Listopad 2013 I Ročník 19 I ZDARMA
www.letnany.cz
U výstaviště se konal
třetí dračí slet.
Letos se ho zúčastnilo
takřka 150 draků!
Strany 22–23
TÉMA MĚSÍCE
bezpečnost
volný čas
Partnerství s Beautorem
trvá již 20 let
Strany 4–5
Mladí hasiči zakončili
sezonu úspěchem
Strana 17
Nepropásněte letošní
Stříbrné vánoční dny!
Strana 26
inzerce
TOUR 2013
NEJVĚTŠÍ SVĚTELNÁ ROCKOVÁ SHOW
10.12.
PRAHA
TIPSPORT ARENA
VELKOLEPÁ SHOW
60 ÚČINKUJÍCÍCH
HOSTÉ:
BÁRA BASIKOVÁ
GABRIELA DEMETEROVÁ
EMMA SMETANA
ONDŘEJ BRZOBOHAT Ý
SYMFONICKÝ ORCHESTR
POD VEDENÍM
KRYŠTOFA MARK A
P
VSTUPENKY:
WWW.TICKET-ART.CZ
WWW.TICKETPORTAL.CZ
ÉV
OPRV
ČR
KO
WWW.NOID.CZ
M
N T RU 0
E
C
É
SOV
20:0
NGRE
VSTUPENKY
WWW.TICKET-ART.CZ
SC-331702/62
NOID+TSO 188x130 Cesky domov.indd 1
26.9.2013 15:06:07
PLÁNUJETE V LETŇANECH REKLAMNÍ
KAMPAŇ? INZERUJTE
V MĚSÍČNÍKU LETŇANSKÉ LISTY!
Říjen 2013
I Ročník 19
I ZD AR MA
Peter Nag
y
rozezpíval
Starou Náv
es
str
– náklad 10 000 výtisků
– distribuce zdarma do poštovních
schránek
ÁM I
N
S
– další číslo vychází
OSLOVÍTE
6. prosince
ww w. let na
ny.cz
any 24–25
CELÉ LETŇANY!
TÉMA MĚSÍC
E
I na letošníc
letňanští senh hrách získali
ioři medaile
Strany 4–5
VOLNÝ ČA
S
Drakiáda bud
e již 19. říjn
Přijďte si s
námi zalétat! a.
Strana 22
SPORT
Den plný poh
více než 500 ybu přilákal
zájemců
Strana 29
pro informace o inzerci kontaktujte Martinu Maškovou, tel.: 725 359 989, [email protected]
úvod
Z obsahu č. 11/2013
07 Z radnice
Ještě je možné podávat podněty
na změny Metropolitního územního plánu. Impulzem pro jednání odborných
komisí mohou být i podněty od občanů.
11 Z letňanských škol
Děti ze Základní školy Gen. Fajtla získaly
na podzim hned dvě cenné medaile.
První v úvodním turnaji T-ballové ligy,
druhou v přespolním běhu.
18 Bezpečnost
V rámci preventivní činnosti vykonávají
strážníci Městské policie obvodního
ředitelství Prahy 9 dohled u základních
škol, a to jak v ranních, tak i v odpoledních hodinách.
24 Volný čas
Pravidelní návštěvníci knihovny vědí,
že se zde konají zajímavé výstavy. Tou
poslední v letošním roce bude společná
výstava šperků výtvarnic Magdy Štajnerové a Dagmar Utěkalové.
25 Volný čas
Pomalu se blíží Vánoce. I letos městská
část připravila řadu adventních akcí
pro děti i dospělé. Například mikulášskou besídku, jarmark a slavnostní
rozsvícení vánočního stromu
nebo výstavu betlémů.
Vážení spoluobčané!
Letošní podzim svou
hru na babí léto rozehrál opět s grácií sobě
vlastní. Tohle období
nekonečné škály teplých
barev si užívám rád,
a o to více, pokud ho,
třeba už naposledy, prohřeje i slunce. Zkrátka je pro mne babí léto
dobou příjemného nostalgického rozjímání.
Proto se chci tentokrát ve svém sloupku
vyhnout politice a volbám do Poslanecké
sněmovny – i proto, že volební kampaň
byla opět o stupeň agresivnější a výsledek
voleb předpokládá, že rozjitřená politická
situace a hádání uvnitř jednotlivých politických subjektů i mezi nimi se nezmění. Jen
si dovolím doufat, že ti, kteří z voleb vyšli
jako vítězové, dostali svůj mandát od voličů
za svou práci a její výsledky, a ne za sliby.
Ale zpět domů… Na co se můžeme ještě
letos v Letňanech těšit? Tak například
na rekonstrukci chodníku v Havířovské či
finalizaci Nového vstupu. Základní škole
ve Fryčovické pomůže městská část se
zavedením výpočetní techniky. Pro nás
na radnici je v tuto chvíli nejdůležitější
návrh rozpočtu na rok 2014. V souvislosti
s tím jednotliví radní a správci rozpočtu již
nyní plánují akce a investice pro příští rok
tak, abychom i nadále mohli měnit tvář
Prahy 18 k lepšímu. Už teď víme, že investiční akce dosáhnou výše padesáti milionů
korun. Uvažujeme o úvěrové politice pro
pokračování už známého projektu Lentilky,
počítáme se zateplením budovy Základní
školy Fryčovická a tělocvičny v Třinecké
ulici a také chceme pokračovat s výkupy
pozemků, abychom mohli vytvořit nová
parkovací místa.
Další aktuální záležitostí je projednání návrhu
Územního plánu hlavního města Prahy. Ten
je teď pro městskou část problémem č. 1,
protože jsme hlavním městem limitováni
„šibeničními“ termíny. A to přesto, že se
jedná o – pro město i jeho části – tak zásadní
věc. Samozřejmě se snažíme vyhovět vašim
požadavkům a zajistit přenos důležitých
informací i k vám, občanům. Doporučuji
vám proto sledovat internetové stránky
městské části, na nichž jsou publikovány
nejen informace k veřejnému projednávání
územního plánu.
Přeji vám příjemné a hřejivé podzimní dny.
Mgr. Ivan Kabický
starosta
Letňanské listy – měsíčník městské části Praha 18. Ročník 19. Vychází 11x ročně • Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany, IČO 00 231 321 • Registrace: MK ČR E 17461 • Redakční rada: předsedkyně Iveta Lojková, Hana Saitzová, Ing. Martin Halama, Oldřich
Miffek, Denis Postler • Redakce: Hana Saitzová – editorka, tel.: 284 028 120, e-mail: [email protected], [email protected] • Adresa redakce:
Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany • Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost
autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce • Foto na titulní straně: Václav Loučka. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce •
Příjem inzerce: Martina Mašková, manažerka inzerce, tel.: 725 359 989, e-mail: [email protected] Za obsah inzerátu odpovídá inzerent • Vydavatel: Strategic Consulting s. r. o., Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10 • Distribuce: Česká pošta, s. p. Distribuce zdarma
do každé domácnosti MČ Praha 18, volné výtisky k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště • Náklad 9 500 výtisků • Toto číslo vyšlo 8. 11. 2013
3
téma měsíce
Přátelství Letňan a Beautoru
Jednoho podzimního dne roku 1992 přijela do Letňan na obecní
úřad delegace z francouzského městečka Beautor, department
L´Aisne. Iniciátorem návštěvy byl starosta města Léon Maitrepierre, který měl k tehdejšímu Československu vřelý vztah a měl zájem o spolupráci s některým z českých měst. Po čtyřhodinovém
jednání s tehdejším starostou Josefem Dobrým Francouzi odjeli.
Netrvalo dlouho a následovaly další cesty, a to oběma směry –
tedy z Prahy do Beautoru a z Francie do Čech. Tak začalo – podle
zápisků Ing. Dobrého – partnerství, které bylo v roce 1993 stvrzeno podpisy starostů obou měst a trvá dodnes.
Návrh na uzavření dohody o spolupráci
a přátelství mezi Beautorem a Letňany
projednávalo zdejší místní zastupitelstvo
již v květnu 1993. Kromě možnosti navázat
přátelství mezi obyvateli obou měst tu
referovali zástupci vedení městské části
také o případném podílu francouzské
společnosti CIL na obnově zdejšího bytového fondu a vypracování rozvojové
studie Letňan.
Na začátku byl
zájem sblížit lidi
Ačkoliv byla se společností CIL sepsána
smlouva o investicích do vytipovaných
letňanských projektů, kterou podepsali
prezident CIL Gaston Vermeersch a Ing.
Dobrý, ze spolupráce nakonec sešlo.
Ne tak z kontaktů družebních měst. Také
jejich budoucí vztahy však bylo třeba
ošetřit smlouvou. Její podrobnosti byly
doladěny v průběhu dvou pracovních setkání, která proběhla v červnu a červenci
1993 ve Francii.
„Již 2. října téhož roku se konala mimořádná
slavnostní schůze zastupitelstva, na níž
za účasti francouzských a letňanských
zastupitelů podepsali starostové obcí, za
Beautor Léon Maitrepierre a za Letňany
Josef Dobrý, dohodu o družebních vztazích,“
přiblížil začátky česko-francouzského partnerství Oldřich Miffek, současný zástupce
starosty MČ Praha 18 a dřívější zástupce
Ing. Dobrého. Starostové tak potvrdili zájem
sblížit občany obou měst, obeznámit je
s kulturními, sociálními, hospodářskými
a architektonickými skutečnostmi, a také
se všemi aspekty každodenního života.
V roce 2004 byl podepsán dodatek
původní smlouvy.
4
Letňanské listy 11/2013
Vedle těchto bodů však dohoda obsahovala i informace o výměně stážistů,
o uzavření dohody o společném rozvoji
a o vytvoření sboru sdružujícího zástupce
subjektů nejrůznějšího zaměření, které
v obou lokalitách sídlí.
Letňanští začali poznávat
život u „sousedů“
Obsah smlouvy se začal naplňovat několik měsíců po jejím podpisu. Nejprve
odjela do Francie skupina letňanských
občanů, následně prvních dvacet dětí
ze Základní školy Rychnovská. Beautorští
pro ně tehdy připravili bohatý program –
například návštěvu muzea, farmy, parku
Euro Disney, sportovní turnaj či taneční
představení… Koncem téhož měsíce přijeli
školáci z Beautoru do Letňan.
„Výměnné pobyty dospělých a dětí se
konaly ještě v následujících dvou letech.
V roce 1995, kdy byl do vedení beautorské radnice zvolen nový starosta, však
byly vzájemné kontakty z jeho popudu
utlumeny,“ popsal další etapu vývoje
vztahů Oldřich Miffek. „Obnoveny byly až
v roce 2003, kdy se stal starostou Beautoru Jacky Vasseur. Ten oslovil vedení
letňanské radnice s přáním pokračovat
v partnerství. A tak byl v dubnu násle-
Dohoda o přátelství z roku 2004.
dujícího roku podepsán dodatek původní
dohody, v němž je zakotven rozvoj styků
a výměn mezi oběma subjekty a pravidelné výměny školáků.“
Společnost přátel Beautoru
V roce 2007 převzalo závazky a aktivity
týkající se spolupráce mezi Letňany
a Beautorem občanské sdružení Společnost přátel Beautoru.
„Troufnu si říci, že naše sdružení spolupráci
s francouzskými partnery posunulo trochu
dál. Od roku 2008 organizuje a zajišťuje
pravidelné výměnné pobyty zástupců
z oblasti sportu a kultury, a to jak u nás,
tak v Beautoru. Mezi poslední akce patřily letošní výjezdy mladých fotbalistů
TJ Praga Praha, dětského folklorního
souboru Kytice a dobrovolných hasičů
do Francie. Bohužel se zatím nepodařilo
U příležitosti dvacátého výročí partnerství dostali Letňanští klíč.
téma měsíce
trvá již dvacet let
obnovit výměny žáků základní škol,“
vylíčil aktivity sdružení jeho předseda
a zakládající člen Oldřich Miffek.
Činnost Společnosti přátel Beautoru
podporuje městská část po celou dobu
její existence prostřednictvím finančních
grantů. Francouzská strana se zase těší
podpoře velvyslanectví Francouzské
republiky v Praze. Jeho předchozí první
tajemník pan Fatih Akcal a atašé pro
decentralizovanou spolupráci Denisa
Pánková-Schránilová se dokonce zúčastnili
vystoupení Klubu La Gymnastique Beautoroise – section Dance, které se konalo
v Letňanech v loňském roce.
Dvacet let spolupráce.
A co dál?
Letošní návštěva francouzských hostů –
zástupců starosty Nadine Jore, Jacquesa
Lenera a Renée Lemire a radních Nadine
Cardot a Francise Dos Santose – byla
symbolická, v době jejího konání totiž
uplynulo přesně dvacet let od podpisu
iniciační dohody a od oficiálního začátku
letňansko-beautorské spolupráce. Proto
byly do bohatého programu vedle prohlídky
Prahy a návštěvy Hradčan, Staroměstské
radnice či Českého Šternberka zahrnuty
i procházka po Letňanech, slavnostní
společenský večer, ale také pracovní
setkání na radnici. Tady společně se svými českými kolegy ladili možnosti další
spolupráce a aktivity, jež by se mohly
uskutečnit v příštím roce, respektive
v nejbližších letech.
„Dvacetiletá tradice je svým způsobem
závazek, proto nechceme přešlapovat
na místě, ale chceme naše partnerství
stále rozvíjet. Chtěli bychom ještě více
rozšířit spolupráci mezi školami, dalšími zájmovými a dobrovolnými spolky
i mezi sportovními kluby,“ přiblížil plány
zástupců Letňan a Beautoru starosta
městské části Praha 18 Mgr. Ivan Kabický.
A dodal: „Naše partnery i nás mrzí, že se
v současné době na žádné z letňanských
škol nevyučuje francouzština. Nicméně,
hovořili jsme o možnosti pořádat kurzy
francouzského jazyka a také o možném
kontaktu žáků našich škol prostřednictvím
internetu, pro začátek třeba v anglickém
jazyce, který se vyučuje v obou zemích.
Věřím, že součinnost konkrétních subjektů
na obou stranách pomůže prolomit jazykovou bariéru a přinese obyvatelům naší
městské části, dětem i dospělým, nové
zkušenosti a poznatky o jiné kultuře.“
-redFoto archiv ÚMČ a Tomáš Proněk
V rámci letošní návštěvy proběhla pracovní schůzka.
Na slavnostním setkání vystoupili zástupci obou měst.
O úvod programu se postarala cimbálovka.
Svátečního večera se zúčastnili i zastupitelé MČ.
5
z radnice
V Letňanech volby vyhrálo Babišovo ANO 2011
Zřejmě hezké počasí a prodloužený víkend se zasloužily o nízkou
účast voličů v mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Anebo to byla nechuť občanů? Ať
je to tak či onak – celostátní účast voličů byla s pouhými 59,48 %
nejnižší od roku 2002.
K volebním urnám se samozřejmě vydali
i Letňanští. A překvapivě ve vyšším počtu
než při předchozích dvou příležitostech.
Zatímco v roce 2006 využilo svého práva
volit 5 356 voličů z 12 687, tj. 42,22 %,
a v roce 2010 volilo z 12 472 oprávněných
voličů celkem 5 215, tj. 41,84 %, letos se
voleb zúčastnilo 7 634 voličů z celkového
počtu 12 003, tj. 63,65 %. K urnám letos
v Letňanech přišlo dokonce více lidí, než
byl celostátní průměr.
A protože jsou celkové výsledky voleb
známé z médií, jen stručně připomeneme,
jak se volilo v městské části Praha 18:
Z celkem 24 uskupení, která se ucházela
o křesla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, získalo nejvíce hlasů hnutí
ANO 2011, celkem 1 479, tj. 19,50 %.
Na druhém místě se s 1 454 hlasy,
tj. 19,17 %, umístila TOP 09. Až na třetí
příčce by v Letňanech stál faktický vítěz
voleb, tedy ČSSD – ta získala 1 274 hlasů,
tedy 16,79 %. O čtvrté místo se podělili
občanští demokraté (ODS) a KSČM – obě
strany dostaly od voličů shodně 745 hlasů, tj. 9,82 %. Pod pětiprocentní hranicí
se pak umístily Strana zelených (4,86
%), Úsvit přímé demokracie T. Okamury
(4,31 %), KDU-ČSL (4,21 %), Strana svobodných občanů (3,85 %), Česká pirátská
strana (3,65 %) a Strana práv občanů
Zemanovci (1,09 %). Zbývající subjekty
získaly od letňanských voličů méně než
jedno procento hlasů.
-red-
Vybíráme z jednání rady MČ Praha 18
Zvýšení kapacity
mateřských škol v Letňanech
Návštěva delegace
z partnerského Beautoru
Rada na svém 18. zasedání odsouhlasila
podání žádosti o navýšení kapacity mateřských škol při základních školách Tupolevova
a Generála F. Fajtla DFC. Celkem se jedná
o navýšení o 75 míst pro předškoláky od
příštího školního roku. V obou případech
s sebou zvýšení kapacity nese i vynaložení
investic, a to zejména v mateřské škole při
ZŠ a MŠ Generála F. Fajtla DFC. Konkrétně se jedná o předškolní zařízení v ulici
Beranových, jehož stávající objekt bude
rozšířen o další podlaží. Předpokládané
náklady na výstavbu II. etapy MŠ Beranových jsou 15 milionů korun.
Rada městské části odsouhlasila přijetí
delegace z partnerského francouzského
města Beautor a příspěvku ve výši 30 000
korun na náklady spojené s jejím pobytem
u České republice.
(Návštěva francouzských kolegyň a kolegů z beautorské radnice se uskutečnila
ve dnech 3.–8. října t. r. a podrobnější
informace o ní naleznete na str. 4 a 5 Listů.)
Městská část
opravuje nájemní byty
Radní schválili vyhlášení poptávkového
řízení k podání nabídky na opravu uvolněného bytu v majetku městské části.
Městská část tak tento rok zhodnotí další
ze svých bytů předtím, než bude uzavřena
smlouva s novým nájemcem. Tentokrát
se jedná o byt v Tupolevově ulici.
Rekonstrukce PC učebny
v ZŠ a MŠ Fryčovická
Na 19. jednání dne 9. října t. r. rada
schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 95 000 korun na
rekonstrukci elektroinstalace v učebně
výpočetní techniky v ZŠ a MŠ Fryčovická. Odborným posudkem byl současný
stav elektrických a datových rozvodů
shledán jako nevyhovující a žádost školy
o mimořádnou dotaci jako oprávněná.
S ohledem na potřebnost a vytíženost
učebny radní rozhodli o poskytnutí požadovaných financí škole.
Nový chodník v Havířovské
Radní schválili výsledek výběrového
řízení na akci Výměna povrchu chodníku
Havířovská. Z pěti předložených nabídek
byla vybrána společnost IPPOS Bohemia
s nabídkou díla za cca 780 tisíc korun.
Stavební práce na celkem 500 m2 nového chodníku budou probíhat v průběhu
listopadu.
Mikulášská besídka
pro letňanské děti
Rada pověřila zástupkyni starosty Ivetu
Lojkovou zajištěním a organizací Mikulášské besídky pro letňanské děti a jejich
rodiče. Besídka se bude konat v podvečer
5. prosince t. r. v tělocvičně v Třinecké
ulici. (Pozvánku na besídku najdete na
str. 25. Městská část srdečně zve všechny
letňanské děti i rodiče.)
Mgr. Ivan Kabický, starosta
Všechna usnesení zastupitelstva
i rady městské části naleznete
na webu www.letnany.cz.
Výstavbu výškového domu
v Chlebovické nezakázal ani soud!
Městská část Praha 18 vyšla vstříc letňanským občanům a po opakovaných jednáních s nimi
se obrátila na soudy, aby prověřily, zda je možnost výstavby domu o patnácti nadzemních podlažích
v ulici Chlebovické podle stavebního povolení, drženého společností Trigema, v pořádku.
Zástupce starosty Mgr. Ondřej Lněnička
k věci uvedl: „Nejsem nadšený z toho,
jak věc dopadla, a to i proto, že jsem
civilním povoláním advokát, ale žaloba
na zrušení stavebního povolení vydaného
dne 23. 4. 2008 byla soudem odmítnuta.
Žalovat se dalo nejpozději do 10. 7. 2008
6
Letňanské listy 11/2013
a tehdy se nikdo na soud neobrátil ani
nechtěl, aby tak učinila naše městská část.
Na opožděnost žaloby, a tím i nemožnost zvrátit přes soud stav věci, jsem
opakovaně upozorňoval. Věřím, že jak
s držitelem stavebního povolení, tak
i s vlastníkem pozemku (společnost BESS
Building) najdeme takové řešení, které
vyústí v dohodu, bude smírné a v zájmů
občanů Letňan.
Stále je ve hře změna (velikosti) stavby či
jednání o koupi (směně) pozemku, popř.
změna stavebního povolení.“
-red-
z radnice
Novinky v prodeji kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin
Dne 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 Sb.
Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím,
že mění přílohu č. 3 živnostenského zákona, a to takto:
V příloze č. 3 Koncesované živnosti, u předmětu podnikání Výroba a úprava kvasného
lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů (s výjimkou piva,
ovocných vín, ostatních vín a medoviny
a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) na konci prvního sloupce
se doplňují slova „a prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin“.
Rozšiřuje se tak dosavadní předmět podnikání koncesované živnosti pro výrobu
a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu,
lihovin a ostatních alkoholických nápojů
o prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin. K získání koncese v částečném
rozsahu předmětu podnikání, a to pro
prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin, není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady ani není třeba vyjádření Ministerstva zemědělství ČR tak,
jak tomu je u výroby a úpravy kvasného
lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů.
konzumního lihu nebo lihovin na základě
oprávnění podle věty první pokračovat
do doby pravomocného rozhodnutí
o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o koncesi anebo o zastavení řízení.
Marným uplynutím lhůty k podání žádosti
o koncesi pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin
podnikateli právo prodávat
kvasný líh, konzumní
líh nebo lihoviny
zaniká.
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny,
může v této činnosti pokračovat po dobu
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě
živnostenský úřad o koncesi pro prodej
kvasného lihu, konzumního lihu nebo
lihovin, může v prodeji kvasného lihu,
2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1
nepodléhá správnímu poplatku. Podle
přechodných ustanovení vyžaduje změna
právní úpravy ze strany podnikatelů pouze
podání žádosti o koncesi na prodej kvas-
ného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to
ve stanoveném termínu 6 měsíců ode dne
účinnosti novely, tedy od 17. října 2013.
Na koho se úprava vztahuje?
Úprava se vztahuje na všechny podnikatele,
kteří se zabývají distribucí kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům,
tak i konečným spotřebitelům. Kromě
prodejců lihovin v obchodě se úprava
bude vztahovat také na podnikatele, kteří
lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích
(§ 44 živnostenského zákona).
O koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin budou muset
požádat i výrobci těchto komodit, kteří za
účelem prodeje vlastní tzv. podnikovou
prodejnu, resp. provozovnu umístěnou na
jiné adrese, než je adresa výrobní provozovny. V této souvislosti doporučujeme,
z důvodu právní jistoty, aby o koncesi pro
prodej požádali i podnikatelé, kteří vlastní
oprávnění pro výrobu a úpravu kvasného
lihu, konzumního lihu a lihovin a kteří
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny
distribuují, případně prodávají konečným
spotřebitelům.
V případě dotazů se můžete obrátit na živnostenský úřad.
Bc. Roman Häusler
vedoucí živnostenského odboru ÚMČ
Foto © PIXMAC/kvkirillov
Změny v územním plánu do doby pořízení
Metropolitního územního plánu jsou možné
Magistrát hl. m. Prahy připustil, že do
doby pořízení nového Metropolitního
územního plánu je ještě možné podávat podněty na změny stávajícího
územního plánu.
Tyto změny by v zásadě měly být trojího
druhu, a to: změny týkající se veřejné
infrastruktury, brownfields stabilizované
ve struktuře města, případně s nutností
stanovení uliční sítě a studií zátěže,
a drobné aktualizace a nápravy stávajícího územního plánu. Lhůta pro podávání
těchto podnětů byla magistrátem stanovena do 30. listopadu 2013. Do tohoto
data musejí podněty na změny dojít na
pražský magistrát.
„Jsem velmi rád, že tu možnost podávání
podnětů na změny územního plánu je,
byť to vyžaduje rychlé jednání. Praha,
do které Letňany patří, se vyvíjí a některé
záležitosti se musejí řešit operativně,“
řekl k uvedenému zástupce starosty
Mgr. Ondřej Lněnička. „Podněty na změny
nejsou omezeny jen na městskou část,
ale mohou je podávat i občané. Ti by je
měli podat prostřednictvím své městské
části,“ doplnil Ondřej Lněnička.
V dané věci bude třeba postupovat podle
následujícího (základního) harmonogramu.
V neděli 10. listopadu bude „uzávěrka“
přijímání podnětů v rámci městské části
Praha 18. Následně – 13. listopadu – se
bude v obřadní síni zdejší radnice konat
veřejná prezentace došlých podnětů
a současně i jejich projednání s občany.
A nakonec 20. listopadu se k jednotlivým
podnětům vyjádří Rada městské části Praha 18. Konečné stanovisko k podmětům by
mělo 26. listopadu zaujmout zastupitelstvo
městské části.
Vedení městské části Praha 18
zve občany na
veřejnou prezentaci podnětů
na změny Metropolitního
územního plánu
Kdy? 13. listopadu od 18.30 hodin
Kde? V obřadní síni ÚMČ Praha 18,
Bechyňská 639, Praha – Letňany
„Do celého procesu se zapojí příslušné
odborné komise RMČ. Věřím, že impulzem
k jejich jednání budou i podněty od občanů
Letňan. Stejně tak doufám, že se občané
zúčastní veřejné prezentace i zasedání
našeho zastupitelstva,“ uzavřel celou věc
Ondřej Lněnička.
-red7
z radnice/odborníci radí
Malá právní
poradna
O uzavírání a ukončování pracovního poměru se v letňanské právní
poradně hovoří poměrně často.
Proto se dnes zmíníme o tom, jaké
jsou náležitosti dohody o rozvázání
pracovního poměru.
Dohodu o rozvázání pracovního poměru
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem upravuje § 49 zákoníku práce,
který stanoví, že tato dohoda musí mít
písemnou formu. Další podstatnou náležitostí dohody je sjednání dne, kterým
má pracovní poměr skončit – musí být
určen konkrétně a nesmí předcházet
dni uzavření dohody.
Dále pak má zaměstnanec právo na odstupné při rozvázání pracovního poměru
dohodou v případě, že důvodem rozvázání
pracovního poměru byly organizační
důvody na straně zaměstnavatele nebo
zdravotní důvody na straně zaměstnance
dle § 52 písm. a)–d) zákoníku práce, ve
výši stanovené dle § 67 zákoníku práce.
Uvedení důvodu rozvázání pracovního
poměru v dohodě o rozvázání pracovního
poměru je zásadní pro doložení nároku
zaměstnance na odstupné.
Mgr. Petra Švehlíková, advokát
Den zdraví v Letňanech
Ve středu 25. září 2013 se uskutečnil
v prostorách Nového vstupu do Letňan v blízkosti autobusové zastávky
Tupolevova Den zdraví. Akci, která se
konala v rámci Národní sítě zdravých
měst, pořádala městská část Praha
18 ve spolupráci s pobočkou Českého
červeného kříže Praha 9.
Tři pracovnice ČČK měřily občanům
krevní tlak a pulz, hladinu cukru v krvi,
cholesterol a množství tuku v těle. Také
předváděly ukázky první pomoci. V rámci
aktivit zdravotně preventivního charakteru
konzultovaly s občany otázky spojené se
zdravou výživou a správným životním
stylem. V případě naměření nadlimitních
hodnot samozřejmě doporučovaly občanům další postup, např. návštěvu jejich
praktického lékaře. Tato akce, o kterou byl
průběžně velký zájem, probíhala v uvedený
den od 10 do 17 hodin a nepochybně byla
přínosem pro zdraví občanů.
Mgr. Kamil Kučera
terénní sociální pracovník ÚMČ Praha 18
Foto archiv autora
Oddlužení neboli osobní bankrot pro živnostníky?
V rámci úvah při tvorbě insolvenčního zákona, který měl do českého práva zavést možnost osobního
bankrotu neboli přesněji řečeno tzv. oddlužení, představovalo jedno ze žhavých témat to, zda by měla
tato možnost být poskytnuta i podnikajícím fyzickým osobám, především tedy tzv. živnostníkům.
Zákonodárce se nakonec přiklonil k variantě, že oddlužení bude přípustné pouze pro
nepodnikatele. Soudní praxe si z této nové
právní úpravy následně dovodila, že oddlužení
nemá být připuštěno nejen u „aktivních“
podnikatelů, ale ani u bývalých podnikatelů,
mají-li stále dluhy z podnikání, byť od ukončení podnikatelské činnosti mohla uplynout
již řada let. Výkladová praxe se však v tomto
ohledu postupně měnila a nyní je již bývalým
podnikatelům podstatně příznivěji nakloněna.
Nedávno přijatá novela č. 294/2013 Sb. pak
k 1. 1. 2014 vnese přímo do insolvenčního
zákona speciální pravidla pro podnikatele
a oddlužení dluhů z podnikání obecně.
Fyzická vs. právnická osoba
Zatímco v současnosti platí, že o oddlužení
může žádat dlužník, který není podnikatelem,
od Nového roku se bude rozlišovat mezi
právnickou osobou, která stále nebude moci
žádat o oddlužení, pakliže bude považována
za podnikatele, a fyzickou osobou, u které se
nebude řešit, zda jde o podnikatele, ale to, zda
má dluhy z podnikání. Dluhy z podnikání pak
nebudou bránit povolení oddlužení, pakliže:
a) s tím budou souhlasit příslušní věřitelé,
8
Letňanské listy 11/2013
b) půjde o pohledávku, kterou se nepodařilo
uspokojit po skončení předchozího insolvenčního řízení, ve kterém soud zrušil konkurs po
splnění rozvrhového usnesení nebo proto,
že se zjistilo, že pro uspokojení věřitelů je
majetek dlužníka zcela nepostačující,
c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.
vznikem nákladů na insolvenční řízení řešené
konkurzem. Osobně si dovolím předpokládat,
že v těchto případech budou soudy zvláště
pečlivě zkoumat otázku, zda postup dlužníka
nesvědčí o nepoctivém záměru.
Nejprve konkurz, poté oddlužení
Ačkoliv to dle důvodové zprávy zřejmě nebylo úmyslem zákonodárce, je třeba počítat
s tím, že výše uvedená změna může vést
k zpochybnění již ustálené praxe soudů, které
připouštěly dluhy z podnikání v závislosti na
jejich rozsahu, stáří, době, po kterou dlužník již
nepodnikal, postoji věřitele a pravděpodobné
míře uspokojení pohledávek v rámci oddlužení. V tomto ohledu nezbývá než doufat,
že soudní praxe bude respektovat záměr
zákonodárce vyjádřený v důvodové zprávě,
že cílem novely je upevnit a rozšířit možnost
použití oddlužení, a nebude docházet k tomu,
že v současnosti povolovaná oddlužení budou
po Novém roce zamítána, jelikož se nevejdou
do výše uvedeného výčtu.
I když se již v současnosti bylo možné
setkat s případy, kdy se oddlužení povolilo
na základě souhlasu dotčeného věřitele,
lze předpokládat, že největší průlom bude
v praxi představovat varianta b). Dlužník na
sebe nejprve podá insolvenční návrh, který
bude řešen formou konkurzu. Poté, co se
ukáže, že takovýto postup nepovede k úhradě
dluhů z podnikání, otevře se mu možnost
požádat o oddlužení. Počítat je nutno se
Bude praxe respektovat
záměr zákonodárce?
JUDr. Ondřej Načeradský
Občanská poradna, o.s., Společnou cestou
Ilustrační foto © Pixmac/IONIA
inzerce
RODINNÉ DOMY
PŘEZLETICE
Bydlení v bezprostřední blízkosti
hlavního města
Možnost koupě zařízeného domu
Záloha pouze 10 %
CE ENÍ
K
A AV Ě
B EN
VY V C MU
DO
www.rd-prezletice.cz
Zákaznická linka:
Prodejce:
Moravská stavební – INVEST, a.s.
725 928 629
SC-331437/27
DOMOVZO10.pdf 1 25.9.2013 22:57:51
prezletice-inz-MestskeListyBrandys-188x86.indd
1
16.10.2013 15:12:06
MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE
C
S HUDBOU THE GIPSY KINGS
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
DIVADLO HYBERNIA od 16. 10. 2013
www.musical -production.cz
inzerce
www.letnany.cz
SC-322157/61
SC-322206/69
Strome ek + dárky =
99% spokojených dětí
Takže
bu si kupte nůžky
nebo
www.ocletnany.cz
p ij te k nám :-)
SC-330260/15
9
z letňanských škol
Děti z Tupolevky
sbíraly starý papír
V říjnu proběhl na Základní škole Tupolevova již poněkolikáté
sběr papíru. Škola tak měla
příležitost zbavit se použitého
papíru, který se tu za prázdniny
nashromáždil, a zároveň si vydělat nějaké peníze.
Ale nejen škola. I v domácnostech žáků
a učitelů se našlo plno nepotřebného papírového odpadu, novin a letáků… Důkazem
toho bylo tisíc tři sta kilogramů sběru, který
skončil v kontejneru před školou, a skoro
tři tisíce korun na školním účtu. O těchto
penězích vedení školy rozhodne v nejbližších dnech – jako vždy ve prospěch žáků.
To je velmi důležité především z hlediska
motivace dětí. I ředitel školy totiž ví, jak
někdy bylo a je složité najít doma starý
papír, když jsou skoro na každém rohu
k dispozici kontejnery na recyklaci.
Při sběrových akcích spolupracuje Základní
škola Tupolevova s Pražskými službami,
které odpad ihned odvezou a peníze
pošlou obratem. V loňském roce se díky
tomu mohla škola pochlubit i mimořádnou odměnou, která činila přibližně pět
tisíc korun.
Už v listopadu čeká Tupolevku podobná
akce, a to sběr nepotřebných elektrických
spotřebičů. Po loňské zkušenosti, kdy byl
problém zbavit se dvou lednic přivezených dětmi na pozemek školy, bude letos
vyhlášen výhradně sběr malého elektra.
Základní škola Tupolevova je již čtyři roky
zapojena do projektu Recyklohraní. Tento
dlouhodobý vzdělávací program má žáky
i jejich rodiče navést na správnou cestu
a vysvětlit, jak a proč recyklovat vysloužilé
baterie a elektrozařízení. V rámci programu
se mimo jiné žáci učí třídit běžný školní
odpad nebo znát místa svozu tříděného
odpadu v okolí školy i bydliště.
Projekt třídění děti baví, protože za splněné
úkoly a odevzdání nepotřebného elektrozařízení a baterií získávají jednotlivé třídy
body, které mohou proměnit za věcné
ceny. Tak jsou žáci opět dlouhodobě motivováni k hlubšímu zájmu o ekologickou
problematiku.
Hra „na třídění“ se líbila
Začátkem října se všichni žáci
z prvního stupně Základní školy
Fryčovická zúčastnili ekologické besedy, která byla spojena
s hrou na téma třídění a recyklace odpadu.
Součástí akce byla i soutěž, při které si žáci
prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit.
Veronice Sirůčkové, žákyni 4.A, se beseda líbila, pro Listy ji zhodnotila takto:
„Na přednášce o ekologii se mi moc líbilo,
protože jsem se dozvěděla, co všechno
se dá udělat z obyčejné zmačkané PET
láhve, ze které jste pili a určitě jste ji hodili
do žluté popelnice na plasty. Líbily se mi
krátké ukázky na interaktivní tabuli, kde
jsme se dozvěděli, jak a proč třídit odpad.
Ze starého papíru můžete udělat nový,
ze starého skla taktéž nové, i ze starého
plastu může být nový výrobek. Ale to vše
jen za předpokladu, že třídíte. Třídit znamená, že doma házíte papír do jednoho koše,
plasty do druhého koše a směsný odpad
také zvlášť. Díky tomuto třídění ušetříte
každý den kousek lesa. Přednáška se mi
moc líbila a těším se na příští.“
Martina Smetanová
Základní škola Fryčovická
Foto archiv školy
Na Šumavě čekalo školáky
učení, ale i spousta zábavy
Říjen zahájila škola v Tupolevově ulici týdenním výletem. Děti –
převážně ze šestých tříd doplněné o spolužáky ze sedmiček a osmiček – vyrazily na školu v přírodě do Nových Hutí na Šumavě.
Během týdenního pobytu školáci poznali
spoustu nových věcí a zažili různá dobrodružství. Navštívili také turistické centrum
Šumavy Kvildu a prohlédli si interaktivního
průvodce přírodou těchto našich krásných
hor. Tomáše z 6.A nejvíc zaujal výlet na
Hlubokou: „Skoro v každé místnosti byl
erb s hlavou Turka, pořád se ozývalo:
Hele, už ho vidím! a podobně.“ Velkým
dobrodružstvím byl orientační běh, který
pro mladší spolužáky připravili starší žáci.
Trasa běhu přírodou byla poseta stanovišti, na kterých závodníci museli prokázat
fyzickou i duševní zdatnost. Šesťačka
Agáta líčí: „Na živých stanovištích jsme
plnili různé úkoly, např. hod klackem na
lahve nebo otáčení kolem míče. Na jiných
byly otázky, lehké i těžší.“ Kromě výuky –
tak už to prostě musí být, že učení nelze
uniknout – bylo postaráno i o spoustu
další zábavy. Sportovní aktivity i dětské
diskotéky patřily k těm nejžádanějším.
Učitelé i žáci si prostě na Šumavě začátek
října opravdu užili, a to také díky pěknému
počasí a pohostinství hotelu Kodrea.
H. Velc a R. Dvořák, učitelé ZŠ Tupolevova
Foto Z. Švajda a J. Erml
Mgr. Daniel Vysloužil, ředitel ZŠ Tupolevova
Cvičná kuchyňka pro žáky ZŠ Fryčovická v novém
Díky spolupráci vedení Základní školy Fryčovická se SRPŠ
mohou žáci školy od začátku
letošního roku zkoušet své
kuchařské dovednosti v nově
vybavené kuchyňce. Finanční
příspěvek tohoto sdružení totiž
umožnil zakoupení tří nových
kuchyňských linek s veškerým
vybavením.
10 Letňanské listy 11/2013
Dovednosti žáků můžete zhlédnou na webových stránkách školy zsfrycovicka.cz.
Také můžete přijít na ochutnávku, která
se uskuteční během vánočního jarmarku – tady se děti pochlubí vlastnoručně
vyrobeným vánočním cukrovím a tradičním štrúdlem.
Těšíme se na vás!
Mgr. Stanislava Kabilková, ZŠ Fryčovická
Foto archiv školy
z letňanských škol
SRPŠ Rychnovská se představuje
Občanské sdružení SRPŠ Rychnovská bylo založeno počátkem roku
2011 s cílem podporovat a organizovat výukové i mimovýukové aktivity dětí ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ Generála F. Fajtla DFC.
Činnost sdružení rodičů a přátel školy je
financovaná z příspěvků členů (rodičů
žáků ZŠ Generála F. Fajtla DFC) a z grantů
městské části Praha 18. Sdružení má pro
maximální průhlednost svých příjmů
a výdajů založený transparentní bankovní
ZŠ a MŠ Generála F. Fajtla
zve občany MČ Praha 18 na
vánoční koncert školního
orchestru HRA JE TO
který se bude konat
ve čtvrtek 12. prosince 2013
od 18 hodin
v koncertním sále ZUŠ Taussigova
(Taussigova 1150, Praha 8).
Bližší informace budou včas zveřejněny na stránkách školy www.zsfajtla.cz.
účet přístupný z webových stránek www.
srps-rychnovska.cz.
Mezi pravidelné aktivity, které SRPŠ
Rychnovská spolufinancuje nebo organizuje, patří environmentální, sportovní
či kulturní akce pro žáky všech ročníků,
jako jsou například semináře o dravých
ptácích, o netopýrech, o lesní zvěři, o vlivu
dopravy na ovzduší, sportovní olympiáda
na školní zahradě, lyžařský výcvik nebo
činnost a koncertování školního orchestru
HRA JE TO, skupinové bubnování a další. Podporu nacházejí i menší akce, jako
je třeba nákup knih pro čtenářský křest
prvňáčků, pořádání mikulášské nadílky
pro mladší žáky nebo rozlučky s deváťáky.
SRPŠ má svou úlohu také jako platforma
pro komunikaci mezi rodiči a vedením
školy, která se s příchodem nového vedení
významně zlepšila.
Věříme, že naše práce má smysl a může
příznivě ovlivnit a zpříjemnit školní léta
našim dětem i jejich učitelům. Děkujeme
našim aktivním členům, kteří věnují svůj
čas a energii, díky patří i vedení ZŠ a MŠ
Gen. F. Fajtla DFC, pedagogickému sboru
a vychovatelkám školní družiny. V neposlední řadě děkujeme za finanční podporu
městské části Praha 18, díky níž může
být náš příspěvek žákům z Rychnovské
výrazně větší.
Diana Jenne, SRPŠ Rychnovská
www.srps-rychnovska.cz
[email protected]
Ilustrační foto Daniel Jenne
Padesáté narozeniny v novodobé Sportovci
historii ZŠ Generála Fajtla
z Rychnovské
Základní škola a mateřská škola Generála Františka Fajtla DFC
obsadili dvakrát
stojí a vždy stála v srdci Letňan. Její první, „stará“ budova
ve školní zahradě v Rychnovské ulici byla prvním objektem,
medailovou pozici
kde se začaly vzdělávat děti z – tehdy ještě – vesničky na okraji
Prahy, jejíž bohatá historie sahá až do roku 1347.
Slavnostní otevření školy v Rychnovské
ulici se konalo 28. října 1931. S nárůstem
počtu obyvatel v této lokalitě vznikla potřeba vybudovat další školu, a tak byla
ve školním roce 1963/64 otevřena nová
budova v Třinecké ulici. Na její stavbě se
podíleli i občané Letňan, kteří zde celkem
zdarma odpracovali 17 000 hodin. V průběhu dalších let se ve školních lavicích
v obou budovách vystřídalo několik generací letňanských obyvatel. Později byla
architektonicky citlivě přistavěna k původní
budově v Rychnovské ulici další část.
Škola měla vždy dobré jméno a udržela si
je i v konkurenci dvou nově postavených
škol – ZŠ Tupolevova a ZŠ Fryčovická.
Ve školním roce 1994/95 se stala fakultní
První učitelský sbor.
školou Pedagogické fakulty UK v Praze
a získala právní subjektivitu. Od ledna 2002
nese se svolením Rady městské části Praha
18 a významné osobnosti zahraničního
odboje II. světové války, letce, generála
Františka Fajtla, čestný název Základní
škola a mateřská škola Generála Františka
Fajtla DFC (DFC = Distinguished Flying
Cross – letecký kříž za významné činy).
Oslavy padesátých narozenin v novodobé historii školy se budou konat v druhé
polovině školního roku. Jejich součástí
bude setkání s bývalými a současnými
učiteli školy, koncert školního orchestru
Hra je to či výstava archivních dokumentů
školy, výtvarných prací našich žáků apod.
V tomto jubilejním školním roce byla po
50 letech od otevření nové
budovy v Třinecké ulici
slavnostně otevřena další
budova naší školy, mateřská
škola v ulici Beranových.
Všichni, kdo máme tuto
školu rádi, si přejeme, aby
i nadále úspěšně vzdělávala a vychovávala další
generace mladých lidí.
RNDr. Pavel Kučera, PhD.,
ředitel ZŠ a MŠ Generála
F. Fajtla DFC
Ilustrační foto archiv školy
Od letošního školního roku se ZŠ a MŠ
Generála F. Fajtla DFC zapojila do T-ballové
školní ligy pořádané městskou částí Praha
8 a klubem SK Joudrs. V říjnu 2013 proběhl
úvodní turnaj. Mnoho týmů předvedlo
kvalitní zápas a hra dosahovala opravdu
vysoké úrovně. Páťáci ze ZŠ Generála
F. Fajtla DFC podali, po krátkém seznámení s tímto sportem v hodinách tělesné
výchovy na hřišti, kde v létě proběhlo ME,
skvělý výkon a v soutěži 11 škol obsadili
krásné 3. místo.
Družstvo žáků této školy se také zúčastnilo
obvodního kola v přespolním běhu, který
se konal v Xaverovském háji. Mladší žáci
běželi v nerovném terénu 1,5 km, starší
žáci 3 km. Chlapci bojovali statečně až
do konce závodu. Nejlepším výsledkem
je 3. místo v kategorii mladších žáků, které
vybojoval Dominik Sklenář. Gratulujeme a přejeme žákům školy hodně
úspěchů v dalších soutěžích. Mimo jiné
v seriálu závodů XIII. ročníku plavecko-běžeckého poháru, na který se v současné
době škola začíná připravovat.
Foto archiv školy
11
školství/sociální péče
V Mateřské škole Malkovského
Školáci zazpívali
novým letňanským připravili program pro předškoláky
Od září je v Mateřské škole Malkovského otevřena třída, kterou
občánkům
navštěvují pouze předškoláci. Hlavním cílem tohoto projektu je
Další z tradičních akcí Vítání
občánků se konala poslední zářijový den v obřadní síni zdejší
radnice. Jejím účastníkům přálo
počasí, a tak se dostavili v plném počtu a s dobrou náladou.
Za vedení městské části Praha 18 přivítala
nejmenší letňanské občánky do života
zástupkyně starosty pro sociální oblast
Iveta Lojková. Milým zpestřením programu
bylo hudební vystoupení dětí ze Základní
školy Generála Františka Fajtla DFC pod
vedením učitelky Markéty Demartini.
Kapacita dalšího plánovaného vítání
občánků, které se uskuteční v listopadu,
je již zaplněna, pokud ale máte zájem
zúčastnit se následující akce (která proběhne pravděpodobně na začátku roku
2014) a nechat zapsat své miminko do
kroniky novorozenců, kontaktujte osobně pracovnice odboru správních agend
ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, přízemí
budovy, nebo pošlete e-mail na adresu
[email protected]
Těšíme se na vás a vaše děti při některém
z příštích vítání!
nejen připravit děti co nejlépe na vstup do první třídy, ale zároveň
jim umožnit absolvování řady dalších aktivit.
Začátek podzimu byl proto v mateřince
bohatý na nejrůznější akce. Děti se zúčastnily výtvarné soutěže vypsané MČ Praha
18 Fantazii se meze nekladou, v níž byla
předepsaná technika koláž. Paní učitelka
Synková vytvořila čtyři pěti- až šestičlenné
skupiny, které připravily cyklus obrázků
Čtyři kouzla podzimu. Nejdříve si děti
pastelkami nakreslily postavu člověka
a zvířete a vystřihly je, pak namalovaly
na čtvrtku barevnými tušemi pozadí. Nakonec nalepily vystřižené postavičky na
podklad a doplnily je barevnými papíry,
vlnami a plstí.
Předškoláci také navštívili Hvězdárnu Ďáblice. Pořad o Slunci jim přiblížil nejen tuto
hvězdu, ale usnadnil jim pochopit střídání
dne a noci a ročních období.
Třída dětí předškolního věku se účastní
projektu Celé Česko čte dětem. Podmínkou
účasti je minimálně dvacet minut četby
každý den, přitom učitelky využívají nejen
tištěné, ale i elektronické knihy. A děti
poslech velice baví. Součástí projektu
bylo i představení baletu Šípková Růženka
s hudbou P. I . Čajkovského, které předško-
láci zhlédli a díky němuž mohli porovnat
způsob podání pohádky taneční a čtené.
V rámci akcí Poznáváme Prahu děti již
navštívily kostel sv. Ludmily a památník
bratří Čapků. Nyní se chystají na Staroměstské náměstí a orloj.
Iva Kolářová, vedoucí učitelka
MŠ Malkovského
Ilustrační foto internet
Letňanská miminka
Miminkům přejeme hodně
štěstí a rodičům gratulujeme!
Adam Kolda
Simonka Pavlíková
Karolína Písečná
Barbora Valouchová
Odbor správních agend
Foto Tomáš Proněk
12 Letňanské listy 11/2013
inzerce
Rádi bychom
vás informovali,
že přijímáme
a registrujeme
nové pacienty
SC-331410/03
Prodám garáž v Praze 9
ul. Úlibická, o velikosti 18,5 m
družstevní vlastnictví
2
cena 260 000 Kč
při rychlém jednání sleva
Tel.: 773 338 375
SC-332051/01
MUDr. Andrea Doneva
(Ténaiová)
stomatolog
Šumperská 652, Praha 9 – Letňany
tel.: 283 921 050, mobil: 774 887 274
SC-332051/02
SC-332184/01
SC-332088/01
Žaluzie-Pacholík
50% sleva na montáž
tel: 731 488 305
[email protected]
www.zaluzie-pacholik.cz
Czech Touches of Music
16.12. 2013 – 6.1. 2014, PRAHA
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL
pro školní rok 2013/2014
Škola Pink Crocodile
Havířovská 476, Praha 9 - Letňany
tel.: 222 932 239, 604 748 637
e-mail: [email protected]
www.school.pink-crocodile.org
SC-331497/03
Václav Hudeček
Jitka Hosprová
SC-332107/01
PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ
Dokument 1 27.9.2012 11:16
15. ROČNÍK ❘ 15th YEAR
Česko-anglická
mateřská škola
přijímá děti od 2 let
prodej, montáže i opravy
* žaluzie * rolety * sítě * plisé *
Kosmetika, masáže, kadeřnictví
Prodejna – zdravá výživa, kosmetika
Akce listopad:
Ke kadeřnictví zdarma líčení nebo
barvení řas, obočí s úpravou.
Ke kosmetice zdarma vlasová kúra s vyfoukáním.
V hodnotě 300 Kč
Rychnovská 651 Praha 9 Letňany
Tel.: 732 584 616
www.salon-letnany.cz
Školka Domeček • Tvrdého 47,
199 00 – Letňany • tel.: 606 271 574
www.skolkaletnany.cz
nabízí dětem a jejich rodičům možnost vyzkoušet
si školku bez závazku a zdarma. Poskytujeme
celodenní i nárazovou péči. Děti si mohou svou
činnost svobodně zvolit (hudebně-pohybová,
výtvarná, chvilka s knihou a mnohé další, podle
aktuálních potřeb dětí). Podnikáme časté výlety
do přírody a další různorodé činnosti.
Pavel Fischer
Claudi Arimany
Julie Svěcená
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ,
PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Str‡Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
SC-330391/05
SC-331013/04
Daniel Hůlka
Iva Bittová
ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
224 214 617, 604 207 771
SC-330258/08
SC-332091/06
inzerce
www.letnany.cz
Příští číslo vychází 6. 12. 2013
• náklad 10 000 výtisků
• distribuce zdarma
do poštovních schránek
Inzertní oddělení:
Martina Mašková, tel.: 725 359 989
[email protected]
Vít Vrbický, tel.: 603 786 170
[email protected]
SC-322381/10
ČESKÁ PREMIÉRA SVĚTOVÉ SHOW
S VYNIKAJÍCÍMI RUSKÝMI BRUSLAŘI
16. 11. PRAHA
od
14 a 18 h
Markéta Mátlová
Steven Lipsitt
16. 12. Daniel Hůlka
a Jiří Bárta
na Pražském hradě
17. 12. Pohádkami
k Vánocům
20. 12. Festivalový
orchestr
„České doteky“
21. 12. Symphonic
Queen
26. 12. Vánoční koncert
Virtuosi
Pragenses
1. 1. Pohádková díla
Českého noneta
2. 1. Na příchodnou –
Na odchodnou
4. 1. V. Hudeček,
J. Klepáč a Virtuosi
di Praga
5. 1. Iva Bittová
& Bardolino
6. 1. Prague Viola
Rhapsody
www.ceskedotekyhudby.cz
tipsport aréna
VSTUPENKY: WWW.TICKET-ART.CZ • VÍCE NA WWW.BESTPRODUCTION.CZ
Prodej VSTUPENEK i ve věži
Novoměstské radnice
SC-331702/64
SC-331469/19
13
senioři
Nalaďte si TV Senior
Společenská
kronika
Především pro aktivní seniory, kterým není cizí používání počítačů a neustále hledají další možnosti uplatnění a kulturního nebo
sportovního vyžití, ale nejen pro ně, je určen nový webový portál
www.tvsenior.cz.
v září 2013 slavili:
75 let
80 let
85 let
91 let
92 let
Kučerová Marie
Kokešová Eva
Zachová Božena
Kakáčková Ludmila
Šonský Miroslav
Bek Václav
Ing. Brož Antonín
Huječková Anna
Matějková Věra
Jehlička Zdeněk
Kolaříková Anežka
93 let
Čestní občané Letňan:
plk. Djačuk Václav
plk. Hofrichter Jaroslav
Ten zařazuje do svého programu autorské videoreportáže šité na míru dříve
narozeným občanům – jsou zde ukázky
z činnosti seniorských klubů, pozvánky
na zajímavé kulturní akce, cvičení proti
bolesti zad, tipy na relaxační pobyty a výlety nebo pozvánky na mnohotematické
kurzy v Kutné Hoře atd.
Jedna z videoreportáží byla 4. října natočena přímo v Letňanech, ve venkovním
vícegeneračním fitness, které bylo otevřeno
v červnu tohoto roku před Obchodním
centrem Letňany. Jeho vybudování iniciovala místostarostka pro sociální oblast
a zdravotnictví Iveta Lojková, obchodní
centrum posilovnu pod širým nebem
financovalo a nadále ji udržuje. Možností,
Jubilantům dodatečně
přejeme vše nejlepší!
jak si bezplatně protáhnout tělo na lehkých
cvičebních strojích, nemají senioři mnoho,
proto podobné ukázky dobré péče o starší
generaci natáčí tvsenior.cz nejraději.
-redFoto Tomáš Proněk
Senioři navštívili mydlářův dům a hřebčín
Říjnový výlet „po vlastech Českých“ zavedl letňanské seniory
do východních Čech – konkrétně do Chrudimi a do Slatiňan.
Tady navštívili Muzeum loutkářských kultur a věhlasný
hřebčín.
Muzeu loutkářských kultur s unikátní expozicí loutek, které se nachází v samém
centru Chrudimi, věnovali celé dopoledne.
A ještě to bylo málo. V současné době
totiž muzeum vlastní více než 8 500 loutek
z celého světa, makety, kulisy, plakáty
a další archiválie s loutkářskou tematikou atd. Základem těchto sbírek je
sbírka Prof. PhDr. Jana Malíka, historika,
pedagoga a sběratele, který se zasloužil
i o to, že muzeum získalo mnoho loutek
ze zahraničí, od mezinárodní organizace
UNIMA. Jedinečnost chrudimské výstavy umocňuje i její umístění v bývalém
mydlářově domě.
Muzeum loutkářství vlastní více než
8 500 loutek.
Osmdesát koní najednou – to je neskutečná energie.
Odpoledne se senioři vydali do hřebčína ve Slatiňanech. Tady se v současné
době nachází středisko Ústřední evidence koní, středisko chovu koní, obchodu,
výcviku, rostlinné výroby a správy budov.
Letňanské nadchla především expozice
starobylých, ale stále funkčních kočárů
a historický areál hřebčína. Nezapomenutelným zážitkem pro ně bylo setkání
s osmdesátihlavým stádem černých koní,
kteří se v době jejich exkurze vraceli
z pastvy do stájí.
Posledním letošním výletem bude adventní
zájezd do skanzenu v Přerově nad Labem
a výrobny svíček v Šestajovicích, který
se bude konat 13. prosince.
Václav Kadeřábek, Klub seniorů
Foto Miroslav Plašil
Městská část Praha 18 pořádá pro všechny seniory a občany se zdravotním postižením na
vánoční besídku
která se bude konat ve středu 11. prosince od 15 hodin
ve vstupní hale letňanského výstaviště.
Vstupné 30 Kč – v ceně je zahrnuto občerstvení.
Vstupenky je nutno zakoupit od 18. 11. do 6. 12. na odboru školství, sociální péče,
kultury a tělovýchovy ÚMČ Praha 18 u paní Kajínkové (I. patro, č. dveří 2.17).
Program: 15,00 hod. Zahájení
15,10 hod. Vystoupení dětí z MŠ Tupolevova a MŠ Havířovská
15,30 hod. Vystoupení dětí ze souboru HRA JE TO
16,00 hod. Staropražské heligonky hrají k tanci a poslechu
Srdečně vás zve městská část Praha 18
14 Letňanské listy 11/2013
senioři
V klubu se slavil Den seniorů
Letos uběhly tři roky od okamžiku, kdy se i v České republice
začal slavit Mezinárodní den seniorů. Letňanští senioři ho oslavili
ve čtvrtek 3. října ve zdejším klubu.
Klub seniorů
připravil na
listopad/prosinec:
12. listopadu:
Seniorpárty
14. listopadu, 13 hodin:
Návštěva
Uměleckoprůmyslového muzea
19. listopadu, 13 hodin:
Procházka starou Prahou
21. listopadu:
Přehlídka rodinných
fotografií členů klubu
26. listopadu:
Seniorpárty
28. listopadu:
Seniorpárty – ohlédnutí
za letošními výlety
13. prosince
(odjezd bude upřesněn):
Výlet do skanzenu v Přerově n. L.
a svíčkárny v Šestajovicích
17. prosince:
Vánoční matiné s prof.
A. Huječkovou
27. prosince:
Rozloučení se starým rokem
Za vedení městské části Praha 18 jim přišli
poblahopřát starosta Ivan Kabický a jeho
zástupkyně pro sociální oblast Iveta Lojková.
A nepřišli s prázdnou. Kromě občerstvení,
které seniorům darovala městská část,
přinesli přítomným dámám i pánům malý
dárek – lahev šumivého vína.
Hostem akce byla Lenka Kohoutová z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením, která
předala Letňanským koláčky připravené
pracovníky chráněných dílen.
Příjemné posezení u kávy, moučníku
a skleničky vína se všem líbilo.
-ilFoto Tomáš Proněk
Pokud není uvedeno jinak, začíná akce ve 14 hodin.
Změna programu vyhrazena!
Klub aktivního
stáří Letňany
připravil na
listopad/prosinec:
13. listopadu: Přednáška:
Podivuhodný malíř
Vincent van Gogh
20. listopadu:
Koncert: Osvobozené divadlo V+W
(Lucie Palonciová, Jan Vízner)
27. listopadu: Vánoční přípravy:
Pečení vánočních perníčků
4. prosince:
Prosincové tradice:
Mikulášská nadílka
11. prosince:
Zdobení perníčků
18. prosince: Koncert: Vánoční koncert
(Lucie Palonciová, Jan Vízner)
8. ledna 2014 První setkání seniorů v roce 2014
v obvyklém čase
Povídání o vánoční nadílce a o likvidaci povánočního odpadu
-fr-
inzerce_vmpraha_preprava.indd 1
27.5.2013 10:18:00
15
inzerce
9. ROČNÍK ZIMNÍ VARIACE NEJVĚTŠÍHO
MEZINÁRODNÍHO ROCKOVÉHO FESTIVALU V ČR!
23. 11. 2013 Zlín
DECAPITATED | SYBREED
KEEP OF KALESSIN | MEDEIA | STARKILL
TELLUS REQUIEM
Zimní stadion Luďka Čajky
w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z
start: 1200
Poprvé v prodeji za super zaváděcí cenu dvoj-DVD Masters of Rock 2013!
Cena platí pouze v den konání Zimního MoR!
Vstupenky na Masters of Rock a Metalfest 2014 za zvýhodněnou cenu!
Představení hlavních hvězd obou festivalů!
SC-330430/36
SC-330430/37
MY A VY
PODPOŘTE MOVEMBER
S HC SLAVIA PRAHA
VŽDYCKY
JSME SPOLU!
13. 11. 18:15 - HC SLAVIA PRAHA vs. PIRÁTI CHOMUTOV
26. 11. 18:15 - HC SLAVIA PRAHA vs. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
SK SLAVIA PRAHA
SC-331426/12
16 Letňanské listy 11/2013
SC-331557/24
bezpečnost
Mládež zakončila sezonu úspěchem
V pohodě a přátelském duchu
se nesl již čtvrtý ročník Letňanského srandamače v požárním
útoku, který se konal v neděli
29. září v nové lokalitě mezi
ulicemi Tupolevova, Veselská
a Strakova.
Letos si přijelo do Letňan zasoutěžit celkem
16 družstev z celé Prahy, k nim se připojila
dvě družstva mladých letňanských hasičů.
Soutěž v požárním útoku probíhala celkem
ve čtyřech kategoriích – mladší a starší
žáci, ženy a muži. Dospělí byli v tomto
roce zařazeni do Pražského poháru.
Na travnaté ploše u Obchodního centra
Letňany vybudoval zdejší sbor dobrovolných hasičů v předstihu tři závodní
dráhy, parkoviště pro závodníky a diváky
a stanové zázemí s občerstvením. Samotné závody probíhaly za slunečného
a teplého počasí, které přispělo k tomu,
že od ranního nástupu družstev nedošlo
v průběhu celého dne k zásadnímu skluzu
a děti i dospělí nastupovali do bojů podle
rozlosovaného pořadí.
Letňanským mladším hasičům (Hospodková,
Hospodka, Jindříšek, Jiroušek, Buryška
a Sysel) se první pokus příliš nepovedl
(došlo k rozpojení hadice a proudnice),
ale do druhého pokusu se vyhecovali
a nakonec skončili ve své kategorii druzí.
Družstvo starších (Zahradník, Sulek, Šiko-
la, Katriňák, Trnka a Pflanzer), sestavené
z ostřílených „mazáků“, šlo už od začátku
do závodů s myšlenkou na medailové
umístění. Druhým pokusem ještě vylepšilo svůj úvodní soutěžní čas a skončilo
na krásném 3. místě. Je třeba zde zmínit,
že obě letňanská družstva běžela v šesti
namísto sedmi standardně soutěžících.
Poté, co soutěž absolvovala všechna
družstva, byl vyhlášen slavnostní nástup,
na němž zástupci letňanského sboru
dobrovolných hasičů předali poháry,
věnce z buřtů a sladkosti jak vítězům, tak
poraženým.
Na závěr se sluší poděkovat SDH a JPO
Praha Letňany za pomoc a spoluorganizování soutěže, firmě ARAMY z Prahy 9
za poskytnutí sladkostí, členům zdravotní
služby z Březiněvsi za dozor, pracovníkům
cateringu za perfektní servis a městské
části Praha 18 za zapůjčení stanů a lavic
i za celkovou podporu. Největší dík ale patří
marketingovému oddělení OC Letňany, bez
jehož pomoci by nebylo možné závody
v takovém rozsahu pořádat. Zapomenout
nesmíme ani na rozhodčí, kterým je třeba
poděkovat za profesionální a rovný přístup
ke všem soutěžícím.
Lukáš Horský, SDH Letňany
Foto archiv Oddílu mladých hasičů
Hasiči si ověřili, že jsou dobře připraveni
Ve spolupráci s oblastním sdružením Českého červeného kříže Praha se členové letňanské jednotky
požární ochrany zúčastnili 19. října v městské části Praha 8 složitého námětového cvičení.
Námětem cvičení byl střet osobních motorových vozidel v tunelu s následným
požárem nabouraných vozidel a mnohačetnými zraněními jejich posádek. Cvičení
se konalo v karlínském tunelu, který sice
není určený pro automobilový provoz,
avšak vzhledem k parametrům je pro tento
tip zásahu ideální. Dalším plusem byl fakt,
že v průběhu akce nemusela být omezena
silniční doprava na žádné z – pro Prahu
životně důležitých – komunikací. Úlohou
hasičů vyzbrojených dýchací technikou
bylo nejprve uhasit požár vozidel a následně pomoci zdravotním záchranářům
vyprostit a evakuovat zraněné osoby.
Přínosem pro členy JPO bylo osvojení si
návyků zdolávání mimořádných událostí
ve stísněném prostoru současně s vyprošťovací zdravotní činností.
Hned následující den absolvovali letňanští
hasiči další cvičení. Při něm byl simulovaný požár objektu v areálu AVIA Letňany.
Kromě hasebního zásahu se současnou
evakuací osob se při cvičení secvičovala
spolupráce mezi členy tří požárních jednotek s odlišnou dislokací. Cvičení se totiž
kromě členů letňanské jednotky zúčastnili
i členové JPO Chodov a JPO Měcholupy.
Uvedené jednotky pod vedením velitele
z Dolních Měcholup vytvořily dva útočné
proudy k likvidaci požáru dvou místností
a zároveň nasadily své síly k záchraně
osob uvězněných požárem v budově
a na její střeše. Dalším úkolem hasičů
byla spolupráce se zdravotnickou službou
a transport zraněných. Cvičení bylo velmi
dobře připravené, členům hasičských sborů
posloužilo k ověření znalostí a dovedností
z oblasti zdravovědy a ve vyhledávání
osob v prostorech se sníženou viditelností.
Karel Slavata, Jednotka SDH Letňany
Foto archiv jednotky
Nepřehlédněte!
Stále probíhá nábor nových
členů do Oddílu mladých hasičů
(od 5 do 17 let) a do Sboru dobrovolných hasičů (od 18 let).
Zájemci se mohou přijít podívat každé pondělí od 16:30 do 19:00 hodin
do hasičské zbrojnice v Letňanech,
případně mohou získat informace
na [email protected]
17
bezpečnost
Strážníci městské policie zajišťují
bezpečnost dětí u základních škol
Silnice patří k nejnebezpečnějším místům, hlavně pro děti. Ze statistik vyplývá, že téměř polovina dětských úmrtí v důsledku úrazu je zaviněna dopravní nehodou. Bezpečnost dětí je tak jedním
z mnoha bodů v oblasti preventivní činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu jsou
v ranních hodinách zajišťovány přechody u základních škol, a to každý všední den mimo prázdniny.
„Jde především o bezpečnost dětí, o prevenci nehodovosti dětí. Proto je v Letňanech
v době od 7:20 do 8:05 hodin zajišťován
přechod u ZŠ Tupolevova. Tato škola je
jednou ze tří letňanských základních škol
a je navštěvována více než 535 žáky,“
vyjádřila se k dozoru nad přechody vedoucí okrsku Městské policie pro Prahu
18, Bc. Barbora Konvičková, DiS.
„Druhý prioritně dozorovaný přechod
je v ulici Vysočanská na Proseku. Strážníci
z Obvodního ředitelství Městské poli-
cie Prahy 9 zajišťují ještě dalších sedm
přechodů. Nejedná se však o přechody
prioritně sledované.“
Další preventivní činností, kterou strážníci
Městské policie obvodního ředitelství
Prahy 9 vykonávají, je dohled u základních
škol v odpoledních hodinách. Jedná se
o prevenci zaměřenou na zvýšení ochrany
dětí a školní mládeže, a to před možným
negativním působením v době, kdy nejsou
děti pod přímým dohledem pedagogů
ani rodičů. Dealeři drog, pedofilové a jiné
sociálně nepřizpůsobivé osoby jsou možným rizikem.
„V Letňanech se dozorují všechny tři základní
školy, tedy ZŠ Tupolevova, ZŠ Fryčovická
a ZŠ Generála Františka Fajtla DFC. Dozor
probíhá v době od 12 do 13,30 hodin,“
sdělila Bc. Konvičková.
Zuzana Gašpar, tisková skupina
Městská policie hl. m. Prahy
Foto archiv TS MP hl. m. Prahy
inzerce
90% ETAPA
B
PRO Y TŮ
DÁ
I.
I. etapa k nastěhování
II. etapa v prodeji
NO
BYTY Z I. ETAPY PŘIPRAVENÉ K NASTĚHOVÁNÍ
www.2bl2.cz
• Nové byty z II.etapy v prodeji
• Energ.náročnostbudovysk.B-úsporné
• Vestand.vybaveníbyturekuperaceVZT
• Ideálníbydleníproaktivnírodinysdětmi
volejte 800 340 350
800 340 350
SC-332110/02
18 Letňanské listy 11/2013
historie
Letňanské ulice 9
Ulice Beranových byla v minulosti
páteřní ulicí Letňan, spojovala naši
obec s Prahou, jmenovitě se čtvrtí
Libeň. Touto ulicí bychom vlastně
měli seriál o letňanských ulicích
začínat. Však také byla v minulosti
nazývána ulicí Pražskou.
Podél ulice Beranových byly ve dvacátých
a třicátých letech 20. století vybudovány
dva významné československé letecké
podniky, Letov a Avia, spolu s dnešním
Výzkumným a zkušebním leteckým
ústavem, v té době nazývaným Vojenský
letecký ústav studijní v Praze (přestože
Letňany v té době ještě k Praze nepatřily).
Později, po připojení Letňan k velké Praze,
se z Pražské ulice stala ulice Beranových.
Spojovala Libeň a Letňany trolejbusovou
linkou, na což máme památku v podobě
budovy výměníkové stanice, nacházející
se naproti jedné z budov VZLÚ.
Ulice Beranových
Po kom nese ulice své jméno? Opět po
letňanském rodu, tentokráte po rodu
Beranových. Jeho příslušníci sice neovlivňovali dění v obci před staletími jako
ti z rodu Nepomuckých, zato svou stopu
zanechali v letňanském novověku. V roce
1921 byl v Letňanech starostou František Beran, předseda tehdejší sociální
demokracie, a za druhé světové války
se někteří příslušníci rodiny zapojili do
odboje. František, Josef a Ema během
druhé světové války zahynuli. Není proto divu, že když se hledalo nové jméno
pro Pražskou ulici, vedení obce zvolilo
pojmenování právě po této rodině.
Václav Šorel
Historické foto
sbírka Václava Šorela a Marty Železné
„Ohyb“, charakteristická část Pražské ulice.
Ulice Beranových.
Foto Tomáš Proněk
Foto ulice Tomáš Proněk
V nejsevernější části Pražské ulice se nacházel podnik Avia. Obrázek ukazuje původní vrátnici závodu. Je zde také vidět takzvaný betoňák, obytný dům, jakýsi prapředek družstevních domů, které se začaly v Letňanech stavět v šedesátých letech
minulého století.
Lidový dům byl kdysi ústředním místem Letňan. Nebyla zde
jen restaurace, ale také velký sál, který mohl sloužit jako tělocvična či hlediště, nepostrádal jeviště ani balkony, takže zde
mohl působit amatérský divadelní soubor. Bohužel, minulé
vedení radnice toto multifunkční zařízení v 90. letech minulého století prodalo a kulturní sál tohoto typu v Letňanech
dosud chybí. Co by tomu asi řekl starosta František Beran?
19
doprava/životní prostředí
Studenti
v Letňanech
měří stromy
V Jablunkovské bude
nový chodník i stromy
Po prázdninách
zahájili studenti
Zahradní akademie Mělník nejen
nový školní rok,
ale někteří z nich
začali spolupracovat
s naší městskou
částí. Studenti a studentky budou několik měsíců obcházet
Letňany a dělat tzv.
pasportizaci zeleně.
Cílem projektu je identifikovat všechny
stromy, keře a další zeleň, vše řádně změřit
a popsat a navrhnout budoucí údržbu. Tyto
práce jsou důležité zejména pro zadávání
prací firmám, které se o letňanskou zeleň
starají. Od příštího roku bude zadání přesnější,
a přinese tak městské části finanční úspory.
Spojení radnice s akademickou sférou
a využití studentů je efektivní pro obě strany. Studenti získají tolik potřebnou praxi
a radnice ušetří peníze, protože studentské
sazby jsou samozřejmě mnohem nižší než
sazby komerčních firem. Na vše dohlíží velmi
zkušená profesorka Ing. Markéta Svobodová. Ta k projektu řekla: „Jsem velmi ráda,
že studenti mohou v Letňanech pracovat.
Je to pro ně zajímavá příležitost, jak získat
praktické zkušenosti. Zeleň v Letňanech je
velmi dobře udržována, nicméně stále jsou
místa, kde je co zlepšovat.“
Péče o zeleň bude od roku 2014 opět o něco
lepší a určitě to bude vidět na každém kroku.
Do plánu rekonstrukcí chodníků
byla v letošním roce zahrnuta také
ulice Jablunkovská. Měl by tu být
odstraněn současný povrch chodníku včetně podkladu a nahrazen
moderní zámkovou dlažbou.
Při detailní analýze současného stavu
však bylo zjištěno, že břízy rostoucí přímo
v chodníku, zejména jejich kořeny, velmi
významně narušují současný povrch a bohužel nedovolují jeho plnou rekonstrukci.
„Rozhodně nejsem příznivcem kácení
vzrostlých stromů, nicméně stav v Jablunkovské ulici to bude pravděpodobně vyžadovat,“ říká radní pro životní prostřední
Jan Mikulecký a dodává: „Oslovili jsme
obyvatele ulice, kterých se rekonstrukce
chodníku bezprostředně týká. Velmi nerad
bych zasahoval do jejich blízkého okolí bez
řádné konzultace.“ Obyvatelé Jablunkovské
byli požádáni, aby sdělili, zda souhlasí, či
nesouhlasí s případným kácením stromů
před jejich domy. Většina z nich byla pro,
a proto budou v příštích měsících stromy
pokáceny a povrch chodníku kompletně
zrekonstruován. Vzhledem k tomu, že
současné břízy poskytují malé odstínění
zahrad od panelových domů, bude do
nového chodníku zakomponováno několik
nových stromů, které budou obyvatelům
rodinných domů poskytovat určitou formu
soukromí. Budou vybrány takové druhy,
které nebudou nadměrně znečišťovat okolí
a kapoty parkujících aut. Stromy budou
zasazeny pod odborným ohledem tak, aby
jejich kořeny do budoucna nenarušovaly
povrch chodníku.
Jan Mikulecký, radní pro
regeneraci sídliště a životní prostředí
Ilustrační foto © PIXMAC/JeffGolden
-red-, Foto archiv MČ
inzerce
Když je všechno
po ruce…
„Všechno co potřebuji k životu, musím
mít do jednoho dne cesty,“ říkávali naši
předci a podle toho si také vybírali místa,
kde se usídlovali. Asi by se docela divili,
kdyby si v současnosti mohli vybrat
jeden ze 79 bytů, které vyrůstají v novém
domě na rohu ulic Frýdecká a Šumperská
v Letňanech. Investorem je společnost
Moravská stavební, která za 15 let svého
působení na trhu již postavila více než
1500 bytů a 600 rodinných domů.
A proč by se měli předkové divit?
Vše, co by člověk mohl potřebovat, zde
pořídí po pár minutách chůze. Potraviny,
restaurace, lékaře i léky, poštu, sportovní
20 Letňanské listy 11/2013
i kulturní vyžití,
na výběr jsou
základní i mateřské
školy. „Kdybych
měl malé děti, nebo
o jejich pořízení
uvažoval, rozhodně bych se o projekt
zajímal. Opravdu je tady všechno po ruce.
Výhodné to tedy ale bude i pro seniory
nebo lidi, kteří nechtějí jezdit autem,“
říká padesátiletý Martin Homoláč, který
si stavbu se zvědavostí prohlíží.
„V domě budou bytové jednotky v dispozicích od 1+kk po 4+kk s výměrami
od 26 do 98 m 2. Většina bytů má navíc
balkon nebo terasu, byty ve 2. podlaží
orientované do vnitrobloku pak
předzahrádky. Samozřejmostí je možnost
dokoupení garážového stání. Byty jsou již
v prodeji, kolaudace stavby je plánována
na červenec 2014,“ vysvětluje manažer
projektu Jan Hladký.
Více na www.letnany-bydleni.cz
SC-331437/36
doprava/životní prostředí
Šumperská, Frýdecká, Krnovská
a Vítkovická budou nyní bezpečnější
Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 18 rozhodl 1. srpna 2013 o umístění
svislého a vodorovného dopravního značení a zařízení na komunikacích Šumperská, Krnovská, Frýdecká a Vítkovická v městské části Praha 18. Důvodem této úpravy je zajištění bezpečného provozu
linky MHD 295 a úprava parkování.
Podkladem rozhodnutí byly stížnosti řidičů
MHD na špatný průjezd ulicí Šumperská
z důvodu velkého množství zaparkovaných
automobilů na místech, kde se ze zákona
nesmí stát. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v § 25
určuje, kde řidič smí stát – na obousměrné
komunikaci jen v případě, že zůstane zachována šířka šest metrů (tři metry pro každý
směr jízdy), a současně určuje zachování
možnosti parkování na těchto ulicích.
Vzhledem k tomu, že komunikace Šumperská,
Krnovská, Frýdecká a Vítkovická jsou maximálně šest metrů široké, je zjednosměrnění
ulic a vyznačení parkovacích zón jediným
řešením při zachování možnosti parkování
na těchto ulicích a zvýšení bezpečnosti
provozu a provozu linky MHD 295.
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
pro stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích bylo vyvěšeno
na úřední desce ÚMČ Praha 18 ve dnech
15. 3.–1. 4. 2013, k žádosti bylo připojeno
stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství
Policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní
policie, a dokumentace umístění dopravního
značení. V souvislosti s tímto dopravním
značením dojde také – s dostavbou bytového domu v Šumperské ulici – k úpravě
parkovacích ploch tak, aby tato úprava plně
odpovídala všem parametrům plynulosti
dopravy, včetně průjezdu autobusů.
Miroslav Strašil, odbor DŽP
Ilustrace odbor DŽP
inzerce
LETŇANY
BYTOVÝ DŮM
Á
UB
HR AVBA NA
ST NČE
KO
DO
Frýdecká ul.
www.letnany-bydleni.cz
VYU
PRÁV ŽIJTE
Ě
ZAVÁ NYNÍ
D
CENYĚCÍ
Prodejce:
Moravská stavební – INVEST, a.s.
Zákaznická linka:
725 928 629
SC-331437/28
Letnany-inz-Devitka-188x86.indd 1
21.10.2013 10:22:36
21
volný čas
Draci ovládli oblohu nad Letňany
Nesčetné množství draků, majestátně plujících na prosluněné
obloze a přívětivě shlížejících
na hemžení na zemi – vskutku
pozoruhodné panorama bylo
možné spatřit během třetí
říjnové soboty ve výšinách nad
travnatou plochou u výstaviště.
Letňanská drakiáda psala ten
den svůj již třetí díl, a kdo se
této nevšední akce zúčastnil,
rozhodně nelitoval.
Už ve vagonech metra směrem do Letňan
se objevovaly rodinky s natěšenými ratolestmi, pečlivě střežícími své dračí kamarády. Většina draků byla sice koupených,
někteří majitelé se však mohli pochlubit
i vlastnoručně vyrobenými.
Oblíbenou akci spolupořádaly městská část
Praha 18 a Letňanská sportovně kulturní
s.r.o. A užili si ji malí i velcí návštěvníci.
„Atmosféra drakiády je naprosto perfektní! Je vidět, že se lidé chtějí bavit, a to je
nedůležitější,“ uvedl starosta MČ Praha 18
Mgr. Ivan Kabický. „Ještě ráno byla mlha,
a tak jsem se modlil, aby vyšlo počasí, což
se také stalo. Oproti loňsku přibylo draků
a celkově zájmu o tuto akci. Každý, kdo se
na ní podílel, ukázal, že té práci rozumí,
a z toho mám obrovskou radost.“
Funkce vrchního arbitra se opět ujal Jiří
Kalina, mnohonásobný mistr světa v leteckém modelářství. Po boku měl přítele
Václava Šorela, velkou osobnost v oboru
letecké publicistiky a známého letňanského
patriota. Jeho dcera Magdalena Šorelová,
redaktorka Českého rozhlasu, letos akci
moderovala.
Pouštění draků však nebylo jedinou zábavou. „Přibyly atrakce pro nejmenší děti,
aby se tu zabavily i něčím jiným a vydržely
až do vyhlášení výsledků. Každoročně
se snažíme vychytávat mouchy. Letos
máme dokonce i medaile pro nejlepší
s označením Letňanská drakiáda 2013.
Zažila jsem všechny tři drakiády a jsem
svědkem toho, jak každým rokem stoupá
zájem a účast. Už se z toho stává pěkná
tradice,“ prohlásila zástupkyně starosty
MČ Praha 18 Iveta Lojková. Přítomni byli
rovněž letňanský místostarosta Oldřich
Miffek, zastupitelka Helena Říhová a také
místostarosta Prahy 9 Marek Doležal.
„Na drakiádě jsem poprvé. Je to krásná akce, a navíc perfektně připravená,
pořadatelé zasluhují pochvalu. Důležitý
je velký zájem veřejnosti, a to nejen té
letňanské. To jen pomůže ke zviditelnění
naší městské části,“ zdůraznil místostarosta
Oldřich Miffek.
„Letňanská drakiáda rovná se úroveň.
Vyšlo nám počasí, je tu hodně lidí,“ pochvaloval si duchovní otec akce Václav
Šorel. „Většina draků byla koupených,
já jsem přitom spíš pro doma vyrobené
modely, byť třeba hůř létající. Bohužel,
zručnost dětí se pomalu vytrácí. Ale i tak
je lépe, že jsou tady, na čerstvém vzduchu,
a ne doma u počítače. Je úžasné vidět
dvouletého caparta, jak běží s drakem,
který mu pak vzlétne. Pokud děti správně
podchytíme, můžeme z nich jednou mít
letecké inženýry nebo piloty.“
Zatímco v předloňské premiéře soutěžilo
98 draků, loni jich bylo 110 a letos dokonce 148. „Rád bych tu viděl v příštím roce
dvě stovky draků. Tato akce má rozhodně
podporu městské části i do budoucna,“
doplnil letňanský starosta Mgr. Ivan Kabický.
Jednotlivých kategorií se zúčastnil velmi
rozdílný počet účastníků a tomu odpovídal
i rozličný počet oceněných. Závěrečného
vyhlášení nejlepších draků, jejichž majitelé
či tvůrci sklidili zasloužený potlesk, se ujali
Iveta Lojková a Milan Čmelík, zástupce
Letňanské sportovně kulturní, s.r.o. „Letňanská drakiáda se uskuteční i v příštím
roce, to mohu slíbit,“ pronesla na závěr
letňanská místostarostka Iveta Lojková.
Většina draků byla kupovaných…
... ale našlo se i pár doma vyrobených.
Na drakiádě se líbilo i starostovi Ivanu
Kabickému.
Porotci Kalina (vlevo) a Šorel byli přísní.
22 Letňanské listy 11/2013
Na „place“ se sešlo 148 soutěžících.
Denis Postler
Foto Václav Loučka a Denis Postler
Partneři akce:
Wolfsberg
a SkyDive Arena
volný čas
Výsledky
drakiády 2013
(celkem 6 kategorií)
Kategorie do 8 let
Draci vlastní výroby: 1. Petra Katzová, 2. Karel Matěj
Zpěváček, 3. Adam Petr Zpěváček
Draci zakoupení: 1. Tomáš Hanus, 2. Nikola Ontkócová,
3. Helena Čapková, 4. Vanessa Kozáková, 5. Eva Kinclová,
6. Marko Cígler, 7. Erika Königsmarková
Kategorie 9 až 14 let
Draci vlastní výroby: 1. Klára Kopecká, 2. Barbora Válová
Draci zakoupení: 1. Nikola Petráňová, 2. Monika Smělá,
3. Karolína Vinterlíková
Kategorie 15 až 100 let
Draci vlastní výroby: 1. Andrej Němec.
Draci zakoupení: 1. Karel Slavata st., 2. Michal Kříž
Vylosovaní výherci vstupenek do SkyDive Areny: Andrej
Němec, Karel Slavata ml., Adriana Sabolová
Letos přibyly atrakce pro nejmenší děti.
Vítězové kategorie do 8 let.
Ceny předávala místostarostka Iveta
Lojková.
Tři soutěžící získali voucher do SkyDive
Areny.
inzerce
Nové dětské centrum
OSLAV U NÁS
NAROZENINY!
otevřeno každý den
od 9 do 21 hodin
za každého počasí
najdete nás v 1. patře
galerie butovice
... víme co děti baví ...
SC-332020/11
www.hafikov.cz
facebook.com/hafikov
SC-331465/21
Veterinární ordinace Letňany MVDr. Norbert Nemes
tradice a kvalita od roku 2000
V rámci zkvalitnění a rozšiřování služeb
máte možnost využít následující nabídky:
■ očkování, odčervení, nejširší nabídka antiparazitik
s odborným poradenstvím
■ USG a RTG, vyšetření krve – vše na počkání
■ nejmodernější inhalační anestezie, kastrace koček, psů,
fretek, drobných hlodavců – vše za dostupné ceny
■ vystavování petpasů, prodej klinických diet a kvalitních krmiv
pro psy, kočky a králíky
■ nově – e-shop se zbožím za příznivé ceny
Více informací na www.veterinaletnany.cz
nebo telefonicky na 283 922 525 v ordinačních hodinách.
Šumperská 652 (za lékárnou), Praha 18 – Letňany
SC-330964/05
SC-330025/05
23
volný čas/kultura
Dvakrát pozvánka
do knihovny
Výtvarná dílna
– tvorba šperku
z dvoudírkových
Twin perliček
v pondělí
25. listopadu
od 17 hodin
Lektorka Dagmar Volencová vysvětlí
techniku šitého šperku – účastnice si
samy vytvoří originální šperk (náušnice,
náramek nebo přívěšek z kruhových
terčíků či kytiček).
K dispozici je pouze 15 míst – v případě
zájmu se hlaste přímo v knihovně!
Pomůcky: dvoudírkové různobarevné
Twin perličky, korálky (rokajl) ve dvou
velikostech – menší a větší korálky,
vlasec, bižuterní komponenty korálků.
Uvedený materiál bude v knihovně
k dispozici. Doporučujeme mít vlastní
nůžky a tenkou jehlu na navlékání korálků. Máte-li doma různobarevné korálky
(rokajl), přineste je s sebou na kurz.
Adventní
výstava šperků
Magdy Štajnerové
a Dagmar Utěkalové
od pondělí 2. 12.
do čtvrtka 19. 12.
Magda Štajnerová představí originální
autorské šperky z moderních recyklovaných materiálů, kombinovaných
se skleněnými korálky. Šperky jsou
tvořené tzv. technikou pet art.
Dagmar Utěkalová bude vystavovat
kolekci šperků z japonských korálků
a fima.
O dýňování byl
opět velký zájem
Zábavu nejen pro děti, ale
i jejich rodiče připravil v neděli
20. října dětský klub Letnice
při ZŠ Fryčovická. Konal se zde
totiž druhý ročník Letňanského
dýňování.
Zatímco starší návštěvníci akce se většinou
ponořili do tvůrčích aktivit při dlabání dýní,
jež pod jejich rukama dostávaly bizarní
tváře rozličného vzezření a rozpoložení,
jejich potomkům se věnovaly „hodné
čarodějnice“ z řad zaměstnankyň klubu.
Největší zájem měly děti o malování na
obličej, vysoko v kurzu však bylo i vlastní
malování na papír a různé hry, např. poznávání rozdílů nebo spojování netopýra.
„Dceři se ani nechce domů. Pro děti je tady
hned několik lákadel, nevědí, kam dříve
skočit,“ usmívala se maminka pětileté
Kristýnky paní Hana Nosková.
„Přijel jsem do Letňan na návštěvu a sešlo
se to tak, že jsem tady a mám tu na starost
tři děti. Není pro mě snadné je všechny
ohlídat, ale líbí se mi tu – hlavně zdejší
domácká atmosféra. Možná si také zkusím
vydlabat dýni,“ pravil statečný mladý
muž Jiří Rada z Černošic. Většinou totiž
přišly děti v doprovodu maminek, mužské
osazenstvo akce bylo zjevně minoritní.
Zatímco loni se na Letňanském dýňování
vystřídalo něco přes stovku návštěvníků,
letos už jich bylo okolo 150.
„Už loni jsme měli na tuto akci příznivé
ohlasy, rodiče ji sami komentovali na Face-
Foto archiv Magdy Štajnerové
24 Letňanské listy 11/2013
Text Denis Postler
Foto autor článku
Legendy Věnce buřtů
na výstavišti i v příštím roce
Rada MČ Praha 18 na svém jednání 9. října 2013 schválila pořádání
akcí v oblasti kultury a společenského života pro rok 2014. Vedle
jiných pořadů se – stejně jako v předchozích letech – budou konat
i další večery Legend Věnce buřtů. A opět na výstavišti v Letňanech.
Se společností PVA Expo Praha, ABF, která
letos zajišťovala a zajistí i v následujícím
roce ve vstupní hale výstaviště pódium
pro účinkující, již byly dohodnuty termíny
pro jarní i podzimní kolo.
Celé jarní kolo proběhne v červnu, tedy
5., 12., 19. a 26. června 2014. Termíny
podzimního kola byly voleny s ohledem
Akce se konají v Knihovně MČ Praha 18, Rychnovská 651 (1. patro
objektu Šumperka), vstup volný.
Výstavu je možné zhlédnout ve výpůjčních hodinách knihovny.
booku a umístili na něj i fotky, které zde
pořídili. Přišly děti, které známe už třeba
z letního tábora, ale i jiné, které jsou tu
poprvé. Rozhodně chceme mít z Letňanského dýňování tradiční akci, protože se
tu příjemně zabaví děti i rodiče,“ sdělila
vedoucí Dětského klubu Letnice Lenka
Kubištová. Odpoledne plné zábavy v Letnici
se zkrátka vydařilo.
na konání veletrhů, jednotlivé koncerty
se tedy uskuteční 6., 13. a 27. listopadu
a finále pak 18. prosince 2014.
Díky podpoře MČ Praha 18 a tradičních
sponzorů akce, jako jsou Globus ČR, Metrostav, ABF a Country Radio, bude moci
na těchto populárních večerech moderátor
Bohuslav Turek představit mimo osvědčených kapel také řadu nových hudebních
uskupení.
Provoz restaurace, kterou bude nutné
vzhledem ke stále stoupající návštěvnosti
rozšířit na téměř dvojnásobek, zajistí
společnost Stone Catering.
Vstup bude opět zdarma.
Ing. Vladislav Gerhard,
tajemník ÚMČ Praha 18
Foto archiv redakce
volný čas/kultura
Do Třinecké přijde Mikuláš s andělem a čerty!
Mikulášskou besídku s pohádkou o adventních andílcích
a s nadílkou připravila na 5. prosince městská část Praha 18.
Začátek akce, která se bude konat v tělocvičně v Třinecké ulici,
je naplánován na 15. hodinu.
O úvodní část programu se postará Sdružení Kazimírka, které uspořádá oblíbené
kreativní dílničky. Při nich si budou moci
děti vyrobit přání a dárky pro své rodiče,
sourozence či kamarády. K dispozici budou mít bavlněná trika, čtvrtky, šablony,
tiskátka a barvy. V 16 hodin začne pohádka
Andělé ze zapomenuté skříňky divadla
Žlutý kopec. Vánoční příběh o tom, že to
v dnešním světě adventní andělé vůbec
nemají jednoduché a jak jim současnost
a tradice zamotají hlavy.
Nakonec Mikuláš s andělem a čertíky
předají dětem dárky donesené rodiči.
Vstup a potřeby pro kreativní činnost
zdarma.
-redIlustrační foto Kateřina Kordíková
Nepřehlédněte
Pokud máte zájem, aby
i vaše dítě dostalo na besídce mikulášský balíček,
přineste a předejte jej před
začátkem akce pořadatelům.
Pozor – balíček musí být řádně označený jménem, příjmením a bydlištěm dítěte, aby
nedošlo k záměně dárků!
V případě, že chcete poukázat na nějaký „hříšek“
dítěte, připojte to na zvláštní
kartičku.
Městská část Praha 18
zve (nejen) občany Letňan na
Vánoční jarmark
a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
které se budou konat
v neděli 1. prosince
od 13 do 18 hodin
na prostranství
před radnicí a poštou
pod záštitou zástupce starosty Mgr. Ondřeje Lněničky
Připraveny jsou • kreativní dílny Klubu Slunečnice •
• výroba vánočních dekorací • živý betlém • vánoční zvyky
a tradice • vystoupení letňanských a mimoletňanských
kulturních a společenských organizací – Kytice, Hra je to
apod. • jarmark – prodej vánočního zboží a dobrot •
A možná přijdou i tři králové!
Slavnostní rozsvícení stromku je naplánováno na 17,30 hod.
Ilustrační foto Tomáš Krist
Nepřehlédněte:
Ve dnech 3.–6. prosince se bude v obřadní síni radnice konat
Výstava betlémů Jaroslava a Věry Lochmanových
a vánočních dekorací z papíru, textilu, přírodnin apod.
Přijďte se s dětmi podívat! Vstup volný.
25
volný čas
Přijďte se svátečně naladit
na Stříbrné vánoční dny!
Vánoce jsou svátky klidu a odpočinku, na které se těší nejenom děti, ale i dospělí. S jejich
začátkem utichá veškerý shon
a lidé se těší z přítomnosti
svých blízkých.
Nestresujte se sháněním vánočních dárků, dekorací a dalších nezbytností, když
si můžete užít pohodovou předvánoční
atmosféru a v klidu si nakoupit vše potřebné na jednom místě!
Přijměte pozvání na Stříbrné vánoční dny
2013, které se konají 12.–15. prosince
v areálu PVA Expo Praha. Najdete tu více
než 250 vystavovatelů z řad renomovaných
26 Letňanské listy 11/2013
českých výrobců a výhradních dovozců,
kteří vám nabídnou široký sortiment dárků,
dekorací a dalších předmětů, u kterých si
můžete být jisti kvalitou.
A na jaké vystavovatele se už nyní můžete
těšit? Bude tu například:
Český porcelán (tradiční český porcelán),
Jablonecká bižuterie (široká nabídka
šperků), BDK Glass (dekorativní skleněné
produkty – mísy, tácy, talíře nebo svícny),
Tonak (pokrývky hlavy), Werso (spodní
prádlo, plavky a oblečení pro sport a volný čas), Lovemusic (oblečení, doplňky
a předměty denní potřeby), Casamia
Collection – Luxus na dosah (nábytek
a doplňky z kovu a skla, koloniální styl,
francouzská elegance…) a další.
Profesionální světelnou výzdobu se zářícími pětimetrovými vánočními stromy
opět zajistí renomovaná firma MK Mont
Illumination. Kromě krásných expozic se
mohou návštěvníci těšit také na zajímavý
doprovodný program, který bude plný
hudebních a tanečních vystoupení, soutěží,
ochutnávek a ukázek.
Zkrátka je na co se těšit!
Více se dočtete na www.vanocnidny.cz.
Foto archiv společnosti ABF
kalendárium
listopad/prosinec
volný čas • kultura • sport • volný čas • kultura • sport
10. listopadu od 19 hodin:
Giuseppe Verdi - Jana z Arcu, výběr ze
scén opery (kostel Povýšení sv. Kříže Vinoř,
Pěvecký sbor Camerata Praha a sólisté,
klavírní doprovod Pavel Voráček)
10. listopadu od 18 hodin:
Břicho-zadek (Studio Fitnessie)
11. listopadu od 9 hodin:
Cvičení po porodu (Studio Fitnessie)
12. listopadu od 17hodin:
Cvičení v těhotenství (Studio Fitnessie)
13. listopadu od 20 hodin:
Pilates (Studio Fitnessie)
13. listopadu od 18 hodin: První pomoc
u dětí – kurz pro rodiče, návod na to, jak se
zachovat v krizových situacích a jak poskytnout první pomoc (Dětský klub Letnice)
14. listopadu od 17 hodin: Tvoření
z fima, technika Mokume gane (Atelier Bold)
14. listopadu ve 20 hodin:
Zdravá záda (Studio Fitnessie)
16. listopadu od 9 a od 14 hodin:
Pletení z papíru - košíky a vánoční dekorace (Atelier Bold)
17. listopadu: TEP FAKTOR – celodenní
výlet pro školní děti. Dobrodružství, zdolávání překážek a luštění šifer v „pevnosti
Boyard“ (Sdružení Kazimírka)
17. listopadu od 16 hodin:
Loutkové divadlo Evy Hruškové - Aprílová škola Jiřího Žáčka, vstup zdarma (Sportbar Klubovna v Třinecké)
17. listopadu od 18 hodin:
Břicho-zadek (Studio Fitnessie)
18. listopadu od 9 hodin:
Cvičení po porodu (Studio Fitnessie)
19. listopadu od 17 hodin:
Cvičení v těhotenství (Studio Fitnessie)
20. listopadu od 20 hodin:
Pilates (Studio Fitnessie)
21. listopadu od 20 hodin:
Zdravá záda (Studio Fitnessie)
22.–23. listopadu: Cesta kolem světa
a přespání ve Francii pro děti od 4 let - vyprávění, výtvarka a plavání (Studio Motýlek)
23. listopadu od 9 a od 14 hodin:
Tvoření z fima – práce s pudry a texturami,
vánoční dekorace (Atelier Bold)
25. listopadu od 17 hodin:
Výtvarná dílna – tvorba šperku z dvoudírkových Twin perliček. Vstup zdarma (Knihovna MČ Praha 18)
26. listopadu od 17 hodin:
Večerní kreslení (Atelier Bold)
Do 28. listopadu: Stanislava Kabilková výstava keramiky s vánoční tematikou, koláží
a malířské tvorby (Knihovna MČ Praha 18)
29. listopadu od 9 hodin: Správná manipulace s miminky - seminář pro rodiče dětí
od narození do 1 roku věku. Pohybový vývoj
dítěte, chování v různých polohách. (Dětský
klub Letnice)
7. prosince od 14,15 hodin:
Broučci na adventních trzích v Čakovicích (Sbor Camerata Praha)
30. listopadu:
Adventní sobota, předvánoční tvoření
ve Studiu Motýlek
7. prosince od 9 do 11 hodin:
Mikulášská (Studio Fitnessie)
30. listopadu od 9 do 16 hodin:
Vánoční fotoateliér - oblíbené focení dětí
a rodin nejen s vánoční tematikou. Probíhá
v herně s profesionální fotografkou (Dětský
klub Letnice)
1. prosince od 13 hodin: Vánoční jarmark a slavnostní rozsvícení vánočního
stromu – kreativní dílny, trh, hudební vystoupení, živý betlém atd., prostranství před
radnicí a poštou v Letňanech (MČ Praha 18)
1. prosince od 15 hodin: Čertovský rej
s Mikulášem - zábavné odpoledne pro
rodiče a děti s Mikulášem, čertem, andělem,
nadílka, taneční vystoupení atd. Akce se koná
v KD Letňanka (Sdružení Kazimírka, Letnice)
1. prosince od 18 hodin: Sbor Kamarádi
na adventním koncertu, kostel Povýšení
sv. Kříže, Vinoř (Sbor Camerata Praha)
1. prosince od 18 hodin:
Břicho-zadek (Studio Fitnessie)
Od 3. do 6. prosince:
Předvánoční výstava betlémů a dekorací v obřadní síni ÚMČ (MČ Praha 18) – výstava bude přístupná v otevírací době úřadu
7. prosince od 9 a od 14 hodin:
Tvoření z fima pro začátečníky, vánoční dekorace a šperky s pudry a texturami
(Atelier Bold)
10. prosince od 17 hodin:
Večerní kreslení (Atelier Bold)
10. prosince od 9 a od 15 hodin:
Zdobení perníčků - vhodné i pro menší
děti. Pro každou rodinu budou přichystané
2–3 perníčky (Dětský klub Letnice)
13. prosince od 9 a 10,30 hodin:
Vánoční výchovné koncerty pro školy,
ale i maminky s dětmi – Salesiánské divadlo,
Praha 8 (Foklorní soubor Kytice)
13. prosince od 20 hodin:
Koncert dua Svitky a formace Panelákoví fotři (Prostor Letňany)
13. prosince od 17 hodin:
Pletení z papíru, vánoční dárky
„na poslední chvíli“ (Atelier Bold)
14. prosince od 9 hodin:
Tvoření z fima, kombinace technik, dárky „na poslední chvíli“ (Atelier Bold)
2. prosince od 9 hodin:
Cvičení po porodu (Studio Fitnessie)
14. prosince od 17 hodin:
Velký vánoční koncert pro veřejnost
- Salesiánské divadlo, Praha 8 (Folklorní
soubor Kytice)
2.–19. prosince:
Výstava autorských kolekcí šperků Magdy Štajnerové (pet art) a Dagmar Utěkalové
(japonské korálky a fimo), vstup zdarma
(Knihovna MČ Praha 18)
14. prosince od 12 hodin:
Domácí utkání mužského týmu 2. ligy
squashe (Squashcentrum Modrý svět)
2. prosince od 18 hodin:
Mikulášská nadílka pro mladé hasiče,
jejich rodiče a blízké, hasičská zbrojnice
v Toužimské ulici (SDH Letňany)
3. prosince od 17 hodin:
Cvičení v těhotenství (Studio Fitnessie)
4. prosince od 20 hodin:
Pilates (Studio Fitnessie)
5. prosince od 20 hodin:
Zdravá záda (Studio Fitnessie)
5. prosince od 9, 11 a od 17 hodin:
Mikulášská nadílka pro menší děti - Mikuláš s andělem ve volné herně mateřského
centra. (Dětský klub Letnice)
15. prosince od 17 hodin:
Camerata na adventním koncertu v kostele v Čakovicích (Sbor Camerata Praha)
16. prosince: Vánoční besídka pro odd.
Mladých hasičů, hasičská zbrojnice v Toužimské ulici (SDH Letňany)
28. prosince:
Turnaj ve squashi Letňanský Killer,
k 20. výročí otevření sportovního centra
Modrý svět (Squashcentrum Modrý svět)
Otevřené přihlašování na:
Plavání a další kurzy Studia Motýlek
pro 1–3/2014
Kurz Školička nanečisto, který začíná
v lednu 2014 (Klub Montessori)
5. prosince od 9 a od 14 hodin:
Tvoření z fima, technika Mica shift pro
mírně pokročilé (Atelier Bold)
23. 2.–1. 3. 2013:
Zimní tábor v Kořenově - pro děti 5–15 let,
lyžaře i nelyžaře (Sdružení Kazimírka)
5. prosince od 15 hodin: Mikulášská besídka s opravdovými čerty, Mikulášem
a andělem – kreativní dílny s výrobou přání
a dárků, „andělská“ pohádka a nadílka (MČ
Praha 18 v tělocvičně v Třinecké ul.)
2. 2.–8. 2. 2013: Zimní minitábor pro
rodiče s dětmi - pobyt s programem na
horách je určen především rodičům, předškolním a mladším školním dětem (Sdružení
Kazimírka, Dětský klub Letnice)
6. prosince: Mikulášská akademie dětská vystoupení s nadílkou a programem
(Studio Motýlek)
Každý čtvrtek od 17 hodin probíhá kurz
Školička nanečisto pro děti od 2 let a jejich rodiče (Klub Montessori)
27
rozhovor
„Čtyřhru mám raději,“ říká nadějný
mladý tenista Karel Kája Široň
Karel Široň je jedním z dorostenců v závodním družstvu
dospělých SK Tiebreak Praha.
Přestože ani jeden z jeho rodičů tenis v minulosti nehrál,
má v nich pevnou oporu, a nejen v tenise. Na tenisové kurty
v Třinecké dohlédne pohodlně
z domova. Z okna podkrovního
bytu, kde jsem si s ním povídal nejen o jeho tenisových
začátcích.
„S tenisem jsem začínal v areálu v Třinecké, když mi byly 4 roky. Rodiče mě tehdy
přihlásili do tenisové školičky a mě tenis
začal bavit natolik, že jsem u něj zůstal.
Zpočátku kvůli zábavným tréninkům a kamarádům, později kvůli hře samotné.“
Zavzpomínal na dobu před dvanácti lety
Kája, jak mu všichni v týmu říkají.
Jaký je tvůj tenisový vzor?
„Já nemám vyloženě žádný vzor, ale mám
rád Miloše Raonice (líbí se mi hlavně jeho
způsob podání) a Ernestse Gulbise (oceňuji
styl jeho hry).“
V areálu v Třinecké jsou nově zrekonstruované kurty. Antuka ustoupila umělé
trávě. Na jakém povrchu hraješ nejradši?
„Když ještě v areálu byla antuka, tak to bylo
super, hrál jsem na ní od čtyř let a líbila se
mi více než umělá tráva, ale co mi zbývá,
zvykám si na umělou trávu. Pravda je, že
je to čistší a kurty jsou teď upravenější než
v minulosti a mají i kulturnější zázemí.“
Jaký úder je tvoje největší zbraň v zápase?
„Přestože jsem pravák, mým nejsilnějším
úderem je bekhend. Když jsem začínal hrát
tenis, býval mým nejsilnějším úderem
forhend, ale během času se to změnilo.“
Jaký je tvůj zatím největší tenisový
úspěch?
„Můj prozatím největší úspěch je zřejmě první místo v soutěži družstev před
dvěma lety. Letos jsem začal hrát za
družstvo dospělých, tam se zatím teprve
rozkoukávám, ale mám radost, že jsme
s Matějem Vodičkou vyhráli všechny
čtyřhry. Potěšila mne i nedávná výhra
na domácím turnaji ve čtyřhře. Ale časem
uvažuji i o větším turnaji.“
Hraješ raději dvouhru, nebo čtyrhru?
„Dvouhru hraju rád, ale čtyřhru raději,
protože jsme s Matějem sehraní, můžeme
se na sebe spolehnout a dokážeme se při
zápase podpořit.“
Co tě kromě tenisu ještě baví?
„Kromě tenisu mám velmi rád volejbal,
ten hrajeme každé pondělí ve škole,
a také mě hrozně baví fotbal a basketbal.
Nesmím zapomenout ani na hokej, který
jsem hrával jako malý kluk, ale kvůli tenisu
jsem s ním přestal.“
28 Letňanské listy 11/2013
Když jsem mu položil poslední otázku,
co mu v oblasti sportovního vyžití v Letňanech chybí, dlouho přemýšlel. Pak ale
vystřelil: „Chybí nám hala, ve které jsme
mívali zimní tréninky. Doufám, že se ji
do zimy podaří znovu postavit.“
Hodně tenisových úspěchů a díky za rozhovor.
Martin Halama
člen redakční rady LL
a šéftrenér SK Tiebreak Praha
Foto archiv Karla Široně
Vizitka:
Karel Široň
Věk: 16 let
Tenis hraje od: 4 let
Klub: SK Tiebreak Praha
Největší úspěchy: 1. místo v Pražské soutěži
družstev (starší žáci)
Další koníčky: basketbal, fotbal, volejbal
Cíl: postup družstva dospělých do vyšší třídy
sport
Modrý svět chystá akce pro všechny
Čas letí jako bláznivý… Vědí to
i všichni z centra Squash Modrý
svět, které letos oslaví již dvacáté výročí otevření. Slavit se
bude tradičně, tedy squashem
– konkrétně turnajem Letňanský Killer, který se bude konat
v sobotu 28. prosince.
V těchto dnech již běží sezona ve sportovním centru naplno. V rámci amatérské
squashové ligy nastupuje na šedesát aktivních hráčů a hráček všech úrovní. Stále
se rozšiřuje i amatérská ženská liga pro
squashové začátečnice i mírně pokročilé.
Do ligy se mohou hráči i hráčky zapojit
kdykoliv, otevřené jsou jim i páteční turnaje.
Děti se v Juniorské škole squashe učí
nejen hře, ale během tréninků rozvíjejí
své pohybové dovednosti, koordinaci,
vnímání prostoru či vlastní osobnost a také
si osvojují férové sportovní chování. Celkem čtyřicítka juniorů se zúčastní velkého
prosincového setkání Vánoční hvězda,
jemuž budou předcházet ještě dva interní
turnájky, na kterých si mládež vyzkouší
v přátelské atmosféře herní dovednosti
naučené na trénincích. Nejlepším zdejším
juniorským hráčům se daří dokonce i na
národní squashové scéně – například
Klára Komínková a Tereza Šlehoferová
patří mezi nejlepších deset hráček ČR ve
svých kategoriích!
Na národní squashovou scénu vstoupily
také týmy dospělých squashistů. Na do-
mácí utkání mužského týmu hrajícího
2. ligu ČR se můžete přijít podívat v sobotu
14. prosince.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.squashMS.cz.
Petr Steiner
Squash Modrý svět
Foto archiv centra
Sud piva pro vítěze
I letos se konal na hřišti při ZŠ Tupolevova
turnaj v malé kopané, tradičně pod názvem
Ojai cup. Netradiční byl termín, hrálo se
koncem září. Vítězové si odnesli sud piva.
Ing. Martin Halama
komise sportu a volného času
Foto archiv autora
Pořádáte zajímavou akci?
Chcete, aby se o ní vědělo?
Pošlete nám informace
na adresu [email protected]
Zařadíme ji do našeho kalendária.
inzerce
st 13.11.2013 19:00
AVTOMOBILIST JEKATĚRINBURG
pá 15.11.2013 19:00
JUGRA CHANTY-MANSIJSK
ne 17.11.2013 17:00
AVANGARD OMSK
út 19.11.2013 19:00
BARYS ASTANA
TIPSPORT ƒRENƒ PRƒHƒ
vstupenky na www.levpraha.cz
SC-321473/73
29
informační servis
Seznam organizací zajišťujících
kulturně-společenské a sportovní aktivity
Knihovna MČ Praha 18, Rychnovská 651,
1. patro objektu Šumperka, Praha – Letňany,
knihovna.letnany.cz, [email protected]
tel: 286 921 066
• Do 28. 11.: Vánoce – výstava výtvarnice Stanislavy
Kabilkové, keramika s vánoční tematikou,
• 25. 11. 2013 od 17 hod.: Výtvarná dílna – Tvorba šperku
z dvoudírkových „Twin perliček“
Lektorka Dagmar Volencová vysvětlí techniku šitého šperku – účastnice si sami vytvoří originální šperk (náušnice,
náramek nebo přívěšek z kruhových terčíků či kytiček).
Vstup zdarma.
• Od pondělí 2. do čtvrtka 19. 12.: Adventní výstava šperků
- Magda Štajnerová představí originální autorské šperky z
moderních recyklovaných materiálů, kombinované skleněnými korálky. Šperky jsou tvořené tzv. technikou PET ART.
Dagmar Utěkalová představí kolekci šperků z japonských
korálků a fima.
Obě výstavy je možné zhlédnout ve výpůjční době knihovny,
vstup zdarma.
Klub Montessori, o. s., Malkovského 587,
Praha – Letňany, www.klubmontessori,
[email protected], tel.: 604 708 572
• Klub nabízí alternativní předškolní zařízení s montessoriovskou pedagogikou pro děti ve věku od 3 do 6 let a
pravidelným programem (od 7,30 do 17,00 hod.). Třída je
vybavena montessori pomůckami, o děti se starají zkušené
učitelky s montessori vzděláním a praxí.
• Dále klub nabízí konzultace v EFT poradně pro děti i dospělé.
Podrobnosti na www.klubmontessori.cz.
Klub Slunečnice, o. s., KD Letňanka,
Rýmařovská 561, Praha – Letňany,
www.klubslunecnice.cz, tel.: 607 982 793
• Nabízí volnočasové aktivity pro děti i rodiče: mateřské
centrum s programem pro rodiče s malými dětmi a hřiště pod
střechou; zájmové kroužky pro děti předškolního i školního
věku – výtvarné, hudební, vzdělávací.
• Schůdek do školky – klub pro děti od 2,5 roku ; cvičení
pro rodiče a děti od 1,5 roku.
Kazimírka, o. s., Frýdecká 441, Praha –
Letňany, www.kazimirka.cz, facebook.com/kazimirka,
[email protected], tel.: 776 355 202
• Sdružení nabízí volnočasové aktivity pro děti školního věku
– tábory, výlety, zájmové kroužky. Kroužky junior aerobiku a
junior zumby probíhají v malé tělocvičně v ZŠ Fryčovická.
Dětský klub Letnice, Fryčovická 462,
Praha – Letňany, www.klubletnice.cz,
facebook.com/klubletnice, [email protected],
tel.: 776 355 202, 266 711 672
• Dětský klub a mateřské centrum jsou v provozu denně. Školní děti mohou klub navštívit a využít počítače denně od 13 do 18 hod. (vč. víkendů a prázdnin).
Klub nabízí kroužek yoyování, počítačů, moderní dívka,
tvořiná dílna, dramaťák.
Výtvarný atelier BOLD, Kamila Herdinová,
Krausova 605, Praha – Letňany,
www.atelierbold.cz, tel.: 602 227 955
• Výtvarné volnočasové aktivity pro širokou veřejnost.
Tvoření z polymerové hmoty fimo, večerní kreslení, pletení
a skládání z papíru, výroba šperků a dekorací.
Pěvecký sbor Camerata Praha,
www.cameratapraha.cz, tel.: 773 158 773
• Pěvecký sbor má v současné době dvě přípravná oddělení
(Kamarádi, Broučci) a Komorní sbor.
Folklorní soubor KYTICE,
[email protected], tel.: 603 551 896
• Dětský taneční foklorní soubor.
Římskokatolická farnost,
nám. 25. března 17, Praha – Čakovice,
www.farnostcakovice.cz
• Bohoslužby v kostele sv. Remigia v Čakovicích jsou
v neděli od 9 hodin.
Sport Agency Praha, KD Letňanka,
Rýmařovská, Praha – Letňany,
www.sportagency.wz.cz,
[email protected], tel.: 777 800 234
• Latinskoamerické, standardní tance a rytmika pro děti,
sportovní taneční klub, orientální tance a pilates pro ženy,
kondiční cvičení pro muže, taneční kurzy pro dospělé, cvičení
pro ženy, klub Laky, cvičení rodičů s dětmi.
Taneční skupina SANDRA 96, ZŠ Tupolevova 522,
Praha – Letňany, p. [email protected],
tel.: 777 099 304, 602 610 221
• Stále probíhá nábor dívek 4–16 let do kroužků: mažoretky,
roztleskávačky, břišní tance, hip-hop, latinskoamerické
a moderní tance, základy modelingu). Kroužky probíhají
v ZŠ Fryčovická.
TANEČNÍ ŠKOLA HIT, KD Letňanka, Rýmařovská 561,
Praha – Letňany, www.tanecniskola-hit.cz,
[email protected] tel. 602 194 636,
• Taneční kurzy pro dospělé – základní a pokročilí v pondělí ve velkém sále KD Letňanka, Latin dance pro ženy,
tanečky pro nejmenší, tanec pro děti ZŠ, svatební tance,
soukromé hodiny.
HLADÍK DANCE CENTER,
www.hdc.cz , [email protected] , tel.: 774 733 640
• Taneční kurzy pro předškoláky, děti, juniory, mládež i
dospělé. Výuka je vedena odborně a profesionálně našimi
lektory tance. Taneční workshopy, open class, letní taneční
tábory, divadelní projekty, vystoupení, soutěže.
Squashcentrum MODRÝ SVĚT,
ul. Beranových 125, Praha – Letňany,
www.squashMS.cz, [email protected],
tel.: 286 920 117, 603 147 921
• Squash, posilovna, sauna, víceúčelový sál pro skupinová
cvičení a taneční pro dospělé i děti. Juniorská škola squashe.
Turnaje pro rekreační hráče.
Studio Re&Fit, Areál Modrý Svět,
ul. Beranových 125, Praha – Letňany,
www.squashms.cz/masaze_refit,
[email protected], tel: 774 191 882
• Studio nabízí profesionální služby fyzioterapeuta
– osobního trenéra – výživového poradce, s komplexním a zároveň individuálním přístupem.
Pozor – pro Letňanské vstupní vyšetření zdarma!
Solná jeskyně Letňany - držitel certifikátu SZÚ o
čistotě vzduchu, Bludovická 400, Praha – Letňany, www.
solnajeskyneletnany.cz, tel.: 283 880 761, 736 701 422
• Vhodné při léčbě rýmy a alergií. Cvičení jógy pro začátečníky a pokročilé. Návštěvy vhodné pro děti od 2 měsíců,
s dospělou osobou 2 děti do 6 let zdarma.
Aerobic Katka Šístková,
Squashcentrum MODRÝ SVĚT,
www.katkasistkova.cz, tel.: 777 136 452
• AKŠ otevřel kurz Miniaerobic pro děvčátka 4–7 let
a Dětská zumba pro holky 8–12 let. Dále nabízí lekce pro
dospělé: P-class, Bodyball, Pilates, AE-mix, Chi-toning,
Stepy, Formování těla, Street dance. V sálku probíhají také
lekce SDG Karla Švancary a K-dance Katky Strachotové,
baletní přípravka, muzikálový tanec a cvičení pro rodiče
a děti s Andělkami.
Sport Centrum Praha,
Tupolevova 710, Praha – Letňany,
www.sport-centrum-praha.cz,
[email protected],
[email protected], tel.: 775 167 079
• Zázemí pro volejbal, nohejbal, florbal, badminton, tenis,
šerm, skupinová cvičení pro ženy, Body&Cord, mix aerobik,
hathajógu, jógu a spiderap.
CENTRUM REKONDICE, Sport centrum
Praha – Letňany, www.centrumrekondice.cz,
[email protected],
tel.: 775 281 220, 775 167 079 – rezervace
• Nabízí služby fyzioterapeuta a terapii v norském systému
Redcord; cvičení pro těhotné a ženy po porodu, pro seniory
a lidi se zdravotním omezením; dále jógu, pilates, cvičení na
míčích, P-class aerobic, fitness dance a spiderap toning,
zdravé cvičeníčko pro maminky s dětmi, masáže, létací jóga.
AEROKLUB Praha Letňany, Hůlkova 16,
Praha – Letňany, www.akletnany.cz,
[email protected], tel.: 286 852 040
• Aeroklub sdružuje zájemce o létání na větroních nebo
na sportovních letounech.
TJ Letov Letňany,
[email protected], tel.: 603 306 331
• Tenis, volejbal, nohejbal, badminton, sport pro všechny,
turistika, tenisová škola.
Letňany Lagoon, s. r. o.,
Tupolevova 665, Praha – Letňany,
www.letnanylagoon.cz, tel.: 283 921 799
• Zařízení nabízí bazén, fitness centrum a sál na program
H.E.A.T., relaxační centrum se saunou a whirlpoolem,
solárium atd.
Prostor Letňany, Křivoklátská 302,
Praha 9 – Letňany, www.prostorletnany.cz,
facebook.com/prostorletnany,
tel.: 776 239 654, 608 126 633
• V pondělí 2. září začínají pravidelné horolezecké kurzy pro
děti 6–12 let. Kurzy budou probíhat po celý týden. Přihlásit
se lze kdykoliv. Kurzovné je 100 Kč/hod. Více informací na
webových stránkách a Facebooku.
Fitnessie – studio zdravého pohybu,
www.studio-fitnessie.cz,
[email protected], tel.: 604 181 819
• Nabízí lekce individuální i skupinové: hubnutí, zdravá záda,
cvičení po porodu a v těhotenství, lekce pro děti, cvičení
seniorů. Poradenství v oblasti výživy.
• Nově – cvičení pro děti všech věkových kategorií.
• Od 1. 10. k prodeji vánoční balíčky za zvýhodněné ceny.
Sbor dobrovolných hasičů Letňany,
Toužimská 51, Praha – Letňany,
www.sdh-letnany.eu, [email protected],
tel.: 603 577 065, 266 315 001
• SDH zajišťuje pro své členy soutěže, exkurze a výlety
s hasičskou tematikou.
Studio Motýlek, s. r. o., Třinecká 650
(objekt tělocvičny vedle tenisových kurtů),
Praha – Letňany, www.studio-motylek.cz,
[email protected]
• Kurzy kojeneckého plavání a plavání malých dětí, cvičení
maminek s miminky a batolaty, cvičení předškoláků bez rodičů, výtvarný, hudební a dramatický kroužek, multismyslový
program Ostrov objevů pro děti, miniškolička pro děti 3–6
let, přípravka pro předškoláky, cvičení pro seniory, cvičení
a plavání pro budoucí maminky atd.
Podrobné informace o nabídce kurzů a akcí najdete na webových stránkách uvedených organizací.
30 Letňanské listy 11/2013
inzerce
představujeme... V testu rozvozu jídel vítězí ŘÍZKÁRNA
Kdo z vás v tomto denním shonu nevyužil služby dovozu jídla domů nebo do zaměstnání? Udělali jsme test rozvážených
jídel od různých firem a výsledek je tady
– NEJLEPŠÍ JE ŘÍZKÁRNA.
řízek každého jen potěší...“ Někteří
si libují v bramborových přílohách,
někdo si ho vychutná jen s chlebem
a okurkou. To vše Řízkárna rozváží
na skútrech speciálně upravených
na rozvoz jídel a přepravními auty
Řízek má v Čechách předvánoční i vás nepřehlédnutelnými polepy. Jak říká
noční tradici, takže snad i vy využijete
náš dědeček dispečer: „Snažíme se
služeb poctivé restaurace.
jídlo doručit teplé, pití vychlazené a to
Výborné domácí řízečky z výběrovše co nejdříve.
vého masa, obalované v kvalitních vaŘízkárna se neustále snaží o zlepšojíčkách, vybrané speciální strouhance
vání svých služeb, nedávno restaurace
a dozlatova vysmažené na másle, sádle z 25 druhů řízkových variací, napřízavedla nonstop otevírací dobu, a to se
nebo oleji dle druhu řízku, a to vždy
klad smažený vídeňský telecí řízek
vztahuje jak na rozvoz, tak restauraci.
na klasické pánvi. Prostě návrat k tra- na másle s brusinkami, k tomu samo- Kdo nevěří, ať tam běží – jistě bude
dicím, není třeba nic vymýšlet, stačí
zřejmě nemůže chybět tradiční domácí otevřeno.
se držet osvědčených postupů a recep- bramborový salát nebo jiná příloha,
A na závěr, využijte levného a botů, na kterých jsme všichni vyrostli.
na kterou máte zrovna chuť. Majitel
hatého cateringu – doporučujeme
V Řízkárně si můžete vybrat až
restaurace říká: „Pořádný a poctivý
na předvánoční večírky! (PR)
SC-331823/08
Hlavní město Praha
podporuje divadlo
částkou 9 500 tis. Kč
Od 31. října 2013
www.fidlovacka.cz
Předprodej vstupenek
SC-331702/61
SC-322157/51
CA R L O R FF
ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS
CARMINA BURANA
2 EXKLUZIVNÍ NOVOROČNÍ KONCERTY
4. 1. PRAHA
Kongresové centrum
14:00 a 19:00
22.3. PRAHA
MONUMENTÁLNÍ HUDBA
PŘES 160 ÚČINKUJÍCÍCH
SVĚTOVÍ SÓLISTÉ A DĚTSKÝ SBOR
KONGRESOVÉ CENTRUM
WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ
Předprodej vstupenek
www.ticket-art.cz
WWW.TICKET-ART.CZ
SC-331702/65
Důležité kontakty:
CNC-2014 92x63.indd 1
Sekretariát starosty MČ
tel.: 284 028 110
e-mail: [email protected]
Sekretariát tajemníka ÚMČ
tel.: 284 028 114, fax: 284 028 225
e-mail: [email protected]
SC-331702/63
21.8.2013 13:47:19
Úřední hodiny
podatelny
ÚMČ:
Carmina2014
92x63 CeskyDomov.indd
Pondělí 7,30–17,30 hod.
Úterý
7-30–15,30 hod.
Středa
7,30–17,30 hod.
Čtvrtek
7,30–15,30 hod.
Pátek
7,30–11,00 hod.
1
Chybějí vám v Listech
nějaké informace?
Napište nám na adresu:
Letňanské listy, Bechyňská 639
199 00 Praha – Letňany
nebo [email protected]
8.10.2013 14:40:45
31
vícen
s
z
o
r
û
n
t
s
o
n
v
la
s
ude
Vánoãní strom b padu 2013 v podveãer.
o
v sobotu 30. list
SC-331176/10
Download

U výstaviště se konal třetí dračí slet. letos se ho