E-commerce 2010:
trendy a postoje
Prieskum medzi slovenskými
internetovými užívateľmi
Bezplatná správa
O štúdii
Táto správa prezentuje vybraté výsledky štúdie e-­‐commerce 2010, ktorú na Slovensku zrealizovala spoločnosť Gemius, v spolupráci s partnermi Ringier a Zoznam. Táto štúdia je súčasťou prieskumného projektu týkajúceho sa Českej republiky, Slovenska a Poľska. Ciele
Hlavným cieľom prieskumu bolo zisNť postoje a preferencie slovenských užívateľov ohľadne online nákupného správania v internetových obchodoch a na internetových aukciách. Obsah
Krátka verzia správy uvádza vybraté výsledky vo forme grafov a prezentuje kľúčové zistenia popisnou formou. sKrajiny zahrnuté do štúdie e-­‐commerce Countries included in
2010 the 2011 e-commerce study
Krajiny, ktorých bola vykonaná štúdia e-­‐
Countries v where
the e-commerce
2011 study
was
conducted are shown in dark grey; the country
commerce 2010 sú označené šedou farbou a covered by the report is marked in dark red.
krajina, ktorá bola zahrnutá do tejto konkrétnej štúdie je označená červenou farbou. Kompletná správa
Plná verzia správy pojednáva o: •  Všeobecných postojoch k nakupovaniu cez internet •  Frekvencii nakupovania cez internet •  Poradí webových stránok internetových obchodov na Slovensku •  Postoji k internetových obchodom a ich využívaniu •  Poradí webových stránok internetových aukcií na Slovensku •  Postoji k internetovým aukciám a ich využívaniu Všeobecné postoje k
nakupovaniu
Slovenskí internetoví užívatelia prezentujú pomerne ľahostajný postoj k nakupovaniu– Na čom vám pri nakupovaní najviac záleží (okrem viac ako 2/5 z nich uvádza, že sa nevie vyjadriť každodenného nakupovania potravín)? či nakupujú radi alebo nie. Postoje sa od minuloročného prieskumu nezmenili. Pri Buying
products
of the
Nakupovanie produktov 39%
highest quality
nakupovaní sa slovenskí internetoví užívatelia najvyššej kvality najčastejšie zameriavajú na nákup produktov Saving money
27%
Úspora financií najvyššej kvality a úsporu peňazí. V porovnaní Trávenie času Spending time in a
14%
príjemným s
pôsobom pleasant way
s p r e d c h á d z a j ú c i m p r i e s k u m o m s a významnosť týchto dvoch faktorov k sebe viac Spending
as
little
time
as
Stráviť čo najmenej času 14%
possible on this activity
touto akNvitou priblížila. Internet je často využívaným Other
5%
zdrojom informácií o plánovaných nákupoch. Ostatné Pri kategóriách produktov ako: ‘lístky na vlak, Ťažko povedať It is hard to say
2%
autobus, letenky’, ‘cestovné služby’, ‘spotrebná elektronika a domáce spotrebiče’, N= 1,500 – všetci respondenD ‘telefóny a GSM príslušenstvo’, 50% alebo viac internetových užívateľov sa vyjadrilo, že si pred nákupom kontrolujú informácie na internete. Okrem internetu chcú mnohí respondenN získať informácie o produktoch z osobných kontaktov: predavači alebo priatelia a príbuzní. Vyhľadávanie informácií o rýchloobrátkovom tovare ako kozmeNka alebo jedlo zvyčajne nezahŕňa vyhľadávanie na internete. Pri zvažovaní takýchto produktov sú uprednostňovanými zdrojmi informácií priatelia a rodina, predavač či reklama. Keď už ste sa rozhodli ísť nakupovať, odkiaľ najčastejšie získavate informácie o danom produkte? Lístky na vlak, autobus, letenky Cestovné služby Spotrebná elektronika a domáce spotrebiče Telefóny a GSM príslušenstvo Knihy, hudba, filmy Počítačový hardvér Počítačový sonvér Lístky do kina a divadla Vybavenie na fotografovanie Pre transparentnosť prezentácie dát boli hodnoty pod 4% v grafe skryté z internetu z tlače nehľadám informácie alebo nenakupujem takéto produkty od priateľov a rodiny od predavačov z reklamy z iných zdrojov N= 1,500 – všetci respondenD Všeobecné postoje k
nakupovaniu cez internet
Nakupovali ste už niekedy cez internet? No
18%
Yes
82%
všetci respondenN N= 1,500 – all respondents P o v e d o m i e s l o v e n s k ý c h u ž í v a t e ľ o v internetu o online nakupovaní nemôže byť vyššie– všetci respondenN už počuli o možnosN nakupovania produktov cez internet. Navyše, 4/5 z nich nakupovali cez internet aspoň raz, čo je výrazný nárast oproN roku 2009. Viac ako 2/3 online kupujúcich si za posledný mesiac kúpili niečo cez internet. P r i b l i ž n e p o l o v i c a s l o v e n s k ý c h internetových užívateľov (56%), ktorí si minulý mesiac niečo kúpili cez internet, uviedla, že za toto obdobie minuli menej ako 200€. Jeden z dvadsiaNch minul viac ako 500€. Vnímanie nakupovania cez internet je rozhodne poziovne: väčšina slovenských internetových užívateľov verí, že nakupovanie cez internet je lacnejšie (59%) a menej časovo náročné (52%) než nakupovanie v tradičných obchodoch. Avšak značná časť pripúšťa fakt, že to može byť riskantné. Väčšina online zákazníkov môže byť Na základe vašich vlastných skúsenoso alebo zaradená buď medzi tých čo nakupujú názorov iných ľudí, myslíte si, že nakupovanie zhruba raz za mesiac alebo raz za rok. cez internet…: V p o r o v n a n í s p r e d c h á d z a j ú c i m ...je lacnejšie ako …is cheaper than buying in
pri
59%
esku mo m, vi ac sa vysl ovujú za nakupovanie tradičných traditionalv stores
nakupovanie zhruba raz za rok alebo menej obchodoch …ismless
...je enej time-consuming
časovo náročné často. than buying
in traditional
52%
ako nakupovanie v stores
Obľúbenosť nástrojov na porovnanie cien je tradičných obchodoch značná, viac ako polovica online kupujúcich …is risky
25%
...je r
iskantné prehlasuje, že takúto webstránku už použili, čo znamená nárast oproN roku 2009. ...je zložité …is complicated
6%
Najobľúbenejšie nástroje na porovnanie ...ani jedna z vyššie cien na Slovensku sú najnakup.sk, uvedených možnoso None of the
above
4%
heureka.sk and pricemania.sk. Najobľúbenejší spôsob vyhľadávania N= 1,500 – respondenD, ktorí počuli o možnosD nakupovania cez internet produktov alebo služieb, ktoré sa kupujú cez internet, je použiNe vyhľadávačov a prehľadávanie ponúk internetových obchodov. Internetové obchody
vs. internetové aukcie
Internetové obchody sú oveľa populárnejšie než internetové aukcie– zaNaľ čo viac ako deväť z desiaNch slovenských online nakupujúcich už nakupovalo v internetových obchodoch, len jeden z piaNch tak urobil prostredníctvom internetových aukcií. Dôvody nákupu cez internet INTERNETOVÉ OBCHODY Nižšie ceny oproN tradičným obchodom (61%) INTERNETOVÉ AUKCIE Nižšie ceny oproN tradičným obchodom (61%) Dlhá dodacia lehota (22%) Dlhá dodacia lehota (14%) Nespokojnosť s obdržaným produktom(14%) Dobierka (76%) Bankový prevod (55%) Knihy, hudba, filmy (50%) Oblečenie a šperky (56%) Vyskytujúce sa problémy Najobľúbenejší spôsob platby Najobľúbenejšie produkty Pre každú kategóriu sa uvádza najčastejšie sa vyskytujúca odpoveď. Základ príslušných percent tvoria: (1) respondenN, ktorí už nakupovali v internetových obchodoch a (2) respondenN, ktorí už nakupovali na internetových aukciách. V poradí internetových obchodov, prvé tri miesta obsadili ‘hej’ (nepodporená znalosť dosiahla 14%), ‘marNnus’ (12%) and ‘alza’ (10%). V priebehu posledného roka sa aukro stalo vedúcim hráčom v nepodporenej znalosN elektronických aukcií, ktoré porazilo druhý najpopulárnejší eBay– Neto boli spontánne rozpoznané 30% a 13% slovenských internetových užívateľov. Prieskumná metóda
Prieskum bol realizovaný použiom metódy CAWI (online dopytovanie pomocou počítača). RespondenN boli pozvaní zúčastniť sa štúdie prostredníctvom pop-­‐up dotazníkov, ktoré sa náhodne zobrazili internetovým užívateľom navštevujúcim vybrané slovenské webstránky a boli požiadaní, aby Neto internetové dotazníky vyplnili. Výberové kritériá webových stránok, kde sa nábor na prieskum konal, zodpovedali celkovému dosahu a sociodemografickému profilu užívateľov webových stránok ako aj ich obsahu (nesúvisiaceho priamo so skúmanou tému). Za účelom zabezpečenia reprezentaovnosN zozbieraných údajov pre celú internetovú populáciu na Slovensku, boli odpovede internetových užívateľov analyzované za použiNa analyNckej váhy založenej na údajoch súvisiacich so štruktúrou internetovej populácie z hľadiska pohlavia, veku a frekvencie používania internetu. Všetky zistenia prieskumu vyjadrené ako percento na grafoch zodpovedajú váženým údajom, pričom veľkosť vzorky (N) uvádzaná na slajdoch zodpovedá neváženým údajom a ukazuje počet respondentov, ktorí odpovedali na konkrétnu otázku. Údaje boli zozbierané v období od 23. do 26.novembra 2010. Konečná vzorka pozostáva z 1500 dotazníkov, ktoré vyplnili slovenskí internetoví užívatelia vo veku od 15 rokov. Štrukturálne údaje boli čerpané z AIM Monitor. Kontakt
GEMIUS SLOVAKIA s.r.o. Kutuzovova 5/A, 831 03 BraNslava, tel: 02/53 63 03 96 Kontaktná osoba: Luboš Ivanič ([email protected]) O spoločnosti
Spoločnosť Gemius SA je najväčšou agentúrou na prieskum internetu v strednej a východnej Európe. Spoločnosť sa venuje prieskumu internetového trhu od svojho založenia v roku 1999. Zameraním podnikania na maximalizáciu vierohodnosN, kvality a presnosN sa spoločnosN podarilo za menej ako 5 rokov stať najväčšou agentúrou na prieskum internetového trhu v strednej a východnej Európe. V súčasnosN sa Gemius zameriava na rozvíjanie svojich akNvít na nasledovných trhoch: Škandinávia, Turecko a Blízky Východ. Gemius poskytuje široké spektrum internetových prieskumov klientom zvučných mien po celej Európe. Gemius poskytuje údaje o správaní internetových užívateľov (gemiusTraffic), profiloch internetových užívateľoch (gemiusProfile), alebo efekovnosN internetových reklamných kampaní (gemiusEffect). Prieskum gemiusAudience spoločnosN Gemius je všeobecne uznávaným nástrojom v internetovej reklame v celej Európe, kde v spolupráci s kľúčovými sektorovými komisiami a inými hráčmi na trhu, Gemius poskytuje presné, vysokokvalitné meranie počtu internetových návštevníkov pre mediálnych plánovačov, nákupcov a predajcov. Cieľom spoločnosN je ísť nad rámec štaNsok a poskytovať svojim klientom komplexné znalosN, čím im pomôže čo najlepšie zhodnoNť ich invesocie do internetovej reklamy. Zameriavame sa na vysokokvalitný, eNcký prieskum. Prísne dodržiavame eNcké kódexy vypracované organizáciou ESOMAR. 
Download

E-commerce 2010: trendy a postoje