Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Spisová značka: 2RP25932/2011-130752
Č.j.: 99278/2011-MZE-130752
Vyřizuje: Ing. Karel Doležal
Telefon: 465713304
E-mail: [email protected]
ID DS: yphaax8
Datum: 11. 7. 2011
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí (dále jen pozemkový úřad), jako
věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 19 písm. a) a podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona
č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon)
rozhodlo
na základě § 11 odst. 4 zákona tak, že návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Vraclav a v přibraných částech katastrálních území Vinary u Vysokého Mýta
a Sedlec u Vraclavi (dále jen KPÚ Vraclav), zpracovaný jménem firmy Agroprojekce Litomyšl,
s.r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto na základě smlouvy o dílo uzavřené dne
8. 8. 2006 (č. objednatele 15/2006, č. zhotovitele 9560/06) Ing. Jiřím Rukavičkou, který je
osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav
se schvaluje.
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí.
Seznam účastníků řízení je uveden v rozdělovníku, který je nedílnou součástí rozhodnutí.
Odůvodnění:
Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí zahájil dne 10. 8. 2005 řízení o KPÚ Vraclav (oznámení
veřejnou vyhláškou na úřední desce pozemkového úřadu a Obecního úřadu Vraclav)
a vyrozuměl o tom dotčené orgány a úřady. Podmětem k zahájení řízení byl neuspokojivý stav
protipovodňových a protierozních opatření.
1
Vzhledem k tomu, že uvedená pozemková úprava nebyla pravomocně skončena
do 1. 1. 2006 (tj. do dne účinnosti zákona č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, podléhá toto správní řízení podle ust. § 179 odst. 1 správního řádu pod režim zákona
č.71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád platný do 31. 12. 2005).
Na základě výběrového řízení byla dne 8. 8. 2006 uzavřena smlouva o dílo se
zhotovitelem na vyhotovení geodetických a projekčních prací.
V rámci geodetických prací potřebných pro návrh nového polohového uspořádání
pozemků bylo dohledáno, ověřeno a doplněno podrobné bodové polohové pole, byl určen obvod
KPÚ Vraclav, vyšetřeny a vytyčeny lesní pozemky a šetřeny stavební parcely, liniové prvky
a bylo provedeno polohopisné zaměření zájmového území (cca 890 ha). Část geodetických prací
je financována z prostředků EU.
K tomu byla dne 31. 8. 2006 jmenována pětičlenná komise pro zjišťování průběhu hranic
pozemků a učiněno oznámení o zjišťování průběhu hranic. Komise zjišťovala průběh hranic
s přizvanými pověřenými pracovníky ve dnech 8. 1., 9. 1, 10. l. a 11. 1. 2007 a s obeslanými
vlastníky ve dnech 6. 11., 8. 11., 14. 11. a 15. 11. 2007.
Po vyhodnocení výsledků geodetických prací byl stávající obvod KPÚ Vraclav
dne 23. 6. 2008 rozšířen o část katastrálního území Vinary u Vysokého Mýta (souhlas
Pozemkového úřadu Chrudim ze dne 28. 5. 2008) a Sedlec u Vraclavi, s cílem dosáhnou
optimálního průběhu katastrální hranice. Zjišťování průběhu hranic rozšířeného obvodu
s vlastníky proběhlo dne 27. 11. 2008.
Dne 23. 6. 2008 se konalo ve Vraclavi úvodní jednání, na kterém byli účastníci
seznámeni cílem a rozsahem KPÚ Vraclav a s významem obnovy katastrálního operátu. Byl jim
představen zpracovatel geodetických a projekčních prací a popsán další postup směřující
ke zpracování návrhu, jak bude projednáván a schvalován. Bylo vysvětleno postavení účastníků
řízení v pozemkové úpravě, jejich práva a povinnosti a pravidla pro směny pozemků dle zákona
a dle vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění. Byl ustanoven (zvolen) devítičlenný sboru
zástupců (sedm volených členů a dva nevolení) .
Pro získání údajů o rozsahu vlastnictví jednotlivých účastníků byly zajištěny mapové
podklady a provedena jejich digitalizace s cílem stanovit rozsah nároků účastníků dle výměry,
ceny a vzdálenosti pozemků zahrnutých do pozemkové úpravy.
Soupis nároků byl vyložen od 21. 8. 2008 do 10. 9. 2008 k veřejnému nahlédnutí
a zároveň byl doručen vlastníkům spolu s pozvánkou na jednání za účelem jeho projednání
a odsouhlasení. K tomu pozemkový úřad stanovil lhůtu do 30. 9. 2008, v rámci které mohou
vlastníci ohledně rozsahu svého nároku podat námitku. Projednávání a odsouhlasení nároků
proběhlo na Obecním úřadě Vraclav v době od 25. 8. do 3. 9. 2008 včetně (osm dnů). Námitka
k rozsahu nároku nebyla vznesena a pozemkový úřad rozsah pozemků vstupujících do úpravy
měl za konečný. Při odsouhlasení nároků byly s vlastníky projednány jejich požadavky na nové
polohové uspořádání jejich pozemků.
Dne 11. 12. 2008 na zasedání sboru zástupců byl zvolen jeho předsedou starosta obce
Vraclav pan Oldřich Koblížek. K jednání sboru zástupců byl přizván projektant Ing. Jiří
Rukavička. Sbor souhlasil se středem obce pro poměřování vzdáleností (geodetický zhušťující
bod u kostela ve Vraclavi – střed makovice věže zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie).
Projektant seznámil sbor s plánem společných zařízení. Sbor projednal převážnou část návrhu
společných zařízení a navrhl některé jeho dílčí změny.
Dne 14. 4. 2010 se sbor zástupců seznámil s problematikou zajištění potřebné výměry
půdy pro plán společných zařízení s tím souvisejícími pracovními verzemi nového polohového
uspořádání dle aktuálního možného zdroje půdy použitelné pro společná zařízení. Poté sbor
dokončil posuzování plánu společných zařízení co do jeho rozsahu tak i provedení (konstrukční
vrstvy). Sbor přitom opětovně zvážil některé své minulé návrhy a co do rozsahu je částečně
revidoval (problematika původní cesty V8). Závěrem bylo konstatováno, že sbor ukončil
posuzování plánu společných zařízení a nemá již dalších podmětů a připomínek. Připomínky
byly projektantem v plánu společných zařízení akceptovány.
2
Dne 23. 6. 2011 sbor zástupců souhlasil v sedmi konkrétních případech (sedm listů
vlastnictví) s ustoupením pozemkového úřadu od požadavku na uhrazení rozdílů cen dle § 10
odstavce 2 zákona (sbor se sešel v plném počtu a odhlasoval tento postup jednomyslně). Dále se
sbor zástupců shodl na prioritách v realizaci plánu společných zařízení dle § 12 odst. 1 zákona.
Zastupitelstvo obce Vraclav schválilo plán společných zařízení KPÚ Vraclav
na 19. řádném veřejném zasedání konaném dne 14. 6. 2010 ve Vraclavi.
Pozemkový úřad předložil dne 8. 4. 2011 plán společných zařízení dotčeným orgánům
státní správy.
Městský úřad Vysoké Mýto reagoval souhrnným stanoviskem odboru životního prostředí
ze dne 26. 4. 2011 (nakládání s odpady, ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny, vodoprávní
úřad, ochrana ovzduší, státní správa lesů) buď bez připomínek, nebo upozornil na skutečnosti
nebo měl požadavky, se kterými není předložený plán společných zařízení v rozporu.
Krajský úřad Pardubického kraje poskytl vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického
kraje (vysloven souhlas s napojením polních cest na silnice III. třídy a rekonstrukcí nebo
vybudováním propustků, za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů a předložení
dokumentace pro stavební povolení k vyjádření) a odboru životního prostředí a zemědělství
(bez připomínek). Ze shora uvedeného lze uzavřít, že dotčené orgány státní správy předložený
plán společných zařízení akceptovaly.
V souladu s § 9 odstavce 6 zákona byl pozemkový úřad nucen v lokalitě u bývalé cihelny
přistoupit ke změně obvodu (z KPÚ Vraclav vystupuje 5288 m2). Ke zjišťování průběhu hranic
byli obesláni dotčení vlastníci. Místní šetření a odsouhlasení hranic v rámci změny obvodu
proběhlo dne 11. 3. 2011.
Projednávání návrhu nového polohového uspořádání pozemků s vlastníky se uskutečnilo
ve dnech 4. 10. až 7. 10. 2010 a ve dnech 11. 10. až 14. 10. 2010 (osm dní) na Obecním úřadě
ve Vraclavi. Spolu s pozvánkou ze dne 15. 9. 2010 obdrželi vlastníci souhrnnou bilanci (soupis
nároků a soupis nových pozemků) a výřezy nového polohového uspořádání pozemků.
Pro případ, že by se vlastníci žádný ze shora uvedených dnů nemohli jednání zúčastnit, byli
vyzváni k písemnému vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu (včetně uvedení důvodu nesouhlasu
a co vlastník navrhuje). Návrhy a připomínky byly postupně doplňovány do návrhu dle
požadavku vlastníků a znovu projednávány s dotčenými vlastníky. Obdobně bylo postupováno
u změny obvodu ze dne 11. 3. 2011 uvedené shora. Projednávání návrhu skončilo jeho
vystavením na Obecním úřadě Vraclav a pozemkovém úřadě ve dnech 29. 3. 2011 až 27. 4. 2011
včetně, tj. po dobu 30. dní o čemž byli účastníci písemně vyrozuměni a zároveň upozorněni,
že ve shora uvedené lhůtě mají poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky.
V souladu s § 11 odst. 1 zákona se k později podaným námitkám a připomínkám nepřihlíží.
Zároveň byl účastníkům sdělen termín závěrečného jednání.
Na závěrečném jednání konaném dne 25. 5. 2011 ve Vraclavi pozemkový úřad zhodnotil
výsledky komplexní pozemkové úpravy a seznámil účastníky s návrhem, o kterém bude
rozhodnuto. Účastníci byli seznámeni s postupem schvalování návrhu, s jejich právem vyjádřit
se k návrhu jako celku, které měli možnost uplatnit do určeného termínu. Byl vysvětlen termín
rozhodnutí o schválení návrhu (první rozhodnutí) a připomenuto ustanovení § 11 odst. 12
zákona, dle kterého právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce
vlastníků pozemků. Poté bude následovat rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických
práv, určení výše úhrady a lhůty, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene (druhé
rozhodnutí).
3
Ve věci změny průběhu katastrální hranice učinil starosta obce Vraclav dne 15. 6. 2011
souhlas, schválený Zastupitelstvem obce Vraclav dne 16. 6. 2011 (změna katastrální hranice
uvnitř obce Vraclav) a dále uzavřel dne 15. 6. 2011 dohodu s obcí Vinary (zastoupena
starostkou) schválenou též dne 16. 6. 2011 Zastupitelstvem obce Vraclav. Zastupitelstvo obce
Vinary schválilo tuto dohodu dne 20. 6. 2011.
Shora uvedený souhlas a dohoda budou předloženy Katastrálnímu úřadu pro Pardubický
kraj, Katastrálnímu pracovišti Ústí nad Orlicí ke schválení. Změny hranic katastrálních území
budou v soupisu popisných a geodetických informací katastru nemovitostí vyznačeny
na podkladě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o schválení změny hranice. Zápis
do katastru nemovitostí bude proveden současně se zápisem rozhodnutí pozemkového úřadu
o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům zahrnutým do KPÚ Vraclav.
Pozemkový úřad ověřil, že návrh schvalovaný tímto rozhodnutím splňuje náležitosti
dle § 10 zákona.
Z protokolů o projednání návrhu vyplývá, že nebyl podán nesouhlas vlastníka s celkovým
návrhem (nesouhlasí vlastníci 0,00 % výměry půdy). Dále bylo zjištěno, že s návrhem KPÚ
Vraclav souhlasí vlastníci 79,24 % výměry půdy pozemků, které jsou řešeny ve smyslu
ustanovení § 2 v pozemkových úpravách (váha hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá jeho
podílu na celkové výměře pozemků). Tito vlastníci (79,24 % výměry půdy) vyjádřili svůj
souhlas podpisem do protokolu. Lze tedy uzavřít, že aktivně souhlasí vlastníci více než tří čtvrtin
výměry pozemků v obvodu KPÚ řešených dle § 2 zákona. Na základě shora uvedeného
pozemkový úřad shledal, že jsou splněny podmínky § 11, odst. 4 zákona a rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Po nabytí právní moci předá pozemkový úřad toto rozhodnutí katastrálnímu úřadu
k vyznačení do katastru nemovitostí (§ 11 odst. 5 zákona).
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání
k Ministerstvu zemědělství, Ústřednímu pozemkovému úřadu (§ 22 písm. e) zákona č. 139/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů) a to prostřednictvím Mze, Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí
(§ 54 zákona č 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů).
otisk úředního razítka
Ing. Hana Jeníčková
ředitelka Pozemkového úřadu
Ústí nad Orlicí
4
Přílohy:
Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vraclav a v přibraných částech
katastrálních území Vinary u Vysokého Mýta a Sedlec u Vraclavi (KPÚ Vraclav),
zpracovaný jménem firmy Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké
Mýto na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2006 (č. objednatele 15/2006, č. zhotovitele
9560/06) Ing. Jiřím Rukavičkou, který je osobou úředně oprávněnou k projektování
pozemkových úprav, včetně příloh dle vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění (tj. včetně
soupisu nových pozemků a grafické podoby návrhu nového uspořádání pozemků).
Seznam účastníků řízení
LV
283
279, 300
300
226
305
742
742
330
330
5010
241
241
259
289
76
5008
237
216
762
221
387, 5018
5003
5004
49
49
367
367
246
264
264
264
278
22
42, 623
387, 5015
311
244
226
237
78
272
309
164
265
147
595, 596
595
595
247, 308
9
Subjekt
JAN ABRAHAM
ROMAN ABRAHAM
VĚRA ABRAHAMOVÁ
JITKA ADAMSKÁ, MgA.
VLASTA AKSLEROVÁ
DOROTA ANDRLE
JAROMÍR ANDRLE
MILAN ANTOŠ
MARIE ANTOŠOVÁ
VLADIMÍR BAČE
ZDENĚK BAČINA
ŠÁRKA BAČINOVÁ
DANUŠE BALÍČKOVÁ
IVAN BARANÍK, Ing.
KAREL BARTOŠ
MARIE BARTOŠOVÁ
PAVEL BAŠE
JAN BEČIČKA
BIO VM s.r.o.
DAGMAR BOŠTÍKOVÁ
KATEŘINA BROUMOVÁ
JAROSLAV BRYDL
JOSEF BRYDL
JOSEF BRYDL
ZDENĚK BRÝDL
JAROSLAV BŘEČŤAN
ZDENĚK BŘEČŤAN
MARIE BUBENÍČKOVÁ
MILAN CINK, Mgr.
PAVEL CINK
ZDENĚK CINK
DANA CSŐRGŐOVÁ
IVA ČERNÁ
ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.
NADĚŽDA ČIVRNÁ
STANISLAVA ČÍŽKOVÁ
JANA DALECKÁ
HANA DANKOVÁ
IRENA DASTYCHOVÁ
JANA DAVIDOVÁ
EVA DÍTĚTOVÁ, PhDr.
STANISLAV DOLANSKÝ
MARIE DRDAJOVÁ
JIŘINA DRŽMÍŠKOVÁ
VLASTA DRŽMÍŠKOVÁ
DANIEL DVOŘÁK
EVA DVOŘÁKOVÁ
VĚRA DVOŘÁKOVÁ
JIŘÍ ETRYCH, Ing.
ANNA FAJFROVÁ
Ulice
Bj. Krawce 1694
Sedlec 9
Sedlec 9
Stará Spojovací 361/4
Radim 41
Za Zelárnou 336/6
Za Zelárnou 336/6
Zborovské náměstí 2273
Zborovské náměstí 2273
Tisová 128
Stradouň 94
Stradouň 94
Labská 136/14
Poznaňská 429/45
Ostrov 17
Vraclav 6
Perálec 26
Vraclav 54
Hradecká 251
Vraclav 6
Michalská 439/13
J. E. Purkyně 1143
Dolní Sloupnice 142
Tisová 135
Vraclav 4
K Dubu 682
Zámrsk 130
Stradouň 62
Veselá 499
Vilová 325/6
Smetanova 420/6
Řipská 1095/1
Sedlec 2
Olbrachtova 62 čp. 1929
Martinice v Krkonoších 25
Jana Masaryka 1321/6
Rokycanova 654
Mokrá 1285/1
Doubravice 14
Táborské návr. 53
Vodnická 328/17
Sedlec 7
Vraclav 179
Sruby 16
Sruby 32
Sedlec 15
Brandlova 520
Sedlec 15
Lonkova 483
U Hřiště 480
5
Město
Choceň
Vraclav
Vraclav
Praha 9-Libeň
Luže
Hradec Králové 7-Věkoše
Hradec Králové 7-Věkoše
Pardubice V - Zelené Předměstí
Pardubice V - Zelené Předměstí
Vysoké Mýto
Chroustovice
Chroustovice
Děčín 2
Praha 8 - Bohnice
Chroustovice
Vraclav
Proseč u Skutče
Vraclav
Vysoké Mýto
Vraclav
Praha 1-Staré Město
Litomyšl-Město
Sloupnice
Vysoké Mýto
Vraclav
Horní Jelení
Zámrsk
Chroustovice
Heřmanův Městec
Karlovy Vary 4-Bohatice
Karlovy Vary 17-Stará Role
Praha 10 - Vinohrady
Vraclav
Praha-Krč
Martinice v Krkonoších
Nový Hradec Králové
Vysoké Mýto
Praha 11 - Chodov
Proseč u Skutče-Leština
Bílovice nad Svitavou
Praha-Újezd
Vraclav
Vraclav
Sruby
Sruby
Vraclav
Vysoké Mýto
Vraclav
Pardubice II - Polabiny
Choceň
PSČ
565 01
566 01
566 01
190 00
538 54
503 41
503 41
530 02
530 02
566 01
538 63
538 63
405 02
181 00
538 63
565 42
539 44
565 42
566 01
565 42
110 00
570 01
565 53
566 01
565 42
533 74
565 43
538 63
538 03
360 04
360 17
101 00
566 01
140 00
512 32
500 12
566 01
149 00
539 44
664 01
149 00
566 01
565 42
565 44
565 44
566 01
566 01
566 01
530 09
565 01
LV
248
272
272
573
5013
5020
80
240
60
274
136
136
239
149
311
14
52
639
272
209
122
254
734
86
237
237
64
237
91
42, 224, 502
89
256
277
209
210
248
229
170
170
5021
217
270
312
481
265
237
196, 639
196, 639
14
35, 36
30
35
210
260
203
576
35, 36
249
249
574
111
214, 405
93, 214, 405
145
55, 56, 57, 734
Subjekt
JANA FAJTOVÁ, RNDr.
MICHAL FIKEJZ, Ing.
PETR FIKEJZ, MUDr.
JAROSLAVA FIKEJZOVÁ
FINANČNÍ ÚŘAD
FRANTIŠEK FLÍDR, Ing.
JAROSLAVA FREMROVÁ
JAROSLAVA GARNEKOVÁ
JAN HAASE
JAN HANSL
PETR HARTMANN
MARIE HARTMANNOVÁ
OLGA HAŠKOVCOVÁ, Ing.
PAVEL HÁK
BOŽENA HÁNĚLOVÁ
JOSEF HEŘMAN, Mgr.
JIŘÍ HLAVÁČEK, Ing.
HANA HLAVÁČOVÁ
JARMILA HOBLOVÁ
MIROSLAVA HOFMANOVÁ
JIŘÍ HOLOMEK
ČESTMÍR HORÁČEK
JANA HORÁČKOVÁ
PAVLA HORÁČKOVÁ
JAN HORÁK
ANNA HORÁKOVÁ
PAVEL HORČIČKA
HANA HOTTMAROVÁ
MIROSLAVA HRDINOVÁ
MARTINA HRDLIČKOVÁ
MARIE HROMÁDKOVÁ
VLADIMÍR HRUBEŠ, Ing.
ALENA HRUŠKOVÁ
LIBUŠE HUBÁČKOVÁ
MARIE HUDÁKOVÁ
VLADISLAV HURYCH
ALENA HYKSOVÁ
JAROMÍR CHADIMA
PAVEL CHADIMA
VĚRA CHLADOVÁ
ZUZANA CHYTRÁ
KVĚTA JANDEČKOVÁ
EVA JANDOVÁ
JITŘENKA JANEBOVÁ
EVA JAREŠOVÁ
ZDENĚK JELÍNEK
MIROSLAV JEŘÁBEK
MIROSLAV JEŘÁBEK
MARCELA JEŽKOVÁ, Mgr.
BOHUSLAV JIROUŠEK
FRANTIŠEK JIROUŠEK
JAN JIROUŠEK
LADISLAV JIROUŠEK
LADISLAV JIROUŠEK, Ing.
MILAN JIROUŠEK
HANA JIROUŠKOVÁ
JAROSLAVA JIROUŠKOVÁ
JAROMÍR JIRSÁK
MILOSLAV JIRSÁK
PETR JÍLEK
JIŘÍ JOHAN
VĚRA JOZEFY
ZBYNĚK JOZEFY
MARIE JUREČKOVÁ
JAROMÍR KŐHLER
Ulice
Růženínská 910/1
Richarda Weinera 2313
Budovatelská 1900
Vraclav 39
Slezská 166
Běloveská 1672
Bylanská 335/22
Osiková 3211
Kočí 62
Vinary 66
Jiráskova 384
Štefánikova 265/26
Dušníky 102
Žižkova 302
Sedlec 6
Mírová 1541
Mrštíkova 940/32
Mánesova 385
Tyršova 287/32
Vilsnická 48
Vraclav 136
Semanín 119
Vraclav 128
Vraclav 37
V Zahradách 451
Jehnědí 41
Tochovice 5
NA VÝSLUNÍ II. 381
Vraclav 51
Janovského 1349/24
V Peklovcích 509
Vinary 29
Sedlíšťka 23
Dobevská 874/3
Stradouň 64
Na nivách 1058/19
Stradouň 100
Jabloňová 283
Jabloňová 304
Komenského 1052/27
Chrudim IV 378
Dobříkov 128
Cerekvice nad Loučnou 167
Tisová 137
Radhošť 6
Javorník 108
Vraclav 24
Vraclav 24
Štemberkova 890
Vraclav 77
Matějská 2104/39
Vraclav 77
Rosice 164
Švermova 748
Vraclav 50
Vraclav 120
Vraclav 77
Stradouň 20
Stradouň 45
Vraclav 44
Vraclav 110
Vraclav 56
Vraclav 56
Svatý Mikuláš 23
Vraclav 151
6
Město
Praha 12 - Kamýk
Písek 1- Budějovické Předměstí
Písek 1-Budějovické Předměstí
Vraclav
Trutnov
Náchod
Praha 10-Strašnice
Teplice
Kočí
Chroustovice
Chrast u Chrudimě
Praha 5-Smíchov
Roudnice nad Labem
Vysoké Mýto
Vraclav
Rychnov nad Kněžnou
Nový Hradec Králové
Vysoké Mýto
Kutná Hora 1-Žižkov
Děčín XII-Vilsnice
Vraclav
Česká Třebová 2
Vraclav
Vraclav
Brandýs nad Orlicí
Ústí nad Orlicí 1
Tochovice
Brandýs nad Orlicí
Vraclav
Praha
Vysoké Mýto
Chroustovice
Holice v Čechách-Radhošť
Praha 12 - Kamýk
Chroustovice
Praha 4 - Michle
Chroustovice
Litomyšl-Zahájí
Litomyšl-Zahájí
Plzeň 23-Bolevec
Chrudim 1
Vysoké Mýto
Cerekvice nad Loučnou
Vysoké Mýto
Holice v Čechách
Vysoké Mýto
Vraclav
Vraclav
Rychnov nad Kněžnou
Vraclav
Praha 6-Dejvice
Vraclav
Rosice u Chrasti
Slatiňany
Vraclav
Vraclav
Vraclav
Chroustovice
Chroustovice
Vraclav
Vraclav
Vraclav
Vraclav
Vraclav
Vraclav
PSČ
142 00
397 01
397 01
565 42
541 01
547 01
100 00
415 01
538 61
538 63
538 51
150 00
413 01
566 01
566 01
516 01
500 09
566 01
284 01
405 02
565 42
560 02
565 42
565 42
561 12
562 01
262 81
561 12
565 42
170 00
566 01
538 63
534 01
143 00
538 63
141 00
538 63
570 01
570 01
323 00
537 01
566 01
569 53
566 01
534 01
566 01
565 42
565 42
516 01
565 42
160 00
565 42
538 34
538 21
565 42
565 42
565 42
538 63
538 63
565 42
565 42
566 42
567 42
568 42
569 42
LV
147
621
621
555
621
230
311
311
262
387, 5016
264
5019
400, 401
258
417
269
387, 5017
165
22
42, 224, 502
311
339
593
760
691
602
238
206
252
620
5001
5006
64-Vi, 619,
6001-Se
45
242
232
99
196
211
5011
5012
387, 5013
5014
730
73
232
232, 400
641
264
89
319
551
319, 319
230, 513
5
5
253
606
606
399
597
291
584
14
Subjekt
MILOŠ KAVICKÝ
LADISLAV KLAPAL
MIROSLAV KLAPAL
VÁCLAV KLAPAL
LADISLAVA KLAPALOVÁ
JAN KLOFANDA
JIŘÍ KLOFANDA
JOSEF KLOFANDA
MILADA KOČOVÁ
VĚRA KOLDOVÁ
LIBOR KOPECKÝ, Ing.
OTAKAR KOPŘIVA, MUDr.
VÍTĚZSLAV KORÁB, Ing.
OLGA KOREČKOVÁ
HANA KOUBKOVÁ
FRANTIŠEK KOUDELKA
IRENA KRAUSOVÁ
JIŘINA KRÁTKÁ
JIŘÍ KRÁTKÝ, Ing.
DANA KREJČÍŘOVÁ
JANA KROPÁČKOVÁ
STANISLAV KROUMAN
RADOMÍR KUBÍČEK
PETR KULHAVÝ, Ing.
VLADIMÍR KULHAVÝ
HELENA KULÍŠKOVÁ
IRENA KUSÁ
MARIE KVAPILOVÁ
MILOŠ LABA
ZDENA LALOVOVÁ
JAN LEDAJAKS
PAVEL LENOCH
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Ulice
Buštěhradská 387
Vraclav 84
Vraclav 84
Vraclav 12
Vraclav 84
Třebízského 42
Sokolovská 792/69
Brteč 33
U Hřiště 1026
Chelčického 135
Českých bratří 205
Polní 271
Radhošť 1
Lány 73
Hanzlova 420
Domoradice 39
Vodárenská 282/4
Vraclav 83
Sudoměřice u Bechyně 165
Pod Zámečkem 1520
Mládežnická 1022
Sedlec 57
Vraclav 35
Vraclav 30
Vraclav 30
Mánesova 92/28
Cerekvice nad Loučnou 194
Jaurisova 1482/15
Revoluční 1420
Pod Vinicí 681
Česká Rybná 148
Pejevové 3118/8
Pernerova 75
Město
Kladno 3-Dubí
Vraclav
Vraclav
Vraclav
Vraclav
Vysoké Mýto
Plzeň 1 - Severní Předměstí
Vysoké Mýto
Choceň
Pardubice VII - Rosice
Vysoké Mýto
Vrbno pod Pradědem
Holice v Čechách
Chrudim 1
Holice v Čechách
Vysoké Mýto
Ivančice-Němčice
Vraclav
Sudoměřice u Bechyně
Hradec Králové 4
Chrudim IV
Vraclav
Vraclav
Vraclav
Vraclav
České Budějovice 7
Cerekvice nad Loučnou
Praha 4-Nusle
Choceň
Sezemice
Proseč u Skutče
Praha 12 - Modřany
Choceň
PSČ
272 03
565 42
566 42
567 42
568 42
566 01
323 00
566 01
565 01
533 51
566 01
793 26
534 01
537 01
534 01
566 01
664 91
565 42
391 72
500 12
537 01
566 01
565 42
566 42
567 42
370 01
569 53
140 00
565 01
533 04
539 44
143 00
565 01
DIONYS LOCKE
ALEŠ LEVINSKÝ
OLGA LEVÍNSKÁ
BOŽENA LIEDERHAUSOVÁ
MILENA LISIČANOVÁ
ŠÁRKA MACHATÁ
KATEŘINA MALÁ
LENKA MALÁ
JAN MALÝ
MICHAL MALÝ
MAREK MANDÍK
MILAN MANDÍK, Ing.
IVO MAREŠ
JAROSLAVA MAREŠOVÁ
ALENA MARTINCOVÁ
VLADIMÍR MASAŘÍK, Ing.
JAN MATOUŠEK
MILOSLAV MATOUŠEK
PAVEL MATOUŠEK
JANA MATOUŠKOVÁ
VĚRA MATOUŠKOVÁ
LUKÁŠ MATULÍK
HANA MATULÍKOVÁ
JANA MATYSOVÁ
JAROSLAV MEDUNA
LADISLAV MEDUNA
JAN MERTA
MĚSTO VYSOKÉ MÝTO
JIŘINA NEKVINDOVÁ
HANA NOVÁČKOVÁ
FRANTIŠEK NOVÁK
Dygrýnova 824/15
Ostrov 10
Dušníky 56
Chlumčany 5
Ležáků 673
Vraclav 58
Sportovní 184
Dobřenice 114
Zámek 1
Sluneční 301
Jiráskova 347
Jiráskova 347
Kubínova 440/1
Liliová 339
Sopotnice 271
Svojšovická 2832/6
Sídliště Vyšný 98
Sedlec 32
Postupická 2937/11
Sedlec 32
Stradouň 17
Vraclav 130
Vraclav 130
Janovičky 34
Svatý Mikuláš 26
Svatý Mikuláš 26
Bajkalská 666/8
B. Smetany 92
Rašínova 248
Vraclav 173
Uhersko 40
Praha 9-Černý Most
Chroustovice
Roudnice nad Labem
Chlumčany u Loun
Vysoké Mýto
Vraclav
Vrchlabí 3-Podhůří
Dobřenice
Vrchlabí
Pardubice II - Polabiny
Vysoké Mýto
Vysoké Mýto
Litoměřice 1-Pokratice
Frýdlant v Čechách
Sopotnice
Praha 4 - Záběhlice
Český Krumlov 1
Vraclav
Praha 4 - Záběhlice
Vraclav
Chroustovice
Vraclav
Vraclav
Zámrsk
Vraclav
Vraclav
Praha 10-Vršovice
Vysoké Mýto-Město
Vysoké Mýto
Vraclav
Uhersko
198 00
538 63
413 01
439 03
566 01
565 42
543 03
503 25
543 01
530 09
566 01
566 01
412 01
464 01
561 15
141 00
381 01
566 01
141 00
566 01
538 63
565 42
565 42
565 43
565 42
565 42
100 00
566 01
566 01
565 42
533 73
7
LV
79
50, 79
441
291, 292, 335,
351
14
81
14
735
247, 251
271
145
10001-Vi
225, 249, 266,
283, 335, 378,
644, 10001-Se,
203-Vi, 10001
558
65
147
147
231
264
497
256
417
223
237
198
198, 199
198, 199
68, 43
255
43
63, 473
473
63, 473
264
264
90
90
367
5
756
49
165
77
13
240, 730,
10002
140
84
74
74
45
44
605
440, 605
226
42, 224, 502,
623
Subjekt
FRANTIŠEK NOVÁK, Ing.
LADISLAV NOVÁK, Ing.
MILOSLAV NOVÁK
MIROSLAV NOVÁK, Ing.
Ulice
Vraclav 19
Vraclav 18
Ostrov 13
Sedlec 59
Město
Vraclav
Vraclav
Chroustovice
Vraclav
PSČ
565 42
566 42
538 63
566 01
PAVEL NOVÁK
VLASTIMIL NOVÁK
BOŽENA NOVÁKOVÁ, Ing., Bc.
MARIE NOVÁKOVÁ
KVĚTUŠE NOVOTNÁ
PAVEL NOVOTNÝ
VĚRA NYKODÝMOVÁ
OBEC VINARY
OBEC VRACLAV
Sedlíšťka 31
Kpt. Poplera 77
Sedlíšťka 16
Vraclav 95
Přibylov 543
Gorkého 853
Platěnice 51
Vinary 67
Vraclav 66
Holice v Čechách-Radhošť
Vysoké Mýto
Holice v Čechách-Radhošť
Vraclav
Skuteč
Chrudim IV
Pardubice 2-Moravany
Chroustovice
Vraclav
534 01
566 01
534 01
565 42
539 73
537 01
530 02
538 63
565 42
OBEC ZÁMRSK
OJGAR, s.r.o.
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ
VÁCLAV ONDRÁČEK
JANA PALOUŠOVÁ
PARDUBICKÝ KRAJ
BOHUSLAVA PETERKOVÁ
MARTA PETERKOVÁ
MIROSLAV PETRÁŇ
JARMILA PETRÁŇOVÁ
GEORGE PITRA, MUDr.
IVO PITRA
JAROMÍR PITRA
JINDŘICH PITRA
RŮŽENA PITROVÁ
VLADIMÍRA PITROVÁ
OLDŘICH PÍŠA
ZDENĚK PÍŠA
BOŽENA PÍŠOVÁ
ALENA PLAVCOVÁ
JAN PLAVEC, Mgr.
MILAN PLOCEK
MARIE PLOCKOVÁ
RADMILA PLZÁKOVÁ
ANDREA PODLIPNÁ
PETRA PODMAJERSKÁ
MARCELA POKLOPOVÁ
JOSEF POLGÁR
JAN POSPÍŠIL
POVODÍ LABE, s.p.
POZEMKOVÝ FOND ČR, KRAJSKÉ
PRACOVIŠTĚ PRO PARDUBICKÝ
KRAJ
JAROSLAV PROKOPENKO
STANISLAV PRUŠEK
OLGA PRUŠKOVÁ
VENDULKA PRUŠKOVÁ
JIŘÍ PYRO
JARMILA REJMANOVÁ
IVO ROČEK, Ing.
JIŘÍ ROČEK, Ing.
EVA ROJÍKOVÁ
Zámrsk 95
Křížová 1018/6
Smetanova 43
Zámrsk
Praha 5-Smíchov
Ústí nad Orlicí
565 43
150 00
562 01
Fibichova 2819
Kladno
272 67
Českých bratří 251
J. A. Gagarina 1184
Komenského náměstí 125
Dvořisko 35
Na Výsluní 343
Vinary 13
Javorník 34
Round Rock, 16601 Cordillera Dr.
8232 Phantom Canyon Dr.
35 Stratford Dr. Somerset
Vraclav 13
Srbce 28
Vraclav 13
Vraclav 172
Vraclav 89
Vraclav 172
Lucemburská 2434/17
Mexická 692/2
Vraclav 45
Vraclav 45
Pod Lesem 1288/2
Modletická 1388/5
Vraclav 160
Hasova 3093/1
Vraclav 60
Vraclav 49
Víta Nejedlého 8 čp. 951
V Ráji 919
Vysoké Mýto
Nejdek
Pardubice I-Staré Město
Choceň 1
Luže
Chroustovice
Vysoké Mýto
Texas - USA
Austin, Texas - USA
New Jersey - USA
Vraclav
Luže
Vraclav
Vraclav
Vraclav
Vraclav
Praha 3-Vinohrady
Praha 10 - Vršovice
Vraclav
Vraclav
Plzeň 4 - Doubravka
Praha 11 - Chodov
Vraclav
Praha 12 - Modřany
Vraclav
Vraclav
Hradec Králové
Pardubice
566 01
362 22
530 02
565 01
538 54
538 63
566 01
78681
78726
08873
565 42
538 54
565 42
566 42
567 42
568 42
130 00
101 00
565 42
565 42
312 00
149 00
565 42
143 00
565 42
566 42
500 03
530 02
Svatý Mikuláš 21
Vraclav 162
Vraclav 32
Vraclav 162
Winchester, 23 Stone Avenue
Vraclav 38
Dr. E. Beneše 955
Švagrovského 1382
Francouzská třída 1870/26
567 42
568 42
569 42
570 42
01890
571 42
565 01
413 01
326 00
MICHAL ROZLIVKA, Ing.
Vraclav 16
Vraclav
Vraclav
Vraclav
Vraclav
Massachusetts- USA
Vraclav
Choceň
Roudnice nad Labem
Plzeň 2-Slovany - Východní
Předměstí
Vraclav
8
565 42
LV
224, 688
42, 224, 502
78
262
684
277
464
746
181
45
281
247
439
5002, 96
96
89
72
72
264
323
282, 323
148
41
497
545
545
74
74
240
3
621
439
86, 243
195
252
276
222
417
167
244
247, 251
211
67
88, 166
264
264
264
198, 199
733
56-Vi
138
92
92
270
45, 405, 60000
252
292
97
230, 513
602
Subjekt
PETR ROZLIVKA, Ing.
LIBUŠE ROZLÍVKOVÁ
JIŘÍ RÝZ
JARUŠKA RÝZOVÁ
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
ČESKÉ REPUBLIKY
ZUZANA ŘEZNÍČKOVÁ, Ing.
EMILIE ŘÍHOVÁ
LIBUŠE ŘÍHOVÁ
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARMOST
VRACLAV
ERIKA SAJFRTOVÁ
OLGA SEDLÁČKOVÁ
DANUŠE SEDLÁKOVÁ, PhDr.
MARIE SEVEROVÁ
JOSEF SCHEJBAL
JANA SCHEJBALOVÁ
VLASTA SIMONOVÁ
FRANTIŠEK SKOČÍLEK
DAGMAR SKOČÍLKOVÁ
PAVEL SLEZÁK
FRANTIŠEK SOCHOR
STANISLAVA SOCHOROVÁ
JAROMÍR SOUŠEK
MARIE SOUŠKOVÁ
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PARDUBICKÉHO KRAJE
MILAN STŰNDL
BOŽENA STŰNDLOVÁ
VÁCLAV STANĚK
OLGA STAŇKOVÁ
DANA STRNADOVÁ
IRENA SUCHÁNKOVÁ
BOŽENA SYNO
JAN SYROVÝ, Ing.
BOHUSLAVA ŠAFRÁNKOVÁ
ZDENĚK ŠEDIVÝ
MARIE ŠEMÍKOVÁ
LADISLAV ŠILAR
JITKA ŠILAROVÁ
MARTA ŠÍPKOVÁ
JIŘÍ ŠKOLNÍK
EVA ŠKORPÍKOVÁ
DANUŠE ŠKROCHOVÁ
MARCELA ŠPRINGROVÁ
VÁCLAV ŠPROJCAR
MIROSLAV ŠTANTEJSKÝ
JAN ŠTEKR
MILAN ŠTEKR
RICHARD ŠTEKR
ZITA ŠVANDOVÁ
TELEFÓNICA O2 CZECH
REPUBLIC, a.s.
ALEŠ TLUSTÝ
JOSEF TRHAL
LADISLAV TUČEK
MILOŠ TUČEK
LADISLAVA TUPCOVÁ
ÚZSVM ODBOR ODLOUČENÉ
PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
OLGA VALOVIČOVÁ
BOHUMÍR VAŠEK
JITKA VAVROUŠKOVÁ
MARIE VAVROUŠKOVÁ
VLASTA VEJLUPKOVÁ
Ulice
Mánesova 983/36
Zámeček 456/30
Prokopa Velikého 716
M. R. Štefánika 651
Hlaváčova 902
Město
Praha 2-Vinohrady
Hradec Králové 8-Třebeš
Vysoké Mýto
Choceň
Pardubice
PSČ
120 00
500 08
566 01
565 01
530 02
Vězeňská 859/9
Stradouň 93
Stradouň 103
Vraclav 1
Praha 1-Staré Město
Chroustovice
Chroustovice
Vraclav
110 00
538 63
539 63
565 42
Jungmannova 19/7
Sedlec 39
Slovenská 993/9
Českých bratří 384
Vraclav 76
Vraclav 76
Domoradice 56
Vraclav 17
Vraclav 17
nábřeží Krále Jiřího 765
Sedlec 40
Sedlec 40
Libecina 19
Vraclav 59
Třebovská 333
Praha-Nové Město
Vraclav
Praha 2-Vinohrady
Vysoké Mýto
Vraclav
Vraclav
Vysoké Mýto
Vraclav
Vraclav
Choceň
Vraclav
Vraclav
Vysoké Mýto
Vraclav
Ústí nad Orlicí 3
110 00
566 01
120 00
566 01
565 42
566 42
566 01
565 42
566 42
565 01
566 01
566 01
566 01
565 42
562 03
Sedlec 61
Sedlec 61
Ostrov 61
Vraclav 32
V Zahrádkách 999/35
Sedlec 55
Vraclav 84
Brteč 30
Stradouň 16
Felbabka 99
Partyzánů 349
Vinary 36
Vinary 2
Vinary 10
Obědovice 98
Městec 42
Hamzova 252
Sportovní 4
Vraclav 26
Borecká 971
9. května 229
U Lesoparku 745/5
Nádražní 82
K Dubu 683
Za Brumlovkou 266/2
Vraclav
Vraclav
Chroustovice
Vraclav
Ústí nad Labem-Klíše
Vraclav
Vraclav
Vysoké Mýto
Chroustovice
Hořovice
Pardubice II - Polabiny
Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice
Chlumec nad Cidlinou
Chroustovice
Luže
Vysoké Mýto
Vraclav
Ostrov nad Ohří
Velké Hoštice
Horní Slavkov
Obrnice
Horní Jelení
Praha 4- Michle
566 01
566 01
538 63
565 42
400 01
566 01
565 42
566 01
538 63
268 01
530 09
538 63
539 63
540 63
503 51
538 63
538 54
566 01
565 42
363 01
747 31
357 31
435 21
533 74
140 00
Rosice-Brčekoly 13
Svatý Mikuláš 7
Ruská 870
Vraclav 155
Dobříkov 103
Smetanova 43/1
Rosice
Vraclav
Choceň
Vraclav
Vysoké Mýto
Ústí nad Orlicí
538 34
565 42
565 01
565 42
566 01
562 16
Štefánikova 316/15
nám. Hrdinů 33
Košumberk 103
Čankovice 101
Havlíčkovo náměstí 415/22
Hradec Králové 11
Moravany u Holic
Luže
Hrochův Týnec
Kutná Hora-Vnitřní Město
500 11
533 72
538 54
538 62
284 01
9
LV
62
5
5007
156
110, 166
399
234
225
55, 56
349
261
137
209
680
209
209
209
14
5005
756
626
56-Vi
285
217
Subjekt
EVA VESELÁ
MARTINA VLNAŘOVÁ
ALENA VODIČKOVÁ
VLADIMÍR VOGEL
PAVEL VOLÁK
BOŽENA VONDROVÁ
JIŘÍ VOŘÍŠEK
PAVEL VRCHOTA
DRAHOMÍRA WEILGUNYOVÁ,
Ing.
MARIE ZAHRÁDKOVÁ
HANA ZAMAZALOVÁ
VLADISLAV ZEJDA
RADIM ZEMAN
TOMÁŠ ZEMAN
ZDENĚK ZEMAN
LIBUŠE ZEMANOVÁ
MARCELA ZEMANOVÁ
MARIE ZEMANOVÁ
ZEMĚDĚLSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
LIBOR ZERZÁN
ZEVAS VRACLAV a.s.
MONIKA ZEZULOVÁ
FRANTIŠEK ZLESÁK
MARKÉTA ŽIDKOVÁ
číslo listu vlastnictví (LV):
-Se
-Vi
neoznačeno
Ulice
Vraclav 10
Toruňská 325/5
Sladkovského 620
Luková 62
Vraclav 102
Valentova 1735/7
Stradouň 55
Jungmannova 34/13
Stavbařská 4517
Město
Vraclav
Praha 8 - Bohnice
Chrudim II
Damníkov
Vraclav
Praha 11 - Chodov
Chroustovice
Soběslav III
Chomutov
PSČ
565 42
181 00
537 01
561 23
565 42
149 00
538 63
392 01
430 04
Vraclav 171
Kolářského 141
Vísky 17
Zdeňka Fibicha 2684/57
Sedlec 39
Imrychova 982/5
Dobevská 874/3
Imrychova 982/5
Rokycanova 217
Poděbradova 909
Vraclav
Horní Jelení
Mirošov 1
Most
Vraclav
Praha 12 - Kamýk
Praha 12 - Kamýk
Praha 12 - Kamýk
Vysoké Mýto
Chrudim
565 42
533 74
338 43
434 01
566 01
143 00
143 00
143 00
566 01
537 01
Vraclav 160
Vraclav 169
Rosice 298
náměstí Jiřího z Lobkovic 2195/1
Pod Kopcem 628
Vraclav
Vraclav
Rosice
Praha 3-Vinohrady
Chrudim IV
565 42
565 42
538 34
130 00
537 05
v k.ú. Sedlec u Vraclavi
v k.ú. Vinary u Vysokého Mýta
v k.ú. Vraclav
Rozdělovník:
Obdrží na doručenku známí účastníci řízení uvedení ve zvláštní příloze, kterým se dle ustanovení
§ 11 odst. 5 zákona k rozhodnutí připojuje z náležitostí návrhu jen ta písemná a grafická část
návrhu (soupis nových pozemků a grafická podoba návrhu nového uspořádání pozemků), která
se dotýká konkrétního účastníka řízení.
Ostatním účastníkům řízení se podle ustanovení § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Ministerstva zemědělství,
Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí, Obecního úřadu Vraclav a Obecního úřadu Vinary, kde lze
do schváleného návrhu nahlédnout.
Po nabytí právní moci obdrží na doručenku Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Orlicí
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:
10
Download

Plná moc - Vraclav