Štvrtčan
Štvrtčan
Dvojmesačník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 6 • Ročník 4.
1
Číslo 6
december
2 0 1 0
Obdobie lásky, viery, zázrakov
a novej nádeje
Vstupujeme do obdobia, ktoré je po
adventnom čase pripravené splniť
naše priania. Začiatok decembra
a celý adventný čas je výbornou
príležitosťou pre odpustenie, je
mesiacom, v ktorom máme k sebe
bližšie, je to čas zázraku, radosti
a nádherných prekvapení.
Pozerajme sa na svet detskými
očami, verme v zázraky a nádherné
stretnutia v našich srdciach.
Sláveniu Vianoc dalo osobitú
tvár v našom kultúrnom priestore
kresťanstvo.
Podľa tradícií prebraných zo
židovstva slávia kresťania Vianočné
sviatky večer pred ich skutočným termínom – 24. decembra.
Podľa starého zvyku si ľudia sadali
k slávnostne prestretému stolu po
objavení prvej hviezdy na oblohe.
Slávnostný večer vrcholí polnočnou svätou omšou, ktorá patrí medzi
najnavštevovanejšie a má významný
ekumenický charakter, lebo do kostolov prichádzajú aj príslušníci iných
náboženstiev a neveriaci. Sviatok
Božieho narodenia (25.12.) charakterizuje silencium – ticho. Platil zákaz
všetkých prác a rušiť sviatočný pokoj
bolo považované za spoločenskú
netaktnosť.
Najslávnejšia vianočná pieseň
„Tichá noc“ znie po celom svete
a vzniká neopakovateľná atmosféra
pokoja a lásky.
Atmosféra druhého vianočného dňa (26.12.) už bola voľnejšia
a večer bývali „Štefanské“ zábavy,
čím vlastne končilo pôstne adventné
obdobie.
Sviatočnú atmosféru zažívame aj
na Silvestra, na Nový rok a vyvrcholením je sviatok Zjavenia Pána – 6.
januára, nazývaný sviatkom Troch
kráľov.
Požehnajme odchádzajúcemu
roku 2010 s vďačnosťou a láskou
a Nový rok 2011 nech je požehnaným pre nás i pre celú zem.
Mgr. Art. Pav e l Z a j á č e k
Redakčná rada
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV,
VESELÉHO SILVESTRA A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
Redakcia
HLADKÝ PRIEBEH,
VYSOKÁ ÚČASŤ
Vážení občania, máme niekoľko
týždňov po komunálnych voľbách.
Prináleží mi vrátiť sa k nim a vyjadriť
spokojnosť s ich priebehom i výsledkami. Veľmi dobrú prácu vykonali
obidve okrskové komisie aj miestna
komisia. Všimli si to i kontrolóri
z centrálnej volebnej komisie, čo
i verejne deklarovali v médiách.
Vysoko si vážim Vašu dôveru,
ktorú vyjadruje 807 hlasov z celkového počtu 954 platných hlasov,
ktoré ste mi odovzdali. Dali ste
mi tým mandát byť starostom aj
ďalšie štyri roky. Ďakujem za Vašu
podporu a dôveru. Je to pre mňa
aj obrovský záväzok naplniť svoje
sľuby a Vaše očakávania. Verím, že
s Vašou podporou sa mi to podarí.
Chcem byť starostom všetkých
občanov, bez ohľadu na to, či mi dali
hlas alebo nie. Zároveň Vás chcem
Vianočné tvorivé dielne
ubezpečiť, že mojim záujmom je
ľudí spájať a zbližovať. Záleží mi
na dobrej klíme a vzťahoch v obci.
Záleží mi na tom, aby sme spolu
vytvorili z Plaveckého Štvrtka jednu
kultúrnu obec s kvalitnými podmienkami pre život.
Spolu so starostom ste volili aj
svojich zástupcov do ďalšieho samosprávneho orgánu našej obce do
obecného zastupiteľstva. Verím, že
aj tu ste volili správne. Som presvedčený, že poslanci ktorých ste zvolili,
sú taktiež zárukou správneho vývoja
v Plaveckom Štvrtku. Myslím, že je
tým dosiahnutá zmena, ktorú ste si
mnohí želali už pred štyrmi rokmi.
Sú tu vytvorené dobré personálne
predpoklady na spoluprácu starostu
a obecného zastupiteľstva, ktorá prinesie priaznivú a tvorivú pracovnú
atmosféru, kultúrnejší priebeh rokovaní obecného zastupiteľstva, kvalitné a správne rozhodnutia. Toto
bude potrebné pre postupné plnenie
mojich zámerov, ktoré som Vám
predstavil pred voľbami.
Keďže práve čítate posledné číslo
ŠTVRTČANA vydané z predchádzajúceho volebného obdobia,
chcem poďakovať jeho zakladateľom
i všetkým členom redakčnej rady,
ktorí sa vystriedali počas štyroch
rokov. Založiť a udržať obecné
noviny bolo jedno z mojich želaní.
Som rád, že vychádzali pravidelne
počas všetkých štyroch rokov.
Verím, že tomu bude tak i naďalej
s novou redakčnou radou a noviny
budú neustále zvyšovať svoju úroveň. Je potrebné, aby sa na tvorbe
obecných novín podieľalo čo najviac
prispievateľov a aby boli kvalitným
informačným prostriedkom v obci.
Vzhľadom k tomu, že stojíme
na prahu Vianoc, dovoľte mi,
Vážení občania, popriať Vám ich
pokojné a radostné prežitie. Prajem
Vám veľa rodinnej pohody, veľa
lásky, spolupatričnosti so svojimi
najbližšími. Vychutnajte si toto
obdobie a naberte novú motiváciu
do roku 2011, v ktorom Vám prajem
veľa zdravia, veľa šťastia a len dobré
správy v pracovnom i osobnom
živote.
Ing. I van S l e z á k
starosta obce
Štvrtčan
2
Vážení občania,
máme úspešne za sebou voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali
27. novembra 2010. Zvolili sme si v nich starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú viesť našu obec ďalšie štyri roky.
Výsledky volieb boli zverejnené na webovej stránke obce i na úradnej
tabuli a ako vždy, uverejňujeme ich aj na stránkach našich obecných novín. Volieb sa zúčastnilo 1000 voličov, z celkového počtu 1860 oprávnených
voličov, čo predstavuje 53,76 % .
Staronový starosta Ing. Ivan Slezák získal 807 hlasov, druhý kandidát na
starostu p. Miroslav Lisý získal 147 hlasov.
Za poslancov OZ boli zvolení:
1. Radoslav Benkovič, SMER- SD 2.Milada Kristínová, PaedDr., SMER – SD 3. Ivan Valovič, Ing. Nezávislý kandidát
4. 4. Branislav Novotný, Nezávislý kandidát
5. Augustín Chmela, Nezávislý kandidát
6. František Vajarský, Mgr. Nezávislý kandidát
7.Mária Gajdošová, Ing. SMER-SD
8. František Lipár, SMER-SD
9. Pavol Ruža, Ing. SMER-SD
417 hlasov
415 hlasov
382 hlasov
372 hlasov
370 hlasov
355 hlasov
342 hlasov
314 hlasov
301 hlaso
Radoslav Benkovič
PaedDr. Milada Kristínová
Ing. Ivan Valovič
Branislav Novotný
Augustín Chmela
Mgr. František Vajarský
František Lipár
Ing. Mária Gajdošová
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:
1. Andrea Višváderová, SMER-SD
275 hlasov
2.Marián Nemec, SNS
242 hlasov
3.Boris Guniš, Ing. HZD
151 hlasov
4. Pavlína Rohlíčková, SMER-SD
129 hlasov
5.Monika Brezová, PhDr., SNS
118 hlasov
6.Miroslav Lisý, HZD,
97 hlasov
7. Alexander Breza, SNS
87 hlasov
U
P
O
Z
O
R
N
E
N
I
E
(ISo)
Oznamujeme účastníkom káblovej televízie,
že z dôvodu platenia
nových licenčných
poplatkov (AVF –
audiovizuálny fond,
SOZA – doplatenie
2008, 2009, ... za prenechanie autorských práv)
je nutné zvýšiť ročný
poplatok od 01.01.2011
na 52,- Eur za kalendárny rok.
Ďalej upozorňujeme, že poplatok za
upomienku, ktorý
nebol uhradený, bude
zahrnutý vo faktúre za
rok 2011.
Podľa zmluvy je
každý účastník povinný
uhradiť platbu do 15
dní na začiatku obdobia, alebo podľa uvedeného dátumu splatnosti
faktúry. Ďakujem za
pochopenie
PS Kábel, spol. s.r.o.
Ing. Pavol Ruža
Členovia okrskovej volebnej komisie č. 1
Členovia okrskovej volebnej komisie č. 2
Foto: Jana Gazdová
Štvrtčan
3
Klub dôchodcov
sa lúčil s rokom
Bol to ešte len štvrtok 9. decembra
a Klub dôchodcov pri sociálnej komisii OcÚ sa už lúčil s týmto rokom.
Pravda, je to obrazne povedané,
bolo to len ich posledné stretnutie v roku. Tu pri kapustnici, ktorú navaril
„srandista“ klubu Miloš Selčan aj
s manželkou Bibkou a mala skutočne
kvalitu, sa opäť živo debatovalo,
aj spievalo, pretože opäť medzi
svojich prišiel aj s harmonikou Paľko
Zajáček, ešte donedávna šéf kultúrnej
komisie v obci a bývalá predsedníčka
sociálnej komisie Anka Koleníková
svojou bezprostrednou veselosťou
a srdečnosťou atmosféru večera len
umocnila. Pomohla k tomu aj beseda
na úvod so zástupcom Europroduktu dr. Marcelom Zikmundom,
ktorý ponúkal zdravotné pomôcky
pre starších ľudí s takým šarmom
a bezprostrednosťou, že zožal veľký
úspech a potvrdil, že nie náhodou
pochodil s úspechom kus sveta.
Na stretnutí dôchodcov sa zišla
opäť tradičná partia okolo tridsať
verných svojmu klubu. Ako včeličky
opäť poletovali pri organizácii večera
Aranka Míznerová, Eva Chmelová,
Lidka Scheerová, ktoré nahradili
nedávnu včeličku Martu Juricovú.
Prosto táto širšia rodina sa rada schádza každý štvrtok v roku, podebatuje,
aj zaspieva, veď aj deviateho sa niesli
školou, kde má klub svoju miestnosť,
ľudové piesne a v nich dominovali
„Sivá holubička“, či „Vysoký jalovec“.
Lúčenie bolo veselé i dojemné a prvý
štvrtok budúceho roka znamená pre
nich Dovidenia! A opäť spolu!
(kač)
POĎAKOVANIE!
My dôchodcovia chceme touto
cestou poďakovať MUDr. Anne
Koleníkovej, ktorá po jej zvolení
za poslankyňu a po menovaní za
predsedníčku sociálnej komisie pri
OcÚ, prišla s myšlienkou vytvoriť
v obci klub dôchodcov. Podarilo sa
nájsť priestory, zariadenie... Tomuto
klubu po zahájení činnosti venovala
nemálo svojej energie a času po celé
volebné obdobie.
Taktiež chceme vysloviť vďaku aj
Mgr. Art. Pavlovi Zajáčkovi, predsedovi kultúrnej komisie a aj dnes
už nežijúcemu Jožinovi Zajáčkovi.
Posedenia pri „Pesničke s Jožinom“ sú
nezabudnuteľné. Česť jeho pamiatke.
Vďaka aj za ostatné vydarené akcie
organizované v spolupráci s kultúrnou komisiou pre nás seniorov. Veľká
škoda, že obaja z poslaneckej funkcie
odchádzate.
Prajeme obom – MUDr. A. Koleníkovej a Mgr.Art. P. Zajáčkovi veľa
zdravia a osobných úspechov.
Klub dôchodcov pri soc. komisii
OcÚ Plavecký Štvrtok
V Plaveckom Štvrtku slávnostne otvorili zrevitalizované centrum obce
V Plaveckom Štvrtku v okrese Malacky dňa
18. novembra 2010 starosta obce Plavecký
Štvrtok Ivan Slezák a predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo slávnostne
otvorili zrevitalizované centrum obce. Projekt
bol podľa Slezáka vyhlásený za jeden z najlepších,
pretože riešil kompaktne centrum obce. Projekt
bol financovaný zo zdrojov Európskej únie cez
Operačný program Bratislavský kraj (OP BK). „Aj
to málo, čo zatiaľ môžeme čerpať z fondov Európskej únie, sa budeme snažiť využiť maximálne
efektívne,“ povedal župan Frešo. Keďže BSK je
diskriminovaný v čerpaní eurofondov, každý jeden
úspešný projekt je podľa Freša schodom k tomu,
aby odstránili túto diskrimináciu. „Potrebujeme
budovať naše obce a pevne verím, že v budúcom
programovom období už nebudeme vylúčení
z čerpania peňazí na europrojekty,“ doplnil predseda kraja.
Revitalizáciou centra obce sa podľa Slezáka vytvorilo kvalitné a modernejšie centrum obce. Projekt
rieši centrálnu časť obce, kde sa nachádzajú všetky
významné budovy – obecný úrad, Podnikateľské
centrum, Ekocentrum, kostol aj základná škola.
Okolo obce sa spevnili plochy, pribudli nové chod-
níky, lavičky, smetné koše a stojany na bicykle.
Na dotvorenie celkového dojmu regenerácie sa na
určených miestach položil nový trávnatý koberec
a osadili sa nové stromy. Obnovilo sa detské
ihrisko a premiestnila sa autobusová zastávka SAD
bližšie ku kostolu. V obci pribudlo aj nové verejné
osvetlenie.
S prípravou projektu na obnovu centra Plaveckého Štvrtku sa začalo začiatkom roku 2009,
v apríli tohto roku bolo schválené financovanie
a v máji sa začalo s prácami. Náklady predstavujú
približne 500-tisíc €, 95% bolo hradených z fondov
EÚ (projekt regenerácie centrálnej časti obce, cez
Operačný program Bratislavský kraj), 5% spolufinancovala obec.
18. novembra 2010
I v e ta T y š l e r o vá ,
hovorkyňa BSK
A TAKTO SME SA ZIŠLI
Zopár ľudí z Plaveckého Štvrtka, ktorí sa poznáme
celý život a náhodou sme sa stretli pri tvorbe
časopisu ŠTVRTČAN.
MUDr. Hanka Koleníková, ktorá na seba
prevzala nemilú úlohu šéfredaktorky a pravidelne
informovala o činnostiach a aktivitách jej milovaných dôchodcov z nášho obecného klubu.
Paľko Zajáček, obľúbený, múdry a usmievavý
hudobník a skladateľ, ktorý mal na starosti kultúru
a jej rubriky.
Temperamentná Dáška Vaškorová, ktorú
zaujíma všetko čo zdobí, alebo ničí vzhľad našej
dediny.
Pán Vojto Zajíček, kronikár – studnica poznania obecnej histórie, ktorý vo svojich článkoch
pútavo približoval vo všetkých oblastiach život
našich predkov.
A Jožko Klačka. Známy novinár, ktorý najviac
zapĺňal stránky časopisu svojimi článkami, ktoré
prešli naprieč spektrom všetkých tém a odviedol
svoju obrovskú, profesionálnu prácu. Svojimi prí-
novinárčina nepatrí do jej pracovnej náplne, obetavo, usilovne a tvorivo, skladala článok ku článku
až do finálnej podoby každého čísla. Ďakujeme
jej za spoluprácu, nadhľad a jej obrovskú ľudskú
toleranciu a statočnosť.
Ďakujeme i Vám všetkým ostatným členom
a všetkým prispievateľom, ktorí ste časopis
vytvárali.
A nakoniec spoločná fotografia na rozlúčku!
Robili sme spolu radi a vážime si jeden
druhého. Tak, dovidenia priatelia. Stretneme sa
snáď raz v inom čase, pri inej spoločnej práci.
spevkami priblížil mnoho životných osudov, ciest
i profesií našich občanov, na ktorých sme všetci
pyšní. Uverejňovaním svojich článkov v našich
úspešných i v iných periodikách nášho kraja, robil
výbornú propagáciu našej celej obce.
A dušou časopisu, bez ktorej by nevyšli žiadne
noviny v obci bola Evička Matlovičová. A i keď
D á ša Vaš k o r o vá
Foto: Ing. Jozef Fuchs
Štvrtčan
4
S polo č e n ska
k r o n ika
Narodili sa
v mesiacoch október a november
2010
Jozef Billa
Jozef Tücsök
Viktória Babinská
Rodičom a ich deťom želáme
veľa šťastia
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch november
a december 2010
70 rokov
Alžbeta Zemanová
Emília Barteková
75 rokov
Aurélia Míznerová
80 rokov
Štefan Novotný
81 rokov
MUDr. Annamária Kunová
82 rokov
Martin Blažek
Ernestína Moravská
Helena Filová
83 rokov
Emília Chomucká
Hermína Jurkovičová
84 rokov
Mária Havlíková
85 rokov
Mária Šefčíková
86 rokov
Leopold Kimlička
Karol Chmela
88 rokov
Alžbeta Turečková
89 rokov
Magda Paičková
Anna Brichtová
Jubilantom srdečne
blahoželáme a želáme
veľa zdravia, spokojnosti
a pohody.
NAVŽDY NÁS
OPUSTILI
v mesiacoch november
a december 2010
Viliam Zeman (48)
Ľubomír Zeman (48)
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
FARNOSŤ PLAVECKÝ ŠTVRTOK
V tomto predvianočnom vydaní ŠTVRTČANA Vás
chcem oboznámiť s doteraz pôsobiacimi farármi v našej
farnosti. Z dostupných záznamov nemôžeme presne
zistiť údaje o vzniku – založení fary v našej obci. Vieme
len, že naša obec spadala najskôr pod faru v Kostolišti
(Kiripolec), neskôr Malacky a až v období 1673 – 1682 sa
osamostatnila.
Vo farskej kronike, ktorú začal písať vdp. dekan farár
Andrej Donát Brtoš, je zapísaný zoznam farárov pôsobiacich v našej farnosti. Tento zoznam bol zverejnený aj
v kostole, ale pretože nie všetci občania navštevujú kostol, chcem takto informovať všetkých občanov. Zoznam
bol do roku 1946 písaný vdp. dekanom Brtošom a potom
doplňovaný vždy novým správcom fary.
meno
Jozef Ďuriš
Ignác Bobuš
František Seleš
Ján Boršický
Ján Galbavý
Jozef Melíšek
Ján Peller
Jozef Janík
Ján Novák
Ladislav Segy
Felix Schmidt
Anton Rosipel
Adolf Michal Melíšek
Karol Lenkey
Ján Sendrei
Andrej Donát Brtoš
Valentín Vilkovský
Izidor Volek
Štefan Smolík
Silver Valko
Ľudovít Horváth
Henrich Raček
Jozef Krajči
Peter Haramia
pôsobil
1787
1824
1827
1828
1832
1832
1847
1857
1867
1874
1889
1890
1890
1895
1904
1905
1946
1947
1954
1956
1970
1984
1990
2009
počet rokov od/do
1824/37
1827/3
1828/1
1832/4
1832/len pol roka
1847/15
1857/10
1867/10
1874/7
1889/15
1890/1
1890/len tri týždne
1895/5
1904/9
1905/1
1946/41
1947/1
1952/5
1956/2
1970/14
1984/14
1990/6
2009/19
dodnes
Z farárov, pôsobiacich v našej farnosti, sú na našom cintoríne pochovaní: František Seleš, Jozef Melíšek, Andrej
Brtoš a Silver Valko.
V roku 1953 boli v budove fary v našej obci zriadené
detské jasle pre deti do troch rokov. Z toho dôvodu
museli farári v našej obci od roku 1954 bývať a zriadiť si
farský úrad mimo fary. Tak sa stalo, že dp. Štefan Smolík
a po ňom dp. Silver Valko bývali v súkromnom dome
Vendelína Danihela na dolnom konci dediny a značne
vzdialeného od kostola. Dp. Ľudovít Horváth
býval v dome Damiana Hoffera pre zmenu
zasa na hornom konci dediny, v ulici za
železnicou (vedľa domu Augustína Klačku)
Naši starší občania, alebo už len
najstarší si iste spomínajú aj na obdobia,
keď krátko po skončení 2. svetovej vojny
pôsobil v našej obci aj mladý kaplan.
V zozname správcov fary nie je zapísaný,
ale vo farskej kronike sú z toho obdobia aj
tieto zápisy:
V roku 1945 dp. Andrej Brtoš napísal toto:
Dostal som prípis, ktorý znie. Miestny národný
výbor v Plaveckom Štvrtku č. 145/1945. Veľadôstojný
pán Andrej Brtoš, r.k. dekan, farár Plavecký Štvrtok.
Na základe uznesenia Miestneho národného výboru
v Plaveckom Štvrtku zo dňa 10. júna 1945 Vás týmto
upovedomujeme, že MNV vzhľadom na terajšiu situáciu
a berúc do úvahy Vašu ctenú starobu uzniesol sa, že
by ste bol tak láskavý a požiadal Ministerstvo školstva
a národnej osvety o Vaše preloženie na odpočinok. Je
to vzhľadom na terajšiu politickú situáciu a organizáciu
obce a vzhľadom na Vašu starobu a Váš tiež prospech
veľmi potrebné.
Vaše ctené rozhodnutie očakávame do 15 dní odo
dňa doručenia tohoto upovedomenia. V Plaveckom
Štvrtku, dňa 13. júna 1945.
V období po obdržaní tohto prípisu nastala na
farskom úrade situácia prinášajúca viaceré zmeny. Vo
farskej kronike je z tohto obdobia napísané toto:
Miestny národný výbor dňa 3. júla 1945 prípisom č.
233/45 žiadal Apoštolskú administratívu v Trnave o preloženie vdp. Andreja Brtoša do penzie.
V ďalšom zápise je uvedené: Dp. Andrej Brtoš,
dekan, farár dňa 6. augusta 1945 žiadal o pridelenie
kaplána. Dňa 18. augusta 1945 Apoštolská administratíva
v Trnave vymenovala za kaplána dp. Anzelma Wollnera,
novokňaza Kongregácie Eucharistianov, ktorý už viac
mesiacov bol na fare v Račištorfe. Farár musel mu dať
celé zaopatrenie. Medzi dp. dekanom farárom a kaplánom časom nastali nezhody, škriepky, udávania atď. Dp.
Kaplán sám sa stravoval, ľudia mu donášali. Výsledok
neznášania bol ten, že 1. aprílom 1946 bol daný vdp.
Andrej Brtoš do penzie a dp. Anzelm Wollner sa stal
miestnym správcom fary. Avšak to tiež dlho netrvalo.
Po mesačnom účinkovaní dp. Anzelm Wollner bol
pozbavený vedenia fary. Za správcu fary bol vymenovaný
1. mája 1946 dp. Štefan Smolík, správca fary v Jakubove,
ovšem len dočasne bude spravovať faru v Plaveckom
Štvrtku.
V ďalšom zápise v r. 1946 sa píše:
Dňa 23. mája 1946 odovzdal dp. Štefan Smolík farský
úrad d.p. Valentínovi Vilkovskému, podplukovníkovi
duchovnej služby na odpočinku. Na fare dľa rozhodnutia
Apoštolskej administratívy v Trnave zostal bývať vdp.
Dekan Andrej Brtoš s gazdinou. Jemu pripadla izba pri
kuchyni, špajza, kuchyňa a izba za kuchyňou. Dp. Vilkovskému ako správcovi fary pripadli tri miestnosti fary na
ulicu hladiace a pivnica i drevárňa. Na fare sa teda
viedla dvojaká domácnosť.
Na záver tejto informácie o pánovi kaplánovi, by som chcel len doplniť, že jeho správanie
sa počas pôsobenia v našej obci bolo skutočne
svojrázne, v mnohom sa líšilo od štandardného
správania sa farárov vôbec. Medzi občanmi sa po
jeho odchode šírili rôzne informácie o ňom. Vraj
ani nebol vysvätený za kňaza, len sa medzi nimi
pohyboval, mnohému sa priučil, čo sa týka vysluhovania náboženských obradov. Po jeho odchode
sa ukázalo, že neboli platné krsty detí, resp. uzavretie
manželstva. Ním pokrstené deti po čase museli „prísť“ ku
krstu. Objavili sa aj informácie, že bol zapletený aj do špionážnej činnosti. Nuž, ktovie, ako to s pánom kaplánom
vlastne bolo.
Vojtech Zajíček
kronikár obce
Foto: Púť do Marianky v roku 1946
Štvrtčan
Vianočné
darčeky
Alojza Machaja
O drevorezbárovi Alojzovi Machajovi je známe
nielen v jeho dedine Plaveckom Štvrtku, ale
i po celom Slovensku, či susedných Čechách, že
k Vianociam vie vytvoriť vždy niečo zo svojho
rezbárskeho kumštu a potešiť počas týchto sviatkov milovníkov umenia. Nebolo tomu inak ani
7. decembra na vernisáži pod názvom Betlehem
– Symbol rodiny, ktorá sa uskutočnila podvečer
vo Františkánskom chráme zvestovania Pána na
Františkánskom námestí v Bratislave. Umelecké
diela Betlehemov sú umiestnené v Gotickej
kaplnke tohto kostola. Svoju tvorbu tu prezentuje
23 drevorezbárov, maliarov a sklárov. Pohľad to je
skutočne nádherný, dojemný, hrejivý až na pokraj
sĺz. Alojz Machaj tu má spolu s Danou Polákovou
Maľovaný Betlehem v životnej veľkosti, ktorý je
svojim spôsobom aj dominantou výstavy.
Program vernisáže bol skutočne bohatý
a dojemný. Vystúpili na ňom známi operní speváci, zbory, známa speváčka Darina Laščiaková,
ďalej Monika Stanislavová, Lenka Maťašíková.
Celý program režíroval a navrhol hudobný skla-
dateľ, koncertný majster a dirigent Igor Bázlik. Je
priateľom Alojza Machaja, zúčastnil sa v Plaveckom Štvrtku na viacerých jeho výstavách Dotyky
a nebude chýbať ani teraz v máji na ich 13.ročníku.
Kurátorom výstavy Betlehem – Symbol rodiny
sú Mária Šmihulová a Vladimír Morávek a obom
5
intenzívne pomáhal pri náročnom umiestňovaní
Betlehemov do historickej kaplnky práve Alojz
Machaj.
On nezabudol v súvislosti s Vianocami ani na
Plavecký Štvrtok. Vo svojom príťažlivom ateliéri,
Záhradnej galérie v našej dedine, vytvoril rezbárske dielo Svätá rodina, Svätého Jozefa s Pannou
Máriou a Ježiškom v ich lone. Toto dielo, ktoré
autor venoval nášmu kostolu, bude vystavené už
niekoľko dní pred Štedrým večerom na schodíkoch pred oltárom. Na hody zasa venoval kostolu
plastiku, triptych Nanebovstúpenie Panny Márie,
ktorá je patrónkou nášho kostola.
Vráťme sa ešte k Machajovým tvorivým Vianociam. V doterajšej tvorbe vytvoril päť Betlehemov v životných veľkostiach, ktoré obdivovali
v mestách, mestečkách po celom Slovensku, ale
i Čechách, Chorvátsku, Rakúsku a Poľsku. Počas
budúcich Vianoc by mal jeden z nich stáť aj na
novom námestí v Plaveckom Štvrtku. Kto si chce
však pozrieť jeho maľovaný Betlehem a mnohé
ďalšie, oplatí sa zájsť do spomínanej Gotickej
kaplnky do Františkánskeho chrámu v Bratislave
Je to určite krásny umelecký zážitok a darček pre
milovníkov umenia a sakrálnej tvorby.
(čka)
Foto: Ing. Jozef Fuchs
Vianočné
tvorivé dielne
Advent je už tu a nám sa znovu
a znovu naskytá príležitosť urobiť
niečo pekné a príjemné pre iných
a skrátiť si to dlhé čakanie na
Vianoce. Možností je viacero. Aj my
sme sa rozhodli využiť túto šancu
a tak sme zorganizovali aj v tomto
roku vianočné tvorenie.
Dňa 27. novembra 2010, tesne
pred prvou adventnou nedeľou, sme
v našej obci v budove Ekocentra rozbehli okolo 14:00 vianočné tvorivé
dielne. Nevedeli sme, koľkí ľudia
prídu, ale povedali sme si, že minuloročné adventné tvorenie malo
úspech, tak prečo si ho nezopakovať
i tento rok. Počasie bolo prekrásne,
zimné, zasnežené, na tvorenie všetko
starostlivo pripravené, vianočné
koláče a čaj rozvoniavali zďaleka...
tak sme na prvých tvorenia chtivých nemuseli dlho čakať. Pravdu
povediac, prví záujemcovia už stáli
predo dvermi. :-) Potešili sme sa
Stretnutie
s Mikulášom
V novom centre našej dediny bola 4. decembra
v podvečer milá slávnosť – Stretnutie s Mikulášom,
ktorého s jeho mini sprievodom privítal starosta
obce Ivan Slezák. Organizátorom Občianskeho
združenia Štvrtčan spolu s podnikateľskou komisiou
pri OZ sa podarilo prilákať na toto milé podujatie
nemalý počet detí a ich rodičov. Mikuláš v sprievode
anjela a samozrejme i čerta zapálil na stromčeku
vianočné svetlá. Milé bolo vystúpenie detí z MŠ
v Podnikateľskom centre. Mikuláš potom rozdával
darčeky. Detské očká žiarili pri odchode domov
spokojnosťou.
Foto: František Lipár
všetkým, ktorí nás prišli podporiť
a využili možnosť príjemne si
posedieť, zabudnúť na každodenný
zhon, porozprávať a popri tom si
vytvoriť aj niečo pekné pre radosť.
O tom, že v našej dedine je veľa
šikovných mamičiek, detičiek a aj
tatkov niet pochýb. Svedčia o tom
prekrásne adventné venčeky, svietniky a rozličné drobné dekorácie,
ktoré si vytvorili. Veľmi zaujímavé
boli vianočné gule z falošného
patschworku, ktorých originalita
a farebná zladenosť rozhodne stáli
za tú trpezlivosť a snahu. Menšie
detičky sa venovali zase vytváraniu
vianočných pozdravov a menoviek
na darčeky a tie staršie si už dokázali
vyrobiť i adventný veniec.
Ďakujeme OZ Štvrtčan za
podporu a pomoc pri tejto akcii
a ďakujeme tiež všetkým, čo ste prišli
a veríme, že ste spolu s nami prežili
príjemné chvíle a že vám vianočné
dekorácie skrášlia vaše domovy
a navodia vám sviatočnú atmosféru.
Jana B á c h o r o vá
P l av e c k ý š t v rtok
( Z O Ž I VOTA V N AŠE
Komu vadím? Foto: MUDr. Anna
Koleníková
Február
Január
Arogancia na kolesách. Foto: Dagmar
Vaškorová
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
Júl
Čo nové v našej škole. Foto: Mgr. Emília
Czagaňová
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 28
22
23
24
25
26
27
August
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
Kúpanie v Mošoni. Foto: Ing.
Tibor Koleník
Multifunkčné ihrisko. Foto: Ján Hlaváček
Centrum obce. Foto: Ing. Jozef Fuchs
MARE C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
KALE N D Á R 2 0 1 1
AŠE J O B C I r . 2 0 1 0 )
Aktívna časť redakčnej rady.
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
O K T Ó BER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
jún
MÁ J
APR Í L
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24 31
25
26
27
28
29
November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zamykanie vody. Foto: Karol Chmela.
December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ale sú silní. Foto: OP Plavecký Štvrtok
Silvester Plavecký Štvrtok. Foto: Ing.
Tibor Koleník
Naša najstaršia občianka p. Sofková
Mesiac úcty k starším. Foto: MUDr. Anna Koleníková
8
Štvrtčan
Čo nové v škole
Sústredenie
V rámci ukončenia projektu Rovnaká šanca, do
ktorého bola naša škola zapojená, sa 25 žiakov v dňoch 4. a 5. novembra 2010 zúčastnilo
dvojdňového sústredenia na Počúvadle. Žiaci
navštívili Planetárium v Žiari nad Hronom, Kaštieľ
a Poľovnícke múzeum vo Svätom Antone, prezreli
si banícke mesto Banskú Štiavnicu a zostúpili do
bane v hĺbke 50 metrov pod zemou. Miesta, ktoré
navštívili, v nich zanechali hlboké dojmy a mnohí
majú nezabudnuteľné zážitky. Svedčia o tom aj
úryvky z prác žiakov.
Planetárium
Budovu planetária sme všetci ihneď spoznali. Na
prvý pohľad sa líšila od ostatných budov svojím
tvarom. Hlavný vchod bol v tvare polkruhu
zastrešený kupolou. Na bielej stene boli farebné
štvorčeky. Vo vnútri bol modrý lesklý strop a ňom
boli rozosiate malé svetielka, ktoré mali znázorňovať súhvezdia. Na topánky sme si dali návleky a išli
sme po schodoch, nad ktorými visela obrovská
zemeguľa. Najprv sme išli do kinosály. Pozreli sme
si 30 minútový film o slnečnej sústave. Dozvedeli
sme sa tam veľa nových informácií. Potom sme
išli do hviezdnej sály. Tá bola v kupole. Sadli sme
si na kreslá, v ktorých sme takmer ležali. Odrazu
zhasli všetky svetlá a nad hlavami sa nám objavili
hviezdy a súhvezdia. O chvíľa začala hrať hudba
a začali sa nám ukazovať jednotlivé súhvezdia
a hviezdy. Keď sa začali približovať, pripadalo
nám to, ako keby sme leteli vesmírom. Bolo to
nádherné. Ukázali nám rôzne galaxie, mesiace
i planéty. Nakoniec sme išli do druhej kupoly, kde
bol ďalekohľad a mohli sme sa pozrieť na Slnko
alebo na Venušu. A to bol koniec prehliadky. Bol
to môj najkrajší zážitok v živote. Rada by som sa
tam ešte vrátila.
Ivetka, VIII. trieda
Penzión
Ubytovaní sme boli v penzióne Anna. Bol v takom
peknom lese a pri ňom bolo veľmi pekné jazero.
Hneď ako sme sa ubytovali, išli sme sa prejsť po
lese. Neďaleko penziónu bola malá farma a chovali
tam rôzne zvieratá: ovce, prasiatka, kozy, zajace,
jeleňa, kone, husi a rôzne vtáky. Tam sa mi veľmi
páčilo. A to jazero bolo krásne.
Ten výlet bol veľmi pekný. Mám z neho veľmi
pekné spomienky a zážitky. Vanda, VII. trieda
Svätý Anton
Po raňajkách sme prišli ku kaštieľu Svätý Anton.
Na kaštieli bolo zaujímavé to, že mal 365 okien
ako dní v roku, 52 izieb ako týždňov v roku, 12
komínov ako mesiacov v roku a 7 vchodov ako dní
v týždni. Najkrajšia bola izba, kde bol nábytok zo
zlata. Tento nábytok darovala Mária Terézia svojej
dcére Márii Antoinette ako svadobný dar, keď sa
vydala za francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. V ďalšej izbe bolo zrkadlo, do ktorého keď sa pozrelo
dievča, opeknelo, keď sa pozrel chlapec, narástli
mu somárske uši. V ďalšej miestnosti boli poľovnícke trofeje. Bolo tam aj poľovnícke múzeum,
kde boli zvieratá, zbrane a rybárske pomôcky.
Adrián, VIII. trieda
Skanzen – baňa
Do bane som sa tešila najviac. Pred vstupom nám
dali plášte, prilby a baterky. Veľmi sme sa smiali,
lebo sme vyzerali smiešne. Išli sme dolu chodmi
50 metrov pod zem. Sprievodca nám hovoril, že
baňa je už 100 rokov zatvorená. Ťažili tam zlato
a striebro. Banícky znak nie sú dve kladivá, ale
kladivo a majzlík. Banský spln mesiaca je holý
zadok. Ukázal nám dynamit, stroje a banícku
fontánu. Voda tam striekala zo zeme a slúžila na
občerstvenie baníkov.
V bani bolo mokro, lebo tam presakuje spodná
voda. Bol to pekný zážitok, na ktorý nezabudnem.
Lýdia, VII. trieda
Exkurzia
Dňa 19. októbra 2010 sme boli so žiakmi ôsmeho
a deviateho ročníka na exkurzii v Bratislave.
Naším cieľom bolo priblížiť žiakom významnú
postavu našich národných dejín, Milana Rastislava
Štefánika, ktorého 130. výročie narodenia sme
si pripomenuli v tomto roku. (Narodil sa 21. 7.
1880 v Košariskách.) Pri tejto príležitosti bola
v októbri sprístupnená výstava Štefánik a Tahiti
v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Žiakov zaujali šperky, retiazky a rôzne dekoratívne
predmety zhotovené z mušlí a kamienkov a tiež
rôzne úžitkové predmety domorodcov. Pozreli
sme si aj Štefánikovu sochu v nadživotnej veľkosti
pri Dunaji, neďaleko novej budovy Slovenského
národného divadla, pri ktorej sme sa odfotografovali. Okrem toho sme navštívili Slovenskú
národnú galériu. Našu prehliadku sprievodca
začal bustami. Každá z nich označuje vlastnosť
človeka. Potom sme si pozreli sochy a obrazy
z rôznych období s odborným výkladom. Žiaci
mali možnosť spýtať sa sprievodcu na všetko, čo
ich zaujímalo a poskytol im kvalifikovanú odpoveď. Prezreli sme si aj výstavu Hračky našej Katky.
Výstava bola zaujímavá. Žiaci obdivovali hračky,
s ktorými sa hrali ich rodičia a starí rodičia.
Najviac ich zaujala železnica s vláčikmi a stavebnice. Navštívili sme aj Dóm svätého Martina,
v ktorom bolo korunovaných 19 uhorských kráľov
a ich manželiek a nádvorie Bratislavského hradu
so sochou Svätopluka. Boli sme po celom dni
unavení, ale duchovne obohatení a plní dojmov.
Za všetko hovorí veta, ktorú vyslovili naši žiaci.
„Bol to pekný deň.“
Cisárove nové šaty
Do našej školy zavítali 8. októbra 2010 herci
z Banskej Bystrice, aby nám odohrali predstavenie Cisárove nové šaty. Je to klasická rozprávka
od H.Ch. Andersena, ktorú všetci poznajú, ale
napriek tomu bola iná. Rozprávka bola moderne
spracovaná. Deti sa zabávali, a najviac sa páčila
mladším žiakom. Bolo to niečo nové, zaujímavé.
Veselá rozprávka s pesničkami.
Deň duchov a strašidiel
Na konci októbra vedúca školského klubu detí p.
Libuša Hedbávna už tradične s deťmi pripravuje
podujatie Deň duchov a strašidiel. Začína sa
zhotovením svetlonosa z veľkej tekvice. Tento
je umiestnený vo vestibule a počas vyučovania
svieti. Posledný deň pred jesenným prázdninami
sa žiaci oblečú za strašidlá a sprievod masiek –
strašidiel prejde po škole. Potom ide cez dedinu
do materskej školy. Je to predzvesť blížiacich sa
sviatkov Všetkých svätých a dušičiek, ktorý má
korene u Keltov.
Výtvarná súťaž
CPPPaP v Malackách vyhlásilo výtvarnú súťaž
pri príležitosti Dňa zvierat „Na zemi, vo vode
i vo vzduchu žijú štastne a slobodne“, do ktorej
sa zapojili aj naši žiaci. Medzi víťazmi sú aj:
Simona Biháryová, IV. tr., Izák Zeman, z VIII. Šp.
a Nikoleta Zemanová, VII. Šp. Ceny a dipolomy
im osobne odovzdali pracovníčky poradne v škole
7. 12. 2010.
Mikuláš
Každoročne najstarší žiaci školy – deviataci chodia
po škole ako mikulášska družina. Tvorí ju Mikuláš,
anjeli a čerti. Chodia po triedach a rozdávajú žiakom symbolické „darčeky“ – uhlie, zemiaky cibuľu
tým menej poslušným žiakom a oriešky a cukríky
nakoniec všetkým žiakom. Neobídu ani pani
kuchárky, starostu a pracovníkov obecného úradu.
Potom ide sprievod do materskej školy. Deti recitujú a spievajú, za čo dostanú od Mikuláša balíčky
so sladkosťami. „Maláci“ – najmenšie deti sa boja,
preto im darčeky rozdávajú iba nežní anjeli. Je to
pekná tradícia, na ktorú sa vždy všetci tešia.
Perličky zo školských lavíc.
 Najväčší svetadiel je Anastázia (Ázia).
 Na hradoch bývali čašníci (šľachtici).
 Dóžovo povstanie bolo v dóžove. (Podľa vodcu
povstania Juraja Dóžu v r. 1514.)
Spartakus bol učiteľom v židovskej škole (gladiátorskej).
 Huni prišli na naše územie na lúčnych koníkoch (stepných).
 Prvý československý prezident sa volal Tomáš
Rastislav Gagarin (Tomáš Garrigue Masaryk).
Slávnosť maturantov sa volá mašličková (stužková).
 Veľká noc je pojazdný sviatok (pohyblivý).
 Ranné hry (branné).
 Polnočná písomná práca (polročná).
Mgr. E m í l ia Czaga ň o vá
Štvrtčan
9
Bratislavský Záhorák nás dobre reprezentuje
Na prvý pohľad je to dramatická
kombinácia. Len pre krátke vysvetlenie, Peter Stankovič, úspešný maliar
i hudobník sa narodil v Borskom
Svätom Jure, ale potom jeho dráha
v študentskom veku smerovala do
Bratislavy, aby sa napokon v čase
svojej tvorivosti úspešného maliara
i hudobníka vrátil na Záhorie
späť. Jeho pekným rodinným
hniezdočkom je Plavecký Štvrtok
a čuduj sa svete kúpil rodinný dom
od bratov Zajačkovcov, známych
muzikantov po celom Slovensku
i blízkom zahraničí. Bratia Zajačkovci majú svoje rodinné sídla,
slovo pri muzike dalo s Petrom
Stankovičom slovo a už sa stal
Plaveckoštvrtčanom. Jeho maľovanie
je veľmi príťažlivé, vtipné, miestami
doslova burcujúce. Napríklad vtipná
postavička už známa po celom
svete, Pipi dlhá pančucha, je v jeho
obrazoch až neuveriteľne populárna
a je hitom jeho výstav. Teda tento
majster štetca humoru i hudby, stále
úsmevný majster Peťo Stankovič,
mal vernisáž svojej výstavy 1.
decembra v Bratislave v Galérii
Michalský dvor na Michalskej ulici.
Otváral ju jej sponzor, generálny
riaditeľ ALCATEL LUCENT Peter
Bezecný. Otvorenie výstavy prišla
pozdraviť aj operná diva Jolana
Pogačová. Výstavu si v tejto časti
Starej Bratislavy môžete pozrieť do
konca roka.
Spýtali sme sa úspešného maliara,
čo bolo témou jeho výstavy.
„Témou bola Bratislava a spomienky
na detstvo tu prežité. V tejto
súvislosti som namaľoval sedemnásť obrazov a ostatné na výstave
sú voľná téma. Napríklad Jánošík,
Pipi – Dlhá pančucha, pikantné
stretnutia Adama a Evy. Treba si to
ísť pozrieť je tu viacero námetov,
ktoré prosto bezprostredne čerpám
zo života.“
jeden z jeho momentov, postrehov,
ktorý vás zaujme a tvorivo pohltí
a vyprovokuje.“
O Spomínali ste, že ste aj tvorivo
vyčerpaný. V čom to je?
„ V tomto roku maľujem obrázky aj
pre učebnice škôl pre prvý stupeň
Slovenčiny a potom aj stredných
škôl. Dostávam námety podľa textov
a svojou tvorbou chcem žiakov
zaujať, aby im učenie aj pre moje
obrázky bolo bližšie. V tomto roku
ich bolo doteraz vyše 700 a je to
riadna zaberačka. Dušou pri tvorbe
som medzi týmito deťmi.“
O A čo vaše deti?
„Máme s manželkou Monikou
mesačného synčeka Lukáša a jedenapolročného Jakuba. Je to pre mňa
obrovská životná a tvorivá motivácia,
je to neuveriteľná pohoda a túžba
neustále žiť v nej. Na konci domčeka
som si pristavil ateliér s výhľadom na
záhradu a polia s lesom, je to nádherný oddych a tvorivé provokácie sú
v tom zároveň.“
O Ste kapelníkom aj hudobnej
skupiny Aconto. Ako sa to
dá zvládnuť?
„ Treba jednoducho chcieť, mať
pochopenie doma, v kapele a to
vám zasa dáva aj inšpiráciu a chuť
do tvrdej roboty. Rád sa na tom
zabávam, keď niekomu poviem
o našej práci, ako tvrdej robote,
ako sa začne smiať, veď vy
muzikanti a „malári“ ako sa
môžete narobiť. Nuž nechajme to,
ako otáznik, nášho rozhovoru pri
mojej vernisáži a držte mi palce
pri novej tvorbe.“
O Odkiaľ čerpáte námety
pre svoju tvorbu?
„Záhorie mi dáva pokoj a zároveň inšpiráciu. Sú to napríklad aj
bežné stretnutia na ulici, debaty so
spoluobčanmi, aby niečo zaujímavé
v mojej mysli skrslo pri maľovaní
budúceho obrazu. A potom,
človek musí mať množstvo pohľadov
na okolitý svet a potom si vybrať
J o z e f K l ač k a
Foto: A Tu je Silvester celý rok
O Nervovom oddelení v Plaveckom
Štvrtku vedia nielen mnohí jeho
obyvatelia, ale aj z okolitých obcí.
Prosto v budove Pizzerie vedľa
potravín je sympatická miestnosť
s výčapom. Otvorené je od siedmej
do sedemnástej cez pracovné dni
a cez víkend prísne len dopoludnia. Čo sa tu lieči? Predovšetkým
psychické traumy, nedostatky
sebavedomia, smútok, ktorý sa tu
mení časom vo veselosť. Je tu však
aj široká informačná škála, veď sa
tu hrá slovne a hodnotí aj futbal,
kupujú sa do Agry aj kravy, alebo sa
predávajú aj s hnojom a hnojnicou,
ktoré miestami v obci zapáchajú.
Robí sa tu aj komunálna, alebo
celoslovenská politika, ale zväčša
je tu dobrá nálada a občas zvýšený
hlas. Problémy začínajú mať fajčiari,
vraj kazia prílišným fajčením klímu
Nervového a tak fajčiari uvažujú
o zakúpení troch -štyroch skafandrov pre ortodoxných nefajčiarov.
Nervové lieči spomínané závažné
choroby už osem rokov, prvým
primárom bol Stano, lekármi Tóno
a Miloš, ktorých vystriedali súčasní
Zuzka a Vlado. Primárom je Rado.
Je tu aj tradičný debatný stôl, kde
kraľuje bielovlasá príťažlivá dáma,
len toť 88-ročná pani Žofka. Vedie
a usmerňuje debaty s neobyčajným
humorom, aj razantnosťou a jej
spolubesedníci Milánek, Demišek,
doktor Káva musia byť niekedy
„konc cicho“. Je tu aj stávkovacia
poradňa, ponuka práce, odložňa
nákupov. Pozdrav – dobrého dňa,
no né – nechýba takmer ani jeden
deň. Vyhrávajú sa tu obdivuhodne aj
melódie na rybacej šupine, niekedy
tu zaznie spev sťaby tu prišla hosťovať Lúčnica. Visí tu aj kópia obrazu
známeho maliara Peťa Stankoviča,
na nástenke sú aktuálne informácie
a pravidelne futbalové tabuľky.
Možno teda povedať, že tu je
Silvester celý rok. Stačí otvoriť dvere
a nakuknúť.
(cec)
Foto: Jožko z Východu
Štvrtčan
10 Rodičia, čítajte deťom !!!
Keďže článkov o knižnici bolo napísaných už dosť,
tak tentokrát Vás chceme oboznámiť s plánovanými aktivitami Obecnej knižnice na rok 2011.
Odliv detských a mladých čitateľov je spôsobený najmä tým, že deťom v predškolskom
veku nie je dostatočne venovaná pozornosť, čo sa
čítania – či skôr predčítania týka. Ak sa deti už
od mala vedú ku knihám, aspoň si ich prezerajú a počúvajú predčítané slovo, tak si vytvoria
k literatúre pevnejší vzťah. Je to veľmi dôležité
najmä pre nadchádzajúce roky, ktoré ich čakajú
v škole. Je dokázané, že deti, ktoré majú kladný
vzťah ku knihe, ľajšie zvládajú látku ktorú sa majú
naučiť, pretože jej lepšie rozumejú, taktiež majú
menšie problémy so slovnými úlohami v matematike. Preto sa budeme snažiť vybudovať akúsi
pevnú „základňu“ najmä detských čiateľov. Týmto
článkom sa snažíme osloviť najmä rodičov, ktorí
by mali mať záujem vzbudzovať v deťoch lásku ku
knihám. Okrem vodenia detí do knižnice, by svojim ratolestiam mali dopriať doma tiché, kľudné
prostredie, v ktorom by mohli listovať v knihách
a obmedziť sledovanie TV, či počúvanie rádia
popri tom, pretože sú to veľmi rušivé elementy
a dieťa sa nevie dostatočne sústrediť.
Počas roka 2011 chystáme nasledovné akcie :
 16. 3. 2011 – Truhlica Pavla Dobšinského –
Deň ľudovej rozprávky .
 2. 4. 2011 – Noc v knižnici s Andersenom.
Rôzne súťaže, literárne zastávky, skladanie
básničiek, nocovanie v knižnici, riešenie úloh
a hádaniek.
 24. 6. 2011 – Magická Svätojánska noc plná
strašidiel, čarovania, opekania v lese
 15. 8. – 19. 8. 2011 – Čitateľský tábor v knižnici – čítanie, dramatizácia rozprávok, tvorivé
dielne, hry, návšteva hasičského a policajného
zboru.
 13. 11. 2011 – Čajové popoludnie v knižnici –
v rámci mesiaca protidrogových aktivít
Beseda so spisovateľom.
 „Nám sa ešte nechce spať“ – potreba čítania
deťom v predškolskom veku.
 Zážitkové čítania – formou hry; rozvíjanie
predstavivosti, pocitov, myslenia, formovanie
morálnych postojov. Tematicky členené – prales, Osmijanko, Psy,...
 Anjeli a čerti – vo vianočnom období, súťaživá
hra v dvoch týmoch.
Budeme sa snažiť organizovať akcie aj pre ostatné
vekové kategórie. Myslíme si však, že osloviť deti
je teraz to najdôležitejšie, pretože dnešná moderná
doba nás okráda bohužiaľ o čitateľov. Pevne
veríme, že sa väčšina naplánovaných akcií aj uskutoční, že trochu v našej obci oživíme komunikáciu
detí a rodičov s knižnicou, lebo každému z rodičov
by malo ísť v prvom rade o dobro a intelektuálny
rozvoj dieťaťa. A detí, ktoré by mali a potrebujú
čítať, je v Plaveckom Štvrtku viac než dosť.
Všetky ďalšie a podrobnejšie informácie o pripravovaných podujatiach nájdete hlavne na web
stránke knižnice www.kniznicaps.webnode.sk,
ďalej v obecnom časopise a na web stránke obce –
www.obecplaveckystvrtok.sk v sekcii Kultúra.
V mene pani Caunerovej sa chceme dodatočne poďakovať pani Pilnej a pani Hržičovej,
ktoré pomáhali pri sťahovaní knižnice do nových
priestorov a všetkým dobrovoľným darcom, ktorí
nám venovali zadarmo množstvo kníh.
V e d e ni e k nižni c e
Foto: Hostia Prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD
a PhDr. Ján Tužinský, PhD – slávnostné otvorenie
Obecnej knižnice v Plaveckom Štvrtku
8. novembra2010
Šašinovci nás skvele reprezentovali
Každý koncertný prejav je mimoriadne vhodný na to, aby sme sa stali jeho pozorným poslucháčom. Najmä ak ide o dôveru tomuto druhu umenia – hudbe, ktorá nás spája a zbližuje.
Komorné večery vo Dvorane Vysokej školy múzických umení v Bratislave sú práve príležitosťou na prezentáciu vrcholných autorov a hudobných diel. Koncom novembra sa konal koncert
Radoslava Šašinu a Danky Šašinovej – Satury z Plaveckého Štvrtka, ktorí prezentovali kultivovaný koncert pre klavír a kontrabas od vznikajúcich autorov ako Giovanni Bottesini, Franza
Liszta a ďalších. Dielo žijúceho autora Árni Egilssona pre kontrabas a klavír bolo jedinečným
a intenzívnym zážitkom z veľkého diela aj výrazom umeleckej a ľudskej zrelosti.
Ak je pravda, že hudba je umením najuniverzálnejším, je pravdou aj to, že obsahuje aj prejav ľudského srdca, môže byť pre človeka vnímavým sviatkom aj zmyslom života.
Blahoželáme úspešnému duu a veríme, že sa čoskoro prejavia aj vo svojom bydlisku, kde sú
doteraz pomerne v ústraní a potešia svojim umeleckým prejavom Plaveckoštvrtčanov.
(kj)
Potápačský klub THETIS – SLOVAKIA
Vás srdečne pozýva na 11. ročník tradičnej akcie
„SILVESTROVSKÝ PONOR
A ZAMYKANIE VODY“,
ktoré sa uskutoční (netradične...ha, ha) 31.12.2010
so začiatkom o 10:00 v areáli našich priateľov rybárov
na PIESKOVNI v PLAVECKOM ŠTVRTKU.
(V Mravenčárovje)
V ponuke sú nápoje rôznych farieb, chutí, síl a vôní,
chutné jedlá,
silvestrovská opekačka pri ohni,
komentovaný ukážkový ponor,
tany – tany
a hlavne VÝBORNÁ SILVESTROVSKÁ NÁLADA !!!
Tak vypnite prosím na chvíľu televízory a počítače a poďte s nami prežiť
pekný deň v kruhu priateľov!
Tešíme sa na Vás ! Štvrtčan
11
THETIS
Pokiaľ siaha história klubu potápačov Thetis? Koľko máte v súčasnosti
členov? V čom spočíva činnosť
klubu?
V roku 1995 nás, pár nadšencov zaregistroval Zväz potápačov
Slovenska ako potápačský klub
Thetis (Thetis je podľa Gréckej
mytológie vodná nymfa, Achilova
matka). Predchádzal tomu výcvik
banských záchranárov – potápačov v roku 1992. V súčasnosti je
Thetis potápačský klub s pomerne
bohatými skúsenosťami. Momentálne máme 22 členov. Robiť týmto
chlapcom predsedu klubu je pre
mňa veľká česť. Činnosť klubu
je úplne jednoduchá. Rekreačné,
športové potápanie zamerané na
ochranu a dokumentáciu vodnej
fauny a flóry.
Na akých miestach ste sa už
potápali? Aké sú vaše obľúbené
miesta?
Je toho veľa, takže stručne.
Jadranské more, Červené more,
Nórske more, zatopené lomy Borek
a Leštinka v Čechách, zatopené
lomy Jaworzno a Krakow v Poľsku,
termálna jaskyňa Hevíz v Maďarsku, alpské pleso Grűnner see
v Rakúsku a samozrejme všetky
aspoň trochu zaujímavé vody na
Slovensku. V Chorvátsku sme boli,
ak sa nemýlim, 12 krát, takže Jadran
mám od potápaný celkom slušne.
Ťažko povedať, ktoré miesta sú moje
obľúbené, pretože každá lokalita
je niečím zaujímavá. Veľmi rád
chodím na vraky lodí, ale krásne sú
aj zatopené kameňolomy, jaskyne,
tatranské aj alpské plesá a samo-
zrejme potápačský raj – Červené
more v Egypte. Skrátka všetko, kde
sa dá niečo vidieť a nafotiť.
Ktoré miesta na Slovensku sú pre
potápačov zaujímavé?
Už som spomenul tatranské
plesá. Tie sú krásne, ale dosť ťažko
sa tam vybavujú povolenia. Nám
sa podarilo Popradské, Velické
a České pleso. Hlavne to České bolo
veľmi zaujímavé, lebo bolo spojené
s vynáškou výstroja po nesmierne
dlhom a strmom horolezeckom
chodníku (skromný výstroj váži asi
30 kg). Na vodnú nádrž Starina,
ktorá je zdrojom pitnej vody pre časť
východného Slovenska, sa povolenie
vybaviť nedá, ale my sme boli aj
tam. Podobné je to aj na Morskom
oku vo Vihorlate. Potápanie na
takýchto miestach je pre potápača
vecou prestíže. Ale jasné, že nie len
v národných parkoch sa dá pekne
potápať. Napríklad termálny výver
Melég víz (kaverna s hĺbkou 35 m)
v Tornali, zatopený brizolitový lom
v Šútove, mnohé vodné diela, jazerá,
štrkovne sú tiež pekné. A nemal by
som zabudnúť na Dunajské ramená
a priesakový kanál vodného diela
Gabčíkovo.
Možno zaradiť potápanie medzi
adrenalínové športy? Zažívate aj
nebezpečné situácie?
Áno, potápanie sa považuje za
adrenalínový šport. Možno preto
je poistenie potápača nehorázne
drahé a „poisťováci“ to nerobia veľmi
radi. Pochopiteľne, že keď nebudete
vo vode robiť hlúposti a dodržíte
všetky bezpečnostné predpisy, tak
by sa vám nemalo nič nepríjemné
prihodiť. Treba si však uvedomiť,
že voda pre vás nie je prirodzené
prostredie. Vo vode vlastne nemáte
čo hľadať. Každý, aj akokoľvek
malý problém, je vo vode niekoľko
násobne dramatickejší ako na suchu.
Štvrtecký úsmjev !
Ludé mojí, ked píšem títo rádky je mi do smíchu
aj do puaču. Šak tot nedávno pred ňekolkýma
dňama sem písau o Vánocách, Silvestri a Novém
roku a fčil je táto téma tu zas. Je to vjekem, alebo
tí dňe tak friško utekajú, fríščej jak za naších
muadých časú? Šak tot si ešče spomínám jak smje
chodzili jak muaďoši na stromky Na vŕška, alebo
potom ke Kameňáku. .Chodzili smje aj na predvánočný výlov Na Uhliská k Jakubovu, do smje
dostali kaprú uaciňejší kúpit za pomoc. A potom,
si pamatám, jak ked už byu Ščedrý večér, teda
narodzeňí Ježiška, jak nás rodičé posuali z domu
na chvílu preč, aby smje išli slépkám ešče dat
zrno, alebo kozám trošku pod zub a aby zas tí
rodičé nám pod vánočňí stromek friško strčili pro
nás dárky. No a potom jak ináč, po kapustnici,
pečeném kaprovi sa suova ujali maminka, alebo
otec, ňekedy aj starenka, alebo stareček, že dzeci
kuknite sa pod stromek, co vám donéseu Jéžišek.
Byli to místama aj výbuchy prekvapeňá a radosci,
né z velikých darú, ale miuých drobnoscí, keré nás
konc ščeglili pod srcama. Krásné úsmejvy, suze
na krajíčku, rodzina ščascím jak vystríhnútá.
No ale potom sa išuo spívat. K rodzine a známým,
tedy dosuova spívaua ceuá dzezina. Tichá noc,
svätá noc sa tahaua spjevem od dolňího, po horňí
konec. Pamatám si jak s bratrama Zajačkovcama
to byuo hotové šou, protože oni ten náš spjev
doprevádzali aj s hudebňíma nástrojama. Tedy
keby to točiua televízia a dnes by to puscili, to by
ludé vidzeli a vjedzeli jaké má Slovensko talent!
Veľa nepríjemných nehôd sa stáva
vtedy, keď stratíte partnera v hĺbke.
Obrovská chyba. Potom stačí, že
zbadáte peknú chobotnicu, vydáte sa
za ňou a o chvíľu zistíte, že nemáte
čo dýchať. Vtedy môžu byť následky
skutočne fatálne. Každý potápač si
chce urobiť svoj hĺbkový rekord (ten
môj je 55 m na mori a 63 m v mokrej hyperbarickej komore). To býva
tiež pomerne často zdrojom veľkých
problémov. Poviete si „ešte dva
metre môžem a potom ešte zopár...“,
zabudnete si kontrolovať zásobu
vzduchu a problém je tu. Zostanete
dole – utopíte sa. Vystrelíte na
hladinu – istá smrť. Pomôcť môže
iba váš partner. Lenže toho ste pred
chvíľou opustili. Nebezpečné môžu
byť aj strety s vodnými živočíchmi.
Hlavne v morskom prostredí je veľa
všelijakých „ príšer“, ktoré sú prudko
jedovaté, alebo agresívne. Platí tu
zásada – čo dobre nepoznáš, toho sa
nedotýkaj.Ak vám niekedy potápač
povie, že nezažil krízovú situáciu,
tak klame. Dôležité je, ako sa s tým
dokážete vysporiadať. Podobne sú
na tom napr. horolezci. Stačí iba
jedna nezvládnutá chyba a... Takže,
do potápania, priatelia !
P e ť o Bart e k , predseda
potápačského klubu Thetis.
No ale dospívat smje moseli pred púnocú, protože
sa moseuo ít Na púnočňí omšu. Sedzeli smje na
chórusy a spívali o dušu. Po omši smje išli domú
ceuí unesení z krásného Ščedrého večera.
Scem ešče spomenút, že potom na tí další dva
svátky išli do kosteua aj ročáci. To byli takí, kerí
chodzili do kosteua na najvječí svátky v roku,
teda Vánoce, Nový rok, Velká noc a hody. No
kuknite sa dneskáj, že za komošú nebyuo konc
dobré z rúzňích dúvodú chodzit do kosteua
a byu plný. No kuknite sa dneskáj za totálňí
suobody kolko ích tam je! Potom došeu Silvestr
deň plný smíchu a srandy, končiu večér muzikú
de tancovaua a smíua sa ceuá dzedzina. Čí už to
byuo v šenku U Blaškú, alebo Kadlíčkú a potom
v kulturáku. Najprv byu aj silvestrovský program,
kerý ponúkali naší tedy slávní ochotňíci a úspjech
mjeli „kukátka“. To byli herci za oponú a vystrčili
enem huavu, že kuk a o ňekerém nemenovaném
Štvrčanovi do hledišča povidali dejaké srandy
a veseué omúvačky. Šak podlá téj reči šeci vjedzeli
o koho ide. Nuž a Nový rok, to už byuo vážnejší,
už to byu krok dálej do budúcnosci. A jaká nás
čeká šeckých Štvrčané?
Strý c C e c i l
12 Štvrtčan
PIATE MIESTO SENIOROV NAPRIEK PRESTAVBE DRUŽSTVA
Do tretej sezóny v tretej lige sme
nešli s veľkými očami, pretože
sme vedeli, že káder bol oproti
minulému roku oslabený a adekvátne hráčske náhrady do kádra sa
nepodarilo doplniť. Do toho prišla
vynútená výmena trénera a bohužiaľ aj neadekvátny prístup väčšiny
hráčov k letnej príprave, čo sa všetko
odrazilo na našich výsledkoch.
Chceli sme vsadiť na zohratosť
a skúsenosti zostávajúcich hráčov
v kádri, ktorý sme chceli vhodne
doplniť mladými hráčmi, čo sa však
nepodarilo. Pri dlhodobej neúčasti
Beňu kvôli operácii kolena, keď sa
po vyliečení zo zranenia k futbalu
nevrátil Klech, po ukončení hosťovania Ciprysa a odchode Piačka sa
pridali postupne dlhodobé zranenia
Lešťana a Galajdu, krátkodobé
Kaina, Kalanku, Ďuricu a Juhasa.
Tento stav viedol k tomu, že na
niektoré zápasy museli nastúpiť
aj hráči z piatoligovej rezervy bez
skúseností a potrebnej výkonnosti,
čo sa zákonite odrážalo na našej hre
aj výsledkoch. Pri dopĺňaní kádra
sa bohužiaľ nemôžeme spoliehať
na odchovancov, pretože väčšina
dorastencov nemá záujem na sebe
ďalej pracovať a pokračovať v mužskom futbale. Pri hľadaní talentov
v rámci regiónu Záhoria sa ako
najväčšia prekážka ukázala neochota
funkcionárov klubov z nižších súťaží
spolupracovať pri vzájomnej dohode
na adekvátnych podmienkach pre
uvoľnenie nami vybraného hráča do
nášho klubu, čo má za následok to,
že aj tých pár mladých futbalistov,
ktorí by chceli napredovať nakoniec
stráca motiváciu a možnosť rozvinúť
svoj talent.
Tréner Milan Hrica v jesennej
časti pracoval s týmito hráčmi:
Dvoran Marián, Ludas Július, Remák
Igor, Kalanka Filip, Kain Robert,
Ďurica Mário, Režný Matej, Hájek
Tomáš, Horváth Marek, Juhas
Branislav, Adamčík Ján, Galajda
Martin, Zajíc Marek, Lešťan Matej
a Uhrinec Peter.
Aj napriek všetkým problémom
môžem konštatovať, že vo väčšine
zápasov bolo naše družstvo futbalovejšie ako naši súperi. Našim problémom sa však stalo nepremieňanie
vytvorených si šancí a dostávanie
lacných gólov. Preto sme stratili
aj veľa bodov a v tabuľke sa podľa
mňa nenachádzame v postavení
adekvátnom kvalitám našich hráčov.
Po zlepšených výsledkoch na konci
jesene naši futbalisti zimujú na
piatom mieste s nie veľkou stratou
Noviny občanov
Obce Plavecký Štvrtok
na druhé miesto a Marek Zajíc je
jesenným kráľom strelcov tretej ligy
s desiatimi gólmi.
Do zimnej prípravy ideme preto
s jasným cieľom, odstrániť naše
nedostatky a vrátiť sa na pozície,
ktorými sme doteraz lákali priaznivcov futbalu na naše zápasy. Verím,
že poctivým prístupom nás všetkých
sa nám to aj podarí.
PROGRAM PRÍPRAVNÝCH
ZÁPASOV:
29.1. Pl. Štvrtok – Jablonové 19.2. Pl.
Štvrtok – v riešení
5.2. Pl. Štvrtok – v riešení 27.2.
Gbely – Pl. Štvrtok / v Senici /
9.2. L. Štiavnica – Pl. Štvrtok / v D.
Kubíne / 5.- 6.3. Pl. Štvrtok – Slovan
jun.
16.2. Břeclav „B“ – Pl. Štvrtok 12.3.
Zohor – Pl. Štvrtok
V mládežníckych kategóriách nám
robia radosť hlavne naši najmenší
futbalisti. Prípravky boli rozdelené na dve družstvá, pričom naše
menej skúsené družstvo z chlapcov
a dievčat z Plaveckého Štvrtka robí
evidentné pokroky oproti minulému
roku. Pod vedením trénera Pavla
Krška sa pripravujú: Klubník Juraj,
Čo nás mrzí okrem niektorých
futbalových neúspechoch najviac je
to, že sa ani v roku 2010 nepodarilo dobudovať ihrisko s umelou
trávou v areáli štadióna. Museli sme
zobrať na vedomie krízové obdobie,
v ktorom Bratislavský VÚC nebol
schopný dofinancovať náš spoločný
projekt napriek platným zmluvám.
Pri poslednej návšteve obce nám
predseda VÚC pán Frešo dal prísľub
na dokončenie tohto projektu v roku
2011.
V neposlednom rade, by som
chcel poďakovať všetkým sponzorom, ktorí podporujú športový klub
za ich podporu v roku 2010 a do
nového roku popriať im i celej športovej rodine všetko najlepšie.
Martinka Patrik, Adamovič Róbert,
Bihari František, Sirota Daniel,
Havlík Hugo, Šupina Juraj, Karman
Patrik, Kočiš Dominik, Šimek
Andrej, Laursen Anders, Hacajová
Zuzana a Hlaváčková Žofia. V zimnej prestávke sa zúčastnia na dlhodobom halovom turnaji v športovej
hale Malina v Malackách.
V kategórii mladších žiakov sme
umožnili našim deťom hosťovanie
v družstve mladších žiakov v susednom Lábe, s tým že od budúcej
sezóny sa pokúsime vytvoriť vlastné
družstvo.
Spoločné družstvo dorastu
bojuje o postup do tretej ligy, pričom
po jeseni je na treťom mieste. Úspechom je aj postup tohto družstva
do semifinále pohára Bratislavského
futbalového zväzu, kde sa o postup
do finále na jar stretne so súperom
z Dunajskej Lužnej.
Ing. Mi l o š S l á d e č e k –
športový riaditeľ ŠK
Po skončení súťaže odohralo naše
družstvo rozlúčkový zápas s našim
hráčom Jozefom Chrenákom, ktorý
sa vracia nazad do Čiech. Jozef hral
prvý polčas za Plavecký Štvrtok
a druhý za Zohor, kde bol poslednú
sezónu na hosťovaní. Stretnutie
v Zohore malo svoju kvalitu a divákov potešilo veľa gólov. Skončilo sa
výhrou Plaveckého Štvrtka 4:3. Po
zápase sme odovzdali Jozefovi upomienkové predmety na pamiatku na
jeho pôsobenie u nás i v Zohore.
III. liga SENIORI (S3R) 2010/2011 – Tabuľ ka
1
D. Lužná
13 10 1 2 36:10 31 2
Stupava
13 6 5 2 21:9 23 3
Svätý Jur
13 7 2 4 17:15 23 4
Jablonec
13 5 4 4 16:15 19 5
Pl. Štvrtok
13 6 1 6 24:26 19 6
Lozorno
13 5 3 5 21:22 18 7
Dúbravka
13 4 5 4 16:17 17 8
Ivánka p/D
13 4 5 4 17:21 17 9
Kráľová p/S
13 4 4 5 26:20 16 10
Rovinka
13 4 4 5 21:22 16 11
Ružinov
13 4 3 6 19:23 15 12
Slov. Grob
13 3 5 5 15:23 14 13
Čunovo
13 2 5 6 10:20 11 14
Iskra Petržalka
13 1 5 7 15:31 8 l Evidenčné číslo: EV 3008/09. l Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok l Šéfredaktor: MUDr. Anna Koleníková
l Redakčná rada: Ing. Mária Gajdošová, Jozef Klačka, Eva Matlovičová, Zuzana Roskopfová, Dagmar Vaškorová,
Andrea Vyšvaderová, Mgr. Art. Pavel Zajáček l Tlač a realizácia: FO ART s. r. o., Bratislava l [email protected]
l www.obecplaveckystvrtok.sk
Redakčná rada nezodpovedá za obsah jednotlivých článkov, príspevky neprešli jazykovou úpravou
Download

Štvrtčan December 2010 - Obec Plavecký Štvrtok