ZPRAVODAJ
OBCE
ROSICE
Únor 2014, ročník 9, vydání 1
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
měsíc březen je tu a sníh jsme pomalu neviděli. Ne, že by bylo o co stát, ale k zimě sníh patří. Radujeme se
z uspořených peněz za topení, ale zase máme obavu z toho, že dodavatelé energií zdraží, protože potřebují také vydělat.
Vše má své pro a proti, to už je takový český folklor.
Pokud se ještě vrátím k úsporám, jak jste si určitě všimli, v základní škole fungují od října tepelná čerpadla na
zemní plyn. Úspora díky velké účinnosti čerpadel a teplému počasí dosahuje 45 %. Ještě nemáme zateplenou starou
budovu, práce budou probíhat od března s tím, že akce bude dokončena do června. Po jejím dokončení a doladění celého
systému vytápění se dají očekávat úspory energií velmi významné. Alespoň budeme mít prostředky na postupnou opravu
a regeneraci celé školy. Zaslouží si to nejen budova, ale i žáci a učitelé.
Rozpočet obce Rosice na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce 24.2.2014. Díky novému zákonu o
rozpočtovém určení daní, který se podařilo našemu hnutí STAN prosadit v parlamentu, má naše obec o 2,75 mil. Kč více
prostředků na krytí svých aktivit. Budou využity hlavně na investice zaměřené na rozvoj obce, podporu základní školy,
mateřské školy, zájmových organizací a spolků, ale i na zajištění veřejného pořádku. Přeloženo do skutečnosti: vyměnili
jsme okna a dveře v tělocvičně a v bývalé škole v Boru, dokončili jsme ordinaci praktického lékaře v Rosicích, opravili
jsme kanalizační přípojku a chodník u bývalého zámku; zateplení školy zatím platíme bez využití plánovaného úvěru. Od
ledna u nás funguje obecní policie (smluvně Městská policie Pardubice), podle ohlasů ke spokojenosti většiny občanů naší
obce. Spolky a organizace mají schválený, proti roku 2013, o 10% vyšší příspěvek na činnost. Na letošní rok dále
připravujeme: dokončení cyklostezky kolem mlýna na Chrast, dokončení zateplení základní školy, dokončení
protipovodňových opatření, opravu místních komunikací u sesláveckého křížku a v Lavičkách, zahájení výstavby inž. sítí
v budoucí zástavbě na bývalém nádraží a řadu dalších menších akcí.
Letem světem (obcí):
Územní plán Rosice - další velmi důležitá etapa bude pokračovat 19. března 2014 od 17.00 do 18.30 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Rosicích. V tomto čase budou všem zájemcům o informace k dispozici zástupci pořizovatele
(MěÚ Chrudim), architekta a samozřejmě obce. Na této schůzce můžete uplatnit individuální dotazy, náměty a návrhy.
Z tohoto důvodu všechny zájemce žádám o účast na této akci.
Rosické trhy – od první březnové soboty začala dvanáctá sezóna.
Protipovodňové opatření – Nejvyšší soud odmítl naše dovolání mimo jiné s odůvodněním, že rozhodnutí dovolacího
soudu (krajský soud) je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí.
Svoz nebezpečného a objemného odpadu se v tomto roce uskuteční 5.dubna a 27. září.
Poplatky – připomínám, že poplatky za „TKO a psy“ musí být zaplaceny do konce března.
Na konec mého dnešního příspěvku chci připomenout 8. březen - „Chlapi, nezapomeňte na kytičku!“
S přáním pěkného začátku jara
Luboš Netolický, starosta obce
1
Do odpadu se dále nesmí vyhazovat předměty z nerozložitelného
materiálu. Jsou jimi např. papírové kapesníky, kosmetické ubrousky,
tampony, papírové pleny a hygienické tampony! Ucpaný
kanalizační řad může způsobit problémy při „přepravě“ odpadů do
čističky ucpáváním přečerpávacích zařízení. I vlastníci přilehlých
nemovitostí jsou ucpáním kanalizační přípojky nebo stoky ohroženi
vyplavením domů splaškovými vodami! Odstraňování takovýchto
„havárií“ je spojeno s nezanedbatelnými náklady v řádu až tisícikorun,
které v případě zjištění budou muset „původci“ sami uhradit.
ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Rosice ze dne 24.2.2014
ZO schvaluje:
- zprávu o činnosti finančního výboru,
- zprávu o činnosti kontrolního výboru,
- celoroční hospodaření obce Rosice za rok 2013,
- celoroční hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Rosice za rok
2013,
- celoroční hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rosice za rok
2013,
- převedení hospodářského výsledku Základní škola, Rosice, okr.
Chrudim ve výši 50 460,- Kč, a to do rezervního fondu 10 160,- Kč a
do fondu odměn 40 300,- Kč,
- převod hospodářského výsledku MŠ Rosice – ztráty ve výši 18
300,06 Kč – do následujícího roku a úhradu této ztráty z rezervního
fondu,
- závěrečný účet obce Rosice za rok 2013 v předloženém znění,
- účetní závěrku obce Rosice za rok 2013 v předloženém znění,
- účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Rosice za rok 2013
v předloženém znění,
- účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Rosice za rok 2013
v předloženém znění,
- rozpočet obce Rosice na rok 2014 jako schodkový v celkové výši
28 406 200,-Kč, v příjmové části v celkové výši 23 406 200,- Kč
(dorovnáno financováním příjmů 5 000 000,- Kč) a ve výdajové části
27 272 200,- Kč, (dorovnáno financováním výdajů 1 134 000,- Kč ),
- závazné ukazatele plnění rozpočtu pro ZŠ Rosice 1 700 tis Kč a pro
MŠ Rosice 700 tis. Kč,
- rozpočtový výhled na rok 2015-2017 v předloženém znění,
- plán práce ZO na rok 2014,
- pořadí zájemců o stavební parcelu v lokalitě bývalé železniční
nádraží podle přiloženého seznamu,
- uspořádání veřejného informačního jednání o Územním plánu
Rosice, které se uskuteční dne 19.3.2014 v době od 17.00 do 18.30
hod. v zasedací místnosti OÚ v Rosicích,
- příkazní smlouvu č. 120054/2014 na činnost příkazníka ERV s.r.o.
Jaroměř v rámci projektu Kanalizace Rosice, Synčany,
- aby obec Rosice vložila majetek „Vodovod Rosice, Synčany –
doplnění vodovodu“ formou nepeněžitého vkladu na základě odhadu
znalce do akciové společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.,
- nabídku č. 04005 ze dne 24.2.2014 od SPS Strojírna Potůček s.r.o.,
Tovární 1123, 538 21 Slatiňany na dodání zboží včetně montáže
podle nabídky.
ZO bere na vědomí informaci pana starosty o současném stavu
protipovodňových opatření.
ZO neschvaluje prodej obecních pozemků parc.č. 180/6, část parc.č.
180/4 a část parc.č. 180/8 (viz přiložená mapka) vše v k.ú. Rosice u
Chrasti do vlastnictví paní T.B.T.Q.
Taktéž je zakázáno lít do odpadu ředidla, oleje, barvy, laky,
rozpouštědla apod. Jedná se o toxické látky, jež se mnohdy
neodstraní ani v čistírně odpadních vod. Velmi nebezpečné je vlévání
léků a farmaceutických přípravků do odpadu.
J.T.
SVOZ ODPADU
Svoz nebezpečného a objemného odpadu
v roce 2014
se v naší obci uskuteční v sobotu
5. dubna a 27. září 2014
na následujících místech a v uvedených časech:
v Rosicích u Tůmových čp. 173 od 8.00 do 8.45 hodin
u základní školy
8.45 do 9.15
u stadionu
9.15 do 9.45
u prodejny Jednota
9.45 do 10.30
v Synčanech u zvoničky
10.30 do 11.00
v Brčekolech u kapličky
11.00 do 11.30
v Boru
u kapličky
11.30 do 12.00
Na těchto místech předají občané v určený den a čas svůj
odpad přímo do sběrného vozu TS Hlinsko.
Při ambulantním svozu lze do sběrného vozidla odložit následující
odpad: ledničky, mrazáky, trouby, sporáky, televizory, rádia,
počítače a podobná zařízení, nábytek, podlahové krytiny, keramiku,
plast. předměty, akumulátory, pneumatiky od osobních vozů, železo,
olejové filtry, mastné hadry, léky, nádoby od barev, ředidel, lepidel,
kyselin, zářivky, výbojky apod.
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
KANALIZACE
V rámci spolupráce Finančního úřadu v Chrudimi s obcemi přijedou
pracovníci tohoto úřadu a budou osobně vybírat zejména daňová
přiznání fyzických osob za rok 2013 včetně prvotní kontroly a
případně na místě domluví s poplatníkem další postup.
„ROMÁN PRO ŽENY“ (slečny, maminky…)
Středa 19. 3. 2014 v době od 12,00 – 16,00 hod.
aneb
WC NENÍ POPELNICE !
na MěÚ Chrast – v zasedací místnosti.
Tiskopisy daňových přiznání jsou k dispozici na internetových
stránkách daňové správy.
Systém odvádění odpadních vod kanalizační sítí funguje bez problémů,
jenom pokud všichni připojení používají kanalizaci tak, jak
mají. Splašková kanalizace je projektována na odvádění odpadních
vod – tj. vody mírně znečištěné během běžného splachování WC,
koupání, uklízení, praní nebo umývání nádobí apod. Kdo používá
záchod nebo kanál jako popelnici, může svým chováním zkomplikovat
odtok i následné čištění odpadních vod a navíc významně přispívá k
množení hlodavců ve stokách.
ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU
2. března 2014 vstupuje v platnost změna jízdního řádu. Na základě
připomínek řidičů dojde k mírnému prodloužení jízdních dob na lince
608 ve směru do Pardubic. Většina spojů, zejména ranních, bude
z Chrasti vyjíždět o několik minut dříve. Upravený jízdní řád lze najít
na: http://portal.idos.cz/Data/pdf/L650608_140302_143051.pdf
Tuky ze smažení a fritovaní se vylitím do kanalizace sráží, usazují,
vznikají hrudky, které se postupně nabalují a rostou. Dochází ke
vzniku nánosů, které snižují kapacitu zařízení a brání volnému průtoku.
Může dojít (a již i v jednom případě v Rosicích došlo) až k ucpání
přípojky nebo stoky.
2
Malí šikulové hravě zvládali připravené úkoly, za které sbírali do“
Školního pasu“ obrázky nebo hvězdičky. Někteří mají pěknou sbírku
☺ Protože byli předškoláci opravdu šikovní, odnesli si i další malé
dárečky a čtyřlístky pro štěstí od budoucích starších spolužáků, kteří
se už na ně těší.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kdo chtěl, měl možnost si projít školu, prohlédnout si práce našich
žáků nebo navštívit školní družinu. Rodiče se mohli seznámit
s učebnicemi, podle kterých se učíme v první třídě.
se
A teď trochu statistiky:
dětí do Mateřské školy v Rosicích pro školní rok 2014 - 2015
proběhne ve dnech 8.4. - 9.4. 2014
Zápisu do první třídy se zúčastnilo 21 dětí, o odklad povinné školní
docházky mají zažádáno 4 předškoláci a 1 dítě bude plnit docházku
v zahraničí. V září by tedy mělo nastoupit 16 žáků.
vždy mezi 7:00 – 10:00 hod.
Přihlaste i dítě, které případně nastoupí v průběhu školního roku.
Vezměte s sebou rodný list dítěte, evidenční list dítěte potvrzený
pediatrem (ke stažení na www.msrosice.cz) a občanský průkaz
zákonného zástupce.
Malé poděkování:
Děkuji všem za spolupráci při přípravě zápisu a žákům z páté a osmé
třídy za velkou pomoc.
Děkujeme:
• Paní M.Hanusové za ušití čepic a zástěrek „malým
kuchařům“
• Paní Krejskové za pečení a zdobení perníkových
olympijských medailí
• Rodičům, kteří se podíleli na výrobě „olympijských
hokejových mantinelů“
• Rodičům, kteří zapůjčili pro potřeby „olympiády“ sportovní
potřeby
Co bylo v lednu a únoru:
• Tříkrálová koleda
• Maňásková představení divadélka Šeherezáda - „Princezna
se zlatou hvězdou na čele“,
„O tučňákovi“
• Beseda s paní učitelkou ze ZŠ + 2. schůzka s rodiči
• Návštěva předškoláků v 1.třídě
• Ekovycházka „S dárky za zvířátky“
• Zimní olympiáda
B.Rabasová
Co bude v březnu a dubnu:
• „Jak Bodlináček zařídil, aby přišlo jaro – 11.3.2014
• Den Země – ekovycházka s úklidem obce – 22.4.2014
• „O čarodějnici“ (divadlo Kozlík) – 24.4.2014
KOMUNITNÍ ŠKOLA
KOŠ Rosice stále funguje…..
Není to zase tak dávno, co téměř nikdo netušil, co znamená zkratka
KOŠ. Díky úsilí především bývalého ředitele školy Milana Bartáka a
za podpory zřizovatele školy Obce Rosice se Rosice staly prvním
místem regionu, kde začala působit komunitní škola zaregistrovaná v
Národní síti venkovských komunitních škol. Ta sdružuje komunitní a
otevřené školy pro vzdělávání dospělých ve venkovských obcích
České republiky. A to poměrně dost lidí netuší, většinou mají
představu, že škola je hlavně pro děti. Dnes ale doba nasadila takové
tempo vývoje, že i dospělí, pokud chtějí udržet krok, se musí neustále
vzdělávat a zajímat o veškeré dění. Úkol zajišťování vzdělávacích
kurzů a aktivit pro všechny připadl na Lídu Kociánovou, která
v místní komunitce odvedla obrovský kus práce jako koordinátor, a
dnes není v Rosicích téměř nikdo, kdo by ji neznal. Určitě by také
potvrdila, že počáteční zájem o různé aktivity v rámci KOŠ byl velmi
vysoký. Postupem sice počty účastníků kurzů klesaly, ale přicházeli i
noví zájemci.
Dnes probíhá v Rosicích kurz AJ s rodilou mluvčí, lekce zumby a od
ledna nově také běží tréninky florbalu – dokonce pro velký zájem ve
dvou skupinách. Keramika, výtvarný kroužek či matematický
kroužek a kroužek českého a německého jazyka nebyly pro
nedostatek zájemců otevřeny.
Myslím si, že vzhledem k velmi nízkým úplatám za kurzy je velká
škoda, že zájem o cokoliv je tak malý. Každý, kdo má chuť či jen
nápad, je vítán. Rosická škola je otevřená všem, všem aktivitám,
které by vás zajímaly a o které projevíte zájem. Ti, kteří prošli
vzděláváním v rámci projektu Pojďme se učit v naší komunitní škole,
dodnes připomínají, jak si zacvičili, co se dozvěděli o zdravém
Zveme:
• Masopustní průvod obcí 4.3.2014
• Den otevřených dveří – 8.-9.4.2014
Zimní olympiáda
Letos nám počasí na venkovní sportování opravdu nepřálo. Proto
jsme sportovní disciplíny přesunuli do MŠ. Venku se uskutečnilo
pouze zahájení „olympijských her“ a závěrečné „hokejové utkání“.
O ZOH jsme si povídali, prohlíželi, kreslili, malovali, obkreslovali,
vystřihovali, nalepovali, tiskli, skládali obrázky, přiřazovali,
konstruovali ze stavebnic atd. Ale hlavně jsme sportovali. Děti
mohly zkusit rychlobruslení, krasobruslení, skoky na lyžích, biatlon,
jízdu na dvojbobu, čtyřbobu, skeleton, slalom na lyžích, hokej
(střelba na branku). Věřte, že jsme si to užili všichni.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis do 1.třídy
V pátek 17.1.2014 jsme prožili příjemné odpoledne. V Rosicích
proběhl zápis do první třídy. Ve dvou učebnách čekaly na
předškoláky paní učitelky společně s mladými pomocníky z páté a
osmé třídy.
3
stárnutí, ale třeba i o historii Rosic, jak pekli chleba ve venkovské
peci…
A na závěr příklady námětů k aktivitám – klub maminek na mateřské,
umíte si opravit? (cokoliv), využití keramické pece, technické
stavebnice, využití školní dílny – ponky, nářadí, počítače, jak si
upravit fotografie v počítači, vaření a recepty, jedno i vícedenní
zájezdy – památky, příroda, relax…
Máte-li tedy námět, nápad, chuť, ozvěte se – do základní či mateřské
školy oběma ředitelkám, případně vašim známým, kteří jsou členy
KOŠ Rosice.
ROSICKÉ TRHY
Rosické trhy pokračují i v roce 2014
Je příjemným zjištěním, že po celoročním vyhodnocení
průběhu trhů, které se konaly v minulém roce, bylo opět dosaženo
srovnatelných výsledků s předchozími roky, a to jak v počtu prodejců,
tak i návštěvníků. Díky tradici a bezkonkurenčnímu trvale
udržovanému areálu se trhy staly již 11 let prosperujícími a jsou
známé nejen v blízkém okolí, ale i v celém regionu. Dokazuje to
především početná přítomnost nejen prodejců, ale i návštěvníků
přijíždějících ze širokého okolí.
D.Brdíčková
MĚSTSKÁ POLICIE
V minulém roce se Rosické trhy setkávaly se sílící konkurencí
okolních obcí, neboť většina si myslí – když to jde v Rosicích, proč
by to nemělo jít i u nás – jednalo se o Bylany, Hrochův Týnec, Chrast,
Miřetice, Slatiňany, Skuteč a poslední dobou i Chroustovice.
Připočteme-li k tomu ještě snahu okolních měst zahájit prodej na tzv.
farmářských trzích, které jsou celostátně podporovány a částečně
státem dotovány, není to pro Rosické trhy do budoucna nic
pozitivního, ba naopak. Dále jsou zde vietnamští prodejci, kterým se
nepodařilo otevřít si v městech „ kamenné krámy“, takže se snaží své
zboží prodat během týdne v sousedních obcích. Tyto skutečnosti
musíme vzít v úvahu a snažit se, abychom v tak silné konkurenci
obstáli i v následujících letech.
Občané mají možnost řešení žádostí, stížností a přestupků s městskou
policíí v kanceláři sociálního odboru MěÚ Chrast v termínech, které
budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města a
úřední desce.
e-mail: [email protected]
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 4. ledna 2014 proběhla v našich obcích tradiční
Tříkrálová sbírka. I když počty dětí ochotných pomoci při koledování
nestoupají, celková částka opět proti minulému roku mírně vzrostla.
Z Chrasti se organizují skupinky koledníků nejen pro Chrast a
Rosice, ale také pro okolní obce: Podlažice, Chacholice, Řestoky,
Horka, Bítovany, Bor, Synčany, Brčekoly, Blížňovice a Čankovice.
Na konto 14. ročníku Tříkrálové sbírky bylo v uvedených obcích
celkem vybráno 107 253 Kč. Většina získaných prostředků bude
použita na rekonstrukci ambulantních odlehčovacích služeb „školka
pro seniory“. Za část budou nakoupeny zdravotní pomůcky do
charitních půjčoven pro domácí hospicovou péči. 10% je použito
každoročně na přímou pomoc potřebným lidem v rámci humanitární
pomoci.
V Rosicích a přilehlých obcích koledovalo 10 skupinek se
žlutými korunami. Naši koledníci vypomáhali i v Chrasti a v
Řestokách. Bez významné podpory a pomoci některých rodičů a
prarodičů by nebylo ani možné v takovém rozsahu sbírku organizovat.
Ráda bych poděkovala všem koledníkům, paní J. Laubové,
A. Vybíralové, J. Novotné, M. Havlíčkové a panu J. Hyksovi.
Poděkování také patří i Vám všem, kteří jste na konto této
sbírky přispěli a případně obdarovali naše koledníky drobnými dárky
v podobě cukrovinek.
Rosice
16 205 Kč
Řestoky
5 572 Kč
Synčany
1 787 Kč
Bor
2 919 Kč
Brčekoly
2 220 Kč
Není žádným tajemstvím, že Rosické trhy již od počátku mají
charakter rozšířených a v současnosti tak propagovaných
farmářských trhů, neboť se zde setkáte nejen s nabídkou přímých
výrobců a místních pěstitelů, jako na př. výrobků ze dřeva a proutí,
domácího nářadí, uzenářských a pekárenských výrobků, zeleniny,
ovoce, ovocných a zahradních stromků,taktéž i živé zvěře – kuřic,
slepic, kachen, hus, králíků, holubů a dalších domácích zvířat. Vedle
tohoto nabízeného sortimentu od přímých výrobců se zde setkáte
s různorodou nabídkou spotřebního zboží – oděvů, obuvi, ponožek,
pracovního oblečení, zahradnického nářadí, knih, dětských hraček a
dalších výrobků. Je potěšitelné, že tento nabízený sortiment
návštěvníky láká a ve většině případů uspokojuje, o čemž svědčí
jejich počet, který od svého zahájení dosáhl těžko uvěřitelných
33 078 prodejců, 518 251 návštěvníků a na parkovišti areálu
parkovalo 223 537 aut. Zdá se, že bychom mohli být s těmito
výsledky spokojeni, avšak tyto jsou pouze jednou stranou, která je
z velké části vděčna tradici. Druhá, mnohem důležitější stránka, je
v tom, že splňuje očekávání občanů a zajišťuje, aby nemuseli jezdit
na nákupy do okolních měst, neboť nabídka zde je plně srovnatelná
s nabídkou současných supermarketů nejen v ceně, ale především
v kvalitě. Do budoucna nesmíme zapomínat na to, že Rosické trhy se
staly pouze základním článkem při využívání stávajícího areálu, ale
musíme připomenout další akce, které přičiněním obětavých občanů
Rosic se zde mohou konat. Jedná se především o galerii s názvem
„Fantazie umění“, kde se návštěvníci mohou seznámit s velmi
zdařilými pracemi řemeslníků a zdejších výtvarníků prezentujících se
zejména dřevořezbou, malbami, keramikou, ručními pracemi a
dalšími činnostmi. Velmi zajímavá je expozice umístěná v prostoru
bývalých cihlářských pecí s názvem „ Vesnice žije“. Návštěva stojí
určitě za to, neboť vedle nákupu na trzích se zde seznámíte s lidovou
tvorbou místních občanů a s životem lidí žijících na vesnici
v minulých letech. Galerie je otevřena každou sobotu dopoledne
v době konání Rosických trhů.
Další informace najdete na webu: farnost.katolik.cz/chrast/,
pardubice.charita.cz/,
www.trikralovasbirka.cz/,
www.facebook.com/trikralovasbirka
Co nás v letošním roce čeká, jestli chceme zajistit tradiční úroveň
trhů, na kterou si všichni návštěvníci již zvykli.V prvé řadě se snažit
o zajištění ještě různorodějšího sortimentu prodávaného zboží, aby
každý návštěvník si mohl vybrat a odcházel s tím, že se mu návštěva
trhů vyplatila. V druhé řadě to, což my těžko můžeme ovlivnit, aby
zdejší občané pochopili, že tyto trhy byly vedením obce otevřeny pro
ně, aby s vynaložením co nejmenších nákladů si mohli nakoupit.
Závěrem bych chtěl upozornit na starou a stále platící pravdu, že
„prodejci a návštěvníci jsou spojité nádoby“. A i v případě trhů bude
platit, že kde je poptávka, bude i velká nabídka, což v konečné fázi
slouží k prospěchu všech.
Ing. Matoušek Karel
4
oběšených (pozn.: bylo jich deset a podle rakousko-uherských
záznamů byli zastřeleni) jak sdělil bratru veliteli roty pan
podplukovník Dupont, velitel oddělení informačního oddělení 8.
armády. Italští vojíni vypravovali, že viděli jednoho totiž střelce
Vlčka jeti do nemocnice střeleného dvakráte do prsou. Však podnes
není o něm ani zmínky. O bratru střelci Kastlovi Františkovi vypráví
bratr střelec Kolařík Karel, který s ním utíkal ze zajetí, že byl mezi
rakouskou a italskou linií zraněn a tam zůstal.
Válečné pásmo, dne 25. července 1918
Velitel roty: Ambrož podp.
Z HISTORIE OBCE
Ztracená tvář legionáře?
11. listopadu 1918 skončila definitivně první světová válka. I když…
opravdu definitivně?. Mnoho rodin v naší obci s tímto datumem
začínalo pomýšlet na důstojné uctění památky padlých synů, bratrů a
manželů. Mezi padlými se ovšem našli i tací, kteří by se v opačném
výsledku války svého místa na pomníku nedočkali – legionáři. Náš
pomník padlým v první světové válce u obecního úřadu byl postaven
v roce 1921 na náklady tělovýchovné dělnické jednoty, obce a dárců.
Původně měl přitom pomník sloužit ne památce člověka, ale zvířete.
Tím zvířetem byl poslední kus lovné zvěře, který zhasl v místech
dnešní požární nádrže při honu šlechty někdy v minulosti. Až
pozdější události světového dění připravily pro kus kamene jiný osud.
Od doby zbudování pomníku uplyne letos 93 let. Ještě nedokončený
se ocitl na jedné pohlednici vydané v roce výstavby. Na fotografii
jsou zachyceny dokonce i nástroje mistra kameníka vzorně srovnané
poblíž. Při naskenování a zvětšení pohlednice zjistíme ale podstatné
nesrovnalosti s dnešním stavem. A tady začalo mé pátrání…
Při pozorném pohledu je totiž zřejmé, že některé fotografie padlých
vojáků se během let jaksi „přestěhovaly“. Zřejmě při příležitostných
opravách nebyly některé odpadlé fotografie přilepeny na původní
místo. Tak se stalo, že např. fotka u Josefa Dostála je pravou
podobiznou Josefa Kratochvíla. Nebo že na podstavci umístěné
fotografie patří Aloisi Haškovi (vlevo) a Františku Slavíkovi (vpravo).
Nejzáhadnější je ale skutečná podoba zřejmě nejslavnější rosické
oběti první světové války – Antonína Bočka. Půjdete-li se dnes
podívat k pomníku a zadíváte se do tváře na fotografii u jména Boček,
po chvíli vás musí napadnout, že voják na obrázku může být jen stěží
dvacetiletý mladík. Pokusil jsem se proto navrátit legionáři jeho
„ztracenou“ tvář. Informace jsem získával z Vojenského historického
ústavu a Vojenského ústředního archivu v Praze, Státního okresního
archivu v Chrudimi a od Československé obce legionářské.
V zahraničí jsem pátral v Kriegsarchiv Wien a na místě popravy
Bočka – dnes obec Susegana v Itálii.
Nejvíce podkladů pochází z Vojenského historického archivu v Praze.
Odtud je spis legionáře, ve kterém se o něm dozvídáme základní
údaje. Antonín Boček se narodil v Rosicích dne 21. 10. 1897 v č.p.
24 Františku Bočkovi a jeho manželce Kristině, rozené Dvořákové
z Hamrů. Krátce nato byl pokřtěn. Mladý Antonín absolvoval
obecnou školu v Rosicích a před odchodem na frontu se vyučil a
krátce pracoval jako obuvník. Jako svobodný a bezdětný narukoval k
21. pěšímu pluku do Čáslavi a v c.k. armádě sloužil v hodnosti vojína
celkem 1 rok a 11 měsíců. O jeho činnosti a úspěších po tuto dobu
nemáme žádné zprávy, nicméně víme, že s plukem se dostal na
italské bojiště, kde byl 2. září 1917 zajat na Soči Hermada. Dostal se
do zajateckého tábora a do legií se přihlásil už 15. 4. 1918 v Padule,
přičemž před odvodní výbor předstoupil 18. 4. 1918 a konečně přijat
byl o týden později.
V italských legiích sloužil v hodnosti vojína střelce u 31. (posléze 39.)
pěšího pluku, 6. roty. Jako konec služby v legiích je uvedeno datum
17. 6. 1918. Za svobodu vlasti mohl bojovat pouze necelé dva měsíce.
Zde nechám ve vyprávění pokračovat velitele 6. roty 31.
československého střeleckého pluku prostřednictvím osobního spisu
legionáře.
Zpráva o 35 zmizelých střelcích 6. roty 31.
československého střeleckého pluku 15. června 1918 na Montellu
Raport velitele roty:
Hlídka o 40 mužích a dvou důstojnících byla u 163.
italského pluku v úseku Nervesa. V noci ze 14. na 15. června 1918
konali hlídku u řeky Piavy. Sotva se vrátili do svých úkrytů, počala
rakouská bubnová palba (ve 3 hodiny ráno). Nemohli se odvážiti
opustiti úkryt, poněvadž jim stříleli právě před vchod a čekali až buď
přijde rozkaz či palba poleví. Palba povolila v půl deváté ráno, načež
se všichni vyhrnuli ven. Padli však ihned do rukou rakouským
postupujícím oddílům a svedli s nimi urputný boj, ale podlehli přesile.
Vrátivší se střelci vypravují o několika raněných, však další jejich
osud je stejně temný. Někteří byli zajati dle zpráv týchž pěti se
vrátivších, kteří sami též již ze zajetí unikli. Jinak není o nich úplně
nic známo.
Domněnky.
Prý pět jich bylo popraveno v rakouském území. Dokonce
prý se u pozdějších rakouských zajatců našly fotografie oněch
Boček byl spolu s dalšími devíti Čechy zajat a dopraven na velitelství
rakouské jednotky do vily Eichhorn (dnes Casa Montone) u silnice z
města Collalto do Susegany u Coll Guarda ( píše se různě: CollGuarda, Colle di Guarda, Col di Guarda). Rakouským vojenským
soudem byli všichni odsouzeni za velezradu a popraveni – zastřeleni
za zdí u vily po levé straně a pohřbeni tamtéž. Na dvou pamětních
deskách v Itálii jsou uvedeny datumy popravy 15. a 17. 6. 1918, na
našem pomníku zase 18. 6. 1918. Všichni zajatci byli popraveni ale
už 15. 6. 1918. Legionáři dostali rozkaz v 16 hodin, aby si vykopali
vlastní hroby. Čas popravy byl stanoven na 18:30, ale až ve 20:00
nařídil poručík Hötzendorf, syn velitele Conrada von Hötzendorf, aby
si legionáři sundali boty, svlékli uniformy a složili je vedle hrobů.
Potom vydal rozkaz ke střelbě. Kolo osudu nedopřálo vojákům klid
ani po smrti. V dubnu 1921 byly jejich ostatky vyzvednuty a
dopraveny zpět do vlasti za přítomnosti kamer a velkého zájmu
předních politiků a veřejnosti. Antonín Boček se svými
spolubojovníky spočinul v hrobě na pražském Olšanském hřbitově ve
vojenské části a stal se celorepublikovým symbolem boje za svobodu
naší země. Jeho památku (i ostatních padlých) uctili ve stejném roce
Rosičtí odhalením pomníku. O rok později byla za vojenské
přehlídky na Bočkův rodný dům osazena pamětní deska, která se
dnes nachází vedle pomníku padlých. I v dalším pohnutém období
našich dějin vadil Boček režimu. Z pomníku tak byla
„vymazána“ slova legionář a popraven. Podobný osud stihl i desku na
jeho domě, která byla odstraněna a část textu na ní také.
A můj pokus vrátit legionáři jeho tvář? I když jsem nenašel jeho
pravou podobu v takové kvalitě, abych se s vámi o ni mohl podělit,
zjistil jsem z jeho příběhu něco důležitějšího. Antonín Boček nikdy
svou tvář neztratil. Ne před sebou, svou rodinou, spoluobčany, ne
před celým národem…
A nakonec ještě jedna věc k zamyšlení. Je to už skoro sto let, co
skončila první světová válka. My v Rosicích, obci, odkud pocházel
legionář Antonín Boček sotva víme o tom, že kdy vůbec žil. O
připomínání památky padlých z Velké války ani nemluvě. Jak jsem
zjistil, v italské Suseganě to je jiné. Tam každoročně vzpomínají na
místě popravy deseti cizinců - legionářů. Proto jsem si slíbil, že
navštívím hrob Antonína Bočka a zapálím mu svíčku. Podařilo se
v říjnu 2012. A tak mě napadá – není Boček cizincem spíš doma?
Kurzívou psaný text je doslovnou citací ze spisu, který jsem získal
z Vojenského ústředního archivu v Praze.
Informace o dalších nejen padlých vojácích lze nalézt v knize
Seznam odvodem povinných (SokA Chrudim, OA Rosice, Obecní
úřad Rosice, inv. č. 6, kniha 6, karton 2)
Obrázky jsou z odhalení pomníku v roce 1921, odhalení pamětní
desky A. Bočka na rodném domě v r. 1922, fotografie vily Eichhorn a
současný hrob Bočka.
5
Kapitola VI.
Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
dovolím si připomenout, že v sezóně roku 1938/39 v obci
nesoucí název Rosice – Seslávky byl místními sokoly založen
tenkrát nazývaný (kanadský) hockey! Již tomu dlouhých 75 let.
V prosincovém čísle píší o rušení registrací hockeyového
clubu Rosice u Chrasti v roce 1947. Zajímavým způsobem jsem se
dostal k dalším důležitým dokladům, které Vám dodatečně
předkládám. V sezóně z r. 1942/43 se stává Východočeská
hockeyová župa jako správní a pomocný orgán Českého svazu
ledního hockeye a vydává další doklad nazvaný Přehled klubů
sdružených ve Východočeské župě hockeyové se sídlem
v Pardubicích od roku 1941 po rozdělení župy. Z tohoto dokladu,
na kterém je uvedeno 47 teamů, včetně nám známých okolních
měst, vybírám tyto:
( první číslo znamená pořadí, druhé členství v župě od roku 19.. ).
3. SK Hlinsko/33 – 4. SK Novo Chrudim/33 – 7.AFK Chrudim/34 –
20. SK Skuteč/41 – 22. SK Turovoměstecký/41 – 27. Lhota
Chroustovice/41 – 31. S. Chrast u Chrudimi/41 – 37. SK Bořickotýnecký/42 – 38. HK Rosice u Chrasti/42 – 40. HC Tuněchody/43.
Další rozdělení je na:
a. (divizi) 4. Družstva – LTC Pardubice, AFK Přelouč, SK
Polička, AFK Svítkov
b. (první třída, rozdělena do čtyř okrsků: pardubický,
chrudimský, holický, orlický).
c. (druhá třída, rozdělena do čtyř okrsků: pardubický A,
pardubický B, chrudimský, orlický
Do příštího čísla zpracuji nově nalezené materiály, popisující činnost
sokolské odbojové organizace v Rosicích za druhé světové války a
také podrobnosti o výbuchu německého muničního vlaku i
s fotografiemi. Věřím, že v Rosicích, Synčanech, Brčekolech i Boru
je na půdách pořád dost svědectví této doby. A proto pokud máte
nějaké informace, materiál, dobové fotografie, či dokonce osobní
vzpomínky na dobu druhé světové války, byl bych Vám za ně velmi
vděčný, stejně jako za materiál k dnešnímu tématu – první světová
válka.
Z. Volejník ml.
SDH ROSICE
Letošní rok by měl probíhat ve znamení oslav 150 let českého
dobrovolného hasičstva. První hasičský sbor byl na našem území
založen v Zákupech. Byl to ale první sbor dobrovolných hasičů na
území Rakousko-Uherska, a tedy i Česka. Přesné datum ale nelze
určit kvůli chybějícím faktům. Nejstarší český sbor dobrovolných
hasičů byl založen roku 1864 ve Velvarech.
Letošní statistika jasně říká, že jsme více opatrní a více si chráníme
svůj majetek. V roce 2013 bylo 17102 požárů a v roce 2012 požárů
20 492, což je o 3390 požárů méně. Vzniklé škody byly vyčísleny na
2 402,6 milionů Kč. Technických zásahů měli hasiči v roce 2013 více
než v roce 2012, a to převážně byly zásahy k zajištění zničené střechy
po silných větrech.
Tento rok by mohl být pro HASIČE rokem štědřejším než roky
předešlé. Pojišťovny budou od příštího roku odvádět nejméně tři
procenta z vybraného povinného ručení od motoristů na financování
hasičů. Příslušnou novelu zákona schválili senátoři a nyní poputuje k
podpisu prezidenta. Hasiči by díky ní mohli dostat ročně zhruba 600
milionů korun. Je mi jasné, že tyto peníze budou určeny především
pro profesionální jednotky. Ale pevně věřím, že časem to pocítí i
sbory dobrovolných hasičů obcí.
Hasičský ples
Letošní ples se vydařil po všech stránkách. Každý, kdo na plese byl,
musí se mnou souhlasit, že atmosféra byla již od samého začátku
výborná. Kdo přišel, tak se dobře bavil. Osobně jsem si všiml, že na
sále převládala mladší generace, než tomu bývalo před několika lety,
kdy na ples chodili převážně naši rodičové, tety a strejdové, kteří byli
v průměrném věku 40 a více let ☺ . Určitě mi dáte za pravdu, že
muzikanti hráli a zpívali na vysoké úrovni, za což jim patří velké díky.
Jsem velice rád, že i po plese proběhlo vše v klidu a návraty do
domovů byly bez ničení plotů, dopravních značek a podobně.
Plán SDH
Letošní plán akcí by se neměl moc lišit od plánu roku 2013. V těchto
dnech vrcholí termíny různých školení, kterých se vždy někdo
z našeho sboru účastní. Další akce, která nás čeká, je dubnové pálení
čarodějnic, červencová folková cihelna a zářijová noční soutěž. Letos
bychom také měli zdárně dokončit přestavbu naší Tatry CAS 32.
Doufám, že všechny naše plány se nám podaří vyplnit a že opravdu
rok 2014 bude ve znamení oslav.
Přeji krásné přivítání jara.
Petr Hejduk, velitel SDH Rosice
Chrudimský okrsek v druhé třídě je rozdělen na: ( další
rozpis utkání nemáme, pouze pár bodů).
1. Lhota Chroustovice
6
2. HK Rosice u Chrudimi
4
3. Turovoměstecký II
2
4. Bořicko- týnecký
0
Veškeré nové doklady budou archivovány v plném znění.
Z roku 1948 existuje několik málo dokladů, jež jsou
zasílány různými sportovními organizacemi na HK Rosice.
Příjemcem pošty je stále stejný sportovní činovník, je jím učitel pan
Antonín Mikan, bytem v Chrasti (rosický rodák). Na všech dokladech
v roce 1949 je už uváděn Sokol hockey oddíl. V dokladu,
vystaveném v Rosicích 28. 3. 1949, týkajícího se úrazu Jaroslava
Kodeše (natržené ucho), je uveden další činovník: předseda hockey
oddílu pan Jaroslav Červinka. Ze žádosti zaslané na ČOS v Praze 14.
11. 1949 ohledně získání dresu pro oddíl uvádím: hockey oddíl má
registrováno 34 mužů, 27 dorostenců a 20 žáků. Počet členů Sokola
je 135, dorost 40 a 20 žáků. V hockeyovém oddílu jsou registrování i
členové Sokola Chrast a okolních jednot. Žádost je podepsaná
panem K.Müllerem (jednatel) a panem J. Jandíkem (místostarosta).
Za povšimnutí stojí i toto: Podle dokladu ze dne 20. 1. 1949 byla naše
jednota ještě zařazena do župy Pippichové, ale dnem 5. 1. 1950 je
župa uváděná: „Sokolský kraj prof. Dr. Zdeňka Nejedlého
v Pardubicích“.
Hockeyová sezóna 1949/50 je doložena pouze rozlosováním.
Mistrovství Pardubického kraje r. 1949/50
1. 1. 1950 Rosice u Chrasti – Novo Chrudim
8. 1. 1950 Hlinsko – Rosice u Chrasti
22. 1. 1950 Rosice u Chrastí – Polička
29. 1. 1950 VSJ Chrudim – Rosice u Chrasti
5. 2. 1950 Novo Chrudim – Rosice u Chrasti (neodehráno)
12. 2. 1950 Rosice u Chrasti – Novo Chrudim
Z HISTORIE SPORTU
Z historie sportu obce Rosice - Seslávky (1919-1967).
Rozhodčím za Sokol hockey Rosice u Chrasti v roce 1950 je uveden
pan V. Vidlička.
Čerpáno z objevených dokladů, sokolské kroniky a z vyprávění
pamětníků.
Bohužel zápisy z jiných utkání a sestavy hráčů z této doby nejsou
zatím k nalezení.
6
Váženi sportovní přátelé!
Jistě se už zcela umíte orientovat v historii sportu naší obce a
víte, že 12. 12. 1952 nastává konec sokolské organizace ve státě, ale i
u nás v obci. Proto si Vám dovoluji předložit zatím poslední doklad
z tohoto období, jež jsem nalezl. Je to obyčejná pozvánka, ale pro
nás velmi důležitá.
Na výroční členskou schůzi oddílu ledního hockeye Sokola
Rosice, která se konala 9. března 1952 ve 14 hodin v hostinci br.
Ant Kličky.
U této pozvánky jsem našel tužkou psané poznámky pana
Františka Slavíka, z kterých budu malou část citovat:
•
Členské schůze:25.8.1951., 3. 11. 1951., 23. 11., 1951.,
3. 12. 1951
•
Akce nových sokolských průkazek
•
Jména hráčů, kteří startovali ve zprávě matrikáře.
Dorostenci: Bulíček, Bureš Vlastislav, Bureš Fr. Hanus,
Havlíček, Horáček Jiří, Horáček Karel, Komárek, Mikan,
Petružálek, Kohout, Trunec, Vrabec, Žák, Sudek.
•
Brigády: přestěhování kabiny, rozšíření osvětlení, příprava
kluziště (jednalo se o hřiště na rybníku)
•
Zahájení sezóny 15. 1. 1951 - tréninkem na zimním
stadionu
•
Podrobnější zprávu o průběhu jednotlivých utkání podá
kronikář! (zde se potvrzuje, že Sokol hockey oddíl
Rosice u Chrasti vedl svou kroniku).
•
Instruktorský kurz od 25. 11.1951 Dachovský
•
Účast na OVS (Boháč, Dachovský , Kostelecký).
•
Zájezd do Brna - příčiny zákazu – (má pozn.: není nic
uvedeno, tady se můžeme domnívat, zdali nenastala již
doba znepříjemňující přímo život sokolům).
•
Zápis pokračuje uložením dalších úkolů pro práci a činnost
oddílu.
Fotky z června 1938, okrskové cvičení Sokola ve Vrbatově Kostelci:
vpravo Marie Zářecká (roz. Hesová) z Rosic,
uprostřed Eva Drahošová, Synčany (roz. Hesová z Rosic),
Tím se prozatím loučíme s činnosti Tělovýchovné jednoty
Sokol Rosice u Chrasti. Jednota působila více jak dlouhých 34 let.
Za celé své období vychovala celou řadu vynikajících sportovců.
Podílela se velkou měrou na sportovním životě, sportovním myšlení a
kulturním chodu obce. S její další činností budete prostřednictvím
zveřejnění Sokolské kroniky seznámeni.
Dovolte, abychom se rozloučili s našimi sokoly několika zde
otištěnými fotografiemi.
Sportovní činnost v roce 1953 v naší obci je přes veškerou snahu
o nalezení dokumentace nebo jakéhokoliv zápisu zahalena mlhou.
Protože v naší historii budeme nadále pokračovat, musíme se
vrátit do června roku 2013 ke kapitole II, k dokladu z 18. 11. 1954 o
předání pozemku a k dokladu z 22. 10. 1957, kde je popsáno, mino
jiné, že jednota bez přerušení provozuje svou činnost dále. O tom
všem podrobněji v následující kapitole č. VII, nazvané TJ Dynamo
Rosice u Chrasti. Tam se budu zabývat vznikem klubu, jeho
oficiálním označením a hlavně hokejem tělovýchovné jednoty.
rosičtí sokolové, rok nezjištěn, třetí zprava Karel Malinský, č.p. 29,
čtvrtý zprava Jan Špaček ze Seslávek.
Pozn.: Ostatní sokolové jsou mi neznámí, pokud někoho na těchto
snímcích poznáte, dejte mi prosím vědět.
.
TJ DYNAMO
Během mého bádání byly nalezeny dokumenty dalších sportovních
jednot, organizací a listin popisujících život naší a okolních obcí, o
kterých jsem nikdy neslyšel. Obrátil jsem se proto na odborníka pana
Zdeňka Volejníka ml. Jeho historické znalosti jsou na vysoké úrovni.
Z tohoto důvodu jsem ho požádal o spolupráci a pomoc.
Žákovský oddíl TJ Dynamo Rosice
Zimní přípravu jsme zahájili v půli ledna s cílem navázat na lepšící se
hru na podzim. Stabilizovat kádr a hlavně se připravit na sezónu
2013-2014, kdy by měl přijít vrchol stávajícího ročníku. Zimní
příprava byla zakončena soustředěním na penzionu Čtyřlístek
nedaleko Seče, kde jsme měli výborné zázemí jak pro trénink, tak i
regeneraci. Měli jsme k dispozici saunu a vířivku. Počasí nám sice
moc nepřálo, ale díky paní ředitelce bojanovské základní školy nám
byla poskytnuta tělocvična a vše mohlo probíhat podle plánu
soustředění. Navíc jsme navštívili hotel Jezerka na Seči. Děti si
Vypracoval: Martin Slavík, Rosice – Seslávky, dne, 13. 2.2014
7
Chtěl bych též poděkovat celému realizačnímu týmu
podílejícímu se na našem úspěchu a dále všem rodičům, členům a
funkcionářům TJ Dynamo Rosice, Základní škole Rosice a
sponzorům za podporu, kterou jistě budeme potřebovat v dalších
zápasech.
zaplavaly v krytém bazénu, vyzkoušely různé druhy saun a poté si
zahrály bowling. Soustředění jsme zakončili utkáním ve Vítanově
remízou 2:2. V sezóně 2012-2013 jsme se zlepšenými výkony na jaře
posunuli na šesté místo v celkové tabulce a získali 16 bodů, což byl
příslib do další sezóny.
V rámci oslav osmdesátého výročí kopané v Rosicích 29. června
2013 jsme sehráli silně obsazený žákovský turnaj v kopané. Po
těžkých bojích ve skupině, kdy jsme postupně porazili týmy Svídníce,
Ctětína a Ronova, následovalo semifinále a vítězství nad Hrochovým
Týncem. Ve finále nás čekalo velmi silné družstvo MFK Chrudim,
kterému jsme po boji podlehli. I tak pro nás měla finálová účast cenu
vítězství.
Nová sezóna 2013/2014 pro nás začala krátkou letní přípravou,
kde jsme hlavně těžili z té zimní. Obměnil se též realizační tým.
Radka Picka, odcházejícího trénovat zaječický dorost, nahradili Libor
Dvořák ml. a Milan Christl, což se také potvrdilo jako dobrý tah.
První podzimní domácí utkání jsme sehráli s Prosečí a zvítězili 7:0.
Toto vítězství nastartovalo skvělou podzimní sezónu. Sedmkrát jsme
vyhráli, třikrát remizovali a pouze jednou odešli poražení. V tabulce
okresního přeboru nám náleží druhé místo, ztrácíme pouze bod na
první Kameničky. V září se nám též podařilo sehnat lístky na
kvalifikační utkání o MS Česko-Arménie. Chlapci měli možnost
vidět naše reprezentanty. I když utkání skončilo porážkou českého
týmu 2:1, kluci fandili až do konce. Zájezd do Prahy se musel líbit.
Jaro odstrartujeme už tradičním soustředěním na Seči, letos už
po třetí. Sezónu zakončíme turnajem malé kopané, kde bychom chtěli
obhájit minimálně druhé místo.
Tímto bych chtěl pozvat všechny děti, které by si s námi chtěly
zahrát fotbal, na naše tréninky. Probíhají v úterý a ve čtvrtek od 16
hod., a to buď v tělocvičně Základní školy Rosice, nebo, pokud to
počasí dovolí, venku.
Martin Klička, trenér
____________________________________________________________________________________________________________
_
Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou.
Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E 16611. Náklad 500 kusů.
Uzávěrka příštího čísla 16. dubna 2014. Neprodejné.
8
Download

Únor - Obec Rosice