ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO
IV. část
CZECH ART GLASS
Part IV
AUKCE・AUCTION
veřejná dobrovolná společná dražba proběhne 22. 5. 2011 ve 13:30 hod.
PALÁC ŽOFÍN
SLOVANSKÝ OSTROV 226 - PRAHA 1
English version available at
www.sypka.cz
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Jmenný rejstřík
SKLO
Alický P. 101.
Beckert Adolf 4.
Beránek Emanuel 19.
Eiselt Hermann 5. / s. 10
Exnar Jan 102., 108., 110., 116., 120., 134.
Gabrhel Jan, 52.
Handl Milan, 104.
Hatašová–Řehořová Petra, 122.
Hlava Pavel 20., 22., 25., 26., 27., 28., 29., 34., 44., 45.,
49., 53., 59., 61., 65., 67., 72., 77., 98.
Hora Petr 96., 100., 106., 107.
Hospodka Josef, 14., 15., 39., 42.
Janák František, 113., 114.
Jetmar Jiří, 89. / s. 32, 125. / s. 44, 127. / s. 44
Kleinová Zuzana 132., 133.
Klein Vladimír 118., 119., 123., 124.
Kopecký Vladimír 30.
Kotík Jan 16.
Kuželka Václav 135., 137.
Lichtágová Vlasta 13.
Lípa Oldřich 55.
Lipský Oldřich 31., 32.
Pánek Pavel 57.
Plátek Václav 18.
Pravec Josef 17.
Prokešová Daniela 143.
Prutscher Otto 2.
Riezebos Carine 131.
Roubíček René 40.
Roubíčková Miluše 33.
Rozinek Josef 41.
Rozsypal Ivo 91., 93., 95.
Smrčková Ludvika 10., 11.
Stáhlíková Maria, 23.
Stáhlíková Maria, 24.
Svoboda Jaroslav 68., 70., 73., 75., 79., 99, 105.
Svobodová Miloslava, 36.
Šinka Petr 97.
Šprachta Emanuel 9.
Šuhájek Jiří 76.
Švarc Josef 38.
Švestková Eva 94.
Torfs Anna 126., 130.
Veselý Vilém 111.
Loetz 3.
Vízner František 43., 46., 54., 60., 66., 74., 81., 85., 88. , 90.,
103., 112.
Mach Jindřich, 12.
Vymazal Jaroslav 115., 121.
Malivánek Karel 138., 139., 141., 142.
Matura Adolf 35., 63., 64.
Metelák Alois 7.
Wasserbauer Jaroslav 129.
Wiener Werkstätte 1.
Metelák Milan 21., 48.
Wünsch Karel 50., 86.
Mück Hajo 117.
Žertová Jiřina 47.
Němeček Zdeněk 56.
Oliva Ladislav 71., 69.
Pačínek Jiří, 136., 140.
Paleček Ladislav, 80., 82.
ISBN 978-80-254-9712-8
Strana 4 . Rejstřík
ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO, IV. část
ÚVOD
Architekt Alois Metelák, ředitel první české
Odborné sklářsko-obchodní školy v Železném Brodě, se od poloviny dvacátých let 20. století, kdy za ni převzal odpovědnost,
nevěnoval jen popularizaci jejích výsledků, a výsledků
začínajících železnobrodských podnikatelů – absolventů školy,
výrobců broušeného, rytého a malovaného skla i skleněných
figurek. Upozorňoval na veškeré nově vznikající české umělecké
a užitkové sklo, a protože nepochyboval o významu spolupráce
jeho výrobců s výtvarníky, často jim připomínal mezinárodně
respektované úspěchy švédské sklárny Orrefors. Zdůrazňoval,
že také my máme dostatek schopných umělců, kteří by mohli
být přibráni přímo k výrobě, a kteří by rádi přiložili ruku k dílu,
ale nedokážeme jich zatím využít.
Měli jsme v té době již několik na spolupráci
s výrobci dobře připravených výtvarníků, kteří ale
na pozvání ke spolupráci od výrobců jen čekali,
a proto uplatnění snadněji nacházeli jako profesoři
odborných sklářských škol nejen v Železném Brodě, ale také
v Kamenickém Šenově a Novém Boru.
Josef Drahoňovský, profesor Uměleckoprůmyslové
školy v Praze, o spolupráci studentů v podstatě již sklářského
ateliéru s výrobci také usiloval, ale příliš úspěšný nebyl.
Situace se zlepšila na přelomu třicátých a čtyřicátých
let, kdy se po Drahoňovského smrti ujal studentů z jeho
ateliéru profesor Karel Štipl. Česká výroba skla za německé
okupace hledala vlastní tvář, a jemu se proto podařilo častěji vysílat studenty na praxi do českých a moravských skláren a vracet
se s viditelnými výsledky.
Již po vzniku samostatné Československé republiky
v roce 1918 se do umělecky aktualizované výroby skla vkládal
nemalé naděje. Nepochybovalo se nejen o jejím ekonomickém,
ale také kulturním významu, ale naděje do ní vkládané se
splnily jen částečně.
Mnozí příznivci a obdivovatelé českého skla si
hodně slibovali od politického a hospodářského vývoje po
2. světové válce. Někteří se proto v zájmu oživení výroby
novými vzory smiřovali i s likvidací soukromého podnikání
a nahrazováním malých firem a sklářských ateliérů velkými
národními podniky. Přímo osudově se mýlili, když věřili, že
budou snadněji ovlivňovat výrobu výtvarně hodnotnými
návrhy z centra.
Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
se připravovali další výtvarníci ve speciálních sklářských
ateliérech profesorů Karla Štipla a Josefa Kaplického a
měli znamenité výsledky. Při národním podniku Textilní
tvorba vzniklo Ústřední výtvarné středisko průmyslu skla
a keramiky. Organizačně sjednotilo sklářské výtvarníky
nejen zadáváním úkolů, ale také prováděním vybraných
návrhů v podnicích. Středisko se podílelo na vzniku
technicko-výtvarných středisek v několika podnicích a na
jejich obsazení vhodnými výtvarníky. Organizovalo
také první velké poválečné sklářské výstavy doma, a
jen o málo později také v Miláně, Bruselu, Corningu,
Moskvě i jinde. Na výstavách bylo české sklo natolik úspěšné, že
jen málokdo pochyboval o správnosti nastoupené cesty.
Na Ústřední výtvarné středisko navázalo oddělení
plastického vytváření skla a keramiky Ústavu bytové a oděvní
kultury v Praze a jeho výtvarníci svými návrhy v ovlivňování
výroby pokračovali. Nikdo nechtěl přiznat, že ve skutečnosti oba
na hledání nové orientace českého skla zainteresované subjekty
– představitelé výroby a obchodu na jedné, sklářští výtvarníci
a s nimi spříznění umělečtí historikové na druhé straně,
nespolupracují, že nevedou dialog, ale dva na sobě nezávislé
monology, že se o argumenty druhé strany ani nezajímají.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Přesto vznikalo tolik skvělých návrhů užitkového
a uměleckého skla, jako nikdy před tím, předmětů od svého
vzniku
předurčených
pro
další
výrobní
a
obchodní využití, kterého se ale dočkaly jen některé. Podniky a výtvarníci se s nimi jen chlubili na výstavách, byli
za ně oceňováni v celostátních i mezinárodních soutěžích.
Na opakovaně vyslovovanou otázku proč se jich nevyrábělo víc,
dodnes nemáme uspokojivou odpověď.
Zklamání sklářských výtvarníků, z nichž
někteří chtěli ve výrobě vidět celoživotní poslání, bylo
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
veliké. Bylo jedním z důvodů končící spolupráce s ní
a odchodem „na volnou nohu“, když vytvořili první
skutečné skleněné plastiky a s jejich pomocí překonali
pomyslnou hranici mezi užitým a volným uměním. Téměř
současně projevili zájem o spolupráci s nimi také někteří
architekti.
Čeští
skláři
byli
prvními
mezinárodně
respektovanými průkopníky ateliérové sklářské tvorby, když jim
k popularitě pomohly také některé zahraniční akce, zejména
Světová výstava EXPO 67 v Montrealu. Téměř manifestačním
vystoupením na ní představili také začínajícím výtvarníkům
v řadě zemí do té doby snad ani netušené možnosti skla, a dali
odvahu k vlastním experimentům s ním.
Nové sklo natolik zaujalo s jeho tvůrci spřízněné
kunsthistoriky, že ztratili zájem o jejich spolupráci
s výrobou přesto, že se její nová orientace pro sklo také
tam hledala. K výtvarníkům pracujícím ve výrobě, nebo
s ní alespoň příležitostně spolupracujícím, se přidávali mladí
absolventi Vysoké školy uměleckoprůmyslové z ateliéru
profesora Stanislava Libenského. Přednost dávali autorské
tvorbě před designem, ale v podnicích přesto působili. Málokdy
výrobu svými návrhy ovlivnili, ale pro ně ty výtvarné
experimenty význam měly a do jejich tvorby se promítaly.
Vyvzorované návrhy se měnily v unikáty, ale na výtvarné kvalitě
jim to neubíralo. Byly o pozornost se ucházejícími příklady až
bezbřehé fantazie tvůrců, vynalézavosti technologů a řemeslné
dovednosti realizátorů. Stávaly se výzvami k zamyšlení nad
tím, jak by nové sklo ovlivňovalo životy uživatelů, kdyby se
dostávalo až k nim.
Jedinečnost průmyslem nepřijatých návrhů
českých výtvarníků si začali nejdříve uvědomovat sběratelé skla
v zahraničí. Přiznávali jim kvality srovnatelné se skleněnými
plastikami-unikáty a začali je vyhledávat přímo v ateliérech
výtvarníků nebo podnikových vzorkovnách. Na výstavě
Czech Glass 1945-1980. Design in an Age of Adversity jsme
se před několika lety přesvědčili, že se těmi skvosty a svědky
uměleckého i řemeslného mistrovství českých sklářů druhé
poloviny 20. století chlubí nejprestižnější muzea a soukromé
sbírky ve světě.
Česká muzea se sbírkami skla se – až na
ojedinělé případy, začala o výsledky spolupráce výtvarníků
s výrobou zajímat až později, téměř současně s domácími sběrateli. Především jim vděčíme za výsledky téměř
detektivního vyhledávání četných cenných skel, která by byla
zapomenuta nebo zničena.
Pravděpodobně až budoucí historik moderního
českého uměleckého skla docení prozíravé rozhodnutí
Aukčního domu Sýpka uspořádat v listopadu 2009 v Praze první
aukci moderního českého skla a zájemcům o ně nabídnout
přes sto hutních, broušených, rytých, malovaných a lisovaných
předmětů z let 1940 až 1980, zhotovených podle návrhů již
uznávaných představitelů novodobé české sklářské výtvarné
a výrobní tradice, ale také od několika méně známých autorů.
Její příznivé přijetí přimělo Aukční dům Sýpka k pořádání
dalších akcí s hodnotnými skleněnými předměty v říjnu 2010
a únoru 2011.
Čtvrtá Aukce moderního českého skla, s jejímž
katalogem se právě seznamujete, nabízí pozoruhodné
předměty nejen ze „vzdálenější“ minulosti, ale již také z konce
20. a začátku 21. století, díla vícekrát prověřených sklářských
umělců René Roubíčka, Pavla Hlavy, Adolfa Matury, Vladimíra
Kopeckého, Ladislava Olivy st., Milana Meteláka, Františka
Víznera, Jaroslava Svobody, Petra Hory, Jana Exnara, Jiřího
Šuhájka, Františka Janáka, Ivo Rozsypala, Vladimíra Kleina
a také o pozornost usilujících absolventů sklářských škol. Víc
než jisté je, že se s nimi budeme na aukcích setkávat stále častěji,
protože jejich podíl na sklářské tvorbě se bude zvětšovat.
Antonín Langhamer
Strana 7
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
1. Wiener Werkstätte okruh
Karafa, návrh 1. čtvrtina 20. stol.
sklo opticky foukané do formy, ručně broušené, výška 24 cm,
vzácné
€ 311
7 500 Kč
2. Prutscher Otto (1880-1949) připsáno
Karafa s kovovou montáží, návrh kolem r. 1910
Meyr´s Neffe, Adolfov
sklo opticky foukané do formy, montáž z bílého kovu, výška 22 cm,
vzácné
Srov.: Prutscher 1997, s. 25 a s. 27. Bröhan 2001, s. 158
€ 394
Strana 8 . 1. čtvrtina 20. stol.
4. Beckert Adolf (1884-1929)
Váza s odleptávaným dekorem, návrh 20. léta 20. stol.
3. Loetz, Klášterský Mlýn
Váza s odleptávaným dekorem, návrh kolem r. 1925
Kamenický Šenov
kobaltové sklo ručně broušené, odleptávaný dekor, výška 27,5 cm, velmi vzácné,
drobně restaurováno / two small restorations to top rim
přejímané sklo, leptaný dekor, výška 20 cm; vzácné
Srov.: Vondruška 1992, s. 98. Bröhan 2001, s. 59
9 500 Kč
€ 995
Srov.: Langhamer 2003, s. 122.
24 000 Kč
€746
18 000 Kč
20. léta . Strana 9
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
5. Eiselt Hermann (1895-1974)
Velká mísa, návrh 30. léta 20. stol.
Kamenický Šenov
ručně broušené sklo, průměr 35,5 cm, výška 16 cm
Srov.: Die Schaulade, sv. 18/1942, č. 13, s. 237.
€ 187
4 500 Kč
6. Autor neurčen
Váza, návrh 20./30. léta 20. stol.
sklo broušené a malované, výška 11,5 cm
€ 83
2 000 Kč
7. Metelák Alois (1897-1980)
Váza, návrh dekoru r. 1937, návrh tvaru r. 1938
Železný Brod
ručně broušené sklo, výška 20 cm, vzácné
min. oťuk na vnitřní hraně horního okraje / tiny flea bite to top rim
Lit.: Langhamer Antonín: Alois Metelák – eighty this year. In: GR, sv.
32/1977, č. 8, s. 12-15, návrhy na s. 13.
€ 269
Strana 10 . 30. léta
6 500 Kč
9. Šprachta Emanuel (1894-1953)
Váza, návrh 30. léta 20. stol.
8. Autor neurčen
Váza, návrh 2. třetina 20. stol.
ručně broušené sklo, výška 25,5 cm;
unikátní kus, zn. „Šprachta – E. Praha“ a „Veritable Cristal de Boheme“; velmi vzácné
hutní sklo se vzduchovými bublinkami, výška 29 cm
€ 104
2 500 Kč
€912
22 000 Kč
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Českomoravské sklárny, Krasno nad Bečvou/ Valašské Meziříčí
hutní sklo, výška 25,5 cm, vzácné
drobný vnitřní ťuk na straně / small internal bruise on the side
sklárna Rückl, Nižbor
sklo s aplikací ledového „craquelé“, výška 19,5 cm
Lit.: ČMS, /nestránkováno/. Volf 1947, obr. 240. Srov.: Holubová 1961,
obr. 7.
Lit.: Volf 1947, obr. 272.
€ 104
2 500 Kč
€ 187
4 500 Kč
Českomoravské sklárny, Krasno nad Bečvou/ Valašské Meziříčí
hutní sklo, průměr 32,5 cm, původni nálepka výrobce
Autor působil do r. 1945 v Reichových sklárnách jako vedoucí
litografie, připravoval návrhy dekorů k leptání skla.
Lit.: ČMS, /nestránkováno/. Volf 1947, obr. 273 a 274.
Strana 12 . 30. - 40. léta
4 000 Kč
dílna mistra A. Pence
hutní sklo, výška 40 cm, vzácné
Velmi podobný exemplář z r. 1948/49 ve sbírce Sklářského muzea Nový
Bor, inventární číslo 4471
Srov.: Andres Zdeněk: Josef Hospodka – In memoriam. In: GR, sv.
44/1989, č. 8, s. 26-27, obr. 2.
Srov.: Langhamer 2000, č. 30.
€ 311
7 500 Kč
€ 166
sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 21,5 cm
4 000 Kč
13. Lichtágová Vlasta (1921)
Váza, model č. 4515, návrh r. 1945
Lit.: VKŠ, r. 1945-49. O autorovi: SČSVÚ, sv. L - Mal.
€ 62
17. Pravec Josef (1928)
Váza, model č. 24251/8´´/5768, návrh do r. 1958
Lit.: VKŠ, r. 1955-56. Digrin Ivo: Emanuel Beránek – bearer of the
tradition of Bohemian furnace-shaped glass. In.: CGR, sv. 10/1955, č. 11,
s. 20-24, obr. na s. 21. Hetteš Karel: Jan Kotík neboli snažení o současný
výtvarný projev. In: Tvar, sv. 9/1957, č. 3, s. 82-92, obr. 247 (datována
1953). Raban 1963, s. 73. Ladýřová 1968, /nestránkováno/. Ricke 2005,
s. 218. Hill 2008, s. 50.
Glassworks Beránek, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 16 cm
O autorovi: SČSVÚ, sv. L – Mal.
15. Hospodka Josef (1923-1989)
Velká váza, návrh kolem r. 1954
SPŠ Nový Bor
ručně broušené sklo, výška 22 cm, vzácná ranná práce
16. Kotík Jan (1916-2002)
Váza, model Propeller, model č. 5503, návrh r. 1955
12. Mach Jindřich (1900-1976)
Velká mísa, model č. 41/464/1795, návrh 40. léta 20.
stol.
€ 166
14. Hospodka Josef (1923-1989)
Váza, návrh kolem r. 1948
11. Smrčková Ludvika (1903-1991)
Váza, model č. 42/96/1864, návrh 40. léta 20. stol.
10. Smrčková Ludvika (1903-1991)
Džbánek, návrh r. 1939 pro
Krásnou jizbu Družstevní práce
Sklárny Bohemia Poděbrady, sklárna Úsobí
ručně broušený olovnatý křišťál, výška 19 cm
min. oťuky na vnitřní straně hrdla / tiny flea bites to orifice
Model vystaven na Světové výstavě v Bruselu v r. 1958.
O autorovi: SČSVÚ, sv. Kon – Ky.
1 500 Kč
€ 83
2 000 Kč
€ 62
Lit.: Souvenir de Bruxelles. In: CGR, sv. 13/1958, č. 6, s. 7-8 a
nestránkovaná obrazová příloha.
1 500 Kč
40. - 50. léta . Strana 13
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
18. Plátek Václav (1917-1994)
Popelník, návrh r. 1959
Jablonecké sklárny, Desná
ručně broušené sklo, délka 20,5 cm, vzácné
Lit.: Smrčková Ludvika: Spolupráce Václava Plátka s Jabloneckými
sklárnami. In: Tvar, sv. 11/1960, č. 8, s. 244-249, obr. 621. Pešatová
Zuzana: Václav Plátek – a designer and industrial production. In: CGR,
sv. 16/1961, č. 6, s. 176-180, obr. na s. 180.
€ 41
1 000 Kč
22. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, varianta návrhu do r. 1960
19. Beránek Emanuel (1899-1973)
Váza, model č. 5906, návrh r. 1959
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 11 cm, původní nálepka výrobce
Původní model vystaven v r. 1960 na XII. Trienále v Miláně.
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 18,5 cm
Lit.: Triennale di Milano. Glass and ceramics in the Czechoslovak stand t
the XIIth Triennale in Milan. In: GR, sv. 15/1960, s. 2-5, obr. na s. 5.
Lit.: VKŠ, r. 1957-59.
€ 62
23. Stáhlíková Maria (1922),
Velíšková Milena (1917)
Váza, model č. 6006, návrh r. 1960
Borské sklo, Nový Bor
ručně broušené sklo sommerso, výška 20 cm
1 500 Kč
€ 104
2 500 Kč
Lit.: VKŠ, r. 1960-61.
€ 62
1 500 Kč
20. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, návrh po r. 1957
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo sommerso, výška 22,5 cm
24. Stáhlíková Maria (1922),
Velíšková Milena (1917)
2 vázy a mísa, vázy model č. 6011 a 6014,
mísa č. 6013, návrh r. 1960
Model vystaven v r. 1957 na XI. Trienále v Miláně a různé variace
modelu v r. 1960 na XII. Trienále v Miláně.
Lit.: Hetteš Karel: Fifteen years of endeavour to obtain new Czech glass
and new porcelain. In: CGR, sv. 15/1960, č. květen-červen, s. 2-10, obr.
na s. 2. Raban 1963, s. 94. Langhamer Antonín: An exhibition of Pavel
Hlava´s glass. In: GR, sv. 42/1987, č. 1, s. 25- 29, obr. 8. Petrová 1989, s.
143, č. 107 a 108. Petrová 1995, s. 14. Petrová 2001, s. 37, obr. 19. Ricke
2005, s. 174, č. 62 a 63. Hill 2008, s. 114.
O autorovi: SČSVÚ, sv. H.
€ 124
Strana 14 . 50. léta
21. Metelák Milan (1928-1993)
Váza, návrh kolem r. 1960
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška váz 23 cm a 14 cm, délka mísy 25,5 cm, původní
nálepky výrobce
Borské sklo, sklárna Harrachov
hutní sklo, výška 24 cm
Lit.: Stará 1988, s. 29. Hill 2008, s. 54.
3 000 Kč
€ 104
25. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, návrh po r. 1957
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo sommerso, výška 19 cm
Lit.: VKŠ, r. 1960-61.
2 500 Kč
€ 145
3 500 Kč
Lit.: u č. 20.
€ 104
2 500 Kč
50. - 60. léta . Strana 15
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
30. Kopecký Vladimír (1931)
Žardiniéra, model č. 6405, návrh r. 1964
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 11 cm, délka 23 cm, značena leptem „5/50 V.
KOPECKÝ“ a značkou Ústředí řemesel
26. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, návrh r. 1964
ÚBOK a Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod Včelnička,
dílna mistra Miroslava Lence
granátové sklo foukané do formy, vpalované vpichy, výška 20 cm, :velmi vzácné
Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 26,5 cm
Lit.: VKŠ, r. 1964-65. O autorovi: SČSVÚ, sv. Kon – Ky.
€ 269
Lit.: Hetteš Karel: Dvacet let snažení a zápasů. In: Tvar, sv. 15/1964, č. 9-10, s. 258-283,
obr. 765.
6 500 Kč
Lit.: u č. 32.
€ 145
9 500 Kč
€ 394
31. Lipský Oldřich (1922-1987)
Váza, návrh do r. 1964
Vyrobeno pouze 50 kusů, již v době vzniku byla žardiniéra
označena jako vzácná.
3 500 Kč
32. Lipský Oldřich (1922-1987)
Váza, návrh do r. 1964
27. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, návrh po r. 1957
28. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, návrh po r. 1957
29. Hlava Pavel (1924-2003)
Trojboká váza, návrh po r. 1957
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo sommerso, výška 26,5 cm
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo sommerso, výška 19 cm
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo sommerso, výška 24,5 cm
Lit.: u č. 20.
Lit.: u č. 20.
Lit.: u č. 20.
€ 145
Strana 16 . 50. - 60. léta
3 500 Kč
€ 187
4 500 Kč
€ 145
Borské sklo, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 27 cm
33. Roubíčková Miluše (1922)
Váza, návrh 60. léta 20. stol.
Lit.: Vomáčka A.: Art and glass. In: CGR, sv. 19/1964, č. 9, s. 259-263.
České sklo 1985, s. 148, obr. 143 (datována 1960).
Hill 2008, s. 116-117.
Borské sklo, Nový Bor
hutní sklo, výška 24,5 cm
O autorovi: SČSVÚ, sv. L - Mal.
3 500 Kč
€ 124
3 000 Kč
Srov.: Hetteš 1961, /nestránkováno/. Raban 1963, s. 61-63.
€ 104
2 500 Kč
60. léta . Strana 17
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
38. Švarc Josef (1928)
Váza, návrh kolem r. 1968
35. Matura Adolf (1921-1979)
Mísa, model č. 13223, návrh r. 1965
34. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, návrh po r. 1957
Lit.: Czechoslovak glass reviewed in pictures. In: GR,sv. 23/1968, č. 1, s.
19-27, obr. 28.
€ 104
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo sommerso, výška 22,5 cm
2 500 Kč
Lit.: u č. 20.
€ 145
37. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, návrh do r. 1966
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 39 cm
Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve
Škrdlovicích 1940-2008, Východočeské muzeum v Pardubicích v r. 2009.
Lit.: VKŠ, r. 1964-65. Hill 2008, s. 61.
O autorovi: SČSVÚ, sv. St – Šam.
€ 145
Strana 18 . 50. - 60. léta
Lit.: Artistic glass from the Studios of the Bohemia glassworks at
Poděbrady. In: GR, sv. 24/1969, č. 11, s. 326-331. Havel Robert: Glass
artist Josef Švarc. In: GR, sv. 27/1972, č. 6, s. 161-164, obr. 6. Maršíková
Jaromíra: Bohemian hand-cut crystal in a new form. In: GR, sv.
35/1980, č. 12, s. 1-27, obr. 1 na str. 18. České sklo 1985, s. 142, obr. 127.
Hill 2008, s. 123. O autorovi: SČSVÚ, sv. Šte – Tich.
€ 124
3 500 Kč
36. Svobodová Miloslava (1936-2005)
Velká váza, model č. 6533, návrh r. 1965
3 500 Kč
Lit.: Šotola Vratislav: New technology and new glass. In: CGR, sv.
21/1966, č. 3, s. 90-91, obr 1. a obr. 2. Sacher 1973, obr. III. České
sklo 1985, s. 154, obr. 162. Langhamer 1986, s. 12. Vondruška 1992,
s. 130 a s. 168. Hill 2008, s. 6 a s.115.
3 000 Kč
3 000 Kč
Borské sklo, sklárna Prácheň
nabíhavé sklo foukané do formy, výška 16,5 cm
Lit.: Mahlerstrasse 1969, /nestránkováno/. Stehlík Zdeněk: Into the
second sixty years of the Prácheň Glassworks. In: GR, sv. 25/1970, č. 1,
s. 8-13, obr. 14..
€ 83
2 000 Kč
40. Roubíček René (1922) okruh
Váza, návrh r. 1964
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra
ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií, výška 22,5 cm
€ 124
39. Hospodka Josef (1923-1989)
Váza, návrh r. 1965
Sklárny Bohemia, Světlá nad Sázavou, závod Josefodol
ručně broušený olovnatý křišťál, výška 19 cm
Sklo Union Teplice, Rudolfova Huť
ručně lisované sklo, šířka 29 cm, původní nálepka výrobce
Borské sklo, Nový Bor
hutní sklo, výška 28 cm
41. Rozinek Josef (1911-1992 )
Dvojramenný svícen, návrh kolem r. 1965
Lit.: Stehlík F.: Czechoslovak decorative glass. In: CGR, sv. 20/1965, č. 1,
s. 1-7, obr. 4. Sklo/Glass - Miluše Roubíčková, René Roubíček. The Studio
Glass Gallery, London 1999, s. 57-58. O autorovi: SČSVÚ, sv. Ro – Se.
€ 187
4 500 Kč
Borské sklo, Nový Bor
hutní sklo, výška 26,5 cm
€ 166
4 000 Kč
60. léta . Strana 19
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
42. Hospodka Josef (1923-1989)
Velká váza, model č. 277/1/33/C, návrh do r. 1966
Borské sklo, sklárna Chřibská
hutní sklo, výška 33 cm
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 25 cm, původní nálepka výrobce
Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve Škrdlovicích
1940-2008, Východočeské muzeum v Pardubicích v r. 2009.
Lit.: Vojta J.M.: … produced in Chřibská. In: CGR, sv. 21/1966,
s. 261-264, obr. 1.
€ 124
43. Vízner František (1936)
Váza, model č. 6860, návrh r. 1968
46. Vízner František (1936)
Váza, model č. 6823 – podle výšky, ale
č . 6824 podle průměru, návrh r. 1968
Lit.: VKŠ, r. 1968-69.
3 000 Kč
€ 124
3 000 Kč
47. Žertová Jiřina (1932)
Velká váza, model č. 6945, návrh r. 1969
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 39,5 cm, vzácné
min. oťuky na vnitřní straně hrdla / tiny flea bites to orifice
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 25 cm, průměr 11 cm
Lit.: VKŠ, r. 1968-69.
€ 124
44. Hlava Pavel (1924-2003)
Souprava váza, mísa, popelník, váza model č. 87165,
návrh r. 1968
45. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, návrh do r. 1966
Model vázy vystaven ve stálé expozici Východočeského muzea v
Pardubicích.
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra
ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií, výška 21,5 cm
€ 83
Strana 20 . 60. léta
€ 104
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra
Srov.: Vojta J.M.: The apple doesn´t fall far from the tree… In: GR, sv.
23/1968, č. 8, s. 269-271, obr. 3. Urbancová 1987, s. 62. Hill 2008, s. 55.
ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií, výška 14 cm
O autorovi: SČSVÚ, sv. Man - Miž.
2 500 Kč
€ 83
2 000 Kč
Lit.: VKŠ, r. 1968-69.
3 500 Kč
49. Hlava Pavel (1924-2003)
Žardiniéra, návrh do r. 1966
Borské sklo, sklárna Harrachov
hutní sklo, výška 8 cm, délka 16 cm
Lit.: u č.37.
2 000 Kč
€ 124
48. Metelák Milan (1928-1993)
Žardiniéra, návrh kolem r. 1968
Borské sklo, Nový Bor
hutní sklo, výška vázy 26 cm, mísy 12 cm, popelníku 7 cm
Lit.: Křen 2006, s. 28. Hill 2008, s. 34.
3 000 Kč
Lit.: u č. 37.
€ 104
2 500 Kč
60. léta . Strana 21
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
50. Wünsch Karel (1932)
Váza, model č. 7582/P 87082, návrh do r. 1969
54. Vízner František (1936)
Váza, model č. 6860, návrh r. 1968
Borské sklo, Nový Bor
opticky ručně broušené sklo, výška 23 cm
Lit.: Stehlík Zdeněk: Karel Wünsch. On the occasion of the 10-year
anniversary of a glass designer. In: GR, sv. 24/1969, č. 9,
s. 264-268, obr. 2.
2 000 Kč
€ 83
51. Autor neurčen
2 vázy, návrh 60./70. léta 20. stol.
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 18 cm, původní nálepka výrobce
Železnobrodské sklo, Železný Brod
hutní sklo, výška 31,5 cm a 23,5 cm
€ 83
55. Lípa Oldřich (1929)
Váza, návrh do r. 1969
Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve
Škrdlovicích 1940-2008, Východočeské muzeum v Pardubicích v r. 2009.
2 000 Kč
€ 83
Karlovarské sklo - Moser, Karlovy Vary
hutní sklo, výška 27,5 cm
2 000 Kč
Lit.: Mánková Blažena: If Zeus were to give flowers a ruler … In: GR,
sv. 24/1969, č. 12, s. 364-369, obr. 6. O autorovi: SČSVÚ, sv. L - Mal.
€ 104
52. Gabrhel Jan (1930)
Váza ze souboru RUSTIKAL, model č. 12 163, návrh
r. 1969
Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně
hutní sklo, výška 28 cm
53. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, návrh do r. 1966
56. Němeček Zdeněk (1932)
Váza, návrh 60./70. léta 20. stol.
Lit.: Katalog výrobků Český křišťál /cca 1970/. Jan Gabrhel.
Glassexport, Liberec 1988.
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra
ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií, výška 16 cm
Crystalex, Nový Bor
ručně broušené sklo, výška 23,5 cm
O autorovi: SČSVÚ, sv. D – G.
Lit.: u č. 37.
Autorství potvrzeno bývalými zaměstnanci Crystalexu.
€ 62
Strana 22 . 60. léta
1 500 Kč
€ 124
3 000 Kč
€ 83
2 000 Kč
2 500 Kč
57. Pánek Pavel (1945-2008)
Plastika Beran, model č. 13290, návrh r. 1971
Sklo Union Teplice, Rudolfova Huť
ručně lisované sklo, výška 13,5 cm
min. oťuk na dolní hraně / tiny flea bite to base rim
Model vystaven v r. 1972 na výstavě České lisované sklo v Gottwaldově.
Lit.: Adlerová 1972, s. 47, č . 252. Adlerová Pánek, obr. 3.
€ 62
1 500 Kč
60. - 70. léta . Strana 23
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
58. Autor neurčen
Váza, návrh 60./70. léta 20. stol.
Výzkumný ústav užitkového skla, Nový Bor
hutní sklo, výška 25 cm, původní nálepka VÚUS, vzácné
O ústavu: Blažek Miroslav: The VÚUS Nový Bor trademark glass.
In: GR, sv. 24/1969, č. 12, s. 380-383.
€ 104
63. Matura Adolf (1921-1979)
Váza, model č. 3483, návrh r. 1972
59. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, model č. 87257/71726, návrh kolem r. 1970
2 500 Kč
Sklo Union Teplice, sklárna Libochovice
ručně lisované sklo, výška 23 cm
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 26,5 cm
Lit.: Atelier Exbor. In: GR, sv. 46/1991, č. 5, s. 21-24, obr 8.
€ 311
7 500 Kč
62. Autor neurčen
Váza s kovovou montáží, návrh 60./70. léta 20. stol.
Lit.: Medek Vladimír: Cooperation with artists – a matter of every-day
practice. In: GR, sv. 33/1978, s. 9-13, obr. 3. Hill 2008, s. 85.
3 000 Kč
€ 124
Sklo Union Teplice
ručně lisovné sklo s kovovou montáží, výška 25 cm
€ 83
2 000 Kč
65. Hlava Pavel (1924-2003)
Žardiniéra, model č. 92032/71243, návrh r. 1973
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo s optickým dekorem, výška 9,5 cm
60. Vízner František (1936)
Váza, model č. 7117, návrh r. 1971
61. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, návrh kolem r. 1970
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 15,5 cm
Lit.: VKŠ, r. 1970-1972. Vojta J.M.: The glass of individualities. In: GR,
sv.27/1972, č. 3, s. 74-77, obr. 9. Hill 2008, s. 16.
€ 83
Strana 24 . 60. - 70. léta
64. Matura Adolf (1921-1979)
Váza, model č. 3484, návrh r. 1972
2 000 Kč
Sklo UnionTeplice, sklárna Libochovice
ručně lisovné sklo, výška 14,5 cm
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 27 cm
Lit.: Adlerová Matura, č. 29. Ricke 2005, s. 264, č. 192. Newhall 2008, s.88.
Lit.: Atelier Exbor. In: GR, sv. 46/1991, č. 5, s. 21-24, obr 8.
€ 311
O autorovi: SČSVÚ, sv. Man – Miž.
7 500 Kč
€ 124
3 000 Kč
Na I. Mezinárodní výstavě skla a porcelánu v Jablonci 73 získal tento
design Hlavní cenu v kategorii autorské sklo.
Lit.: Adlerová Alena: Hlava. Svaz českých výtvarných umělců, Praha
/cca 1973/, obr. 15. Vyskočil Rudolf: A symbiosis of glass and flowers.
In: GR, sv. 29/1974, č. 2, s. 9-11, obr. 3. Adlerová Alena: The artistic
glass-making craft – the vital source of the glass-making art.
Decorative glass. In: GR, sv. 30/1975, č. 10, s. 3-13, obr. 16. Art in
glass. In: GR, sv. 31/1976, č. Special Issue, s. 36-48, obr. 22.
€ 145
3 500 Kč
70. léta . Strana 25
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
70. Svoboda Jaroslav (1938)
Váza, model č. 7425, rok 1974
66. Vízner František (1936)
Váza, model č. 7117, návrh r. 1971
67. Hlava Pavel (1924-2003)
Váza, návrh do r. 1966
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 19 cm, původní nálepka výrobce
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor, huť Flóra
ručně broušené sklo se zatavenou stříbrnou folií, výška 17 cm
Lit.: VKŠ, r. 1970-72.
€ 104
€ 124
69. Oliva Ladislav st. (1933)
Velká váza, model č. 7314, návrh r. 1973
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 31 cm, původní nálepka výrobce
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 31 cm
Lit.: VKŠ, r. 1970-72. Hartmann 1974, s. 21, č. 25.
Strana 26 . 70. léta
Lit.: VKŠ, r. 1973-74. Vorbová-Matuševičová 1978, s. 54. Hartmann
1989, s. 8.
O autorovi: SČSVÚ, sv. St – Šam.
Lit.: u č. 37.
2 500 Kč
68. Svoboda Jaroslav (1938)
Velká váza, model č. 7233, návrh r. 1972
€ 166
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 14,5 cm
3 000 Kč
€ 83
71. Oliva Ladislav (1933)
Velká váza, model č. 7420, návrh r. 1974
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 32,5 cm
Lit.: VKŠ, r. 1973-74. O autorovi: SČSVÚ, sv. Nov – Pat.
4 000 Kč
€ 145
2 000 Kč
Lit.: VKŠ, r. 1973-74.
3 500 Kč
€ 104
2 500 Kč
72. Hlava Pavel (1924-2003)
Velká váza, návrh kolem r. 1973
Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod Včelnička, dílna
mistra Miroslava Lence
sklo foukané do formy, hutnicky dekorované, výška 27 cm,
unikátní kus, značen “Pavel Hlava”
€ 1 036
25 500 Kč
70. léta . Strana 27
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
73. Svoboda Jaroslav (1938)
Váza, model č. 7425, rok 1974
74. Vízner František (1936)
Váza, model č. 7532, návrh r. 1975
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 25 cm
Lit.: VKŠ, r. 1973-74. Vorbová-Matuševičová 1978, s. 55. Hartmann
1989, s. 8.
€ 124
3 000 Kč
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 21 cm
Lit.: VKŠ, r. 1975-76.
€ 104
2 500 Kč
76. Šuhájek Jiří (1943)
Váza, návrh r. 1975
75. Svoboda Jaroslav (1938)
Váza, model č. 7503, návrh r. 1975
Lit.: VKŠ, r. 1975-76.
Strana 28 . 70. léta
Sklárna Český křišťál, Chlum u Třeboně, závod Včelnička,
dílna mistra Miroslava Lence
sklo foukané do formy, zatavené vlákno a vpichy, výška 16,5 cm, délka 25 cm;
unikátní kus, značen „Phlava“ a ještě jednou „PHlava Czechoslovakia“
Lit.: Panc Karel: Care for new products in the field of serviceable glass.
In: GR, sv. 30/1975, č. 3, s. 2-13, obr. 27 a obr. 29. Klivar
1989, /nestránkováno/.
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 16 cm
€ 104
77. Hlava Pavel (1924-2003)
Objekt, návrh kolem r. 1975
Karlovarské sklo – Moser, Karlovy Vary
hutní sklo, výška 19 cm
O autorovi: SČSVÚ, sv. Šte – Tich.
2 500 Kč
€ 166
Srov.: Petrová 1995, s. 28.
4 000 Kč
€ 1 098
26 500 Kč
70. léta . Strana 29
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
83. Šuhájek Jiří (1943)
Váza, návrh r. 1978
79. Svoboda Jaroslav (1938)
Váza a popelník, váza model č. 7501, popelník č.
7504, návrh r. 1975
78. Autor neurčen
Objekt, návrh 70. léta 20. stol.
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška vázy 28 cm, popelníku 7,5 cm, váza s původními
nálepkami výrobce
Crystalex, Nový Bor
ručně broušené sklo, výška 13 cm
Lit.: VKŠ, r. 1975-76. Glass fo your table, glass for your home. In: GR, sv.
31/1976, č. Special Issue, s. 7-29, obr. 10. Ricke 2005, s. 314, obr. 267.
€ 104
2 500 Kč
€ 145
3 500 Kč
82. Paleček Ladislav (1933)
Váza, model č. 7719, návrh r. 1977
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 27 cm
Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve
Škrdlovicích 1940-2008, Východočeské muzeum v Pardubicích v r. 2009
Crystalex, Nový Bor, huť Flóra
hutní sklo, výška 20 cm
Lit.: Maršíková Jaromíra: Jablonec ´79. The 3rd International Exhibition
of Glass and China. In.: GR, sv. 34/1979, č. 12, s. 2-15, obr. 19.
Adlerová Alena: Jiří Šuhájek. In: GR, sv. 37/1982, č. 4, s. 12-17, obr. 4.
Eichler 1988, obr. 2. Klivar 1989, /nestránkováno/.
O autorovi: SČSVÚ, sv. Šte – Tich.
€ 124
3 000 Kč
Lit.: VKŠ, r. 1975-76. Vorbová-Matuševičová 1978, s. 57. Vojta J.M.:
When people say Škrdlovice. In: GR, sv. 34/1979, č. 1, s. 19-21, obr. 6
(chybně popsána jako Špinar). Hartmann 1989, s.19.
€ 104
80. Paleček Ladislav (1933)
Váza, model č. 7607, návrh r. 1976
81. Vízner František (1936)
Váza, model č. 7623, návrh r. 1976
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 22,5 cm, původní nálepka výrobce
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 23,5 cm
Lit.: VKŠ, r. 1975-76. Vorbová-Matuševičová 1978, s. 13.
€ 83
Strana 30 . 70. léta
85. Vízner František (1936)
Váza, model č. 7932, návrh r. 1979
84. Autor neurčen
Autorská plastika, návrh 60. léta 20. stol.
Borské sklo, Nový Bor
sklo foukané, ručně broušené, výška 16 cm
Lit.: VKŠ, r. 1975-76.
2 000 Kč
€ 124
2 500 Kč
3 000 Kč
€ 187
4 500 Kč
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 21,5 cm
Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve
Škrdlovicích 1940-2008, Východočeské muzeum v Pardubicích v r. 2009.
Lit.: VKŠ, r. 1977-79.
€ 124
3 000 Kč
70. léta . Strana 31
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
86. Wünsch Karel (1932)
Mísa, model č. 7917, návrh r. 1979
91. Rozsypal Ivo (1941)
Žardiniéra, model č. 99405, návrh r. 1982
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 11 cm, průměr 24 cm
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 11 cm, délka 17 cm
Lit.: VKŠ, r. 1977-79. O autorovi: SČSVÚ, sv. W – Z.
€ 145
90. Vízner František (1936)
Váza, model č. 8225, návrh r. 1982
3 500 Kč
87. Autor neurčen
Váza, návrh 70./80. léta 20. stol.
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 17,5 cm
Lit.: VKŠ, r. 1982–83.
hutní sklo, výška 26 cm
€ 83
Lit.: Products recommended for “Selected for CID” registrationand some
other new products. In: GR, sv. 38/1983, č. 7, s. 8-20, obr. 1. Langhamer
Antonín: Ivo Rozsypal. Ten years of artistic cooperation with Crystalex.
In: GR, sv. 40/1985, č. 6, s. 22-27, obr. 3. Vondruška 1992, s. 168.
Rozsypal 2009, s.75, obr. 70.
2 000 Kč
€ 104
2 500 Kč
O autorovi: SČSVÚ, sv. Ro – Se.
2 500 Kč
€ 104
93. Rozsypal Ivo (1941)
Žardiniéra, návrh r. 1982
88. Vízner František (1936)
Váza, vyvzorováno v r. 1981, mutace pozdějšího
modelu č. 8225
89. Jetmar Jiří (1950-2006)
Objekt, návrh r. 1981
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 18 cm, unikátní kus
hutní sklo, výška 43 cm
unikátní kus, značen a datován “Jetmar 1981”
Lit.: VKŠ, r. 1982–83. O autorovi: SČSVÚ, sv. Vil – Vz.
€ 518
Strana 32 . 70. - 80. léta
Crystalex, Nový Bor, závod Exbor
ručně broušené sklo, výška 10 cm
92. Autor neurčen
Těžítko/Svícen, návrh 70./80. léta 20. stol.
O autorovi: SČSVÚ, sv. CH – J.
12 500 Kč
€ 187
ručně broušené sklo, výška 8 cm.
4 500 Kč
€ 41
1 000 Kč
Lit.: Products recommended for “Selected for CID” registration and
some other new products. In: GR, sv. 38/1983, č. 7, s. 8-20, obr. 3.
Langhamer 1984, s. 22. Langhamer Antonín: Ivo Rozsypal. Ten
years of artistic cooperation with Crystalex. In: GR, sv. 40/1985, č.
6, s. 22-27, obr. 1. České sklo 1985, s. 202, obr. 293. Rozsypal 2009,
s.79, obr. 76.
€ 83
2 000 Kč
80. léta . Strana 33
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
94. Švestková Eva (1945)
Váza a mísa, návrh r. 1982
Crystalex, Nový Bor
hutní sklo, výška vázy 30 cm, mísy 12,5 cm.
Srov.: Šulcová Pavla: The Best Product competition. In: GR, sv.38/1983,
č. 7. s. 2-26, obr. 7. O autorovi: SČSVÚ, sv. Šte – Tich.
€ 104
2 500 Kč
95. Rozsypal Ivo (1941)
Váza, návrh r. 1975
Crystalex, Nový Bor
sklo foukané do kovové formy s raznicí a malované, výška 18 cm, na
dně papírový štítek „OVR 417/3“
Lit.: Langhamer Antonín: Ivo Rozsypal: Sklo - průmyslový návrh,
10let spolupráce s o.p. Crystalex. Katalog výstavy v Nové síni v Praze od
listopadu 1984 do ledna 1985. Rozsypal 2009, s. 74, obr. 66.
€ 249
96. Hora Petr (1949)
Váza, nerealizovaná varianta modelu č. 8505, návrh
r. 1985
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 27 cm
Strana 34 . 80. léta
98. Hlava Pavel (1924-2003)
Objekt, návrh tvaru do r. 1976, provedení r. 1982 Sklárna Český křišťál,
97. Šinka Petr (1955)
Velký talíř, návrh r. 1984
Chlum u Třeboně, závod Včelnička, dílna mistra Miroslava Lence
sklo foukané do formy, zatavené vlákno a vpichy, výška 23 cm,
unikátní kus, značen „PHlava Czechoslovakia 1982“
SMSŠ, Nový Bor
ručně broušené sklo, průměr 34,5 cm
unikátní kus, značen a datován „Šinka 84“
Z depozitáře zrušené sklárny.
Lit.: VKŠ, r. 1985-86.
€ 104
6 000 Kč
2 500 Kč
€ 187
Lit.: Petrová 1988, s. 28.
4 500 Kč
€ 1 078
26 000 Kč
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
103. Vízner František (1936)
Velká váza, model č. 8611, návrh r. 1986
100. Hora Petr (1949)
Váza, model č. 8620, návrh r. 1986
Ústředí uměleckých řemesel,sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 31 cm
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 29 cm
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, košík výška 17 cm, miska průměr 14,5 cm
Lit. VKŠ, r. 1985-86.
Lit.: VKŠ, sv. 1985-86. O autorovi: SČSVÚ, sv. H.
€ 104
104. Handl Milan (1952)
Košík a miska, model č. 8627 (košík) a č. 8626
(miska), návrh r. 1986
2 500 Kč
O autorovi: SČSVÚ, sv. Vil – Vz.
€ 145
3 500 Kč
Lit.: VKŠ, r. 1985-86. O autorovi: SČSVÚ, sv. H.
€ 62
1 500 Kč
99 Svoboda Jaroslav (1938)
Váza, model č. 8329, návrh r. 1983
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 26,5 cm
Lit.: VKŠ, r. 1982–83. Hartmann 1989, s. 41.
€ 124
3 000 Kč
102. Exnar Jan (1951)
Váza, model č. 8604, návrh r. 1986
Strana 36 . 80. léta
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 17 cm
Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve
Škrdlovicích 1940-2008, Východočeské muzeum v Pardubicích v r. 2009.
Crystalex, Nový Bor
ručně broušené sklo, průměr 27 cm, výška 10 cm,
unikátní kus, značen „P. Alický“
€ 145
105. Svoboda Jaroslav (1938)
Váza, model č. 8608, návrh r. 1986
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 13,5 cm
101. Alický P.
Mísa, návrh 80. léta 20. stol.
Lit.: VKŠ, r. 1985-86. Hartmann 1989, s. 49.
Lit.: VKŠ, r. 1985-86. Hartmann 1989, s. 47.
O autorovi: SČSVÚ, sv. D – G.
3 500 Kč
€ 104
106. Hora Petr (1949)
Velká váza, model č. 8619, návrh r. 1986
O autorovi: SČSVÚ, sv. St – Šam.
2 500 Kč
€ 83
2 000 Kč
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 31 cm, v této velikosti vzácné
Model vystaven v r.2009 na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve
Škrdlovicích ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
Lit.: VKŠ, r. 1985-86. Hartmann 1989, s. 48. Beránek, s. 7. Langhamer
1999, obr. 223.
€ 145
3 500 Kč
80. léta . Strana 37
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
107. Hora Petr (1949)
Váza, model č. 8820, návrh r. 1988
108. Exnar Jan (1951)
Váza, model č. 8839, návrh r. 1988
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 24 cm
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 19 cm
Lit.: VKŠ, r. 1988-91. Hartmann 1989, s. 60.
O autorovi: SČSVÚ, sv. H.
€ 124
Lit.: VKŠ, r. 1988-1991. O autorovi: SČSVÚ, sv. D – G.
3 000 Kč
€ 83
109. Autor neurčen
Autorská plastika, návrh 80. léta 20. stol.
110. Exnar Jan (1951)
Velká váza, návrh kolem r. 1990
Nový Bor
ručně broušené hutní sklo, výška 18 cm
unikátní kus, značen nečitelně
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 34 cm
Strana 38 . 80. - 90. léta
111. Veselý Vilém (1931-2003)
Autorská plastika, návrh r. 1987
ručně broušené sklo, výška 30 cm
unikátní kus, značen a datován „V. Veselý 87“
Jedná se o nerealizovaný vzor, není evidován jako výrobek ve vzorových
knihách.
Pravděpodobně školní práce.
€ 187
2 000 Kč
4 500 Kč
€ 124
3 000 Kč
Srov.: Československé sklo 84. Umělecká sklářská tvorba. Katalog. ČFVU, Praha 1984.
Skleněná plastika. Dům umění, Brno 1987. Klivar 1999, s. 106. Langhamer Antonín:
Vzpomínka na skláře a sochaře Viléma Veselého. In: Keramika a sklo, sv. 2003, č. 5.
O autorovi: SČSVÚ, sv. V - Vik.
€ 352
8 500 Kč
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
113. Janák František (1951)
Váza, ÚBOK model č. 9487, návrh r. 1994
112. Vízner František (1936)
Objekt, model č. 9020, návrh r. 1990
Crystalex, Nový Bor
sklo foukané do formy, výška 29 cm
autorský návrh vázy, značen „F.Janák“
na dně papírový štítek s určením – 9487/29cm/56/OPT.Č.1.
Ústředí uměleckých řemesel, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 33 cm
117. Mück Hajo (1947)
Autorská plastika, návrh r. 1994
Model vystaven na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek ve
Škrdlovicích 1940-2008, Východočeské muzeum v Pardubicích v r. 2009.
Model v čirém provedení vystaven na výstavě „František
Janák – 45 let práce se sklem“ ve Sklářském muzeu v Kamenickém
Šenově /25.3 - 4.5.2011/.
Lit.: VKŠ, r. 1988-91.
O autorovi: SČSVÚ, sv. CH - J.
€ 269
6 500 Kč
€ 187
sklárna Ajeto, Lindava u Nového Boru
hutní sklo, výška 43 cm
Autorství potvrzeno sklárnou Ajeto.
Autor je sklářským výtvarníkem ve vlastním ateliéru v Dachau,
vystavuje převážně na výstavách v Německu; účast na sklářském
symposiu Crystalex, Nový Bor v r. 1997, účast na výstavě
v Kamenickém Šenově v r. 2009.
116. Exnar Jan (1951)
Objekt, model č. 9931, návrh r. 1999
4 500 Kč
Sklárna Beránek Škrdlovice
hutní sklo, výška 84 cm
Model vystaven v r. 2009 na výstavě Magické sklo, sklárna Beránek
ve Škrdlovicích ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
€ 373
9 000 Kč
O autorovi: SČSVÚ, sv. D – G.
€ 145
3 500 Kč
114. Janák František (1951)
Velká váza, ÚBOK model č. 9487, návrh r. 1994
Crystalex, Nový Bor
sklo foukané do formy, výška 37cm, autorský návrh vázy, značen
„F.Janák“, na dně papírový štítek s určením - 9487/47cm/56/
OPT.Č.21.
Model v čirém provedení vystaven na výstavě „František Janák – 45
let práce se sklem“ ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově
/25.3 - 4.5.2011/.
O autorovi: SČSVÚ, sv. CH - J.
€ 228
Strana 40 . 90. léta
115. Vymazal Jaroslav (1950)
Váza, návrh 90. léta 20. stol.
sklárna Nový Bor
hutní sklo, výška 24 cm, unikátní kus, značen „J.Vymazal“
O autorovi: SČSVÚ, sv. Vil – Vz.
5 500 Kč
€ 145
3 500 Kč
119. Klein Vladimír (1950)
Váza, návrh r. 1997
118. Klein Vladimír (1950)
Velký talíř, návrh do r. 1997
Crystalex, Nový Bor pro Alchymie Praha LLC
broušené a leptané sklo, výška 21,5 cm, značeno a číslováno
„Klein 91/500“, leptem značeno “alchymie praha”.
sklo broušené žlábkovým diamantem, leštěné chemicky, průměr 33 cm
unikátní kus, značen „Klein“
€ 166
4 000 Kč
€ 187
4 500 Kč
90. léta . Strana 41
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
120. Exnar Jan (1951)
Velký talíř, model č. 9913, návrh r. 1999
Glassworks Beránek, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, průměr 54,5 cm; talíř včetně antikorového stojánku
Lit.: Katalog výrobků Glassworks Beránek, Škrdlovice 2000,
/nestránkováno/.
€ 166
4 000 Kč
O autorovi: SČSVÚ, sv. Vil – Vz.
€ 83
2 000 Kč
124. Klein Vladimír (1950)
Plastika „Planeta vody II. / Water Planet / Mizu No Wakusei”,
návrh r. 1998
Crystalex, Nový Bor pro Alchymie Praha LLC
ručně broušené sklo, výška 26 cm,
unikátní kus, značen “Klein“.
Nový Bor
hutní sklo, výška 53 cm, autorská práce, značena „Hatašová“
ručně broušené sklo, výška 22 cm
unikátní kus, značen “Klein“
Lit.: Prodejní brožurka Alchymie Praha LLC, Berkley, California. O
autorovi: SČSVÚ, sv. Ka - Kom.
Lit.: Hlaveš 2006, s. 164.
Strana 42 . 90. léta
Crystalex, Nový Bor
hutní sklo, výška 22 cm, autorský návrh vázy, značen „J. Vymazal“
123. Klein Vladimír (1950)
Váza ze souboru Ridges, návrh r. 2000
122. Hatašová–Řehořová Petra (1980)
Velká váza, návrh kolem r. 2000
€ 104
121. Vymazal Jaroslav (1950)
Váza, návrh do r. 1998
2 500 Kč
€ 166
4 000 Kč
Lit.: Hlaveš 2006, s. 115, obr. 153 (větší verze). Bohdálek Jiří, Langhamer Antonín:
Vladimír Klein - SKLO GLASS 2010. Katalog výstavy ve Sklářském muzeu Nový Bor 27.3.23.5.2010. Sklářské muzeum Nový Bor 2010, /nestránkováno/.
€ 870
21 000 Kč
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
125. Jetmar Jiří (1950-2006)
Váza, návrh kolem r. 2004
126. Torfs Anna (1963)
Velká váza, návrh po r. 2000
Železnobrodské sklo, Železný Brod
hutní sklo, výška 27 cm, unikátní kus, značen *Jetmar * 2
€ 184
ručně broušené vrstvené sklo, výška 35 cm
4 500 Kč
127. Jetmar Jiří (1950-2006)
Váza, návrh r. 2004
129. Wasserbauer Jaroslav (1961)
Autorská plastika „OSTROV FANTAZIE / ISLAND FANTASY“,
návrh kolem r. 2000
Sklárna Beránek Škrdlovice
hutní sklo, výška 21cm
O autorovi: SČSVÚ, sv. CH – J.
Strana 44 . současnost
7 000 Kč
128. Autor neurčen
Váza, návrh kolem roku 2000
Železnobrodské sklo, Železný Brod
hutní sklo, výška 26 cm, unikátní kus,
značen a datován „Jiří Jetmar 2004“
€ 184
€ 290
4 500 Kč
€ 104
tavené sklo, výška 17 cm
unikátní kus, značen „JWasserbauer“.
2 500 Kč
€ 870
21 000 Kč
současnost . Strana 45
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
131. Riezebos Carine (1971)
Velká mísa, návrh kolem r. 2005
130. Torfs Anna (1963)
Objekt Mísa, návrh po r. 2000
sklárna Ajeto, Lindava u Nového Boru
hutní sklo, 30 x 28 x 10 cm
Autorka je designerkou firmy Royal Leerdam Crystal.
ručně broušené vrstvené sklo, výška 8,5 cm, průměr 20,5 cm
€ 249
6 000 Kč
€ 290
7 000 Kč
132. Kleinová Zuzana (1981)
Váza, návrh r. 2004
133. Kleinová Zuzana (1981)
Mísa, návrh r. 2004
ručně broušené přejímané sklo, výška 20 cm
unikátní kus, značen a datován „Zuzana Kleinová 2004“
ručně broušené přejímané sklo, výška 14,5 cm, průměr 21 cm;
unikátní kus, značen a datován „Zuzana Kleinová 2004“
Autorka je absolventkou Sklářské školy v Železném Brodě.
€ 145
Strana 46 . současnost
134. Exnar Jan (1951)
Autorská plastika „REFLEXE – PORTRÉT TEJE“, návrh r. 2003
tavené a broušené sklo, velikost 54 x 30 x 39 cm
unikátní kus, značen a datován „EX 2003“, autorské číslo 2003/230.
Autorka je absolventkou Sklářské školy v Železném Brodě.
3 500 Kč
€ 145
O autorovi: SČSVÚ, sv. D – G.
3 500 Kč
€ 5 803
140 000 Kč
současnost . Strana 47
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
136. Pačínek Jiří (1972)
Velká váza, návrh r. 2009
135. Kuželka Václav (1948)
Váza, návrh r. 2009
autorova sklárna, Lindava u Nového Boru
hutní sklo, výška 38 cm
unikátní kus, značen a datován „Jiří Pačínek 2009“
sklárna Glassbor CZ, Nový Bor
ručně broušené přejímané sklo, výška 23,5 cm
Autor byl technologem v Crystalexu, nyní tvoří ve vlastní firmě.
€ 104
2 500 Kč
Lit.: u č. v119.
€ 104
138. Malivánek Karel (1968)
Váza, model č. 0418, návrh r. 2010
137. Kuželka Václav (1948)
Velká váza, návrh r. 2009
2 500 Kč
ručně broušené vrstvené sklo, 80 x 15 x 15 cm
unikátní kus, značen a datován „KMalivánek 2010”, certifikát
Lit.: Nabídkový katalog Glassworks Beranek, Škrdlovice 2007, /
nestránkováno/.
Autor byl technologem v Crystalexu, nyní tvoří ve vlastní firmě.
Strana 48 . současnost
139. Malivánek Karel (1968)
Autorská plastika „TANČÍCÍ VOLAVKA“, návrh r. 2010
Glassworks Beranek, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 23 cm
unikátní kus, značen a datován „KMalivánek 2010“
sklárna Glassbor CZ, Nový Bor
ručně broušené přejímané sklo, výška 31 cm
€ 104
2 500 Kč
€ 104
2 500 Kč
Autor je absolventem žďárské sklářské školy.
€ 1 368
33 000 Kč
současnost . Strana 49
Aukční dům Sýpka . České umělecké sklo IV.
141. Malivánek Karel (1968)
Velká váza, model č. 01319, návrh r. 2010
Glassworks Beranek, sklárna Škrdlovice
ručně broušené sklo, výška 30 cm
unikátní kus, značen a datován „Kmalivánek 2010“
Lit.: Nabídkový katalog Glassworks Beranek, Škrdlovice 2007, /
nestránkováno/.
€ 124
3 000 Kč
140. Pačínek Jiří (1972)
Autorská plastika, návrh r. 2008
autorova sklárna, Lindava u Nového Boru
hutní sklo, výška 71 cm
unikátní kus, značen a datován „Jiří Pačínek 2008“
Autor činný v letech 1992 až 2008 ve sklárně Ajeto/Lindava, zde
spolupracoval s např. s René a Miluší Roubíčkovými, Bořkem Šípkem,
Sem Schanzerem, Louisem Sakalovskim, Ch. Parriottem a mnoha
dalšími, po r. 2008 vlastní tvorba.
142. Malivánek Karel (1968)
Váza, model č. 0418, návrh r. 2010
Glassworks Beranek, sklárna Škrdlovice
hutní sklo, výška 25 cm
unikátní kus, značen a datován „Kmalivánek 2010“
Srov.: Ranšová Eva: Řemeslo a umění ve skle. Katalog soutěží
1994 - 1997 - 2000. Sklářské muzeum v Novém Boru, Nový Bor 2000,
s. 26 (1. místo v kategorii Skleněná plastika v r. 1997). Pačínek Jiří,
Fiala Petr: Tvořím, tedy jsem - Creó, ergo sum.
Nákladem vlastním, Lindava 2009.
€ 622
Strana 50 . současnost
15 000 Kč
143. Prokešová Daniela (1983)
Autorská plastika, návrh r. 2011
sklárna Ajeto, Lindava u Nového Boru
hutní a broušené sklo, výška 30 cm, šířka 13 cm
unikátní kus, značen a datován “Prokešová D. 2011”
Lit.: Nabídkový katalog Glassworks Beranek, Škrdlovice 2007,
/nestránkováno/.
€ 104
2 500 Kč
Autorka je absoloventkou sklářské školy v Novém Boru.
€ 332
8 000 Kč
České umělecké sklo, IV. část
SEZNAM LITERATURY
AA - Art + Antiques, Praha.
Pardubicích, Pardubice 1968.
Adlerová 1972 - Adlerová Alena, Šindelář Dušan: České lisované sklo. III. bienále
průmyslového návrhu Gottwaldov 1972.
Langhamer 1977 - Langhamer Antonín: Sklo v galeriích Díla. ČVFU, Praha 1977.
Adlerová 1979 - Adlerová Alena: Současné sklo. Odeon, Praha 1979.
Langhamer 1984 - Langhamer Antonín: Ivo Rozsypal. Deset let výtvarné spolupráce s
oborovým podnikem Crystalex Nový Bor. Crystalex, Nový Bor 1984.
Adlerová Brabec - Adlerová Alena: Jiří Brabec. Lisované sklo. Sklounion, Teplice
/1982/.
Langhamer 1986 - Langhamer Antonín: Pavel Hlava život a práce. Crystalex, Nový
Bor 1986.
Adlerová Matura - Adlerová Alena: Adolf Matura. Sklo Union k.p. OBAS, Teplice
/1983/.
Langhamer 2000 - Langhamer Antonín: Vyšší odborná škola sklářská / Střední
průmyslová škola sklářská Nový Bor. Nový Bor 2000.
Adlerová Pánek - Adlerová Alena: Pavel Pánek. Sklo Union K.P. OBAS a Skloexport
A.S., /1980. léta/.
Langhamer 2003 - Langhamer Antonín: The legend of Bohemian glass. Tigris, Zlín
2003.
AV - Ars vitraria, Jablonec nad Nisou.
Langhamer 2010 - Langhamer Antonín, Hlaveš Milan: Sklářská škola v Železném
Brodě 1920-2010. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2010.
Beránek - Beránek Glassworks Škrdlovice. Škrdlovice /1990. léta/.
Bohemia - Český olovnatý křišťál. Sklárny Bohemia Poděbrady /kolem r. 1960/.
Mahlerstrasse 1969 - Šotola Vratislav: Josef Hospodka, Václav Cígler. Galerie Mahlerstrasse Wien, Dezember 1969 / Januar 1970.
Bröhan 2001 - Bröhan Torsten, Eidelberg Martin: Glass of the avant-garde. From
Vienna secession to Bauhaus. Prestel, Munich 2001.
Mergl 1997 - Mergl Jan, Pánková Lenka: Moser 1857 – 1997. Passauer Glasmuseum,
Passau 1997.
CGR - Czechoslovak Glass Review.
Newhall 2008 - Newhall Marcus: Sklo Union. Art before industry: 20th century Czech
pressed glass. Hope Fountain Books, Braintree 2008.
České sklo 1985 - České sklo. Historie českého skla a současnost v oborovém podniku
Crystalex Nový Bor. Crystalex, Nový Bor 1985.
ČMS - Katalog Českomoravské sklárny /pozdní 1940. léta/.
Eichler 1988 - Eichler E.: 75 let sklářské hutě Flora. Crystalex, Nový Bor 1988.
Foukané sklo - Foukané sklo. Glass Ateliér Beránek. Žďár nad Sázavou /1997?/.
Glass 1959 - Glass 1959. A special exhibition of international contemporary glass.
Corning Museum of Glass, Corning Glass Center, Corning, NY 1959.
GR - Glass Review.
Hartmann 1974 - Hartmann Antonín: Bohemia Glass Škrdlovice. Glassexport, Liberec
1974.
Hartmann 1989 - Hartmann Antonín: Bohemia Glass Škrdlovice. Glassexport, Liberec
1989.
Hetteš 1961 - Hetteš Karel: Miluše a René Roubíčkovi – sklo. Svaz československých
výtvarných umělců, Praha 1961.
Hill 2008 - Hill Mark: Hi sklo lo sklo. Post war Czech glass design. Mark Hill Publishing, London 2008.
Hlaveš 2006 - Hlaveš Milan, Langhamer Antonín: Sklo a světlo. 150 let sklářské školy v
Kamenickém Šenově 1856-2006. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2006.
Hlaveš 2010 - Hlaveš Milan: Sklo.klasik glass.classic. In: Cena Stanislava Libenského &
Sklo.klasik. FOIBOS, Praha 2010, s. 77-145.
Holubová 1961 - Holubová Miloslava: Ludvika Smrčková. Nakladatelství
československých výtvarných umělců, Praha 1961.
Chřibská - Chřibská glassworks. Crystalex, Nový Bor /1980. léta/.
Chřibská 1992 - Glassworks Chřibská. Crystalex, Nový Bor 1992.
Chřibská 1999 - Glassworks Chřibská. Bohemia Crystal 1999.
Holešovský 1983 - Holešovský Karel: František Vízner Sklo 1962 – 1982. Moravská
galérie v Brně, Brno 1983.
Kapusta 1978 - Kapusta Jan: Jan Černý – sochař, sklářský výtvarník. Skloexport, Liberec
1978.
Klivar 1989 - Klivar Miroslav, Libenský Stanislav: Jiří Šuhájek. Eighteen years of artistic
cooperation with the Crystalex state corporation Nový Bor and the Moser glassworks
Karlovy Vary. Crystalex, Nový Bor 1989.
Klivar 1999 - Klivar Miroslav: Česká skleněná plastika. Moraviapress, Břeclav 1999.
Křen 2006 - Křen Ivo: Stálá expozice České sklo, ateliérová sklářská tvorba.
Východočeské Muzeum v Pardubicích, Pardubice 2006.
Křen 2009 - Křen Ivo, Junek David: Sklářství na Horácku. Vydání 2. Katalog stálé
expozice. Městské muzeum a galerie, Polička 2009.
Ladýřová 1968 - Ladýřová Ludmila: Škrdlovické sklo. Východočeské muzeum v
Strana 52
České umělecké sklo, III. část
POLOŽKA VYDRAŽENÁ V AUKCI 20. 2. 2011
Nový 2002 - Nový Petr: Lisované sklo a krystalerie v Jizerských horách. Historie výroby
– sklárny – rafinerie – export. Ornela, Desná v Jizerských horách 2002.
Pařík 2010 - Pařík Jindřich: František Vízner / Lisované sklo. DVD 2010.
Petrová 1989 - Petrová Sylva, Olivié Jean-Luc: Verres de Boheme 1400-1989. Flammarion, Paris 1989.
Petrová 1995 - Petrová Sylva: Pavel Hlava. Praha 1995.
Petrová 2001 - Petrová Sylva: České sklo. Gallery, Praha 2001.
Prutscher 1997 - Otto Prutscher 1880-1949. Architektur, Interieur, Design. Hochschule
für angewandte Kunst in Wien, Wien 1997.
Raban 1963 - Raban Josef: Le verre moderne de Boheme. Artia, Prague 1963.
Ricke 2005 - Ricke Helmut (ed.): Czech glass 1945 – 1980. Design in an age of adversity.
Arnoldsche, Stuttgart 2005.
Rozsypal 2009 - Rozsypal Ivo: Ivo Rozsypal - sklo, kresba,malba - Moje vyznání.
Nákladem vlastním, 2009.
Sacher 1973 - Sacher V., Gelnar M.: Huť Flóra. 60. let hutě Flóry. Sklářské muzeum v
Novém Boru a oborový podnik Užitkové sklo v Novém Boru 1973.
Stará 1988 - Stará Dagmar, Urbancová Jana, Svatoňová Jana, Šamánková Eva: Harrachovské sklo. Národní muzeum v Praze, Praha 1988.
Stehlík 1967 - Stehlík František: František Vízner Laděna Víznerová Sklo a šperk.
Severočeské muzeum v Liberci, Liberec 1967.
SČSVU - Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001. Výtvarné
centrum Chagall, Ostrava 2001.
Šindelář 1970 - Šindelář Dušan: Současné umělecké sklo v Československu. Obelisk,
Praha 1970.
Urbancová 1987 - Urbancová Jana, Svatoňová Jana: Sklárna Harrachov 1712 – 1987.
Crystalex, Nový Bor 1987.
Urbancová 1989 - Urbancová Jana: 575 let sklárny v Chřibské 1414 - 1989. Crystalex,
Nový Bor 1989.
VKŠ - Vzorové knihy zrušené sklárny ve Škrdlovicích, Východočeské Muzeum v
Pardubicích, Pardubice.
Volf 1947 - Volf Miloš Bohuslav: Sklo: podstata - krása – užití. Pražské nakladatelství
V. Poláčka, Praha 1947.
Hlava Pavel (1924-2003)
Objekt, návrh po r. 1982
vydraženo za 30 680 Kč
Vondruška 1992 - Vondruška Vlastimil, Langhamer Antonín: České sklo. Tradice a
současnost. Crystalex, Nový Bor /1992/.
Vorbová-Matuševičová 1978 - Vorbová-Matuševičová Eva: Bohemia Glass Škrdlovice.
Glassexport, Liberec /1978?/.
Warmus 2001 - Warmus William: František Vízner sklo / glass 1951 - 2001. Barry
Friedman Gallery, New York 2001.
Strana 53
AUKČNÍ ŘÁD
AUKČNÍ DŮM SÝPKA, s.r.o.
1.
Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukčním domem AUKČNÍ DŮM
SÝPKA, s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí
v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty
aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost AUKČNÍ DŮM SÝPKA, s.r.o.,
se sídlem Poštovská 657/4, 602 00 Brno, IČ 277 52 682, která provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů:
22.5.2011 ve 13.30 hodin, Praha 1, Palác Žofín, Slovanský ostrov 226.
Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.
Celý auční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v kanceláři Galerie u Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, 110 00
Praha 1, nebo v galeri Aukčního domu Sýpka s.r.o., Poštovská 657/4, 602 00 Brno.
2.
Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) v dražebním
katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dražebního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném
v katalogu. Společnost zajistí při dražbě vzvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé
činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy.
Za příhozy se přitom považuje:
・100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 Kč, ale méně než 10 000 Kč
・500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč
・1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
・5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč
・10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč
・50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500 000 Kč a více.
・100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více.
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
3.
Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce. Vydražiteli je
účtována k ceně paušální náhrada nákladů ve výši 18% (není-li uvedeno jinak). Tato částka obsahuje DPH a je konečná.
Při platbě platební kartou činí provize 22%. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovní převodem,
nebo hotově při převzetí věci v kanceláři dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není
dohodnuto jinak.
4. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:
・vyhotoví-li ověřenou plnou moc na společnost AUKČNÍ DŮM SÝPKA, s.r.o. k zastoupení na dražbě.
・určí-li věci, které za něho má Aukční dům Sýpka dražit
・určí-li limit, do kterého za něho Aukční dům Sýpka má přihazovat, a to pro každou věc zvlášť
・dražit po telefonu lze po písemné dohodě
5. V vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě
„potvrzení o zaplacení ceny“ v galeriích Galerie u Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, 110 00 Praha 1, nebo Aukční dům
Sýpka s.r.o., Poštovská 657/4, 602 00 Brno, nejpozději však do deseti dnů ode dne konání dražby.
Pokud není uvedeno jinak, je stav předmětů úměrný jejich věku.
If not stated otherwise the condition of each item corresponds to its age.
Vyvolávací ceny – nejnižší podání (uvedené v katalogu tučně) jsou uvedeny v CZK, ceny v EUR
(uvedené v katalogu nezdůrazněně) jsou zaokrouhleny a jsou pouze orientační.
Budou přepočítány podle aktuálního devizového kurzu EUR/CZK stanoveného ČNB v den konání aukce.
The lowest/starting bids (printed in bold font in the catalogue) are in Czech Crowns (CZK), the informative equivalents in euro
(printed in normal font) are approximate and rounded off.
Strana 54
VÝSTAVA DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ
Exhibition of Auctioned Items
Předměty nabízené do aukce, uvedené v tomto katalogu, budou vystaveny
v prostorách této galerie
PRAHA
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8
15.–20. 5. 2011
10.00–18.00 hod.
21. 5. 2011
10.00–16.00 hod.
Žofín, Slovanský ostrov, Praha 1
22.5. 2011
12.30–13.30 hod.
AUKCE
ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO
proběhne
v neděli 22. 5. 2011 ve 13.30 hod.
palác Žofín – Praha 1
Slovanský ostrov 226
Informace
mob (+420) 608 958 322
tel (+420) 542 210 973
fax (+420) 543 245 280
Adresa
Brno, 602 00, Poštovská 657/4
po-pá 9-12 hod. a 13-17 hod,
Praha 1, 110 00, Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8
po-ne 10-18hod.
e-mail [email protected]
www.sypka.cz
Strana 55
Text
© Antonín Langhamer, © Jan Kaňa (katalog), © Jiří Viehmann (katalog)
Odborný lektor
Antonín Langhamer
Foto
© Thorsten Pohlmann
Grafika
© Tomáš Vrba . PROXIMA Creative studio
Tisk
© Tiskárna Helbich, a.s.
ISBN 978-80-254-9712-8
Download

aukce české umělecké sklo