MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Pardubická 67, 537 16 Chrudim, telefon: 469 657 111, e-mail: [email protected]
Spisová značka:
CR 063568/2012 Al
Číslo jednací:
CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Spisový znak/skart. znak a lhůta: 231.2/A5
ČVE:
I/503/2554
Počet stran/počet příloh: 25/0
Vyřizuje:
Jitka Albertová, DiS., tel.: 469 657 333,
e-mail: [email protected]
V Chrudimi, dne 21.1.2013
Dle rozdělovníku
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební
úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně
příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 10.10.2012
podala
Obec Zaječice, IČ 00271233, Zaječice 4, 538 35 Zaječice
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:
I.
Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
„Zaječice – splašková kanalizace“
(dále jen „stavba“) na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)
Pardubický
Zaječice
712086, 790362
Orel, Zaječice u Chrudimi
parc. č. 388/27, 638/1, 654/7, 667, 721/1 v
katastrálním území Orel, parc. č. 78/1, 113/1,
122/10, 122/11, 127/6, 229/9, 273/1, 670/3, 671/1,
1023/1, 1023/2, 1023/4, 1024/1, 1024/3, 1024/4,
1025/1, 1026/1, 1027, 1028/1, 1029/1, 1032/1,
1032/11, 1040/1, 1042/1, 1043/2, 1047, 1048,
1050/1, 1050/2, 1051/1, 1052/1, 1055, 1062,
1073/3, 1083/1, 1083/3, 1083/4, 1104/1, 1114/2,
1122/1, 1194, 1205, p. p. k. 369 v katastrálním
území Zaječice u Chrudimi
106400000100
Ležák
1 075 838, 640 826
1 074 406, 644 364
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Stavební objekty:
Stoková síť
Druh stokové sítě
Celková délka stok
Počet povolovaných čerpacích stanic
gravitační s přečerpáváním ve stokové síti
7 288,5 m
7
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Kanalizační soustava
Charakter kanalizační soustavy
Počet napojených obcí
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
1
Popis:
Oddílná kanalizace v obci Zaječice s napojením na kanalizaci v obci Orel a odvedením odpadních vod na
centrální čistírnu odpadních vod v Chrudimi. Jedná se o kombinaci gravitační a tlakové kanalizace.
Kanalizace sestává z kombinace spádových stok a kanalizačních výtlaků s čerpacími stanicemi, s jejichž
pomocí budou odpadní vody z nejnižších míst přečerpávány do výše položených stok a v závěru budou
pomocí výtlaku V1 čerpány do kanalizace obce Orel ve správě VS Chrudim, a.s. Kanalizaci tvoří stoky
A0, A, A1, A2, A2-1, A2-3, A2-3-1, A2-3-2, A2-3-3, A2-4, A2-5, B, B1, B2, C, C1, C2, D, E, F, F1, F2,
G, G1, G2, G3, G4, G5, H, H1, H2, H4 a I, z výtlaků V1, V2, V3, V4, V5, V6 a V7 s čerpacími
stanicemi a z bezpečnostních přelivů BP 1, BP 2, BP 3, BP 4, BP 5, BP 6 a BP 7. Na všech výtlacích je
navržena proplachovací souprava v blízkosti příslušné čerpací stanice, na výtlaku V1 je ještě navržena
proplachovací souprava v km 3,9898. Všechny výtlaky budou v bezprostřední blízkosti čerpací stanice
osazeny průtokoměrem Krohne ve verzi pro zásyp. Stoka E, částečně stoka D a kan. výtlak V4 jsou
vedeny v těsném souběhu s vodním tokem Ležák. Z tohoto důvodu je v místě těsného souběhu s
kanalizací navržena opěrná zeď. Je navržena z gabionu. Výtlak V5 vede z čerpací stanice kolmo přes
vodní tok Ležák, křížení bude provedeno protlakem. Výustní objekty jsou zařízení na konci
bezpečnostních přelivů z ČS2 a ČS4. VO2 bude tvořen betonovou konstrukcí pro opevnění břehu
vodoteče. Potrubí na jeho konci bude opatřeno koncovou klapkou HADE-DN 300. VO4 bude tvořen
vyústěním v opěrné zdi. Potrubí bude opatřeno koncovou klapkou HADE-DN 300.
Toto stavební řízení se nevztahuje na kanalizační přípojky, přeložky inž. sítí a kácení stromů.
II. Podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona
stanoví
povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.12.2015.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby, podle rozhodnutí o umístění stavby nebo podle
ověřené projektové dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny
úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.
4. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví
při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele oznámí stavebník
stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby:
- realizace křížení stavby s vodními toky,
- realizace křížení stavby se silníc ve správě SÚS Pk.
str. 2/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
7. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak,
aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a
přejezdy v nejnutnější míře.
8. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních
inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby
zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
9. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno
provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou
prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou
prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci
poškozené sítě.
10. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
11. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.
12. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k
užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
13. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti::
a) Vytěžená zemina ani stavební materiál nesmí být ukládán na vozovku ani silniční příslušenství.
b) Při provádění zemních nebo jiných prací v rámci výstavby splaškové kanalizace, které by mohly
poškodit stávající vodovodní řad, je prováděcí organizace povinna učinit veškerá opatření, aby
nedošlo k jeho poškození. O zahájení prací uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s.
v Chrudimi nejméně 15 dnů předem (pan Prokeš 603/899 830). Před zahájením prací požádá
zástupce tohoto provozu o vytyčení vodovodního řadu ve správě VS Chrudim, a.s. (pan Sýkora
603/899 831). Provede vyznačení polohy vytyčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti řadu zástupce prováděcí organizace
upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1 m na každou stranu od osy
potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky
apod.). Obnažený vodovodní řad musí být řádné zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem
budou zástupci provozu VS Chrudim, a.s. v Chrudimi přizvání ke kontrole, zda nedošlo k jeho
viditelného poškození. Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace
neprodleně na tento provoz. Bude dodržena norma ČSN 3050 „Zemní práce“.
c) S týdenním předstihem stavebník oznámí zahájení prací správci toku Povodí Labe, státní podnik
a přizve ho k samotnému provádění přechodu vodního toku a vyústních objektů (Ing. Shánělová –
602/177 216). Po dokončení stavby bude jeho zástupce přizván k odsouhlasení provedených
prací.
14. Při provádění stavby musí být dodrženy tyto podmínky dotčených orgánů:
a) Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí:
- Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození břehových porostů a narušení půdního krytu na
pravém břehu toku.
- Termín zahájení a ukončení stavby investor v předstihu ohlásí orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu příslušného pověřeného obecního úřadu a vlastníkům, uživatelům, případně
nájemcům zemědělských pozemků.
- Při provádění stavby bude investor postupovat tak, aby nedocházelo k poškozování dotčených
pozemků a aby nebyly narušeny příznivé hydrologické poměry v území. Na vlastní náklady učiní
taková opatření, aby vlivem činností souvisejících se stavbou nebyla poškozena funkce případného
melioračního systému na těchto pozemcích.
- Trasa bude vedena výhradně přes výše uvedené pozemky a dle předložené dokumentace.
- Po dokončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu
protokolárně předány jejich vlastníkům popř. uživatelům. Předání bude učiněno za účasti orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu příslušného pověřeného obecního úřadu.
- V případě, že dočasný zábor zemědělské půdy při stavbě přesáhne dobu jednoho roku, je nutné
v souladu s § 9 zákona č. 334/1992 Sb. požádat příslušný orgán ochrany zemědělského půdního
fondu – MěÚ Chrudim, OŽP - o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF.
- Břeh bude ihned po dokončení prací uveden do původního stavu.
str. 3/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
-
V místě zaústění nebude měněna šířka toku a bude zachována niveleta dna.
b) Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, oddělení kultury,
sportu a památkové péče, úsek památkové péče:
- Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 památkového zákona již od doby přípravy stavby na území
s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být
podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo
nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictví obce, v jejímž územním obvodu
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo
osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k náletu, a to nejpozději druhého dne po
nálezu nebo potom, kdy se o nálezu dozvěděl.
- Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze
změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti
pracovních dnů po učiněném nálezu.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Zaječice, Zaječice 4, 538 35 Zaječice
Odůvodnění:
Dne 10.10.2012 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem
bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
pozdějších předpisů, a § 110 stavebního zákona.
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 26.11.2012 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Týmž opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě a
ústního jednání, shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sdělil, že podle ustanovení § 36 odst. 3
správního řádu, mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Martin Soudek (identifikační číslo 0701010) v říjnu
2010.
K žádosti byly doloženy doklady:
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 5.1.2009 pod značkou PVZ/08/39348/Ka/0, ze dne
3.9.2010 pod značkou 211171/Je/10, ze dne 24.9.2010 pod značkou 211171/Je/10,
PS2PA/10/23587, 31710/2010/PLA, ze dne 1.6.2012 pod značkou PVZ/12/13885/Ka/0, ze dne
23.11.2012 pod značkou 211170/Sh/12.
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – Rozhodnutí o zvláštním
užívání silnice ze dne 11.2.2010 pod č.j. CR 006541/2010 ODP/Pe.
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – Stanovisko ze dne
26.8.2010 pod č.j. CR 038447/2010 ODP/Pe.
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – Stanovisko ze dne
4.1.2010 pod č.j. CR 000037/2010 ODP/Pe.
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – Stanovisko ze dne 6.6.2012 pod č.j. CR
033686/2012 OŽP/Ry.
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – Závazné
stanovisko ze dne 31.1.2012 pod č.j. CR 056876/2011.
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – Souhlas ze dne
19.1.2010 pod č.j. CR 052270/2009.
str. 4/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
-
-
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – Závazné
stanovisko ze dne 28.1.2010 pod č.j. CR 003506/2010.
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – Vyjádření ze dne
23.5.2011 pod č.j. CR 026334/2011 OŠK/NL.
Regionální muzeum v Chrudimi – Vyjádření ze dne 1.9.2010 pod č.j. 363/2010.
Vojenská ubytovací a stavební správa – Závazné stanovisko ze dne 15.9.2010 pod č.j. 7436/10391ÚP/2010-1420.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – Závazné stanovisko ze
dne 27.8.2010 pod č.j. 3350/10/HOK-CR/2.5.
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Chrudim – Stanovisko ze dne
25.8.2010 pod č.j. HZPA-77-280/2010.
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát –
Vyjádření ze dne 8.8.2010 pod č.j. KRPE-30907/ČJ-2010-170306.
Správa a údržba silnic Pardubického kraje – Vyjádření ze dne 3.12.2008 pod č.j.
SÚSPk/08520/2008-No, ze dne 21.5.2010 pod značkou SÚS Pk 2588/2010, ze dne 12.7.2011 pod
značkou SÚSPK-4984/2010.
VS Chrudim, a.s. – Vyjádření ze dne 22.9.2010 pod značkou 566/TD/10.
Obecní úřad Zaječice – Vyjádření silničního správního úřadu ze dne 26.11.2012 pod značkou
35/2012.
Geometrický plán č. 449-926/2010 ze dne 10.5.2010 o rozdělení pozemku p.č. 1073/1 v k.ú.
Zaječice u Chrudimi.
Telefonica Czech Republic, a.s. – Vyjádření ze dne 22.8.2012 pod č.j. 142621/12.
Obec Zaječice – Vyjádření ze dne 22.1.2010 pod značkou 21/2010.
RWE Distribuční služby, s.r.o. – Stanovisko ze dne 10.9.2012 pod značkou 5000675292.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Chrast územní rozhodnutí pod č.j.
SÚ/05121/2010 ze dne 27.7.2010 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j.
SÚ/04258/2012 ze dne 25.7.2012. Rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci dne 3.9.2010. Dne
13.1.2012 vydal Městský úřad Chrast pod č.j. SÚ/00251/2012 rozhodnutí o změně územního rozhodnutí
vydaného dne 27.7.2010 pod č.j. SÚ/05121/2010. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.2.2012.
Byly předloženy smlouvy o možnosti provedení stavby na cizích pozemcích.
Od doby vydání územního rozhodnutí došlo k přečíslování pozemku p.č. 1073/1 k.ú. Zaječice u Chrudimi
na pozemky 1073/1 a 1073/3 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. Geometrický plán byl k žádosti doložen a je
součástí spisu.
Souhlas s napojením na stávající kanalizaci v obci Orel vydal její provozovatel VS Chrudim a.s.
opatřením ze dne 22.9.2010 pod značkou 566/TD/10.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Podmínka č. 13 tohoto rozhodnutí byla stanovena na základě stanoviska ze dne 3.12.2008 pod značkou
SÚSPk/08520/2008-No, vyjádření VS Chrudim, a.s. ze dne 22.9.2010 pod značkou 566/TD/10, vyjádření
Povodí Labe, státní podnik ze dne 24.9.2010 pod značkou 211171/Je/10 a ze dne 1.6.2012 pod značkou
PVZ/12/13885/Ka/0.
Podmínka č. 14 tohoto rozhodnutí byla stanovena na základě závazného stanoviska Městského úřadu
Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí ze dne 31.1.2012 pod č.j. CR
056876/2011 a ze dne 28.1.2010 pod č.j. CR 003506/2010, souhlasu ze dne 19.1.2010 pod č.j. CR
052270/2009, vyjádření Městského úřadu Chrudim, Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče ze
dne 23.5.2011 pod č.j. CR 026334/2011 OŠK/NL.
Ostatní podmínky účastníků řízení byly zkoordinovány a zahrnuty do výroků a podmínek tohoto
rozhodnutí nebo byly zapracovány do projektové dokumentace.
str. 5/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
O zákonných povinnostech není vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Ostatní účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
Ondřej Adamczyk, nar. 27.9.1964, V Peklovcích č.p. 505, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Josef Alinče, nar. 25.2.1949, Zaječice 16, 538 35 Zaječice
Karel Alinče, nar. 4.11.1943, Zaječice 82, 538 35 Zaječice
Růžena Alinčová, nar. 19.9.1952, Zaječice 16, 538 35 Zaječice
Věra Alinčová, nar. 19.9.1952, Zaječice 288, 538 35 Zaječice
Vlasta Alinčová, nar. 28.1.1948, Zaječice 82, 538 35 Zaječice
Jaroslav Andr, nar. 23.12.1947, Zaječice 159, 538 35 Zaječice
Ivana Andrová, nar. 8.6.1958, Zaječice 159, 538 35 Zaječice
Jana Arnicanová, nar. 2.3.1949, Jana Palacha č.p. 1093, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Vojtěch Bakeš, nar. 17.2.1965, Zaječice 216, 538 35 Zaječice
Magdalena Bakešová, nar. 15.5.1966, Zaječice 216, 538 35 Zaječice
Jaroslav Bárta, nar. 19.5.1958, Zaječice 316, 538 35 Zaječice
Ing. Jaroslav Bartoš, nar. 22.3.1947, Školská č.p. 228, Ohrazenice, 533 53 Pardubice 19
Jarmila Bartošová, nar. 16.1.1931, Zaječice 70, 538 35 Zaječice
Lenka Bártová, nar. 13.4.1959, Zaječice 316, 538 35 Zaječice
Ing. Radka Bednaříková, nar. 8.1.1984, Dvouletky č.p. 1924/4, 100 00 Strašnice (Praha 10)
Miroslav Beran, nar. 2.1.1949, Zaječice 185, 538 35 Zaječice
Zdeněk Beran, nar. 12.2.1944, Zaječice 294, 538 35 Zaječice
Zdeněk Beran, nar. 15.11.1967, Zaječice 133, 538 35 Zaječice
Eva Beranová, nar. 21.7.1948, Zaječice 294, 538 35 Zaječice
Lenka Beranová, nar. 9.4.1955, Zaječice 275, 538 35 Zaječice
Marie Beranová, nar. 8.6.1958, Orel 65, 538 21 Slatiňany
František Bernard, nar. 15.8.1949, Arnošta z Pardubic č.p. 2612, 530 02 Pardubice 2
Antonín Bezdička, nar. 6.7.1951, Zaječice 307, 538 35 Zaječice
Jaroslav Blažek, nar. 6.11.1955, Zaječice 314, 538 35 Zaječice
Jiří Blažek, nar. 8.11.1958, Zaječice 35, 538 35 Zaječice
Josef Blažek, nar. 20.2.1953, Zaječice 117, 538 35 Zaječice
Alena Blažková, nar. 16.6.1963, Zaječice 285, 538 35 Zaječice
Emilie Blažková, nar. 8.6.1931, Zaječice 35, 538 35 Zaječice
Miloslava Blažková, nar. 4.4.1957, Zaječice 314, 538 35 Zaječice
Jan Bleha, nar. 11.5.1941, Zaječice 257, 538 35 Zaječice
Libuše Blehová, nar. 30.5.1946, Zaječice 257, 538 35 Zaječice
Petr Boháč, nar. 28.4.1974, Zaječice 212, 538 35 Zaječice
Gabriela Boháčová, nar. 8.3.1976, Zaječice 212, 538 35 Zaječice
Ing. Roman Bohuněk, nar. 14.5.1973, Zaječice 209, 538 35 Zaječice
Sylvia Bohuňková, nar. 10.10.1950, Zaječice 209, 538 35 Zaječice
Miloslav Brebera, nar. 24.4.1954, Škroupova č.p. 53, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Marie Breberová, nar. 29.12.1953, Škroupova č.p. 53, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Helena Bruknerová, nar. 7.6.1947, Galandova č.p. 1237/11, Řepy, 163 00 Praha 618
Jiřina Bušková, nar. 23.12.1925, Zaječice 256, 538 35 Zaječice
Milan Carva, nar. 15.2.1976, Zaječice 278, 538 35 Zaječice
Antonín Ceral, nar. 26.2.1949, Zaječice 186, 538 35 Zaječice
Josef Ceral, nar. 12.10.1941, Zaječice 106, 538 35 Zaječice
Otto Ceral, nar. 20.2.1929, Zaječice 161, 538 35 Zaječice
Otto Ceral, nar. 16.2.1956, Gagarinova č.p. 383, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Jaroslava Ceralová, nar. 26.4.1949, Zaječice 186, 538 35 Zaječice
Milan Cimburek, nar. 9.5.1979, Zaječice 281, 538 35 Zaječice
Stanislav Cimburek, nar. 28.8.1946, Zaječice 281, 538 35 Zaječice
Jan Coufal, nar. 8.8.1923, Wintrova I č.p. 366, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Petr Coufal, nar. 8.12.1972, Zaječice 245, 538 35 Zaječice
Karla Coufalová, nar. 24.6.1929, Wintrova I č.p. 366, 530 03 Pardubice 3
Hana Čáslavská, nar. 19.7.1981, Zaječice 235, 538 35 Zaječice
Jakub Čepela, nar. 20.4.1983, U Stadionu č.p. 750, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
str. 6/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
František Čermák, nar. 13.11.1947, Palackého třída č.p. 86, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Ing. František Čermák, nar. 31.5.1924, Zaječice 228, 538 35 Zaječice
Růžena Černá, nar. 26.8.1947, Zaječice 246, 538 35 Zaječice
Vlasta Černá, nar. 3.3.1932, Zaječice 140, 538 35 Zaječice
Jan Černík, nar. 6.1.1946, Orel 1, 538 21 Slatiňany
Josef Černý, nar. 7.2.1947, Zaječice 246, 538 35 Zaječice
Zdeněk Černý, nar. 23.9.1960, Sládkova č.p. 859, 539 73 Skuteč
Josef Červák, nar. 8.3.1950, Zaječice 326, 538 35 Zaječice
Hana Červáková, nar. 31.5.1961, Zaječice 326, 538 35 Zaječice
František Čtverák, nar. 30.9.1937, Zaječice 236, 538 35 Zaječice
Petr Čtverák, nar. 22.8.1977, Zaječice 236, 538 35 Zaječice
Ing. Lenka Dašková, nar. 22.1.1981, Bukovina nad Labem 50, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Ivana Desenská, nar. 10.5.1958, Macanova č.p. 1747, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Jaroslav Doležal, nar. 30.10.1985, Lukavice 27, 538 21 Slatiňany
Jiří Doležal, nar. 2.5.1932, Zaječice 221, 538 35 Zaječice
Darina Doležalová, nar. 28.11.1986, Malecká č.p. 1175, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Jana Doležalová, nar. 10.8.1971, Zaječice 218, 538 35 Zaječice
Jiřina Doležalová, nar. 25.4.1936, Zaječice 221, 538 35 Zaječice
Ing. Ludmila Doležalová, nar. 17.1.1944, kpt. Bartoše č.p. 412, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Věra Dostálová, nar. 19.9.1952, Zaječice 288, 538 35 Zaječice
Mgr. Barbora Doubková, nar. 26.11.1974, Topolská č.p. 662, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
Ing. František Drobílek, nar. 21.7.1949, Škrovád 106, 538 21 Slatiňany
Martin Dubský, nar. 4.11.1971, Zaječice 226, 538 35 Zaječice
Marcela Dulayová, nar. 5.4.1971, Zaječice 280, 538 35 Zaječice
Ing. Jan Dušek, nar. 5.3.1961, Dašická č.p. 1753, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Jiří Dušek, nar. 7.8.1958, Lešany 22, 539 73 Skuteč
Andrea Dušková, nar. 25.7.1981, Zaječice 289, 538 35 Zaječice
Jiřina Dušková, nar. 9.2.1943, Zaječice 205, 538 35 Zaječice
Milena Felklová, nar. 19.8.1965, Zaječice 145, 538 35 Zaječice
Jaroslava Feltlová, nar. 21.11.1958, Zaječice 68, 538 35 Zaječice
Jaroslav Fiala, nar. 31.7.1918, V bokách I č.p. 205/2, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Ladislav Forman, nar. 29.5.1965, Zaječice 329, 538 35 Zaječice
Irena Formanová, nar. 4.6.1971, Zaječice 329, 538 35 Zaječice
Jana Formanová, nar. 27.7.1942, Zaječice 80, 538 35 Zaječice
Bohumil Fousek, nar. 23.7.1950, Zaječice 298, 538 35 Zaječice
Petr Fousek, nar. 22.10.1965, Bítovany 143, 538 51 Chrast u Chrudimě
Jiřina Fousková, nar. 3.10.1955, Zaječice 298, 538 35 Zaječice
Veronika Fousková, nar. 26.2.1966, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Václav Fridrich, nar. 16.4.1968, Hradištní č.p. 1190, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Jaroslava Fridrichová, nar. 27.7.1972, Hradištní č.p. 1190, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Vlastimil Frıhlich, nar. 1.3.1961, Zaječice 320, 538 35 Zaječice
Hana Fröhlichová, nar. 18.2.1960, Zaječice 131, 538 35 Zaječice
Jana Frıhlichová, nar. 4.3.1967, Zaječice 320, 538 35 Zaječice
Dušan Frolík, nar. 14.1.1951, Zaječice 255, 538 35 Zaječice
Jitka Frolíková, nar. 11.7.1937, Zaječice 255, 538 35 Zaječice
Marie Galbavá, nar. 18.4.1951, Zaječice 175, 538 35 Zaječice
Regína Gauglitzová, nar. 30.7.1979, Zaječice 300, 538 35 Zaječice
Tomáš Gergely, nar. 5.4.1982, Zaječice 239, 538 35 Zaječice
Andrea Gergelyová, nar. 21.10.1983, Zaječice 239, 538 35 Zaječice
Klára Gergelyová, nar. 19.2.1989, Zaječice 239, 538 35 Zaječice
Emil Giňa, nar. 25.10.1963, Zaječice 370, 538 35 Zaječice
Irena Giňová, nar. 24.9.1967, Zaječice 370, 538 35 Zaječice
Věra Goliášová, nar. 19.1.1984, Zaječice 284, 538 35 Zaječice
Ing. Radek Gondek, nar. 9.2.1975, Zaječice 273, 538 35 Zaječice
Erika Gondeková, nar. 10.4.1976, Pardubická č.p. 879, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Pavel Grohman, nar. 22.5.1950, Zaječice 302, 538 35 Zaječice
Marta Grohmanová, nar. 18.2.1956, Zaječice 302, 538 35 Zaječice
str. 7/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Milan Grondzik, nar. 12.1.1953, Zaječice 41, 538 35 Zaječice
Veronika Habalová, nar. 10.11.1989, Bítovany 100, 538 51 Chrast u Chrudimě
František Hájek, nar. 5.9.1948, Malecká č.p. 1175, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Josef Hájek, nar. 10.7.1942, Zaječice 66, 538 35 Zaječice
Martin Hájek, nar. 2.4.1966, Češkova č.p. 1240, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice 2
Jarmila Hájková, nar. 15.7.1948, Zaječice 287, 538 35 Zaječice
Rudolf Hauptman, nar. 8.1.1963, Zaječice 271, 538 35 Zaječice
Jana Hauptmanová, nar. 29.3.1976, Zaječice 271, 538 35 Zaječice
Jiří Hemerka, nar. 30.11.1964, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Mgr. Lenka Hemerková, nar. 18.1.1970, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Marie Hendrychová, nar. 30.4.1949, Dudychova č.p. 651, 534 01 Holice v Čechách
Petr Hermann, nar. 1.4.1953, Týnišťko 36, 566 01 Vysoké Mýto
Dana Hlaváčková, nar. 20.7.1967, Zaječice 99, 538 35 Zaječice
Blanka Holá, nar. 26.9.1960, Čáslavská č.p. 1159, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Josef Holub, nar. 1.8.1932, Zaječice 54, 538 35 Zaječice
Jarmila Holubová, nar. 5.1.1936, Zaječice 54, 538 35 Zaječice
František Honzíček, nar. 20.2.1940, Zaječice 102, 538 35 Zaječice
Eva Honzíčková, nar. 2.11.1946, Zaječice 102, 538 35 Zaječice
Petr Horáček, nar. 27.5.1971, Nerudova č.p. 21, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Rudolf Horáček, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Stanislav Horáček, nar. 23.6.1965, Nábřeží Karla Čapka č.p. 553, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Anna Horáčková, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Helena Horáčková, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Jana Horáčková, nar. 21.12.1953, Rosice 178, 538 34 Rosice u Chrasti
Marie Horáčková, nar. 30.6.1945, Zaječice 125, 538 35 Zaječice
Marie Hrnčálová, nar. 1.9.1952, Zaječice 34, 538 35 Zaječice
Jan Hromádko, nar. 4.2.1948, Zaječice 297, 538 35 Zaječice
Hana Hromádková, nar. 28.4.1945, Slovenská č.p. 658, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
Jaroslava Hromádková, nar. 21.3.1949, Zaječice 156, 538 35 Zaječice
Květa Hromádková, nar. 14.9.1951, Zaječice 297, 538 35 Zaječice
Monika Hromádková, nar. 7.8.1979, Zaječice 306, 538 35 Zaječice
Marie Hromková, nar. 10.8.1951, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
David Hubálek, nar. 1.10.1985, Erno Košťála č.p. 957, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Monika Hubálková, nar. 14.8.1984, Erno Košťála č.p. 957, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Jiří Chládek, nar. 22.1.1961, Zaječice 261, 538 35 Zaječice
Josef Chládek, Zaječice 261, 538 35 Zaječice
Božena Chlebná, nar. 20.2.1980, Švihov 38, Miřetice, 538 25 Nasavrky
Vlastimil Chlup, nar. 9.9.1959, Zaječice 26, 538 35 Zaječice
Světlana Chlupová, nar. 28.9.1962, Zaječice 26, 538 35 Zaječice
Marie Chourová, nar. 3.9.1928, Zaječice 275, 538 35 Zaječice
Zdeněk Chvojka, nar. 8.7.1956, Zaječice 268, 538 35 Zaječice
MUDr. Olga Janatová, nar. 23.4.1953, Bedřichovská č.p. 1958/8, Libeň, 182 00 Praha 82
Eva Janková, nar. 28.11.1962, Chotěnice 33, 538 03 Heřmanův Městec
Věra Jánská, nar. 19.9.1957, Zaječice 283, 538 35 Zaječice
Michal Jánský, nar. 23.10.1977, Zaječice 283, 538 35 Zaječice
Zdeněk Jánský, nar. 4.6.1950, Zaječice 283, 538 35 Zaječice
Mgr. Karla Jará, nar. 4.12.1953, Karla IV. č.p. 2592, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice 2
Vlasta Jedlinská, nar. 2.8.1947, Zaječice 126, 538 35 Zaječice
Miloslav Jedlinský, nar. 19.1.1947, Zaječice 126, 538 35 Zaječice
Bohumil Jelínek, nar. 30.4.1949, Zaječice 222, 538 35 Zaječice
Jaromír Jelínek, nar. 22.3.1955, Zaječice 312, 538 35 Zaječice
Adéla Jelínková, nar. 24.8.1953, Zaječice 222, 538 35 Zaječice
Zdeňka Jelínková, nar. 1.11.1957, Zaječice 312, 538 35 Zaječice
Zdeňka Jelínková, nar. 25.2.1926, Hurbanova č.p. 1177/22, Krč, 142 00 Praha 411
Břetislav Jeřábek, nar. 29.12.1955, Zaječice 296, 538 35 Zaječice
Vladimír Jírek, nar. 20.4.1965, Zaječice 234, 538 35 Zaječice
Ing. Vladimír Jírek, nar. 20.4.1965, Zaječice 234, 538 35 Zaječice
str. 8/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Marie Jírková, nar. 22.5.1931, Zaječice 234, 538 35 Zaječice
Jana Junasová, nar. 1.1.1966, U Stadionu č.p. 732, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Luboš Kábele, nar. 19.4.1964, Na Hlásce č.p. 278, 538 62 Hrochův Týnec
Lenka Kábelová, nar. 23.6.1970, Na Hlásce č.p. 278, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Kacafírek, nar. 2.12.1951, Zaječice 311, 538 35 Zaječice
Petra Kacafírková, nar. 6.5.1952, Zaječice 311, 538 35 Zaječice
Luděk Kacálek, nar. 15.4.1950, U Stadionu č.p. 750, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Hana Kacálková, nar. 1.7.1952, U Stadionu č.p. 750, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Marta Kadlecová, nar. 10.10.1947, Dolní Roveň 217, 533 71 Dolní Roveň
Ivo Keller, nar. 23.3.1977, Zaječice 39, 538 35 Zaječice
Eva Klímová, nar. 23.5.1959, Zaječice 59, 538 35 Zaječice
Marie Kloučková, nar. 29.11.1942, Zaječice 123, 538 35 Zaječice
Zdenka Kocandová, nar. 7.2.1958, Zaječice 126, 538 35 Zaječice
Antonín Kolář, nar. 12.4.1943, Zaječice 217, 538 35 Zaječice
Alena Kolářová, nar. 25.2.1981, Zaječice 121, 538 35 Zaječice
Alena Kolářová, nar. 24.3.1945, Zaječice 217, 538 35 Zaječice
Petr Komárek, nar. 4.6.1950, Na Petřinách č.p. 306/74, Veleslavín, 162 00 Praha 616
Věra Konečná, nar. 24.3.1970, Šmídova č.p. 298, 538 51 Chrast u Chrudimě
František Konrád, nar. 6.6.1981, Zaječice 321, 538 35 Zaječice
Jaroslav Konrád, nar. 19.11.1948, Zaječice 282, 538 35 Zaječice
Jiří Konrád, nar. 13.5.1995, Zaječice 321, 538 35 Zaječice
Petr Konrád, nar. 20.5.1980, Jiráskova č.p. 155, 538 51 Chrast u Chrudimě
Jiřina Kopecká, nar. 4.8.1963, Čeperka č.p. 128, 538 51 Chrast u Chrudimě
Jaromír Košina, nar. 9.9.1948, Zaječice 251, 538 35 Zaječice
Jaroslav Kouba, nar. 23.9.1956, Bítovany 127, 538 51 Chrast u Chrudimě
Miloslav Koutský, nar. 9.7.1962, Zaječice 7, 538 35 Zaječice
Lukáš Kozák, nar. 7.1.1987, Osady Ležáků č.p. 71, 538 51 Chrast u Chrudimě
Eva Kozáková, nar. 10.12.1974, Zaječice 147, 538 35 Zaječice
Marie Kozáková, nar. 12.5.1948, Zaječice 147, 538 35 Zaječice
Věra Kozáková, nar. 2.9.1973, Zaječice 147, 538 35 Zaječice
Miluše Králíková, nar. 1.8.1932, Zaječice 304, 538 35 Zaječice
Jan Krejčí, nar. 22.9.1972, Zaječice 58, 538 35 Zaječice
Lenka Krejčová, nar. 24.3.1974, Zaječice 58, 538 35 Zaječice
Jana Křičenská, nar. 30.10.1949, Zaječice 286, 538 35 Zaječice
Marie Křičenská, nar. 15.7.1954, Zaječice 237, 538 35 Zaječice
Jiří Křičenský, nar. 30.7.1950, Zaječice 237, 538 35 Zaječice
Václav Křičenský, nar. 31.3.1947, Zaječice 286, 538 35 Zaječice
Renata Křivková, nar. 20.4.1976, Zaječice 209, 538 35 Zaječice
Klára Křivská, nar. 29.11.1992, Zaječice 274, 538 35 Zaječice
Thi Minh Duong Křivská, nar. 25.2.1968, Zaječice 263, 538 35 Zaječice
Jaroslav Křivský, nar. 31.12.1964, Zaječice 274, 538 35 Zaječice
Martin Křivský, nar. 10.1.1976, Zaječice 263, 538 35 Zaječice
Jarmila Kubatová, nar. 4.11.1955, Medunova č.p. 404, 538 21 Slatiňany
Jiří Kubelka, nar. 20.2.1967, Zaječice 295, 538 35 Zaječice
Miroslav Kubelka, nar. 6.5.1969, Zaječice 38, 538 35 Zaječice
Pavel Kubeš, nar. 25.11.1983, Ročkova č.p. 8, Ostřešany, 530 02 Pardubice 2
Jaroslav Kučera, nar. 9.5.1980, Zaječice 355, 538 35 Zaječice
Monika Kučerová, nar. 12.6.1980, Zaječice 355, 538 35 Zaječice
Lenka Kuklová, nar. 8.1.1956, V Štíhlách č.p. 1252/5, Krč, 142 00 Praha 411
Jaroslav Kulhánek, nar. 20.2.1950, Zaječice 301, 538 35 Zaječice
Tomáš Kulhánek, nar. 1.3.1974, Zaječice 345, 538 35 Zaječice
Marie Kulhánková, nar. 16.2.1940, Zaječice 240, 538 35 Zaječice
Zdeňka Kulhánková, nar. 16.10.1952, Zaječice 301, 538 35 Zaječice
Luboš Kvasnička, nar. 2.4.1969, Zaječice 168, 538 35 Zaječice
Ilona Kvasničková, nar. 7.3.1970, Zaječice 168, 538 35 Zaječice
Adam Kvočka, nar. 6.9.1958, Zaječice 190, 538 35 Zaječice
Jaroslava Kvočková, nar. 29.12.1957, Zaječice 190, 538 35 Zaječice
str. 9/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Jana Langerová, nar. 2.8.1971, Zaječice 292, 538 35 Zaječice
Stanislav Laštůvka, nar. 7.5.1908, Žitná č.p. 606/29, Nové Město, 110 00 Praha 1
Marie Laštůvková, nar. 8.3.1906, Žitná č.p. 606/29, Nové Město, 110 00 Praha 1
Ivo Laub, nar. 27.4.1961, Lupáčova č.p. 77, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Miroslav Láznička, nar. 6.8.1966, Růžová č.p. 1046, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Václav Ledvina, nar. 15.7.1947, U Stadionu č.p. 709, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Hana Ledvinová, nar. 16.7.1947, U Stadionu č.p. 709, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Jiří Linhart, nar. 29.8.1954, Zaječice 136, 538 35 Zaječice
Josef Loner, nar. 14.4.1947, Zaječice 166, 538 35 Zaječice
David Louvar, nar. 17.8.1977, Zaječice 253, 538 35 Zaječice
Ondřej Louvar, nar. 4.6.1962, Zaječice 252, 538 35 Zaječice
Vladimír Louvar, nar. 8.9.1948, Zaječice 151, 538 35 Zaječice
Zdeněk Louvar, nar. 12.5.1944, Zaječice 61, 538 35 Zaječice
Emilie Louvarová, nar. 11.5.1950, Zaječice 151, 538 35 Zaječice
Marie Louvarová, nar. 8.8.1944, Zaječice 61, 538 35 Zaječice
Ladislava Lupoměská, nar. 12.6.1940, Zaječice 247, 538 35 Zaječice
Josef Mach, nar. 21.2.1958, Zaječice 130, 538 35 Zaječice
Jiří Málek, nar. 27.12.1952, Budovatelská č.p. 718, 538 51 Chrast u Chrudimě
Bohumír Mašek, nar. 30.3.1965, Zaječice 230, 538 35 Zaječice
Petra Mašková Radostová, nar. 24.7.1973, Zaječice 230, 538 35 Zaječice
Michal Matějka, nar. 5.5.1978, Zaječice 141, 538 35 Zaječice
Vladislava Matějková, nar. 20.6.1979, Zaječice 141, 538 35 Zaječice
František Meduna, nar. 13.6.1940, Zaječice 152, 538 35 Zaječice
Jana Medunová, nar. 13.4.1942, Zaječice 152, 538 35 Zaječice
Jaroslav Menc, nar. 8.3.1975, Němčice 109, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Marie Mencová, nar. 5.1.1935, Sezemická č.p. 1362, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Ing. František Mihulka, nar. 23.10.1959, Zaječice 323, 538 35 Zaječice
Marta Mihulková, nar. 14.8.1959, Zaječice 323, 538 35 Zaječice
Jan Michalec, nar. 28.7.1953, Zaječice 119, 538 35 Zaječice
Ing. Jaroslav Mikan, nar. 3.3.1962, Lýskova č.p. 2072/55, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Rudolf Mikoláš, nar. 22.7.1953, Zaječice 13, 538 35 Zaječice
Jaroslava Mikolášová, nar. 15.2.1956, Zaječice 13, 538 35 Zaječice
MUDr. Michal Minařík, nar. 27.7.1971, Topolská č.p. 662, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
Jiří Mohl, nar. 5.11.1963, Bítovany 40, 538 51 Chrast u Chrudimě
Božena Moravcová, nar. 28.4.1952, Budovatelská č.p. 800, 293 06 Kosmonosy
Jan Mošner, nar. 30.10.1976, Zaječice 144, 538 35 Zaječice
Klára Moudrá, nar. 15.6.1979, Strojařů č.p. 1155, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Ondřej Moudrý, nar. 1.11.1977, Strojařů č.p. 1155, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Josef Mrázek, nar. 8.9.1945, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Hana Mrázková, nar. 27.3.1978, Zaječice 251, 538 35 Zaječice
Jana Mrázková, nar. 6.6.1949, Zaječice 134, 538 35 Zaječice
Libuše Mrázková, nar. 21.5.1948, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Michaela Mőllerová, nar. 4.7.1969, Václavská č.p. 568, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Jaroslav Myška, Zaječice 213, 538 35 Zaječice
Josef Myška, nar. 24.11.1944, Zaječice 241, 538 35 Zaječice
Karel Myška, Zaječice 213, 538 35 Zaječice
Petr Myška, nar. 20.10.1977, Zaječice 201, 538 35 Zaječice
Eva Myšková, nar. 30.12.1945, Zaječice 241, 538 35 Zaječice
Renata Myšková, nar. 12.11.1979, Zaječice 201, 538 35 Zaječice
Zdenka Nehonská, nar. 26.11.1941, Zaječice 67, 538 35 Zaječice
František Nehonský, nar. 16.2.1941, Zaječice 67, 538 35 Zaječice
Jiří Nejtek, nar. 21.10.1963, Zaječice 75, 538 35 Zaječice
Josef Nejtek, nar. 10.3.1947, Zaječice 269, 538 35 Zaječice
Luboš Nejtek, nar. 15.8.1981, Čs. partyzánů č.p. 8, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Martin Nejtek, nar. 19.7.1979, Zaječice 269, 538 35 Zaječice
Petr Nejtek, nar. 1.4.1973, Zaječice 108, 538 35 Zaječice
Martina Nejtková, nar. 16.4.1976, Zaječice 108, 538 35 Zaječice
str. 10/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Růžena Nejtková, nar. 29.8.1949, Zaječice 269, 538 35 Zaječice
Irena Němcová, nar. 5.4.1973, Neumannova č.p. 629, 538 21 Slatiňany
Petr Němec, nar. 5.4.1970, Neumannova č.p. 629, 538 21 Slatiňany
Ing. František Nepivoda, nar. 9.12.1934, Zaječice 3, 538 35 Zaječice
Martin Nepivoda, nar. 12.8.1963, Orel 48, 538 21 Slatiňany
Naděžda Nepivodová, nar. 14.10.1989, Orel 48, 538 21 Slatiňany
Jaroslav Netolický, nar. 23.4.1968, Zaječice 173, 538 35 Zaječice
Pavel Neubauer, nar. 2.2.1954, Komenského č.p. 1421, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Alena Neubauerová, nar. 25.1.1931, Zaječice 183, 538 35 Zaječice
Miroslav Nevole, nar. 21.1.1961, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Věra Nevolová, nar. 16.12.1951, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Vladimír Niščák, nar. 31.5.1951, Zaječice 154, 538 35 Zaječice
Alena Niščáková, nar. 7.4.1957, Zaječice 154, 538 35 Zaječice
Jakub Novák, nar. 18.8.1982, Zaječice 193, Zaječice
Jaroslav Novák, nar. 4.5.1967, Zaječice 44, 538 35 Zaječice
Jiří Novák, nar. 14.12.1943, Čáslavská č.p. 1158, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Stanislav Novák, nar. 21.7.1970, Zaječice 171, 538 35 Zaječice
Zdeněk Novák, nar. 11.11.1956, Zaječice 260, 538 35 Zaječice
Blanka Nováková, nar. 8.6.1960, Zaječice 260, 538 35 Zaječice
Lucie Nováková, nar. 24.4.1984, Zaječice 290, 538 35 Zaječice
Monika Nováková, nar. 2.12.1986, Zaječice 254, 538 35 Zaječice
Pavla Nováková, nar. 16.5.1972, Zaječice 160, 538 35 Zaječice
Hana Novotná, nar. 15.6.1957, Zaječice 276, 538 35 Zaječice
Jana Novotná, nar. 3.3.1993, Zaječice 276, 538 35 Zaječice
Mgr. Kamila Novotná, nar. 1.3.1974, Na Vrbině č.p. 1254, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Miloš Novotný, nar. 25.10.1951, Zaječice 276, 538 35 Zaječice
Zdeněk Novotný, nar. 1.11.1962, Zaječice 202, 538 35 Zaječice
Karel Odvárka, nar. 28.2.1952, Zaječice 180, 538 35 Zaječice
Jindřich Oplíštil, nar. 1.3.1975, Zaječice 47, 538 35 Zaječice
Emil Páchník, nar. 20.12.1955, Zaječice 32, 538 35 Zaječice
Slav Paskalev, nar. 22.6.1952, Zaječice 97, 538 35 Zaječice
Lenka Pavelková, nar. 6.11.1975, Zaječice 167, 538 35 Zaječice
Hana Pavlačičová, nar. 11.8.1975, Zaječice 65, 538 35 Zaječice
Libuše Pavlasová, nar. 3.12.1951, Zaječice 85, 538 35 Zaječice
František Pavlík, nar. 6.6.1931, Zaječice 27, 538 35 Zaječice
Josef Pazderka, nar. 16.9.1947, Zaječice 14, 538 35 Zaječice
Jana Pazderková, nar. 16.10.1950, Zaječice 14, 538 35 Zaječice
Miloslav Pejcha, nar. 11.6.1949, Zaječice 310, 538 35 Zaječice
Ing. Pavel Pejcha, nar. 7.10.1938, Zaječice 262, 538 35 Zaječice
Jiřina Pejchová, nar. 10.2.1939, Zaječice 262, 538 35 Zaječice
Marie Pejchová, nar. 30.4.1934, Zaječice 24, 538 35 Zaječice
Věra Pejchová, nar. 22.12.1951, Zaječice 306, 538 35 Zaječice
Josef Pelikán, nar. 24.4.1968, Zaječice 53, 538 35 Zaječice
Miloslav Pelikán, nar. 1.11.1948, Zaječice 142, 538 35 Zaječice
Marie Pelikánová, nar. 12.5.1969, Zaječice 53, 538 35 Zaječice
Lubomír Picek, nar. 5.10.1952, Zaječice 114, 538 35 Zaječice
Radek Picek, nar. 3.1.1974, Zaječice 114, 538 35 Zaječice
Monika Picková, nar. 12.3.1976, Řestoky 149, 538 51 Chrast u Chrudimě
Vlasta Picková, nar. 11.12.1949, Zaječice 114, 538 35 Zaječice
David Pilař, nar. 6.10.1978, Zaječice 267, 538 35 Zaječice
Jaroslav Pilař, nar. 11.12.1982, Zaječice 354, 538 35 Zaječice
Libuše Pilařová, nar. 18.6.1955, Zaječice 267, 538 35 Zaječice
Tomáš Plíhal, nar. 23.11.1975, Husova č.p. 62, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Lucie Pochobradská, nar. 5.3.1984, Kočí 70, 538 61 Kočí
Iveta Pokorná, nar. 11.7.1989, Radčice 22, 539 73 Skuteč
Josef Polák, nar. 4.1.1953, Zaječice 9, 538 35 Zaječice
Jaroslav Polívka, nar. 12.11.1946, Zaječice 177, 538 35 Zaječice
str. 11/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Anna Polívková, nar. 1.7.1951, Zaječice 177, 538 35 Zaječice
Květuše Popelková, nar. 15.6.1952, Luční č.p. 370, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Robert Popílek, nar. 5.5.1979, Zaječice 158, 538 35 Zaječice
Petr Pospíšil, nar. 23.5.1960, Zaječice 124, 538 35 Zaječice
Břetislav Procházka, nar. 11.7.1953, Bítovany 134, 538 51 Chrast u Chrudimě
Lenka Radiměřská, nar. 3.12.1962, Zaječice 196, 538 35 Zaječice
Miloš Radiměřský, nar. 27.7.1956, Zaječice 196, 538 35 Zaječice
Miroslav Radouš, nar. 21.4.1964, Zaječice 199, 538 35 Zaječice
Hana Radoušová, nar. 19.2.1970, Zaječice 199, 538 35 Zaječice
František Reindl, nar. 27.2.1964, Zaječice 155, 538 35 Zaječice
Jana Reindlová, nar. 19.5.1965, Zaječice 155, 538 35 Zaječice
Milada Reiprichová, nar. 9.5.1952, Zaječice 161, 538 35 Zaječice
Jaroslav Rohlík, nar. 26.10.1939, Zaječice 264, 538 35 Zaječice
Michal Rohlík, nar. 3.10.1975, Zaječice 107, 538 35 Zaječice
Miroslav Rohlík, nar. 5.4.1941, Zaječice 162, 538 35 Zaječice
Miroslav Rohlík, nar. 5.6.1966, Zaječice 333, 538 35 Zaječice
Pavel Rohlík, nar. 3.7.1968, Zaječice 8, 538 35 Zaječice
Helena Rohlíková, nar. 28.2.1938, Zaječice 264, 538 35 Zaječice
Jaroslava Rohlíková, nar. 24.1.1947, Zaječice 303, 538 35 Zaječice
Monika Rohlíková, nar. 29.12.1975, Zaječice 107, 538 35 Zaječice
Josef Ropek, nar. 4.9.1964, Zaječice 6, 538 35 Zaječice
Alena Ropková, nar. 11.12.1966, Zaječice 6, 538 35 Zaječice
Luboš Růžička, nar. 14.7.1961, Zaječice 250, 538 35 Zaječice
Iveta Růžičková, nar. 26.9.1968, Zaječice 250, 538 35 Zaječice
Eva Řádková, nar. 29.11.1952, Zaječice 25, 538 35 Zaječice
Štefanie Řezáčová, nar. 2.4.1977, Zaječice 83, 538 35 Zaječice
Marie Říhová, nar. 11.11.1938, Zaječice 100, 538 35 Zaječice
Arnošt Seman, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Miroslav Seman, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Vladimír Seman, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Libuše Semanová, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Alois Sikora, nar. 13.5.1943, Zaječice 270, 538 35 Zaječice
Stanislava Sikorová, nar. 10.6.1944, Zaječice 270, 538 35 Zaječice
Marta Skalová, nar. 2.9.1963, Zaječice 45, 538 35 Zaječice
Roman Sládek, nar. 24.10.1977, Zaječice 200, 538 35 Zaječice
Bohumil Slavíček, nar. 8.1.1958, Zaječice 23, 538 35 Zaječice
Ivana Slavíčková, nar. 18.2.1965, Zaječice 23, 538 35 Zaječice
Blanka Slavíková, nar. 20.9.1965, Zaječice 207, 538 35 Zaječice
Jana Smutná, nar. 24.5.1973, Josefy Faimonové č.p. 2231/16, Líšeň, 628 00 Brno 28
Mgr. Pavel Smutný, Ph.D., nar. 4.3.1969, Josefy Faimonové č.p. 2231/16, Líšeň, 628 00 Brno 28
Pavel Sodomka, nar. 28.6.1951, Zaječice 315, 538 35 Zaječice
Ludmila Sodomková, nar. 24.4.1952, Zaječice 315, 538 35 Zaječice
Iva Sokolová, nar. 26.11.1969, Zaječice 204, 538 35 Zaječice
David Sotona, nar. 27.9.1979, Zaječice 92, 538 35 Zaječice
Ing. František Sotona, nar. 25.10.1950, Zaječice 231, 538 35 Zaječice
Jitka Sotonová, nar. 8.4.1953, Zaječice 231, 538 35 Zaječice
Jiří Spilka, nar. 22.11.1960, Zaječice 353, 538 35 Zaječice
Stanislav Spilka, nar. 18.4.1967, Zaječice 342, 538 35 Zaječice
Vlasta Spilková, nar. 26.4.1970, Zaječice 342, 538 35 Zaječice
Antonín Srb, nar. 22.6.1978, Zaječice 62, 538 35 Zaječice
Božena Srbová, nar. 30.11.1956, Zaječice 62, 538 35 Zaječice
Irena Stará, nar. 26.4.1965, Zaječice 238, 538 35 Zaječice
Marie Stará, nar. 14.8.1958, Zaječice 309, 538 35 Zaječice
Ladislav Starý, nar. 19.6.1956, Zaječice 309, 538 35 Zaječice
Ladislav Starý, nar. 25.4.1979, Zaječice 116, 538 35 Zaječice
Stanislav Stein, nar. 5.5.1967, Zaječice 51, 538 35 Zaječice
Helena Steinová, nar. 20.2.1967, Zaječice 51, 538 35 Zaječice
str. 12/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Mgr. Věra Straková, nar. 23.3.1969, Zaječice 87, 538 35 Zaječice
Josef Strouhal, nar. 25.1.1942, Zaječice 214, 538 35 Zaječice
Alena Strouhalová, nar. 17.6.1945, Zaječice 214, 538 35 Zaječice
Josef Stryka, nar. 28.5.1952, Zaječice 208, 538 35 Zaječice
Zdeněk Stryka, nar. 9.8.1953, Dobřenice 79, 503 25 Dobřenice
Emilie Suchá, nar. 21.9.1952, Předhradí 17, 539 74 Předhradí
Emílie Suchá, Zaječice 136, 538 35 Zaječice
Hana Suchá, nar. 14.5.1960, Zaječice 327, 538 35 Zaječice
Jiřina Suchá, nar. 14.4.1930, Zaječice 242, 538 35 Zaječice
Lenka Suchá, nar. 2.2.1964, Zaječice 317, 538 35 Zaječice
Naděžda Suchá, nar. 29.7.1956, Zaječice 325, 538 35 Zaječice
Růžena Suchá, nar. 11.8.1934, Zaječice 137, 538 35 Zaječice
Soňa Suchá, nar. 10.12.1967, Orel 94, 538 21 Slatiňany
Aleš Suchý, nar. 5.6.1961, Budovatelská č.p. 740, 538 51 Chrast u Chrudimě
Antonín Suchý, nar. 2.10.1957, Zaječice 325, 538 35 Zaječice
František Suchý, nar. 4.11.1932, Zaječice 137, 538 35 Zaječice
Jindřich Suchý, nar. 10.1.1960, Budovatelská č.p. 739, 538 51 Chrast u Chrudimě
Miroslav Suchý, nar. 14.6.1963, Zaječice 81, 538 35 Zaječice
Miroslav Suchý, nar. 28.9.1960, Zaječice 317, 538 35 Zaječice
Pavel Suchý, nar. 7.5.1958, Zaječice 137, 538 35 Zaječice
Marie Svašková, nar. 21.3.1948, Křičkova č.p. 420, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Marek Svoboda, nar. 14.11.1979, Zaječice 157, 538 35 Zaječice
Helena Svobodová, nar. 7.12.1981, Zaječice 157, 538 35 Zaječice
Věra Svobodová, nar. 25.9.1953, Zaječice 11, 538 35 Zaječice
Vladimír Šebek, nar. 5.2.1953, Zaječice 94, 538 35 Zaječice
Eva Ševčíková, nar. 7.8.1943, Choceradská č.p. 2745/31, Záběhlice, 141 00 Praha 41
Štefan Šimko, nar. 21.10.1947, Zaječice 308, 538 35 Zaječice
Miroslava Šimková, nar. 2.10.1950, Zaječice 308, 538 35 Zaječice
Ing. Martin Škorpil, nar. 14.2.1968, Zaječice 50, 538 35 Zaječice
Dana Škorpilová, nar. 20.5.1969, Zaječice 50, 538 35 Zaječice
Ing. Petr Špáta, nar. 29.4.1977, Zaječice 210, 538 35 Zaječice
Marcela Špiříková, nar. 22.11.1950, Kobližná č.p. 34/13, Brno-město, 602 00 Brno 2
MUDr. Lenka Štefanová, nar. 29.4.1975, Zaječice 243, 538 35 Zaječice
Jiří Štech, nar. 24.4.1947, Na Větrníku č.p. 1208, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Oldřich Štech, nar. 7.10.1935, Schmoranzova č.p. 503, 538 21 Slatiňany
Jaroslava Štechová, nar. 18.2.1948, Zaječice 293, 538 35 Zaječice
Luděk Štěpán, nar. 19.8.1932, Zaječice 188, 538 35 Zaječice
Zdeňka Štěpánová, nar. 25.9.1936, Zaječice 188, 538 35 Zaječice
Vladimír Štourač, nar. 21.8.1939, Zaječice 20, 538 35 Zaječice
Helena Štouračová, nar. 7.1.1940, Zaječice 20, 538 35 Zaječice
Josef Štursa, nar. 17.9.1940, Zaječice 103, 538 35 Zaječice
Anna Štursová, nar. 29.8.1940, Zaječice 103, 538 35 Zaječice
Jiří Šustr, nar. 3.1.1946, Zaječice 178, 538 35 Zaječice
Josef Šustr, nar. 21.6.1949, Zaječice 148, 538 35 Zaječice
Marek Šustr, nar. 4.10.1986, Zaječice 187, 538 35 Zaječice
Miloslav Šustr, nar. 4.8.1947, Zaječice 219, 538 35 Zaječice
Ing. Stanislav Šustr, nar. 13.1.1938, Púchovská č.p. 2789/20, Záběhlice, 141 00 Praha 41
Ing. Erika Šustrová, nar. 9.2.1986, Zaječice 148, 538 35 Zaječice
Petra Šustrová, nar. 2.11.1981, Zaječice 187, 538 35 Zaječice
Vlasta Šustrová, nar. 5.9.1954, Zaječice 148, 538 35 Zaječice
Stanislav Švadlenka, nar. 2.3.1976, Palackého třída č.p. 88, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Daniela Švadlenková, nar. 26.2.1975, Palackého třída č.p. 88, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
František Švácha, nar. 19.9.1957, Zaječice 324, 538 35 Zaječice
Eva Šváchová, nar. 28.1.1961, Zaječice 324, 538 35 Zaječice
Mgr. Roman Tlapák, nar. 14.12.1965, Zaječice 169, 538 35 Zaječice
Hana Tlapáková, nar. 24.2.1971, Zaječice 169, 538 35 Zaječice
Jaroslav Trla, nar. 28.2.1977, Zaječice 305, 538 35 Zaječice
str. 13/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Jindřiška Trlová, nar. 11.9.1975, Zaječice 305, 538 35 Zaječice
Věra Truncová, nar. 6.6.1960, Zaječice 284, 538 35 Zaječice
Pavel Turánek, nar. 3.4.1957, Zaječice 88, 538 35 Zaječice
Mária Turánková, nar. 13.10.1959, Zaječice 88, 538 35 Zaječice
Eva Tycová, nar. 29.10.1954, Zaječice 42, 538 35 Zaječice
Jarmila Uchytilová, nar. 4.2.1949, Zaječice 64, 538 35 Zaječice
Dagmar Vargová, nar. 10.3.1958, Třibřichy 45, 537 01 Chrudim 1
Bc. Petr Vašíček, nar. 17.7.1983, Vlčnovská č.p. 719, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Eva Vavřinová, nar. 25.9.1937, Zaječice 69, 538 35 Zaječice
Bohumil Velendorf, nar. 4.9.1965, U Stadionu č.p. 711, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Ivana Velendorfová, nar. 3.5.1945, Zaječice 84, 538 35 Zaječice
Ivana Velendorfová, nar. 7.3.1969, Vosmíkových č.p. 102/3, Libeň, 180 00 Praha 8
Miroslav Venzara, nar. 17.6.1936, Zaječice 174, 538 35 Zaječice
Marie Venzarová, nar. 20.4.1939, Zaječice 174, 538 35 Zaječice
Josef Víšek, nar. 16.12.1941, Zaječice 10, 538 35 Zaječice
Jaroslav Vladyka, nar. 12.12.1959, Zaječice 318, 538 35 Zaječice
Josef Vladyka, nar. 1.9.1955, Svatopluka Čecha č.p. 375, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Milan Vladyka, nar. 15.9.1955, Zaječice 60, 538 35 Zaječice
Irena Vladyková, nar. 19.3.1957, Zaječice 60, 538 35 Zaječice
Josef Vodrážka, nar. 13.5.1958, Zaječice 109, 538 35 Zaječice
Jaroslav Vohradník, nar. 29.3.1963, Nová Čtvrť č.p. 504, 538 51 Chrast u Chrudimě
Oldřich Vohradník, nar. 27.3.1950, Zaječice 179, 538 35 Zaječice
Petr Vohradník, nar. 25.6.1972, Zaječice 179, 538 35 Zaječice
Jarmila Vohradníková, nar. 8.8.1965, Nová Čtvrť č.p. 504, 538 51 Chrast u Chrudimě
Stanislava Vohradníková, nar. 11.11.1950, Zaječice 179, 538 35 Zaječice
František Vosmek, nar. 20.3.1955, Zaječice 63, 538 35 Zaječice
Věra Vostradovská, nar. 23.4.1943, Zaječice 87, 538 35 Zaječice
Jaromír Vostradovský, nar. 17.7.1966, Budovatelská č.p. 755, 538 51 Chrast u Chrudimě
Jaromír Vostradovský, nar. 15.5.1939, Zaječice 87, 538 35 Zaječice
František Vtípil, nar. 12.10.1942, Zaječice 163, 538 35 Zaječice
Eva Zachová, nar. 17.1.1952, Zaječice 47, 538 35 Zaječice
Květa Zajíčková, nar. 6.3.1951, Na Šancích č.p. 1183, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Jiří Zamazal, nar. 3.4.1961, Zaječice 146, 538 35 Zaječice
Zdeněk Zástěra, nar. 25.6.1953, Zaječice 18, 538 35 Zaječice
Marie Zástěrová, nar. 8.2.1950, Zaječice 18, 538 35 Zaječice
Myšková Zdeňka, Zaječice 213, 538 35 Zaječice
Ladislav Zezulák, nar. 29.4.1959, Budovatelů č.p. 916, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Marcela Zezuláková, nar. 10.4.1963, Budovatelů č.p. 916, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Radka Zindulková, nar. 7.9.1972, Zaječice 115, 538 35 Zaječice
Marie Znojemská, nar. 16.5.1965, Zaječice 244, 538 35 Zaječice
Ludvík Znojemský, nar. 21.9.1968, Zaječice 244, 538 35 Zaječice
Alena Žádná, nar. 15.11.1949, Zaječice 232, 538 35 Zaječice
Jiří Žák, nar. 14.4.1944, Zaječice 184, 538 35 Zaječice
Josef Žák, nar. 6.3.1934, Zaječice 233, 538 35 Zaječice
Miroslav Žák, nar. 16.3.1956, Zaječice 93, 538 35 Zaječice
Hana Žáková, nar. 30.4.1960, Malecká č.p. 1126, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Bleha a synové s.r.o., Zaječice 2, 538 35 Zaječice
Český rybářský svaz, Místní organizace Hrochův Týnec, Hrochův Týnec, 538 62 Hrochův Týnec
EUROFIN, spol. s r.o. Chrudim, Palackého třída č.p. 252, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
HOLD, s.r.o., Orel 35, 538 21 Slatiňany
ITB Group, spol. s r.o., Masarykovo náměstí č.p. 1484, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, Tylovo Náměstí č.p. 272, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
MILZA zemědělské družstvo, Zaječice 343, 538 35 Zaječice
Obec Orel, Orel 67, 538 21 Slatiňany
Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice I, 530 02 Pardubice 2
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
str. 14/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19
Vladimír Blažek, nar. 15.4.1964, Svatojánská č.p. 146, Škrovád, 538 21 Slatiňany
Miroslav Suchý, nar. 30.6.1965, Na Valech č.p. 572, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání
proti rozhodnutí odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Podle § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
„otisk úředního razítka“
Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
str. 15/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši
3000 Kč byl zaplacen dne 16.1.2013.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně na doručenku):
Obec Zaječice, IDDS: ft8b3ir
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doporučeně na doručenku):
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou):
Ondřej Adamczyk, nar. 27.9.1964, V Peklovcích č.p. 505, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Josef Alinče, nar. 25.2.1949, Zaječice 16, 538 35 Zaječice
Karel Alinče, nar. 4.11.1943, Zaječice 82, 538 35 Zaječice
Růžena Alinčová, nar. 19.9.1952, Zaječice 16, 538 35 Zaječice
Věra Alinčová, nar. 19.9.1952, Zaječice 288, 538 35 Zaječice
Vlasta Alinčová, nar. 28.1.1948, Zaječice 82, 538 35 Zaječice
Jaroslav Andr, nar. 23.12.1947, Zaječice 159, 538 35 Zaječice
Ivana Andrová, nar. 8.6.1958, Zaječice 159, 538 35 Zaječice
Jana Arnicanová, nar. 2.3.1949, Jana Palacha č.p. 1093, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Vojtěch Bakeš, nar. 17.2.1965, Zaječice 216, 538 35 Zaječice
Magdalena Bakešová, nar. 15.5.1966, Zaječice 216, 538 35 Zaječice
Jaroslav Bárta, nar. 19.5.1958, Zaječice 316, 538 35 Zaječice
Ing. Jaroslav Bartoš, nar. 22.3.1947, Školská č.p. 228, Ohrazenice, 533 53 Pardubice 19
Jarmila Bartošová, nar. 16.1.1931, Zaječice 70, 538 35 Zaječice
Lenka Bártová, nar. 13.4.1959, Zaječice 316, 538 35 Zaječice
Ing. Radka Bednaříková, nar. 8.1.1984, Dvouletky č.p. 1924/4, 100 00 Strašnice (Praha 10)
Miroslav Beran, nar. 2.1.1949, Zaječice 185, 538 35 Zaječice
Zdeněk Beran, nar. 12.2.1944, Zaječice 294, 538 35 Zaječice
Zdeněk Beran, nar. 15.11.1967, Zaječice 133, 538 35 Zaječice
Eva Beranová, nar. 21.7.1948, Zaječice 294, 538 35 Zaječice
Lenka Beranová, nar. 9.4.1955, Zaječice 275, 538 35 Zaječice
Marie Beranová, nar. 8.6.1958, Orel 65, 538 21 Slatiňany
František Bernard, nar. 15.8.1949, Arnošta z Pardubic č.p. 2612, 530 02 Pardubice 2
Antonín Bezdička, nar. 6.7.1951, Zaječice 307, 538 35 Zaječice
Jaroslav Blažek, nar. 6.11.1955, Zaječice 314, 538 35 Zaječice
Jiří Blažek, nar. 8.11.1958, Zaječice 35, 538 35 Zaječice
Josef Blažek, nar. 20.2.1953, Zaječice 117, 538 35 Zaječice
Alena Blažková, nar. 16.6.1963, Zaječice 285, 538 35 Zaječice
Emilie Blažková, nar. 8.6.1931, Zaječice 35, 538 35 Zaječice
Miloslava Blažková, nar. 4.4.1957, Zaječice 314, 538 35 Zaječice
Jan Bleha, nar. 11.5.1941, Zaječice 257, 538 35 Zaječice
Libuše Blehová, nar. 30.5.1946, Zaječice 257, 538 35 Zaječice
Petr Boháč, nar. 28.4.1974, Zaječice 212, 538 35 Zaječice
Gabriela Boháčová, nar. 8.3.1976, Zaječice 212, 538 35 Zaječice
Ing. Roman Bohuněk, nar. 14.5.1973, Zaječice 209, 538 35 Zaječice
Sylvia Bohuňková, nar. 10.10.1950, Zaječice 209, 538 35 Zaječice
Miloslav Brebera, nar. 24.4.1954, Škroupova č.p. 53, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Marie Breberová, nar. 29.12.1953, Škroupova č.p. 53, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Helena Bruknerová, nar. 7.6.1947, Galandova č.p. 1237/11, Řepy, 163 00 Praha 618
Jiřina Bušková, nar. 23.12.1925, Zaječice 256, 538 35 Zaječice
Milan Carva, nar. 15.2.1976, Zaječice 278, 538 35 Zaječice
Antonín Ceral, nar. 26.2.1949, Zaječice 186, 538 35 Zaječice
Josef Ceral, nar. 12.10.1941, Zaječice 106, 538 35 Zaječice
str. 16/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Otto Ceral, nar. 20.2.1929, Zaječice 161, 538 35 Zaječice
Otto Ceral, nar. 16.2.1956, Gagarinova č.p. 383, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Jaroslava Ceralová, nar. 26.4.1949, Zaječice 186, 538 35 Zaječice
Milan Cimburek, nar. 9.5.1979, Zaječice 281, 538 35 Zaječice
Stanislav Cimburek, nar. 28.8.1946, Zaječice 281, 538 35 Zaječice
Jan Coufal, nar. 8.8.1923, Wintrova I č.p. 366, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Petr Coufal, nar. 8.12.1972, Zaječice 245, 538 35 Zaječice
Karla Coufalová, nar. 24.6.1929, Wintrova I č.p. 366, 530 03 Pardubice 3
Hana Čáslavská, nar. 19.7.1981, Zaječice 235, 538 35 Zaječice
Jakub Čepela, nar. 20.4.1983, U Stadionu č.p. 750, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
František Čermák, nar. 13.11.1947, Palackého třída č.p. 86, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Ing. František Čermák, nar. 31.5.1924, Zaječice 228, 538 35 Zaječice
Růžena Černá, nar. 26.8.1947, Zaječice 246, 538 35 Zaječice
Vlasta Černá, nar. 3.3.1932, Zaječice 140, 538 35 Zaječice
Jan Černík, nar. 6.1.1946, Orel 1, 538 21 Slatiňany
Josef Černý, nar. 7.2.1947, Zaječice 246, 538 35 Zaječice
Zdeněk Černý, nar. 23.9.1960, Sládkova č.p. 859, 539 73 Skuteč
Josef Červák, nar. 8.3.1950, Zaječice 326, 538 35 Zaječice
Hana Červáková, nar. 31.5.1961, Zaječice 326, 538 35 Zaječice
František Čtverák, nar. 30.9.1937, Zaječice 236, 538 35 Zaječice
Petr Čtverák, nar. 22.8.1977, Zaječice 236, 538 35 Zaječice
Ing. Lenka Dašková, nar. 22.1.1981, Bukovina nad Labem 50, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Ivana Desenská, nar. 10.5.1958, Macanova č.p. 1747, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Jaroslav Doležal, nar. 30.10.1985, Lukavice 27, 538 21 Slatiňany
Jiří Doležal, nar. 2.5.1932, Zaječice 221, 538 35 Zaječice
Darina Doležalová, nar. 28.11.1986, Malecká č.p. 1175, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Jana Doležalová, nar. 10.8.1971, Zaječice 218, 538 35 Zaječice
Jiřina Doležalová, nar. 25.4.1936, Zaječice 221, 538 35 Zaječice
Ing. Ludmila Doležalová, nar. 17.1.1944, kpt. Bartoše č.p. 412, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Věra Dostálová, nar. 19.9.1952, Zaječice 288, 538 35 Zaječice
Mgr. Barbora Doubková, nar. 26.11.1974, Topolská č.p. 662, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
Ing. František Drobílek, nar. 21.7.1949, Škrovád 106, 538 21 Slatiňany
Martin Dubský, nar. 4.11.1971, Zaječice 226, 538 35 Zaječice
Marcela Dulayová, nar. 5.4.1971, Zaječice 280, 538 35 Zaječice
Ing. Jan Dušek, nar. 5.3.1961, Dašická č.p. 1753, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Jiří Dušek, nar. 7.8.1958, Lešany 22, 539 73 Skuteč
Andrea Dušková, nar. 25.7.1981, Zaječice 289, 538 35 Zaječice
Jiřina Dušková, nar. 9.2.1943, Zaječice 205, 538 35 Zaječice
Milena Felklová, nar. 19.8.1965, Zaječice 145, 538 35 Zaječice
Jaroslava Feltlová, nar. 21.11.1958, Zaječice 68, 538 35 Zaječice
Jaroslav Fiala, nar. 31.7.1918, V bokách I č.p. 205/2, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Ladislav Forman, nar. 29.5.1965, Zaječice 329, 538 35 Zaječice
Irena Formanová, nar. 4.6.1971, Zaječice 329, 538 35 Zaječice
Jana Formanová, nar. 27.7.1942, Zaječice 80, 538 35 Zaječice
Bohumil Fousek, nar. 23.7.1950, Zaječice 298, 538 35 Zaječice
Petr Fousek, nar. 22.10.1965, Bítovany 143, 538 51 Chrast u Chrudimě
Jiřina Fousková, nar. 3.10.1955, Zaječice 298, 538 35 Zaječice
Veronika Fousková, nar. 26.2.1966, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Václav Fridrich, nar. 16.4.1968, Hradištní č.p. 1190, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Jaroslava Fridrichová, nar. 27.7.1972, Hradištní č.p. 1190, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Vlastimil Frıhlich, nar. 1.3.1961, Zaječice 320, 538 35 Zaječice
Hana Fröhlichová, nar. 18.2.1960, Zaječice 131, 538 35 Zaječice
Jana Frıhlichová, nar. 4.3.1967, Zaječice 320, 538 35 Zaječice
Dušan Frolík, nar. 14.1.1951, Zaječice 255, 538 35 Zaječice
Jitka Frolíková, nar. 11.7.1937, Zaječice 255, 538 35 Zaječice
Marie Galbavá, nar. 18.4.1951, Zaječice 175, 538 35 Zaječice
Regína Gauglitzová, nar. 30.7.1979, Zaječice 300, 538 35 Zaječice
str. 17/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Tomáš Gergely, nar. 5.4.1982, Zaječice 239, 538 35 Zaječice
Andrea Gergelyová, nar. 21.10.1983, Zaječice 239, 538 35 Zaječice
Klára Gergelyová, nar. 19.2.1989, Zaječice 239, 538 35 Zaječice
Emil Giňa, nar. 25.10.1963, Zaječice 370, 538 35 Zaječice
Irena Giňová, nar. 24.9.1967, Zaječice 370, 538 35 Zaječice
Věra Goliášová, nar. 19.1.1984, Zaječice 284, 538 35 Zaječice
Ing. Radek Gondek, nar. 9.2.1975, Zaječice 273, 538 35 Zaječice
Erika Gondeková, nar. 10.4.1976, Pardubická č.p. 879, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Pavel Grohman, nar. 22.5.1950, Zaječice 302, 538 35 Zaječice
Marta Grohmanová, nar. 18.2.1956, Zaječice 302, 538 35 Zaječice
Milan Grondzik, nar. 12.1.1953, Zaječice 41, 538 35 Zaječice
Veronika Habalová, nar. 10.11.1989, Bítovany 100, 538 51 Chrast u Chrudimě
František Hájek, nar. 5.9.1948, Malecká č.p. 1175, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Josef Hájek, nar. 10.7.1942, Zaječice 66, 538 35 Zaječice
Martin Hájek, nar. 2.4.1966, Češkova č.p. 1240, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice 2
Jarmila Hájková, nar. 15.7.1948, Zaječice 287, 538 35 Zaječice
Rudolf Hauptman, nar. 8.1.1963, Zaječice 271, 538 35 Zaječice
Jana Hauptmanová, nar. 29.3.1976, Zaječice 271, 538 35 Zaječice
Jiří Hemerka, nar. 30.11.1964, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Mgr. Lenka Hemerková, nar. 18.1.1970, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Marie Hendrychová, nar. 30.4.1949, Dudychova č.p. 651, 534 01 Holice v Čechách
Petr Hermann, nar. 1.4.1953, Týnišťko 36, 566 01 Vysoké Mýto
Dana Hlaváčková, nar. 20.7.1967, Zaječice 99, 538 35 Zaječice
Blanka Holá, nar. 26.9.1960, Čáslavská č.p. 1159, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Josef Holub, nar. 1.8.1932, Zaječice 54, 538 35 Zaječice
Jarmila Holubová, nar. 5.1.1936, Zaječice 54, 538 35 Zaječice
František Honzíček, nar. 20.2.1940, Zaječice 102, 538 35 Zaječice
Eva Honzíčková, nar. 2.11.1946, Zaječice 102, 538 35 Zaječice
Petr Horáček, nar. 27.5.1971, Nerudova č.p. 21, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Rudolf Horáček, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Stanislav Horáček, nar. 23.6.1965, Nábřeží Karla Čapka č.p. 553, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Anna Horáčková, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Helena Horáčková, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Jana Horáčková, nar. 21.12.1953, Rosice 178, 538 34 Rosice u Chrasti
Marie Horáčková, nar. 30.6.1945, Zaječice 125, 538 35 Zaječice
Marie Hrnčálová, nar. 1.9.1952, Zaječice 34, 538 35 Zaječice
Jan Hromádko, nar. 4.2.1948, Zaječice 297, 538 35 Zaječice
Hana Hromádková, nar. 28.4.1945, Slovenská č.p. 658, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
Jaroslava Hromádková, nar. 21.3.1949, Zaječice 156, 538 35 Zaječice
Květa Hromádková, nar. 14.9.1951, Zaječice 297, 538 35 Zaječice
Monika Hromádková, nar. 7.8.1979, Zaječice 306, 538 35 Zaječice
Marie Hromková, nar. 10.8.1951, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
David Hubálek, nar. 1.10.1985, Erno Košťála č.p. 957, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Monika Hubálková, nar. 14.8.1984, Erno Košťála č.p. 957, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Jiří Chládek, nar. 22.1.1961, Zaječice 261, 538 35 Zaječice
Josef Chládek, Zaječice 261, 538 35 Zaječice
Božena Chlebná, nar. 20.2.1980, Švihov 38, Miřetice, 538 25 Nasavrky
Vlastimil Chlup, nar. 9.9.1959, Zaječice 26, 538 35 Zaječice
Světlana Chlupová, nar. 28.9.1962, Zaječice 26, 538 35 Zaječice
Marie Chourová, nar. 3.9.1928, Zaječice 275, 538 35 Zaječice
Zdeněk Chvojka, nar. 8.7.1956, Zaječice 268, 538 35 Zaječice
MUDr. Olga Janatová, nar. 23.4.1953, Bedřichovská č.p. 1958/8, Libeň, 182 00 Praha 82
Eva Janková, nar. 28.11.1962, Chotěnice 33, 538 03 Heřmanův Městec
Věra Jánská, nar. 19.9.1957, Zaječice 283, 538 35 Zaječice
Michal Jánský, nar. 23.10.1977, Zaječice 283, 538 35 Zaječice
Zdeněk Jánský, nar. 4.6.1950, Zaječice 283, 538 35 Zaječice
Mgr. Karla Jará, nar. 4.12.1953, Karla IV. č.p. 2592, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice 2
str. 18/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Vlasta Jedlinská, nar. 2.8.1947, Zaječice 126, 538 35 Zaječice
Miloslav Jedlinský, nar. 19.1.1947, Zaječice 126, 538 35 Zaječice
Bohumil Jelínek, nar. 30.4.1949, Zaječice 222, 538 35 Zaječice
Jaromír Jelínek, nar. 22.3.1955, Zaječice 312, 538 35 Zaječice
Adéla Jelínková, nar. 24.8.1953, Zaječice 222, 538 35 Zaječice
Zdeňka Jelínková, nar. 1.11.1957, Zaječice 312, 538 35 Zaječice
Zdeňka Jelínková, nar. 25.2.1926, Hurbanova č.p. 1177/22, Krč, 142 00 Praha 411
Břetislav Jeřábek, nar. 29.12.1955, Zaječice 296, 538 35 Zaječice
Vladimír Jírek, nar. 20.4.1965, Zaječice 234, 538 35 Zaječice
Ing. Vladimír Jírek, nar. 20.4.1965, Zaječice 234, 538 35 Zaječice
Marie Jírková, nar. 22.5.1931, Zaječice 234, 538 35 Zaječice
Jana Junasová, nar. 1.1.1966, U Stadionu č.p. 732, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Luboš Kábele, nar. 19.4.1964, Na Hlásce č.p. 278, 538 62 Hrochův Týnec
Lenka Kábelová, nar. 23.6.1970, Na Hlásce č.p. 278, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Kacafírek, nar. 2.12.1951, Zaječice 311, 538 35 Zaječice
Petra Kacafírková, nar. 6.5.1952, Zaječice 311, 538 35 Zaječice
Luděk Kacálek, nar. 15.4.1950, U Stadionu č.p. 750, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Hana Kacálková, nar. 1.7.1952, U Stadionu č.p. 750, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Marta Kadlecová, nar. 10.10.1947, Dolní Roveň 217, 533 71 Dolní Roveň
Ivo Keller, nar. 23.3.1977, Zaječice 39, 538 35 Zaječice
Eva Klímová, nar. 23.5.1959, Zaječice 59, 538 35 Zaječice
Marie Kloučková, nar. 29.11.1942, Zaječice 123, 538 35 Zaječice
Zdenka Kocandová, nar. 7.2.1958, Zaječice 126, 538 35 Zaječice
Antonín Kolář, nar. 12.4.1943, Zaječice 217, 538 35 Zaječice
Alena Kolářová, nar. 25.2.1981, Zaječice 121, 538 35 Zaječice
Alena Kolářová, nar. 24.3.1945, Zaječice 217, 538 35 Zaječice
Petr Komárek, nar. 4.6.1950, Na Petřinách č.p. 306/74, Veleslavín, 162 00 Praha 616
Věra Konečná, nar. 24.3.1970, Šmídova č.p. 298, 538 51 Chrast u Chrudimě
František Konrád, nar. 6.6.1981, Zaječice 321, 538 35 Zaječice
Jaroslav Konrád, nar. 19.11.1948, Zaječice 282, 538 35 Zaječice
Jiří Konrád, nar. 13.5.1995, Zaječice 321, 538 35 Zaječice
Petr Konrád, nar. 20.5.1980, Jiráskova č.p. 155, 538 51 Chrast u Chrudimě
Jiřina Kopecká, nar. 4.8.1963, Čeperka č.p. 128, 538 51 Chrast u Chrudimě
Jaromír Košina, nar. 9.9.1948, Zaječice 251, 538 35 Zaječice
Jaroslav Kouba, nar. 23.9.1956, Bítovany 127, 538 51 Chrast u Chrudimě
Miloslav Koutský, nar. 9.7.1962, Zaječice 7, 538 35 Zaječice
Lukáš Kozák, nar. 7.1.1987, Osady Ležáků č.p. 71, 538 51 Chrast u Chrudimě
Eva Kozáková, nar. 10.12.1974, Zaječice 147, 538 35 Zaječice
Marie Kozáková, nar. 12.5.1948, Zaječice 147, 538 35 Zaječice
Věra Kozáková, nar. 2.9.1973, Zaječice 147, 538 35 Zaječice
Miluše Králíková, nar. 1.8.1932, Zaječice 304, 538 35 Zaječice
Jan Krejčí, nar. 22.9.1972, Zaječice 58, 538 35 Zaječice
Lenka Krejčová, nar. 24.3.1974, Zaječice 58, 538 35 Zaječice
Jana Křičenská, nar. 30.10.1949, Zaječice 286, 538 35 Zaječice
Marie Křičenská, nar. 15.7.1954, Zaječice 237, 538 35 Zaječice
Jiří Křičenský, nar. 30.7.1950, Zaječice 237, 538 35 Zaječice
Václav Křičenský, nar. 31.3.1947, Zaječice 286, 538 35 Zaječice
Renata Křivková, nar. 20.4.1976, Zaječice 209, 538 35 Zaječice
Klára Křivská, nar. 29.11.1992, Zaječice 274, 538 35 Zaječice
Thi Minh Duong Křivská, nar. 25.2.1968, Zaječice 263, 538 35 Zaječice
Jaroslav Křivský, nar. 31.12.1964, Zaječice 274, 538 35 Zaječice
Martin Křivský, nar. 10.1.1976, Zaječice 263, 538 35 Zaječice
Jarmila Kubatová, nar. 4.11.1955, Medunova č.p. 404, 538 21 Slatiňany
Jiří Kubelka, nar. 20.2.1967, Zaječice 295, 538 35 Zaječice
Miroslav Kubelka, nar. 6.5.1969, Zaječice 38, 538 35 Zaječice
Pavel Kubeš, nar. 25.11.1983, Ročkova č.p. 8, Ostřešany, 530 02 Pardubice 2
Jaroslav Kučera, nar. 9.5.1980, Zaječice 355, 538 35 Zaječice
str. 19/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Monika Kučerová, nar. 12.6.1980, Zaječice 355, 538 35 Zaječice
Lenka Kuklová, nar. 8.1.1956, V Štíhlách č.p. 1252/5, Krč, 142 00 Praha 411
Jaroslav Kulhánek, nar. 20.2.1950, Zaječice 301, 538 35 Zaječice
Tomáš Kulhánek, nar. 1.3.1974, Zaječice 345, 538 35 Zaječice
Marie Kulhánková, nar. 16.2.1940, Zaječice 240, 538 35 Zaječice
Zdeňka Kulhánková, nar. 16.10.1952, Zaječice 301, 538 35 Zaječice
Luboš Kvasnička, nar. 2.4.1969, Zaječice 168, 538 35 Zaječice
Ilona Kvasničková, nar. 7.3.1970, Zaječice 168, 538 35 Zaječice
Adam Kvočka, nar. 6.9.1958, Zaječice 190, 538 35 Zaječice
Jaroslava Kvočková, nar. 29.12.1957, Zaječice 190, 538 35 Zaječice
Jana Langerová, nar. 2.8.1971, Zaječice 292, 538 35 Zaječice
Stanislav Laštůvka, nar. 7.5.1908, Žitná č.p. 606/29, Nové Město, 110 00 Praha 1
Marie Laštůvková, nar. 8.3.1906, Žitná č.p. 606/29, Nové Město, 110 00 Praha 1
Ivo Laub, nar. 27.4.1961, Lupáčova č.p. 77, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Miroslav Láznička, nar. 6.8.1966, Růžová č.p. 1046, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Václav Ledvina, nar. 15.7.1947, U Stadionu č.p. 709, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Hana Ledvinová, nar. 16.7.1947, U Stadionu č.p. 709, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Jiří Linhart, nar. 29.8.1954, Zaječice 136, 538 35 Zaječice
Josef Loner, nar. 14.4.1947, Zaječice 166, 538 35 Zaječice
David Louvar, nar. 17.8.1977, Zaječice 253, 538 35 Zaječice
Ondřej Louvar, nar. 4.6.1962, Zaječice 252, 538 35 Zaječice
Vladimír Louvar, nar. 8.9.1948, Zaječice 151, 538 35 Zaječice
Zdeněk Louvar, nar. 12.5.1944, Zaječice 61, 538 35 Zaječice
Emilie Louvarová, nar. 11.5.1950, Zaječice 151, 538 35 Zaječice
Marie Louvarová, nar. 8.8.1944, Zaječice 61, 538 35 Zaječice
Ladislava Lupoměská, nar. 12.6.1940, Zaječice 247, 538 35 Zaječice
Josef Mach, nar. 21.2.1958, Zaječice 130, 538 35 Zaječice
Jiří Málek, nar. 27.12.1952, Budovatelská č.p. 718, 538 51 Chrast u Chrudimě
Bohumír Mašek, nar. 30.3.1965, Zaječice 230, 538 35 Zaječice
Petra Mašková Radostová, nar. 24.7.1973, Zaječice 230, 538 35 Zaječice
Michal Matějka, nar. 5.5.1978, Zaječice 141, 538 35 Zaječice
Vladislava Matějková, nar. 20.6.1979, Zaječice 141, 538 35 Zaječice
František Meduna, nar. 13.6.1940, Zaječice 152, 538 35 Zaječice
Jana Medunová, nar. 13.4.1942, Zaječice 152, 538 35 Zaječice
Jaroslav Menc, nar. 8.3.1975, Němčice 109, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Marie Mencová, nar. 5.1.1935, Sezemická č.p. 1362, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Ing. František Mihulka, nar. 23.10.1959, Zaječice 323, 538 35 Zaječice
Marta Mihulková, nar. 14.8.1959, Zaječice 323, 538 35 Zaječice
Jan Michalec, nar. 28.7.1953, Zaječice 119, 538 35 Zaječice
Ing. Jaroslav Mikan, nar. 3.3.1962, Lýskova č.p. 2072/55, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Rudolf Mikoláš, nar. 22.7.1953, Zaječice 13, 538 35 Zaječice
Jaroslava Mikolášová, nar. 15.2.1956, Zaječice 13, 538 35 Zaječice
MUDr. Michal Minařík, nar. 27.7.1971, Topolská č.p. 662, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
Jiří Mohl, nar. 5.11.1963, Bítovany 40, 538 51 Chrast u Chrudimě
Božena Moravcová, nar. 28.4.1952, Budovatelská č.p. 800, 293 06 Kosmonosy
Jan Mošner, nar. 30.10.1976, Zaječice 144, 538 35 Zaječice
Klára Moudrá, nar. 15.6.1979, Strojařů č.p. 1155, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Ondřej Moudrý, nar. 1.11.1977, Strojařů č.p. 1155, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Josef Mrázek, nar. 8.9.1945, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Hana Mrázková, nar. 27.3.1978, Zaječice 251, 538 35 Zaječice
Jana Mrázková, nar. 6.6.1949, Zaječice 134, 538 35 Zaječice
Libuše Mrázková, nar. 21.5.1948, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Michaela Mőllerová, nar. 4.7.1969, Václavská č.p. 568, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Jaroslav Myška, Zaječice 213, 538 35 Zaječice
Josef Myška, nar. 24.11.1944, Zaječice 241, 538 35 Zaječice
Karel Myška, Zaječice 213, 538 35 Zaječice
Petr Myška, nar. 20.10.1977, Zaječice 201, 538 35 Zaječice
str. 20/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Eva Myšková, nar. 30.12.1945, Zaječice 241, 538 35 Zaječice
Renata Myšková, nar. 12.11.1979, Zaječice 201, 538 35 Zaječice
Zdenka Nehonská, nar. 26.11.1941, Zaječice 67, 538 35 Zaječice
František Nehonský, nar. 16.2.1941, Zaječice 67, 538 35 Zaječice
Jiří Nejtek, nar. 21.10.1963, Zaječice 75, 538 35 Zaječice
Josef Nejtek, nar. 10.3.1947, Zaječice 269, 538 35 Zaječice
Luboš Nejtek, nar. 15.8.1981, Čs. partyzánů č.p. 8, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Martin Nejtek, nar. 19.7.1979, Zaječice 269, 538 35 Zaječice
Petr Nejtek, nar. 1.4.1973, Zaječice 108, 538 35 Zaječice
Martina Nejtková, nar. 16.4.1976, Zaječice 108, 538 35 Zaječice
Růžena Nejtková, nar. 29.8.1949, Zaječice 269, 538 35 Zaječice
Irena Němcová, nar. 5.4.1973, Neumannova č.p. 629, 538 21 Slatiňany
Petr Němec, nar. 5.4.1970, Neumannova č.p. 629, 538 21 Slatiňany
Ing. František Nepivoda, nar. 9.12.1934, Zaječice 3, 538 35 Zaječice
Martin Nepivoda, nar. 12.8.1963, Orel 48, 538 21 Slatiňany
Naděžda Nepivodová, nar. 14.10.1989, Orel 48, 538 21 Slatiňany
Jaroslav Netolický, nar. 23.4.1968, Zaječice 173, 538 35 Zaječice
Pavel Neubauer, nar. 2.2.1954, Komenského č.p. 1421, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Alena Neubauerová, nar. 25.1.1931, Zaječice 183, 538 35 Zaječice
Miroslav Nevole, nar. 21.1.1961, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Věra Nevolová, nar. 16.12.1951, Zaječice 279, 538 35 Zaječice
Vladimír Niščák, nar. 31.5.1951, Zaječice 154, 538 35 Zaječice
Alena Niščáková, nar. 7.4.1957, Zaječice 154, 538 35 Zaječice
Jakub Novák, nar. 18.8.1982, Zaječice 193, Zaječice
Jaroslav Novák, nar. 4.5.1967, Zaječice 44, 538 35 Zaječice
Jiří Novák, nar. 14.12.1943, Čáslavská č.p. 1158, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Stanislav Novák, nar. 21.7.1970, Zaječice 171, 538 35 Zaječice
Zdeněk Novák, nar. 11.11.1956, Zaječice 260, 538 35 Zaječice
Blanka Nováková, nar. 8.6.1960, Zaječice 260, 538 35 Zaječice
Lucie Nováková, nar. 24.4.1984, Zaječice 290, 538 35 Zaječice
Monika Nováková, nar. 2.12.1986, Zaječice 254, 538 35 Zaječice
Pavla Nováková, nar. 16.5.1972, Zaječice 160, 538 35 Zaječice
Hana Novotná, nar. 15.6.1957, Zaječice 276, 538 35 Zaječice
Jana Novotná, nar. 3.3.1993, Zaječice 276, 538 35 Zaječice
Mgr. Kamila Novotná, nar. 1.3.1974, Na Vrbině č.p. 1254, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Miloš Novotný, nar. 25.10.1951, Zaječice 276, 538 35 Zaječice
Zdeněk Novotný, nar. 1.11.1962, Zaječice 202, 538 35 Zaječice
Karel Odvárka, nar. 28.2.1952, Zaječice 180, 538 35 Zaječice
Jindřich Oplíštil, nar. 1.3.1975, Zaječice 47, 538 35 Zaječice
Emil Páchník, nar. 20.12.1955, Zaječice 32, 538 35 Zaječice
Slav Paskalev, nar. 22.6.1952, Zaječice 97, 538 35 Zaječice
Lenka Pavelková, nar. 6.11.1975, Zaječice 167, 538 35 Zaječice
Hana Pavlačičová, nar. 11.8.1975, Zaječice 65, 538 35 Zaječice
Libuše Pavlasová, nar. 3.12.1951, Zaječice 85, 538 35 Zaječice
František Pavlík, nar. 6.6.1931, Zaječice 27, 538 35 Zaječice
Josef Pazderka, nar. 16.9.1947, Zaječice 14, 538 35 Zaječice
Jana Pazderková, nar. 16.10.1950, Zaječice 14, 538 35 Zaječice
Miloslav Pejcha, nar. 11.6.1949, Zaječice 310, 538 35 Zaječice
Ing. Pavel Pejcha, nar. 7.10.1938, Zaječice 262, 538 35 Zaječice
Jiřina Pejchová, nar. 10.2.1939, Zaječice 262, 538 35 Zaječice
Marie Pejchová, nar. 30.4.1934, Zaječice 24, 538 35 Zaječice
Věra Pejchová, nar. 22.12.1951, Zaječice 306, 538 35 Zaječice
Josef Pelikán, nar. 24.4.1968, Zaječice 53, 538 35 Zaječice
Miloslav Pelikán, nar. 1.11.1948, Zaječice 142, 538 35 Zaječice
Marie Pelikánová, nar. 12.5.1969, Zaječice 53, 538 35 Zaječice
Lubomír Picek, nar. 5.10.1952, Zaječice 114, 538 35 Zaječice
Radek Picek, nar. 3.1.1974, Zaječice 114, 538 35 Zaječice
str. 21/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Monika Picková, nar. 12.3.1976, Řestoky 149, 538 51 Chrast u Chrudimě
Vlasta Picková, nar. 11.12.1949, Zaječice 114, 538 35 Zaječice
David Pilař, nar. 6.10.1978, Zaječice 267, 538 35 Zaječice
Jaroslav Pilař, nar. 11.12.1982, Zaječice 354, 538 35 Zaječice
Libuše Pilařová, nar. 18.6.1955, Zaječice 267, 538 35 Zaječice
Tomáš Plíhal, nar. 23.11.1975, Husova č.p. 62, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Lucie Pochobradská, nar. 5.3.1984, Kočí 70, 538 61 Kočí
Iveta Pokorná, nar. 11.7.1989, Radčice 22, 539 73 Skuteč
Josef Polák, nar. 4.1.1953, Zaječice 9, 538 35 Zaječice
Jaroslav Polívka, nar. 12.11.1946, Zaječice 177, 538 35 Zaječice
Anna Polívková, nar. 1.7.1951, Zaječice 177, 538 35 Zaječice
Květuše Popelková, nar. 15.6.1952, Luční č.p. 370, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Robert Popílek, nar. 5.5.1979, Zaječice 158, 538 35 Zaječice
Petr Pospíšil, nar. 23.5.1960, Zaječice 124, 538 35 Zaječice
Břetislav Procházka, nar. 11.7.1953, Bítovany 134, 538 51 Chrast u Chrudimě
Lenka Radiměřská, nar. 3.12.1962, Zaječice 196, 538 35 Zaječice
Miloš Radiměřský, nar. 27.7.1956, Zaječice 196, 538 35 Zaječice
Miroslav Radouš, nar. 21.4.1964, Zaječice 199, 538 35 Zaječice
Hana Radoušová, nar. 19.2.1970, Zaječice 199, 538 35 Zaječice
František Reindl, nar. 27.2.1964, Zaječice 155, 538 35 Zaječice
Jana Reindlová, nar. 19.5.1965, Zaječice 155, 538 35 Zaječice
Milada Reiprichová, nar. 9.5.1952, Zaječice 161, 538 35 Zaječice
Jaroslav Rohlík, nar. 26.10.1939, Zaječice 264, 538 35 Zaječice
Michal Rohlík, nar. 3.10.1975, Zaječice 107, 538 35 Zaječice
Miroslav Rohlík, nar. 5.4.1941, Zaječice 162, 538 35 Zaječice
Miroslav Rohlík, nar. 5.6.1966, Zaječice 333, 538 35 Zaječice
Pavel Rohlík, nar. 3.7.1968, Zaječice 8, 538 35 Zaječice
Helena Rohlíková, nar. 28.2.1938, Zaječice 264, 538 35 Zaječice
Jaroslava Rohlíková, nar. 24.1.1947, Zaječice 303, 538 35 Zaječice
Monika Rohlíková, nar. 29.12.1975, Zaječice 107, 538 35 Zaječice
Josef Ropek, nar. 4.9.1964, Zaječice 6, 538 35 Zaječice
Alena Ropková, nar. 11.12.1966, Zaječice 6, 538 35 Zaječice
Luboš Růžička, nar. 14.7.1961, Zaječice 250, 538 35 Zaječice
Iveta Růžičková, nar. 26.9.1968, Zaječice 250, 538 35 Zaječice
Eva Řádková, nar. 29.11.1952, Zaječice 25, 538 35 Zaječice
Štefanie Řezáčová, nar. 2.4.1977, Zaječice 83, 538 35 Zaječice
Marie Říhová, nar. 11.11.1938, Zaječice 100, 538 35 Zaječice
Arnošt Seman, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Miroslav Seman, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Vladimír Seman, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Libuše Semanová, Zaječice 181, 538 35 Zaječice
Alois Sikora, nar. 13.5.1943, Zaječice 270, 538 35 Zaječice
Stanislava Sikorová, nar. 10.6.1944, Zaječice 270, 538 35 Zaječice
Marta Skalová, nar. 2.9.1963, Zaječice 45, 538 35 Zaječice
Roman Sládek, nar. 24.10.1977, Zaječice 200, 538 35 Zaječice
Bohumil Slavíček, nar. 8.1.1958, Zaječice 23, 538 35 Zaječice
Ivana Slavíčková, nar. 18.2.1965, Zaječice 23, 538 35 Zaječice
Blanka Slavíková, nar. 20.9.1965, Zaječice 207, 538 35 Zaječice
Jana Smutná, nar. 24.5.1973, Josefy Faimonové č.p. 2231/16, Líšeň, 628 00 Brno 28
Mgr. Pavel Smutný, Ph.D., nar. 4.3.1969, Josefy Faimonové č.p. 2231/16, Líšeň, 628 00 Brno 28
Pavel Sodomka, nar. 28.6.1951, Zaječice 315, 538 35 Zaječice
Ludmila Sodomková, nar. 24.4.1952, Zaječice 315, 538 35 Zaječice
Iva Sokolová, nar. 26.11.1969, Zaječice 204, 538 35 Zaječice
David Sotona, nar. 27.9.1979, Zaječice 92, 538 35 Zaječice
Ing. František Sotona, nar. 25.10.1950, Zaječice 231, 538 35 Zaječice
Jitka Sotonová, nar. 8.4.1953, Zaječice 231, 538 35 Zaječice
Jiří Spilka, nar. 22.11.1960, Zaječice 353, 538 35 Zaječice
str. 22/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Stanislav Spilka, nar. 18.4.1967, Zaječice 342, 538 35 Zaječice
Vlasta Spilková, nar. 26.4.1970, Zaječice 342, 538 35 Zaječice
Antonín Srb, nar. 22.6.1978, Zaječice 62, 538 35 Zaječice
Božena Srbová, nar. 30.11.1956, Zaječice 62, 538 35 Zaječice
Irena Stará, nar. 26.4.1965, Zaječice 238, 538 35 Zaječice
Marie Stará, nar. 14.8.1958, Zaječice 309, 538 35 Zaječice
Ladislav Starý, nar. 19.6.1956, Zaječice 309, 538 35 Zaječice
Ladislav Starý, nar. 25.4.1979, Zaječice 116, 538 35 Zaječice
Stanislav Stein, nar. 5.5.1967, Zaječice 51, 538 35 Zaječice
Helena Steinová, nar. 20.2.1967, Zaječice 51, 538 35 Zaječice
Mgr. Věra Straková, nar. 23.3.1969, Zaječice 87, 538 35 Zaječice
Josef Strouhal, nar. 25.1.1942, Zaječice 214, 538 35 Zaječice
Alena Strouhalová, nar. 17.6.1945, Zaječice 214, 538 35 Zaječice
Josef Stryka, nar. 28.5.1952, Zaječice 208, 538 35 Zaječice
Zdeněk Stryka, nar. 9.8.1953, Dobřenice 79, 503 25 Dobřenice
Emilie Suchá, nar. 21.9.1952, Předhradí 17, 539 74 Předhradí
Emílie Suchá, Zaječice 136, 538 35 Zaječice
Hana Suchá, nar. 14.5.1960, Zaječice 327, 538 35 Zaječice
Jiřina Suchá, nar. 14.4.1930, Zaječice 242, 538 35 Zaječice
Lenka Suchá, nar. 2.2.1964, Zaječice 317, 538 35 Zaječice
Naděžda Suchá, nar. 29.7.1956, Zaječice 325, 538 35 Zaječice
Růžena Suchá, nar. 11.8.1934, Zaječice 137, 538 35 Zaječice
Soňa Suchá, nar. 10.12.1967, Orel 94, 538 21 Slatiňany
Aleš Suchý, nar. 5.6.1961, Budovatelská č.p. 740, 538 51 Chrast u Chrudimě
Antonín Suchý, nar. 2.10.1957, Zaječice 325, 538 35 Zaječice
František Suchý, nar. 4.11.1932, Zaječice 137, 538 35 Zaječice
Jindřich Suchý, nar. 10.1.1960, Budovatelská č.p. 739, 538 51 Chrast u Chrudimě
Miroslav Suchý, nar. 14.6.1963, Zaječice 81, 538 35 Zaječice
Miroslav Suchý, nar. 28.9.1960, Zaječice 317, 538 35 Zaječice
Pavel Suchý, nar. 7.5.1958, Zaječice 137, 538 35 Zaječice
Marie Svašková, nar. 21.3.1948, Křičkova č.p. 420, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Marek Svoboda, nar. 14.11.1979, Zaječice 157, 538 35 Zaječice
Helena Svobodová, nar. 7.12.1981, Zaječice 157, 538 35 Zaječice
Věra Svobodová, nar. 25.9.1953, Zaječice 11, 538 35 Zaječice
Vladimír Šebek, nar. 5.2.1953, Zaječice 94, 538 35 Zaječice
Eva Ševčíková, nar. 7.8.1943, Choceradská č.p. 2745/31, Záběhlice, 141 00 Praha 41
Štefan Šimko, nar. 21.10.1947, Zaječice 308, 538 35 Zaječice
Miroslava Šimková, nar. 2.10.1950, Zaječice 308, 538 35 Zaječice
Ing. Martin Škorpil, nar. 14.2.1968, Zaječice 50, 538 35 Zaječice
Dana Škorpilová, nar. 20.5.1969, Zaječice 50, 538 35 Zaječice
Ing. Petr Špáta, nar. 29.4.1977, Zaječice 210, 538 35 Zaječice
Marcela Špiříková, nar. 22.11.1950, Kobližná č.p. 34/13, Brno-město, 602 00 Brno 2
MUDr. Lenka Štefanová, nar. 29.4.1975, Zaječice 243, 538 35 Zaječice
Jiří Štech, nar. 24.4.1947, Na Větrníku č.p. 1208, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Oldřich Štech, nar. 7.10.1935, Schmoranzova č.p. 503, 538 21 Slatiňany
Jaroslava Štechová, nar. 18.2.1948, Zaječice 293, 538 35 Zaječice
Luděk Štěpán, nar. 19.8.1932, Zaječice 188, 538 35 Zaječice
Zdeňka Štěpánová, nar. 25.9.1936, Zaječice 188, 538 35 Zaječice
Vladimír Štourač, nar. 21.8.1939, Zaječice 20, 538 35 Zaječice
Helena Štouračová, nar. 7.1.1940, Zaječice 20, 538 35 Zaječice
Josef Štursa, nar. 17.9.1940, Zaječice 103, 538 35 Zaječice
Anna Štursová, nar. 29.8.1940, Zaječice 103, 538 35 Zaječice
Jiří Šustr, nar. 3.1.1946, Zaječice 178, 538 35 Zaječice
Josef Šustr, nar. 21.6.1949, Zaječice 148, 538 35 Zaječice
Marek Šustr, nar. 4.10.1986, Zaječice 187, 538 35 Zaječice
Miloslav Šustr, nar. 4.8.1947, Zaječice 219, 538 35 Zaječice
Ing. Stanislav Šustr, nar. 13.1.1938, Púchovská č.p. 2789/20, Záběhlice, 141 00 Praha 41
str. 23/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Ing. Erika Šustrová, nar. 9.2.1986, Zaječice 148, 538 35 Zaječice
Petra Šustrová, nar. 2.11.1981, Zaječice 187, 538 35 Zaječice
Vlasta Šustrová, nar. 5.9.1954, Zaječice 148, 538 35 Zaječice
Stanislav Švadlenka, nar. 2.3.1976, Palackého třída č.p. 88, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Daniela Švadlenková, nar. 26.2.1975, Palackého třída č.p. 88, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
František Švácha, nar. 19.9.1957, Zaječice 324, 538 35 Zaječice
Eva Šváchová, nar. 28.1.1961, Zaječice 324, 538 35 Zaječice
Mgr. Roman Tlapák, nar. 14.12.1965, Zaječice 169, 538 35 Zaječice
Hana Tlapáková, nar. 24.2.1971, Zaječice 169, 538 35 Zaječice
Jaroslav Trla, nar. 28.2.1977, Zaječice 305, 538 35 Zaječice
Jindřiška Trlová, nar. 11.9.1975, Zaječice 305, 538 35 Zaječice
Věra Truncová, nar. 6.6.1960, Zaječice 284, 538 35 Zaječice
Pavel Turánek, nar. 3.4.1957, Zaječice 88, 538 35 Zaječice
Mária Turánková, nar. 13.10.1959, Zaječice 88, 538 35 Zaječice
Eva Tycová, nar. 29.10.1954, Zaječice 42, 538 35 Zaječice
Jarmila Uchytilová, nar. 4.2.1949, Zaječice 64, 538 35 Zaječice
Dagmar Vargová, nar. 10.3.1958, Třibřichy 45, 537 01 Chrudim 1
Bc. Petr Vašíček, nar. 17.7.1983, Vlčnovská č.p. 719, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Eva Vavřinová, nar. 25.9.1937, Zaječice 69, 538 35 Zaječice
Bohumil Velendorf, nar. 4.9.1965, U Stadionu č.p. 711, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Ivana Velendorfová, nar. 3.5.1945, Zaječice 84, 538 35 Zaječice
Ivana Velendorfová, nar. 7.3.1969, Vosmíkových č.p. 102/3, Libeň, 180 00 Praha 8
Miroslav Venzara, nar. 17.6.1936, Zaječice 174, 538 35 Zaječice
Marie Venzarová, nar. 20.4.1939, Zaječice 174, 538 35 Zaječice
Josef Víšek, nar. 16.12.1941, Zaječice 10, 538 35 Zaječice
Jaroslav Vladyka, nar. 12.12.1959, Zaječice 318, 538 35 Zaječice
Josef Vladyka, nar. 1.9.1955, Svatopluka Čecha č.p. 375, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Milan Vladyka, nar. 15.9.1955, Zaječice 60, 538 35 Zaječice
Irena Vladyková, nar. 19.3.1957, Zaječice 60, 538 35 Zaječice
Josef Vodrážka, nar. 13.5.1958, Zaječice 109, 538 35 Zaječice
Jaroslav Vohradník, nar. 29.3.1963, Nová Čtvrť č.p. 504, 538 51 Chrast u Chrudimě
Oldřich Vohradník, nar. 27.3.1950, Zaječice 179, 538 35 Zaječice
Petr Vohradník, nar. 25.6.1972, Zaječice 179, 538 35 Zaječice
Jarmila Vohradníková, nar. 8.8.1965, Nová Čtvrť č.p. 504, 538 51 Chrast u Chrudimě
Stanislava Vohradníková, nar. 11.11.1950, Zaječice 179, 538 35 Zaječice
František Vosmek, nar. 20.3.1955, Zaječice 63, 538 35 Zaječice
Věra Vostradovská, nar. 23.4.1943, Zaječice 87, 538 35 Zaječice
Jaromír Vostradovský, nar. 17.7.1966, Budovatelská č.p. 755, 538 51 Chrast u Chrudimě
Jaromír Vostradovský, nar. 15.5.1939, Zaječice 87, 538 35 Zaječice
František Vtípil, nar. 12.10.1942, Zaječice 163, 538 35 Zaječice
Eva Zachová, nar. 17.1.1952, Zaječice 47, 538 35 Zaječice
Květa Zajíčková, nar. 6.3.1951, Na Šancích č.p. 1183, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Jiří Zamazal, nar. 3.4.1961, Zaječice 146, 538 35 Zaječice
Zdeněk Zástěra, nar. 25.6.1953, Zaječice 18, 538 35 Zaječice
Marie Zástěrová, nar. 8.2.1950, Zaječice 18, 538 35 Zaječice
Myšková Zdeňka, Zaječice 213, 538 35 Zaječice
Ladislav Zezulák, nar. 29.4.1959, Budovatelů č.p. 916, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Marcela Zezuláková, nar. 10.4.1963, Budovatelů č.p. 916, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Radka Zindulková, nar. 7.9.1972, Zaječice 115, 538 35 Zaječice
Marie Znojemská, nar. 16.5.1965, Zaječice 244, 538 35 Zaječice
Ludvík Znojemský, nar. 21.9.1968, Zaječice 244, 538 35 Zaječice
Alena Žádná, nar. 15.11.1949, Zaječice 232, 538 35 Zaječice
Jiří Žák, nar. 14.4.1944, Zaječice 184, 538 35 Zaječice
Josef Žák, nar. 6.3.1934, Zaječice 233, 538 35 Zaječice
Miroslav Žák, nar. 16.3.1956, Zaječice 93, 538 35 Zaječice
Hana Žáková, nar. 30.4.1960, Malecká č.p. 1126, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Bleha a synové s.r.o., Zaječice 2, 538 35 Zaječice
str. 24/25
Cj. CR 002679/2013 OŽP/Al - 2574
Český rybářský svaz, Místní organizace Hrochův Týnec, Hrochův Týnec, 538 62 Hrochův Týnec
EUROFIN, spol. s r.o. Chrudim, Palackého třída č.p. 252, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
HOLD, s.r.o., Orel 35, 538 21 Slatiňany
ITB Group, spol. s r.o., Masarykovo náměstí č.p. 1484, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, Tylovo Náměstí č.p. 272, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
MILZA zemědělské družstvo, Zaječice 343, 538 35 Zaječice
Obec Orel, Orel 67, 538 21 Slatiňany
Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice I, 530 02 Pardubice 2
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19
Vladimír Blažek, nar. 15.4.1964, Svatojánská č.p. 146, Škrovád, 538 21 Slatiňany
Miroslav Suchý, nar. 30.6.1965, Na Valech č.p. 572, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Na vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim IV
Obecní úřad Orel, IDDS: 4w7a9rd
Obecní úřad Zaječice, IDDS: ft8b3ir
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku):
Krajský úřad Pardubického kraje, IČ 70892822, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS:
z28bwu9
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, Oddělení kultury, sportu a
památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67, 537
16 Chrudim
Obecní úřad Zaječice, silniční správní úřad, IDDS: ft8b3ir
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk
Dále obdrží:
Povodí Labe, státní podnik, provozovna Pardubice
str. 25/25
Download

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM