Štvrtčan
Štvrtčan
1
Číslo 5
OKTÓBER
2 0 1 0
Dvojmesačník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 5 • Ročník 4.
Vážení
spoluobčania,
náš dvojmesačník Štrvtčan vychádza posledný raz pred komunálnymi voľbami. Vo vnútri čísla sa
Vám predstavujú kandidáti na post
starostu Plaveckého Štvrtka, so
svojimi cieľmi, zámermi, aj kúskom
svojho životopisu. Rovnako uverejňujeme aj zoznam kandidátov na
poslancov obecného zastupiteľstva.
Samozrejme sú v tomto čísle aj
klasické strany zo života našej obce,
ale voľby do orgánov samosprávy
obcí, ktoré sa na celom Slovensku
uskutočnia 27. novembra, sú jednoznačne prioritou týchto dní.
Plavecký Štvrtok je v poslednom
období rozporuplnou dedinou. Jeho
poloha, geografické plusy, účasť
popredných úspešných priorít
v ňom, Nafta, a.s., FirstFarms
Agra M, s.r.o., by mali našu obec
posúvať jednoznačne dopredu. Je
tu naopak mnoho negatív, zlých
medziľudských vzťahov, ktoré nie je
jednoduché riešiť. Teda aj v tomto
duchu sa niesla veľmi náročná
práca doterajšieho zastupiteľstva
a najmä starostu, keď nedostávali
Foto: Ing. Fuchs
dostatočnú pomoc od najvrchnejších orgánov, ale skôr kritiku.
Teda vstúpiť na túto neľahkú
pôdu poslancov a starostu je veľmi
vážna úloha a treba veriť, že do
tohto „boja“ sa hlásia naši občania
s potrebným elánom, vzdelaním,
húževnatosťou, poznaním mnohých
vecí v Plaveckom Štvrtku a potom
aj svojou nezištnosťou a úprimným
vzťahom k obci. Mená kandidá-
tov sú už oznámené a čierne na
bielom ich budete mať v našom
časopise. Teda do volebného dňa
je tu priestor pre nás všetkých od
osemnásťročných, až po najstarších
v dedine, aby sme si premysleli
komu dáme svoj hlas. Určite to
budú diskusie susedské, priateľské, ale aj v politických stranách
v dedine, koho zvoliť, kto má aké
prednosti, skutočný záujem a srdce
Sviatok všetkých
svätých
Katolícka cirkev slávi 1. novembra
Sviatok všetkých svätých a o deň
neskôr je Pamiatka zosnulých –
ľudovo nazývaný aj „Dušičky“.
Cintoríny bývajú po tieto dni
plné ľudí, ktorí sa stretávajú pri
hroboch svojich príbuzných.
Vence a kvety vyjadrujú úctu
a uznanie životu tých, ktorí už nie sú
medzi nami.
Rozsvietené svetlá chcú symbolicky prežiariť tmu smrti a hrobu
a všetci cítime neúprosný zákon
života a smrti. Kríž, znak utrpenia
a smrti je aj znakom víťazstva v Kristovom zmŕtvychvstaní. Preto krížom
označovali hroby aj prví kresťania
(ešte ako znak kotvy).
Kresťania prevzali tento symbol,
ale urobili malú grafickú úpravu,
ktorou vznikla podoba kríža.
Sviatok všetkých svätých bol
ustanovený pri vysvätení pohanského chrámu Pantheon, postavený
v roku 27 pred Kristom ako chrám
pre všetkých rímskych bohov.
Cisár Fokas daroval chrám pápežovi Bonifácovi IV., ktorý ho upravil
tlčúce pre Plavecký Štvrtok a jeho
rozvoj a zdravé napredovanie.
Povedzme si otvorene, zvolení budú
mať úlohu neľahkú, svetová hospodárska kríza, tragické povodne
riadne finančne postihli a postihujú
Slovensko a to cítia v rámci dotácií
všetky mestá i dediny v celej našej
vlasti. Teda bude tu treba aj veľký
kus elánu, entuziazmu, ako pomôcť
svojej dedine, ako zohnať, získať
euro, alebo materiálnu pomoc.
Žiaľ dediny, či mestá žiadny vzor
z účinkovania našej vlády nemajú,
tak sa musíme spoľahnúť doslova
sami na seba...
Záleží Plaveckoštvrtčania od
nás, ako sa rozhodneme, komu
dáme hlas a zostáva len veriť, že
pri volebných urnách nás bude
maximum z obce. Samozrejme
chceme veriť tým, ktorých poveríme vedením obce. Pri minulých
voľbách sa zúčastnilo 1009 voličov,
čo znamená 56,9% účasť. Teraz
sa nechajme koncom novembra
príjemne prekvapiť a aj prácou tých,
čo sme zvolili v budúcich štyroch
rokoch.
(čka)
Vencami, kvetmi a sviecami
vyjadrujeme vieru a nádej vo večný
život.
Nech sú tieto sviatky spomienkou na ľudí, ktorí odišli z našich
radov, vzdajme im úctu za všetko,
čo pre nás urobili a zároveň ich
nechajme natrvalo žiť v našich
srdciach.
Redakcia
na kresťanské bohoslužby. Posvätil
ho ku cti Matky Božej a všetkých
mučeníkov 13. mája v roku 610.
V Ríme sa tento sviatok slávil
od tohto roku a pre celú Cirkev ho
ustanovil pápež Gregor IV. v roku
840. Tento sviatok preložil na 1.
november a pomenoval ho sviatkom
„Všechsvätých“.
V 10. storočí svätý Odilo, opát
v benediktínskom kláštore v Cluny
určil, aby sa pamiatka na zosnulých
slávila vždy 2. novembra, teda deň
po Sviatku všetkých svätých.
Tento termín sa potom rozšíril
do celej Cirkvi.
Písmo hovorí, že Boh nie je
Bohom mŕtvych, ale živých, preto
veríme, že ani naši zosnulí nie sú
mŕtvi, ale žijú inakším spôsobom,
na inej úrovni, ako je náš pozemský
život.
Kandidáti pre
voľby starostu
obce a poslancov
obecného
zastupiteľstva sú
uverejnení na str.
2., 3., 4.
2
Štvrtčan
M I R O S L AV L I S Ý
KANDIDÁT
NA STAROSTU č. 1
KANDIDUJE ZA STRANU HZD
Milí spoluobčania,
ako rodák z Plaveckého Štvrtka sa vám istotne
nemusím predstavovať. Určite viete aj to, že mám
59 rokov a pochádzam z viacpočetnej rodiny,
ktorá ma naučila chápavému a tolerantnému nažívaniu s ľuďmi. Starať sa o potreby iných mi nie je
cudzie. Väčšina z vás ma pozná ako podnikateľa,
ktorý sa spolu s celou svojou rodinou venuje
oblasti pohostinských a ubytovacích služieb. Do
budovania rodinného podniku sme sa púšťali
s rizikom, ale s odvahou a od úplného začiatku.
Ako rodený vidiečan som mal odjakživa vzťah
k pôde a k hospodáreniu, preto som sa popri podnikaní nikdy nevzdal gazdovania z pozície súkromne hospodáriaceho roľníka. Mám v prenájme
54 hektárov pôdy a hospodársky dvor. Tvrdá práca
na hospodárstve ma napĺňa radosťou a teším sa
z výsledkov rôznych druhov svojej poľnohospodárskej činnosti, či už ide o chov hospodárskych
zvierat, alebo o obrábanie pôdy. Agrárnictvo je
však vo všeobecnosti veľmi náročné podnikanie.
Naoko podceňovaná sedliačina vyžaduje chlapskú
výdrž pri blúdení v začarovanom kruhu problémov a kus manažérskeho umenia. Z ľudského
hľadiska ma naučila nikdy nezlenivieť a neuspokojiť sa, pretože v tejto oblasti viac ako inde platí, že
čím lepšie výsledky dosahujete, o to viac starostí
vás čaká.
Počas svojej pracovnej kariéry som vystriedal viacero riadiacich funkcií. V Priemstave
Bratislava som pôsobil ako majster, neskôr
stavbyvedúci zakladania stavieb a na mestskom
úrade v Malackách, ako vedúci odboru výstavby.
Tu som mal možnosť prakticky sa zoznámiť
s fungovaním mestských a obecných samospráv.
Na úseku bytového hospodárstva Malacky som
istý čas vykonával funkciu vedúceho investičného
útvaru. Podobnú činnosť som mal na starosti
v JRD Záhorská Niva spolu s majetkovo-právnym
vysporiadaním a ochranou životného prostredia.
Mojím posledným zamestnávateľom pred revolúciou v roku 1989 bolo výrobné družstvo Kožatex
Bratislava so sídlom v Plaveckom Štvrtku, kde som
pracoval ako vedúci stavebnej výroby a údržby.
Po Nežnej revolúcii, keď sa väčšina firiem
rozpadla a poľnohospodárske družstvá zanikli,
naskytla sa príležitosť začať podnikať. Chopil som
sa príležitosti napriek tomu, že to bola ozajstná
drina a veľká zodpovednosť. Úvery a práca
s ľuďmi prinášali denne nové a nové problémy.
Obrovskú skúšku trpezlivosti a výdrže pre mňa
predstavoval nešťastný rok 1996, keď nám zhorela celá prevádzka pohostinstva a ubytovania.
Napriek všetkému som sa odrazil od dna a táto
skúsenosť ma tak zocelila, že dnes dokážem riešiť
i veľké a zložité situácie. V súčasnosti je už naša
prevádzka stabilizovaná a môžem sa spoľahnúť
aj na zodpovedného náhradníka v osobe svojho
syna a výdatnú pomoc zo strany nevesty a mojej
manželky.
Moje životné skúsenosti sú bohaté. Osud
sa so mnou nikdy nemaznal a v každom smere
som okúsil veľa dobrého aj zlého. Mám odvahu
postaviť sa pred vás ako kandidát na starostu aj
preto, že som rodák z Plaveckého Štvrtka, dlhé
roky sledujem vývoj našej obce, jej problémy sa
ma priamo týkajú a nijaká problematika mi nie
je cudzia. Ochotne a rád sa zapájam do každej
akcie, ktorú organizuje združenie alebo obec. Usudzujem, že je potrebné zúčastňovať sa na riešení
zásadných otázok, ktoré postupne ovplyvňujú
vývoj a smerovanie obce. Životná prax ma však
utvrdila v tom, že bez právomoci nie je možné
dôležité otázky účinne riešiť. Samozrejme, že
nevlastním čarovný prútik, ale som presvedčený, že v našej obci sa dôležité riešenia skrývajú
za nepodstatné iniciatívy, pričom občania sa
zbytočne stávajú rukojemníkmi vo veľmi vážnych
kauzách. Nazdávam sa, že nehodno podceniť ani
riešenie rómskej otázky, čo si vyžaduje aj veľké
umenie diplomacie. Zanedbanie súčasných
problémov by mohlo mať ďalekosiahle následky.
Ak dostanem príležitosť a vašu dôveru, zoznámim
vás so zámerom realizácie dlhodobého projektu,
na ktorom pracovalo a pripravilo riešenia veľa
významných ľudí.
Podľa mňa sa zbytočne odďaľuje aj schválenie
smerného územného plánu obce. Táto skutočnosť
sa pre nás môže stať osudná a neblaho sa dotýka
najmä mladých ľudí. Tí sa čoraz častejšie rozhodujú našu obec opustiť a sťahujú sa za lepšími
podmienkami. Ich konanie však ani zďaleka nie je
spôsobené len hospodárskou krízou. Vekové zloženie našej populácie sa mení v prospech staršej
generácie, mladí strácajú väzby k obci a nerobí im
problém hľadať si domovy inde. Populačná krivka
stúpa len u našich Rómskych spoluobčanov,
o čom sa presvedčí každý, kto navštívi základnú
školu v Plaveckom Štvrtku.
Za nezmyselné pokladám aj umiestnenie
veľkokapacitného kravína v tesnej blízkosti našej
obce, čo občania vnímajú veľmi zle. Rovnako je to
aj s používaním ťažkej techniky, či už zásobovacej,
alebo obrábacej. Ťažké stroje s nákladom presahujú hmotnosť 100 ton. Hluk vozidiel s obsahom
až 8500 m3 v noci narúša pokojný život občanov.
Ničia sa obecné cesty. Stačí prejsť sa autom na
Vinohrádok a späť, aby ste zistili, že neobstojí tvrdenie súčasného pána starostu, že cesty sú na to,
aby sa po nich jazdilo. Pravdaže slúžia na jazdenie,
ale nie na takú záťaž, na ktorú nie sú stavané.
Podnikatelia v obci tiež nemajú na ružiach
ustlané. Obchodné komodity sú rozdané a živnostníci trpia pocitom nezáujmu zo strany vedenia obce. Mechanizmus štátneho dohľadu
nefunguje. Vzhľadom na hospodársku krízu
a nevyhnutnosť šetrenia na každom úseku sa treba
zamyslieť aj nad obecnou políciou. Som presvedčený, že ju bude treba zredukovať, prípadne zrušiť.
I touto cestou je možné posilniť obecný rozpočet.
Ušetrené peniaze by sa dali využiť napríklad na
zrušenie anonymity v obci a označenie jednotlivých ulíc názvami. Predíde sa tak zmätku
napríklad pri príjazde Rýchlej záchrannej služby
k pacientom, ale aj neprípustnému zdržovaniu
v prípadoch, keď môže ísť o život.
Som odhodlaný chrániť kultúrne dedičstvo
našich predkov a starať sa o architektonické
pamiatky obce, akými sú napr. kostol a kaplnka.
Mojou ambíciou je zapojiť čoraz viac ľudí
do diania v obci. Pokúsim sa získať si mladšie
generácie a vypestovať v nich pochopenie nutnosti
nerozdeľovať obec. Plavecký Štvrtok je teraz rozdelený na dva tábory, čo však prináša viac zla ako
dobra. Budem sa zo všetkých síl usilovať túto situáciu zmeniť, no k tomu budem potrebovať pomoc
zapálených občanov z jednej i druhej strany.
Predstava, že rozdelenie na tábory by malo trvať aj
ďalšie volebné obdobie, je pre mňa neprijateľná.
Chcem podporovať každú dobrú myšlienku
a vypočuť si každú dobre mienenú radu, ktorá
môže prispieť k rozvoju obce. Z pozície samosprávy urobím všetko pre zlepšenie postavenia
podnikateľov v obci a pre vytváranie nových
pracovných príležitostí pre našich občanov. Geografické postavenie našej obce v blízkosti hlavného
mesta a priemyselného parku nás núti zamyslieť
sa nad možnosťou vytvorenia spoločnej firmy
pre sociálne slabšiu vrstvu. Budem rešpektovať
začaté projekty a nadväzovať na všetko dobré, čo
bolo v našej obci vybudované. Mojím úmyslom je aj pokračovať s oživovaním kultúrnych
tradícii a podporím aj myšlienku vybudovania
domova dôchodcov a zdravotného strediska. Ako
nevyhnutné sa ukazuje uvažovať aj o rozšírení
priestorov súčasného cintorína. K tomu bude
potrebnú majetkovo-právne vysporiadať parcelu
za cintorínom a pozemok upraviť navážkou na
potrebnú výšku a niveletu.
Pokladám za nevyhnutné urýchlene uzatvoriť
schválenie smerného územného plánu obce
a otvoriť jeden stavebný obvod na výstavbu rodinných domov i s rizikom výnimiek pri „schvaľovačkách“. Vzhľadom na pomerne rozsiahlu kriminalitu je nutné zabezpečiť ochranu osôb a majetku
na rizikových úsekoch a v kritických obdobiach
pomocou SBS-služby. Okrajové časti obce bude
treba monitorovať z dôvodu vytvárania divokých
skládok odpadu. Mojím zámerom je zriadiť zberný
dvor s triedením odpadu a vlastné smetisko.
Som presvedčený aj o užitočnosti vytvorenia tzv.
rady starších. Nezávislá rada starších by mala
posudzovať zámery, ktoré sú predmetom rokovaní
obecných zastupiteľstiev ako poradný orgán
zložený z občanov, ktorí sa dennodenne pohybujú
v obci a neomylne poznajú celý jej kataster. Mienim presadzovať zlúčenie dvoch novín – Štvrtčan
a StaroŠtvrtčan. Nemožno v obci živiť dvoje
noviny, dva kluby dôchodcov, dve detské ihriská,
každé pre iný názorový tábor ľudí. Chcem posúdiť
možnosť oplotenia detských ihrísk aspoň zo
strany miestnych komunikácií. Rozšantené deti sa
totiž neraz rozhodnú prebiehať z jedného ihriska
na druhé a rodičia či starí rodičia ich nedokážu
ustrážiť.
Situácia na Obecnom úrade si bude vyžadovať štrukturálne zmeny. Bude potrebné posilniť
riadenie a kontrolu vytvorením miesta prednostu,
alebo prednostkou Obecného úradu. Počet obyvateľov a nahromadené problémy obce i s rómskou
otázkou si to vyžadujú.
Chcem byť starosta pre všetkých ľudí a používať
na každého rovnaký meter.
M I R OSL AV L I S Ý
Štvrtčan
3
Ing. I van S lezák
kandidát na
funkciu starostu č. 2
obce Plavecký
Štvrtok
(SMER-SD)
„Chcem robiť s občanmi pre občanov“
Vážení spoluobčania, milí priatelia !
Po dvoch rokoch vo funkcii starostu v našej obci
som sa rozhodol znova uchádzať o Vašu dôveru
v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré
budú 27. novembra 2010.
Určite ma všetci poznáte, veď som jeden z Vás
a celkom tak, ako Vám aj mne záleží na prosperite
Plaveckého Štvrtka, na pokojnom a nekonfliktnom
spolunažívaní, vzájomnej dôvere a úcte, ale aj na
budúcnosti, ktorej základy kladieme teraz v tejto
našej súčasnosti.
Mám 62 rokov. Narodil som sa v Kostolišti. V r. 1973 som ukončil Strojnícku fakultu
Vysokej školy technickej v Bratislave. Po uzavretí
manželstva som sa presťahoval do Plaveckého
Štvrtka a stal som sa občanom Plaveckého Štvrtka.
Neskoršie som sa presťahoval do Malaciek a 35
rokov som odpracoval v Nafte a to v rôznych
funkciách od mladého technického úradníka až
po najvyššie riadiace pozície tejto firmy. V r. 1995
som sa opäť s rodinou prisťahoval do Plaveckého
Štvrtka. Moju rodinu tvorí manželka, dve vydaté
dcéry a tri vnúčatá.
V roku 2006 som sa stal poslancom Obecného
zastupiteľstva v Plaveckom Štvrtku. Po odstúpení
môjho predchodcu som sa stal koncom roka 2008
starostom obce. Bolo to na základe súhlasu väčšiny občanov, ktorí mi vo voľbách dali svoj hlas.
Na realizáciu svojich zámerov som však mal iba
polovicu času než ostatní starostovia (práve preto,
že som do funkcie nastúpil v polovici volebného
obdobia). Najskôr som sa musel zorientovať v prostredí, legislatíve, v podmienkach medziľudských
vzťahov v obci. Toto všetko potrebovalo čas. Je
pravdivá tá veta, ktorá hovorí, že nikto sa múdry
nenarodí.
Skôr než som začal realizovať svoje zámery,
stretol som sa s neľahkou a komplikovanou problematikou riešenia situácie s neprispôsobivými
občanmi žijúcimi v osade. Všetci viete, že to nielen
pri mojom nástupe bola, ale stále aj je úloha veľmi
dôležitá, citlivá a časovo a legislatívne náročná.
Tu sa musím poďakovať mnohým z Vás, ktorí ste
mi podali pomocnú ruku a tak sme mohli začať
v rámci zákonov aj isté dielčie riešenia. Som rád,
že sa nám už niečo aj podarilo. Je to problém nielen našej obce, Slovenska, ale problém veľkej časti
Európy. Na našich skúsenostiach však môžeme
stavať. Máme svoje plány, zámery, výhľady do
budúcnosti, ale bez zjednotenia nás všetkých
občanov v spravodlivých a zákonných riešeniach
sa nám veci riešiť nepodaria. A potom nás čaká
veľmi zlá prognóza.
Počas môjho pôsobenia či už ako poslanca
alebo neskôr starostu sa nám podarilo uskutočniť tieto zámery:
 získať mimorozpočtové prostriedky cca
664 000 € (20mil.SK)
 zriadenie oficiálnej stránky obce
 začali sme vydávať obecné noviny
 založili sme Občianske združenie Štvrtčan
a dva folklórne súbory
 príprava a schválenie územného plánu obce
 realizácia projektu revitalizácie centrálnej
časti obce
 oživenie kultúrneho života v obci, prezentácia
ľudových zvykov a tradícií
 vytvorenie podmienok pre zriadenie Združenej strednej školy
 zriadenie klubu seniorov a vybudovanie multifunkčného ihriska
 zriadenie kamerového systému
 rekonštrukcia káblovej televízie
 rekonštrukcia obecnej knižnice a jej digitalizácia
 inventarizácia hrobových miest a následná
digitalizácia s prehľadnou mapou cintorína
 výmena okien v telocvični ZŠ a rekonštrukcia
kotolne ZŠ
A teraz mi dovoľte, milí spoluobčania, vysloviť
moju víziu do budúcnosti, samozrejme spolu
s Vami a pre nás všetkých. Čo by som teda
chcel a v čom Vám chcem ponúknuť aktívnu
spoluprácu:
 najdôležitejšou úlohou je pokračovať v procese odstraňovania nelegálnych stavieb, v ktorých žijú prevažne neprispôsobiví obyvatelia
 otvoriť niektoré vhodné lokality pre výstavbu
rodinných domov developerskym spôsobom,
aby obec neostala v ulite doterajšieho nepriaznivého vývoja
 rozšíriť cintorín ako aj skvalitniť jeho prevádzku
 zrekonštruovať dom smútku
 zrealizovať centrum sociálnych služieb pre
našich občanov, ktorí sú často odkázaní
na pomoc a starostlivosť iných. Išlo by buď
o formu denného stacionára alebo zriadením
konkrétneho priestoru sociálnych služieb
 pokračovať v rekonštrukcii obce v priestore
okolo železničnej stanice, ak bude nutné
v spolupráci so Železnicami SR
 v rekonštruovanom centre obce vybudovať
architektonicky vhodné predajné stánky










trhoviska, tak pre trvalý ako aj ambulantný
prenájom
ihneď vymeniť zničené autobusové zastávky
pri železnici a na „Budovách“
v dlhodobejšom horizonte riešiť nevyhovujúce priestory zdravotného strediska
nadviazať a podporovať činnosť OZ Štvrtčan
a ostatných združení a spolkov
vytvárať vhodné podmienky pre Združenú
strednú školu v obci
prehodnotiť doterajší stav s prenájmom
štadióna a vytvoriť lepšiu koncepciu okolo
športu pre mládež
zvýšenie bezpečnosti občanov a prehodnotenie efektivity obecnej polície
rozšírenie kamerového systému na ďalšie
kritické miesta
budem spolupracovať s malými a strednými
podnikateľmi a podporovať každú aktivitu,
ktorá prinesie nové pracovné príležitosti pre
našich občanov
nadviažem užšie kontakty pre cezhraničnú
spoluprácu ako aj začlením našu obec do
Združenia Enviropark Pomoravie
budem úzko spolupracovať s aktivitami všetkých veriacich a členmi farského spoločenstva
našej obce
Viem, že táto moja vízia vyjadrená v uvedených
bodoch je veľmi náročná. Som si vedomý toho,
že všetky potreby dynamického rozvoja takej
obce ako je Plavecký Štvrtok sa ťažko dajú včleniť
do jedného štvorročného obdobia. Bude však
záležať na finančných zdrojoch, na priaznivej
politickej situácii, na výške a úrovni spoločenských
a občianskych vzťahov v obci, na dôvere a úrovni
spolupráce starostu s obecným zastupiteľstvom.
Z týchto dôvodov by som sa chcel orientovať (ak
dostanem Vašu dôveru ako starosta) na vytvorenie
akejsi „rady starších“ z Vás občanov, ktorí by boli
dobromyseľnými radami, skúsenosťami a patriotickým zanietením úžasne pozitívnym prvkom pri
plnení hore uvedených plánov v prospech našej
obce ako aj každého jej obyvateľa.
Spolieham sa na Vašu podporu vo voľbách a na
Vašu spoluprácu pri napĺňaní spoločných cieľov.
Ďakujem.
Štvrtčan
4
Vážení občania,
dňa 27.11. 2010 sa konajú voľby do
orgánov samosprávy obcí, v ktorých
budeme voliť starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Termín na odovzdanie kandidátnych listín a delegovanie členov
do miestnej volebnej komisie bol
3.10.2010 do 24,00 hod. Zapisovateľka miestnej volebnej komisie
p. Sofková, prijala dve kandidátne
listiny na starostu obce a sedem
kandidátnych listín na poslancov
OZ . Kandidátne listiny predložili tri
strany a štyria nezávislí kandidáti.
Miestna volebná komisia v zložení:
p. Mgr. Emília Czagaňová – predseda komisie, p. Rastislav Jelemenský
– podpredseda komisie a členovia
komisie p. Darina Ružová, p. Mária
Ort-Šnepová a p. Ivan Valovič st.,
na svojom prvom zasadnutí dňa
6.10.2010, zaregistrovala všetky
predložené kandidátne listiny.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov si môžete pozrieť na konci
článku.
Plavecký Štvrtok tvorí pre voľby
do orgánov samosprávy obcí jeden
volebný obvod, v ktorom budeme
voliť 9 poslancov. Tak, ako pri všetkých doterajších voľbách sú v obci
zriadené dva volebné okrsky, okrsok
č. 1 je vo vestibule obradnej siene
a volia v ňom občania od čísla 0 po
volebnej miestnosti, môžu požiadať
o hlasovanie do prenosnej volebnej
schránky. O túto formu voľby môžu
občania požiadať aj telefonicky ešte
pred voľbami na čísle 034/7793132.
(ISO)
Zaregistrovaní kandidáti pre voľby
starostu obce v Plaveckom Štvrtku
27. 11. 2010
1. Miroslav Lisý, 59 r., podnikateľ,
Plavecký Štvrtok 339, Hnutie za
demokraciu
2. Ivan Slezák, Ing., 62 r., starosta,
Plavecký Štvrtok 134, SMERsociálna demokracia
403. Okrsok číslo 2 je v zasadačke
OcÚ a volia v ňom občania bývajúci
od č. 403 vyššie. Začiatok volieb je
ráno o 7,00 hod. ukončenie o 20,00
hod. Do 2.11.2010 obdržia všetci
voliči oznámenie o mieste a čase
konania volieb, ako aj poučenie pre
voliča. Občania, ktorí neobdržia toto
oznámenie, môžu prísť skontrolovať na obecný úrad, či sú zapísaní
v zozname voličov, prípadne sa do
zoznamu doplnia. Voličom v týchto
voľbách je každý obyvateľ obce,
ktorý je prihlásený v obci na trvalý
pobyt a najneskôr v deň volieb
dovŕšil vek 18 rokov.
Občania, ktorí nemôžu zo
zdravotných dôvodov prísť do
Zaregistrovaní kandidáti pre voľby
poslancov Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Štvrtku 27. 11.
2010
1. Radoslav Benkovič, 34 r.,
podnikateľ, Plavecký Štvrtok 87,
SMER- sociálna demokracia
2. Alexander Breza, 57 r., štátny
zamestnanec, Plavecký Štvrtok
312, Slovenská národná strana
3. Monika Brezová, PhDr., 64 r.,
projektová manažérka, Plavecký
Štvrtok 312, Slovenská národná
strana
4. Mária Gajdošová, Ing., 56 r.,
podnikateľka, Plavecký Štvrtok
621, SMER- sociálna demokracia
5. Boris Guniš, Ing., 51 r., technik,
Plavecký Štvrtok 696, Hnutie za
demokraciu
6. Augustín Chmela, 59 r., technik,
Plavecký Štvrtok 61, nezávislý
kandidát
7. Milada Kristínová, PaedDr.,33 r.
učiteľka, Plavecký Štvrtok 258,
SMER- sociálna demokracia
8. František Lipár, 65 r., dôchodca,
Plavecký Štvrtok 554, SMERsociálna demokracia
9. Miroslav Lisý, 59 r., podnikateľ,
Plavecký Štvrtok 339, Hnutie za
demokraciu
10. Marián Nemec, 50r., podnikateľ,
Plavecký Štvrtok 726, Slovenská
národná strana
11. Branislav Novotný, 38 r., podnikateľ, Plavecký Štvrtok 402,
nezávislý kandidát
12. Pavlína Rohlíčková, 30 r., predavačka, Plavecký Štvrtok 380,
SMER – sociálna demokracia
13. Pavol Ruža, Ing., 60 r., ekonóm,
Plavecký Štvrtok 400, SMER –
sociálna demokracia
14. František Vajarský, Mgr., 56 r.,
podnikateľ, Plavecký Štvrtok
135, nezávislý kandidát
15. Ivan Valovič, Ing., 37 r., vedúci
obchodno-výrobného úseku,
Plavecký Štvrtok 262, nezávislý
kandidát
16. Andrea Vyšváderová, 36 r., podnikateľka, Plavecký Štvrtok 412,
SMER – sociálna demokracia.
Obecné zastupiteľstvo
v Plaveckom Štvrtku
rokovalo dňa 14. 10. 2010
Výsledky hlasovania v referende
18. 9. 2010 v Plaveckom Štvrtku
Z uznesení vyberáme.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku
schvaľuje:
 Územný plán obce Plavecký Štvrtok –
Návrh ÚPN-o.
 VZN č. 2/2010, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce
Plavecký Štvrtok.
 VZN č. 3/2010 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základne škole pre školský
rok 2011/2012.
 Úpravu rozpočtu k 1.10.2010 a berie
na vedomie čerpanie rozpočtu obce
k 31.8.2010.
 Dodatok č. k Zásadám hospodárenia
s majetkom obce Plavecký Štvrtok:
a) cena pozemku v chatovej oblasti zastavaného stavbou (chatou) vo vlastníctve
žiadateľa sa stanovuje vo výške 60,- €
za m2,
b) cena pozemku v obci zastavaného
stavbou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý
svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou sa stanovuje vo výške 6,64 € za m2.
 Návrh odmeny hlavnej kontrolórky.
 Premiestnenie vodovodnej prípojky.
Z celkového počtu 1850 oprávnených občanov na hlasovanie v referende sa hlasovania
zúčastnilo 407 občanov, čo predstavuje 22 %
z celkového počtu oprávnených občanov na
hlasovaní.
(EMa)
Znenie otázok:
1.Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR
zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb
a právnických osôb platiť úhradu za služby
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
ÁNO – 335 hlasov
NIE – 40 hlasov
2.Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie
poslanca NR SR ako priestupok na všetky
priestupky podľa zákona o priestupkoch?
ÁNO – 386 hlasov
NIE – 8 hlasov
3.Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR
ústavným zákonom znížila počet poslancov
NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
ÁNO – 372 hlasov
NIE- 17 hlasov
4.Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci
môžu obstarávať osobné motorové vozidlá
s obstarávacou cenou maximálne
40 tisíc eur?
ÁNO – 360 hlasov
NIE – 24 hlasov
5.Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR
ustanovila možnosť voliť poslancov NR
SR a poslancov Európskeho parlamentu
prostredníctvom internetu?
ÁNO – 294 hlasov
NIE – 81 hlasov
6.Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR
zákonom vyňala osoby poverené výkonom
verejnej moci z možnosti uplatniť právo
na odpoveď podľa tlačového zákona?
ÁNO – 306 hlasov
NIE – 57 hlasov
Štvrtčan
Opäť sa stretli...
Dňa 6. septembra toho roku sme
sa naposledy rozlúčili s našou
dlhoročnou kolegyňou, priateľkou
a učiteľkou s pani Máriou Hollou.
Odišla potichu po ťažkej chorobe
zahrnutá láskou a starostlivosťou
svojich najbližších.
Pani Hollá sa prisťahovala
do Plaveckého Štvrtka zo Studienky
a spolu s manželom Alojzom si
tu kúpili dom a vychovávali dve
dcéry. Ako učitelia začali pôsobiť
v mieste bydliska – manžel v základnej škole a Mária v materskej škole.
Tu si našla nový domov, nových
kolegov a celoživotných priateľov.
Spoznala sa s pani Máriou Daníčkovou – riaditeľkou školy a stali sa
nerozlučnými priateľkami. Spoločne
odovzdávali svoju lásku deťom,
tíšili ich boľavé srdiečka. Hladili
i karhali, spolucítili, stali sa druhými
mamami. I keď čas neúprosne
utekal, neuberal na ich šľachetnosti
a oddanosti povolaniu, ktoré napĺňalo celý ich život.
Životné skúsenosti odovzdávala pani Hollá mladším učiteľkám
a svoju lásku k povolaniu preniesla aj
na svoje dve dcéry, ktoré pokračujú
v učiteľských šľapajach rodičov. Jej
ruky a srdce pohladilo veľa generácií,
z ktorých sú dnes rodičia i starí
rodičia. Vždy bola otvorená počúvať
iných, mala pochopenie, pre každého radu, milé slovo. Jej prirodzená
autorita a dôstojnosť vzbudzovala
rešpekt, ale zároveň odrážala jej
zodpovedný prístup k práci.
A keď tvár zdobil prameň bielych
vlasov, odišla do zaslúženého
dôchodku, no duchom zostávala
i naďalej v škole. Prežívala s ňou
všetky udalosti, zmeny, zaujímala sa
o nové. Pravidelne prichádzala na
stretnutia učiteliek – dôchodkýň,
ktoré organizovala každoročne MŠ.
V kruhu bývalých i terajších zamestnancov si zaspomínala na staré časy
a oprášila spomienky. Práve tu sa
stretala so svojou najlepšou priateľkou pani Daníčkovou, ktorej pozemskú púť pred štyrmi rokmi ukončila
ťažká a náhla choroba. Teraz sa opäť
stretli v krajine večnosti, ale ich
posolstvo naďalej zostane v tých,
ktorým celý život odovzdávali svoju
lásku, múdrosť a zodpovednosť.
Za kroky, ktoré nás viedli, za
múdrosti a skúsenosti, celoživotnú
prácu v školstve vyjadrujeme
menom kolektívu MŠ Plavecký
Štvrtok, bývalých zamestnancov
úctu, uznanie a poďakovanie pani
Márii Hollej. Zároveň vyslovujeme
úprimnú sústrasť najbližšej rodine,
príbuzným a známym.
D agmar G o mbár o vá
a kolektív zamestnancov
MŠ Plavecký Štvrtok
S polo č enska
kronika
Narodili sa
v mesiacoch jún – október 2010
Izák Zeman
Patrik Olah
Denis Benkovič
Natália Jázmin Gyöpösová
Viktor Vaškor
Valentína Billová
Juraj Czagaň
Rodičom a ich deťom želáme
veľa šťastia
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch september –
október 2010
70 rokov
Emil Ščepán
Marta Novotná
Mária Ort-Mertlová
Anna Kocíková
75 rokov
Milan Oravec
80 rokov
Jozef Novotný
81 rokov
Tomáš Koníček
Október – mesiac úcty k starším
Minúty, hodiny, dni, roky. Stále
v rovnakom tempe, neúprosne
i neomylne prideľuje ich zo svojej
náruče Chronnos – čas – nám
všetkým a preto staroba je súčasťou
kolobehu nášho života. Odpradávna
ľudstvo uctievalo starých ľudí pre ich
múdrosť a skúsenosti, ktoré počas
života nadobudli.
Október – mesiac úcty k starším
by sme preto mohli nazvať aj Mesiac
– životnej múdrosti.
Každoročne v tomto mesiaci
prejavujeme svoju pozornosť občanom tým skôr narodeným rôznymi
stretnutiami a podujatiami. Tieto
stretnutia sa konajú samostatne
v našich dvoch kluboch – KD pri
OcÚ v ZŠ i v klube Nezábudka pri
OZ. Kluby sú miesta, kde sa môžu
stretávať pri rôznych príležitostiach
a spríjemniť si tak dni zaslúženého
odpočinku. Keďže sa všetci navzájom poznajú, otvorene spomínajú na
všetko, čo v živote zažili, pretrpeli,
kto pomohol mladým s postavením
5
82 rokov
Mária Nemcová
Demián Filípek
84 rokov
Anastázia Bartalská
Terézia Slobodová
85 rokov
Rozália Tekerová
Jozef ína Studeničová
88 rokov
Žofia Voslářová
domu, či vysadením záhrady, ako
pomáhali i pomáhajú s výchovou
vnúčat či nasporenými financiami,
aké majú ešte plány, alebo čo by radi
ešte vytvorili.
A odpočívaj v pokoji ....!
Týmito slovami končí každá posledná rozlúčka s našimi
drahými zosnulými, ktorých ukladáme do zeme na
našom cintoríne. Ale nájdu naozaj pokoj v lone našej
zeme? Doprajeme im to – tí ostatní, ktorí po ich smrti
ich hroby navštevujeme?
Musela som použiť takéto silné slová, aby som
všetkých upozornila na vzrastajúci počet krádeží sviečok, svietnikov a výzdoby hrobov, pri ktorých zlodej
i často znehodnotí samotný pomník. Neviem, kto má
radosť z toho, keď inému mŕtvemu ukradne sviečku
Kultúrna aj sociálna komisia pripravila už tradične tretím
rokom spoločné stretnutie všetkých
dôchodcov v Podnikateľskom centre
v sobotu 23.10.2010. Táto “Seniorparty“ bola spojená s kultúrnym
programom detí z MŠ a ZŠ, občerstvením i s obdarovaním každého
seniora malým spomienkovým
darčekom. Seniorom sa prihovoril
aj starosta obce Ing. Ivan Slezák.
Svojimi pesničkami i hovoreným
slovom prítomných pobavila známa
umelkyňa Gizela Oňová.
MUDr. A nna K o l en í k o vá
a pritom rozpustený vosk z nej vyleje na mramorovú
dosku hrobu. Tieto voskové zvyšky sa nedajú z kameňa
vôbec odstrániť. Viete, ľudia si na svoj hrob šetria celý
život, a týmto jediným absurdným konaním, im ho
niekto celkom zničí. Aký pocit musí mať zlodej potom,
keď ukradnuté veci prenesie na hrob svojho blízkeho?
Nebojí sa čo by mu na to on sám povedal?
Preto apelujem na Vás všetkých spoluobčanov,
ktorí navštevujete cintorín, aby ste neboli ľahostajnými
a všímali si ľudí, ktorí sa zdržujú pri cudzích hroboch
a upozornili na nich.
Aby naozaj tí naši mŕtvi mohli na našom cintoríne
už konečne odpočívať v pokoji!
89 rokov
Mária Weismanová
Jubilantom srdečne
blahoželáme a želáme
veľa zdravia, spokojnosti
a pohody.
ZOSOBÁŠILI SA
v mesiacoch september
a október 2010
Katarína Kovárová
a Peter Špergl
Dana Kavická
a Peter Vrablecč
Na spoločnej ceste životom
želáme veľa lásky
a porozumenia
NAVŽDY NÁS
OPUSTILI
v mesiacoch september
a október 2010
Mária Danihelová (85)
Mária Hollá (78)
Gizela Straská (83)
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
Štvrtčan
6
Erupcia plynu v našom chotári
V minulom vydaní Štvrtčana som
uviedol zápis z obecnej kroniky
o erupcii vrtu č. 8 NA PÁLENICI aj
z toho dôvodu, že v čase štvrteckých
hodov bolo tomu 60 rokov a teda
aj naša štvrtecká FUČIJAMA mala
60 rokov.
V dnešnom vydaní Vás chcem
poinformovať o ďalších dvoch erupciách plynu pri našej obci. O prvej
erupcii plynu v našom chotári
napísala kronikárka p. Filípková do
obecnej kroniky tento zápis:
ERUPCIA PLYNU „V TOPOLÍ“
Československé naftové doly,
závod Plavecký Štvrtok prevádzal
v roku 1949 vrtbu v našom chotári, v lokalite „TOPOLÍ“, blízko
terajšieho strediska Štátnych
majetkov.
Na tejto vrtbe dňa 19. októbra
1949 o pol siedmej ráno nastal
výbuch a začali unikať zo zeme
plyny takou silou, že vyletovali
celé kubíky zeminy až do výšky
100 metrov a spôsobili ozvenu –
rachot, ktorý bol počuť až v okolí
15-tich kilometrov. Erupcia trvala
nepretržite vo dne i v noci a až
30. októbra, o šiestej hodine ráno
prestal rachot i chŕlenie plynov.
Nastala trojdňová prestávka.
Dňa 3. novembra o siedmej
hodine ráno znovu začal plyn
eruptovať v 10 minútových intervaloch. Cez deň bol kľud, v podvečer o pol piatej nastalo znovu
unikanie plynov, ktoré vytlačilo
značné množstvo vody a blata.
Bahno sa rozlialo po okolitom
poli v rozlohe jedného štvorcového kilometra a zničilo všetku
úrodu ozimín a repy. V nedeľu 6.
novembra následkom ubúdania
základnej pôdy pod vrtnou súpravou sa konštrukcia veže naklonila
a neskôr padla na zem. Od tohto
dňa po dobu 14 dní z krátera
vychádzala voda sprevádzaná
hukotom a striekajúca až do výšky
300 metrov.
Táto udalosť prilákala do našej
obce veľ ké množstvo ľudí, ktorí
sa denne chodili pozerať na tento
nevšedný prírodný úkaz.
Dňa 20. novembra o štvrtej
hodine popoludní zrazu prestalo
hučanie a vystrekovanie vody
a nastal kľud. Obyvatelia obce si
vydýchli, pretože ich už nevyrušoval neprestajný hukot unikajúcich plynov. Blato unikajúce
z vrtu začalo pomaly vysychať,
ale až po niekoľ kých rokoch sa
začalo z neho tvoriť rastlinstvom
porastené pole. Teraz tam Štátne
majetky pestujú krmoviny pre
dobytok, alebo ho tam pasú.
O tretej – poslednej – erupcii plynu v našom chotári nie je
v obecnej kronike zaznamenané
Foto: LZ 32, L-2 erupcie
Foto Fučijama dnes: Ľ. Kimlička
nič a preto v dnešnom príspevku
to budú len spomienky zhrnuté od
dnes ešte žijúcich svedkov – pracovníkov podniku Nafta. Niektoré
z nich sú zachované a presné, no sú
aj čiastočné, nekompletné a čosi je aj
len odhadnuté – veď táto erupcia sa
„odohrala“ pred 36 rokmi.
Posledná – tretia – erupcia
plynu v našom chotári vznikla na
vrte č. LZ 32 v západnej časti nášho
chotára (od Fučijamy smerom k lesu
medzi našou obcou a Lábom).
Vznikla 10. augusta 1974 pri vrtných
prácach intenzívnym výronom
plynu, ktorý začal o 4-tej hodine
ráno a trval do 22,30 hodiny, kedy
prišlo k zavaleniu vrtu. Plyn najskôr
unikal ústim vrtu, no vzápätí aj na
viacerých miestach v teréne okolo
vrtnej veže. Terén sa začal prepadať
a do vzniknutej jamy sa prepadla
aj vrtná veža a ďalšie zariadenia.
Následkom trenia kovových častí
vrtnej súpravy a ďalšieho zariadenia prišlo o 10,40 h k vznieteniu
unikajúceho plynu. Požiar dosahoval
v počiatočných fázach výšku 25 – 30
m. Trval do 11. augusta, kedy bolo
zahasené posledné ohnisko požiaru.
Oheň horel v kráteri o rozmeroch
zhruba 70 m – nepravidelného tvaru
(nie kruh).
Už pri prvých prejavoch vyrážanie plynu okolo veže pracovníci
odťahovali maringotky, búdy a sudy
z PHM do bezpečnej vzdialenosti
a to len v smere proti vetru. Prichádzajúci hasiči sa pokúšali hasiť menšie požiare, ale hlavne vodou chladili
a zachraňovali ďalšie ťažobné
zariadenia v blízkosti požiaru. Po
zahasení požiaru prevádzali pracovníci Nafty podľa daných možností
úpravu terénu, následne sa začalo
aj so zahŕňaním kráteru. Postupom
času bol kráter zahrnutý a okolitý
terén upravený na obrábanie.
Pochopiteľne, že požiar priťahoval mnohých zvedavcov, no pracovníci bezpečnostnej služby ich púšťali
len po Theberych mlyn.
Vážení spoluobčania, popisom
troch erupcií plynu v našom chotári
som chcel tieto udalosti pripomenúť
najmä mladším, pretože tí starší si
ešte čosi z týchto nevšedných úkazov aj pamätajú. Môžem len s potešením konštatovať, že od poslednej
erupcie v roku 1974 sa pri našej
obci podobné nešťastie neprihodilo. Pracovníci Nafty sa iste z nich
dostatočne poučili a zrealizovali
viaceré technické a bezpečnostné
opatrenia – zrejme účinne. Všetky
zariadenia slúžiace na uskladňovanie
plynu v PZ sú neustále kontrolované
a monitorované a dá sa povedať, že
v budúcnosti nebudeme svedkami
podobných nešťastných udalostí.
Úplne na záver znovu uvádzam, že
terén po erupcii na L 2 a LZ 32 je už
dávno upravený, pestujú sa tam prevažne krmoviny pre dobytok. Len
Fučijama ostala ako vodná plocha
a pozmenila jednotvárnosť povrchu
nášho chotára a v súčasnosti slúži
najmä rybárom.
V o jtech Z aj í ček
kronikár
Štvrtčan
7
Príťažlivé štúdium
sa rozbehlo...
Od začiatku tohto školského roku sa otvorila
v Plaveckom Štvrtku Súkromná stredná odborná
škola a Súkromná obchodná akadémia v priestore
základnej školy. Jej riaditeľom a zakladateľom je
Miroslav Malík, ktorý má v tomto smere bohaté
skúsenosti. Okres Malacky nemal doteraz ani
jednu strednú odbornú školu a starostovia Záhoria iniciovali na Samosprávnom kraji Bratislavy
i Ministerstve školstva SR, aby bola vytvorená.
Žiaľ nestalo sa a tak sa priklonili k vzniku súkromnej školy. Bolo to však na posledný moment
a v súčasnosti navštevujú školu desiati študenti
denného štúdia a štyria nadstavbového. Súčasnosť je podľa slov Miroslava Malíka miernym
sklamaním, ale zároveň aj výzvou pre žiakov
a rodičov pre budúce ročníky, aby sa tu prihlásilo
v budúcnosti zo Záhoria podstatne viacej študen-
Čo nové v škole
Zmeny v školskom roku 2010/2011
V tomto školskom roku navštevuje našu školu
150 žiakov. Zmena oproti predošlým rokom je
v tom, že všetci žiaci školy dostali zdarma školské
pomôcky a môžu sa stravovať v školskej jedálni
za poplatok 6 centov za jeden obed.
Podľa zákona o hmotnej núdzi platí, že ak
počet žiakov v hmotnej núdzi v škole je viac ako
50 %, vzťahuje sa táto úľava na všetkých žiakov
školy. Túto možnosť využívajú takmer všetci žiaci.
Pedagogický zbor
Riaditeľka
Zást. Riaditeľky
Triedy
I. A
I. B
Mgr. Emília Czagaňová
Mgr. Jana Gilová
Triedni učitelia
Mgr. Pavlína Janotková
Mgr. Mária Juricová
tov. Dnešná situácia s cestovaním, zdražovaním
cestovného je dosť dramatická a Plavecký Štvrtok
má v tomto smere ideálnu polohu pre žiakov
chodiť za štúdiom do centra Záhoria, kde sa táto
obec nachádza.
Súkromná stredná odborná škola tu ponúka
denné štúdium čašník, servírka, kuchár, končiace
maturitou na 4 roky, učebné odbory na 3 roky.
Súkromná obchodná akadémia ponúka denné
štúdium na 4 roky – obchodná akadémia, obchod
a podnikanie, služby v cestovnom ruchu, končiace
II.
Vlasta Kopčová
III.
Marta Tarrová
IV.
Mgr. Jana Vozáková
V.
Mgr. Andrea Havlíková
VI.
Mgr. Ján Fischer
VII.
Mgr. Helena Sackmauerová
VIII.
Mgr. Margita Havlíková
IX.
Mgr. Irena Trutzová
I.Šp.
Mgr. Eva Eisnerová
II.Šp.
Bc. Jana Lachká
III. Šp.
Mgr. Eva Horváthová
IV. Šp.
Mgr. Gabriela Hanousková
Bez triednictva
Mgr. Marcel Adam
Učiteľ náboženstva p. farár Peter Haramia
VychovávateľkaLibuša Hedbávna
Asistentka učiteľa
Mária Ort-Šnepová
Obvodné kolo v malom futbale
V stredu 13. októbra 2010 bola naša škola
organizátorom obvodného kola v malom futbale
Rovnaká šanca
Naša škola bola od školského roka 2008/2009 zapojená do projektu Rovnaká šanca,
organizovaného nadáciou Škola dokorán v Žiari nad Hronom a financovaného
z Nórskeho finančného mechanizmu. Do tohto projektu bolo zapojených 40 škôl
z celého Slovenska. V rámci projektu sa učitelia zúčastnili sedem dvojdňových
stretnutí, na ktorých si vymieňali skúsenosti s učiteľmi z ostaných regiónov Slovenska. Projekt v týchto dňoch vrcholí a záverečná konferencia sa bude konať 23.
novembra v Prešove. Cieľom projektu je poznávanie kultúry a tradícií majoritného
aj minoritného obyvateľstva, je nasmerovaný na odstránenie predsudkov a stereotypov. V rámci projektu deti vytvorili veľa výtvarných a literárnych prác, ktoré sa
týkali rodiny a života v rodine, tradícií sviatočných dní v rodinách, v obci, tradičných
a obľúbených jedál, trávenia voľného času. Ďalšími veľmi zaujímavými témami bola
naša obec, jej história, ako i okolie a prírodné krásy našej dediny. V rámci triednických hodín a etickej výchovy robili deti veľa aktivít namierených na sebapoznávanie,
vzájomné spoznávanie a na odstránenie predsudkov medzi deťmi. Na hodinách
multikultúrnej výchovy sa žiaci oboznámili s kultúrou rôznych národov, aby vedeli
porovnať a nájsť, čo máme spoločné a v čom sme odlišní. S učiteľmi Máriou Látečkovou a Jánom Fischerom navštívili Štátnu prírodnú rezerváciu Bezedné, ktorú
veľa detí nepozná. Z tejto vychádzky tiež vznikli najhodnotnejšie projekty, ktoré
ocenili naše partnerské školy, ako aj mentori projektu. K vzájomnému zbližovaniu
detí prispievajú početné výchovné koncerty, oslavy Mikuláša a vianočných sviatkov
v našej škole, ako aj účasť detí na rôznych športových podujatiach a kultúrnych akciách organizovaných v spolupráci s obcou. Dúfame, že všetky tieto aktivity prispejú
k zlepšeniu spolunažívania žiakov v našej škole.
Mgr. G abrie l a H an o u s k o vá
maturitou. V súčasnosti má táto škola troch kmeňových učiteľov a osem externých. Školskú prax
čašníci, servírky a kuchári absolvujú vo vybraných
prevádzkach Záhoria a Bratislavy. V obchodnej
akadémii sú to blokové sústredenia. Škoda, že
záujem o štúdium na tejto škole žiakov a ich
rodičov nebol väčší, lenže situácia sa doťahovala
na sklonku uplynulého školského roka doslova za
vlasy. V budúcom školskom roku to bude, veríme,
úplne naopak a školské priestory budú praskať vo
švíkoch. Podľa slov Miroslava Malíka je vytvoriť
takú situáciu, aby školy chodili v tom správnom
slova – zmysle za žiakmi a nie naopak. Na záver
ešte dodal, že spolupráca s riaditeľkou ZŠ Emíliou
Czagaňovou je na veľmi dobrej úrovni a verí, že sa
v nej bude pokračovať aj v budúcich rokoch. Tento
premiérový ročník považuje za veľmi náročný aj
z psychického hľadiska, ale zároveň verí v úspech
ďalších školských rokov.
(čka)
v kategórii starších žiakov: chlapci 7. – 9. ročníka.
Súťaž sa odohrala na novom ihrisku v areáli školy.
Okrem našej školy sa jej zúčastnili žiaci zo ZŠ
Dr. Dérera Malacky a ZŠ Kuchyňa. Víťazmi sa
stali naši chlapci a postúpili do okresného kola.
Podujatie bolo na dobrej úrovni a poďakovanie za
úspešnú prípravu žiakov i podujatia patrí učiteľovi
telocviku Jánovi Fischerovi.
Mgr. E m í l ia C zaga ň o vá
Výchovný koncert
V prvý októbrový
týždeň sme pripravili pre žiakov
výchovný koncert
Sláčikového
kvarteta z Bratislavy. Kvarteto už
v našej škole malo
koncert, ale sa
žiakom páčil, tak
sme ho zopakovali.
Pozostával z dvoch
vystúpení. Koncert
pre I. stupeň mal názov Miss Vivaldi a pre II. stupeň Rozprávka
o sláčikovom kvartete. Zazneli aj ukážky rôznych populárnych
piesní od skupiny Abba, Beatles, rockenroll a iné. Žiaci boli prekvapení prevedením týchto skladieb v podaní hudobného telesa
a sa presvedčili, že na husliach sa dá zahrať všetko.
Získali pozitívny vzťah k tomuto hudobnému nástroju a tiež
ku klasickej hudbe, čo bolo cieľom koncertu.
Mgr. E m í l ia C zaga ň o vá
riaditeľka školy
Štvrtčan
8
Hasičský guláš
Bola to veľmi pekná akcia v sobotu v Plaveckom Štvrtku 25. septembra. Píšeme tento deň
aj preto, že sa zrejme dostane do histórie nášho
Dobrovoľného hasičského zboru. Pred bývalým
kultúrnym domom, teda moderne dnes povedané,
Podnikateľským centrom, sa uskutočnil I. ročník
súťaže O najlepší guláš a potom súťaž hasičských
družstiev. Nuž pri tomto zhrnutí sa utvoril názov
tohto podujatia „Hasičský guláš“, ktorý mal
v premiére peknú divácku účasť a pre budúcnosť
aj opäť zrejme sľubnú.
Už od 10. hodiny tu oheň zohrieval kotlíky
pri varení guláša týchto družstiev: DHZ Plavecký
Štvrtok, DHZ Sekule, Rýchla šťuka, Jim Beam tím,
DHZ Plavecký Mikuláš, TaT kolektív, A-C Chríb,
VIP Team, Vojenská kuchyňa, Modern School,
ZOO Láb, Poltergeist – team. Nálada v hľadisku
bola perfektná, žičilo aj počasie, pri stoloch sedeli
desiatky priaznivcov a zvedavcov aj starších ročníkov. V priestore „vojenskej kuchyne“ sa aj strieľalo
„slepými“ zo samopalu, pod palcom malého
„Džasa“. Hlavným sponzorom tohto podujatia
bola firma BERTO z Vysokej pri Morave, sponzor
GAMA pekáreň, BaF Chovateľské potreby. Boli
by ste prekvapení, než bolo vyhlásenie najlepších
gulášov, boli porcie už takmer zjedené. Víťazom sa
stal kolektív mladých, Poltergeist a všetkých mená
majú byť zvečnené v našom časopise: Michal
Chmela, Vlado Adamovič, Vlado Filípek, Michal
Hedvábny, Martin Hedvábny, Stano Sofka, „Melónek“, Staňa a Lucia Foltýnové, Riško Ščepán. Nuž
kuchárska partia, ako remeň. Na ďalších miestach
sa usmievali DHZ Sekule, Vojenská kuchyňa,
teda známy štvrtecký Džas, ktorý mal guláš prvý
vypredaný. Potom obsadili štvrtú priečku všetky
zúčastnené družstvá.
Štipľavý guláš mal aj svoje vyvrcholenie
v hasičskej súťaži, požiarnom útoku na terče
s vodou, v priestore Základnej školy na ideálnej
tráve, ktorú lemuje živý plot. Škoda, že počas
súťaže voda vyschla z obecného vodovodu (vraj
tam bol na prehliadke pracovník, ktorý má túto
oblasť pod kontrolou...) a tak museli do nádrže
požiarnici vodu dopĺňať z cisterien. V dramatickom súboji napokon zvíťazilo „A“ družstvo
hasičov z Plaveckého Štvrtka (17,10sekúnd) a na
ďalších miestach sa umiestnili: Pl. Mikuláš (17,74
s), Moravský Ján (18,10 s), Pl. Štvrtok „B“ (20,75 s),
Sekule I.(22,09s), Zohor (28,25 s), Sekule II. (28,79
s), Vysoká pri Morave (103,79 s). Súťažilo aj družstvo žien z Gajar (39,91 s) a bolo sympatickým
oživením veľmi príjemného hasičského podujatia.
Súťaž prebiehala akoby symbolicky na mieste,
kde pred viacerými rokmi stála hasičská zbrojnica.
Veliteľ hasičov v Plaveckom Štvrtku Milan Hujsa
bol s prvým ročníkom tejto súťaže veľmi spokojný
a plný emócií nám povedal: “Som veľmi rád, že
v našom hasičskom zbore máme mladú a súdržnú
partiu chlapcov, ktorí sú veľmi iniciatívni a obetaví
vo svojej činnosti. Aj to bol ich nápad, zakončiť
súťažnú sezónu nášho zboru takouto akciou
a verím, že táto premiéra bude mať ďalšie úspešné
ročníky. Môžeme sa pochváliť, že sme v tomto
roku vyhrali okresnú súťaž a na ďalších dvanástich
pretekoch sme nášmu zboru hanbu neurobili. V budúcom roku oslavujeme 120. výročie
založenia hasičského zboru v Plaveckom Štvrtku
a toto podujatia mohlo byť takouto predpremiérou našich osláv, ktoré budú zrejme v máji. Držte
nám palce a celému nášmu zboru, veď to je neraz
v kritických chvíľach požiarov boj doslova aj
o život. Som veľmi rád, že máme v našom zbore
takých borcov.“
(čka)
Foto (A)
Jedným z významných podnikateľských subjektov pôsobiacich v našom regióne je firma Berto sk s.r.o so sídlom vo Vysokej pri
Morave.
Od svojho vzniku v roku 1991 prešla firma dlhú a úspešnú cestu, čím nadviazala na rodinnú mäsiarsku tradíciu. A tak
ako v minulosti, tak i dnes je meno Bertovič zárukou kvality a mäsiarskej poctivosti. Okrem zamerania na spracovanie mäsa
a výrobu chutných mäsových lahôdok k firme patrí aj sieť maloobchodných predajní Mäso-údeniny Berto, ktorú tvorí
17 predajní rozmiestnených v bližšom okolí, ale aj vzdialenejších častiach Slovenska.
Jedna z týchto predajní je aj v Plaveckom Štvrtku, čím tak naša firma prispieva k uspokojovaniu životných potrieb nielen
domácich obyvateľov, ale aj potrieb záhradkárov, chatárov a návštevníkov obce.
Meno Bertovič sa však nespája len s mäsovýrobou a predajom mäsa a mäsových výrobkov. Známe je tiež svojim pozitívnym a aktívnym vzťahom
k sponzorstvu, a preto je známe v okolitých obciach medzi športovcami, občianskymi združeniami, nadáciami a aj samotnými na pomoc odkázanými
občanmi. Túto skutočnosť môžu potvrdiť aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Plaveckého Štvrtka.
Kvety sa vrátili
do Štvrtka
Kvetinárstvo, ktoré osviežovalo
predaj v našej dedine, fungovalo
na parkovisku oproti obecnému
úradu od mája 2002. Od konca jari
sa začalo s revitalizáciou priestorov
v okolí úradu a predajne kvetín
i konfekcie vedľa, boli zrušené. Pri
debatách s občanmi našej dediny
sme neraz počuli, že ponuka
kvetov im doslova chýba. Meniny,
narodeniny, pozornosť, výročia, to si
ich doslova pýtalo. Donedávna boli
doslova poruke. No od 9. októbra
tu máme kvetinárstvo AGRO-KVET opäť. Minibudova vedľa
Pizzerie, teda opäť v centre dediny
a už prakticky na jeho námestí je tu,
predaj už funguje, objekt a jej okolie
je treba ešte doladiť, čo sa v priebehu
mesiaca aj udeje.
V sympatických priestoroch vo
vnútri i pred predajňou sme zastihli
rovnako sympatickú predavačku
a spolumajiteľku Janku Kolandrovú
– Zálesňákovú. V krátkosti nám
povedala: “Sme radi a ďakujeme
miestnemu obecnému úradu, že
nám dal pozemok na prenájom
a opäť sme mohli v Plaveckom
Štvrtku otvoriť predajňu. Láb s touto
obcou susedí a sú tu dlhé roky
priateľské vzťahy i keď niekedy aj
s úsmevným súperením. Môžem
povedať, že od roku 2002 sme si
tu vybudovali solídne zázemie
a chceme k spokojnosti občanov
vo svojej práci pokračovať ďalej.
Srdečne opäť vítame našich nedávnych zákazníkov v našej predajni,
kde ich čakajú krásne kvety.“
Treba ešte dodať, že lábsky
AGRO-KVET je rodinný podnik,
ktorý má predajne v Lábe aj Zohore.
Pracujú v ňom Anna Zálesňáková,
Jankina mamka a Jankin manžel
Peter. Pri nárazových prácach pomáhajú aj deti Kolandrovcov. Koncom
novembra má byť kvetinárstvo
dokončené a doladené v novom šate.
(čka)
Štvrtčan
REMINISCENCIE
Výstavná sieň počas vernisáže obrazov Ivana Schurmanna bola v Prezidentskom paláci na prasknutie. Jej otvorenie sa troška oneskorilo, pretože pán
prezident Ivan Gašparovič pozval nášho maliara a jubilanta, ktorý oslávil
nedávno 75. narodeniny ku krátkemu posedeniu, kde mu odovzdal Pamätný
prezidentský list. Obaja Ivanovia sú inak priatelia od detských školských rokov
a teda potom v priebehu vernisáže tu skutočná bezprostrednosť nechýbala.
Zišlo sa tu veľa umeleckých osobností a medzi nimi nechýbali ani Plaveckoštvrtčania, starosta Ivan Slezák s manželkou Helenou, dôstojní páni Jozef
Krajči, Peter Haramia, maliari Katka Svobodová, Peťo Stankovič a kandidát na
starostu v obci Miro Lisý.
Slávnostný príhovor mal Ivan Hudec, bývalý minister kultúry, po ňom za
známkovú tvorbu Jarmila Brichtová a verše s klasickou pompou zarecitoval
herec Jožo Šimonovič.
Výstava diel Ivana Schurmanna je ich súhrnom, v ktorom sú citové rozpomienky na zážitky zo života a jeho tvorby. Sú to výtvarné diela, ktoré majú
charakter prízvukov a letmých zamyslení nad súčasným životom. Pre autora,
podľa jeho slov, bola práca na každom, diele potechou a akýmsi sviatkom. Ešte
jeden moment sa nám žiada pripomenúť. Pri príležitosti nedávneho autorovho jubilea bol Ivan Schurmann prijatý, ako sme už spomínali u prezidenta
Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorý pri tejto príležitosti ocenil
obsiahle výtvarné dielo spomínaného autora a zaželal mu veľa síl a zdravia pre
ďalšiu tvorivú činnosť aj v reprezentácii Slovenska v zahraničí.
Ivan Schurmann nespočetnými výstavami a inými formami svojej
umeleckej činnosti sa natrvalo zapísal do dejín výtvarnej kultúry Slovenska,
neopakovateľným osobným prínosom ju aj povýšil. Ťažisko bohatej výtvarnej
činnosti Ivana Schurmanna je v oblasti známkovej tvorby. Tu dosiahol nemálo
ocenení nielen doma, ale i v zahraničí. Jeho výstava v Prezidentskom paláci je
skutočne jedinečná. Možno jej časť uvidíme aj v našej obci.
J o zef K l ačka
Foto: A Štvrtecký úsmjev!
Čujete to, vidzíte to, cícíte to, ked ste cícící a fčil
víte o čem vyprávjám? Šak preca o volbách, keré
nám už tučú na dvera, ale šak budú aj Marcinské, teda zimňí hody a aj víno šušká v ňekerých
pivňicách. A už smje šak na skok od Vánoc a už
aj myslíme de. Kedy it a kam na stromky a potom
aj kapre. Ale dzime k temu volebňímu gulášu. To
bude frmol na ceuém Slovensku a šak teda aj ve
Štvrtku. Kukneme sa okouo sebja, povyprávjáme
co sa tu šecko spraviuo, co sa mohuo, nemohuo,
jak pomohli starostovi posuanci, jak né. Volebňí
guláš jak sem čuu nebude, že by to byuo konc
hore nos ňekerého z kadidátú na starostu. Teda
to dozrící ostává enem pocichúčky v nás, kerému
dáme svúj huas Ale aj kamarád može do vás
drcnút pri tem konečním rozhodnúcí. Ten-alebo
ten? Enem nech pro dzedzinu pasuje, sebja pro
ňu objetuje a s posuancama žičlivo pro Plavečák
koketuje. Nech sú šeci naší a nech úspjech Štvrtka
šeckých naších neprajníkú straší. A potom ked
budete zvolení dzite do teho a nedajte sa pomýlit
F OTOP OSTREHY
Práca našich 16-ročných mládencov. „Ale sme silní“
9
rétorikú a činma naších dofčiléky vlád, de létajú
z jejích hub enem sluby a z vačkú ím padajú v prospjech sebja do neznáma milióny. Toto teda naší
budúcí nerobte a techto „vzoru“ sa vzdajte. Ale
MY Štvrčané mosíme byt pri volbách šeci, aby sa
do ňích vnésuo co najvíc spravedlivosci.
No šak pretým budú Marcinské hody, de sa
pri vínečku zehrejeme, aj si trochu povyprávjáme,
dzífčence zas pri zákuskoch poklebecá, koho treba
vynést na nebesa. Šak už dneskáj víme o kem
je ve volbách reč, teda hody veseuo prežijeme,
na Mikuláša aj strašit pújdeme. Šak enem sa
nedýchneme teho studeného vzduchu a už ideme
spívat Na Jéžiška. Vánoce ulecá jak vjetr, budeme
sa v ňích cícit útulne a už je tu Silvestr jak bratr
s Novým rokem a zas skokem Tré králi. Teda
tolko kúšček sem načrteu, co nás čeká enem tot
zachvílečku, ale hodama a potom volbama tento
veliký krok začíná. Budzme šeci spouem rádzi
a kamarádzi.
Strýc Cecil
Štvrtčan
10 Naše maliarske hviezdy
Máloktorá dedina nielen na Záhorí,
ale na celom Slovensku má vo svojom lone toľko majstrov maliarskeho
umenia, ktorí sa tešia uznaniu doma
i v zahraničí. Začiatkom septembra
mali vernisáže maliarka KATKA
SVOBODOVÁ v Galérii Slovenského rozhlasu(6.9.) a akademický
maliar IVAN SCHURMANN
v Galérii Salla Terena v Prezidentskom paláci (13.9.). Ďalší maliar
z našej dediny PETER STANKOVIČ bude mať výstavu začiatkom
decembra v Galérii Pod Michalskou
bránou. Uznávaný maliar krajinomaľby a Záhoria ROBERT HAČEK
zasa chystá výstavu v priebehu
začiatku budúceho roka. No
a nechajme sa prekvapiť našim uznávaným drevorezbárom ALOJZOM
MACHAJOM. Teda zostava, ktorú
nám možno len závidieť.
VÝCHOD SLNKA
Pod týmto názvom výstavy
obrazov maliarky Katky Svobodovej mohli návštevníci vernisáže
obdivovať v 93 dielach jej umenie
a tvorivú spontánnosť. Katka
s manželom Alešom a svojimi deťmi
žije už niekoľko rokov v Plaveckom
Štvrtku a čuduj sa svete v podnájme v domčeku nášho maliara
Roberta Hačeka. Katka je pôvodným
povolaním chemička, pracovala aj
ako barmanka, pretože jej manžel
Aleš má takéto povolanie, ale jej
celoživotným koníčkom bolo a je
maľovanie. Doslova k nemu priľnula,
keď o život s rakovinou bojoval jej
synček Oliver. Bol to doslova úlet
od strastiplného napätia. Napokon
Oliver zomrel po krátkej a ťažkej
Srdečne Vás všetkých pozývame na slávnostné
otvorenie Obecnej knižnice v Plaveckom Štvrtku,
ktoré sa bude konať dňa 8. novembra 2010
o 16,00 h v nových priestoroch knižnice
v Podnikateľskom centre.
Našim cteným hosťom bude PhDr.,
PhD. Ján Tužinský, predseda Spolku slovenských
spisovateľov.
J ana G azd o vá
chorobe vo veku štyroch rokov
v roku 2005, ale ten štetec Katka
dodnes nepustila z ruky nielen ako
spomienku, ale i výzvu pri výchove
jej ďalších ratolestí Elišky a Maximiliána. Na počesť svojho zosnulého
Olivera maľuje s láskou k umeniu
a synovi úspešne naďalej a zo svojich
vystavovaných obrazov 50 percent
odovzdáva na boj proti rakovine.
Jej vernisáž v Slovenskom rozhlase
otvorila Wanda Hrycová, známa
mediálna osobnosť, šéfka Občianskeho združenia „Nebojte sa“, ktoré
taktiež bojuje proti rakovine a jej
brat taktiež podľahol tejto zákernej
chorobe. Na výstave bolo viacero
populárnych osobností, a samozrejme aj Plaveckoštvrtčania. Medzi
nimi aj akademický maliar Ivan
Schurmann, ktorý sa srdečne zvítal
s hercom a režisérom Andym Hrycom, ktorého diela Katky doslova
uniesli. Najmä obrazy z obdobia
smútku a ich prechodu k životu
plného džavotu detí narodených
po smrti Olivera. Ivan Schurmann
sa k jej dielam vyjadril: „Katka svoj
talent rozvíja slobodným a nezávislým spôsobom, ale samozrejme
na viacerých dielach je cítiť jej psychiku. Úplne prirodzene vstupuje do
ľudskej duše, rozjíma o bytí a nebytí
a srdcom hľadá zdroje energie
i súcitu. Maľuje spontánne a v laboratóriu svojho umeleckého sveta
zachytáva, či sníma stopy ľudských
vibrácií a tichých zvukov. A čo ma
prekvapuje, Katka mimoriadne cíti
ľudské posuny v súčasnom čase.“
(čka)
Základná škola v spolupráci s Komisiou pre
kultúru pri OZ v Plaveckom Štvrtku pripravili
opäť kultúrnu lahôdku v SND.
Tentoraz to bude klasická komédia, ktorú napísal
Carlo Goldoni.
V komédii VEJÁR zistíte, že aj vejár môže spôsobiť
poriadne veľký vietor!
Predstavenie sa koná v piatok 12. 11. 2010.
Odchod autobusu je 17,45 h z parkoviska pred
obchodom.
Cestovné uhradí komisia pre kultúru zo svojho
rozpočtu a záujemcovia sa môžu informovať u pani
riaditeľky ZŠ Mgr. Czagaňovej.
Štvrtčan
11
Na Čapáši sa varil guláš i tancovalo
Prichádzate cestou z Jakubova do
Lábu, krásnou scenériou borovicového lesa a vari pol kilometra
pred Lábom je sympatické
pohostinstvo, či miniranč zasa
v objatí lúk, polí a veľkého dvora
bývalého JRD, na ktorom často
vidieť na výbehoch krásne kone
a názov miniranču znie Na Čapáši.
V sobotu 9. októbra sa tu uskutočnil
6. ročník súťaže vo varení o najlepší
guláš. Súťažilo 27 kolektívov
a v objekte Čapášu sa pohybovalo
okolo 250 hostí. Skvelá nálada od
deviatej až do polnoci.
V Lábe boli hody a ich atmosféru
toto podujatie umocnilo. Majiteľka
Na Čapáši, Slávka Petřeková –
Havlíková je síce Plaveckoštvrtčanka, ale korene po mamke má
aj z Lábu. Preto ju aj účasť a nálada
na šiestom ročníku veľmi potešila.
Samozrejme jej pomáhali aj deti
Saška s Lukášom a jej ďalší priatelia.
Náladu pri varení i jedení umocňovala populárna skupina AC +
a Ďuro, Stenly a Peťo sa prekonávali
pri svojich hudobných výkonoch až
takmer do polnoci. Šéfom
KRITICKÝM
PEROM
VÝZVA
OBČANOM
„gulášporoty“ bol Jozef Klubník,
známa kuchárska osobnosť, ktorá
Záhorie reprezentovala aj na
posledných olympijských zimných
i letných hrách. Jeho manželka Janka
bola tajomníčkou podujatia
o organizátorka súťaže. Guláše
napokon hodnotila 9-členná porota
a úlohu podľa konzumentov mala
neľahkú. Vraj jeden guláš lepší ako
druhý. Porotcovia aj so šéfom sa
nakoniec rozhodli, že udelia ceny
pre stupeň víťazov a zostávajúcim 24
družstvám patrilo zhodne štvrté
miesto. Zvíťazil Vladimír Klamo,
známy pod prezývkou Džas, ktorý sa
zúčastnil všetkých doterajších
ročníkov. Jeho vojenská kuchyňa
znamenala aj jeho vojenský traktor
s vlečkou a kotlom, mal aj pomocníkov oblečených v maskáčoch, nad
ktorými pozorne bdel v mini
uniforme aj so samopalom školák
Jurko Klubník. Niekoľkokrát aj
vystrelil do oblohy, ako upozornenie
na dodržiavanie poriadku. Našťastie
sa Na Čapáši len spievalo, takže jeho
výstrely boli odmenené potleskom.
Víťaz okrem pozornosti od majiteľky
„Na Čapáši“ dostal od Jozefa
Klubníka tortu v tvare kotlíka
a poukážku na raňajky v bratislavskom hoteli Austria trend, kde je
Jozef Klubník šéfkuchárom. Tie
raňajky dostal aj tretí tím Hodo
Uherská Ves, ktorý predal najviac
gulášov. Druhé v súťaži skončilo
družstvo Ivana Poláka.
Po vyhlásení výsledkov nálada
pokračovala veselo ďalej i keď
s ubúdajúcimi teplými lúčmi slnka
začal pribúdať chlad. Spev mal
väčšiu razanciu a pri dobrej hudbe
sa začalo i tancovať. Bolo opäť
sympatické, že okruh súťažiacich,
presnejšie povedané ľudí túžiacich
po dobrej zábave v prírode, pribúda
aj z okolia Záhoria. Úsmevne
povedané Bratislavčanov tu bolo ako
maku, ale aj Trnavčania, dokonca
východniari. Teda ponuka pre
budúci ročník, ako remeň. A pri
premiérovom ročníku varilo len 15
kolektívov.
(čka)
Foto: Emil Francisty
Vstúpme si do svedomia!
Roky nielen ja, ale aj všetci
ostatní spoluobčania, sa
sťažujeme na znečisťovanie
verejného priestranstva našimi
„miláčikmi“ psami. Zbytočne
budeme krášliť našu obec, keď
zelené trávnaté plochy, ktoré
si udržiavame pred svojimi
domami sú posiate výkalmi či
už voľne pobehujúcich alebo
na vodítkach venčených psov.
Preto chcem osloviť každého
jedného majiteľa psa, aby tieto
výkaly po svojom miláčikovi
odstraňoval. Zároveň prosím
chovateľov psov, ktorí sa
o nich dostatočne nestarajú
a nechávajú ich celé noci ba
aj dni brechať a zavíjať (čím
nedoprajú svojim susedom
pokojný spánok), aby prehodnotili svoju ľahostajnosť a urobili všetko pre to, aby sa aj
naďalej mohol pes označovať
za najlepšieho priateľa človeka.
D agmar
Vašk o r o vá
12 Štvrtčan
Dvakrát sa Jožo Klubník prezentoval v Číne
Po prvý raz sa rodák z Bratislavy
Jozef Klubník inak od prvej triedy
žiak na ZŠ v Zohore až po svadbu
s Jankou Lenčovou občan tejto
dediny, keď sa presťahoval za nevestou do Plaveckého Štvrtka v 1990
roku, dostal do Číny v roku 2008 do
Pekingu na OH. Dnes je z neho hrdý
Záhorák a v zahraničí reprezentuje
meno Slovenska ako kuchár. Má za
sebou pracovne USA, Áziu, Afriku
a takmer celú Európu. Na rade má
byť aj Južná Amerika.
Zo spomínanej Číny sa vrátil len
nedávno do svojho rodinného domu
a k rodine a už sa aj pracovne otriasol ako šéfkuchár v bratislavskom
hoteli Austria – trend, na Vysokej 10
v Starom meste. Z názvu aj vyplýva,
že majiteľom hotela sú Rakúšan
a Jozef Klubník nám prezradil, že ich
doménou sú jedlá z rakúsko-uhorskej kuchyne.
Vráťme sa však do Číny. Na
Svetovú výstavu –Expo do Číny
odcestoval so svojim kuchárskym kolegom a dvomi cukrármi
z Bratislavy 31. augusta a domov sa
vrátili 13. septembra. Tentoraz to
bolo staré historické mesto Šanghaj.
S obrovským množstvom zaujímavých historických budov a štvrtí,
moderných i chudobných a v rámci
porovnania si tieto protiklady Jožo
Klubník rád pozrie, aby mohol on
porovnať a nie sprostredkovane cez
rôzne média, často zavádzajúce, teda
i naše.
Úvodom jeho práce v Šanghaji
bola slávnostná recepcia, pri príležitosti návštevy nášho prezidenta
Ivana Gašparoviča, so sprievodom
na slávnostnej večeri v päťhviezdičkovom hoteli Vestin, kde Jozef aj so
spomínanou partiou počas svojho
účinkovania pracoval. Čo si objednala naša delegácia na čele s prezidentom ? Pochopiteľne kapustnica,
medailóniky na oravskej slaninke
na čerstvých dubákoch s pečenými
zemiakmi, aj snehová redukcia
strapačiek s haluškami a múčnik
orechové, alebo makové šúľance. Na
túto recepciu boli pozvaní Číňania,
ktorí majú blízky vzťah k Slovensku,
obchodní partneri i naši podnikatelia pôsobiaci v tejto krajine. V rámci
tejto recepcie s veľkým úspechom
vystúpila skupina Cigánski diabli
a Ľudovka Šarišan. Návštevníci
obdivovali naše kroje, tance i krásne
ťahavé, či dynamické piesne. Napokon oba súbory vystupovali denno-denne s veľkým úspechom.
Aká bola pracovná náplň Joža
Klubníka a jeho partie? Denne
ponúkali okolo 300 porcií na obed
a potom večeru najmä z receptov našej kuchyne. Boli len dvaja
kuchári, ale za pomocníkov mali
domácich, ktorým vysvetlili pri
príprave jedál, o čom im ide a oni
s príkladnou čínskou dôslednosťou
všetko pripravili tak, aby naši dvaja
kuchári urobili úspešné finále.
Samozrejme celé dni nestrávili len v kuchyni hotela Vestin.
Bývali 30 minút taxíkom od svojho
pracoviska a voľné chvíle zvedavý
Jožo Klubník s kolegami využívali
na potulky Šanghajom. Rád chodí
Noviny občanov
Obce Plavecký Štvrtok
l Evidenčné číslo: EV 3008/09. l Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok l Šéfredaktor: MUDr. Anna Koleníková
l Redakčná rada: Ing. Mária Gajdošová, Jozef Klačka, Eva Matlovičová, Zuzana Roskopfová, Dagmar Vaškorová,
Andrea Vyšvaderová, Mgr. Art. Pavel Zajáček l Tlač a realizácia: FO ART s. r. o., Bratislava l [email protected]
l www.obecplaveckystvrtok.sk
do chudobných štvrtí, tu ochutná
skutočné špeciality. Napríklad tu
v Šanghaji žabu na rošte. Jožo nám
hovorí, že bola skutočne pikantná
a mala všetkých päť pé. Čo s tým
? Vo svojom kuchárskom archíve
má okolo 700 takýchto pikošiek
najmä z Ázie, Afriky, ale aj USA,
Európy a doma sa ich snaží upraviť
na troška európsky spôsob a zatiaľ
s úspechom.
Mal možnosť porovnávať aj
ceny povedzme na jednej ulici.
Hovorí nám s úsmevom, že v jednej
krčmičke si dali pivo za 6 € a oproti
na ulici len za 0,5! Nikto im vraj
nevedel povedať prečo taký rozdiel.
Boli na obede aj v najchudobnejších
štvrtiach. Hovoril nám, že čistota
okolo kuchyne je chvályhodná a porcie na naše pomery až abnormálne
veľké, takže bolo problémom sústo
zjesť. Domáci ich sledovali a keď
dojedli aspoň trištvrte porcie, tak
zatlieskali.
No a poďme na opačný pól
k luxusným barom a návšteve
zrejme najvyššie položeného na
svete práve v Šanghaji na 102.
poschodí. Odtiaľ bol nádherný
výhľad na toto prekrásne osvetlené
mesto. Tu už boli ceny piva „troška“
iné, okolo 10 € až po 28 €. No, ale
kedy si môžete popíjať pivo z takejto
výšky a pri takomto pohľade? – pýta
sa s úsmevom Jožo. Ešte sa vrátil
v živej debate k návšteve reštaurácie
v tzv. chudobnejšej štvrti Šanghaja,
ktorú by vari prirovnal k hociktorej
reštaurácii našich okresných miest
na Slovensku. Štyria si tu objednali
bravčové pečené s ryžou, oblohou,
pohárom vínka a dovedna platili 14
€. A opäť Jožo zdôraznil, že prosto
sa celá porcia nedala zjesť. A nálada
medzi ľuďmi? Kamarátska, priateľská, žičlivá, úplný opak toho, čo sa
často publikuje, čo vidíme v rôznych
televíznych šotoch.
Odchádzalo sa mu z Číny
s príjemnými pocitmi a zážitkami.
Aj s poznaním, že našu typickú
slovenskú kuchyňu v modernom
ponímaní na európskom stole máme
už len v minimálnom prevedení. Čo
ho čaká na vyššom medzinárodnom
kuchárskom fóre v budúcnosti?
Koncom októbra, alebo v novembri
by mal ísť do Južnej Kórei a prezentáciu našej typickej slovenskej
kuchyne, potom by to mali byť OH
v Londýne, ZOH v Soči a OH v Rio
de Janeiro, kde by chcel ukončiť
svoju kuchársku dráhu na svetových
športových podujatiach. V jeho šľapajach už ide jeho syn Andrej (22),
ktorý bol pomocným kuchárom na
ZOH vo Vancouveri a v súčasnosti
varí v Rakúsku a do Londýna by mal
ísť spolu s otcom.
Aké suveníry priviezol domov?
Čínske klobúky, prestieranie, vejáre.
Do práce kolegom (má pod palcom
6 kuchárov) tvrdý čínsky alkohol, ale
ten sa žiaľ piť nedá... Tak to musel
napraviť „Číňan“ Jožo našim slovenským vínom a borovičkou...
J o zef K l ačka
FotoA
Redakčná rada nezodpovedá za obsah jednotlivých článkov, príspevky neprešli jazykovou úpravou
Download

Štvrtčan Október 2010 - Obec Plavecký Štvrtok