Štvrtčan
Štvrtčan
Štvrťročník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 1 • Ročník 7
1
Číslo 1
marec
2 0 1 3
Fašiangy, čierne stavby, škola...
Vážení spoluobčania,
opäť vychádza náš obecný časopis
ŠTVRTČAN, jeho prvé tohtoročné
číslo a ja sa Vám ako vždy prihováram s aktuálnymi informáciami. Sme
v období pôstu, ktoré nastáva po
období plesov, zábavy a karnevalov.
Aj v našej obci je už tradíciou ukončiť fašiangy tradičnými fašiangovými
slávnosťami. Tento rok sa opäť
vydarili. I keď sa o nich píše v iných
článkoch tohto vydania, predsa by
som chcel týmto spôsobom poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o ich
prípravu a samotný priebeh. Boli to
predovšetkým členovia Občianskeho
združenia ŠTVRTČAN, členovia
Kultúrnej komisie pri OZ v Plaveckom Štvrtku ako aj zamestnanci
obecného úradu. Prípravu zabíjačkových špecialít zabezpečil náš
podnikateľ p. Ivan Novotný a pridali
sa aj členovia PZ Sokol a MO SRZ
a p. Vajarský, ktorí obohatili ponuku
výrobkov a fašiangových špecialít.
Pravú fašiangovú náladu vytvoril
karnevalový sprievod a tradičné
pochovanie basy.
Poďme však k vážnejším témam,
ktoré trápia nás všetkých. Sú to
predovšetkým čierne stavby v určitej
časti obce. Som si vedomý toho, že
zatiaľ sa nenapĺňajú Vaše očakávania
v tom zmysle, že sa nedarí likvidovať
minimálne nepovolené stavby
v bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení. Žiaľ musím konštatovať, že stavebný zákon a ostatná
legislatíva skôr nahráva lajdákom
a tým, ktorí zákony nerešpektujú, ba
naopak ignorujú. Za obdobie čo sa
tejto téme spolu s mojimi spolupracovníkmi a poslancami vážne
venujeme, sme sa o tom niekoľkokrát presvedčili. V súčasnosti
napríklad čakáme na stanovisko
Obvodného úradu Bratislava, odbor
výstavby (bývalý krajský stavebný
úrad) na odvolanie, ktoré bolo
podané na naše rozhodnutie
o likvidácii jednej z čiernych
stavieb. V odvolaní je dokonca
spochybnená existencia
plynovodov a je spochybnený
územný plán obce. V tomto
smere je taktiež podaný i podnet na okresnú prokuratúru
zameraný na preskúmanie
právoplatnosti územného
plánu. Mňa okrem toho
zaráža skutočnosť, že nikomu
nevadí, že občania tam
Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari.
Redakcia
bývajúci sú ohrození na životoch,
ale každý hľadá kľučku v zákone, ako
sa vyhnúť búraniu. Ale viem prečo.
Lebo ak sa nebodaj „niečo“ stane,
tak zodpovedný bude predsa jednoznačne starosta. Možno sa nájde
nejaká poľahčujúca okolnosť a to je
všetko. Napriek všetkým prekážkam
budeme postupovať v tomto procese
a zariadime sa podľa rozhodnutí,
resp. stanovísk prokurátora, resp.
Obvodného úradu Bratislava.
Ďalší problém, ktorý zo dňa na
deň narastá, je v základnej škole,
ktorú ako všetci vieme, navštevujú
už len deti našej rómskej menšiny.
I keď Rómovia volajú po vzdelaní,
ktoré začína práve na základných
školách, podľa posledných aj
medializovaných udalostiach čoraz
viac som presvedčený, že deti našich
Rómov nechodia do školy preto,
aby sa učili. Zvládnuť správanie
žiakov v našej škole, je často nad
sily nielen učiteľov ale aj samotných
rodičov, čomu nasvedčujú aj čoraz
častejšie návštevy policajtov. Je to
veľmi smutné konštatovanie. Na
poslednom zasadnutí rady školy
sme spolu so zástupcami rodičov
hľadali možné riešenia, ako zastaviť
tento priam hrozivý stav. Je však
zrejmé, že akékoľvek opatrenia bez
právnych postihov žiakov, ktorí sa
nevedia vmestiť do kože a ich rodičov, nepomôžu. V súčasnej situácii
musia pomôcť aj ostatné štátne
inštitúcie, ako úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, ministerstvo školstva,
metodicko-poradenské inštitúcie,
pedagogicko-psychologické poradne
a podobne. S týmito inštitúciami
sme taktiež nadviazali spoluprácu.
Očakávame od nich aktívnejší prístup ako doteraz.
Vážení občania, v týchto dňoch,
keď čakáme príchod jari a krásnych
Veľkonočných sviatkov, zabudnime
načas na problémy a starosti. Tešme
sa opäť na jarnú pohodu a na radosť,
ktorá tieto pekné sviatky sprevádza.
Prajem Vám ich pokojné prežitie
s Vašimi najbližšími.
I N G . I VA N SLE Z Á K
starosta obce
Foto: Ing. Ivan Slezák: Fašiangy 2013
Štvrtčan
2
Obecné zastupiteľstvo rokovalo
V období od vydania posledného čísla našich
novín (4/2012) sa uskutočnili dve zasadnutia
obecného zastupiteľstva:
13. decembra 2012
Z tohto zasadnutia spomeniem tieto najdôležitejšie uznesenia. Uznesením č. 44/2012 bola
schválená posledná úprava rozpočtu r. 2012.
Rozpočet Úprava
na rok
rozpočtu
2012 v € k 27.6.2012
Príjmy spolu
1 080 075 1 144 780
Bežné príjmy
1 029 605 1 080 710
Kapitálové príjmy
0
13 600
Finančné operácie príjmové
50 470
50 470
Výdavky spolu
1 078 354 1 131 790
Bežné výdavky
1 029 754 1 068 190
Kapitálové výdavky
48 600
30 000
Finančné operácie výdavkové
0
0
Hospodárenie obce
1 721
12 990
Uznesením č. 45/2012 bol schválený rozpočet na
r. 2013. Jeho hlavné položky sú:
Rozpočet na rok
2013 v €
Príjmy spolu
1 074 315
Bežné príjmy
1 034 315
Kapitálové príjmy
0
Finančné operácie príjmové
40 000
Výdavky spolu
1 044 315
Bežné výdavky
1 034 315
Kapitálové výdavky
10 000
Finančné operácie výdavkové
0
Hospodárenie obce
30 000
Uznesením č. 47/2012 až 52/2012 boli schválené Všeobecne záväzné nariadenia o miestnych
daniach a poplatkoch.
Ďalej bol schválený zámer odpredaja pozemkov v chatovej osade (Uznesenie č. 55/2012).
Jedná sa o pozemky zastavané chatami žiadateľov.
Cena za m2 bola schválená vo výške 40,- € (Uznesenie č. 56/2012).
Úprava
Toto zasadnutie obecného
rozpočtu
zastupiteľstva sa venovalo aj zmek 13.12.2012 nám spoločnosti PS Kábel s r.o.
1 208 695
Na vlastnú žiadosť bola odvo1 148 634 laná konateľka PS Kábel spol.
9 591
50 470 s r.o. p. Daniela Švajdlenková
1 208 507 a zvolená bola nová konateľka p.
1 144 007 Iveta Trepáková. Obecné zastupi64 500 teľstvo zároveň zobralo na vedo0 mie záujem spoločnosti PS Kábel
188 s r.o.- uzatvoriť novú zmluvu na
zabezpečenie servisných prác.
Uznesením č. 60/2012 obecné zastupiteľstvo
taktiež odporučilo zvýšiť poplatok za užívanie
káblovej televízie zo sumy 52,- € na sumu 59,- €
za rok.
7. februára 2013
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
vyhlásilo deň volieb hlavného kontrolóra Obce
Plavecký Štvrtok na deň 26. marca 2013. Dôvodom na vyhlásenie volieb je ukončenie funkčného
obdobia súčasnej hlavnej kontrolórky.
(IS)
Komunálny odpad a triedený odpad v obci
ZBERNÝ DVOR bude
od 1. apríla 2013 otvorený:
Pondelok
Streda
Sobota
13,30 – 14,30
16,00 – 17,00
9,00 – 10,00
Od 1. januára 2013 vstúpila do platnosti novela zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
Z tejto novely vyplývajú mestám a obciam viaceré povinnosti. Okrem bežného triedenia odpadov ako sú plasty, papier, sklo,
elektroodpad, je obec povinná
zaviesť aj zber biologicky rozložiteľného odpadu. Držiteľom
odpadu je obec a tá musí mať
prehľad o celom jeho materiálovom toku až po finále zhodnotenia odpadu. Nezastupiteľnú
úlohu v celom procese triedenia
a recyklácie odpadu majú zberné miesta – zberné dvory.
Aj v našej obci môžu občania na zberný dvor do určených kontajnerov odkladať použitý kuchynský olej, ďalej použité šatstvo a obuv, elektroodpad
a drobný stavebný odpad. Na
cintoríne je zasa umiestnený červený kontajner na použitý vosk zo sviečok a kahancov.
Okrem bežného komunálneho odpadu je v obci zavedený aj
triedený odpad plastov, papiera
a skla, ktorý zabezpečuje firma
MARIUS PEDERSEN. Občania dostali do svojich domácností harmonogram rozvozu tohto odpadu a zároveň aj vrecia na
to určené. Prázdne vrece dostane na výmenu domácnosť, ktorá v deň vývozu vyloží plné vrece. Sklo môžu občania odkladať
do zelených kontajnerov rozmiestnených v obci. Myslíme si,
že triedený odpad plastov a papiera v našej obci celkom slušne funguje.
Občania nemajú žiadne náklady na tento zber, vývoz, dopravu a náklady na vrecia financuje obec. Slabšie sa ale rozbieha
triedenie použitého kuchynského oleja z domácností. Olej
môžu občania nosiť aj na obecný úrad. Firma LADISCO, ktorá
nám ponúkla spoluprácu a vykupovanie použitého oleja ho ďalej recykluje a zabezpečuje jeho
použitie ako surovinu na výrobu bionafty.
Recyklácia by mala byť
bežnou súčasťou nášho kaž­
dodenného života. Znovu využívanie surovín znamená menej
odpadu, čistejší vzduch, viac zelene a omnoho zdravšie životné prostredie. Každý z nás môže
k tomu prispieť.
Termíny triedeného zberu
papiera a plastov na rok 2013
Plasty Papier
Január
10
Február
14
25
Marec
Apríl
Máj
Jún Júl
August
September
Október
November
December
14
4
3
6
4
1
5
3
7
5
3
13
8
10
12
Za rok 2012 bolo z obce
Plavecký Štvrtok vyvezených
celkovo 875,84 ton odpadu.
Z toho tvorilo:
nn 4,71 ton elektroodpadu (o 1,21 t viac ako v r. 2011)
nn 15,15 ton papiera (o 6,53 t menej ako v r. 2011)
nn 23,01 ton sklo
(o 2,79 t viac ako v r. 2011)
nn 1,98 ton pneumatiky
(o 0,85 t viac ako v r. 2011)
nn 12,70 ton plasty
(o 4,52 t menej ako v r. 2011)
nn 579,58 ton zmesový
komunálny odpad
(o 11,4 t viac)
nn 75 kg kuchynského oleja
z domácností
Okrem toho bolo vyvezených
58,33 t drobného stavebného
odpadu zo zberného dvora
a 105,38 t odpadu, ktorý sa
nachádzal v lesoch ako čierne
skládky. Tieto boli zlikvidované
pri príležitosti Dňa Zeme, ďalej
pri rôznych brigádach, ktoré
organizovali hasiči, poľovníci
a rybári.
(LG)
Štvrtčan
Vážení užívatelia káblovej TV
Dňa 1.1.2013 som ako nový technik prevzal káblovú televíziu (ďalej len KT).
Ihneď po prevzatí sme spolu s novou konateľkou p. Trepákovou začali pracovať na, nazvem
to „fázy zoznamovania“ sa s problematikou KT.
Bolo nutné nahlásiť komunikáciu s daňovým
úradom, SAKT (asociácia pre KT), licenčnými
poskytovateľmi atď. Paralelne s touto zmenou
boli zisťované skutkové stavy na centrále KT a na
prijímacích anténach. Žiaľ dňa 24.1.2013 o 13:35
hod. mi bola doručená správa o výpadku signálu
v určitej časti obce. Nebudem rozpisovať priebeh
odstránenia, na to je k dispozícii správa o poruche. Mrzí ma však to, že mnoho obyvateľov obce,
ktorých sa daný výpadok týkal, hrubým spôsobom útočili na moju osobu a tiež na konateľku.
Obviňovali nás z nečinnosti, pričom sme boli
nepretržite „na nohách a riešili problém, ktorý
sme 16:30hod. diagnostikovali. Do nočných hodín
aj za prítomnosti p. starostu sme mali k dispozícii chybnú súčiastku. Len pre zaujímavosť bol
zhorený napájací transformátor spolu s časťou
vedenia. Poveternostné vplyvy a tma nám z bezpečnostných dôvodov nedovolili danú súčiastku
osadiť. Súčiastku bolo nutné upraviť pre daný
rozvádzač, čo som aj vykonal. Na druhý deň ráno
o 5:00hod.som začal s prípravami na osadenie
a opravu rozvádzača. Asi o 8:00hod bol systém
spustený do tzv. hrubého testu. Následne bola
vykonaná kontrola v dotknutých domácnostiach.
Približne o 14:00 hod boli práce na systéme finálne
ukončené s kladným výsledkom.
Chcem Vás týmto ubezpečiť, že ak nastane
porucha na systéme, tak sa v čo najkratšom čase
na poruchu dostavím, čo mi vyplýva aj zo zmluvy.
Musím však poznamenať, že vulgárne telefonáty
a invektívy smerované na pracovníkov pri riešení
poruchy nepomáhajú. Uvedomujeme si, že televízia je neoddeliteľnou súčasťou Vašich domácností
a preto k nej aj tak pristupujeme.
Kontakty na nás sú neustále vyvesené na úradnej tabuli obce, ako aj na webovom portáli obce.
Žiadosti o pripojenie, odpojenie káblovky a iné
zmeny, prosím posielajte písomne minimálne
30 dní vopred na adresu PS Kábel, spol. s r.o.,
Plavecký Štvrtok 172, 90068, prípadne podajte
na Obecnom úrade Plavecký Štvrtok, alebo na
­E-mailovú adresu: [email protected]
Vízia.
Pracujeme na čo najpresnejšom zaznačení
trasovania KT do mapy. Spresníme označenie
zariadení KT v obci pre rýchlejšie diagnostikovanie porúch. Systém prejde určitými zmenami a to
predovšetkým zabezpečenie záložných systémov.
Záloha sa bude týkať prijímacích antén
a napájania, ktorá je už z časti hotová. Našou
ďalšou úlohou bude spresniť zameranie antén,
ktoré z dôvodu nepriaznivého počasia budeme
vykonávať ihneď, ako to počasie dovolí. Postupne
sú kontaktované domácnosti, ktoré majú problém
s príjmom, v čom budeme pokračovať aj naďalej.
Ďalšou našou víziou je atraktivita KT, kde
jednáme s niektorými televíziami o možnosti
udelenia vysielacej licencie.
Na záver nám dovoľte ubezpečiť Vás, že
problematiku máme pevne v rukách, Vami
oznamované problémy neberieme na ľahkú váhu,
analyzujeme a pripravujeme riešenia, ktoré budete
postupne pociťovať na Vašom obraze.
Ďakujem a prajem pekný zvuk a obraz.
technik PS Kabel, s.r.o. Oleg Dinuš (0905 921 130)
konateľka Iveta Trepáková (0905 892 019)
3
Jubileum 60 rokov manželstva
Dňa 16. februára tohto roku oslávili manželia Mária Filová a Jozef Fila
v kruhu svojích najbližších vzácne jubileum - 60 rokov spoločného života.
Je to, a nie len v dnešnej dobe, mimoriadne vzácne jubileum. Dokázali dať
lásku nie len jeden druhému, ale aj svojej dcére, svojím dvom synom, ich
partnerom, vnučkám, vnukom, pravnučke a mnohým, s ktorými boli a sú
spriaznení.
Podarilo sa im to, lebo tých uplynulých 60 rokov žili v zmysle jednej starej
antickej múdrosti: nie je dobré, aby človek žil sám, o štastie aj utrpenie treba
vedieť sa podeliť, lebo podielať sa na utrpení, znamená urobiť ho polovičným, ale podeliť sa o štastie znamená toto zdvojnásobniť...
Za 60 rokov spoločnej cesty v láske a porozumení, ale určite aj v strastiach, ktoré život každému z nás udelí, si zaslúžia obdiv nás všetkých, čo
Filovcov poznáme. Želáme pani Márii Filovej a pánovi Jozefovi Filovi zdravie,
štastie, Božie požehnanie a hlavne „ad multos annos“.
(IL)
Musí mať pravdivý obsah...
Naša súčasná generácia je tak silno ohlupovaná
rôznymi reklamami, že nám to ide na nervy.
Tušíme, že ide iba o biznis, peniaze a o prospech
často malej skupiny ľudí. Mnoho je takých reklám,
ktoré priamo podvádzajú. To čo je v nich, je
niekedy nie len nepravdivé, ale často účelové a aj
škodlivé. Ich autori a aktéri chcú však dosiahnuť svoje a málo, alebo vôbec nič im nezáleží
na skutočnom dopade ich nečestnej kampani
na dôverčivých a dobromyseľných ľudí, ktorí sú
týmto spôsobom uvádzaní do omylu. Žiadna
z tých reklám nepripúšťa ani len pochybnosť
v jej odporúčaní alebo niečo, čo by malo skončiť
fiaskom, neúspechom alebo nedajbože nejakými
zlými následkami. Vieme, že taká reklama by bola
kontraproduktívna.
Cez tento pravdivý úvod by som chcel Vašu
pozornosť v tomto období (obdobie pôstu a Veľkej
Noci) upriamiť na jednu jedinú reklamu, ktorá
je vlastná iba nám kresťanom. Je to reklama
v symbole kríža. Na prvý pohľad čosi hrozné.
Najkrutejší nástroj mučenia a smrti ako reklamný
symbol – čo sa dá od toho čakať? Možno by sme
to ešte pochopili, keby kríž bol ako odstrašujúci
symbol. On však v kresťanstve je symbolom toho
najcennejšieho a najvzácnejšieho dôvodu našej
úcty a lásky. Možno by sme sa mýlili, keby sme si
mysleli, že to bolo hneď od začiatku. Aj kresťanstvo sa cez tento symbol formovalo a jeho reklama
prechádzala dôležitými fázami vývoja. Keď sa
kresťanstvo etablovalo do antickej spoločnosti,
bol tam silný kult rímskych a gréckych božstiev.
Rimania mali dokonca aj Pantheón vlastných
bohov. Boli však tolerantní aj k iným bohom,
ktorých mali náboženstvá národov, ktoré si
podmaňovali. Vyžadovali však bezpodmienečnú
úctu k svojim rímskym bohom. Najdôležitejším
prvkom v rímskom náboženstve boli obety. Cez
ne si chceli nakloniť svojich bohov, ktorí im mali
zabezpečovať tak šťastie jednotlivcov, ako aj
bezpečnosť štátu. A opačne, nešťastia a porážky
boli trestami bohov za zanedbanie ich kultu.
Dôležitým poznatkom v tomto kontexte je, že
nad celým náboženským životom v Rímskej
ríši bdel sám cisár ako pontifex maximus (teda
pôvodne tento titul prislúchal iba pohanskému
cisárovi – tento titul prevzala aj cirkev a dnes
patrí iba pápežovi). Dokonca mnohí žijúci cisári
sa považovali za bohov a vyžadovali si bohopoctu
– bolo im treba obetovať a preukazovať božskú
úctu. Samozrejme kresťania z princípu s týmto
súhlasiť nemohli a odmietali sa zúčastňovať na
pohanskom kulte. Rimania ich hnali pred súdy
a usilovali sa ich donútiť, aby sa zriekli svojej
viery. Často stačilo priniesť obetu cisárovi alebo
pohanskému úradnému božstvu, alebo prekliať
Krista a zložiť prísahu na ducha ochraňujúceho
cisára. Ak to odmietali, boli mučení, odsudzovaní
do vyhnanstva na ťažké práce v bani a veľmi často
skončili smrťou na kríži. Tieto prenasledovania,
hoci boli veľmi kruté, nepriniesli očakávaný efekt
– návrat k rímskym bohom a rímsku spoločnosť
nedokázali „očistiť“ od kresťanov.
V tejto súvislosti jeden z najväčších obratov
sa spája s menom cisára Konštantína (306 – 337).
Pred rozhodujúcou bitkou videl znamenie kríža
a nápis: V tomto znamení zvíťazíš – In hoc signo
Štatistika evidencie obyvateľov v obci Plavecký Štvrtok
za rok 2012
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Plavecký Štvrtok
k 31.12.2012 bol 2362.
V roku 2012 sa narodilo 28 detí (12 dievčat, 16 chlapcov).
Zomrelo 18 občanov s trvalým pobytom (12 žien, 6 mužov).
K trvalému pobytu v obci sa prihlásilo 37 občanov.
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 29 občanov.
K prechodnému pobytu sa prihlásilo 15 občanov.
(EMa)
vinces! Konštantín mal 4000 vojakov a jeho
protivník Maxentius viac ako stotisícovú armádu.
Konštantínovo víťazstvo bolo ľudsky nemožné.
Konštantín (hoci vtedy bol ešte pohanom) dal
svojim vojakom vyhotoviť monogram s krížom
a nápisom Christos. V známej bitke pri Milvijskom moste (na predmestí Ríma) 28.X.312
Konštantín zvíťazil. V r. 313 spolu so svojim
švagrom Liciniom vydal v Miláne tzv. Milánsky
edekt, ktorý vošiel do dejín ako medzník v živote
kresťanstva a ukončil prenasledovanie kresťanov
v prvých storočiach existencie cirkvi. S týmto
udelením slobody pre kresťanov Konštantín zakázal aj tresty smrti ukrižovaním. V židovstve kríž
znamenal okrem krutosti smrti ešte aj prekliatie
a zavrhnutie samým bohom. Lebo Starý zákon
v knihe Deuteronomium hovorí: Lebo je prekliaty
od boha ten, čo visí na kríži (Dt 21,23).
Veriť v ukrižovaného Krista visiaceho na kríži
bolo pre pohanov nezmyslom a pre Židov bláznovstvom (hovorí o tom aj apoštol Pavol v prvom
liste Korinťanom 1,18-25).
V roku 1865 v Ríme na jednom zo starovekých cisárskych palácov bol objavený obraz vyrytý
do steny. Obraz znázorňoval kríž, na ktorom
visí Ježiš s veľkou somárskou hlavou. Pred ním
kľačí mladý vojak a klania sa Kristovi ako bohu.
Vo vysvetlení je výsmech – aký to môže byť boh,
ktorý sa dá od ľudí pribiť na kríž? A kto pred ním
padá na kolená a klania sa mu, ten musí byť somár.
V piatom storočí ravenský biskup Peter Chrysológ napísal, že smrťou Ježiša na kríži sa drevo
kríža stalo nie drevom prekliatia a smrti ale stromom nového života. A v ôsmom storočí sv. Ján
Damascenský hovorí, že božia sila vyšla z dreva
kríža, lebo boh tam ohlásil víťazstvo nad smrťou.
Celé teologické učenie o kríži hovorí o tomto
symbole ako o symbole lásky a víťazstva.
Keď cisár Konštantín pomocou reklamy kríža
dokázal vopred prehratý boj vyhrať a nad nepriateľom zvíťaziť, je tento symbol naozaj symbolom
úspechu. Po ňom to zopakovali milióny. Aj 1700
rokov po bitke na Milvijskom moste táto reklama
a tento symbol žije a je účinný nie pre biznis,
oklamanie iných, ale pre istotu tých, ktorí uverili
tajomstvu Ježišovej lásky, obety, ale aj víťazstva.
A celkom nakoniec chcem ponúknuť veľmi
vzácne slová blahoslaveného pápeža Jána Pavla
II.: „Skutočnú lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez
lásky neunesieš.“
Požehnaný pôst a radosť z veľkonočného víťazstva všetkým Štvrtčanom želá
J. KRAJČI
4
S po l o č e n sk á
kronika
NARODILI SA
v mesiacoch január – marec 2013
Viktória Zemanová
Jakub Martinec
Alžbeta Kormančíková
Emma Slezáková
Nina ­Biháryová
Tamara Kopáčová
Rodičom a ich deťom želáme veľa šťastia.
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch január – marec 2013
70 rokov
Marta Bačková
Viera Čepková
75 rokov
Eva Geršičová
Mária Straská
Ján Višvader
Miroslav Vykoukal
Helena Lipárová
80 rokov
Anna Mikušincová
Anna Beňová
Mária Srnčíková
Anna Krajčírová
Anna Kovárová
85 rokov
Etela Šimová
Štefánia Ščepková
Jubilantom srdečne blahoželáme a želáme
veľa zdravia, spokojnosti a pohody.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
v mesiacoch december 2012 – február 2013
Mária Weismanová
Rozália Pavlačičová
Ivan Hyža
Margita Štefková
Mária Vítezová
Viera Gilanová
Ladislav Haranta
František Kolarovský
Milan Bihar
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
(EMa)
Štvrtčan
Štvrtčan
5
Zo školskej kroniky očami Vojtecha Hornáčka
Vo vydaniach ŠTVRTČANA č. 4, 5 a 6 v roku
2008 som Vás informoval o histórii našej školy
a vychádzal som zo zápisov v školskej kronike,
ktorú vtedy písal p. Vojtech Hornáček. V dnešnom
vydaní chcem informácie o našej škole doplniť
o ďalšie údaje, akcie, či udalosti. Bol by som rád,
keby tieto nové poznatky doplnili Váš obraz o škole
v našej obci.
Prvou zmienkou bolo, že v roku 1787 bola
v našej obci zriadená jednotriedna škola. Dovtedy
chodili deti do školy do Lábu. V roku 1878 dala
obec postaviť novú školskú budovu s jednou triedou, ku ktorej v roku 1900 pristavili druhú triedu
(jedná sa o budovu „starej školy“ pri kostole).
Na jeseň v roku 1941 bola otvorená nová
škola s dvoma triedami (budova obecného úradu).
V ďalších rokoch, menovite v 50-tych rokov
značne narastal počet žiakov
a bolo
treba ďalšie učebne. Tak
sa v roku 1958 previedla
adaptácia budovy JRD
v obci., čím sa získali dve
ďalšie učebne a jedna
sa získala adaptáciou
bytu v starej škole. Tak
sa v novozriadenej 8
ročnej strednej škole
v obci začalo od
roku 1958 vyučovať
v 7. učebniach,
pričom ale bolo 9
tried: dve prvé,
dve druhé, tretia, štvrtá, piata,
šiesta a siedma
trieda. Vo
dvoch
triedach sa
vyučovalo
na zmeny.
Ôsmaci
pre malý
počet chodili do Lábu.
Na škole bol
vtedy riaditeľ Alojz
Hollý a zástupca Jozef
Chovan a učilo 9 učiteľov.
Aj v 60-tych rokoch stále narastal počet
žiakov a tým aj tried a muselo sa najskôr v niektorých a neskoršie vo všetkých triedach vyučovať na
zmeny, čo už bol neúnosný stav.
Z toho stavu vychádzajúc, museli funkcionári
obce vynakladať veľké úsilie o postavenie novej
školy s väčším počtom učební. Doterajšie učebne
nepostačovali pre vyšší počet žiakov a tiež aj pre už
nevyhovujúce podmienky a úroveň vybavenia.
Budova 18 triednej školy v našej obci sa začala
stavať slávnostným výkopom 1. novembra 1968
a slávnostné otvorenie sa uskutočnilo dňa 28.
augusta 1971.
Toľko som ešte chcel doplniť o histórii našej
školy.
V roku 1922 prišiel do našej obce ako učiteľ,
organista a neskôr aj správca školy p. Vojtech
Hornáček. Bol to on, čo do školskej kroniky písal
aj o významných udalostiach v obci, v našom štáte
, ale i v zahraničí a ako tieto ovplyvňovali život
našich občanov. V jednom zápise sa píše: Pod jeho
vedením sa v obci organizoval ľudovýchovný
kurz pre občanov. V roku 1922 trval od novembra do takmer konca februára 1923 pri účasti
28 záujemcov a o rok neskôr trval od novembra
do konca januára pre 26 záujemcov. Vyučovali
sa počty, mluvnica, pravopis a vlastiveda.
V ďalšom zápise sa písalo:
V školskom roku 1926 – 1927 založili učitelia v škole školskú pokladničku. Do konca roku
si žiaci naskladali 1701 Kčs. Deti si zvolili za
pokladníčku Auréliu Rohajovú, žiačku 6. triedy
a za účtovníka Cyrila Bartalského. Naskladané
peniaze týždenne ukladali do miestneho Úverného družstva. Týmto spôsobom boli dietky
vedené od svojej mladosti ku sporivosti.
O sporivosti je aj ďalší zápis v kronike:
Dňa 23. novembra 1930 sa v škole konala
slávnosť „Dňa sporivosti“, ktorú pripravili
učite­lia. Nacvičené básničky o sporení predniesli žiačky 3. ročníka. Miestne Úverové
družstvo obdarovalo
14 školských detí
vkladnou knižkou
s vkladom 5 Kčs
a pokladničkou.
Dietky behom školského roku si nasporili 1903 Kčs. Mimo
týchto vkladov si
dietky ukladali
peniaze priamo
v úvernom družstve
– už na svoje vlastné
vkladné knižky.
V školskom roku
1935 – 1936 bol v kronike takýto zápis:
Oceniac veľ ký
výchovný úkol
bábkarskych divadieľ
správa školy zakúpila
jednu súpravu bábkového divadla v cene
700 Kčs. Za vedením
učiteľa Rajmunda
Baláža zahrali pre
školské dietky tieto
hry: Princezná včielka
(3 x), Miroslava (2 x),
Marbuch sluha z pekiel
(2 x). V ďalšom školskom
roku sa odohrali hry: Gašpárkové čertoviny
(2 x) a Janko doktorom. Na štedrý večer zahrali
školské dietky detskú divadeľnú hru Štedrý
večer pred rokmi (2 x). Aj výnos z tohto predstavenia bol venovaný na zaplatenie bábkového
divadla.
Pán Vojtech Hornáček písal do školskej kroniky
nie len o škole, ale uviedol do nej aj udalosti z našej
obce a aj významu celoštátneho. Uvediem aspoň
niektoré. Napr. o skončení I. svetovej vojny je
v kronike uvedené toto:
Keď už rakúsko-uhorské vojska kapitulovali západným mocnostiam v zázemí došlo
k uvoľneným prejavom. Vyvrcholením týchto
bolo 30. októbra 1918, kedy Slováci zídení
v Turčianskom Svätom Martine vyriekli, že sa
vzdávajú spolunažívania s Maďarmi a súčasne
sa rozhodujú vytvoriť spoločnú vlasť s bratmi
Čechmi.
Tento chýr našu obec zastihol nepripravenú,
lebo odboj, ktorý sa v tú dobu organizoval na
Strednom Slovensku, nerozšíril sa na Záhorie.
Ľud síce očakával dačo radostného, ale takého
daru ako je sloboda národa sa nenazdával.
A to bolo príčinou, že v prvých dňoch sa
niektorí jednotlivci dopustili činov, za ktoré
sa ešte i dnes hanbia. Dá sa to však vysvetliť,
že ľud počas vojny prenasledovaný, zotročený
chcel si vyrovnať účty s otročiteľmi. V našej
obci však neprišlo k vážnejším udalostiam.
Začiatkom roku 1919 prišli do obce českí
vojaci na udržanie pokoja. Boli ubytovaní
v škole. Riadne vyučovanie sa začalo až 26.
októbra 1919 a pre školský rok 1918 – 1919
to po stránke výučby znamenalo stratu.
Tento nedostatok však bol vyvážený
poriadaním večerných kurzov, ktoré boli
veľmi početne navštevované. Vyučovanie
v škole bolo radostnejšie, žiaci učiteľov
výklad porozumeli, lebo bol podaný v ich
materinskom jazyku a nie ako do roku
1918 v maďarčine. Museli sa zvládnuť
veľ ké prekážky, nebolo učebníc, osnov
a sami učitelia zápasili s neznalosťou svojej
materinskej reči, pravopisu, dejín, atď.
Preto boli zriadené kurzy pre učiteľov,
kde nadobúdali chýbajúce vedomosti. Po
absolvovaní kurzov skladali doplňujúcu
skúšku. Učiteľstvo svoje poslanie pochopilo
a zapojilo sa do výstavby svojej novej vlasti.
Cvičili divadlá, besiedky, pripravovali sa
školské a verejné oslavy.
Ďalší zápis v školskej kronike je z roku 1937:
Z podnetu Obecného zastupiteľstva
v Lábe bolo dňa 19. novembra 1937 zahájené
komisionálne jednanie o utvorení školského
obvodu – obvodnej meštianskej školy pre
plavecký Štvrtok a Láb. Zástupci týchto obcí
sa jednohlasne uzniesli, že sa zriadi obvodná
meštianska škola, kde bude umiestnená rozhodne sa neskoršie.
Úradná komisia prehliadla ponúkané
pozemky. Obec Plavecký Štvrtok ponúkala 3 miesta a toľ ko aj Láb. Komisia však
uznala iba pozemok v Plaveckom Štvrtku (v
lesíku u cesty) a v lábskom chotári pozemok
u Cigánov. Nakoľ ko medzi zástupcami obcí
k dohode nedošlo, malo rozhodnúť Ministerstvo školstva, referát školy a osvety Bratislava.
Ďalší zápis v školskej kronike je o mobilizácii:
Dňa 23. septembra 1938 bola vyhlásená
všeobecná mobilizácia. Pre túto príčinu
bolo na tri dni vyučovanie prerušené. Matky,
dcéry a synovia odprevádzali svojich milých ,
ktorí išli vykonať svoju ťažkú povinnosť – ísť
brániť svoju vlasť. Počas týchto dní – až do
vyjasnenia situácie občania zanechajúc prácu
chodili od suseda k susedovi, aby zvedeli najnovšie zprávy. Po vyrieknutí mníchovského
rozhodnutia občania si vydýchli, že nás vojna
obišla, ale tým viac boli bolestne dotknutí,
keď zvedeli, že z našej republiky majú byť
celé kraje odovzdané nepriateľovi. Slovákov
sa zvlášť dotýkala zpráva z Viedne, dľa ktorej
dňa 2. novembra mali byť prepustené mestá,
dediny ktoré tvorili jednotné telo. Naši vojaci
nevedeli pochopiť, prečo si nemôžu brániť
svoju vlasť zo zbraňou v ruke, ale bez boja
odovzdať dielo, ktoré si 20 rokov budovali.
V ďalšom zápise sa písalo:
V školskom roku 1946 – 1947 bol našej
škole pridelený premietací stroj „Baťa“ pomocou ktorého boli premietané filmy v školskej
triede pre deti a po večeroch aj pre dospelých
občanov obce. Mimo toho žiactvo školy si
pozrelo niekoľ ko filmov v kine v Lábe.
V školskom roku 1949 – 1950 bol v kronike
tento zápis:
Na podnet okresnej starostlivosti
v Malackách bol pri tunajšej škole zriadený
útulok. Na zariadenie útulku bolo potrebných
50.000.- Kčs. Začiatky boli ťažké jednak pre
nedostatok zariadenia a jeho obťažné zaobstarávanie. Najväčšie ťažkosti boli spôsobené
rodičmi školských detí. Zlé vysvetlenie účelu
útulku, nezhody a napádanie pri vedení,
voľba kuchárok a pod. Po prekonaní ťažkostí
sa začalo dňa 4. mája 1950 variť. V prvom
mesiaci bolo 40 účastníkov, v druhom už 60.
Pedagogický dozor mala p. učiteľ ka Čárska
a hospodárske vedenie prevzal pán Hornáček.
Strava bola výdatná a výživná.
Na záver jedna nie dobrá informácia – po
skončení školského roku 1951 – 1952 z našej
školy odišiel správca školy a dlhoročný kronikár, ale zároveň odišiel aj organista a pre obec
všeobecne osožný človek pán Vojtech Hornáček.
Odišiel do školy v Jelke, neďaleko Senca. Mám
za to, že iste takmer všetci občania ho mali radi
a z jeho odchodu z obce nemali radosť.
Toľko som chcel ešte k doteraz zverejneným
údajom v školskej kronike, hlavne z najstaršieho
obdobia našej školy, ktoré najmä mladší občania
takmer nepoznali.
Vojtech Zajíček, kronikár
Foto: Ing. Peter Pavlík
6
Štvrtčan
Fašiangy a karneval
Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania
a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú
v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangy patria k zvykom
spojeným s prelomom zimy a jari a sú najveselšími
zvykmi počas roka. Obdobie fašiangov je časovo
vymedzené odo dňa Troch kráľov po začiatok
cirkevného pôstu a to po Popolcovú stredu.
Popolcovou stredou sa pre kresťanov začína
obdobie štyridsaťdňového pôstu, ktorý trvá až do
Veľkonočnej nedele. Je to čas pokánia a prípravy na
najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského
cirkevného roka - Veľkú noc. Dodnes si staršia
generácia uchováva v pamäti, že vo Veľkom pôste
sa nekonali tanečné zábavy, ani svadobné hostiny
či iné podujatia. Fašiangy sa oslavovali hravosťou.
Neboli žiadne predpisy, žiadne tresty, spytovanie
svedomia, žiadne pôsty. Naopak z komôr zmizlo
veľa mäsa, veľa pitia. V tomto období sa odohrávali
rôzne akcie - svadby, zabíjačky, tanečné zábavy.
Každú nedeľu sa konali tanečné zábavy, alebo bály.
A na záver potom prišla tá najslávnostnejšia zábava,
koniec fašiangov so sprievodom a s obchádzaním
domov a neodmysliteľným pochovávaním basy.
Aj v našej obci sa v sobotu 9. februára 2013 konal
sprievod masiek a smútočné pochovávanie basy.
Pre deti bol pripravený o 13.00 hod. karneval
v budove Podnikateľského centra. Každá maska
po príchode dostala číslo. Moderátorskú taktovku
mala v rukách Mgr. Jana Báchorová, ktorá bola
v kostýme pirátky. Na úvod bola promenáda
masiek – princezien, lienok, víl, pirátov, spidermanov, batmanov, anjelov, čertov, červených
čiapočiek, indiánov a pod.
Mám básničku na jazýčku...
Dňa 19.02.2013 – utorok sa v MŠ na Hviezdoslavovej
ulici v Malackách konala prehliadka prednesu poézie
a prózy detí materských škôl pod názvom „MÁM
BÁSNIČKU NA JAZÝČKU“. Zúčastnili sa na nej
materské školy z okresu Malacky so svojimi žiakmi,
aby prezentovali tvorbu slovenských básnikov a spisovateľov v podaní tých najmenších čitateľov.
Našu materskú školu prezentovali žiačky III.
triedy – Dominika Brennerová a Alžbetka Gálisová
pod vedením pani učiteľky Dagmar Gombárovej.
Vystúpili s básňou: Voľakedy a dnes, ktorá vykresľuje
život minulosti a v súčasnej dobe. Príjemná pohodová atmosféra posmeľovala malých recitátorov,
ktorí boli odmenení veľkým potleskom publika.
Slávnostnú prehliadku ukončila riaditeľka materských škôl v Malackách pani Mgr. Mária Hudecová
odovzdávaním diplomov, omaľovánok a sladkej
odmeny. Účasťou na okresnej súťaži sa prezentovala
nielen naša škola, ale aj tí najmenší, ktorí získali
nové zážitky a skúsenosti a podaným výkonom
dokázali obstáť medzi ostatnými súťažiacimi.
D A G MA R G OM B Á R O VÁ
triedna učiteľka
Milým prekvapením pre deti bola návšteva Mii
Královej, ktorá prišla v červených šatách, ktoré
znázorňovali červenú farbičku. Svojím temperamentom a bezprostrednosťou vtiahla deti na parket. V jej podaní zazneli deťom známe piesne ako
napr.: „Kolo, kolo mlynské“, „Ide, ide vláčik“, kde
deti vytvorili veľký nádherný vlak, ktorý cestoval
po rôznych mestách, ako je Žilina, Nitra, Poprad
a Spánkovo. Nesmiem zabudnúť, že v Spánkove
si deti aj trocha názorne pospali. Nasledovala
ďalšia pieseň „Rafaela stonožka“, ktorou boli deti
uchvátené.
Pri piesni „Zlatá brána“ Mia poprosila rodičov
o spoluprácu pri vytvorení brány, ktorou potom za
spevu s deťmi prechádzala.
Po tejto hudobno-pohybovej časti Mia navrhla
deťom, aby vytvorili spolu veľký orchester. Deti
prekvapila krásnym farebným kufríkom plným
detských hudobných nástrojov. Vyzvala ich, aby
si zobrali jednotlivé hudobné nástroje, ako bola
Návšteva v obecnej knižnici
Kniha – studnica poznania, tvorca fantázie, tichý
spoločník, ktorého máme stále pri sebe. Ten, čo
nás nesklame, neprotirečí a nehnevá. Tíško nás
sprevádza svetom rozprávok, prežívame s ním
dobrodružstvá v ďalekých krajinách, riešime
zápletky a prežívame s ním lásky a rozchody. Je
to ale v skutočnosti naozaj tak? Platí toto priateľstvo s knihou i dnes? Dajme si ruku na srdce
a spýtajme sa samy seba – nie je nám pohodlnejšie zapnúť spínač na televízore, počítači, či pustiť
si prehrávač? V tom okamihu sa stávame pasívnym divákom, ktorý nemusí vynaložiť žiadne
úsilie, fantáziu, aby namáhavo prevracal stránku
za stránkou, kým ho privedie k jeho hrdinovi.
Našťastie je ešte veľa tých, pre ktorých je kniha
naozaj pokladom, zdrojom odpočinku a relaxu.
Čerpajú z nej energiu, poznanie, rozvíjajú si
predstavivosť a na chvíľu sa ako v sne prenesú do
úplne iných dimenzií.
V našej materskej škole má kniha nezastupiteľné
miesto. Je neoddeliteľnou súčasťou
našej práce ako učebná pomôcka,
informatívny zdroj poznania,
či studnica ľudovej slovesnosti.
Dieťa prichádza do styku s knihou
už v útlom veku zaujaté krásou
obrázkov a ilustrácie. Podporovať
a pestovať vzťah dieťaťa ku knihe
je jednou z kľúčových úloh učebných osnov. Za rozvojom pred
čitateľskej gramotnosti, rozvíjania
fonetického citu a rozširovania
slovnej zásoby detí využívame
rôzne formy a metódy práce. Jed-
gitara, bubon, ozvučené drievka, činely, saxofón,
trúbka, tamburína, triangel a rumba gule. Deti
sa postavili do polkruhu a hudobným sprievodom doprevádzali známu pieseň „My sme malí
muzikanti“. Zábavu spestrila aj súborom piesní
o farbičkách.
Na záver si pripravila pieseň Jeden, dva, tri, štyri,
päť a „kačací tanec“. Mia ani nemusela dať deťom
pokyn, doprevádzali ju spevom a pohybom. Po
piesňach a tanci, ju deti, rodičia, príbuzní a pani
učiteľky odmenili radostným úsmevom a obrovským potleskom.
Samozrejme, že sa karneval nezaobišiel bez známeho a veľmi obľúbeného stoličkového tanca, kde
súťažili rodičia so svojimi deťmi. Víťazkou sa stala
Barborka Siposová s oteckom.
Moderátorka Janka si pre deti pripravila zaujímavé
hádanky, ktoré boli ukryté v balónikoch. Každé
dieťa malo za úlohu uhádnuť jednu hádanku.
Medzitým ako deti tancovali, spievali, hádali
hádanky, rodičia, známi a príbuzní tajne hlasovali,
ktorá maska je najkrajšia, najkreatívnejšia. Janka
Báchorová potom pozvala k sebe všetky deti,
každú masku odmenila sladkosťou a vyhlásila
víťazku najkrajšej masky, ktorou sa stala Linda
Pajpachová, ktorá mala kostým lienky.
Na občerstvenie bola pre deti pripravená sladká
malinovka a štedrý sponzor Gama pekáreň
napiekla chutné šišky, po ktorých sa len tak
zaprášilo.
Ale ako to už býva, každá zábava sa raz končí.
Som rada, že aj deti materskej školy s rodičmi,
priateľmi a učiteľkami MŠ prispeli k peknému
ukončeniu fašiangov.
Čo nové v škole
A N N A K O R D O Š O VÁ
Divadlo
V rámci krúžku nacvičila triedna učiteľka I.B
triedy Mgr. Mandráková so žiakmi prvého
stupňa divadelné predstavenie Kde je Ježiško?
Divadielko malo veľký úspech. Videli ho deti
z MŠ, žiaci našej školy i rodičia žiakov. Milo boli
prekvapení zamestnanci školy i bývalí (dôchod-
nou z nich je aj exkurzia a návšteva v miestnej
obecnej knižnici.
Dňa 26.02.2013 – utorok sa deti II. a III. triedy
spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali navštíviť miesto, ktoré dýcha tajomnom, množstvom
prekrásnych ilustrácií a kníh. Privítala nás
vedúca OK slečna Janka Gazdová milým slovom
a ukázala deťom priestory knižnice. Vysvetlila
im, ako si knižky môžu požičať a zúčastniť sa na
zážitkovom čítaní. Pri rozprávke o Popoluške
zbystrila pozornosť detí hrou - tlieskaním na
slovo Popoluška. Po peknom príbehu deti lúštili
s Jankou rozprávkovú tajničku, ktorou dokázali,
že knihy a jej rozprávkové postavičky dobre
poznajú z čítania a rozprávania.
Čas sa však nedal zastaviť ani v tak príjemnej
a dobrej pohode a nastal okamih rozlúčiť sa.
So sladkou odmenou od Janky a sľubom, že sa
určite v knižnici stretneme opäť, sme spokojní,
plní zážitkov odchádzali do materskej školy.
Štvrtčan
7
V prednese poézie:
I. kategória
1. miesto - Simona Siposová, IV. ročník
2. miesto - Olívia Salayová, IV. ročník
3. miesto - Annamária Zemanová, II.ročník
V prednese prózy: 1. Tomáš Zambo, IV. ročník
II. kategória
1. miesto - Silvia Zambová, V. ročník
2. miesto - Rozália Salayová, V. ročník
3. miesto - Tomáš Salay, V. ročník
Vianočné tvorivé dielne
Pani učiteľka Anna Smetanová po úspešných
veľkonočných tvorivých dielňach pripravila
podobné podujatie aj 14. decembra 2012, kedy
sa zamerala na vianočné sviatky. Na vianočných
tvorivých dielňach predstavila dve dekoračné
Zápis detí do I. ročníka pre
školský rok 2013 - 2014
techniky. Prvou bolo maľovanie na hodváb
a druhou bola výroba vianočnej gule na stromček
technikou PACHWORK. Naše pozvanie prijali
učitelia a žiaci zo Spojenej školy v Malackách.
Okrem nich sa podujatia zúčastnili aj vybraní
žiaci z našej školy. Zastúpenie mal I. aj II. stupeň
a priestor dostali aj zamestnanci školy. Výsledkom
boli maľované hodvábne šatky a krásne vianočné
ozdoby. Pani učiteľka sa so svojimi zručnosťami podelila aj s ostanými a naučila to všetkých
zúčastnených. Spojená škola dostala pamätný list
a a výrobky, ktoré si sami zhotovili.
Sobota 26. január 2013 bol dňom zápisu šesťročných detí do základnej školy pre školský rok
2013/2014. Podľa zoznamu z obce je k trvalému
pobytu prihlásených 35 detí. Deti mohli rodičia
zapísať na plnenie povinnej školskej dochádzky
v mieste trvalého bydliska – v našej obci, alebo
si mohli školu pre svoje dieťa vybrať, ak má
príslušná škola voľné miesta pre cezpoľných žiakov. Zápis vykonali učiteľky Mgr. Mária Juricová
a Mgr. Katarína Mandráková. Z celkového počtu
potencionálnych prvákov bolo do našej školy zapí-
Prevencia pred užívaním drog
saných 18 detí. Stupeň školskej zrelosti si overili
pri rozhovore s pani učiteľkou a vypracovaním
diagnostického listu. Úroveň školskej zrelosti je
postupne diagnostikovaná psychologičkou po
vyšetrení v Centre pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Malackách.
Hviezdoslavov Kubín
V našej škole je tradíciou, že v mesiaci február,
kedy si pripomíname výročie narodenia nášho
významného básnika Pavla Országha Hviezdo-
D A G MA R G OM B Á R O VÁ
uč. III. triedy
covia), ktorí si pozreli predstavenie na vianočnom
posedení pri kapustnici. Poďakovanie patrí pani
učiteľke, ktorá okrem toho, že nacvičila divadlo,
zaobstarala aj kostýmy a kulisy. Odmenou za
vynaloženú prácu bol potlesk a pochvala od divákov. Pani učiteľka dokázala, že žiaci sú schopní
podať výkon, ak sú vhodne motivovaní.
Mgr . Ann a S m e ta n o vá
slava, sa každoročne koná súťaž v prednese poézie
a prózy. V tomto školskom roku sa súťaž konala
27. februára a na prvých miestach sa umiestnili:
Prevencia je lepšia ako liečba. Vo svete drog platí
dvojnásobne. Preto sme 6. februára pripravili pre
našich žiakov II. stupňa preventívnu prednášku
o škodlivosti užívania drog. Občianske združenie
Slovensko bez drog nám poskytlo lektora a propagačný materiál. Žiaci mali možnosť klásť otázky,
aby sa dozvedeli čo najviac. To totiž platí, že ten,
kto je informovaný, má čo najviac vedomostí
o drogách, skôr odolá a nepodľahne nástrahám.
E.C.
Štvrtčan
8
Aj tu sa môže začať vaša budúcnosť
V SOŠ majú uchádzači na výber študijné odbory kuchár alebo čašník
servírka, ktorých štúdium trvá štyri roky a končí sa maturitnou skúškou.
SOŠ ponúka aj štúdium v trojročných učebných odboroch – kuchár, čašník
servírka a kaderník, ktoré sa končia záverečnou skúškou a získaním výučného
listu. Absolventi týchto odborov majú možnosť získať maturitné vysvedčenie
v nadstavbovom štúdiu dennou alebo externou formou.
Obe školy organizujú pre záujemcov aj rôzne rekvalifikačné kurzy.
Podrobnú ponuku možností štúdia pre absolventov 9. ročníka ZŠ, ako aj pre
záujemcov o doplnenie, resp. rozšírenie svojej kvalifikácie si môžete pozrieť
na webovej stránke www.skolyzahorie.sk.
Termín podávania prihlášok na štúdium na stredné školy sa nezadržateľne blíži. Veríme, že deviataci a ich rodičia využijú skvelú možnosť študovať
v zaujímavých odboroch, ktoré Školy Záhorie ponúkajú, v odboroch s per-
Už tretí rok pôsobia v Plaveckom Štvrtku jediné odborné školy v okrese
Malacky, ktorými sú Súkromná obchodná akadémia (SOA) a Súkromná
stredná odborná škola (SSOŠ). Školy vystupujú pod spoločným názvom
„ŠKOLY ZÁHORIE“.
SOA ponúka štúdium žiakom 9. ročníka ZŠ, ktorí si môžu vybrať zo študijných odborov obchodná akadémia, obchod a podnikanie alebo podnikanie
v cestovnom ruchu. Štúdium v týchto odboroch je štvorročné a ukončuje sa
maturitnou skúškou.
spektívou úspešného uplatnenia sa na trhu práce po skončení strednej školy
alebo pokračovania v štúdiu na vysokej škole. Nezanedbateľná pri rozhodovaní je určite i vzdialenosť medzi školou a bydliskom žiaka. Nevyhnutnosť
dochádzať zväčša do Bratislavy prináša so sebou nároky nielen na čas, ale aj
financie, nehovoriac o nástrahách, ktoré číhajú na mladých ľudí, prichádzajúcich do hlavného mesta.
V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa štúdia v obchodnej
akadémii alebo strednej odbornej škole sa môžete informovať aj telefonicky
na telefónnom čísle 0910 407 552.
Štvrtčan
3/9/2013
9
1. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA PLAVECKÝ ŠTVRTOK 2013
Peter
Báchor
Peter
3/9/2013
Báchor
Stanislav
2:0
Sofka
Miroslav
2:0
Novák
Stanislav
0:2
Kotora
Michal
2:0
Mízner
Jozef
2:0
Ort-Mertl
Zdeněk
2:1
Makyta
Stanislav
2:0
Ort-Mertl
Lukáš
2:0
Makyta
Peter
2:0
Saňka
Pavel
2:0
Makyta
Martin
2:0
Ludvigh
Alex
1:2
Novotný
Stanislav
Sofka
Miroslav
Novák
Stanislav
Kotora
Michal
Mízner
Jozef
Ort-Mertl
Zdeněk
Makyta
Stanislav
Ort-Mertl
Lukáš
Makyta
Peter
Saňka
Pavel
Makyta
Martin
Ludvigh
Alex
Novotný
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
1:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
2:1
3/9/2013
0:2
2:0
2:0
2:1
2:0
1:2
2:0
2:0
0:2
2:1
2:0
2:0
3/9/2013
2:0
0:2
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
0:2
2:0
2:0
0:2
0:2
3/9/2013
0:2
0:2
2:0
0:2
2:1
0:2
0:2
0:2
1:2
0:2
2:0
2:0
3/9/2013
2:0
2:0
0:2
2:0
0:2
0:2
1:2
2:0
1:2
0:2
2:0
2:0
3/9/2013
2:0
0:2
2:0
0:2
0:2
2:0
2:0
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
3/9/2013
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
2:0
2:1
0:2
2:0
2:0
2:0
2:0
3/9/2013
2:0
2:1
0:2
2:0
2:0
0:2
0:2
1:2
0:2
0:2
2:0
0:2
3/9/2013
0:2
0:2
0:2
2:0
0:2
0:2
2:0
2:0
2:0
2:0
1:2
2:0
3/9/2013
0:2
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
3/9/2013
2:0
2:0
1:2
0:2
2:0
2:1
0:2
2:0
0:2
2:0
0:2
0:2
3/9/2013
2:0
0:2
0:2
2:1
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
3/9/2013
UmiestVyhraté Prehraté Vyhraté Prehraté
Meno
nenie*
zápasy
zápasy
sety
sety
1.
Pavel Makyta
12
0
24
0
2.
Miroslav Novák
10
2
20
4
3.
Stanislav Ort-Mertl
10
2
20
6
4.
Stanislav Sofka
9
3
19
10
5.
Peter Saňka
8
4
17
8
6.
Michal Mízner
7
5
15
10
7.
Jozef Ort-Mertl
6
6
13
12
8.
Martin Ludvigh
6
6
13
13
9.
Lukáš Makyta
3
9
7
18
10.
Stanislav Kotora
2
10
5
21
11.
Zdeněk Makyta
2
10
4
21
12.
Peter Báchor
1
11
3
23
13.
Alex Novotný
1
11
3
23
* Pri rovnakom počte víťazstiev rozhodoval vzájomný zápas, resp.
minitabuľka vzájomných zápasov.
Zriadenie novej prevádzky Opravy a úpravy odevov v Plaveckom Štvrtku
Koncom minulého roku bola v našej obci zriadená nová prevádzka, ktorá
rozšírila ponuku služieb pre našich občanov. Jedná sa o Opravy a úpravy odevov. Túto prevádzku zriadila naša občianka Viera Jánošová a je umiestnená
v Podnikateľskom centre.
Nechajme, nech seba a svoju prevádzku predstaví sama podnikateľka:
Keď som prišla o prácu, bola som sa zaregistrovať na úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, ako uchádzač o zamestnanie. Napadlo ma, čo keby som išla
podnikať? Splnila by som si životný sen. Začala som sa informovať. Zdalo
sa mi, že to nie je až také ťažké. Povedala som si, že to skúsim, ak nesplním
podmienky, tak si nájdem prácu a život pôjde ďalej. Treba si veriť, že ak to
človek chce, tak to aj dokáže. Nebolo to také ľahké, ako som si myslela - získať
dotáciu z EURÓPSKYCH FONDOV v sume 2.647.73 eur.
Nie je to veľa ani málo pre rozbehnutie prevádzky. Po mojej žiadosti na
podnikanie prišiel telefonát, či chcem pokračovať v príprave na podnikanie.
Bol to úžasný pocit, povedala som áno. Keď som splnila podmienky a urobila
aj skúšky, začal sa kolotoč vybavovačiek. Nákupy, zriaďovanie prevádzky
a ešte aj svadba. Všetko som stihla za dva týždne - Vianoce som mala najkrajšie v mojom živote. No bolo to všetko rýchlo, ale tip - top, pretože som po
tom veľmi, veľmi túžila.
Som vodnársky typ - živel vzduch, ktorý sa v živote nestratí. Treba si veriť,
že na to máte, nevzdávať sa a plniť si svoje sny.
Svoju prevádzku rozširujem zapožičiavaním spoločenských šiat a malou
požičovňou detských karnevalových masiek.
Venujem sa taktiež kvalitným BIO - produktom.
Pozývam Vás na návštevu prevádzky OPRAVY A ÚPRAVY ODEVOV
Ponúkam opravy do týždňa, expresné úpravy po dohode aj s príplatkom
POVEDALI MÚDRI MÚDROSŤ...
PAMÄTAJ SI, ŽE NIKTO
NESTRÁCA ŽIADEN INÝ ŽIVOT
NEŽ TEN, KTORÝ PRÁVE
TERAZ ŽIJE A NIKTO NEŽIJE
ŽIADEN INÝ ŽIVOT NEŽ TEN,
KTORÝ PRÁVE TERAZ STRÁCA
KONTAKT:
0914/247 776
VIERA JÁNOŠOVÁ
Foto: Ing. Jozef Fuchs
Múdrosť pochádza od Marca (Antónia) Aurélia (121 – 180), ktorému
história dáva titul filozof na tróne.
Bol rímskym cisárom a dlhé roky
strávil na vojenských ťaženiach, kde
zaisťoval Rímu mier a stabilitu. Nám
je blízky predovšetkým tým, že viedol
vojenskú výpravu údolím Hrona, kde
napísal aj prvé kapitoly jeho známeho
diela: Hovory so sebou. Zomrel na
mor v r. 180 vo vojenskom tábore na
území dnešnej Viedne.
V tejto mimoriadne pravdivej múdrosti je vyjadrená dôležitosť prítomnej chvíle, ktorú si treba vážiť. Ona
je tým okamihom, ktorý žijeme a sú-
časne sa nám stráca. A práve to, že
ju máme, že ju môžeme ovplyvňovať a formovať (tak pozitívne, ale žiaľ
aj negatívne), je naša zodpovednosť
pred budúcnosťou. Ten okamih „teraz“ mám aj ako človek, ale aj ako
kresťan využiť, lebo od toho „teraz“
bude veľmi záležať to, čo bude „potom“. Táto chvíľa je preto pre mňa
vzácnym božím darom, ktorý mám
nie zneužiť, ale ho využiť aj v zhode
s jeho vôľou.
JE LEPŠIE DOBRE SA ZAPÍSAŤ DO
HISTÓRIE SVOJEJ RODINY ALEBO
SVOJHO MESTA, AKO SA ZLE
ZAPÍSAŤ DO HISTÓRIE SVETA
Táto múdrosť pochádza z gréckych
prísloví.
Pripomína nám dôležitú skutočnosť
mať veľké oči, veľké plány a ambície
pre svet a zatvárať si oči a bagateli-
zovať a zanedbávať svoje najbližšie
okolie. Bolo by to aj neetické aj
nespravodlivé, pretože zanedbávať
svojich najbližších, môže byť nie
len neúcta voči nim ale aj hriech
proti Desatoru. Ideálom by mala byť
snaha dobre sa zapísať aj do histórie
svojej rodiny a svojho okolia a dobre
sa zapísať aj do histórie sveta. To sa
však podarí iba málo ľuďom. Ak sa
to naozaj podarí, tá rodina a to naše
okolie bude pre takýto úspech tým
dobrým zázemím. Je samozrejmé,
že to by malo platiť aj pre politikov
a verejných činiteľov.
PRAVDU MOŽNO PRENASLEDOVAŤ, ALE NEMOŽNO JU
ZNIČIŤ ANI OKLAMAŤ
Je to múdrosť od sv. Bonifáca
biskupa a mučenníka (673 – 754).
Bol biskupom mohúčskej diecézy.
Pri horlivom hlásaní evanjelia ho v r.
754 pohania umučili a zabili. Jeho
telo je uložené vo fuldskom kláštore.
Celé dejiny dosvedčujú pravdivosť
tejto múdrosti. Pravda bola v dejinách
veľmi často pošliapavaná a prenasledovaná. Jej vyznavači (bol ním aj sv.
Bonifác) na čele so samým Kristom
často trpeli a boli ponižovaní, ale
nakoniec pravda vždy zvíťazila. Aj
apoštol Pavol povedal: Pravda vás
oslobodí. A sám Kristus to vyriekol
ako dôvod svojho poslania: Nato
som sa narodil a prišiel na svet, aby
som vydal svedectvo pravde. A toto
jeho svedectvo pravdy má milióny
nasledovníkov, a to i napriek tomu,
že sú často ponižovaní a prenasledovaní. Vedia však, že pravdu ani zničiť,
ani oklamať nemožno. Pravda zvíťazí.
Aj veľkonočné ráno je toho veľkým
dôkazom.
J.K.
10
Štvrtčan
Okienko do NEZÁBUDKY
Tentoraz nazrieme do NEZÁBUDKY očami
zastretými slzami. Nový rok nám ukázal, že život
prináša aj tie najsmutnejšie okamžiky. V stredu 2.
januára 2013 po dlhej chorobe nás opustila naša
milá priateľka Rózka Pavlačičová. 5. januára sme
sa s ňou navždy rozlúčili na miestnom cintoríne.
Odpočívaj v pokoji Rózka. Nikdy na Teba nezabudneme.
Ani tie najsmutnejšie okamžiky čas nezastavia
a život beží ďalej.
V ostatnom čísle ŠTVRTČANA sme uvádzali
aktivity, ktoré sme ešte plánovali uskutočniť do
konca roka 2012. Naplnili sme všetko. Veľmi
príjemné a veselé bolo posedenie pri vianočnej
kapustnici, ktorú nám navarili Lenka a Rudko
Brunovský, nezabudnuteľná bola naša silvestrovská opekačka na Kamennom Mlyne a privítanie
nového roku 2013 na obecnom úrade.
seniorov. Tak, aby sme v tejto nálade vydržali celý
rok.
26. januára na VI. Štvrtčanskom reprezentačnom plese nechýbali ani naši Nezábudkári. Nebol
tam plný počet, ale tí ktorí tam boli, nás dobre
reprezentovali. V pondelok, keď rozprávali zážitky
z plesu, tak sme sa bavili všetci.
Našou hlavnou základňou je naša klubovňa
v EKO centre. Stretávame sa tu každý pondelok
a v stredu. Tešíme sa na tieto stretnutia. Je tu vždy
dobrá nálada a zabudneme na všetky problémy,
o ktoré v tejto dobe nie je núdza. Často sme
spomínali, že je škoda, že nemáme možnosť niečo
jednoduché si v klubovni „ukuchtiť“, alebo aspoň
prihriať. Milo nás prekvapil Paľko Čech, keď
zohnal vážených sponzorov: pána Stanislava Krajčíra – Pekáreň Macek Malacky a pána Miroslava
Horvátha – D.A.PRESS Malacky, ktorí sa postarali
Ako každoročne v prvých dňoch roka zorganizovali sme slávnostné stretnutie klubu NEZÁBUDKA. Cieľom tohto stretnutia je dôstojným
spôsobom sa poďakovať všetkým členom za ich
aktívny prístup ku všetkým akciám, ktoré organizovalo Občianske združenie Štvrtčan, náš klub
Nezábudka, alebo obecný úrad (aktívna účasť na
brigáde ku Dňu zeme).
Mimoriadne slávnostný punc tomuto
stretnutiu dodalo slávnostné menu, ktoré nám za
režijnú cenu dodáva náš priateľ Ferko
Vajarský a zabezpečí k tomu priam
kráľovskú výzdobu. Stoličky „odeté“
do hodvábu, prenádherne prestreté
stoly, svietniky na stoloch a úžasnú
obsluhu. V dnešnej dobe, keď starí
ľudia sú zvyčajne stavaní na druhú
koľaj, je toto pre našich seniorov
úžasná pocta.
Vynikajúce zákusky nám na túto
príležitosť sponzorsky napiekla naša
Milka Kormančíková a kvalitnú kávu
doniesla Vierka Mackovičová. Dobrú
náladu sme priniesli všetci a dopomohol nám k tomu i pán Miloš Ort-Šnep,
ktorý svojou muzikou vytvorenou
syntetizátorom rozospieval a roztancoval celú sálu. Atmosféra skôr
pripomínala dobrú diskotéku než klub
o to, že nám bol dodaný novučičký sporák do
klubovne. Pretože sporák nemal horný kryt na
ochranu horákov, tento nám ochotne vyrobil pán
Jozef Švajdlenka z Plaveckého Štvrtku. Určite sa
tým zlepšia a rozšíria klubové možnosti pre našich
seniorov. Týmto pánom srdečne ďakujeme. Radi
ich privítame i v našom klube, aby sme mohli
poďakovať i osobne.
Fašiangy boli v tomto roku krátke a tak
fašiangové slávnosti boli už 9. februára. Vlaňajšia
skúsenosť s predajom mäsových výrobkov firmou
pána Bertoviča neuspokojila našich občanov, ktorí
si už zvykli na výborné domáce produkty, ktoré
zabezpečovalo Obč. združ. ŠTVRTČAN a hlavne
členovia senior klubu NEZÁBUDKA. Darmo
je, starneme aj my Nezábudkári a pripraviť také
množstvo výrobkov, je už nad naše sily. Vyriešili
sme to tak, že sme sa dohodli s majstrom na slovo
vzatým pánom Ivanom Novotným, ktorý celú
zabíjačku zabezpečoval a naši šikovní Nezábudkári mu pomáhali pri výrobe a pri predaji. Všetko
sa výborne vydarilo a občania, ktorí konzumovali
teplé výrobky na mieste, alebo si odnášali plné
kabele nakúpených výrobkov domov, nešetrili
slovami chvály. Takže zabíjačka na akú si už naši
občania zvykli. Samozrejme k bohatej ponuke na
fašiangových slávnostiach prispeli i stánky pána
Vajarského, rybárov a poľovníkov, ale na tom sa
naši Nezábudkári nepodieľali.
V maškarnom sprievode ani tento rok nechýbali „zamaškarádovaní“ členovia nášho klubu.
Malo nás byť viac, ale niektoré masky zostali
nevyužité v klube. Sme za každú „srandu“ ale
povinnosti sú na prvom mieste. A preto naše dievčatá namiesto zamaskované v sprievode zostali
v štvrtčanských zásterkách predávať v stánku.
Taktiež vo vydarenej maske sa nemohol predviesť
Ivko Kalivoda, ale iba s chrípkou nás sledoval
z okna.
V pondelok 11. februára sme sa tešili na
stretnutie v klube. Naša priateľka mala oslavovať meniny a sľúbila, že keď je koniec fašiangu,
prinesie aj vysmažené šišky. To sme ale netušili,
že obec na tento deň prenajme priestory firme
na predajné trhy. Bolo nám to ľúto, pretože obec
sa na našu pomoc vždy môže spoľahnúť a preto
by sme sa i my radi spoľahli na to, že v pondelok
a v stredu sa budeme mať, kde stretnúť. Tento
pondelok sme teda oželeli, ale o sľúbené šišky sme
ukrátení neboli. Boli nabudúce a boli
fantastické.
Teší nás, že naše aktivity oceňujú
i ľudia, ktorí medzi nás nechodia,
lebo im to nedovoľuje zdravotný
stav, alebo ešte pracovná činnosť.
Sú našimi priaznivcami a držia nám
palce. Sú to v prvom prípade pani
Terka Slobodová a v druhom prípade
pani Marienka Smejová. Ako uznanie
našej práce nám poslali finančný
príspevok na našu činnosť. Veľmi nás
to teší a srdečne ďakujeme.
Keďže je pôstne obdobie, do
Veľkej noci okrem klubovej činnosti
neplánujeme žiadne akcie. Do nášho
okienka Vás necháme nazrieť opäť
v budúcom čísle ŠTVRTČANA.
Z U Z A N A R OS K O P F O VÁ
Foto: Ing. Ivan Slezák, Tvorivé dielne z minulých rokov
Štvrtčan
11
Štvrtčan
12
Štvrtčan
13
Plán kultúnej činnosti v Plaveckom Štvrtku na rok 2013
Dátum
Január
9. 1.
26. 1.
Február
9. 2.
Marec
9. 3.
DN
23. 3.
Vyhraj super knihu!
Keďže máme marec Mesiac knihy, tak sme
vymysleli pre Vás všetkých: našich čitateľov – ale
aj nečitateľov súťaž, v ktorej môžete vyhrať krásne
knihy!
Podmienky zapojenia sa do súťaže:
1. Deti od 4 – 8 rokov = výtvarné stvárnenie
rozprávky ( maľba, koláž, modelovanie,... ).
2. Deti od 9 – 13 rokov = napísanie vlastnej básne,
v ktorej sa bude odohrávať príbeh.
Súťažíme o tieto knihy:
1.
alebo
3. Mládež 12 – 19 rokov = napísanie vlastného
krátkeho príbehu / poviedky( text na stranu
A4).
4. Dospelý = recenzia a odporúčanie na 2 obľúbené knihy podľa vlastného výberu.
Všetky diela musia byť doručené mailom ([email protected]) alebo osobne do knižnice do
15.4.2013. (*knižnica je otvorená: Pondelok 15:0017:00 , Streda 16:30-18:30)
2.
3.
4.
alebo
alebo
alebo
DN
Apríl
6. 4.
20. 4.
30. 4.
Máj
4. 5.
5. 5.
12. 5.
25. 5.
25. 5.
Jún
8. 6.
DN
Júl
August
17. 8.
DN
September
7. 9.
14. 9.
21. 9.
Október
12. 10.
20. 10.
DN
November
9. 11.
9. 11.
23. 11.
December
7. 12.
14. 12.
15. 12.
31. 12.
31. 12.
Poznámka:
Názov akcie
Organizátor
Novoročné stretnutie seniorov
6.Štvrtčanský reprezentačný ples
OZ Štvrtčan
OZ Štvrtčan
Fašiangové slávnosti
Záhorácka zbíjačka
Sprievod masiek
Pochovávanie basy
Detský karneval
OZ Štvrtčan
MO SRZ
PZ Sokol
Kult.komisia
Stolnotenisový turnaj + bazar
Divadelné predstavenie-Bratislava
Veľkonočné tvorivé dielne
Výstava kraslíc, výšiviek
Noc s Andersenom
Kult.komisia
Kult.komisia
OZ Štvrtčan
OZ Štvrtčan
Knižnica
Brigáda-čistenie lesa
Odomykanie vody
Stavanie máje
Obec
Thetis
DHZ
Rybárske preteky-deti
Rybárske preteky-ženy
Oslavy dňa matiek
Mravenčárska míľa
Súťaž požiarnych družstiev
MO SRZ
MO SRZ
Kult.komisia
ŠK
DHZ
Deň detí
Turistická vychádzka
prázdniny
Kult.komisia
OZ Štvrtčan
Hodové slávnosti
Majstrovský futbalový zápas
Kult.komisia
ŠK
Súťaž vo varení gulášu+pož.súťaž
Festival Mravenec
Futbalový turnaj o pohár starostu
DHZ
OZ Štvrtčan
Kult.komisia
Stolnotenisový turnaj + bazar
Mesiac úcty k starším
Divadelné predstavenie-Bratislava
Kult.komisia
Soc.komisia
Kult.komisia
Lampionový sprievod
Poľovnícka zábava
Katarínska zábava
OZ Štvrtčan
PZ Sokol
ŠK
Príchod sv.Mikuláša
Vianočné tvorivé dielne
Adventný koncert
Zamykanie vody
Silvestrovský pochod na KM
DN - dátum nie je určený
OZ Štvrtčan
OZ Štvrtčan
Kult.komisia
Thetis
OZ Štvrtčan
V Plaveckom Štvrtku, január 2013
Spr a c o va l i : I ng . I va n S l e zák ,
B r a ň o N o v o tný
Ilustračné foto: Ing. Ivan Slezák, Príchod jari
Štvrtčan
14
Názory občanov
Pred rokom som v 1. čísle ŠTVRTČANA ďakovala, teraz prosím.
Kto nám chcel ublížiť a sebe pomôcť, tomu sa
to podarilo.
Pomôžem si slovami krásnej piesne
K. Duchoňa V dolinách. V dolinách sám svoju
prírodu chráni, každý strom...
Nuž chránili sme si ju aj my v našej záhrade
a v okolí domu.
V noci do 13.XII.2012 sme sa zobudili do
smutného rána, keď sa nám naskytol otrasný
pohľad do predzáhradky, kde boli vypílené dva
okrasné 15 – ročné stromy. Sadili sme ich pri kúpe
domu.
Pamätám sa na roky, keď sme mali chatu v lese.
Boli sme prví majitelia chaty. Ten les vyzeral
krásne, voňal úplne inak ako dnes. Postupne chaty
pribúdali a takmer každý chatár sa staral o svoje
okolie. Za tých veľa rokov sme si ani jeden rok
nedovolili vypíliť stromček na Vianoce. Vždy sme
mali umelý a imelo a halúzky sme si kúpili na
trhovisku. Na ten les sa pozerám v tom čase očami
zrelej ženy – matky. Trávili sme tam každý víkend
od jari do jesene i dovolenky.
Dnes je moderné používať „nabila som sa,
alebo nabíja ma to energiou.“ Ale spätne si myslím,
že je v tom kus pravdy – nás to nabíjalo.
Najhorší je pocit bezmocnosti. Navštívite
p. starostu, políciu, políciu zo Stupavy a tým to
končí. Boli to zdokumentovať i z televízie JOJ (ale
to nebolo na náš podnet). Polícia nastupuje do
práce o 10,00 hod. Potom roznášajú obedy a okolo
13 hod. sa prišli k nám pozrieť a odfotografovať.
Kamerový systém našu ulicu nezaevidoval. Bol
sneh a stopy viedli na Bezedné. Útechy známych
a susedov – neboli ste to len Vy, čo Vám stromčeky vypílili, bolo viac rodín, niektorým „oholili“
konáre. Ale to predsa nestačí. Je to každoročný
predvianočný problém.
Neprislúcha mi hodnotiť prácu polície, ani im
radiť. Ale i laik sa pýta, prečo 14 dní pred Štedrým
dňom nie sú už pri prvom rannom vlaku policajti.
Neviete si predstaviť, čo nebývate v blízkosti
stanice, čo by ste tam našli. Niektorí idú so
stromčekmi už prvým vlakom, niektorí idú kľudne
za bieleho dňa. Pokuty, pokuty a ešte raz pokuty
Slovenské anomálie 2
To je tak dobré...
Po dlhoročnom pobyte v zahraničí
a mojom návrate na Slovensko musel
som si začať zvykať na rôzne slovenské anomálie, na ktoré som si medzi časom v cudzine odvykol a na ne
zabudol, lebo v krajine v ktorej som
viac ako 30 rokov žil, tento druh anomálií nebol vôbec präsentný, nebol
predstaviteľný.
Jedna taká špeciálne špecifická anomália, ktorú chcem čitateľom našej
obce ponúknuť do povedomia, zviditeľniť ju, ma od začiatku môjho pobytu na Slovensku sprevádzala a do
dnes sprevádza. Je do dnes fungujúci,
takmer všade prítomný výrok: „To je
tak dobré...“. Tento výrok nadobudol medzitým charakter všeobecne
platného zaklínadla, stal sa čarovnou
formulkou a používa sa hlavne, keď
niečo nie je dobré, je pokazené, nedorobené, odfláknuté...
Štvrtčan
okolo 16 – 17 hod. bojíme vyjsť na ulicu, prípadne
na návštevu. Áno, bojíme sa prepadnutia, krádeže,
veď vieme o niekoľkých prípadoch.
Prosím Vás, riešte to!
Nechcem túto moju úvahu končiť slovami, čo
robia zlodejom – lebo oni zlodejmi sú – v niektorých štátoch sveta.
Radšej končím úryvkom z tej istej piesne, ako
som začala.
V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány...
Bodaj by sme sa toho dožili. Ďakujem
15
Dajte prírode chvíľ ku svojho času
V Y K O U K ALO VÁ
Vypílené stromčeky
alebo verejnoprospešné práce. Aspoň tých 14 dní
by tá polícia mohla slúžiť cca od 5. hodiny rannej.
Pred pár rokmi sme v záhrade, pretože v tom
čase sme mali dosť listnatých stromov, listy zhrabali na jedno miesto a v bezvetrí sme ich spálili.
Miesto na kompost bolo už plné a dokonca vadilo
jednej susede. To ste mali vidieť, to bola chvíľka
a pred naším domom zastavilo policajné auto.
Áno, udali nás. Správali sa k nám slušne, napomenuli nás, bez pokuty.
Mňa sa to tak dotklo, že som sa hneď chcela
vrátiť do Bratislavy. Vychádzala som z toho, že ako
prisťahovalci sa chceme zaradiť do koloritu obce.
Zdravila som prvá, či to boli starší, či mladší.
Našim spoluobčanom som podarovala
paplóny, záclony, obrusy, oblečenie, sklo, ešte
nedávno veci po vnukovi. Všetko veci čisté, zachovalé. Asi som to nemala robiť, lebo situáciu začali
zneužívať, chceli požičať peniaze, alebo donekonečna vyzváňali, či nemám železo, či nekúpime
hríby.
Nie je to problém len našej rodiny, je to problém celej dediny, po ktorej v lete je radosť prechádzať sa. Okná, záhrady sú plné kvetov, kosené
trávniky, paráda. Prečo sa ale my ženy v zime už
Zopár príkladov.
Musel som si kúpiť a nechať
namontovať vyhrievací kotol. Kotol
samozrejme nefungoval, začali vlhnúť
a plesnivieť steny. Kúrenár, ktorý mi
ho predal a namontoval, tvrdil, že To
je tak dobré... to sa časom upraví.
Kotol je nový, musí si na naše steny
zvyknúť. Tento nový bol zmontovaný z viacerých iných, ako som sa
časom dozvedel. Skončilo to tak, že
som musel kúpiť znova kotol, nechať
ho znova namontovať, ale tento raz
aj s vývodom do komína tak ako
mal byť namontovaný ten pôvodný
a nie len tak na stenu. Toho prvého
kúrenára sa nedalo viac zohnať,
reklamovať jeho podvod, zmizol bez
stopy. Nemal som ani len možnosť
ešte raz si vypočuť, aby mi povedal To je tak dobré...
Alebo keď som si prevzal auto
z opravy. Na palubovke ešte stále
Dodatok
A teraz už nie tak poeticky
Naša obec má cca 2200 obyvateľov, z toho počtu
tu býva legálne i nelegálne cca 600 Rómov. Ich
komunita stále narastá a nie priamo úmerne
narastá ich vplyv na život v dedine.
Pribúdajú krádeže, špina, neporiadok, agresivita, kriminalita. Škola, ktorú nám ešte pred pár
rokmi mohla závidieť nejedna obec, sa devastuje
a rozpadá. Rodičia „gadžovia“ to vzdali a aby chránili zdravie, vzdelanie svojich detí opustili „pole“
pre menšinu. Ich deti chodia do školy v Malackách
alebo v iných obciach.
A čo my občania? Tiež vzdáme naše bývanie
a radšej sa vysťahujeme?! Máme obecnú políciu,
nový kamerový systém, no ako by to ani nebolo.
Neviem presne, ale za minulý rok bolo zaevidovaných cca 200 priestupkov, pokutu zaplatilo niekoľko Rómov. V televízii bola reportáž z východného Slovenska, kde v jednej dedine musia
neplatiči odpracovať svoje dlhy. Ak by bolo tak
aj u nás, obec by vyzerala ako niekde v Rakúsku
alebo vo Švajčiarsku. Nie, občania, už nemôžeme
nad tým všetkým len tak mávnuť rukou a rezignovať. Buď budú chcieť žiť s nami a rešpektovať
zákony a poriadok – alebo to dopadne tak, že
budeme nasledovať deti zo školy a zmeníme naše
adresy?!
Verím, že všetci budeme konať tak, aby sa to
nestalo.
Les.
Po minuloročnej premiére brigády v lese, ktorú
môžeme nazvať ako nadpriemerne úspešnú,
sme sa rozhodli pokračovať a ďalej zlepšovať
naše životné prostredie. Vypracovali sme dva
projekty, ktoré máme v pláne realizovať na jar. So
sponzorom sme stále v jednaní a preto sa činnosť
jednotlivých brigád bude upravovať podľa výšky
sponzorského príspevku.
V sobotu 20. apríla 2013 sa bude konať brigáda pri príležitosti Dňa Zeme. Po druhý raz sa
zídeme v lese „za Doležalkou.“ Pred rokom sme
vyzbierali obrovské množstvo odpadu a o úspešnej udržateľnosti projektu sa môžete presvedčiť
sami. Tento rok budeme pokračovať upratovaním lesíka pri telekomunikačnej veži a najväčší
neporiadok nás čaká v časti smerom k chatám.
Týmto by som chcela apelovať na niektorých
občanov žijúcich pri lese, aby už konečne
Prevádzkovaná bioplynová stanica Smolinské
M I R OSLAV V Y K O U K AL
P.S. „V svornosti je sila, v sile víťazstvo“, L. Börne.
Foto: Ing. Jozef Fuchs
svietilo - alternátor nedobíja. Bolo
mi povedané, že je zima a preto alternátor nedobíja ako by mal a môžem spokojne šoférovať… To je tak
dobré... Ešte v ten deň sa ukázalo, že
Nebolo to dobré. Zostal som visieť na
diaľnici s totálne nefunkčným autom.
Aj pri iných opravách, aj napriek tomu, že auto si niekoľko dní ponechali, niečo aj naďalej nefungovalo. Automechanici sa ma pokúšali presvedčiť:
To je tak dobré...
To mi bolo povedané aj pri zatepľovaní domu stavbármi, keď robotu chceli odfláknuť. Počul som to
po oprave bicykla mladým učňom
opravárom - stále mi nefungovalo
prehadzovanie, To je tak dobré... Pri
nákupoch keď som niečo reklamoval,
že ten tovar ktorý som kúpil a zistil,
nie je v tej kvalite, ako mal byť, To je
tak dobré...
Keď som pred viac ako 15-timi rokmi v našej obci, v ktorej bývam, chcel
iniciovať, že odbočka z hlavnej cesty
do našej dediny by mala byť označená, aby sa do nej dalo trafiť, aby
sa vôbec vedelo, kde sa naša dedina
nachádza a že miesto, kde je treba
odbočiť, dokonca pri zotmení, večer a v noci malo, mohlo by vlastne
muselo byť osvetlené. Na obecnom
úrade mi bolo povedané: To je tak
dobré... a k tomu asi desať dôvodov, prečo sa to nedá ináč urobiť,
napraviť. Mne by ale vtedy postačila aspoň jedna alternatíva, ako by
to bolo možné zariadiť. Chceli sme
len, aby, keď niekto hľadal našu dedinu vedel, kedy a kde má odbočiť
z hlavnej cesty do našej dediny. Mojim návštevníkom, a tých bolo dosť,
dokonca aj cudzinci, som musel dať
vždy ten typ – vziať ten a ten výjazd
z autostrády a presne po 6,7 km zabočiť pri prvej možnosti doľava... ísť
po kostol a oproti je náš dom s tým
a tým číslom. Niektorí trafili, niektorí
to prefrnkli, hlavne večer alebo v noci
a skončili až v Malackách.
Neprehľadná vozovka
To je tak dobré, bolo mi povedané, malo to byť, ale nebolo to
dobré...
Tento všeobecne platný výrok To je
tak dobré... niektorí moji slovenskí
súkmeňovci uvedomujúci si, že predsa nie všetko je dobré... pokúsili sa to
relativizovať ospravedlňujúcim výrokom: Na Slovensku je to tak... Na
moju doplňujúcu otázku Prečo je to
tak...??? som už odpoveď zväčša nedostal. Keď, tak to bolo len také bezmocné myknutie plecami – eventuálna odpoveď: lebo to je tak dobré...
Časom som zistil, že výrok To je
tak dobré... má ešte aj inú vyššiu
sofistikovanú formu, a síce: Je to
podľa zákona... Túto používa predovšetkým politická a iná ekonomická elita krajiny pri rôznych nekalých
kšeftoch. Hlavne operuje sa ňou
v politických sférach, keď slovenskí
politici využijúc rôznych možností, vyprodukujú do neba volajúcu
kauzu.
pochopili, že odpad, prevažne biologický, môžu
vyviesť na zberný dvor. Do lesa nepatrí! Okrem
vyzbierania zostávajúcej špiny sa zameriame na
vstup do lesa od hlavnej cesty. Nachádza sa tam
spustnutý park. Lesná ťažobná technika presvetlí
tento priestor odstránením náletových drevín
a brigádnici následne upravia terén. Veríme, že
táto estetická zmena pomôže a nebude evokovať
miesto, kde sa dá zbaviť špiny. Na záver projektu
musím poznamenať, že najzávažnejším poškodením tohto lesa je drastický úbytok lesného
porastu počas zimy.
Projekt pod názvom Zúžená a neprehľadná
vozovka sa vďaka rodine Sirotovej začal realizovať už začiatkom roka. Predmetom projektu je
cestná komunikácia popri technicko-administratívnej budove Nafta a.s., vedľa kaplnky, smerom do FirstFarms. Jedná sa o frekventovanú
trasu využívanú i poľnohospodárskymi strojmi.
Stromy a náletové dreviny sťažujú prehľadnosť
zúženej vozovky a okrem bezpečnosti chceme
tento úsek skrášliť. Cesta cez les pokračuje do
chatovej oblasti Vampíl. Veľmi radi by sme tento
projekt rozšírili aj do lesa na Vampíle. Aktívnym
zapojením chatárov do tejto akcie chceme zvýšiť
ich záujem o ochranu prírody v tejto oblasti.
Oceníme pomoc každého jednotlivca a podporu združení. Prosíme Vás, príďte nám pomôcť.
Informácie budú zverejnené na www.obecplaveckystvrtok.sk, na úradnej tabuli a v obecnom
rozhlase.
Z U Z A N A O N D R I A Š O VÁ
Foto: Zuzana Ondriašová
Bioplynová stanica
Zaujíma nás názor občanov a preto
vieme, že veľa ľudí zo širokého okolia
farmy trápi zvýšená frekvencia poľnohospodárskych vozidiel a obťažuje ich
zápach hnoja a hnojovice z chovu dobytka. Riadime všetky procesy s cieľom dlhodobých korektných a konzistentných vzťahov a nielen preto
Napríklad nedávno prebehlo mésme sa pred niekoľkými mesiac­mi
diami aj prideľovanie štátnych bytov,
rozhod­li investovať 3,5 mil. € do biopolitickým a iným celebritám, alebo
plynovej stanice na farme v Plaveckamarátom, príbuzným a podobkom Štvrtku.
ne. Je to podľa zákona... bola arguVeľmi jednoducho a v krátkosmentácia tých, čo byt dostali, ale aj
ti vám objasníme, o čo ide. Bioplyn
tých, čo im byty prideľovali.
vzniká prostredníctvom úplne obNuž takto by sa dalo opakovať do
vyklých prírodných procesov, pri roznekonečna.
klade organickej hmoty bez prístupu
Vie sa, že niektoré zákony sú idiotkyslíka, vďaka pôsobeniu baktérií (vo
ské, nehovoriac, že až perverzné, levoľnej prírode je tento proces bežbo zvádzajú k neetickému konaniu,
ný napr. v rašeliniskách). Bioplynoktoré zvýhodňuje tých, čo sú u moci,
vé stanice vyrábajú bioplyn, elektrinu
majú schopnosť zákony podľa svoja teplo. Naša bioplynová stanica by
ho gusta interpretovať, s nimi podľa
mala výkon 1MGW a celý proces klavlastnej potreby hýbať, ohýbať....
die dôraz na minimálne zaťaženie žiAsi tak ako sa píše v Biblii: „Je veľa
votného prostredia (ako 3 traktory).
povolaných, ale málo vyvolených...“
Vstupnou surovinou by bolo len to,
Nuž treba len dúfať, že sa časom
čo vyprodukuje naša farma, teda hnoniečo aj zmení... a síce keď sa za
jovica, hnoj a zvyšky z krmiva. Odpadobre odvedenú službu poďakujem,
dovým produktom pri výrobe bioplybude mi povedané. …Nech sa páči,
nu je kvalitné hnojivo „digestát“, ktoré
to je samozrejmé…
nezapácha. Vysušený substrát pou
žijeme na podstielku a ušetríme tým
I VA N LE H O T S K Ý
200 kamiónov, ktoré nemusia doviezť
slamu a ďalšie kamióny vyviezť maštaľný hnoj. Teplo vyrobené prostredníctvom spaľovania hnoja a hnojovice z chovu dobytka, by mohlo okrem
farmy vykurovať obecný úrad, Základnú či Materskú školu v Plaveckom
Štvrtku. Obyvateľov obce by nepochybne potešil fakt, že nepríjemný zápach, by bol znesiteľnejší. Ideálne by
bolo zbaviť sa zápachu úplne, to však
nie je 100 % možné.
K nášmu projektu pristupujeme korektne. Dňa 17. januára 2013
sa konala v priestoroch FirstFarms
prezentácia, na ktorú boli prizvaní poslanci Obecného zastupiteľstva
v Plaveckom Štvrtku, starosta obce,
zástupca výrobcu bioplynových staníc MT-Energie z ČR a dvaja inžinieri
z Technického a skúšobného ústavu
pôdohospodárskeho z Rovinky. Veríme, že nezávislý názor spomínaných
inžinierov pomôže obecnému zastupiteľstvu pri hlasovaní. Práve ich odborné posúdenie a pozitívne vyjadrenie k predloženému projektu nám
dáva nádej, že nielen poslanci, ale i široká verejnosť pochopí, že bioplynka
je pre nás všetkých prínosom.
FIRSTFARMS AGRA M, S.R.O.
Foto: Ing. Jozef Fuchs
Štvrtčan
16
Spomienka na priateľa
Dovoľte mi, aby som za seba i za celý športový klub vyjadril
úprimnú sústrasť nad stratou nášho spoločného blízkeho.
S hlbokým zármutkom sme sa rozlúčili s človekom, ktorý
značnú časť svojho života obetoval pre svoju druhú
rodinu, tú futbalovú. Za vyše 35 rokov čo Ivan Hyža pracoval ako hospodár športového klubu a ovplyvňoval životy
mnohým z nás od útleho detstva až po dospelosť, mu patrí
srdečné poďakovanie. Neľahko budeme teraz prichádzať na
náš štadión s vedomím, že tam na nás už nebude čakať a že
nebudeme počúvať jeho pripomienky, ako to máme robiť,
aby sme mohli byť so svojou prácou spokojní. On sám
obetoval pre rozvoj futbalu v tejto obci nemálo času, úsilia
a schopností a preto verím, že všetci čo sme ho poznali,
budeme naňho dlho spomínať s úctou a pokorou. Česť jeho
pamiatke.
Futbalová jar ako príprava na ďalšiu sezónu
Vysoké Tatry – Hrebienok
Zimná príprava:
Zimnú prípravu otvorili naši seniori 12. januára a prvé tri týždne sa pripravovali v domácich podmienkach na ihrisku s umelou trávou. V týždni od 3.
do 9. februára absolvovali sústredenie v Starom Smokovci a zvyšok prípravy
prebehol opäť v domácom prostredí. Počas prípravy zohrali naši futbalisti
aj niekoľko prípravných zápasov, zostal v nás však pocit, že títo súperi našu
pripravenosť dostatočne nepreverili. Cieľom pre naše družstvo pre jarnú časť
sezóny je dôstojne reprezentovať našu obec a dôkladne sa pripraviť na tú
nasledujúcu sezónu, pretože za rok sa bude rozhodovať podľa umiestnenia
o zotrvaní v súťaži po reorganizácii v rámci celého SFZ.
Zmeny v kádri:
Počas zimy prišlo k niekoľkým závažným zmenám v kádri seniorského družstva. Dá sa povedať, že kvalitatívne sme stratili štyroch hráčov zo základnej
zostavy. Na prestup do Rakúska odišiel Martin Baláž, na hosťovanie do Veľkých Levár bol uvoľnený na vlastnú žiadosť Tomáš Hájek, hosťovanie u nás
ukončil v zime aj Jakub Nemec. Okrem toho sa v prípravnom zápase s Kútmi
vážne zranil kapitán Miro Beňa, ktorý je po operácii ramena nútený vynechať
celú jarnú časť. Vzhľadom na tieto skutočnosti sme ukončili hosťovanie
v Kostolišti nášmu mladému talentovanému futbalistovi Jurajovi Miklušičákovi a z hosťovania v Malackách sa vrátil skúsený Július Ludas. V jarnej časti
sezóny tak dostanú oveľa viacej príležitostí hráči z lavičky, ktorí sa patrične
môžu ukázať.
Dúfame, že napriek všetkým problémom sme na jarnú časť pripravení
dobre a že budeme seba aj našich fanúšikov tešiť hrou i výsledkami. Prvý
jarný majstrovský zápas odohrá naše družstvo v sobotu 16. marca o 15 hodine
doma na ihrisku s umelou trávou, keď hostíme Inter Bratislava.
Noviny občanov obce Plavecký Štvrtok
Ihrisko s umelou trávou:
Využitie ihriska s umelou trávou na prípravu našich družstiev bol pre našich
futbalistov v tejto zime veľkým plusom. Okrem toho sa na našom ihrisku
hrala jedna zo skupín zimného turnaja BFZ a využívalo sa aj na prenájom
pre ostatných záujemcov v rámci regiónu. Bohužiaľ kríza vo futbalových
kluboch na Záhorí, ktoré majú v rámci Bratislavského kraja najmenšiu
podporu samospráv sa prejavila i v tom, že kluby pri nespôsobilých terénoch nehrali prípravné zápasy, lebo nemali na prenajatie si nášho ihriska
peniaze. Pritom náš cenník je postavený veľmi reálne a sumy za prenájom sú
veľmi prijateľné. Negatívnym javom zimy je neustále poškodzovanie ihriska
a krádeže materiálu zo strany niektorých našich spoluobčanov, ktoré poškodzujú náš klub. Potreba oplotenia obecného areálu po rekonštrukcii sa rieši
s obcou príliš zdĺhavo, pričom škody na majetku neustále narastajú a rómski
spoluobčania si aj za asistencie obecnej a štátnej polície robia na ihrisku čo
chcú. Dúfame, že sa ako nájomca s obcou čo najrýchlejšie dohodneme na
riešení tohto problému.
Našich fanúšikov žiadame v jarnej časti o trpezlivosť pri sledovaní majstrovských zápasov, ktoré sa z dôvodu rekonštrukcie hlavnej hracej plochy
po nájazdoch krtov budú zatiaľ hrávať na ihrisku s umelou trávou, kde nie je
dokončená tribúna na pozeranie.
Mládežnícke družstvá v príprave:
Do zimnej prípravy sa takisto poctivo pustili v januári i naše družstvá
prípravky a mladších žiakov. Tréningový proces pod vedením trénerov
Miroslava Beňu a Milana Martinku zahájili v telocvični miestnej základnej
školy a postupne s lepšiacim sa počasím prešli na ihrisko s umelou trávou.
Do majstrovských zápasov vstúpia mladší žiaci v nedeľu 24.3. o 9:30 doma
proti Vištuku a družstvo prípravky v sobotu 6.4. o 14:00 takisto doma proti
Záhorskej Vsi.
Podpora - nepodpora:
Pre rok 2013 športový klub žiadal obecné zastupiteľstvo o zmenu formy našej
podpory, ale bohužiaľ naša požiadavka zostala nepochopená a nepodporená.
Išlo o to, že namiesto finančnej požiadavky sme našich zastupiteľov oslovili
s myšlienkou, aby vytvorili v rámci obecného úradu priestor na zamestnanie správcu štadióna na minimálnu mzdu. Náklady na to by obec nezaťažili
nezvládnuteľným spôsobom, pričom tento zamestnanec by bol použiteľný aj
pre rôzne činnosti v rámci obce. Namiesto toho obecné zastupiteľstvo nepochopiteľne pre nás do rozpočtu schválilo dotáciu viazanú na rekonštrukciu
sociálnych zariadení. Pokúsime sa našich zvolených zástupcov znova osloviť,
aby opätovne porozmýšľali a aby sme sa spoločne pokúsili nájsť cestu, ako
vhodne zabezpečiť postupne sa budujúci areál aj do budúcna.
Š p o rt o vý ri a dit e ľ Š K – I ng . Mi l o š S l ád e č e k
ŠTVRTČAN, štvrťročník, Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 172, 900 68, IČO: 00305049,
ISSN 1338–9114, Evidenčné číslo: EV 3008/09. Šéfredaktor Ing. Ivan Slezák. Redakčná rada Eva Matlovičová,
Zuzana Roskopfová, Andrea Vyšváderová, Vojtech Zajíček. Tlač a realizácia: FO ART, s.r.o. Bratislava,
[email protected], www.obecplaveckystvrtok.sk.
Redakčná rada nezodpovedá za obsah jednotlivých článkov, príspevky neprešli jazykovou úpravou
Download

Štvrtčan číslo 1/2013 - Obec Plavecký Štvrtok