Družstevníctvo na
Ekonomickej univerzite
Jubilujúce
družstvá
Elektroplast
vo svete hračiek
Prajeme Vám krásne prežitie veľkonočných
sviatkov v kruhu svojich najbližších.
zo života družstiev
Obsah
Príhovor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
ZO ŽIVOTA DRUŽSTIEV
ELEKTROPLAST vo svete hračiek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
ZO ŽIVOTA SSOŠ
Šťastný úsmev na tvárach seniorov_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nevesta budúcnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Odborná exkurzia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vianočný jarmok remesiel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Exkurzia „Okolo Slovenska“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Úspešná a zaujímavá odborná exkurzia Popradčanov v Nitre _
_
_
_
_
_
_
14
15
15
16
17
17
Deň otvorených dverí v SSOŠ Poprad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
INFOSERVIS
JUBILUJÚCE DRUŽSTVÁ
64. výročie výrobného družstva NOVOCHEMA Levice _ _ _ _
65. výročie výrobného družstva ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany
55. výročie výrobného družstva TECHNOPLAST Topoľčany _ _
25. výročie družstva KOVEX Plavecký Štvrtok _ _ _ _ _ _ _ _
6
7
8
9
Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách
a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Ponuka rekreácie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
ZAUJALO NÁS
ZAUJALO NÁS:
170. VÝROČIE DRUŽSTEVNÉHO HNUTIA
NA SLOVENSKU
Družstevníctvo na Ekonomickej univerzite _ _ _ _ _ _ 10 – 11
Na výlete za históriou družstevníctva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
SLOVO MAJÚ MLADÍ
LEGISLATÍVA
Rozhovor s Martinou Marhevskou _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Zavedenie povinnej pracovnej zdravotnej služby od januára 2015_ 20
Elektronické kolky v praxi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie _ _ _ _ _ _ _ 21
RADA VSOČaZ
Pripravované akcie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
RELAX
ZO ŽIVOTA SSOŠ
Návšteva v detskom domove _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Veľká noc v tradičnej ľudovej kultúre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Veľkonočná výzdoba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
INOVATÍVNY ČIN ROKA 2014
Vychádza 4-krát do roka pre členov
a zamestnancov výrobných družstiev.
Vydáva a distribúciu zabezpečuje
COOP PRODUKT SLOVENSKO,
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava, pre
vnútornú potrebu členov, funkcionárov
a zamestnancov VD a CPS.
Redakcia:
Mliekarenská ul. č. 10,
824 92 Bratislava,
tel.: 02/5824 1201, 0903 266 126
e-mail: office@cpscoop.sk
Redaktorka:
Bc. Zuzana Cáková
Grafická úprava:
DEVELSKI, s. r. o.
Tlač:
Alfa print, s. r. o.
Nevyžiadané rukopisy
a fotografie nevraciame.
2
výrobné družstevníctvo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v snahe povzbudiť inovačné aktivity vyhlásilo 2. februára 2015 už ôsmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin
roka 2014“. Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:
1. Výrobková inovácia,
2. Technologická inovácia,
3. Inovácia služby (netechnologický proces)
Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky
a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2014, zaslaním
vyplnenej prihlášky na adresu organizátora súťaže v termíne do 10. apríla 2015. Podrobnejšie informácie o súťaži „Inovatívny čin roka 2014“ sú uverejnené na internetovej stránke
vyhlasovateľa www.mhsr.sk.
BLAHOŽELÁME
Predstavenstvo CPS na svojom 31. zasadnutí dňa 23. januára
2015 schválilo udelenie vyznamenania:
Plaketa Samuela Jurkoviča
pre Margarétu Kontešekovú. Do výrobného družstva NOVOCHEMA Levice nastúpila v roku 2001 na pozíciu vývojový pracovník. V roku 2004 sa stala vedúcou výroby kde jej pracovnou
činnosťou bolo riadenie prevádzky Chémia. Manažovala celý
proces výroby od vývoja receptúr, cez výrobu, riešenie reklamácií
a riadila procesy uplatňovania chemickej legislatívy vo výrobe
a súvisiacej dokumentácií k výrobkom. Plaketu jej výrobné družstvo navrhlo udeliť za dlhoročnú prácu v prospech výrobného
družstva a pri príležitosti odchodu do starobného dôchodku.
editoriál
Milí členovia a zamestnanci družstiev,
po najkrajších sviatkoch v roku, po poslednom obzretí sa za uplynulými dvanástimi mesiacmi, prišla ďalšia 365-ka. Vyslovili sme si nové
želania a s novými víziami, predsavzatiami, s nádejou v lepší život sme
vykročili.
Každý kalendárny rok má určite svoj zmysel. Prináša niečo jedinečné,
neopakovateľné, nezabudnuteľné.
Pre niektorých je to však len dátum. Dátum oznamujúci ľuďom, že
uplynul istý čas, vystriedali sa štyri ročné obdobia, že sme o rok starší
a azda aj múdrejší. Sú aj ľudia, a nie je ich málo, ktorí chápu Nový rok
ako nový začiatok.
Podľa čínskej astrológie sme vstúpili do roku Drevenej Kozy, ktorý
bude trvať až do 7. februára 2016. Po predchádzajúcom veľmi rýchlom
roku Dreveného Koňa plnom zmien, by nás mal čakať rok harmónie
a pokoja.
Žijeme však skutočne v roku harmonie a pokoja?
Azda v súkromí sa o tento stav môžeme pokúsiť, ale v našom podnikateľskom družstevnom živote to asi také jednoduché nebude. Bolo
a stále je mimoriadne náročné víťaziť v boji o každodenný chlieb, ďalšiu existenciu družstiev, slovom prekonať problémy podnikateľského
prostredia.
Nie sú to však problémy, do ktorých sme sa dostali nekompetentným
skostnateným riadením, ako nás družstevníkov radi mnohí označujú.
Ide o všeobecné problémy podnikatelského prostredia, ktorého súčasťou sú aj družstvá.
Na úspešné vykročenie určite vytvorené podmienky neboli. Predchádzajúci rok bol v našej krajine rokom zhoršovania domácich podmienok na podnikanie a tiež zhoršovania externého prostredia. Bolo
to vidieť v neriešení dlhodobo narastajúcej byrokracie, vo zvyšovaní
finančného zaťaženia podnikateľov, v uprednostňovaní niekoľkých firiem, ktoré sa najmä vďaka kontaktom dokázali dostať k zaujímavým
investičným stimulom či verejným zákazkám. Pritom ostatní riešili
často existenčné problémy, vrátane problému druhotnej platobnej
disciplíny, keď práve firmy, ktoré vyhrali štátne tendre, neplatili svojim
subdodávateľom z radov malých a stredných podnikateľov. Preto mnohí z týchto skončili svoje podnikanie krachom. Nikto z kompetentných nemal záujem riešiť vzniknutú situáciu, ale zároveň sme sa všetci
prizerali populistickým opatreniam typu „vlaky zadarmo“.
Uplatnenie našich firiem na zahraničných trhoch skomplikoval vývoj
externého prostredia, najmä vojenský konflikt Ukrajiny a Ruska a následná špirála ekonomických sankcií medzi Ruskom na jednej strane
a Európskou úniou a USA na strane druhej.
A pritom si musíme priznať, že v podmienkach podnikateľského prostredia zaostávame za podmienkami v okolitých štátoch, čo našich podnikateľov oproti ich zahraničným konkurentom znevýhodňuje.
V oblastí daní nepriaznivú situáciu potvrdzuje napríklad aj posledné
hodnotenie Slovenska Svetovou bankou – Doing Business. Práve kritérium platenia daní zaznamenalo medziročne najväčší pokles – o deväť priečok. Nečudo, veď napríklad poslednou novelou zákona o dani
z príjmov, nie je síce menená sadzba dane, no sú sprísnené podmienky v oblasti daňových odpisov, transferového oceňovania a pravidiel
nízkej kapitalizácie. Atraktívnosť podnikania na Slovensku sa celkovo
podľa rovnakého indexu medziročne zhoršila o dve priečky. Spomedzi
takmer 190 hodnotených štátov celého sveta skončilo Slovensko na
37 pozícii, pričom index tejto banky je jedným z najvyužívanejších
na porovnávanie podnikateľského prostredia jednotlivých štátov. Aj
preto sa objavuje v stratégiách viacerých ministerstev cieľ – do konca
volebného obdobia túto pozíciiu našej krajiny zlepšiť. Škoda len, že
zatiaľ bezúspešne.
Iste všetci chápeme, že reálne nájsť optimistické vízie pre tento rok
„harmonie a pokoja“ je náročné. Podľa uvedeného nám nezostáva nič
iné, len trpezlivo počkať na volebný rok. Snáď ten prinesie zázrak.
Na druhej strane je potrebné pripomenúť, že ľudstvo už prežilo aj oveľa
horšie časy, že život vždy má svoje vzlety a pády, či spomeniem dve svetové vojny, niekoľko hospodárskych kríz alebo prírodných katastrof.
A dokázalo v nich jasne zadefinovať príležitosti a aj ich správne využiť.
V združení COOP PRODUKT SLOVENSKO vnímame problémy
podnikateľského prostredia, situáciu malých a stredných podnikov,
hlasno voláme po zmene.
Vám sa snažíme v plnení náročných úloh v často beznádejných situáciách pomáhať.
Spoločnými silami sa iste dokážeme prispôsobiť a prosperovať.
Na prahu prichádzajúcej jari Vám prajem novú obrovskú dávku energie, optimizmu i dobrej nálady. Určite ju každý z nás bude potrebovať.
A tiež pokojné prežitie blížiacich sa veľkonočných sviatkov v kruhu
najbližších.
Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Súčasný rok 2015 sa ukazuje rokom vyšších daní a odvodov i zvýšených rizík, vyplývajúcich z vývoja v zahraničí. Podnikatelia sa musia
popasovať s opäť zhoršenými podmienkami. Tie sú kombináciou viacerých faktorov. Jednak vládnych opatrení, ktoré boli prijaté v roku
2014 a sú platné od januára tohto roku, chronicky deformovaným
trhom práce, na ktorom sa dlhodobo ponuka míňa s dopytom, čoraz
intenzívnejšou konkurenciou vo väčšine sektorov našej ekonomiky,
ako aj možným skomplikovaním vývoja v eurozóne a snáď aj v celej
Európskej únii.
výrobné
v
vý
ýro
ýr
rob
robn
bn
né družstevníctvo
drru
d
už
žssttev
evn
nííccttv
vo
o
3
zo života družstiev
Elektroplast
vo svete hračiek
V dňoch 28. januára – 2. februára
2015 sa celý svet točil okolo hračiek.
Na pozvanie nášho veľkoodberateľa
hračiek GOWI GmbH, sme sa aj
my zúčastnili na najvýznamnejšom
svetovom veľtrhu hračiek
v Norimbergu/Nemecko.
Je to najväčšia akcia pre prezentáciu značkového tovaru i tovaru hromadnej spotreby, kde je každoročne vystavovaných 1 mil. výrobkov,
z toho je aj mnoho produktových premiér. Výrobky – hračky, ktoré
vyrábame v ELEKTROPLASTE, v.d. sú jedinečné metódou výroby,
obrázky sú potlačené priamo na výrobok, čo je jedno z kritérií spoločnosti GOWI GmbH. Obrázky sú tlačené technológiou rotačnej
sieťotlače a tampónovej tlače.
Na výstave boli vystavené aj výrobky s novými obrázkami, pochádzajúce z dielne francúzskych dizajnérov, samozrejme upravované v našom družstve a predovšetkým vyvzorované našimi šikovnými pracovníkmi. Musím povedať, že výrobky ako kanvičky a vedierka s novými
motívmi mali u zákazníkov obrovský úspech.
Po prevzatí výroby ďalšieho sortimentu výrobkov – hračiek koncom
minulého roku sme s potešením konštatovali, že podiel výrobkov vyrábaných v našom družstve pod značkou Gowi Toys Austria vystavovaných v stánku Gowi postupne narastá a zaberá stále viac výstavného
priestoru. Bolo aj príjemným potešením pre nás, keď pri zhodnocovaní úspešnosti jednaní na veľtrhu pracovníkmi nášho odberateľa nám
4
výrobné družstevníctvo
bolo povedané, že tieto dopadli veľmi dobre, a že ich plán predaja na
tento rok bude určite splnený a aj prekročený. Pre nás to znamená
istotu výroby a predaja hračiek určite vo väčšom objeme ako v minulom roku.
Aký je náš celkový dojem z tejto výstavy? Hovorí sa u takýchto výstav,
že kto sa ich nezúčastní, ako by ani v tomto biznise nebol. Náš dojem
bol totožný s týmto tvrdením. Výrobcovia a predajcovia z celého sveta
zaberali kompletnú výstavnú plochu s hračkami pre deti od kojeneckého veku až po nás – dospelé deti, keď sme mali možnosť vyskúšať si
najnovšie modely neskutočne prepracovaných terénnych áut na diaľkové ovládanie na umelo vytvorených terénoch, alebo aj nové modely
vrtuľníkov. Veľký záujem bol v stánkoch, kde sa predstavovali dromidy
– vrtuľníky so štyrmi až šestnástimi motorčekmi a vrtuľami určenými
nielen na hranie, ale aj po osadení kamerou na špionážne účely.
Samozrejme priestor na výstave si našli aj najpopulárnejšie postavy najobľúbenejších televíznych rozprávok a filmov pre deti. Známa
Máša a medveď boli v životnej veľkosti a ako živí. Nechýbal ani Harry
Potter s čarodejným prútikom a metlou na známy metlobal z filmov
o čarodejníkoch. Na takejto veľkej výstave si každý návštevník našiel
to svoje a ak náhodou nenašiel, potom sa málo snažil. Prejsť 12 obrovských plných výstavných hál sa nedá stihnúť za tak krátky čas ako sme
tam napríklad boli my.
Bodkou za samotnou výstavou je tradičná Gowi párty, na ktorej sa
zúčastňujú významní zákazníci z celého sveta a významní dodávatelia.
Tohtoročná výstava a aj záverečná párty sa niesli v znamení už 190.
výročia založenia firmy Gowi vo veľmi srdečnej ba až rodinnej atmosfére. Mali sme možnosť spoznať nových ľudí z rôznych krajín sveta,
nadviazať nové kontakty a možno aj nájsť nových partnerov v oblasti
výroby plastových výrobkov.
Ing. Miroslav Karabinoš
predseda družstva
zo života SSOŠ
Deň otvorených dverí
v Súkromnej strednej odbornej
škole v Poprade
Vôňa ihličia,
medovníkov,
kapustnice...
Vianoce zavítali do priestorov našej školy už 12. decembra
2014. Krásny a neopakovateľný deň, kedy sú priestory školy
sprístupnené verejnosti, žiakom 9. ročníkov a ich rodičom.
Deň otvorených dverí býva v našej škole tradične spojený
s vianočnou výstavou, ktorá je príležitosťou na prejavenie
kreativity a tvorivosti našich žiakov. Svoje zručnosti a fantáziu
predviedli žiaci všetkých odborov v množstve cukrárenských
výrobkov, v miešaní nápojov, vo flambovaní, pri príprave
drobných chuťoviek, typických vianočných jedál, pri zdobení
cukrárenských výrobkov atď.
Žiaci predstavili prácu v cestovnej kancelárii, na rôznych
elektroprístrojoch a zariadeniach, ktoré sa využívajú pri
inštaláciách. Atmosféru dotváral pestrý kultúrny program
v podaní našich žiakov. My učitelia a majstri odborného
výcviku sme pyšní na všetkých žiakov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu tohto dňa a už teraz sa tešíme na
ďalší ročník.
Ing. Mária Krempaská
výrobné družstevníctvo
5
jubilujúce družstvá
64. výročie
výrobného družstva NOVOCHEMA Levice
I napriek množstvu polien, ktoré sa v posledných rokoch sypú pod nohy slovenským najmä
malým a stredným podnikateľom, v našom
výrobnom družstve si určite môžeme povedať,
že sa nám opäť podarilo úspešne dôjsť do cieľa
roku 2014, splniť plánované úlohy a tiež prejsť
do ďalšieho, opäť veľmi náročného kalendárneho roku a pritom osláviť svoje významné
64. narodeniny.
Naše výrobné družstvo NOVOCHEMA
bolo založené 28. februára 1951 v Leviciach,
pôvodne ako družstvo ľudové pod názvom
BABATEX. Predmetom činnosti bola výroba
detských hračiek. Postupom času sa výrobný
program aj názov družstva menil. Družstvo
nieslo názov Žena, Vzorodev, Vzor a výroba sa
zameriavala najmä na výrobu ľahkej konfekcie,
modrotlače, výrobu dreveného a čalúneného
nábytku, výrobu keramiky a od roku 1988 aj
výrobu zlatých a strieborných šperkov.
Súčasťou programu bolo, tak ako vo väčšine výrobných družstiev, i poskytovanie širokej škály
služieb ako dámske a pánske krajčírstvo, pletiarstvo, kožušníctvo, oprava a zákazková výroba obuvi, čistenie šatstva či maliarske práce.
Samotná chemická výroba, ktorá je dnes nosným predmetom podnikania, sa začala rozvíjať
v roku 1964. Súčasný názov NOVOCHEMA
nesie družstvo od roku 1967.
Dnes je NOVOCHEMA jednou z najstarších
a aj najúspešnejších firiem levického regiónu,
čo pri nedávnom výročí založenia družstva
jasne zadefinoval primátor mesta Ing. Štefan
Mišák spolu s ostatnými predstaviteľmi mesta
a okresu.
Uvedené konštatovanie a slová uznania nás
„novochemákov“ mimoriadne tešia a určite aj
zaväzujú.
Chod družstva zabezpečuje 25 stálych zamestnancov, ktorí sú doplnení každoročne počas
chemickej sezóny skupinou brigádnikov.
Družstvo v súčasnosti rozvíja výrobnú činnosť najmä v oblasti chemickej výroby. Ide
o výrobu syntetických náterových hmôt určených na kov, drevo aj murivo, náterových
hmôt na fasádu a interiér, asfaltových náterových hmôt, polyuretánov pre profesionálnu
aplikáciu a v neposlednom rade o výrobu riedidiel, lakov a fermeže.
Okrem samotného výrobného procesu zabezpečujeme plynulý rozvoz výrobkov do takmer
päťstovky zmluvných predajní farieb a lakov na
Slovensku a zmluvných veľkoskladov v zahraničí.
Rozsiahlu databázu obchodných partnerov,
ktorí vo svojich prevádzkach ponúkajú naše
výrobky, dopĺňajú na domácej pôde zákazníci
našej vlastnej diskontnej predajne. Táto je svojou rozlohou 527 m2 a zastúpením výrobkov
širokého sortimentu nielen z vlastnej produk-
6
výrobné družstevníctvo
cie najväčšou špecializovanou predajňou farieb
a lakov v Leviciach.
Marketingové oddelenie našej drobnej firmy
sa má čo obracať. Musí držať krok s veľkými
konkurenčnými firmami, neustále hľadať nové
cesty na prezentáciu a predaj. Každoročne prichádzame na trh s novinkami, čím sa naše portfólio výrobkov stále rozširuje. Nedávno sme
úplne zmenili tvár väčšiny výrobkov, čím sme
zákazníkov oslovili nielen kvalitou v súlade so
stále sa meniacou chemickou legislatívou, ale aj
novým zaujímavým dizajnom. A určite proces
nekončí.
Pritom nezabúdame ani na zamestnancov.
V roku 2012 sme začali s rozsiahlymi investičnými akciami s cieľom zlepšiť pracovné prostredie zamestnancom, zmodernizovať proces
výroby. Plánované investičné akcie stále pokračujú novými etapami. V minulom roku sme sa
zamerali na modernizáciu skladových priestorov aj priestorov samotnej diskontnej predajne.
Je veľmi pozitívne, že vedenie družstva opäť
schválilo veľký finančný balík pre túto oblasť.
A tak sme vymenili podlahy v skladoch, čím sa
znížila prašnosť prostredia a zrýchlila manipulácia s materiálom i hotovými výrobkami. Tiež
sme obnovili budovy skladov novými strechami i obvodovými plášťami, z čoho očakávame
najmä významnú energetickú úsporu.
Významnou investíciou v našej diskontnej predajni je vybudovaná liata epoxidová podlaha,
zakúpené nové regálové systémy aj predajný
pult. Týmto krokom sme zlepšili pracovné
prostredie zamestnancom predajne, zmodernizovali prostredie predajne a už sa tešíme na
všetkých našich, dúfame že stále spokojnejších
zákazníkov.
Okrem uvedeného sme vykonali aj výmenu
okien a úpravu fasád všetkých zostávajúcich
nehnuteľností družstva, vždy v súlade s firemnými farbami, aby naše družstvo pôsobilo jednoliato a efektne.
I keď sa tešíme z dosiahnutých úspechov, určite
sa nám nepodarilo všetko, čo sme si predsavzali. Sú obchody, marketingové aktivity, ktoré
nevyšli. A tak znova hľadáme cesty na zlepšenie
a dosiahnutie cieľov roku 2015.
Ing. Rastislav Uhnák,
obchodný riaditeľ
jubilujúce družstvá
65. výročie
výrobného družstva ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany
Obec Hrnčiarske Zalužany
bola založená v roku 1362
pod názvom Zalusan. Pod
vplyvom zlých podmienok
sa obyvatelia začali venovať
remeslám, z ktorých sa stalo dominantné najmä hrnčiarstvo.
Výrobné družstvo Šamotka píše svoju históriu od 30. júna 1950, kedy sa v Hrnčiarskych
Zalužanoch zišlo dvadsaťdva pracujúcich robotníkov, remeselníkov, ďalších osôb, aby sa
dobrovoľne združili do pracovného výrobného družstva a tak spoločnými prostriedkami
a spoločnou prácou vybudovali namiesto
roztrieštenej malovýroby spoločný, technicky
dobre vybavený podnik.
V nasledujúcich rokoch výroba, ako aj chod
celého podniku naberal na obrátkach. V roku
1953 malo družstvo už 55 členov a prijalo
nový názov: Šamotka ľudové družstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktorý sa v roku 1966
zmenil na súčasný obchodný názov. Počet
zamestnancov, ale aj odberateľov výrobkov
stále narastal. V nasledujúcich rokoch sa sortiment výrobkov natoľko rozšíril, že bolo nevyhnutné zhotoviť katalóg výrobkov. Časom
družstvo investovalo aj do novej technológie
vypaľovacích pecí na zemný plyn, ktorá bola
zavŕšená v roku 1986. V tom istom roku
vyrobili keramický sud s poradovým číslom
500 000. Po zmenách v roku 1989 vykonala
Šamotka transformáciu družstva. Transformovaná Šamotka pokračovala vo výrobnom
programe a 23. júna 1996 vyrobili 1 000 000ty keramický sud.
Šamotka nadviazala na starú tradíciu hrnčiarstva a šamotárstva v obci, využila odbornosť
a schopnosti rodených keramikov, ktorí si
z pokolenia na pokolenie odovzdávali skúsenosti a odborné vedomosti získané ľudovou
výrobou keramiky. V súčasnosti má 28 členov a jej výroba sa zameriava predovšetkým
na sudy na kapustu, ozdobnú keramiku, kvetináče.
Dnes je družstvo serióznym výrobným podnikom, vysoko uznávaným v odberateľských
kruhoch. Výrobky, ktoré zachovávajú charakter tradičnej keramiky, ale držia krok s moderným dizajnom a vzhľadom sú čoraz viac
obľúbené nie len na domácom, ale aj zahraničnom trhu úžitkovej keramiky.
Ján Národa, predseda družstva
výrobné družstevníctvo
7
jubilujúce družstvá
55. výročie
Začiatky budovania družstva
výrobného družstva TECHNOPLAST Topoľčany
História družstva Technoplast VD Topoľčany siaha do roku 1960, kedy
dňa 1. júla na ustanovujúcej schôdzi bolo založené družstvo Invalid
Topoľčany. Družstvo vzniklo z potreby poskytnúť pracovné príležitosti
ľuďom so zmenenou pracovnou schopnosťou a poškodením zdravia.
Rozhodujúcu časť členskej základne tvorili členovia z delimitovaných
družstiev Invalid Komárno a Služba Nitra. Predmetom činnosti družstva bola strážna služba a služby obyvateľstvu – oprava plniacich pier,
výroba pečiatok, kľúčová služba, zasklievanie okien a rámovanie obrazov. V roku 1962 nastala delimitácia strážnej služby do LDI Služba
Nitra. Obdobie od roku 1964 je charakterizované obdobím rozsiahlej
investičnej výstavby, svojpomocou sa ako prvá vybudovala výrobná
hala pre kovovýrobu, kde bola zahájená výrobná činnosť v rámci kooperácie s n.p. Branecké železárny Bránka u Opavy. Na území terajšieho
družstva sa vybudovali ďalšie výrobné priestory pre koženú galantériu
a kartonážnu výrobu. Vznik nových výrobných činností a rôzne organizačné zmeny dali podnet na zmenu názvu družstva v roku 1967 na
TECHNOPLAST výrobné družstvo. Ďalší prelom v histórii družstva
nastal v roku 1968, kedy nadobudlo družstvo odkúpením od Severoslovenských celulózní a papierní závod Bobot v okrese Trenčín. Do
družstva pribudlo viac ako 220 členov.
Koncom 60. a začiatkom 70. rokov zanikajú v družstve mnohé výrobné činnosti – zaniká kooperácia s Braneckými železárny, nadobudnutý autoservis je za krátky čas odpredaný do VD Remesloslužba Nové
Zámky, ruší sa výroba koženej galantérie.
V priebehu rokov 1971 – 1980 boli vybudované v sídle družstva nové
výrobné priestory pre kovovýrobu, v meste sa vybudovala nová kľúčová služba a dobudoval sa závod Bobot, ktorý bol ale v roku 1985
delimitovaný do k.p. Chirana Piešťany. V tom istom roku odkúpilo družstvo priestory v obci Bojná, ktoré prebudovalo na prevádzku
výroba polovodičov v rámci kooperácie s k.p. Tesla Piešťany. V roku
1986 sa zriadila nová výrobná prevádzka – výroba malej záhradnej mechanizácie. V roku 1989 zaznamenalo družstvo najväčší počet členov
v histórii – 470 členov.
Nové spoločenské a politické premeny v závere roka 1989 neobišli
ani naše družstvo. Začiatkom 90. rokov bolo družstvo nútené ukončiť
kooperáciu s Teslou Piešťany a z dôvodu reštitučných nárokov pôvodných majiteľov bolo nútené uvoľniť priestory na prevádzke v Bojnej
a v Žabokrekoch nad Nitrou. Prevádzky služieb (sklenárstvo, kľúčová
služba, oprava čerpadiel, reprografické práce) postupne ukončovali
svoju činnosť z dôvodu nerentability. Po rozdelení republiky a rozpade obchodnej siete š.p. Domáce potreby nastal veľký prepad v odbyte
ohrievačov vody hlavne na území Čiech. Odchod oprávnených osôb
v zmysle transformačného zákona zasa priniesol odliv finančných prostriedkov. V období rokov 2000 – 2010 pokračoval prepad vo výrobe
výrobkov koženej galantérie z dôvodu neschopnosti konkurovať lacným výrobkom z Ázijských trhov. Všetky tieto skutočnosti mali za
následok značný pokles členskej základne.
V súčasnosti družstvo tvoria dve prevádzky a to prevádzka koženej galantérie a kovovýroby.
V rámci prevádzky koženej galantérie sa realizuje šitie izolačných matracov pre EMO Mochovce, výroba priemyselnej galantérie – šitie manipulačných prípravkov a pomôcok pre Sumitomo Electric Bordnetze.
V rámci prevádzky kovovýroba družstvo pokračuje v tradičnej výrobe
ohrievačov úžitkovej vody rôznych prevedení. V posledných rokoch
sa zvyšuje dopyt po výrobkoch malej záhradnej mechanizácie. Pokles
v odbyte ohrievačov vody spôsobený stagnáciou stavebníctva sa družstvo snažilo nahradiť novými výrobkami ako napr. výroba vozíkov pre
práčovne, výroba kovových paliet rôzneho typu a pod.. Ďalšiu, nemalú
časť výroby tvorí výroba montážnych a manipulačných prípravkov pre
koncern PSA prostredníctvom francúzskeho odberateľa JANBAC.
V súčasnom období je Technoplast, VD Topoľčany stabilizovaný podnikateľský subjekt s ustáleným, ale otvoreným portfóliom odberateľov
i dodávateľov, riadi sa svojou podnikateľskou filozofiou a zabezpečuje
zachovanie pracovných príležitostí pre svojich členov a pracovníkov,
ktorí tu našli svoje profesionálne uplatnenie.
Ing. Jozef Bernát
predseda družstva
8
výrobné družstevníctvo
jubilujúce družstvá
25. výročie
družstva KOVEX Plavecký Štvrtok
História družstva KOVEX Plavecký Štvrtok
sa odvíja od roku 1963, kedy v peknom prostredí záhoráckych lesov na okraji obce Plavecký Štvrtok vznikol závod na výrobu brašnárskeho a obuvníckeho kovania pri družstve
Kožatex Bratislava, ktoré sa zaoberalo brašnárskou výrobou.
Družstvo vzniklo pôvodne ako brašnárske
a sedlárske výrobné družstvo pod názvom
„Beseda“ v roku 1951. V roku 1953 sa toto
družstvo premenovalo na výrobné družstvo
Kožatex.
V roku 1963 bola družstvu Kožatex uložená
úloha vybudovať kapacity pre výrobu ozdobného brašnárskeho a obuvníckeho kovania,
ktoré slúžili pre samotné družstvo v 1/3
a v 2/3 pre potreby brašnárskych a obuvníckych podnikov, družstiev v bývalom Československu a časť i na export. Zo začiatku sa
kovanie vyrábalo z mosadzného plechu. Trh
si žiadal aj iné povrchové úpravy a preto bola
v roku 1972 dokončená galvanická počítačom riadená linka, toho času najmodernejšia
v strednej Európe, ktorá dodala rakúska firma
LPW. Na výrobu začalo používať Fe materiál,
ktorý sa galvanizoval na povrchovú úpravu
nikel a mosadz. Linka slúžila do roku 1989,
kedy sa postavila väčšia, modernejšia.
Vplyvom politických a hospodárskych zmien
sa družstvo Kožatex rozdelilo na tri samostatné družstvá a 30. marca 1990 vniklo družstvo
s názvom Kovex.
V roku 1991 vplyvom zmien na trhu nestačilo družstvo zabezpečiť prácu pre svojich
250 pracovníkov. Svoju ekonomickú situáciu riešilo v novembri 1991 odpredajom
časti majetku svojim členom, ktorí si založili
svoje firmy. Postupne zanikli a životaschopná
zostala len jedna. V družstve zostala len galvanizovňa a vstrekolisy, ako i skupinka desiatich výkonných pracovníkov, ktorá mala chuť
pokračovať v tradícii družstva. Svojim veľkým
úsilím postupom času dokázala oživiť činnosť
družstva.
V roku 1992 získalo kooperáciu na povrchovú
úpravu pre zahraničného partnera. Kvalitou
a dodržiavaním termínov zákaziek si družstvo
získalo dobré meno a začalo s rozširovaním
siete obchodných partnerov i v tuzemsku.
Dopyt na trhu si vyžiadal postupne rozširovanie ponuky v povrchových úpravách na
medenie, niklovanie, chrómovanie, pozlacovanie, zinkovanie, cínovanie na materiál ako
je železo, hliník, mosadz, nerez.
Postupom času sa oživila i výroba na stredisko
vstrekolisy, avšak v roku 2006 bolo družstvo
nútené strategicky túto činnosť odčleniť a odpredať svojim členom.
Vznikli tlaky záujmových skupín na členov
družstva, aby svoj podiel odpredali za minimálnu sumu. Mali zámer družstvo zlikvidovať
a na jeho mieste vyvíjať inú činnosť, tak ako
sa to stalo niektorým družstvám na Slovensku.
Túto situáciu sa nám s veľkým úsilím podarilo
zvládnuť. Podarilo sa zvláduť i krízové obdo-
bie rokov 2009 a 2010.
Družstvo v súčasnej dobe pokračuje v tradícii poskytovania služieb v povrchových
úpravách. Reaguje na potreby obchodných
partnerov a požiadavky trhu. Vynakladá prostriedky na rozširovanie a modernizáciu technologického zariadenia. Má tri galvanické
linky na galvanické pokovovanie. Poskytuje
služby v povrchových úpravách najmä pre
nábytkársky a automobilový priemysel, pre
firmy a súkromníkov na výrobky dekoratívneho charakteru. Svoju činnosť rozšírilo na
poskytovanie služieb pre motoristov – veteranistov. Renovuje galvanicky kovové diely
na autá a motorky /veterány/ s povrchovou
úpravou chróm.
kedy mu bol vydaný certifikát podľa normy
ISO 9001:2000 a toho času spĺňa požiadavky
normy ISO 9001:2008.
V oblasti sociálnej politiky družstvo nezabúda ani na svojich zamestnancov.
Už v roku 1999 uzatvorilo zmluvu s dôchodkovou doplnkovou poisťovňou ING TATRY-SYMPATIA /toho času NN/, podľa ktorej
vynakladá na dôchodkové poistenie každého
zamestnanca príspevok vo výške 3 % zo mzdy.
Kladie dôraz na sociálne zariadenie pre zamestnancov, na pracovné prostredie a zabezpečuje
stravovanie. Zachováva tradície stretnutí ako je
napríklad v čase Vianoc, dňu žien...
Kladie dôraz i na ochranu životného prostredia. Po etapách modernizuje neutralizačnú
stanicu, čím sa snaží zabezpečovať kvalitu vypúšťaných odpadových vôd.
Vedenie družstva dokázalo, že sa v roku 1992
nepoložilo, ale naopak rástlo. Tržby, ktoré sa
dosiahli v roku 1992 vo výške 200 tisíc eur,
v roku 2014 už 648 tisíc eur. Svoju produkciu umiestňuje na náš trh, ale aj exportuje do
Nemecka, Česka, Rakúska.
Družstvo zabezpečuje prácu pre 24 zamestnancov.
V roku 1991 vplyvom hospodárskych a politických zmien bolo určené na zánik, no chuť
všetkých zamestnancov dobre pracovať z neho
dnes urobilo životaschopné, prosperujúce
družstvo, ktoré pokračuje vo svojej tradícií.
Margita Valovičová
predsedníčka družstva
Družstvo má vypracovaný a implementovaný
systém manažérstva kvality od roku 2005,
Podrobnejšie o nás na www.chromovanie.com.
výrobné družstevníctvo
9
zaujalo nás
DRUŽSTEVNÍCTVO NA EKONOMICKEJ
UNIVERZITE V BRATISLAVE
Spolupráca Ekonomickej univerzity v Bratislave a Družstevnej únie SR je už dlhodobá,
tak isto ako spolupráca Fakulty podnikového
manažmentu a COOP PRODUKTU SLOVENSKO. Tak, ako každý rok v decembri,
aj v roku 2014 sa zimný semester prednášalo
Družstevné podnikanie v poslednom ročníku inžinierskeho štúdia. V rámci uvedeného
predmetu študenti spracovávali seminárne
práce.
Úlohou študentov bolo buď spracovať originálny podnikateľský plán nového družstva,
alebo preniesť nové poznatky zo zahraničia
a predstaviť implantáciu na slovenské podmienky. Študenti sa venovali družstvám nového typu a načrtli možnosti ich ďalšieho
napredovania, iní na základe teoretických poznatkov a prieskumu trhu spracovali tému virtuálneho družstva, pričom spoločným východiskom bola vlastná skúsenosť buď z hľadiska
kvality i ceny výrobkov alebo poskytovaných
služieb, alebo ich prípadné nedostatky.
Všetkých 75 študentov Fakulty podnikového
manažmentu postupne prezentovalo počas
októbra a novembra na seminároch svoje práce, ktoré tajným hlasovaním hodnotili všetci
prítomní. Súťaž prebiehala v dvoch kolách,
v prvom kole sa museli ohodnotiť študenti navzájom, pričom mohli – ale nemuseli
zohľadniť názor pedagóga. Tí najlepší postúpili do finále – súťaže v študentskej vedeckej
činnosti, kde ich prezentovali dopracované
o pripomienky z prvej prezentácie.
Dňa 3. decembra 2014 sa konala na Ekonomickej univerzity v Bratislave súťaž v rámci študentskej vedeckej činnosti, ktorá bola
zameraná na možnosti zvýšenia atraktivity
družstevníctva všeobecne a pre mladých ľudí
na Slovensku osobitne. Súťaž bola vyhlásená
gestorkou premetu Družstevné podnikanie
z toho dôvodu, aby študenti mohli prezentovať svoje návrhy nielen pre kolegov z fakulty
na akademickej pôde vysokej školy, ale aj pre
top manažérov z družstevných orgánov – a to
aj v súvislosti s tým, že 9. februára 2015 si
pripomíname 170. výročie založenia Gazdovského spolku v Sobotišti.
Študenti postupne prezentovali rôzne návrhy
na založenie družstiev naozaj rôzneho zamerania. Od výroby zdravých potravín a ich predaja až po rôzne služby pre obyvateľstvo.
V druhom kole už bol rozhodujúci názor
hodnotiacej komisie, ktorá pod vedením
RNDr. Eleny Štrpkovej, výkonnej riaditeľky
Družstevnej únie a pedagógov fakulty doc.
Ing. Eleny Šúbertovej, PhD. a Ing. Andreja Kovaleva, PhD. vybrala najhodnotnejšie
práce. Hodnotiaca komisia neľahkú úlohu
– vybrať z množstva prác tú najlepšiu a určiť
ďalšie poradie.
Za najzaujímavejšiu a veľmi inšpiratívnu prácu
pre Slovensko vybrala prácu študentky Veroniky Margetovej na tému: „Korporácia Mondragón.“ Silnou stránkou prezentácie bolo to,
že víťazka súťaže žila v Španielsku a družstevná
korporácia Mondragón ju oslovila.
Veronika Margetová, je z Bratislavy, má 24
rokov a je študentkou II. ročníka II. stupňa
štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Veronika Margetová
10
výrobné družstevníctvo
zaujalo nás
podmienkach veľmi ústretové. Sme radi, že
sa spolupráca neustále rozširuje a naše družstevníctvo zapustilo na akademickej pôde silné korene. Veríme, že nadšenie študentov pre
nové formy družstiev a ich uplatnenie v praxi
bude aj naďalej pokračovať.
Študuje odbor Ekonomika podniku na Fakulte
podnikového manažmentu. Celý I. ročník II.
stupňa študovala v rámci programu ERASMUS
v Španielsku na madridskej univerzite: Universidad Complutense de Madrid, kde úspešne
absolvovala tak zimný ako aj letný semester
na súkromnej fakulte Colegio Universitario de
Estudios Financieros (CUNEF). Po štúdiách sa
rozhodla v Madride ostať dlhšie a tak si našla
stáž na ktorej ostala ešte tri mesiace. Jej celkový pobyt tak trval 13 mesiacov. Za ten čas sa
zdokonalila v španielčine na veľmi pokročilú
úroveň a aj preto vedela získať množstvo informácií o Mondragone (španielska družstevná
korporácia). Čerpala výlučne zo španielskych
zdrojov, článkov, videí, či webových stránok
samotných spoločností, nakoľko údaje v španielčine zo španielskych stránok boli najviac aktualizované. Španielsko a jeho kultúru si natoľko
obľúbila, že v budúcnosti tam plánuje žiť.
Samozrejme, že týmto naše spoločné aktivity nekončia, ale pokračujú ďalej a stále sa
rozširujú. V súčasnosti spracovávajú študenti
diplomové práce a manažmenty vybraných
družstiev sú k študentom aj v neľahkých
Ďakujeme všetkým manažérom a pracovníkom COOP PRODUKT SLOVENSKO,
ako aj zástupcom Družstevnej únie Slovenskej republiky.
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
Ekonomická univerzita, FPM, Bratislava
Družstevná únia Slovenskej republiky organizuje
pod záštitou predsedu vlády Róberta Fica konferenciu
„SAMUEL JURKOVIČ –
170 ROKOV DRUŽSTEVNÉHO HNUTIA
NA SLOVENSKU“
Cieľom konferencie je pripomenúť obdobie vzniku prvého družstva na Slovensku, jeho
význam v čase vzniku a dnes. Poukázať na ďalší vývoj a osud družstevného hnutia jednotlivé
etapy, ktorými prešlo až po súčasnosť. Stanoviť ciele a poukázať na potrebu zachovania
družstevných princípov a hodnôt do budúcnosti.
Celkové poradie:
1. miesto – Veronika Margetová – Korporácia Mandragón
2. miesto – Adam Bartoš – Komunitné záhrady, družstvo DEDO a Dominika
Horváthová – EKO life, družstvo zamerané
na ekologické nakladanie s odpadom
3. miesto – Katarína Bošnáková – Kvietok,
družstvo zamerané na poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou
Členovia komisie konštatovali, že predložené práce mali vyššiu úroveň ako minulý rok,
prezentované námety zodpovedali náročným
požiadavkám súčasných aj potenciálnych slovenských i zahraničných spotrebiteľov. Súťažná komisia predovšetkým hodnotila, či sú navrhované riešenia aplikovateľné pre družstvá.
Je potešiteľné, že práce študentov navrhovali
aj konkrétne námety pre zviditeľnenie slovenského družstevníctva v každodennom živote.
Konferencia sa bude konať dňa 14. mája 2015 (štvrtok) o 9.30 h, budova COOP Jednota
Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava, zasadacia miestnosť 1. poschodie
Program konferencie:
9.00 – 9.30
Registrácia účastníkov
9.30 – 10.00
Otvorenie konferencie
– pán Vojtech Molnár, predseda predstavenstva
– doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD: Samuel Jurkovič –
170 rokov družstevného hnutia na Slovensku
10.00 – 11.30 Vystúpenia predstaviteľov členských organizácií DÚ SR:
– SZBD – pán Vojtech Molnár, predseda predstavenstva
– CJS – pán Gabriel Csollár, predseda predstavenstva
– CPS – pani Iveta Chmelová, predsedníčka predstavenstva
– ZPD a OS SR – pán Milan Mišánik, predseda predstavenstva
– Kooperativa – pani Regina Ovesny-Straka, podpredsedníčka predstavenstva
11.30 – 12.00 Prestávka
12.00 – 13.00 Vystúpenia pozvaných hostí:
– DAČR – pán Vít Vaníček, predseda predstavenstva
– Cooperatives Europe – pán Klaus Niederländer, riaditeľ
13.00 – 13.30 Odovzdanie Družstevnej ceny S. Jurkoviča
13.30
Ukončenie konferencie – pán Vojtech Molnár
Slávnostná recepcia
Účasť na konferencii a parkovanie pri budove je bezplatné
výrobné družstevníctvo
11
slovo majú mladí
Ako ste sa dostali k práci vo výrobnom
družstve a odkedy v družstve pracujete?
Vo výrobnom družstve ELEKTROPLAST
Prešov pracujem od roku 1993 a k tejto práci
som sa dostala po ukončení štúdia na pozíciu
operátor výpočtového strediska. Po určitom
čase som bola preradená na odbytové oddelenie ako referent odbytu, neskôr som pracovala
ako asistentka predsedu družstva a po príchode z materskej dovolenky ako referent ekonomiky, financií, personalistiky a miezd.
Aké boli Vaše prvé dojmy keď ste začali
pracovať v družstve?
Spomínam si, že to bolo dosť náročné obdobie. V tom čase sme mali vo výrobnom
družstve len jeden počítač, do ktorého bolo
potrebné nahodiť všetky údaje súvisiace s fungovaním podniku. Ale nakoľko ma počítače
vždy priťahovali, bola to pre mňa veľká výzva.
Čo ste vyštudovali?
Mám ukončené štúdium na Strednej poľnohospodárskej škole v Sabinove odbor ekonomika.
Poznali ste výrobné družstvo alebo jeho
výrobky aj predtým, ako ste v ňom začali
pracovať?
Martina MARHEVSKÁ
referent ekonomiky, financií, personalistiky a miezd
vo výrobnom družstve ELEKTROPLAST Prešov
Áno a dosť dobre. Moja rodina totiž pochádza z dediny, kde má naše družstvo výrobnú
prevádzku.
Aké boli vaše „profesionálne sny“ kým ste
boli dieťaťom ?
Vedela som, že určite nechcem byť lekárkou
ani učiteľkou. Ale vždy ma bavila matematika
a práca s číslami.
Pár slov o rodine...
Mám ozaj úžasnú rodinu. Tri deti – 17, 15 a 5
ročné mi nedajú ani na chvíľu vydýchnuť, ale
ani zostarnúť. Každý deň je nutné niečo nové
riešiť, a tak je pre mňa každý deň výzvou. Ak
chcem s nimi udržať krok, musím byť otvorená novým veciam a okolnostiam.
Aké sú vaše záľuby a ako najradšej trávite
chvíle voľna?
Jedným slovom: „Knihy, knihy a ešte raz knihy.“ Ale určite si nájdem čas aj na dobrý film
a prechádzky v prírode s mojou rodinou.
Keby ste vyhrali v súťaži možnosť vybrať
si večeru so známou osobnosťou, kto by
to bol?
Asi by to bola Lucia Bíla... Páčia sa mi jej pesničky a aj jej názory na život sú mi blízke.
Je na svete nejaké to vaše vysnívané miesto
a prečo?
Žeby opustený ostrov v ďalekom oceáne? Možno, hlavne v čase, keď je toho na mňa veľa. Ale
12
výrobné družstevníctvo
asi radšej by to malo byť nejaké miesto vysoko
v horách, kde by som sa dostala po celodennej
túre a našla tam ticho a pokoj, ktoré sa dajú
nájsť len tam, vysoko, nad oblakmi.
Čo považujete v živote za svoju najväčšiu
výhru?
Mám super rodinu, zdravie a prácu, ktorá ma
baví a napĺňa, takže čo by som ešte mohla
chcieť?
Boli ste zvolená za predsedníčku Rady
VSOČaZ, je to pre Vás výzva ako sa s ňou
chcete popasovať?
Určite je to pre mňa veľká výzva. Ale mám
okolo seba výborný kolektív členov Rady, tak
verím, že sa nám spoločne podarí pripraviť pre
zamestnancov členských družstiev vydarené
akcie a podujatia.
Ako by ste predstavili Vaše družstvo
v skratke čo najpútavejšie?
ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov
bolo založené v roku 1969, takže už viac ako
40 rokov sa zaoberá výrobou plastov rôznymi
technológiami. V rokoch 2008 – 2010 družstvo prešlo komplexnou inováciou, obnovilo
strojné zariadenie a zrekonštruovali sa dve
výrobné haly. Výrobky nášho výrobného družstva sa uplatňujú v sektoroch elektrotechnického priemyslu, technických výliskov aj do automobilového priemyslu, hračiek, športových
potrieb pre deti, záhrada a domáce potreby.
Rada VSOCaZ
Cˇ
Čo Rada výchovy a starostlivosti o členov
a zamestnancov pripravuje?
V poslednom čísle časopisu „Výrobné družstevníctvo“ sme Vám boli my, noví členovia
Rady výchovy a starostlivosti o členov a zamestnancov (ďalej len VSOČaZ) pri CPS
predstavení a mohli ste sa o nás dozvedieť pár
informácii, či už z nášho pracovného ale aj
súkromného života.
Teraz by sme Vás radi poinformovali o tom,
čo pre Vás novozvolená Rada VSOČaZ v najbližšom období pripravuje a organizuje.
Činnosť Rady VSOČaZ upravuje Štatút
Rady VSOČaZ, schválený Valným zhromaždením a Rada má najmä:
- vyjadrovať sa k návrhom a stanoviskám,
ktoré CPS predkladá ústredným orgánom
štátnej správy v rámci tvorby všeobecne
záväzných právnych predpisov a i zmien,
ako aj k zásadným opatreniam upravujúcim oprávnené záujmy členov a zamestnancov členských družstiev CPS v pracovnej,
mzdovej, zdravotnej a sociálnej oblasti,
- zaujímať stanoviská k návrhom orgánov
CPS prijímaných v oblasti výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov členských
družstiev CPS
- predkladať orgánom CPS návrhy pre činnosť v oblasti výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov členských družstiev
CPS,
- vykonávať poradenskú činnosť pre K VSOČaZ a dôverníkov VSOČaZ členských
družstiev CPS a prezentovať ich záujmy,
- obhajovať a presadzovať záujmy členov
a zamestnancov v oblasti – bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ďalej záujmy
pracovné, mzdové, výrobné, zdravotné,
hygienické, sociálne, kultúrne, rekreačné,
športové a ekologické.
Radi by sme sa aj priamo v členských družstvách dozvedeli, čo trápi komisie a dôverníkov VSOČaZ, a preto má Rada naplánovaných niekoľko výjazdových zasadnutí.
Veríme, že aj to prispeje k lepším a intenzívnejším vzťahom medzi Radov a družstvami.
Do plánu práce určite nezabudneme zahrnúť
aj prípravu a organizáciu kultúrno-športových akcií, ktoré sú medzi zamestnancami
členských družstiev veľmi obľúbené. Tradične
sa už v mesiaci máj koná turnaj v kolkoch.
Tento rok by sme ho radi zorganizovali v inej
lokalite, ktorá by bola bližšia aj vzdialenejším
členským družstvám, ako sa hovorí: „na pol
ceste“.
Ostáva nám už len veriť, že sa nám podarí
splniť všetko, čo sme si zaumienili a vy si budete môcť prísť oddýchnuť a načerpať nových
síl počas vydarených podujatí. My, členovia
Rady VSOČaZ Vám všetkým prajeme pohodu, pevné zdravie a veľa pracovných i osobných úspechov.
Martina Marhevská
Predsedníčka Rady VSOČaZ pri CPS
Aj tradičný turistický zraz pravdepodobne
zmení svoju lokalitu. Po minuloročnom jubilejnom a veľmi vydarenom turistickom zraze
vo Vysokých Tatrách by sme sa chceli s Vami
tento rok vybrať objavovať krásy Slovenského
raja.
Veľmi radi by sme rozšírili okruh týchto športových akcií. Určite veľa záleží od finančných
možností, ale Rada je otvorená akýmkoľvek
nápadom a návrhom, ktoré by vzišli od Vás,
členských družstiev.
V prvom rade by sme preto chceli byť nápomocní komisiám a dôverníkom VSOČaZ
jednotlivých členských družstiev pri ich práci. Nevyhnutnosťou je oživiť komunikáciu
medzi Radou a členskými družstvami, aby
sme Vás mohli včas a dostatočne informovať o legislatívnych zmenách ale aj o akciách
a podujatiach, ktoré plánujeme.
výrobné družstevníctvo
13
zo života SSOŠ
NÁVŠTEVA V DETSKOM DOMOVE
Kamarátov máme aj v Detskom domove
v Poprade – Veľkej. Dňa 4. decembra 2014
sme boli na návšteve a pripravili sme pre nich
zábavné popoludnie.
Prežili sme s nimi krásne chvíle. A kto tam
vlastne bol? Žiačky našej školy: Lívia Rakytová, Natália Kuchárová, Ivana Fábryová a Dominika Ondirková z II. N triedy študijného
odboru pracovník marketingu so zameraním
na cestovný ruch. Návštevu sme obohatili
Mikulášskym programom a Petra Pačanová
aj Nikola Kaločajová z III. A triedy, učebného odboru kaderník, kamarátov moderne
a vkusne ostrihali. Spolu nás bolo 8 dobrých
ľudí aj s pani majsterkami Bc. Máriou Modričovou a Bc. Annou Novotnou.
Žiačky II.N triedy
študijného odboru pracovník marketingu
Šťastný úsmev na tvári seniorov
Spolupráca s Domovom Senires v Poprade – Veľkej pokračovala aj v mesiaci december.
Senires pripravil spoločnú akciu v spolupráci so Súkromnou strednou
odbornou školou v Poprade – Veľkej tentoraz pre mužské osadenstvo
domova – strihanie, úpravu zovňajšku a fotenie.
Starých pánov strihali žiačky tretieho ročníka učebného odboru kaderník
a ich prácu hodnotila hlavná porota v zložení dám – senioriek, ktoré zároveň určili víťaza.
Ostrihaní a upravení páni sa vyobliekali do slávnostného odevu, celkom
zmenili svoj výzor a šťastne sa usmievali. Od všetkých prítomných si vyslúžili veľký obdiv. Všade vládla radosť, spokojnosť a slávnostnú atmosféru
dotvárala príjemná hudba. Seniori žiačkam kaderníčkam a majsterkám
odborného výcviku srdečne poďakovali za ostrihanie a skrášlenie a popriali
im príjemné prežitie Vianoc.
Naša Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Veľkej podporuje
rozvoj žiakov a využitie nadobudnutých zručností aj pri takýchto milých
akciách. Zvlásť nás teší, že aj my sme mohli potešiť seniorov a vidieť ich
usmievavé tváre.
Mgr. Beata Winková
Mgr. Eva Michaláková
14
výrobné družstevníctvo
zo života SSOŠ
Nevesta
budúcnosti
Dňa 23. januára 2015 sa v Nitre uskutočnila súťaž kaderníkov v disciplíne „Nevesta budúcnosti“,
ktorú organizovala agentúra LeRen v rámci Svadobných dni v Nitre.
Na tejto prestížnej celoslovenskej súťaži našu Súkromnú strednú odbornú školu v Poprade – Veľkej
veľmi úspešne reprezentovala žiačka tretieho ročníka
učebného odboru kaderníčka Martina Friedmannová, ktorá sa umiestnila na I. mieste v kategórii
študenti. Krásna modelka bola tiež žiačkou našej
školy študijného odboru pracovníčka marketingu
Monika Čarnogurská.
Odborná porota ocenila hlavne dodržanie zadanej
témy a veľmi precíznu, odbornú prácu našej žiačky,
o čom svedčili ohlasy odbornej i laickej verejnosti.
Žiačka sa poctivo niekoľko týždňov pripravovala
pod vedením majsterky odborného výcviku Mgr.
Beáty Winkovej, ktorá odborne vypracovala tech-
nologický postup práce pri tvorbe celkového vzhľadu víťazného účesu.
Za spoluprácu a podporu ďakujeme vedeniu SSOŠ
Poprad, ktoré vo veľkej miere podporuje a rozvíja
tvorivosť a zručnosti žiakov, ktorí sa pripravujú na
zvolené povolanie. Vďaka patrí aj sponzorom – bižutérii Lilly Poprad a Svadobnému salónu Michelledesingn „Svadba Štýlovo“.
Mgr. Beáta Winková
Mgr. Eva Michaláková
ODBORNÁ EXKURZIA
Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú odborné exkurzie. Dňa 21.
októbra 2014 sme zo Súkromnej strednej
odbornej školy v Poprade – Veľkej dočasne
preniesli vyučovací proces do reálneho prostredia.
Hlavným cieľom odbornej exkurzie bolo spoznávanie kultúrnych pamätihodností v oblasti cestovného ruchu v spojitosti s poskytovaním služieb v cestovnom ruchu.
Presvedčili sme sa, že Spišská Sobota je krásna
a že tak blízko, takpovediac na dosah, máme
úžasné a jedinečné historické a umelecké
skvosty.
Bc. Mária Modričová
Bc. Anna Novotná
Žiaci I. F triedy, študijného odboru pracovník
marketingu so zameraním na cestovný ruch,
absolvovali odbornú exkurziu v turistickom
skvoste Spiša, ktorej cieľom bolo poznávanie
kultúrnych pamiatok Spišskej Soboty.
V rámci exkurzie sa študenti formou prehliadky a odborného výkladu oboznámili
s históriou kostola sv. Juraja, expozíciami
Podtatranského múzea a aj v Štátnom archíve
bola študentom poskytnutá prehliadka archívu spojená s ukážkou vzácnych dokumentov
a kníh, vrátane prednášky o histórii a činnosti archívu a o možnostiach a spôsobe štúdia
v archíve.
výrobné družstevníctvo
15
zo života SSOŠ
Vianočný jarmok remesiel
v Bardejove
mi pripravovali vianočné pozdravy. Ukázali prácu s rôznymi výtvarnými pomôckami a technikami a predviedli svoje zručnosti pri práci.
Návštevníci si v tvorivých dielňach mohli vyskúšať svoju šikovnosť.
Ich výsledkom bol vlastný výrobok, ktorý si ako pamiatku na tento vianočný jarmok mohli odniesť domov. Odmenou pre študentov
a pedagógov bol naozaj veľký záujem návštevníkov. Študenti z odboru
umelecko remeselné spracovanie dreva priniesli ukázať svoje výrobky
z dreva, o ktoré bol tiež veľký záujem. Pod vedením majstra odborného
výcviku Bc. Jána Hajduka vytvorili zaujímavé vianočné zátišie, kde
nemohli chýbať betlehemy rôznych veľkostí a tvarov.
Študenti SSOŠ v Bardejove predviedli návštevníkom vianočnej výstavy svoju šikovnosť a kreativitu pri práci a ukázali ostatným rovesníkom, že práca a štúdium vo zvolenom odbore ich baví a prináša im
radosť. Túto radosť sa snažili počas týchto adventných predvianočných
dní preniesť na malých i veľkých návštevníkov Vianočného jarmoku
remesiel. Dúfame, že sa im to spolu s ich pedagógmi aj podarilo.
Mgr. Michaela Popjaková
Je už tradíciou, že sa počas adventného obdobia v priestoroch Športovej haly v Bardejove koná Vianočný jarmok remesiel. Ani v tomto roku to nebolo inak a v dňoch 13. – 14. decembra 2014 patrila
športová hala remeselníkom a návštevníkom vianočných remeselných
trhov. Zúčastnilo sa ich viac ako 50 vystavovateľov, ktorí predstavovali
a ponúkali na predaj svoje ľudovoumelecké diela, medovníky, vianočné ozdoby a podobné výrobky s vianočnou tematikou. Medzi už tradičných účastníkov Vianočného jarmoku remesiel patrí aj Súkromná
stredná odborná škola v Bardejove, ktorá prezentovala svoje umelecké
odbory – umeleckoremeselné spracúvanie dreva, propagačná grafika
a propagačné výtvarníctvo. Študentky odboru propagačná grafika Karolína Novotná, Veronika Ščerbová a Petra Kaščáková pod vedením
učiteľky umeleckej praxe Mgr. Popjakovej si pre tých najmenších návštevníkov pripravili zaujímavé výtvarné tvorivé dielne, kde spolu s deť-
16
výrobné družstevníctvo
zo života SSOŠ
va. Žiaci mali jedinečnú možnosť nahliadnuť
priamo do výroby automobilov, videli lisovňu, výrobu agregátov a montáž podvozku.
Mohli sa tiež oboznámiť s náročnou logistikou, ktorá v týchto veľkých nadnárodných
závodoch prebieha na vysokej úrovni.
Exkurzia
„Okolo SLOVENSKA“
Koncom novembra 2014 sa žiaci našej školy
spolu s učiteľmi odborných predmetov zúčastnili na odbornej exkurzii s názvom „Okolo SLOVENSKA“. Exkurzia bola zameraná
na výrobu v automobilovom priemysle, ktorá
v posledných rokoch zaznamenáva veľký nárast a je zdrojom množstva pracovných ponúk a príležitostí.
Exkurzia trvajúca tri dni začala v múzeu dopravy v Bratislave, kde sa žiaci oboznámili
s históriou automobilizmu a dopravy na
Slovensku, ale aj v bývalom Československu,
ktorého sme boli neoddeliteľnou súčasťou
mnoho desaťročí.
V nasledujúci deň sme absolvovali odbornú
exkurziu vo výrobnom závode VW Bratisla-
Posledný deň exkurzie bol určený pre výrobný závod VW Martin, kde žiaci po absolvovaní odbornej prednášky a prezentácie videli
výrobu komponentov do prevodoviek VW,
ktoré sa používajú do všetkých typov vozidiel
tejto značky a sú expedované do celého sveta.
Bohužiaľ sme nemohli navštíviť plánované závody KIA v Žiline a PSA v Trnave z dôvodu
prestavby výrobných liniek v týchto závodoch.
Príjemnú atmosféru exkurzie doplnilo aj pohodlné, až exkluzívne ubytovanie a stravovanie v hotely Astra v Bratislave, kde mnohí
po prvý krát vyskúšali aj špeciality čínskej
kuchyne.
Ing. Peter Brajer
Úspešná a zaujímavá odborná exkurzia
Popradčanov v Nitre
Žiaci II. N triedy študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných
zariadení sa dňa 11. februára 2015 zúčastnili odbornej exkurzie na
17. ročníku veľtrhu AQUATERM Nitra 2015, ktorá sa uskutočnila
v areáli výstaviska Agrokomplex Nitra.
V priestoroch troch výstavných hál si žiaci pod vedením majstra odborného výcviku pána Kušnierika, ktorý celú exkurziu zorganizoval,
so záujmom prezerali vystavené výrobky z oblasti ústredného vykurovania, plynofikácie a sanitárnej techniky. Veľmi zaujímavé boli aj nové
trendy v spájaní rôznych druhov potrubí, ich tepelná a uzatváracia
regulácia, využitie nových systémov tepelných čerpadiel, ovládanie
zdrojov ohrevu vody pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody
pomocou mobilu, ktorý je zosúladený s elektronikou na plynovom
alebo iným druhom kotla na vykurovanie. Zaujímavé boli tiež nové
druhy vykurovacích telies v rôznych povrchových farbách a rôznych
nových tvaroch. Ďalšie novinky, ktoré žiakov zaujímali boli nové formy ekologického spaľovania druhotných surovín – odpadu z drevín
a biomasy, ktoré boli lisované do pelet (granúl). Pri ich spaľovaní je
vo veľmi malom množstve znečisťované ovzdušie a minimálny odpad.
Táto odborná exkurzia obohatila žiakov v ich odbornosti, bola veľmi
užitočná a určite aj náučná pre ďalší odborný a profesijný rast žiakov. Atmosféru s nádherným počasím, ktoré bolo v tento deň v Nitre
a dobrou organizáciou zájazdu, žiaci svorne konštatovali, že takéto akcie bude treba usporiadať častejšie, aby už v mladom veku zachytili čo
najviac vedomosti z nových trendov, vo vývoji ich zvoleného odboru.
Ján Kušnierik
majster odborného výcviku
Padlo veľa otázok zo strany žiakov na tepelné izolácie potrubí, budov
na čo najmenšie straty tepla – šetrenie financií. Žiaci boli oboznámení
novinkami ako sú: solárne využitie ohrevu TÚV a solárna výroba elektrickej energie, nové druhy plastov pre odpadové potrubia, domáce
čističky odpadovej vody atď.
výrobné družstevníctvo
17
infoservis
Podpora účasti malých a stredných podnikov
na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci podpory proexportných a marketingových aktivít slovenských podnikateľských subjektov v zahraničí, bude v roku 2015 pokračovať v podpore účasť mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej výroby na veľtrhoch
a výstavách v zahraničí prostredníctvom národného projektu financovaného z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Cieľom projektu je zjednodušenie účasti malých a stredných podnikateľov, zníženie administratívnej a finančnej záťaže spojenej s organizačnou
prípravou účasti na veľtrhoch/výstavách, možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, vrátane nadviazania obchodných kontaktov s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
V roku 2015 je schválená oficiálna účasť na nasledovných ôsmich výstavách:
IDEX 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. – 26. 2. 2015 Abú Dhabí
(Spojené arabské emiráty)
Zbrojárska a bezpečnostná technika, krízová technika,
obranná technika a technika používana pri prírodných katastrofách
Metalworking 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07. – 10. 4. 2015 Minsk (Bielorusko)
Obrábanie kovov a zliatin, zváračské a kovoobrábacie technológie
Hannover Messe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. – 17. 4. 2015 Hannover (NSR)
Technológie a automatizácia
Mosbuild 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. – 17. 4. 2015 Moskva (RF)
Stavebná výroba, interiérové vybavenie
Beogradski Sajam Technike. . . . . . . . . . . . . . . . . 11. – 15. 5. 2015 Belehrad, Srbsko
Technika, inovácie, robotika
Metaloobrabotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. – 29. 5. 2015 Moskva (RF)
Plasty, gumárenstvo, strojárstvo, mechanika, kovoobrábanie, kovospracúvanie
Elektro Moskva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08. – 11. 6. 2015 Moskva (RF)
Elektrické zariadenia pre energetiku a elektrotechniku, automatizáciu, priemyselné osvetlenie
MSV Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. – 18. 9. 2015 Brno (ČR)
Strojárenský veľtrh
Kontaktná osoba pre informácie, týkajúce sa oficiálnych účastí na výstavách:
Mgr. Lucia Pawliková, PhD., Tel.: 02/48541622, lucia.pawlikova@mhsr.sk
PONUKA REKREÁCIE
2%
Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás v mene našej
Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN s prosbou o poskytnutie 2 % (1,5 %) z dani z príjmov
za rok 2014. Prosbu adresujeme nielen Vám ako
družstvám, ale aj Vašim zamestnancom.
Všetky potrebné informácie k poukázaniu 2 %,
najmä údaje o Neziskovej organizácii CPS
DOKORÁN, pokyny, predvyplnené tlačivá
pre zamestnancov a právnické osoby, darovaciu
zmluvu nájdete na našej webovej stránke
www.cpsdokoran.sk.
Všetky prijaté finančné prostriedky budú použité
na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.
Za akúkoľvek podporu Vám úprimne ďakujeme.
V prípade otázok kontaktujte prosím
Mgr. Moniku Zatkalíkovú.
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vám ponúka možnosť stráviť dovolenku v služobnom byte v Novej Lesnej a v rekreačnej chate v Plaveckom Štvrtku.
18
BYT V NOVEJ LESNEJ
CHATA PLAVECKÝ ŠTVRTOK
Byt sa nachádza v tichej dedinke Nová Lesná na Vodárenskej ulici č. 297
na 2. poschodí. Má 2 izby + kuchyňu spojenú s priestrannou obývačkou
s balkónom, pivničné priestory na uloženie lyží, sánok, bicyklov atď.
Počet ľudí : maximálne 6
Byt je kompletne zariadený.
Chata sa nachádza v peknom a tichom prostredí borovicového lesa
v blízkosti jazera.
Počet ľudí: maximálne 10
Chata sa skladá z 2 spální, 1 obývačky, 1 kuchynky, záchodu, kúpeľne,
spoločenskej miestnosti s krbom v pivničných priestoroch, terasy.
Chata je kompletne zariadená.
CENA: 30 EUR bez DPH/byt/noc
Byt je možné využívať celoročne.
CENA: 20 EUR bez DPH/chata/noc
Chatu je možné využívať od 15. 4. do 31. 10.
Čo ponúka okolie? Pre tých, ktorí si bez pobytu
v horách dovolenku nevedia predstaviť, je toto
miesto ideálne. V Novej Lesnej sa nachádza
zastávka autobusu aj tatranskej elektrickej
železnice. Okolie ponúka možnosť letnej aj
zimnej turistiky od jednoduchých túr až po
tie vysokohorské priamo vo Vysokých Tatrách,
Belianskych Tatrách ale aj v Slovenskom raji.
Oddýchnuť si môžete vo welness centrách AQUACITY Poprad alebo AQUA
RELAX T. Lomnica. V zimnom období môžete využiť okolité lyžiarske strediská.
Čo ponúka okolie? Kúpanie, člnkovanie,
prechádzky lesom, zber hríbov, rybolov.
výrobné družstevníctvo
Na internetovej stránke COOP PRODUKT SLOVENSKO www.cpscoop.sk v časti
Ponuka rekreácie nájdete bližšie informácie a termínovník k obom zariadeniam, kde
si môžete pozrieť voľné termíny pobytov. V prípade Vášho záujmu kontaktujte:
Bc. Cáková Zuzana, tel: 02/58241 201, 0903/266 126, e-mail: marketing@cpscoop.sk
PRAJEME VÁM PRÍJEMNÝ POBYT V NAŠICH ZARIADENIACH!
170 rokov družstevného hnutia
na Slovensku
zaujalo nás
Na výlete za históriou družstevníctva
DRUŽSTEVNÉ MÚZEUM SAMUELA JURKOVIČA
Na západnom Slovensku neďaleko od Senice
sa na Myjavskej pahorkatine nachádza obec
Sobotište. Obec sa ako Zobodycha spomína
po prvýkrát v roku 1251. Od roku 1297 patrila panstvu Branč, od 16. storočia rodinám
Amadeovocov, Héderváryovcov, Nyáryovcov,
Zichyovcov, Vietorisovcov a iným. V roku
1530 získala ako mestečko jarmočné právo.
V polovici 16. storočia sa tu usadili habáni,
ktorí si tu postupne vybudovali dvor. Pod
ich vplyvom sa rozvíjala remeselná výroba.
V prvej polovici 19. storočia tu pracovalo niekoľko mlynov a menších pivovarov, darilo sa
vinohradníctvu. Kultúrnej verejnosti je obec
známa vznikom Slovenského národného divadla nitrianskeho s prvou ženskou herečkou
Aničkou Jurkovičovou (1841). Hospodársky
a kultúrny život obyvateľov Sobotišťa svojím
osvetovým pôsobením významne ovplyvnil
Samuel Jurkovič, ktorý tu v roku 1845 na
družstevnom základe založil Gazdovský spolok – prvé úverové družstvo v Európe.
Dominantou námestia je renesančno-barokový kaštieľ, v ktorom sa nachádza sídlo
obecného úradu, knižnica a zrenovované
Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča, ktoré podáva pravdivé svedectvo o významnom
počine miestneho učiteľa.
Vo vitrínach sú uložené vzácne dokumenty
a fotografie približujúce návštevníkovi pohnutú históriu družstevníctva na Slovensku
nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Môžeme tu uvidieť i pracovný kútik
Samuela Jurkoviča. V popredí jeho písací
stôl s otvorenou knihou, zrejme účtovnou, so
zoznamom prvých členov Gazdovského spolku. Zastúpená je tu i súčasnosť slovenského
družstevníctva v podobe výrobkov rôznych
družstiev.
Družstevná únia SR, vychádzajúc z tradícií
družstevníctva ale aj súčasných potrieb, pripravila v rámci rekonštrukcie Družstevného
múzea Samuela Jurkoviča novú expozíciu
takmer 160 ročnej histórie družstevného
hnutia na Slovensku. Cieľom expozície je
oboznámiť širokú verejnosť, ale najmä študujúcu mládež, a zahraničných hostí s historickými koreňmi družstevného hnutia
na Slovensku. Múzeum je popri klasických
trojrozmerných exponátoch vybavené i najnovšou audiovizuálnou technikou.
Kontakt:
Obecný úrad,
Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča
906 05 Sobotište
tel.: 034 / 628 21 02
www.dusr.sk
výrobné družstevníctvo
19
legislatíva
ZAVEDENIE POVINNEJ PRACOVNEJ
ZDRAVOTNEJ SLUŽBY OD JANUÁRA 2015
Na základe požiadaviek Európskej únie nadobudla v auguste 2014 účinnosť novela zákona
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. V súvislosti s prijatím
tejto novely vznikla od 1. 1. 2015 nová povinnosť pre všetkých zamestnávateľov, a to
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby.
Pred prijatím tejto novely bola povinnosť
zriadenia pracovnej zdravotnej služby uložená
iba tým zamestnávateľom, ktorí zamestnávali
zamestnancov vykonávajúcich prácu patriacu
do 3. a 4. kategórie. Dôvodom legislatívnych
zmien bolo aj stanovisko Európskej komisie,
podľa ktorého bola doterajšia slovenská legislatíva v nesúlade so smernicou Rady 89/391/
EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci. Podľa smernice Európskej
komisie je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých
zamestnancov bez ohľadu na kategóriu práce.
Okrem toho legislatívne zmeny boli Ministerstvom zdravotníctva SR zdôvodňované aj
tým, že u zamestnancov, ktorí vykonávajú
práce zaradené do druhej kategórie, je priznaných až 66 % všetkých chorôb z povolania.
Definovanie rizikových kategórii je nasledovné:
Kategória 1 – práce, pri ktorých neexistuje
riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia (napríklad predávanie tovaru)
Kategória 2 – práce, pri ktorých vzhľadom
na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď
organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Ide najmä o práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia
neprekračujú limity ustanovené osobitnými
predpismi (napríklad práca v kancelárii)
Kategória 3 – práce, pri ktorých nie je vystavenie zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými
opatreniami na úroveň ustanoveného limitu
a na zníženie rizika je potrebné vykonať opatrenia vrátane použitia osobných ochranných
pracovných prostriedkov (napríklad práca pri
výrobnej linke)
Kategória 4 – do tejto kategórie sa len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden
rok, zaraďujú:
20
výrobné družstevníctvo
- práce, pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami
vystavenie zamestnanca faktorom práce
a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov (napríklad zváračské práce),
- práce, ktoré podľa miery vystavenia jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale vzájomná
kombinácia faktorov práce a pracovného
prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia.
Povinnú zdravotnú službu možno zabezpečiť aj zaškolenými bezpečnostnými technikmi, ktorí budú pôsobiť len na pracoviskách,
kde zamestnanci nevykonávajú rizikové
práce, teda pri prácach v kategórii 1 alebo
2. V takom prípade teda nebude povinnosť
zabezpečenia povinnej zdravotnej služby iba
atestovanými lekármi ale i bezpečnostnými
technikmi, čo bude samozrejme cenovo menej nákladné pre zamestnávateľov.
Komu teda vznikla novelou
povinnosť zabezpečiť pracovnú
zdravotnú službu?
Pracovná zdravotná služba v zmysle zákona
vykonáva zdravotný dohľad najmä tým, že:
• hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich
možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
• hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú
zdravie zamestnancov pri práci,
• podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku
pre zamestnávateľa,
• navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
• vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
• podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska
ochrany zdravia,
• poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom,
• zúčastňuje sa napr. na organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života
alebo zdravia zamestnancov, a organizovaní
vzdelávania vybraných zamestnancov na
poskytovanie prvej pomoci,
• vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov v zmysle platnej
legislatívy.
Každému zamestnávateľovi, a to bez ohľadu
na to, či zamestnáva len jedného zamestnanca
alebo dohodára. Povinnosť zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby vzniklo rovnako pre
právnické aj pre fyzické osoby – SZČO, ak
patria do 3. a 4. kategórie.
Pracovnú zdravotnú službu možno zabezpečiť
dvoma spôsobmi, a to:
1. Prostredníctvom vlastných zamestnancov: Zamestnávateľ môže na vykonávanie
pracovnej zdravotnej služby určiť dostatočný
počet vlastných zamestnancov, ktorí sú s ním
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Ak sa zamestnávateľ
rozhodne pre zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov vlastnými
zamestnancami, je povinný to bezodkladne
písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (regionálny úrad verejného zdravotníctva). Na vykonávanie pracovnej
zdravotnej služby vlastnými zamestnancami
je zamestnávateľ povinný mať: dostatočný
počet vlastných zamestnancov, ktorými môže
byť len lekár s určenou špecializáciou, verejný
zdravotník, bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Tieto osoby
môžu zabezpečovať vykonávanie pracovnej
zdravotnej služby len pre zamestnancov prvej
a druhej kategórie.
2. Dodávateľským spôsobom, ale len osobami, ktoré majú povolenie na výkon povinnej
pracovnej služby. Zoznam týchto osôb je uverejnený na webovom sídle Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky.
Väčšina zamestnávateľov využíva v súčasnosti
na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
dodávateľský spôsob.
Súčasne treba uviesť, že zákon č. 355/2007
Z.z. v ust. § 57 rozsiahlym spôsobom upravuje správne delikty, medzi ktoré patria aj
delikty súvisiace s nezriadením pracovnej
zdravotnej služby, resp. s nesplnením si iných
povinností súvisiacich s pracovnou zdravotnou službou. Pri nedodržaní zabezpečenia
pracovnej zdravotnej služby sa môžu pokuty
udeliť až do výšky 20.000 €.
Mgr. Patrik Baltazarovič
legislatíva
Elektronické kolky v praxi
Platenie kolkami za úkony orgánov verejnej
správy malo v Slovenskej republike dlhoročnú
tradíciu. V modernej spoločnosti, kde sa čoraz viac služieb poskytuje aj platí elektronicky,
stratila táto forma platenia svoj pôvodný význam. Zavedením elektronických kolkov sa sledovala modernizácia procesu úhrad správnych
poplatkov a v neposlednom rade aj bezpečnejší
model úhrad na jednotlivých úradoch. Od 1.
januára 2015 je preto možné uhrádzať poplatky na úradoch nasledovnými spôsobmi:
• v hotovosti, a to do 300 EUR vrátane –
prostredníctvom kiosku, zjednodušeného
kiosku a špeciálnej pokladnice,
• platobnou kartou – prostredníctvom
kiosku, zjednodušeného kiosku a POS
terminálu,
• poštovým poukazom,
• prevodom z účtu v banke.
V hotovosti alebo platobnou kartou bude
možné platiť poplatky podľa toho, aké technické prostriedky bude mať daný správny orgán k dispozícii. Kiosky pre zakúpenie elektronických kolkov by mali byť v súčasnosti
umiestnené na každom katastri. Poplatky za
úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom
z účtu v banke, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu.
Od 1. decembra 2014 až do 30. novembra
2015 je možné vrátiť staré papierové kolky
späť Slovenskej pošte, ktorá je povinná takéto kolky prijať. K tomu je však potrebná
písomná žiadosť s uvedením mena, priezviska
a adresy trvalého pobytu (v prípade firmy –
názov, sídlo firmy a číslo účtu). K žiadosti je
potrebné pripojiť okrem samotných kolkov aj
zoznam, v ktorom je uvedený počet kolkov
podľa ich nominálnych hodnôt a celkovú
hodnotu odovzdávaných kolkov.
Až na základe takejto žiadosti Slovenská pošta
prepláca hodnotu kolkov do 30 dní odo dňa,
kedy je overená ich pravosť. Ak sa ich pravosť
nepotvrdí, budú odovzdané zodpovednému
orgánu, ktorým je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Taktiež je zavedená možnosť výmeny a vrátenia e-kolku, a to priamo
prostredníctvom kiosku. Ak zistíte, že ste si
omylom zakúpili elektronický kolok, ktorý
by ste radi vymenili za iný, môžete tak urobiť. Všeobecne platí, že elektronický kolok
je možné použiť do 30 dní od zakúpenia
(avšak len na úrade, na ktorom bol zakúpený). Vrátiť ho nepoužitý môžete do 3 rokov
od zakúpenia.
Mgr. Patrik Baltazarovič
Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nadobudla účinnosť od 1. januára 2015
a zaviedla inštitút odpočítateľnej položky na
zdravotnom poistení. Cieľom odpočítateľnej
položky na zdravotné poistenie je zvýšenie
čistej mzdy nízkopríjmových zamestnancov a kompenzácia zvýšených mzdových
nákladov zamestnávateľa, ktoré súvisia so
zvýšením minimálnej mzdy.
Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
z vymeriavacieho základu sa týka zamestnancov, ktorí majú príjem z pracovného pomeru.
Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie nie je možné uplatniť na zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru.
Odpočítateľnú položku na zdravotné
poistenie je možné uplatňovať ako:
• mesačnú odpočítateľnú položku,
• odpočítateľnú položku v ročnom
zúčtovaní poistného.
Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si bude môcť mesačne uplatniť len
ten zamestnanec, ktorý splní podmienky na
vznik nároku a má len jedného zamestnávateľa. Pri mesačnom uplatnení odpočítateľnej
položky bude vymeriavacím základom hrubá
mzda zamestnanca znížená o odpočítateľnú
položku. Zamestnanci, ktorí mali v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo boli súčasne samostatne zárobkovo
činnou osobou si budú môcť odpočítateľnú
položku uplatniť až v ročnom zúčtovaní poistného, ktoré im vykoná príslušná zdravotná
poisťovňa.
Výška odpočítateľnej položky je v závislosti od hrubej mzdy zamestnanca najviac
380 eur mesačne. Ak je hrubá mzda zamestnanca nižšia alebo rovná sume 380 eur, výška
odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie bude rovná výške hrubej mzdy zamestnanca a z príjmu takéhoto zamestnanca nebude samotný zamestnanec ani zamestnávateľ
platiť žiadne zdravotné odvody. S rastom
príjmu zamestnanca nad úroveň 380 eur sa
bude výška odpočítateľnej položky postupne
znižovať a keď mesačný príjem zamestnanca
dosiahne 570 eur, bude výška odpočítateľnej
položky 0 eur.
V prípade, že poistenec nebol zamestnancom počas celého kalendárneho mesiaca, výška odpočítateľnej položky sa bude
alikvotne znižovať v závislosti od počtu kalendárnych dní mesiaca, kedy poistenec nebol zamestnancom. V prípade, ak zamestnanec v mesiaci poberal nemocenské, materské
alebo ošetrovné, výška odpočítateľnej položky sa neznižuje.
Zamestnanec, ktorému od 1. januára 2015
vznikol nárok na uplatnenie mesačnej odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na
zdravotné poistenie, bol povinný túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi písomne
oznámiť do 25. januára 2015. Nový zamestnanec je povinný túto skutočnosť písomne
oznámiť zamestnávateľovi do ôsmich dní
odo dňa vzniku pracovného pomeru. Vzor
písomného oznámenia zamestnanca je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva
zdravotníctva SR.
Ak si zamestnanec nemôže uplatňovať odpočítateľnú položku mesačne, môže si ju
uplatniť v ročnom zúčtovaní poistného.
V prípade uplatnenia odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní poistného bude jej
výška najviac 4 560 eur ročne (12-násobok
mesačnej výšky odpočítateľnej položky 380
eur). S rastúcou výškou ročného príjmu nad
hranicu 4 560 eur sa bude výška ročnej odpočítateľnej položky znižovať o dvojnásobok
rozdielu medzi ročným príjmom zamestnanca a sumou 4 560 eur. Zamestnanec v tomto prípade neposkytuje zamestnávateľovi
oznámenie, odpočítateľná položka sa vypočíta a uplatní na základe ročného zúčtovania
poistného, ktoré mu vykoná jeho zdravotná
poisťovňa.
Mgr. Monika Zatkalíková
výrobné družstevníctvo
21
relax
Veľká noc
v tradičnej ľudovej kultúre
Dnes, často už len z rozprávania starých či prastarých mám, si môžeme
predstavovať ako asi vyzerali veľkonočné sviatky na dedine v minulosti. Naši
predkovia ešte do polovice 19. storočia totiž spájali význam Veľkej noci
aj s inými tradíciami, než kresťanskými. Už v predveľkonočnom období sa
objavovali v rôznych kútoch Slovenska viaceré typy obradov, ktoré sa zachovávali až
do 50. rokov nedávno minulého 20. storočia. Aké to boli tradície? Predkresťanské,
často nazývané aj pohanskými, ktorými ľudia chránili seba, svojich blízkych
i statok pred nečistými silami, ktoré sa začínali prebúdzať rovnako ako jarná
príroda. Keďže blížiaca sa Veľká noc ohlasovala príchod jari a nastával čas nového
života, zachovali sa jej starobylé symboly v podobe ohňa, vody, zelene a vajíčka.
ŠTYRIDSAŤDŇOVÝ PÔST
Popolcová inak aj Škaredá streda zamávala Fašiangovým oslavám a ľudia nielen v minulosti,
ale i dnes dodržiavali prikázaný štyridsaťdňový pôst, ktorý končí na Veľkonočnú nedeľu.
V minulosti boli zakázané zábavy, svadby
a ľudia sa sústredili na prípravu jarných prác
na poli. Spoločenské dianie sa začalo trošku
uvoľňovať piatou pôstnou nedeľou, zvanou aj
Smrtná, kedy dievčatá nosili po dedine Morenu, Mamurienu či Kiseľovu ženu, figurínu
oblečenú do ženských šiat. Na ďalšiu nedeľu,
zvanú Kvetná, zasa dievčatá nosili po dedine
rozvitý vŕbový prútik, ktorý ozdobili vyfúkanými vajíčkami a stužkami. Niekde túto ratolesť nazývali letečko, inde zas lesola a tiež v nej
môžeme vidieť symbol nového života.
Kvetnou nedeľou začína smútočný týždeň,
zakrývali sa kríže v kostoloch, počas Veľkého
22
výrobné družstevníctvo
štvrtka sa zaväzovali aj kostolné zvony, ktoré do soboty nezvonili preto, že Kristus trpel
a zomrel. Zvuk zvonov sa v piatok nahradil
rapkáčmi, pričom tento zvyk tiež pramení
v období pred príchodom kresťanstva. Ľudia
totiž verili, že na Zelený štvrtok sa začínajú
aktivizovať nečisté sily, ktoré bolo potrebné
odohnať. A práve na to slúžili rapkáče.
Dobytok chránili zasa tak, že nad dvere stajne
nakreslili krížik kolomažou. Ďalší smútočný
deň predstavuje i Veľký piatok, deň ukrižovania Krista, tiež typický prísnym pôstom. Jedávali sa zemiaky, údené ryby, niekde chlieb
a čierna káva. Tento deň bol tiež jedným
z magických dní, majúci moc uzdravovať.
Ešte pred východom slnka sa ľudia chodievali
umývať na potok a brodili kone, tečúcu veľkopiatkovú vodu zas naberali do fliaš a používali ju na ochranu pred nečistými silami,
niekde fľašky s touto vodou zamurovali do
základov nového domu ako symbol ochrany.
Počas Bielej soboty si kresťania pripomínajú,
že Ježiš Kristus odpočíva v hrobe. V niektorých obciach sa už ráno o deviatej rozozneli
kostolné zvony, no do kostola sa v tento deň
chodilo až po zotmení. Niekde po zaznení
zvonov ľudia utekali do záhrad a triasli ovocné stromy, aby na nich bola veľká úroda.
Počas Bielej soboty ľudia pripravovali veľkonočné jedlá, varili šunku, údené mäso a klobásky, niekde piekli okrúhly obradový koláč
s otvorom uprostred. Niekde dávali potraviny
posvätiť kňazovi.
relax
PRÍPRAVY NA
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Na druhý deň, počas Veľkonočnej nedele, vrcholili oslavy veľkonočného trojdnia. Kristus
vstal z mŕtvych a končil štyridsaťdňový pôst.
Dopoludnia šli ľudia na omšu, a potom sa zišli
pri sviatočnom stole, podobnom vianočnému. Po výdatnom obede šli spoločne na pole,
po ktorom rozkotúľali okrúhly koláč. Tam,
kde dopadol, zapichli bahniatko a pomodlili
sa za dobrú úrodu. Dievčatá a ženy maľovali vajíčka, chlapci plietli korbáče a všetci sa
chystali na pondelkovú šibačku či oblievačku.
Chlapci už v skorých ranných hodinách navštevovali dievčence, aby ich vyšibali a vyoblievali. Potom dostali ako odmenu pohostenie, vajíčka a niekde i peniaze, z ktorých večer
usporiadali zábavu. Veľkonočný pondelok je
posledným zo sviatkov Veľkej noci.
Veľkonočná výzdoba
Keďže sa Veľká noc pomaly ale isto blíži,
v mnohých domácnostiach je už aj prítomná
nejaká tá veľkonočná výzdoba. Dnes je možnosť nakúpiť si rôzne veľkonočné dekorácie
v obchodoch a jednoducho tak vyzdobiť svoj
príbytok. No o čo krajšie a zábavnejšie je, ak
si svoje bývanie skrášlite vlastnoručne vyrobenými vajíčkami alebo ozdôbkami ?
MAĽOVANÉ A INÉ VAJÍČKA
Vajíčka predstavujú zárodok nového života,
zobúdzania sa prírody a dodnes sú symbolom
jari a Veľkej noci. Každý rok cez tzv. pašiový
týždeň chystali dievčatá farby, roztápali vosk,
vyškrabávali na kraslice ornamenty, štylizované motívy, rozkvitnuté ratolesti či štvorlístky.
Vajíčka sa pôvodne farbili tým, čo poskytovala príroda, napr. v čiernej káve, vývare z cibuľových šúp, jelšovej kôry, alebo z orechových
listov a šafranu.
FARBY Z PRÍRODY
Ak dávate prednosť farbeniu vajíčok prírodným spôsobom, bez použitia farieb, môžete
na dosiahnutie rôznych odtieňov použiť bylinky, plody a iných prírodných materiálov.
Žltú farbu získate varením rasce, cibuľových
šupiek alebo mladého ovsa, terakotovú vylúhovaním potlčenej tehly, fialovo-červenú dosiahnete vývarom z cvikly, oranžovú až hnedú
farbu zasa vyvarením šupiek z červenej cibule,
orechových listov a škrupín a dubovej kôry,
svetlohnedý odtieň vývarom z ruského čaju,
zelený varením mladej trávy, ďateliny, špenátu alebo petržlenovej vňate a modrú vývarom
zo sušených, príp. zaváraných čučoriedok.
Čím hustejší bude farbiaci roztok, tým bude
na vajíčkach sýtejšia farba. Vajíčka by ste pri
farbení mali obracať lyžicou a minimálne ich
v roztoku variť päť minút a minimálne raz
toľko ich nechať stáť vo farebnom roztoku
bez varenia. Aby farba dobre „držala“, je dobré do každého farbenia pridať kvapku octu.
Prírodné zdroje môžete využiť aj pri tzv. batikovaní s motívmi lístkov. Potrebujete na to
zelené lístky z medovky, petržlenovej vňate,
žihľavy či púpavy. Cez vajíčko treba opatrne
natiahnuť časť nylonovej pančuchy, pod ktorú uložíte lístky, potom pančuchu stiahnete
tak silno, aby obopla vajíčko a pevne zviažte kúskom povrázku. Vajíčka takto môžete farbiť bez varenia ponorením do nádoby
s farbou. Po zafarbení a usušení pančuchu aj
s lístkami opatrne stiahnite.
Budúce kraslice však môžete zdobiť rôznymi
technikami od výmyslu sveta, najmä voskovaním, batikovaním, vyškrabovaním, olepovaním či maľovaním, ale fantázii sa medze
nekladú. Azda najrozšírenejším spôsobom je
batikovanie voskom. Ako na to? Natvrdo
uvarené vajcia najskôr rýchlo ochladíte pod
studenou tečúcou vodou, aby žĺtok nestratil
farbu. Pripravíte si farby na vajíčka, tenký
štetec alebo špendlík s hlavičkou, rozpustený
včelí vosk, alebo vosk zo sviečky či bielu voskovú pastelku. Štetec alebo špendlík namáčate do rozpusteného vosku a farbíte tie časti
vzoru, ktoré majú zostať biele. Farby nanášate
postupne, od najsvetlejšej po najtmavšiu. Vajíčka vo farbe obraciate, aby sa zafarbili rovnomerne. V každej farbe ich necháte aspoň
5 minút, aby získali sýty odtieň a vajíčka necháte dobre uschnúť. Ak ste vajíčka zafarbili
v najsvetlejšej žltej farbe, pokryjete voskom
tie miesta, ktoré chcete mať žlté a kraslicu
vložíte do ďalšej farby a tak postupujete až po
najtmavší odtieň. Nakoniec vložíte kraslice
do mierne zohriatej rúry, ktorú necháte otvorenú. Keď sa vosk začne lesknúť, vajíčka vyberiete a vosk opatrne zotriete papierovou
servítkou.
Zaujímavý je tiež tzv. gumičkový efekt, ktorý
dosiahnete tak, že vajíčka rôznym spôsobom
obtočíte tenkou gumičkou a zafarbíte, čím sa
vytvorí originálny gumičkový ornament.
Tip na veľkonočnú dekoráciu:
Veľkonočný veniec
zo škrupiniek
Potrebujeme: škrupinky od vajec, tvrdý papier alebo karton, silné lepidlo
alebo el. lepiacu pištoľ, tyl alebo kúsky
látky, vtáčie pierka na ozdobenie
Postup:
Vystrihnite si z tvrdého papiera kruh
široký asi 2 cm (obvod prispôsobte
množstvu nazbieraných škrupín).
Pokiaľ nechcete mať veniec jednofarebný, vajíčka si namaľujte alebo
ináč upravte a potom môžete začať
s lepením škrupiniek. Po dôkladnom
zaschnutí nastrkajte medzi škrupiny
tyl (ale môže byť aj hodvábny papier,
látka, umelý mach a pod.). Ozdobiť
môžete ešte na záver pierkami.
PRAJEME VÁM VEĽA ZÁBAVY!
1.
2.
3.
výrobné družstevníctvo
23
Download

Elektroplast vo svete hračiek