Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2011/2012
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Názov školy Špeciálna základná škola v Žiari nad Hronom
Adresa školy Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón
045/6732759
Fax
045/6722829
E-mail
[email protected]
www stránka www.spzkszh.edu.sk
Zriaďovateľ Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Riaditeľ Mgr. Anna Vargová
ZRŠ
Ing. Mária Tokarčíková
Telefón
e-mail
045/6732759 [email protected]
045/6732759 [email protected]
Rada školy
Titl., priezvisko, meno
predseda
Mgr. Judita Susányiová
pedagogickí zamestnanci Mgr. Zátopeková Margaréta
nepedagogickí zamestnanci Mizerová Emília
zástupcovia rodičov
Mária Šarkӧziová
Ivana Kaločajová
Marcela Kaločajová
Jarmila Tóthová
zástupca zriaďovateľa
Ing. Mária Hupianová
Viera Sámelová
Ing. Alena Šebjanová
Mgr. Škarba Vladimír
Kontakt
045/6732759
045/6732759
045/6732759
048/4710127
048/4710136
048/4710143
048/4710122
Počas školského roka za zástupcov zriaďovateľa za p. Ľudovíta Boháta a Mgr. Evu
Gašparovú boli delegovaní Ing. Mária Hupianová a p. Viera Sámelová.
Rada školy ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán počas celého školského
roku presadzoval záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických
zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov školy v oblasti výchovy a
vzdelávania. Rada školy sa na svojich zasadnutiach vyjadrovala ku všetkým
závažným skutočnostiam, ktoré sa týkali práce a chodu školy. K hodnoteniam a
analýzam o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení edukačného
procesu boli prizývaní: výchovná poradkyňa školy, vedúca vychovávateľka a vedenie
školy.
Poradné orgány školy
Názov MZ a PK
MZ učiteľov pre I.
stupeň
Vedúci
Zastúpenie predmetov
PaedDr. Čierna Ingrid
všetky predmety
PK pre II. stupeň
Mgr. Zátopeková
Margaréta
M, F, CH, PV
PK pre II. stupeň
Mgr. Susányiová Judita
JS a spoločensko-vedné
predmety
PK a MZ počas celého školského roka 2011/12 pracovali podľa plánu práce a plnili
stanovené ciele a úlohy.
Práca členov MZ a PK bola zameraná na:
- aktivity v rámci školy
- aktivity realizované v rámci triedy
- aktivity realizované v kooperácii s inými triedami
- aktivity v rámci spolupráce so spoločenskými organizáciami
- metodické a didaktické individuálne vzdelávanie
- metodické a didaktické vzdelávanie na zasadnutiach MZ a PK
- práca na projekte Modernizácia vzdelávania
- realizácia projektu Nové formy vzdelávania a trávenia voľného času pre žiakov
z MRK
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 108
Počet tried: 13
Ročník:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bvariant Spolu
počet tried 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1
13
počet žiakov 6 7 14 8 16 10 10 17 10 10
108
z toho v ŠKD 6 8 14 9
37
§ 2. ods. 1 c
Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011: Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2011: 6 (1 dievča, 5 chlapcov)
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2012
8.roč. 9.roč. B-Var. Spolu
Počet žiakov 4
10
3
17
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
OU Spolu
prihlásení
11 11
prijatí
11 11
% úspešnosti 100 100
Prospech žiakov
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1. ročník 6
6
0
0
2. ročník 7
7
0
0
3. ročník 14
14
0
0
4. ročník 8
8
0
0
5. ročník 16
16
0
0
6. ročník 10
9
0
1
7. ročník 10
10
0
0
8. ročník 17
17
0
0
9. ročník 10
10
0
0
Bvariant 10
9
1
0
Dochádzka žiakov
Zamešk. Zamešk.
Trieda Počet
hod.
na žiaka
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
5.
ročník
6.
ročník
7.
ročník
8.
ročník
9.
ročník
B
variant
Ospra
vedl
nené
Ospr.
na žiaka
Neospra
Neospr.
vedl
na žiaka
nené
6
460
76,66
460
76,66
0
0
7
570
81,42
519
74,14
51
7,28
14
1782
127,85
1700
121,42
82
5,85
8
1535
191,87
1405
175,62
130
16,25
16
3148
196,75
2704
169,00
444
27,75
10
2208
220,8
2180
218,0
28
2,8
10
2813
281,3
2286
228,6
527
52,7
17
3124
183,76
2946
173,29
178
10,47
10
4474
447,4
4474
447,4
0
0
10
1821
182,1
1574
157,4
247
24,7
Nepovinné predmety
Predmet Ročník Počet hodín týždenne
ILS
4.
1
§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Počet
pedag.
prac.
Pracovný
pomer
TPP
DPP
Znížený
úväzok
Na dohodu
Počet
nepedag.
prac.
Počet úväzkov
pedag. prac.
Počet úväzkov
nepedag. prac.
17
5
7
2
17
5
7
2
0
3
0
3
0
1
0
1
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
Počet
Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu
učiteľov
0
15
15
vychovávateľov 0
5
5
asistentov učiteľa 0
2
2
spolu
0
22
22
§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška
9
2.kvalifikačná skúška
1
štúdium školského manažmentu 1
3
špecializačné inovačné štúdium 16
16
špecializačné
1
2
postgraduálne
0
doplňujúce pedagogické
0
vysokoškolské pedagogické
17
1
vysokoškolské nepedagogické 0
doktorantské
1
Pedagógovia školy mali možnosť využívať v edukačnej práci alternatívny program
„Krok za krokom“, vedomosti a skúsenosti s IKT, ITV a s metodikou Sfumatosplývavé čítanie.
Do činnosti školy sme zapojili aj 2 asistentov učiteľa, ktorí boli nápomocní vo
výchovno-vzdelávacom procese najmä pri odstránení zdravotných a sociálnych
bariér.
VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠZŠ V ŽIARI NAD HRONOM 2011/2012
Inovačné vzdelávanie
Meno a priezvisko
Vzdelávanie
Vlasta Bahnová
Práca s interaktívnou tabuľou
Mgr. art. Lenka Bartková
Práca s interaktívnou tabuľou
PaedDr. Ingrid Čierna
Práca s interaktívnou tabuľou
Mgr. Dáša Janeková
Práca s interaktívnou tabuľou
Beata Jančoková
Práca s interaktívnou tabuľou
Mgr. Jozefa Jonášová
Práca s interaktívnou tabuľou
Mgr. Jana Kúštiková
Práca s interaktívnou tabuľou
Jana Kováčiková
Práca s interaktívnou tabuľou
Mgr. Michal Marcinek
Práca s interaktívnou tabuľou
Mgr. Lenka Neshodová
Práca s interaktívnou tabuľou
Mgr. Mária Pudišová
Práca s interaktívnou tabuľou
Viera Revajová
Práca s interaktívnou tabuľou
Mgr. Judita Susányiová
Práca s interaktívnou tabuľou
Ing. Mária Tokarčíková
Práca s interaktívnou tabuľou
Mgr. Mária Veselá
Práca s interaktívnou tabuľou
Mgr. Margaréta Zátopeková
Práca s interaktívnou tabuľou
Špecializačné vzdelávanie
Mgr. Rúth Budiášová
Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov
s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ
PaedDr. Ingrid Čierna
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Ing. Mária Tokarčíková
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Funkčné vzdelávanie
Ing. Mária Tokarčíková
Riadenie školy a školského zariadenia
Vlasta Bahnová
Riadenie školy a školského zariadenia
Funkčné inovačné vzdelávanie
Mgr. Anna Vargová
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia
Rozširujúce vzdelávanie
Mgr. Ladislav Varga
II. ročník rozširujúce štúdium PMP, UK Bratislava, Magisterský stupeň
štúdia pedagogiky, UKF Nitra
Kristína Majerská
Bakalársky stupeň štúdia pedagogiky, Katolícka univerzita v
Ružomberku
Mgr. Miroslava Zábavíková
II. ročník rozširujúce štúdium PMP, UK Bratislava
Adaptačné vzdelávanie
Mgr. Eva Vincentová
Úspešne ukončila 21.6.2012
Vzdelávanie pre potreby školy
Andrea Tomášiková
Aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, údajov o faktúrach
a objednávkach v praxi, Centrálny register zmlúv s účin. od 1.1.2012
Zuzana Hecklová
Možnosti využitia strukovín v školskom stravovaní
Vzdelávanie podľa § 55) zákona č. 317/2009 Zz.
Tréning zameraný na predchádzanie a zvládnutie agresivity, na sebapoznanie
a riešenie konfliktov
Dátum: 8.9.2011
Počet zúčastnených zamestnancov : 22
Lektor Mgr. Eva Lacková – klinický psychológ
§ 2. ods. 1 i
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Každoročne sa naša škola zapája do športových aktivít v meste aj mimo mesta. Inak
tomu nebolo ani v školskom roku 2011/2012. Žiaci našej školy sa zúčastnili
niekoľkých športových podujatí. Pre športovcov ich pripravili, CVČ v Žiari nad
Hronom, CVČ v Žiari nad Hronom v spolupráci s MÚ, CVČ Cvrček Kremnica, ale aj
naše pani učiteľky. Na športových podujatiach si naši športovci porovnali svoje sily,
obratnosť, vytrvalosť a rýchlosť so svojimi spolužiakmi zo ZŠ, ktorým boli
rovnocennými súpermi. Športové podujatia, ktorých sa zúčastňujeme umožňujú MP
deťom prístup k športu, vytvoriť podmienky na rozvíjanie ich zručností. Športové
podujatia zapájajú našich žiakov do života spoločnosti, prispievajú k integrácii MPŽ
do rovesníckych skupín intaktných detí, potláčajú rozdiely medzi zdravými deťmi
a MPŽ, pomáhajú odstraňovať predsudky zdravých detí o MP deťoch vďaka ich
športovým výsledkom. Žiaci našej školy na všetkých športových podujatiach,
súťažiach a turnajoch, ktorých sme sa zúčastnili, vzorne reprezentovali našu školu
slušným správaním a podávali na nich veľmi dobré, zodpovedné výkony.
Názov súťaže –
Názov turnaja
Počet
žiakov
Umiestnenie
Organizátor
Dátum
Stolnotenisový turnaj
ŠZŠ
14
1. – 3. miesto
ŠZŠ v ZH
21.12.2011
Športový viacboj
15
bez umiestnenia
CVČ Žiar nad
Hronom a MÚ
25.11.2011
Vianočné plávanie
3
1.-3. miesto
CVČ Žiar nad
Hronom a MÚ
16.12.2012
Orion Florball Cup
2011/12
8
bez umiestnenia
CVČ Žiar nad
Hronom
18.01.2012
Okresné kolo vo futbale
ml.žiakov
10
bez umiestnenia
CVČ Cvrček
Kremnica
22.03.2012
Umiestnenie
Organizátor
Dátum
1. miesto v I.
kategórii 1. – 4.
ročník ŠZŠ
Banskobystrický
samosprávny kraj
30.11. Krajské
kolo
2011
Polícia známa
- neznáma
16
Okr.kolo
Počet prác
Názov súťaže
POS v Žiari nad Hronom
Patrik Kaločaj
1. miesto v II.
kategórii 5. – 9.
ročník ŠZŠ
Erika Šarköziová
Čestné uznanie:
Nikola Kaločajová
Cena poroty:
Dominika
Šándorová
Národ.kolo
PREHĽAD VÝSLEDKOV VÝTVARNÝCH SÚŤAŽÍ:
CHCEME ŽIŤ
BEZ DROG
10
1. miesto
v kategórii 5. –
9. ročník ŠZŠ
Banskobystrický
samosprávny kraj
05.04. Krajské
kolo
2012
POS v Žiari nad Hronom
Prečo som na
svete
rád/rada
Lenka Šarköziová
Čestné uznanie
Zdenka Oláhová
CO očami detí
4
1. miesto
v kategórii 5. –
9. ŠZŠ
Obvodný úrad Žiar nad
Hronom
Krajské
kolo
Lenka Šarköziová
Cesty za
poznaním
minulosti
9
Slovenský zväz
protifašistických
bojovníkov a Múzeum
SNP Banská Bystrica
30.04. Krajské
kolo
2012
Môj sen
3
ŠZŠ Mórica Beňovského
Vrbové
04.05.
Nár.
kolo
2012
Gorazdovo
výtvarné
Námestovo
2
Čestné uznanie
Dom kultúry v
Námestove
10.05
Lenka Šarköziová
Nár.
kolo
2012
Aktivity a prezentácia na verejnosti
V šk. roku 2011/2012 sa žiaci našej školy aktívne zúčastňovali kultúrnospoločenských
aktivít, ktoré organizovala škola, rôzne spoločenské, štátne a kultúrne organizácie
a mesto Žiar nad Hronom. Škola v rámci integrácie svojich žiakov otvorene
spolupracovala s organizáciami a inštitúciami v našom meste:
Mesto Žiar nad Hronom, Pohronské osvetové stredisko, Dom kultúry, Základná
umelecká škola, Mestské kultúrne centrum, Centrum voľného času, Mestská
polícia,
Úrad
práce,
sociálnych
psychologického poradenstva
vecí
a rodiny,
Centrum
pedagogicko-
a prevencie, KŠÚ, MÚ, Zdravotná služba,
Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EU, Obchodní zástupcovia PSS, ŠZŠ
blízkeho regiónu, Konto Orange, Nadácia škola dokorán.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
AKTIVITY V RÁMCI SPOLUPRÁCE SO SPOLOČENSKÝMI ORGANIZÁCIAMI:
P.č.
Aktivity
Organizácia
Žiaci
Termín
Zodpovednosť a
zúčastnení
1.
Canisterapia
blok terapie
ŠZŠ ZH
1., 2., 3.B
11.10. 2011
Miroslav Suja
2.
Canisterapia
blok terapie
ŠZŠ ZH
7. ročník
25.10.2011
Miroslav Suja
3.
O hlúpom
Janovi
Divadelné
predstavenie
ŠZŠ ZH
žiaci I. a II. stupňa
19.10. 2010
Vedenie školy
Divadelné
predstavenie
ŠZŠ ZH
žiaci I. a II. stupňa
21. 11. 2011
Vedenie školy
Portál- Komorné
divadlo bez opony
Prešov
4.
Jack a fazuľka
Portál- Komorné
divadlo bez opony
Prešov
5.
Adventný
kalendár
Tvorivá dielňa
CVČ ZH
6. ročník
21. 11. 2011
Mgr. Mária Veselá
6.
Život na farme
Podporná
aktivita
krúžkovej
činnosť
ŠZŠ ZH
krúžky Bystrohlav,
Malý konštruktér
23.11. 2011
Jana Kovačiková,
Beata Jančoková
7.
Aj my sme
umelci
Výstava prác
žiakov
z krúžkovej
činnosti
Výtvarný,
Smejko
POS ZH
žiaci I. a II. stupňa
23.11.2011
Mgr.art.Lenka
Bartková, Mgr. Jana
Kúštiková
8.
Z rozprávky do
rozprávky
Podporná
aktivita
krúžkovej
činnosť
ŠZŠ ZH
krúžky Polepetko,
Smejko
23.11.2011
Vlasta Bahnová,
Kristína Majerská
9.
Tanečný
maratón
Podporná
aktivita
krúžkovej
činnosť
ŠZŠ ZH
žiaci I. a II. stupňa
28.11.2011
Mgr. Mária Pudišová,
Mgr. Ľubomíra Burská
10.
Chytráčik sa
snaží
Podporná
aktivita
krúžkovej
ŠZŠ ZH
krúžok Chytráčik
28.11.2011
Mgr. Margaréta
Zátopeková
činnosť
11.
Šikuľkovia sa
hrajú
Podporná
aktivita
krúžkovej
činnosť
ŠZŠ ZH
krúžok Šikuľko
30.11.2011
Mgr. Anna Vargová
12.
Pečieme
perníky
Podporná
aktivita
krúžkovej
činnosť
ŠZŠ ZH
krúžok Kuchársky
30.11.2011
J. Jonášová
13.
Pohľadnica k
VIANOCIAM
Podporná
aktivita
krúžkovej
činnosť
ŠZŠ ZH
krúžok Počítačový
30.11.2011
Mgr. Marcinek M.
14.
Deň
otvorených
dverí OUI
Kremnica
Spoločenské
podujatie
OUI
Kremnica
Žiaci 7., 8., 9. roč.
15.
Canisterapia
blok terapie
ŠZŠ ZH
B. var., 2., 3.B, 6.
06.12. 2011
Miroslav Suja
16.
Princezná so
zlatou
hviezdou
Divadelné
predstavenia
ŠZŠ ZH
žiaci I. a II. stupňa
07.12. 2011
Vedenie školy
Kultúrne
podujatie
POS ZH
diváci- žiaci I. a II.
stupňa
16.12. 2011
Vedúci krúžkov: Mgr.
Mária Pudišová, Mgr.
, Mgr. J. Susányiová
02.12. 2011
Mgr. M. Veselá, Mgr.
Susányiová J.
Divadlo
Clipperton,
Banská Bystrica
17.
Rómske
Vianoce
vystupovalikrúžky:
Polepetko,
Tanenečný,
Rómske tance,
žiaci 1. roč., žiaci
5.A
18.
Princezná so
zlatou
hviezdou
Divadlo
Clipperton,
Banská Bystrica
19.
Pyšná
princezná
ŠZŠ ZH
žiaci I. a II. stupňa
07.12. 2011
Vedenie školy
ŠZŠ ZH
žiaci I. a II. stupňa
31.01. 2012
Vedenie školy
Divadelné
predstavenia
Divadelné
predstavenia
Komorné divadlo
Bez opony, Prešov
20.
ŠZŠ ZH
Fajčenie,
žiaci II. stupňa
08.2. 2012
beseda
Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva
Beseda
21.
V komore je
myš, divadlo,
Divadlo „Na
traky“, Prievidza
22.
ŠZŠ ZH
žiaci I. a II. stupňa
21.02. 2012
Vedenie školy
ŠZŠ ZH
žiaci II. stupňa
15.2. 2012
Vedenie školy,
Divadelné
predstavenia
Alkoholizmus,
beseda
Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva
Beseda
23.
Deň
otvorených
dverí
24.
Sexuálna
výchova,
beseda
25.
Čarovné
slovíčka, školské
Prezentácia
školy, podporná
aktivita k
Projektu MRK
ŠZŠ ZH
žiaci I. a II. stupňa
29. 02. 2012
Mgr. Daša Janeková
ŠZŠ ZH
žiaci II. stupňa
29. 02. 2012
Vedenie školy,
Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva
Beseda
Recitačná súťaž
ŠZŠ ZH
žiaci I. a II. stupňa
01. 03. 2012
Čistota tela,
Beseda
ŠZŠ ZH
žiaci I. stupňa
27. 03. 2012
beseda o hygiene
27.
28.
PaedDr. Ingrid Čierna
Mgr. Mária Veselá,
Mgr. Margaréta
Zátopeková
kolo súťaže
v prednese poézie
a prózy
26.
Vedenie školy,
Vedenie školy
Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva
Krajská súťaž
v prednese
poézie a prózy
žiakov ŠZŠ.
Recitačná súťaž
Husľový kľúčik,
celoškolské kolo v
speve
Spevácka súťaž
Brezno
ŠZŠ ZH
Vladimíra
Šarkoziová 2r.,
Martina
Šarkoziová 2.r,
Kevin Goral 3.B,
Andrea Gábrišová
6.r.
01. 03. 2012
žiaci I. a II. stupňa
19.04. 2012
PaedDr. I. Čierna
Mgr. art. L. Bartková
Vedenie školy
Habakuky
Exkurzia
Donovalyy
žiaci I. a II. stupňa
20.04. 2012
Mgr.art. L.Bartková,
Mgr. M. Zábavíková
cez Konto Orange,
projekt
Rozprávkové
mestečko
29.
Lesná
pedagogika
Netradičné,
zážitkové
učenie
Park Š.
Moysesa ZH
žiaci I. a II. stupňa
25.4. 2012
Vedenie školy
Nitra a okolie,
Exkurzia
Nitra a
okolie
žiaci I. a II. stupňa
27.4. 2012
Vedenie školy
Spevácka súťaž
ŠZŠ ZH
Tomáš Kašiar 9.r.,
Viera Šarkozioivá
9.r., Sergej
Šarkozi,
03.05. 2012
Vedenie školy,
najstaršie dejiny
Slovanov v Nitre
30.
Husľový kľúčik,
Krajské kolo
v speve žiakov ŠZŠ
PaedDr. I. Čierna
Mgr. D. Janeková
Mgr. art. L. Bartková
31.
Snehulienka
a 7 trpaslíkov
ŠZŠ ZH
žiaci I. a II. stupňa
09.05. 2012
Vedenie školy
Spišská
Nová Ves
Andrea Gábrišová
7. roč.
9. 5. 2012
Mgr. art. L. Bartková
Divadelné
predstavenia
Komorné divadlo
Bez opony, Prešov
Celoslovenská
súťaž
v prednese
poézie a prózy
žiakov ŠZŠ.
Recitačná súťaž
33.
Škola v prírode
Netradičné
učenie
Krahule
žiaci I. a II. stupňa
14.5- 18.5.
2012
Vedenie školy, Mgr. J.
Susányiová
34.
Škola v prírode
Netradičné
učenie
Krahule
žiaci I. a II. stupňa
21.5- 25.5.
2012
Vedenie školy, Mgr. J.
Susányiová
35.
Beseda o
hygiene
Beseda
ŠZŠ ZH
žiaci II. stupňa
29. 05. 2012
Vedenie školy
Canisterapia
blok terapie
32.
36.
PaedDr. I. Čierna
Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva
Vláčik
Kuriatko
Divadlo Na traky,
Prievidza
Divadelné
predstavenia
ŠZŠ ZH
1., 2.,
29.05. 2012
Miroslav Suja
POS ZH
žiaci I. a II. stupňa
05.06. 2012
Vedenie školy, Mgr.
J. Susányiová
37.
Banská
Štiavnicabanské mestá
Exkurzia
Banská
Štiavnica
žiaci I. a II. stupňa
08.06. 2012
Vedenie školy, Mgr.
J. Susányiová
38.
Škola v prírode
Netradičné
učenie
Krahule
žiaci I. a II. stupňa
11.6- 15.6.
2012
Vedenie školy, Mgr. J.
Susányiová
39.
Žabia
princezná
Krahule
žiaci I. a II. stupňa
12.06. 2012
Vedenie školy, Mgr.
J. Susányiová
Divadlo Portál
Prešov, Komorné
divadlo
Divadelné
predstavenie
40.
Škola v prírode
Netradičné
učenie
Krahule
žiaci I. a II. stupňa
18.6- 22.6.
2012
Vedenie školy, Mgr. J.
Susányiová
41.
Banská
Bystrica, Srdce
Exkurzia
Banská
Bystrica
žiaci I. a II. stupňa
25.6. 2012
Vedenie školy, Mgr.
J. Susányiová
Exkurzia
Martin
žiaci I. a II. stupňa
27.6. 2012
Vedenie školy, Mgr.
J. Susányiová
Slovenska
42.
Martin, matičné
obdobie
SPOLOČNÉ AKTIVITY REALIZOVANÉ MZ UČITEĽOV 1.-4. A B. VARIANTU:
P. č.
Aktivity
Termín
Zodpovednosť
1.
Blokové vyučovanie: výtvarné
a pracovné činnosti
September 2011
Mgr. Jana Kúštiková
2.
Vitaj Mikuláš
December 2011
Mgr. Mária Pudišová,
triedne učiteľky,
asistenti učiteľa
3.
Vianočný program pod jedličkou
December 2011
Triedne učiteľky
4.
Vianočné besiedky v triedach
December 2011
Triedne učiteľky
5
Deň otvorených dverí
Február 2012
Mgr. D. Janeková
IKT
Využívanie IKT na našej škole sa realizuje viacerými spôsobmi:
Počítače využívame na vyučovaní informatických predmetov – 5. ročník - Mgr.
Art Bartková, Mgr. Susányiová, 6. a 7. ročník informatická výchova, vyučujúca
Mgr. Veselá. Na týchto hodinách sa žiaci učili pracovať s počítačom a internetom
podľa ŠkVP – 1hod týždenne.
V rámci krúžkovej činnosti – v utorok - Počítačový krúžok, pod vedením p.uč.
Marcineka, zameraný na rozšírenie zručností pri práci s počítačom a vo štvrtok
krúžok Chytráčik, pod vedením p. uč. Čiernej, ktorý sa zameriava na rozvoj
tvorivosti aj pomocou práce na PC.
S počítačmi pracovali aj žiaci pod vedením p. vychovávateliek v rámci školského
klubu detí – vyhradený deň – streda.
V ročníkoch 5. až 9.– má učiteľ trvale pridelený jeden notebook, ktorý slúži na
inovovanie osvojovaného učiva formou diferencovanej práce po skupinách žiakov
alebo na frontálnu prezentáciu inovovaných materiálov, výukového softvéru,
vypĺňanie pracovných listov, krátku motiváciu či spoločné vyhľadávanie na webe,
podľa cieľa a štruktúry vyučovacej hodiny. Do triedy je možné si zobrať, po
dohode, akýkoľvek počet notebookov alebo inej techniky – práca spojená
s využívaním vlastných učebných zdrojov, zakúpených učebných zdrojov, zdrojov
z internetu, vlastnej výukovej databázy vytvorenej v rámci projektu Efektívne
cesty inovácii v edukácii žiakov šzš.
Práca s interaktívnou tabuľou. Interaktívny spôsob výuky je veľmi prínosný a pre
žiakov prináša vzbudenie záujmu o prezentované učivo, zvyšuje efektivitu ich
učenia zmyslovou stimuláciou a najmä vťahuje žiakov priamo do výkladu, či
utvrdzovania učiva.
V súčasnosti pedagógovia používajú dve interaktívne tabuľe (jednu získanú od
Infoveku a druhú získanú z projektu MRK. Pri práci využívame interaktívny
výukovým softvér od firmy Terasoft a.s. a vlastné interaktívne prezentácie
vytvorené našimi pedagógmi v rámci projektu MRK.
Okrem práce na vyučovaní, sme IKT využívali aj na prípravu celoškolských
vzdelávacích aktivít, pri projektových vyučovaniach, pri prezentácii školy na
verejnosti. Neustále aktualizujeme našu webovú stránku, ktorá informuje
verejnosť o aktivitách a činnosti našej školy - www.spzkszh.edu.sk.
Na tejto webovej stránke sa nachádzajú vzdelávacie materiály, vytvorené našimi
pedagógmi, ktoré sú v rámci šírenia výsledkov ES projektov určené pre širokú
pedagogickú verejnosť.
Naša škola je zapojená do národných projektov:
MVP – Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách – Ing. Mária
Tokarčíková a PaedDr. Ingrid Čierna. / v tomto projekte sme získali
• 2 notebooky, 1 dataprojektor a 6 PC/ - prebieha
• TS Prírodopis 2 pre inter. tabule
• TS Prírodopis 1 pre inter. tabule
Veríme, že zručnosti našich žiakov i pedagógov sa používaním novej techniky budú
neustále zvyšovať a pomôžu všetkým stať sa aktívnymi členmi informačnej
spoločnosti a modernej školy.
§ 2. ods. 1 j
Projekty
PROJEKTY REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
1.
2011/2012
Osoby zodpovedné
za projekt
Operačný program VZDELÁVANIE: Premena tradičnej školy
na modernú
EFEKTÍVNE CESTY INOVÁCIÍ V EDUKÁCII ZDRAVOTNE
ZNEVÝHODNENÝCH ŽIAKOV V ŠPECIÁLNEJ
ZÁKLADNEJ ŠKOLE 90.845,12 €
Mgr. Anna Martinčeková, PaedDr. Ingrid Čierna
Ing. Mária Tokarčíková, Mgr. Mária Veselá
2.
2011/2012
Osoby zodpovedné
za projekt
Ing. Dana Svetlíková
Operačný program VZDELÁVANIE: Zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
NOVÉ FORMY VZDELÁVANIA A TRÁVENIA VOĽNÉHO
ĆASU PRE ŽIAKOV Z MRK 153.638,50 €
Mgr. Anna Vargová, Mgr. Judita Susányiová
Ing. Adriana Ondríková
1.1 Zvyšovanie vedomostí žiakov prostredníctvom interaktívnej tabule
1.2 Efektívne využívanie voľného času rozvojom krúžkovej činnosti
1.3 Cestovanie za poznaním
3.
2011/2012
Osoby zodpovedné
za projekt
4.
2011/2012
Osoba zodpovedná
za projekt
ÚSTAV INFORMÁCIÍ A PROGNÓZ ŠKOLSTVA: Modernizácia
vzdelávania na ZŠ
PaedDr. Ingrid Čierna
Ing. Mária Tokarčíková
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV: Vzdelávanie učiteľov ZŠ
v oblasti cudzích jazykov
Mgr. Rúth Budiašová
6.
2011/2012
Osoba zodpovedná
za projekt
NADÁCIA ORANGE :
Ako sa siedmaci dostali do rozprávkovej dediny.
Ing. Mária Tokarčíková
1150€
SPONZORSKÁ POMOC
Sponzorskou pomocou sa nám podarilo získať pre školu a žiakov dary:
Sponzor, firma
IN MEDIA Zvolen
COOP JEDNOTA Žarnovica
Dar
sladkosti pre každého žiaka školy
Sladkosti
§ 2. ods. 1 k
Výsledky inšpekčnej činnosti
Október 2011: Regionálny úrad verejného zdravotníctva – externý audit
Marec 2012: KŠÚ BB – Dodržiavanie všeobecno-záväzných právnych predpisov pri
prijímaní žiakov a vypracovanie školského vzdelávacieho programu.
Máj 2012: Ministerstvo financií SR – vládny audit A450, K2884 na projekt MRK
Kontrolami neboli zistené žiadne nedostatky.
§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky
V budove školy máme 10 učební: miestnosť pre IKT, dielňa na drevo, dielňa na kov,
kuchynka pre ŠPPD, účelová miestnosť pre TV, 3 učebne v elokovaných priestoroch v
Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.
Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami je na vysokej úrovni vďaka realizácii
projektov z ESF.
V tomto školskom roku sa na budove školy vymieňali okná. Budova školy súrne
potrebuje ďalšiu veľkú rekonštrukciu - zateplenie budovy, opravu strechy a
elektrickej inštalácie. Požiadavka s predbežným odhadom potreby finančných
prostriedkov na uvedenú rekonštrukciu bola odoslaná Krajským školským úradom v
Banskej Bystrici na Ministerstvo školstva SR v Bratislave.
§ 2. ods. 1 m
Finančné a hmotné zabezpečenie
Škola je dotovaná zo štátneho rozpočtu.
Hospodárime úsporne, v súlade s platnými rozpočtovými pravidlami.
Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2011 je uvedený v prílohe č. 1 Správa o hospodárení za rok 2011.
§ 2. ods. 1 n
Plnenie stanoveného cieľa
Škola, vo svojom snažení v edukácii mentálne postihnutých žiakov, sa usiluje formou
špeciálno-pedagogických aktivít a intervencií rešpektovať špeciálne výchovné a
vzdelávacie potreby všetkých postihnutých žiakov. Našim prioritnými cieľom je
poskytovať možnosť výberu a voľby takého spôsobu edukácie, ktorý rešpektuje
individuality a predpoklady každého žiaka a jeho rodičov. Snažili sme sa poskytovať
žiakom primerané množstvo kvalitných podnetov k ich vzdelanosti a vychovanosti.
Zameriavali sme sa na prípravu na praktický život a široké začleňovanie do
spoločnosti všetkých mentálne postihnutých žiakov našej školy a na prípravu na
ďalšie vzdelávanie.
Realizované úlohy školy:
2. Realizovanie netradičných foriem vyučovania v rámci triedneho spoločenstva
žiakov , tímového vyučovania, projektového i zážitkového vyučovania.
3. Zaraďovanie žiakov do výchovno-vzdelávacie procesu podľa variantu A, B, IVP v
premete či možnosť slovného hodnotenia, vychádzajúce z mentálnych schopností a
možností žiakov.
4. Využívanie IKT, rozvíjanie počítačovej gramotnosti žiakov na vyučovaní i mimo
vyučovania.
5. Do vyučovania zapájať asistentov učiteľa a tak zvýšiť individuálny prístup a
zmierniť hendikep žiakov.
6. Získavanie finančných darov prostredníctvom projektov a oslovovaním sponzorov.
7. Organizovanie školských aktivít podporujúcich dobré meno školy a prehlbujúcich
spoluprácu s inými organizáciami v rámci mesta či rodičmi a priateľmi školy.
8. Podporovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov školy.
9. Prezentovanie školy na verejnosti v regionálnych novinách „Naše mesto“ a ATVregionálne vysielanie
10. Spolupráca s MÚ, POS, ZUŠ, MsKC, CŠPP Nová Baňa, ZŠ, CVČ, UPSVaR,
mestskou políciou, políciou.
11. Prehlbovanie spolupráce vo vzťahoch učiteľ- vychovávateľ- rodič v rámci
netradičných rodičovských stretnutí.
Práca všetkých pedagógov v tomto školskom roku bola bohatá a pestrá. Svedčí o tom
množstvo aktivít , podujatí a programov, ktoré vyučujúce v jednotlivých ročníkoch
realizovali v priebehu edukačného procesu. Dôsledná metodická príprava, ochota a
obetavosť všetkých zamestnancov školy prispieva ku kvalitnému a pestrému životu
všetkých žiakov v našej škole.
Pedagógovia svojou aktívnou prácou často aj nad rámec učiteľských povinností
pristupovali k plneniu všetkých povinností zodpovedne a svedomito.
Silné stránky ŠZŠ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hodnotenie školy okolím školy: POS, MÚ, UPSVAR,
postavenie školy v rámci regiónu,
dopravná dostupnosť,
škola má viac ako 50% žiakov v hmotnej núdzi, všetci žiaci majú nárok na
učebné pomôcky a obedy za znížený poplatok,
škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň,
podporovanie nových foriem vzdelávania, záujem pedagogických
zamestnancov o ďalšie vzdelávanie,
podporovanie celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov,
vzdelávanie pomocou informačno-komunikačných technológií,
podporovanie integrácie žiakov do spoločnosti,
záujem pedagogických pracovníkov o aplikáciu nových metód do vyučovacieho
procesu, tematické vyučovanie, zážitkové vyučovanie, súťaže, exkurzie,
práca v učebni IKT podľa rozvrhu,
záujem žiakov o ŠKD- I. stupeň a činnosť v záujmových krúžkoch pre žiakov
II. stupňa,
úspešnosť v projektoch a ochota učiteľov pracovať nad rámec svojich
povinností, zapájanie školy do projektov ESF:
- Operačný program VZDELÁVANIE: Premena tradičnej školy na modernú
EFEKTÍVNE CESTY INOVÁCIÍ V EDUKÁCII ZDRAVOTNE
ZNEVÝHODNENÝCH ŽIAKOV V ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE 90.845,12
€
- Operačný program VZDELÁVANIE: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
NOVÉ FORMY VZDELÁVANIA A TRÁVENIA VOĽNÉHO ĆASU PRE ŽIAKOV
Z MRK 153.638,50 €
prezentácia činnosti školy – mestské noviny, učiteľské noviny, web stránka
školy, ATV.
Slabé stránky ŠZŠ:
•
•
•
•
•
•
zhoršenie sociálnej situácie žiakov,
zhoršenie hygieny žiakov - vyplýva zo zhoršenej sociálnej situácie,
zlý technický stav budovy školy, strecha, fasáda,
škola nemá telocvičňu a školský dvor,
škd nemá vlastné priestory,
nedostatok učební, elokované triedy.
§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku Počet detí
Bystrohlav
7
Chytráčik
7
Konštruktér
7
Kuchársky
7
Počítačový
8
Polepetko
8
Rómske tance
8
Smejko
7
Stolnotenisový
7
Šikulko
7
Športový
7
Tanečný
7
Tvorivé dielne
7
Výtvarný
8
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
V tomto školskom roku sme v ŠKD mali zapísaných 48 detí. V V. oddelení NsP
bol počet deti menlivý.
Cieľom ŠKD bolo pripraviť pre deti prostredie naplnené dôverou, láskou,
pochopením, úctou a pohodou.
Úlohou ŠKD bolo, aby boli naplnené detské sny a potreby cez rôzne zážitkové
aktivity a činnosti. Dôkaz ,že ciele a úlohy boli splnené bola ich pravidelná účasť
a radosť z pobytu v ŠKD.
Činnosti v ŠKD
Činnosti ŠKD boli pestré a striedali v denných intervaloch.
Estetická záujmová činnosť
V týchto činnostiach sme kládli dôraz , aby sa v deťoch rozvíjalo estetické vnímanie
sveta. Vo výtvarných aktivitách sme dávali priestor detskej tvorivosti a detskej
fantázii. V hudobných činnostiach sme sa snažili rozvíjať ich ľudový folklór
a tradície.V literárno-dramatických činnostiach malo zase každé dieťa možnosť sa
prejaviť alebo prezentovať.
Pracovná záujmová činnosť
V pracovných aktivitách sme využívali materiál od rôznych druhov papiera po
odpadový materiál, ako sú plasty aby deti mali možnosť šetriť a chrániť prírodu,
uplatniť svoje zručnosti a rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu. Ale hlavne aby mali
kladný vzťah k práci.
Športová záujmová činnosť
Pri týchto činnostiach sme kládli veľký dôraz na postihnutie detí a ich telesnú
kondíciu. Využívali sme detské súťaženia, aby sa utvrdil detský kolektív. Aktivity sme
uskutočňovali väčšinou v prírode, aby deti mali možnosť byť na čerstvom vzduchu
a dbali na ochranu prírody pri hrách.
Dopravná záujmová činnosť
Zo štatistik vyplýva, že veľa dopravných nehôd spôsobujú deti , alebo sú ich obeťou.
Preto sme sa snažili rôznymi aktivitami deti viesť k tomu ,aby poznali dopravné
značky a predchádzali nehodám.
Etická záujmová činnosť
V tejto záujmovej činnosti sme viedli deti k hygienickým a seba obslužným návykom.
Väčšina našich deti žije až v neľudských podmienkach, kde nemajú takmer žiadnu
možnosť hygieny a preto túto rolu preberá škola.
Ekologická záujmová činnosť
Široká škála pestrých činnosti priniesla deťom veľa zážitkov a skúsenosti z oblasti
ochrany prírody okolo nás.
Príprava na vyučovanie
Väčšina našich detí pochádza z veľmi nevyhovujúceho prostredia a doma nemajú
vôbec vytvorené podmienky na učenie. Z tohto dôvodu túto rolu preberá ŠKD. Deti
sa majú možnosť pripraviť na vyučovanie. Rôznymi didaktickými hrami si deti
upevňovali svoje vedomosti.
Spoločné aktivity
Počas roka sme absolvovali spoločné akcie medzi oddeleniami
September: Cestička belavá- v tejto aktivite sa cez hry nováčikovia/prváci zoznámili
so svojimi staršími spolužiakmi .
Október: S batohom cez hory. Pekným výletom do prírody deti mali možnosť si
zahrať rôzne záujmové hry v prírode.
November: Vitamínový deň. V tento deň si deti mali môžnosť vyskúšať rôzne
ovocie. Ktoré si potom namaľovali, vymodelovali, alebo zmajstrovali.
December: Tichá noc, svätá noc. Deti si s pani vychovávateľkami postavili
stromček, vyzdobili telocvičňu a nacvičili program pre svojich rodičov.
Január: Snehuliačik Panáčik. Bohatú nádielku snehu deti využili na stavanie
snehuliakov.
Február: Fánky. V tejto aktivite mali deti možnosť sa naučiť, ako sa vyrábajú a ako
chutia sladké koláčiky- fánky.
Marec: Poviem Ti rozprávku. P. vychovávateľky si pre deti pripravili rôzne rozprávky
a deti mali za úlohu podľa obrázkov uhádnuť o akú rozprávku ide a povedať jej dej.
Na záver sa deti rozdelili do 4. skupín , vybrali si jednu rozprávku, ktorú potom
nakreslili.
Apríl: Minitalent. V tejto aktivite sa mali možnosť deti prezentovať podľa toho či
chceli spievať, tancovať, alebo hrať divadielko.
Máj: Mamičkine srdiečko. Na túto činnosť sa všetky deti veľmi dlho pripravovali, aby
si pripravili pekný program pre svoje mamičky. Odmenou im bol láskavý úsmev ich
mamičiek.
Jún: Dúhové slniečko. V prírode sme si urobili rozlúčku so školským klubom.
V našom malom mini- zoo a v vo veľkom parku sa deťom veľmi páčilo.
Krúžky:
Dramatický krúžok- Polepetko: vedúca krúžku -p. vych. Bahnová. Obsah
krúžku bol zameraný na tvorivú dramatiku , divadelné hry, rozprávky, rozprávkové
etudy, vo vymýšľaní krátkych príbehov, divadelné predstavenia malé scénky. Úlohou
krúžku bolo rozvíjať v deťoch slovnú zásobu, komunikačné zručnosti, naučiť deti
vystupovať v kolektíve aj pred širokou verejnosťou, byť trpezlivý pri učeniu sa textov
a vedieť sa učiť text naspamäť. Cieľom krúžku bolo rozvíjať u deti vlastnú fantáziu,
predstavivosť , vedieť byť pohotový, verbálne zručný, prezentovať sa so svojou
činnosťou aj pred širokou verejnosťou. Ako boli : Rómske Vianoce , kde bol
organizátor Pohronské Osvetové Stredisko. V areáli školy sa deti prezentovali vo
Vianočnej besiedke pre rodičov s pekným vianočnými programom. Ďalším pekným
programom bol: Deň Matiek. Na túto aktivitu sa deti tiež veľmi dlho pripravovali,
pretože ich najväčšou odmenou bol mamičkin úsmev na tvári.
Konštruktér: vedúca krúžku- p. vych. Kovačíková. Obsah krúžku spočíva
v konštrukcii rôznych stavebníc/plastové, drevené, kovové/, v skladaní jednoduchých
aj zložitejších skladačiek, puzzlí, hlavolamov. Úlohou krúžku bolo naučiť deti
zručnosti, tvorivosti, trpezlivosti, osvojiť si manipuláciu s drobnými dielikmi, naučiť
ich základné spoje, montáž i demontáž stavebníc, pracovať samostatne i v skupine.
Cieľom krúžku bolo rozvíjať u detí predstavivosť, fantáziu, kombinačné schopnosti,
logické myslenie a jemnú motoriku, naučiť ich pracovať podľa návodu stavebnice
a tiež využiť svoju vlastnú fantáziu a nápaditosť.
Bystrohlav: vedúca krúžku- p. vych. Jančoková. Obsah krúžku spočíval
v didaktických hrách a logopedických hrách. Úlohou krúžku bolo naučiť deti
manuálnym zručnostiam, tvorivosti, trpezlivosti pri montážach a demontážach,
pracovať sám a pracovať v týme. Cieľom bolo rozvíjať detskú zručnosť, tvorivosť,
jemnú motoriku, samostatnosť , fantáziu , vytrvalosť a šikovnosť.
V ŠKD sme sa tri krát stretli aj na Metodickom združení ŠKD , kde sme riešili
organizačné veci , metodické veci a vzdelávali sme sa v oblasti počítačovej zručnosti
na interaktívnej tabuli.
Vedúca ŠKD sa pravidelne zúčastňovala pracovných poradách a o ich priebehu
informovala kolegyne v ŠKD.
§ 2. ods. 2 c
Spolupráca školy s rodičmi
Naša špeciálna základná škola vo svojom snažení sa zameriava na vytváraní „školy
rodinného typu“. Veľký dôraz kladieme na spokojného žiaka a spokojného rodiča.
Všetkým zamestnancom školy záleží na dobrom mene našej školy, s čím súvisí
vytváranie priamych podporných vzťahoch medzi školou a rodičmi. Program „Krok za
krokom“, ITV, metodiku SFUMATO- splývavé čítanie, ktoré využívame v edukácii
mentálne postihnutých žiakov, buduje na zodpovednej spolupráci rodičov a školy pri
zabezpečovaní úspechu každého žiaka vo všetkých oblastiach vývoja. Partnerské
vzťahy sme dosiahli rešpektovaním potrieb nielen žiaka, ale predovšetkým aj jeho
rodiča. Riadili sme sa nasledovnými zásadami:
- Rodičia sú prvými učiteľmi a partnermi žiaka
- Komunikácia s rodinami začína na začiatku školského roka
- Komunikácia s rodinami je zameraná na spoluprácu pri stanovení cieľa
a plánovaní pre každého žiaka
- Rodičia sú vítaní v škole kedykoľvek
- Verejnosť je dôležitým prameňom učenia sa
Záver
Na záver vyslovujeme maximálnu spokojnosť s pracovným nasadením všetkých
členov MZ, PK, Rady školy i nepedagogických zamestnancov. Pedagogickí
zamestnanci našej školy si zaslúžia veľkú úctu a uznanie. Sú ochotní a prospech
dieťaťa a školy venovať kus seba i nad rámec svojich pracovných povinností. Hlavne
projekty z EÚ vyžadujú maximálne nasadenie, precíznosť, dochvíľnosť, odbornosť,
veľa obetovaného vlastného voľného času pre školu a hlavne žiakov školy. Jedine
v rámci projektov EÚ sa naši žiaci zúčastnili exkurzií mimo mesta, navštívili rôzne
mestá, a významné miesta našej krásnej vlasti. Bol im umožnený pobyt v škole
v prírode a návšteva divadelných predstavení. Na našej škole sú dôležité ľudské,
empatické schopnosti. Práca s mentálne postihnutými deťmi vyžaduje veľa citu,
trpezlivosti, obetavosti a veľa, veľa lásky.
Vypracoval: Mgr. Anna Vargová
V Žiarom nad Hronom, 21. septembra 2012
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Vyjadrenie rady školy:
Schválenie zriaďovateľom školy:
Download

Správa - Špeciálna základná škola