Štvrtčan
Štvrtčan
Štvrťročník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 2 • Ročník 5.
LETO PRED NAMI
Vážení občania a čitatelia, práve sa
k Vám dostalo druhé tohtoročné
číslo nášho obecného časopisu
ŠTVRTČAN. Som rád, že aj
prostredníctvom neho sa k Vám
dostávajú informácie o dianí v našej
obci a Vy sami máte možnosť predstaviť rôzne aktivity jednotlivcov aj
kolektívov, ktoré v obci pôsobia. Žiaľ
v uplynulom období sa zúžil kolektív
redakčnej rady, nakoľko nás nečakane opustili a na večný odpočinok
odišli jej dvaja členovia a to Majka
Gajdošová a Jožko Klačka. Je im
venovaná spomienka na stránkach
tohto čísla ŠTVRTČANA. Zarmútila
nás i ďalšia smutná správa o smrti
mladého človeka, Rudolfa Ort-Mertla. Ťažko sa prežívajú tieto
smutné udalosti všetkým príbuzným, ale aj ostatným občanom.
Vyslovujem pozostalým tých, ktorí
nás v poslednom období opustili
hlbokú a úprimnú sústrasť.
Na šťastie boli aj veselšie udalosti
a chvíle, ktoré sme v obci zaznamenali. Najvýznamnejšou udalosťou
boli oslavy 120. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru
v Plaveckom Štvrtku. Oslavy mali
veľmi dôstojný priebeh a zúčastnili sa ich významní predstavitelia
hasičského a záchranného zboru SR
ako aj predstavitelia našej miestnej
i regionálnej samosprávy. Príjemné
bolo i popoludnie s ukážkou hasičskej techniky a potešila i veľká účasť
v súťaži dobrovoľných hasičských
zborov z celého regiónu. Pri tejto
príležitosti bude vydaná i publikácia z histórie nášho dobrovoľného
hasičského zboru, ktorá by sa mala
dostať k občanom k hodovým slávnostiam. Ďalšou významnou udalosťou bol 25. ročník lesného behu
Mravenčárska míla. Toto tradičné
podujatie každoročne pritiahne
do našej obce desiatky priaznivcov
behu. Škoda len, že obidve podujatia
sa organizovali v ten istý deň.
Mám radosť aj z toho, že sa
konajú pekné a príťažlivé akcie
v našej obecnej knižnici. Už tradične
1
Číslo 2
JÚN
2 0 1 1
sme sa zišli pri stavaní máje, pri
oslavách Dňa matiek s divadelným
predstavením, či na zájazdoch do
termálnych kúpeľov. Na organizovaní a prípravách týchto akcií sa
podieľalo OZ ŠTVRTČAN ako aj
kultúrna a sociálna komisia. Všetkým chcem poďakovať za aktívnu
pomoc pri vytváraní podmienok pre
kultúrny a spoločenský život v obci.
O niekoľko dní príde leto, začne
sa čas školských prázdnin a dovoleniek. Mnohí sa chystáte prežiť
niekoľko dovolenkových dní mimo
pracovných povinností. Doprajete
si oddych doma, alebo v niektorom
z dovolenkových rezortov na Slovensku, alebo niekde pri mori.
Prajem Vám, aby ste strávili
príjemné chvíle, nabrali nové sily,
aby ste mohli naplno pracovať po
návrate z dovoleniek
Ing. IVAN SLEZÁK
starosta obce
120 ROKOV DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
V PLAVECKOM ŠTVRTKU
Sobota 14. mája 2011 bola dňom, kedy si miestni hasiči pripomenuli 120
rokov existencie svojho zboru. Začalo sa o 8,30 h uctením si našich predchodcov položením kytice k hlavnému krížu na cintoríne. Po zhromaždení
členov a hostí sme prešli v sprievode do kostola, kde sa konala sv. omša.
Návratom do Podnikateľského centra (KD) a nástupom štátnej, hasičskej
a obecnej vlajky a nášho historického práporu sa začala slávnostná schôdza.
Viedol ju náš člen a poslanec OZ Ing. Ruža. Za predsednícky stôl sa usadili
prezident DPO SR JUDr. Minárik, riaditeľ OR HaZZ Malacky mjr. Slovinský, zástupca župana BSK Ing. Berta, starosta obce Ing. Slezák, predseda
OV DPO p. Šturdzík, riaditeľ kancelárie OV DPO p. Šíra a predseda DHZ
Plavecký Štvrtok Ing. Chmela. Po privítaní starosta obce Ing. Slezák v svojom
príhovore spomenul aj určité obdobia histórie nášho zboru. Po ňom sa
v príhovore vystriedali aj ostatní hostia. Veľký dojem v prítomných zanechala
reč prezidenta DPO SR JUDr. Minárika. Nasledovalo ocenenie starších členov
za dlhoročnú prácu, ale aj mladších za príkladnú prácu medailami udelenými
OV DPO alebo Prezídiom DPO SR. Po poďakovaní sponzorom ďakovnými
listami a hostí pamätnými plaketami sme pokračovali slávnostným obedom.
O 13,00 h po nástupe pred PC sme prevzali od riaditeľa OR HaZZ mjr. Slovinského požiarne vozidlo. Sprievod sa odobral na futbalové ihrisko, kde
pokračoval ďalší program. Toto všetko sa dialo za doprovodu dychovej hudby
Ministerstva vnútra SR, ktorú sa podarilo zaangažovať vďaka p. Saňkovi,
riaditeľovi tohto hudobného telesa. Akcia na ihrisku začala zásahom hasičov
z OR HaZZ Malacky na horiace vozidlo a následne ukážkou vyslobodzovacej
techniky. Pokračovali sme súťažou hasičských družstiev. Hojný počet divákov
sledoval výkony 12 mužských družstiev a 5 ženských kolektívov. Všetci sa
dobre bavili až do dažďa, ktorý nás prekvapil. Po súťaži sa väčšina presunula
do Podnikateľského centra, kde zábava pokračovala až do ranných hodín.
Oslavy sme zhodnotili zo stránky organizačnej aj spoločenskej ako veľmi
vydarené. Vďaka patrí sponzorom Mäsiarstvo „Ivan“ Malacky, Restaurant
a Pizza R. Benkovič v Plaveckom Štvrtku, Pekáreň Gama Plavecký Štvrtok ako
aj všetkým zúčastneným.
Výbor DHZ Plavecký Štvrtok
Foto: Martin Dziak
Štvrtčan
2
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom
Štvrtku rokovalo dňa 12. mája 2011
Z uznesení vyberáme.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku schvaľuje:
nn úpravu rozpočtu obce k 1.5.2011,
nn Dodatok č. 1 k VZN Obce Plavecký Štvrtok č. 4/2009 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Plavecký Štvrtok, doplnený o bod c),
nn Dodatok č. 1 k VZN č.1/2009 k zásadám hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami Obce Plavecký Štvrtok,
nn zástupcov obce v rade ZŠ: František Lipár, Andrea Vyšváderová,
Mgr. Jana Báchorová,
nn zástupcu obce v rade MŠ: Ing. Ivan Valovič,
nn aby v miestnom rozhlase neboli vyhlasované komerčné reklamy právnických a fyzických osôb, okrem predaja tovaru a služieb na vyhradených
Vážení spoluobčania!
Pri potulkách po okolí Plaveckého Štvrtka obdivujem krásnu prírodu borovicových lesov a lúk. Medzi nami sú občania, ktorých táto krásna príroda
nezaujíma, ale naopak devastujú ju tým, že vytvárajú čierne skládky odpadu.
Ešte zarážajúcejšie je, že sa to deje na takom posvätnom mieste, ako je
cintorín. Aj napriek tomu, že na cintoríne je zriadená skládka odpadov. Naša
obec prevádza separovaný zber plastových fliaš a papiera. Polročne je vývoz
veľkoobjemového odpadu, takže nemôžeme sa vyhovárať, že nemáme možnosť naložiť s ním kam patrí. Našu obec to stojí nemalé finančné prostriedky.
V mesiaci máj prebiehala likvidácia čiernej skládky na Vŕškach. Prvý deň bola
odstránená polovica skládky a keď prišli pracovníci na druhý deň, už tam bol
vysypaný ďalší odpad. Likvidácia tejto skládky prišla zhruba na 9000,– EUR
a to máme v obci a v jej okolí takýchto skládok viac. Keď to napíšem matematicky za takých 250000,– EUR. Obec tieto peniaze v rozpočte nemá a tak sa
bude musieť odložiť financovanie iných akcií. Občania, v prípade, že budete
svedkami takéhoto konania, oznámte to na obecnej polícii, alebo na obecnom
úrade. Správnym postojom k tomuto problému prispejete k zlepšeniu životného prostredia a účelnejšieho nakladania s financiami.
trhových miestach v obci.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku odporúča:
nn starostovi obce Ing. Slezákovi zabezpečiť aktualizáciu VZN č. 4/2009
o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Plavecký Štvrtok.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku berie na vedomie:
nn sľub poslankyne pani Andrey Vyšváderovej,
nn čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2011,
nn zmenu majiteľa a otváracích hodín predajne rozličného tovaru,
nn informáciu starostu o stave v riešení čiernych stavieb,
nn informáciu starostu o automate na pitnú vodu,
nn informáciu starostu o zriadení karanténnej stanice pre psov,
nn poverenie na výkon funkcie zástupcu starostu Ing. Pavol Ruža.
(EMa)
TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU
PAPIERA A PLASTOV V II. POLROKU 2011
V OBCI PLAVECKÝ ŠTVRTOK
9. júl, 19. august, 22. september, 14. október, 18. november, 16. december
Foto: František Lipár
František Lipár
PRISPEJME
Podnikatelia, živnostníci, občania.
Z iniciatívy nášho občana p. V. Krajčíra vznikla
myšlienka pomôcť finančne vykryť opravu fasády
nášho kostola. Iste ste si mnohí všimli, že náš kostol potrebuje nový náter, aby ako dominanta obce
zapadol do celkového pekného vzhľadu centra
obce. Za týmto účelom boli oslovení možní dodá-
vatelia a najlacnejšia ponuka je realizovať vrchný
náter fasády za cenu vyše 8 tisíc Eur. Táto čiastka
presahuje možnosti pokladnice farského úradu.
Z toho dôvodu iniciátor myšlienky priamo oslovil
niektoré firmy, ktoré prisľúbili prispieť finančne na
túto dobrú vec. Najväčšou čiastkou sa bude podieľať spoločnosť FirstFarms AGRA M. Vyzývame aj
ďalších ochotných a štedrých podnikateľov a firmy,
ako aj jednotlivcov na dobrovoľný finančný dar,
O Z N A M
PS Kabel, spol. s r.o., prevádzkovateľ káblovej televízie v našej obci, oznamuje všetkým svojim účastníkom, že vypnutie analógových televíznych
vysielačov a prechod na digitálne teresteriálne vysielanie nemá žiaden vplyv
na ich príjem televízneho signálu. Káblová televízia používa už teraz ako
primárny zdroj digitálny signál zo satelitu. Problém s vypnutím analógových
televíznych vysielačov musia riešiť len občania, ktorí majú vlastné antény.
Riešením pre nich je možnosť sa pripojiť na rozvod káblovej televízie,
zakúpením digitálneho satelitného prijímača alebo rekonštrukciou anténnej
sústavy so zakúpením set top boxu, ak nemá televízny prijímač s možnosťou
príjmu digitálneho signálu.
TV Program
Pásmo
DOMAS
ČT1S
ČT2S
TA3S
Pro SiebenS
NoeS
Kanál
04
06
08
10
12
14
Frekvencia (MHz) Norma
126,25
BG
140,25
BG
154,25
BG
168,25
BG
238,25
BG
252,25
BG
Pro SiebenS
ÓčkoS
STV3S
JOJ PLUSS
SpektrumS
Sport1S
TV PaprikaS
Spektrum HomeS
Minimax/AnimaxS
Fishing and HuntingS
STV1
C
STV2
C
Markíza
C
JOJ
C
Eurosport CZ
C
Nickelodeon
C
SAT1
C
ktorý môžu odovzdať na farskom úrade. Darcovia
budú zverejnení na webovej stránke obce.
Veríme, že sa nájdu občania, ktorým záleží na
tejto kultúrnej pamiatke a majú záujem, aby bola
udržiavaná v dobrom stave.
Darcom vopred ďakujeme.
Redakcia
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
06
08
10
12
21
23
30
aktualizované ku dňu 24. mája 2011
PS Kabel, spol. s r.o.
280,25
294,25
311,25
327,25
343,25
359,25
375,25
391,25
407,25
423,25
182,25
196,25
210,25
224,25
471,25
487,25
543,25
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
Štvrtčan
POSLEDNÉ
SERVUS
CECILOVI
Dňa 10. mája 2011 sme sa v bratislavskom krematóriu rozlúčili
s Jozefom Klačkom, ktorý pre nás
všetkých nečakane zomrel 5. mája
2011.
Rád by som sa v mene kamarátov, známych, ale aj mnohých
občanov Plaveckého Štvrtka
s Jozefom Klačkom niekoľkými
krátkymi myšlienkami rozlúčil a to
na stránkach „Štvrtčana“, ktoré on
svojim novinárskym majstrovstvom
formoval.
Jozef Klačka, „Cecil“, ako sme ho
všetci dôverne nazývali, bol neod-
mysliteľná postava našej obce, nie je
viac medzi nami. Aspoň nie tak, ako
by sme si to všetci želali. Zostane pre
nás živý iba v spomienkach.
Vedeli sme, bolo vidieť, že
neoplýva veľkým zdravím, ale aj tak
nikto z nás nečakal, že tak rýchlo
od nás odíde. To, že nám niekto
chýba, že zanechal miesto, ktoré sa
nedá vyplniť, si uvedomujeme až
potom, keď tu nie je. Bolo pre nás
samozrejmosťou, vidieť ho, ako so
svojou paličkou krivká a meria cestu
cez celú dedinu, aby sa zastavil, dal
si niekde pohárik, alebo navštívil
niekoho z nás na kus reči. Niekedy
z takéhoto posedenia, z takéhoto
rozhovoru s Cecilom vznikol
interview, alebo zaujímavý článok
pre niektoré noviny, do ktorých pravidelne písal. A Cecil písal výborne.
Bol prof ík zo starej kvalitnej
žurnalistickej školy. Písal tak, že čo
napísal, malo zmysel a hlavne čitateľ
sa pri čítani nikdy nenudil. O mnohých aj vážnych veciach vedel písať
so špeciálnym humorom a hlavne
s nadhľadom.
Nuž Cecil nebude len nám
chýbať, čo sme čítali jeho články
a zgustli si na nich, ale mnohým čo
sme ho poznali, ako kamaráta, priateľa, partnera na rozhovor, výmenu
názorov a ako som už povedal
neodmysliteľnú postavu našej obce,
ktorá sa stáva takto chudobnejšia
o jedného človeka, ktorého sme mali
radi.
Cecil, škoda, že si už od nás tak
skoro odišiel. Budeš chýbať Tvojej
dcére, synovi, vnukom, zaťovi a nám
všetkým, čo sme si Ťa vážili a aj
obdivovali.
Istý renesačný mysliteľ povedal
svojho času,: „že každý človek sa
narodí ako jedinečný originál.
Mnohí ale zomierajú ako lacná
kópia…“
Cecil, Ty si patril vždy do kategórie ľudí, ktorým hovoríme, že je svojim spôsobom jedinečný, bol si vždy
originál, originálny, alebo ako sa dá
v modernom súčasnom žargóne
povedať, bol si autentický…
Odpočívaj v pokoji.
povedomia a vytvorili si okolo seba
širší okruh, v ktorom sa dokázali
prejaviť a ovplyvniť ho akýmsi
čarom a možno aj zvláštnou charizmou svojej osobnosti. Musel by
som v tomto kontexte uviesť mnoho
mien konkrétnych mužov a žien,
ktorí za svojho života spĺňali tieto
kritériá a ostávajú v našich spomienkach v takomto svetle.
No a Majka Gajdošová, podľa
mojej mienky, do tejto kategórie
určite patrila a dlho aj patriť bude.
Všetci sme ju poznali a všetci sme aj
vedeli, ako veľmi chcela žiť. Koľko
mala smelých a skvelých plánov
a ideálov – 9. apríla t.r. všetko toto
bolo preč. Túto takmer neuveriteľnú
realitu sme si naplno a definitívne
uvedomovali 14. apríla pri smutnej
a bolestnej rozlúčke jej pohrebu. Keď
sa pozerám na jej život, na jej náhlu
a mimoriadne agresívnu chorobu
a na jej predčasnú smrť a všetky
záhady okolo toho, cítim v tom
veľké tajomstvo, ktoré nepoznala ani
ona, poznal ho iba Boh. Ona ho však
už tiež spoznala. Som presvedčený,
že spoznala aj hodnoty svojho vlastného života.
Všetci sme o nej vedeli, že
je veriaca osoba. Jej viera bola
úprimná, aj keď ju neprejavovala
nejako ostentatívne. Vieru a jej
kresťanskú orientáciu jej vo veľkej
miere odovzdali jej statoční a zbožní
rodičia. Toto si Majka veľmi vážila
a toto ju držalo a upravovalo po celý
jej život. Všetci tí, ktorí sa s ňou stretávali v rôznych pozíciách – rodinných, priateľských, pracovných…
toto všetko cítili a toto si u nej vážili.
Samozrejme k tomu vzácnemu
rodinnému a výchovnému zázemiu
aj ona prispela vlastným vkladom
svojej pracovitosti, húževnatosti
ale aj optimizmom, priateľstvom
a jej vlastným osobným šarmom.
V ostatných rokoch sa snažila,
práve tieto vlastnosti zužitkovať,
aby prispela k ozdraveniu akéhosi
umelého rozdelenia obce, pretože
cítila, že je to „slepá ulička“, ktorá
nevedie k porozumeniu, dôvere
a neprináša pokoj, vzájomnú úctu
a lásku. Žiaľ, jej započatá iniciatíva aj
v tejto oblasti, (dodnes nenaplnená)
bude tiež veľmi chýbať. Možno sme
ju často nedokázali pochopiť a nevedeli sme oceniť jej úprimné zámery
a dobre myslené iniciatívy. Možno
sme pri stretnutiach s ňou aj cítili
ten vnútorný priateľský potenciál
a jej nefalšovanú ochotu pomôcť –
možno sme si mysleli, že až neskôr,
veď ona svoje názory nezmení a jej
vzťah k nám je trvalý. Áno bol trvalý.
A aj trvalý zostal. Žiaľ, dokiaľ žila. Je
akousi našou morálnou povinnosťou
zachovať si náš vzťah k nej aj potom,
keď od nás už odišla. Možno niektorí by mali tento vzťah prehodnotiť,
ale už iba nad jej hrobom, a zamyslieť sa nad jej veľkorysosťou a jej
priateľstvom v pohnutí svedomia
a aspoň tam povedať: Majka, ďakujem, prepáč, odpusti mi!
ZA MAJKOU
GAJDOŠOVOU
Veľmi ťažko sa mi píše nekrológ
o niekom, kto odišiel z tohto pozemského života (teda zomrel) a nestačil
naplniť množstvo ideálov, túžob
a predsavzatí, ktorých naplnenie
bolo síce v jeho silách, ale nestihol,
nestačil – ostali nedokončené.
Žiaľ toto a takéto konštatovanie sa v plnej miere vzťahuje aj na
Majku Gajdošovú, ktorej mimoriadne zákerná choroba úplne
a navždy zmarila všetky jej ideály,
túžby a predsavzatia.
Bol by som ochotný (nie je to
však možné) napísať nekrológ o každom, dnes už nebohom občanovi
v Plaveckom Štvrtku, ktorého som
poznal a ktorý počas môjho takmer
dvadsaťročného pôsobenia patril do
bratského, priateľského, farského
alebo občianskeho spoločenstva
v tejto obci. Veď každý tu zanechal
kus svojej identity, svojho snaženia
a jeho osobný vklad do depozitu
tejto obce sa buď prejavil už za jeho
života, alebo sa následne prejavuje
v jeho pozitívnom dedičstve cez
zanechané dielo, príklad alebo
hodnoty pretavené do životov jeho
pokrvných a rodinných pokračovateľov. Boli v Plaveckom Štvrtku
(samozrejme aj sú) ľudia, ktorí sa
cez rôzne aktivity dostali do širšieho
3
S úctou a vďakou za nás všetkých
Ivan Lehotský
V tejto súvislosti mi prichádzajú
na myseľ niektoré slová zo známej
piesne z filmu“ Pokoj v duši“, ktorú
spieva Jana Kirschner: Súdiť ťa chcú,
nech súdia len tí, čo neprajú pokoj duši boľavej…
Utíchol les, osirel háj –
na cestu dnes zbohom ti dám…
Čo život rozdelí, smrť spojí naveky…
A týmito slovami, by som chcel aj
ukončiť tento nekrológ o Majke Gajdošovej a za všetko sa jej aj v mene
Vás všetkých úprimne poďakovať.
Ona určite patrila k osobnostiam
tejto obce, na ktorých sa len tak
ľahko nezabúda. Do dňa vzkriesenia,
Majka, odpočívaj v pokoji!
J. Krajči
UPOZORNENIE PRE NEZNÁMYCH NÁJOMCOV HROBOVÝCH MIEST
Obec Plavecký Štvrtok, prevádzkovateľ miestneho cintorína, vyzýva majiteľov hrobov, ktorí nemajú s prevádzkovateľom – Obcou Plavecký Štvrtok uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby tak urobili do 31. augusta 2011.
Táto povinnosť Vám vyplýva z platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2006 účinného odo dňa 01.01.2007 – určuje to „Prevádzkový poriadok
pohrebiska Obce Plavecký Štvrtok“ – v §4 a §6 a taktiež zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve – v §21, účinný od 01.01.2011.
Na cintoríne je vyvesený aktualizovaný zoznam hrobových miest, na ktoré nie je uzatvorená nájomná zmluva. Tento zoznam neznámych nájomcov so
zoznamom zomrelých je aj na webovej stránke obce (www.obecplaveckystvrtok.sk).
(JF)
4
S poločenska
kronika
NARODILI SA
v mesiacoch marec – máj 2011
Viktória Poláková
Pavol Olah
Viktória Žužičová
Daniel Salay
Kiara Polakovičová
Kristína Húsková
Patrik Taškár
Rodičom a ich deťom želáme veľa
šťastia.
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch apríl až jún 2011
70 rokov
Antónia Krajčírová
Anna Krajčírová
Mária Danihelová
Mária Strnová
Magdaléna Vlčková
75 rokov
František Nagy
Mária Kopčová
80 rokov
Ladislav Roszkopf
Pavel Klačka
Ján Šimo
85 rokov
Alojzia Barteková
Mária Ryšková
90 rokov
Terézia Rudavská
Albína Caunerová
Jubilantom srdečne blahoželáme
a želáme veľa zdravia, spokojnosti
a pohody.
ZOSOBÁŠILI SA
v mesiacoch apríl a máj 2011
Štvrtčan
Z HISTÓRIE DHZ V NAŠEJ OBCI II. ČASŤ
V druhej časti informácií z kroniky hasičov z našej obce
Vás poinformujem o činnosti, ale aj nečinnosti počas I.
svetovej vojny, o zmenách čelných funkcionárov zboru
o všetkých významných udalostiach a podujatiach v ďalších desaťročiach existencie hasičského zboru – prakticky až do roku 1958, kedy sa prestala písať dovtedy tak
dôkladne vedená kronika.
O období I. svetovej vojny je v kronike uvedené aj
toto:
V deň 28. júla 1914 prišla nečakaná pohroma –
vypuknutie I. svetovej vojny, ktorá prerušila na viac
rokov činnosť zboru a vyrvala nám z lona hasičského
takmer všetkých členov. Zbor zostal nečinne spať
po celú dobu svetovej vojny a nevykazoval žiadnu
činnosť, lebo nemal ani kto. Hrôza svetovej vojny
nám zo zboru vytrhla mnohých bratov, ktorí sa už
viac k nám neprinavrátili, zahynuli v neznámych
končinách. Položili svoje životy nevediac prečo.
Ich pamiatku si chceme uctiť tým, že na listoch
kroniky tejto sú zaznačené ich mená k večnej
pamiatke. Sú to Ján Jarásek, Michal Bartalský, Matej Danihel, Martin Ort-Šnep,
Ján Havlík a Jakub Zobok. Len jedno im
môžeme zaželať: Nech im je zem ľahká!
Hasičské rady v ďalších rokoch
postupne opustili: Vendelín Ort-Mertl,
Filip Valent, František Benka a Martin
Blažek. Zbor sa zúčastnil všetkým
štyrom na pohrebe.
O činnosti zboru v rokoch po I. svetovej vojne je viac zápisov, napr. tieto.
Svetová vojna prešla, prinavrátili sa
tí, ktorých strely vojny minuli. Zbor nečinne
odpočíval a bolo potrebné postarať sa o preorganizovanie zboru a postaviť ho na úroveň rokov
predvojnových. Prvým veliteľom po vojne bol Ján
Chorváth, podveliteľom Ján Krajčír. Títo zastupovali
svoje funkcie do r. 1919, kedy sa vzdali, pre rozličné
výstupy s obecným predstavenstvom. Za nového
veliteľa bol zvolený Ján Krajčír, podveliteľom sa stal
Michal Paíček. Títo horliví pracovníci si zaslúžia
spomienky a poďakovanie. Za ich 7 ročnú veliteľskú službu zbor vykazoval veľmi zdarnú službu. Zo
svojich finančných prostriedkov zadovážil si pódium
na tancovanie a pre 32 mužov blúze – rovnošatu.
Lucia Červenková
a Radovan Katerinec
Henrieta Sochorová
a Peter Kain
Monika Vodičková
a Igor Voltemar
Ľubica Katerincová
a Emil Kojs
Silvia Danihelová
a Štefan Kapusta
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
v mesiacoch apríl a jún 2011
Ing. Mária Gajdošová
Mária Mihoková
Jozef Klačka
František Jankovič
Rudolf Ort-Mertl ml.
Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť.
Samaritánska čata a farár dp. Volek
Toto bolo zásluhou všetkých horlivých bratov, najmä
však predsedu Jána Klačky, Jána Krajčíra a Michala
Zajíčka, za čo im buď česť a vďaka.
V roku 1928 bol za veliteľa zvolený Ján Trutz,
ktorý si zasluhuje vďaky, lebo za jeho veliteľstva si
zbor zadovážil kalhoty pre 32 mužov a 32 kožených
čapíc. V r. 1929 pričinením jeho a pána starosty
Ondreja Danihela bolo postavené nové skladisko
a strážnica hasičská, za čo im buď všetka česť a sláva.
V roku 1931 zbor oslávil 40 ročné výročie založenia za prítomnosti viac zborov z okolia a pri tejto
príležitosti darovala Mária Danihelová zboru stuhu
na prápor.
V roku 1932 je v kronike zboru tento zápis:
Poneváč zbor nemal žiadnej cvičnej rovnošaty,
navrhol brat veliteľ Ján Krajčír, aby sa zakúpilo
34 cvičných blúz. Zbor poriadal na hody 14. a 15.
augusta tanečné zábavy u brata Jána Kadlíčka.
Zábava dobre dopadla, dlžoba sa zaplatila a celý
zbor mal 34 vlastných blúz zo svojích
prostriedkov. Podobne zbor zakúpil 5
dôstojníckych opaskov pre veliteľstvo
a dva vychádzkové obleky a 1 koženú
čapicu.
V ďalšom zápise sa píše o cvičení hasičského zboru:
Brat veliteľ Ján Krajčír chcejúc mať
zbor vycvičený previedol v roku 1932
desať krát cvičenie so striekačkou, štyri
krát cvičenie pochodové, jedno denné
a jedno nočné cvičenie s poplachom. Na
cvičenia sa bratia zúčastňovali vo veľmi
peknom počte a odniesli si z nich mnoho
vedomostí. V roku 1932 sa zbor zúčastnil obvodného
cvičenia v Malackách a okresného cvičenia v Kiripolci.
Mať motorovú striekačku bol veľký sen zboru a preto
uvediem aspoň časť zápisu o kúpe striekačky, v ktorom
sa píše aj toto:
Po reorganizácii DHS v r. 1932 sa prišlo na
špatný stav 4 kolesovej striekačky, ktorá bola toho
času v dezolátnom stave. Veliteľstvo zboru zažiadalo predstavenstvo obce o zakúpenie motorovej
dvojkolesovej striekačky. Na súrne naliehanie Jána
Krajčíra a Františka Ort-Mertla obec kúpu schválila
Štvrtčan
Foto: Cvičenie so striekačkou
Oddych po cvičení
a v júli 1933 zaslala žiadosť na krajinský úrad
o príspevok 8 tisíc korún. Bol spísaný verejný
súbeh na túto motorovú striekačku. Zúčastnilo sa jej 6 firiem. Po rozhodnutí obecného
predstavenstva – bez zástupcov DHS – túto
striekačku zakúpilo od firmy Vystrčil a syn
z Telča v Čechách s 200 m hadíc za 30.000,–
Kčs. Slávnosť posviacky tejto motorovej
striekačky bola 24. septembra 1933. Naša obec
plápolala zástavami – prápormi v oblačnom
počasí, keď včas ráno o 6 hodine zvuk trubky
zobudil celú dedinu. Nato miestne hasičstvo sa
schádza, upravuje všetky nedostatky a čaká na
príchod susedného hasičstva a obyvateľstva.
O 9,15 hodine bol nástup hasičstva s touto
účasťou: Zohor 3, Jakubov 11, Láb 16 a 23 členov dorastu, Malacky 12, Gajary 17, Mor.sv.Ján
5, Jabloňové 20, Hochštetno 2, miestny zbor
31, veliteľstvo Malacky 3 – spolu 120 hasičov
a 23 dorastu. Po bohoslužbe, ktorú slúžil
dp. dekan Andrej Brtoš, bola o 10,30 hodine
posviacka motorovej striekačky, po posviacke
kázeň. Po nej pozdravil všetkých starosta obce
Ondrej Danihel a odovzdal striekačku DHS,
načo dal slovo okresnému veliteľovi Dr. Prenosilovi. Tento po svojej krásnej reči o význame
a podpore hasičstva dekoroval predsedu zboru
čestným odznakom. O druhej hodine po obede
bolo poplachové cvičenie, po ňom spoločný
pochod k hasičskému skladišťu a potom nasledovala tanečná zábava. Za krásny priebeh tejto
slávnosti treba poďakovať takmer všetkým
členom DHS za pomoc.
Z týchto riadkov je cítiť veľkú a úprimnú
radosť nad získaním novej motorovej striekačky
pre našich hasičov, ktorí sa dali s chuťou do cvičenia s ňou, o čom sa píše aj v ďalších zápisoch:
S novou motorovou striekačkou sa prevádzalo cvičenie 10 krát, kde sa zúčastnilo
všetko mužstvo. Zúčastnili sme sa aj obvodového cvičenia v Malackách. Celý zbor sa
zúčastňoval v obci na procesii Vzkriesenia,
Božieho tela, slávnosti Sv. Floriána, na Deň
Slobody a faklového sprievodu v obci.
V ďalšom zápise je uvedené: Aby skladisko
Dobrovoľného hasičského sboru v strede obce
vyzeralo vzorne, boli dňa 28.3.1934 zasadené
5
pred skladište dve lipy.
Dňa 15. júla 1934 usporiadal náš DHS
obvodové cvičenie. Okolo jednej hodiny
odpoludnia sa začali schádzať hasiči i občania. O 2,25 hod. bol nástup pred skladišťom
v strede obce, odkiaľ sa odobrali na cvičenie.
Zúčastnili sa ho hasiči z Plav. Štvrtka, Lábu,
Malaciek, Lozorna v počte 103 mužov. Prevádzali sa školné a rýchle cvičenia s ručnou striekačkou z Lábu. Po tomto bola ukážka obväzov
bratov samaritánov. Potom sa hasičský prapor
odobral k hasičskému skladišťu, kde bolo
dekorovanie bratov: Ján Krajčír 30 roč. služob.
medajlou, Martin Jurkovič a Tomáš Snopek 20
ročnou, Jozef Balog a Ján Johanes 15 ročnou a Jozef Masarovič 10 ročnou služobnou
medajlou.
V rokoch II. svetovej vojny bola činnosť hasičského zboru v obci len minimálna, uskutočnilo
sa len zopár cvičení. V kronike počas vojnových
rokov sú len krátke zápisy o uskutočnení valného
zhromaždenia, volieb čelných funkcionárov,
správy o finančných prostriedkoch a o požiaroch
v obci a okolí.
Z konca II. svetovej vojny – v roku 1945 – je
v kronike tento zápis: Vzhľadom na mimoriadne
pomery v štáte – blížil sa koniec II. svetovej
vojny – bolo určené uznesením veliteľstva, že
finančná hotovosť DHS sa rozdelí stejnomerne
medzi všetkých bratov. Tak sa i stalo a každý
obdržal obnos 250,– Sk, ktorú čiastku musí
prinavrátiť jeden každý do pokladne DHS, ako
to nariadi veliteľstvo.
Aj ďalšie povojnové roky boli poznačené akoby
zníženou aktivitou zboru, bolo to možno odchodom niektorých členov zo zboru, resp. úmrtím
starších členov.
Určitým oživením zboru bolo založenie samaritánskej čaty z dievčat z našej obce. Najskôr ich
bolo 8 – 9, no postupne sa pridávali ďalšie a podľa
dostupných fotografií ich bolo asi 15. Prvý krát
verejne vystúpili na ukážkovom cvičení na Veľkú
noc v roku 1949.
V kronike sa čoraz menej zápisov o činnosti
zboru objavovalo, aj viac rokov nebola kronika
vedená, potom boli zápisy dodatočne zapísané
za viac uplynulých rokov. Toto nasvedčovalo
Samaritánky, Veľ ká noc 1949
nedobrej úrovni činnosti a spolupráce medzi
členmi zboru. Dobrovoľný hasičský zbor prežíval
krízu, ktorá vyvrcholila tým, že posledný zápis do
kroniky bol za rok 1958 a odvtedy sa kronika už
neviedla. Nepoznám dôvody, ale pravdepodobne
tajomník pán Františe Ort-Mertl vystúpil zo
zboru, alebo sa tajomníkom (a tým aj kronikárom)
stal niekto iný. To už sa ale z kroniky vyčítať nedá.
Týmto končím II. časť o histórii DHZ v našej
obci. V poslednej časti – v budúcom vydaní
ŠTVRTČANA – sa pokúsim Vám priblížiť osudy
našich hasičov od šesťdesiatych rokov minulého
storočia do roku 2000, teda do konca storočia.
Vojtech Zajíček
kronikár
Štvrtčan
6
DEŇ NARCISOV
Pätnásty apríl 2011. Deň ako každý
iný a predsa odlišný. Deň, kedy sa
ľudia na celom Slovensku zapájajú
do verejno-prospešnej finančnej
zbierky. Vyzbierané finančné prostriedky slúžia na pomoc onkologicky
chorým pacientom, ich rodinám, na
zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní LPR, na podporu a výskum klinických projektov.
Tento rok je to už okrúhle číslo 15.
ročník Dňa narcisov. Naša materská škola je spoluorganizátorom už
jedenásty rok. Zbierka sa stretáva
čoraz s väčším pochopením ľudí na
celom Slovensku. Trocha sme mali
obavy, aké bude počasie, ale to sa
umúdrilo a prialo našej akcii. Učiteľky jednotlivých tried si rozdelili
jednotlivé trasy po dedine a spolu
s deťmi, ktoré nosili pokladničky
a kvietky narcisu, aktívne oslovovali
okoloidúcich.
Základná škola s nami spolupracuje už šiesty rok a musím
podotknúť, že veľmi úspešne. Veď
vďaka nim bolo vyzbieraných doteraz najviac finančných prostriedkov.
Boli vytvorené dve skupiny žiakov
IX. ročníka, ktorí obetavo chodili po
firmách, obchodoch a uliciach našej
obce a rozdávali letáčiky a kvietky
narcisu každému, kto bol ochotný
prispieť.
I. skupina: Katarína Behrová,
Dominika Šurinová a ako pedagogický dozor pani riaditeľka Emília
Czagaňová.
II. skupina: Linda Tribusová,
Terézia Danihelová a pedagogický
dozor pani Mária Ort – Šnepová.
Srdečná vďaka za Vašu obetavosť.
ktorí prispeli do tejto verejnej
zbierky, podporili tým Ligu proti
rakovine, ktorá použije finančné
prostriedky na boj proti tejto zákernej chorobe. Verím, že dobrý pocit
zo zmysluplných vecí môže hriať nás
všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievame k tomu, že tradícia
Dňa narcisov je veľmi silná.
Základná škola Plavecký Štvrtok:
400 €
Materská škola Plavecký Štvrtok:
163 €
Spolu: 563 €
Anna Kordošová
Dovoľte mi, aby som sa na záver
poďakovala všetkým dobrým ľuďom,
FESTIVAL MLYN 2011
Festival Mlyn vždy ide po hitoch a hitmakeroch, aby si všetky generácie fanúšikov mohli s nimi zaspievať a zabaviť sa, bez ohľadu na to, aký druh muziky
majú radšej. Hity sympaťáka Davida Kollera budú to pravé orechové na piatok – taký „medvídek“ bol jedným zo záverečných hitov chatových Silvestrov,
hoci iba z CD. Naživo je ale naživo.
Pop-rockový piatok a Country sobota – to je rozloženie hudobnej dramaturgie rodinného 14. ročníka Festivalu Mlyn, ktorý sa uskutoční v areáli
Kamenný mlyn na Záhorí od 24. – 25. júna 2011.
V tradičnom termíne, v posledný júnový víkend, privíta areál fanúšikov dobrej hudby všetkých generácií v takmer klubovej, pohodovej atmosfére.
Vystúpia: Honza Nedvěd, Franta Nedvěd, David Koller, Petra Černocká, Iveta Bartošová, ABBA revival, Bukasový Masív ...
DESATORO K DOVOLENKE
1. Maj aj na dovolenke v úcte každého človeka,
lebo má od toho istého Boha dušu. Buď voči
nemu úprimný – je to tvoj brat a sestra.
2.Oddych je nutnosťou. Tí, ktorí to dlho podceňovali, už oddychovať nemôžu.
3. Dovolenka je čas, v ktorom sa ľahko odhaľujú
nedostatky. Ak si naozaj charakter, obstojíš.
4. Neuvažuj o tom, čo má niekto urobiť pre teba,
POVEDALI MÚDRI
MÚDROSŤ…
„PRE ČLOVEKA
NIČ NIE JE VZÁCNEJŠIE NEŽ
ČAS“
Autorom tejto múdrosti je jeden
z najväčších svetových skladateľov
Ludvik van Beethoven.(aj v minulom
čísle bola citovaná jeho múdrosť
„Láska žiada všetko a úplne právom“) Jeho krátky životopisný profil
je v minulom čísle z marca 2011)
Významný umelec – hudobný
skladateľ hovorí o čase, ktorý je
preto najvzácnejší a najcennejší, lebo
v ňom si človek získava všetko, čo je
nielen prospešné a hodnotné ale aj
to, čo patrí k podstate jeho ľudskej
a duchovnej identity. U nás je známy
aj akýsi „odvar“ tejto umelcovej
múdrosti vo vete „ čas sú peniaze“.
Preto odvar, lebo v čase sa získavajú
aj peniaze, ktoré patria síce do života
človeka, ale nepatria medzi tie najcennejšie a najvzácnejšie hodnoty.
Beethoven mal určite na mysli hodnoty, ktoré sa peniazmi nedajú ani
ale skôr o tom, čo by si mohol urobiť ty pre
niekoho.
5. Zapájaj sa do spoločnosti a vnášaj tam
upokojenie a radosť.
6. Dovolenka, to nie je nič nerobenie ale aktivita
pre naplnenie piateho božieho prikázania.
Zdravie je totiž pozitívny príkaz toho
negatívneho „nezabiješ“.
7.S každým sa snaž rozprávať jazykom lásky.
Nebuď príčinou ani malého konfliktu.
8. V nikom nechci vidieť zlé. A keď ho už uvidíš,
vážiť ani kúpiť. Veď práve po ňom
nám ostali hodnoty, ktoré sú pre celý
svet vzácnym dedičstvom a mohol
nám ich zanechať, lebo dokázal
využiť, naplniť a zhodnotiť čas.
„BUDÚCNOSŤ NÁRODA
JE V RUKÁCH MATIEK“
V tejto múdrosti francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac dáva veľký
hold matkám. Bol zakladateľom
historicko-realistického románu.
Narodil sa v r.1799 v Tours. Zomrel
ako 51 ročný v Paríži. Napísal veľký
románový cyklus s názvom Ľudská
komédia. Dielo bolo rozdelené na
mravné, filozofické a analytické
štúdie. Významné diela: Otec
Goriot, Stratené ilúzie, Láska a bieda
kurtizán, Sesternica Beta… a iné.
Spisovateľova múdrosť vyjadruje
nielen veľké vyznanie matkám ale
aj prejav dôležitosti ich matersko-vychovávateľskej zodpovednosti za
budúcnosť národa. Matky si to asi aj
v ich prirodzenom materinskom cite
uvedomujú, horšie je to však s názorom spoločnosti, ktorá je matkám
v tejto oblasti veľmi mnoho dlžná.
pokús sa ho aspoň zmierniť, aby sa nerozšírilo
do tvojho okolia.
9. Na dovolenke maj aj tú myšlienku, že plody
tvojej práce požívajú iní, máš právo aj ty požívať plody práce iných.
10. Aj na dovolenke platí Zákon lásky k Bohu
a blížnemu. Kto na to zabudne, zbabral si
dovolenku.
J. K
Matka a jej úloha v spoločnosti je
žiaľ často zatieňovaná rôznymi pseudocelebritami, ktoré svojim chovaním, zodpovednosťou a morálkou
nie sú hodné sa k matkám, o ktorých
hovorí Balzac ani len prirovnať.
Nech nás Boh ochraňuje, aby sme sa
s budúcnosťou národa spoliehali na
takéto celebrity. Nech je budúcnosť
národa v rukách statočných, zodpovedných a morálne čistých matiek –
to je odkaz slávneho Balzaca.
„KTO ZOSTAL UŠETRENÝ
VLASTNÉHO UTRPENIA,
NECH SA CÍTI BYŤ POVOLANÝ
ZMIERŇOVAŤ UTRPENIE
INÝCH“
V tejto múdrosti je vyslovená hlboká
myšlienka veľkého humanistu,
teológa, lekára a filozofa Alberta
Schweitzera. Bol synom luteránskeho
farára. Narodil sa v Nemecku v roku
1875. Zomrel v r. 1965 ako 90 ročný
v Lambaréne (Afrika, dnešný Gabon).
Tam založil z vlastných prostriedkov
nemocnicu, ktorú spravoval až do
svojej smrti. Je pochovaný v areáli
tejto nemocnice. Bol nielen vynika-
júcim a obetavým kresťanským lekárom, ale aj teológom – kazateľom,
filozofom a vynikajúcim organistom
a znalcom hudobnej vedy. Pred prvou
svetovou vojnou bol považovaný za
najväčšieho znalca a interpreta diela
Johana Sebastiána Bacha. V r. 1952
dostal Nobelovu cenu za mier.
V tejto múdrosti Albert Schweitzer ide hlboko do kresťanskej etiky.
V rámci kresťanského učenia, ale
aj tzv. „vesmírnej spravodlivosti“
sme vlastne všetci akosi povinní
za získané dobrá od Boha sa Bohu
prejaviť svojou vďačnosťou. Ako inak,
cez blížnych: „Čokoľvek dobrého
ste urobili… mne ste to urobili“. Je
to postulát tak prirodzeného ako aj
nadprirodzeného zákona. Veď Bohu
máme všetci za čo ďakovať. Za to, že
nemusíme trpieť, že sme od utrpenia
ušetrení, máme v sebe cítiť ľudské
a kresťanské povolanie zmierňovať utrpenie iných. V tomto je aj
odkaz veľkého humanistu profesora
Schweitzera.
J. K.
Štvrtčan
7
DEŇ UČITEĽOV
Komisia pre kultúru pri Obecnom zastupiteľstve Plavecký Štvrtok
s riaditeľkou základnej školy zorganizovala pri príležitosti Dňa učiteľov
slávnostné posedenie pre učiteľov ZŠ a MŠ. Pozvaní boli aj bývalí
pedagogickí zamestnanci. Stretnutie sa konalo v reštaurácii u p. Benkoviča. Prítomných privítal a pozdravil starosta obce. Všetkým učiteľom
odovzdal jednotlivo vysvedčenia a kvetinku. Bolo to milé a príjemne
to spestrilo toto podujatie. Po slávnostnom obede nasledovala družná
beseda medzi kolegami, hlavne dôchodcami, ktorí sa tak často nestretávajú. Kladne bolo hodnotené, že sa stretli kolektívy MŠ a ZŠ. Spomienkou na túto peknú akciu bude všetkým prítomným spoločná fotografia.
Milka Barteková
DOTYKY 2011
Ústredným dielom výstavy je reliéf Alojza
Machaja doplnený maľbou Soni Patúcovej
s mottom: prečo žijeme, prečo tvoríme, čo si
vezmeme, čo zanecháme.
Úvodné slovo k výstave predniesla Mgr. Eva
Ševčíková. V sprievodnom programe sa predstavila s operným spevom Lenka Maťašíková
z VŠMU a hudobný hosť Samaria Verses Band.
Prítomní ocenili umeleckú hodnotu exponátov aj
príjemné prostredie v Záhradnej galérii. Výstava
potrvá až do 11. júna 2011. Bola to opäť hodnotná
kultúrno-spoločenská akcia v našej obci.
V Záhradnej galérii Alojza Machaja sa dňa 28.
mája 2011 opäť zišli milovníci výtvarného umenia,
aby obdivovali diela Alojza Machaja a študentov
vysokých škôl.
Na vernisáži už 13. ročníka výstavy DOTYKY
sa prezentovali so svojimi dielami mladí výtvarníci
ako Soňa Patúcová: VŠVÚ – maľba, Natália
Akovantsfva: AVU – maľba, Šárka Hyklová: VŠVU
– socha, Jakub Reken: VŠVU – maľba, Blanka
Nováková: AVU – maľba, Magdaléna Winterová:
VŠVU – socha, Veronika Priehodová: AVU: Accademia di Belle Arti di Carrara – socha.
Ing. Ivan Slezák
Foto: Ivan Slezák
KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Občianske združenie ŠTVRTČAN v spolupráci
s Komisiou pre kultúru pri Obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku pripravili na dni
29. apríla až 1. mája 2011 v EKOcentre výstavu
obrazov Ladislava Roskopfa.
Na vernisáži, ktorá sa konala v piatok 29. apríla
o 17,00 h mal úvodný príhovor starosta obce
Ing. Ivan Slezák. Privítal prítomných a predstavil
v krátkosti autora obrazov. Po prehliadke exponátov sa účastníci občerstvili pri prestretých pultoch
a v priateľskej debate prebiehal príjemný podvečer.
Zaujímavou súčasťou výstavy bola v sobotu 30.
apríla o 18,00 h prednáška Antona Fialu, cestovateľa a fotografa z cesty po Indonézií, s videoprojekciou fotografii. I o túto prednášku s besedou
bol veľký záujem. Účastníci zaplnili veľkú sálu
EKOcentra.
Dňa 30. mája od 15,00 h pripravovalo sa
pred obecným úradom stavanie mája. Vyhrávala
rezká hudba, deti z materskej školy vyzdobovali
pestrými stuhami ešte „ležiacu“ máju. Občania
sa mohli občerstviť pri stánkoch s cigánskymi
pečienkami, klobáskami, pivom, vínom i nealkoholickými nápojmi. Ženy z klubu NEZÁBUDKA
predávali svoje chýrne domáce zákusky.
O 16,00 h to „oficiálne“ začalo príhovorom
starostu. V kultúrnom programe vystúpili deti
z materskej školy a samozrejme náš folklórny
súbor ŠTVRTČÁNEK.
Po tomto už nasledovala činnosť hrdinov
dňa – našich hasičov, ktorí mali dostať mohutnú,
vyzdobenú máju do vertikálnej polohy. Občania
so zatajeným dychom sledovali ich šikovnosť, ako
obrovský kolos posúvali kúsok po kúsku hore.
Za výsledok – vztýčenú máju odmenili prítomní
hasičov nadšeným potleskom.
Postavením máje neodzneli kultúrne zážitky
tohto dňa. Mnohí si išli ešte prezrieť výstavu
obrazov, ďalší išli na besedu s pánom Fialom
a niektorí využili tento prekrásny slnečný deň,
aby si ešte s priateľmi posedeli pri občerstvení
pod práve postavenou májou. Väčšina to však
stihla všetko.
Tieto akcie na prelome apríla a mája boli
nádherným spestrením kultúrneho života v našej
obci. Usporiadateľom patrí naša vďaka.
Zuzana Roskopfová
MÁJ V TERMÁLNYCH VODIČKÁCH
S príchodom letných dní, uvažovali sme v klube
NEZÁBUDKA, že by bolo dobré prehriať „kostry“
po zime v termálnej vode. Keď sa na niečom
dohodneme, tak reagujeme rýchlo. Zistili sme, že
záujem je i formou samoplatby. A tak sme na 24.
mája zabezpečili autobus na termálne kúpalisko
v Dunajskej Strede. Plný autobus dôchodcov
vyrazil o 8,00 h a o 9,30 h sme boli na mieste určenia. Prežili sme nádherný deň pri perličkových
kúpeľoch i plávaní. Bodkou za krásnym dňom
pri spiatočnej ceste bola zastávka v „zmrzlinárni“
v Šamoríne. Majú tam zmrzlinu, za ktorou sa
oplatí ísť kilometre, tobôž sa nedá obísť, keď sa
tade prechádza. V podvečer sme sa vrátili domov
zrelaxovaní a v dobrej nálade.
Po návrate domov sme sa dozvedeli že
i sociálna komisia pri obecnom zastupiteľstve pripravuje na 31. mája zájazd na termálne kúpalisko
v maďarskom „Mošoni“. Termálny kúpeľ sa dá po
týždni zopakovať a tak sme boli radi, že boli ešte
voľné miesta, ktoré sme naplnili. „Mošoň“ je bližšie, tak stačilo vyraziť o 8,45 h. Obec je solvent-
nejšia „inštitúcia“ ako občianske združenie a tak
väčšiu časť nákladov zaplatila sociálna komisia
z rozpočtu obce a účastníci zaplatili iba 2.- €.
V oboch prípadoch organizátori zabezpečili nádherné počasie, dobrú náladu a relax pre
všetkých, za čo im patrí poďakovanie od všetkých
účastníkov zájazdov.
Zuzana
8
Štvrtčan
CYKLOTURISTIKA
Občianske združenie ŠTVRTČAN, sekcia cykloturistiky uskutočnila v mesiaci
máj besedu. Beseda bola zameraná na cykloturistiku. Účastníci boli informovaní o možnostiach cykloturistiky v našom regióne. Vzhľadom k tomu, že
je záujem absolvovať Dunajskú cyklocestu, dozvedeli sa o príprave na trasu,
dennú kilometráž, možnosti ubytovania a dopravu do Passau. V ďalšom bola
prevedená videoprezentácia cykloturistických akcií: Dunajská, Traisentál, Po
chorvátskych ostrovoch, Ennská, Devín. Behom videoprezentácie boli zodpovedané dotazy priamo účastníkom týchto akcií. Beseda splnila sledovaný
zámer a určite prispeje k rozvoju cykloturistiky v našej obci.
František Lipár
OSLAVA MAMIČIEK A BABIČIEK V NAŠEJ OBCI
V slnečnú nedeľu 8. mája sa v našom Podnikateľskom centre (Kultúrnom dome) stretli v hojnom
počte mamičky a babičky všetkých vekových
kategórií. Sociálna a Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku pripravili
pri príležitosti osláv Dňa matiek kultúrne posedenie.
Hneď pri vstupe, po privítaní, každá mamička
bola obdarovaná pekným kvietkom a sladkým
perníkovým srdiečkom. Tieto milé darčeky skutočne veľmi potešili každú z nás.
Na začiatku programu všetkých prítomných
privítala pani riaditeľka ZŠ Mgr. Emília Czagaňová, ktorá predstavila program podujatia
a popriala nám príjemný kultúrny zážitok.
Obdiv a vďaku za starostlivosť a obetavú prácu
všetkých mám a starých mám vyjadril vo svojom
príhovore starosta obce Ing. Ivan Slezák. Pán starosta svojím prejavom otvoril kultúrny program.
Peknými a úprimnými básničkami, pesničkami
a tancom pod vedením pani učiteliek, pozdravili všetkých prítomných naši najmenší – deti
z materskej školy.
Aká by to bola oslava mamičiek bez vystúpenia
nášho detského folklórneho súboru ŠTVRTČÁNEK? I oni prišli pod vedením pani Saňkovej
predviesť svojim najbližším, čo nové sa naučili.
Malí tanečníci boli veru rozkošní. Určite sa každé
mamičkine, či babičkine srdiečko potešilo pri
pohľade na ukážky ľudových tancov v detskom
prevedení. Ešte teraz si s úsmevom spomínam
na to, ako sa staršie mamičky – babičky pokúšali
identifikovať malých tanečníkov a priradiť ich
k nám – mladším mamičkám.
Po hudobnom programe našich detských
hviezdičiek nasledovala krátka prestávka s občerstvením. Všetci prítomní mali možnosť v príjemnom prostredí ponúknuť sa chutnými i oku lahodiacimi koláčikmi, slaným pečivom, minerálkou,
malinovkou i kávou.
O 16. hodine mamičky i babičky dostali
ku svojmu sviatku ešte jeden darček v podobe
NOC S ANDERSENOM
S týždňovým oneskorením sme dňa 8.4.2011
usporiadali v knižnici prvý ročník medzinárodnej akcie „Noc s Andersenom“. Celkovo sa jej
zúčastnilo 51 detí (spať zostalo asi 43) vo veku od
4 do 13 rokov, v organizačnom tíme bolo 9 ľudí
a výpomoc zo škôlky pani Dagmar Gombárová.
Po registrácii detí sme otvorili akciu viazaním
stužiek s menami a želaniami na stromček vŕbu
– rozprávkovník, ktorý je teraz zasadený v parku
oproti knižnici a stužky visia na nástenke. Deti
sme usadili vo veľkej sále, kde mali pripravené
tvorivé dielne: rozprávkové omaľovánky, výroba
záložiek, modelovanie rozprávkových postavičiek
z plastelíny, výroba náramkov, prstienkov a náhrdelníkov. Popri tvorení sa nám prihovoril náš hosť:
Peter Stankovič – ilustrátor, povedal nám, ako
vznikajú ilustrácie a ako darček nám nechal kopu
záložiek, ktorým sa decká veľmi potešili. Deti
okrem tvorivých dielní mali možnosť súťažiť a hrať
sa. Okolo pol deviatej sme mali večeru – pizzu
a palacinky, potom sa deti išli učit spievať pesničky
s doprovodom klavíra. Po pol desiatej sme uložili
menšie deti spať a tie staršie sa vybrali nočným
pochodom cez dedinu hladať poklad – truhlicu
plnú sladkostí. My sme zatiaľ pripravili „Cestu
hrôzy“. Vytvorili sme 5 stanovíšť, pri ktorých
museli deti v tímoch podľa plánu plniť rôzne
úlohy. Táto súťaž bola bodovaná a prvé tri miesta
boli na druhý deň ocenené výhrami – knihami. Po
tejto súťaži sa deti chvíľu tvárili unaveno, ale iba
dovtedy, kým nezaľahli do spacákov. Vtedy nanovo
ožili a vrhli sa do vankúšovej vojny, ktorá prerástla
čoskoro do pyžamovej párty. Do postelí sme ich
hnali okolo jednej. Na dobrú noc sme im prečítali
Andersenove rozprávky a dúfali, že čoskoro
zaspia. Ale to sme sa veľmi mýlili, lebo sa nám
podarilo ich uspať až okolo 4:00 ráno s výhražkou,
že ak nebudú spať, nedostanú výhry zo súťaží!
Deťom očividne stačili tri hodiny spánku a o sied-
divadelného predstavenia „Všetko o ženách“
v podaní Divadla na Hambálku z Malaciek. Bolo
to moderné a zaujímavé predstavenie o ženách,
v ktorom sa prelínali príbehy, problémy, trápenia
žien každej vekovej kategórie, od tých najmladších, až po tie najstaršie.
Ako to už býva, každá príjemná chvíľa má
svoj koniec, tak i Hambálkovci svojim predstavením dali bodku za touto peknou a milou oslavou
Dňa matiek. Na tvárach všetkých zúčastnených
mamičiek, babičiek bolo vidieť radosť a spokojnosť
a mnohé z nich sa vyjadrili, že sa už teraz tešia na
ďalšiu podobnú akciu.
Za všetky zúčastnené mamy a babky vyjadrujem obom komisiám pri OZ a všetkým ľuďom,
ktorí sa podieľali na organizácii tohto pekného
stretnutia veľké ĎAKUJEM.
Monika Jarásková
Sociálna a Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku ďakujú touto cestou
Kvetinárstvu Fialka – pani Alica Kotríková, Stupava za prípravu a čiastočné sponzorstvo pekných
kvetov a Pekárni GAMA s. r. o., Plavecký Štvrtok
za sponzorský dar – perníkové srdiečka, ktoré
veľmi potešili naše mamičky i babičky.
mej už všetci vzorne sedeli vo veľkej sále, čakajúc
na raňajky. Po raňajkách mali menšie deti ešte
tvorivé dielne a tie staršie sa hrali hru na papierikoch. O deviatej sme oficiálne ukončili akciu,
rozdali sme ceny, urobili spoločnú fotografiu a deti
sa chystali pomaly na odchod. Pri odchode dostalo
každé dieťa diplom, medailu, sladkosti z pokladu
+ menšie deti – pexeso alebo bublifuk a väčšie
deti ozdobnú ceruzku s postavičkou. Toto bola
prvá akcia, ktorú sme v knižnici robili a myslím,
že mala úspech. Dokonca aj požiarny alarm, ktorý
sa omylom spustil kvôli parostroju, deti brali ako
súčasť programu :-)) aj keď nám až tak do smiechu
nebolo… S malými obmenami, poučení z tohto
prvého ročníka, by sme chceli túto akciu usporiadať pravidelne každý rok. Deti sa už teraz pýtajú,
že kedy budú môcť opäť spať v knižnici.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa hociakým spôsobom pričinili o to, aby
sme túto náročnú akciu zvládli, či už finančne,
promptným zabezpečením jedla a pitia, alebo
„vlastnoručne“ J ĎAKUJEM a teším sa už na
ďalší ročník!
Jana Gazdová
Štvrtčan
POKLONA IVANOVI
SCHURMANNOVI
9
Národnej rady SR Ing. Tibor Mikuš, Dr. h.c. za
trvalý prínos v oblasti výtvarnej kultúry.
Úcta k tradíciám, zodpovednosť za budúcnosť
je ústredným mottom pamätnej medaily, ktorú
Ivan Schurmann obdržal. Patrí medzi významné
osobnosti v oblasti poštovej známkovej tvorby
na Slovensku. Je autorom mnohých poštových
známok, medzi ktoré patrí aj portrét prezidenta
SR Ivana Gašparoviča a mnohé ďalšie.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa
konalo dňa 18. mája v Zrkadlovej sieni v trnavskom divadle slávnostné odovzdávanie ocenení
tvorcom a pracovníkom kultúry. Sme nesmierne
radi, že medzi ocenenými bol aj akad. maliar Ivan
Schurmann, občan našej obce.
Pamätnú medailu mu odovzdal predseda
Trnavského samosprávneho kraja a poslanec
M. Ulrichová
NEDOPOVEDANÉ…
Bolo to len VČERA, čo sme sa
všetci spolu stretli…plní nadšenia
a radosti – oslavovali sme prítomnosť a užívali si spoločné chvíle…
obyčajná stretávka spolužiakov zo
základnej školy po
20-tich rokoch. Ubehlo 8 rokov,
čo sme spoločne drali školské lavice
v Plaveckom Štvrtku a ďalších neuveriteľných 20, čo sme začali kráčať
životom samostatne. Každý z nás si
zvolil cestu a napĺňal svoje sny.
„ Čas večný zvonár je, nepostojí…“ Rýchlosť nášho životného
tempa sa nám na pár hodín podarilo
pribrzdiť a všetci sme s nadšením
a zvedavosťou počúvali naše životné
príbehy, cesty a osudy.
Rudko Ort-Mertl bol tiež jedným
z nás.
S pýchou nám rozprával o svojej
krásnej rodinke, o práci na lodi,
kapitánskych skúškach, svojich
ďalších plánoch… s neuveriteľnou
ľahkosťou a úsmevom na tvári nám
približoval svoju životnú filozofiu
a všetci sme mu vtedy úprimne
priali, aby tú svoju loď viedol bezpečne a dlho!
Cítili sme obrovskú silu spolupatričnosti a verili, že to ináč ani
nemôže byť. Všetko dávalo úplne
prirodzený zmysel bytia. Nikto z nás
ani na chvíľočku nezapochyboval, že
pred sebou máme úspešného a spokojného spolužiaka, ktorý uchopil
život pevne do svojich rúk.
Rudko, nikto z nás vtedy nepripustil, že „ na jednej miske váh sú
víťazstvo i prehra“, že sa Ti kormidlo
života vyšmykne z rúk a z Tvojej
lode sa v jednom nezmyselnom okamihu stane neovládateľný Titanic.
Až teraz vieme, že na našej
stretávke, ktorá bola len 2 týždne
predtým, sme si spoločne povedali
mnoho, ale VEĽA zostalo nedopovedaného.
Hodiny, dni, týždne, mesiace,
roky…gestá, pohyby, úsmevy, slzy,
i malé osobné drámy – všetko
sa zaznamenáva, píše do citov
a pamäti. Tá naša v jednej chvíli sa
stala aj smutnou, clivou, tesknou.
Nemyslím si, že nám chýba
životná pokora, ale aj tak nás
prekvapil okamih…táto správa nás
zastihla nepripravených. Zostali
sme bezradní a nedokázali sme
nájsť slová, aby sme Rudkovi vo
chvíli poslednej rozlúčky povedali to
SVIATOK ČLOVEKA
Týmto príhovorom sa obraciam k profesorovi
Jozefovi Krajčimu bezprostredne aj preto, že
v týchto dňoch sa dožil vzácneho životného
jubilea a Univerzita v Sládkovičove mu udelila
hodnosť Doctor Honoris causa.
S touto vzdelanou osobnosťou som sa stretol
po prvý raz už veľmi dávno možno v sedemdesiatych rokoch, kedy pôsobil na bratislavskej farnosti
sv. Alžbety v Modrom kostolíku. Musím sa priznať, že vtedy som si mohol jeho vedomosti osvojiť iba povrchne, tak, ako som bol vtedy schopný
svojou chápavosťou a medzerovitým vzdelaním.
Skutočne, až v našej obci, v Plaveckom Štvrtku
som mal možnosť sa ponoriť do jeho osobnostného sveta, do tajov jeho myslenia. Profesor Jozef
Krajči je osobnosťou v najvlastnejšom zmysle
slova, je jedinečným majstrom slova a myslenia
a svojím pohľadom jedinečne obohacuje naše
duchovné ovzdušie. Veď aj kázne sú hovory par
excellence, sú klenotnicou duchovnej literatúry,
sú akoby vytesané majstrovským dlátkom a k ich
stvárneniu dnes treba iba cit, lásku a úprimnosť.
Kostol nie je mŕtva hmota, hovorí Jozef Krajči,
nie je to obyčajný sakrálny objekt. Ale priestorom
mimoriadne vhodný na to, aby sme v ňom všetci
spoločne vyslovili dôveru, ktorá nás očisťuje,
spája a zbližuje. Veď aj z histórie vieme, že také
architektonické diela ako katedrála v Remeši,
je oveľa viac ako jeden ľudský život. Je životom
celého spoločenstva, jeho minulosťou rozospievanou v kamennom organe. Je spomienkou na jeho
radosti, slávu i bolesť. Alebo Sixtínska kaplnka
VŠETKO, čo by si mali dobrí kamaráti – spolužiaci povedať.
„A každý deň za svojím údelom
stúpaš, človek…“ Po niekom zostane
navždy prázdne miesto, pusto
a ticho, Ty si však patril medzi ľudí,
na ktorých budeme často a s láskou
spomínať.
Mal si vpísané v osude popasovať
sa so životom a teraz rieka dosiahla
more a veľká matka si opäť vinie
svojho syna na prsia.
…kormidelník lode stojí pri kormidle a pozerá raz na vzduté plachty
a raz do diaľky…zbohom ľudia, tento
deň sa končí.“
Bol si jeden z nás a sme na to
hrdí!
S úctou, Tvoji spolužiaci
PS „A končí všetko tam, kde sa aj
začalo: V zázraku zvanom semeno.
Život – i dar, i bremeno.“
Radka Trutzová
Stretnutie spolužiakov zo Základnej školy v Plaveckom Štvrtku po
20-tich rokoch, 21. 5. 2011
v Ríme, v ktorej cítiť dotyk hmoty s pocitom
voľnosti a slobody, pocitmi úcty a jedinečnosti
spolutvorenia.
Áno, ťažko možno zachytiť v niekoľkých
riadkoch profesorov beh plný vitality, dynamiky
a optimizmu. Doteraz stále vzrušuje svojou expresívnou silou a ľudskou hĺbkou.
Ešte jeden moment sa mi žiada pripomenúť.
Jozef Krajči nám vo svojich monológoch a dialógoch odkrýva, nielen dielom, ale aj charakterom,
nielen vzdelaním, ale aj srdcom svoje citové
i myšlienkové súkromie. Sviežosť a bezprostrednosť, ktorá z nich vanie, nám ho približuje ako
múdreho človeka a mysliteľa, ako osobnosť bohatú
a duchovne cítiacu ako filozofa, ktorý nielen uvažuje, ale aj príťažlivo píše.
Zostáva mi zaželať profesorovi Jozefovi
Krajčimu veľa slnečných dní. Veľa zdravia, pokoja,
lásky nielen v deň jeho sedemdesiatych narodenín,
ale aj dlho po ňom. Všetci mu úprimne blahoželáme k udeleniu titulu Doctor Honoris causa.
Ivan Schurmann
Štvrtčan
10
Záhorácka olympiáda
V poradí štvrtú ponuku na účasť
v Záhoráckej športovej olympiáde,
ktorej štvrtý ročník sa uskutočnil
19. 5. 2011 v ZŠ s MŠ Gbely, sme
pri našej prvej účasti „ozdobili“
druhým miestom Juraja Miklušičáka
v behu na 1000 m. Veľmi slušné
ôsme miesto Maroša Martinkoviča
v behu na 60 m tiež potešilo (obaja
sú žiakmi IX. triedy­). Ak vezmeme
do úvahy konkurenciu veľkých
škôl, kde sa atletike venujú (Gbely,
Holíč), ale aj konkurenciu ostaných zúčastnených škôl. Výkony
Juraja v behu na 60 m a Maroša
v skoku do diaľky síce neoslnili, ale
ani nezahanbili. Škoda, že záujem
a výber žiakov našej školy je určitým
spôsobom obmedzený. Ako jediná
škola z okresu Malacky sme reprezentovali so cťou. Olympiáda bola
organizovaná na vysokej športovej
i spoločenskej úrovni – nástup,
hymna, oheň, sľub, diváci, medaily,
vecné ceny, občerstvenie, areál,
súťaže, príhovory reprezentantov
mesta i školy. Pekný zážitok.
Mgr. Ján Fischer
Chemická olympiáda
Žiaci našej školy sa tradične zapájajú
do vedomostnej súťaže akou je
aj chemická olympiáda. Víťazi
školského kola postupujú do okresného kola, ktoré už po niekoľko
rokov organizuje spolu s Centrom
voľného času v Malackách ZŠ
Rohožník. Pod vedením učiteľa
chémie Mgr. Marcela Adama, ktorý
žiakov pripravoval, sa okresného
kola zúčastnili žiaci IX. ročníka Erik
Mackovič a Juraj Miklušičák. Obaja
veľmi dobre reprezentovali našu
školu a stali sa úspešnými riešiteľmi.
Srdečne blahoželáme a želáme im
veľa úspechov v ďalšom štúdiu na
strednej škole.
Mgr. Emília Czagaňová
Účelové cvičenia a didaktické hry
Účelové cvičenia „Ochrana človeka
a prírody“ sú každoročne súčasťou
vyučovania. Cvičenia bývajú jarné
a jesenné. V dňoch 26. – 27. mája sa
uskutočnili v našej škole jarné cvičenia. Pre druhý stupeň sú dvojdňové
(pre prvý stupeň pod názvom didaktické hry jednodňové). Prvý deň je
psovodov a zásah na koňoch.
Nechýbali ani súťaže pre deti.
Žiaci by boli radi, keby takéto dni
boli viackrát v roku.
Mgr. Emília Czagaňová
teoretická príprava, ktorá pozostáva
z niekoľkých tém: zdravotná príprava, správanie sa v prírode, správanie sa pri mimoriadnych situáciách, dopravná výchova… Praktická
časť začína vyhlásením poplachu,
evakuáciou žiakov a nástupom, kde
sú všetci žiaci oboznámení s priebehom aktivít. Potom nasleduje
overovanie vedomostí na jednotlivých stanovištiach, ktoré sa hodnotí
bodmi. Keďže družstvo sa pohybuje
po areáli v útvare a bez učiteľa, hodnotí sa aj správanie. Po absolvovaní
vedomostného testu odchádzajú
žiaci do terénu. Žiaci prvého stupňa
majú didaktické hry v prírode, kde
si overujú nadobudnuté vedomosti
z jednotlivých tematických celkov,
ktoré majú zakomponované do vyučovacích predmetov prírodoveda,
vlastiveda, telesná výchova.
Po návrate do školy bolo
vyhodnotenie najúspešnejšej triedy.
V tomto polroku boli výsledky
veľmi vyrovnané. Žiaci 5. – 9.
ročníka dosiahli až na jednu triedu
maximálny počet bodov, a tak boli
takmer všetci víťazi.
Mgr. Emília Czagaňová
Oslavy MDD
Žiaci našej školy oslávili svoj sviatok
Medzinárodný deň v etapách. V utorok 31. mája divadelným predstavením Zabudnutý čert, ktoré prišli
odohrať herci z divadla v Košiciach.
Predstavenie sa uskutočnilo v Podnikateľskom centre.
V stredu 1. júna absolvovali
niektorí žiaci športové súťaže, časť
žiakov sa zúčastnila dňa otvorených
dverí v Hasičskom a záchrannom
zbore v Malackách. Na programe
boli ukážky techniky spojené s besedami, likvidácia požiaru vozidla,
vyslobodzovanie z vozidla, ukážka
lezeckej skupiny, ukážka činnosti
Deviataci na výlete vo Vysokých
Tatrách
Štvrtok druhý jún bol dňom D, keď
sa žiaci IX. ročníka po dlhom plánovaní stretli zavčas rána na železničnej stanici v Plaveckom Štvrtku,
aby podnikli výpravu za poznaním
krás Slovenska – smer Vysoké Tatry.
Cesta vlakom ubehla veľmi rýchlo
medzi spánkom a hraním kariet.
Plánované tri dni sme využili na
poznávanie našich veľhôr, turistické
túry, športové atrakcie (bobová
dráha, trampolína), návštevy múzea
TANAP-u v Tatranskej Lomnici,
cestu lanovkou na Skalnaté pleso,
osvieženie v Aquaparku v Poprade.
Turistické túry boli naším hlavným
programom. Cesta zo Skalnatého
plesa na Studenovodské vodopády
a Hrebienok bola prvou, ktorú sme
absolvovali. Návšteva Štrbského
plesa bola príjemným zážitkom
spojeným s poznávaním slovenského
kúpeľníctva. Spiatočná cesta ubehla
rýchlo a v sobotu 15 minút pred
polnocou sme spokojní, unavení, ale
šťastní, že sme zase doma vystúpili
na našej stanici.
Mgr. Irena Trutzová
triedna učiteľka
TESTOVANIE 9 – 2011
Výsledky celoslovenského testovania
nn z matematiky : 10,6 bodu, priemerná úspešnosť 52,9 %
nn zo slovenského jazyka : 11,6 bodu, priemerná
úspešnosť 58,2 %
nn
Výsledky žiakov našej školy
nn z matematiky: 11,33 bodu, priemerná úspešnosť 56,7%
nn zo slovenského jazyka: 12,92 bodu, priemerná
úspešnosť 64,6 %
Žiaci našej školy dosiahli pod vedením vyučujúcich (MAT – Mgr. Ján Fischer, SJL – Mgr. Irena
Trutzová) lepšie výsledky oproti celoslovenskému
priemeru
nn z matematiky o 3,8 %
nn zo slovenského jazyka o 6,4 %
Najúspešnejšími žiakmi v testovaní boli
Matematika Slovenský jazyk
Erik Mackovič 80 % 85 %
Juraj Miklušičák 80 % 70 %
Maroš Martinkovič 65 % 65 %
Jakub Lazar 55% 75 %
Zajáčková, Ščepán 60 % 60 %
Štvrtčan
SVIATOK
VŠETKÝCH
DETÍ
Ani sa nenazdáte a vyrastú nám. Len
nedávno sme držali v rukách malý
plačúci batôžtek a dnes je z malého
prváčika vzdorovitý pubertiak.
Dnes vychovávame my ich, no o pár
rokov to už budú oni, kto sa bude
starať o nás. Deti dávajú nášmu
životu zmysel, sú to najcennejšie čo
máme. Ich smiech je nákazlivý, ich
hravosť odzbrojuje a už len detská
prítomnosť nám dáva pocit, že svet
je oveľa lepší a krajší ako sa nám javil
predtým. Užime si naše deti, kým
sú deťmi. Ich navonok jednoduchý
a úprimný svet robí nás dospelákov
hodnotnejšími, múdrejšími ľuďmi.
Len im musíme dovoliť učiť nás.
Prvý jún patrí všetkým detským
stvoreniam na svete. Oslávme ho
spolu s nimi. Už len preto, že sme
sami kedysi boli deťmi. Tak sa aj
stalo, celá naša materská škola sa
1.6.2011 premenila na, ,Rozprávkové kráľovstvo“. Celý deň sa niesol
v duchu rozprávky. Všetky deti a aj
pani učiteľky si obliekli rozprávkové
masky. Prerozprávali sme si klasické
rozprávky ako, ,Medový domček,
11
Danka a Janka, Maťko a Kubko“
a iné.
Deti pomenovali svoje masky
a tiež ostatným deťom porozprávali
z akej rozprávky prišli.
Dnešný deň deťom oživil aj
kúzelník Ivan. Radosť a úsmev v detskej tvári, nenahradia žiadne hmotné
dary. Celý program pokračoval
na dvore materskej školy. Deti III.
triedy zatancovali dáždnikový tanec,
zahrali s maňuškami divadielko
a vybrali sme sa na návštevu ku
Snehulienke a siedmim trpaslíkom.
Čo ukrýval ich domček? Množstvo krásnych hračiek, odrážadiel,
kruhov, futbalových bránok… Deti
sa veľmi potešili, s radosťou si začali
hračky vybaľovať a hrať sa s nimi.
Niektoré deti si kreslili na výkresy,
iné na asfalt. Celú atmosféru dopĺňala hudba. Celá materská škola a aj
dvor boli krásne vyzdobené v tomto
duchu. Pani kuchárky deťom upiekli
jahodové koláče a pani školníčka
pripravila malinovku, zrazu sme
sa ocitli na kráľovskej hostine. Len
veľmi ťažko sme sa lúčili s hračkami
a zábavou. No prišiel čas obeda
a oddychu. Myslíme si, že očakávania a radosť detí bola tá najväčšia
odmena pre nás.
Učiteľky MŠ A. Haringová a Mgr. M.
Masarovičová
PLAVECKÝ ŠTVRTOK NAPRIEK ZNIČENIU ČASTI LESA KRAĽOVAL NA ZÁHORÍ
V Plaveckom Štvrtku sa dňa 14. mája 2011 konal
25. ročník behu Mravenčárska míla. Náš beh
je zaradený do súťaže Grand Prix Záhorie. Tento
rok sa konal už VI. ročník. Do našich lesov si
prišlo preveriť svoje bežecké umenie spolu 92
bežkýň a bežcov zo Slovenska a Moravy. Lesný
beh má medzi bežcami veľkú popularitu, meral
5621 m a súťažilo sa v 7. kategóriách.
Víťazi kategórií:
Ženy do 35 rokov
1. Erika Farkašová
- čas 23,36 Skalica
2. Katarína Hofirková - čas 25,07 Brno
3. Andrea Demerková - čas 26,05 Skalica
Ženy nad 35 rokov
1. Marta Durnová
Moravou
2. Zuzana Stoličná
3. Gabriela Janíková
- čas 24,01 Veselí nad
- čas 26,03 Bratislava
- čas 27,20 Malacky
2. Ľubomír Bártal
- čas 22,05 Hodonín
3. Miroslav Kresánek - čas 22,44 Bratislava
Muži do 39 rokov
1. Jiří Škrobák
2. Dušan Tomčal
3. René Valent
Slovensko
- čas 19,24 Hodonín
- čas 19,47 Lipov
- čas 22,07 Beháme za
Muži nad 65 rokov
1. Viliam Novák
2. Miroslav Hajassy
3. Karol Petöcz
Muži 40 – 49 rokov
1. Jiří Brožík
2. Ján Miškerik
3. Andrej Červeňan
Slovensko
- čas 19,49 Hodonín
- čas 20,02 Lipov
- čas 20,48 Beháme za
Muži 50 – 59 rokov
1. Jozef Veverka
2. Jozef Chrenka
3. Pavol Palkovič
- čas 20,40 Čejkovice
- čas 20,43 Skalica
- čas 21,01 Holíč
Muži 60 – 65 rokov
1. Vladimír Varmuža - čas 21,58 Hodonín
- čas 24,16 Bratislava
- čas 24,50 Kováľov
- čas 25,19 Bratislava
Nášho behu sa zúčastnil i bežec František Hradňanský z Handlovej – 75 ročný, ktorému sa beh
veľmi páčil a sľúbil, že veľmi rád príde behať aj
o rok.
Každý pretek okrem bežeckej trate a bežcov
potrebuje aj sponzorov. Hlavný sponzor Obecný
úrad Plavecký Štvrtok, kde okrem peňazí mi
aktívne pomáhal starosta, jeho sekretárka, ekonómka a hlásateľka Mravenčárskej míle. Tak isto
som našiel ochotu vo FirstFarms AGRA M.
Beh by sa nemohol uskutočniť bez ďalších
sponzorov našej míle: POZAGAS, a. s. Malacky,
STK Hílek Malacky, KOVEX, v.d. Plavecký Štvrtok, Potraviny OMEGA, LUFI Plavecký Štvrtok,
Pekáreň GAMA a ďalej pp. Hlaváček, Machaj,
Gilan, Vajarský, Potocký, Guniš, Hurtová – bufet.
Ďakujem veľmi srdečne Petrovi Blažkovi
z Bratislavy, ktorý pomáhal sponzorstvom a propagáciou.
Ďalej do tretice, beh by sa nemohol konať bez
organizátorov: hlásateľ Lojzko Puškáč, hlavný
rozhodca Jožko Kovár, rozhodca Jožko Ventura
z Bratislavy, Vojto Zajíček – pisateľ diplomov,
Miloš Sládeček – nákupca vkusných cien.
Do organizácie tiež zapadajú zapisovateľky pp.
Gabika, moja suseda, Harantová, ktorá po nočnej
ochotne prišla dokonca aj s dcérou a p. Makytovou, Dynková, Frázová a sl. Hricová z Lábu.
Mravenčársku mílu fotografoval Peter Pavlík.
Nezabudli sme spomenúť aj ľudí, čo behali
na míle, pomáhali jej a ju aj propagovali, ale už
odišli do večnosti. Sú to redaktor Klačka, ktorý
nádherne písal o míle, kúzelník s harmonikou
Zajáček. Výborní bežci Palkovič z Kútov, Jakubec
z Bratislavy a nádherné dievča Andrejka Podhorcová z Plaveckého Štvrtka.
Nakoniec sme vyhodnotili hlavného zakladateľa Janka Krajčíra, dlhoročného kúzelníka
ľudského slova Alojza Puškáča, dlhoročného
hlavného rozhodcu a šéfa trate Jožka Kovára.
Sponzora, ktorý viackrát priložil svoje ruky pri čistení lesa Miroslava Gilana. Ja si cením, že starosta
obce p. Slezák mi odovzdal uznanie za dlhoročné
vedenie našej míle. Len čo sme skončili vyhodnotenie míle, prehovorilo nebo a začalo riadne
pršať. Tento 25. ročník bol najkrajší, ale aj najťažší.
Trať som čistil celý týždeň a v piatok som skončil
o 19,30 h. Pri čistení trate mi veľmi pomohol pán
Miroslav Gilan. Všetkým Vám ďakujem, ktorí ste
priložili svoje ruky pri tomto nádhernom podujatí.
Vincent Jelemenský
riaditeľ pretekov
Foto: Peter Pavlík
Štvrtčan
12
POTVRDENIE KVALÍT V JARNEJ ČASTI SEZÓNY
Po kvalitnej zimnej príprave sme
čakali zlepšené výsledky v jarnej
časti sezóny, čo sa našim futbalistom
aj podarilo a dve kolá pred koncom
súťaže sú na výbornom treťom
mieste tabuľky III. ligy. Určite
skončíme ako najlepšie seniorské
družstvo okresu Malacky pre sezónu
2010/2011, čo je potvrdením kvality
futbalového kádra a poctivej práce
funkcionárskeho kolektívu v Plaveckom Štvrtku, ktorí takto všetci
spoločne reprezentujú našu obec na
verejnosti. Úspešným pôsobením
v rámci regiónu Bratislavy sme sa
stali aj v podvedomí futbalovej verejnosti klubom s patričným kreditom.
Káder pod vedením trénera
Milana Hricu sa formoval až do
konca marca, kedy bolo jasné,
že Július Ludas odíde na hosťovanie do Rohožníka a zranenia
Miroslava Beňu a Mateja Lešťana
sú také vážne, že im neumožnia
zasiahnuť do zápasov v jarnej časti
sezóny. Hosťovanie Petra Uhrinca
z Rohožníka sa nakoniec podarilo dohodnúť, avšak pracovné
záležitosti v zahraničí boli príčinou
odchodu Slavomíra Anderka, ktorý
sa v príprave ukazoval ako posila.
Do brány ako rezervný brankár
pribudol Michal Polák z Devínskej
Novej Vsi. Momentálny káder
seniorov teda tvoria: Marián
Dvoran, Michal Polák, Igor Remák,
Filip Kalanka, Mário Ďurica, Róbert
Kain, Jaroslav Zváč, Ján Adamčík,
Matej Režný, Tomáš Hájek, Martin
Galajda, Marek Horváth, Branislav
Juhas, Rastislav Havlík a Marek
Zajíc. K realizačnému tímu patrí
neodmysliteľne vedúci družstva
Miroslav Beňa a masér Pavol Vanek.
Aj keď ešte jeden ročník neskončil, futbaloví funkcionári na čele
s p. Hlaváčkom už začali s prípravou
na ten ďalší, pretože my nechceme
zaspať na vavrínoch, ale chceme
dlhodobo tešiť našich fanúšikov
a naďalej reprezentovať obec
Plavecký Štvrtok na vysokej úrovni.
Dúfame, že si to všimnú i členovia
obecného zastupiteľstva v našej obci
a do budúcna sa nebudú k športovému klubu stavať chrbtom, tak ako
keď schválili na rok 2011 obecný
rozpočet s príspevkom na športový
klub vo výške nula euro. Veď nech
sa niekedy i oni prídu pozrieť na
štadión, kde občania Plaveckého
Štvrtka i z okolitých obcí pravidelne
Tabuľ ka po 24. kole
1
D. Lužná
24
17
1
6
59:17
52
2
Svätý Jur
24
14
5
5
37:21
47
3
Plavecký Štvrtok
24
13
3
8
52:33
42
4
Rovinka
24
10
6
8
39:34
36
5
Jablonec
24
10
6
8
28:25
36
6
Lozorno
24
9
6
9
32:37
33
7
Stupava
23
8
7
8
30:23
31
8
Kráľová p/S
24
9
4
11
36:32
31
9
ŠKP Dúbravka
24
6
9
9
30:35
27
10
Slov. Grob
24
6
9
9
23:38
27
11
Iskra Petržalka
24
6
8
10
32:46
12
Ivánka p/D
23
6
8
9
13
Ružinov
24
7
5
14
Čunovo
24
4
7
Noviny občanov obce Plavecký Štvrtok
po zápasoch ďakujú našim hráčom
za predvedené výkony. Našim
cieľom pre tento rok stále zostáva
aj dobudovanie ihriska z umelou
trávou, kde máme stále pohľadávku
u VÚC Bratislava vo výške 186.000
euro a preto tento projekt zatiaľ nie
je stále dokončený. Pomoc pri jeho
dokončení nám prisľúbil aj nový
prezident Slovenského futbalového
zväzu p. Kováčik, ktorý v najbližšej
dobe navštívi našu obec.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí v tejto sezóne
podporujú náš športový klub a fanúšikom za ich podporu pri našich
zápasoch.
Športový riaditeľ ŠK – Ing. Miloš
Sládeček
VÝZVA
Športový klub Plavecký Štvrtok
vyzýva rodičov detí ročníkov
narodenia 2001 – 2005, aby prišli
medzi nás a prihlásili svoje dieťa do
družstva prípravky. Môžu tak urobiť
na štadióne cez tréningy v utorok
a piatok od 17 hodiny u trénera
p. Krška, alebo u p. Sylvii Šimkovej
najlepšie do konca júna. Okrem toho
je možné sa kontaktovať kedykoľvek priamo u športového riaditeľa
Ing. Miloša Sládečka doma alebo
na t.č. 0905926704. Všetkých vás
radi privítame.
VÝSLEDKY SÚŤAŽE – JAR 2011
SENIORI „A“ – S3R
kolo
dátum domáci
hostia
skóre
15.
27.3.
Králová pri Senci
ŠK Pl. Štvrtok
0:3
16.
2.4.
ŠK Pl. Štvrtok
Čunovo
4:0
17.
10.4.Stupava
ŠK Pl. Štvrtok
0:0
18.
16.4.
ŠK Pl. ŠtvrtokSlovenský Grob „A“ 6:0
19.
23.4.
Jablonec
ŠK Pl. Štvrtok
1:0
20.
30.4.
ŠK Pl. Štvrtok
D. Lužná
2:0
21.
8.5.
Ivánka pri Dunaji
ŠK Pl. Štvrtok
0:3
14.
11.5.
Rovinka
ŠK Pl. Štvrtok
4:3
22.
14.5.
ŠK Pl. ŠtvrtokSvätý Jur
0:0
26
23.
21.5.
ŠKP Inter BA
2:4
23:37
26
24.
28.5.
ŠK Pl. ŠtvrtokLozorno
3:0
12
26:49
26
25.
4.6.
Ružinov
ŠK Pl. Štvrtok
0:2
13
14:34
19
26.
11.6.
ŠK Pl. Štvrtok
Iskra Petržalka
0:0
ŠK Pl. Štvrtok
l Evidenčné číslo: EV 3008/09. Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok l Šéfredaktor: Ing. Ivan
Slezák l Redakčná rada: Eva Matlovičová, Zuzana Roskopfová, Andrea Vyšvaderová,
Vojtech Zajíček l Tlač a realizácia: FO ART s. r. o., Bratislava l [email protected]
l www.obecplaveckystvrtok.sk
Redakčná rada nezodpovedá za obsah jednotlivých článkov, príspevky neprešli jazykovou úpravou
Download

Štvrtčan Jún 2011 - Obec Plavecký Štvrtok