Družstevná únia
oslavuje 20 rokov
Porada predsedov
členských družstiev
27. Valné zhromaždenie
COOP Produkt Slovensko
zo života družstiev
Obsah
Príhovor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
ŠporTovÉ podUJaTie
Zo ŽivoTa drUŽSTiev
XVII. Ročník družstevného turnaja v kolkoch _ _ _ _ _
Porada predsedov členských družstiev CPS _ _ _ _ _ _ _
27. Valné zhromaždenie CPS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4–5
6–8
ZaUJaLo nÁS
Ekonomický seminár _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Seminár Metódy moderného marketingu a jeho aplikácia v praxi
10 – 11
Družstevná únia oslavuje 20 rokov _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Družstevná cena Samuela Jurkoviča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ 9
_ _ _
_
_
12
13
Zo ŽivoTa SSoŠ
Praktické maturitné skúšky na SSOŠ v Bardejove _ _ _ _
Skvelý úspech žiaka SSOŠ Poprad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Po roku zlaté ruže opäť v rukách žiakov SSOŠ Bardejov _ _
Účasť žiaka SSOŠ Bardejov vo finále medzinárodnej súťaže
STUDENTSKÉ PROJEKTY _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _
_ _
_ _
14
14
15
_ _
15
16 – 17
SLovo maJÚ mLadÍ
Rozhovor s Ing. Eliškou Šipulovou _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LegiSLaTÍva
Aké zmeny priniesla novela zákonníka práce účinná od 1. 1. 2013 _ 19
Nový zákon o službách zamestnanosti _ _ _ _ _ _ _ _ _20 – 21
Nezisková organizácia CPS DOKORÁN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21
inFoServiS
Rada VSOČZ informuje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ponuka rekreácie v N. Lesnej _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vydáva a distribúciu zabezpečuje
COOP PRODUKT SLOVENSKO,
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava, pre
vnútornú potrebu členov, funkcionárov
a zamestnancov VD a CPS.
Redakcia:
Mliekarenská ul. č. 10, 824 92
Bratislava, tel.: 02/5824 1303,
0903 251 301
e-mail: [email protected]
Redaktorka:
Bc. Cáková Zuzana
Grafická úprava:
DEVELSKI, s. r. o.
Tlač:
Alfa print, s. r. o.
Nevyžiadané rukopisy
a fotografie nevraciame.
2
výrobné družstevníctvo
22
22
reLaX
Baťov kanál _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Blahoželáme
Vychádza 4-krát do roka pre členov
a zamestnancov výrobných družstiev.
18
Predstavenstvo CPS na svojom májovom
zasadnutí schválilo ocenenie Plaketa Samuela Jurkoviča pre:
p. annu Škurlovú
ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov
Pani Anna Škurlová nastúpila do výrobného družstva ELEKTROPLAST Prešov
10. júla 1973 na správu družstva ako administratívna pracovníčka. Od roku 1985
pracuje ako referent ekonomiky a financovania. Pani Škurlová pôsobí 19 rokov vo
volených orgánoch družstva ako predsedníčka komisie VSOČ a Z. V rokoch 2008 –
2011 pracovala v Rade VSOČZ CPS ako členka Rady za Východoslovenský región.
Svoju prácu počas celého pôsobenia v družstve a vo volených orgánoch si vykonáva
spoľahlivo a svedomito a svojim vzťahom k práci, pracovnými výsledkami a skúsenosťami
je príkladom pre ostatných spolupracovníkov. Ocenenie bolo udelené za 40 rokov práce
vo výrobnom družstve ELEKTROPLAST Prešov.
Predsedníčka CPS udelila ocenenie Diplom predsedu CPS
p. Jánovi národovi
ŠAMOTKA, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
Pán Ján Národa v roku 1978 ukončil ŽOU vo Zvolene. Po
ukončení štúdia nastúpil do Železničných opravovní a strojární
vo Zvolene, kde pracoval ako nástrojár do roku 1987. Dňa 10. januára 1987 nastúpil
do výrobného družstva ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany. Bol prijatý na pracovisko
ako točiar keramických sudov, kde pôsobí dodnes. Svoju prácu počas celého svojho
pôsobenia v družstve si vykonáva spoľahlivo a svedomito pristupuje k zadaným úlohám.
Svojim vzťahom a prístupom k práci je príkladom pre ostatných spolupracovníkov. Od
roku 1995 je členom predstavenstva a od roku 2009 vykonáva funkciu podpredsedu
predstavenstva. Ocenenie mu bolo udelené pri príležitosti životného jubilea 50 rokov.
23
editoriál
Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,
opäť sme sa ocitli v období, keď sa každý dobrý a podnikavý hospodár zastaví. Obzrie sa, čo všetko urobil a určí si aj úlohy a ciele na
ďalšie obdobie.
Hodnotíme rok 2012. Boli o ňom popísané najmä negativistické
prognózy, dokonca aj avízo o konci života a sveta súčasne.
Nakoniec nás síce zasiahli európske i celosvetové problémy, zlá ekonomická
situácia i katastrofy, ktoré sme sa denne dozvedali z médií.
Došlo bez nášho významného vplyvu k dôležitým udalostiam
aj v našej krajine. Od mnohých sme očakávali zásadné zmeny
v každodennom živote, nevynímajúc zlepšenie podmienok
podnikateľského prostredia, ale...
I napriek vymenovaniu novej vlády, snahe o vyšetrenie kauzy Gorila,
protestným pochodom nespokojných ľudí, mnohým tragickým udalostiam i úspechom Slovákov, podnikateľom sa situácia určite nezlepšila.
Platilo to, čo v každom kalendárnom roku predtým – ako prežívame každý deň záleží v prvom rade na nás. Bez osobnej statočnosti
a túžby každého jednotlivca nedať sa poraziť, zraziť na kolená, či až
na samé dno, to určite nejde. Každý rok nám sice dáva šancu a návod, akí máme byť, ako máme zúžitkovať neviditeľné energie, ktoré
prináša v kombinácii s vlastnou povahou.
Avšak nielen hodnotený rok, ale vlastne celý život je jedna nekonečná škola s mnohými nečakanými skúškami a následne i hodnotiacou známkou, ktorú zakaždým dostaneme. Akú známku si za
vykonanú prácu zaslúžime my, výrobní družstevníci?
Strešná organizácia výrobných družstiev – združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO od svojho založenia dňa 4. októbra 1953 obhajuje záujmy svojich členov, rozvíja družstevné myšlienky a družstevnú formu podnikania. Združenie pôvodne pod názvom Slovenský zväz
výrobných družstiev sa počas svojej existencie stalo silnou a neoddeliteľnou súčasťou slovenského družstevného hnutia. Stálo pri všetkých
etapách rozvoja výrobných družstiev do roku 1988 ako ústredný orgán
riadenia a kontroly ich činnosti. Po spoločensko-ekonomických zmenách v roku 1989 sa snaží svoju činnosť orientovať na účinnú pomoc
a podporu členským družstvám a školám, ktorých je zriaďovateľom.
V rebríčku zmien je významný aj 1. január 2007, keď sa začala písať
história pod názvom COOP PRODUKT SLOVENSKO.
A súčasnosť.
Okrem toho, že prináša so sebou významný medzník, 60-te narodeniny združenia, ktoré o pár týždňov hodláme osláviť, sme sa dňa
18. júna stretli, aby sme zhodnotli výsledky predchádzajúcej 365-ky
a porovnali ich s úspechmi minulých rokov. Oficiálne sme tým uzatvorili účtovné obdobie roku 2012 a odvážne zhodnotili ďalší podstatný rok našej existencie.
Obstáli sme v tejto skúške?
Náročné ciele sme splnili. Urobili sme ďalší úspešný krok na ceste rozvoja činnosti združenia, so cťou sme v pripomienkových konaniach
legislatívnych noriem obhajovali záujmy členských družstiev a pritom
sme veľký dôraz kládli na hospodárne nakladanie a zveľaďovanie zvereného majetku, pričom sme sa odvážne popasovali s odloženými,
často priam neriešiteľnými úlohami dedičstva dávno minulých rokov.
Každému, kto k dosiahnutému výsledku prispel, ďakujem.
Všetkým členom volených orgánov. Uvedomujúc si veľkú mieru zodpovednosti prijímali rozhodnutia s cieľom obhájiť vybudované miesto
nášho združenia v celospoločenskom dianí, podať pomocnú ruku jednotlivým členským družstvám a pritom chrániť a zveľaďovať majetok
nášho združenia.
Tiež ďakujem zamestnancom aparátu združenia. Na ceste za každodenným plnením úloh prekonali množstvo prekážok, často prekročili aj hranice určených pracovných povinností.
Ale proces zďaleka neskončil.
Opäť nás čakajú náročné ciele. Naplniť ich nebude jednoduché. Máme
však seriózny záujem a chuť každý ďalší deň bojovať o úspechy výrobného družstevníctva vo všetkých oblastiach spoločenského i hospodárskeho života a tým dokázať životaschopnosť družstevnej formy podnikania.
Tak ako v minulosti, ani dnes nás nečaká obdobie zázrakov. Všetko máme
vo vlastných rukách, vlastnej statočnosti a túžbe, nadať sa zraziť na kolená.
Zaželajme si preto, aby všetky ďalšie dni boli najmä obrazom šťastia
a úspechu. Aby sme využili spôsoby a cesty vzájomnej spolupráce a podpory jednotlivých členských výrobných družstiev, aby aj budúce generácie mohli hovoriť o spoločnej slovenskej histórii výrobných družstiev
pod strechou združenia COOP PRODUKT
SLOVENSKO, o družstvách, v ktorých
i napriek pokroku a inovácii stále
pretrvávajú základné družstevné
princípy.
A okrem toho všetkým želám príjemné letné dni, nerušený relax
a dobrú náladu.
Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka
COOP PRODUKT
SLOVENSKO
Valné zhromaždenie, ktoré sa tentokrát konalo na východnom Slovensku jasne potvrdilo, že naše záujmové združenie výrobných družstevníkov je životaschopný celok, ale ako každý, musí prekonávať prekážky
doby a čo je najhoršie, aj sa trpko vysporiadať s dôsledkami minulosti.
výrobné družstevníctvo
3
zo života družstiev
PORADA
PREDSEDOV
ČLENSKÝCH
DRUŽSTIEV
Dňa 23. mája 2013 sa v priestoroch
Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Topoľčanoch konala porada
predsedov členských družstiev COOP
PRODUKT SLOVENSKO. Zúčastnili
sa jej zástupcovia zo 43 členských
družstiev a riaditeľ SSOŠ v Poprade.
Poradu predsedov otvorila predsedníčka združenia Ing. Iveta Chmelová. Oboznámila prítomných s programom, ktorý pozostával z Kaleidoskopu informácií a Informácii o činnosti COOP PRODUKT
SLOVENSKO v súvislosti s pripravovaným valným zhromaždením.
Prvá časť programu porady – Kaleidoskop informácií bola zložená
z prezentácií zamestnancov CPS.
O zmenách v oblasti legislatívy informovala JUDr. Jana Šandulová,
odborný referent špecialista právo, nájomné vzťahy. Venovala sa novele
obchodného zákonníka, zákonníka práce, zodpovednosti štatutárnych
zástupcov, rozhodcovskému konaniu – rozhodcovskej doložke a zapisovanému základnému imaniu.
V druhej prezentácií sa Mgr. Monika Zatkalíková, poradca pre právo,
výrobné družstvá invalidov, chránené dielne, vzdelávanie, úvery a školy zamerala na zmeny v Zákone o službách zamestnanosti s poukáza-
ním na pôvodnú navrhovanú právnu úpravu a jej konečný stav. Informovala aj o ďalších právnych predpisoch, ktoré súvisia so Zákonom
o službách zamestnanosti ako napr. Zákon o štátnej pomoci alebo nariadenia Európskej komisie, vzťahujúce sa na poskytovanie príspevkov
v oblasti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (schéma
de-minimis). Záver prezentácie patril činnosti Neziskovej organizácie
CPS DOKORÁN, realizovaným a pripravovaným aktivitám.
Túto časť doplnila Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka CPS informáciou o 24 predsedoch členských družstiev, nominovaných za RÚZ do
Výborov pre otázky zamestnanosti, ktoré pracujú pri úradoch práce
v jednotlivých regiónoch. Účinnosťou Zákona o službách zamestnanosti, t.j. od 1. mája 2013 sa výbory zriaďujú na riešenie zásadných
otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických alebo
fyzických osôb o poskytovanie príspevkov podľa tohto zákona, na
ktoré nie je právny nárok.
Ing. Alena Gírethová, odborný referent správa majetku informovala o schválenom návrhu plánu opráv a investícií v nehnuteľnostiach
COOP PRODUKT SLOVENSKO v roku 2013 a s tým súvisiacich
vyhlásených výberových konaní. Apelovala na prítomných predsedov,
aby využili možnosť a do výberových konaní sa prihlásili.
Kaleidoskop informácií uzatvorila Bc. Zuzana Cáková, marketing,
projekty s prezentáciou marketingových aktivít COOP PRODUKT
SLOVENSKO. Prvá časť prezentácie sa týkala uskutočnených akcií
v roku 2012 (výstavy, semináre, prezentačné akcie, zasielanie dopytov atď.). V druhej časti zhodnotila aktivity, ktoré už prebehli v roku
2013 a hovorila o pripravovaných akciách a projektoch (projekt „Mobilný operátor“, Projekt spolupráce s Ukrajinou a Rakúskom). Zástupcov družstiev informovala o pripravovanom 20. ročníku výstavy
COOPEXPO a vyzvala ich k účasti na tomto jubilejnom ročníku
družstevnej výstavy.
Prítomných zástupcov tiež vyzvala, aby sa zapojili do projektu Internetový obchodný dom. Svoju prezentáciu ukončila výzvou členským
družstvám zúčastniť sa súťaže COOP PRODUKT SLOVENSKO
o najlepšiu webovú stránku družstva a požiadala družstvá o zaslanie
podkladov do pripravovaného propagačného katalógu, ktorý bude
4
výrobné družstevníctvo
spracovaný pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenského zväzu výrobných družstiev (CPS).
Cieľom prezentácií bolo poskytnúť predsedom členských družstiev teoretické ako aj praktické informácie, ktoré im môžu pri práci v družstvách poslúžiť.
Po obedňajšej prestávke pokračovala porada druhou časťou, v ktorej
Ing. Iveta Chmelová informovala o činnosti COOP PRODUKT SLOVENSKO. Prítomných oboznámila s pripravovaným Valným zhromaždením CPS, s navrhnutým programom samotného rokovania ako aj so
sprievodným programom. Podrobne odprezentovala súčasný stav nehnuteľností v majetku CPS, dosiahnuté výsledky hospodárenia za rok 2012
a návrh rozpočtu na rok 2013. Obrátila sa tiež na členov Stavebného
cechu a požiadala ich o doriešenie existujúceho stavu v tomto združení.
Mgr. Monika Zatkalíková na záver predložila návrh nového Štatútu
podielového fondu v súlade s platnou legislatívou a pravidlami pri poskytovaní úverov, ktorý sa bude predkladať na schválenie na blížiacom
sa valnom zhromaždení.
Poradu ukončila Ing. Iveta Chmelová. Všetkých prítomných zástupcov členských družstiev pozvala na 27. Valné zhromaždenie COOP
PRODUKT SLOVENSKO.
výrobné družstevníctvo
5
zo života družstiev
Z ROKOVANIA
27. Valného zhromaždenia
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Tohtoročné Valné zhromaždenie
záujmového združenia COOP
PRODUKT SLOVENSKO sa
konalo 18. júna 2013 v priestoroch
rekreačného zariadenia OPALEX
SIGORD, Kokošovce.
Rokovanie Valného zhromaždenia viedli Ing. Ján Koleják a Ing. Marián Javorka.
Po zvolení pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
začalo samotné rokovanie Valného zhromaždenia podľa schváleného
programu. Po preverení hlasov prítomných delegátov bolo zistené, že
v čase otvorenia rokovania Valného zhromaždenia bolo prítomných
52 zástupcov členských družstiev s hlasom rozhodným, čo predstavovalo 94,50 % všetkých pozvaných delegátov.
Prvým bodom programu bola Správa Predstavenstva združenia
o činnosti za obdobie od 26. Valného zhromaždenia, ktorú predložila Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka CPS. Podľa programu si delegáti ďalej vypočuli aj Správu o činnosti Kontrolnej komisie CPS,
ktorú predložil Ing. Dušan Vinčúr, predseda KK, Správu o činnosti
Rady VSOČZ CPS, ktorú predložila p. Izabela Novoveská, predsedníčka rady a tiež Správu o výsledkoch hospodárenia CPS za rok
2012 spolu s návrhom na zúčtovanie dosiahnutého hospodárskeho
6
výrobné družstevníctvo
výsledku a rozpočtu na rok 2013, ktorú predložila prítomných delegátom predsedníčka CPS.
Po ukončení prvej časti Valného zhromaždenia nasledovala obedová
prestávka. Po nej pokračoval program diskusiou. V diskusii vystúpili
delegáti, ktorí diskutovali o aktuálnych problémoch družstevného
podnikania a o predložených návrhoch. Jednotlivé návrhy z diskusie
členovia návrhovej komisie zapracovali do návrhu uznesenia, ktoré
predložil Ing. Ľuboš Sládek predseda návrhovej komisie.
Účasť pozvaných delegátov bola aj v tomto roku vysoká, rokovanie
bolo konštruktívne a prinieslo nové nápady na ďalšiu činnosť a smerovanie združenia CPS.
27. Valné zhromaždenie CPS zvolilo komorovým spôsobom v doplňujúcich voľbách za člena Predstavenstva CPS Ing. Miroslava Karabinoša, predsedu výrobného družstva ELEKTROPLAST Prešov.
výrobné družstevníctvo
7
Schválilo predložené správy, Štatút podielového fondu a dodatok
k Rokovaciemu poriadku Valného zhromaždenia CPS.
Všetkým zúčastneným za aktívnu účasť na rokovaní ďakujem a teším
sa na ďalšie spoločné stretnutia.
Po ukončení pracovnej časti nasledovalo priateľské posedenie pri
„grilovaných pochúťkach“, speve a neformálnych rozhovoroch. Na
druhý deň 19. júna 2013 sa zástupcovia družstiev zúčastnili prehliadky národnej kultúrnej pamiatky skanzenu Solivar pri Prešove, ktorý
patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.
Najbližšie stretnutie predsedov a zástupcov členských družstiev je
naplánované na 22. augusta 2013 počas konania 20. ročníka medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO
2013 v Nitre. Srdečne Vás pozývam.
Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka CPS
Sprievodný program – SOLIVAR
8
výrobné družstevníctvo
zaujalo nás
EKONOMICKÝ SEMINÁR
„Podmienky investovania
v SR a možnosti hospodárskej
spolupráce“ a bilaterálne rokovania
českých a slovenských firiem.
Pri príležitosti prvej oficiálnej návštevy prezidenta Českej republiky
p. Miloša Zemana na Slovensku, ktorého sprevádzala delegácia významných českých podnikateľov sa uskutočnil ekonomický seminár
a bilaterálne rokovania ktoré pripravila Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Svazom průmyslu ČR. Seminár sa
uskutočnil v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton v Bratislave.
Vystúpili na ňom okrem predstaviteľov SOPK aj prezident Svazu
průmyslu ČR Jaroslav Hanák, vedúci odboru investícií Slovenskej
agentúry pre rast investícií a obchodu (SARIO) Roman Sabo, ako
aj zástupkyňa generálneho riaditeľa Svazu průmyslu ČR Dagmar
Kuchtová. Pozvanie na seminár a bilaterálne rokovania prijalo celkovo 30 českých firiem a 51 zástupcov slovenských firiem.
Po ukončení seminára sa účastníkom prihovoril český prezident Miloš Zeman. Podľa neho pre podnikateľov nie je tak dôležité zníženie
sadzby dane z príjmu. Dôležitejší je dostatok zákaziek, pretože keď
sú firmy v strate, žiadnu daň neplatia. Z hospodárskej krízy sa musia
slovenskí a českí podnikatelia preinvestovať von. “Pretože investície,
dámy a páni, nemajú volebné právo. A populistickí politici sprava
aj zľava budú lákať voličov na najrôznejšie sľuby,” Podľa jeho názoru racionálna ekonomická politika presahujúca hranice dvoj- alebo
štvorročného volebného obdobia. Má byť založená na úsporách, ako
aj na takej daňovej politike, ktorá prinesie dodatočné príjmy. Ako
dodal, namiesto hospodárskeho rastu, potrebuje Česko aj Slovensko
obnoviť rast investícií. To však nie je to isté, ako obnoviť rast hrubého domáceho produktu (HDP), nakoľko ten je napríklad v ČR tvorený najmä spotrebou.
Po odchode českého prezidenta Miloša Zemana a krátkej prestávke
pokračoval program bilaterálnymi rokovaniami českých a slovenských firiem. Z členských družstiev sa podujatia zúčastnilo IDOPS,
družstvo Bratislava zastúpené Ing. Petrom Vodičkom, vedúcim obchodného úseku a marketingu. Toto podujatie rozhodne nepatrilo
k tým každodenným a je na škodu, že záujem oň neprejavilo viac
členských družstiev. Nejednalo sa len o seminár orientovaný na vývoj ekonomiky, ale o možnosť nadviazania a následného rozvíjania
kontaktov s predstaviteľmi českej a slovenskej podnikateľskej sféry
rôznych odvetví priemyslu.
výrobné družstevníctvo
9
zaujalo nás
Metódy moderného a efektívneho
marketingu a jeho aplikácia v praxi
Oblasť zvyšovania úrovne vzdelávania a nadobúdania nových zručností s osobitným dôrazom
na marketing je obzvlášť dôležitá najmä v súčasnom období, pretože prispieva k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov a k ich úspešnejšiemu presadzovaniu
sa v súčasnom trhovom prostredí. V nadväznosti na túto problematiku pripravil COOP
PRODUKT SLOVENSKO vo svojich priestoroch v Bratislave pre zástupcov členských
družstiev 9. apríla 2013 seminár „Metódy moderného marketingu a jeho aplikácia v praxi“.
Vďaka veľkej kreativite prednášajúceho Mgr. Leoša Bártu, ktorý je
skúseným lektorom a poradcom v oblasti marketingu bol seminár
zaujímavý, bez nudných poučiek a dokázal strhnúť a zaujať všetkých
prítomných účastníkov.
Za členské družstvá sa seminára zúčastnili zástupcovia výrobných družstiev: Tatrachema Trnava, Pokrok Žilina, Kovodružstvo Bratislava, KNK
Ľubietová, Polyplast Pliešovce, Remesloslužba Košice, ATV Strážske,
Doza Sobrance, Otto Mont Nová Baňa, Drutechna Bratislava, Novochema Levice, Šamotka Hrnčiarske Zalužany, K-Plast Nová Baňa, Tex-print Gajary, Združena Spišská Nová Ves, Elektroplast Prešov, Technoplast Topoľčany , Okrasa Čadca a medzi účastníkmi boli aj zástupcovia
Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade.
Prinášame Vám zopár postrehov od účastníkov seminára:
ing. František Čekel, predseda , ZdrUŽena, výrobné družstvo
Spišská nová ves
Bolo to jedno z mála školení, kedy som nesledoval čas do jeho ukončenia. Nebol nudný, práve naopak bol zaujímavý, podnetný na rozmýšľanie. Myslím si, že nebola to len teória, ale poznatky z neho budú
okamžite použiteľné v praxi. Po tomto poznatku nabudúce na seminár
s týmto prednášajúcim prihlásim aj kolegov z marketingu.
ing. michal Húšek, predseda TeX-prinT, výrobné družstvo gajary
Z môjho pohľadu sa to javí ako vydarený seminár. Prednášajúci – p. Bárta je určite v danom obore dobre fundovaný, seminár viedol zaujímavým
spôsobom, vedel zaujať poslucháčov a myslím, že nám trocha „pootvoril
10
výrobné družstevníctvo
oči„. Marketingu sa treba naozaj venovať neustále a metódy prispôsobovať
momentálnej dobe, neustále sledovať chovanie sa zákazníkov a „vymýšľať“
spôsoby, ako im náš tovar prezentovať, ako ich zaujať, ako ich presvedčiť, že
náš tovar je dobrý a naozaj tento tovar „ potrebujú“. Bohužiaľ – aj z vlastnej
skúsenosti viem, že ak máme naplno vyťaženú výrobu, tak na toto ostáva
málo času. Ak je zákazok málo, tak potom býva už zvyčajne neskoro rozbiehať nejaké marketingové aktivity, lebo len málokedy sa podarí v krátkom
čase nahradiť výpadok marketingových činností a narýchlo naplniť výrobné kapacity. Takže, ja som so seminárom spokojný, už len ostáva nájsť „čas
a peniaze“, aby sme mohli tieto zaujímavé teórie uplatniť v praxi.
p. Štefánia porvažníková, predsedníčka, aTv, výrobné družstvo
Strážske
Bol to seminár vedený zaujímavou formou a určite splnil svoj cieľ.
Odprednášané témy boli konkrétne, aj keď nie všetko bolo pre nás
aktuálne na využitie v praxi. Výhodou sú poskytnuté materiály, ktoré nám môžu pomôcť vylepšovať náš marketingový problém ako aj
možnosť priameho kontaktu na p. Bártu. Ďakujem za vydarenú akciu.
mgr. peter meszároš, obchodný zástupca novoCHema,
výrobné družstvo Levice
Zo všeobecného hľadiska, teda školenie ako také, môžem hodnotiť
ako naozaj vydarené v porovnaní so školeniami, ktoré som absolvoval.
Bolo to prvé, ktoré ma bavilo od jeho začiatku až po koniec, školiteľ
bol naozaj excelentný. Vychádzajúc z toho, že moja pozícia vo firme
je obchodný zástupca, môžem sa na danú problematiku pozerať len
z tohto pohľadu. V každom prípade som sa dozvedel, že moja pozícia
je v rámci marketingového procesu pomerne dosť dôležitá, aj keď nástroje, ktoré sú pre moju prácu potrebné, sú už v réžii niekoho iného.
p. Rudolf Fanfulík, pracovník obchodného oddelenia
a konštruktér, POKROK, výrobné družstvo Žilina
Seminár „Metódy moderného marketingu“ prebehol zaujímavou
a pútavou formou. Účastníci školenia mali možnosť dozvedieť sa, ako
moderný marketing funguje, resp. ako by mal fungovať. Ďakujeme
COOP PRODUKTU SLOVENSKO za zorganizovanie seminára.
Novo nadobudnuté poznatky je možné uplatniť v spôsobe, akým
budú výrobné družstva riadiť svoju existenciu na trhu.
p. Miroslav Urbanovič, produktový manažér marketingu,
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Takéhoto lektora som ešte nemal. Tému podal účastníkom bravúrne.
Vidieť, že svojej práci rozumie, aj keď tých informácií bolo na jedenkrát veľa. Dokázal nás udržať v napätí až do konca, a hlavne to podal
zrozumiteľne. Dobrý seminár, aj keď porušil svoj sľub, že nebudeme
robiť zápočet – skúšaním dievčat na záver.
p. Melánia Čudaiová, obchodný zástupca NOVOCHEMA,
výrobné družstvo Levice
Školenie sa mi páčilo, pán Bárta mal kopu dobrých nápadov, ktoré sa
dajú ihneď využiť aj v našej firme.
Ing. Ivana Štrauchová, vedúca obchodného oddelenia a logistiky,
POKROK, výrobné družstvo Žilina
Na školení boli podané informácie ako robiť marketing, vtipnou
a zaujímavou formou. Počas školenia som sa ani minútu nenudila.
Podklady sa dajú veľmi efektívne využiť v praxi pri zavádzaní marketingu do praxe.
Mgr. Medveďová Eva, marketingový pracovník, OTTO MONT,
výrobné družstvo Nová Baňa
Pred niekoľkými rokmi sa v radoch odbornej verejnosti ozývali hlasy,
že marketing ako vedná disciplína postupne stráca svoje opodstatnenie, argumentujúce tým, že je prirodzenou súčasťou riadenia podniku a obchodných činností. V každom prípade marketingové aktivity
optimalizujú spôsob umiestnenia produktu na trhu, čo je jedným
z rozhodujúcich faktorov úspešnosti firiem a teda aj výrobných družstiev. Seminár „Metódy moderného a efektívneho marketingu a jeho
aplikácia v praxi“, pod vedením p. Leoša Bártu ponúkol zúčastneným
objasnenie základných marketingových kategórií novým spôsobom,
podmieneným nekonvenčnosťou samotného školiteľa.
Ing. Rastislav Uhnák, obchodný riaditeľ, NOVOCHEMA,
výrobné družstvo Levice
Zopár školení som už absolvoval, ale musím povedať, že s takým vynikajúcim školiteľom som sa ešte nestretol. Mimoriadne pútavé a vecné
bolo školenie od začiatku až do konca. Veľmi oceňujem aj praktické
využitie získaných poznatkov – teda marketingových nástrojov a ich
reálne využitie v praxi. Predovšetkým odporúčanie efektívnosti jednotlivých nástrojov vzhľadom na ich finančnú náročnosť.
výrobné družstevníctvo
11
zaujalo nás
Družstevná únia SR
oslavuje 20 rokov
Začiatky družstevníctva siahajú do obdobia
20-tych a 30-tych rokov 19. storočia, keď
na podnet utopického mysliteľa Roberta
Owena, nazývaného aj „otcom družstevníctva“ vznikali v Anglicku výrobné a spotrebné družstvá, ktoré však nemali dlhé
trvanie. Úspech zaznamenal až Spolok poctivých priekopníkov, ktorý v novembri 1844
v Rochdale založili miestni tkáči. Neprešlo
dlhé obdobie – len tri mesiace a v Sobotišti
dňa 9. februára 1845 úplne nezávisle vzniká
Gazdovský spolok – prvé úverové družstvo
na európskom kontinente a na svete. Od tejto chvíle sa družstevníctvo pustilo na svoju
nie ľahkú cestu dejinami. Podľa niektorých
historikov sa stalo dokonca jediným experimentom 19. storočia, ktorý sa vydaril.
Na základných princípoch družstevníctva,
ktorými sú: svojpomoc, demokracia, rovnosť, solidarita, prosperita a spravodlivosť,
vznikali družstvá po celom svete a aj v súčasnom období môžeme povedať, že tieto princípy nestratili na svojich hodnotách. Osudy
družstiev na Slovensku boli rôzne a družstevné hnutie ako také prešlo mnohými zmenami a transformáciami a niekedy zasiahlo aj
do osudov jednotlivcov, ba i celých rodín.
Napriek tomu aj v dnešnom období predstavujú družstevné podniky významnú súčasť
ekonomiky Slovenska.
12
výrobné družstevníctvo
Prvý zápis Družstevnej únie SR v Registri
záujmových združení je z 1. apríla 1993.
Družstevná únia SR bola založená na družstevných princípoch zakladajúcimi členskými organizáciami: Slovenským zväzom
výrobných družstiev – dnes združením
COOP PRODUKT SLOVENSKO, Slovenským zväz spotrebných družstiev – dnes
družstvom Coop Jednota Slovensko, Slovenským zväzom bytových družstiev a Zväzom poľnohospodárskych družstiev SR dnes
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR.
Počas svojej 20-ročnej histórie sa Družstevná
únia SR významne podieľala na rozvoji družstevného hnutia na Slovensku a v rámci svojho členstva v Medzinárodnom družstevnom
zväze so sídlom v Ženeve a Cooperatives Europe so sídlom v Bruseli sa tiež aktívne zapája
do činnosti a prezentuje slovenské družstevníctvo na medzinárodnej úrovni.
Už od počiatku zastupovala a hájila Družstevná únia Slovenskej republiky záujmy
svojich členských organizácií vo vzťahu korgánom štátnej správy a samosprávy. Snažila
sa prezentovať činnosť jednotlivých družstiev na národnej a medzinárodnej úrovni
aj zriadením medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO, ktorá po
počiatočnej samostatnej existencii, bola
veľmi úspešne integrovaná ako samostatná
výstava v rámci významného medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho
veľtrhu AGROKOMPLEX.
Družstevná únia SR sa podieľala aj na zriadení
Družstevného múzea Samuela Jurkoviča, ktoré
je umiestnené v priestoroch kaštieľa v Sobotišti,
v mieste pôsobnosti zakladateľa prvého družstva
– učiteľa Samuela Jurkoviča.
Prezident Ivan Gašparovič prijal 24. apríla
2013 v Prezidentskom paláci predstaviteľov
Družstevnej únie Slovenskej republiky na
čele s predsedníčkou predstavenstva Ing.
Ivetou Chmelovou. Najvyšší predstaviteľ SR
na začiatku stretnutia vyzdvihol významnú
úlohu družstevníctva na Slovensku, ktorú zohralo počas svojej 168 ročnej histórie
v ekonomickej, ako i v sociálnej oblasti.
Slovenské družstevné podniky plnia hospodárske a sociálne ciele už roky a vždy sa snažili obhájiť čaro družstevnej formy a čestne
podnikať. Prezident Slovenskej republiky
na záver rokovania družstevníkom prisľúbil
pomoc pri príprave legislatívnych návrhov
a pri rozhodovaní o zákonoch z NR SR. Zároveň ponúkol možnosť organizovania spoločných stretnutí s predstaviteľmi vlády SR
v Prezidentskom paláci.
Družstevná cena Samuela Jurkoviča
Predstavenstvo Družstevnej únie SR uznesením zo dňa 26. marca 1993
zriadilo cenu Samuela Jurkoviča. Od tohto roku je táto cena udeľovaná za
mimoriadne zásluhy v jednotlivých oblastiach činností v družstevníctve.
Ani v tomto roku tomu nebolo ináč. Dňa 17. apríla 2013 sa v priestoroch
Radošinského naivného divadla zišli družstevníci na slávnostnom podujatí
pri príležitosti 20. výročia vzniku Družstevnej únie SR, ako aj odovzdávania najvyššieho družstevného ocenenia – Družstevnej ceny Samuela
Jurkoviča. Ako prvá sa prítomným prihovorila vo svojom slávnostnom
príhovore Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka Predstavenstva Družstevnej
únie SR a predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO.
Družstevníkov prišiel pozdraviť aj
pán Štefan Adam, štátny tajomník
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a pán Zdeněk Juračka, člen Predstavenstva Družstevnej asociácie ČR a predseda Zväzu
českých a moravských spotrebných
družstiev. Za poľských družstevníkov
sa prítomným prihovoril pán Adam
Piechowsky, riaditeľ Družstevného
výskumného ústavu, zástupca Národnej družstevnej rady Poľska.
Po slávnostných príhovoroch odovzdala Ing. Chmelová spolu s podpredsedom Predstavenstva Družstevnej únie SR a predsedu Zväzu
poľnohospodárskych
družstiev
a obchodných spoločností SR pánom Milanom Mišánikom najvyššie družstevné ocenenia kolektívom
a jednotlivcom našich členských
výrobných družstiev:
ných zložitých ekonomických podmienkach vďaka akvizičnej činnosti
a dobrým kooperačným vzťahom.
Ing. Mariánovi Javorkovi, predsedovi Predstavenstva výrobného družstva TATRACHEMA, Trnava. Vyznamenanie mu bolo udelené za jeho
dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech rozvoja výrobného družstva Tatrachema Trnava, snahu udržať výrobu a pracovné miesta v regióne a tiež za
aktívnu prácu v prospech rozvoja výrobného družstevníctva na Slovensku
a pôsobenie v Predstavenstve COOP PRODUKT SLOVENSKO.
Ing. Ľubošovi Sládekovi, predsedovi Predstavenstva výrobného družstva NITRATEX, Svinná. Vyznamenanie mu bolo udelené za jeho dlhoročnú aktívnu činnosť vo výrobnom družstve Nitratex Svinná, dobré
vedenie, vďaka ktorému dosahuje družstvo aj v zložitých ekonomických
podmienkach uspokojivé hospodárske výsledky a tiež za aktívnu prácu v prospech rozvoja výrobného družstevníctva na Slovensku a prácu
v Predstavenstve COOP PRODUKT SLOVENSKO.
Všetkým, ktorí si prevzali najvyššie družstevné ocenenia srdečne blahoželáme.
Po prvej časti slávnostného večera, v ktorej boli ocenení aj zástupcovia bytových, spotrebných a poľnohospodárskych družstiev, vystriedali
ocenených na pódiu herci Radošinského naivného divadla, ktorí predviedli svoje majstrovské umenie pod taktovkou pána Stanislava Štepku
a Zuzany Krónerovej v hre Šťastné konce.
Na záver si ocenení jednotlivci, kolektívy a pozvaní hostia vymenili skúsenosti a zotrvali v družnej debate počas recepcie, ktorá sa konala v priestoroch Radošinského naivného divadla.
Kolektívu pracovníkov výrobného družstva ĎUMBIER, Liptovský
Mikuláš, za ktorý prevzal vyznamenanie predseda družstva p. Dušan Vinčur. Vyznamenanie bolo udelené za dosahovanie dobrých hospodárskych
výsledkov, udržiavanie zamestnanosti v regióne a presadzovanie výroby
moderných progresívnych výrobkov.
Kolektívu pracovníkov PODJAVORINSKÉHO výrobného družstva, Stará Turá, za ktorý prevzal vyznamenanie predseda družstva
p. František Pásztor. Vyznamenanie bolo udelené za dôsledné plnenie
záväzkov, dosahovanie dobrých hospodárskych výsledkov aj v súčasvýrobné družstevníctvo
13
zo života SSOŠ
Praktické maturitné skúšky
na Súkromnej strednej odbornej
škole v Bardejove
Dni v prvej polovici apríla sa na našej Súkromnej strednej odbornej
škole v Bardejove niesli v duchu odborností, vedomostí a zručností. Naši študenti z maturitných odborov kozmetička a vizážistka
a vlasová kozmetika absolvovali praktické maturitné skúšky. Predviedli na nich, čo sa počas rokov svojho štúdia na tejto odbornej
škole naučili, ako zúročili vedomosti a zručnosti, ktoré im vyučujúci od nástupu do prvého ročníka vštepovali. Úlohou kozmetičiek
a vizážistiek bolo previesť kozmetické ošetrenie pleti, ako aj navrhnúť celkovú vizáž podľa vyžrebovanej témy. Prejaviť svoju fantáziu
mohli na tému Nevesta, Ples v opere, Egyptská princezná alebo
Štyri ročné obdobia. Študenti odboru vlasová kozmetika predviedli
svoje zručnosti pri realizácii náročného účesu na tieto témy: Svadobný účes, Spoločenský účes inšpirovaný obdobím staroveku, rokoka a Fantazijný účes.
Výsledok práce našich maturantov hovoril sám za seba. Mali sme
možnosť vidieť rôzne nápadité a veľmi zaujímavé spracovania tém.
I z tohto môžeme usúdiť, že naši študenti sa po odbornej stránke
vo svete určite nestratia. No predtým, ako vykročia do sveta práce
ich čaká ešte jedna skúška znalostí a vedomostí. Veríme, že ani pri
teoretickej časti maturitnej skúšky nezaváhajú a svojou svedomitou
prípravou dosiahnu len tie najlepšie výsledky.
Mgr. Ľudmila Daňková
Skvelý úspech žiaka SSOŠ Poprad
Po úspešnej reprezentácii našej školy SSOŠ Poprad v oblastnom kole
súťaže Autoopravár Junior CASTROL 2013 sa za účasti našich štyroch žiakov, dvoch lakovníkov a dvoch karosárov, konalo v dňoch
11. – 12. marca 2013 v Bratislave celoslovenské finále tejto súťaže.
V mimoriadne silnej konkurencii súťažiacich z celého Slovenska sa
naši mladí odborníci nestratili a v kategórii autoopravár – karosár
získal Popradčan Peter Harniš víťazstvo, ktorým si zároveň vybojoval
postup do medzinárodného československého finále.
Československé finále sa uskutočnilo 14. marca 2013 v Training
Center ŠKODA AUTO a.s. v Mladej Boleslavi. Ani na medzinárodnej scéne sa náš žiak so svojimi vedomosťami a zručnosťami nestratil
a po absolvovaní všetkých úloh a zadaní obsadil krásne šieste miesto,
ku ktorému mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nielen našej školy, ale aj zriaďovateľa – COOP PRODUKT
SLOVENSKO.
Úspech Petra Harniša nás nesmierne teší a potvrdzuje správne smerovanie našej neľahkej práce v príprave žiakov na ich budúce povolanie
aj v tejto neľahkej a pre školstvo neprajnej dobe. Taktiež nás zaväzuje,
aby sme vo svojej práci aj naďalej svedomito a neúnavne pokračovali,
14
výrobné družstevníctvo
aby sme mohli vychovávať nielen šampiónov, ale hlavne zodpovedných
mladých profesionálov, ktorí po absolvovaní našej školy sú schopní sa
postaviť na vlastné nohy.
Ing. Peter Brajer
zo života SSOŠ
Po roku ZLATÉ RUŽE
opäť v rukách žiakov SSOŠ v Bardejove
Žiaci SSOŠ v Bardejove odboru propagačná
grafika Viktor Boža a Matej Zatkovič získali
1. a 3. miesto v celoslovenskej súťaži v počítačovej grafike Fullova ruža 2013.
ním výtvarnej výchovy v Košiciach sa nechala
inšpirovať touto jedinečnou udalosťou a ako
tému súťaže v počítačovej grafike Fullova ruža
2013 si vybrala tému Mestá Európy. Žiaci
mali pomocou grafických editorov výtvarne stvárniť a predstaviť slovenské historické
Mesto Košice sa v tomto roku hrdí titulom
Európske hlavné mesto kultúry. Základná
škola Ľudovíta Fullu s rozšíreným vyučova-
pamiatky, ako námestia, kostoly, divadlá, či
prvky súčasnej architektúry. Alebo si mohli
naopak vybrať z pamätihodností miest Európy. Hodnotiace poroty, odborná a detská,
tohto roku posúdili 888 súťažných prác zo
60 škôl. Do tohto ročníka súťaže žiaci SSOŠ
Bardejov zaslali 13 prác. V kategórii D, stredné školy, Viktor Boža s prácou „Bardejov/Košice“ získal Zlatú ružu (1. miesto) a obhájil
tak minuloročné prvenstvo. Ďalšie ocenenie,
a to Bronzovú ružu (3. miesto), získal Matej Žatkovič s prácou „Italy“. Tieto ceny boli
udelené odbornou porotou. Detská porota,
zložená zo žiakov školy, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia, udelili týmto
prácam opačné poradie. Matej Žatkovič získal Zlatú ružu a Viktor Boža Bronzovú ružu.
Ing. Ján Chabada
Účasť žiaka SSOŠ Bardejov vo finále
medzinárodnej súťaže Študentské projekty
Dvadsať finalistov 7. ročníka medzinárodnej súťaže STUDENTSKÉ
PROJEKTY 2012/2013 privítalo 24. – 26. apríla tohto roku mestečko pod starobylým Hostýnom na Morave v susedných Čechách.
Spoločnosť ŠPINAR – software, s. r. o. Brno založila v roku 2006
medzinárodnú súťaž, ktorej hlavným cieľom je podpora výučby nových softwarových technológií na odborných školách v Čechách a na
Slovensku. Súťaž je určená pre študentov stredných a vysokých škôl.
Súťažné projekty sú vypracované v programe TurboCAD, ktorý umožňuje presné technické kreslenie, 3D modelovanie a vytváranie profesionálnych fotorealistických výstupov. Účastníci finále svoje projekty
obhajujú pred odbornou porotou zloženou z významných predstaviteľov zastúpených odvetví. Priebeh súťaže a jej výstupy sú medializované
v odborných časopisoch a odborných internetových portáloch.
Každý ročník súťaže má okrem zakladateľa súťaže aj ďalšieho spoluorganizátora alebo spoluorganizátorov. Tento rok to bola Stredná
škola nábytkárska a obchodná v Bystřici pod Hostýnem. Obhajoba
projektov a slávnostné vyhlásenie výsledkov prebiehali v priestoroch
miestneho zámku. Študenti SSOŠ Bardejov vypracovali a zaslali do
súťaže dva projekty. Stanislav Hankovský, žiak IV. E odboru umeleckoremeselné spracúvanie dreva zaslal projekt s názvom „Repliky
historického nábytku“. Vo svojom projekte vymodeloval niekoľko
rôznych typov nábytku z rôznych historických období a vytvoril tak
virtuálne múzeum. Jeho projekt sa umiestnil na 22. mieste. Postup
do finále mu unikol len o niekoľko málo bodov. Druhý projekt
s názvom „Drevenica“ vypracoval Pavol Ontek, žiak II. VD odbo-
ru drevárska a nábytkárska výroba. V rámci projektu vymodeloval
3D model drevenice, vytvoril konštrukčnú dokumentáciu a vyhotovil vizualizácie 3D modelu. Tento projekt postúpil do finále súťaže.
Do finálovej časti súťaže postúpil aj minuloročný víťaz hlavnej ceny
Bc. Róbert Ozoroczy, študent inžinierskeho štúdia Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý je absolventom SSOŠ Bardejov. Róbert pri
obhajobe nezaváhal a so svojím mimoriadne prepracovaným projektom obhájil minuloročné prvenstvo v hlavnej cene.
Ing. Ján Chabada
zľava ing. Ján Chabada, pavol ontek, Bc. róbert ozoroczy,
ing. Jozef Biroš
výrobné družstevníctvo
15
športové podujatie
XVII. ročník
celoslovenského
družstevného
turnaja v kolkoch
Dňa 31. mája 2013 Rada VSOČ a Z
a COOP PRODUKT SLOVENSKO
zorganizovali na Pasienkoch
v Bratislave XVII. ročník turnaja
výrobných družstiev v kolkoch.
Turnaj otvorila príhovorom predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO Ing. Iveta Chmelová a oficiálne zahájila športové podujatie.
V súťaži „jednotlivci muži“ boli výsledky nasledovné:
1. miesto p. Rubaninský z výrobného družstva Podjavorinské Stará
Turá s počtom bodov 311.
2. miesto p. Pastier z výrobného družstva K-plast Nová Baňa s počtom
bodov 288.
3. miesto p. Fiala z výrobného družstva DRUDOP Bratislava s počtom bodov 286.
Prihlásilo sa 8 družstiev, medzi ktorými boli aj nováčikovia z výrobného
družstva K-Plast Nová Baňa. Najpočetnejšia športová výprava bola už klasicky z výrobného družstva OTTO MONT Nová Baňa. Po úvodnej prezentácií a oboznámení s pravidlami sa začalo so samotným športovým zápolením. Hádzalo sa 2 x 30 do plných. Jedna kolkárska guľa váži 2,85 kg.
a ako to celé dopadlo?
Prvenstvo v kategórií „družstvo muži“ obhájili minuloročný víťazi
z výrobného družstva Podjavorinské Stará Turá v zložení Ing. Pásztor,
p. Harmady, p. Rúbaninský, ktorí nahádzali spolu 860 bodov. Druhé
miesto patrilo výrobnému družstvu DRUDOP Bratislava v zložení
p. Grosch, p. Zelenka a p. Fiala, ktorí nahrali 723 bodov a tretí skončili tohtoroční nováčikovia z výrobného družstva K-plast Nová Baňa
v zložení p. Gáli, p. Janček, p. Šlavka so 686 bodmi.
V súťaži „družstvo žien“ si prvenstvo vybojovali ženy z výrobného družstva OTTO MONT Nová Baňa v zložení p. Hudecová, p. Šmitalová,
p. Štrbová, ktoré spolu nahrali 563 bodov. Aj druhé miesto patrilo ženám
z OTTO MONTU v zložení Mgr. Medveďová, p. Molnárová, p. Petrášová, ktoré nahrali 548 bodov. A žatva výrobného družstva OTTO
MONT pokračovala aj tretím miestom, na ktorom skončili p. Miháliková, p. Štullerová, p. Gajdošová s celkovým počtom bodov 501.
V súťaži „jednotlivci ženy“ boli výsledky nasledovné:
1. miesto p. Hochelová z výrobného družstva Podjavorinské Stará Turá
s počtom bodov 342.
2. miesto patrilo p. Šmitalovej z výrobného družstva OTTO MONT
Nová Baňa s počtom bodov 216.
3 miesto získala Mgr. Eva Medveďová tiež z výrobného družstva
OTTO MONT s počtom bodov 214.
Celé športové zápolenie prebiehalo v duchu fér-play a dôležité je že sa nikto nezranil. Osobitné poďakovanie patrí p. Walterovi Schwarzovi, ktorí sa
ako vždy staral o výbornú atmosféru a dobrú náladu všetkých účastníkov.
Na záver predsedníčka CPS Ing. Iveta Chmelová spolu s predsedníčkou
Rady VSOČZ odovzdali ocenenia a srdečne všetkým víťazom zagratulovali. Predsedníčka CPS sa v záverečných slovách poďakovala za výbornú športovú atmosféru a poďakovala aj predsedom členských družstiev,
ktorí podporili túto akciu a umožnili družstevníkom zúčastniť sa jej.
Izabela Novoveská, predsedníčka Rady VSOČ a Z
16
výrobné družstevníctvo
výrobné družstevníctvo
17
slovo majú mladí
máte v tejto uponáhľanej dobe čas na
čítanie kníh?
Bohužiaľ, na knihy mi ostáva čím ďalej – tým
menej a menej času. Najmä beletria ostáva zaprášená v mojej malej knižnici. U mňa v pracovni nájdete rôzne druhy encyklopédií, z ktorých
získavam potrebné informácie a múdrosti. Rada
si však prečítam aj životopisy slávnych ľudí.
Čo by ste si želala vo vašom osobnom
a pracovnom živote, ak to teda nie je
tajomstvo?
Ing. Eliška ŠIPULOVÁ
vedúca ekonomického oddelenia výrobného družstva
OKRASA Čadca.
Čo ste vyštudovala?
Vyštudovala som riadenie priemyselných systémov na Fakulte priemyselných technológií
Trenčianskej univerzity. Témou mojej diplomovej práce bola finančná analýza podniku.
Keďže už počas štúdia som pracovala vo výrobnom družstve Okrasa, v diplomovej práci
som spracovala finančnú analýzu nášho družstva. Po ukončení štúdia na VŠ som si prehĺbila ekonomické znalosti kurzom podvojného účtovníctva a získala som osvedčenie
o vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
popri zamestnaní. Postupne som sa prepracovala z výrobnej pracovníčky kde som bola
cca pol roka, na pracovnú pozíciu fakturantky, pokladníčky a následne účtovníčky. Od
roku 2007 tu pôsobím ako vedúca ekonomického oddelenia.
poznala ste výrobky výrobného družstva
okrasa aj pred tým, ako ste začala
v družstve pracovať?
Áno, niet vari človeka, ktorý by sa netešil na
čas Vianoc. Každoročne boli vianočné dekorácie a tradičná výzdoba príjemným doplnkom nášho domova na vytvorenie sviatočnej
atmosféry. Takže môžem povedať, že s výrobkami družstva som sa stretávala už od útleho
detstva a vždy ma veľmi očarili.
aké sú vaše záľuby a pri čom najlepšie
relaxujete?
odkedy pracujete vo vd a prečo ste si
zvolila prácu v družstve?
No je to už pekných pár rokov. Vo VD som
začala pracovať v roku 1997 a prečo? V tom
čase som si dorábala maturitu a navštevovala
jazykový kurz a VD mi umožnilo študovať
18
výrobné družstevníctvo
Je toho dosť. Rada si vypočujem dobrú hudbu. Nemám vyslovene obľúbeného interpreta a takmer v každom žánri si niečo nájdem. Niekedy mi príde vhod vážna hudba,
inokedy má poteší niečo rezkejšie. Záleží od
nálady a činnosti, pri ktorej hudbu počúvam. Nenechám si ujsť ani dobré divadelné predstavenie. No najradšej relaxujem
v prírode. V lete turistikou po slovenských
horách a v zime na lyžiarskych svahoch.
Taktiež rada cestujem a spoznávam rôzne
krajiny a kultúry. A pričom najlepšie zrelaxujem? Na dovolenke pri mori. Keď aspoň
na krátky čas vypnem z celoročného zhonu,
odložím mobil a len tak relaxujem na pláži
pri šumení morských vĺn.
Hlavne zdravie, ktoré si prajeme všetci. Keď je
zdravie a sem tam sa na vás usmeje aj šťastie,
tak život býva krásny. A čo sa týka pracovného
života? Aj keď je momentálne ťažké obdobie
a hospodárska kríza sa dotkla aj nášho družstva,
želám si aby sme vyrábali krásne vianočné ozdoby ešte dlhé a dlhé roky.
výrobky vd oKraSa Čadca sú ručnou
prácou a sú veľmi pekné. ako by ste ich čo
najlepšie spropagovala ľuďom, ktorí ich
nepoznajú?
Výrobné družstvo OKRASA sa špecializuje
výhradne na tradičnú výrobu sklenených vianočných ozdôb. Výroba je zameraná na ručnú
prácu bez využitia strojov, čo zaručuje originalitu každého kusa výrobku. Takmer 60 – ročná
tradícia výroby vianočných ozdôb v Okrase je
zárukou, nielen kvality výrobkov, ale aj flexibility a serióznosti obchodných vzťahov. Naše návrhárky každoročne vytvárajú módne kolekcie
vianočných ozdôb pre nasledujúcu sezónu. Jednotlivé kolekcie vychádzajú z aktuálnych módnych trendov a vzorov. Každý rok prezentujeme
svojim zákazníkom ucelený sortiment noviniek.
Je samozrejmosťou, že na prianie zákazníka sa
tento sortiment upravuje a dopĺňa tak, aby
v ňom každý klient našiel to, čo presne vyhovuje
jeho individuálnym požiadavkám. Zákazníkom
môžeme poskytnúť široký sortiment vianočných ozdôb, ktorý po dobu existencie družstva
prekročil viac ako 10 000 rôznych vzorov.
legislatíva
Aké zmeny priniesla NOVELA ZÁKONNÍKA
PRÁCE účinná od 1. Januára 2013
Dňa 1. januára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2012 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“)
Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník
práce“) sa Novelou opäť vracia k intenzívnejšej ochrane zamestnancov
a oslabuje pozíciu zamestnávateľa nielen vo vzťahu k zamestnancom, ale i vo
vzťahu k zástupcom zamestnancov.
Novelou Zákonníka práce boli upravené pracovnoprávne vzťahy najmä v týchto oblastiach:
strane zamestnávateľa, ani určiť ďalšie objektívne
dôvody, o ktoré sa predlžuje skúšobná doba.
1. ZÁviSLÁ prÁCa
3. praCovný pomer na
doBU UrČiTÚ
Spresňuje sa definícia závislej práce s cieľom minimalizovať využívanie iných foriem zamestnávania ako riadny pracovný pomer, ak práca má
byť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu.
Novela výslovne uvádza, že závislá práca nemôže
byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom
vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom
vzťahu podľa osobitných predpisov. Dochádza
tak k sprísneniu definície závislej práce v podobe
redukcie definičných znakov. Cieľom tejto zmeny je znemožniť substituovať pracovné pomery
resp. dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru inými formami zmluvných
vzťahov, napr. tzv. „prácou na živnosť“.
Je potrebné poznamenať, že v súvislosti so zmenou legislatívny už Národný inšpektorát práce
avizoval sprísnenie kontrol v tejto oblasti.
2. SKÚŠoBnÁ doBa
V zmysle Novely Zákonníka práce od 1. januára 2013 nie je možné v kolektívnej zmluve resp.
dohodou predĺžiť skúšobnú dobu nad zákonom
stanovený rozsah, t.j. nad 3 mesiace a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu a u vedúceho zamestnanca, ktorý je
v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca nad 6 mesiacov. Taktiež nie je
možné v kolektívnej zmluve stanoviť, že skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na
Pracovný pomer na dobu určitú možno od 1. januára 2013 dohodnúť najdlhšie na dva roky (namiesto troch rokov). Pracovný pomer na určitú
dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť
v rámci dvoch rokov najviac dvakrát (namiesto
trikrát). V súlade s prechodnými ustanoveniami
Novely trvá pracovný pomer na dobu určitú,
ktorý bol uzatvorený pred 31. decembra 2012,
po dobu, na ktorú bol dohodnutý, ak k jeho
skončeniu nedôjde spôsobmi stanovenými Zákonníkom práce skôr.
4. doČaSnÉ prideLenie
S účinnosťou od 1. januára 2013 dočasné pridelenie nie je možné v prípade zamestnancov
zamestnávaných na dohodu.
5. doHoda o SKonČenÍ
praCovnÉHo pomerU
Novela Zákonníka práce rozširuje dôvody, kedy
musia byť v dohode uvedené dôvody skončenia
pracovného pomeru. Týmito dôvodmi sú: ak to
zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v §
63 ods. 1 písm. a) až c), t.j.
a) ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje
alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so
zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
b) ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa
alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh,
technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
c) ak zamestnanec, vzhľadom na svoj zdravotný
stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil
spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak
ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania
alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na
pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu
verejného zdravotníctva.
6. výpovednÁ doBa
Pri výpovedných dobách novela zaviedla slovo
„najmenej“, čím dáva zamestnávateľom možnosť dĺžku výpovednej doby predĺžiť.
V prípade, ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac
v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli
v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade
musí byť písomná, inak je neplatná.
Zákon týmto ustanovením preventívne chráni
zamestnávateľa pred nedodržaním výpovednej
doby zo strany zamestnanca a zabezpečuje aspoň
minimálny rozsah náhrady škody, ktorú spôsobí
zamestnanec zamestnávateľovi svojou neprítomnosťou v práci. Ak totiž zamestnanec svojvoľne nezotrvá u zamestnávateľa počas výpovednej doby,
má zamestnávateľ nárok na peňažnú náhradu.
JUDr. Jana Šandulová
pokračovanie v budúcom čísle.
výrobné družstevníctvo
19
legislatíva
NOVÝ ZÁKON o službách
zamestnanosti
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 96/2013
Novela zákona nadobudla účinnosť dňom
1. mája 2013. V predchádzajúcom čísle
sme Vás informovali o navrhovaných zmenách a v tomto čísle Vám vyberáme najdôležitejšie zmeny, ktoré súvisia s poberaním
príspevkov na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
§55 Chránená dielňa
a chránené pracovisko
Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné
miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 %
občanov so zdravotným postihnutím.
Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto
pre občana so zdravotným postihnutím
a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej
dielni.
Povinnosti právnickej osoby, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska:
a) zamestnávať v chránenej dielni najmenej
50 % občanov so zdravotným postihnutím
počas obdobia, na ktoré má priznané postavenie chránenej dielne,
b) viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
c) oznámiť úradu každú zmenu súvisiacu
s priznaným postavením chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska najneskôr do
30 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zmeny,
d) oznámiť úradu zmenu sídla chránenej
dielne alebo chráneného pracoviska najne-
20
výrobné družstevníctvo
skôr do 30 kalendárnych dní pred uskutočnením plánovanej zmeny.
Ústredie a úrad vedie zoznam chránených
dielní a chránených pracovísk, ktorý ústredie a úrad zverejňuje a pravidelne polročne
aktualizuje.
Súčasné štatúty CHD a CHP platia do 31.
decembra 2014. Potom ich bude treba dať
posúdiť na základe platného zákona. Nové
štatúty budú platiť na dobu neurčitú.
§ 55a príprava na pracovné
uplatnenie občana so
zdravotným postihnutím
§ 55b oprávnené náklady
na zaškolenie a prípravu na
prácu
§ 55c oprávnené náklady
súvisiace so zaškolením
a prípravou na prácu
Boli vypustené.
deného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.
Príspevok sa poskytuje na úhradu časti
nákladov, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti
občana so zdravotným postihnutím a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta.
Príspevok sa neposkytuje na úhradu časti
mzdy a preddavku na povinné poistné.
Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je :
a) v bratislavskom kraji najviac štvornásobok celkovej ceny práce,
b) v ostatných krajoch:
1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo
rovnakou ako je celoslovenský priemer
v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok
poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej
ceny práce,
§56 príspevok na zriadenie
chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska
2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku,
ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac
5,2-násobok celkovej ceny práce.
Príspevok sa stáva fakultatívny – nie je naň
právny nárok.
Dĺžka zachovania zriadeného pracovného
miesta je najmenej 2 roky.
Úrad môže poskytnúť príspevok zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné
miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného
pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je
občanom so zdravotným postihnutím, ve-
§56a príspevok na udržanie
občana so zdravotným
postihnutím v zamestnaní
Príspevok sa stáva fakultatívny – nie je naň
právny nárok.
Príspevok je obligatórny – ostáva naň
právny nárok.
Úrad môže tento príspevok poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako
25 % občanov so zdravotným postihnutím
z priemerného evidenčného počtu zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak oň písomne požiada. Príspevok
sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi
na úhradu preddavku na povinné poistné,
najviac vo výške preddavku na povinné poistné vypočítané zo 60 % priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
Úrad ho poskytne zamestnávateľovi, ktorý
zamestnáva občana so zdravotným postihnutím na základe písomnej žiadosti, alebo
samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá
je občanom so zdravotným postihnutím,
ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca
alebo samostatne zárobkovo činnej osoby
vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je
údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana
so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec
alebo samostatne zárobkovo činná osoba
vykonáva na pracovnom mieste, rozsah
pracovného času, zdôvodnenie potreby
pracovného asistenta a charakteristika spolu s rozsahom pracovnej činnosti pracovného asistenta.
§59 príspevok na činnosť
pracovného asistenta
Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej
vo výške 41 % a najviac vo výške 70 %
celkovej ceny práce.
§60 príspevok na úhradu
prevádzkových nákladov
chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska a na
úhradu nákladov na dopravu
zamestnancov
Príspevok je obligatórny – ostáva naň
právny nárok.
Prevádzkové náklady ostali v pôvodnom
znení a ponechala sa pôvodná výška príspevku so zohľadnením miery poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
s doplnením, že maximálna výška príspevku môže byť poskytnutá, ak OZP pracuje
v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, inak sa výška kráti.
§61 Kumulácia poskytnutých
príspevkov
Kumulácia ostáva naďalej zrušená.
Mgr. Monika Zatkalíková
Nezisková organizácia sa aktívne zúčastnila pripomienkového konania k návrhu nového znenia Nariadenia Komisie č. 1998/2006
o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis, ktoré
je v platnosti do 31. decembra 2013. V súčasnosti sa pre poskytnutie pomoci v zmysle schémy de minimis sledujú obdobia rokov
2011, 2012 a 2013 a strop je stanovený na 200 000 EUR. Práve
tento strop je pre mnohé výrobné družstvá, ktoré zamestnávajú viacerých občanov so zdravotným postihnutím nízky a finančné prostriedky im zväčša nepokryjú ani obdobie 2 rokov.
Nezisková organizácia sa podieľala na zaslaní pripomienok ohľadom
zvýšenia stropu na 500 000 EUR na všetky kompetentné orgány
a podarilo sa, aby požiadavka na zvýšenie stropu bola akceptovaná
MPSVaR ako aj MF SR a následne bola zaslaná Európskej komisii.
Taktiež požiadavka na zvýšenie stropu spolu s odôvodnením bola zaslaná v rámci verejných konzultácií priamo na adresu Európskej komisii.
Správna rada neziskovej organizácie CpS doKorÁn
zasadala dňa 2. apríla 2013 a schválila predloženú výročnú
správu. výročná správa je dostupná na www.cpsdokoran.sk.
Nezisková organizácia oslovila do dnešného dňa 69 organizácií,
ktoré pôsobia v oblasti zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím s ponukou na spoluprácu a členstvo v Neziskovej
organizácii. Členmi Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN
sa stali viaceré organizácie, ktoré sa venujú práci so zdravotne
postihnutými osobami. Ďalšie organizácie sa nestali členmi, ale
plánujú s Neziskovou organizáciou spolupracovať.
Prvé zasadnutie k novej podobe schémy de minimis platnej od
1. januára 2014 sa konalo dňa 23. mája 2013 a podľa informácií
z MF SR Európska komisia aj na základe našich pripomienok zvažuje zvýšenie tohto stropu, aj keď celkom nesúhlasí s navrhovaným
zvýšením na 500 000 EUR. Komisia pripraví druhý návrh, ktorý
bude opäť predmetom diskusie s členskými štátmi na zasadnutí poradného výboru a bude opäť k dispozícii pre verejné konzultácie.
Očakáva sa, že nové nariadenie bude prijaté koncom roka 2013.
Mgr. Monika Zatkalíková
výrobné družstevníctvo
21
infoservis
INFORMAČNÉ OKIENKO
RADY VSOČ a Z pri CPS
oCHrana maJeTKU a oSÔB –
neľahká úloha z hľadiska BoZp a po
Fyzické osoby alebo právnické osoby majúce majetok, pracovné prostriedky, objekty,
budú mať vždy starosť s ochranou. Legislatíva vyžaduje, aby sa majiteľ, prevádzkovateľ, nájomca staral zodpovedne o túto
časť povinnosti. Ochranu pred požiarmi,
vyžaduje Zákon o PO, aby bola zabezpečená ochrana i v mimopracovnom čase
poverenou osobou resp. technickým spôsobom. Všetko smeruje k tomu, aby mali
aj družstvá zabezpečenú ochranu majetku
SBS – kou. Samozrejme, že sú to náklady
naviac, hlavne v terajšej dobe.
V podstate sa jedná o službu osoby, ktorý je
schopný kontrolou, za pomoci kamerových
systémov sledovať dianie v objekte a v okoli, aby sa nedostali nepovolené osoby do
objektu a neodcudzili majetok, alebo ho
úmyselne nepoškodili. Musí viesť predpísanú evidenciu a byť aj komunikatívny,
predvídavý, vedieť obsluhovať technické
zariadenia.
SBS – kári, pretože pracujú aj v nočných smenách musia mať lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Vyžaduje sa i hodnovernosť a zodpovednosť.
Je veľa príkladov, že tomu tak nie je. Sú
osoby nespôsobilé na takúto prácu, napríklad sú to staršie osoby so zlým zdravotným
stavom, vykonávajú stráženie nevhodne
oblečení, nevhodne obutí, atď. Výkon služby SBS – ky však môže kontrolovať majiteľ
SBS, prevádzkovateľ, ale aj štátna Polícia
a Inšpektorát práce. Inšpektorát práce vyžaduje, aby sa aj na strážnu službu vypracovali tzv. ,,hodnotenie rizík“, s ktorým musia byť poverené osoby oboznámené.
Úroveň starostlivosti o ochranu majetku a osôb,
posudzujú aj poisťovne, hlavne pri vzniku poistnej udalosti. Preto je dôležité neustále tieto
osoby riadne školiť ,,teoreticky i prakticky“,
aby vedeli reagovať v mimoriadnych situáciách. Zasiahnuť tak, aby bolo škôd čo najmenej
(napríklad pri vzniku požiaru). Svoje miesto
v službe má aj pracovný strážny pes s bezpečnostno – prevádzkovým predpisom.
Veľa sa popísalo o rôznych spôsoboch ochrany majetku, ale vždy rozhoduje ľudský činiteľ.
niKoTÍn ZaBÍJa nielen fajčiarov.
Platí Zákon o ochrane nefajčiarov č. 465/2005
Zz. Aj vo Vašom družstve by ste mali mať vypracované zásady pre ochranu nefajčiarov. Ale,
skutočne sa dodržujú?
ponUKa reKreÁCie
v BYTe CpS v noveJ LeSneJ
Byt sa nachádza v tichej dedinke Nová Lesná. Má 2 izby
+ kuchyňu spojenú s priestrannou obývačkou s balkónom,
pivničné priestory na uloženie lyží, sánok, bicyklov atď.
Počet ľudí: maximálne 6.
Byt je kompletne zariadený.
CENA: 30,- EUR bez DPH/byt/noc.
Byt je možné využívať celoročne.
22
výrobné družstevníctvo
Fajčiari tvrdia, že fajčenie im poskytuje pôžitok, že zmierňuje efektívne rozrušenie po
ťažkých psychických stresoch, alebo po ťažkej
fyzickej námahe, že zaháňa hlad a tlmí smäd.
Oproti ,,pozitívam” existuje viacero objektívnych zistení dôsledkov, ktoré z fajčenia vyplývajú. Dôsledky sa vzťahujú na oblasť zdravotnú, finančnú, spoločenskú i psychologickú.
Fajčiari spôsobujú z nedbanlivosti veľa požiarov, následkom ktorých aj sami zomierajú. Vo
svete fajči cca 1,1 miliardy ľudí a na choroby
súvisiace s fajčením umiera každých 10 sekúnd
1 človek. Nikotín a ďalších viac ako 4 000
škodlivých chemických látok v tabakovom
dyme môže poškodiť rôzne časti ľudského tela.
Nefajčiari musia bezmocne tolerovať fajčenie
ľudí okolo seba. Dymom napáchnu vlasy,
pokožka, šaty. Hovoríme o pasívnom fajčení, ktoré je rovnako nebezpečné ako aktívne.
Mnohí fajčiari by aj prestali s týmto zlozvykom, no máloktorému sa to podarí.
Najdôležitejším a najsilnejším faktorom pri
každom odvykaní je vlastná pevná vôľa. V SR
existuje 34 poradní na odvykanie od fajčenia pri Úrade verejného zdravotníctva. Aj tu
platí, že prevencia je najdôležitejšia hlavne
u školskej mládeži.
relax
Vnútrozemská
vodná cesta
BAŤOV KANÁL
Baťov kanál je turistická vodná cesta vhodná na pekné strávenie zaujímavej dovolenky alebo víkendu. Nadchne malých i veľkých, pretože
plavba po ňom evokuje pocit prázdnin a priznajme si, kto by sa aspoň
na chvíľku nechcel stať lodným kapitánom. Ponúka možnosti pre realizáciu vodnej turistiky, cykloturistiky a aktívneho oddychu.
konať výškový rozdiel 18,6 m medzi Skalicou a Otrokovicami. Plavebná
hĺbka kanálu je v priemere 1,5 m a šírka plavebného kanálu je 12 metrov.
Na vodnej ceste je postavených 50 mostov, ktoré sú unikátnou technickou
pamiatkou a 9 pevných zjazdov do vody s rôznymi parametrami.
Čriepky z histórie: Vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla
v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila lignitovú baňu v Ratiškoviciach a plavebnú
cestu využila na prepravu paliva. Na tieto účely sa využívala až do roku
1960. V 90. rokoch sa opäť obnovil jej význam a začala sa využívať na
turistické účely. V roku 1996 vznikla Agentúra pre rozvoj turistiky na
Baťovom kanály, ktorej aktivity smerovali k sprístupneniu tejto prírodnej a technickej pamiatky. V roku 2002 vznikla spoločnosť Baťov
kanál, ktorá sa podieľa na organizácií prevádzky a infocentra.
Prevádzka na Baťovom kanále začína obyčajne v apríli a oficiálne „Odomykanie plavebnej sezóny“ býva vždy 1. mája. K „zimnému spánku“ sa
vodná cesta ukladá „Zamykaním plavebnej sezóny“ vždy 28. októbra.
Baťov kanál dnes: Táto unikátna vodná cesta dostala oficiálne meno
Baťov kanál 1. mája 2002 za účasti Tomáša Baťu ml. a obnovil sa tak
ľudový názov „Baťák“. Plavebná trasa Baťovho kanála začína slovenským
prístavom v Skalici a končí v ČR prístavom v Otrokoviciach. Rozmanitosť Baťovho kanála potvrdzuje jeho cezhraničná poloha, ktorá spája
dva slovensko-moravské kraje plné bohatej histórie, kultúry a folklóru.
V súčasnosti má Baťov kanál 60 km, začína na Slovensku prístavom v Skalici. Na celom toku je niekoľko prístavov a prístavísk, ktoré slúžia ako
zázemie pre turistov a zároveň ponúkajú turistické služby. Baťov kanál
vedie čiastočne po umelo vybudovaných kanálových častiach a čiastočne
po rieke Morave. Na kanáli je 13 plavebných komôr, ktoré pomáhajú pre-
Baťov kanál je v súčasnosti využívaný len ako turistická vodná cesta.
Loď si môžete vypožičať v niektorej z 8 požičovní, ktoré sú na tejto
vodnej ceste. Veľmi obľúbené sú aj pravidelné plavby na veľkých výletných lodiach. Na svojej plavbe uvidíte lúky a každoročne zaplavované
lužné lesy s jaseňmi, dubmi a jelšami a ak budete mať šťastie, bociany
či volavky. Žijú tu ondatry i bobry, dobre sa tu rybárči. A ak vám bude
priať počasie, určite neodoláte a urobíte si prestávku na niektorej z belostných piesočných pláží, aby ste sa okúpali.
Miesta, kde sa oplatí vystúpiť z loďky: Plže v Petrove, Tvarožná Lhota, Lučina, Mikulčice, kráľovské mesto Skalica, salaš Travičná, Staré Mesto, skanzen Strážnica, hvezdáreň a zámocký park Veselý nad
Moravou, zámok Uherský ostroh, múzeum keramiky Tupesy, zámok
a hrad Buchlovice, pútnické miesto Velehrad, Archeoskanzen Modrá,
žrebčín Napajedlá, technická pamiatka Výklopník.
prajeme vám veľa zážitkov a šťastnú plavbu!
výrobné družstevníctvo
23
TECHNOPLAST v.d. Topoľčany ako dlhoročný výrobca ohrievačov
vody, malej záhradkárskej mechanizácie a výrobkov koženej galantérie
bol z dôvodu poklesu odbytu svojich výrobkov, ktorého príčinou je stagnácia resp. pokles stavebnej výroby, silná konkurencia v dovoze výrobkov hlavne z východných trhov a klesajúca kúpna sila na domácom trhu,
prispôsobiť sa tejto situácii a prijať adekvátne opatrenia. Portfólio svojich
výrobkov sme rozšírili o výrobky, ktoré nájdu uplatnenie vo sfére služieb.
Vyrábame: vozíky pre práčovne, ploty na zákazku. Ďalšiu časť výrobkov uplatňujeme v dodávke technologických prvkov, manipulačných
prostriedkov a prípravkov na montáž v oblasti automobilového a sklár-
skeho priemyslu. Vo výrobe ohrievačov vody sme rozšírili typovú radu
o výrobu neštandardných ohrievačov na základe požiadaviek zákazníkov. V prevádzke kožená galantéria sme upustili od výroby tradičných
výrobkov a orientujeme sa na „priemyselnú galantériu“, v rámci ktorej
vyrábame rôzne manipulačné a prepravné pomôcky, separátory, organizéry, izolačné matrace a pod.
Odbyt: 038/532 08 66, 0905/530 947
Výroba: 0907/738 776
Fax: 038/532 38 02
E-mail: [email protected],
[email protected]
poZvÁnKa
COOPEXPO 2013
SrdeČne vŠeTKýCH poZývame na JUBiLeJný 20. roČnÍK drUŽSTevneJ
KonTraKTaČno-predaJneJ výSTavY CoopeXpo, KTorÁ Sa USKUToČnÍ v dŇoCH
22. 8. 2013 – 25. 8. 2013
na výSTaviSKU agroKompLeX niTra v paviLÓne m3
Download

27. Valné zhromaždenie - coop produkt slovensko