
Slovenská asociácia
pre káblové telekomunikácie
ROČENKA 2014
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
Koceľova 15
815 94 Bratislava
Tel:
Mobil:
E-mail:
02/5542 1936
0905/769 228
[email protected]
GPS:
17E 07 50, 48N 09 13
Slovak Association for Cable Telecommunications
Koceľova 15
SK-815 94 Bratislava
Tel.:
Mobile:
E-mail:
+421-2 5542 1936
+421-905 769 228
[email protected]
GPS:
17E 07 50, 48N 09 13
http://www.sakt.sk
© Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie - Ročenka 2014
Vydal: DALI-BB, s.r.o. Banská Bystrica pre SAKT
Tlač: DALI-BB, s.r.o. Banská Bystrica
ISBN 978-80-8141-065-9
OBSAH
Činnosť SAKT v roku 2013
Ing. Otto Verbich, PhD.
- anglická verzia
5
7
Stanovy SAKT
- anglická verzia
9
18
Zápis ochrannej známky SAKT a zásady používania loga a
názvu
27
Predsedníctvo SAKT
29
Kontrolná komisia SAKT
33
Zoznam členov SAKT
34
Plán činnosti sekcií SAKT na rok 2014
45
K niektorým aktuálnym otázkam týkajúcich sa činnosti členov
SAKT
JUDr. Ivan Husár
47
Nové služby v káblovej televízii
Ing.. Vlastimil Lakatoš
50
Broadband ako priorita pre programové obdobie EÚ 2014 - 2020
na Slovensku
Mgr. Milan Ištván
59
Dátové služby vo vysielaní DRM+
Mgr. Marián Felix
63
Fakty o káblovej televízii na Slovensku
74
Globálna ponuka TV programov na šírenie v TV káblových
rozvodoch členov SAKT
78
Užitočné adresy
97
3
CONTENTS
Activities of SAKT in 2013
Otto Verbich, Ph.D.
- English version
5
7
Constitution of the Slovak Association for Cable
Telecommunications
- English version
9
18
Registration of the Trade Mark SAKT and Rules for the Application
of Logo and Name of Association
27
Board of the Slovak Association for Cable Telecommunications
29
Controlling Commission of the Slovak Association for Cable
Telecommunications
33
List of Members
34
Plan of Activities of Sections for 2014
45
About Some Present Matters Related to Activities of SAKT
Members
Ivan Husár, J.D.
47
New Services in CATV
Vlastimil Lakatoš
50
Broadband As a Priority for EU Programme Period 2014 – 2020 in
Slovakia
Milan Ištván
59
Data Services in DRM+ Broadcasting
Marián Felix
63
Facts about CATV in Slovakia
74
Global Offer of TV Programmes for Distribution in CATV Systems
of SAKT Operators
78
Useful Addresses
97
4
Činnosť SAKT v roku 2013
Ing. Otto Verbich, PhD. – prezident SAKT
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie v roku 2013
pokračovala v činnosti v stanovených rámcoch. Usporiadaním členskej základne (vyradením neaktívnych členov a neplatičov členského)
sa zmenil počet členov na cca 120 a operátorov káblovej televízie,
ktorí sú aktívni, na cca 90. Predsedníctvo v roku 2013 zasadalo 10krát (mesačne okrem prázdninových mesiacov). Informácie o aktivitách predsedníctva a SAKT celkovo sú zverejňované na WEB stránke
www.sakt.sk a sú pravidelne aktualizované. Na WEB stránke sú všetkým členom dostupné aj informačné listy, v ktorých podrobne upozorňujeme na aktuálne témy. Používanie WEB stránky sa stalo najproduktívnejšou komunikačnou cestou medzi sekretariátom a členskou
základňou.
V súlade s plánom činnosti na rok 2013 sa uskutočnili odborné
podujatia:
- Seminár: Právne služby SAKT, 27.3.2013 v Trenčíne, pre 40
účastníkov.
- Prezentácia organizovaná spoločnosťou Normann Engineering (SAKT ako spolupracujúca organizácia): CATV News
2013, 13.6.2013 na Šachtičkách, pre 52 účastníkov.
- Jesenný seminár SAKT o nových technológiách pre káblovú
televíziu, 15.10.2013 v Žiline, pre 115 účastníkov.
V rámci medzinárodnej konferencie MEDIA v Budapešti
v septembri 2013 sa prezident SAKT aktívne zúčastnil diskusie pri
okrúhlom stole spolu s maďarským, estónskym, českým a poľským
zástupcom. Prítomný bol i prezident APKT zo Slovenska.
Prezident SAKT a predseda sekcie investorov, realizátorov a
prevádzkovateľov sietí sa zúčastnili zhromaždenia ČAEK v Ivančiciach pri príležitosti 15. výročia ich založenia, na ktorom aktívne vystúpili.
V rámci konferencie APKT „Káblové Vianoce“ predseda predbežne rokoval s vysielateľmi o ich účasti na kongrese „Káblová televízia 2014“ v novembri 2014 v Bratislave.
V roku 2013 SAKT vydal, resp. rozposlal:
5
- Ročenku SAKT 2013 v počte 160 kusov (jún 2013),
- 11 informačných listov (umiestnené na WEB stránke SAKT),
- 22 hromadných e-mailov členom SAKT pri rôznych príležitostiach.
V decembri 2013 sme prijali delegáciu z ORF, ktorí ponúkali internetovú konektivitu pre našich členov na Slovensku.
V roku 2014 bude našou hlavnou úlohou príprava a úspešný
priebeh medzinárodného kongresu Káblová televízia 2014, ktorý sa
uskutočňuje každé 2 roky. Budú pokračovať rokovania s vysielateľmi
o nelineárnej televízii (využívanie archívov TV programov) a nárokoch
TV vysielateľov na platby za HD kanály.
Plánované je vydanie novej ročenky SAKT a uskutočnenie
dvoch odborných seminárov. Najnovšie informácie budú šírené formou informačných listov a e-mailov.
6
Activities of SAKT in 2013
Otto Verbich, Ph.D., President
In 2013 the Slovak Association for Cable Telecommunications
continued its activities in defined framework. By eliminating inactive
and defaulting members the total number of members has changed to
about 120 and active cable operators to about 90. The Board had ten
meeting in 2013 (monthly except of vacation months). Information
about activities of the Board and SAKT in general are published on the
WEB site www.sakt.sk and are updated regularly. Also information
sheets are available to all members on this WEB site in which we
draw attention to current topics. The use of the WEB site has become
the most effective communication way between the secretariat and the
membership base.
In accord with the Plan of Activities for the year 2013, following
events took place:
th
-
Seminar: Legislative service of SAKT, 27
Trenčín, 40 participants.
-
Presentation organised by Normann Engineering (SAKT as
th
a co-operative organisation): CATV News 2013, 13 June
2013 at Šachtičky, 52 participants.
-
Autumn Seminar of SAKT about new technologies for CATV,
th
15 Oct. 2013 in Žilina, 105 participants.
March 2013 in
During the international conference MEDIA, which was held in
Budapest in September 2013, the president of SAKT participated in
the round table discussion, together with representatives from Hungary, Estonia, the Czech Rep. and Poland. The president of APKT
from Slovakia participated as well.
President of SAKT and Head of Investors, Realisers and Network Operators took part and spoke in ČAEK meeting in Ivančice,
th
Moravia. The meeting was held on the occasion of 15 anniversary of
their establishment.
During the Slovak APKT conference “Cable Christmas” the
president of SAKT had preliminary discussions with several broadcasters about their participation in the SAKT congress “Cable Television 2014”, which will be held in Bratislava in Nov. 2014.
7
In 2013 SAKT published and distributed:
- SAKT Yearbook 2013, June 2013 (160 copies),
- 11 information sheets (uploaded on the WEB site of SAKT),
- 22 group E-mails to SAKT members on various occasions.
In Dec. 2013 we welcomed the ORF representatives who offered the Internet connectivity for our members in Slovakia.
Our main tasks in 2014 will be focused on:
-
Preparation and successful course in the international
congress Cable Television 2014, which takes place every
2 years thereafter.
-
Continuation of negotiations with broadcasters on nonlinear TV services (use to program archives) and on their
claims to pay for HD channels.
The release of new SAKT Yearbook and organisation of two
professional workshops are also planned. The up-to-date information
will be distributed by means of information sheets and E-mails.
8
Stanovy SAKT
1
Názov asociácie:
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
2
Sídlo asociácie:
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
3
Základné ustanovenia
3.1 Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (ďalej len asociácia) je záujmovým, dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým
občianskym združením.
3.2 Asociácia je riadnym členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.
3.3 Ciele a účel asociácie:
Asociácia pôsobí v oblasti prípravy, budovania a prevádzkovania
káblových distribučných systémov na Slovensku.
a) Združuje aktivitu výrobcov zariadení, investorov, projektantov,
realizátorov, prevádzkovateľov, zástupcov miest a obcí a ďalších záujemcov o káblové distribučné systémy s cieľom zabezpečiť vysokú profesionalitu a systémovú koncepčnosť káblových distribučných systémov pre televízne, rozhlasové a
ďalšie multimediálne interaktívne a telekomunikačné signály.
b) Obhajuje, chráni, presadzuje a preveruje oprávnené záujmy
členov asociácie.
c) Vo sfére štátnej politiky prispieva k tvorbe koncepcie rozvoja
distribučných systémov pre televízne, rozhlasové a ďalšie
multimediálne interaktívne a telekomunikačné signály ako súčasti systému informatizácie a iniciuje legislatívu v tejto oblasti. Na tento cieľ asociácia vytvára odborné sekcie. Svoju konzultačnú činnosť zameriava na tvorbu legislatívy a noriem pre
oblasť káblových distribučných systémov v spolupráci
s Radou SR pre vysielanie a retransmisiu, ako aj s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Odborne
usmerňuje investorov pri výbere káblového distribučného systému vo väzbe na lokálne informačné systémy.
d) Získava a šíri informácie o súčasnom stave, trendoch vývoja a
aplikáciách káblových distribučných systémov u nás a vo svete a spolupracuje s výskumnými inštitúciami.
9
e) Iniciuje výskum v oblasti káblových distribučných systémov
s cieľom ich budovania v SR na vyššej technickej úrovni.
f) Iniciuje a podporuje proces vzdelávania redaktorov a technikov miestnych televíznych štúdií.
g) Podporuje vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností v technickej, programovej, ekonomicko-právnej, informačnej a vzdelávacej oblasti.
h) Zabezpečuje poradenskú službu pre mestá a obce v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).
3.4 Činnosť asociácie:
Svoju činnosť Asociácia zabezpečuje v rámci odborných sekcií:
a) technickej,
b) legislatívnej,
c) programovej.
d) výrobcov a dodávateľov zariadení,
e) investorov, realizátorov a prevádzkovateľov sietí.
Konkrétne sa činnosť asociácie realizuje:
a) poskytovaním informácií technického, ekonomického a legislatívneho charakteru pre štátne a samosprávne orgány a účasťou v poradných zboroch,
b) sprostredkovaním odbornej pomoci pri príprave a realizácii
konkrétnych projektov,
c) konzultačnou činnosťou pri výberových konaniach investorov;
konzultácie nemôžu vykonávať členovia, ktorí sú účastníkmi
výberového konania,
d) šírením informácií o káblovej televízii prostredníctvom Obecných novín (orgánu ZMOS), internetu a ďalších prostriedkov
masovej komunikácie,
e) vlastnou publikačnou a vydavateľskou činnosťou ,
f) organizovaním tematických seminárov, konferencií a ďalších
podujatí,
g) účasťou na tematických podujatiach.
4
Pôsobnosť a postavenie
4.1 Asociácia je samostatnou právnickou osobou.
4.2 Činnosť asociácie je zabezpečená z členských príspevkov, dotácií, darov a hospodárskej činnosti.
10
5
Orgány asociácie a organizačná štruktúra
5.1
Valné zhromaždenie asociácie
5.1.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SAKT.
5.1.2 Valné zhromaždenie tvoria všetci riadni členovia asociácie
a majú právo hlasovať o všetkých záležitostiach asociácie.
Každý riadny člen má na valnom zhromaždení jeden hlas.
5.1.3 Riadne valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Ak nie je prítomná
nadpolovičná väčšina delegátov, uskutoční sa náhradné valné
zhromaždenie 30 minút po termíne uvedenom na pozvánke
s nezmeneným programom konania s rozhodovaním o všetkých
otázkach nadpolovičnou väčšinou.
Riadne valné zhromaždenie sa schádza raz do roka, a to v
1. štvrťroku. Zvoláva ho prezident písomnou formou, a to najneskôr 10 pracovných dní pred termínom jeho konania.
S pozvánkou musia byť doručené písomné materiály
k prerokovaným bodom obsiahnutým v programe rokovania. Za
písomnú formu sa považuje aj komunikácia prostredníctvom
WEB stránky SAKT a elektronickej pošty.
Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
− schvaľovať správu predsedníctva o činnosti,
− schvaľovať správu predsedníctva o hospodárení,
− schvaľovať rozpočet asociácie,
− schvaľovať zmenu stanov asociácie,
− schvaľovať výšku členských príspevkov,
− rozhodovať o zlúčení s iným občianskym združením, prípadne o zrušení asociácie,
− voliť
a odvolávať
predsedníctvo,
prezidenta
SAKT
a kontrolnú komisiu,
− ďalšie otázky, ktorých rozhodovanie si valné zhromaždenie
vyhradilo.
5.1.4 Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva prezident na podnet
predsedníctva alebo na požiadanie aspoň 1/3 členov asociácie,
a to písomnou formou najneskôr 10 pracovných dní pred termínom jeho konania. Na program rokovania valného zhromaždenia predsedníctvo zaradí návrhy členov asociácie.
11
Ak prezident na návrh aspoň 1/3 členov asociácie mimoriadne
valné zhromaždenie nezvolá, majú členovia právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie sami.
5.2
Predsedníctvo asociácie
5.2.1 Predsedníctvo asociácie má 9 členov v zložení:
− prezident SAKT,
− dvaja viceprezidenti SAKT,
− vedúci sekcií,
− člen.
5.2.2 Funkčné obdobie predsedníctva a orgánov asociácie je tri roky.
5.2.3 Predsedníctvo najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa konania valného zhromaždenia musí uskutočniť prvé zasadanie, na
ktorom z členov predsedníctva zvolí viceprezidentov a vedúcich
sekcií.
5.2.4 Za asociáciu koná a za ňu podpisuje prezident alebo ním písomne poverený člen predsedníctva.
5.3
Kontrolná komisia
5.3.1 Kontrolná komisia má troch členov v zložení:
− predseda,
− dvaja členovia.
5.3.2 Kontrolná komisia najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
konania valného zhromaždenia musí uskutočniť prvé zasadanie, na ktorom zvolí predsedu.
5.3.4 V mene kontrolnej komisie rokuje jej predseda alebo ním poverený člen.
6
Členstvo v asociácii
6.1
Riadnym členom asociácie môže byť:
− právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná podľa obchodného alebo živnostenského zákona na území SR, zaoberajúca sa činnosťou v oblasti káblových distribučných
systémov, ktorá nie je súčasne členom inej organizácie
s podobným zameraním,
− obec,
− iná fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR.
12
6.2
Pridruženým členom asociácie môže byť:
− právnická osoba alebo fyzická osoba zaoberajúca sa činnosťou v oblasti káblových distribučných systémov, ktorá je
členom inej organizácie s podobným zameraním alebo ktorá
pôsobí mimo územia SR,
− iná fyzická osoba s trvalým pobytom mimo územia SR.
6.3
Čestným členom asociácie môže byť:
− právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa mimoriadne
zaslúžila o činnosť a rozvoj asociácie. Titul čestného člena
udeľuje na návrh predsedníctva valné zhromaždenie. Čestnému členovi ostáva ako titul názov pôvodnej funkcie, ktorú
vykonával pred udelením čestného členstva doplnený prívlastkom „čestný“. Čestný člen je oprávnený zúčastňovať sa
na práci predsedníctva SAKT s poradným hlasom. Čestný
člen neplatí členské príspevky. .
6.4
Členom asociácie a pridruženým členom asociácie nemôže byť
právnická osoba, v ktorej má určitá osoba, ktorá je členom inej
organizácie na území SR s podobným zameraním, väčšinový
podiel na hlasovacích právach, pretože má podiel na spoločnosti, akcie spoločnosti, alebo v zmysle stanov rozhodujúce postavenie v tejto právnickej osobe, s čím je spojená väčšina hlasovacích práv (ovládaná právnická osoba).
Členom asociácie nemôže byť ani osoba, ktorá má v ovládanej
právnickej osobe, ktorá je členom inej obdobnej organizácie na
území SR s podobným zameraním, postavenie uvedené v predchádzajúcej vete (ovládajúca právnická osoba).
Uvedené platí primerane aj pre fyzické osoby.
6.5
O prijatí člena rozhoduje predsedníctvo 2/3 väčšinou prítomných členov.
6.6
Členstvo zaniká:
− dobrovoľným vystúpením,
− nezaplatením členského príspevku ani po opakovanom písomnom upozornení v lehote do 30 dní,
− vylúčením, o ktorom rozhoduje predsedníctvo asociácie 2/3
väčšinou prítomných členov.
Vylúčený člen sa môže odvolať na kontrolnú komisiu SAKT, pričom toto odvolanie nemá odkladný účinok.
13
O odvolaní sa vylúčeného člena rozhoduje valné zhromaždenie
väčšinou prítomných členov.
7
Práva členov
a) zúčastňovať sa na činnosti asociácie,
b) právo člena voliť a byť zvolený do orgánov asociácie je obmedzené len na fyzické osoby, resp. na zástupcov členov
SAKT,
c) byť sústavne informovaní o činnosti predsedníctva asociácie,
d) využívať databanku zhromažďovaných informácií o káblových distribučných systémoch,
e) používať logo asociácie podľa zásad uvedených v článku
10,
f) člen má právo požiadať SAKT o poskytnutie právnej pomoci
v prípade súdnych sporov vyplývajúcich zo vzťahu s organizáciami kolektívnej správy autorských práv vo veci stanovenia oprávnenosti; člen má právo na úhradu nákladov spojených s touto právnou pomocou do výšky poplatku schváleného VZ.
8
Povinnosti členov
a) členstvo v asociácii zaväzuje členov plnením legislatívnych
opatrení vyplývajúcich zo zákonov, vyhlášok, technických
noriem a predpisov SR,
b) podporovať záujmy asociácie,
c) riadiť sa uzneseniami asociácie,
d) do konca februára bežného roku zaslať sekretariátu SAKT
vyplnený dotazník s údajmi o členovi, vrátane informácie
o počte abonentov k 31. decembru uplynulého roka (ak je
člen prevádzkovateľom siete),
e) platiť členské príspevky v predpísanej výške a termínoch.
9
Finančné prostriedky a hospodárenie
9.1
Finančné zdroje
9.1.1 Finančné zdroje tvoria:
− členské príspevky členov,
14
− dotácie, dary a príspevky od osôb a organizácií,
− príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti.
9.1.2 Ročný členský príspevok sa skladá zo základného príspevku
a variabilného príspevku, ktorého výška je úmerná počtu abonentov, ktorým člen poskytuje služby retransmisie. Členovia,
ktorí neposkytujú služby káblovej retransmisie, platia len základný príspevok.
Výšku a zmeny výšky príspevku a variabilného príspevku
schvaľuje valné zhromaždenie SAKT. Celková výška ročného
príspevku od jednotlivého člena môže byť maximálne 4000 €.
V roku nadobudnutia členstva sa platí len úmerná časť ročného
príspevku vo výške 1/12 ročného členského príspevku za každý
mesiac do konca roku počínajúc nasledujúcim mesiacom po
prijatí.
9.1.3 Právnická osoba, ktorá je ovládaná inou právnickou osobou
(pozri aj čl. 6.4 stanov) – riadnym členom SAKT, platí len ročný
členský príspevok, pričom základný príspevok platí v plnej výške. Celková výška variabilného príspevku ovládanej osoby
a ročného členského príspevku ovládajúcej osoby môže byť
maximálne 4000 €.
9.1.4 Ročné členské príspevky sa platia v prvom štvrťroku kalendárneho roka na základe faktúry alebo iného ekvivalentného dokladu na účet asociácie v peňažnom ústave, a to do 14 dní od obdržania tohto dokladu, s výnimkou mimoriadneho variabilného
príspevku, ktorý sa platí v apríli bežného roku.
Ak si člen – prevádzkovateľ siete - nesplní informačnú povinnosť podľa čl. 8 bod d) týchto stanov, bude mu zaslaná faktúra
na čiastku ako v predchádzajúcom roku, ktorá bude zvýšená
o 10 %.
Ročné členské príspevky, ktoré sú vyššie ako 830 € a menšie
ako 1660 €, sa môžu platiť v 2 splátkach vo výške ½-ročného
členského príspevku na základe faktúry, a to do 14 dní od obdržania tohto dokladu.
Ročné členské príspevky, ktoré sú rovné alebo vyššie ako
1660 €, sa môžu platiť v 4 splátkach vo výške ¼-ročného členského príspevku na základe faktúry, a to do 14 dní od obdržania tohto dokladu.
9.1.5 Pri zániku členstva sa členské príspevky nevracajú.
15
9.2
Hospodárenie
9.2.1 Hospodárenie sa vykonáva na základe schváleného rozpočtu.
9.2.2 Právo disponovať finančnými prostriedkami majú iba osoby,
poverené predsedníctvom. Disponovať sumou nad 1660 € má
právo len prezident, a to za súčasnej účasti ďalšieho člena
predsedníctva.
9.2.3 Mimoriadny variabilný príspevok je určený prednostne na úhradu nákladov za právnu pomoc členom asociácie v prípade
súdnych sporov s organizáciami kolektívnej správy autorských
práv v zmysle článku 7 písm. f.
Tento príspevok je vedený na samostatnom účte a účtuje sa
samostatne.
O výške preplácania nákladov za služby spojené s právnym
zastupovaním pre jednotlivých členov asociácie rozhoduje
predsedníctvo SAKT nadpolovičnou väčšinou svojich členov.
O inom použití prostriedkov vedených na tomto samostatnom
účte rozhoduje na návrh predsedníctva valné zhromaždenie
SAKT.
10
Používanie názvu a loga asociácie
a) Logo je nutné používať na všetkých dokumentoch asociácie, publikáciách, pozvánkach, marketingových a reprezentačných materiáloch asociácie. Na všetkých z nich, ak to situácia umožňuje, má byť umiestnené na titulnej strane vo
svojom farebnom prevedení.
b) Všetci členovia asociácie sú oprávnení vo svojich marketingových a reprezentačných materiáloch používať názov a logo asociácie po predchádzajúcom schválení predsedníctvom asociácie pri dodržaní nasledujúcich zásad:
ba) názov asociácie je možné použiť iba v jeho plnom znení ”Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie”,
bb) logo asociácie je možné použiť vo farebnej aj čiernobielej verzii v predpísanom tvare, ktorý je prístupný všetkým členom v privátnej časti WEB stránok asociácie
(www.sakt.sk). Ručne kreslené alebo inak deformované
logo nie je povolené používať,
bc) žiadna z častí loga nesmie byť zapracovaná do iného
loga, ani opačne,
16
bd) logo a názov nesmú byť používané samoúčelne alebo
iným spôsobom, ktorý by mohol poškodiť meno asociácie.
c) Ak je logo asociácie používané súčasne s iným logom
(napr. firemným), prípadne viacerými logami súčasne, jeho
veľkosť musí byť najmenej taká, ako veľkosť druhého použitého loga alebo ostatných.
11
Zánik asociácie
11.1 Asociácia zaniká:
− dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia väčšiny
riadnych členov s možnosťou i písomnej formy vyjadrenia,
− právoplatným rozhodnutím príslušného štátneho orgánu o
rozpustení asociácie.
11.2 Pri majetkovom vysporiadaní zaniknutej asociácie sa postupuje
podľa § 13 zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Schválené náhradným valným zhromaždením SAKT v Žiline dňa 26.3.2014.
17
CONSTITUTION
of the Slovak Association for Cable
Telecommunications
1
Name of Association:
Slovenská asociácia pre káblové
telekomunikácie
2
Seat of Association:
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
3
3.1
Basic Provisions
Slovak Association for Cable Telecommunications (hereinafter
"Association") is the interest, voluntary, independent and nonpolitical citizen-action public.
3.2
Association is an ordinary member of the Association of Slovak
Scientific and Technological Societies.
Objectives and Purpose of Association:
3.3
Association is active in the field of preparation, construction and
operation of cable distribution systems in Slovakia.
a) It associates the activity of equipment manufacturers, investors, designers, realizers, operators, representatives of
towns and villages and those who are interested in cable
distribution systems, with aim to secure a high professional
level and system conceptuality of cable distribution systems
for television, radio and other multimedia interactive and
telecommunication signals.
b) It defends, protects, asserts and checks the justified interests of Association’s members.
c) In the sphere of state politics, it brings its deal to conception
of development of distribution system for television, radio
and other multimedia interactive and telecommunication signals as a part of information system and initiates the legislation in this field. For this aim the Association creates professional sections. Its consultation activity is scoped to creation
of legislative and standards for cable distribution systems in
co-operation with the Council for Broadcasting and Retransmission (Rada pre vysielanie a retransmisiu) as well as
with the Ministry of Transport, Construction and Regional
Development of the Slovak Republic. Professionally it helps
18
d)
e)
f)
g)
h)
3.4
to investors in selection of cable distribution system in the
link to local information systems.
It gains and spreads information about current situation, development trends and application of cable distribution systems at home and in abroad, co-operates with research institutions.
It initiates the research in the field of cable distribution systems with aim to construct them in Slovakia on a higher engineering level.
It initiates and supports the education process for editors
and technicians from local television studios.
It supports mutual exchange of knowledge and experience in
the field of engineering, programs, economy and law, information and education.
It secures the advisory service for towns and villages in cooperation with the Association of Towns and Communities of
Slovakia (ZMOS).
Activity of Association
The Association secures its activity within professional sections:
a)
b)
c)
d)
e)
technical;
legislative;
program;
manufacturers and suppliers of equipment;
investors, realizers and network operators.
This activity is concretely done by:
a) supply of information of technical, economic and legislative
nature to the state and self-governing bodies participating in
boards of advisors;
b) mediation of special help in preparation and realisation of
concrete projects;
c) consulting in tenders of investors; consulting cannot be done
by those members who are the parties to tender;
d) spread of information about cable television through Obecné
noviny (ZMOS body), Internet and other mass communication media;
e) own activities of publisher and editor;
19
f) organising of thematic seminars, conferences and other
events;
g) participation in thematic events.
4
Operation and Position
4.1
Association is an independent legal entity.
4.2
Activity of Association is covered from membership fees, grants
and gifts and economic activity.
5
Bodies of Association and Organisational Structure
5.1
General Assembly of the Association
5.1.1 The General Assembly is the supreme body of SAKT.
5.1.2 The General Assembly consists of all Association members.
They have the right to vote about all matters of the Associations.
Each member has one vote on the General Assembly.
5.1.3 The regular General Assembly forms a quorum of more than
half of delegates. When the requisite majority failed to obtain,
after 30 minutes the substitutive General Assembly will take
place with the same programme. The decisions about all items
will be approved by more than half of present delegates.
The regular General Assembly meets once a year, in the first
quarter. It is convened in writing by the President not later than
ten business days before the meeting. Together with the invitation also written documents related to discussed items according to the agenda must be distributed. The communication by
WEB site of SAKT and by E-mail is considered as written one.
Regular General Assembly has its exclusive power to approve:
-
activity report of the Board;
-
management report of the Board;
-
budget;
-
change in Constitution of the Association;
-
rate of membership fee;
-
merger with other organisation;
-
elect and recall the Board, President and the Control Commission;
-
other items reserved to General Assembly.
20
5.1.4 Extraordinary General Assembly is convened by the President
upon suggestion of the Board or upon suggestion of at least
one-third of Association members, in writing, not later than ten
business days before the date of meeting. The Board will include proposals of Association members into the of General Assembly agenda.
If the President upon proposal of at least one-third of Association members does not convene the Extraordinary General Assembly, the members have right to convene the Extraordinary
General Assembly by themselves.
5.2
Board of Association
5.2.1 The Board of Association has nine members who are:
-
President;
-
two Vice-Presidents;
-
Heads of sections;
-
member of the Board.
5.2.2 Period of office of the Board is three years.
5.2.3 The Board will held its first session not later than ten business
days from the date of General Assembly and elect two VicePresidents and Heads of sections.
5.2.4 On behalf of Association acts the President or by him in writing
empowered a Board member.
5.3
Control Commission
5.3.1 Control Commission has three members who are:
-
Chairman;
-
two members.
5.3.2 The Control Commission will hold its first session not later than
ten business days from the date of General Assembly and elect
a Chairman.
5.3.4 On behalf of Control Commission acts its Chairman or by
him/her empowered member.
6
Membership in Association
6.1
Regular member of Association can become:
-
legal entity or physical person registered according to the
21
Commercial or Trade Act on the territory of Slovakia, developing activity in the field of cable distribution systems, which
is not simultaneously a member of other organisation with
similar purposes;
6.2
6.3
-
municipality;
-
other physical person permanently residing at the territory of
Slovakia.
Associate member of Association can become:
-
legal entity or physical person developing activity in the field
of cable distribution systems which is a member of other organisation with similar purpose or which is active out of the
territory of Slovakia;
-
other physical person permanently residing out of the territory of Slovakia.
Honorary member of the Association can become:
-
6.4
legal entity or physical entity which extraordinary contributed
to activity and development of the Association. The title
Honorary Member is awarded upon the proposal of the
Board by the General Assembly. The honorary member
keeps as title the name of the original function executed before being awarded the honorary member completed of the
attribute “Honorary”. The Honorary Member has the right to
participate in the work of the SAKT Board with advisory
vote. Honorary member does not pay membership fees.
Member of Association and Associated Member of the Association cannot be the legal entity in which a certain person being a
member of other organization on the territory of Slovakia with
similar orientation has a majority share on voting rights because
of having interest in the company, the company shares or according to the Statute the decisive position in such legal entity to
which the majority of voting rights is attached (controlled legal
entity).
A member of the Association cannot be also the person which
has in the controlled legal entity being the member of other similar organization on the territory of Slovakia with similar orientation the position shown in the preceding sentence (controlling
legal entity).
22
The shown ban over membership applies adequately to the
physical entities.
6.5
The Board decides on admission of member by two-thirds
majority of present members.
6.6
The membership expires:
-
by voluntary drop out;
-
if the membership fee is not paid even after repeated notice
within 30 days;
-
The Board decides about the expel of member by the twothird its members
The expelled member can appeal Control Commission. The appeal against the decision of the Board has no post pounding effect.
The appeal of the expelled member is decided by the General
Assembly by majority of present members.
7
Rights of Members
a) take part in activities of Association;
b) elect and be elected to Association bodies (applies on
physical persons-regular members or their deputies only);
c) be continuously informed about activities of the Board of
Association;
d) use the databank with gathered information about cable distribution systems;
e) use logo of Association according to principles stipulated in
article 10.
f) ask SAKT for legal aid in case of lawsuits resulting from the
relation with organizations on collective administration of
copyrights concerning determination of justification. The
member has the right for compensation of costs connected
with this legal aid up to the amount of fee approved by the
General Assembly
In the year of becoming a member, only an adequate part of
annual fee in the amount of 1/12 of annual membership fee
is paid for every month until the end of the year, from the
month following after the month of admission.
23
8
Duties of Members
a) membership in Association binds the members to observe
legislative measures resulting from acts, edicts, technical
standards and regulations of the Slovak Republic;
b) support interests of Association;
d) comply with resolutions of Association;
e) submit to the secretariat of SAKT, before end of February of
the current year, the filled out questionnaire with member’s
data, including the information about number of subscribers
st
to the date of 31 December of the previous year (if the
member acts as a system operator);
d) pay membership fees in prescribed amount and dates.
9
Funds and Management
9.1
Sources of Funds
9.1.1 Sources of funds are:
- membership fees of members;
- grants, gifts and subsidies from persons and organisations;
- income from the own economic activity.
9.1.2 Annual membership fee consists of basic fee and variable fee
depending on the number of subscribers being provided by the
retransmission services. Members not providing retransmission
services pay the basic fee only.
The General Assembly approves the sum of basic and variable
fees and their modifications. The total sum of the annual fee of
an individual member cannot exceed EUR 4000.
In the year in which the person becomes a member, he pays
only a pro rata annual membership fee, starting on the month
following the month in which he became a member.
9.1.3 Legal entity controlled by another legal entity being regular
member of SAKT (see also Clause 6.4 of this Constitution) pays
the annual membership fee only whereby the basic fee is paid in
full amount. The total amount of the variable fee of controlled
entity and annual membership fee of controlling entity cannot
exceed EUR 4000.
9.1.4 Annual membership fees are paid in the first quarter of a calendar year on the basis of invoice or other equivalent document to
24
the account of Association with the financial institution, i.e.
within 14 days from the date in which such document was received, except of the variable fee which is paid in April of the
current year.
If a member – a network operator – does not perform his information obligation according to the Article 8 letter (d) of this Constitution, he will receive an invoice with the sum as in the previous year, but increased by 10 percents.
Annual membership fees higher than EUR 830 and lower than
EUR 1660 can be paid in two instalments in the amount of 1/2
of annual membership fee on the basis of invoice, i.e. within 14
days from the date in which such document was received.
Annual membership fees equal or higher than EUR 1660 can be
paid in four instalments in the amount of 1/4 of annual membership fee on the basis of invoice, i.e. within 14 days from the date
in which such document was received.
9.1.5 In expiration of membership the membership fees are not paid
back.
9.2
Management
9.2.1 Management is executed on the basis of the approved budget.
9.2.2 The disposal of funds have only the persons entrusted by the
Board. The disposal of sum EUR 1660 has only the President at
presence of another Board's member.
9.2.3 Extraordinary variable fee is preferentially determined for payment of costs for legal aid to members of the Association in
case of lawsuits with organizations on collective administration
of copyrights according to Article 7 letter (f).
This fee is kept on separate account and it is accounted separately.
The amount of compensation of costs for services related to legal representation to individual members of the Association is
decided by the SAKT Board by absolute majority of all members.
Another use of funds kept on this separate account is decided
by the SAKT General Assembly upon the proposal of the Board.
10
Use of the Association name and logo
a) It is required to use the logo on all documents of Associa25
tion, publications, invitation cards, marketing and representation materials of Association. On all of them, if the situation permits, it should by placed on the front page in a colour version.
b) All Association members have right to use the Association
name and logo in their marketing and representing materials
upon approval by the Association Board under observation
of the following principles:
ba)
the name of Association can be used only in its full
wording "Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie";
bb) the Association logo can be used in the colour version
or in the black and white version in the prescribed
shape which is accessible to all members in the private part of Association's WEB site (www.sakt.sk). It is
prohibited to use the logo painted by hand or otherwise deformed;
bc) it is not permitted to incorporate any part of the logo
into another logo and vice versa;
bd) it is not permitted to use the name and the logo for
their sake or by any other manner which could damage the reputation of Association.
c) If the Association logo is used simultaneously with another
logo (e.g. of a company), or with more logos at the same
time, its size is to be at least the same as the size of the
second used logo or of other logos.
11
Cessation
11.1 The Association ceases by:
-
voluntary dissolution on the basis of decision made by the
two-thirds majority of the present at the General Assembly
with possibility of written form;
-
decision about dissolution of Association issued by the competent State board.
11.2 The property settlement of the ceased Association is regulated
by § 13 Act No. 83/1990 Coll. as amended.
Approved by the substitutive General Assembly of SAKT in Žilina on
th
26 March 2014.
26
Zápis ochrannej známky SAKT a zásady
používania loga a názvu
1. Zápis ochrannej známky SAKT do registra vykonal Úrad priemyselného vlastníctva SR dňa 15.1.2002 pod č. 197866. Registrácia
bola oznámená vo Vestníku ÚPV č. 4/2002 zo dňa 4.4.2002. Pôvodná doba platnosti ochrannej známky bola 10 rokov. Táto doba
bola v máji 2010 predĺžená do 9.5.2020.
2. Registrácia bola vykonaná pre názov Asociácie a pre čierno-biele
prevedenie loga, čím sú chránené všetky odtiene. V praxi však
SAKT používa odtieň čistej modrej (R=0, B=254, G=0).
3. Ochranná známka bola zapísaná pre nasledujúce predmety podnikania (v zmysle Niceskej kvalifikácie, spolu s príslušným číslom
triedy):
Trieda
Zoznam k príslušnej triede
41
vzdelávanie v oblasti káblových a bezdrôtových telekomunikácií,
organizovanie a vedenie školení, seminárov, konferencií
a kongresov z oblasti káblových a bezdrôtových telekomunikácií,
vydávanie kníh, ročeniek, časopisov a zborníkov z oblasti káblových a bezdrôtových telekomunikácií
42
získavanie a poskytovanie informácií z oblasti káblových
a bezdrôtových telekomunikácií; vytváranie webových stránok
4. Logo je nutné používať na všetkých publikáciách, pozvánkach,
marketingových a reprezentačných materiáloch SAKT. Ak to situácia umožňuje, má byť umiestnené na titulnej strane vo svojom farebnom prevedení (modrá).
5. Všetci členovia SAKT sú oprávnení vo svojich marketingových a
reprezentačných materiáloch používať názov a logo SAKT po
predchádzajúcom schválení predsedníctvom SAKT pri dodržaní
nasledujúcich zásad:
a) názov SAKT je možné použiť iba v jeho plnom znení „Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie“,
b) logo SAKT je možné použiť vo farebnej aj čiernobielej verzii v
predpísanom tvare, ktorý je prístupný všetkým členom v privátnej časti WEB sídla SAKT (www.sakt.sk). Ručne kreslené
alebo inak deformované logo nie je povolené používať,
c) žiadna z častí loga nesmie byť zapracovaná do iného loga,
27
ani opačne,
d) logo a názov nesmú byť používané samoúčelne alebo iným
spôsobom, ktorý by mohol poškodiť meno SAKT.
6. Ak je logo SAKT používané súčasne s iným logom (napr. firemným), prípadne viacerými logami súčasne, jeho veľkosť musí
byť najmenej taká, ako veľkosť druhého použitého loga alebo
ostatných.
28
Predsedníctvo SAKT
Ing. Otto Verbich, PhD. - prezident
Ing. Otto Verbich, PhD. bol vyše 20 rokov odborným
riaditeľom pre výskum vo VUKI a.s. Bratislava. Po
Gymnáziu v Přerove vyštudoval odbor Telekomunikácie na FE VUT v Brne. Ašpirantúru v odbore Elektrotechnológia absolvoval na FE SVŠT v Bratislave.
V rokoch 1990-91 absolvoval študijný pobyt na Tokijskej technickej univerzite na pozvanie tamojšej Katedry elektroniky.
V rokoch 1992 a 1993 absolvoval študijné pobyty v Bellových laboratóriách v Atlante a New Jersey v USA, v marci 1993 bol zvolený za
aktívneho člena Newyorskej akadémie vied. Je členom vedeckej rady
dekana FEI STU v Bratislave, viceprezidentom Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, zastupoval roky ČSFR, neskôr SR v IEC v TC 46
a 89, je predsedom Technickej komisie č. 54 pri SÚTN. Má vyše 70
odborných publikácií v tuzemsku i v zahraničí, je vlastníkom a spoluvlastníkom 15 patentov, väčšinu z oblasti koaxiálnych a optických
káblov. Za prezidenta SAKT bol zvolený v rokoch 2009 a 2012.
[email protected]
Ing. Dušan Šimka - viceprezident za
samosprávu
Vysokoškolské
štúdium
ukončil
v roku 1985
v Bratislave na Vysokej škole ekonomickej – Fakulta
ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (v súčasnosti je to Fakulta manažmentu). Po ukončení štúdia
nastúpil pracovať na ekonomický odbor NCHZ (Novácke chemické závody). V roku 1990 bol zvolený za predsedu MsNV
v Novákoch. V novembri 1990 bol zvolený za primátora mesta Nováky. Do tejto funkcie bol už po šiesty raz zvolený v decembri 2010. Za
podpredsedu SAKT bol zvolený v roku 1995. Túto funkciu vykonáva aj
v súčasnosti. Bol iniciátorom prvého vlastného mestského televízneho
vysielania v Slovenskej republike, ktoré začalo v Novákoch dňa
15.3.1991.
[email protected]
29
JUDr. Ivan Husár - viceprezident a vedúci
legislatívnej sekcie
Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2002 na
Právnickej fakulte UPJŠ Košice, kde v pokračujúcom
štúdiu v roku 2004 obhájil rigoróznu prácu. Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient
a v roku 2006 úspešne absolvoval advokátske skúšky. Od ukončenia štúdia sa venuje problematike autorského práva
a právam súvisiacich s autorským právom.
[email protected]
Ing. Juraj Oravec - vedúci technickej sekcie
Vysokoškolské štúdium ukončil na Elektrotechnickej
fakulte ČVUT v Prahe v roku 1975 v odbore oznamovacia elektrotechnika, špecializácia videofrekvenčná technika. V roku 1975 nastúpil do práce do Leteckých opravovní Banská Bystrica, kde pracoval
ako vývojový pracovník. Od roku 1977 je zamestnaný vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici, postupne v
divíziách, resp. sekciách zaoberajúcich sa rádiokomunikačnou technikou. Počas pôsobenia vo VÚS sa špecializoval na problematiku
spracovania a distribúcie TV a rozhlasových signálov najmä prostredníctvom televíznych káblových rozvodov a na problematiku frekvenčného plánovania. V súčasnosti zastáva funkciu vedúceho divízie rádiokomunikácií. Je tiež členom SCTE, Fóra pre komunikačné komunikácie (CTF) v SR a členom Technickej komisie TK 80 „Rádiokomunikácie“ pri SÚTN. Je spoluautorom STN 36 7211 “Spoločný príjem a
rozvod televíznych a rozhlasových signálov” a autorom takmer 60
článkov uverejnených v odborných časopisoch a v zborníkoch z konferencií a seminárov.
[email protected]
30
Mgr. Štefan Potočňák - vedúci programovej
sekcie
Vysokoškolské štúdium ukončil na Filmovej a televíznej fakulte Akademie muzických umění v Prahe
v roku 1984 v odbore filmového a televízneho strihu.
Do roku 1989 pracoval ako fotograf „na voľnej nohe“.
Po roku 1989 pôsobil postupne ako externý režisér
publicistických programov v Slovenskej televízii
a nezávislý producent reklamných programov. V roku 1993 sa stal
zakladateľom a spolumajiteľom lokálnej televíznej stanice Tatra Temex TV v Prešove, kde pôsobil až do roku 1998. Ako spoluautor sa
zúčastnil viacerých projektov na podporu rozvoja lokálneho vysielania.
V roku 1995 bol zvolený za predsedu programovej sekcie SSKT.
V roku 1996 sa zúčastnil študijného pobytu v USA (Washington – U.S.
Information Agency). V roku 1996 sa stal zakladateľom a spolumajiteľom spoločnosti Kabel Media s.r.o., ktorá prevádzkuje špecializovaný
televízny kanál TELEPRIOR a od roku 2009 aj stredoeurópsky multimediálny portál www.teleprior.eu.
[email protected]
Ing. Ľubomír Šimko - vedúci sekcie výrobcov
a dodávateľov zariadení a sekcie investorov,
realizátorov a prevádzkovateľov sietí
Vysokoškolské štúdium ukončil na Elektrotechnickej
fakulte SVŠT v Bratislave v roku 1974 v odbore
Elektrotechnológia. V roku 1974 nastúpil na odbornú
stáž do Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave
so zameraním na optoelektroniku. Od roku 1976 sa venoval vývoju a
výrobe polovodičových materiálov GaAs, GaP a InSb v Závodoch
SNP v Žiari nad Hronom. Od roku 1990 zastáva riadiace funkcie v
súkromných spoločnostiach s účasťou zahraničných investorov
pôsobiacich v oblasti výstavby a prevádzky TKR a elektronických
médií (1995 - 2000 Kabel Plus, a.s. Banská Bystrica, 2000 - 2001
Kabel Plus Východné Slovensko, a.s., 2002 - 2007 AZTV, s.r.o.). V
roku 2002 založil Pohronskú TV spoločnosť, s.r.o., ktorej je
konateľom.
[email protected]
31
RNDr. Pavel Hornáček - člen
Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1956 na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave, kde v pokračujúcom štúdiu v r. 1969 obhájil rigoróznu prácu.
Postupne pracoval v podnikoch: Jáchymovské doly,
n.p., Železorudné bane, n.p., Slovenské magnezitové
závody, š.p. Je členom predstavenstva v Stavebnom
bytovom družstve I. Košice, kde má okrem iného
patronát nad televíznym káblovým rozvodom družstva. V rokoch 2002
až 2005 pracoval v kontrolnej komisii SAKT, od roku 2006 je členom
predsedníctva.
[email protected]
Ing. Vlastimil Lakatoš - člen
Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2004 na
Technickej univerzite v Košiciach. Následne absolvoval 4-ročný pracovno-študijný pobyt vo Veľkej
Británii, ktorý ukončil získaním renomovaných jazykových certifikátov na Univerzite v Cambridge - Certificate of Advanced English (CAE), Business English Certificate Preliminary (BEC Preliminary) a
Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). Od roku 2009
pracuje ako manažér IPTV pre spoločnosť ANTIK Telecom, v rámci
ktorej v tom istom roku spoluzakladal Tango Digitálnu Televíziu - jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich digitálnych televíznych služieb
na slovenskom trhu. V roku 2011 stál taktiež pri zrode programovej
televíznej služby TV Piánko.
[email protected]
Ing. Jarmila Pavleová – člen
Vysokoškolské štúdium ukončila na SVŠT v Bratislave. Do roku 2000 pracovala ako vedúca pracovníčka na úseku investícií a životného prostredia. Od
Roku 2000 pôsobila vo funkcii predsedkyne predstavenstva a riaditeľky Bytového družstva v Trenčianskych Tepliciach. V súčasnosti pracuje ako podpredseda predstavenstva Bytového družstva a konateľ firmy DTR, s.r.o. v Trenčianskych Tepliciach, ktorá sa zaoberá
retransmisiou. V predchádzajúcom volebnom období bola členkou
kontrolnej komisie SAKT. Členom SAKT je od roku 2001.
[email protected]
32
Kontrolná komisia SAKT
Ing. Viliam Letavay - predseda
Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1984 na Elektrotechnickej fakulte SVŠT Bratislava, odbor technická kybernetika. Od roku 1984 do roku 1992 pracoval
v oblasti technológie a výroby na rôznych postoch
v Tesle Prievidza. V roku 1992 bol spoluzakladateľom spoločnosti VFtech, spol. s r.o. Prievidza. V tejto
spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou elektroniky, pôsobí aj
v súčasnosti. Od roku 2000 je súdnym znalcom pre odbor elektrotechnika.
[email protected]
Ján Andrek - člen
Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú ukončil
v r. 1977 v Košiciach. Do roku 1990 pracoval
v podniku Kovoslužba Košice ako televízny technik.
Od roku 1992 sa zaoberá výstavbou a rekonštrukciami TKR na sídliskách v Košiciach a zároveň robí
správcu TV káblových rozvodov pre SBD I Košice. Je
dlhoročným členom SAKT. Od r. 2006 pracuje v jej
kontrolnej komisii.
[email protected]
Ing. Peter Babic - člen
Vysokoškolské štúdium ukončil na Elektrotechnickej
fakulte SVŠT v Bratislave v roku 1990 v odbore
Elektrotechnológia, špecializácia technológia silnoprúdových zariadení. V roku 1990 nastúpil do firmy
Elteco Žilina, kde pracoval ako vývojový pracovník
pre transformátory zálohových zdrojov. V roku 1991
založil vlastnú firmu na servis elektroniky, hlavne televíznych prijímačov, ktorú prevádzkuje dodnes. Od roku 1992 začal paralelne poskytovať služby spojené so servisom a montážou televíznych káblových rozvodov a tiež s prevádzkovaním viacerých KDS. V roku 1998
začal medzi prvými prevádzku optickej siete, ktorá prepojuje mesto
Bytča s piatimi mestskými časťami v dĺžke 25 km.
[email protected]
33
Zoznam členov SAKT
(stav k 1.6.2014)
A. FIRMY:
3o media, s.r.o.
027 32 Habovka č. 266
Tel/fax: 041/5395206 e-mail: [email protected]
ALFEUS, s.r.o.
Juraja Závodského 154/489, 010 04 Žilina
Tel.: 041/2727888
e-mail: [email protected]
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Tel: 055/3012345 Fax: 055/6234401
e-mail: [email protected]
ARTOS, a.s.
Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: 044/3240222 Fax: 44/3214400 e-mail: [email protected]
ATS Slovakia, s.r.o.
Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica
Tel/fax: 0905/622 354 e-mail: [email protected]
BENET, s.r.o.
Nám SNP 974/28, 972 71 Nováky
Tel: 046/5461251 Fax: 046/5461156
e-mail: [email protected]
B&H Media Group s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 0908/946 396
e-mail: [email protected]
BitCompTV s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
Tel: 0940/410 236
e-mail: [email protected]
BSS, s.r.o.
Závodná 459, 027 43 Nižná
Tel/fax: 043/5382500 e-mail: [email protected]
BYTENERG spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
Tel/fax: 057/7321588 e-mail: [email protected]
34
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 586/43, 987 01 Poltár
Tel/fax: 047/4223535 e-mail: [email protected]
Bytové družstvo Bánovce n/Bebravou
Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce n/B.
Tel: 038/7609615 Fax: 038/7605441 e-mail: [email protected]
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Puškinova 18, 075 01 Trebišov 1
Tel: 056/6680117 Fax: 056/6680102
e-mail: [email protected]
Cabel net, s.r.o.
Poľná 9, 930 11 Topoľníky
Tel: 0908/748 633 e-mail: [email protected]
CARISMA, spol. s r.o.
Družstevná 1, 941 31 Dvory n/Žitavou
Tel: 035/644 740 e-mail: [email protected]
Citicom, s.r.o.
Ľ. Ondrejova 21/II, 971 01 Prievidza
Tel: 0907/201 297 e-mail: [email protected]
CondorNet, s.r.o.
Kováčska 1, 080 01 Prešov
Tel: 0910/484 444 e-mail: [email protected]
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Tel: 02/3233 4142 e-mail: [email protected]
Drahoslav Černušák – GMC Elektronik
Koperníkova 15, 920 01 Hlohovec
Tel: 0902/639 635 e-mail: [email protected]
Družstvo BELSAT
SNP 362/63, 067 81 Belá nad Cirochou
Tel: 0915/935 903 e-mail: [email protected]
DSI data, s.r.o.
A. Bernoláka 377/7, 029 01 Námestovo
Tel: 043/2388010 Fax: 043/2388011 e-mail: [email protected]
DTR, s.r.o.
SNP 63, 914 51 Trenčianske Teplice
Tel: 032/6552136 e-mail: [email protected]
35
ELECTRIS spol. s r.o.
Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 048/4163642 Fax: 048/4163653 e-mail: [email protected]
ELTRON, s.r.o.
Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 0905/618 703 e-mail: [email protected]
EM - KOM, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Tel: 0944/350 905 e-mail: [email protected]
e-NET, s.r.o.
Lichnerova 35, 903 01 Senec
Tel: 02/2020 2020 e-mail: [email protected]
JEZCOM s.r.o.
Zimná 446/68, 059 01 Spišská Belá
Tel: 0903/061 550 e-mail: [email protected]
GeCOM, s.r.o.
Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce
Tel: 0905/502 187 e-mail: [email protected]
GOLEM TECH, s.r.o.
Družstevná 21, 919 43 Cífer
Tel: 0908/110 888 e-mail: [email protected]
HOLKATEL, spol. s r.o.
Školská 6, 908 51 Holíč
Tel: 034/6684743 e-mail: [email protected]
HOMAYER TV s.r.o.
Brezová 29, 974 05 Banská Bystrica
Tel/fax: 045/5454917 e-mail: [email protected]
I. HEIZER - MINI SERVIS, s.r.o.
930 13 Horné Mýto č. 110
Tel: 031/5581236 Fax: 031/5581120
e-mail: [email protected]
INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.
Kostolná 1, 962 63 Pliešovce
Tel: 0907/229 567 e-mail: [email protected]
36
Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS
Štúrova 24, 060 01 Kežmarok
Tel/fax: 052/4523656 e-mail: [email protected]
Ing. Miroslav Maco – MULTICHANNEL
Strážovská 48, 922 02 Krakovany
Tel: 0907/778 915 e-mail: [email protected]
Ing. Peter Babic - Servis TV prijímačov
Radlinského 101/14, 014 01 Bytča 1
Tel: 041/5523448 e-mail: [email protected]
ISPER, s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
Tel: 0902/532 985 e-mail: [email protected]
Ján Sopúch – PROMA elektronik
Chudovská ul. 34, 027 21 Žaškov
Tel: 0905/314 997 e-mail: [email protected]
KABEL - KLUKNAVA s.r.o.
053 51 Kluknava č. 177
Tel: 053/4473232 Fax: 053/4473209
e-mail: [email protected]
Kabelko, s.r.o.
Dlhý rad 1595/22, 085 01 Bardejov
Tel: 0915/766 744 e-mail: [email protected]
Kabel TV Močenok, s.r.o.
Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
Tel: 037/6552313 e-mail: [email protected]
KABELOVKA, spol. s r.o.
065 45 Plavnica 121
Tel: 052/4283881 Fax: 052/4283882
e-mail: [email protected]
KATELSTAV, s.r.o.
M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
Tel/fax: 033/7781102 e-mail: [email protected]
Káblová televízia Komjatice s.r.o.
Nádražná 97, 941 06 Komjatice
Tel: 035/6591231 e-mail: [email protected]
37
Káblová televízia - Bánov s.r.o.
Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Tel/fax: 035/66571142 e-mail: [email protected]
Kalná KTR, s.r.o.
ČA 55, 935 32 Kalná n/Hr.
Tel: 0907/042 862 e-mail: [email protected]
Kinet Inštal s.r.o.
Novackého 37, 971 01 Prievidza
Tel: 0905/619 125 e-mail: [email protected]
KOREX networks, s.r.o.
Fučíkova 371, 087 01 Giraltovce
Tel: 041/5555231 e-mail: [email protected]
K T R, s.r.o.
Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ
Tel: 0918/361 653 e-mail: [email protected]
Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.
Ul. T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
Tel: 032/6516951 e-mail: [email protected]
Laštek s.r.o.
914 43 Omšenie č. 330
Tel: 032/6597229 e-mail: [email protected]
MadNet, s.r.o.
Kúpeľná 3318, 932 91 Veľký Meder
Tel: 031/5916616 e-mail: [email protected]
MAXIT, s.r.o.
Hlavná 108, 972 26 Nitrianske Rudno
Tel: 0948/202 339 e-mail: [email protected]
MsBP Servis, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov
Tel: 042/4651710 Fax: 042/4651748
e-mail: [email protected]
MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
Tel: 056/6782437 Fax: 056/6782714 e-mail: [email protected]
Nelson Services, s.r.o.
013 13 Konská č. 338
Tel: 0910/929 692 e-mail: [email protected]
38
NITRANET, s.r.o.
Čajkovského 38, 949 01 Nitra 1
Tel: 0903/270 102 e-mail: [email protected]
Normann Engineering, s.r.o.
Haburská 49/C, 821 01 Bratislava 2
Tel: 02/44634740 Fax: 02/44634745
e-mail: [email protected]
Norttel s.r.o.
Nám. gen. Štefánika 6/531, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 0911/999 889
e-mail: [email protected]
Novo dubnická dražobná s.r.o.
Mierové nám. 29/26, 018 51 Nová Dubnica
Tel: 0911/330 931 e-mail: [email protected]
Obecný podnik Terchová, s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
Tel: 041/5695138 Fax: 041/5695310 e-mail: [email protected]
OBEC SAT s.r.o.
Kochanovce č. 207, 066 01 Humenné
Tel: 0905/180 919 e-mail: [email protected]
Okresné stavebné bytové družstvo
Ťačevská ul. 1660, 085 01 Bardejov
Tel: 054/4868622 e-mail: [email protected]
Okresné stavebné bytové družstvo
Gočárova 252, 022 47 Čadca
Tel: 041/4333389 e-mail: [email protected]
Okresné stavebné bytové družstvo
Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota
Tel: 047/5603401 e-mail: [email protected]
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Tel: 0905/014 060 e-mail: [email protected]
OZAREA – news, spol. s r.o.
Nám. A. H. Škultétyho 3, 990 01 Veľký Krtíš
Tel/fax: 047/4824744 e-mail: [email protected]
P e r f e c t s akciová spoločnosť
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
Tel: 031/5526697 e-mail: [email protected]
39
PO-MA, spol. s r.o.
Antolská 33, 969 01 Banská Štiavnica
Tel: 045/6921945 Fax: 045/6921946
e-mail: [email protected]
PS Kábel, spol. s r.o.
900 68 Plavecký Štvrtok č. 172
Tel/fax: 034/7793593 e-mail: [email protected]
RegioTV, s.r.o.
Popradská 12, 040 01 Košice
Tel: 0907/505 210 e-mail: [email protected]
Róbert HUSZTI
980 33 Hajnáčka č. 470
Tel: 047/5692202 e-mail: [email protected]
Róbert Svetlík - SK Company
966 61 Hodruša – Hámre č. 296
Tel/fax: 045/6844419 e-mail: [email protected]
Roman Gašpierik s.r.o.
013 18 Lietava 297
Tel: 0905/342 439 e-mail: [email protected]
SATRO s.r.o.
Polianky 9, 844 37 Bratislava 42
Tel: 02/64283093 Fax: 02/64283107
e-mail: [email protected]
SEVENET, s.r.o.
Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Tel: 0905/532 213 e-mail: [email protected]
SINET CTV s.r.o.
Kukučínova 4250, 058 01 Poprad
Tel: 052/7723 776 e-mail: [email protected]
Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1
Tel: 02/58827290 e-mail: [email protected]
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
Tel: 054/7522250 e-mail: [email protected]
SORTEC ELEKTRONIC s.r.o.
Iljušinova 2, 851 01 Bratislava 5
Tel: 02/68204050 e-mail: [email protected]
40
Správa káblových rozvodov, s.r.o.
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Tel/fax: 038/7496959 e-mail: [email protected]
Stavebné bytové družstvo Fiľakovo
Kalinčiakova 8, 986 01 Fiľakovo
Tel: 047/4382109 Fax: 047/4381480
e-mail: [email protected]
Stavebné bytové družstvo I. Košice
Vojenská 14, 040 01 Košice 1
Tel/fax: 055/6254020 e-mail: [email protected]
Správcovské bytové družstvo IV. Košice
Levočská 3, 040 12 Košice 12
Tel: 055/7881021 Fax: 055/6743493
e-mail: [email protected]
Stavebné bytové družstvo Lučenec
Š. Moyzesa 47, 984 82 Lučenec
Tel: 047/4331006 Fax: 047/4333160
e-mail: [email protected]
STASTEL, s.r.o.
Zakvášov 1518/52-16, 017 01 Považská Bystrica
Tel/fax: 042/4361944 e-mail: [email protected]
STRIŠOVSKÝ Slavomír
SNP 331, 055 62 Prakovce
Tel: 053/4874828 e-mail: slavostr@pobox.sk
SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
Tel: 0905/663 755 e-mail: info@swan.sk
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné
Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné
Tel: 057/7888250 Fax: 057/7750278
e-mail: tkr.humenne@stonline.sk
TELESERVIS, s.r.o.
Lachova 37, 851 03 Bratislava 5
Tel: 02/4921 4222 Fax: 02/4921 4219
gombik.pavol@stonline.sk
e-mail:
TERMOBYT R, spol. s r.o.
906 38 Rohožník č. 406
Tel/fax: 034/6588126 e-mail: termobytr@stonline.sk
41
TESATEL, s.r.o.
Závodie 394, 010 01 Žilina
Tel: 041/700 1531, 0905/897 777
e-mail: lcierny@tesatel.sk
T.F.M., spol. s r.o.
Klčové 2088, 915 01 Nové Mesto n/Váhom
Tel: 032/7717698 e-mail: zuzana@tfm.sk
Tom Horn Entertainment družstvo
Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava 3
Tel: 02/4124 7220 Fax: 02/4445 4588
horyna@meracrest.com
e-mail:
TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
Tel/fax: 031/5553898 e-mail: nmsptv@gmail.com,
ts.kovats1@gmail.com
TV-SKV s.r.o.
Strojárska 1832/93, 069 01 Snina
Tel: 057/7622250 e-mail: skv1@skv1.sk
TV Štrba, s.r.o.
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Tel: 052/7781461 Fax: 052/7781460
e-mail: strba@strba.sk
VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o.
023 56 Makov č. 60
Tel: 041/4364218 Fax: 041/4364220
VUKI a. s.
Rybničná 38, 831 07 Bratislava 36
Tel: 0906/063 104 Fax: 02/4488 2927
e-mail: sulova@vuki.sk
VÚS, n. o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 048/4324111, 4324116 Fax: 048/4324124 e-mail: vus@vus.sk
WESTCOM, s.r.o.
Keltská 930/68, 851 10 Bratislava 59
Tel: 0905/270 869 e-mail: hudoba@westcom.sk
Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.
Nám. slobody 560, 020 01 Púchov
Tel/fax: 042/4632852 e-mail: zmtkv@puchov.sk
42
B. MESTSKÉ A OBECNÉ ÚRADY:
Mestský úrad Nováky
Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
Tel: 046/5461234 Fax: 046/5461219
e-mail: primator@novaky.sk
Obec Bijacovce - OÚ
053 06 Bijacovce č. 7
Tel: 053/4542286 Fax: 053/4699054
e-mail: obecbijacovce@stonline.sk
Obec Bolešov - OÚ
018 53 Bolešov č. 78
Tel: 042/4493134 Fax:042/4493225
e-mail: obecbolesov@stonline.sk
Obec Hermanovce - OÚ
082 35 Hermanovce č. 59
Tel/fax: 051/4594293 e-mail: hermanovce@zoznam.sk
Obec Holumnica - OÚ
059 94 Holumnica č. 32
Tel/fax: 052/4588122 e-mail: obecholumnica@neton.sk
Obec Ihľany - OÚ
059 94 Ihľany č. 94
Tel: 052/4589692 Fax: 052/4589622
e-mail: ihlany@stonline.sk
Obec Košické Oľšany - OÚ
Košické Oľšany 118, 044 42 Rozhanovce
Tel: 055/6950230 Fax: 055/7290141
e-mail: obec_kosicke_olsany@stonline.sk
Obec Nižná - OÚ
Nová Doba 506, 027 43 Nižná
Tel: 043/5381231 e-mail: ocunizna@stonline.sk
Obec Pribylina - OÚ
032 42 Pribylina č. 384
Tel: 044/528012 Fax: 044/5293210
Obec Prietrž - OÚ
906 11 Prietrž č. 126
Tel: 034/6548613 Fax: 034/6548614
e-mail: obecprietrz@senicanet.sk
43
e-mail: oupribyl@lm.psg.sk
Obec Skalka n/Váhom - OÚ
Skala 103, 913 31 Skalka n/Váhom
Tel: 032/6584409 Fax: 032/6584408
e-mail: uctaren.skalka@gmail.sk
Obec Šuňava - OÚ
Trojičné nám. 255/3, 059 39 Šuňava
Tel: 052/7791515 e-mail: obecsunava@stonline.sk
Obec Vrbovce
906 06 Vrbovce č. 42
Tel: 034/6283211 e-mail: vrbovce.urad@vrbovce.skIndividuálni
C. INDIVIDUÁLNI ČLENOVIA
ANDREK Ján
Stropkovská 7, 040 11 Košice
Tel: 055/6421389
e-mail: janandrek@vychod.net
HORNÁČEK Pavel, RNDr.
Ul. Československej armády 6, 040 01 Košice
e-mail: pdhornacek@netkosice.sk
HUSÁR Ivan, JUDr.
Vojenská 14, 040 01 Košice
Tel: 055/6251269
e-mail: judr.husar@gmail.com
LETAVAY Viliam, Ing.
J. Francisciho 21, 971 01 Prievidza
Tel: 046/542 3885
e-mail: viliam.letavay@vftech.sk
POTOČŇÁK Štefan, Mgr.
Sládkovičova 19, 080 01 Prešov
Tel.: 0948/037 848
e-mail: teleprior@teleprior.eu
ŠIMKO Ľubomír, Ing.
Prestavlky 219, 966 01 Hliník nad Hronom
e-mail: simko.lubomir@gmail.com
44
Plán činnosti sekcií SAKT na rok 2014
Aktivity členov združenia sú rozdelené do piatich sekcií. Sú to:
•
•
•
•
•
sekcia technická,
sekcia legislatívna,
sekcia programová,
sekcia výrobcov a dodávateľov zariadení,
sekcia investorov, realizátorov a prevádzkovateľov sietí.
Sekcia technická
• spolupracovať pri tvorbe stanovísk k legislatívnym a technickým
predpisom, súvisiacich s oblasťou elektronických komunikácií,
a k technickým otázkam dohôd s vysielateľmi
Termín: priebežne
• podieľať sa na príprave Jarného seminára SAKT 2014
Termín: apríl 2014
• podieľať sa na prezentácii CATV News 2014
Termín: jún 2014
• podieľať sa na príprave kongresu Káblová televízia 2014
Termín: november 2014
• udržiavať WEB stránku SAKT
Termín: priebežne
Sekcia legislatívna
• zúčastňovať sa rokovaní s vysielateľmi ohľadom spoplatnenia HD
programov a príprava stanovísk a podkladov k uvedenej problematike
Termín: priebežne
• zúčastňovať sa rokovaní s vysielateľmi ohľadom spoplatnenia nelineárnych služieb (archív) a pripravovať stanoviská a podklady
k uvedenej problematike
Termín : marec a jún 2013
45
• v prípade novelizácie zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom zabezpečiť účasť SAKT
v pracovnej skupine na MK SR
Termín: priebežne
• podieľať sa na príprave valného zhromaždenia SAKT a príprave
ročenky SAKT
Termín: marec a jún 2014
• zabezpečovať komunikáciu s organizáciami kolektívnej správy
práv na základe mechanizmu zakotvenom v zmluve o spoločnom
výbere odmien za všetky organizácie kolektívnej správy prostredníctvom SOZY
Termín : priebežne
• spolupracovať pri právnej a zmluvnej problematike ostatných sekcií
Termín : priebežne
Sekcia programová
• poskytovať samospráve a ďalším subjektom informácie o možnostiach využitia IKT v prospech rozvoja vidieka
Termín: priebežne
Sekcia výrobcov a dodávateľov zariadení
• podľa potreby zabezpečiť konzultácie o kompatibilite prvkov KDS
pre členov SAKT
Termín: priebežne
Sekcia investorov, realizátorov a prevádzkovateľov sietí
• zhromažďovať aktuálne informácie a publikovať ich na WEB stránke SAKT
Termín: priebežne
• rokovať s komerčnými vysielateľmi, resp. s ich zástupcami, v záujme dosiahnutia čo najlepších podmienok pre členov SAKT
Termín: priebežne
46
K niektorým aktuálnym otázkam
týkajúcich sa činnosti členov SAKT
JUDr. Ivan Husár
vedúci legislatívnej sekcie a viceprezident SAKT
I.
Aktuálne požiadavky organizácie kolektívnej správy práv
SAPA
Začiatkom roku 2014 sa na SAKT obrátila Slovenská asociácia
producentov v audiovízii (SAPA) s požiadavkou na stretnutie za účelom prerokovania úhrady odmien za používania audiovizuálnych diel
káblovou retransmisiou. Ministerstvo kultúry SR uvedenej organizácii
kolektívnej správy totiž koncom roku 2013 udelilo oprávnenie
č. 1/2013 na výkon kolektívnej správy práv k audiovizuálnym dielam
formou káblovej retransmisie. V tejto oblasti doteraz SAPA oprávnenie
na výkon kolektívnej správy nemala.
Na uvedenú požiadavku SAKT reagovalo tak, že členovia SAKT
uzatvorili hromadné licenčné zmluvy okrem iného aj s organizáciou
kolektívnej správy LITA, autorskou spoločnosťou so sídlom na ul.
Mozartova 9, Bratislava. Uvedená organizácia kolektívnej správy má
takisto udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy v odbore káblovej retransmisie audiovizuálnych diel. Nakoľko členovia SAKT uhrádzajú platby za používanie audiovizuálnych diel formou káblovej retransmisie uvedenej organizácii kolektívnej správy, sme toho názoru,
že všetky majetkové práva majú členovia SAKT vo vzťahu
k používaniu audiovizuálnych diel káblovou retransmisiou vysporiadané. Na uplatňovania prípadných nárokov sme preto SAPU odkázali na
LITU .
Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame členom SAKT, aby
v prípade požiadavky SAPA na uhrádzanie odmien za používania
audiovizuálnych diel káblovou retransmisiou odpovedali tejto organizácii kolektívnej správy vyššie uvedeným spôsobom s dodatkom, že
prípadné rokovanie o uvedenej problematike zastrešuje za členskú
základňu SAKT.
47
II.
Spoplatňovanie HD programov vysielateľov
Koncom roka 2013 a v priebehu roka 2014 bola SAKT oslovená
TV JOJ a TV Markíza s požiadavkou na spoplatnenie ich vysielania v
HD formáte.
Vo vzťahu k tejto problematike je potrebné uviesť, že vysielatelia majú v zmysle ust. § 68 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z.z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
v aktuálnom znení (ďalej aj AZ) nárok požadovať od prevádzkovateľov
káblovej retransmisie odmenu za káblovú retransmisiu vysielania.
Uvedený nárok je teda z hľadiska platného práva nespochybniteľný.
V tejto súvislosti prezentovalo SAKT uvedeným vysielateľom
predbežne také stanovisko, že ich nárok na spoplatnenie nepopierame a ani sa mu nebránime, ale požadujeme, aby:
a)
b)
odmena vysielateľom za káblovú retransmisiu ich HD programov bola identická pre všetkých prevádzkovateľov káblovej
televízie a k spoplatneniu došlo k rovnakému vopred dohodnutému dňu,
vysielatelia zabezpečili, aby HD programy nemohli byť zaradené do bezplatných balíkov programov a zabezpečili znemožnenie šírenia HD programov zo strany operátorov nelegálnym spôsobom.
Ohľadom uvedenej problematiky sa vedú intenzívne rokovania,
o výsledku ktorých Vás bude SAKT obratom po ich ukončení informovať. V tejto súvislosti však treba zdôrazniť, že ak by sa na členov
SAKT obrátili vyššie uvedení vysielateľa s požiadavkou na uzavretie
licenčnej zmluvy upravujúcej podmienky káblovej retransmisie ich HD
vysielania, odporúčame členom SAKT odpovedať uvedeným vysielateľom tak, že uvedenú problematiku rieši SAKT a k ukončeniu rokovaní zatiaľ nedošlo, a preto zatiaľ návrh licenčnej zmluvy nepodpíšete.
III.
Spoplatnenie tzv. nelineárnych služieb ( archívu )
Spolu s požiadavkou na spoplatnenie HD vysielania sa na
SAKT obrátila TV Joj a Markíza aj s požiadavkou na spoplatnenie tzv.
nelineárnych služieb (archívu ich vysielania). Jedným zo základných
48
problémov v súvislosti s uvedenou požiadavkou je samotná definícia
pojmu archívu, nakoľko existuje množstvo služieb, ktoré podľa názoru
SAKT za archív nie je možné považovať. Je preto potrebné pojmy
zadefinovať a rozlišovať medzi timeshiftingom, pause TV, PVR, startover TV a samotným archívom.
Súčasne je sporné, či vôbec existuje právny nárok na spoplatnenie týchto nelineárnych služieb. Koncový abonent totiž v prípade
týchto nelineárnych služieb v konečnom dôsledku využíva iba jeho
právo vyhotoviť si rozmnoženinu vysielania s poukazom na ust. § 24
ods. 1 Autorského zákona v spojení s ust. § 71 ods. 2 Autorského
zákona. Za uvedenú legálnu možnosť vyhotovenia rozmnoženiny
majú vysielatelia právo požadovať právo na náhradu odmeny – ide
teda o ich remuneračné právo s tým, že odmena sa vyberá od výrobcov alebo dovozcov nenahratých nosičov, reprografických a iných
technických zariadení na vyhotovovanie rozmnoženín tým spôsobom,
že je obsiahnutá v cene takéhoto zariadenia, ktorú následne uvedení
výrobcovia alebo dovozcovia odvádzajú organizáciám kolektívnej
správy (SOZA, LITA a iné ).
Súčasne je ale potrebné uviesť, že ohľadom výkladu AZ vo
vzťahu k otázke spoplatnenia nelineárnych služieb zatiaľ neexistuje
žiadne rozhodnutie súdu a v prípade, ak by mimosúdne rokovania
zlyhali, neostane iná možnosť, ako počkať na takéto prvé - prielomové rozhodnutie a podľa jeho obsahu prijať definitívny prístup
k navrhovanému spoplatneniu týchto činností.
Zatiaľ sa k tejto veci takisto vedú mimosúdne rokovania,
o výsledku ktorých bude SAKT svojich členov po ich ukončení obratom informovať. V tejto súvislosti takisto platí, že SAKT svojím členom
neodporúča počas týchto rokovaní uzatvárať akékoľvek zmluvy týkajúce sa tejto problematiky a vysielateľov odkázať za účelom riešenia
tejto veci na SAKT.
49
Nové služby v káblovej televízii
Ing. Vlastimil Lakatoš
ANTIK Telecom s.r.o. Košice
Vývoj technológií sa výrazným spôsobom prejavuje aj v oblasti
káblovej digitálnej televízie. To, čo bolo doteraz výsostnou výsadou
osobných počítačov, sa migruje aj na televízne obrazovky a postupne
sa vytráca rozdiel mediálnych funkcionalít medzi zariadeniami používanými na poskytovanie káblovej televízie (settopboxy) a zariadeniami
používanými v oblasti IT pre domáce účely (desktopy, laptopy, tablety
či smartfóny).
Navyše, aj zvyšujúce sa nároky užívateľov televíznych služieb
nútia hardvérové a softvérové vývojové skupiny k produkcii stále kvalitnejších a výkonnejších chipsetov, či k vývoju stále sofistikovanejšieho firmvéru, čo vo vzájomnej kombinácii vedie k novým službám, ktoré
sa ešte pred krátkym časom zdali absolútne nepredstaviteľné.
Distribučné platformy sa rozširujú na najmasovejšiu káblovú
sieť – internet. Z tohto dôvodu dochádza k výraznému nárastu tzv.
OTT služieb (Over-the-Top), ktoré umožňujú distribúciu lineárnych či
nelineárnych služieb až ku konečnému zákazníkovi bez ohľadu na
jeho poskytovateľa.
Paradoxne veľkosť tejto siete, jej neohraničenosť a široká dostupnosť donedávna bránili jej veľkému rozmachu – lepšie povedané,
boli to legislatívne podmienky, ktoré na rozdiel od verejného internetu
majú svoje geografické obmedzenia v rámci jednotlivých krajín.
Avšak pri správnej kombinácii DRM (Digital Rights Managemnet
- správa digitálnych práv, limitujúca zneužívanie dodávaného obsahu)
a GeoFilteringu (obmedzenie používanie obsahu cez internet prostredníctvom IP rozsahu pre konkrétnu krajinu) sa verejná internetová
sieť ako masívny káblový a bezkáblový distribučný systém s určitosťou stane v blízkej budúcnosti hlavným médiom na šírenie televízneho vysielania, či už v online alebo offline prevedení.
S vývojom nových typov multimediálnych zariadení – smart ott
settopboxy, smart televízory, tablety, smartfóny, mediálne prehrávače,
či moderné hracie konzoly, sa šírenie televízneho vysielania tak, ako
ho poznáme dnes prostredníctvom OTT platformy, môže dostať
k niekoľkonásobne väčšiemu množstvo užívateľov a zároveň sa do50
stane na miesta, kde donedávna bolo sledovanie televízie absolútne
nepredstaviteľné (prechádzka v lese, rybačka s priateľmi, futbalový
zápas atď.)
Typickým príkladom štandardnej OTT platformy sú na našom
trhu mobilné aplikácie Antik TV GO, Smart TV settopbox či zariadenie TangoKľúč (TV Anywhere), výrobcom ktorých je slovenská
spoločnosť Antik Technology.
Antik TV GO
Antik TV GO je mediálna aplikácia poskytujúca interaktívne televízne služby prostredníctvom internetu (minimálna odporúčaná prenosová rýchlosť internetu je 1 Mbit/s).
Prináša možnosť:
• sledovania živého vysielania veľkého množstva televíznych
a rozhlasových kanálov,
• sledovania širokého výberu archivovaných relácií na vybraných televíznych kanáloch,
• prehliadania programového sprievodcu na všetkých dostupných kanáloch až na dobu 14 dní.
na týchto zariadeniach:
• tablety s operačným systémom iOS, Android a Windows 8,
• smartfóny s operačným systémom iOS, Android a Windows
Phone 8,
• osobné počítače s operačným systémom Windows 8.
51
Minimálne požiadavky na operačný systém
Operačný Systém
(OS)
Zariadenie
Podporovaná verzia
OS
iOS
Tablet (min. iPad 1
a vyššie)
min. iOS 6
a vyššie
iOS
Smartfón ( min.iPhone
4 a vyššie))
min. iOS 6
a vyššie
Android
Tablet
min. 4.0
a vyššie
Android
Smartfón
min. 3.0
a vyššie
Windows
Tablet
min. 8.1
a vyššie
Windows Phone
Smartfón
min. 8.0
a vyššie
Smart TV settop box
Zariadenie umožňujúce distribúciu lineárnych televíznych kanálov prostredníctvom verejnej internetovej siete s podmienkou minimálnej rýchlosti internetu aspoň 2 Mbit/s, umožňujúce využívanie drvivej
väčšiny nových televíznych služieb, ktoré sú popísané nižšie, ako
napr. archív, EPG, Nahrávanie, DLNA, BitTorrent Move, Mediálny
prehrávač a ďalšie mediálne aplikácie ako TV Sme, YouTube, či MeToo.
TangoKľúč (TV Anywhere) – Sledovanie TV na PC, tablete
a mobile
Zariadenie, ktoré v kombinácii s niektorými typmi IPTV settopboxov dokáže strímovať (posielať) vybrané televízne kanály vo formáte, ktorý je priechodný cez verejnú internetovú sieť s možnosťou ich
sledovania na mobilných zariadeniach – tablet, smarfón, PC. Nespor-
52
nou výhodou tohto zariadenia je sledovanie domácich televíznych
balíkov aj mimo svojho domáceho miesta.
Všetky spomínané OTT služby sa postupne stávajú štandardnou súčasťou najmodernejších zariadení – multimediálnych centier či
televíznych prijímačov, čo je následkom neustále sa zvyšujúcich požiadaviek zákazníkov pre All-in one zariadenia.
Archív
Umožňuje tzv. „offline“ sledovanie televíznych relácií už odvysielaných prostredníctvom klasickej lineárnej televízie. Toto riešenie
pracuje na báze nPVR (network Personal Video Recording), čo je
moderným prevedením štandardného nahrávania – PVR (Personal
Video Recording). Hlavný rozdiel však spočíva v umiestnení nahrávacieho média. Pri štandardnom nahrávaní je nahrávací disk umiestnený
priamo v zariadení užívateľa, zatiaľ čo pri archíve nPVR je nahrávanie
centralizované s umiestnením veľkého počtu nahrávacích serverov na
strane poskytovateľa služieb. V kombinácii s modernými strímovacími
technológiami to dotvára kompletný produkt.
Archív je zákazníckou službou, kde zákazník má možnosť sledovať nahrané relácie vo svojom zvolenom čase bez potreby prispôsobovať sa pevne stanovenému programovému rozpisu, ktorý je
v kompetencii samotných televíznych spoločností. Umožňuje archivovanú reláciu pozastaviť - pauznúť, pretočiť, zastaviť, či použiť funkciu
RePlay – opätovne spustenie nahratej relácie od začiatku. Zákazníkom teda poskytuje absolútnu voľnosť a flexibilitu pri sledovaní televízie, čo je hlavnou výhodou oproti klasickému vysielaniu.
Množstvo archivovaných kanálov a počet nahrávaných dní pre
jednotlivý kanál je výlučne v kompetencii poskytovateľa televíznej
služby, čo pri tak významnej službe dáva zákazníkovi lepšiu možnosť
porovnať si konkurenčné ponuky jednotlivých televíznych operátorov.
Usporiadanie relácií v archíve môže byť vykonané podľa voľby
53
operátora v závislosti od metadát (metadáta – informácie o relácii ako
napr. titulný obrázok, obsah relácie, réžie, scenár atď.), ktorými operátor disponuje.
Za najatraktívnejšie pre zákazníka sa považuje:
1.
Triedenie archívu podľa žánru – nahraté relácie sú usporiadané podľa žánru relácie (filmy, seriály, hudba atď.). Tento spôsob
triedenia pripomína ponuku „digitálnej videopožičovne“, čím sa
v kombinácii s titulnými obrázkami nahratých relácií stáva veľmi
atraktívnou a prehľadnou službou pre zákazníka, navyše
s možnosťou vyhľadávania požadovanej relácie
2.
Triedenie archívu podľa kanálu – nahraté relácie sú zoradené
chronologicky v rámci ponuky konkrétneho televízneho kanálu
54
Zastav/Pretoč/Pusti Znova (TimeShift)
Slovo Timeshift pochádza z anglického termínu, ktorý
v preklade znamená „posun v čase“. Pri tejto technológii televízneho
vysielania k posunu v čase naozaj dochádza, a to spôsobom, pri ktorom stlačením jedného tlačidla na diaľkovom ovládači (väčšinou
označené ako TimeShift alebo Pause) živé vysielanie pozastavíme,
spravíme si pauzu (cigareta, káva, toaleta, telefonát) a následne po
návrate dopozeráme sledovanú reláciu od času, v ktorom sme sledovanie prerušili.
Funkcia Zastav/Pretoč/Pusti Znova je odnožou nahrávania, ktoré sa aktivuje po zatlačení vyššie opísaného tlačidla. Takéto nahrávanie sa realizuje buď na lokálne nahrávacie médium - externého alebo
interného charakteru, alebo v prípade najnovších technológií na centrálne uložené nahrávacie polia. Samozrejmosťou je ovládanie nahratého obsahu (pretáčanie, pauza, zastavenie), avšak pochopiteľne len
v rámci času od spustenia Timeshiftu až po dosiahnutie momentu
„živého“ televízneho vysielania.
Mediálny prehrávač
Mediálny prehrávač sa stal pomerne bežnou súčasťou zariadení pre televízny priemysel. V skratke by sme ho mohli charakterizovať
ako softvér, resp. aplikáciu obsiahnutú v televíznom zariadení, umožňujúcu prehrávanie rôznych druhov mediálnych formátov, či sa to už
týka formátov audia (napr. mp3, AAC, AC3), videa (napr. avi, mkv,
mp4, mov), alebo obrázkov (napr. jpg, gif, png).
Čo však už až také štandardné nie je, je prehrávanie mediálnych súborov so vzdialeným prístupom v rámci jednej siete. Medzi
dva významné štandardy takéhoto charakteru patria:
• Mediálny prehrávač - DLNA (Digital Living Network Alliance)
Štandard, ktorý bol pomenovaný po organizácií, ktorá stanovila
pravidlá pre zdieľanie obsahu medzi jednotlivými DLNA certifikovanými zariadeniami v rámci jednej domácej siete. Týka sa to zdieľania
obrázkov, hudby, ako aj videa medzi rôznymi zariadeniami, ako sú
settopboxy, televízory, mobilné telefóny, či dokonca už aj niektoré
fotoaparáty a tlačiarne. Pre sieťový transfer DLNA využíva protokol
TCP/IP, Ethernet alebo Wifi.
55
• Mediálny prehrávač - BitTorrent Move
Špeciálna aplikácia na strímovanie mediálnych súborov, ktoré
boli získané prostredníctvom akéhokoľvek bittorrent klienta. Samotný
BitTorrent je protokol na distribúciu obsahu, ktorý využíva "upload"
kapacitu každého užívateľa, ktorý práve v tom čase sťahuje akýkoľvek
iný obsah.
Vyše 160 miliónov užívateľov používajúcich klienta bitTorrent
zaručuje tejto službe dostatočnú atraktivitu a pestrosť obsahu. Výhody
takejto formy sťahovania súborov, však zatienilo používanie bittorrentov na sťahovanie obsahu, na ktorý sa vzťahujú autorské práva.
Avšak certifikované zariadenia obsahujúce aplikáciu BitTorrent
Move slúžia len na strímovanie už stiahnutého obsahu, nie na samotné sťahovanie súborov bez ohľadu na jeho pôvod.
EPG – elektronický sprievodca programami
Pochádza z anglického termínu „Electronic Program Guide“.
Umožňuje zobrazovanie televízneho programu k jednotlivým televíznym kanálom v niektorých prípadoch až na 14 dní dopredu – jeho
samozrejmosťou je jeho pravidelná automatická aktualizácia.
V závislosti od dodávateľa EPG dát obsahuje kompletné informácie
o vysielanej relácií – názov, herecké obsadenie, obsah relácie, réžia,
scenár, prípadne aj samotný obrázok prislúchajúci konkrétnej relácii.
EPG vo väčšine prípadov slúži ako prostriedok na využitie ďalších služieb, a to je hlavne „Plánovanie nahrávania“ či nastavenie
zobrazenia „Pripomienky o začatí požadovanej relácie na inom kanáli“.
Aplikácie Video/Audio
Zhromaždením video alebo audio obsahu v rámci istých mediálnych skupín vznikajú rôzne aplikácie, ktoré je možné implementovať do rôznych zariadení.
Typickými príkladmi takýchto aplikácií na našom trhu sú:
56
YouTube
TV Sme
Hudba na želanie
MeToo
FunRádio
Počasie
57
Broadband ako priorita pre programové
obdobie EÚ 2014 - 2020 na Slovensku
Mgr. Milan Ištván
prezident občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu
(PPP)
Jedným z hlavných tematických cieľov pre začínajúce sedemročné programové obdobie EÚ je aj cieľ číslo dva: Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality.
Pod tento cieľ patria tri investičné priority a hneď prvá z nich (2a) je:
Rozšírenie používania širokopásmového pripojenia a zavedenie vysokorýchlostných sietí a podpora prijatia vznikajúcich technológií a sietí
pre digitálne hospodárstvo. Za ex ante kondicionality pre oblasť informačnej spoločnosti je zodpovedné Ministerstvo financií SR, ktoré
vypracovalo Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych
služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie
(2014 - 2020). Tento strategický dokument, ktorý v apríli 2014 schválila Európska komisia, definuje víziu ďalšieho rozvoja eGovernmentu
na Slovensku do roku 2020. Cieľom je podľa neho realizovať priority
zamerané predovšetkým na rozvoj elektronických služieb pre občanov
a podnikateľov, na podporu reformy verejnej správy, ako aj na zavádzanie širokopásmového internetu.
Partnerská dohoda SR
Vláda SR následne schválila návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 na svojom rokovaní
12. februára 2014. Ide o základný dokument, ktorý definuje, ako sa
budú jednotlivé ciele plniť, prostredníctvom ktorých aktivít, v akých
operačných programoch a s akými finančnými alokáciami. Podľa
Partnerskej dohody sa predpokladajú dva typy investícií do tejto oblasti:
1. Investícia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) - na
zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom v bielych a šedých miestach, vrátane vidieckych oblastí s pripojením nad
30 Mbit/s do roku 2020;
2. Investícia z Európskeho pôdohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (EPFRV) - Podpora projektov tzv. poslednej míle v obciach
58
do 500 obyvateľov s cieľom zvýšenia pokrytia širokopásmovým
internetom (s pripojením nad 30 Mbit/s vo vidieckych oblastiach
do roku 2020);
Investície sa budú realizovať prostredníctvom dvoch operačných programov: Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
(OPII) a Programu rozvoja vidieka (PRV). Riadiacim orgánom OPII
bude Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s tým,
že sprostredkovateľským orgánom (SORO) pre prioritu Informačná
spoločnosť, teda aj broadband, bude Ministerstvo financií SR (sekcia
informatizácie spoločnosti). Riadiacim orgánom PRV bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
OP Integrovaná infraštruktúra
OPII vláda schválila 16. apríla 2014. V kapitole venovanej Investičnej priorite 2a "Rozšírenie používania širokopásmového pripojenia a zavedenie vysokorýchlostných sietí a podpora prijatia
vznikajúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo" sa
uvádza:
"Základným rámcom pre uvažovanie pri zavádzaní a používaní
širokopásmového pripojenia je splnenie cieľa Digitálnej agendy pre
Európu 100 % pokrytia vysokorýchlostným internetom nad 30 Mbit/s
a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie cieľa v oblasti používania
vysokorýchlostného internetu nad 100 Mbit/s. Cieľ 100 Mbit/s nebude
priamo podporený aktivitami v rámci tohto špecifického cieľa, keďže je
reálny predpoklad, že jeho splnenie bude realizované telekomunikačnými operátormi pôsobiacimi na trhu. Oba ciele podporia inováciu
v sieťových technológiách a ponuke nových služieb využívajúcich
vysoké prenosové rýchlosti.
Jednou z aktivít pre zabezpečenie pokrytia širokopásmovým internetom boli opatrenia prioritnej osi 3 Operačného programu Informatizácie spoločnosti (OPIS PO3) smerované na pokrývanie bielych
a šedých miest. Opatrenia tejto prioritnej osi sa však nepodarilo úplne
úspešne zrealizovať (iba v rozsahu prípravy projektovej dokumentácie). Zámerom preto ostáva realizovať tieto aktivity v období 2014 až
2020 spôsobom, pri ktorom bude aktualizovaná pôvodná požiadavka
na pokrytie širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne
1 Mbit/s novou ambicióznejšou požiadavkou rýchlosti minimálne
30 Mbit/s podľa cieľov Digitálnej agendy pre Európu.
59
V tomto kontexte je potrebné sa zamerať na budovanie regionálnych sietí na báze optických káblov, ktoré zabezpečia prepojenie
relatívne dobre rozvinutej chrbticovej siete s lokálnymi prístupovými
sieťami. Prenosová kapacita týchto sietí by mala byť dostatočne široká, a to nielen pre zabezpečenie cieľov do roku 2020, ale tiež pre
bezproblémové využívanie širokopásmového pripojenia v dlhom období. Len v obciach s veľmi nízkym počtom obyvateľov rádovo v desiatkach, ktoré sú veľmi od seba vzdialené, možno uvažovať s alternatívnym riešením rádioreleových spojov kvôli efektívnemu využitiu
finančných zdrojov.
Pre úplné splnenie cieľa širokopásmového pripojenia o rýchlosti
minimálne 30 Mbit/s pre všetkých je vhodné sa pri štátnej podpore
sústrediť na pokrývanie bielych miest, ktorými sú vidiecke a riedko
osídlené oblasti bez dostupnosti takéhoto pripojenia za bežných cenových podmienok. Následnou prioritou sú šedé miesta, v ktorých už
je širokopásmové pripojenie v súčasnosti poskytované, ale nie
v dostatočne konkurenčnom prostredí alebo v uspokojivej kvalite.
Voľba technologickej platformy na budovanie regionálnych sietí
bude založená na princípe technologickej neutrality, pričom budované
siete musia byť schopné zabezpečiť potrebnú kapacitu a rýchlosť na
poskytovanie širokopásmových služieb koncovým zákazníkom. Regionálne siete budované z verejných zdrojov musia byť otvorené všetkým poskytovateľom širokopásmových služieb. Cieľom je motivovanie
komerčných operátorov k dobudovaniu potrebných prístupových sietí."
Investičná priorita 2a bude napĺňaná prostredníctvom realizácie
nasledujúcich aktivít:
A. Koordinácia budovania širokopásmových sietí:
- Analytické práce pre riešenie širokopásmového pripojenia;
- Vytvorenie atlasu pasívnej infraštruktúry.
B. Budovanie regionálnych sietí otvorených pre všetkých
operátorov s technologickou neutralitou s ohľadom na cieľ
100-percentného pokrytia 30 Mbit/s:
- Výstavba národných optických regionálnych sietí;
- Výstavba národných regionálnych sietí založených na rádioreleových spojoch;
- Podpora zriaďovania prístupových sietí;
- Budovanie prístupových sietí v oblastiach zlyhania trhu.
60
Na realizáciu týchto aktivít je v OPII alokovaných zhruba 117
miliónov eur.
Program rozvoja vidieka
PRV vláda schvália 14. mája 2014. Uvádza sa v ňom, že "PRV
bude realizovať dopytové projekty pre budovanie prístupových sietí v
jednotlivých obciach (do 500 obyvateľov), ktoré spadajú do bielych
miest" prostredníctvom opatrenia 7 "Základné služby a obnova dedín
vo vidieckych oblastiach". Predpokladaná finančná alokácia na túto
oblasť je 25 miliónov eur.
Atlas pasívnej infraštruktúry
Vytvorenie Atlasu pasívnej infraštruktúry je podľa OPII "základnou podmienkou pre efektívny manažment a plánovanie sietí". Ako sa
ďalej v OPII uvádza, podľa smernice 2002/21/EC majú národní regulátori právo získať relevantné informácie o umiestnení, kapacite a
dostupnosti rúr a iných prístupových prvkov infraštruktúry. Zámerom
je, aby operátori v tomto smere medzi sebou spolupracovali a táto
spolupráca bola zo strany štátu centrálne koordinovaná. Pri zaznamenávaní mapy existujúcej a plánovanej infraštruktúry je vhodné využiť
existenciu štandardizovaných geografických informácií vznikajúcich
prostredníctvom smernice INSPIRE, ktorej plná implementácia je vyžadovaná do roku 2019. Aby sa čo najviac využili synergické efekty pri
budovaní technických infraštruktúr, bude atlas okrem telekomunikačných vedení (pre mobilné a pevné siete) obsahovať aktuálne údaje
o ďalších vedeniach a zariadeniach technickej infraštruktúry:
dopravných sieťach;
inžinierskych sieťach:
- vodohospodárskych vedeniach a zariadeniach (vodovody a
kanalizácie);
- elektroenergetických zariadeniach;
- plynárenských zariadeniach (plynovody, prípojky, technické
stanice);
- tepelných zariadeniach (rozvody tepla).
Atlas pasívnej infraštruktúry bude podľa OPII prepojený minimálne s informačným systémom katastra nehnuteľností a s registrom
priestorových informácií a tematickými geografickými systémami, ktoré pre zabezpečenie svojej agendy využívajú predmetné údaje.
61
Dátové služby vo vysielaní DRM+
Ing. Marián Felix
Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica
1
Úvod
Už niekoľko desaťročí je známe, že prenos informácií
v digitálnej forme je oproti klasickému analógovému prenosu oveľa
efektívnejší. Aj preto sa v oblasti šírenia multimediálnych služieb
v posledných rokoch úspešne presadzuje digitálne vysielanie, ktoré
nahradzuje pôvodné analógové vysielanie.
V pásme VKV II, v ktorom v súčasnosti ponúkajú služby rozhlasové stanice FM, je jedným z najvážnejších kandidátov na digitalizáciu
systém DRM+. Tento systém ešte nebol v žiadnej krajine nasadený
do trvalej prevádzky, avšak v mnohých štátoch prebiehajú pilotné
projekty tohto vysielania.
Jeden z takýchto projektov prebieha aj na Slovensku. Prevádzkovateľom skúšobného vysielania je spoločnosť Towercom, a. s.,
poskytovateľom obsahu je RTVS. Podľa individuálneho povolenia
vydaného bývalým TÚ SR by toto vysielanie malo trvať do 31.8.2017.
Počas tohto pilotného projektu Výskumný ústav spojov, n. o.
(VÚS) realizoval výskum, ktorý sa zameriaval na pridanú hodnotu
vysielania DRM+, a to na doplnkové služby, ktoré je tento systém
schopný prenášať a ponúkať používateľom popri svojej hlavnej službe – prenose zvuku. Takéto služby sa obvykle nazývajú „dátovými
službami“.
Tento článok má za cieľ opísať dostupné dátové služby vhodné
na prenos pomocou systému DRM+ a informovať o priebehu
a dosiahnutých výsledkoch ich praktického výskumu.
2
Princíp šírenia služieb vo vysielaní DRM+
V systéme DRM+ je možné vysielať 1 až 4 programy. Každý
program môže pozostávať z jednej alebo viacerých služieb. Programy
prenášajúce zvukovú službu (hudbu alebo reč) môžu byť sprevádzané
súvisiacimi dátovými službami. Okrem toho je v rámci DRM+ možné
vysielať aj čisto dátové programy, ktoré sa skladajú výlučne
z dátových služieb.
62
Jednotlivé služby vysielaných programov je možné multiplexovať do 1 až 4 dátových tokov, ktoré sa prenášajú v rámci kanála hlavnej služby vysielania DRM+. Každý dátový tok môže prenášať buď
jednu zvukovú službu, spoločne s ktorou môže byť prenášaná najviac
jedna dátová služba (najčastejšie ide o službu textových správ), alebo
jednu až štyri dátové služby.
Mapovanie zvukových a dátových služieb vysielaných programov do dátových tokov je znázornené na obr. 1.
Obr. 1 – Začlenenie zvukových a dátových služieb do dátových
tokov vysielania DRM+
Celková dátová kapacita vysielaného multiplexu DRM+ sa
v závislosti od parametrov vysielania pohybuje v rozsahu od 35 do
185 kbit/s. To znamená, že v rámci tohto systému je možné prenášať
rôzne druhy dátových služieb v rozsahu od jednoduchých textových
služieb s nízkou bitovou rýchlosťou, až po multimediálne dátové služby, ktoré môžu kapacitne zabrať aj celý multiplex.
63
3
Prehľad potenciálnych dátových služieb vo vysielaní
DRM+
Z hľadiska obsahu dátových aplikácií je vo všeobecnosti možné
uviesť, že jednoduché aplikácie sa spravidla používajú na prenos
dátových služieb priradených k hlavným zvukovým programom, ako
sú napr. správy, informácie o športe, o počasí a pod. Na druhej strane
komplexnejšie služby multimediálneho typu môžu okrem textu prenášať aj obrázky, prípadne videosekvencie v nízkom rozlíšení.
Niektoré dátové služby sú určené špeciálne pre autorádiá, pomocou ktorých informujú o aktuálnej situácii v cestnej doprave
a poskytujú aktualizácie pre integrované navigačné systémy. Tieto
služby sú užitočné tak pre lokálnych a regionálnych, ako aj národných
vysielateľov.
Textové správy DRM (Text Message)
Textové správy DRM sú vždy súčasťou určitého zvukového
programu. Preto aj ich obsah sa obvykle vzťahuje na túto zvukovú
službu (názov aktuálnej piesne, meno jej autora, názov relácie, spravodajské správy atď.). Čas obnovy textovej správy na displeji prijímača je stanovený vysielateľom.
Štruktúra textových správ je definovaná v hlavnej norme, ktorá
špecifikuje vysielanie v tomto systéme – ETSI ES 201 980. Podporované sú všetky celosvetovo rozšírené druhy písiem prostredníctvom
kódovania UTF-8, ktoré na kódovanie jedného znaku využíva od 1 do
4 bajtov. Na jednu správu môže celkovo pripadnúť najviac 128 bajtov.
Z toho dôvodu jednoduchá správa v jazyku založenom na latinke môže obsahovať aj viac ako 100 znakov (najviac však 128), avšak
v čínskom písme len okolo 40 znakov.
Journaline
Journaline je textovo orientovaná informačná služba. Formálne
je definovaná v technickej špecifikácii ETSI TS 102 979. V rámci prenášaného multiplexu môže byť prenášaná ako služba priradená
k danému zvukovému programu alebo ako samostatná aplikácia.
Journaline ponúka užívateľovi informačné témy, resp. ich časti,
z ktorých si interaktívne môže vybrať tie, o ktoré má záujem. Informácie sú ponúkané v podobe nešifrovaných textových stránok, stránok
s tabuľkami, resp. zoznamami, alebo vo forme telegrafických správ.
64
Celkove môže služba obsahovať viac ako 65 000 jednotlivých stránok,
pričom každá z nich môže obsahovať až 4 kilobajty textového obsahu.
Všetky textové informácie sú kódované pomocou UTF-8, aby bolo
možné používať akékoľvek svetové písmo. Informácie môžu byť poskytované paralelne vo viacerých jazykoch.
Pri tejto službe má poslucháč okamžitý interaktívny prístup ku
poskytovaným informáciám, podobne ako pri TV službe teletextu.
Základ informácie je šírený v jednoduchej textovej forme, ktorá môže
byť rozšírená grafickým zobrazením. Journaline používa flexibilné
kódovanie, vďaka ktorému sa v budúcnosti počíta s prenosom multimediálnych prvkov (obrázkov, či video sekvencií), ako aj iných netextových informácií.
Elektronický sprievodca programami (EPG)
Elektronický sprievodca programami (EPG – Electronic Programme Guide) poskytuje poslucháčovi základné informácie
o plánovaných rozhlasových programoch. Obsah tejto služby býva
obvykle zobrazený na obrazovke prijímača, pričom užívateľ môže
pomocou diaľkového ovládača, klávesnice alebo iného vstupného
zariadenia ovládať viaceré jej funkcie, ako napr. navigáciu, prezeranie
obsahu, výber a triedenie programov podľa času vysielania, názvu,
žánru, vysielacieho kanála a pod. EPG je možné využívať aj pri plánovaní nahrávania programov pomocou prijímača DRM alebo iného
digitálneho záznamového zariadenia.
Špecifikácie EPG sú štandardizované v ETSI TS 102 818
(štruktúra XML) a ETSI TS 102 371 (transportný protokol a binárne
kódovanie).
Prenos multimediálnych objektov
Systém DRM+ umožňuje prenášať aj dáta súborov. Podporuje
najmä prenos multimediálnych súborov (Multimedia Object Transfer MOT). Protokol prenosu takýchto dát je definovaný v norme
ETSI EN 301 234.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu prenosu vznikli špecifikácie
konkrétnych multimediálnych objektov, ktoré je vhodné a účelné
v rámci digitálneho rozhlasového vysielania prenášať:
•
postupnosť obrázkov („Slideshow“) – ETSI TS 101 499
•
webové stránky a zvukové súbory – ETSI TS 101 498
65
Kanál dopravných správ
Kanál dopravných správ (TMC – Traffic Message Channel) bol
pôvodne vyvinutý pre rádiový dátový systém vo vysielaní FM
(FM-RDS). Primárne je určený na vysielanie dopravných informácií
v reálnom čase. Jednotlivé dátové správy sa prijímajú a dekódujú
pomocou autorádia alebo navigačného systému so zabudovaným
zariadením na príjem TMC.
V systéme DRM bol pre túto službu vytvorený protokol zapuzdrenia správ TMC, ktorý je definovaný v štandarde ETSI TS 102 668
a umožňuje prenos správ TMC v multiplexe DRM s efektívnou bitovou
rýchlosťou.
Každá správa TMC prenáša tri základné informácie (kódy):
•
kód udalosti,
•
kód miesta jej vzniku,
•
kód rozsahu udalosti (očakávaný čas jej trvania, veľkosť priestoru postihnutého udalosťou a iné podrobnosti).
Služba TPEG
V rámci služby TPEG (Transport Protocol Expert Group) boli definované špecifikácie vysielania multimodálnych dopravných
a cestovných informácií (TTI – Traffic and Travel Information) nezávisle od typu ich používateľa, miesta alebo spôsobu prenosu. To znamená, že ich prenos je možné realizovať pomocou viacerých rôznych
vysielacích technológií, vrátane T-DAB, či DRM.
Služba TPEG pozostáva z dvoch segmentov – segmentu obsahu a segmentu doručenia, ktoré predstavujú komplexný informačný
reťazec využívajúci na prenos dopravných informácií rozhlasové digitálne vysielanie a internet.
Protokoly prenosu správ TPEG sú definované v normách CEN
ISO/TS 18234, resp. CEN ISO/TS 24530.
4
Praktické skúšky vysielania dátových služieb pomocou systému DRM+
Skúšobné vysielanie v systéme DRM+ na Slovensku je realizované pomocou vysielača, ktorý je umiestnený na streche budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave, Mýtna ul. č. 1. Jeho hlavné vysielacie
parametre sú:
66
•
Umiestnenie vysielacej antény:
17E06’50; 48N09’14
•
Nadmorská výška:
153 m
•
Vysielacia frekvencia:
98,9 MHz
•
Maximálny povolený výkon ERP:
100 W
•
Systém zdrojového kódovania:
MPEG-4, HE-AAC v.2
•
Mód robustnosti:
E
•
Modulácia:
16-QAM
•
Kódový pomer:
1/2
•
Výška antény nad terénom:
80 m
•
Polarizácia:
vertikálna
Skúšobné vysielanie DRM+ prebieha denne v čase od 18:00 do
6:00 hod. (mimo uvedeného času vysiela na tej istej frekvencii analógový rozhlas FM).
Celková kapacita dátového toku v rámci vysielania DRM+ je
122,43 kbit/s. V rámci vysielaného multiplexu sa šíri program dvoch
rozhlasových staníc RTVS:
•
Rádio Slovensko (s kapacitou 56,32 kbit/s).
•
Rádio Devín (kapacita 64 kbit/s).
Príprava technológie na vysielanie dátových služieb v systéme
DRM+
Keďže rozhodujúce technologické zariadenia potrebné na vysielanie v systéme DRM+ (obsahový server, modulátor, prijímač) sa ešte
nevyrábajú sériovo, a teda ich dostupnosť je výrazne obmedzená,
bolo nevyhnutné urobiť technický rozbor zariadení, pomocou ktorých
je realizované pilotné vysielanie, aby mohli byť posúdené ich vlastnosti a funkcie z hľadiska ich schopnosti prenášať a reprodukovať dátové
služby a aby bolo možné vybrať vhodnú dátovú službu, ktorá by sa
mohla prenášať v multiplexe DRM+ spoločne s uvedenými zvukovými
službami.
Výrobcom vysielacích zariadení DRM+ je talianska spoločnosť
Telecomunicazioni Elettroniche Milano, prijímaciu technológiu vyvinula
kórejská firma KETI.
Po vykonaní analýzy dostupnej technológie a prieskumu trhu
však bolo zistené, že jediný používaný prijímač na príjem vysielania
DRM+ na Slovensku je schopný spracovať len jedinú dátovú službu 67
textové správy DRM („text message“). Navyše v čase týchto skúšok
nebol na trhu dostupný žiadny prijímač DRM+, ktorý by dokázal spracovať a následne reprodukovať iné dátové služby ako textové správy
DRM. Z toho teda vyplynulo, že pomocou dostupnej technológie bolo
možné reálne odskúšať jedine len túto dátovú službu.
Realizácia skúšobného vysielania dátových služieb v systéme
DRM+
Ako už bolo uvedené, vysielací systém s anténami je umiestnený na budove Slovenského rozhlasu v Bratislave. V tejto budove sa
nachádzajú aj hlavné vysielacie zariadenia – modulátor, koncový stupeň a obsahový server.
Ovládanie vysielača (vrátane obsahového servera) je však realizované diaľkovým spôsobom zo sídla spoločnosti Towercom, a. s.
v Bratislave na Kamzíku pomocou optického spoja. Rovnakým spôsobom je realizovaná aj distribúcia programového obsahu vysielania
z Towercomu do Slovenského rozhlasu. Obsah vysielania je teda
možné pred jeho distribúciou v sídle Towercomu upravovať.
Toto bolo využité aj pri vytvorení dátovej služby a jej začlenení
do vysielacieho reťazca DRM+. Na základe dohody medzi pracovníkmi VÚS a Towercomu bola vytvorená textová správa („text message“) s nasledujúcim obsahom:
„Test digitalneho vysielania v systeme DRM-plus“
Dáta tejto správy boli včlenené do posledných štyroch bajtov
každého logického rámca DRM, ktorý prenáša zvukové dáta programu „Radio Slovensko“.
Metodika overenia šírenia dátových služieb vo vysielaní DRM+
Spôsob overenia šírenia dátových služieb bol založený na určení reálneho pokrytia územia signálom DRM+ (t. j. vysielanými zvukovými službami i dátovou službou „text message“). Toto pokrytie bolo
najprv stanovené pomocou výpočtu a potom bolo overené reálnym
meraním v teréne.
Pokrytie územia bolo vypočítané pre hodnotu úrovne minimálnej
intenzity elektromagnetického poľa 49 dBµV/m vo výške 10 m nad
terénom. Pri tejto hodnote je zaručená dostatočná úroveň signálu na
vstupe prijímača pre vonkajší prenosný príjem v pásme FM, pri ktorom
je prijímacia anténa umiestnená vo výške 1,5 m nad zemou. Výpočet
68
bol vykonaný s uvažovaním vplyvu 15 najviac rušiacich vysielačov
a polarizačnej diskriminácie 10 dB. Takto vypočítané pokrytie je zobrazené na obr. 2.
Na meranie pokrytia územia signálom DRM+ sa použil merací
voz vybavený meracími zariadeniami. Prútová prijímacia anténa (monopól) s dĺžkou cca 76 cm (štvrtina vlnovej dĺžky prijímaného signálu)
a s protiváhou bola pripevnená k strešnému nosiču vozidla. Prijímaný
signál z antény sa cez rozbočovač privádzal na vstup spektrálneho
analyzátora (kvôli presnejšiemu meraniu jeho úrovne) a na vstup prijímača DRM+, pomocou ktorého sa subjektívne hodnotila kvalita príjmu.
Prijímač DRM+ pozostával zo softvéru a z vonkajšej vf časti,
ktorá obsahovala anténový vstup a rozhrania RS-232, resp. USB,
pomocou ktorých sa pripájala k notebooku, na ktorom bol softvér nainštalovaný.
Meranie sa uskutočnilo v stojacom vozidle v celkovo 28 meracích bodoch (meracích miestach), ktoré sú pre lepšiu názornosť vyznačené aj na obr. 2. V každom bode bola nameraná a zaznamenaná
hodnota úrovne intenzity elektromagnetického poľa, ktorá sa porovnala s vypočítanou hodnotou pre výšku 1,5 m nad úrovňou terénu, t. j.
približne vo výške strechy automobilu, na ktorej bola upevnená prijímacia anténa. V každom meracom bode sa pomocou pripojeného
prijímača DRM+ subjektívne posúdila kvalita prijímaného zvukového
signálu, ako aj kvalita prijímanej dátovej služby, ktorá sa klasifikovala
(známkovala) podľa stupnice: 1 – zlá kvalita príjmu, 2 – príjem
s občasnými krátkymi výpadkami, 3 – vysoká kvalita príjmu.
Výsledky meraní sa zaznamenávali do tabuľky a tiež aj do mapy, aby tak vznikol ucelený prehľad o skutočnom pokrytí územia skúmanými službami.
69
Legenda:
územie pokryté signálom DRM+ bez rušenia
územie pokryté signálom DRM+ s rušením v rozsahu od 0 dB do
3 dB
územie pokryté signálom DRM+ s rušením v rozsahu od 3 dB do
6 dB
územie pokryté signálom DRM+ s rušením väčším ako 6 dB
Obr. 2 – Vypočítané pokrytie územia zvukovými aj dátovými službami DRM+ s vyznačením meracích miest
70
Výsledky praktických skúšok a ich vyhodnotenie
Kompletné výsledky merania sú uvedené v protokole z merania,
ktorý vytvorili pracovníci sekcie skúšobníctva a metrológie VÚS. Subjektívne posúdenie kvality zvukových a dátových služieb v jednotlivých
meracích bodoch (miestach) je prehľadne znázornené na mape zobrazenej na obr. 3.
Hodnotenie príjmu zvukových a dátových služieb v jednotlivých meracích
miestach:
vysoká kvalita príjmu (známka 3)
príjem s občasnými krátkymi výpadkami (známka 2)
zlá kvalita príjmu (známka 1)
Obr. 3 - Subjektívne posúdenie kvality zvukovej a dátovej služby
DRM+
71
Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že meracie body (miesta),
v ktorých kvalita zvukovej a dátovej služby bola hodnotená ako vysoká
(známka 3), ležia približne v oblastiach, ktoré boli pomocou výpočtu
označené ako pokryté (porovnaj obr. 2 a obr. 3).
Možno teda konštatovať, že použité metódy výpočtu a merania
pokrytia boli správne a možno ich použiť aj pri výpočte, resp. meraní
pokrytia signálov iných digitálnychvysielacích systémov.
5
Záver
Systém DRM+ predstavuje oproti systému FM vysokú pridanú
hodnotu, a to najmä v oblasti efektívneho využívania frekvenčného
spektra a rozsahu ponúkaných služieb. V oblasti kvality zvuku sa minimálne vyrovná vysielaniu FM.
Testovaná dátová služba textové správy DRM („test message“)
je využiteľná predovšetkým na poskytovanie rôznych informácií (vrátane informácií verejného záujmu) širokým vrstvám obyvateľstva, nakoľko poskytuje najjednoduchší a najrýchlejší spôsob prenosu krátkych správ od poskytovateľa k používateľovi. Keďže táto služba sa
prenáša v rámci zvukového programu vysielania DRM+, dostupná je
všade tam, kde je možný príjem zvukovej služby.
Použitá literatúra:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
ETSI ES 201 980 V3.1.1: Digital Radio Mondiale (DRM); System
Specification, 2009-08
ETSI TS 102 371 V1.3.1: Digital Audio Broadcasting (DAB);
Digital Radio Mondiale (DRM); Transportation and Binary Encoding Specification for Electronic Programme Guide (EPG), 200807
ETSI TS 102 668 V1.1.1: Digital Radio Mondiale (DRM); DRMTMC (Traffic Message Channel), 2009-04
Recommendation ITU-R BS.1660-5: Technical basis for planning
of terrestrial digital sound broadcasting in the VHF band; Broadcasting service (sound), 12/2011
Recommendation ITU-R BS.1114-7: Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers
in the frequency range 30-3000 MHz; Broadcasting service
(sound), 12/2011
Digital radio mondiale (drm) – A broadcaster’s guide; Version
1.1; DRM Consortium, 1st June 2010
72
Fakty o káblovej televízii na Slovensku
1. Počet obyvateľov SR (k 30.9.2013):
5 415 459
2
2. Počet hospodáriacich domácnosti SR :
1
cca 1 900 000
4. Počet členov SAKT (k 1.6.2014):
- z toho operátorov sietí
120
86
3
5. Vývoj počtu abonentov v priebehu rokov 1994 – 2013 :
Ukazovateľ
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Počet registrácií retransmisie celkom
Počet domácností pripojených na KDS [tis.]
Počet domácností pripojených na MMDS,
MVDS, ETV4 [tis.]
25
57
77
91
105
121
-
350
460
550
579
618
-
-
-
-
37
52
Σ domácností [tis.]
-
350
460
550
616
670
Ukazovateľ
2000
2001
2002
2003
2004
Počet registrácií retransmisie celkom
Počet domácností
pripojených na KDS [tis.]
Počet domácností
pripojených na MMDS,
MVDS, ETV4 a iné pevné
telekom. siete [tis.]
Retransmisia
prostred. mobilných
operátorov [tis.]
118
112
120
128
132
659, 3
602,4
626,1
648.3
684,5
71,5
61,9
58,4
81,7
81,7
-
-
-
-
-
730,8
664,3
684,5
730
766,2
Σ domácností [tis.]
1
Zdroj: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=80311
„Hospodáriacu domácnosť” tvoria osoby, ktoré spoločne bývajú v jednom byte, ale
súčasne aj spoločne hospodária; rozlišujú sa ešte domácnosti „bytové“ a „cenzovné“.
Pre počty platí: „byt. domác. < hosp. domác. < cenz. domác.“.
3
Zdroj:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&I
D=954
2
73
Ukazovateľ
2005
2006
2007
2008
2009
Počet registrácií
retransmisie celkom
Počet domácností
pripojených na KDS [tis.]
Počet domácností
pripojených na MMDS,
MVDS, ETV4 a iné pevné
telekom. siete [tis.]
Retransmisia
prostred. mobilných
operátorov [tis.]
139
152
167
173
163
666,4
692,1
717,3
760,3
767,4
37,6
41,6
42,5
47,2
58,3
-
1 002
1 210
1 210
1 210
Σ domácností [tis.]
704
1 735,7
1 969,8
2 017,5
2 035,7
Ukazovateľ
2010
2011
2012
2013
Počet registrácií
retransmisie celkom
Počet domácností
pripojených na KDS [tis.]
Počet domácností
pripojených na MMDS,
MVDS, ETV4 a iné pevné
telekom. siete [tis.]
Retransmisia
prostred. mobilných
operátorov [tis.]
168
180
171
173
781
968
725
865
46,8
38,3
307
23
1 210
1 210
1 210
1 210
2 037,8
2 216,3
2 242,1
3 603,4
Σ domácností [tis.]
6. Počet domácností pripojených na STA .......................... cca 350 000
7. Právny rámec televízneho a rozhlasového vysielania a káblovej
retransmisie v SR:
Východiskovými právnymi predpismi Slovenskej republiky zaručujúcimi základné ľudské práva, medzi ktoré patria aj právo na informácie a právo na slobodné vyjadrovanie názorov a myšlienok, sú
Ústava Slovenskej republiky a Listina základných ľudských práv
a slobôd.
Legislatívny rámec pre oblasť elektronických médií sa formoval
postupne od roku 1991 a v súčasnosti ho tvoria najmä:
74
-
-
Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách
v znení neskorších predpisov, ktorý zaviedol európsky legislatívny štandard do oblasti elektronického vysielania aj
v Slovenskej republike (http://www.rvr.sk- Právny rámec –
Slovenská republika)
Zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní)
Pozn.: Týmto zákonom sa čiastočne menia aj nasledujúce zákony:
•
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úpravZákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
•
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
-
-
-
-
-
-
Zákon č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska
Zákon č. 166/1993 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti
rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších
predpisov
Oznámenie MZV SR o uzavretí Európskeho dohovoru
o cezhraničnej televízii č. 168/1998 Z.z.
Oznámenie MZV SR o uzavretí Pozmeňujúceho protokolu
k Európskemu dohovoru o cezhraničnej televízii
č. 345/2002 Z.z.
Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
(http://www.telecom.gov.sk - Elektronické komunikácie - Legislatíva)
Všeobecné povolenie TÚ SR č. VPR 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb
(http://www.teleoff.gov.sk)
Zákon č. 618/2003 Z.z. - autorský zákon
(http://www.culture.gov.sk - Legislatíva - Právne predpisy
v oblasti kultúry)
Zákon č. 652/1998 Z.z. o sťažnostiach
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
75
12. Autorské právo - Kolektívna správa práv
Účelom kolektívnej správy práv je kolektívne uplatňovanie
a kolektívna ochrana majetkových práv autora a majetkových práv
výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa a umožnenie uvedenia
predmetu týchto práv na verejnosti.
V zmysle piatej časti Autorského zákona kolektívnu správu práv
vykonávajú organizácie kolektívnej správy, ktorým MK SR udelilo oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv.
V súčasnosti vykonávajú kolektívnu správu práv v zmysle MK SR
udeleného oprávnenia tieto organizácie:
- SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
k hudobným dielam
- LITA, autorská spoločnosť
- SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
- OZIS, Ochranné združenie interpretov Slovenska
- SAPA, Slovenská asociácia producentov v audiovízii
- AGICOA Europe Slovensko
Prvé štyri organizácie sú združené v Aliancii OKS.
Informácie si môžete vyhľadať na web stránke Ministerstva kultúry
SR http://www.culture.gov.sk/kolektivna-sprava-prav-d3.html,
odkiaľ si môžete stiahnuť oprávnenie príslušnej organizácie kolektívnej správy vo formáte pdf.
76
Globálna ponuka TV programov na
šírenie v TV káblových rozvodoch
členov SAKT
Zoznam TV programov je rozdelený do 11skupín:
V prvej skupine sú programy, kde SAKT zabezpečuje rámcové zmluvy, resp. hromadné súhlasy vysielateľov. Ide o množinu tradične šírených programov, preto sa neuvádzajú ich charakteristiky.
V druhej skupine je zoznam povinne šírených programov v KDS SR.
V tretej skupine je prehľad európskych TV staníc.
Vo štvrtej skupine je informácia o TV staniciach združených v organizácii EBU.
V piatej skupine je prehľad TV programov zastupovaných organizáciami VG Media a Mediengruppe RTL Deutschland.
V šiestej skupine sú TV programy zastupované spoločnosťou Chello
Central Europe.
V siedmej skupine sú TV programy zastupované spoločnosťou HBO
EUROPE.
V ôsmej skupine sú TV programy zastupované spoločnosťou
CHANNELS.
V deviatej skupine sú TV programy zastupované spoločnosťou IFC
media.
V desiatej skupine sú TV programy zastupované spoločnosťou
AXOCOM
V jedenástej skupine sú komerčné TV programy na individuálne
zmluvy operátorov KDS s vysielateľmi.
1. TV programy zabezpečené rámcovými zmluvami SAKT
TV O, DUNA, RTPi, ATV, DW, Sport 5
77
2. Povinne šírené celoplošné programy v SR
Verejnoprávne programy RTVS Jednotka, Dvojka + rádiá, JOJ,
JOJ PLUS, MARKÍZA, DOMA, TA3
3. Prehľad európskych TV staníc
Česká republika
Verejnoprávne:
Komerčné:
Maďarsko
Verejnoprávne:
Komerčné:
Rakúsko
Verejnoprávne:
Nemecko
Verejnoprávne:
Komerčné:
Francúzsko
Verejnoprávne:
ČT 1, ČT 2, ČT 24
NOVA Sport, Sport 1, Sport 5, TV NOE individuálne zmluvy
M 1, M 2
DUNA – súhlas pre SAKT
Film+, MAGYAR ATV – individuálne zmluvy
ORF 1, ORF 2
Deutsche Welle - rámcová zmluva so SAKT
ARD, ZDF, 3SAT, Kinderkanal, ARTE
VG Media - rámcová zmluva so SAKT
(SAT 1, PRO 7, PULS 4, PRIMA TV )
Mediengruppe RTL Deutschland
(RTL, RTL 2, Super RTL, VOX, n-tv)
France 2, 3, 5, France 24, TV5 MONDE individuálne zmluvy
Taliansko
Verejnoprávne:
RAI 1, 2, 3
Chorvátsko
Verejnoprávne:
HRT 1, HRT 2
Slovinsko
Verejnoprávne:
RTV/SLO
78
Španielsko
Verejnoprávne:
RTVE-i, Canal 24h
Portugalsko
Verejnoprávne:
RTPi - rámcová zmluva so SAKT
Grécko
Verejnoprávne:
ERT
4. Európske verejnoprávne TV stanice, združené v organizácii
EBU (European Broadcasting Union), pre rok 2014 zatiaľ nepoverili zastupovaním svojich záujmov koordinátora v zmluvných
záležitostiach.
5. Európske komerčné - prevažne nemecké TV stanice
Organizácia VG Media cez koordinátora:
Kontakt:
Markus Runde
Managing Director
VG Media
Eichhornstrasse 3, D-10785 Berlin
Tel: +49-30 2090 2215 Fax: +49-30 2090 2214
http://www.vgmedia.de
Zastupované programy: SAT1, PRO 7, N24, SPORT1
Organizácia Mediengruppe RTL Deutschland cez koordinátora:
Kontakt:
Dr. Stefan Sporn
General Manager int. Distribution
RTL Television GmbH
Picassoplatz 1, D-50679 Köln
Fax: +49-221 4567 1945
e-mail: stefan.sporn@mediengruppe-rtl.de
Zastupované programy: RTL, RTL2, Super RTL, VOX, N-TV, RTLNitro, RTL-Crime, RTL-Living, Passion, RTL-Interactive, CBC, InfoNetwork
79
6. TV programy zastupované spoločnosťou Chello Central
Europe
MINIMAX (jazyk CZ) – detský tematický kanál, vysiela nenásilné a
výchovné programy 14 hodín denne (6:00-20:00).
MEGAMAX (jazyk CZ) – tematický kanál pre dospievajúcich chlapcov,
obsah Hot Wheels alebo Transformers hovorí za všetko. Vysiela 15
hodín denne (7:00-22:00).
TV PAPRIKA (jazyk CZ) - je tematický televízny program zameraný
na gastronómiu. Vysiela 24 hodín denne.
SPORT 1 (jazyk CZ) - tematický športový program so zameraním
hlavne na futbal a hokej. Vysiela 24 hodín denne.
SPORT 2 (jazyk CZ) – sesterská stanica športového kanálu Sport 1.
Viac prenosov a záznamov, viac športových zážitkov. Vysiela 24 hodín denne.
SPORT 2 HD (jazyk CZ) – program SPORT 2 vo vysokom rozlíšení.
SPORT M (jazyk HU) – iba maďarské športové súťaže (futbal, hokej,
vodné pólo...) s komentármi v maďarčine. Vysiela 24 hodín denne.
SPEKTRUM (jazyk CZ) – tematický kanál zameraný na kvalitné dokumenty. Vysiela 24 hodín denne.
SPEKTRUM HD – program Spektrum vo vysokom rozlíšení.
SPEKTRUM HOME (jazyk CZ) – jediný tematický kanál prinášajúci
konkrétne tipy a rady pre krajší byt, dom a záhradu.
MGM (jazyk CZ) - prináša najlepší výber filmov z videotéky štúdia
Metro-Goldwyn-Mayer a ďalších hollywoodskych štúdií. Vysiela 24
hodín denne.
C8 (jazyk CZ) – výber z programov ôsmich staníc Chello Central Europe (Minimax, Megamax, TV Paprika, Sport 1, Sport 2, Spektrum,
Spektrum Home, MGM). Vysiela 4 hodiny denne (20:00-24:00).
CBS REALITY (jazyk CZ) – inšpirované životom. Prináša unikátne
programy plné neobyčajných situácií. Vysiela 24 hodín denne.
CBS DRAMA (jazyk CZ) – prenesie vás do sveta vášní, emócií a
dramatických príbehov. Vysiela 24 hodín denne.
JIM JAM (jazyk CZ) - program pre deti predškolského veku. Vysiela
24 hodín denne.
80
GINX (jazyk EN) – jediný tematický kanál, ktorý sa venuje len a len
videohrám a všetkému okolo nich. Vysiela 24 hodín denne.
EXTREME SPORTS CHANNEL (české titulky) - je venovaný extrémnym športom a životnému štýlu súčasnej mladej generácie. Vysiela 24
hodín denne.
HISTORY CHANNEL (jazyk CZ) – kanál venovaný programom
o histórii,
faktografickým
aj zábavným
seriálom,
špeciálom
a dokumentom. Vysiela 24 hodín denne.
HISTORY CHANNEL HD (jazyk CZ) – program The History Channel
vo vysokom rozlíšení.
CRIME & INVESTIGATION (jazyk CZ) – skutočné kriminálne prípady.
Príbehy zo života, ktoré sa neraz stali námetom pre kriminálne seriály.
Vysiela 24 hodín denne.
BLOOMBERG (jazyk EN) – spravodajský kanál zameraný na ekonomické a finančné správy z celého sveta. Vysiela 24 hodín denne.
SHORTS TV (jazyk EN) – prvá stanica s vysokým rozlíšením na svete, ktorá sa venuje krátkym filmom. Vysiela 24 hodín denne.
TRACE SPORT STARS (jazyk EN) – jediná zábavná stanica zameraná výhradne na celebrity zo sveta športu. Originálny formát ponúka
jedinečný a osobný prístup ku svetovým hviezdam. Vysiela 24 hodín
denne.
TRACE URBAN (jazyk EN) – hudobná stanica zameraná na R&B
a hip hop. Vysiela 24 hodín denne.
TRACE TROPICAL (jazyk EN) – hudobná stanica zameraná výhradne na hity z tropických oblastí, ponúka videá a hudobné dokumenty z
Latinskej Ameriky, Karibiku a Afriky. Vysiela 24 hodín denne.
TRACE AFRICA (jazyk EN) – hudobná stanica venovaná africkej
hudbe a kultúre. Vysiela 24 hodín denne.
OUTDOOR HD (jazyk EN) – program vo vysokom rozlíšení ponúkajúci programy, ktoré vtiahnu diváka do víru outdoorových dobrodružstiev
(rybárstvo, terénne autá, dobrodružstvá v divočine a iné).
81
Kontakt:
Chello Central Europe, s.r.o.
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Tel: +420-251 081 333
Fax: +420-251 550 509
e-mail: jiri.vavra@chellocentraleurope.com
infocz@chellocentraleurope.com
http://www.chellocentraleurope.com
7. TV programy zastupované spoločnosťou HBO
HBO - je prémiový filmový kanál, vysielaný 24 hodín denne. Programová skladba HBO okrem celovečerných amerických filmov zahŕňa
seriály, filmové magazíny, portréty filmových hviezd, dokumenty
z nakrúcania filmov a zo života Hollywoodu. Ďalej HBO ponúka koncerty hviezd svetovej hudby, filmy českej a slovenskej produkcie
a rodinné programy.
HBO OD – je voľný vstup do filmového a seriálového archívu HBO.
Diváci si sami navodia, čo a koľkokrát chcú sledovať, napr. aj ucelené
rady seriálov, ktoré už dávno z TV obrazovky zmizli.
HBO HD – prvý filmový kanál vo vysokom rozlíšení ponúka okrem
formátu 16:9 aj zvuk Dolby Digital. Dokonalý obraz a zvuk 5.1 ako na
filmovom plátne.
HBO 2 - je naplnený najžiadanejšími filmami, televíznymi seriálmi,
koncertmi a originálnou tvorbou HBO, vrátane dokumentárnych programov zo sveta filmu. Program je v celosti dabovaný, bez reklám.
HBO Comedy - populárne filmy a sitkomy s komediálnou tematikou.
HBO GO – ide o jedinečnú online ponuku programov HBO, ktorú budete mať kedykoľvek po ruke vo vašom počítači, mobile alebo tablete.
Nie je to teda klasický stream televízneho vysielania, ale internetová
verzia „videoknižnice“ (tzv. On Demand služby). Služba HBO GO je
dostupná kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom WiFi, internetového, alebo mobilného pripojenia a umožňuje Vám prístup k bohatej
ponuke filmov, seriálov, dokumentov a relácií z originálnej produkcie
HBO.
Cinemax - snímky z celého sveta, filmové trháky, filmová klasika,
divácke hity z filmových festivalov, kultové filmy a filmy podľa skutočných udalostí.
82
Cinemax 2 – vysielanie programu Cinemax s jednoduchým posunom
24 hodín.
Kontakt:
HBO Europe, s.r.o.
Pavol Bíreš, Sales Executive SK
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
Tel: +420-261 094 44 Fax: +420-261 094 455
Mobil: +421-911 119 989
e-mail: pavol.bires@hbo.cz
http://www.hbo.sk
8. TV programy zastupované spoločnosťou CHANNELS
- V oblasti dokumentárnych a prírodovedných programov:
National Geographic Channel (jazyk CZ) - prináša dokumentárne
programy, ktoré ponúkajú celkom nový pohľad na vedu, techniku,
históriu, divokú prírodu a mnohé ďalšie tematické okruhy. Prostredníctvom sofistikovanej a informatívnej zábavy je výzvou pre divákov, aby
žili so záujmom.
Nat Geo Wild (jazyk CZ) – ponúka najintímnejšie stretnutia s divočinou, od najodľahlejším kútov Zeme cez hrôzyplné hlbiny oceánov až
po chránené parky. Predstavuje život v divokej prírode, zemetrasenia,
hurikány, sopečné činnosti, tsunami či dopady zmien klímy na svetové
ekosystémy a kladie silný dôraz na ochranu životného prostredia a
ekológiu.
NG HD (jazyk CZ) - zobrazuje prírodu a vedu v neuveriteľných detailoch, dych berúcich farbách a s najkvalitnejším zvukom - je to skutočný svet v novom poňatí a celkom nový zážitok pre celú rodinu.
Vysiela vo vysokom rozlíšení, čím sprostredkováva vizuálne ohromujúci pohľad a zážitok.
Nat Geo Wild HD (jazyk CZ) - prostredníctvom vysokého rozlíšenia
obrazu a nanajvýš kvalitných programov prináša neopakovateľné
detailné zábery z najvzdialenejších kútov našej planéty, hĺbky oceánov i z divokého sveta zvierat. Využíva celosvetovo najviac cenené
zbierky dokumentov o prírodnej histórii a ekológii.
- V oblasti programov o cestovaní:
Travel Channel (jazyk CZ) - je inšpiratívny, informatívny a zábavný
program, ktorý pozýva divákov do všetkých kútov našej planéty a
83
ponúka im unikátny, objektívny a ucelený pohľad na cestovanie
a skúsenosti cestovateľov.
Travel Channel HD (jazyk CZ) - je televízny kanál s programom zameraným na cestovanie. Vzdeláva, inšpiruje a baví celú rodinu. Prináša okúzľujúce snímky zo všetkých kútov sveta vo vysokom rozlíšení.
Odlišná programová schéma od Travel Channel SD.
- V oblasti spravodajských programov:
Sky News (jazyk GB) - predstavuje prvé interaktívne spravodajstvo
progresívne svojou formou i prezentáciou, provokatívne vo formáte,
ktorý je atraktívny pre moderného diváka. Profesionálni spravodajcovia oznamujú objektívne a rýchlo najnovšie správy z oblasti obchodu,
financií, politiky, vedy a športu.
- V oblasti detských programov:
Baby TV (jazyk GB, DE) - je určený malým deťom a ich rodičom. Je
ideálnym TV programom na učenie hrou s angličtinou pre najmenších.
Programy vznikajú v spolupráci s poprednými psychológmi. Obraz
detského sveta zvieratiek, číslic, tvarov a farieb je sprevádzaný jednoduchými anglickými výrazmi, ktoré si dieťa ľahko zapamätá a vďaka
ktorým prirodzene vstrebáva intonáciu cudzieho jazyka.
Disney Channel (jazyk CZ) - kladie dôraz na optimizmus, predstavivosť, tvorivosť a rozvoj osobnosti detí a mládeže. Najúspešnejšie
programy - Hannah Montana, High School Musical, Camp Rock, Jonas. Vyznačuje sa vysokou kvalitou obsahu a poskytuje zábavu pre
celú rodinu.
Disney Junior (jazyk GB) - cieli na rozvoj osobnosti detí v predškolskom veku a je výborným začiatkom pre výučbu angličtiny. Formou zábavy učí deti spoznávať farby, tvary a vzory a prináša im jednoduché počty, hádanky a veľa hudby. Predstavuje dobre známe
postavy ako Mickey Mouse, Káčer Donald, Malí Einsteinovovia, Jake
a piráti zo Zeme Nezeme a ďalšie.
- V oblasti erotických programov:
Playboy TV, Private Spice, The Adult Channel (v pôvodnom znení)
84
Kontakt:
Channels, s.r.o.
Klimentská 10, 110 00 Praha 1
Tel / fax: +420-222 733 679
Mobil: +420-739 058 224
e-mail: dobrkovska.lada@channels.cz
http://www.channels.cz
9. TV programy zastupované spoločnosťou IFC media
SLOVAK SPORT TV 1 a SlovakSport.TV3 (jazyk SK) – prináša na
televízne obrazovky najviac slovenského športu a atraktívnych zahraničných podujatí, ako napríklad WTA, Premier League, AHL, Champions Hockey League a ďalšie divácky atraktívne športové podujatia.
AUTO MOTOR a ŠPORT CZ (jazyk CZ) – jediný televízny program
o automobiloch a mobilite. Ponúka automobilovým nadšencom nepretržité správy o technologických novinkách v automobilovom priemysle,
dokumenty a rozhovory o automobiloch a mobilite. Programovú štruktúru dopĺňajú rozsiahle testovania automobilových noviniek, kde sú
detailne hodnotené ich parametre. Televízny program je dostupný v
SD i HD kvalite.
Duck TV - prináša rozprávky plné zábavy pre najmenších televíznych
divákov. S ovečkou Sippi a jej nerozlučným kamarátom ružovým sloníkom Sappim si môžete užívať nekonečnú zábavu na korčuliach.
Hubbi a jeho kamaráti vám ukážu, ako sa doma majstruje. Bez prerušenia reklamou vysielame množstvo ďalších zábavných príbehov
vašich hrdinov 24 hodín denne, 7 dní týždni.
CS Film/CS Dětem (jazyk CZ/SK) KINOSVĚT, HOROR FILM - televízia CS FILM je zameraná na pôvodnú, ale aj súčasnú československú filmovú tvorbu. CS FILM prináša divákom prístup ku klenotom
českej a slovenskej filmovej tvorby.
DELUXE MUSIC (jazyk GB) - hudobný televízny program, ktorý ponúka pestrú škálu hudobných štýlov. Televízny program je dostupný
v SD i HD kvalite.
Dorcel TV (jazyk GB) - je značka, ktorá je spojená so špičkovou kvalitou obsahu pre dospelých. Kanály sú vysielané v SD a HD kvalite, čo
len zvýrazňuje ich kvalitu.
Fashion TV HD (jazyk GB) – obľúbený televízny program o móde.
85
EuroNews (jazyk GB, RUS, HUN) - spravodajský televízny program,
patrí medzi rešpektované svetové spravodajské televízne programy,
ktorý celosvetovo vysiela globálne správy v angličtine, ruštine, maďarčine a v ďalších jazykoch.
Kontakt:
IFC media, s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Tel: +421-949 223 340
e-mail: info@ifcmedia.sk
Zuzana Sokáčová – e-mail: zuzana@ifcmedia.sk
http://www.ifcmedia.sk
10. TV programy zastupované spoločnosťou AXOCOM
FILM+ - moderný filmový kanál, držiteľ prestížneho ocenenia Promax
za TV design. Vysiela filmové hity naprieč všetkými žánrami, festivalové filmy, exkluzívne televízne premiéry českej a slovenskej produkcie.
http://www.filmplus.cz/sk
TheFishing and HuntingChannel - tematický kanál pro nadšencov
rybolovu a lovu, špeciálne reportáže rybárských a loveckých expertov,
exkluzívne televízne premiéry českej a slovenskej produkcie.
http://www.fishingandhunting.cz
Nickelodeon – celosvetovo uznávaný multimediálny televízny kanál
pre deti a rodinu. Deti sú na prvom mieste a je im tiež všetko podriadené. Viac informácií na http://www.nickelodeon.cz.
Nickelodeon HD - poskytuje deťom a celým rodinám ten najlepší
možný pôžitok pri chvíľach strávených pred televíznou obrazovkou.
Deti to chcú tiež v HD.
Nick Jr. - zameraný na predškolské deti. Nick Jr. je ako škôlka
v televízii. Cieľová skupina: deti 2 – 7 rokov.
English Club TV - kombinácia vzdelávacieho a zábavného obsahu
venovaného výučbe anglického jazyka pre všetky úrovne jazykových
znalostí a vekových kategórií. Kanál English Club TV je dostupný aj
v HD kvalite.
http://www.englishclubtv.cz alebo
http://www.facebook.com/pages/English-Club-TV-Česko-a-Slovensko
ComedyCentral Extra – TV kanál s exkluzívnym, kreatívnym a origi86
nálnym obsahom pre tých, ktorí sa radi bavia a pre tých, ktorí sa nechajú radi „nakaziť“ smiechom druhých.
MTV Europe - lifestyle TV, ovplyvňujúca a odrážajúca súčasnú popkultúru prostredníctvom hudby, zábavy a sociálnych aktivít. 500 hodín
premiérového vysielania ročne.
MTV Dance - hudobný kanál špecializovaný na tanečnú hudbu. Vysielanie zahŕňa exkluzívne priame prenosy, najlepší mix od popredných
DJ´s v žánroch klasickej tanečnej a populárnej hudby.
MTV Hits - hudobný kanál, ktorý ide cez všetky hudobné žánre. Prináša čerstvú zmes súčasných aj budúcich hitov vrátane noviniek z
celosvetových hitparád.
MTV Rocks - hudobný kanál pre mladých so skutočnou vášňou pre
rockovou hudbu, ktorá bije rýchlejšie než ich srdce.
VH1 – hudobný kanál pre široké divácke spektrum. Prináša to najlepšie z dnešnej hudby, zvukov a najlepšie hity zo 60., 70., 80. až do 90.
rokov. Je čas sa znovu pripojiť k hudbe.
VH1 Classic – hrá hity, ktoré odolali času a prináša nezabudnuteľné
hudobné pohľady do sedemdesiatych, osemdesiatych a začiatku deväťdesiatych rokov. Videoklipy, ktoré nestarnú.
MTVLiveHD - hudobný kanál, ktorý vysiela inovatívny programový
obsah. Prenáša živé koncerty hudobných velikánov a prenosy zo svetoznámych hudobných festivalov.
RTR Planeta – štátom vlastnená TV, vysiela kultúrne magazíny,
správy, filmy, seriály, soap opery, debaty na politické témy, dokumenty. 80 % ruskej produkcie.
Russia 24 – tematicky pokrýva: najdôležitejšie správy z Ruska a medzinárodné udalosti z ruskej perspektívy, eseje, spoločenský život,
kultúra, objavy vo vesmíre. Viac na http://www.facebook.com/russia24
Spoločnosť AXOCOM zastupuje široké portfólio maďarských TV kanálov v pôvodnom znení, pre trhy v ČR a SR.
RTL Klub, RTL II, COOL TV, Film+ HU, Film+2, Sorozat+, RTL+,
MuzsikaTV, Story4, Story5, DoQ, Sport Klub
87
Kontakt:
AXOCOM s.r.o.
Husinecká 808/5, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel: +420-222 561 184
e-mail: info@axocom.net
http://www.filmplus.cz
11. Komerčné programy na individuálne zmluvy operátorov KDS
11.1 slovenský a český jazyk:
Markíza, Doma, Dajto SD a HD verzie - potrebný individuálny súhlas
vysielateľa s retransmisiou
Kontakt:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o..
TV Markíza
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava 48 - Záhorská Bystrica
Tel.: 02/68274 111 Fax: 02/65956 824
e-mail: sekretariatgr@markiza.sk
http://www.markiza.sk
TV JOJ, PLUS, WAU, Senzi SD a HD verzie - potrebný individuálny
súhlas vysielateľa s retransmisiou
Kontakt:
MAC TV, s.r.o.
P.O.Box 33, 830 07 Bratislava 48
Tel.: 0900 112 612
e-mail: marketing@joj.sk
http://www.joj.sk
EUROSPORT (jazyk CZ) - paneurópsky športový program vysiela
priame prenosy, záznamy, dokumenty a špeciály zo sveta športu.
Zameriava sa predovšetkým na športy, ktoré európski diváci označujú
ako najatraktívnejšie. Futbal, tenis, motoristické športy, atletika, cyklistika, zimné športy.
EUROSPORT 2 (jazyk CZ) - programová ponuka kombinuje tradičné
tímové športy ako sú futbal (exkluzívne vysiela zápasy nemeckej
Bundesligy), basketbal, rugby, hádzaná a ďalšie adrenalínové športy
populárne predovšetkým u mladších divákov ako sú FMX, Freestyle,
88
Snowboarding, Surfing a pod.
EUROSPORT HD (jazyk CZ) - simultánne vysielanie Eurosportu v HD
kvalite.
EUROSPORT 2 HD (jazyk CZ) - simultánne vysielanie Eurosportu 2
v HD kvalite.
Kontakt:
EU SPORT s.r.o.
Ondřej Větrovský – distribúcia, predaj
Vladislavova 17, 110 00 Praha 1
Mobil: +420-724 587 356
e-mail: vetrovsky@eusport.cz
FILMBOX - základné a rozšírené súbory
http://www.filmbox.eu
FILMBOX EXTRA - kino hity, najlepšia svetová a nezávislá kinematografia
- 300 filmov ročne – tematické súbory
http://www.filmboxetra.eu
FILMBOX HD - prvý filmový full HD kanál v strednej Európe
- 250 filmov ročne http://www.filmboxhd.eu
Kontakt:
SPI International
Regus Business Centre
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/5939 6273
e-mail: darina.suranova@spiintl.com
http://www.spiintl.com
MUSIC BOX, TV NAŠA, CREA TV
Kontakt:
CREATV, s.r.o.
Hutnícka 1, 040 01 Košice
Tel.: 055/7979111
e-mail: info@mcbox.tv
http://www.musicboxtv.sk
89
TV LUX – slovenský náboženský program
Kontakt:
TV LUX, s.r.o.
Prepoštská 5, 811 01 Bratislava
Tel: +421-260 202 727
e-mail: tvlux@tvlux.sk
http://www.tvlux.sk
TV NOE – český náboženský program
Kontakt:
TELEPACE
Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel: +420-595 177 301
e-mail: info@tvnoe.cz
http://www.tvnoe.cz
STANICE O a.s. - hudobný program TV Óčko z ČR
Kontakt:
Stanice O, a.s.
Vrchlického 29, 150 00 Praha 5
Tel: +420-225 994 511
Fax: +420-225 994 581
e-mail: obchod@ocko.tv
http://www.ocko.tv
TVA - Panonia Media Production, s.r.o.
Kontakt:
TVA obchodná televízia
Vyšehradská 4, 811 05 Bratislava
Tel: 0911/462 235, 0904/944 254
e-mail: tva@tva.sk
http://www.tva.sk
MUSIQ 1 – družicový hudobný program zameraný na domácu hudobnú scénu a životný štýl mladej generácie.
Kontakt:
Telemone, s.r.o.
Ing. Marko Řehurek
Liptovská 31, 821 09 Bratislava
Mobil: 0905/538 264
e-mail: marko@telemone.sk
http://www.musiq1.tv
90
RESIDENCE TV – realitná televízia na Slovensku
Kontakt:
Telemone, s.r.o.
Ing. Marko Řehurek
Liptovská 31, 821 09 Bratislava
Mobil: 0905/538 264
e-mail: marko@telemone.sk http://www.musiq1.tv
VIASAT Explorer - družicový dokumentárny program zameraný na
techniku, extrémne športy, prírodné katastrofy a pod.
VIASAT History - družicový program dokumentárnych filmov zameraných na svetovú históriu, najmä európsku, doplnený hranými filmami
s historickou tematikou.
VIASAT Nature – je nadštandardný televízny kanál bez reklamy so
širokou škálou zábavných, vizuálne pozoruhodných a ocenených dokumentov. Vysiela 24 hodín denne v českom jazyku.
Kontakt:
Ines Galikova
Viasat World Ltd.
Czech Republic & Slovakia
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
Mobil: 0902/049 220
e-mail: ines.galikova@viasat.co.uk
http://www.viasatexplorer.cz
Universal Channel – vysiela 24 hodín denne kvalitné rodinné televízne filmy a miniseriály, filmy o príbehoch obyčajných, ale aj výnimočných ľudí.
E! Entertainment – vysiela exkluzívny obsah zahŕňajúci najnovšie
správy zo sveta celebrít a zábavy.
Style – vysiela originálny a prestížny obsah, ktorý podporuje víziu
kanálu ako sprievodcu ženy svetom módy, krásy a životného štýlu.
91
Kontakt:
TV Consulting s.r.o.
Ruská 557/30, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Veronika Tamchynová
Mobil: +420-604 631 631
e-mail: info@tvconsulting.cz
http://www.tvconsulting.cz
11.2 anglický jazyk:
ARIRANG TV - družicový televízny program, ktorý vlastní združenie
kórejských vysielateľov. Vysiela zábavné, rodinné a informačné programy s ďalekého východu v anglickom jazyku alebo titulkoch. Program
je digitálne kódovaný z družice HotBird 3.
BBC PRIME - družicový televízny program vysielajúci 24 hodín zábavného programu, pripravovaného spoločnosťou BBC. Vysielanie
obsahuje výber najlepších programov BBC v anglickom jazyku, ale aj
titulkovanie kľúčových programov. Vysiela v digitálnej forme z družice
HotBird 5.
Kontakt:
Louisa James
e-mail: louisa.james@bbc.co.uk
BBC WORLD - družicový spravodajský program v anglickom jazyku.
Kontakt:
Simon Cottle
BBC Worldwide Ltd.
Room B105 Woodlands, 80 Wood Lane
London W12 OTT, United Kingdom
e-mail: simon.cottle@bbc.co.uk
DISCOVERY CHANNEL (jazyk CZ/SK) – vysiela dokumenty orientované na vedu, techniku, prírodu, históriu a unikátne objavy. Orientuje
sa predovšetkým na vysielanie vlastných relácií alebo vyrobených
v spolupráci s inými renomovanými spoločnosťami.
DISCOVERY SCIENCE
(jazyk EN) - novinky zo sveta vedy
a techniky, nové technológie v praxi.
DISCOVERY World, DISCOVERY Travel & Living – nadstavbové
92
špecializované programy Discovery. Discovery Travel&Living vysiela
programy o cestovaní a životnom štýle. Discovery World oboznamuje
s jednotlivými kultúrami v histórii ľudstva.
Kontakt:
Discovery Czech Republic s.r.o.
Marcel Mareš
Gemini building B
Na Pankráci 129/1724, 140 00 Praha 4
Tel.: +420-225 992 239 Mobil: +420-602 317 449
e-mail: marcel mares@discovery.com
11.3 nemecký jazyk:
DEUTSCHE WELLE – prevážne spravodajský program vo viacerých
európskych jazykoch.
Kontakt:
Ursula Hettchen
Deutsche Welle - Distribution Europe
Kurt-Schumacher-Straße 3, D-51313 Bonn
Tel: +49-228 429 2742
Fax: +49-228 429 2789
e-mail: ursula.hettchen@dw.de http://www.dw.de
11.4 Európske komerčné – prevažne francúzske programy zastupuje koordinátor:
TV5MONDE (jazyk F s F a EN titulkami) - všeobecný program zameraný na filmy (a filmové seriály, retrospektívy, filmy ocenené
na festivaloch), prináša aj dokumenty, spravodajstvo, šport, kuchyňu,
životný štýl a zábavu. Program má výborne prepracovanú marketingovú podporu. Jedná sa o prvý svetový plnoformátový program vo
francúzštine voľne šírený z Astry alebo Hotbirdu 24 hodín denne sedem dní v týždni.
www.tv5monde.com
France 24 (jazyk EN) - anglická verzia veľmi kvalitného spravodajského programu. Program je pre Vás zadarmo - financuje ho francúzska vláda. Poskytuje pohľad na medzinárodné udalosti francúzskymi
očami, diskusie, dokumenty, ekonomiku, magazíny, rozhovory, reportáže ...
93
Program je voľne šírený z Astry alebo Hotbirdu 24 hodín denne 7 dní
v týždni.
www.france24.com
Kontakt:
Štěpánka Červenková
Opálová 353, 154 00 Praha 5 – Slivenec
Mobil: +420-604 688 114
e-mail: s.cervenkova@seznam.cz
Markéta Švecová, asistentka
Mobil: +420-734 240 986
11.5. ruský jazyk:
KANAL 1 Russia Worldwide - internacionálny družicový digitálny
televízny program so širokospektrálnym programom v ruskom jazyku
(24 hodín).
Kontakt:
Network Distribution-Europe Channel One Russia Worldwide
Tel.: +7-495 617 5588
Fax: +7-495 617 5114
e-mail: distribution@1tvrus.com
http://www.eng.1tvrus.com
RTVi - digitálny družicový súbor obsahuje 4 programy:
•
RTVi - spravodajstvo, seriály, kontroverzné rozhovory
•
Naše kino - klasické ruské filmy
•
Detskij mir - špecializovaný detský program 8 hod. denne
•
Teleklub - najnovšie seriály, začiatok o 18.00 hod. denne
Kontakt:
RtvD GmbH
Postfach 10 06 01
D-10566 Berlin
Tel: +49-30 308 319 0
e-mail: service@rtvd.de
Fax: +49-308 319 77
http://www.rtvi.ru
94
11.6. maďarský jazyk:
HirTV – spravodajský program
Kontakt:
Gábor Sipos – Director of Distribution
HirTV Zrt.
Szentendrei ut. 89-93, H-1033 Budapest
Tel: +36-1 430 4000
Fax: +36-1 430 4099
e-mail: info@hirtv.net
MAGYAR ATV – všeobecný program zameraný na poľnohospodárstvo
Kontakt:
AGRO TV-ATV Zrt.
ut. Korosi Csoma Sándor út 31, H-1102 Budapest
Tel: +36-1 372 3297
Fax: +36-1 209 2755
95
Užitočné adresy
1. Adresy v Slovenskej republike
a) Asociácie, spoločnosti, zväzy
ZVÄZ SLOVENSKÝCH VEDECKO-TECHNICKÝCH SPOLOČNOSTÍ
(ZSVTS)
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Tel: 02/5557-2994
Fax: 02/5557-2991
e-mail: zsvts@zsvts.sk
http://www.zsvts.sk
ASOCIÁCIA PREVÁDZKOVATEĽOV KÁBLOVÝCH
TELEKOMUNIKÁCIÍ (APKT)
Zámocká 3, 811 01 Bratislava 1
Tel: 02/5464-8494
Fax:02/5464-8495
e-mail: apkt@chello.sk
http://www.apkt.sk
FÓRUM PRE KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (CTF)
Tomášikova10/G, 821 01 Bratislava
Tel: 02/4363-1261
Fax: 02/4363-5007
e-mail: jansebo@ctf.sk
http://www.ctf.sk
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ (SES)
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 048/4324-157
Fax: 048/4161163
e-mail: vladimir.murin@vus.sk
http://www.ses.vus.sk
b) Ministerstvá
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SR (MDVRR SR)
Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb
Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
Tel: 02/5273 1436 Fax: 02/5273-1437
e-mail: info@mindop.sk
http://www.mindop.sk
MINISTERSTVO KULTÚRY SR (MK SR)
Sekcia médií a audiovízie
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Tel: 02/2048 2111
e-mail: mksr@culture.gov.sk
http://www.mksr.sk
96
c) Regulačné orgány
RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU (RVR)
Dobrovičova 8, P.O.Box 155, 810 00 Bratislava
Právny a licenčný odbor
Tel: 02/20906520
Fax: 02/ 20906535
e-mail: pavlinyova@rada-rtv.sk
http://www.rada-rtv.sk
TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SR (TÚ SR)
Továrenská 7, P.O.Box 18, 811 06 Bratislava
Tel: 02/57881-111
Fax: 02/5293 2096
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk
http://www.teleoff.gov.sk
4
OŠD , Krajské pracovisko Bratislava
Amurská 61, 821 06 Bratislava 2
Tel: 02/4020 6911 Fax: 02/4552 7218 e-mail: osdba1@stonline.sk
OŠD, Krajské pracovisko Banská Bystrica
Zvolenská cesta 20, 975 90 Banská Bystrica
Tel: 048/4163298
Tel / fax: 048/4135001
e-mail: osdbb@stonline.sk
OŠD, Krajské pracovisko Žilina
Sasinkova 597, 010 01 Žilina
Tel: 041/5626701 Fax: 041/5626699 e-mail: osdza@stonline.sk
OŠD, Krajské pracovisko Nitra
Chmeľová dolina 18, P.O.BOX 55/A, 949 01 Nitra
Tel: 087/6524260 Fax: 087/6518770 e-mail: osdnr@stonline.sk
OŠD, Krajské pracovisko Trenčín
Jilemnického 25, 911 50 Trenčín
Tel: 032/6582870 Fax: 032/6583266
e-mail: osdtn@stonline.sk
OŠD, Krajské pracovisko Košice
Zajačia 6, 040 01 Košice
Tel: 055/6746097 Fax: 055/7295550 e-mail: osdke@stonline.sk
d) Autorské ochranné zväzy
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRODUCENTOV V AUDIOVÍZII (SAPA)
Tekovská 7, 821 07 Bratislava
Tel: 02/5556 1045
Fax: 02/5564 4791
e-mail: trizuljak@webdesign.sk
http://www.sapa.cc
4
OŠD = Odbor štátneho dohľadu
97
SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ (SOZA)
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Tel: 02/ 5020 2703
Fax: 02/5020 2702
e-mail: marketing@soza.sk
http://www.soza.sk
OCHRANNÉ ZDRUŽENIE INTERPRÉTOV SLOVENSKA (OZIS)
Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava 2
Tel: 02/4329 5946
Tel/fax: 02/4333 5061
e-mail: ozis@ozis.sk http://www.ozis.sk
LITA Autorská spoločnosť
Mozartova 9, P.O.Box 28, 810 01 Bratislava 1
Tel: 02/ 6720 9301
Fax: 02/ 6280 2246
e-mail: lita@lita.sk
http://www.lita.sk
SLOVGRAM - spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
Tel: 02/ 5296 3166
Fax: 02/5296 3190
e-mail: slovgram@slovgram.sk
e) Výskumné ústavy
ELEKTROTECHNICKÝ VÝSKUMNÝ A PROJEKTOVÝ ÚSTAV a.s.
(EVPÚ)
Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
Tel: 042/4409-111
Fax: 042/4434252
VÝSKUMNÝ ÚSTAV SPOJOV, n. o. (VÚS)
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 048/4324-111
Fax: 048/4324-124
e-mail: vus@vus.sk
http://www.vus.sk
f) Normalizácia
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SR (ÚNMS)
Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava
Tel: 02/52496-847, 52498-030
Fax. 02/52491-050
e-mail: (priezvisko)@normoff.gov.sk
http://www.unms.sk
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SR, ODBOR SÚTN (Slovenský úrad technickej normalizácie)
Karloveská 63, 842 45 Bratislava
Tel: 02/60294-474
Fax: 02/6541-1888
http://www.sutn.sk
98
SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV (SMÚ)
Karloveská cesta 76, 842 45 Bratislava
Tel: 02/6029-4113
Fax: 02/6542-9592
http://www.smu.sk
2. Adresy v zahraničí
BELGICKO
CABLE EUROPE
Avenue des Arts 35, B-1040 Brussels
Tel: +32-2/5211763
Fax: +32-2/5217976 e-mail: ecca@ecca.be
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ TELEVIZE - prodej komerčního vysíláni a nová média
Kontakt: Jan Svoboda, projektový manager
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
Tel: +420-261 137 469
Mobil: +420-736 531 008
http://www.ceskatelevize.cz
APKT (Asociace provozovatelů kabelové televize a telekomunikačních sítí v ČR)
Horňátecká 1772/9, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Tel: +420-266 773 408
e-mail: kuchar@ure.cas.cz
http://www.apkt.cz
ČAEK (Česká asociace elektronických komunikací)
V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1
Mobil: +420-603 251 838
Fax: +420-224 152 121
e-mail: cacc@cacc.cz
http://www.cacc.cz
LITVA
LKTA (Lietuvos kabelinės televizijos asociacija)
Žemaičių g. 31 / Savanorių pr. 66, 305 kab., LT-44175 Kaunas
Tel: +370-37 426865
Fax: +370-37 427425
e-mail: info@lkta.lt
http://www.lkta.lt
MAĎARSKO
MAGYAR KÁBELKOMMUNIKÁCIÓS SZÖVETSÉG
Cinkotai út. 73/a, H-1141 Budapest
Tel/fax: +36-1 20073 66
e-mail: kery.ferenc@kabelszov.hu
http://kabelszov.hu
99
NEMECKO
ANGA Services GmbH
Sebastianstraße 189, D-53115 Bonn
Tel: +49-228 9621890
Fax: +49-228 9621895
e-mail: asg@anga.de
http://www.angacable.de
POĽSKO
PIKE (Polska Izba Komunikacji Elektronicznej)
Ul. Przemysłowa 30, PL-00-450 Warszawa
Tel: +48-22 6211374
Fax: +48-22 6224041
e-mail: j.straszewski@pike.org.pl
http://www.pike.org.pl
RUMUNSKO
ACC (Asociatia de Comunicaţii prin Cablu)
Str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 18, RO-012055 Bucuresti
Tel: +40-21 2242070
Fax: +40-21 2242071
e-mail: comunicatii@cablu.org http://www.cablu.org
SLOVINSKO
ZKOS (Združenje kabelskih operaterjev Slovenije)
Celovška cesta 150, SLO-1000 Ljubljana
Tel: +386-1 505 89 70
Fax: +386-1 583 73 71
e-mail: rok.mencej@volja.net
http://www.zdruzenje-kos.si
VEĽKÁ BRITÁNIA
SCTE (The Society of Broadband Professionals)
Communications House, 41a Market Street, Watford, Hertfordshire,
WD18 0PN, United Kingdom
Tel: +44-1923 815500
Fax: +44-1923 803203
e-mail: office@scte.org.uk
http://www.scte.org.uk
MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE
AGICOA (Association de gestion internationale collective des oeuvres
audiovisuelles)
1, rue Pestalozzi, CH-1202 Genève
Tel: +41-22 3403200
Fax: +41-22 3403432
e-mail: info@agicoa.org
http://www.agicoa.org
100
ASTRA (Societé Européen des Satellites)
Château de Betzdorf, L-6832 Betzdorf
Tel: +352-71 7254
Fax: +352-71 725324
http://www.astra.lu
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)
35 Rue de Stassart, B-1050 Brussels
Tel: +32-2 5196871
Fax:+32-2 5196919
e-mail: general@cenelec.be
http://www.cenelec.be
DigiTAG (Digital Terrestrial Television Action Group)
c/o EBU, 17a Ancienne Route, CH-1218 Grand-Saconnex, Geneva
Tel: +41-22 717 2735
Fax: +41-22 747 4735
e-mail: projectoffice@digitag.org
http://www.digitag.org
5
DIGITALEUROPE
20, Rue Joseph II, B-1000 Brussels
Tel: +32-2 609 53 10
Fax: +32 2 609 53 39
e-mail: info@digitaleurope.org http://www.digitaleurope.org
DVB (Digital Video Broadcasting)
c/o EBU, 17a Ancienne Route, CH-1218 Grand-Saconnex, Geneva
Tel: +41-22 717 2714
Fax: +41-22 717 2727
e-mail: dvb@dvb.org
http://www.dvb.org
EBU (European Broadcasting Union)
17a Ancienne Route, CH-1218 Grand Saconnex, Geneva
Tel: +41-22 7172-111
Fax: +41-22 7172-810
e-mail: jaquin@ebu.ch
http://www.ebu.ch
6
ECO (European Communications Office)
th
Nyropsgade 37, 4 floor, DK-1602 Copenhagen
Tel: +45-33 896300
Fax: +45-33 896330
e-mail: eco@eco.cept.org
http://www.cept.org/eco
ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Tel: +33-492 944 200
Fax: +33-493 654 716
e-mail: membership@etsi.fr
http://www.etsi.org
5
6
Od 1.3.2009 - predtým EICTA (European Information, Communications and
Consumer Electronics Technology Industry Association)
Od 1.7.2009 – predtým ERO a ETO.
101
EUTELSAT
70 Rue Balard, F-75502 Paris - Cedex 15
Tel: +33-145 384 745
Fax: +33-145 384 664
http:// www.eutrelsat.org
IEC (International Electrotechnical Commission)
3, rue de Varembé, P.O. Box 131, CH-1211 Geneva
Tel: +41-22 919 0211
Fax: +41-22 919 0300
e-mail: info@iec.ch
http://www.iec.ch
ISO (International Organization for Standardization)
1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-1211 Geneva 20
Tel: +41-22 749 0111
Fax: +41-22 733 3430
e-mail: central@iso.org
http://www.iso.org
ITU (International Telecommunications Union)
Place des Nations, CH-1211 Geneva 20
Tel: +41-22 995111
http://www.itu.int
102
AUTORIZOVANÁ OSOBA
SKTC-171
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN
č. 1355
NA POSUDZOVANIE ZHODY
Aplikovaný výskum v oblasti telekomunikácií, rádiokomunikácií
a pošty
Frekvenčné plánovanie pre rádioreléové trasy, TV vysielanie
a rozhlasové vysielanie
Meranie pokrytia územia TV a rozhlasovými signálmi
Služby akreditovaných laboratórií
o skúšky rádiových zariadení, vrátane zariadení KDS
o skúšky v oblasti EMC
o merania a výpočty ožiarenia osôb elektromagnetickým poľom
o merania hluku v životnom prostredí
o skúšky elektrickej bezpečnosti
o kalibrácia meracích prístrojov
Posudzovanie zhody rádiových a koncových
telekomunikačných zariadení
Spracovávanie technických noriem a predpisov z oblasti
elektronických komunikácií a pôšt
Školenia a kurzy z oblasti elektronických komunikácií.
Poskytovanie služieb v rámci Národného sekretariátu ETSI
o rešeršná činnosť
o vypracovávanie tematicky zameranej anglicko-slovenskej
terminológie s definíciami
Výskumný ústav spojov, n. o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
http://www.vus.sk
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
PRE KÁBLOVÉ TELEKOMUNIKÁCIE
pripravuje
tradièný kongres a výstavu s medzinárodnou úèasou
KÁBLOVÁ TELEVÍZIA 2014
12. - 13. novembra 2014, v Bratislave
hotel Bonbón
hlavné témy kongresu
•Európske a národné právo v káblovej retransmisii
•Stretnutie káblových asociácií (panelové diskusie)
•Prezentácie programových spoloèností
•Spracovanie signálov pre TV vysielanie a retransmisiu
•Nové služby v distribúcii TV signálov
•Prenos dátových signálov
•Koexistencia TV vysielania a mobilných služieb
•Technológie pre káblové siete
ïalší program
firemné prezentácie
sprievodná výstava
spoloèenský veèer
informácie
KONGRES management s.r.o., Koce¾ova 15, 821 08 Bratislava
Tel./Fax: +421 2 624 13 223, mobil: +421 905 928 937
e-mail: eliasova.gabriela@kongresm.sk, http://www.kongresm.sk
Download

Ročenka 2014.pdf - Výskumný ústav spojov, no