Štvrtčan
Štvrtčan
Štvrťročník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 2 • Ročník 6.
1
Číslo 2
Jún
2 0 1 2
Deň Zeme sme slávili upratovaním
Ako mnohí viete, 22. apríla
si pripomíname Svetový Deň
Zeme. Ministerstvo životného
prostredia SR a ochranárska organizácia Greenpeace mali za cieľ získať
prehľad o počte čiernych skládok
na Slovensku a tak vznikol projekt
„Vyčistime si naše Slovensko“. Pri
tejto príležitosti naša obec nahlásila
na Obvodný úrad životného prostredia v Malackách početné skládky
v lese smerom na Láb, s úmyslom
odstrániť ich.
V sobotu 21. apríla sa stretlo
niekoľko desiatok štvrtčanov, zopár
milovníkov prírody, ktorým nie je
ľahostajné naše okolie, podporili nás
i cezpoľní a Poľovnícke združenie
Sokol. Spoločnými silami sme
z väčšej časti za necelé tri hodiny
upratali celý les. Technická podpora v podobe dvoch bagrov nám
uľahčila v mnohom veľa práce.
Počas celej brigády som stretávala
ľudí vo výbornej nálade, s nadšením odľahčovali náš les od záťaže
odpadu. Mali radosť, že sú súčasťou
tejto akcie a spomínali na časy,
keď brigády boli samozrejmosťou.
Pohľad na plné kontajnery v nás
vyvolával zmiešané pocity. Na
jednej strane sme sa úprimne tešili,
že odpad pôjde tam, kam naozaj
patrí, no na druhej strane bolo veľmi
smutné, vidieť koľko nepotrebných
vecí, špiny a odpadu ľudia preniesli
zo svojho domova do lesa, ktorý je
domovom zvierat. A PREČO ?! Kedy
a kto začal s týmto hlúpym nápadom, sa už nedozvieme, ale prosím
Vás, nepokračujte v tejto absurdnej
tradícii. Je niekoľko možností, ako
sa zbaviť odpadu a hlavne, nikomu
tým neublížite. Rovnováha všetkého
živého je vzácna, obdivuhodná, no
veľmi krehká. Uvedomte si, prosím
i to, že peniaze, ktoré boli použité na
odstránenie skládok, by sme vedeli
minúť užitočnejšie. Viem, že v našej
dedine žije viac ľudí podobného
zmýšľania, ľudí čo chápu a stotožňujú sa s mojim názorom, že mať
upratané doma na úkor znečistenia
lesa, či iného prostredia je vrchol
arogancie. Dôkazom je upratovanie
i v ďalších častiach našej dediny
(spomínam len mne známe akcie).
Deň pred brigádou sme s pani Vierkou Mackovičovou povynášali spod
kríkov v poli množstvo stavebného
i komunálneho odpadu a v sobotu,
súbežne s čistením lesa prebiehala
akcia Rybárskeho zväzu na Pieskovni. V tom istom čase upratovali
na dolnom konci Valovičovci,
Machiňákovci, na hornom konci
Lipárovci a všetci naplnili ďalší kontajner na Zbernom dvore. Ďakujeme
všetkým, že prispeli a ozdravili ďalšie
časti našej obce. Tešme sa z toho
v akom krásnom prostredí môžeme
žiť, chráňme ho pre ostatné tvory
a nezabúdajme, že našu prírodu sme
nezdedili od našich rodičov, len sme
si ju požičali od našich detí.
pokračovanie na strane 2
Vystúpenie na sneme ZMOS
Vo štvrtok 17. mája som sa zúčastnil ako jeden
z 5-tich delegátov okresu Malacky na 23. sneme
Združenia miest a obcí Slovenska. Význam
a vážnosť tohto stretnutia primátorov a starostov
z celého Slovenska zvýraznila i účasť najvyšších
ústavných činiteľov, ministrov vlády SR, poslancov
NR SR a predstaviteľov mnohých štátnych inštitúcií.
Na sneme bolo prerokovaných mnoho vážnych problémov samospráv na Slovensku. Ja som
sa vo svojom vystúpení venoval najpálčivejšiemu
problému v našej obci, ktorá však trápi nejednu
obec, či mesto. Dovoľujem si Vás, vážení občania,
s týmto mojim vystúpením zoznámiť.
Vážené predsedníctvo, vážení delegáti a hostia.
Témou môjho vystúpenia je problematika, ktorej
dlhodobé neriešenie vedie k čoraz väčšiemu
napätiu, čoraz väčšiemu ohrozeniu bezpečnosti
občanov v našich obciach a mestách. Dokazujú to
aj niektoré udalosti v poslednom období z lokalít,
kde žije väčšie množstvo rómskych spoluobčanov.
Verejnosti je známe, že najpočetnejšie osídlenia
Rómov sú v obciach a mestách v Prešovskom,
Košickom a Banskobystrickom kraji. Málokto
vníma, že aj na Záhorí je obdobná situácia. V našej
obci je jedna z najpočetnejších (ak nie najväčšia)
rómska osada v Bratislavskom kraji. Verím, že si
každý právom uvedomuje, že v osade žije veľká
časť neprispôsobivých občanov. Myslím,
že mám dostatok poznatkov o tom, ako sa žije
v obci s takmer 30 % podielom týchto osadníkov.
V tomto vystúpení nechcem posudzovať
zámery všetkých vlád v riešení rómskej problematiky ani strategické dokumenty, ktoré boli po
roku 1989 vypracované. Chcem však poukázať na
skutočnú realitu, v akej žijeme a ako ju vnímajú
občania majoritnej časti obce. V súčasnosti žije
v osade v 110 obydliach, samozrejme nelegálních,
asi 700 obyvateľov (celkový počet obyvateľov je
2300). Osada je však oproti ostatným osadám
na Slovensku výnimočná tým, že asi 1/3 domov
je postavených v ochranných a bezpečnostných
pásmach vysokotlakových plynovodov, čo je podľa
energetického zákona z hľadiska bezpečnosti
neprípustné.
Je zákonnou povinnosťou obce, takéto stavby
odstrániť. Toto je však na Slovensku viac ako
nemožné a zvlášť v tomto prípade. Štátne
a vládne inštitúcie, ako aj mimovládne organizácie nezaujíma, že skupina ľudí, nerešpektujúcich
akékoľvek zákony tejto republiky si svojvoľne
postaví chatrč tam, kde sú ohrozené ich životy, ale
vyžadujú od bezmocných starostov, aby
riešili ich právo na bývanie, ak chcú zlikvidovať
takéto stavby.
pokračovanie na strane 2
Štvrtčan
2
dokončenie zo strany 1
V lese sme vyzbierali:
nn komunálny odpad do 4 sedemkubíkových kontajnerov,
nn pneumatikami a spotrebičmi sme
zaplnili 1 traktorovú vlečku,
nn pre nedostatok kontajnerov
sme nahromadili na jednu kopu
komunálny odpad, ktorý bol
o pár dní naložený do ďalšieho
kontajnera,
nn niekoľko desiatok plných vriec
(zväčša plastov) bolo odvezených
na zberný dvor,
nn kopu komunálneho a biologického odpadu zmiešanú
s koreňmi stromov môžete
bohužiaľ vidieť ešte dnes.
Momentálne nemáme finančné
prostriedky na doriešenie tejto
situácie.
Zuzana Ondriašová
ĎAKUJEME BRIGÁDNIKOM
Gajdošová Zuzana, p. Blažek, Blažeková Anna, Ondriaš Pavol,
Ondriašová Eva, p. Ružová, Rozskopf Ladislav, Vyšváderová Jana,
Zajaček Vladimír, Vallová Katarína, Meštánek Jozef, Bc. Hrica Pavel,
Petríková Eva, Petrík Daniel, p. Sofková, Horváth Peter, Novotný Branislav,
Filípková Mária, Dúbravčíková Nina, Dúbravčík David, Daniš František,
p. Vodička, Vodičková Mária, Vodičková Lubomila, Sládečková Eva,
Zechelová Alena, p. Hanák, Zajačková Adriana, Matlovičová Eva,
Benkovičová Monika, Benkovič Stanislav, Benkovičová Margita,
Stankovič Peter, Zajaček Peter, Hanáková Jana, Klíma Otto, Czibor Robert,
Sirota Marian, Oravec Pavol, Viktorín František, Slezák Ján, Lachkovič Ján ml.,
Lachkovič Ján st., Vlček Ján, Havlík Peter ml., Buchar Luděk, Slotík Rudolf.
Ďakujeme
Ing. Ivan Slezák, Mgr. Zuzana Ondriašová
Hlavný sponzor:
S podporou:
Pekáreň GAMA s.r.o.
First Farms s.r.o.
Obec Plavecký Štvrtok
dokončenie zo strany 1
Vrcholom ignorácie, arogantnosti a urážky
poctivých občanov je, keď z večera do rána
pribúdajú ďalšie stavby, napriek zákazu orgánov
na to oprávnených a vlastník pozemkov, v tomto
prípade štát, je nečinný, polícia a úrady pasívne.
Medzinárodné inštitúcie vrátane orgánov
OSN, napr. výboru na zabránenie diskriminácie,
vyzývajú starostu Ivana Slezáka v Plaveckom
Štvrtku, v dedine na Záhorí, v Slovenskej republike, aby prestal s diskrimináciou Rómov, zastavil
ich násilné vysťahovanie a aby ich informoval, ako
riešil ich právo na bývanie.
To, že takéto listy chodia aj prezidentovi,
premiérovi, ministrom, to nie je podstatné,
veď je to kompetencia samospráv. Samospráv
s obmedzenými financiami, nedostatočnými
personálnymi kapacitami, bez právnej pomoci
a podobne.
Je tu ale vážna otázka. Kto bude zodpovedný
za to, keď príde k nešťastiu (čo si samozrejme
nikto nepraje)? Ja viem, čo môže spôsobiť narušené plynové potrubie, napr. v dôsledku kladenia
ohňov, poškodením pri kopaní jám (piesok na
stavby) priamo v línii potrubí, alebo znemožnenie
pravidelného monitoringu potrubia (stojí na ňom
dom). Odpoveď je jednoduchá. Zodpovedný bude
starosta, lebo likvidácia nelegálnych stavieb je jeho
zákonná povinnosť.
Čudujeme sa potom, že časť našej populácie
pozná iba práva, zneužíva systém a nechce počuť
o žiadnych povinnostiach?
Je pravda, že títo občania žijú v zlých podmienkach, ale chcú to zmeniť? Chcú sa vzdelávať, chcú
pracovať, oprávnene berú sociálne výpomoci?
Naše skúsenosti sú také, že ani veľmi nie. To,
že sú sociálne prípady, ako oni sami hovoria, ich
ešte neoprávňuje správať sa tak, že ľuďom žijúcim
v ich blízkosti robia zo života peklo.
Fyzické násilie, verbálne útoky, oplzlé a vulgárne nadávky, krádeže, škody na majetku, sú na
dennom poriadku. Nie je dňa, kedy by neprišiel
občan so sťažnosťou na uvedenú skupinu spoluobčanov, s obavou o svoju bezpečnosť a o svoj
majetok. Iste poznáte medializovaný prípad
z Malaciek z Družstevnej ulice. V našej obci je
takýchto lokalít niekoľko a nielen v blízkosti osady.
Ľudia žijú v strachu, boja sa púšťať deti na ulicu,
ich majetky strácajú hodnotu. Nie je v silách
samosprávy popri iných úlohách riešiť problémy
s neprispôsobivou časťou obyvateľov. Dočkajú
sa sľubovanej pomoci bývalého ministra vnútra?
Najnebezpečnejšou skupinou sú školopovinné deti
a mládež do 20 rokov, ktoré nám vyrástli po nežnej revolúcii a s ktorými si nevedia rady ani sami
rodičia. Ak ste neboli ešte u nás v základnej škole,
prídite sa presvedčiť, aké je tam prostredie, ako
sa žiaci správajú voči učiteľom, aké stopy po nich
zostávajú na školskom majetku, koľkí sa dostanú
aspoň do 7. triedy. Pohyb policajtov po škole nie
je nič výnimočné. Čo bude, keď učitelia odmietnu
pracovať v takých podmienkách? Samozrejme aj
to je problém obce.
Na slovenských školách je problém segregácie detí v školách. V Plaveckom Štvrtku nie
tam máme už len rómske deti. Evidentne však
nemajú záujem o vzdelávanie, viac sú mimo školy
ako v škole, nie sú im prekážkou ani zamknuté
vchodové dvere, veď okná sa dajú ľahko otvoriť.
Mnohým by prospela ústavná starostlivosť, ale
umiestnenie do takýchto inštitúcií vedie cez
mnoho prekážok a naviac pobyt v nich zase odčerpáva financie z obecného rozpočtu.
V tomto vystúpení nie je mojim zámerom
menovať všetky negatívne skutočnosti, ktoré
zhoršujú kvalitu života v obci, ohrozujú bezpečnosť občanov, znižujú hodnoty majetku, zhoršujú
životné prostredie, odčerpávajú veľké prostriedky
z obecného aj štátneho rozpočtu. Chcem týmto
len upozorniť na veľmi závažnú vec a to, že
občania už nechcú žiť v spoločnosti s tými, ktorí
sa nechcú prispôsobiť normálnym všeobecným
zákonom a normám riadneho občianskeho
spolužitia. Nechcú, aby sa stavali domy tým, ktorí
roky ignorujú zákony, nechcú, aby si takzvané
osoby v hmotnej núdzi chodili pre sociálne dávky
na limuzínach, vlastnili mobilné telefóny, robili
si alkoholové seansy a neplatili za nevyhnutné
životné potreby, ako je pitná voda, odvoz smetia,
nesplácali nájomné a poskytnuté pôžičky a pod..
Chcem týmto vyzvať orgány ZMOS-u, aby
vytvárali tlak na kompetentné ustanovizne, aby
boli prijímané také zákony, ktoré budú akceptovať
realitu, aby boli prijímané také opatrenia, ktoré
zabezpečia dodržiavanie zákonov pre každého
rovnako.
Už tu niekto raz povedal, aby sme sa zobudili.
Tak na záver kladiem otázku: Je ešte čas spať,
alebo už prišiel čas, aby sme sa zobudili, alebo
čakáme na budíček?
Ďakujem za pozornosť.
Ing.Ivan Slezák, starosta obce Plavecký Štvrtok
Pozvánka na Hodové slávnosti
Aj v tomto roku pripravuje Občianske združenie ŠTVRTČAN v spolupráci
s obcou HODOVÉ SLÁVNOSTI. Uskutočnia sa v sobotu 18. augusta.
2012. Tak ako každý rok pripravujeme aj na nastávajúce hody bohatý
kultúrny program na celé poobedie. Už tradične bude krojovaný sprievod
v strede obce a potom sa predstavia naše domáce folklórne súbory Štvrtčánek a Štvrtčan. Ďalej sme pozvali FS Gbelan, Karpatskú kapelu a zlatým
klincom programu bude vystúpenie speváčky Boženy Verešovej (Božana)
a FS Ekonóm. Božana -Srdce Jadranu. Držiteľka zlatých platní IPFI.
Profesionálna speváčka, ktorá dlhé desaťročia reprezentovala Slovensko
ako hrdá Slovenka.
Vrátila sa do vlasti po 22 rokoch. Temperament Slovenky – Srbky je
cítiť v jej interpretačnej tvorbe. Nahrala 13 sólových albumov. Patrí k ikonám a hudobným osobnostiam v Belehrade.
Spieva od srdca a na živo, piesne slovenské, grécke, chorvátske, srbské
a juhoslovanské.
Na záver Hodových slávností vystúpi hudobná skupina VEGA zo
Zohoru. Samozrejme budú pripravené aj stánky s občerstvením a atrakcie
pre deti.
Srdečne pozývame všetkých občanov stráviť príjemné hodové popoludnie.
I.S.
Štvrtčan
3
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku rokovalo v dňoch 22.03.2012 a 03.05.2012
Z uznesení vyberáme.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku schvaľuje:
nn Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy, na dieťa v školskom zariadení na území
obce Plavecký Štvrtok na rok 2012,
nn na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 v znení neskorších predpisov
zvýšenie platu starostu o 50 %, t.j. na sumu 2334,50 €,
nn realizáciou projektu názov projektu: Regenerácia verejných priestranstiev v obci Plavecký Štvrtok a predloženie žiadosti o NFP v rámci
výzvy OPBK za účelom realizácie projektu „Regenerácia verejných
priestranstiev v obci Plavecký Štvrtok“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce,
nn záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Plavecký Štvrtok za rok
2011 bez výhrad,
nn použitie prebytku hospodárenia vo výške 61 754,69 € na tvorbu rezervného fondu.
nn Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku neschvaľuje:
nn zaradenie pozemkov do územného plánu na rekreačné účely parcela č.
2933,
nn žiadosť o pričlenenie časti parcely re. “C“ č. 2866/1 k hospodárskemu
dvoru spol. FirstFarms Agra M.
nn Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku berie na vedomie:
nn predloženú informáciu o začatí prípravy projektu na regeneráciu
verejného priestranstva obce v rámci výzvy Operačného programu
Bratislavský kraj, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a ukladá pokračovať
v príprave projektu,
nn informáciu o stave riešenia problémov s neprispôsobivými občanmi,
nn odborné stanovisko k záverečnému účtu hlavného kontrolóra za rok
2011,
nn správu audítora za rok 2011.
Zber opotrebovaného kuchynského oleja
Firma LADISCO, ktorá sa zameriava na zber a recykláciu kuchynského oleja
a tuku, ponúkla našej obci možnosť zberu použitého kuchynského oleja. Takto
môžeme spoločne prispieť k ochrane životného prostredia, poklesu emisií
kysličníka uhličitého a uhľovodíkov a k zníženiu závislosti na fosílnych palivách.
Opotrebovaný kuchynský olej sa ďalej odovzdáva na výrobu bionafty – ekologického paliva. Občania môžu tento olej odovzdávať v uzavretých plastových fľašiach
na Zbernom dvore do určeného zberného kontajnera a to v prevádzkových dňoch
(pondelok, streda, sobota).
Na obecnom úrade si môžete vyzdvihnúť plastový lievik na fľaše.
Veríme, že i týmto spôsobom
prispejeme ku skvalitneniu životného
prostredia.
(LG)
Deň, ktorý patrí iba mamám
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie
v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide
o medzinárodnú udalosť známu ako Deň
matiek. Aj tohto roku sme si pripomenuli
tento výnimočný deň, ktorý pripadol
na nedeľu 13. mája. Táto nedeľa patrila
jednoducho mamám.
Mamám, ktoré ešte len nosia svoje
dieťa pod srdcom.
Mamám, ktoré obetavo vstávajú
k deťom vo dne, v noci trebárs len preto,
aby im dali pocit bezpečia.
Mamám, ktoré svoje deti učia
desiatky vecí, ktoré sú na prvý pohľad
také samozrejmé.
Mamám, ktoré stoja zľahka opodiaľ,
aby učili svoje dieťa samostatnosti
a slobode, pripravené však kedykoľvek
zasiahnuť.
Mamám, ktoré sprevádzajú svoje
deti na ceste životom, aby sa s nimi
radovali, smiali, držali im palce, aby
s nimi prežívali všetky ich úspechy
i sklamania.
Mamám adoptívnym i náhradným.
Mamám – starým mamám, ktoré
svoju obetavosť, lásku a čas venujú
svojim vnúčatám.
Ale i mamám, na ktoré si už len
s úctou spomíname.
Aby tento výnimočný sviatok len tak
neuplynul bez povšimnutia, je dobré
nejako si ho spríjemniť. 13. mája 2012
sa v Podnikateľskom centre v našej obci
konala oslava Dňa matiek, ktorá sa začala
v poobedňajších hodinách príhovorom
pána starostu Ing. Ivana Slezáka. Po
jeho úvodných slovách prišiel na rad
milý kultúrny program plný básničiek
a pesničiek, ktorý si pripravili pre
mamičky naši predškoláci po vedením
svojich triednych pani učiteliek. Veľmi
príjemným ozvláštnením boli krásne
spevácke a hudobné vystúpenia detí zo
Základnej umeleckej školy v Malackách,
ktorých pripravovali p. Peter Krajčír a p.
Mgr. Oľga Ballayová. Záver kultúrneho
programu patril tradične folklóru.
Deti z DFS Štvrtčánek potešili srdcia
mamičiek veselým tancom a zvyšok dňa
už patril len mamám a starým mamám,
aby si mohli pri príjemnej hudbe a speve
bezstarostne poklebetiť.
Veríme, že mamičkám tento ich sviatok spríjemnil nielen veľmi pekný kultúrny program, ale i chutné občerstvenie
a kvetinový dar, za ktoré touto cestou
ďakujeme Kultúrnej a Sociálnej komisii
pri OZ v Plaveckom Štvrtku.
Mgr. Jana Báchorová
Deň narcisov
Liga proti rakovine zorganizovala už v poradí 16. ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorý sa konal v piatok 13. apríla 2012.
Naša materská škola sa tejto akcii ako spoluorganizátor venuje
dvanásty rok. Príspevok na zbierku je dobrovoľný. Zbierka sa vykonáva
za účelom získania prostriedkov na pomoc onkologickým pacientom
a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní
LPR, na podporu výskumných a klinických projektov.
Nakoľko je to verejne známa
akcia, bola veľmi dobre pripravená
a propagovaná, či už v médiách,
v obecnom rozhlase, alebo plagátmi
vyvesenými v obci. Ako každoročne, vždy sa obávame počasia. No
počasie akcii prialo.
Učiteľky materskej školy spolu
s deťmi vyšli do ulíc o 9,45 h.
Oslovovali okoloidúcich občanov,
ktorí veľmi ochotne prispievali
finančnými prostriedkami do
pokladničiek. Celá humanitárna
akcia bola deťom vopred učiteľkami
vysvetlená. Nedá mi spomenúť
na veľký záujem detí o nosenie
pokladničky a narcisov, preto sa deti
postupne striedali.
Naša základná škola s nami úspešne spolupracuje už siedmy rok.
Vďaka ochote a pochopeniu pre dobrú vec pani riaditeľke Mgr. Emílii
Czagaňovej, ktorá uvoľnila z vyučovania žiakov 9. ročníka, sa nám podarilo prekonať predchádzajúce ročníky a vyzbieraná suma bola doteraz
najvyššia. Žiaci základnej školy boli rozdelení do 2 skupín.
I. skupina: Iveta Štefanovičová, Lukáš Tyuska, Patrik Gombár.
II. skupina: Karin Krchňavá, Nikola Mifkovičová, Daniel Rigotti.
Mimoriadna vďaka patrí týmto žiakom, pretože veľmi aktívne oslovovali
okoloidúcich, prešli ochotne celú dedinu a pripínali kvietky narcisu
každému, kto prispel ľubovoľnou sumou na pomoc chorým.
Nakoniec mi dovoľte, aby som sa z celého srdca poďakovala všetkým
dobrým ľuďom v našej obci, ktorí prispeli do tejto verejnej zbierky
a podporili Ligu proti rakovine, ktorá všetky vyzbierané finančné
prostriedky použije na boj proti tejto zákernej chorobe. Samozrejme, že
nejde o lámanie rekordov, ale je potešiteľné, že Deň narcisov oslovuje
stále viac, ľudia mu veria a hlavne – overiteľne pomáha už mnoho
rokov!
Základná škola Plavecký Štvrtok:421,29 €
Materská škola Plavecký Štvrtok:260,00 €
Spolu: 681,29 €
Anna Kordošová
4
Spoločenská
kronika
NARODILI SA
v mesiacoch apríl – jún 2012
Ráchel Galbová
Patrik Krajčír
Jakub Smeja
Miroslava Židková
Patrik Šefčík
Róbert Malík
Stela Kainová
Rodičom a ich deťom želáme veľa
šťastia.
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch apríl – jún 2012
70 rokov
Ivan Lehotský
Ľudmila Scheerová
Anna Mifkovičová
Eva Chmelová
75 rokov
Jozef Chmela
Anton Blažek
Ján Danihel
80 rokov
Mária Babinská
85 rokov
Leopold Vísmek
91 rokov
Terézia Rudavská
Albína Caunerová
Jubilantom srdečne blahoželáme
a želáme veľa zdravia, spokojnosti a pohody.
ZOSOBÁŠILI SA
v mesiacoch marec – máj 2012
Michaela Olahová
a Peter Hamburg
Štvrtčan
Z histórie športu v našej obci – I. časť
Na stránkach ŠTVRTČANA som Vás v minulosti
informoval o vzniku a histórii Dobrovoľného hasičského
zboru Plavecký Štvrtok, ktorý v roku 2011 oslávil 120.
výročie vzniku – ako najstaršia organizácia v našej obci.
Druhou najstaršou organizáciou, doteraz jestvujúcou,
je športový klub, presnejšie futbalisti. Títo svojím priaznivcom – fanúšikom rok čo rok od jarných do jesenných
mesiacov poskytujú potešenie z futbalu. Trochu odľahčene by sa dalo povedať, že celé roky pútajú pozornosť
väčšiny našich občanov nedeľnými futbalovými zápasmi.
Zhrnúť históriu našich futbalistov do formy tohto
príspevku mi pomohla publikácia
„Z HISTÓRIE ŠPORTU“ v našej obci, ktorú na
základe rôznych poznámok, rozhovorov a najmä fotografií spracoval náš veľký futbalový nadšenec a dlhoročný
funkcionár JÁN KRAJČÍR – KÁJEK.
Tieto riadky patria všetkým občanom, no pochopiteľne najviac sa budú týkať priaznivcov futbalu.
Budem rád, keď sa na uverejnených fotografiách viacerí
nájdu, ale hlavne mladší a mladí si tam nájdu svojho
otca, strýka, deda, alebo ďalších príbuzných a známych v podobe z minulosti. Hlavne mladší občania sa
dozvedia, že futbal sa nehral vždy na dnešnom ihrisku,
ale i mnoho ďalších zaujímavostí z oblasti športu v obci.
V spomínanej publikácii p. Krajčír uvádza aj toto:
V uplynulých začiatkoch sa hral u nás futbal len na
ulici, voľnom priestranstve, alebo na lúkach len tak,
neorganizovane, pre zábavu mladých
chlapcov. V roku 1925 si RFK v Malackách vybral do dorasteneckého družstva tých najschopnejších. Z našej
dediny to boli: Ján Polák, Rudolf
Ort-Mertl, Pavol Štefek, František
Martinec, Vendelín Weismann
a trojica Albert, Ludevít a Fridrich
Piskovci.
Založenie vlastného futbalového klubu u nás sa datuje
od roku 1929, ale súťažne
ešte nehrali. Až v roku 1930
vznikol prvý športový spolok
s názvom ŠPORTOVÝ
KLUB. Zakladateľmi a prvými
funkcionármi boli: Ján VIGAŠ –
predseda, ktorý klub aj dotoval, Albert Pisk – tajomník,
Ján Telár – pokladník a ďalej Jozef Brichta a Berthold
Petržalka. Museli doručiť do Bratislavy prihlášku
s potvrdením, že počet hráčov odpovedá podmienkam
pre zaradenie do okresnej súťaže. Vo viacero okolitých
dedinách sa futbal súťažne už hral. Prvé zakúpené dresy
boli žlté so zelenými priečnymi pásmi (obr. 1), neskoršie
dresy červené s bielym pásom cez prsia a tmavomodré
trenírky (obr. 2).
Hralo sa na pasienku medzi dedinou a cigánskou
osadou na ľavo od cesty, presnejšie pri lese, kde bolo
neskoršie vybudované plynové stredisko „Predavačka“.
Ihrisko zaberalo časť dnešných BUDOV od domu pp.
Ščepána, Čecha, Barteka, Hollého a to od cesty smerom
k cigánskej osade.
Ihrisko nebolo oplotené, len bolo okolo neho postavené zábradlie a slúžilo ako opora pre divákov. Terén
ihriska bol prevažne trávnatý, len priestory 16-tiek boli
pieskové. Z piesku boli vyznačované aj „lajny“ na ihrisku,
ktorý sa ťažil vedľa ihriska pri lese (obr. 3). Akékoľvek
ďalšie vybavenie pre futbalistov, ale i divákov nebolo.
Kabíny tam neboli, hráči sa obliekali a dresy si aj doma
prali. Neskôr slúžila ako šatňa miestnosť na železničnej
stanici a v hostinci u Kadlíčka, odkiaľ na niektoré zápasy
odchádzali hráči v sprievode hudby. V prvých rokoch
chodili hráči do iných dedín vlakom, na bicykloch, ale aj
peši. V prvých rokoch po založení klubu hrali v našom
klube títo hráči: Polák Ján, Pisk Albert, Štefek
Pavol, Šimek Štefan, Mezeš František, Preisinger Viliam, Bartek Ján a Brichta Jozef,
štyria hráči z Dinburga (Suchohrad) a jeden
z Jakubova.
Prvé roky sa vďaka obetavosti funkcionárov futbalistom darilo, no od r. 1935
počiatočný elán upadal, až sa koncom 30.
rokov prestal futbal v obci hrať.
O činnosti futbalistov v ďalšom období
p. Krajčír píše:
Po obnovení činnosti v roku 1942 zakúpili predstavitelia Hlinkovej gardy v obci futbalistom nové dresy – boli čierne, len goliere
a manžety rukávov boli biele. Fanúšikovia
urobili zbierku, z ktorej p. Ivanišová zakúpila
bielu látku a ušila trenírky. Dedina znovu ožila
Janka Lehotská
a Werner Richter
Zuzana Havrilová
a Peter Ondrejka
Veronika Cabadajová
a Jozef Ort-Mertl
Andrea Leskovská
a Richard Rástočný
Mária Radová
a Jozef Sivák
Eva Kapitáňová
a Richard Sládek
Na spoločnej ceste životom
želáme veľa lásky a porozumenia.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
v mesiacoch máj – jún 2012
Kamila Matuščíková
Lambert Kovár
Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť.
EMa)
futbalom a futbalisti boli od roku 1943 zaradení do
okresnej súťaže. Klubovňa na ihrisku ešte stále nebola,
hráči sa prezliekali u p. Valoviča, neskôr v hostinci u p.
Kovačiča a p. Žofky Trutzovej, ktorá aj chodila na ihrisko
predávať párky a cukríky.
Futbalisti hrali na dobrej úrovni, o čom svedčí, že ich
pozývali na turnaje do okolitých dedín napr. do Zohoru,
Hochštetna, Uhorskej Vsi, Lozorna, kde sa vtedy hrával
futbal na veľmi dobrej úrovni. Na zápasy za súperom
cestovali gumákom s konským poťahom, tiež na bicykloch. V tomto období sa vo funkcii predsedu postupne
striedali Valovič Michal, Bartek Ján a Mikulič Jozef. Vo
Štvrtčan
5
výbore boli Kubiš Hoffer, František Zajíček, Krajčír
Pavol, Jurica Martin, Klas Alfonz, Ujhély Štefan
a Leskovský Ondrej.
Hráčov, ktorí hrali za náš klub vidieť na
fotografiách obr. 4, 5, 6, ale okrem nich hrávali
ešte aj títo: Ščasný František, Frühauf (Sološnica),
Ondriaš Michal, Krajčír Ján (Džán) Polakovič
František (cigán Škalár), Sloboda Jozef, Kohút
(Sološnica), traja hráči z Jakubova – Lím, Benca
a Fučík a tiež hrajúci tréner p. Diesner.
Koncom 40-tych rokov bol pravdu veľký
záujem o futbal a na zápasy chodil značný počet
fanúšikov. Spomínaní funkcionári takmer desať
rokov viedli futbalový klub k spokojnosti – čo
nebolo vždy jednoduché. V tomto období hralo
naše mužstvo I. b triedu a na väčšie vzdialenosti
(Holíč, Kopčany, Skalica a okolie Trnavy) bolo
treba cestovať vlakom, alebo nákladným autom
s upravenými bočnicami a sedadlami. Podmienkou hrať v tejto vyššej súťaži bolo mať v súťaži
aj dorastenecké družstvo (obr. 7). To už začala
náročnejšia systematická práca okolo futbalistov,
pričom najviac starostí mal výbor so zabezpečovaním finančných prostriedkov aspoň na cestovné.
Tieto sa dali získať jedine usporiadaním tanečných
zábav, najčastejšie v hostinci u Kadlíčka. Tancovalo sa na drevenej dlážke poskladanej z blokov
dosiek, zapadajúcich do seba. Strechou v prípade
potreby bola celtová plachta od miestnych hasičov.
Stoly s lavicami boli vhodne doplnené ohradou
z olšových haluzí. V zimnom období sa zábavy
konali v hostinci u Kovačiča, kde bola väčšia sála.
Začiatkom 50-tych rokov sme hrali opäť
okresný prebor a istý čas trénoval naše mužstvo
František Trutz, ktorý hrával aj za nás.
Riadky uvedené v publikácii, by som rád doplnil o skutočnosti z obdobia po 2. svetovej vojne od
roku 1945, kedy sa futbalu v dedine darilo. Naše
mužstvo bolo takmer pravidelne pozývané na futbalové turnaje do okolitých dedín, alebo na zápasy
pri rôznych dedinských príležitostiach. Z iniciatívy
fanúšikov sa na domácom ihrisku – medzi majstrovskými zápasmi – odohrávali futbalové zápasy
v rámci dediny, napr. zápas regrútov proti kriplom
(odvedení proti neodvedeným), ďalej horňané
proti dolňanom, tlstí proti chudým a podobné
výbery. Vždy sa do toho zapojila miestna kapela,
nechýbalo sudové pivo a dobrá nálada bola vždy.
S futbalom to malo spoločné len to, že sa hralo na
ihrisku a s futbalovou loptou. Výkony futbalistov boli sprevádzané veselým napodobňovaním
futbalu. Vždy bola spokojnosť divákov a získali sa
aj nejaké, tak potrebné korunky. Takéto zápasy
mávali spoločné označenie: heče – peče.
V roku 1952 bol náš športový klub SOKOL
premenovaný na BANÍK v rámci celoštátneho
zavedenia Dobrovoľných športových organizácií
(DŠO). Tým, že začiatkom 50-tych rokov začal
v našej obci svoju činnosť podnik NAFTA, zobral
pod záštitu aj našich futbalistov v rámci DŠO
BANÍK. Týmto počinom sa neporovnateľne zlepšili podmienky pre rozvoj a ďalšiu činnosť športu
v našej obci. Československé naftové doly, n. p.
(skrátene NAFTA) malo vedenie a dielne na kraji
dediny pri cigánskej osade, všestranne podporovala činnosť futbalového klubu a hneď aj poskytla
miestnosť – kabínu pre futbalistov. Do futbalového mužstva prešli futbalisti pracujúci u Nafty,
prešli najúspešnejší dorastenci, čím sa káder mužstva podstatne rozšíril a postupne sa zvyšovala
výkonnosť mužstva, čo potvrdzuje aj skutočnosť,
že o najlepších mali záujem aj bratislavskí ligisti
z ŠK A ČH. Vtedy prestúpil len Štefan Kráľ, začal
ako študent v Slávii, potom hral v ČH a napokon
dlhé roky za ŠK Bratislava.
Futbalisti nastupovali na zápasy v „baníckych“ dresoch červeno-čiernych s odznakom
DŠO BANÍK (obr. 8,9). Okrem vyfotografovaných hrávali v tom čase aj bratia Filovci, Martin
Drahoš, Bartek Ján, Zajíček Vojtech, Novotný
Emil, Zemanovci Karol a Ján, Moravčík Ján
a Cauner František. V roku 1952 sa s viditeľnou
pomocou Nafty začal budovať nový futbalový štadión pod lesom smerom na Kamenný
mlyn. Dokončený bol v roku 1955 a v tej dobe
patril medzi najkrajšie v Západoslovenskom
kraji. Okrem futbalového a volejbalového
ihriska tu bola antuková bežecká dráha (obr.
10) a priestory pre ľahkoatletické disciplíny.
V murovanej stavbe dolu boli šatne, kúpeľne,
sklad, bufet, miestnosť pre rozhodcov a hore
tribúna na sedenie pre divákov. Okolo bežeckej
dráhy bol upravený zvýšený terén pre divákov.
Do prác na budovaní štadióna sa počas troch
rokov zapojilo veľa, najmä mladších občanov.
Odpracovali celkom 47 940 brigádnických
hodín. Veľké zásluhy na vybudovaní štadióna
malo vedenie Nafty. Pomáhalo materiálne,
finančne a prevádzanými prácami. Viacerí futbaloví priaznivci z dediny veľmi aktívne pomáhali
na budovaní štadióna, no najviac a s najväčším
záujmom stál na čele p. Martin Jurica, ktorý bol
dušou stavby, venoval jej všetok voľný čas. Treba
tiež spomenúť nepostrádateľnú prácu a pomoc
Jozefa Brichtu, hlavne ako dozorcu väčšiny prác.
Pochopiteľne bolo ešte veľa obetavých občanov,
čo mali značný podiel na vybudovaní nového
štadióna. Slávnostné otvorenie nového štadióna
sa uskutočnilo pri futbalovom stretnutí Plavecký
Štvrtok – Malacky v roku 1955.
Toľko z I. časti z histórie športu v našej obci
po vybudovanie nového futbalového štadióna,
teda roky 1929 – 1955. V ďalšej časti spomeniem činnosť futbalistov v ďalšom období a tiež
činnosť oddielu stolného tenisu, šachu a ďalšie
zaujímavosti.
Vojtech Zajíček
kronikár
Štvrtčan
6
Lepšie dedičstvo nemáme ...
Na budúci rok 2013 budú u nás celonárodné
oslavy z príležitosti 1150. výročia príchodu
svätých Cyrila a Metoda na naše územie medzi
našich predkov (863 – 2013). Tak cirkev ako aj
štát pripravujú rôzne akcie a podujatia k tomuto
jubileu.
Každý rok si však týchto svätcov pripomíname
vždy 5. júla. Od roku 1993 sa stal 5. júl aj štátnym
sviatkom Slovenskej republiky. Blahodarné
účinkovanie svätých bratov zanechalo v našom
národe také vzácne takmer neoceniteľné dedičstvo, ktorého obsah sa dostal aj do preambuly
základného zákona nášho štátu – Ústavy SR, kde
sa hovorí: „ My národ slovenský, pamätajúc na
politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov
a stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie
a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilo – metodského
duchovného dedičstva a historického odkazu
Veľkej Moravy...“
V našich kostoloch sa vždy 5. júla spieva
krásna pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka
č. 432 „ Oslavujme hviezdy jasné Cyrila a Metoda
– tieto z hora svetla jasné slovenského národa. ...“.
Veriaci pri tejto piesni preciťujú úprimnú vďaku
a úctu voči týmto naším duchovným otcom,
ktorých blahoslavených pápež Jána Pavol II.
31.XII.1980 vyhlásil aj za spolupatrónov Európy.
Žalmista nám pripomína: „ Chváliť nám treba
slávnych mužov našich otcov ...“ A kňazský breviár
o nich hovorí: „Títo ľudia vynikali cnosťou a zvestovali národom sväté slová... pre svoju zbehlosť
zostavovali písmo a písali ním a prednášali básne“
(zväzok III. str. 165 – 166). Nám si treba uvedomiť, že ak niekedy niekto zviditeľnil náš národ
a našich predkov, boli to práve oni. Veď slovienská
reč, reč našich predkov ich zásluhou bola pápežom Hadriánom II. začiatkom roka 868 v Bazilike
Santa Mária Maggiore v Ríme písomne potvrdená
ako štvrtá liturgická reč v celej univerzálnej cirkvi
(dovtedy sa ako liturgická reč mohla užívať
iba latinčina, gréčtina a hebrejčina). Žiaden národ
a žiadna reč neboli v tom období takto zviditeľnené. Dnes, keď máme bohoslužbu v národných
jazykoch, sa to až tak nevníma, ale v tom čase
boli ako liturgické povolené len spomínané tri.
A staroslovienčina bola štvrtá. Bola to úžasná
vec – veď v živote sv. Cyrila sa až na siedmych
miestach píše, že vo večnom meste sa spievali
chválospevy a konala liturgia po sloviensky. Až
Druhý vatikánsky koncil (1962 – 1965) povolil
slúžiť rímsku liturgiu vo všetkých jazykoch sveta
s tým, že preklady do národných jazykov musia
byť bezpodmienečne schválené a odobrené
cirkevnou vrchnosťou ( Konštitúcia Sacrosanctum
Concilium č. 36).
Bohužiaľ tieto skutočnosti si asi dostatočne
ani neuvedomujeme. Hoci aj za minulého režimu
v čase totality sa mohli spomínať (aj sa spomínali) zásluhy svätých bratov ale najmä v tej
oblasti jazykovedy, práva a kultúry. Hovorilo sa
o zásluhách Konštantína – Cyrila a Metoda, ale to,
že ide o svätých Cyrila a Metoda sa už nepropagovalo. Spomínalo sa , že solúnski bratia zostavili
slovienské písmo – hlaholiku, že máme od nich
prvú písomnú právnickú zbierku – Zakon sudnyj
ljudem – súdny zákonník pre ľud, že nám zostavili
prvú ústavu tzv. Nomokanon (zákony svetského
a cirkevného práva). Už menej sa hovorilo, že to
boli vynikajúci svätci, ktorí preložili do reči nášho
ľudu Sväté písmo, žalmy a liturgické knihy. Že
to boli duchovní otcovia našej viery a liturgie –
vierozvestovia. Že učili našich predkov k úprimnej
láske voči Bohu, cirkvi, svätému otcovi – pápežovi, že odbúravali pohanské modly a sprítomňovali im Otca , Syna a Ducha svätého a k tomu
prispôsobovali aj morálku našich predkov.
Takéto dedičstvo predsa nie je možné
ignorovať. Každé dobré dedičstvo, je pokladom
národa. A o tomto dedičstve, ktoré nám zanechali
svätí bratia Cyril a Metod, nikto nikdy nemohol,
nemôže a ani v budúcnosti nebude môcť tvrdiť, že
to bolo zlé dedičstvo. Práve naopak. Vďační národ
si takéto dedičstvo chráni ako oko v hlave a nielen
chráni, ale ho aj zveľaďuje a rozvíja a nedovolí
a nedopustí, aby bolo znevažované, ponižované
a podceňované. Bohužiaľ u nás sa niekedy toto
vzácne dedičstvo dostatočne nedoceňovalo.
Možno sa to deje aj teraz.
Mnohí nežičlivci – mnohí svetoobčania
a liberáli sa snažia k nám infiltrovať rôzne vplyvy
liberalizmu a neopohanstva a inej morálky, čo
nemá nič spoločné s Cyrilo – Metodskou tradíciou nášho ľudu.
Nech nás Boh ochraňuje, ak by sme si toto
dedičstvo nevážili a to by už bola tragédia celého
nášho národa, ak by sa to, čo sa nepodarilo
ateistickej propagande – zabudnúť a znehodnotiť
Cyrilo – Metodské dedičstvo, podarilo našej generácii. Žiaľ isté obavy sú opodstatnené. Dúfajme, že
aj budúcoročné slávnosti 1150. výročia príchodu
svätých bratov na naše územie tomu zabránia. Je
hrozné, čo i len pomyslieť, že naša generácia by
mala byť hrobárom týchto hodnôt.
Boh nás určite vyslyší, keď budeme úprimne
volať:
„ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane ! “.
J. Krajči
Návšteva knižnice
Hovorí sa, že kniha je najlepší priateľ človeka – neprotirečí, je tichý, spoľahlivý a navyše ,je tu
stále pre nás. Avšak dnes v počítačovom a virtuálnom svete kedy sa stávame priamymi účastníkmi deja, vstupujeme 3 –D efektom do prostredia krajiny, môžeme ho meniť, rozhodovať
o osudoch hlavných hrdinov a pritom nerozvíjať fantáziu a obrazotvornosť.
Knihy sa týmto stávajú neatraktívnym artiklom, ktorý treba s námahou čítať, chápať ich
ideu a v neposlednom rade porozumieť slovným prirovnaniam, zvratom.
S odstupom času si však uvedomujeme, aké nedozierne následky nesie tento počítačový
fenomén. Zlyháva medziľudská komunikácia, vyjadrovanie, používanie slovných druhov.
Deťom chýba fantázia, schopnosť vyjaviť si svoju predstavu, empatia k hlavným hrdinom,
prežívanie ich osudu. Preto je dôležité odbúravať sedenie pri počítačoch, mobiloch a znovu sa
vrátiť a oživiť zážitky z čítania.
V našej materskej škole má kniha nezastupiteľné miesto vo výchovno – edukačnom
procese. Je súčasťou práce učiteľky počas celého dňa. Pomáha jej ako výchovný prvok, rozvíja
rozumový, duchovný potenciál detí. Práca s knihou je zapracovaná do učebných osnov, deti
majú k nim prístup a kedykoľvek s nimi manipulovať. Jednou z úloh zapracovaných do učebných osnov je návšteva obecnej knižnice.
Exkurziu sme absolvovali dňa 29.02.2012 v dopoludňajších hodinách. Chceli sme
posilniť u detí vzťah ku knihe tak, aby sa z nich v budúcnosti stali vášniví čitatelia. V knižnici nás privítala slečna Janka Gazdová, ktorá vedie a spravuje OK. Po
príhovore, kto chodí do knižnice a čo najradšej číta, nás previedla a umožnila deťom vybrať si knihu, ktorá sa im páči. Presunuli sme sa do vedľajšej miestnosti,
kde si deti posadali na mäkké vankúšiky a vypočuli si rozprávku o hračkách v podaní Janky. Svoje zážitky následne vyjadrili kreslením a rozprávaním. Veľkým
prekvapením bola Alžbetka Gálisová, ktorá samostatne prerozprávala celú rozprávku O Snehulienke s použitím slovných spojení z originálu. Sladká odmena od
pani vedúcej zavŕšila krásne dopoludnie plné rozprávok a prinesie snáď aj ovocie v podobe budúcich čitateľov.
Touto cestou sa chceme poďakovať pani vedúcej OK – Janke Gazdovej za spoluprácu, ktorou nám umožnila prežiť deň ako v rozprávke.
Ďakujeme – deti a učiteľky MŠ Plavecký Štvrtok
Dagmar Gombárová – učiteľka MŠ
Čo nové v škole
Exkurzia
Žiaci 7. a 8. triedy Základnej školy v Plaveckom
Štvrtku sa 26. apríla 2012 zúčastnili v rámci
predmetu občianska náuka exkurzie do Bratislavy.
Hlavným cieľom bola Národná rada Slovenskej
republiky. Okrem nej žiaci navštívili aj Slovenské
národné múzeum a Múzeum polície.
Cestou na hradný kopec sa zastavili pri Grassalkovičovom paláci, kde si pozreli stráž. Potom
zamierili na nádvorie hradu, odkiaľ sa pokochali
Štvrtčan
mája 2012 zúčastnili okresného kola v atletike na
ZŠ Záhorácka v Malackách. Reprezentovali školu
v disciplínach: beh na 60 m, skok do diaľky, skok
do výšky a hod kriketovou loptičkou. Počínali si
dobre a svojimi výkonmi nezaostávali za ostatnými zúčastnenými žiakmi, o čom svedčia výkony
a celkové umiestnenie.
Erik Biháry:
beh na 60 m, 6. miesto,
skok do diaľky, 12. miesto
Tatiana Biháryová: beh na 60 m, 8. miesto.
Bohuslav Olah:
skok do výšky 5. miesto
hod kriketovou loptičkou 13.
miesto
7
Medzinárodný deň detí
Pri príležitosti MDD sme pre žiakov pripravili
niekoľko podujatí.
Muzikál
Základná škola v spolupráci s OZ Deti humanity
pripravili 6. júna pre žiakov, ktorí sa zapojili do
súťaže v tvorivosti – vlastnej tvorbe, odmenu.
Navštívili divadlo Nová scéna v Bratislave
a pozreli si muzikál, baladu o zlodejovi koní,
Cigáni idú do neba. Krásne piesne a temperamentné tance zodvihli publikum zo sedadiel
a divadlom sa niesol neutíchajúci potlesk. Účinkujúci museli zaradiť aj „prídavok“. Pre žiakov to
bol nezabudnuteľný zážitok.
Výchovný koncert
V apríli sme uskutočnil pre žiakov výchovný
koncert zložený z repertoáru švédskej skupiny
výhľadom na mesto a spoločne sa vyfotografovali pri soche Svätopluka. V NR SR už ich čakal
sprievodca. Zážitkom pre žiakov bola kontrola
na detektore kovov. Až po nej mohli pokračovať
v prehliadke priestorov. Vo vestibule si pozreli
štátne symboly a vypočuli si výklad o vzniku
národnej rady. Pred vstupom do rokovacej sály
upútalo žiakov sedem veľkých obrazov od Albína
Brunovského, ktoré sú namaľované na dreve.
Najväčšiu radosť mali žiaci z toho, keď si mohli
vyskúšať rečnícky pult a posadiť sa na miesta
predstaviteľov našej vlády. Sprievodca im ochotne
odpovedal na ich zvedavé otázky. Stihli si pozrieť
aj prírodopisnú expozíciu v Slovenskom národnom múzeu a na záver zrekonštruované Múzeum
polície. Program exkurzie bol bohatý a náročný.
Unavení, ale obohatení o nové informácie a zaujímavé zábery sa vrátili vlakom domov.
Okresné kolo v atletike
Žiaci II. stupňa Erik Biháry, VIII. tr., Tatiana
Biháryová, VIII. tr. a Bohuslav Olah, VI. tr. sa 18.
ABBA, ktorá bola populárna v 80.-tych rokoch
minulého storočia a Michaela Jacksona. Ich
nezabudnuteľné piesne pozná aj najmladšia generácia, pretože sa stále ozývajú z éteru. Zaujímavé
bolo aj sprievodné slovo, ktoré žiakom priblížilo
známe hity.
nn Vystúpenie sokoliarov, ktoré sa uskutočnilo
vonku v areáli školy. Žiaci mali možnosť
vidieť zblízka dravé vtáky, ktoré žijú u nás,
ale aj na iných kontinentoch a bežne ich
nevídajú: orol skalný, výr, sokol, viac druhov
sovičiek a ďalšie. Zaujala ich možnosť dravcov pohladkať a vyfotografovať sa s nimi.
Výklad bol veľmi zaujímavý a veľa sa dozvedeli o vtákoch, ktoré ešte dnes využívajú
v niektorých krajinách na lov zveri.
nn Prvý stupeň mal výchovný koncert
s názvom Cirkus Muzikus. Prišiel cirkus,
zvieratká odišli do televízie a bolo ich treba
nahradiť. Hlavnou myšlienkou bolo ako
utvoriť anakondu. Nechýbali zvieratká,
ktoré predstavovali deti, Šašo a hudobníci.
Tí predstavili hudobné nástroje akordeón,
saxofón, flautu, klarinet. Z detí sa stávali
účinkujúci, spievali, tancovali, aktívne sa
zapájali do programu. Predstavenie bolo
milé, veku primerané.
nn Druhý stupeň mal športové súťaže – turnaj
vo futbale, florbale a stolnom tenise. Žiaci
aktívne športovali a snažili sa, ako naši
hokejisti na majstrovstvách sveta. Všetci
mali radosť z pohybu a z toho, že sa nemuseli učiť.
Emília Czagaňová
8
Štvrtčan
Oslavy 1. mája v našej MŠ
VÍTANIE JARI
V pondelok 30. 04. 2012 sme si v našej MŠ priblížili tradície 1. mája. Malým príhovorom k deťom
aj k pani učiteľkám sme si pripomenuli a deťom
priblížili dôležitosť tohto pekného sviatku, ktorý
sa oslavuje v tomto ročnom období. Nechceme,
aby ho deti vnímali len ako deň voľna, ktorý síce
a pevne veríme prežijú pri spoločnej prechádzke
so svojimi rodičmi, pri kolotočoch v Malackom
zámockom parku, ale aj ako odkaz našich prastarých rodičov, ktorí bojovali za osem hodinový
pracovný čas, za lepšie sociálne, zdravotné
podmienky, za dovolenku a tiež aj za volebné
právo žien. Tiež nám veľmi záleží na tom ,aby
deti vedeli, že mesiac máj je mesiacom lásky,
mesiacom keď sa všetko živé prebúdza, rodí, zelenie. Máj – strom, ktorý stavali mládenci svojim dievka, sme
si vyzdobili aj my deti MŠ spolu s pani učiteľkami, aby nás chránil pred všetkými chorobami. Strom sme si
vyzdobili stuhami, veselo a spoločne sme si zaspievali, zatancovali.
Pekne pripraveným programom prispeli deti III. triedy spolu s pani učiteľkami k nezabudnuteľnému
kultúrnemu zážitku. Už teraz sa tešíme o rok na zdobenie našej máje.
Dúfame, že aspoň troškou prispejeme k priblíženiu a udržiavaniu kultúrnych tradícií v našej obci
a v našej MŠ.
Morena, Morena...
Jedno z najkrajších ročných období je tu – jar
k nám konečne zavítala po tuhej a dlhej zime. Už
ako si sadla na trón a prevzala žezlo, vyslala k nám
teplé slnečné lúče, ktoré zohriali telo a prebudili
myseľ.
S vôňou začínajúceho sa života prináša jar
i bohatú studnicu ľudových zvykov a tradícií. Toto
obdobie zvykoslovných prejavov sa začína nedeľou
pred Veľkou nocou – Smutnou a Kvetnou nedeľou.
K veľkonočným obradom a obyčajom sa viaže
aj symbolické vyháňanie zimy. Zimu predstavovala slamená alebo handrová bábka oblečená do
ženských šiat. Pomenovaná bola rôzne podľa danej
lokality a regiónu ako MORENA, SMRŤ, KYSELICA, MURENA.
Alena Haringová uč. MŠ Plavecký Štvrtok
O Kozliatkach
Tak, ako už býva zvykom, aj tento mesiac sme
deťom dňa 22.03.2012 spríjemnili dopoludňajšiu,
edukačnú činnosť divadlom o Kozliatkach v podaní
pána Zeteka. Očakávania detí boli veľmi veľké.
No rozprávku deti tak dobre poznajú, že sme
mali obavy, či ich vôbec zaujme. Veľké a zároveň
príjemné bolo bábkové divadlo o Kozliatkach.
Mravné, etické, pedagogické, vtipné, veselé bolo
podanie rozprávky o Kozliatkach.
Detský smiech, radosť, iskra v oku, ale aj strach
a plač z vlka umocňovali dej bábkového divadla
o Kozliatkach.
Celá rozprávka bola dofarbená peknými piesňami k téme. Samotnú, skvelú atmosféru spríjemnili
herci, bábky, kulisy.
Také pekné, žartovné, ale aj poučné bábkové divadlo spríjemnilo, potešilo detské dopoludnie v našej
MŠ. Veľmi pútavou formou priblížilo deťom rozprávku o Kozliatkach.
Alena Haringová
učiteľka MŠ
Veselé zúbky
Dňa 23.03. 2012 sa naša MŠ zapojila do projektu „Veselé zúbky.“ Preto sme tento deň nazvali
„Deň veselých zúbkov“.
Navštívil nás doktor Králiček, ktorý nám prostredníctvom DVD nahrávky
priblížil Zúbkové kráľovstvo. Tak sme sa všetci ponorili do rozprávky
o zúbkoch. Doktor Králiček, všetkým deťom vysvetlil, čo je ďasno, zubná
korunka, sklovina, čeľusť aj sánka. Porozprával nám ako a kedy deťom
začínajú rásť prvé mliečne zúbky. Volajú sa rezáky, očné zúbky, stoličky.
Zúbkové kráľovstvo napadli bacily, častým jedením sladkostí, pitím sladkých nápojov začali kaziť, vŕtať ako červíky do zúbkov. Do útoku prišlo
celé vojsko ovocia, zeleniny, mlieka, ale hlavne zubná kefka so zubnou
pastou s obsahom fluóru, ktorý chráni a čistí zuby. Všetky bacily sa pobrali
na útek. V Zúbkovom kráľovstve sme si mohli pozrieť, ako sa správne
čistia zuby. Tiež treba očistiť aj jazyk, aby sme mali svieži dych. Zúbky
si treba čistiť 2 x denne správnou technikou čistenia. Preto po dopozeraní rozprávky o Zúbkovom kráľovstve si všetky deti našej MŠ precvičili
správnu techniku čistenia zúbkov. Samozrejme, každé dieťa dostalo od
doktora Králička knižku. Samostatne, alebo s  pomocou pani učiteliek si
deti nakreslili doktora Králička. Obrázky sme poslali na adresu projektu.
Pre tvoje – naše žiarivo čisté zúbky, deti a učiteľky MŠ Plavecký Štvrtok
Alena Haringová
učiteľka MŠ
Na znak končiacej sa zimy a očakávania
príchodu jari sa bába podpálila a pustila do vody.
Tento obrad rozšírený nielen na území Slovenska,
sa zachoval ešte z predkresťanských čias.
Bola by preto veľká škoda, keby tento starobylý
zvyk nepoznali súčasné i budúce generácie, keď sa
dokázal zachovať podnes.
Uctievanie a tradovanie kultúrneho bohatstva
má vo svojom edukačnom zámere i naša škola.
Každoročne si pripomíname a oslavujeme spolu
s deťmi vyháňanie zimy a topenie Moreny. Nebolo
tomu inak ani tento rok. V utorok 27.03.2012 sme
sa v dopoludňajších hodinách vybrali za sprievodu
rapkáčov, hrkálok na Pieskovňu. Ako prvá išla veľká
bába Moreny. Pani uč. Gombárová oboznámila
deti s ľudovým zvykom a potom sme sa rozlúčili so
zimou pustením papierových bábok. Následne sme
privítali jar piesňami, básničkami a jarnými hrami.
Nechýbala ani sladká odmena a malinovky. Slnečné
dopoludnie utieklo ako voda a my sme sa vracali do
školy plní zážitkov, ale i nových poznatkov, ktorými
si pripomíname dlhoročné tradície našich predkov.
Dagmar Gombárová
učiteľka MŠ
Kreslím, kreslím, maľujem
Je názov výtvarnej súťaže pre deti materských
škôl, ktorú realizovala elokovaná Materská škola
v Malackách. Našu materskú školu reprezentovali
dievčatá III. triedy Kristína Sabová a Viktória
Krajčovičová. Zo súťaže si priniesli krásny diplom
a darček vo forme výtvarných pomôcok.
Štvrtčan
Marec, mesiac knihy
Noc s Andersenom 2012
Ako aj minulý rok, tak aj tento marec prišli našu knižnicu
navštíviť naši najmenší, naša nádej, že knihy hádam neupadnú
do zabudnutia. Pani učiteľky zo škôlky priviedli do knižnice húf
rozjarených detí. Tie si najprv popozerali rozprávkové knihy,
potom sme si povedali pár slov o knižnici, čo to vlastne je a ako
funguje. Prešli sme do provizórnej čitárne, kde sme si prečítali
rozprávku a viedli kratučkú diskusiu. Deti si potom pozerali
ďalej knihy, niektoré kreslili, občerstvili sa keksíkom a džúsom.
Na spiatočnú cestu si každý zobral cukrík a pevne verím, že aj
chuť bližšie sa zoznámiť s knihami. Ale milí rodičia pozor, je
to na Vás, ak ich Vy k čítaniu nepovediete, tak si k nemu vzťah
nevytvoria!
*Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým tým,
ktorí doteraz prispeli do knižnice či už darovaním kníh, alebo
rôznym inventárom (pohovka, záclony, taburetky). Ďakujeme!
S veľkou radosťou sme sa pustili už v januári
do príprav Noci s Andersenom. Tento rok
sme sa do tejto akcie zapojili už v predpísanom termíne 30.3.2012 aj s ostanými 192
knižnicami na Slovensku a stovkami knižníc
po celej Európe. Nášho „Andersena“ sa
tento rok zúčastnilo 48 detí vo veku 4 -12
rokov. Malí spáči prišli na šiestu hodinu do
knižnice, porozkladali si spacáky, rozdelili sa
do skupín (každú skupinu viedla rozprávková postava). Po zadelení si deti písali na
stužky želania a mená, tie sa potom vešali
na rozprávkovník (vŕbu – bohužiaľ nám už
asi skoro uschla), čítali príbeh a robili na
rôznych úlohách s textom a obrázkami. Po
tejto literárnej časti prišla si s nami zacvičiť
Zumba inštruktorka Zdenka, chlapci sa
trochu hanbili, ale dievčatá sa vykrúcali
jedna radosť. Príjemne vyčerpaní sme zasadli
k večeri, po ktorej nasledovali rôzne rozprávkové súťaže: Popoluška – triedenie strukovín,
Kocúr v čižmách – deti museli prejsť po
lane v obrovských topánkach, Snehulienka
– lovenie otráveného jabĺčka, Tri prasiatka –
stavanie bunkra, Malá morská víla- behanie
so zviazanými nohami a mnohé ďalšie. Keď
už všetky skupinky pochodili po všetkých
stanovištiach, začala sa nočná diskotéka, na
ktorej nesmel chýbať stoličkový tanec, preťahovanie lanom a tanec popod tyč. Keďže
sme deckám nedali žiadnu šancu na oddych,
tak boli pomerne skoro (oproti minulému
ročníku) unavené a o druhej v noci sme už
všetci spali. Po raňajkách sme vyhodnotili
literárnu súťaž, v ktorej nocľažníci vyhrali
krásne nové knihy. Medzi 8 – 9 h si rodičia
vyzdvihli svoje ratolesti, každý dostal pri
odchode balíček sladkostí. Nám sa pomerne
rýchlo podarilo upratať všetko a ísť sa domov
normálne vyspať J 
Touto cestou sa chcem poďakovať
v prvom rade Darinke Ort-Šnepovej, ktorá
mi veľmi pomohla s prípravou celej akcie,
samozrejme aj mojim ostatným rozprávkovým pomocníkom, ktorí tu dobrovoľne a bez
nároku na hocijakú odmenu strávili svoj
voľný čas, Kultúrnej komisii pri Obecnom
zastupiteľstve za finančný príspevok na
Knižnica
Zážitkové čítanie
Trochu sme kvôli mojej časovej tiesni „pozabudli“ na zážitkové
čítania. Ale konečne sa nám podarilo aspoň jedno v apríli. Staršie deti mali pripravenú tému Indiáni – vyrábali sme „knihy“
o prériových
a juhoamerických
indiánoch, čelenky
s pierkami a lapače
zlých snov. Menšie
deti pod vedením
Janky Bachorovej
si zase vyrábali
náhrdelníky
z korálok a rôznofarebných cestovín,
rozprávali si o tom,
že nielen drahé a nové hračky majú hodnotu.
Posledné zážitkové čítanie pred letom bude 23.6.2012
o 15:30 ,priveďte deti prosím včas, nie do knižnice, ale do sály
v KD.
Knižnica
Zmena otváracích hodín v obecnej knižnici od júna
Pondelok: 15,00 h – 17,00 h
Streda: 16,30 h – 18,30 h
Zumba heeee,
zumba haaaa !
Fenoménu ZUMBA prepadlo
už množstvo ľudí a myslím si, že
konečne ani naša dedina nie je
už výnimkou! Zumba kombinuje
prvky aerobiku a latinsko – amerických tancov. Využíva základné
kroky tanečných štýlov ako Salsa,
Reggaeton, Merengue, Flamenco,
Hip-hop, Chacha, Samba, Calypso,
Cumbie a ďalších. „Zumba má v sebe
určitý neopísateľný druh energie,
ktorý vás nabije pozitívnou náladou
a myslením.“
Nezáleží na veku, pohlaví, na
kondícii, ani na vašich tanečných
schopnostiach, toto cvičenie zvládnu
všetci – mladí, starší, chudí, bacuľatí.
Najdôležitejšia je radosť z pohybu.
Zumbu si proste obľúbite na prvý
pohľad, je úžasná pre myseľ, telo
i dušu. (A spálite počas jednej hodiny
až do 1000 kcal – podľa toho s akým
nasadením cvičíte J )
Nám a kočkám z Lábu sa venuje
inštruktorka Zdenka Bothová,
z Vysokej pri Morave, ktorá napriek
svojmu nízkemu veku vedie úžasné
hodiny. Vždy sa teším na super cho-
9
nákup výhier do súťaže, pekárni Gama za
výborné pagáčiky, CK Tar-Tour za finančný
príspevok, rodičom za koláčiky a hračky,
ktoré pre decká priniesli, vydavateľstvu Slovart za knižný dar a proste všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na ďalšom
úspešnom ročníku medzinárodnej akcie Noc
s Andersenom.
Napadá ma teraz len jediná otázka, na
ktorú som si zatiaľ nepremyslela odpoveď,
a to je, či aj budúci rok budeme túto akciu
organizovať... Ide len o to, že sme pozorovali
na deťoch ich nezáujem o knihy a literatúru,
dokonca sme mali aj prípad, keď chalanisko
povedal, že neho čítať nebaví, že on tie
aktivity robiť nebude. No mala som sto chutí
ho pobaliť a poslať domov... Čiže, máme sa
namáhať, vymýšľať, zabezpečovať, míňať
svoj drahocenný voľný čas pre decká, ktoré
nemajú ku knihám vzťah, len preto, aby
deti vypadli na noc z domu, boli bez dozoru
rodičov a brali to ako úžasný úlet, kedy si
môžu robiť čo chcú a aby mali rodičia trochu
kľud? Na toto sa robia predsa detské tábory.
Nehovorím, že všetky deti boli také, ale
polovica určite, bohužiaľ... Takže, necháme
sa prekvapiť, uvidím ako decká budú chodiť
do knižnice aj mimo takýchto akcií a potom
sa asi rozhodnem...
Knižnica
reografie, ktoré si pre nás pripravuje
a nejedna z nás je sklamaná, ak
zumba náhodou odpadne. Zdenka
prijala naše pozvanie a prišla si zacvičiť aj s deckami na akcii Noc s Andersenom, pre ktoré mala pripravené
špeciálne choreografie.
Každý z nás žije život plný
starostí z práce, školy, rodiny,
zdravia. A myslím si, že je veľmi
dôležité, aby človek občas úplne
vypol a nerozmýšľal nad ničím, aby
sa mu proste trošku prečistila hlava.
A práve pohyb je tou správnou voľbou, uvoľňujú sa pri ňom endorf íny
a odplavujú sa stresové hormóny.
Preto vrelo odporúčam každému,
kto chce urobiť niečo nielen pre
svoju kondičku, ale aj pre vyčistenie
mysle, aby si prišiel s nami
niekedy zazumbovať, určite
neoľutuje J.
Myslím si, že investícia do
vlastného zdravia je nenávratná
a nehovorte mi, že sa raz do týždňa
nenájdu 1,7 – 2 €, ktoré si môžete
dovoliť na seba minúť. Keď si idete
kúpiť napr. cigarety alebo „hodnotný“
bulvárny plátok, tak nad cenou ani
nerozmýšľate...
Zumba po prázdninách začína
znova od septembra v telocvični
základnej školy.
Jana
Zumbujeme takto:
Pondelok a streda: Láb – telocvičňa
ZŠ : 19:00 – 20:00
Utorok: Plavecký Štvrtok – telocvičňa ZŠ: 19:00 – 20:00
Vstupné : dospelý 2 €, deti 1 €,
permanentka na 5 vstupov 8,5 € na
10 vstupov 17 €
10
Štvrtčan
Dominik – tanečný talent
Spomínam si veľmi dobre na osudnú decembrovú súťaž v Karlovej Novej Vsi, kde som bol s kolegom pozvaný do
rozhodcovského zboru. Hodnotil som súťaž detí a juniorov a na parkete ma v oboch rozličných kategóriách veľmi zaujal
malý, snedý a energiou prekypujúci tanečník, ktorý jednu kategóriu tancoval s ešte dosť málo vytancovanou partnerkou
a druhú zase s partnerkou takmer o hlavu vyššou od neho. Samozrejme, že aj to boli dôvody, prečo sa neumiestnil medzi
tými úplne najlepšími. Prišlo mi ľúto, že tak talentovaný a na parkete vynikajúco vyzerajúci tanečník nemá v takomto
zložení možnosť vyhrávať súťaže, hoci na to má plné predpoklady. V našom klube – SUN DANCE ACADEMY BRATISLAVA – sme zhodou okolností mali práve voľnú partnerku, ktorá by tanečne,
vekovo, vzhľadovo a aj výškovo veľmi k nemu ladila a s bývalým partnerom
práve v týchto kategóriách ešte pred viac ako mesiacom vyhrávala súťaže.
Zistil som si, že Dominik Sipos je zo Záhoria a mal som obavy, či jeho rodičia
príjmu moju ponuku, tancovať za náš klub. Na súťaž sa prišla na moje odporúčanie pozrieť aj jeho súčasná partnerka Annamária Rácová spolu s rodičmi.
Presne ako som predpokladal, deti si okamžite padli do oka a po prvom
tanci, ktorý vyskúšali vedeli, že chcú spolu tancovať a súťažiť. Ostávalo už len
rozhodnutie, či rodičia Dominika budú ochotní pre jeho tanečný rast 3x do
týždňa dochádzať z Plaveckého Štvrtka do Bratislavy. Po viac ako mesiaci sa
rozhodli, našťastie správne a od februára začali spolu trénovať.
Už po pár tréningoch som vedel, že majú šancu v ich vekovej kategórii
vyhrávať nielen slovenské, ale aj zahraničné súťaže. Prvá ich súťaž bola už
koncom februára v Brne – Majstrovstvá Moravy, a odniesli si prvé miesto
nielen v kategórií detí, ale aj starších juniorov. Keď som videl tú radosť rodičov
a najmä detí, povedal som si, že tá súťaž v decembri bola skutočne osudná.
Prišli na rad ďalšie úspešné súťaže – opäť Brno a Břeclav, kde vyhrali zlato
i striebro. V apríli Vyškov – 3 prvé miesta (víťazstvo v každej vekovej kategórii), v máji Nitra – opäť prvé miesto. Po týchto úspechoch mi povedal Dominikov otec, Karol: „Najlepšia vec, ktorú som v živote urobil bola, že Dominik
išiel tancovať do Bratislavy a do SUN DANCE ACADEMY“. Táto veta ma uistila, že pre tanečný rast detí robíme
skutočne všetko a aby sa posunuli opäť ďalej, zaregistroval som ich do vyššej výkonnostnej kategórie, kde majú možnosť
získavať umiestneniami na súťažiach nielen trofeje, medaile a ceny, ale aj body do vyšších výkonnostných kategórií.
Teším sa, že SUN DANCE ACADEMY BRATISLAVA a ja, Ing. Miroslav Kučera, ako jeho zakladateľ a tréner latinsko-amerických tancov, spolu s kolegom Jurajom Pavelekom, trénerom štandardných tancov máme v tíme úspešných
juniorov ďalší ambiciózny a talentovaný pár, ktorý môže pri ich tréningovom a súťažnom nasadení dosiahnuť svoje ciele
– titul Majstrov SR juniorov v horizonte 2 rokov a úspechy nielen na slovenských, ale najmä silných zahraničných súťažiach. Veľkou devízou, ktorú našim párom klub ponúka (okrem viacerých tanečných sál, kvalitných tréningov, vlastnej
klubovej krajčírky a návrhárky), je konkurencia v samotnom klube, kde medzi 16 detskými a juniorskými pármi nájdete
bývalých Majstrov SR detí, Vicemajstrov SR detí, aktuálnych finalistov Majstrovstiev SR juniorov a súčasných viacnásobných Vicemajstrov SR juniorov. Jeden pár chce byť lepší ako ten druhý a od Dominika a Annamárie viem, že majú veľkú
motiváciu a ambíciu byť ozdobou nášho klubu a zatiaľ kráčajú po správnej ceste.
Držme im teda palce, aby robili deti radosť nielen sebe, trénerom a rodičom, ale i svojmu okoliu a výborne reprezentovali svoju obec, mesto a krajinu. Plavecký Štvrtok môže byť na svoj tanečný poklad, Dominika Siposa, zatiaľ naozaj
hrdý.
Ing. Miroslav Kučera
Zúčastnili sme sa
Hasprúnskej 50 –tky
Dňa 12.5.2012 usporiadal klub KST
Studienka 29. ročník turistického
pochodu „Hasprúnska 50 – tka“. Boli
vytýčené 4 trate a to : H50 , H23 , H20
a H10.Pochodu sme sa zúčastnili aj
my, členovia senior klubu Nezábudka
pri OZ Štvrtčan. Vybrali sme si tú najkratšiu trať H10 – km. Bola situovaná
v prekrásnom prostredí borovicových
lesov a rieky Rudavy.
Po prezentácii sme vyrazili na trať
v pohodovom tempe. Čas sa nemeral,
jedinou podmienkou bol príchod
do cieľa najneskôr do 17,00 h, takže
sme mali dostatok času kochať sa
prekrásnou prírodou. Na trati boli dve
kontrolné stanovištia to preto, aby si
niekto neskracoval trať. Počasie nám
prialo až do cieľa, potom sa rozpršalo. V cieli sme sa posilnili dobrým
gulášom a niektorí pečenou klobásou.
S dobrým pocitom, že sme pre naše
zdravie niečo dobré urobili, sme
odchádzali domov. Už sa tešíme na 30.
jubilejný ročník.
František Lipár
Štvrtčánek reprezentoval Plavecký
Štvrtok v Zlíne
Dňa 19.5.2012 sa DFS Štvrtčánek zúčastnil na 3. ročníku medzinárodného
česko – slovenského detského folklórneho festivalu „Májíček“ pred kostolom
Panny Márie Pomocnici kresťanov na zlínských Južných Svahoch v Zlíne pod
záštitou námestka primátora mesta Zlína Mgr. Miroslava Kašného.
Počasie prialo a návštevníci si mohli vychutnať program Festivalu, vidieť
a podporiť detské folklórne súbory: Trnečka zo Zlína, Písečánek z Moravského Písku, Trnéčka z Jarošova, Leluja z Provodova, Kopaničiarik z Myjavy,
Maryjánek zo Zlína a Klnka z Bratislavy a náš Štvrtčánek z Plaveckého
Štvrtka.
Nakoľko sme v uvedenom čase práve hrali semifinálový hokej s Českou
republikou, počas Festivalu sme boli moderátorom informovaní o priebežnom skóre. Prvý gól v náš prospech naštartoval nielen hokejistov ale aj naše
deti. Boli úžasné a ich tanečná vedúca Ingrid Saňková bola na nich hrdá.
Ukázali, že poctivým tréningom a opakovaním tancov sú čoraz lepší, zvládajú
aj náročnejšie zostavy a tancujú s radosťou. I podpora rodičov na Festivale
bola hojná a deti boli spokojné. Neutíchajúci potlesk, ktorý si vyslúžili svojim
tancom na ich tváričkách vyčaril úsmev a radosť .
Úspešné ukončenie Festivalu v odpoludňajších hodinách v nás zanechal
príjemný pocit a nádej, že ľudové tradície spájajú nielen ľudí a i národy, ale
vytvárajú aj nové priateľstvá.
Cesta domov bola dlhá, ale deťom ubehla rýchlo. V neskorších nočných
hodinách sme šťastlivo dorazili domov. Deti boli nadšené, pretože atmosféra
Festivalu v nich zanechala neopísateľný dojem.
Naše veľké ĎAKUJEM za reprezentáciu obce Plavecký Štvrtok, patrí
predovšetkým deťom Štvrtčánka, rodičom za podporu a tanečnej vedúcej
Ingrid Saňkovej za trpezlivosť, profesionálny odborný prístup a lásku, ktorou
ich učí tancovať.
JV
Štvrtčan
POVEDALI MÚDRI MÚDROSŤ ...
„najlepšíM LIEKOM PROTI HNEVU JE ODKLAD“
Túto múdrosť vyriekol rímsky filozof, básnik, spisovateľ a politik Seneca
Mladší
(4 pred Kr. – 65 po Kr.) V rokoch 54 – 59 bol vychovávateľom Néra, ktorý sa
stal rímskym cisárom. Spočiatku sa snažil práve v zmysle uvedeného výroku
mierniť cisárovu krutosť, ale sa mu to nepodarilo. Obvinili ho zo sprisahania
a na rozkaz cisára musel spáchať samovraždu.
Seneca v tejto múdrosti, ktorá na svojej aktuálnosti nestratila platnosť
a určite nikdy ani nestratí, radí, aby sme prvý nápor zúrivosti, ktorá ovládla
našu myseľ, aspoň na chvíľu odložili. Ten odklad bude pôsobiť ako liek a naša
zúrivá reakcia buď odpadne, alebo sa aspoň zmierni a oslabí. Naši starí rodičia
nám radili, aby sme si vtedy dali do úst dúšok vody, alebo aby sme si zahryzli
do jazyka.
„KEĎ SOM NEBOJOVAL, SOM BEZ SLÁVY“
Výrok pochádza od významného rímskeho básnika Horatia (65 – 8 pred Kr.)
Vzácne sú jeho zbierky O umení básnickom, satiry a listy, v ktorých kritizuje
ľudské „ hlúposti“. V jeho dielach sa objavuje úprimná snaha o nápravu
ľudských zlozvykov. Niekedy dosť kriticky poukazuje na nadutosť rímskej
smotánky a aj často nezaslúžené zásluhy rímskych vojakov, ktorí sa tiež pokladali za „ smotánku“.
Toto sú neduhy, ktoré pretrvávajú dodnes. Bolo by treba takých Horatiov,
ktorí by až nemilosrdne poukazovali a kritizovali na často odporné neduhy aj
našej dnešnej smotánky. Dokonca máme aj takú televíznu reláciu „ Smotánka“, v ktorej je to viac ako vypuklé. Je to až zlé počúvať, keď sa v tejto relácii
opakuje: „ Kto nie je v smotánke, nič neznamená v šou biznise“. Horatius by
mal určite na to svoj názor a zaiste by nikoho zo smotánky nepotešil.
„PAMäTAJ LEN, ABY SI NEšKODIL TAM, KDE SA SNAžÍš
Byť PROSPEšNý“
Táto dodnes platná múdrosť pochádza od rímskeho básnika Ovídia (43 pred
Kr. – 18 po Kr.) Tento génius svojej doby písal o kráse života. Napísal viac ako
250 poučných bájok, ktoré boli zdrojom inšpirácie pre svet umenia celé stáročia. Toto jeho dielo sa užívalo ako čítanka najmä v renesancii. Osudnou mu
bola erotická poézia vo vzťahu k cisárovi Augustovi, ktorý ho poslal v r.8 do
doživotného vyhnanstva v Tomide pri Čiernom mori, kde ešte napísal svoje
posledné dve diela: Žalospevy a listy z Pontu.
Aj v našom živote niekedy nedoceníme prílišnú horlivosť, dôveru alebo
náklonnosť a uškodíme buď sebe alebo tomu, komu chceme byť prospešní.
Platí zásada, že niekedy menej je viac, alebo že všetkého veľa škodí. Všetko
treba robiť s mierou a vždy mať na zreteli dobrý výsledok. Poznáme aj taký
výraz „opičia materinská láska“. Matka často v zaslepenosti môže svojmu dieťaťu cez lásku ublížiť a poškodiť. To samozrejme platí aj v iných sférach života.
J.K.
Farma pripravuje Deň
otvorených dverí
Na začiatku bolo osem dánskych farmárov, ktorí
v roku 2005 kúpili spoločnosť Agra M. Nasledovala kúpa ďalších podnikov, a to Mást Stupava,
toho času Združenie Stupavských vlastníkov
pôdy a spoločnosť Mlyn Záhorie. Pokračovaním
bolo založenie akciovej spoločnosti v Dánsku
a upisovanie akcií s cieľom zhromaždiť finančné
prostriedky. Túto myšlienku podporilo asi 4000
akcionárov, ktorí sa rozhodli investovať do nového
projektu. Tým vznikla veľká investičná spoločnosť
First Farms A/S, ktorej dcéry tvorí :
nn FirstFarms Agra M, s.r.o.,
nn FirstFarms Mást Stupava, a.s.,
nn FirstFarms Mly n Záhorie, a.s.
V súčasnosti FirstFarms obhospodaruje cca 8.300
ha pôdy, z čoho má cca 400 ha vo vlastníctve.
Spomínané tri spoločnosti dnes zamestnávajú cca
190 ľudí.
Pod spoločnosť FirstFarms Agra M, s.r.o. patrí
aj farma Plavecký Štvrtok, kde je najväčšia koncentrácia hovädzieho dobytka, plemena holštýn. Je
tu ustajnených 2600 dojníc. Spolu so strediskom
Nájde sa niekto ?
Nie som rodáčka z Plaveckého
Štvrtka a možno práve preto je
pre mňa veľmi zaujímavá stála
rubrika kronikára pána Vojtecha
Zajíčka v obecných novinách
ŠTVRTČAN.
V ostatnom čísle ma mimoriadne zaujala časť kroniky venovaná
záhradkárom v našej obci. Týkala
sa obdobia od roku 1970 do roku
2000, kedy bola v činnosti Miestna
organizácia Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu
(MO SOZZ). Občania mali možnosť
v Stupave spoločnosť chová zhruba 2900 dojníc.
Južná časť vpravo od príjazdovej cesty, ktorú
lemujú novovysadené stromy platany, je vyplnený
siedmimi radami prístreškov pre odchov mladých
teliat v špeciálnych kontajneroch. Na východnom
konci je umiestnený sklad steliva a krmív. Srdce
farmy tvorí široká budova dojárne, pred ktorou
je väčšia betónová plocha. Dojáreň pozostáva
z dvoch kruhových dojacích karoselov značky
Westfalia, kde na každom sa naraz dojí 40 kráv.
Na ľavo od dojárne sú tri vzdušné maštale, kde
v jednej je ustajnených zhruba 820 dojníc, vrátane
pôrodnice. V pravo od dojárne sú umiestnené
tri silážne žľaby o kapacite 7000 ton pre jednu
prostredníctvom tejto organizácie
oboznámiť sa s novými metódami
a spôsobmi pestovania ovocných
stromov, ozdobných kríkov a zeleniny, ošetrovaním proti škodcom
a chorobám, s novými druhmi hnojív a postrekových látok. Keďže do
tejto činnosti patrilo i skrášľovanie
záhrad a verejných priestranstiev,
ako i výstavy dopestovanej zeleniny
a ovocia, bola táto organizácia
ohromným spojovateľom občanov.
Myslím, že sa toto obdobie môže
zaradiť medzi najkrajšie obdobia
v obci.
I keď deväťdesiate roky priniesli
do spoločnosti vytúženú zmenu,
11
jamu. Stredom dlhých kravínov vedie spojovacia
chodba, ktorá spája všetky tri maštale s dojárňou.
Denná produkcia mlieka je asi 67.000kg, čo vychádza cca 26 kg mlieka na kravu. Každá krava má
svoj vlastný responder na krku so zabudovaným
čipom, ktorý eviduje všetky informácie o každej
krave priamo do počítača. Hnojný systém funguje
na báze vyhŕňania hnojovice a močovky do zberného kanála, odkiaľ pokračuje do separátora, kde
sa oddeľuje tuhá časť od kvapalnej, kde kvapalná
pokračuje do zberných lagún so skladovateľnou
kapacitou 6 mesiacov, ktoré sú umiestnené na
konci farmy pod lesom. Objem týchto lagún je
25 tis.m3 a skladuje sa tu len tekutá zložka. Tuhá,
suchá zložka sa používa ako stelivo na matrace pre
kravy. Pre príjemnejší život kráv, sú v maštaliach
nainštalované sprchy s automatickým rosením
a kefy pre wellness kráv.
Vedenie spoločnosti pripravuje na farme aj
„Deň otvorených dverí“ v mesiaci september, kedy
vám ochotne spomínanú farmu predstavia ako
v skutočnosti funguje a radi zodpovedia aj vaše
prípadné otázky.
Per Villumsen
zaniklo s ňou žiaľ i toto nádherné
obdobie záhradkárskej spoločnosti.
A čo by som ja a podľa informácie i mnohí ďalší neskúsení
záhradkári potrebovali? Keby sa
našiel v obci aspoň jeden skúsený
„odchovanec“ bývalej MO SOZZ,
ktorý by nám bol ochotný za
poplatok pomôcť. Aby som bola
konkrétna. Ja mám v záhradke vysadenú 1 jabloň, 1 slivku, 1 broskyňu
a pár ríbezlí. Každé treba striekať
v inú dobu a iným prípravkom. Ako
ale zarobím roztok na 1 stromček?
A kedy to mám urobiť? A kam dám
zvyšok postreku, pretože také malé
množstvo sa ťažko zarobí?
A v tomto vidím pomoc odborníka, ktorému by sme nahlásili aké
stromčeky máme. Ten by v správnom čase so správnym postrekom obišiel nahlásených klientov
a stromčeky by ošetril.
Každý by za túto službu rád
zaplatil, lebo by sa mu to vrátilo
v zdravom ovocí.
Prosíme občana, ktorý má
znalosti v tejto oblasti a je ochotný
ju vykonávať, aby sa prihlásil na
obecnom úrade u pani Matlovičovej
osobne alebo telefonicky na
č.:034/ 7793132.
Zuzana
Štvrtčan
12
Hasiči súťažne aj naostro
Pekné počasie v sobotu 19. mája prilákalo na tréningové ihrisko, okrem mnohých divákov samozrejme aj dobrovoľné hasičské zbory (DHZ), ktoré
postavili do súťaže v požiarnom útoku 5 ženských
družstiev a 14 mužských družstiev.
Súťaže sa zúčastnili s dvomi družstvami
domáci muži z Plaveckého Štvrtka, Plaveckého
Mikuláša, Sekúl a Moravského Jána.
Súťaž sa konala o Pohár starostu obce a už sa
stáva tradíciou po viac rokov, zároveň stále s väčšou účasťou súťažných družstiev, ich rodinných
príslušníkov – fanúšikov a záujemcov z radov
občanov obce.
Najprv predviedli požiarne útoky ženy a najlepšie z nich boli Sekulanky.
Štrnásť mužských družstiev postupne vytvorilo napätie na obsadenie najlepšieho poradia,
nakoľko časy ukončenia požiarneho útoku boli
takmer vyrovnané. Domáci muži tento krát
nesiahli na prvenstvo, lepšie sa im darilo pri
„Memoriáli“ v Lábe za nepríjemného, daždivého
počasia. Ženy Plaveckého Štvrtka obsadili medailové miesto.
Krátko pred slávnostným vyhodnotením
súťaže sme museli zasahovať spolu s Gajaranmi
pri likvidácii lesného požiaru.
Na záver súťaže odovzdal zúčastneným družstvám diplomy za účasť a ceny (poháre) pre prvé
tri ženské a mužské miesta starosta Ing. Ivan Slezák a poďakoval sa zúčastneným. Zaželal zároveň
veľa úspechov pri dobrovoľnej činnosti DHZ.
Domácich organizátorov prišiel povzbudiť aj
riaditeľ kancelárie OV DPO Malacky p. Ivan Šíra.
Ženy:
1.Sekule
2. Gajary
3. Plavecký Štvrtok
4. Vysoká pri Morave
5. Zohor
čas
22,35 s
24,71 s
28,72 s
33,72 s
44,97 s
Muži:
1. Moravský Ján
17,10 s
2.Sekule II.
17,69 s
3.Sološnica
18,72 s
4. Plavecký Štvrtok I.
19,06 s
5. Jarovce
19,90 s
6.Sekule I.
20,29 s
7. Gajary
21,12 s
8. Zohor
22,34 s
9. Plavecký Štvrtok II. 22,75 s
10. Plavecký Mikuláš
23,78 s
11. Vysoká pri Morave 27,18 s
12.Láb
32,14 s
13. Plavecký Mikuláš II 34,17 s
14. Záhorská Ves
53,90 s
Milan Hujsa, Alojz Puškáč
Prípravka ukončila sezónu
Dňom 9.6.2012 skončila sezóna
pre našich najmenších futbalistov.
Výsledky, ktoré celkovo neboli zlé,
však nie sú pre nás funkcionárov
tým najdôležitejším. Našou hlavnou
úlohou je poskytovať možnosť športovať deťom z našej obce na našom
štadióne a reprezentovať obec
Plavecký Štvrtok aj keď navštevujú
základné školy v okolitých mestách
alebo dedinách. V tomto našom
úsilí by sme však potrebovali väčšiu
podporu vás rodičov alebo starých
rodičov, ktorí by ste tieto deti mohli
nasmerovať na cestu zdravého
športového rastu. Všetkých vás radi
na našom štadióne uvidíme.
Realizačný tím tvoria: tréner
– Miroslav Beňa, vedúci družstva –
Miroslav Šimek, zdravotník – Sylvia
Šimková
Káder družstva: Klubník Juraj,
Sirota Daniel, Havlík Hugo, Karman
Patrik, Pavlík Gabriel, Šimek Andrej,
Jánoš Matúš, Dienes Richard, Dienes
Noviny občanov obce Plavecký Štvrtok
Timotej, Bartalský Dávid, Benkovič
Daniel a Machyniak Martin.
Výsledky jarnej časti: Pl. Štvrtok
– Z. Ves 2:6, Vysoká p.M. 3:7,
Rohožník 5:4, Láb 3:7, Stupava 6:1,
Zohor 0:3, Jakubov 7:1, Gajary 9:2,
Lozorno „B“ 9:1, Lozorno „A“ 1:20.
Strelci gólov: Šimek – 23, Karman – 17, Sirota – 2, Pavlík, Zeman,
Bartalský
Pre budúci ročník už nemôžeme
počítať s deťmi ročníka narodenia
2001, preto potrebujeme družstvo
doplniť o chlapcov alebo dievčatá
ročníkov narodenia 2002-2005.
Všetci noví záujemcovia sa môžu
informovať na našom štadióne,
alebo u športového riaditeľa klubu
p. Sládečka. Budeme radi, keď tak
urobíte čo najskôr.
Rozšírenie mládežníckej základne
Okrem prípravky má náš klub
záujem pre ročník 2012/2013
vytvoriť družstvo mladších žiakov,
do ktorého patria ročníky narodenia
2000 a 2001 u chlapcov, dievčatá
môžu i ročník 1999. Na stretnutie
rodičov s deťmi na štadióne budeme
vyzývať osobne i cestou miestneho
rozhlasu. Na vytvorenie družstva pre
tých, ktorí už skončili v prípravke je
potrebných aspoň dvanásť členov,
preto vyzývame aj tých rodičov,
ktorých deti ešte futbal nehrali,
alebo ho hrajú za iné družstvá, aby
zvážili ich realizáciu v rodnej obci
a prihlásili sa u nás.
Športový riaditeľ ŠK –
Ing. Miloš Sládeček
l Evidenčné číslo: EV 3008/09. Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok l Šéfredaktor: Ing. Ivan
Slezák l Redakčná rada: Eva Matlovičová, Zuzana Roskopfová, Andrea Vyšvaderová,
Vojtech Zajíček l Tlač a realizácia: FO ART s. r. o., Bratislava l [email protected]
l www.obecplaveckystvrtok.sk
Redakčná rada nezodpovedá za obsah jednotlivých článkov, príspevky neprešli jazykovou úpravou
Download

Štvrtčan 2/2012 - Obec Plavecký Štvrtok