Štvrtčan
Štvrtčan
Štvrťročník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 1 • Ročník 5.
Vážení
občania
V tomto prvom čísle nášho
obecného časopisu ŠTVRTČAN by som Vás chcel informovať o niektorých závažných
skutočnostiach, ktorými sme sa
v prvých týždňoch a mesiacoch
tohto roku zaoberali.
Jednou z hlavných aktivít
bolo riešenie havarijného stavu
budovy našej základnej školy.
O jej zlom technickom stave
bola v nedávnej minulosti
niekoľkokrát reč. Sústredili sme
sa na zabezpečenie prostriedkov na opravu a rekonštrukciu
sociálnych zariadení ako aj na
výmenu okien. Podarilo sa nám
pre obidva účely zabezpečiť
spolu 180 tisíc € z havarijného
fondu Ministerstva školstva
SR. Dnes sú sociálne zariadenia v škole po rekonštrukcii
a okná sú vymenené na časti
budovy. Zvyšok budeme musieť
riešiť v najbližšej budúcnosti.
Vyskytol sa však ďalší problém
a to narušenie statiky v jednej
z tried. Opäť sme teda museli
požiadať Ministerstvo školstva
SR o dotáciu. Dúfam, že aj tento
problém sa nám podarí vyriešiť.
Na februárovom zasadnutí
obecného zastupiteľstva bol
prijatý postup vo veci nelegálnych stavieb a s tým súvisiace
problémy s neprispôsobivými
občanmi. Toto sú v súčasnosti
Foto: MŠ Fašiangový karneval v MŠ
najväčšie priority starostu
a obecného úradu. Prebieha
rokovanie s advokátskou kanceláriou zamerané na uzatvorenie
zmluvy „na kľúč“, čo by nám
malo zabezpečiť legislatívne
čistým postupom odstránenie
nelegálnych stavieb.
Na spomínanom zasadnutí
OZ bolo tiež odsúhlasené
inštalovať do rómskej osady
automat na odber vody. Účelom
tohto rozhodnutia je dosiahnuť
rovnaký a spravodlivý prístup
k pitnej vode všetkým občanom, ktorí v kolónii bývajú.
Zároveň bude zabezpečená
platba za odobratú vodu.
V súčasnosti je zabezpečená
výroba takéhoto zariadenia.
Veci súvisiace s čiernymi stavbami riešime za účinnej spolupráce s komisiou pre riešenie
problémov s neprispôsobivými
občanmi.
Okrem riešenia spomenutých veľmi vážnych problémov
sme prežili i obdobie fašiangov,
ktoré v našej obci zakončujeme
fašiangovými slávnosťami.
Nebolo tomu inak ani tento
rok. Slávnosti sa vydarili vďaka
veľkej iniciatíve a ochoty
desiatok obetavých občanov
z Občianskeho združenia Štvrtčan a hlavne seniorov z Nezábudky. Do organizácie fašiangov bola zapojená aj kultúrna
komisia. Slávnosti boli výborne
organizačne zabezpečené
a tento raz i krásne, takmer
jarné počasie vylákalo do centra
obce desiatky spokojných
občanov. Prišli i návštevníci
z okolitých obcí. Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa zaslúžili
o toto hodnotné kultúrno –
spoločenské podujatie.
V najbližšom nastávajúcom
období sa musíme zamerať
na jarné práce v obci. Bude
potrebné vyčistiť všetky
priestranstvá obce, na ktorých
nám zima zanechala svoju
pečať. Vzhľadom k tomu, že
v súčasnosti nám nepracuje ani
jeden občan na aktivačných
prácach, vyzývam a žiadam
občanov, aby si urobili poriadok pred vlastnými príbytkami a prispeli tak k peknému
vzhľadu v našej obci. Vďaka
nezodpovedným občanom,
ktorí znečisťujú okolité lesy
vlastným komunálnym odpadom, budeme musieť na likvi-
Fašiangový sprievod
1
Číslo 1
Marec
2 0 1 1
dáciu čiernych skládok odpadu
vynaložiť značné prostriedky
z obecného rozpočtu.
Na tomto mieste by som
zároveň chcel vstúpiť do svedomia tých občanov, ktorí si neplnia základné občianske povinnosti. Evidujeme veľa neplatičov
miestnych daní, dlžníkov za
odvoz komunálneho odpadu, či
za využívanie káblovej televízie,
nehovoriac o neplatičoch za
vodu v rómskej kolónii. Len za
uplynulý rok evidujeme 16 tis. €
nedoplatkov.
Občania, ktorí sú dlžníkmi,
nielenže porušujú zákony, ale
hrubým ignorantským spôsobom skracujú príjmy obce,
ktoré by sme mohli využiť pre
zlepšenie života nás všetkých.
Tých čo nebudú reagovať ani na
opätovné výzvy, budeme musieť
ako neplatičov zverejniť.
Vážení občania, obraciam sa
na Vás všetkých, ktorým Vám
záleží na kvalite života v obci,
pomôžte odhaľovať negatívne
veci a nezákonné konania
našich spoluobčanov. Neváhajte
informovať obecnú políciu, či
pracovníkov obecného úradu.
Prajem Vám všetko najlepšie.
I n g . I va n S l e z á k
starosta obce
Foto: Ing. Ivan Slezák
2
Štvrtčan
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom
Štvrtku rokovalo dňa 3. februára 2011
Z uznesení vyberáme.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku schvaľuje:
¢ rozpočet Obce Plavecký Štvrtok na rok 2011 a berie na vedomie návrh
rozpočtu Obce Plavecký Štvrtok na rok 2012 a 2013,
¢ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v obci Plavecký Štvrtok,
¢ text do obecnej kroniky za rok 2009 predložený pánom Vojtechom Zajíčkom,
¢ poplatky za využitie 1 strany propagačného panelu nasledovne: 3 € / týždeň,
10 € / mesiac, 50 € / 6 mesiacov, 100 € / rok.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku odporúča:
¢ starostovi Ing. Ivanovi Slezákovi postupovať v riešení problematiky s neprispôsobivými občanmi v zmysle predloženého materiálu Komisiou pre
riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi,
¢ poskytovať pôžičky žiadateľom do maximálnej výšky 150 € / pôžička.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku berie na vedomie:
¢ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010 predloženú
kontrolórkou obce pani Martou Gašparovou.
(EMa)
ĎAKUJEME PÁN VALLAŠ
V sobotu 12. marca 2011 sme sa so smútkom v srdci rozlúčili na našom cintoríne
s pánom Ľudovitom Vallašom. Zomrel nečakane, ticho, v takej pokore k životu
v akej ho aj celý žil. Skoro štyri desaťročia pracoval v našej dedine najskôr ako poslanec MNV, neskôr jeho podpredseda, člen rady a až do roku 2006 vykonával funkciu
kontrolóra obce. Popri zodpovednej práci riaditeľa Dunajplavby si každý voľný čas
vyhradil na tieto dobrovoľné aktivity v obci. My, jeho bývalí kolegovia, susedia
a spoluobčania sme ho poznali ako čestného, nezištného, žičlivého človeka, vždy
ochotného pomôcť. Bolo nám cťou žiť v jeho blízkosti a pracovať s ním.
Vyslovujeme úprimnú sústrasť jeho manželke Ruženke, dcéram a vnukom.
Budeme na Vášho manžela a otca spomínať s láskou a s vďakou za všetko,
čo tu pre nás po sebe zanechal.
Česť jeho životu.
Za všetkých spoluobčanov Jana Jánošová
Vážení občania,
v dňoch 13. mája až 6. júna 2011
sa uskutoční na celom území
Slovenskej republiky sčítanie
obyvateľov, domov a bytov.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je
polnoc z piatka 20. mája na sobotu
21. mája 2011. Prvý raz v histórii
sa uskutoční sčítanie vo všetkých
členských štátoch EÚ naraz.
Sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorých výber a výkon činnosti zabezpečí obec. Sčítacím komisárom môže byť štátny občan SR, starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný
a spôsobilý na právne úkony. Sčítací komisár je povinný preukazovať sa
počas výkonu funkcie osobitným poverením starostu obce. Ak ho o to
požiadajú, vyplní sčítacie formuláre podľa pokynu obyvateľov. Zákon
zaväzuje sčítacieho komisára chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím a zachovávať mlčanlivosť
o údajoch, s ktorými sa oboznámil. Za výkon činnosti má sčítací komisár
nárok na odmenu. Záujemcovia o prácu sčítacieho komisára v našej
obci sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Plaveckom Štvrtku do
10. apríla 2011.
Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 si budú môcť obyvatelia po
prvý raz v histórii vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej
alebo elektronickej podobe. Údaje zistené pri sčítaní sú chránené
zákonom a slúžia pre štatistické potreby.
Sčítanie upravuje zákon č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011. Podľa tohto zákona poskytnúť údaje na
účely sčítania je povinný:
¢ Každý obyvateľ okrem cudzinca používajúceho diplomatické výsady
a imunitu. Cudzinec, ktorý má pobyt na území SR kratší ako 90 dní,
poskytne údaje v obmedzenom rozsahu.
¢ Vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca domu za každú
budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania.
¢ Vlastník bytu, alebo správca bytu alebo nájomca bytu alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov.
S výsledkami sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v našej
obci Vás oboznámime po ukončení sčítania. Komplexné výsledky
sčítania budú známe v marci 2014. (ISO)
ZO ŽIVOTA V NEZÁBUDKE
Jaro nám už pomaly klope na dvere, tak sa
obzrime, ako sme prežili zimu v NEZÁBUDKE.
Jedným slovom VESELO. Poďme ale po poriadku.
Dobrú pohodu a smiech, ktorý je základom ku
zdraviu sme si udržiavali na našich pravidelných
stretávkach v pondelok a v stredu v klubovni.
Pri kávičke, čaji, dobrých zákuskoch, či slaných
dobrotách sme si zahrali žolíka, šnopsa, šachy
a po výbuchoch smiechu po dobrých vtipoch sme
často až slzili a chytali sa za bruchá. Hodiny nám
nič nehovorili a často sme sa rozchádzali až okolo
19,00 h.
Dňa 16. decembra sme mali poslednú oslavu
meninových oslávencov za 4. štvrťrok. Bolo
ich 15. Dali si záležať. Krásne vyzdobené stoly
a miestnosť vytvárali nádhernú atmosféru adventu
a blížiacich sa Vianoc. Podávala sa i výborná
kapustnica, ktorú si oslávenci objednali u našich
chýrnych kuchárov Lenky a Rudka Brunovských.
Stoly sa prehýbali i pod ostatnými dobrotami
z kuchýň oslávencov. Samozrejme sa to neobišlo
bez dobrej nálady a tanca.
Rok sme ukončili už našou tradičnou silvestrovskou opekačkou na Kamennom Mlyne
a polnočným privítaním nového roku na obecnom
úrade.
V piatok 7. januára sme mali slávnostné
stretnutie, na ktorom sme vyhodnotili našu
spoluúčasť na všetkých akciách, ktoré v roku 2010
organizovalo Občianske združenie ŠTVRTČAN.
Našu aktivitu vo svojom príhovore ocenil i predseda Občianskeho združenia Ing. Slezák. A keď
slávnostné stretnutie, tak i s bohatým občerstvením, aké vedia pripraviť naši šikovní Nezábudkári
a so zábavou im vlastnou. Máme inšpiráciu na
dobrú spoluprácu i v roku 2011.
15.januára sa konal 4. reprezentačný Štvrtecký
ples. Nezábudkári tam obsadili jeden dlhočizný
stôl. Nálada bola výborná. Že toľko seniorov na
plese ? Prečo nie ? Veď vek je len číslo. Kto sa vie
baviť, tomu sa vek neráta.
V spoločenskej rubrike novín Malacko sme sa
dočítali, že naši priatelia Rózka a Vendo Pavlačičovci oslávili 50. výročie spoločného života. Tak
k tomuto im treba zablahoželať. Chceli sme ich
prekvapiť s gratuláciou a veľkou kyticou červených
ruží. Lenže aj oni chceli prekvapiť nás. A tak
sme sa v pondelok 7. februára stretli v klube.
My s kyticou a oni s bohatým občerstvením. Za
všetkých Nezábudkárov oslávencom zablahoželala
Zuzana. Povedala, že má na to najväčšie právo,
lebo toto jubileum už preskočila. Tak milá Rózka
a Vendo, nech Vám to Vaše šťastie vydrží do ďalšej
päťdesiatky!
Občianske združenie ŠTVRTČAN i v tomto
roku plánovalo na 5. marca Fašiangové slávnosti
s pravou domácou zabíjačkou. I keď samotné
slávnosti sa konali v sobotu, príprava
a výroba zabíjačkových špecialít prebiehala
už počas celého týždňa. Na úspešnej príprave
a výrobe sa podieľalo množstvo ľudí, treba
zdôrazniť, že najväčší počet pracovitých rúk
boli šikovné ruky našich Nezábudkárov. A nie
len pri zabíjačke. Dobre vieme, že po slaných
dobrotách sa žiada i čosi sladké, preto naše milé
členky napiekli množstvo výborných domácich
zákuskov a šišiek. Len sa tak po nich zaprášilo.
Občania už dobre poznajú ich vysokú kvalitu
a ľudové ceny. Ďakujeme za všetky pochvaly,
ktoré ste nám vyslovili. Budeme sa snažiť i na
budúce.
Z uz a n a R o s k o pf o vá
Štvrtčan
3
Za majstrom Ladislavom Ťažkým
Plavecký Štvrtok mu prirástol k srdcu. Mal tu
mnoho priateľov a nie hocijakých. Sám ich považoval za vzácnych, úprimných a srdečných. Aj on
bol taký. Básnik by povedal, že z jeho úst vychádzala milota. Jeho myšlienky, slová a skutky boli
rýdzo slovenské, kresťanské, morálne čisté a vždy
preniknuté pokorou, optimizmom a neuveriteľnou
túžbou po dobre a lepšom živote. Taký bol bard
našej súčasnej literatúry – spisovateľ, scenárista
a publicista pán Ladislav Ťažký. Bez nadsádzky
možno povedať, že po smrti Milana Rúfusa bol
najváženejším a najdôstojnejším predstaviteľom
svedomia národa našej súčasnej spoločnosti.
V jeho ľudsky a srdcom motivovaných dielach
je obsiahnutá takmer celá problematika našej
národnej histórie. On ju akoby nechal pretiecť
cez svoje srdce a ponúkal ju ako oživujúcu vodu,
aby ovlažila srdcia všetkých, ktorí boli zrodení
a vychovaní citom slovenských matiek a chránení
rozumom a prácou slovenských otcov. Vo svojej
tvorbe poukazoval na to, čo by človeka malo
dvíhať a obohacovať ale aj na to, čoho by sa mal
človek chrániť, aby ho nejaká smrtonosná droga
nezrazila najskôr na kolená a potom do priepasti
ľudskej, národnej ale aj kresťanskej
ničoty, ktorá sa v optike našej viery volá hriech
a peklo.
Majster Ťažký sa ako 18 ročný dostal na
východný front a potom do zajatia. Tam zažil
situácie, kde sa rozhodovalo o živote a smrti,
kde sa lámal charakter. Toto on ako mladý vojak
pozoroval a následne pravdivo spracoval vo svojej
vojnovej próze, najmä v dvoch jeho veľkých dielach ( majú 500 a 800 strán) – Amenmária , Sami
dobrí vojaci a Evanjelium čatára Matúša. Román
Amenmária začal písať v roku 1963 a napísal ho za
8 mesiacov. Toto dielo bolo prihlásené do československej súťaže, kde bolo 974 prozaických diel.
Román majstra Ťažkého v tejto veľkej konkurencii
získal prvú cenu. Čatár Matúš je vlastne jeho
autobiografická postava. Vojnovú (nie vojenskú)
prózu sa rozhodol písať ako priamy účastník tejto
vojnovej doby, aby najmä o slovenských vojakoch
napísal pravdu. Jeho literárne dielo s touto problematikou má nenahraditeľnú historickú výpoveď
a je pravdivým svedectvom tohto ťažkého obdobia
(a o tomto ťažkom období verne písal Ťažký).
Majster Ťažký dva razy odmietol kandidatúru na prezidenta SR. Keď sa ho pýtali prečo,
odpovedal v tom zmysle, že by veľmi ťažko znášal
invektívy a urážky kolegov novinárov, ktorí aby
boli zaujímaví (česť výnimkám), často hľadajú iba
tie negatívne (záporné) veci na človeku a predsa
ľudia nie sú anjeli. Na každom človeku predsa
možno nájsť aj čosi záporné. A o tomto napísal
aj zaujímavú knižku: Ľudia nie sú anjeli (vyšla v r.
1998). Všetkým odkazuje, že slovo vie zabíjať, ale
vie aj liečiť. Nakoniec o vzťahu ku kandidatúre na
prezidenta povedal: „Ako spisovateľ som si istejší“.
Vo vzťahu k mládeži sa vyjadril, že i keď
mnohí zatracujú dnešnú mládež, on sa vždy vrátil
z besied zo škôl nadšený z čestných postojov mladých ľudí. Škoda však, že nie sú vo väčšine.
V poslednom rozhovore pred jeho smrťou
redaktorke Danici Jakubcovej na otázku :
“Čo poviete na dnešnú situáciu, že mnohé
dobré výzvy, deklarácie a memorandá ostávajú
bez riešení ? „ Povedal: „ Lebo sú adresované
a dostávajú sa do rúk ľuďom, ktorým slovenské
cítenie vyschlo v srdci. Slovensko a Slovákov
potrebujú len na svoje podnikanie, vládnutie
a ukojenie mocenských chúťok. A predsa my sme
starý, krásny, pracovitý slovenský národ, ktorý
tu žije tisícročia. Veď, keď sú mladí Slováci, boli
aj starí Slováci a mali svoju ríšu aj svoje kniežatá
a kráľov.“ ( Extra plus Február 2011). Len v tejto
jedinej odpovedi každý dobromyseľný Slovák musí
cítiť šľachetnosť jeho myšlienok a postojov ale
aj opodstatnené obavy ohrozenia našej vlastnej
identity pre často nízke a egoistické ciele. A práve
toto majster Ťažký veľmi citlivo analyzoval tak vo
svojej umeleckej literárnej tvorbe ako aj v súkromných rozhovoroch a stovkách besied, na ktorých
si často celkom otvoril svoje srdce a svoju dušu
a ako akumulátor nabíjal svojich poslucháčov
ideami ľudskosti, národnej hrdosti a kresťanského
dedičstva našich Otcov. Ten svoj posledný (úplne
posledný) rozhovor zakončil želaním, ktoré
môžeme považovať za jeho testament pre každého
jedného z nás: „Chráňte si svoje fyzické, ľudské
aj národné zdravie a žite podľa Desatora Božích
prikázaní. Nebuďte prekvapení. Myslím to vážne.
Ľudstvo bez Desatora sa vyvraždí.“
Majster Ťažký, úprimne ďakujeme. Tí , ktorí
Vás v Plaveckom Štvrtku poznali, budú vždy na
Vás s úctou a láskou spomínať. Váš odkaz je nielen
krásny ale aj nadčasový. Ešte raz ďakujeme.
J o z e f Kr a jč í
Spisovateľ Ladislav Ťažký sa narodil 19.9. 1924
v Čiernom Balogu a zomrel 20.1. 2011 v Bratislave
vo veku 87 rokov.
Foto mesiac pred smrťou
Zase trochu spomienok
V časopise StaroŠtvrtčan boli
spomínané začiatky podniku
Nafta. Článok ma zaujal a potešil,
nakoľko tie 50-te roky mám ako
film pred očami. Nafta bola vtedy
našou „srdcovkou“. V roku 1950
prišiel manžel z vojenčiny a ja (po
ročnej materskej) som spolu s ním
nastúpila do zamestnania k Nafte. Ja
medzi prvé ťažiarky plynu a manžel
do dielne ako sústružník (onedlho sa
stal predsedom závodného výboru).
Moje pracoviská, sondy, boli roztrúsené po poli, takže gumáky boli
často moje „lodičky“. Zakotvila som
na sonde „Za bahnami“, bola som
tam ako na ostrove, keďže z veľkej
časti bola obkolesená vodou. My
ženy sme mali 8-hodinovú pracovnú
dobu, od 6,00 do 14,00 h. Ráno po
5-tej bola ešte tma a hľadala som
úzky chodníček cez lúky. V strachu
som sa modlila a v tom nečakane mi
spod nôh vyletel kŕdeľ „kuroptví“,
jarabíc, aj som zabudla, kde som
sa prestala modliť... Boli tam aj tzv.
„koterce“ , stúpiť vedľa znamenalo
mať plné gumáky. Z mojej sondy
urobili tzv. uzol, pripájali na ňu okolité sondy, aby sa tiahli vo väčšom
potrubí na „Predavačku“. Keď som
išla do práce, musela som preskočiť
kanál na veľké potrubie a až potom
som sa dostala na chodník k sonde.
Hovorila som si: „Ráno vždy pri
tomto stĺpe preskočíš“. Ale do rána
napadlo veľa snehu a všetko zarovnal
do biela. Ja som si to pravdaže zle
vypočítala, preskok mi nevyšiel
a vhupla som obidvomi nohami do
vody. Taška s jedením a baterka mi
odletela obďaleč do snehu. Vycábala
som sa hore, našťastie, aj s gumákmi.
Neďaleko svietila vrtná veža, podľa
nej som sa zorientovala. Vtedy som
vymieňala ťažiara uja Macha a ten
už bol netrpezlivý, keďže poznal
náročnosť terénu, po ktorom som
chodievala. Chudák ujo mi už išiel
oproti a pomáhal mi z gumákov,
ktoré som mala plné vody. Neskoršie
sme začali robiť aj nočné, bola som
na chvíľu preložená na kraj dediny
a tam som zažila, čo je mikrospánok.
Z môjho pracoviska som videla
stanovište strážnikov – pochôdzkarov. Bolo asi pred 4-tou ráno,
keď vyšiel pochôdzkar a mieril ku
mne. Sedela som, dvere aj oči som
mala otvorené, vonku sa po noci
prebúdzala príroda a začali spievať
vtáčky. Zrazu som vyšla von a vidím,
že strážnik už mieri odo mňa. Volám
naňho : Lexo, ani sa nestavíš? A on,
že: Bol som, ale spala si s otvorenými
očami, šak som stál pred Tebou... J .
Vtedy som si uvedomila, čo je mikrospánok, ktorý je veľmi nebezpečný
najmä pre šoférov.
My, Naftári, sme boli vtedy ako
jedna rodina. Vŕtači aj plynári vtedy
necestovali autami, každý išiel pešo
cez dedinu na stanicu a vlakom
domov. A takto sa stretávali a poznávali Gbelané, Štefanáci aj Štvrtčané.
Teraz každý sadne do auta a hotovo.
Nafta pomáhala našu obec
zviditeľňovať, často sme pociťovali
aj jej pomoc. Vybudovali sídlisko
„Budovy“, zdravotné stredisko a dali
nám možnosť zúčastniť sa na 1. aj
2. celoštátnej spartakiáde v Prahe.
Zakúpili nám aj dve scény do bábkového divadla, marionetky, maňušky
a veľa iných vecí. Teším sa, že Nafta
pokračuje v tradícii priateľstva
a podporuje obec. Za to jej veľká
vďaka. V podniku trvalo moje
pôsobenie len 5 rokov, ale spomienok mám toľko, že by som z nich
mohla napísať knihu. V roku 1955,
bohužiaľ, sa naše dielne presťahovali
na okraj Malaciek a náš lekár mi po
mojom príchode z liečenia štítnej
žľazy (v Tatrách) zakázal cestovať
na bicykli do Malaciek. Zostali mi
len spomienky na tie krásne časy.
Ďakujem.
Spomínala
Em í l i a Ch o mu c k á
9. januára 2011
Štvrtčan
4
S polo č enska
k r on i ka
Narodili sa
v mesiacoch december 2010,
február a marec 2011
Olívia Kováčová
Samuel Kopča
Nikola Zemanová
Jakub Cibulka
Liana Terézia Olahová
Peter Valla
Ľubica Pilná
Beňadik Dienes
Rodičom a ich deťom želáme veľa
šťastia.
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch január až marec
2011
70 rokov
Mária
Horváthová
75 rokov
Matilda
Krajčírová
Mária
Chamradová
Mária Brezová
Bruno Miglierini
Vážení občania,
v máji tohto roku budú v našej obci vzácne oslavy.
Dobrovoľný hasičský zbor si pripomenie 120 rokov od
svojho vzniku. Táto bezpochyby najstaršia organizácia
v našej obci po celú dobu svojej existencie zaznamenala
rôzne situácie a stavy, pochopiteľne dobré i menej dobré.
Máme šťastie, že od roku 1932 začal písať kroniku našich
hasičov pán František Ort-Mertl, ktorého si najmä starší
občania iste pamätajú pod prezývkou „Frantik“. Bol to
práve on, čo podrobne, zodpovedne a s láskou písal
zápisy do hasičskej kroniky, aby zostali zaznamenané pre
budúce generácie nie len hasičov, ale všetkých našich
občanov.
Kroniku začal písať, akoby spätným pohľadom, od
vzniku tejto najstaršej organizácie v obci. Verte, nebolo
to ľahké, ani jednoduché, skôr naopak. Skúste pozorne
prečítať riadky zápisu z kroniky a verím, že pochopíte
snahu kronikára o čosi viac, ako len popísať významné
udalosti o našich hasičoch a v duchu mu budete iste
povďační ...
Nech práca a snaha bratov plaveckoštvrteckého
zboru stanú sa v obci i okolí požehnaním a v srdcia
všetkých nechže je vštepené heslo „ Láska k blížnemu“.
O založení Dobrovoľného hasičského zboru je v hasičskej kronike zaznamenané toto:
O založení prvého hasičského zboru v Plaveckom
Štvrtku niet písomných dokladov, ktoré by dokumentovali presné dáta o pôvode, založení zboru. Keď sa
aj nachodili nebolo postarané o ich pečlivú úschovu
a neznámym spôsobom sa stratili. Nemôžeme toto
pripisovať neopatrnosti vtedajších činovnékov zboru,
ktorí mali písomnosti opatrovať, lebo ich úkoly na
tomto poli vykonané po stránke obetovania vlastných
síl
zasluhujú si uznanie a pochvaly. K zozbieraniu
potrebných bolo treba vypočuť niekoľ ko dosiaľ žijúcich svedkov – ako členov prvého hasičského zboru
v našej obci, ktorí sa na
okolnosti založenia zboru pamätajú a ktorých
výpovede sú hodnoverné.
Na podanie dôkazov boli vypočutí občania Plaveckého Štvrtku, čo členovia 1.hasičského zboru. Sú
82 rokov
Libuša Škurková
Jozef Buček
Alžbeta Šimková
83 rokov
80 rokov
Etela Šimová
Filoména
Jurových
Margita Štefková
Ján Lisý
Štefánia
Ščepková
Agneša Hájková
Štefan Straský
84 rokov
Cecília
Kalafusová
Alojz Krajčír
Aurélia
Jurkovičová
Karol Ševčík
81 rokov
Tomáš Hedbávny
Vlasta
Marcinovová
Amália
Kimličková
Ladislav Haranta
85 rokov
Albína Bartalská
86 rokov
Kamila
Matuščíková
Jubilantom srdečne blahoželáme
a želáme veľa zdravia, spokojnosti
a pohody.
ZOSOBÁŠILI SA
v mesiacoch február a marec
2011
Marta Šutičová
a Martin Trutz
Katarína Lesayová
a Michal Jánoš
NAVŽDY NÁS
OPUSTILI
v mesiacoch december 2010,
január až marec 2011
Jarmil Vachálek (55)
Milan Oravec (75)
Anton Lipár (71)
Albina Filípková (85)
Ľudovít Vallaš (70)
Mária Lipková (84)
Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť.
Tak ako vidieť z úvodnej strany kroniky – veľmi pekné,
až ozdobné písmo – toto len zvýrazňuje vrúcny vzťah
k hasičstvu pána Františka Ort-Mertla a zasluhuje si len
úprimné obdivovanie.
Úvodom uvádzam zápis o poslaní kroniky a potom aj
okolnosti okolo vzniku Dobrovoľného hasičského zboru
v našej obci, o čom je napísané doslovne toto:
„Miluj blížneho svojho, ako seba samého“. Heslom týmto zakladáme kroniku miestneho hasičského zboru, aby ona zachovala budúcemu
potomstvu pamiatky a česť otcov, ktorí
ušlachtilú myšlienku hasičstva rozsiali
v srdcia svoje a srdcia potomkov s ídeou
pracovať pre blížneho s láskou a oddanosťou stavať budovu najšlachetnejšiu,
konať skutky najľudskejšie, čím založili nám veľ kú rodinu – h a s i č s t v o.
Kronika táto nech slúži za
doklad o tom, že láska k blížnemu
tlela už i v srdciach otcov našich, čo obetavých pracovníkov za myšlienku: zotrvať v službách
lásky k ľudstvu, za dobro spoluobčanov a ku cti celej
našej obce.
Na listoch kroniky tejto nech sú zaznamenaní
všetci, ktorí s tou najvrúcnejšou bratskou
láskou verne kráčať budú pod zástavou hasičstva,
zhromažďujúcou pod sebou všetkých ľudí dobrej vôle.
Nechže uskutočnené dielo našich otcov – hasičský
zbor – zostane nepohnuté, štít hasičský čistý a neposkvrnený, aby pamiatka obetavých otcov našich ostala
neporušená, čestná.
to: Ján Klačka, Jozef Rohaj a Gašpar Hedbávny. Vypočutie týchto predviedli činovníci zboru a aby dôkazy
týchto boli dokumentované a hodnoverné výpovede
svoje o založení a jestvovaní zboru až do roku 1914
vlastnoručne tu podpisujú. Ich výpovede sú
nasledovné:
„Ako členovia 1. hasičského zboru v Plaveckom Štvrtku určite sa pamätáme a týmto
potvrdzujeme, že 1. dobrovoľný hasičský zbor
v našej obci bol založený na jar 1891 snahou
a pričinením horlivých pracovníkov – bratov
Jána Klačky, Jána Ščepána, Júliusa Baňára, vtedajšieho učiteľa a organistu, ktorí sa podujali
tohto vznešeného úkolu a založili hasičský zbor
v Plaveckom Štvrtku“.
V ďalších riadkoch kroniky sa uvádzajú mená čelných
funkcionárov a tiež to, čo sa v zbore v prvých rokoch
udialo:
Július Baňár, zakladajúci člen sa stal prvým veliteľom zboru a zastupoval túto funkciu čestne a svedomite do roku 1900. Predsedom zboru bol veľadôstojný
pán farár Adolf Melíšek, zastupoval túto funkciu do
roku 1896, kedy bol preložený do Veľ kých Levár. Na
jeho miesto zvolený bol terajší predseda Ján Klačka,
ktorý svoju funkciu čestne a svedomite až dosiaľ plní.
Podpredsedom zboru bol zvolený jeden zo zakladajú-
cich členov vtedajší starosta obce Ján Ščepán,
ktorý i vzhľadom k jeho starobe až doposial
funkciu čestne zastáva.
Hneď po založení zboru bola z obecných
prostriedkov zakúpená štyrkolesová striekačka
v hodnote 600 zlatých, výstroj, šišaky a opasky
v hodnote 280 zlatých. Od cisára Františka
Jozefa I. dostal zbor 80 zlatých podpore.
Mužstvo zboru spočiatku potrebnú hasičskú
rovnošatu nemalo a nastupovali sme v kroji
štvrtcekom. Až v roku 1892 zakúpil si každý
sám oblečenie – štráfkovú blúzu a biele kalhoty, podľa vtedy platných predpisov. Zbor pri
založení počítal 37 mužov. Velenie v zbore bolo
maďarské, neskorej nemecké. Cvičenie zboru
prevádzalo sa na rôznych miestach a pasinku
v dobe letných mesiacov. V zime nevykazoval
zbor nijakú činnosť okrem zsporiadania tanečných zábav. Za skladisko pre striekačku slúžila dreváreň v škole, neskorej pod okolom na
obecnom úrade a v bitúnku Jána Klačky.
Že si zbor za krátku dobu od založenia
nadobudol výstroj a výzbroj treba ďakovať len
prvému veliteľovi Jánovi Klačkovi a Jánovi Ščepánovi, ktorí vynaložili všetko, len aby zbor
zdarne slúžil cieľu, ktorému bol určený. V roku
1900 následkom rôzneho zaťaženia vzdal sa
brat Július Baňár veliteľstva v prospech gašpara
Danihela, ktorý túto funkciu vykonával do roku
1903. Pre odcestovanie Gašpara Danihela do
USA bol zvolený za veliteľa v roku 1903 Matej
Ščepán a zastával túto funkciu do roku 1906,
kedy zbor slávil 15 ročné jubileum. Menovaný
brat sa vzdal funkcie veliteľa z dôvodov teraz
už neznámych. Po ňom bol jeden rok veliteľom
Rudolf Thébery a v roku 1907 bol zvolený veliteľom Štefan Ščepán, ktorý tiež po krátkej dobe
odišiel do USA. V roku 1908 bol veliteľom zvolený František Ort-Šnep, ktorý službu zastával
do roku 1911, kedy sa vzdal kvôli rôznym hádkam. Za jeho veliteľstva a starosty Pavla Ort-Mertla obec zakúpila sud na vodu. Za veliteľa
bol v roku 1911 zvolený Ján Jarásek. Tento horlivý pracovník zaslúži si spomienky, že za jeho
veliteľstva si zbor v roku 1911 zadovážil svoj
prapor a pri slávnostnej posviacke tohoto slávil
zbor svoje 20 ročné jubileum od založenia. Krstnou mamou pri posviacke praporu bola Anna
Klačková.
Že si zbor za tieto roky zadovážil sud a prapor, musí sa v prvom rade vzdať vďaka snaživým pracovníkom – bratovi predsedovi a veliteľovi a tiež zástupcom obce, ktorí porozumejúc
a pochopiac potrebu hasičstva dobre organizovaného, venovali na tento cieľ všetko potrebné,
čím postavili miestny hasičský zbor do popredia.
Toto sú naše údaje o založení a jestvovaní
zboru do roku 1914, ktoré na základe najlepšieho nášho vedomia ako členovia 1. hasičského zboru v Plaveckom Štvrtku tu podávame
a vlastnoručne k večnej pamiatke podpisujeme.
V ďalšom vydaní Štvrtčana Vás, vážení občania,
oboznámime s dianím v hasičskom zbore v nasledujúcich obdobiach.
V o jt e c h Z a j í č e k
kronikár
Štvrtčan
5
Štvrtčan
6
Prednáška pre chodcov a cyklistov našej obce
Štatistiky dopravných nehôd v poslednom období neustále preukazujú, že
najohrozenejšími účastníkmi cestnej premávky sú najmä chodci a cyklisti.
Nakoľko je v našej obci nemalý počet chodcov i cyklistov vyššieho veku,
zorganizovala pre všetkých dôchodcov obce Sociálna komisia pri Obecnom
zastupiteľstve dňa 9. februára 2011 v priestoroch Podnikateľského centra
prednášku s následnou besedou na tému „Bezpečnosť chodcov a cyklistov na
cestnej premávke“.
V úvode prednášky dopravný inžinier Branislav Balún z Policajného zboru
v Malackách stručne poinformoval prítomných o novele Zákona o cestnej
premávke z 1. júna 2010.
V ďalšej časti podrobne rozobral pravidlá bezpečného správania chodcov
a cyklistov na vozovke. Svojimi radami zdôraznil, aby si každý z nás uvedomil,
že každý chodec, aj cyklista je vystavovaný určitému riziku a je len v jeho
záujme, aby sa snažil toto riziko čo možno najviac eliminovať. Za týmto účelom je treba vždy dbať na to, aby chodci aj cyklisti boli vždy dobre viditeľní,
aby používali bezpečnostné reflexné prvky, cyklistické prilby, pohybovali sa
spôsobom, aký im Zákon o premávke na pozemných komunikáciách predpisuje, používali pri prechádzaní cez cestu vyznačené priechody pre chodcov
a uvedomovali si zároveň aj možnosti vodičov za volantom. V závere prednášky nám priblížil sankcie, ktoré hrozia chodcom a cyklistom za nedodržiavanie vyššie uvedených pravidiel.
Prednáška pokračovala diskusiou, v rámci ktorej pán Ing. Balún ochotne
a profesionálne zodpovedal všetky otázky prítomných.
Za zaujímavú a veľmi náučnú prednášku pánovi Ing. Branislavovi Balúnovi
ďakujeme a veríme, že sa nám v budúcnosti podarí spoločne zorganizovať
ďalšiu zaujímavú dopravno – bezpečnostnú akciu.
M i l a d a Kri s t í n o vá
Vychádzka na Bezedné
Po odvysielaní relácie Zvony nad
krajinou, ktorá bola venovaná obci
Plavecký Štvrtok a hovorilo sa v nej
aj o Bezednom, niektorí členovia
klubu Nezábudka prejavili záujem
pozrieť si túto časť obce.
Vychádzku zorganizoval Paľko
Čech, ktorý si najprv sám prezrel trasu a v sobotu 19.2.2011 sa
malá skupinka dôchodcov vybrala
obdivovať chránenú krajinnú oblasť.
Organizátor zvolil trasu popri hlavnej ceste, až sme sa dostali k Bezednému. Počasie bolo ako stvorené
na vychádzku, dojem nám ale kazila
zdevastovaná príroda rôznymi
stavebnými odpadmi, privezenými
ľuďmi práve do tejto chránenej
krajinnej oblasti.
NOC S ANDERSENOM
Milí rodičia, milé deti !
Srdečne Vás pozývame zažiť noc plnú zábavy, dobdrodružstiev,
hier a kníh !
Priveďte svoje ratolesti 8.4.2011 (piatok) o 18:00 do Obecnej knižnice
(v budove Podnikateľského centra -KD), čakajú na nich tvorivé dielne,
pyžamová diskotéka, súťaže, predčítanie,občerstvenie, divadielko
a pre každého malé prekvapenie. Vy si oddýchnete a deti zažijú
nezabudnuteľnú noc v knižnici !
Treba si priniesť dobrú náladu a spacák.
Svoju účasť prosím nahláste osobne v knižnici počas otváracích hodín
www.kniznicaps.webnode.sk, telefonicky na t. č. 0908/069643 alebo mailom na [email protected] do 4.4.2011, akcia sa bude konať
pri minimálnom počte 10 detí, veková kategória 4-13 rokov.
Samotné Bezedné bolo zaujímavé svojou rozlohou, travinami,
ktoré sa tam nachádzajú a určite
v lete aj inými vzácnymi rastlinami.
Pre tých, ktorí to videli prvý krát,
znamenalo to pekný zážitok.
Aby sme sa nevracali naspäť tou
istou trasou, zvolili sme si kratšiu
cestu popri rómskej osade, ktorá pre
nás všetkých bola tiež nezabudnuteľným zážitkom, ale negatívnym.
Šokoval nás pohľad na haldy odpadkov. Kto to nevidel, ten neuverí.
M i l k a B a rt e k o vá
Štvrtčan
Vydarené fašiangové slávnosti
Koniec fašiangového obdobia je
už tradične v znamení veselých
zábav a karnevalov. Ľudia sa lúčia
s fašiangami tradičným pochovávaním basy. Aj v našej obci sa už stalo
tradíciou organizovať fašiangové
slávnosti. Bolo tomu tak i dňa 5.
marca 2011. Organizátorom bolo
už tradične Občianske združenie
ŠTVRTČAN, tentoraz v spolupráci
s kultúrnou komisiou pri obecnom
zastupiteľstve. Začalo sa to ukážkou
záhoráckej zabíjačky. Predtým však
bolo treba urobiť veľký kus práce,
aby si občania mohli pochutnať
na zabíjačkových dobrotách ako
tlačenka, ovar, jaternice, cigánske
pečienky a pod. Je obdivuhodné
s akým elánom a nadšením spracovali seniori z Nezábudky, podporení
členmi FS ŠTVRTČAN, počas
celého týždňa dve ošípané. V deň
osláv všetko klapalo veľmi dobre.
Krásne počasie prilákalo do centra
obce značné množstvo ľudí nielen
z našej obce, ale aj z okolitých obcí.
K vôni zabíjačkových špecialít sa
pridali i tóny skladieb z aparatúry D.
Gombára. Poobede ho vystriedala
dychovka z Unína, ktorá sprevádzala
sprievod masiek, ktorý vytvorili
hlavne členovia folklórneho súboru
ŠTVRTČAN. Deti mali zážitok
z jazdy na hasičskom veteránovi
Braňa Novotného. Príjemné boli
zastávky pred domami niektorých
občanov, ktorí ponúkli členom
sprievodu občerstvenie. Pochovanie basy bolo vyvrcholením osláv
a aktéri tohto milého predstavenia
poriadne rozosmiali prítomných
divákov. Celé oslavy ukončil detský
karneval. Deti sa predviedli vo
svojich kostýmoch a absolvovali
rôzne súťaže, za čo si vyslúžili sladké
odmeny ba dokonca aj tortu.
Tohtoročná rozlúčka s fašiangami mala vysokú spoločenskú
a kultúrnu úroveň.
Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa
o to zaslúžili.
Iva n S l e zá k
Foto: E. Francisty, I. Slezák
7
8
Štvrtčan
Štvrtčan
„POVEDALI MÚDRI MÚDROSŤ“
„BIBLIA JE MOJÍM
NAJVZÁCNEJŚÍM POKLADOM,
BEZ NEHO BY BOL ZO MŇA
ÚBOŹIAK“.
Táto múdrosť bola nielen vyznaním, ale aj životným presvedčením veľkého nemeckého učenca
a zakladateľa klasickej filozofie, kozmológie a tzv.
kategorického imperatívu Immanuela Kanta. Zaoberal sa predovšetkým filozofiou, ktorá bola vedou
o človeku, o jeho myslení a konaní. Jeho najvzácnejšími prácami sú diela: Základy metafyziky mravov, Kritika čistého poznania, Kritika praktického
rozumu, Metafyzika mravov, O večnom pokoji,
Antropológia.... Žil v rokoch 1724 až 1804.
Myslím si, že komentár k tomuto múdremu výroku je úplne zbytočný. Biblia je naozaj
pokladom a bez jej hodnoty, by sme boli veľmi
chudobní a podľa Kanta asi aj úbožiaci.
„LÁSKA žIADA VšETKO
A ÚPLNE PRÁVOM“.
Autorom tejto múdrosti je jeden z najväčších
svetových hudobných skladateľov Ludwig van
Beethoven. Narodil sa v Bonne v r. 1770, žil a tvoril vo Viedni a tam v r. 1827 aj zomrel. Patril medzi
umelcov vrcholného klasicizmu. Žiaľ v roku 1800
úplne ohluchol. Jeho hudobné dielo patrí k najvzácnejším klenotom svetovej hudobnej tvorby.
Jeho skladby sa hrajú po celom svete. Napísal
skladbu Óda na radosť, ktorá sa stala hymnou
Európskej Únie. Je autorom známej Missa solemnis a mnohých iných sakrálnych skladieb.
V tejto múdrosti postavil lásku na ten najvyšší
piedestál, ktorá je nielen tým najväčším zákonom
k Bohu a blížnemu ale aj zmyslom Ježišových slov:
Neprišiel som zákon zrušiť ale ho naplniť. A toto
naplnenie Ježiš urobil práve princípom zákona
lásky. Nádherne ju opísal apoštol Pavol v 13. kapitole prvého listu Korinťanom v tzv. Veľpiesni lásky.
A takáto láska má naozaj právo žiadať všetko
a to úplne právom.
Tradíciu sme zachovali
Občianske združenie ŠTVRTČAN si opäť 31. decembra 2010 zopakovalo
svoju tradičnú Silvestrovskú rozlúčku so starým rokom.
Stretli sme sa ako obvykle o 10,00 h na Pieskovni, kde potápačský klub
zorganizoval zimný ponor do vody a následne zamykanie vody. Po tomto akte
nasledoval náš starý osvedčený program, ale s novými zážitkami. Presúvali
sme sa na Kamenný mlyn. Každý si niesol v batôžku svoj „stolček prestri sa
„ a širokú auru dobrej nálady, s ktorou sme sa veľmi rýchlo dostali na miesto
určenia. Muži sa dali do zakladania ohňa a ženy povykladali prinesené dobroty na stoly. O chvíľu sa už lahôdky na ražňoch otáčali nad ohňom a neodolateľná vôňa sa šírila po okolí. Veselá vrava a výbuchy smiechu dávali najavo,
že je tu partia, ktorej je spolu dobre.
Keď sme všetko tuhé i tekuté skonzumovali, uhasili sme ohnisko, upratali
sme po sebe a čakala nás veselá cesta domov. Vo Štvrtku nás pomaly ubúdalo
tak, ako sme prechádzali okolo jednotlivých bydlísk. S každým sme sa lúčili
ako navždy, hoci sme boli dohodnutí, že sa pred pol nocou stretneme na
obecnom úrade privítať nový rok.
Po 23,00 h sme sa už schádzali na obecnom úrade, kde nás vítal starosta.
Úderom 24,00 h predniesol starosta zdravicu pre všetkých občanov našej
obci. Následne na to sme si s pohárom vína všetci navzájom popriali do
nového roku veľa zdravia, šťastia, osobných i spoločných úspechov, aby nič
nenarušilo naše vzťahy a aby sme v dobrých tradíciách pokračovali. Tak vítaj
nový rok 2011 a buď k nám priaznivý.
Z uz a n a R o s k o pf o vá
STRETNUTIE S VEDENÍM NAFTY, A.S.
Dňa 1. marca 2011 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov samosprávy našej obce
s vedením akciovej spoločnosti NAFTA. Toto stretnutie bolo zorganizované
na podnet starostu obce. Okrem neho sa zúčastnili poslanci, kontrolórka obce
a zástupca stavebného úradu. Zástupcovia vedenia Nafty na čele s generálnym
riaditeľom Ing. Martinom Hollým privítali našu delegáciu v zasadačke na
centrálnom areáli podzemného zásobníka zemného plynu. Boli od prezentované aktivity spoločnosti v oblasti ťažby plynu a ropy ako aj investičné
zámery. V diskusii boli zodpovedané dotazy smerované jednak do techniky
a technológie procesov ako aj význam uskladňovania plynu pre energetickú
bezpečnosť Slovenska. Prediskutovali sa aj otázky vzájomnej spolupráce
a komunikácie. Zástupcovia Nafty prisľúbili podporu obce v rôznych projektoch a oblastiach.
Majú záujem podporiť aj proces likvidácie čiernych stavieb na ich plynovodoch.
Potom sme si prezreli jednotlivé časti prevádzky ako centrálny riadiaci
velín, kompresorové stanice a technológiu úpravy plynu.
Plodná diskusia pokračovala aj počas večere v reštaurácii p. Benkoviča.
Stretnutie splnilo účel a bolo užitočné pre obidve strany.
I n g . I va n S l e z á k
9
„Kto dokáže dobre a spravodlivo
posúdiť svoje chyby, ten nebude
prísne posudzovať iných“.
To je známy výrok sv. Tomáša Kempenského.
Jeho najdôležitejším dielom je známa kniha
„O nasledovaní Krista (okolo r. 1420) “ – po Svätom písme je to najrozšírenejšie náboženské dielo
kresťanstva. Ďalej sú to diela ako: Rozhovor duše,
Ružová záhrada, Špitál chudobných, Ľaliové údolie a iné. Žil v rokoch 1380 až 1471. Bol mníchom,
mystikom a opátom augustiniánskeho kláštora
v Agnetenbergu v Holandsku.
Táto múdrosť je replikou na Ježišov výrok
o smietke v oku svojho brata a brvne vo svojom
oku: „Pokrytec, najprv odstráň brvno zo svojho
oka a potom hľaď vytiahnuť smietku z oka svojho
brata!“ ( Mt 7,5)
J.K.
Štvrtčan
10 Čo nové v škole
Rekonštrukcia
V tomto roku uplynie 40 rokov
od chvíle ako naša základná škola
otvorila svoju bránu prvým žiakom.
Preto je pochopiteľné, že potrebuje
viaceré opravy a úpravy. V minulom
roku boli z prostriedkov Ministerstva školstva vymenené okná
na telocvični a horáky v kotolni.
V týchto dňoch bola dokončená
rekonštrukcia sociálnych zariadení.
Všetky žiaria novotou a čistotou.
Do konca marca budú vo viacerých
triedach i ostatných priestoroch
školy nové plastové okná. (Nebudú
nové v celej budove.) Okrem toho,
že bude krajšie prostredie, nebudú
už tepelné úniky a znížime náklady
na vykurovanie. Škoda len, že žiakov
je čoraz menej.
Zápis do I. ročníka
Pre školský rok 2011/2012
sa uskutočnil zápis žiakov do
I. ročníka v sobotu 22. januára
2011.
Keďže rodičia si v zmysle zákona
môžu pre svoje dieťa vybrať školu,
viacerí rodičia tak urobili a zapísali
svoje deti do škôl v okolí. V budúcom školskom roku otvoríme prvú
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL V MŠ
Fašiangy sú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Obdobie plné smiechu,
veselosti, zábav, karnevalov, svadieb, zabíjačiek, plesov. Preto sme aj my učiteľky
MŠ, chceli deťom priblížiť čo najvernejšie čas fašiangov.
Dňa 04.03.2011 sme vyzdobili priestory materskej školy, balónmi, konfetami.
Výzdobu dotvárali fašiangové masky, šašovia. Pani kuchárky upiekli sladké koláče
a rodičia pre svoje deti priniesli masky. Karneval sa mohol začať. Pani učiteľky pripravili pre deti zaujímavý program, plný súťaží, tancov. Bolo to radosti, veselosti,
smiechu, tak ako sa na pravé fašiangy – karneval patrí. Deti sa do sýtosti vyšantili,
vytancovali a s únavou, ale
radosťou na tvári zaspávali.
Naše deti dostali sladkosti od pani učiteliek.
Sponzorsky od pani Krajčovičovej veselé ceruzky
a od pani Pókovej balóny.
Pre nás sa fašiangový
karneval skončil, ale zajtra
05.03.2011 sa opäť môže
začať pre deti aj rodičov.
Obec Plavecký Štvrtok
zorganizovala Fašiangové
slávnosti s kompletným
programom. Tam deti uvidia aj pochovávanie basy –
symbolický pohreb a ukončenie fašiangov. Od nedele 06.03.2011.sa začína 40-dňový
kresťanský pôst trvajúci do Veľkej noci. Čas, kedy sú všetky zábavy, svadby, bále
a plesy zakázané.
Tešíme sa opäť o rok na fašiangový karneval v MŠ.
Kolektív MŠ
na minikalendár, ktorého autorom je náš žiak VIII. ročníka
ADRIÁN TYUSKA
Súťaž vyhlásilo Informačné
centrum Europe Direct Senica.
Ocenená bola aj kolektívna
práca KALENDÁR žiakov 6.
a 7. triedy:
Sára Biháryová, Denisa
Godulová, Jozef Olah,
Annamária Balážová, Tatiana
Biháryová
AKÁ BUDE EURÓPA
2011 – je názov výtvarnej
súťaže, do ktorej sa zapojili
aj žiaci našej školy. Súťaž
vyhlásilo Informačné centrum
EUROPE DIRECT Senica, kde
bola 27. januára 2011 vernisáž
výstavy a slávnostné vyhlásenie výsledkov.
V kategórii žiakov II.
stupňa sa víťazom stal žiak 8. triedy ADRIÁN TYUSKA s prácou
„SPOLOČNÁ PIESEŇ“. Táto práca sa stala námetom na mini kalendár na rok 2011, ktorý vydal Mestský úrad Senica. Žiak pracoval na
výtvarnom krúžku pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Vozákovej.
„KALENDÁR“ vytvorili na výtvarnom krúžku žiaci 6. a 7. triedy
pod vedením pani učiteľky Mgr. Heleny Sackmauerovej:
Je to ďalší úspech našich žiakov vo výtvarnej súťaži. Práve v tejto
oblasti dosahujú naši žiaci veľmi dobré výsledky a pozitívne zviditeľňujú našu školu.
Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, zábavy, plesov a bálov, masiek a preoblečení. Tradične sme tento čas využili aj v škole na zorganizovanie karnevalu pre deti. Napriek sťaženým podmienkam v škole, kde sa práve vymieňali okná – veď aj škola sa chce prezliecť do nového šatu – sme 18. februára poobede zorganizovali „maškarák“.
Deti sa naň starostlivo pripravovali. Doma s rodičmi vyrábali masky, aby práve tá ich bola najkrajšia, najzaujímavejšia a najzábavnejšia. A tak do jedálne zavítali piráti, brušné tanečnice, korytnačka, princezné, hrdinovia
z rozprávok a akčných filmov. Po promenáde v maskách boli vyhlásené najkrajšie masky. Každé dieťa prezlečené do
masky dostalo odmenu – sladkú lekvárovú šišku. Potom sa deti oddali zábave a tancu. Tanečná zábava bola doplnená rôznymi súťažami pre našich mladších žiakov: tanec s balónmi na nohách, hádzanie kockou, skákanie so zviazanými nohami. Kreslenie postavičiek deti zaujalo a zabavilo, najmä keď boli víťazi súťaží odmenení sladkosťami.
Vyvrcholením programu bola túžobne očakávaná tombola. Pocit vzrušenia a nedočkavosti pre veľa detí
vystriedala radosť zo získanej ceny. No aj tie deti, ktoré nemali šťastie v tombole, odchádzali z karnevalu spokojné
a s úsmevom na tvári. Prežili sme pekné a zábavné popoludnie a už teraz sa tešíme na nasledujúci rok, keď si to
znovu zopakujeme.
Vedenie školy touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli odmenami za súťaže a cenami do tomboly
pre našich žiakov.
Víťazná maska – tanečnica Simonka Biháryová
Testovanie 9 – 2011
Testovanie žiakov deviateho ročníka
(v minulých rokoch známe pod
názvom Monitor) sa uskutočnilo
9. marca 2011. Písalo ho dvanásť
žiakov. Do konca mesiaca budú
známe výsledky, ktoré budú žiakom
zapísané do prihlášky na štúdium
na strednú školu. Tieto výsledky by
mali v budúcnosti nahradiť prijímacie skúšky. Na základe výsledkov
testovania by žiaci mali byť prijímaní
na ďalšie štúdium na stredné školy.
Víťazný návrh
Fašiangy
Mgr. G a bri e l a H a n o u s k o vá
triedu, ktorú bude navštevovať
15 žiakov.
Štvrtčan
Štvrtecký úsmjev
Co povidáte ludé, sce sa nám v tejto dobje smít?!
Čuli smje dokonca, že aj ve Štvrtku budú pri chodníkoch podávat tým ménej solventným múku,
cukr aj súl. Ňekerí si pamatáme od naších starečkú
a starenek, že to tak byuo po druhéj svjetovéj
vojne. Teda konc úprimňe sa na to kukám, že to
štrngaňí klúčkama v 89, též to nebyua tá vojna,
aby potom naše Slovensko išuo životňí úrovňú
furt húbjej. Aby tri štvrciny nás šeckých byli pod
prúmjerňí úrovňú ludzí okouitých štátú, de sú
kepríkladu štyrikrát, alebo aj šest, výšej jak my?!
Ale šak snád, ked Pánbú dá bude lepší. Lebo od
nás Slovákú, kerí sú hore sa čaško dá čekat, že
tú životňí úroveň pozdvihnú, sú jednoducho pri
moci a aj pri peňezoch!
Co čekáme ve Štvrtku? Máme muadých
posuancú s velikú chucú ít do teho. Slúbiua
pomoc aj už „naša“ Nafta, kerá sce pomocit pri
úpravje obce, rovnak aj „dánská“ Agra. Šak už
v najbliším čísle Štvrtčana budeme písat jak splnili
suovo a né. V dalších článkoch tehoto čísla sa
dočítáte, co šecko veseué a úsmjevné vedení obce
11
pripraviuo pred koncem fašangú. Už je to pjekná
tradícia, kerá sa už zapisuje do pamjecí. No a už
nás čeká začátek fodbalovej súťaže, de naší v trecí
ligje mýšajú vodu v horňí časci tabulky a môžú
ten vrch ešče porádńe zamúcit. To nám nesceu
tréner Milan Hrica povidat, jak. Ešče náš fodbal
može potešit, že Bratislavská župa odsúhuasiua
peňíze a umjeuý trávník, kerý by sa mjeu pouožit
na jar, co by nás šeckých, co máme Štvrtek rádzi,
potešiuo.
No a ešče nakonec, písali smje nedávno ze
stretnúcá odchytu psú s bratilavskú komisiú. Šak
konc sa ňic nestauo, prejdzite sa dzedzinú a pes
z osady pomáhuy na každém kroku. Nač to teda
vyhuasujú a konc ňic nekonajú! Aj proto je ňekedy
ten štvrtecký úsmjev zmrznútý a né usmítý! Nač
tí komisie po vrchnoscách teda máme, ked je
skutek útek aj ve Štvrtku úsmjevne povidané, pred
psama.
Str ý c C e c i l
Hasiči bilancovali rok 2010
V nedeľu 20. februára 2011 sa v zasadačke hasičskej zbrojnice zišli členovia
Dobrovoľného hasičského zboru Plavecký Štvrtok, aby vyhodnotili svoju
činnosť v roku 2010.
Zúčastnili sa aj starosta obce Ing.
Slezák, delegát OV DPO v Malackách p. Šíra a veliteľ DHZ Láb p.
Kovár. V úvode si minutou ticha
uctili pamiatku Jána Kresana, ktorý
nás navždy opustil v minulom roku.
V správe činnosti bolo vyzdvihnuté
účinkovanie v hlavnej úlohe výcviku,
na previerkach pripravenosti hasičských družstiev okresu Malacky, kde
sme boli suverénne najlepší. V iných
súťažiach sme získali dve 1. miesta
a dve 3. miesta. Zúčastnili sme sa aj
rôznych podujatí v obci. Pomohli sme
na fašiangovej zabíjačke postavením
stanu, úspešne sme znovu postavili
máju. Taktiež sme sa zúčastnili hodových slávností, či už na sv. omši alebo
v sprievode obcou. V decembri sme zabezpečili dovoz a postavenie vianočného stromčeka. Na dobrej úrovni sme zorganizovali dve pohárové súťaže.
Pred diskusiou sme zablahoželali našim jubilantom a odovzdali pozdravné
listy. Do diskusie prispeli aj hostia p. Slezák, p. Šíra a p. Kovár, ktorí zhodnotili
našu činnosť a spoluprácu s našim DHZ kladne. Diskusia bola veľmi živá,
hlavne po hodnotení rozpočtu DHZ, ktorý je vzhľadom na nároky kladené
na výstroj a výzbroj doslova smiešny. Toto nakoniec uznal aj starosta obce.
Do plánu úloh na rok 2011 sme sa zaviazali v spolupráci s obcou zorganizovať dôstojné pripomenutie si 120. výročie založenia nášho DHZ, dobre sa
pripravovať na previerky pripravenosti a pokračovať v nastúpenom trende
zvyšovania úrovne nášho DHZ.
Na záver sme si popriali veľa zdravia a chuti do ďalšej práce a tak isto aj
úspechov.
M i l a n H uj s a
veliteľ DHZ
Foto: Výročná členská schôdza DHZ Plavecký Štvrtok konaná dňa 20.2.2011
Okrúhle jubileá v našej obci v jeden deň!
Jubilejné výročia a ich oslavy si
väčšina z nás prísne a s láskou
chráni. A čo sa stalo teraz u nás
v Plaveckom Štvrtku? Založenie
Hasičského zboru má 120. výročie
a jeho vznik sa orientuje na jar pred
spomínanými rokmi. Mravenčárska
míľa, bežecké preteky našim krásnym borovicovým lesom sú oveľa
mladšie, je to jubileum 25. rokov ich
vzniku. Termín oboch osláv v našej
obci je sobota 14. mája 2011. Pri
bližšej súhre oboch zainteresovaných
sa dalo tejto nepríjemnej zhode
termínu vyhnúť. V popoludňajších
hodinách sa na futbalovom štadióne
budú možno troška prelínať, ale
organizátori určite urobia maximum, aby sa tak nestalo.
Predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Plaveckom Štvrtku
Milan Hujsa nám povedal, že aj
vďaka vedeniu našej obce to budú
oslavy skutočne na úrovni a v plnej
paráde, nielen po oficiálnej stránke,
ale potom aj v súťaži hasičov na
tréningovom ihrisku a ich ukážkach
zborov takmer z celého okresu. Na
tejto akcii sa má podľa slov starostu
Ivana Slezáka zúčastniť aj niektorá
z populárnych osobností nášho
verejného života na Slovensku
a samozrejme zástupcovia hasičov
z okresu.
Jubileum hasičov sa začína slávnostnou svätou omšou o 10. hodine,
potom je na programe v Podnikateľskom centre slávnostné zhromaždenie, kde na úvod zaznejú fanfáry
hudby Ministerstva vnútra SR,
nasledovať bude kultúrny program
Štvrtčánek, príhovor starostu obce,
príhovory hostí, odovzdávanie
ocenení, príhovory vyznamenaných
a odovzdanie techniky. Po slávnostnom obede hostia s domácimi
hasičmi vytvoria slávnostný sprievod
obcou s hudbou až na štadión. Tu
budú ukážky hasičskej a záchranárskej techniky a súťaž požiarnikov.
Vyhrávať bude dychovka, teda je
to ponuka pre našich občanov, ako
remeň.
(čka)
Štvrtčan
12 25. Mravenčárska míla
Toto podujatie behu borovicovým lesom v okolí
štadióna sa začína v sobotu 14. mája 2011
o 11. hodine na štadióne. Za štvrťstoročie si
dokázalo vytvoriť veľmi dobrú pozíciu medzi
bežcami nielen na Slovensku, ale i Čechách,
Rakúsku, Maďarsku, Poľsku. Jeho zakladateľom bol
dlhoročný funkcionár v našom športe Ján Krajčír
(Kájek), ktorý mu šéfoval do 5. ročníka a potom
jeho riaditeľskú funkciu prevzal až doteraz Vinco
Jelemenský. K tým zakladateľom treba ešte spomenúť Štefana Mikuláška, Michala Gajdoša, Vojta
Zajíčka, Štefana Novotného, Alojza Beňu a Vinca
Jelemenského. Nemusíme hovoriť, čo znamená
vytvoriť na dedine takéto podujatie. V nemalej
teraz pri behu pôsobí pri organizácii viacero nadšencov, pri príprave trate Miro Gilan, v rozhodcovských kruhoch Jozef Kovár, sú tu zapisovateľky
pri cieľovej páske a opäť verní sponzori. Zoznam
týchto všetkých uvedieme v našom Štvrtčanovi
po skončení jubilejného ročníka. Pretekať sa bude
ako v posledných rokoch, od najmladšej vekovej
kategórie, až po dôchodcov, samozrejme v určitých vekových limitoch. Treba si želať len pekné
počasie a po skončení behov divákov iste potešia
svojimi kúskami hasiči.
(čka)
miere sú to financie a možno povedať, že Mravenčárska míla nemala núdzu o sponzorov a takto je
to aj pri tomto jubilejnom ročníku. Samozrejme aj
JARNÁ ČASŤ SEZÓNY UŽ KLOPE NA DVERE.
Zimný spánok našim futbalistom určite nehrozil. Po nie príliš vydarenej jeseni
nezaháľali hráči ani funkcionári a už sa všetci spolu tešíme na jarnú časť
sezóny 2010/2011. Družstvo seniorov, ktoré je po jeseni na piatom mieste
tretej ligy so stratou štyroch bodov na druhého v tabuľke, absolvovalo pod
vedením trénera Milana Hricu zimnú prípravu. Príprava, ktorá prebiehala od
decembra v domácich podmienkach bola spestrená vo februári týždenným
sústredením v Dolnom Kubíne, kde naši muži našli veľmi dobré podmienky
na tréning i regeneráciu a aj na stmelenie kolektívu. Poctivú prácu tu odviedol
náš masér Pavel Vanek zo Sološnice, ktorého si hráči i my funkcionári veľmi
ceníme. Zdá sa, že tvrdá drina prináša prvé ovocie, čo sa odrazilo v hre
aj výsledkoch v prípravných zápasoch.
Počas prípravy odohralo naše družstvo mužov tieto prípravné zápasy:
ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká – Jablonové 9:1
Jakubov – ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká 1:4
Oravská Jasenica – ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká 1:1
ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká – Veľké Úľany 9:0
Gbely – ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká 0:2
Určité zmeny nastali aj hráčskom kádri.
Naše rady opustila dlhoročná opora zadných radov Július Ludas, ktorý
z rodinných dôvodov prerušil futbalovú kariéru. Aj touto cestou mu gratulujeme k narodeniu syna a dúfame, že sa na náš štadión bude rád vracať.
Hosťovanie z FC Rohožník skončilo Petrovi Uhrincovi, pričom s jeho ďalším
pôsobením u nás aj cez naše veľké úsilie, nesúhlasí jeho klub. Zimnú prípravu
neabsolvoval Matej Lešťan, hosťujúci z FK Levice, ktorý je po operácii kolena.
Do kádra sa po zranení pomaly vracia dlhoročný kapitán Miroslav Beňa,
ktorý už absolvoval časť zimnej prípravy, avšak na jeho zaradenie do zápasov
si budeme musieť ešte počkať. Okrem neho sa v príprave objavili aj nové
tváre, ktoré by mali priniesť konkurenciu do družstva v jarnej časti sezóny.
Jedná sa o Jaroslava Zváča, ktorý prišiel na hosťovanie z TJ Veľké Leváre ako
posila pre obranné rady. Do záložnej formácie prišiel na hosťovanie Slavomír
Anderko, ktorý naposledy hrával v Sabinove. Do útoku sa podarilo po polročnom úsilí získať z ŠK Malacky na prestup Rastislava Havlíka a naše rady
rozšíril aj novo zaregistrovaný hráč Jakub Babeľa z Banskej Bystrice, ktorý
študuje v Bratislave.
Tréner Milan Hrica má pre jarnú časť sezóny k dispozícii tento káder:
Marián Dvoran, Igor Remák, Filip Kalanka, Róbert Kain, Jaroslav Zváč, Mário
Ďurica, Miroslav Beňa, Matej Režný, Tomáš Hájek, Ján Adamčík, Slavomír
Anderko, Marek Horváth, Martin Galajda, Rastislav Havlík, Branislav Juhas,
Marek Zajíc a Jakub Babeľa.
Veríme, že sa nám v jarnej časti bude za podpory našich fanúšikov herne
i výsledkovo dariť a budeme dobre reprezentovať obec Plavecký Štvrtok.
Foto: Ing. Ivan Slezák Štart Mravenčárskej
míle 2010
III. liga SENIORI (S3R) 2010/2011- Tabuľ ka
1
13 10 1 2 2
13 6 5 2 3
13 7 2 4 4
13 5 4 4 5
13 6 1 6 6
13 5 3 5 7
13 4 5 4 8
13 4 5 4 9
13 4 4 5 10 13 4 4 5 11 13 4 3 6 12 13 3 5 5 13 13 2 5 6 14 13 1 5 7 36:10 21:9 17:15 16:15 24:26 21:22 16:17 17:21 26:20 21:22 19:23 15:23 10:20 15:31 31 23 23 19 19 18 17 17 16 16 15 14 11 8
VYLOSOVANIE SÚŤAŽE – JAR 2011
SENIORI „A“ – S3R
kolo dátum deň čas
domáci
hostia
14. 20.3. Ne 15:00
Rovinka
ŠK Pl. Štvrtok
15. 27.3. Ne 15:00Kráľová pri Senci ŠK Pl. Štvrtok
16. 2.4.So
16:30
ŠK Pl. Štvrtok
Čunovo
17. 10.4. Ne 16:30Stupava
ŠK Pl. Štvrtok
18. 16.4.So
16:30
ŠK Pl. ŠtvrtokSlovenský Grob „A“
19. 23.4. Ne 17:00
Jablonec
ŠK Pl. Štvrtok
20. 30.4.So
17:00
ŠK Pl. Štvrtok
D. Lužná
21. 8.5. Ne 17:00
Ivánka pri Dunaji ŠK Pl. Štvrtok
22. 14.5.So
17:00
ŠK Pl. ŠtvrtokSvätý Jur
23. 21.5.So
10:30
ŠKP Inter BA
ŠK Pl. Štvrtok
24. 28.5.So
17:00
ŠK Pl. ŠtvrtokLozorno
25. 4.6.So
10:30
Ružinov
ŠK Pl. Štvrtok
26. 11.6.So
17:00
ŠK Pl. Štvrtok
Iskra Petržalka
Športový riaditeľ ŠK – Ing. M i l o š S l á d e č e k
Foto: Týždenné sústredenie v Dolnom Kubíne vo februári 2011
Noviny občanov
Obce Plavecký Štvrtok
l Evidenčné číslo: EV 3008/09. l Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok l Šéfredaktor: Ing. Ivan Slezák
l Redakčná rada: Jozef Klačka, Eva Matlovičová, Zuzana Roskopfová, Andrea Vyšvaderová,
Vojtech Zajíček l Tlač a realizácia: FO ART s. r. o., Bratislava l [email protected]
l www.obecplaveckystvrtok.sk
Redakčná rada nezodpovedá za obsah jednotlivých článkov, príspevky neprešli jazykovou úpravou
Download

Štvrtčan Číslo 1 - Obec Plavecký Štvrtok