sedieť v kabíne
stroja, ktorého len koleso má dvojnásobnú výšku
ako dieťa, bola pre nich nezabudnuteľným zážitkom. V sobotu 8. júna po niekoľkých dažďových
dňoch prišlo krásne slnečné počasie a s ním 630
návštevníkov, ktorých zaujíma, čo sa na našej farme
deje a čo sa u nás po roku zmenilo. Naši hostia mali
možnosť prechádzať sa po celom areáli a kto mal
záujem o odborný výklad, mal možnosť prechádzky
so sprievodcom. Ten ich sprevádzal po teľatníku,
dojárni a maštaliach. Počas celého dňa nám hrala
hudba a všetci mali možnosť chvíľu sa ukryť pred
slnkom a oddýchnuť si. Hneď vedľa stánku s občerstvením bola príležitosť ochutnať syry vyrobené
z mlieka vyprodukovaného na našej farme, pozrieť
si niečo zaujímavé o produktoch z repky olejnej,
či repky cukrovej a v neposlednom rade sa niečo
dozvedieť o bioplynovej stanici. Reakcie, ktoré
sme si mali možnosť prečítať v knihe návštev nás
Anketa
obávam toho, že si raz budeme hovoriť „aj my sme
to mohli mať.“
V sobotu 8.6.2013 sme na Dni otvorených dverí
na farme FirstFarms v Plaveckom Štvrtku privítali
približne 650 návštevníkov. Spýtali sme sa Vás, čo
si myslíte o bioplynovej stanici.
5. Mne sa to páči.
Využíva zdroje na
prírodnej báze. Je
to ekologickejšie
a šetrnejšie.
ekonómka
1. Zatiaľ sme
o bioplynke veľa
nepočuli. Ťažko
si utvoriť názor
na niečo, čo veľmi
nepoznáme.
2. Je to dobré.
Počul som, že to
dokáže spracovať
odpad, napríklad
z Tesca z pomarančov.
3. Neviem o čo sa
jedná. Chcela som
si vypočuť prednášku pri prvom
stánku, ale s deťmi
sa to nedá. Tie len
za zvieratkami.
4. U nás v dedine
je toto citlivá
téma. Jedni sú za
bioplynku, lebo sa
im páči recyklovanie odpadu, či
možnosť zbavenia
sa vlastného
bioodpadu bez
zaťaženia prírody. Druhí majú obavy, že vstupná
surovina sa z hnojovice, hnoja a krmiva môže
zmeniť na živočíšnu. Možno keby sa spýtali kompetentných, tí by im povedali viac o konkrétnom
projekte a ich obavy by sa rozplynuli. Ja sa skôr
6. Ja mám názor
kladný. Bol som
ešte v roku 1993
na Morave. Bežalo
tam družstvo na
špičkovú energiu
tým, že mali
vlastnú bioplynovú stanicu.
Robili si vďaka nej úspory a mohli tak pridať
napríklad na výplaty.
Počula som o tom dávnejšie na zastupiteľstve.
Je treba využiť všetko. Aj odpad. Však keď to má
ísť ako sa hovorí do luftu.
7. Viem, že veľa
ľudí sa toho
obáva. Nevedia,
čo majú od bioplynky očakávať
a z neinformovanosti možno
budú hovoriť to,
čo nie je pravda.
8. Je to dobré.
Musíme ísť
s dobou. Odpad
sa zužitkuje
a ešte sa aj
z neho vyrobí
dobré hnojivo.
anketa+fotografie:
F ir s t F arm s
veľmi potešili, dodali nám chuť do práce a ďalšieho
zveľaďovania našej farmy. Ďakujeme za návštevu
a tešíme sa na Vás opäť o rok.
F ir s t F arm s A g ra M s . r . o .
Jún – mesiac
poľovníctva a ochrany
prírody
V tomto roku si pripomíname 20. výročie
„MESIACA POĽOVNÍCTVA A OCHRANY
PRÍRODY“. Každý člen SPZ chápe svoju úlohu
chrániť zver a prírodu po celý rok. Mesiac jún
je obdobie, pre ktoré je charakteristický vznik
nového života v prírode, mesiac privádzania
mláďat pernatej a srstnatej zveri. Obzvlášť
v tomto období potrebuje zver v prírode pokoj
a intenzívnu ochranu (z kroniky PZ Sokol).
Poľovníci PZ SOKOL preto apelujú na
občanov, aby v tomto období vzniku novej
generácie zveri nepúšťali svojich psov voľne
pobehovať v prírode.
Tieto, ale i ďalšie otázky súvisiace s júnom
– mesiacom ochrany prírody, revíru a starostlivosti o zver si budú členovia PZ SOKOL
pripomínať na slávnostnej členskej schôdzi na
Šipolte.
O histórii Poľovníckeho združenia SOKOL
v Plaveckom Štvrtku Vás oboznámime v najbližšom vydaní ŠTVRTČANA.
(VZ)
Štvrtčan
10
Okienko do N E Z Á B U D K Y
Dnešné okienko otvoríme najhorúcejšou novinkou. Naša NEZÁBUDKA má nového lídra.
Je ním Ferko Lipár a Anna Kocíková. K tejto
zmene došlo po tom, čo sme si povedali, že doživotnú funkciu má iba pápež.
Odchádzam z tohto postu s dobrým pocitom.
Bola som jednou zo zakladajúcich členov klubu
a som presvedčená, že sme urobili kusisko dobrej
práce. Začínalo nás iba pár, ale naša činnosť
a aktivity postupne prilákali ďalších. Začínali sme
v malinkom kumbálku v EKO
centre. Tak, ako nám tam bolo
tesno, tak sme si boli skutočne
blízki. Rýchlo nás pribúdalo
a keď nás bolo 12 tak 13. sa už
nezmestil. Presunuli sme sa
do priestoru pred kuchynkou,
ale i tam sme často museli
priniesť ďalší stôl a stoličky.
Tešili sme sa z každého
nového člena. Skutočnosť bola
Deti a ženy sa zišli
pri vode
MsO SRZ Záhorie a Obvodná
organizácia SRZ Plavecký Štvrtok
– Láb už tradične začiatkom mája
organizujú rybárske preteky na Pies-
taká, že kto sa raz prišiel „pozrieť“,
už u nás zostal. V súčasnosti,
keď robíme slávnostné stretnutie
a čakáme všetkých, tak si musíme od
obce prenajať veľkú sálu. A to je náš
úspech, ktorý nás teší.
Staré príslovie hovorí, že „Nová
metla dobre metie“. Tak čakáme
od Ferka nové nápady, zaujímavejší
program a verím, že
posunie našu úspešnú NEZÁBUDKU vpred. Prajem mu veľa
úspechov!
Čo je nové od poslednej informácie :
nn
Pravidelne sme sa stretávali
každý pondelok a stredu v klubovni.
nn
Parádne sme oslávili našich
milých jubilantov Aničku a Lojzka
Beňovcov.
kovni v Plaveckom
Štvrtku. V dňoch 4.
a 5. mája sa brehy
jazera zaplnili desiatkami detí a žien
s udicami a ostatným rybárskym
náradím, aby si
zmerali sily v tomto peknom športe.
Na záver každej
súťaže tí, ktorým sa
darilo najviac, získali od organizátorov hodnotné ceny.
Avšak najdôležitejšie bolo, že všetci
účastníci strávili pekný deň pri vode
a v prírode a nechýbala ani radosť
z väčších, či menších úlovkov.
R edakcia
Foto: Karol Chmela
Štvrtčan
nn
V hojnom počte
sme sa zúčastnili na
brigáde organizovanej
obcou v rámci Dňa zeme.
nn
Morálne sme
prišli podporiť našich
hasičov pri stavaní máje
a pripravili sme stuhy na
jej výzdobu.
nn
Zúčastnili sme
sa na oslave z príležitosti
Dňa matiek, ktorú pripravila kultúrna komisia.
nn
22. mája sme
mali prvú guláš párty v tomto roku. Opäť sme
mali od rybárov zapožičanú chatu pri jazere.
Ani nemusím písať, že kuchármajstri boli
Lenka a Rudko Brunovský a že guláš bol vynikajúci. I tentokrát sme mali šťastie na počasie,
takže párty „ako vyšitá“.
nn Čakáme na teplejšie počasie, aby sme si zasa
mohli užiť termálne kúpalisko. I keď je voda
teplá, je príjemné po kúpeli sa vysušiť na
slniečku. Veríme, že to bude už skoro.
Z uzana
Deň Zeme
Po dlhej zime konečne prišla jar. Ešte predtým ako sa
začína príroda prebúdzať,
je správny čas na jarné
upratovanie. Pri príležitosti
Dňa Zeme sme si v Plaveckom Štvrtku zopakovali
minuloročnú brigádu
a dokončili práce v lese
„za Doležalkou.“ Tak ako
v roku minulom, i táto jar
bola z hľadiska upratovania
prírody úspešná. Vyčistili
sme lesík pri telekomunikačnom stožiari, z ktorého
sme povynášali pneumatiky, chladničkovú skriňu
a okrem iného posteľ.
Ďalšia skupina brigádnikov vyzbierala špinu z časti
lesa smerom k chatám. Naplnili sme 6 kontajnerov odpadu a cca 20 pneumatík bolo odvezených na Zberný dvor. Veľmi ma potešilo, keď
som videla medzi brigádnikmi rodiny s deťmi.
Tohtoročná účasť detí bola úžasná a aj vďaka nim
sa niesla lesom výborná atmosféra. Pripomínalo
mi to známu pesničku zo škôlky „ ... všetci radosť
z práce majú a slniečko sa len smeje ...“
Pri vstupe do lesa, od hlavnej cesty, sme
ešte pred brigádou odstránili náletové dreviny,
choré a mŕtve stromy. Brigádnici tento úsek
vyčistili a pomocou bagra sme vybrali korene.
Po navezení zeminy a úprave terénu sme na
záver vysadili nové stromčeky: brezu, lipu,
jarabinu, javor a ker aróniu. Podarilo sa nám
ozdraviť a skrášliť pekný kúsok nášho životného prostredia.
Ďakujem všetkým, ktorí sa v priebehu
roka akokoľvek pričinili a pomohli mi zmeniť
pôvodný, veľmi smutný stav tohto lesa.
Z uzana
Ondriaš o vá
Fotografie z brigády: http://www.obecplavecky­
stvrtok.sk/o-obci/fotogaleria/zivotne-prostredie
Hasiči začali ...
Po zimných mesiacoch strávených v zbrojnici údržbou, opravami techniky a výzbroje sa príchodom
jari začína rušnejší život aj našim hasičom. Pri
oteplení a vyschnutí pôdy začínajú výjazdy k vypaľovaniu trávy a do lesov. Tak aj tohto roku vyšli už
v apríli 3 krát, raz z toho zasahovali v Lábe.
Dňa 10. mája už to bolo vážnejšie. V lese
za vodárňou sa likvidácie požiaru zúčastnilo 7
hasičských vozidiel. Okrem toho sa začína aj
športová časť činnosti. V mesiaci máj nás čakal
náročný program. 18-tého sme sa zúčastnili
Previerok pripravenosti hasičských zborov
okresu Malacky v Rohožníku. Družstvo našich
mužov obsadilo výborné 2. miesto, žiaľ ženy sa
nezúčastnili pre rôzne prekážky. Z Rohožníka
sme sa i s viacerými družstvami presunuli do
Lábu, kde sa konal Memoriál T. Ondroviča. Tu
už sme podali slabší výkon a obsadili 6. priečku.
O týždeň neskôr sme usporiadali súťaž „o Pohár
starostu“ na tréningovom ihrisku. Zúčastnilo sa
12 mužských a 4 ženské družstvá. Tento raz sa
podarilo prelomiť zakliatie domácich družstiev
a zvíťazili naši chlapci. Nastúpili aj naše dievčatá
a obsadili krásne 2.miesto. Podujatie sa konalo
v rámci Branno-športového dňa pod záštitou
starostu obce Ing. Ivana Slezáka. Tento vyjadril
spokojnosť s úrovňou a priebehom aj na záver pri
odovzdávaní cien zúčastneným. Myslíme, že sa
nám celá akcia podarila organizačne dobre zabezpečiť a spokojní boli všetci zúčastnení. Ďakujeme
svojím priaznivcom aj ostatným, ktorí navštívili
toto podujatie.
Výbor DHZ
Neprehľadná cestná
komunikácia
Začiatkom apríla sme po odstránení náletových drevín v lese pokračovali pri techPlávajte v čistej vode a užívajte si maximálne pohodlie, ktoré prinánicko-prevádzkovej budove Nafty. Druhý
ša bio-bazén. Na rozdiel od chemicky čisteného bazéna je bio-baenvironmentálny projekt „Neprehľadná cestná
zén úplne bez chemikálií. Prírodné bazény majú výhody konvenčných
bazénov, ale zároveň rešpektujú životné prostredie a Vaše zdravie.
komunikácia“ bol zameraný na sprehľadnenie
Bio – bazény pracujú na báze vlastného čistenia vody, čo zabezpecesty od Nafty ku kaplnke. Zrezali sme konáre
čujú vodné rastliny vo filtračnej časti biobazéna. Ak k tomu pridáme
stromov, ktoré ohrozovali elektrické vedenie
okolitú prírodu, krásu kvitnúcich lekien, budete sa cítiť príjemne a sviežo.
a taktiež ako v lese, i v tejto časti našej dediny
sme odstránili choré stromy a nežiaduce kríky.
Bager, ktorý nám pomáhal počas brigády v lese
pokračoval v rovnakých prácach aj pri budove
Privítame Vás na Kamennom Mlyne v Bio-bazéne Borovica
Nafty. Spoločne s ďalším strojom vyberali
80 metrov zdravého kúpania, krásne pláže, relax, občerstvenie v tieni borovíc...
pne s koreňmi zrezaných drevín. Nasledujúcu
sobotu po brigáde v lese sa konala ďalšia akcia
pri Nafte. Vzhľadom na nízky počet brigádnikov nebolo v našich silách upraviť celý úsek
najsympatickejšie miesto pre Váš relax
po oboch stranách cesty. Avšak táto hŕstka
www.kamennymlyn.sk, tel. 0347793279
ľudí v dobrej nálade naplnila kontajner odpadu
a urobila pekný kus práce.
Po koreňoch zostali jamy a terén bol
celkovo veľmi nepekný, preto sme sa rozhodli
naviesť zeminu a výsledok nášho snaženia
môžete posúdiť sami.
Samostatne by som chcela poďakovať
ľudom, ktorí si našli čas a prišli mi pomôcť na
obe brigády.
Z uzana
Ondriaš o vá
Otvárame 1.júla 2013
Kamenný Mlyn
Fotografie z brigády: http://www.obecplavecky­
stvrtok.sk/o-obci/fotogaleria/zivotne-prostredie
11
Štvrtčan
12
Mravenčárska míla
nesklamala
K veľmi vydarenému branno-športovému dňu obce
Plavecký Štvrtok prispel aj 27. ročník „Mravenčárskej míle“, ktorá sa uskutočnila 25.5.2013 na
štadióne v Plaveckom Štvrtku. Atletické preteky
konané pod záštitou nášho športového klubu
okrem toho, že sú súčasťou seriálu „Grand prix
Záhoria“, boli po druhý krát zaradené aj do seriálu
„Moravsko – Slovenského bežeckého poháru 2013“.
Ohlasy po skončení pretekov nasvedčujú, že sa
podarilo udržať vysoko nastavenú latku z predchádzajúceho ročníka. Trať merajúca 6150 metrov bola
zachovaná z minulého ročníka napriek nepríjemnému lesnému požiaru, ktorý vznikol dva týždne
štart kategórií dorastu a dospelých
PRECHODNÝ ROK
SA SKONČIL.
Seniori v rámci svojich možností:
Keďže počas zimy prišlo k niekoľkým závažným zmenám v kádri
seniorského družstva, dá sa povedať
že kvalitatívne sme nemohli
pomýšľať na tie isté pozície ako roky
predtým. Na prestup do Rakúska
odišiel Martin Baláž, na hosťovanie
do Veľkých Levár bol uvoľnený
na vlastnú žiadosť Tomáš Hájek,
hosťovanie u nás ukončil v zime
aj Jakub Nemec. Okrem toho sa
v prípravnom zápase s Kútami
vážne zranil kapitán Miro Beňa,
ktorý bol po operácii ramena nútený
vynechať celú jarnú časť. Vzhľadom
na tieto skutočnosti sme ukončili
hosťovanie v Kostolišti nášmu
mladému talentovanému futbalistovi
Jurajovi Miklušičákovi a z hosťovania v Malackách sa vrátil skúsený
Július Ludas. V jarnej časti sezóny
tak dostali oveľa viacej príležitostí
hráči z lavičky, ktorí mali možnosť
dokázať svoje kvality. Bohužiaľ do
našich plánov negatívne vstúpili
zranenia počas jarnej časti, ktoré
postihli našich skúsených hráčov
Kalanku, Juhasa, Kaina i Ďuricu,
ale aj disciplinárne tresty Remáka,
Horvátha a Zajíca. V zložení v akom
nastupovali naši hráči na jednotlivé
zápasy sa nám darilo striedavo.
Nakoniec sme obsadili ôsmu priečku
Noviny občanov obce Plavecký Štvrtok
pred pretekmi v danej lokalite. Za zvýšeného úsilia
organizátorov zo ŠK Plavecký Štvrtok a obecného
úradu sa trať podarilo včas pripraviť.
V kategórii dospelých sa pretekov zúčastnilo
spolu 70 bežcov, z toho 4 z Plaveckého Štvrtka.
V detských kategóriách sme zaznamenali oproti
minulému roku nárast záujmu, takže nám súťažilo
84 detí v siedmych vekových kategóriách. Z Plaveckého Štvrtka sa zúčastnilo 13 detských pretekárov.
Veľmi dobrú atmosféru sobotňajšieho
predpoludnia podporilo aj postupne zlepšujúce sa
počasie. Diváci si prišli na svoje čo sa týka úrovne
pretekov ale aj pri chutnom občerstvení z „Bufetu
štadión“ pani Hurtovej. Hodnotné ceny odovzdávali víťazom starosta obce p. Ivan Slezák
a športový riaditeľ ŠK Miloš Sládeček. Ceny pre
najstaršiu mužskú kategóriu odovzdal dlhoročný
riaditeľ pretekov p. Vincent Jelemenský. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom pretekov, hlavne
Alojzovi Puškáčovi za krásne moderovanie celého
podujatia, Miroslavovi Beňovi a Dominikovi
Hržičovi za prípravu trate a organizáciu pretekov
a aj rozhodcovskému tímu z BK Hodonín.
Podujatie sponzorsky podporili: OÚ Pl. Štvrtok,
ESKO Pl. Štvrtok, KOVEX Pl. Štvrtok, Mäso – údeniny Jozef Ivan, Občerstvenie ŠTADIÓN, Potraviny
OMEGA, Pekáreň Pl. Štvrtok, PIZZÉRIA Plavecký
Štvrtok, pohostinstvo BOCIAN, Potraviny
DANIELLE, p. Vajarský, p. Potocký, p. Guniš, p.
Stankovič, Včelárstvo ZAJÍČEK, p. Slezák, p. Havlík
Dušan ml. a p. Hlaváček.
Martin Klech v nasadení na trati
odovzdávanie pohárov hlavnej ženskej kategórii
tabuľky, čo asi zodpovedá kvalite
nášho kádra v jarnej časti sezóny.
Areál štadióna:
Negatívnym javom tohto roku je
neustále poškodzovanie ihriska
a krádeže materiálu zo strany
niektorých našich spoluobčanov,
ktoré poškodzujú náš klub. Potreba
oplotenia obecného areálu po
rekonštrukcii sa rieši príliš zdĺhavo,
pričom škody na majetku neustále
narastajú a rómski spoluobčania
si aj za asistencie obecnej a štátnej
polície robia na ihrisku čo chcú.
Dúfame, že sa ako nájomca s obcou
čo najrýchlejšie dohodneme na riešení aj tohto problému. Zatiaľ máme
prísľub na montáž kamery v rámci
obecného projektu, ale nepoznáme
termín realizácie.
I n g . M i l o š S l ádeček
Športový riaditeľ ŠK
Mládežnícke družstvá potešili:
Družstvo prípravky víťazom ročníka
2012/13. Pod vedením trénera
Miroslava Beňu a vedúceho družstva
Miroslava Šimeka sa naše družstvo
prípravky stalo víťazom práve skončeného ročníka.
Horný rad: z ľava Miro Beňa,
Gabriel Pavlík, Patrik Karman,
Matúš Jánoš, Andrej Šimek, Nikol
Chlepková, Miro Šimek, v strede
vzadu Miloš Sládeček. Dolný rad:
z ľava Timotej Dienes, Daniel
Benkovič, David Bartalský, Richard
Dienes, Marek Zeman, Denis Šimek.
Družstvo mladších žiakov
na treťom mieste
Aj družstvo mladších žiakov dosahovalo tohto roku potešujúce výsledky.
Pod vedením trénerskej dvojice
Milan Martinka a Vladimír Čermák
skončili na treťom mieste súťaže
Bratislava vidiek. Hráčsky káder tvorili: Juraj Klubník, Patrik Martinka,
Róbert Adamovič, František Bihari,
Daniel Sirota, Hugo Havlík, Matej
Bertalský, Ján Dufek, Lucia Čermáková, Karol Krajčír, Mário Rybár,
Samuel Gombár, Sabrina Petrušová,
Simon Farkas.
I n g . M i l o š S l ádeček
Športový riaditeľ ŠK
Foto: L. Krajčír
TABUĽKA — PRÍPRAVKA
1.Pl. Štvrtok 18 16
2.Láb 18 14
3.Rohožník 18 10
4.Jakubov 18 11
5.Vysoká p. M. 18 8
6.Zohor 18 7
7.Záh. Ves 18 7
8.Lozorno 18 5
9.Stupava 18 4
10.Sološnica 18 1
1
0
2
2
1
3
2
2
1
0
1
4
6
5
9
8
9
11
13
17
122:33
94:31
98:73
66:45
83:91
70:72
56:63
37:82
51:66
17:140
49
42
32
35
25
24
23
17
13
3
2
5
6
6
6
8
9
9
11
12
19
92:14
74:32
82:30
54:20
63:37
63:49
57:47
23:34
49:82
26:70
12:177
52
39
38
36
34
30
25
21
19
16
3
TABUĽKA — MLADŠÍ ŽIACI
1.Vysoká p. M. 20
2. . Pezinok 20
3.Pl. Štvrtok 20
4.Modra 20
5.P. Úľany 20
6.Vištuk 20
7.V. Leváre 20
8.Mariánka 20
9.Šenkvice 20
10.Limbach 20
11.Kuchyňa 20
17
12
12
11
10
9
7
5
5
4
1
1
3
2
3
4
3
4
6
4
4
0
ŠTVRTČAN, štvrťročník, Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 172, 900 68, IČO: 00305049,
ISSN 1338–9114, Evidenčné číslo: EV 3008/09. Šéfredaktor Ing. Ivan Slezák. Redakčná rada Eva Matlovičová,
Zuzana Roskopfová, Andrea Vyšváderová, Vojtech Zajíček. Tlač a realizácia: FO ART, s.r.o. Bratislava,
[email protected], www.obecplaveckystvrtok.sk.
Redakčná rada nezodpovedá za obsah jednotlivých článkov, príspevky neprešli jazykovou úpravou
Download

Štvrtčan číslo 2/2013 - Obec Plavecký Štvrtok