červen 2013
www.mncl.cz
VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA • MĚSÍČNÍK • DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK • VYCHÁZÍ 7. června 2013
Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací
Mnoho krásných míst, rybníčků,
lesíků, kopců a skalek se skrývá
v okolí České Lípy. Stačí jen nasednout na kolo, nebo nazout pevné boty a vyrazit „za humna“ do
přírody. Vydat se můžete na Holý
Vrch, Hůrku, naučné stezky na Špičáku a Svárově, lesy v Okřešicích,
projít se do Pekla, nebo projet se
po cyklostezkách do Vlčího dolu,
Písečné, Manušic. K poklidným zákoutím brzy přibude nové – zrevitalizovaný rybník v Žizníkově.
Aby se mohli výletníci na
kole nebo pěšky co nejrychleji
a nejbezpečněji dostat na všechna
krásná místa v okolí České Lípy,
chce město vytvořit síť tras, která
by je všechny propojila. Sloužit
by měla jako podrobný návod, jak
si pohodlně vyjít či vyjet na výlet
ze Špičáku na Holý vrch, odtud
do Žizníkova nebo do Manušic,
Písečné, Okřešic, Stružnice. Síť
bude sloužit nejen zběhlým výletníkům, ale především lidem, kteří
se v České Lípě příliš nevyznají
a chtěli by poznávat její krásy.
„Nebudeme ve městě vyloženě
stavět nové cyklostezky. Využi-
jeme stávající místní komunikace, jde nám především o propojení tras, které na sebe nyní
příliš nenavazují. Tyto komunikace nebyly dříve stavěné jako
jeden celek, proto se může nyní
zdát, že začínají a končí mnohdy
na nevhodných místech. Všechny
tyto silnice zmapujeme a v případě potřeby upravíme. Vysekáme křoví, prořežeme stromy,
rozšíříme chodníky, aby po nich
mohli jezdit i cyklisté, zřídíme
nový přechod pro chodce. Chce-
me také pro cyklisty zpřístupnit
místa, kam nyní nemohou, jako
je podchod v Žitavské ulici, lávka
v Bardějovské ulici nebo městský
park,“ upřesnil místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.
pokračování na str. 6
TÉMA: městské letní slavnosti – strana 12–14
Lípa musica 2013
oprava ulice 5. května
DEN S POLICIÍ a ostatními složkami IZS
Organizátoři
hudebního festivalu Lípa
Musica finišoují s přípravami nového
ročníku. Martina Prokeše,
ředitele a zakladatele této podzimní tradice,
jsme se proto zeptali, jaká hudební překvapení pro festivalové příznivce letos připravují.
Jednou z největších investic zařazených do letošního rozpočtu je
stavba kanalizace a rekonstrukce
komunikací na Kopečku.
Policie ČR – Územní odbor Česká
Lípa, město Česká Lípa, Městská policie Česká Lípa, Hasičský záchranný
sbor Libereckého kraje a Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje Vás zvou na již 12. ročník akce
„Den s policií a ostatními složkami IZS“. Místo konání je Autodrom
Sosnová. Pro návštěvníky je zajištěna kyvadlová doprava firmou MIROBUS s. r. o. z konečné autobusu
– Špičák Dlouhá, další zastávka je u KD Crystal, odtud na autodrom
Sosnová a zpět. Jízdné je zdarma. Odjezdy z České Lípy v 9:30, 11:00,
12:30 a 14:00. Odjezdy ze Sosnové v 10:10, 12:00, 13:30 a 16:10.
strana 15
strana 5
kdy a kde: 15. června – autodrom sosnová
02
z radnice a města
www.mncl.cz
červen 2013
Z bloku starostky
Česká Lípa má nový územní plán. Jeho schválení bylo nejdůležitějším bodem květnového zasedání městského zastupitelstva. Vlastně se dá
říci, že tohle bylo z pohledu města nejdůležitější
přijaté usnesení roku 2013. Příprava nového rozvojového dokumentu České Lípy, který zahrnuje
město a všechny jeho přidružené obce a řeší tak plochu o rozloze zhruba
66 kilometrů čtverečních, trvala šest let. Celý proces zpracování, projednávání a připomínkování je opravdu hodně složitý a časově náročný. Nejblíže schválení jsme sice byli již v roce 2011, ale tehdy jsme
dospěli k závěru, že v návrhu je potřeba ještě některé plochy upravit,
prozkoumat vliv na životní prostředí a sladit dokument s energetickou
koncepcí města. Zapracování úprav proto vydání nového ÚP odsunulo
na letošní květnové zasedání, kde byl většinou zastupitelů odsouhlasen
a dnes máme konečně v katastru města vyčleněny nové plochy pro bydlení, parkování, sport či průmyslovou výrobu, což je nezbytné pro další
rozvoj města. Zároveň chci uklidnit všechny, kteří se zapojili do sbírání
podpisů pro referendum, kde by se Českolipané vyjádřili k severní trase
městského okruhu tak, jak je vymezena v novém ÚP. Součástí našeho
usnesení je totiž podmínka, že případné realizaci bude předcházet referendum. Takže pokud by se někdy v budoucnu začala trasa stavět, musí se
k ní nejprve vyjádřit veřejnost. Celý květen byl však nabitý i celou řadou
dalších událostí. Například to byla oslava patnáctileté historie českolipského florbalu, na kterou do našeho města přijel také štáb České televize
a hokejová hvězda Dominik Hašek. Na zimním stadionu jsme potom
mohli sledovat, že florbal není cizí ani hejtmanovi Libereckého kraje,
Martinu Půtovi, který v roli hráče posílil českolipský tým. Se zájmem
veřejnosti se opět setkaly také Dny zdraví v Crystalu. Již po čtvrté je pořádalo město a „veletrh zdraví“ navštívilo několik stovek lidí. Největší
nával byl jako tradičně u bezplatného testování na přítomnost cholesterolu a cukru v krvi. Chtěla bych proto poděkovat všem vystavovatelům
a organizacím, které se na této akci podílely. Největší městská akce nás
však teprve čeká v posledním červnovém týdnu. O podrobném průběhu
letních slavností se proto dočtete právě v tomto vydání MN. Pro úplnost
jenom dodám, že součástí týdenního programu bude rovněž tradiční
rozloučení se žáky devátých tříd, pro které jsme opět připravili malý
dárek v podobě filmového představení v kině Crystal. Tam také v pondělí 24. června odměníme nejlepší žáky českolipských základních škol.
Všem školákům, studentům i pedagogům pak přeji pohodový konec
školního roku. Na viděnou na slavnostech.
Hana Moudrá
Městská policie

NA LINCE
156
• Zadržením osoby v pátrání a předáním Policii ČR skončil zákrok
strážníků proti třem podnapilým osobám v městském parku v České
Lípě. Při ověřování totožnosti výtržníků se u devětadvacetiletého muže
právě v den před jeho narozeninami ukázalo, že po něm touží policisté.
Vzhledem k tomu, že svoji svobodu nechtěl dát zadarmo, musela proti
němu hlídka městské policie použít donucovací prostředky včetně služebních pout. Ke zranění osob při zákroku nedošlo.
• Již 24 případů neočipovaných nebo jinak neoznačených psů oznámili letos strážníci do správního řízení. Majitelům hrozí za porušení
vyhlášky o trvalém označování psů č. 5/2011 pokuta až do výše 50 tis.
Kč. Uvedené přestupky městská policie v blokovém řízení neřeší. Na
základě stížností byla také zvýšena kontrola venčení psů. Osoba doprovázející psa na veř. prostranství musí mít psa na vodítku, pro venčení na
volno jsou určené pouze vyjmenované plochy (místní vyhl. č. 2/2013).
Tuhé exkrementy od psů musí jeho doprovázející osoba na místě odklidit i na plochách, kde je povoleno venčení na volno. Zanedbání této
povinnosti je přestupek na úseku veř. pořádku. Venčení psa na volno
i zanedbání úklidu lze postihovat na místě v blokovém řízení.
Významné
životní jubileum
v květnu oslavili
80 let
paní Květoslava Dibelková
paní Božena Jaklová
paní Eva Tomanová
85 let
pan Edwin Palme
paní Věra Nešněrová
paní Jaroslava Dbalá
pan Josef Pospíšil
90 let
paní Marie Rainetová
92 let
paní Karla Blažková
Všem oslavencům
gratulujeme.
Zasedání
zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa se koná
26. června od 16 hodin v budově MěÚ, čp. 2, nám. T. G. M.
Z letní nabídky Městského
informačního centra
Za zvýhodněnou jednotnou cenu
15 Kč nabízí Městské informační
centrum v České Lípě tyto publikace: Hrad Lipý, Vodní hrad
Česká Lípa, Jména ulic v České
Lípě, Třpyt a stíny města Česká
Lípa, Židé v České Lípě. Za velmi příznivou cenu je v prodeji
také dvoudílná publikace Českolipsko a okolí. První a druhý díl se
prodává po 25 korunách a najdete
v nich zajímavé informace o našem regionu.
Uctění památky M. Horákové a H. Píky
Veřejné shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové
a gen. Heliodora Píky konané u příležitosti Dne památky obětí komunismu pořádá v úterý 25. června město Česká Lípa ve spolupráci
s pobočkou Konfederace politických vězňů č. 8 Česká Lípa a Klubem
přátel muzea. Setkání začíná v 15:00 hod. položením květin u busty
Dr. Milady Horákové na Smetanově nábřeží, kde jako každoročně bude
připomenuta výjimečná žena a symbol obětí komunistického režimu,
od jejíž červnové popravy letos uplyne již 63 let. Po ukončení pietního
aktu se shromáždění přesune k památníku gen. Heliodora Píky, kde se
účastníci pokloní i památce této významné osobnosti.
Den vítězství v České Lípě
Oficiální konec druhé světové války v Evropě, kdy před 68 lety vstoupila v platnost kapitulace, kterou podepsali představitelé nacistického
Německa, si 8. května připomněla také Česká Lípa. Pietní akt pořádaný
městem ve spolupráci s Klubem přátel muzea, Československou obcí legionářskou a Klubem vojenské historie začal jako tradičně uctěním památky
válečných obětí u pomníku na náměstí Osvobození, kde na úvod zazněla
také československá státní hymna. O dnes již historickou vezi hymny se
postarala zdejší Základní umělecká škola, která si pro účastníky pietního shromáždění připravila i dvě polské lidové písničky, neboť Českou
Lípu osvobodila na jaře roku 1945 právě polská armáda. Následně byly
proto položeny květiny také u pamětní desky vojákům 2. polské armády
na budově na Palackého náměstí
a u hrobu polského vojáka na
hřbitově. Zástupci
Československé
obce legionářské
využili symboliku
letošního pietního
aktu také k předání vysokých vyznamenání dvěma
svým zasloužilým
členům.
z radnice a města
červen 2013
Stručně z činnosti
Městských lesů Česká Lípa
Při jarním úklidu se v České Lípě neuklízely pouze ulice, ale také lesní
porosty v majetku města. Jak upřesnil Petr Kreisinger, jednatel společnosti Městské lesy Česká Lípa, jejich úklid byl zaměřen na sběr odpadků. Ty se
uklízely zejména v místech, která veřejnost využívá ke svým procházkám.
Kromě toho nám Petr Kreisinger prozradil i několik dalších aktualit z letošní činnosti Městských lesů:
Svárov – Začátkem letošního roku bylo na základě žádosti
občanů bydlících v blízkosti lesa
provedeno několik těžeb v okolí Rasovy Hůrky a Velké Hůrky.
V první fázi oprávněnost kácení
posoudily Městské lesy a ve druhé orgán státní správy lesů (Velká Hůrka). V průběhu jara budou vykácené břízy v okolí Rasovy Hůrky nahrazeny novou výsadbou, která
doplní okraje lesních porostů s krajovou zástavbou. Co se týče těžby
v okolí naučné stezky vedoucí od Svárova k Okřešicím, Petr Kreisinger
prozrazuje, že na příští rok Městské lesy připravují úpravu cesty, neboť
část chtějí posunout blíže k lesu. Cesta je hojně navštěvována při volnočasových aktivitách, ale využívají ji také místní zemědělci i občané bydlící
na „Hojdě“. Z těchto důvodů bylo také provedeno kácení při stoupání po
louce. Ta patří soukromému zemědělci a po dlouhých dohadech tak bude
část cesty přemístěna do kraje oplocenky a lesního porostu.
Špičák – V zimě byly provedeny také ozdravné (kůrovcové) těžby v okolí letiště. Při těžbách došlo
k drobnému poničení lesních cest.
Zde také dojde k celkové opravě lesních cest a poničených odpočívadel.
Zároveň bude opravena závora u letiště, která zabraňovala vjezdu do celého lesního komplexu. Dosti často
je totiž využívána terénními auty a čtyřkolkami, které nemají do této
oblasti povolený vjezd a ničí lesní cesty.
Holý vrch – Po loňské úpravě zeleně a cesty k vrcholu kopce budou letošní práce zaměřeny na samotný vrchol. Dojde k úpravě v okolí
pozůstatků stavby (zabezpečení) a současně se bude hledat varianta jak
zříceninu využít. V současné době je vše ve fázi přípravných prací a konzultací. Samotná stavba je v majetku města a není ve správě Městských
lesů. „Náš návrh bude tedy ke konci roku předložen zastupitelstvu města, na kterém bude konečné rozhodnutí,“ dodává P. Kreisinger.
03
Město již využívá elektronický nástroj
Snadněji, přehledněji a úsporněji funguje nyní administrace veřejných
zakázek na městském úřadě v České Lípě. Po sérii testů je od května v ostrém provozu elektronický nástroj, na který město koupilo licenci na čtyři
roky od firmy B2B CENTRUM a.s. za zhruba 230 tisíc korun. Nyní jej úředníci
využívají pro zadávání a správu velkých zakázek, do konce roku by se v systému měly administrovat i všechny ostatní veřejné zakázky města.
„V systému vidíme přehledně seřazené všechny veřejné zakázky, které
vypisujeme, včetně všech důležitých údajů. Program je pak automaticky
vloží na všechny servery, kde zadávací řízení běžně zveřejňujeme. Nemusíme je tak už zadávat ručně na každý web zvlášť. V systému máme
přednastavené šablony, adresáře nebo automaticky aktualizované formuláře. Program také hlídá důležité termíny, usnadňuje kontrolu a díky
rozsáhlé databázi firem z celé republiky přispívá k ještě větší transparentnosti výběrových řízení,“ popisuje výhody nového systému vedoucí odboru rozvoje, majetku, investic Jolana Nebřenská. Díky fungující
databázi může radnice oslovit širší okruh potencionálních dodavatelů.
Přehled o tom, jaké zakázky město vypisuje, mohou firmy získat po zaregistrování do systému. Cestu do něj najdou podnikatelé přes webové
stránky města, v sekci veřejné zakázky přes odkaz na profil zadavatele.
Tam mohou podnikatelé vstoupit do aplikace „Softender“, kde se mohou
registrovat a přihlašovat. Při zaškrtnutí možnosti budou podnikatelé po
registraci dostávat aktuality o veškerých vypsaných výběrových řízeních
i jejich úpravách. Město již brzy také umožní podnikatelům podávat
elektronické nabídky. „K podávání elektronických nabídek ale budou
podnikatelé potřebovat elektronický podpis. Kromě elektronických
nabídek budou moci podnikatelé i nadále podávat listinné nabídky. Ty
poté budeme evidovat pomocí elektronického nástroje a automaticky tak
firmu do systému zaregistrujeme,“ upozornila ještě Jolana Nebřenská.
Kromě výhod, které elektronický nástroj poskytuje pracovníkům města
a podnikatelům, umožňuje také hodnotit nabídky takzvanou elektronickou aukcí. „Dříve, když jsme chtěli hodnotit nabídky elektronickou
aukci, museli jsme si najmout externí firmu, která měla k dispozici elektronický nástroj, v němž se elektronická aukce uskutečnila. Nyní, díky
elektronickému nástroji, si vše zorganizujeme sami a ušetříme tak finanční prostředky. Za největší přínos elektronického nástroje však považuji to, že místním podnikatelům po zaregistrování do systému neunikne
jediná zakázka vypisovaná městem. Budou tak mít ještě větší přehled,“
podotkl místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.
Pásku u depa pošty přestřihl první zákazník
Nové depo České pošty ve Svárovské ulici v České Lípě zahájilo provoz
ve čtvrtek 2. května přesně v osm hodin ráno. Slavnostní pásku společně
s místostarostou České Lípy Jiřím Kočandrlem a ředitelkou regionu Severní Čechy Olgou Sykovou přestřihl i první příchozí zákazník. V areálu
depa, odkud se rozvážejí zásilky do celého českolipského regionu, byla
vybudována také pošta, která se označuje jako Česká Lípa 2. Nahradila
tak poštu u nádraží ČD. V nových prostorách mají zákazníci k dispozici
celkem tři přepážky. Jako bonus zde byla otevřena také přepážka pouze
pro firemní zákazníky, kteří na poštu nosí více zásilek najednou. Tato
přepážka je plně oddělená od přepážek pro běžné klienty, firmy tak provoz na poště nebudou zdržovat. Dveře pro veřejnost jsou na levé straně
objektu, lidé se k nim dostanou po nově vybudovaném chodníku. Provozní doba pošty je od pondělí do pátku od osmi do šesti hodin odpoledne, v sobotu pak od osmi do dvanácti odpoledne. Prozatím slouží lidem
k zaparkování osm parkovacích míst, během několika měsíců by však
měla u depa vzniknout další. Termín vybudování nového parkoviště závisel na termínu schválení nového územního plánu města.
▲ Kruhové objezdy, které se město rozhodlo upravit, se opět začínají
zelenat. Novou výsadbou je osazují pracovníci TV Facility, která v České
Lípě zajišťuje údržbu zeleně. Porosty, které byly pro zkrášlení objezdů
zvoleny, budou nejenom pestřejší, ale budou se také lépe udržovat a nebudou narušovat konstrukci betonových prvků. Foto: E. Markgrafová
04
zajímá vás
červen 2013
Českolipané se ptají,
radnice odpovídá
V této rubrice vás pravidelně seznamujeme s nejčastějšími dotazy, které
občané adresují českolipské radnici. Například prostřednictvím webových
stránek města Česká Lípa (www.mucl.cz), kam může veřejnost v sekci„ostatní
dotazy“ již od loňského roku vkládat své dotazy týkající se činnosti městského úřadu a samosprávy města Česká Lípa. Pokud se i vy chcete na něco zeptat,
využijte www.mucl.cz. Pro vložení dotazu v sekci ostatní dotazy jej stačí odeslat na e-mail [email protected] Zodpovězeny jsou pouze jasně formulované
dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. (Více na www.mucl.cz)
Návaznost spojů MHD na vlaky: Kdo je zodpovědný za tvorbu jízdních
řádů MHD v České Lípě? Jde mi hlavně o problém návaznosti na vlak.
spoje, především ve večerních hodinách. Pravidelně přijíždím večer z Kolína a často jsem nucena využívat poslední spoj – rychlík 1118 s příjezdem
do České Lípy ve 21.36. Jezdí téměř vždy přesně. Pokaždé, když vlakem
přijedu na hl. nádraží, nemám již šanci dostat se autobusem MHD do svého bydliště, tj. na Holý vrch. Nechápu, jak je možné, že jen pár minut před
příjezdem rychlíku odjede cca 5 spojů. Můj autobus 207 sice potom ještě
jede, ale až ve 22.20. Pochopila bych, kdyby šlo o nějaký osobní vlak či
nedůležitý spoj, ale přeci jen je to rychlík, který využívá spousta Českolipanů a ne všichni mají možnost odjet z nádraží autem... Pokud by se dalo
toto napravit, byla bych moc vděčná. Ať už posunutím spoje č. 207 na
dřívější dobu tak, aby se dal stihnout po příjezdu vlaku ve 21.36, či alespoň
posunutí spoje č. 205 o několik minut naopak později, abych se stihla alespoň dopravit do centra města na zastávku Banco II nebo U stadionu...
► Nové jízdní řády pro městskou autobusovou dopravu připravuje na
odboru dopravy MěÚ Česká Lípa správce silniční dopravy ve spolupráci
s dopravcem BusLine a.s. a Dopravním klubem Česká Lípa o.s. a jejich
úprava se provádí především na základě připomínek občanů. Připomínky
mohou proto občané zapsat do připomínkového formuláře, který je umístěn na webu města Česká Lípa – Město – Veřejná doprava – Připomínkový formulář http://www.mucl.cz/cz/mesto/verejna-doprava/pripominkovaci-formular/. Tam najdou i vzor pro vyplnění formuláře. I připomínka
ohledně návaznosti spojů linek MHD Česká Lípa na rychlík R 1118 z Kolína s příjezdem 21:36 do železniční stanice Česká Lípa hl. n. byla proto
předána správci silniční dopravy Ing. Luboši Weissovi. Na pravidelných
schůzkách se zástupci dopravce BusLine a. s. a Dopravního klubu Česká
Lípa o. s. pak bude i tento návrh projednán. Vytíženost nočních spojů je
však velmi malá, takže je většinou obtížné vyhovět těmto návrhům. Odborem dopravy bylo zjištěno, že rychlík R 1118 je jen sezónní, který pravidelně dennodenně jezdí jen od 1. 6.2013 do 15. 9.2013. Mimo sezónu jezdí
jen v pátek, sobotu a neděli. To je dost důležitý faktor, který je potřebné
zohlednit. Spoj č. 41 linky č. 207 MHD Česká Lípa, který jezdí v pracovních dnech s odjezdem ve 22:20 z autobusové zastávky Nádraží ČD,
není vhodné posunout dříve, neboť ho využívají zaměstnanci z odpolední
směny, kteří jedou ve směru do Dolní Libchavy. Reálnější bude provedení
posunu spoje č. 70 linky č. 205 s odjezdem ze zastávky Banco II ve 21:42
o cca 15 minut později, aby byl možný přestup ze spoje č. 71 linky č. 224
s odjezdem z Nádraží ČD ve 21:45. Tato změna bude projednána na příští
společné schůzce a v případě schválení této změny bude změna jízdního
řádu provedena buď od 1. 9. 2013 nebo v novém jízdním řádu, který bude
platný od 15. 12. 2013.
Umístění stolu na ping-pong: Plánuje město opětovné umístění stolu
na ping-pong na hřiště za areálem školy na sídlišti Slovanka?
► S ohledem na finanční možnosti města nebude v letošním roce stůl na
ping pong na hřiště umístěn.
McDonald's volná místa: Na koho se můžeme obrátit ohledně volných
míst v Mc Donald's. Zatím se sice nezačalo ani s výstavbou, ale zajímá
nás, kdo bude mít na starosti přijímání lidí.
► Provozovnu McDonald's by měla v České Lípě stavět společnost Gibe-
www.mncl.cz
lotte a.s., se kterou město uzavřelo kupní smlouvu na dané pozemky. Veškeré dotazy tak, prosím, směřujte na investora stavby.
Úklid cyklostezky: Kdy je plánován jarní úklid cyklostezky Varhany?
► Cyklostezka Varhany, jejímž investorem a správcem je Svazek obcí
Cyklostezka Varhany, byla na obou provozovaných etapách uklizena
27. dubna.
Závady a nedostatky
V této rubrice vás pravidelně informujeme o několika závadách, které
město v uplynulých týdnech řešilo na základě oznámení veřejnosti, která
využila jeho internetovou rubriku Závady a nedostatky a zaslala svůj podnět
e-mailem na [email protected] nebo MMS na telefonní číslo 733 255 972, kam
můžete i vy směrovat své podněty týkající se zejména čistoty a pořádku v českolipských ulicích. Všechny zaslané e-maily do této internetové rubriky se
vyvěšují na městský web (www.mucl.cz) do sekce "Závady a nedostatky", zde
se pak dozvíte, jak se podnět řeší. Vyřešené podněty se přesouvají do sekce
"Odstraněné závady a nedostatky". ODPOVĚDI SE E-MAILEM NEZASÍLAJÍ!
Bardějovská - kanalizační vpusť: V Bardějovské ulici 2568 – 2573
je přímo naproti vchodu nefunkční kanál. Při sebemenším dešti se zde
objeví několikametrová louže, která zamezuje vstupu ke kontejnerům
na směsný odpad.
► Kanál byl vyčištěn.
Lokalita U Kola - komunikace: Provoz těžké techniky v nové lokalitě U Kola (parcely na Kopečku) zatěžuje komunikaci. Společnost Voka
provádí práce v ul. Hrubínova, přičemž jejich těžké vozy projíždí mezi
parcelami po nevhodné komunikaci, která je jen částečně zpevněná, čímž
dochází k jejímu výraznému ničení. Vozy přitom mohou zajíždět po asfaltové silnici (ul. Škrétova). Prosím o vyjádření. Rovněž musíme trvat na
uvedení komunikace do původního stavu. Postiženy jsou zejména komunikace na nově napojených ul. Škrétova, Jarní, U Kola a Hrubínova.
► Komunikace je stále stavbou. Jakmile firma dokončí své práce, je
pak povinna předat komunikaci městu v řádném stavu. V tomto stavu
město komunikaci nepřevezme.
Podchod u autobusového nádraží – úklid: Pokud chce někdo využít
u autobusového nádraží podchod pod žel. tratí, musí se štítit do něj
vůbec vstoupit. Odpadky, několik let staré listí, rozbité schody a samozřejmě všude přítomné grafitti a pach exkrementů. Hrozná vizitka města pro návštěvníky! Vím, že namítnete, že tento prostor městu nepatří
a že jej má buď ten, kdo vlastní autobusové nádraží, nebo SŽDC. To
ale nic nemění na faktu, že jde o nejodpudivější místo v České Lípě!
► Podchod z autobusového nádraží do ul. Bulharská opravdu nepatří městu, které proto nemůže investovat do cizího majetku. Přesto jsou
v něm průběžně sbírány odpadky pracovníky, které zaměstnává město
na veřejně prospěšné práce. Město se vynasnaží zajistit v rámci úklidu
veřejných prostranství i častější zametání podchodu a kromě toho vyzve
majitele, aby se lépe staral o svůj majetek.
Zahradní ulice – kanalizace: Při vjezdu do ulice Zahradní z ulice
Děčínská vzniklo kvůli špatně odtékající kanalizaci "velké jezero".
Problémem není jenom voda, ale i zápach, který se místem šíří.
► Odtoková část kanalizace byla zprůchodněna.
Lampa na Ladech: Mezi ul. E. Filly a Špálova nesvítí veřejné osvětlení.
► Závada byla odstraněna.
Chodník v ulici Jaroslava Seiferta: Chodník v části ulice J. Seiferta
býval ze žulových kostek, které však tady již nejsou a zbyly tu pouze
obrubníky. I ty jsou místy poškozené a hrozí nebezpečí úrazu. Terén je
blátivý či prašný. Proto se na Vás obracíme se žádostí o nápravu.
► Chodník byl opraven.
INVESTICE
červen 2013
05
Město zahajuje opravu ulice 5. května
Jednou z největších investic zařazených do letošního rozpočtu města
Česká Lípa je stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací na Kopečku. Akce, na kterou je vyčleněno 30 milionů korun, zahrnuje i dlouho
očekávanou obnovu vozovky a chodníků v ulici 5. května.
Jak zdůrazňuje místostarosta Jiří Kočandrle, stavební práce by na
Kopečku měly začít již o prázdninách a jsou rozfázovány tak, aby postupně byla opravená celá ulice 5. května. Konkrétně jde o úsek vedoucí od železničního přejezdu na trati k bývalému městskému nádraží až
k přejezdu na trati na Lovosice, který je na výjezdu z města směrem na
Sosnovou. „Ulice, která dříve sloužila jako hlavní výjezd na Prahu, je
dlouhodobě ve špatném stavu. Město proto již v minulosti připravilo
její rekonstrukci. Celý záměr však následně zkomplikovala podmínka
Severočeské vodárenské a.s., aby součástí rekonstrukce bylo i vybudování nové dešťové kanalizace,“ připomíná vedoucí odboru rozvoje
majetku a investic Jolana Nebřenská. „Město proto nechalo naprojektovat i výstavbu dešťové kanalizace, která dešťovou vodu z lokality
Kopečku svede do Ploučnice a nebude zahlcovat kanalizaci odvádějící
splašky na čističku odpadních vod.“ Stavbu dešťové kanalizace, která pro město představuje další mnohamilionovou investici, projektant
rozčlenil na několik funkčních částí, tak aby je bylo možné budovat
postupně. „Jedno z vyústění dešťové kanalizace z ulice 5. května půjde
ulicí Hrubínovou, kde již vloni byla nová stoka položena. Letos na podzim bude proto právě od Hrubínovy ulice směrem k přejezdu na trati na
Lovosice zahájena rekonstrukce daného úseku ulice 5. května včetně
položení dešťové kanalizace, s termínem dokončení v příštím roce.“
Avšak stavební práce se v ulici 5. května rozjedou již o prázdninách,
kdy bude zahájena oprava komunikací v opačném úseku, tj. od křižovatky s Hrubínovou ulicí po přejezd na trati k bývalému městskému
nádraží. V tomto úseku se budou postupně opravovat chodníky i vozovka v koordinaci s plynaři, kteří v dané lokalitě budou rekonstruovat
plynovod. „V příštím roce by zároveň měly začít také připravované
úpravy a opravy komunikací v navazující Hrnčířské ulici,“ připomíná
další záměr města, o kterém jsme čtenáře informovali již v dubnovém
vydání, místostarosta J. Kočandrle a jak dodává, po jejich dokončení
tak bude jedna z významných dopravních tepen celá opravená.
1) Opravu ulice 5. května zahájí město o prázdninách v úseku od Lipové
ul. k ul. Hrubínově. Hranicí je žel. přejezd na trati k býv. měst. nádraží.
2) Rozsáhlá oprava povrchů bude zahrnovat vozovku i chodníky, kde se
budou vyměňovat obrubníky a pokládat dlažba. Vyhne se pouze místům,
která jsou v dobrém stavu a nebudou zasažena výkopovými pracemi plynařů, což je např. chodník kolem sport. areálu v ulici 5. května.
3) Důležitým místem připravované investice je křižovatka s ulicí Hrubínovou a Mikanovou.
4) V samotné Hrubínově ulici byla nová dešťová kanalizace, na kterou se
letos napojí nová větev z jižní části ulice 5. května, položena již vloni. Letos
tady budou výkopové práce pokračovat, neboť plynaři tu budou pokládat
nový plynovod. Jakmile skončí, dostane i tato ulice nový povrch.
5) Dešťová kanalizace bude v ulici 5. května položena v úseku od křižovatky s Hrubínovou ulicí až po křižovatku s ulicí Na Kopečku.
6) Ulice 5. května bude opravená až k žel. přejezdu na trati na Lovosice,
který je ve směru na Sosnovou. Silnice si to určitě zaslouží.
06
z radnice a města
www.mncl.cz
červen 2013
Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací
dokončení ze str. 1
Nová síť cyklotras ve městě by měla vést třemi směry. První spojí
sever města – tedy sídliště Špičák – s částí jižní, tedy Svárovem, Kopečkem a Dubicí. Další trasou se cyklisté dostanou ze stávající cyklostezky směrem na Vlčí Důl až do Stružnice. Podstatná část cesty povede
okolo řeky Ploučnice, při jízdě se mohou výletníci zastavit také na nově
zrevitalizovaném Holém vrchu. Z něj pracovníci Městských lesů Česká
Lípa v loňském roce odstranili náletové dřeviny a vybudovali pohodlnou
cestu až na vrchol. V letošním roce by se chtěli zaměřit na pozůstatky
po bývalé restauraci na samotném vrcholu. V současnosti zpracovávají
návrh na zakonzervování těchto ruin a na jejich další využití. Návrh poté
na podzim předloží k posouzení českolipským zastupitelům. Poslední
trasa se bude točit okolo žizníkovského rybníka. Jelikož ale rybník není
v dobrém stavu, musí ho město nejdříve opravit. Poslední odbahnění
a oprava v něm proběhly někdy v 50. letech 20. století, dno je tedy pořádně zanesené. Ve špatném stavu je také hráz, která se propadá a kvůli které
z rybníka neustále uniká voda. Vodní plochu tak ještě letos začne město
odbahňovat, zejména se však opraví hráz i výpustní objekty. Na akci má
město v rozpočtu na letošní rok vyčleněné 3 miliony korun. Zrevitalizovaný rybník pak město napojí na stávající cyklostezku směrem na Vlčí
důl. „Okolo žizníkovského rybníka ale ještě vybudujeme nové lesní stezky. Ty poté napojíme na naučnou stezku na Svárově. Z druhé strany pak
rybník napojíme na stávajícíc cyklostezku do Vlčího Dolu. Lidé si tak
budou moci udělat hezký výlet ze Žizníkova na Svárov a dál až do Okřešic nebo do Vlčího Dolu. Vzhledem k tomu, že ale budeme letos rybník
odbahňovat pomocí těžké techniky, která zem okolo rybníka rozbrázdí,
finální úprava nových lesních stezek proběhne až v příštím roce. Kdybychom je upravili již letos, museli bychom je po odbahnění opravovat
a plýtvali bychom tak veřejnými prostředky,“ uzavřel Jiří Kočandrle.
2. Konec cyklostezky směrem na Vlčí Důl – Narex – pod Narexem
zabočit mezi garáže – dojet k Ploučnici a pěšinou až na nový most na
Svárově – vyjet na zpevněné ploše u komplexu v Pivovarské ulici – tam
bude vybudován nový přechod pro chodce – odtud se cyklisté dostanou
na starý svárovský most a po stávající trase podél Ploučnice pod zastávkami U jezu se cyklisté dostanou až na křižovatku u OD Andy – tam
se budou rozšiřovat chodníky na min. šířku 3 metry, aby po nich mohli
jezdit i cyklisté – na křižovatce musí cyklisté přejít přes semafory a dál
pokračovat po Děčínské ulici, kde bude znovu rozšířený chodník – za
městský stadion – ulice Boženy Němcové, kde si mohou výletníci zajít
na Holý vrch – odtud okolo čističky odpadních vod po stávající komunikaci do Dolní Libchavy – z Dolní Libchavy se lesními cestami dostanou
až k lesu u Stružnice ke starému ruskému válečnému hrobu
Popis tras:
1. Žitavská ul. na sídlišti Špičák – směrem dolů u gymnázia po chodníku
– přes podchod v Bardějovské (Žitavské) ulici – směrem k Centrálu – lávkou přes Bardějovskou ul. – ulice 28. října – Mariánská – městský park –
z centra se poté dá dojet Sokolskou ul. dál do Dubice, Kopeček, Svárov
▲ Ploučnice
▲ Žitavská ulice na Špičáku v České Lípě
▲ podchod v Bardějovské (Žitavské) ulici na sídlišti Špičák
▲ spojka z ulice Boženy Němcové směr Holý vrch
z radnice a města
červen 2013
07
3. Žizníkovský rybník – na silnici směr Svárov je pravotočivá zatáčka
s lesní pěšinou – odtud povede lesem naučná stezka, která se napojí na
cyklostezku z Vlčího Dolu a posléze i na naučnou stezku na Svárově,
která je zas propojená s cyklostezkou do Okřešic.
▲ Holý vrch
▲ Žizníkovský rybník
▲ vrchol Holého vrchu
▲ naučná stezka Svárov
11. ročník cyklo-běhu za českou republiku bez drog 2013
Jedenáctý ročník Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog bude mít na
své trase po republice také Českou Lípu. Svým rozsahem a intenzitou jde
o největší pravidelnou protidrogovou kampaň spojenou se sportem.
Tato aktivita chce poukázat na
trýznivou neinformovanost na
poli drogové prevence a volá
po zvýšení drogové gramotnosti
a osvěty v naší zemi. Cyklo-běh
se koná u příležitosti Meziná-
rodního dne proti zneužívání
drog, který připadá na 26. červen
a nad akcí převzal záštitu Senát
Parlamentu ČR. Slavnostní zahájení 11. ročníku Cyklo-běhu
proběhne v pondělí 10. června
2013 v Orlové za účasti stovek
dětí, známých osobností a hostů. Přes 50 mladých sportovců
pak společně s cykloběžci zahájí
cestu po městech a obcích. Do
České Lípy účastníci cyklo-běhu zavítají 20. června, kdy se ve
13.30 hodin sejdou i s vedením
města. Celá akce bude zakon-
čena v Praze v pátek 21. června.
Trasa dvanáctidenního Cykloběhu vede přes 47 měst Čech
a Moravy a čítá 1300 kilometrů.
Tým 8 – 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez drog, urazí
tuto vzdálenost za 12 dní. Čeká
na ně průměrná denní vzdálenost
130 kilometrů.
08
z radnice a města
www.mncl.cz
červen 2013
Město bude vybírat firmy na zajištění základních služeb
Vyvezený kontejner na odpadky, osvětlená cesta k domu, posekaný trávník nebo uklizené chodníky a silnice považují lidé za samozřejmost. Ty nejzákladnější služby jako je svoz komunálního odpadu, údržbu komunikací,
zeleně nebo systém veřejného osvětlení zajišťuje město Česká Lípa pro své
obyvatele pomocí dlouhodobých smluv s nejrůznějšími dodavateli. Některé
tyto kontrakty jsou uzavřené na dobu určitou, jiné na dobu neurčitou.
Hned několika smlouvám uzavřeným na dobu určitou, pomocí
kterých město tyto základní služby
zajišťuje, k poslednímu dni letošního roku končí platnost. K nim
patří smlouva na údržbu dešťové
kanalizace, drenážních systémů,
lapolů, vodních toků a čištění
vpustí, dále smlouva na servis
a údržbu světelného dopravního značení, na zajištění vánoční
výzdoby, údržbu dětských hřišť
a drobné architektury a především
smlouva na čištění a zimní údržbu komunikací. U všech těchto
smluv se v současnosti připravují
výběrová řízení na nové dodavatele. Jelikož smlouva na čištění
a zimní údržbu komunikací představuje podle zákona významnou
veřejnou zakázku města, zabývali
se jejím odůvodněním českolipští
zastupitelé. Ti na svém květnovém zasedání znění připraveného
materiálu odsouhlasili. „U smluv,
kterým letos končí platnost, je naším základním cílem zajistit kontinuitu těchto služeb. Nemůžeme
si dovolit, aby nám jedna smlouva
skončila a my ještě neměli uzavřenou novou. Bavíme se tu o těch
nejdůležitějších a nejzákladnějších službách pro obyvatele města. Od nových dodavatelů, kteří
vyhrají výběrová řízení, budeme
chtít služby minimálně v tom rozsahu a v té kvalitě, na kterou jsou
Českolipané zvyklí nyní. Pokud
by se nám podařilo zakázku vysoutěžit za lepších cenových podmínek nebo s větším rozsahem
služeb, byli bychom samozřejmě
rádi. Ale to dopředu nemůžeme
vědět,“ uvedl místostarosta České
Lípy Jiří Kočandrle.
U všech smluv, u kterých to
bude možné, bude město uzavírat rámcové smlouvy. To znamená, že město bude v rámci
této smlouvy přesně vědět, jaké
činnosti pro něj bude firma dělat,
za kolik peněz, jakou technikou
a jak rychle. Bude poté záležet na
plánech města, počasí nebo aktuálních potřebách, co bude nutné
udělat dříve a co později. Město
tak bude schopné pružně reagovat na jakoukoli situaci. Právě
takovou smlouvu chce město
uzavřít s vítězem výběrového
řízení na čištění a zimní údržbu
komunikací. Smlouva, u které se
předpokládaná celková hodnota
pohybuje okolo 78 milionů, bude
uzavřená na čtyři roky. V rámci
ní se bude nový dodavatel starat
o letní čištění komunikací, tedy
vozovek, chodníků, parkovišť,
lávek, mostů a podchodů. Vítězná firma bude mít na bedrech
také likvidaci psích exkrementů
a ekologických havárií a blokové čištění. Bude také opravovat
a uklízet autobusové zastávky,
kde se mimo jiné bude starat
o odstraňování černého výlepu.
„V rámci zimní údržby budeme
od nového roku schopni pružně
reagovat i na změny počasí. Pokud bude na chodnících udusaný
sníh, posypeme ho jen štěrkem.
Pokud tam bude jen led, posypeme ho solí, která ho rozpustí.
V současné smlouvě, která byla
uzavřená v roce 1993 na dobu 20
let, jsme měli pevně daný druh
posypového materiálu a nemohli
jsme používat inertní materiál.
Nyní už budeme variabilnější.
Je však třeba si uvědomit, že ke
změně dodavatele dojde až od
nového roku. V letošním listopadu a prosinci tak bude zimní
údržba probíhat ještě za starých
podmínek,“ upozornil Jiří Kočandrle. Kromě smluv, jejichž
doba platnosti je přesně dána,
má město uzavřené i smlouvy na
dobu neurčitou, nejvýznamnější
z nich je smlouva na údržbu komunikací ve městě. V současnosti
město zkoumá výhody a nevýhody těchto kontraktů a porovnává
současné ceny služeb a prací na
trhu. Smlouvy zatím vypovězené nejsou. „Většina smluv na
dobu neurčitou se uzavírala před
mnoha lety. V té době neexistovaly některé technologie, které se
nyní běžně využívají. My je však
dodatečně do smlouvy doplnit
nemůžeme. Například letos jsme
na opravy komunikací v zimě používali technologii silkot, kterou
ale nemáme ve smlouvě. Museli
jsme si tedy najmout externího
dodavatele. Navíc, současné ceny
některých prací jsou i kvůli krizi ve stavebnictví výrazně nižší,
než máme zakotvené ve smlouvách. Proto smlouvy na dobu
neurčitou prověřujeme a chceme
je vypovědět. Věříme, že se nám
nejen podaří zajistit návaznost
služeb tak, abychom neohrozili hladký chod města, ale zároveň si vyjednali lepší podmínky.
A to jak finanční tak i v rozsahu
dodávaných služeb,“ doplnil Jiří
Kočandrle.
Česká Lípa chce do úklidu města zapojit dalších deset lidí z evidence úřadu práce
O další desítku lidí z evidence úřadu práce, kteří by až do konce října
mohli vykonávat pro město veřejně prospěšné práce, požádala Česká Lípa.
Na několik měsíců by tak chtěla nabídnout práci dalším nezaměstnaným.
V současné době město na
základě dohody s Úřadem práce ČR zaměstnává na veřejně
prospěšné práce 24 lidí, jejichž
mzdu dotuje městu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti stát.
Celá skupina má přesně rozdělené úkoly a významně se již
několik měsíců podílí na ručním
úklidu města, kterému se věnuje
po celý pracovní týden.
„Dva pracovníci jsou ve skupině vyčleněni jako koordinátoři, kteří ve spolupráci s městem
koordinují a kontrolují zadanou
práci. Další dva mají na starosti
pouze úklid hřbitovů v majetku
města, tj. v České Lípě, Manušicích, Dolní Libchavě, Žíznikově
a Dobranově. V průběhu roku
tam zametají, sekají trávu, hrabou listí, natírají lavičky atp.,“
upřesňuje Petra Novotná, vedoucí oddělení technické správy
majetku. V ulicích a parcích tak
nyní uklízí 20 pracovníků VPP.
„Jsou rozděleni po dvojicích,
které mají přiděleny jednotlivé
lokality, kde zametají, sbírají odpadky a zodpovídají za to, že tam
bude čisto.“
I když podle místostarosty Jiřího Kočandrleho odvádí dobrou
práci, navýšením o další zaměstnance by se kvalita úklidu ještě
zlepšila. „Požádali jsme proto
o dotaci na deset pracovníků,
abychom zkvalitnili například
hrabání listí, pletí záhonů, údržbu dětských hřišť a drobné ar-
chitektury. Pokud úřad práce žádosti vyhoví, bude navíc možné
provádět také pravidelný úklid
kolem kontejnerových stání na
sídlištích,“ vypočítává místostarosta práce, které by byly prostřednictvím většího počtu VPP
lépe zajišťovány.
soutěž / z města
červen 2013
09
Co bychom měli vědět o likvidaci odpadu?
O všem, co vás zajímalo o likvidaci odpadu, jste se mohli dočíst v seriálu
Městských novin. První článek o bioodpadu vyšel v únoru. Dnes vám přinášíme poslední, 5. díl, tentokrát o černých skládkách. Seriál jsme připravili s firmou Marius Pedersen a regionálním zpravodajským serverem i-noviny.cz
Stejně jako v minulých dílech je součástí i toho posledního je čtenářská
soutěž o věcné ceny. Ty získají tři vylosovaní výherci, kteří správně odpovědí na otázku. Hlavní výhrou každého kola je softshellová bunda.
Černé skládky
Koupit si nový byt a vybavovat ho novým nábytkem je samozřejmě radost
pro každého z nás. Při činnosti plné nadšení z nové zářivé budoucnosti
však vyvstává problém – co se starým nábytkem? Někteří ho odvezou do
vetešnictví, do sběrného dvora, jiní darují. Někteří lidé ale v noci číhají, až
budou všichni spát a nepotřebný nábytek hodí ke kontejnerům před dům.
Anebo zajedou do lesa a nechají ho tam, mezi stromy vonícími jehličím.
Stejně jako stará kola, lednice, oblečení a další věci z domácností. Vznikají tak černé skládky. Samostatnou kapitolou ve vzniku nepovolených
skládek jsou pak lidé bez domova. Ti na místech, kde v přírodě přebývají,
shromažďují různé předměty, které buď dále využívají pro potřeby vybavení svého „náhradního bytu“, nebo částečně demontují na díly vhodné
pro odvoz do výkupny surovin. Nepotřebné zbytky pak zůstávají na místě
a tvoří základ nové černé skládky. Tyto skládky nahlašují pracovníkům
oddělení technické správy města obvykle městští strážníci nebo obyvatelé České Lípy. Po nahlášení pracovníci města vyzvou zaměstnance firmy
Marius Pedersen, se kterou má město uzavřenou smlouvu, aby pohozené
věci odvezli a zlikvidovali. Ty pak končí na oficiálně schválené skládce
nebo ve spalovně. Každoročně město za likvidaci černých skládek zaplatí
více než 100 tisíc korun. Odložit nepotřebné věci mohou lidé až na malé
výjimky zcela zdarma ve Sběrném dvoře v ulici 5. května. Pokud nemají
► S černou skládkou
se velice často potkáme i na sídlišti, neboť
ani odkládání nadměrného odpadu ke
kontejnerům není dovoleno. I v těchto případech by obyvatelé
měli využít služeb sběrového dvora.
Maltézská pomoc poskytuje
dobrovolnickou službu
Obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc poskytuje dobrovolnickou službu seniorům a zdravotně postiženým. Maltézská pomoc při
své činnosti vychází z tradice řádu Maltézských rytířů – poskytuje službu
trpícím a potřebným. Služba je poskytována v domech s pečovatelskou
službou a domovech pro seniory, také v LDN v České Lípě, Novém Boru,
Zákupech, Mimoni, Sloupu v Čechách a v Domově Mařenice. Dobrovolníci mohou také, v případě zájmu, docházet do jednotlivých domácností.
Dalším zařízením, které by dobrovolníky přivítalo, je Domov v Kytlicích.
V centru v České Lípě, které zde bylo založeno již v roce 2006, se můžete
zapojit do výše zmíněného dobrovolnického projektu. Je nutné projít proškolením a doložit bezúhonnost. Výdaje v souvislosti s dobrovolnictvím
jsou hrazeny. Dobrovolník je při své činnosti společníkem klienta – hovoří
spolu, společně čtou či poslouchají hudbu, případně sledují filmy, chodí
na procházky a podobně.Činnost dobrovolníka přináší nové zkušenosti,
poznání nových lidí., případně možnost dalšího profesního směřování.
Zájemci jsou u nás vítáni! Tel. 732 789 001, www.maltezskapomoc.cz
věci jak do dvora dopravit, mohou si objednat za
poplatek 100 Kč svoz. Je tedy zarážející a nepochopitelné, proč někteří lidé místo těchto služeb
raději věci odloží před dům nebo v lese. Tím samozřejmě především porušují zákon, poškozují přírodu,
ale i zbytečně vynakládají vlastní prostředky na dopravu do vzdálených míst. Původci černé skládky hrozí na základě zákona
o přestupcích č. 200/1990 Sb. pokuta až do výše 30 tisíc korun za přestupek proti pořádku. Pokud má černou skládku na svědomí právnická osoba
nebo fyzická podnikající osoba, je finanční postih mnohonásobně vyšší,
protože se řídí zákonem o odpadech a zákonem o obcích. Problém však je,
že vypátrat pachatele, který skládku prokazatelně založil, je velice obtížné.
Chtěli bychom při této příležitosti občany města vyzvat, aby při likvidaci
nepotřebných předmětů maximálně využívali Sběrný dvůr a neodkládali
je tam, odkud se následně musí pracně a za veřejné peníze likvidovat.
Zapamatujte si, že …
Na tel. č. 602 180 400 si občané Č. Lípy mohou každý pracovní den
sjednat dotovaný svoz objemného odpadu za symbolických 100 Kč.
Zajímavé číslo: 100 000
Tolik Kč vynaloží každoročně město na likvidaci černých skládek.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ČÍSLO 5
Jak vysokou pokutu může dostat člověk, který založí černou skládku?
Jméno:
Odpověď:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Vystřižený soutěžní kupón můžete do 17. června 2013 zaslat na adresu
redakce: Městské noviny, náměstí T. G. M. 1, 470 01 Česká Lípa, nebo
osobně předat v Městském informačním centru, náměstí T. G. M. č. p. 2.
Jména tří vylosovaných výherců zveřejníme v následujícím vydání.
Vylosovaní výherci, kteří správně odpověděli na otázku č. 4, že nejbližším likvidačním střediskem vyřazených elektrospotřebičů v regionu je
PRAKTIK systém s.r.o. Stráž pod Ralskem: 1. Marek Šedivý, 2. Ivana Bárová, 3. Iva Vokurková. Výhry si mohou vyzvednout v Městském
informačním centru (nám. T. G. M. čp. 2) od 10. do 14. června 2013.
V České Lípě opět přibyla pracovní místa
Se záměrem vybudování kvalitních služeb pro motoristy koupila firma
Lipex Plus před sedmi lety polorozpadlou budovu bývalé ČSAO v Bulharské
ulici. Během roku tam vznikla dodnes velmi dobře fungující stanice technické kontroly, kde zaměstnali osm lidí. Na jaře 2013 na stanici navázala
zrekonstruovaná hala, kde je nyní nově prodejna a autorizovaný servis.
Slavnostního otevření komplexu se zúčastnila také starostka České Lípy
Hana Moudrá.
„Do nové prodejny a servisu přijala firma osm nových zaměstnanců,
další asi tři místa jsou ještě neobsazená. Do budoucna navíc firma ještě
zvažuje rozšíření služeb, což by dalo práci dalším asi pěti lidem. Vhledem k vysoké nezaměstnanosti jako starostka vítám každé místo, které
se podaří vytvořit,“ uvedla Hana Moudrá.
Plány investora na výstavbu autorizované prodejny a servisu světové značky vozidel zpomalila povodeň v roce 2010. Ta již částečně
zrekonstruovanou halu zcela zničila, rekonstrukce se protáhla až do
jara letošního roku. Nyní je však pro zákazníky k dispozici 776 metrů
čtverečních prodejní plochy a autorizovaný servis, kde provádějí například i ruční mytí podvozků.
10
Praktické
www.mncl.cz
červen 2013
STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ORDINAČNÍ HODINY
soboty, neděle, svátky • 8 – 12 hodin
sobota 8. 6.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176
neděle 9. 6.
MUDr. Marina Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 883 935
sobota 15. 6.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. Ralskem
tel. 487 851 705
neděle 16. 6.
MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 131
sobota 22. 6.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
neděle 23. 6.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž p. Ralskem
tel. 487 851 360
sobota 29. 6.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663
neděle 30. 6.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530
pátek 5. 7.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662
sobota 6. 7. + neděle 7. 7.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel: 487 726 134
sobota 13. 7.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356
neděle 14. 7.
MUDr. Maria Becková
Vřesová 3075, Česká Lípa
tel. 487 853 522
Případné změny v rozpisu nelze
vyloučit, aktuální verzi najdete
na zdravotnictvi.kraj-lbc.cz
!
Nový termín přerušení
provozu MŠ Jižní:
Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, p. o.
oznamuje nový termín přerušení provozu o letních prázdninách, který je stanoven na
15. 7. až 23. 8. 2013.
Centrum pro pěstounské rodiny
Od ledna vešla v platnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
která přinesla řadu novinek v oblasti pěstounské péče. Dle novely má osoba
pečující rovněž povinnost uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s některým ze subjektů, kteří k tomu mají pověření od státu. Jaké organizace to jsou
v případě našeho regionu, o tom jsme si povídali s Mgr. Hanou Zahradníčkovou, koordinátorkou Centra pro pěstounské rodiny českolipské Farní charity.
Na koho se na Českolipsku
mohou s žádostí o sepsání dohody obrátit stávající pěstouni,
nebo ti, kteří o profesionálním
pěstounství teprve uvažují?
Pokud se jedná o zájemce
o pěstounství, nejlepší je navštívit
v první řadě oddělení sociálněprávní ochrany (OSPO) odboru
sociálních věcí na Městském
úřadě Česká Lípa, který sídlí
v budově na Děčínské ulici 389.
Tam jim poradí, jak postupovat.
Již fungující pěstouni pak musí
Dohodu o pěstounské péči podepsat do 30. 6. 2013, noví pěstouni
po 1. 1. 2013 do 30 dnů od právní
moci rozhodnutí soudu nebo úřadu. Můžou to udělat na již zmiňovaném úřadě, nebo v občanském
sdružení Rodina v centru v Novém Boru, či u nás ve Farní charitě Česká Lípa, kde jsme nedávno
otevřeli Centrum pro pěstounské
rodiny. Také ve Středisku zdravotně postižených v České Lípě
chystají rozšíření činnosti, na které mají pověření.
Můžete nám stručně připomenout, kde najdeme jednotlivá nezisková zařízení, která se
budou zabývat také specifickou
problematikou pěstounství?
• Občanské sdružení Rodina
v centru v Novém Boru poskytuje
již sedmým rokem služby rodinám
s dětmi na Novoborsku. Jedná se
o volnočasové aktivity, vzdělávání dospělých i dětí a rozličné služby se zaměřením na péči o děti.
Sídlí ve Smetanově ulici 387, tel.
604 416 382, 776 783 333, [email protected] Koordinátorkou je Dominika Babáková.
• Středisko pro tělesně postižené
v České Lípě sídlící v Konopeově
ulici 812/2, (na rohu autobusového nádraží a ul. 5. května), je ve
fázi příprav služeb pro pěstouny,
kontaktní osobou je Bc. Anna Kasincová, tel. 487 853 481.
• Nově otevřené Centrum pro
pěstounské rodiny Farní charity Česká Lípa najdete v přízemí
Domu pro matky s dětmi v tísni
Jonáš v Dubické ulici 2189., tel.
774 116 421, zahradnickova@
fchcl.cz. Služby pěstounům jsme
začali nabízet teprve nedávno,
ale máme dlouholeté zkušenosti
ze sociální práce s ženami a jejich dětmi, s péčí o děti v Klubíku
a klubu Velryba a také s doučováním dětí.
Co potom jednotlivá zařízení
pěstounům nabídnou? Asi nejde pouze o uzavření dohody,
ale i o další služby, které pověřený subjekt bude rodinám nabízet a zajišťovat?
Ano, je to přesně tak. Pěstouni
tu najdou celou řadu podpůrných
služeb, na které mají ze zákona
nárok: doučování dětí, pomoc se
zajištěním péče o dítě při nemoci
nebo při vyřizování nezbytných
záležitostí, zprostředkování odborné pomoci např. psychologa,
logopeda, pomoc při kontaktu
dítěte s biologickou rodinou, dále
péči o děti o letních prázdninách
a vzdělávání pěstounů. Poskytovatelé si zmíněné služby zajišťují buď sami, nebo mají externí
spolupracovníky či prověřené
dobrovolníky. Nejpodstatnější je
to, že se snaží o individuální přístup ke každému pěstounovi či
pěstounské rodině. Při osobním
rozhovoru zjistí potřeby svěřeného dítěte i pěstouna, sepíšou
s ním dohodu, která obsahuje
práva a povinnosti jak osoby pečující, tak i poskytovatele, a také
individuální plán ochrany dítěte
(tzv. IPOD). Pokud např. dojde
k nenadálé situaci, kdy se pěstoun nemůže postarat o svěřené
dítě, poskytnou mu hlídání dítěte, nebo pro něj zajistí bezpečné
místo. Vedle služeb, na které mají
pěstouni nárok ze zákona, nabízejí také např. neformální setkávání
pěstounů při kávě a čaji, kdy si
mohou povídat o svých radostech
a starostech v klidu, protože pro
děti je zajištěné hlídání. V Centru pro pěstounské rodiny Farní
charity Česká Lípa jsme denně od
8 do 16.30, ale pokud bude potřeba, například při vzdělávání pěstounů, budeme k dispozici také
v sobotu. Chceme našim klientům
vycházet maximálně vstříc.
▲ Prostory pro pěstouny v přízemí AD Jonáš využívají dopoledne také
děti ubytovaných žen a maminek z nedaleké Dubice.
Sportareál informuje
21. 6. VÍTÁME LÉTO SE SLEVOU A S VOUCHERY NA KOSMETIKU
Každý návštěvník bazénu obdrží 10% slevu na bazénové vstupné. Navíc, jako dárek získají ženy a dívky
VOUCHER od STUDIO VISAGE v hodnotě 500 Kč. Akce je množstevně omezena.
29. 6. NECKYÁDA
Start svárovský most v 10:30 hod., cíl lávka u tenisových kurtů. Každé plavidlo může vyhrát něco pevného,
dobrého i tekutého. Registrační formulář na www.sportlipa.cz a na recepci ve Sportareálu.
praktické
červen 2013
Ženy reagují na příběh Angeliny Jolie a slib VZP
Mamocentrum v českolipské nemocnici hlásí zvýšený zájem o vyšetření
prsů. Souvisí se současnou medializací nabídky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), že proplatí ženám mladším 45 let, které jsou u ní pojištěné,
preventivní vyšetření prsů mamografem i ultrazvukem. Tyto klientky si
nejdříve vyšetření uhradí ze svého, peníze jim pak pojišťovna na pobočce vrátí proti předloženému dokladu o zaplacení. Novinka má omezenou
platnost, jen od 1. května do 30. listopadu 2013. Starší ženy mají nárok na
vyšetření hrazené jednou za dva roky zdravotní pojišťovnou.
Ženy se mohou do českolipské nemocnice objednat telefonicky na čísle
487 954 399, nebo osobně v recepci na mamografickém pracovišti ve II.
patře budovy nemocnice. Mamocentrum vyhoví všem zájemkyním, které
se objednají včas. Zařazeny budou do termínů screeningu tak, aby stihly vyšetření do konce listopadu. Objednání může být složitější v období
dovolených, kdy je na oddělení omezený provoz. K vyšetření je potřeba
doporučení od praktického lékaře, nebo gynekologa, případně z odborné
mamologické poradny. V případě nejasností všem rádi odpovíme na uvedeném telefonním čísle 478 954 399. Akreditované Mamocentrum v Nemocnici s poliklinikou ČL je součástí radiodiagnostického oddělení, které
vede primářka MUDr. Hana Čerbáková. Pracoviště si vytvořilo velmi dobrou pověst a to díky profesionálnímu přístupu a dobrým výsledkům, když
46 % zjištěných nádorů je pod 10 mm. Lékaři zde běžně vyšetří denně
50 pacientek. Vyšetření prsu je bezbolestné a lékařky ženy s výsledky hned
seznámí. Nemoc zachycenou včas je možné dobře a úspěšně vyléčit.
Jednání DR Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Dozorčí rada Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. se na svém
řádném jednání 16. května 2013 zabývala informacemi z valné hromady
a dalšími fakty k projektu zateplení objektů nemocnice. Ing. Jaroslav
Kratochvíl, který je pověřen řízením nemocnice, referoval na zasedání rady o aktuální ekonomické situaci NsP a také o realizaci čerpání
dotačních titulů. Členové dozorčí rady diskutovali o otevření lůžkové rehabilitace. Radní si rovněž vyslechli zprávu členky dozorčí rady
a manažerky kvality Ing. Aleny Brodské o přípravě NsP k akreditaci.
A souhlasili s odložením termínu akreditace na podzim 2013. Dozorčí
rada řešila i důležité personální záležitosti: Vzala na vědomí písemně podané odstoupení bývalého finančního ředitele Ing. Martina Říhy a odvolala ho z představenstva. Do funkce člena představenstva pak jmenovala
MUDr. Radka Havlase, ředitele pro zdravotní obory a primáře gynekologicko-porodnického oddělení českolipské nemocnice. Následně členové
představenstva zvolili doktora Havlase předsedou představenstva.
Výluka na trati do Blíževedel
Nepřetržitá výluka na železniční trati č. 087 Lovosice – Česká Lípa
v úseku Blíževedly – Česká Lípa hlavní nádraží potrvá až do 16. srpna
do 17:00 hod. Důvodem probíhající výluky je rekonstrukce železničního mostu v Zahrádkách u České Lípy. Dopravce České dráhy, a. s.
proto přistoupilo k následujícím opatřením:
Všechny osobní vlaky jsou v uvedené dny a časy v úseku Blíževedly – Česká Lípa hl. n. a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která
je vedena v odchylných časech dle výlukového jízdního řádu.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Blíževedly – na silnici III/2605 na autobusové zastávce "Blíževedly,
žel.st." (místní komunikace před staniční budovou)
Kravaře v Čechách – v obci na autobusové zastávce "Kravaře"
Stvolínky – v obci na autobusové zastávce "Stvolínky"
Zahrádky u České Lípy – místní kom. před staniční budovou
Česká Lípa hlavní nádraží – místní kom. před staniční budovou
Upozornění: Po dobu výluky nebudou v úsecích s náhr. autobus. dopravou
garantovány služby uvedené v jízd. řádu – tzn. "Vůz vhodný pro přepravu
cestujících na vozíku" a "Rozšířená přeprava spoluzavazadel". Přeprava
kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu.
11
úřad práce informuje:
Podíl nezaměstnaných osob k 30. 4. 2013
Podíl nezaměstnaných osob činil v měsíci dubnu 2013 v okrese Česká
Lípa 9,3 % (v lokalitě města Česká Lípa činil 9,6 %). K 30. 4. 2013
bylo v evidenci kontaktních pracovišť v okrese Česká Lípa celkem
6 912 uchazečů o zaměstnání (pokles oproti minulému měsíci o 205
osob), z nichž bylo 3 578 žen (51,8 %) a 845 osob se zdravotním postižením (12,2 %). Celkový počet nezaměstnaných byl na konci dubna
2013 o 411 uchazečů vyšší než k 30. 4. předchozího roku. V měsíci dubnu došlo k nárůstu nově hlášených uchazečů na 572. Počet absolventů
a mladistvých bez kvalifikace činil 472. Absolventi a mladiství tvoří
6,8 % z celkového počtu nezaměstnaných osob. Počet volných prac. míst
k 30. 4. 2013 činil 651 , tj. 10, 6 uchazečů na 1 volné pracovní místo.
Aktivní politika zaměstnanosti prostřednictvím Úp čr
Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti je soubor poradenských aktivit. Poradenství pro volbu povolání je jedním z aktivních
prvků, které provádí a zabezpečuje ÚP ČR. Na Kontaktním pracovišti
ÚP ČR – Česká Lípa, se dlouhodobě realizují pravidelná setkání s výchovnými poradci základních škol (každý měsíc) a s výchovnými poradci středních škol (2 x ročně). Garantem organizace těchto setkání je
Pedagogicko – psychologická poradna Česká Lípa, p.o. Hlavním tématem pracovních setkání se zástupci škol , je aktuální informace o vývoji
na trhu práce v republikovém i okresním měřítku, včetně statistických
informací z činnosti informačního a poradenského střediska (IPS), působícího na kontaktním pracovišti v České Lípě. Tato setkání vedou
k posílení spolupráce mezi „světem vzdělávání“ a „trhu práce“. Jde
především o relevantní přenos informací o vhodném směrování žáků
a absolventů škol na trh práce a efektivitu jejich budoucího pracovního uplatnění. Nezaměstnanost v lokalitě Českolipska (k 30. 4. 2013 –
9,3 %) vede k nutnosti napomoci uplatnění mladých lidí na trhu práce
a předcházet jejich nezaměstnanosti. Dle posledních statistických údajů o struktuře mladých lidí v evidenci kontaktních pracovišť (KoP) ÚP
ČR okresu Česká Lípa se opět potvrzuje, že nejvíce uchazečeů v evidenci je se základním vzděláním, viz přehled níže.
Mladí uchazeči do 25 let, evidovaní na KoP ÚP ČR okresu Česká
Lípa k 30.4.2013 - celkem 1203, z toho: se zákl. vzděláním 40 % (!),
s výučním listem 29 %, s maturitou 25 % a VOŠ+VŠ (Bc, Mgr.) 5 %
Opakuje se také stálý nedostatek kvalitních absolventů technických
oborů, které zaměstnavatelé požadují (obráběč kovů, strojní mechanik apod.). Společná pracovní jednání se zástupci škol a zaměstnavatelskými subjekty, napomáhají k lepšímu poznání potřeb trhu práce
a správnému směrování mladých lidí v rámci studia a praxe.
Vhodné projektové aktivity pro mladé
Na webových stránkách www.stazevefirmach.cz a www.stazepromlade.cz získáte informace o možnostech zapojení mladých lidí (včetně studentů posledních ročníků středních a vyšších odborných škol
a posledních 2 semestrů vysokých škol) do stáží ve firmách. Jde o jednu z cest, jak mladí lidé mohou získat praxi pod vedením firemního
mentora, propojit teorii s praxí a možnost zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu práce. Nabídka struktury vhodných míst pro stáže,
včetně informací o financování stáží, je pravidelně aktualizována.
Mgr. Zdeňka Cibulková
ředitelka kontaktního pracoviště
krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci – Česká Lípa
!
zpravodajství
nejen z úřadu a města
www.mncl.cz
denně aktualizováno ►
12
téma: městské slavnosti
www.mncl.cz
červen 2013
Na Městských slavnostech zahrají Charlie Straight, Xindl X i regionální kapely
Oslava konce školního roku, začátku prázdnin a léta – období dovolených, pohodových dní a odpočinku. Tak by se daly charakterizovat Městské
slavnosti v České Lípě, které se tradičně konají v závěru června. Letos je
hlavní program naplánovaný na sobotu 29. června. Svátečnímu dni, který bude doslova napěchovaný programem pro všechny generace, budou
předcházet nově dva dny plné doprovodného programu. A kromě dne zábavy navíc se mohou lidé těšit na spoustu premiérových akcí.
Vše odstartuje již v sobotu
22. června, tedy týden před
hlavním programem. V bazilice
Všech svatých v České Lípě se
uskuteční nultý ročník festivalu
pěveckých sborů k poctě patronů
města sv. Petra a Pavla s názvem
Česká Lípa Cantat 2013. Akci
pořádá příspěvková organizace
Kultura Česká Lípa ve spolupráci s Českolipským Evergreenem
o. s. d. Těšit se můžete na pěvecké sbory z Česka, Slovenska
a Polska.
V předvečer samotných slavností, tedy v pátek 28. června, je
pro návštěvníky připraveno hned
několik akcí. Jako první budou
na programu tradiční Sportovní
hry seniorů, které odstartují ve
14 hodin v areálu příspěvkové
organizace Sociální služby města České Lípy ve Školní ulici.
Letos se sportovní hry ponesou
také v duchu oslav 10. výročí od
založení organizace. Prostor před
hlavním pódiem u OD Banco
v centru města bude v pátek patřit tanečníkům. V jednu odpoledne tam totiž začne Dance Meeting. K vidění budou atraktivní
taneční souboje, takzvané battly,
ve kterých se představí jak jednotlivci, tak celé skupiny. Celým
dnem bude provázet DJ Nox, což
je jeden z nejlepších DJ’s v České republice. Kdo bude mít tance
dost, může v 17 hodin zavítat do
Centra textilního tisku, kde proběhne první přednáška z cyklu
k 10. výročí od znovuotevření hradu Lipý. Nabitý den pak
zakončí první ročník Radniční
noci. Vybraná skupinka zhruba
60 lidí, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, bude mít
možnost si prohlédnout radnici
doslova od sklepa až po půdu.
Prohlídka začne od 22 hodin.
Veškerá pozornost všech lidí
se ale logicky upne k hlavnímu dni slavností, tedy k sobotě
29. června. Celodenní program
začne tradičně na náměstí T. G.
Masaryka, odkud v 8:45 projde
průvod mažoretek až k hlavnímu
pódiu u OD Banco. Tam od devíti hodin odstartuje velká přehlídka mažoretkových souborů.
V deset hodin slavnosti oficiálně
zahájí představitelé města. A pak
už se na pódiu bude střídat jedna
domácí hvězda za druhou: Věra
Martinová, Dáda Patrasová,
YO-YO Band, Charlie Straight
a Xindl X. Celý program na
hlavním pódiu zakončí After
Party Pavla Cejnara a nově také
slavnostní ohňostroj.
Kromě hlavní scény ale budou
souběžně fungovat ještě další
dvě. První na vodním hradě Lipý,
kde budou vystupovat regionální
kapely jako LiZart, Optimic, VyJakoMy, Taste of Shards nebo
The Viv. Děti si přijdou na své
v klášterních zahradách, kde jim
od deseti hodin bude k dispozici
dětská stage plná wokrshopů, výtvarných dílniček a představení
pro děti. V sobotu nebude chybět
ani oblíbená neckyáda. Posádky
na nejroztodivnějších plavidlech
se na cestu od lávky u nemocnice
vydají netradičně až v 10:30, aby
se před výkonem stihly dosyta
posilnit spánkem. Kdo se bude
chtít podívat na Českou Lípu
z ptačí perspektivy, může využít
vyhlídkových letů vrtulníkem,
který bude startovat z městského
stadionu. Celý den bude v Centru textilního tisku probíhat den
otevřených dveří, vstupné do bazénu ve Sportareálu bude za sníženou cenu. Otevřená bude také
knihovna, a to s tou výhodou, že
kdo přijde tento den vrátit knížku a hrozí mu pokuta za pozdní
vrácení, bude v rámci čtenářské
amnestie poplatku ušetřen.
Podrobný program slavností:
Sobota 22. června 2013
od 13:00 | bazilika Všech svatých
– Česká Lípa Cantat 2013 – festival pěveckých sborů
Pátek 28. června 2013
13:00 – 22:00 | prostor u OD
Banco – Dance Meeting – atraktivní souboje tanečních skupin
i jednotlivců, hraje DJ Nox,
13:00 OFICIÁLNÍ START, 13:10
Jam All Stylez, 13:45 Break
Dance Battle 1v1, 15:00 C-Walk
Battle 1v1, 16:00 Street Dance
Battle 1v1, 18:30 Crew vs. Crew
All Stylez Battle (min. 4 tanečníci), 20:00 Afect Entertainment
Showcase (Afectoo/J-Dee/Esta/
Cratchy/DJ Emduffy), 21:00 Acme&Friends
14:00 | areál příspěvkové organizace Sociální služby města České
Lípy, Školní ulice – Sportovní dny
seniorů, oslavy 10. výročí fungování organizace
17:00 | Centrum text. tisku – zahájení cyklu přednášek k 10. výročí od znovuotevření hradu Lipý
od 22:00 – budova radnice na
náměstí T. G. M. – Radniční noc
– noční prohlídka radnice
Sobota 29. června 2013
8:45 | náměstí T. G. M. – průvod
směrem k hl. pódiu u OD Banco
9:00 | prostor u OD Banco – pře-
hlídka mažoretkových souborů,
parkoviště KD Crystal – lunapark, jarmark
9:00 – 21:30 | vodní hrad Lipý,
vystoupení místních kapel, 9:00
Wildstics, 10:00 Huses Springtown Beasts, 12:00 LizArt, 14:00
Optimic, 16:00 VyJakoMy, 18:00
Taste of Shards, 20:00 The Viv,
moderuje Pavel Landovský
10:00 | prostor u OD Banco –
slavnostní zahájení představiteli
města, městská hudba F. Kmocha,
celou stage moderuje Václav Tittelbach;
10:00 | Klášterní zahrada – start
„dětské stage“, až do 18:00,
moderuje Tomáš Mařas, 10:00
Jazzová farma, 13:30 Toy Machine – Baron Prášil, 15:00
– přehlídka školních zařízení
a pěveckých sborů, 16:30 Divadlo M. Kopeckého
10:00 | Městský stadion – vyhlídkové lety vrtulníků
10:00 | Kino KD Crystal – start
kino maratónu ve 3D
10:00 | Prostor mezi obchodními
domy – Martin Šimůnek Speed
trial show a závod pro nejmenší,
průběžně až do 16 hodiny
10:00 – 14:00 | budova knihovny
na náměstí T. G. M. – čtenářský
maraton – před knihovnou se budou číst oblíbené dětské knížky
10:30 | svárovský most, Ploučnice – start Neckyády
11:00 | budova knihovny na náměstí T. G. M. – loutkové divadélko pracovnic knihovny – Českolipské pověsti
12:00 | prostor u OD Banco –
Věra Martinová
14:00 | prostor u OD Banco –
vyhl. vítězů soutěže Šikulka 2013
14:05 | prostor u OD Banco –
Dáda Patrasová
14:30 | sál KD Crystal – předání
ocenění „Poděkování starostky“
16:00 | prostor u OD Banco –
YO-YO Band
18:00 | prostor u OD Banco –
Charlie Straight
20:00 | prostor u OD Banco –
Xindl-X
21:30 | prostor u OD Banco – After párty s Pavlem Cejnarem
23:30 | prostor u OD Banco – ohňostroj
Po celý den: snížené vstupné do
bazénu ve Sportareálu za 60 korun na osobu, den otevřených
dveří v Centru textilního tisku
téma: městské slavnosti
červen 2013
13
14
téma: městské slavnosti
www.mncl.cz
červen 2013
Uzavírky a technické informace
• Parkoviště u KD Crystal bude
pro veřejnost uzavřené již od středy
26. června od 18 hodin, v prostoru se bude připravovat lunapark.
Uzavírka bude končit v neděli
30. 6. ve 21 hodin.
• Parkoviště u OD Banco bude
pro veřejnost uzavřené od 27. 6.
až do neděle 30. 6. 12 hodin.
• Sokolská a Erbenova ul. bude
neprůjezdná od soboty 29. 6. od
5 hod. ráno až do půlnoci.
• Jako náhrada za uzavřené parkoviště u OD Banco bude sloužit
parkoviště v ul. U Synagogy, které bude otevřené celý den.
• V sobotu 29. června 2013 bude
otevřené veřejné WC v Panské
ulici a to až do 20 hod., veřejné
WC v ulici U Synagogy bude otevřené až do půlnoci.
Podrobné informace naleznete na
www.mucl.cz
► ve kterém si prohazujeme nástroje a když bude atmosféra, určitě
budeme improvizovat a vymýšlet něco na místě. Snažíme se, aby byl
každý koncert jedinečný, aby bylo na každém koncertě něco neopakovatelného. To je zásadní věc.
Soutěž: Chcete zažít unikátní
noční prohlídku radnice?
Charlie Straight na slavnostech
Na letošních slavnostech města vystoupí také kapela Charlie Straight.
Rocková, britpopová hudební skupina založená v roce 2006 v Třinci je
u publika stále populárnější. Zabodovala i u akademiků populární hudby
a z letošního vyhlášení si odnesla Cenu Anděl za skladbu roku 2012. Na
otázky MN odpovídal zpěvák Albert Černý.
Uslyší českolipské publikum i oceněnou písničku Coco?
Coco hrajeme na většině koncertů, protože nás všechny baví a v Česku
si ji hodně lidí zpívá s námi, takže v Lípě zazní určitě.
Jak dlouho s kapelou vystupujete a bude to pro vás českolipská premiéra, nebo jste tu už pro zdejší publikum hráli?
Hrajeme od r. 2006 a v Lípě jsme měli koncert v klubu Progres s kapelou The Roads. To bylo hodně dávno, ale docela si vybavuju ten prostor i sídliště kolem. Myslím, že nějaké fanoušky v České Lípě máme.
Co nového připravujete pro své příznivce a bude možnost slyšet během vašeho sobotního vystoupení také některou z vašich novinek?
Uslyšíte singl s Markétou Irglovou (i když tam Markéta nebude), ►
Není nic jednoduššího, než odpovědět na naši soutěžní otázku
a pak čekat, zda vás vylosujeme! Z bezpečnostních důvodů budeme
moci na prohlídky, které odstartují v pátek 28. června ve 22 hodin,
vzít pouze omezený počet zhruba 60 lidí. Ty vylosujeme z došlých odpovědí a výherce budeme telefonicky kontaktovat. Prohlídky budou
následovat v pravidelných intervalech, pouštět budeme zhruba desetičlenné skupinky s průvodcem A TO NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Radnice bude osvětlena svíčkami, vstup bude možný pouze v pevné
obuvi, výhodou bude vlastní baterka.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Z jakého roku pochází první písemná zmínka o existenci
českolipské radnice?
Jméno:
Odpověď:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Vystřižený soutěžní kupón můžete do 14. června zaslat na adresu redakce: Městské noviny, náměstí T. G. M. 1, 470 01 Česká Lípa, nebo osobně předat v Městském informačním centru, náměstí T. G. M. č. p. 2.
kultura
červen 2013
15
Festival zahájí houslista Václav Hudeček
Opět se přiblížil čas, kdy organizátoři mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica začínají finišovat s přípravami nového ročníku. Osoby
nejpovolanější, Martina Prokeše, ředitele a zakladatele této podzimní
tradice, jsme se proto zeptali, jaká hudební překvapení pro festivalové
příznivce letos připravují?
Každý ročník měl svoji pevnou
dramaturgickou linii, kterou
jste návštěvníkům připomněli
například jubileum významného hudebního skladatele, nebo
zdůraznili mezinárodní hudební
pouto mezi obyvateli v pohraničí.
Jaká bude ta letošní, kolik koncertů letos zazní a jací interpreti
v rámci festivalu vystoupí? Na
jaký koncert se vy osobě těšíte?
Hezký den všem čtenářům.
Mám velikou radost, že se společně můžeme těšit na již XII.
ročník festivalu, který se uskuteční od 20. 9. do 26. 10. Proběhne
na 19 místech a připravili jsme
22 unikátních akcí, které krom
koncertů, moderního tance, divadelního představení pro nejmenší
a baletu nabídnou i letos nově
do programu zařazené divadelní
a operní záznamy a koncert vítězů pěvecké soutěže pořádané ve
spolupráci se ZUŠ Česká Lípa.
Festival nadále pokračuje také
v naplnění své mezinárodnosti
jak pozváním vynikajících zahraničních interpretů z Německa,
Holandska, USA, tak pořádáním koncertů na německé straně
konkrétně v Großschönau, Zitau
a Bautzenu. Můžeme se tedy společně těšit na takové osobnosti,
jakými jsou Dagmar Pecková, Iva
Bittová, Václav Hudeček, Ondřej
Havelka, či kamerunsko-holandkou zpěvačku Ntjam Rosie,
amerického novodobého Farinelliho, vítěze soutěže Metropilitní
opery, mužského sopranistu Roberta Crowa a další interprety. Já
osobně se těším na každý koncert
jinak a toto jsou ty nej, na které se
doporučuji zaměřit.
Vloni jste začínali prologem
na Pražském hradě a zahajovací
koncert se potom konal v Jablonci nad Nisou, což českolipští
příznivci trochu těžce nesli. Slíbil jste, že letos tomu bude jinak
a zahajovací koncert se opět vrátí do České Lípy, kde má festival
domovské právo a také svého
největšího sponzora. Tím je město, potažmo ČLT a.s , která na
základě smlouvy s městem věnuje
na podporu ojedinělého festivalu
milion korun. Kdy a kde plánujete první letošní koncert?
Lípa Musica má své srdce
a vždy měla v České Lípě. Nejvíce jí pochopitelně tedy záleží
na domácím publiku, kterému
se každoročně snaží připravit
ten nejlepší servis. Již v loňském
roce jsme proto otevřeli v centru
města novou festivalovou kancelář v Klášterní ulici, kde můžou
zájemci zakoupit vstupenky na
téměř všechny koncerty festivalu. Dále našim posluchačům,
Program festivalu Lípa Musica 2013
• pátek 20. září, 19.00 | Česká Lípa, bazilika Všech svatých
Václav Hudeček – housle | houslové koncerty slavných mistrů baroka
• sobota 21. Září, 19.00 | Nový Oldřichov, kostel sv. Kříže
Královéhradecký dětský sbor Jitro | Jiří Skopal – sbormistr
• neděle 22. září 18.00 | Česká Lípa, kino Crystal
Georges Bizet: Carmen | Režie Richard Eyre (záznam z New Yorku)
• pondělí 23. září, 8.30 a 11.00 | Česká Lípa, kino Crystal
Louskáček 3D | pohádkový baletní příběh (záznam z Petrohradu)
• pondělí 23. září, 19.00 | Česká Lípa, bazilika Všech svatých
Iva Bittová | Fragments
• úterý 24. září, 19.00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
Pražský komorní balet | T. Rychetský, H. Turečková – choreografie
• středa 25. září, 8.30 a 10.30 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
Divadlo Krapet | Kocour Modroočko | hudba a text písní Marek Eben
• pátek 27. září, 19.30 | Zittau, Radnice – Burgersaal
Michal Mašek – klavír | Martinů, Dvořák, Smetana, Chopin, Beethoven...
• sobota 28. září, 19.00 | Jezvé + neděle 29. září, 17.00 | Filipov u Rumburka
R. Crowe (USA) – mužský soprán & M. Eberth (Německo) – varhany
• čtvrtek 3. října, 19.00 | Großschonau, Evangelische Kirche
Královéhradecký dětský sbor Jitro | Jiří Skopal – sbormistr
kteří si zakoupí vstupenky, budeme stejně jako v loňském roce
nabízet zdarma i autobusovou
dopravu na vzdálenější místa
a neustále pracujeme na zdokonalování služeb a servisu všem,
kteří mají náš festival rádi a navštěvují ho. Letošní ročník přinese Českolipanům navíc jednu
novinku ve formě „intenzivního
festivalového týdne“, kdy se mohou naši posluchači a diváci těšit
na skutečný hudební svátek. Festival zahájí v českolipské bazilice
Všech svatých se svým komorním orchestrem Barocco sempre
giovane houslový virtuóz, mistr
Václav Hudeček. Následně budete moci navštívit kino a vychutnat si hudební záznam přenosu z Metropolitní opery v New
Yorku Bizetovi opery Carmen.
Pro nejmenší je pak připravena
hudební pohádka Divadla Krapet
na hudbu Marka Ebena Kocour
Modroočko, pro starší děti je připraven záznam pohádkového baletního příběhu Louskáček ve 3D
z Mariinského divadla v Petrohradu. Dospělí se mohou těšit na
moderní výrazový tanec v podání
našeho nejlepšího profesionálního tanečního ansámblu Pražského komorního baletu. Následně
bude mít českolipské publikum
možnost vidět a slyšet úchvatnou
zpěvačku a herečku Ivu Bittovou
v novém vysoce ceněném projektu Fragments.
A tohle všechno proběhne
v rámci jednoho jediného festivalového týdne v České Lípě?!
Přesně tak. Myslím, že pro naše
„domácí“ příznivce jsme připravili opravdu dramaturgicky pestrý
a interpretačně nabitý týden. Následně s námi mohou zájemci putovat po celý měsíc také na bližší
i vzdálenější místa festivalu. Festival se však do České Lípy ve své
druhé polovině ještě vrátí. Jednak
prostřednictvím koncertu Swingového a jazzovového orchestru
Melody Makers s O. Havelkou
a potom pěveckou soutěží Lípa
Cantantes, kterou pořádáme ve
spolupráci se ZUŠ v Č. Lípě a je
vyhlášena pro žáky ZUŠ Libereckého kraje ve věku od 7 do 25 let.
Podobně jako vloni budete
pro obyvatele České Lípy organizovat dopravu na koncerty,
které se budou konat mimo naše
město, kde se mohou zájemci
zaregistrovat a kdy a kde bude
zahájen předprodej vstupenek?
Jedinou vstupenkou pro bezplatnou jízdu je prokázat se zakoupenou vstupenkou na daný
koncert a včasná rezervace
v kanceláři festivalu, více na
www.lipamusica.cz. S předprodejem vstupenek jsme začali
již 3. června v již zmíněné kanceláři v Klášterní ulici, kde probíhá od pondělí do pátku od 15
do 18 hodin. Dále je možné využít online předprodeje přímo na
stránkách festivalu.
• pátek 4. října, 20.00 | Zahrádky, kostel sv. Barbory
Tomáš Král – baryton & Jan Krejča – theorba
• sobota 5. října, 19.00 | Železný Brod, kostel sv. Jakuba
Tiburtina ensemble | Barbora Sojková – umělecká vedoucí
• neděle 6. října, 17.00 | Kravaře, kostel Narození Panny Marie
Stimmwerck (Německo) | písně německé renesance a moderny
• pátek 11. října, 19.30 | Bautzen, Maria und Martha Kirche
Schola Gregoriana Pragensis | D. Eben – vedoucí, T. Thon – varhany
• sobota 12. října, 19.00 | Liberec, divadlo F. X. Šaldy
Severočeská filharmonie Teplice & Dagmar Pecková – soprán
• pátek 18. října, 19.00 | Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda
Capella Collegium Marianum | Jana Semerádová – umělecká vedoucí
• sobota 19. října, 19.00 | Nový Bor + neděle 20. října, 19.00 | Ml. Boleslav
Ntjam Rosie (Holandsko) – kamerunská soulová zpěvačka s kapelou
• úterý 22. říjen, 19.00 | Česká Lípa, Kulturní dům Crystal
Swingový a jazzový orchestr Melody Makers s Ondřejem Havelkou
• pátek 25. října, 17.00 | Česká Lípa, Biberova kaple
Slavnostní koncert vítězů pěvecké soutěže ZUŠ vyhlášené festivalem
• sobota 26. října, 19.00 | Děčín, Zámek – Knihovní sál
Severočeská filharmonie Teplice & Josef Špaček ml. – housle
Podrobné informace naleznete na stránkách festivalu: www.lipamusica.cz
16
!
kultura
www.mncl.cz
červen 2013
naše programové tipy - více na www.mncl.cz
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
• 7. června (15.00 – 18.00) – KDO
SI HRAJE, NEZLOBÍ – DĚTSKÝ DEN
NA ŠPIČÁKU | soutěže, hry, kvízy,
zábavný program | pobočka Špičák, ul. Červeného kříže 2563
• 19. června (16.00) – KOUZELNÉ NÁPADY – dílna pro malé i velké –
SCRAPBOOKING – TVORBA PŘÁNÍČEK
Oddělení dětské literatury, nám.
T.G.Masaryka
• 20. června (9.30) – HRAVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI I RODIČE | pohádky, dílničky, pobočka Špičák, ul.
Červeného kříže
• každý čtvrtek (16.00) – PŘEČTI
MI JEŠTĚ KOUSEK… | Nemáte čas
číst dětem nahlas? Budeme to
dělat za vás! Předčítání pohádek
a příběhů, pro klídek a pohodu!
Oddělení dětské literatury, nám.
T.G.Masaryka
• Každé úterý (10.00 hod) – cvičíme
v každém věku | cvičení s hudbou
a v sedě (!) pro každého, pobočka Špičák, ul. Červeného kříže
• 29. 6. 2013 (9.00–14.00) městské
slavnosti v knihovně | čtenářská
amnestie, loutkové divadélko
(pověsti), čtenářský maraton
Více na www.knihovna-cl.cz
Akademie J. A. Komenského
• 3. června (19.00) – NEPOTŘEBOVA-
LI BYCHOM ZASE ROZHLAS SVOBODNÁ
EVROPA? | Mgr. Pavel Pecháček
Lipý Česká Lípa, p. o.
Vodní hrad Lipý (VHL)
Centrum textilního tisku (CTT)
• 9. 6. (13.30) VHL – Vernisáž výstavy
„Kaleidoskop turistiky“ | Pořádá
KČT a Lipý Č. Lípa, p. o., výstava je přístupná v rámci prohlídek
nebo na objednání až do 21. 9.
• 11. 6. (17.00) CTT – Přednáška „
Tisk ve výtvarném umění“ | Mgr.
Jiří Matula, vstupné zdarma
• 22. 6. (10.00–15.00) CTT – WORKSHOP – plstěné obrázky | vstupné 30 Kč, za materiál od 60 Kč
(Květa Kolaříková)
• 27. 6. (17.00) CTT – Vernisáž výstavy fotografií Simony Bůžkové AKTovky | výstava potrvá až do 31. 8.
• 28. 6. (17.00) CTT – Cyklus přednášek k 10. výročí otevření hradu
Lipý veřejnosti (2003-2013) | slavnostní zahájení, hlavní příspěvek: „Rehabilitace hradu Lipý
a jeho vývoj ve středověku“ |
prof. Ing. arch. akad. arch Václav Girsa | vstupné zdarma.
• 29.6. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI Hrad
Lipý 9.00 až 21.30 hudební scéna, Centrum textilního tisku 9.00
až 17.00 den otevřených dveří |
vstupné zdarma
Zajímavosti
z knihovny…
Ve středu 15. května jsme v České
Lípě poprvé uspořádali Noc literatury, jakýsi čtenářský happening, který
kromě Prahy a 24 evropských měst,
proběhl i v 8 českých knihovnách.
Četly se úryvky z děl současných evropských autorů, která aktuálně obdržela různé literární ceny. Pořadatelé projektu určili 18 titulů, z nichž
jsme si pro Českou Lípu vybrali
3, pro 3 čtecí místa. Společnou myšlenkou projektu je setkání s příběhy
i městem tak, jak ho neznáme. Vybrané úryvky poodhalují kouzlo velké
i malé literatury v přednesu osobností, které máme možnost vídat na zdejších divadelních prknech nebo potkávat v osobním či profesním životě,
a kteří se svých rolí předčítačů zhostili s nadšením a naprosto skvěle.
V Městské knihovně na náměstí T. G. Masaryka četl Miroslav Kolář úryvek z románového eposu Jacob se odhodlá milovat dnes již švýcarského
autora C. D. Florescu. V Šatlavě Vlastivědného muzea a galerie ve Vězeňské ulici přiblížil František Zborník poslední chvíle jednoho z předků
Pétera Esterházyho, jenž je autorem ojedinělé rodinné mozaiky Harmonia
Caelestis. A konečně, ve sklepení Hradu Lipý představil Jiří Gottlieber titul
Vědomí konce britského experimentálního prozaika a esejisty Juliana Barnese. Čtení probíhalo paralelně na všech místech ve stejném čase od 19.00
do 21.00, vždy v půlhodinových intervalech. Pro účastníky – posluchače
to bylo docela náročné – v daném časovém rozpětí dorazit na další místo,
pohovořit, zklidnit se a naladit to správné soustředění, uchopit atmosféru
prostoru… pak už stačilo nechat se unášet příběhem a užít si první Noci
literatury. Aktuálně probíhá v knihovně den co den Pasování prvňáčků na
čtenáře – téměř všichni prvňáčci jsou v závěru školního roku zváni do
knihovny, kde pomocí zábavných zkoušek a testů jsou prověřovány jejich
čtenářské dovednosti a znalosti. Vše se děje za přítomnosti rytíře Hynka
Ptáčka z Pirštejna, komtesky Kateřiny z Hungerkoštu i nezbytného meče.
Nemusíme dodávat, že rytířova výzbroj budí respekt a o jeho neškodnosti
musí děti často přesvědčovat komtesa Kateřina i s paní učitelkou.
Klubu českých turistů
Film & music festival Doksy Pozvánka
Kompletní informace na http://turistika.mucl.cz/kalendar/, nebo na
Hudební a filmový festival amatérských filmů v kině Máj
Zveme Vás na netradiční setkání s mladými filmaři, hudebníky a dalšími umělci, které se koná v sobotu 15. června od 17.00 hodin v kině
Máj. Program festivalu bude velmi pestrý. Na úvod vystoupí žonglérská skupina Tucet kulí. Dále uvidíte osm krátkometrážních snímků od
pěti mladých a nadějných režisérek a režisérů, kteří v současné době
studují filmové umění. Většina z nich bude projekci svých snímků přítomna a bude si tak s Vámi moci o své tvorbě povídat. Na závěr večera
zahraje originální hudební skupina Swayambu z Nového Boru.
Projekce filmů:
Vojtěch Žák – Světovar, Lázně, Harmonikář
Štěpánka Součková – Stíny siluet, One Fish Is Better Than No Fish
Michaela Režová – Pád
Matěj Šonka – Kam se poděl Jura?
Andy Fehu – Cirgula
Průběžné info: kinomaj.mksdoksy.cz, www.facebook.com/KinoMaj
ZUŠ Česká Lípa přijme nové žáky
do studijního zaměření hra na violoncello
pro školní rok 2013/2014 (info na www.zuscl.cz)
vývěskách KČT (vila Adéla, nádraží...)
8. 6. • Přes hranice | Doprava vlakem (6:35 hl.n., 6:38 Střelnice ) do Dolní
Poustevny přes Jedlovou, Rumburk a Šluknov. Nekupovat zpáteční jízdenky, zpět se vracíme jinou tratí. Vede: Z. Svobodová (604 154 217).
9. 6. • Otevření výstavy ke 125. výročí KČT | Vernisáž na nádvoří vodního
hradu Lipý v Č. Lípě od 13,30 hod. Prohlídka výstavy do 17 hod. Výstava otevřena až do 20. 9. 2013. Organizuje A. Machová a výbor KČT.
9. 6. • Cyklovýlet přes Průrvu | Sraz na začátku cyklostezky u Narexu
v 8 hod. Trasa: Č. Lípa, Brenná, Mimoň, Vranov, Průrva, Hamr, Osečná,
Mimoň. (~60 km). Vede K. Kasal (702 340 702 nebo 728 184 965).
15. 6. • Jablonecké rozhledny | Odjezd z hl. n. Č. Lípa v 6.56. Trasa: Městem ke kostelu Povýšení sv. Kříže. Napojíme se na zelenou. Lesem na
vrchol Černé Studnice 869 m s rozhlednou (vstupné 30 Kč, občerstvení).
Po červené do Nové Vsi a dále na rozhlednu Nisanka 676 m (vstupné
15 Kč). Po zelené se vracíme na Jablonecké nádraží. (~10 km). Odjezd
v 16.17h přes Liberec, návrat v 18.22. Vede R. Kaprál (732 642 663).
14. 6. – 16. 6. • Účast na oslavách 125. výročí založení KČT | Trasa dle programu
oslav, vlastní doprava. Vede B. Sedláčková (603 399 490) pro přihlášené.
16. 6. • Autobusový zájezd do Prahy na 125. výročí KČT | Odjezd v 7.00 od
Adély. Botanická zahrada, výstava KČT, návštěva zlevněných objektů,
jako jsou pražské věže (~10 km). Vede výbor KČT, K. Jindra.
22. 6. • Mostecké uhelné Safari | Odjezd z Č. Lípy v 7.39 do Mostu. Návštěva dolu jen pro objednané. Prohlídka města Most pro ostatní bez
průvodce (~10 km). Vede J. Dobrovolná (607 538 152).
NÁZORY - DISKUSE - DOTAZY
červen 2013
Arogance a moc úředníků pokračuje
Stejný titulek jsem použil téměř před rokem v souvislosti
s povolením techno produkce na
koupališti v Dubici, kdy úředníci
města povolili tuto akci přes celou noc až do rána. Stížnosti na
tuto akci (na hluk v noci) byly
až ze sídliště Lada. Bylo slíbeno,
že se nic podobného opakovat
nebude. A přesto se tato situace
opakuje. Dostal se mi do rukou
leták (jsou i vylepeny plakáty) na
techno akci na termín 21. – 22.
6. 2013, kde je přihlášeno asi 13
skupin. To znamená, že po dobu
dvou dnů i nočních hodin, budou
obyvatelé blízkého i dalekého
okolí otravováni duněním (hudbu nikdo neuslyší). Tato akce je
údajně pořádána v souvislosti
závodů na autodromu v Sosnové. Že by se této akce zúčastnili
závodníci nebo návštěvníci – to
silně pochybuji. Zase bude tato
akce jen pro určitou skupinu mladistvých, kteří se sportem nemají
nic společného. Spíše naopak. Že
se tam podává alkohol mladistvým (možná i drogy), to potvrdila i MP při poslední akci. Ale to
našim úředníkům nevadí a takové
to akce podporují. Jinak si nedovedu vysvětlit sdělení na úřední
desce města na záměr pronajímat
krátkodobě (max. na 5 dní) areál
koupaliště v Dubici. To je vidět,
že s tímto areálem město neví, co
s ním. Zde byly utopeny desítky milionů korun nás daňových
poplatníků, které nejsou nijak
využity. Velké parkoviště vydlážděné zámkovou dlažbou, které
zarůstá náletovými dřevinami
(dlažba chybí na opravu chodníků ve městě), skluzavka pomalu
podléhá rezu, vodní fontána trčí
z vody bez užitku spolu s čerpacím systémem na čerpání kalné
vody z Robečského potoka – to
vymyslel asi „vystudovaný odborník“. Projekt bazénu také nebyl zadarmo a téměř 100 metrový
vrt stál jen 1 300 000 Kč. To se
to hospodaří s penězi, za které nikdo nenese odpovědnost. Chápu,
že ne vždy se vše podaří, ale není
toho nepodařeného nějak moc?
Ale abych se vrátil k pořádání
techno akci na koupališti v Dubici. V loňském článku byla část vět
Poloprázdné sídliště, proč?
Děkuji firmě CPI za jejich
špatnou bytovou politiku. Díky
této politice dnes bydlím na krásném místě, sice na hypotéku, ale
ve vlastním. Kdyby nebylo firmy
CPI, nikdy bychom se s manželem
neodhodlali si začít shánět vlastní
byt a nešli bychom do hypotéky,
která v součtu se současným nájemným je nižší než požadované
nájemné + služby, za stejný byt
od firmy CPI. Musela jsem asi
chybět na hodinách matematiky,
jinak si to nedokáži vysvětlit.
Když si vezmu plně obsazené
sídliště a nižší nájemné a většinu
platících nájemníků – proti dnešnímu stavu, poloprázdné sídliště
a vyšší nájemné, věčná migrace
nájemníků, kteří zanechávají akorát dluhy, pořád mi vychází, že
někde se stala chyba. Nemluvím
ani o tom, že původní obyvatelé
sídliště Sever měli k místu vztah,
úmyslně odstraněna – asi cenzura
novin. Byla tam věta – ať si takovéto akce pořádají odpovědní
úředníci pod svými okny, aby na
vlastní kůži poznali, jaké to je,
poslouchat dunění celou noc. Jak
je vidět, tak si ponaučení nevzali
k srdci a ignorují nadále protesty
obyvatel města – hlavně obyvatel
Dubice.
Proto se ptám a to hlavně starostky H. Moudré, která je zároveň
velitelkou městské policie:
1. Jak bude zajištěno nepřekročení hluku v denních i nočních hodinách (nikde není informace, do
kolika hodin je akce povolena)?
2. Bude také zajištěna hygienická
služba?
3. Bude MP kontrolovat průběžně
podávání alkoholických nápojů
mladistvým i ve dne?
4. Kdo jmenovitě tuto akci povolil a zda neměl z této akce také
prospěch?
5. Kolik získalo město za pronájem koupaliště za tuto akci – zda
je to víc, než zkažené dva dny
okolních obyvatel koupaliště?
Josef Novotný, Jižní 1814
znali se, děti tam společně vyrostly, zajímali se o své okolí. Dnes
zůstalo jen pár původních obyvatel, kteří prostě odejít nemohou.
A noví nájemníci, kteří už k místu
nemají žádný vztah. Firma CPI
snižuje původním nájemníků nájemné, je to tedy přiznání chyby
v jejich politice? Takže ještě jednou díky CPI a vlastně původně
i radnici a zastupitelům města,
kteří se špatnou bytovou politikou sídliště Sever již začali.
Topinková Andrea
Má radost a poděkování Jsem výtvarník a své činnosti se aktivně věnuji. Mimo jiné také proto, abych
dal příležitost všem svým, jak se domnívám, pozitivním myšlenkám. Nakonec říká se, že: „Ten kdo se baví, nezlobí“. Toto úsloví je možno určitě přenést i do jiné souvislosti. Často se mi vrací vzpomínka na zahájení výstavy mé
grafiky dne 10. 4. v Centru textilního tisku. Byl to pro mě potěšující zážitek. Přítomnost starostky Hany Moudré
dodala zahájení výrazný společenský lesk. Můj soused z bydliště mi jej pomohl zhodnotit po svém. „Dík za pozvání. Zase jsme jednou s mámou žili“, řekl mi. Domnívám se, že se to hezky poslouchá. „Nepovídej“, zkoušel jsem
jej. „Fakt, sledoval jsi tu recitátorku, šel mi mráz po zádech a měl jsem v očích slzy, když recitovala, ta opravdu
uměla. Bylo vidět, že patří k moderní mládeži, jasně vyjádřila svou snahu žít s kulturou. Rád jsem pozoroval, že tu
nejsou vždy jen zájmy mladých o lumpárny a akční diskotéky, které někteří preferují. Tvé obrázky sice znám, ale
i ty zde vypadaly jinak. Bylo to moc hezky uspořádáno a připraveno, nějak čistě učesáno, vše vyšlo, ne?“ Dal jsem
mu za pravdu. Tomu ovšem hodně pomohla paní Špatzová, která akci přímo organizovala a ředitelka CTT paní
Jiřina Kučerová, kterým tímto moc děkuji. Taková pomoc každého autora potěší a uklidní, když na vše není sám
jen proto, že má zájem vystavit své dílo. „S tebou si ta recitátorka dost povídala“, pokračoval soused, jako by rád
věděl, o čem šel hovor. „Říkala mi, že také kreslí, hraje na hudební nástroj, ale ze všeho nejblíže má k dramatickým
žánrům. Proto navštěvuje českolipskou ZUŠ“, odpovídám.
pokračování na str. 18
17
Vyjádření města i pořadatele k akci na koupališti:
Nejde o techno akci, ale o Stonerock, tj. rockový festival. Techno
je hudební styl založený na nepřetržitě hrající rytmické muzice, kterou šíří vysoce výkonné
reproduktory. V tomto případě
však podle vyjádření pořadatele nebude hrát reprodukovaná
ale živá muzika a vystoupí zde
řada známých kapel, např. polská symfonická rocková skupina
Pathfinder či norská skupina
Thunderbolt a mnoho kvalitních
českých muzikantů. Část výtěžku ze vstupného bude věnována
na podporu dětského domova.
Profesionální hudební aparatura v hodnotě několika milionů
bude pronajata od renomované
agentury. Stage – podium – bude
osazeno reproduktory, které
jsou zavěšené a prohnuté do
oblouku, aby zasáhly především
publikum před podiem. Akce je
partnerskou akcí MS Supermoto, která se bude konat na závodišti v Sosnové. Nápad spojit
významnou motoristickou akci
s hudební produkcí vznikl proto, že supermoto je mladý sport
a přitahuje velmi mnoho lidí
a areál koupaliště v České Lípě
představuje zajímavé zázemí.
Alkohol se mladistvým podávat
nebude! Všechny stánky budou
řádně označeny a obsluha bude
proškolena. Návštěvníci budou
navíc pořadatelem kontrolováni
i při průchodu branou, aby zamezil donášení alkoholu. Pořadatelská služba dostala rovněž
pokyn, aby osoby, které by přistihla při požití drogy, okamžitě
vykázala. Pořadatel se zavázal,
že před vlastní akcí, kterou mu
povolilo město a za tímto účelem
mu rada města areál koupaliště
pronajala za částku 6000 Kč (na
4 dny), uvede celý areál včetně
parkoviště do pořádku (uklidí,
poseká zeleň, zprovozní zázemí,
atp.). Další úklid pak bude následovat i po akci. Hudební produkce proběhne ve čtvrtek pouze
ve stanu od 19.00 do 1.00 hod.
(min. výkon). V pátek začne hudební produkce ve 14.00 a potrvá do 1.00 hod., pak zazní pouze
akusticky v pivním stanu. V sobotu začne hudební produkce od
12.00 a opět skončí v 1.00 hod.
Žádný hlučný ohňostroj na závěr
pořadatelé neplánují.
18
Zásady pro pronájem bytů
www.mncl.cz
červen 2013
Zásady města pro pronájem bytů v nových 9 bytových domech na sídlišti Lada
Tyto zásady stanovují podmínky pro pronájem bytů v 9 bytových domech na sídlišti Lada č. p. 3236, 3237, 3239, 3240, 3256, 3257, 3258, 3259,
3260, v k. ú. Česká Lípa, vybudovaných městem Česká Lípa s dotací Státního fondu rozvoje bydlení ČR. Uvedené podmínky se vztahují na všechny
žadatele o poskytnutí nájmu bytové jednotky v této lokalitě.
Článek 1
1. Žádosti o pronájem bytu budou
přijímány pouze od žadatelů, kteří
mají trvalý pobyt ve městě Česká
Lípa, nebo kteří se písemně zaváží, že se do 30 dnů od podepsání
nájemní smlouvy přihlásí k trvalému pobytu v České Lípě. Město
Česká Lípa pronajímá uvolněné
byty na základě zveřejněného
výběrového řízení na pronájem
bytu. Výběrového řízení se může
zúčastnit každý, kdo má na oddělení technické správy majetku evidovanou žádost na pronájem bytu
lokalita LADA.
2. Nebudou řešeny žádosti žadatelů,
a) na které je podána žaloba na
dlužné nájemné,
b) na které byla podána žaloba na
přivolení k výpovědi z nájmu bytu
z důvodu porušení povinností nájemce,
c) pokud od posledního projednávání dle bodů a) a b) čl. 1 odst.
2 neuplynuly 3 roky,
d) kteří mají evidovaný dluh
u města Česká Lípa
3. Na pronájem bytu není právní
nárok.
Článek 2
1. Písemná žádost o pronájem
bytů bude žadatelem zpracována
na předepsaném formuláři a musí
obsahovat všechny údaje potřebné pro jejich posouzení. Žádost
může podat každý občan, který
dosáhl věku 18 let, je občanem ČR
a splňuje podmínky podle článku
1. Formulář je přílohou těchto zásad a obsahuje zejména:
a) čestné prohlášení o majetkových poměrech,
b) potvrzení zaměstnavatele o výši
příjmu žadatele nebo jiné doklady
prokazující schopnost žadatele plnit povinnosti,
c) potvrzení správců domů, k nimž
je žadatel ve vztahu nájemce bytové jednotky, že žadatel není
dlužníkem na nájemném nebo na
něho nebyla podána žaloba, nebo
čestné prohlášení žadatele, že není
v současné době nájemcem žádné bytové jednotky nebo, že není
dlužníkem na nájemném nebo na
něho nebyla podána žaloba,
d) čestné prohlášení, že žadatel
nemá evidovaný dluh u města
Česká Lípa a je seznámen s těmito
zásadami,
e) čestné prohlášení žadatele, že
nikdo z budoucích uživatelů jemu
přidělené bytové jednotky není
dlužníkem na nájemném nebo
nemá evidovaný dluh u města
Česká Lípa.
2. Žadatel je povinen sdělit městu do 15 dnů jakoukoliv změnu,
ke které po podání žádosti došlo,
a která může mít vliv na její posouzení. Povinností každého uchazeče je, aby každoročně v termínu od
1. ledna do 28. února na oddělení
technické správy majetku osobně
potvrdil trvání žádosti. Žadatelé,
kteří mají trvalý pobyt mimo Českou Lípu, předloží aktualizované
potvrzení zaměstnavatele o tom,
že jsou zaměstnáni ve městě Česká Lípa. Nebude-li žádost v daném
termínu řádně obnovena, bude po
ukončení lhůty bez výjimky vyřazena z evidence.
3. Pokud žadatel splní výše uvedené podmínky, bude jeho žádost
zaevidována v místním seznamu
žádostí o uvolněné byty a žadatel
se může zúčastnit zveřejněných
výběrových řízení.
4. Pokud žadatel splní výše uvedené podmínky, bude jeho žádost
předložena k projednání na zasedání Výboru pro sociální politiku
města Česká Lípa (dále jen „výbor“). Výbor je oprávněn vyžádat
si od žadatele další podklady, dokumenty, stanoviska a vyjádření
dalších institucí a osob při projednávání žádosti o pronájem bytu.
5. Ve výboru budou žádosti projednány v souladu s účelem dotace Státního fondu rozvoje bydlení
ČR poskytnuté na výstavbu bytů
a s ohledem na:
a) majetkové poměry žadatele,
b) zdravotní stav žadatele,
c) sociální situaci žadatele,
d) zájem města Česká Lípa na
pracovním či veřejném uplatnění
žadatele na území města Česká
Lípa.
Článek 3
1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to na dobu
2 roky. V případě řádného plnění povinností má nájemce právo
opakovaně žádat pronajímatele
o prodloužení nájemního vztahu
na dobu určitou a to vždy na dobu
nejvýše 2 roky.
2. Výše nájemného je stanovena
na 55 Kč za 1 m2 plochy bytu za
1 měsíc.
3. Po dobu 20 let ode dne nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí nepřesáhne výše nájemného
výši vypočtenou podle ustanovení
§ 7 odst. 1 písm. c) nařízení vlády
č. 145/2003 Sb.
4. Pokud bude žadatel nájemcem
dalšího bytu ve vlastnictví města
Česká Lípa, vyhrazuje si pronajímatel právo na vrácení užívaného
bytu do 30 dnů od podepsání nové
nájemní smlouvy a to pod smluvní
pokutou ve výši 30 000 Kč. Právo
pronajímatele na náhradu případných dalších škod způsobených
nájemcem není tímto ustanovením
dotčeno.
Článek 4
1. Orgány určenými k projednání všech záležitostí a vyžádání si
dalších potřebných podkladů pro
ověření údajů, uváděných v písemných žádostech, je oddělení
technické správy majetku, Výbor
pro sociální politiku města Česká
Lípa a Rada města Česká Lípa.
2. Podklady pro jednání výboru
připravuje a materiály zabezpečuje oddělení technické správy
majetku.
3. Výbor pro sociální politiku
u všech projednaných žádostí jednotlivě doporučí další postup při
jejich vyřízení, včetně vyřazení
žádosti z dalšího projednání.
4. Výbor pro sociální politiku
doporučí na základě předchozího projednání Radě města Česká
Lípa u každého vybraného žadatele uzavření nájemní smlouvy na
konkrétní bytovou jednotku.
5. Doporučení výboru musí být
schváleno nadpoloviční většinou
všech členů výboru. V případě
rovnosti hlasů členů výboru rozhoduje hlas předsedy výboru.
6. Konečné rozhodnutí o přidělení
či nepřidělení bytu žadateli splňujícímu podmínky uvedené v čl. 1
patří do kompetence Rady města
Česká Lípa.
7. Pokud výbor dojde k závěru, že
žadatel nesplňuje výše uvedené
podmínky, doporučí žádost žadatele k vyřazení z dalšího projednávání.
8. V případě, že se žadatel o pronájem bytu, jemuž Rada města Česká Lípa schválí přidělení bytové
jednotky, nedostaví bez vážného
důvodu k podpisu nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné
výzvy nebo byt vrátí, ztrácí nárok
na uzavření smlouvy a na opětovné zařazení žádosti k projednání
po dobu 3 let.
9. Nájemci bytů města Česká
Lípa se mohou dohodnout na výměně bytů v případě, že nemá ani
jeden nájemce dluh na uvedeném
bytě. Nájemci vyplní předepsaný
tiskopis o výměně bytů a požádají oddělení technické správy
majetku o vydání souhlasu. Zároveň předloží nájemní smlouvy
na byty, které mají být vyměněny.
Oddělení technické správy majetku do 60 dnů od sepsání dohody
o výměně bytů vyrozumí nájemce o tom, zda s výměnou souhlasí či nikoliv. Oddělení technické
správy majetku odmítne vydat
souhlas s výměnou bytu, pokud
by tím byly poškozeny oprávněné zájmy města Česká Lípa jako
vlastníka. Výměny bytů se schvalují pouze mezi nájemníky, jiné
výměny za uvolněný byty nebudou schvalovány.
Má radost a poděkování (dokončení ze str. 17)
To abych neměl před sousedem žádná tajemství. „Byl to krásný zážitek.
Hezky hráli ti mladí filharmonici, opravdu je vidět jejich vnímavý přístup
k umění i úspěšné vedení vyučujících ve zdejší ZUŠ. Jejich rodiče musí
mít z úspěchů svých dětí radost. Jednoduše ti mladí lidé byli úžasní“, dodal
soused. Celkově byl zážitek jasně vyjádřen a podobně to viděli i ostatní
přítomní, kteří se mi se svým názorem svěřili. Děkuji všem vystupujícím
i pořádajícím této výstavní akce za úspěšné zahájení. V menších městech
nejsou zpravidla v provozu galerie výtvarných umění, ale lidé svým vztahem ukazují, že i přesto tyto akce v České Lípě rádi vidí.
Jiří Matula, autor vystavené grafiky
školy a mládež
červen 2013
Dětský den u zahrádkářů
Na 15. června připravila ZO Českého zahrádkářského svazu Česká
Lípa tradiční Dětský den pro děti svých členů, přátel i širokou veřejnost. Akce pořádaná ve spolupráci s městem a osadou č. 8, v jejímž
areálu v ulici Boženy Němcové se uskuteční, začíná od 13 hodin. Na
programu jsou jako každoročně hry a soutěže pro děti do 15 let a pro
všechny soutěžící jsou připraveny i malé odměny včetně vuřtů, kterého
si budou moci v osadě také opéci. Od 16. 30 hodin přispěje k dobré
náladě také živá hudba.
Tomíci uklízeli u Ploučnice
V pátek 26. 4. se sešly oba oddíly českolipských Tomíků, TOM Chippewa a TOM Dakoti, aby pomohly uklidit naše město od odpadků a připojily se tak k akci „Za Českou Lípu krásnější“. Sraz byl u lávky nedaleko nemocnice, od které se sběrači vydali po obou březích Ploučnice
směrem k parku Milady Horákové. Přestože úsek sběru nebyl nijak dlouhý, o různé střepy a igelitové obaly nebylo nouze. Některé nálezy byly
vskutku kuriózní; na jednom břehu byl vyloven spací pytel a pneumatika,
na druhém zase starý batoh a dokonce byl zpozorován nákupní košík.
Některé zapálené turistky si kvůli těmto úlovkům byly ochotny stoupnout i do proudu řeky. Městský úřad v České Lípě nám poskytl pytle, do
kterých se brzy přesunuly všechny nečistoty z okolí řeky. Díky mladým
Ondřej Vosála
turistům je naše město znovu o trochu hezčí.
Liga mladých hasičů se blíží
Českolipští mladí hasiči budou 22. června obhajovat své prvenství
již při dvanáctém ročníku „Dětské ligy pro mladé hasiče“, kterého se
zúčastní kolektivy nejen z našeho okresu či kraje, ale i kolektivy z Polska. Klání bude zahájeno v 9.00 hod. u hasičské zbrojnice ve Staré Lípě
a mladí hasiči zde změří své síly nejen v požárním útoku s překážkami,
ale ukážou svou rozvahu a jistou ruku při požárním kuželníku. V průběhu akce zde vystoupí se svými ukázkami i děti ve věku od tří do šesti
let, které předvedou, že mladým hasičem lze být i v tomto věku. Celá
akce bude probíhat pod záštitou Nadačního fondu Veolia a VZP ČR.
Přijďte se podívat a povzbudit soutěžní družstva.
Dráček Hasík našel kamarády na zš Jižní
Od mala se dětem vštěpuje, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. V prvouce na prvním stupni i rodinné či občanské výchově na stupni druhém
jsou žákům předávány informace z oblasti požární ochrany i práce záchr.
složek, tedy včetně hasičů. Ale přes všechny školní učebnice, pomůcky
či filmy je setkání s lidmi, kteří s ohněm bojují a návštěva míst, odkud
vyjíždějí k záchraně životů a majetku, jedinečné. ŽŠ Jižní si proto velice
váží spolupráce s českolipským územním odborem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Od letošního roku probíhá, a věříme, že
i dále bude pokračovat, projekt Hasík CZ. Tento preventivní program
určený žákům základních škol, který je akreditovaný Ministerstvem
školství, si klade za cíl výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva. Je koncipován jako dlouhodobá spolupráce se školou, kde
se každý rok proškolí žáci vždy druhé a šesté třídy. Zaměření hodin bylo
u dětí vytvořit respekt z ohně a zafixovat, že oheň dětem opravdu do
ruky nepatří. Žáci si zkusili jak bez ostychu a správně přivolat pomoc,
prohlédli si a oblékli zásahový oblek a také se dozvěděli, co znamená
zvuk sirény – varovný signál, co dělat při zvuku sirény – varovném signálu, co si vzít s sebou při opuštění bytu, nebo jak správně otevřít dveře,
za kterými by mohlo hořet. Na závěr našeho prvního roku s Hasíkem
CZ moc děkuji naším Hasíkovským lektorům, kterými byli mjr. Mgr.
Jiří Bojanov a nprap. Vladimír Kecek, za čas nadšení, precizní přípravu
a skvěle odvedenou práci, kterou našim žákům věnovali. Budeme se těšit
na další školní rok, kdy dráček Hasík osloví nové druháky a šesťáky.
Mgr. Jan Policer, ředitel ZŠ a MŠ Jižní Česká Lípa
!
19
programové tipy pro děti a mládež
Základní Umělecká Škola
• 8. 6. (13.00) | Koncertní vystoupení
Jazzové farmy pod vedením Aleše
Jungmana | festivalVšudybud
• 10. 6. (18.00) | malý sál ZUŠ, Absolventský koncert žáků Jany Hricové
a Jakuba Maška
• 11. 6. (17.00) | uč. č. 150, Třídní koncert žáků Jiřího Predky
• 11. 6. (18.00) | malý sál ZUŠ, Absolventský koncert žáků Petra Lose
• 12. 6. (17.00 ) | malý sál ZUŠ, Třídní
koncert žáků Michaely Vyhnánkové a Lenky Kubátové
• 12. 6. (18.00 ) | velký sál ZUŠ, Absolventský koncert žáků Vojtěcha
Šeminského
• 13. 6. (17.00) | malý sál ZUŠ, ,,Hudba 20. století a jazz v klavírní tvorbě“ | tematický koncert klavírního
oddělení pro veřejnost
• 13. 6. (19.00 ) | velký sál ZUŠ, Kino
Music White House | školní kino
promítá koncert vynikajícího Phila
Collinse | vstupné dobrovolné
• 14. 6. (12.15 a 15.00) | Vystoupení
Jazzové farmy a Souboru bicích
nástrojů | Krajské slavnosti na
náměstí Míru Nový Bor | pořádá
Agentura SUNDISK. s. r. o.
• 14. 6. (17.00) | malý sál ZUŠ, Třídní
koncert žáků Davida Singera
• 17. 6. (17.00) | foyer ZUŠ, Třídní
koncert žáků Jany Christovové
• 17. 6. (18.00) | foyer ZUŠ, Třídní
koncert žáků Zuzany Čermákové
• 18. 6. (17.00) | velký sál ZUŠ, Závěrečný koncert žáků
• 19. 6. (17.00) | malý sál ZUŠ, Třídní
koncert žáků Jakuba Maška, Davida Minára a Aleše Jungmana
• 19. 6. (17.00) | uč. č. 150, Třídní koncert žáků Marcely Pechouškové
• 20. 6. (17.00) | foyer ZUŠ, Předání
absolventských vysvědčení
• 20. 6. (18.00) | malý sál ZUŠ, Třídní
koncert žáků Mar. Moskvinové
• 21. 6. (17.00) | malý sál ZUŠ, Třídní
koncert žáků Dity Eiseltové
• 21. 6. (17.00) | uč. č. 150, Třídní koncert žáků Zdeňky Ančincové
• 24. 6. (17.00) | malý sál ZUŠ, Tř.
koncert žáků Mich. Mühlhansové
• 25. 6. (17.00) | velký sál ZUŠ, Třídní
vystoupení žáků Lenky Adamcové
• 27. 6. (17.00) | velký sál ZUŠ, Třídní
koncert žáků a Souboru bicích nástrojů Vojtěcha Šeminskéh
• 29. 6. (10.00 – 13.00) | Amfiteátr
v Klášterní zahradě, Městské slavnosti Česká Lípa | Vystoupení žáků
hudebního a literárně dramatic-
kého oboru, Jazzové farmy a finalistů soutěže v populárním zpěvu
Českolipská pěnice 2013
DDM Libertin (www.libertin.cz)
• 15. 6. | Bobří vodopády | 8:00 | Turistický výlet na Bobří vodopády
| Sraz na hlavním nádraží v 8:00.
Návrat do 17 hod. Přihlášky na
tel.: 487 823 404
• 29. 6. | louka u Vodního hradu |
Městské slavnosti | DDM Libertin
představí činnost svých kroužků,
návštěvníci se budou moci zapojit
do výtvarné činnosti nebo tanečních workshopů | zdarma
• 30. 6. – 13. 7. | Horní Lipová | Sportovní tábor | Letní tábor zaměřený na sportovní a lezecké aktivity
v oblasti Jeseníků.
• 1. 7. – 2. 8. | DDM Libertin | Příměstské tábory | více info na
www.libertin.cz
• 5. – 7. 7. | Poslův Mlýn | Oldies
cvičící víkend | soustředění zájmového útvaru Dance c.lock Oldies |
pořádá DDM Libertin
• 8. – 12. 7. | Dubice | Soustředění
rybářů | tématický příměstský tábor | pořádá DDM Libertin
• 14. – 27. 7. | Samopše u Sázavy |
LT Samopše | všeobecný tábor s vodáckým výcvikem | letos na téma
Harry Potter
• 15.–19. 7. | DDM Libertin | Výtvarný příměstský tábor | kreslení
a malování, výtvarné hry, výlet,
• 20.–27. 7. | Poslův Mlýn | Letní taneční soustředění KC7 a DC7 | tancování pod vedením odborníků,
výlet, hledání pokladu
▲ Koncert v českolipské nemocnici uspořádala pro pacienty základní umělecká škola Obdobný
zážitek pro klienty NsP připravili
hudebníci také v předvánočním
čase a v této tradici chtějí pokračovat i v příštím školním roce.
20
inzerce
červen 2013
www.mncl.cz
Týden bezpečnosti na dopravním hřišti
Ochrana chodců byla tématem letošního „Týdne bezpečnosti“ na silnicích v Libereckém kraji. Skupina prevence kriminality a výuky při Městské
policii v České Lípě ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti a Týmem
dopravní bezpečnosti Škoda auto v rámci této akce proto připravily na dětském dopravním hřišti 8. 5. program pro rodiče s dětmi na téma “Ochrana
chodců“. Akce se velice vydařila, o čemž svědčí návštěvnost asi 200 dětí.
Děti si zde prohlédly služební vůz městské policie včetně další výbavy
a v testech prokázaly své znalosti v oblasti silničního provozu, po kterých
získaly průkaz cyklisty. Po hřišti si také zajezdily na elektrické čtyřkolce,
koloběžkách a odrážedlech. Na kolech absolvovaly jízdu zručnosti, vyzkoušely si své znalosti v oblasti užívání bezpečnostních prvků (reflexní
materiály). Dále měly možnost prohlédnout si skutečný automobil v řezu,
na kterém byla demonstrována aktivní a pasivní bezpečnost chodců. Pod
dohledem rodičů si děti mohly vyzkoušet zásady první pomoci.
Úspěch gymnázia v matematické soutěži
V pátek 12. 4. se konalo celostátní a zároveň i mezinárodní kolo prestižní matematické soutěže středoškolských družstev, kterou pod názvem
Náboj pořádá v ČR MFF UK Praha, Slezská univerzita Opava a na Slovensku UK Bratislava a UPJŠ Košice. Po loňském skvělém vystoupení
našich studentů (4. místo v ČR v kategorii Senior a 21. místo v kategorii
Junior) jsme napjatě očekávali, jak se bude našim matematikům v obměněných sestavách dařit letos. Po vyčerpávajícím klání jsme s radostí zjistili, že i letos naši studenti patřili k české špičce. V kategorii Junior (1.–2.
ročník SŠ) naše družstvo vylepšilo loňské umístění a obsadilo skvělé
13. místo ze 74 v ČR a 21. místo v mezinárodní kategorii (ze 137 družstev). V kategorii Senior (3.–4. ročníky SŠ) naši studenti obsadili v ČR
skvělé 6. místo z 81 družstev, když je od vítězství dělil pouhý jeden bod!
V mezinárodní kategorii to pak bylo 9. místo ze 148. Mimořádný úspěch
studentů českolipského gymnázia je o to cennější, že se jedná o týmovou
soutěž, ve které by jeden osamocený výborný matematik nemohl obstát.
Složení našich družstev: Junior: David Tichý a Tereza Kameníková
(sexta A), Cedrik Horčička (sexta B), Radek Mahdal a Tomáš Kučera
z 2.A; Senior: Mirek Hanzelka, Jan Baborák, Artemiy Pozdnyakov,
Matěj Samec (všichni z oktávy A) a Tomáš Novotný (septima A)
Nová ordinace praktického lékaře v ČL
Provoz nové ordinace v České Lípě zahájil v areálu nemocnice MUDr.
Zdeněk Hadra (praktický a závodní lékař). Ordinace registruje i nové
klienty, což je dobrá zpráva pro ty, co nemohou najít svého praktického
lékaře. | Kontakt: MUDr. Zdeněk Hadra, Purkyňova 1849, 47001 Česká
Lípa, tel.: 478 728 065, e-mail: [email protected]
Konec výjimky u pracovně lékařských služeb
Od 1. 4. 2013 mají všichni zaměstnavatelé, bez ohledu na počet zaměstnanců, povinnosti v oblasti zajištění pracovně lékařských služeb
(PLS) pro zaměstnance na základě zákona o specifických zdravotních
službách. Zaměstnavatelé tak jsou povinni uzavřít písemnou smlouvu
s lékařem, který poskytuje PLS a odeslat všechny zaměstnance na prohlídky. Sankce za porušení zákona hrozí do výše 2 mil. Kč, v případě
poškození zdraví zaměstnance do výše 3 mil. Kč.
Město Česká Lípa dle §39 odst.1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT
na dobu neurčitou nebytové prostory v 1. patře objektu Kulturního domu
Crystal Česká Lípa, Boženy Němcové 2942, o výměře: kancelář – 62,37 m2
za cenu obvyklou v daném čase a místě + poplatek za energie paušálně a dle poměrových měřidel. Kritériem pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení
bude charakter činnosti (ve smyslu její souvislosti s činností správce objektu – příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa). Upřednostněny budou nabídky s administrativní, školskou či kulturní činností. Další informace mohou zájemci získat
v Kulturním domě Crystal, Česká Lípa, B. Němcové 2942, 1. poschodí – Barbora
Neumannová (tel. 487 823 235). Do výběrového řízení budou zařazeny pouze nabídky předložené písemnou formou v zalepené obálce označené „Výběrové řízení –
pronájem kancelář 1. patro KD Crystal“, zaslané na adresu KD Crystal a doručené
nejpozději do 10.06.2013 do 10.00 hodin.
AUTOSERVIS
SERVIS - VÝFUKY
Servis: provozní náplně, nápravy, brzdy,
spojky, rozvody, diagnostika, autoskla,
výměny motorů | Náhradní díly
Kompletní prohlídka vozu ZDARMA!
NOVĚ: MONTÁŽ – SERVIS E85 ETHANOL
Výfuky: nové výfuky, katalyzátory, vlnovce
Výměny nových výfuků ZDARMA!
RYCHLE, LEVNĚ, SPOLEHLIVĚ
Mariánská 3103, Č. Lípa (naproti SAN PLUS)
Žahourek Jan | Po–pá: 8–12, 13–17 hod.
TEL: 777 885 475
inzerce
červen 2013
21
Opravy šicích strojů,
prodej náhradních dílů
a prodej starších šicích
strojů – NONSTOP
Telefon: 487 834 648
Mobil: 602 817 360
Adresa: Sehnoutek Pavel
Slovenská 2395
(Svárov u mlékárny)
Česká Lípa 470 01
e-mail: [email protected]
web: www.sehnoutek.eu
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří
slepiček 14–18 týdnů, cena 149–170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: v sobotu 22. června 2013 v 11.50 hod.
v České Lípě u Benziny vedle OBI.
Případné bližší informace: tel: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.
Při prodeji slepiček nová služba: výkup králičích kožek – cena 15–22 Kč/ks.
PRONÁJEM od 8/2013
Bývalého salonu kosmetika & masáže,
možnost i jiného využití, 20m2,
v centru Č. L., s parkováním
i pro klienty, 3500kč / měsíčně.
Tel: 777 278 015
Koupím
RD nebo CHALUPU
v okrese CL, LB
tel. 720 578 451
22
inzerce
červen 2013
www.mncl.cz
inzerce
červen 2013
23
24
sport
www.mncl.cz
červen 2013
SPORT RELAX na Světovém poháru v Hradci Králové a na mistrovství Evropy v SRN
První krásný zážitek na Světovém poháru v Hradci Králové čekal
na karatisty klubu SPORT RELAX
při předávání poháru nejlepším
klubům v ČR za rok 2012, neboť
se stali v kategorii dorost a junioři
těmi nejúspěšnějšími.
Kromě toho v Hradci Králové
v silné konkurenci 1 203 závodníků z 18 zemí a 107 klubů vybojovali dalších 5 cenných kovů,
5 x 4. místo a 2 x 7. místo. Přitom
bylo zřejmé, že při tak vysokém
počtu startujících v každé kategorii bude každá medaile o to cennější. V sobotním programu startovali junioři, senioři a Masters.
Tam se za Czech National Team
představila Tereza Zlatohlávková
a v kata juniorky 18–20 let vybojovala cennou bronzovou medaili. Výborně se dařilo i děvčatům
Markétě Novákové a Martině
Košíkové, kde obě závodnice obsadily nepopulární čtvrtou příčku.
V kata Masters startovala Božena
Pavlasová, která taktéž obsadila
4. místo. V nově postaveném
týmu žen startovaly Tereza Zlatohlávková, Markéta Nováková
a Martina Košíková a z Hradce si
odvezly stříbrnou medaili. V neděli byla na programu kategorie
žáci a dorost. V kata mladší žáci
10–11 let si pro svůj úspěch přijel Daniel Beránek a vybojoval
bronzovou medaili. Adéla Šinerová startovala v kata mladší žákyně 10–11 let a bronzová
medaile je pro Adélku prvním
a skvělým medailovým úspěchem.
Svou premiéru v kata dorost měl
Kryštof Zlatohlávek a bojoval
o třetí místo, kde nakonec podlehl a bral čtvrté místo. Další děvčata – Sára Ješetová vybojovala
7. místo a Barbora Znamenáčková prohrála o bronz. Vše si však
děvčata vynahradila v kata team,
kde ve složení Sára Ješetová,
Barbora Znamenáčková a Adéla
Šinerová vybojovala stříbrnou
medaili. V kumite jsme měli také
zastoupení, kde Milan Zítko a Filip Hulko sice srdnatě bojovali, ale
nepodařilo se sáhnout na stupně
vítězů. Skvělého výsledku dosáhli
1. ROČNÍK POHÁRU
STAROSTKY MĚSTA
ČESKÁ LÍPA V JUDU
Klub TJ LOKO uspořádal po letech turnaj v judu. V prosinci klub dostal dotaci na koupi nového tatami, aby mohl postavit 3 kompletní zápasiště a aby se už zviditelnil také mezi kluby. S výbornými výsledky,
kterých naši závodníci dosahují, bylo již na pováženou, že se v ČL žádný
turnaj nepořádá. Poslední, který se zde konal, byl v roce 1986! Hlavní představitelé místního judoklubu se rozhodli vyzkoušet, jak vše zvládnou, a vypsali turnaj jen pro mláďata, mladší žáky i žákyně. Tipovali jsme kolem 160
závodníků a více jsme ani nepředpokládali. I když jsme byli připraveni, tak
jsme neměli zkušenosti a nechtěli pokoušet nějaký problém s nezvládnutím
organizace. To, co nastalo, nás všechny překvapilo. Hala praskala ve švech.
Přijelo 24 oddílů z ČR a 8 zahraničních výprav – celkem 308 závodníků!
Také proto se snad v každé kategorii sešlo až 25 závodníků. Aby se každý
popral a nevypadl hned v prvním kole, museli jsme děti rozdělit na holky
a kluky, abychom zmenšili počet borců ve vahách. Jako domácí jsme si moc
přáli, aby jeden ze tří velkých pohárů pro družstva zůstal v našich rukou
a díky našim nejmenším borcům se to povedlo. Jen o dva body jsme přišli
o prvenství a skončili tak druzí, za oddílem z Litoměřic. T. Pulo, D. Hippmann, V. Kašpar, F. Kříž a P. Volný vybojovali zlato. Jan a Jiří Moravíkovi,
J. M. Čumová, D. Chaloupka s D. Třískem obsadili stříbrná místa a Jakub
Krejča získal bronz.
svěřenci Pavla Znamenáčka také
na dubnovém Mistrovství Evropy
karate JKA juniorů (18–20 let)
a seniorů (starší 21 let) v Konstanz (Německo). Účast potvrdilo
320 nejlepších reprezentantů z 24
států. Českou republiku zde reprezentovali: Jan Drobeček, Jakub
Kolek, Adam Zdobinský, Karin
Košíková, Jana Bělohlavová a Tereza Zlatohlávková. K obhajobě
titulu Mistra Evropy v kata team
z loňského roku chyběla českolipským karatistům trocha štěstí. Jan
Drobeček měl poškozené vazy
v koleni a Adam Zdobinský se
trápil s angínou, ale i přes tyto potíže vybojoval bronzové medaile
ve složení Jan Drobeček, Jakub
Kolek a Adam Zdobinský. Zvítězili domácí Němci a druzí jsou
Maďaři. Další bronzovou medaili
pro ČR a SPORT RELAX vybojovala Jana Bělohlavová v kumite tým žen. Velice slibná kariéra
čeká také Terezu Zlatohlávkovou,
která při premiéře v juniorkách
vybojovala 4. místo na ME.
Florbalistka Dědková a futsalista
Brož zvítězili u poroty i čtenářů
Obřadní síň na českolipské
radnici si vybrali organizátoři pro
slavnostní vyhlášení druhého ročníku anket Miss Sport Českolipska a Sportovní sympaťák Českolipska, kde se o přízeň veřejnosti
a poroty ucházeli mladí sportovci z našeho regionu. Ankety byly
rozděleny na 2 části, čtenářskou
a porotcovskou. V obou zvítězili florbalistka Nikola Dědková
a futsalista Vojta Brož. U poroty se
na druhých místech umístili jachtařka Tereza Mendíková a florbalista Lukáš Mlejnek. Na 3. pozici
zvolili lezkyni Annu Wágnerovou
a fotbalistu Radima Věcheta. Čtenáři dosadili na druhá místa už
zmiňovanou Annu Wágnerovou
a atleta Petra Nejedlého a na třetí
příčku atletku Gábinu Daníčkovou
a fotbalistu Jana Broschinského.
Vyhlášení probíhalo pod „taktovkou“ moderátora Radka Barkmana a zpříjemnilo ho i pěvecké vystoupení sester Barbory a Karolíny
Szabových. V roli předávajících se
představili starostka Č. Lípy Hana
Moudrá, bývalá Miss ČR Kateřina
Průšová, olympionička Petra Chocová, loňská vítězka Miss Sport
Leona Bubáková, majitelka studia
B-Pole dance Barbora Szabová,
manažer Reas agency Petr Svoboda, majitelka kosmetického salónu
Šárka Anna Menzlová a zástupkyně hotelu Berg ve Starých Splavech Denisa Pajkrtová.
uzávěrka následujícího čísla
24. 6. 2013 (vychází 12. 7.)
nedostáváte MN? informujte nás na tel. 487 881 227
Městské noviny • měsíčník, náklad 17 500 kusů, ev. č. MK ČR: E 10268 • Vydavatel Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1 • IČO 00260428 • Redakce: MÚ, náměstí T. G. M. 1,
telefon: 487 881 227, 731 435 033, e-mail: [email protected] • Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová • Komise pro komunikaci s veřejností: předseda:
Tomáš Hudec, místopředseda: Rudolf Živec, členové: Daniel Švarc, Jaroslava Procházková, Lukáš Fojtík, Josef Adamčík, Ing. Jiří Wawrečka • Příjem inzerce: tel. 487 881 100,
e-mail: [email protected]
Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.
Download

6/2013 Červen - Městské noviny Česká Lípa