Štvrtčan
Štvrtčan
Štvrťročník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 4 • Ročník 6.
Vianočný príhovor starostu
Pomaly sa nám všetkým končí predvianočné
obdobie naplnené zhonom, nervozitou, nakupovaním a upratovaním a pred nami sú najkrajšie
sviatky v roku Vianoce, po nich Silvester a Nový
rok. Tieto sviatky spájajú rodiny, dávajú zabudnúť na problémy a úskalia, ktoré nás trápia počas
celého roku, dávajú príležitosť na oddych, rodinnú
pohodu, prejavy lásky a spolupatričnosti. Verím, že
tomu bude tak i vo všetkých rodinách v našej obci.
Verím, že v každom dome sa rozsvieti vianočný
stromček, každý občan Plaveckého Štvrtka bude
mať svoje miesto pri sviatočnom stole. A potom
s príchodom Nového roku budeme bilancovať
rok 2012. Nepochybne tento rok bol pre každého
z nás ťažký a zložitý, poznačený dianím v celej
našej spoločnosti. Mnohí z Vás bojujú s nezamestnanosťou, zvýšenými nákladmi na zabezpečenie
základných životných potrieb, so sprievodnými
znakmi ekonomickej krízy s nie príliš nádejnou
perspektívou. Inak to nie je ani v našich mestách
a obciach. Je čoraz viac evidentné, že štát sa snaží
mnoho problémov prenášať na samosprávy bez
prísunu finančných prostriedkov na ich riešenie.
Obce čoraz viac pociťujú nedostatok peňazí na
zabezpečenie svojich originálnych kompetencií,
nehovoriac o kompetenciách prenesených z úrovne
štátu. Ani rozpočet našej obce nepokrýva v plnom
rozsahu naše potreby. Napriek tomu sa nám
podarilo realizovať významné úlohy a to vďaka
získaniu mimorozpočtových prostriedkov a iniciatíve Vás občanov. Zamerali sme sa predovšetkým na zámery, ktorých splnenie prinesie úspory
v budúcich rokoch. Z tých hlavných, by som chcel
spomenúť napr. výmenu starých kotlov v budove
obecného úradu za nové a úspornejšie, začali sme
s obnovou verejného osvetlenia a taktiež sme prešli
na alternatívneho dodávateľa elektrickej energie, čo
taktiež prinesie značné úspory.
december
2 0 1 2
obecnom zastupiteľstve, či členov dobrovoľného
hasičského zboru, ktorí organizujú nielen svoje
akcie v obci, ale aj výborne reprezentujú na rôznych
hasičských podujatiach v okolí. No a pretože čítate
posledné tohtoročné číslo našich obecných novín,
chcel by som zvlášť vyzdvihnúť činnosť redakčnej
rady ŠTVRTČAN, jeho tvorcov a dopisovateľov.
ŠTVRTČAN sa stal už súčasťou života v Plaveckom
Štvrtku a všetci vždy čakáte na jeho každé vydanie.
Vážení občania, želám Vám všetkým i Vašim
drahým rodinám príjemné, radostné a spokojné
vianočné sviatky. Nech všade cítiť vôňu ihličia,
medu a koláčov, nech na žiadnom stole nechýbajú
tradičné vianočné pokrmy a okolo stola nech je cítiť
tú pravú ľudskú a rodinnú pohodu a lásku. Nech
v nasledujúce sviatočné dni nie je nikto sám. To
všetkým občanom Plaveckého Štvrtka želá
I N G . I VA N SLE Z Á K ,
starosta obce
Podrobnejšie určite budem hodnotiť končiaci
sa rok v našej obci v novoročnom príhovore resp.
na inom mieste nášho ŠTVRČANA. Chcel by som
však vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k splneniu úloh našej obce.
Je mojou povinnosťou spomenúť občanov, ktorí
sa aktívne podieľali napr. pri čistení lesa od odpadov
pri príležitosti Dňa zeme, či poľovníkov alebo
rybárov pri organizovaní brigádnických aktivít pri
zlepšovaní životného prostredia v našom okolí.
Už dlhodobo aj kolektív Občianskeho združenia
ŠTVRTČAN zabezpečuje kultúrno-spoločenské
podujatia, rovnako aj folklórne súbory šíria dobré
meno obce. Mám radosť z akcií, ktoré organizujú mladí ľudia v knižnici pre deti našej obce.
Samozrejme nemôžem vynechať prácu komisií pri
Čo zaželať Vám, ako vinše
veď každý človek chce vždy inšie.
A sviatky – všetci sa tešia na ne. Nuž. Nech ľudia zabudnú, že existujú zbrane
nech láska nie je iba na papieri,
nech každý s každým žije v mieri, nech život plynie ako rozprávočka, veď najkrajšie sú šťastné detské očká.
Veď koľko radosti a šťastia rozdáte,
toľko sa ich sami dočkáte.
Tak čo želať, načo vinše,
keď každý človek chce vždy inšie.
Možno sa krajších vinšov dočkáte.
Prajeme Vám, nech sa splní to, čo si sami
želáte.
Stretnutie
s Mikulášom.
Podnikateľské centrum sa v sobotu,
8.decembra večer, zaplnilo deťmi
a ich rodičmi a starými rodičmi.
Dôvodom bol príchod svätého
Mikuláša do našej obce. Zaplnená
sála bola v očakávaní prežitia krásneho večera v predvianočnom čase.
Na príchod Mikuláša sa poriadne
pripravili aj deti z našej materskej
školy, ktoré so svojimi p.učiteľkami nacvičili veľmi milý program.
Predviedli ho prítomným hneď po
uvítacom príhovore starostu obce
ing.Ivana Slezáka. Deti svojim vystúpením navodili príjemnú sviatočnú
atmosféru.
Potom nastúpili na scénu naši
hostia, manželia Strinkovci, ktorí
so svojim Divadielkom DUNAJKA
v úlohách anjelov predstavili divákom a hlavne deťom jednotlivé dni
adventu v pásme „Vitajte v advente“.
1
Číslo 4
Odvážnejšie deti sa taktiež predstavili v úlohách hercov a spolupracovali tak s anjelmi na predstavení. Bola radosť pozerať na deti
zhromaždené na záver programu
na javisku, ako spolu s anjelom
spievali koledy a pripravovali sa
na očakávaný príchod Mikuláša.
Keď sa Mikuláš objavil, rozžiarili
sa očká všetkých prítomných detí,
lebo priniesol množstvo balíčkov
so sladkosťami. Balíčky Mikuláš
rozdal za asistencie anjela všetkým
deťom a potom sa všetci odobrali
Redakcia
pred obecný úrad. Tam ich už čakal
tento raz veľmi pekný stromček
ozdobený ozdobami, ktoré zhotovili
deti v materskej škole. Poslednou
úlohou Mikuláša, bolo rozsvietiť
stromček, ktorý bude ozdobou
v strede našej obce počas tohtoročných sviatkov. Keď sme sa lúčili pri
svietiacom stromčeku, želeli sme si,
aby aj o rok prišiel Mikuláš medzi
nás a priniesol radosť do našej obce.
Stromček tento rok daroval obci pán Pavol Klačka. Ďakujem
aj členom nášho dobrovoľného
hasičského zboru za zrezanie,
privezenie a osadenie stromčeka,
členom a členkám OZ ŠTVRTČAN
za prípravu celej akcie, vyzdobenie
stromčeka v sále ako aj za podávanie
teplého čaju a predaj zákuskov. Rovnako tak ďakujem aj pracovníkom
obecného úradu za zabezpečenie
stromčekov a výzdobu.
I.S.
2
Štvrtčan
Recyklácia sviečok
a sviečkového vosku
Výrazná pomoc sponzorov
V posledných rokoch nie len samospráva našej obce, ale aj samosprávy všetkých ostatných miest a obcí zápasia
s nedostatkom finančných prostriedkov. Nároky na obecné rozpočty sú čoraz väčšie a úlohy náročnejšie. V tých
prípadoch je potrebné obracať sa po mimorozpočtových peniazoch, ktorých získanie pomôže realizovať mnohé
projekty. Z európskych fondov v mnohých prípadoch sú obce Bratislavského kraja vylúčené a tak ostáva hľadať
iné zdroje. Preto by sme si mali veľmi oceniť pomoc veľkých spoločností podnikajúcich v našej obci, ktoré majú
založenú svoju dotačnú politiku zameranú do projektov obcí v okolí. Sú to Nafta, a.s. a Pozagas, a.s. Aj v tomto
roku pomohli zafinancovať projekty v oblasti životného prostredia, školstva, kultúry, bezpečnosti, úspor energií
a činnosti združení. Mnohé z nich financovala Nafta aj cez Nadáciu SPP.
Nižšie uvádzam jednotlivé podporené projekty.
Projekt
sponzor
Hodové slávnosti
Nafta, a.s. cez Nadáciu SPP
Oprava strechy obecnej budovy
Nafta, a.s.
Deň Zeme
Nafta, a.s.
Rekonštrukcia verej. osvetlenia
Nafta, a.s. cez Nadáciu SPP
Rozšírenie kamerového systému
Nafta, a.s. cez Nadáciu SPP
Základná škola – výmena linolea,
maľovanie tried, nátery,klimatizácia
Nafta, a.s. cez Nadáciu SPP
Materská škola – vybavenie jedálne,
dopravné ihrisko
Nafta, a.s. cez Nadáciu SPP
Merače rýchlosti
Nafta, a.s. cez Nadáciu SPP
Činnosť OZ Štvrtčan
Nafta, a.s. cez Nadáciu SPP
Výmena kotlov na OcÚ
Nafta, a.s.
Oprava fasády, výmena okien OcÚ
Pozagas, a.s.
Materiál a výstroj pre DHZ
Pozagas, a.s.
Základná škola – počítače
Pozagas, a.s.
Materská škola
Pozagas, a.s. Festival MRAVENEC pre OZ Štvrtčan
Pozagas, a.s.
Celkom:
Nafta, a.s.
Pozagas, a.s.
darovaná čiastka €
2200
15400
1000
10000
10000
10000
5000
4600
2000
8000
4500
4000
2000
500
1000
68200
11000
Pre úplnosť treba spomenúť aj spoločnosť FirstFarms, ktorá podporila Adventný koncert Boršičanky vo výške
700 €. Okrem toho sa nám podarilo získať prostriedky z Ministerstva školstva SR na riešenie havarijnej situácie
8900 € a na výmenu okien 40000 €, ktoré prechádzajú do budúceho roku.
Za uvedené dary, by som chcel darcom srdečne poďakovať a zaželať im, aby dosahovali aj v budúcich rokoch
také výkony, ktoré im umožnia naďalej podporovať naše projekty a tak zlepšiť život občanov v Plaveckom
Štvrtku.
Sobota 1.12.2012 sa v našej obci niesla v znamení príprav. Pod záštitou OZ
Štvrtčan sme s láskou pripravili pre tvorenia chtivých ľudí každoročné vianočné tvorivé dielne. Ani sa nám nechce veriť, že sme sa pri tejto príležitosti
stretli v budove Ekocentra už štvrtýkrát.
Od druhej hodiny na deti
s rodičmi čakalo množstvo prírodného materiálu, stužiek, vianočných
ozdôb, výkresov, farieb, obrázkov, ale
i zopár iných vecí. A veruže sa dvere
Ekocentra nezatvorili až do šiestej.
Deti aj dospelí sa s veľkým nadšením
hneď pustili do práce a pod rukami
im rástli krásne výtvory voňajúce
čečinou a sviatočnou atmosférou.
Možností bolo opäť niekoľko. Snažili
sme sa ponúknuť rôznorodé tvorivé aktivity, aby si každý bez ohľadu na vek
mohol prísť na svoje. Návštevníci tvorivých dielní si mohli vytvoriť vianočné
pohľadnice, menovky na darčeky, originálne náušničky z korálikov, prekrásne svietniky či plátané tašky s jedinečnými obrázkami. Najväčší záujem
bol samozrejme o vianočné dekorácie. Stoly sa postupne zapĺňali krásnymi
adventnými vencami, svietnikmi, ikebanami a kytičkami. Každý výtvor bol
jedinečný. Aké by to bolo vianočné tvorenie bez voňavého čaju a sladkých
medovníkov!? Deti si mali možnosť snehovou polevou ozdobiť medovníky
a pri nežnej vianočnej hudbe si na nich pomaškrtiť.
Recykláciou vosku sa zaoberá firma
REPARAF zo Zohoru. Je to úplne nový
druh recyklácie, ktorou sa zatiaľ nikto
nezaoberá. V prípade úspechu projektu
môže táto recyklácia dať prácu niekoľkým ľuďom a pritom ušetriť Matičke
Zeme záťaž v podobe desiatok ton
odpadu ročne, ktorý by inak skončil na
skládke.
Pomôžte podporiť tento projekt
a separujte aj Vy. Za REPARAF Ing.
Jakub Gerthofer.
(LG)
I N G . I VA N SLE Z Á K , starosta obce
Vianočné tvorenie
Na cintoríne v Plaveckom Štvrtku ste si
už možno všimli nový červený kontajner.
Je určený na triedený zber odpadového
sviečkového vosku. Môžete do neho
vhadzovať vyhoreté sviečky aj s plastovými kahancami, zvyšky sviečkového
vosku, ale napríklad aj zvyšky sviečok,
ktoré máte doma. Vosk a kahany budú
následne spracované a pretvorené do
nových sviečok. Tie by sa v priebehu
budúceho roka mohli objaviť aj v obchodoch v Plaveckom Štvrtku.
Dúfam, že každý, kto sa nechal vtiahnuť do vianočného tvorivého ošiaľu,
zažil príjemné adventné popoludnie a ich jeho výtvory budú zdobiť domáce
príbytky celé sviatky. Ďakujeme všetkým za hojnú účasť a v mene občianskeho
združenia a organizátoriek prajem všetkým požehnané vianočné sviatky plné
lásky, pokoja a vzájomného porozumenia.
JB)
Štvrtčan
3
Na počiatku bolo slovo ...
Prežívame vzácnu súčasnosť, ktorá zvlášť pre nás kresťanov je zakotvená na
jednej strane Rokom viery a na druhej strane jubilejným Rokom 1150. výročia
príchodu našich bratov, otcov a vierozvestov svätých. Cyrila a Metoda. A keď
čítame túto úvahu, prežívame ešte aj záver adventného obdobia, ktorým si
nielen spomíname na ten fyzický príchod Ježiša spred viac ako 2000 rokmi,
ale predovšetkým, a to by malo byť to podstatné, očakávame skutočný jeho
príchod do našich sŕdc a duší teraz v tomto našom živote a cez tieto Vianočné
sviatky. Totižto ten Kristov príchod na túto Zem bol jeden jediný a viac sa už
neopakuje (Kristus ešte príde na konci vekov, ale to nie je téma tejto úvahy),
ale jeho príchod milosti, odpúšťania a lásky a tento jeho príchod je veľmi aktuálny práve teraz. Ak sa totiž Kristus nenarodí v mojom srdci a v mojej duši
teraz, tak sa možno pre mňa zbytočne narodil vtedy tam v Betleheme. A to
je už vážne konštatovanie, ktoré nemám z vlastnej hlavy, ale je to duchovný
odkaz svätých otcov a vynikajúcich svätcov kresťanskej tradície.
Solúnski bratia sv. Cyril a Metod začali požehnané pôsobenie u našich
predkov poukázaním na narodenie večného Slova a v ich zrozumiteľnej reči
ako prvú ponúkli vetu, ktorú do tejto reči preložili zo začiatku evanjelia sv.
Jána: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha...“ (Jn 1, 1-2).
Boh v historickom čase, ktorý všetci dobre poznáme, prehovoril k ľuďom.
Boh totiž z pre nás nepochopiteľnej lásky vyriekol ľuďom svoje Slovo a to
takým úžasným spôsobom, že jeho večné Slovo stalo sa telom a začalo
prebývať medzi nami. Práve z tohto dôvodu sv. Cyril a Metod našim predkom
hneď na začiatku dali jasne najavo, že práve toto Slovo – toto večné Slovo
Boha je ten úžasný elixír lásky, tá obrovská sila božského atómu, ktorú treba
nielen spoznať, ale treba ju predovšetkým prijať a skrze ňu a v nej si budovať
svoj život, svoju budúcnosť a budúcnosť nástupných generácií. Bez tejto sily,
tejto lásky –tohto slova, teda bez Ježiša, ktorý sa stal človekom a prežíval
33 rokov medzi nami a potom sa vrátil k Otcovi, lebo „ to Slovo bolo Boh“,
to v žiadnom prípade nepôjde. A toto je zmysel aj Roka viery aj osláv 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda ale aj súčasného adventu a nastávajúcich
Vianoc.
Dovolím si ponúknuť istú analógiu medzi Večným vteleným Slovom
a našim ľudským slovom. Samozrejme, že zrovnávať sa to nedá, lebo veci
božej prirodzenosti a božieho zákona sú podstatne iné, ako je naša ľudská
prirodzenosť a náš ľudský zákon.
No i napriek tomu všimnime si naše slovo. Celkom na začiatku ono
ešte nie je vypovedané (ešte vlastne ani nie je slovo), je len kdesi v našom
vnútri. Pokým ho máme takto nevypovedané, nik iný okrem nás ho nepozná.
Poznáme ho iba my sami. Až keď toto slovo vyslovíme nahlas, keď ho akoby
obalíme hlasom, spoznajú ho aj iní ľudia. Možno tak aj v Bohu bolo Slovo od
večnosti. Bolo v srdci Boha a nik ho nepoznal iba sám Boh Otec. Ale On si
toto večné Slovo nenechal iba u seba, nepodržal ho v sebe nevypovedané. Boh
Otec toto Slovo opatril ľudským telom a skrze Ducha Svätého a cez prečistú
nazaretskú dievčinu Máriu ho vyriekol a tak sa toto Slovo telom stalo, aby aj
v ľudskom tele prebývalo medzi nami.
Ľudsky sa však aj toto (ako aj iné veci v spojitosti s nadprirodzeným božím
životom) ťažko dá vysvetliť (a už vôbec nie pochopiť). Iba vo svetle viery
môžeme si zopakovať, že: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
syna, aby nik čo verí v neho, nezahynul, ale mal život večný“ ( Jn 3,16-17).
A keďže zahynúť určite nechceme, ale chceme žiť a to v šťastí a v láske tak
tu ako aj vo večnosti, vezmime vážne aj tieto vzácne príležitosti, ktoré nám
ponúka Rok viery ako aj jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda,
aby sme práve v ich intenciách prežívali tento dnešný advent ako aj nastávajúce Vianočné sviatky, ku ktorým Vám želám nový elixír božej lásky, to neopakovateľné požehnanie vteleného Slova ( Ježiška), ale aj štedrosť tak telesných
ako aj duchovných darov a tak ľudskú ako aj kresťanskú vzájomnú úctu.
JOZEF KR AJČI
Zmeny v PS Kábel, spol. s r.o.
Na prelome rokov prichádza k zmenám v spoločnosti PS Kábel, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je Obec Plavecký Štvrtok a ktorá prevádzkuje káblovú televíziu.
Zmeny sú vyvolané ukončením činnosti doterajšej konateľky p. Daniely Švajdlenkovej ako aj poskytovateľa servisných služieb p. Romana Ščepána.
V tejto súvislosti bol na rokovanie obecného zastupiteľstva predložený návrh na zmenu konateľa od 1.1.2013. Ak bude návrh schválený, tak od tohto dátumu
bude novou konateľkou spoločnosti p. Iveta Trepáková, bytom Plavecký Štvrtok 491, telefón. č. 0905 892019. Opravy a servis bude zabezpečovať spoločnosť DB&
S – Dinuš Oleg Malacky, telefón. č. 0903 921 130. To znamená, že v prípade porúch sa môžete obrátiť na tieto osoby.
Dôležitou informáciou pre používateľov káblovej televízie je skutočnosť, že v posledných rokoch príjmy nepokrývajú náklady na vlastnú prevádzku. Nie je ani
vytvorená potrebná rezerva na mimoriadne alebo väčšie poruchy. Pri zachovaní súčasného počtu 300 užívateľov a súčasnej programovej skladbe je potrebné zvýšiť
doterajšie ročné poplatky z 52,- € na 59,- €. I keď sa jedná len o 58 centov na mesiac, je nám ľúto, že práve v tomto období musíme prikročiť k tomuto nepopulárnemu kroku. Veríme však, že budete naďalej využívať televízne vysielanie prostredníctvom našej káblovej televízie a budete spokojní s jej kvalitou a úrovňou servisu.
Na záver by som chcel poďakovať pani Švajdlenkovej ako aj pánovi Ščepánovi za doterajšiu prácu pre spoločnosť PS Kábel, spol. s r.o. Môžem konštatovať, že
i vďaka ich práci ste mohli sledovať vysielanie televíznych programov prostredníctvom spoločnosti PS Kábel, s.r.o. Obidvom prajem veľa úspechov v ďalšej práci
a v podnikaní.
I N G . I VA N SLE Z Á K
Nádherný adventný koncert Boršičanky.
Nie je každodennou udalosťou, že do našej obce zavíta jedna z najlepších
moravských kapiel.V nedeľné poobedie 9.decembra tomu tak bolo. Prišla k nám
vynikajúca dychová kapela Boršičanka Antonína Koníčka.
Tí, ktorí sa rozhodli v túto druhú adventnú nedeľu prísť na jej adventný koncert rozhodne neobanovali. Je len veľká škoda, že sála bola poloprázdna a naši
občania ani bez platenia akéhokoľvek vstupného nemajú záujem o momoriadny
kultúrny zážitok, čo nevedeli pochopiť ani cezpoľní diváci, ktorí prišli zo susedných obcí.V prvej časti koncertu zazneli známe moravské a slovenské piesne,
ktoré spievali Jana Turčinová, Svatopluk Tarabus a Michaela Tarabusová. Po
prestávke do ticha a prítmia sály zaznievali krásne vianočné melódie kolied
a piesní sprevádzané sviatočným slovom moderátorky. Boli to dve hodiny
úžasného kultúrneho zážitku, rozjímania, dojemných myšlienok umocnených
sviatočnou chvíľou adventu a očakávania najkrajších sviatkov v roku. Posledné
piesne už spievala celá sála za doprovodu skvelých muzikantov a spevákov.
Nikomu sa nechcelo odísť, tak kapela pridala ďaľšiu pieseň. Na záver starosta
obce poprial prítomným všetko najlepšie, zdravie, šťastie a rodinnú pohodu
v predvianočnom a vianočnom období a poďakoval kapele za krásny zážitok.
Je treba poďakovať aj členkám Občianského združenia ŠTVRTČAN za prípravu a podávanie teplého čaju a predaj zákuskov. Aj takáto „maličkosť“ prispela
k sviatočnej nálade. Veľká vďaka patrí spoločnosti First Farms Agra M s.r.o. za
finančné zabezpečenie podujatia.
I.S.
Štvrtčan
4
S p o l o č e nsk á
kr o n i k a
NARODILI SA
v mesiacoch október – december 2012
Lucas Luig l Jaroslav Rigo l Sandra
Mackovčinová l Antónia Zemanová
Patrik Zeman l Alexander Kuračka
Jakub Rohlíček l Salome Emília Salayová
l Anabela Polakovičová l Erik Polakovič
l Lucia Vallová l
Rodičom a ich deťom želáme veľa šťastia.
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch október – december 2012
70 rokov
Pavol Vrablic
Ladislav Antalič
Ján Ugroczki
Anton Csonka
75 rokov
Emerencia Višvaderová
Štefan Jurica
80 rokov
Terézia Šupinová
85 rokov
Hermína Jurkovičová
90 rokov
Žofia Voslářová
Alžbeta Turečková
91 rokov
Magda Paičková
Anna Brichtová
Jubilantom srdečne blahoželáme a želáme
veľa zdravia, spokojnosti a pohody.
ZOSOBÁŠILI SA
v mesiacoch september – november 2012
René Slezák a Katarína Žužičová
Martin Kormančík a Mária Lörinczová
Peter Martinec a Michaela Zmrazeková
Anton Zeman a Jolana Zemanová
Andrej Klubník a Blanka Gombárová
Ing. Róbert Zelenák a Daniela Vallová
Peter Šurina a JUDr. Lenka Vicianová
Jozef Seleš a Dana Mareková
Na spoločnej ceste životom želáme veľa
lásky a porozumenia.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
v mesiacoch september – december 2012
Alojzia Barteková
Mária Višváderová
Štefan Foltín
Mária Koníčková
Milan Furuc
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
(EMa)
História pošty v našej obci
V dnešnom príspevku Vám pripomeniem históriu
pošty v našej obci. Materiál o histórii tejto významnej obecnej inštitúcii som čerpal predovšetkým
z publikácie MVDr. Pavla Hallona „Poštovníctvo
na Záhorí“.
V obsiahlej úvodnej časti o histórii poštovníctva v období Uhorska uvádza autor viaceré zmeny
a reorganizácie poštovej služby v riadení, územnom
delení a kompetenciách. Je to veľmi rozsiahle, niektoré state sa našej obce ani netýkali a preto tento
úvod zhrniem len stručne a s konkrétnym dopadom
na našu poštu.
Záhorie vstúpilo do poštového diania, keď
Uhorské poštovníctvo bolo v rakúskych rukách.
Napriek viacerým zmenám takmer vždy ostávalo
riadenie pôšt na Záhorí v Malackách, Holíči, Senici
a Myjave (pre obce spadajúce do Záhoria). V rámci
týchto zmien boli v XX. storočí napokon vytvorené
okresné poštové úrady a obvodné poštové úrady.
Značné zmeny sa robili v 60-tych rokoch, kedy boli
vytvorené okresné prepravné uzly a strediská a zároveň postupne zanikali vlakové pošty. Zavádzala sa
preprava pošty autami, čo zasa podliehalo ďalším
zmenám. Toľko o celkovej situácii
poštovníctva na Záhorí.
O vzniku a ďalšom fungovaní
pošty v našej obci venoval MVDr.
Hallon dostatočnú pozornosť.
Uhorská vláda vytvorila
poštový úrad v Lábe v roku
1882 a Plavecký Štvrtok sa stal
doručovacím obvodom lábskej
pošty. Dňa 1. decembra 1907
bola v našej obci otvorená
poštovňa. V tom čase mala
naša obec 1200 obyvateľov
a 250 domov a mala maďarský názov DETREKŐCSŰTŐRTŐK.
Prvou vedúcou poštovne sa stala
p. Leopoldína Zahradníková, ktorá popri slovenčine
ovládala aj nemčinu a maďarčinu. Poštovňa v našej
obci bola v kurióznej situácii tým, že poštový úrad
Láb ležal mimo železničnej trate a poštovňa u nás
len niekoľko minút cesty od železničnej stanice.
Preto bola poštovňa napojená na vlakovú poštu
Skalica – Bratislava a potom za ČSR aj na rôzne
vlakové pošty. V starých dokladoch na povale domu
p. Sofkovej sa našlo veľa dokladov o výmene poštových zásielok medzi vlakovou poštou a poštovňou.
Pre poštové zásielky k vlaku sa chodilo tri krát
denne. Najskôr skoro ráno o 3,30 h – vykonával to
lábsky posol p. Ignác Slezák, potom o 9,00 h a napokon okolo pol jednej napoludnie. Peňažné zásielky
preberala lábska pošta a poštovňa ich dostávala
odtiaľ. Všetky ostatné zásielky vymieňala poštovňa
priamo pri vlaku. Na poštovni boli o tejto činnosti
takmer všetky dokumenty a podávali obraz o jej
činnosti za Uhorska a prvej éry Československa.
Pani Leopoldína Zahradníková viedla poštovňu
do roku 1938, teda plných 31 rokov. Jej nástupkyňa
Mária Zajačková, rod. Zajíčková ju viedla v rodičovskom dome (dom vedľa dnešnej pošty) v rokoch
1938 – 1940. V rokoch 1940 – 1942 viedla poštovňu
p. Amália Tomšíková.
Obr. 1
Obr. 2
Dňom 30. novembra 1950 skončila poštovňa
svoju činnosť, aby od 1. decembra 1950 ustúpila
novootvorenému poštovému úradu v našej obci.
Tento dostával poštové zásielky autobusom ČSAD
na linke Malacky – Láb. Poštový úrad sa presťahoval
začiatkom 60-tych rokov do domu býv. obchodu
Jozefa Zajíčka, kde bol až do presťahovania sa do
novej budovy POŠTY v susedstve, čo sa uskutočnilo
v roku 1955.
Každá uhorská pošta a teda aj naša mala pečiatku
pre uhorské poštovne v maďarčine a na tých našich
sa vyskytli tieto chyby.
nn Na prvej pečiatke z 12.1907 je obrátené slovo
DEC (obr. 1). Na ďalšej pečiatke je vidieť obrátený rok 1916, vidieť to podľa obrátenej jednotky
(obr. 2).
nn Provizórna československá pečiatka s názvom
Poštovňa Plavecký Štvrtok (obr. 3).
nn Definitívna pečiatka PLAVECKÝ ŠTVRTOK
(LÁB). S touto pečiatkou aj poštovňa zanikla
v roku 1950 (obr. 4).
Uvediem niektoré časti menovacieho
dekrétu pre p. Teréziu Sofkovú.
Uvádzam to doslovne podľa vtedy
užívaného pravopisu.
„Dňom 1. novembra 1942
poveril som Vás vedením poštovne
v Plaveckom Štvrtku, vyúčtovací
úrad Láb. Zverenú Vám funkciu
ste povinná zastávať osobne. Keď
by ste onemocnili, alebo bola ináč
zaneprázdnená, musíte sa dať na
vlastné trovy zastúpiť dospelým
členom rodiny. Pri doručovaní
pošty a pochôdzkach na pošt. úrad
a k vlakovej pošte môžete sa dať
zastupovať trvale. V tejto funkcii
musíte Vy, prípadne Vaši zástupcovia
byť nestrannými a jednať so stránkami zdvorilo.
Zverenú poštovňu spravujte svedomite, lebo ručíte
celým svojím majetkom za škodu vzniknutú Vaším
zavinením. Osobitnú miestnosť pre poštovňu
nemusíte mať, dbajte však, aby poštové zásielky boli
uschované. Písomný styk s inými poštami budete
udržiavať výhradne cez poštový úrad. Všetky Vám
odovzdané inventárne predmety ostávajú majetkom
poštovne, ručíte za každú škodu, vzniknutú ich
stratou, alebo poškodením.
Nakoľko vedenie poštovne je funkciou čestnou
nemôže Vám byť vyplatená žiadna odmena. Za
spoluužívanie, čistenie, osvetlenie a vykurovanie
priznáva sa Vám náhrada ročitých 2100 Ks, za doručovanie zásielok v mieste a konanie pochôdzok na
poštový úrad Láb 1200 Ks. Okrem toho Vám priznávam drahotný prídavok 300 Ks ročne. Táto úhrada
Vám bude vyplatená u poštového úradu v Lábe
každý posledný deň v mesiaci za minulý mesiac
až do posledného dňa spravovania poštovne. Vašu
žiadosť vzdať sa vedenia poštovne musíte oznámiť
písomne a nadriadený orgán Minist. dopravy-rezort
poštový Vás sprostí funkcie do 6 týždňov, ale má
právo sprostiť Vás funkcie kedykoľvek, bez udania
dôvodu.“
Obr. 3
Štvrtčan
5
Obr. 4
Neoddeliteľnou súčasťou pošty boli a sú poštové doručovateľky, v našej obci to boli výlučne
ženy. Len v období vlakovej pošty vybavoval
nočnú výmenu p. Ignác Slezák z pošty v Lábe.
V histórii poštovne a pošty v našej obci sa vystriedal celý rad doručovateliek a vopred sa ospravedlňujem, ak niektorú vynechám – boli to: Mária
Barteková, Agneša Ščepánová, Anna Brichtová.
Neskoršie z dôvodu nárastu občanov a tým aj
poštových zásielok boli vytvorené 2 rajóny. I.
rajón (dolný koniec od pošty) Mária Havlíková
do r. 1983, Melánia Duffeková 1983 – 1990, Anna
Barteková 1990 – 1998, Patrícia Horváthová 1998
– 2007, Mária Vodičková 2007 – dodnes.
II. rajón (horný koniec od pošty) Anna Ščepánová do r. 1986, Ľudmila Lachkovičová 1986
– 2002, Alena Nagyová 2002 – 2009 a Margita
Zemanová 2009 – dodnes.
Po opakovaných neprístojnostiach – kradnutím poštových zásielok, prepichovaním bicyklov,
napádanie voľne sa pobehujúcimi psami atď.,
prestali doručovateľky donášať poštu do cigánskej
osady. V súčasnosti poštu tam donáša obecná
polícia, alebo si cigáni chodia pre ňu na poštu. Pre
kompletnosť uvediem aj mená pracovníkov na
pošte v minulosti, pokiaľ sa to dalo zistiť.
Vedúca pošty – peňažná priehradka: Mária
Prelcová 1970 – 1980, Jana Holešová 1988 – 1998,
potom sa v krátkych obdobiach vystriedalo viac
pracovníčok Kveta Bublincová 2002 – 2009, Dana
Niková 2009 –dodnes.
Pracovník a pracovníčky pri listovej priehradke
– František Rudavský, Mária Havlíková do r. 1993,
Zlatica Zaťková 1993 – 2000, Kveta Bublincová
2000 – 2002, Jana Hurbanová 2002 – 2004, Brigita
Ščepánová 2004 – 2007, Monika Mitická 2007 –
2012, Katarína Danihelová 2012 – dodnes.
Na záver treba ešte pripomenúť aké nepríjemné chvíle, resp. dni prežívajú pracovníci
pošty, ale aj obecného úradu v našej obci v dňoch
poberania sociálnych dávok – býva to okolo 18.
v mesiaci.
Mnohí cigánski občania tu potvrdzujú svoju
neprispôsobilosť k obvyklému spôsobu spolunažívania v obci medzi ostatnými občanmi. Pri preberaní sociálnych dávok sa správajú hašterivo, bezohľadne až útočne voči pracovníčkam pošty. Už
viac rokov preto členovia SBS na pošte a obecná
polícia na obecnom úrade pomáhajú hladkému
vyplácaniu spomínaných dávok. V takomto
podráždenom správaní sa potom často správajú aj
v obchodoch a niekedy aj v základnej škole.
V O J T EC H Z A J Í Č E K
kronikár
Foto: Ing. Jozef Fuchs
Zlatá jeseň
Obdobie ako z rozprávky je práve pred nami. Čarodejnica príroda nelenila a všetko na zlato premenila – zlatá kukurička, zlatá tekvica, zlatá tráva, zlaté listy,
celý svet je zlatolistý. Aj tento školský rok sa naša materská škola zapojila do výtvarnej súťaže pod názvom „Zlatá jeseň“, ktorú organizuje Centrum voľného času
Malacky. Jeseň je obdobím farebných premien a hlavne bohatou studňou nápadov pre šikovné ruky. Preto sme sa aj my do súťaže zapojili, lebo v našej materskej
škole máme veľmi šikovné deti. Svojimi prácami do súťaže prispeli spoločnou prácou deti strednej triedy, pod taktovkou pani riaditeľky Moniky Masarovičovej. Deti veľkej triedy sa do súťaže zapojili individuálnymi prácami: Dominiky Brennerovej a Hanky Havlíkovej. Pevne veríme, že naše práce – práce detí budú
vysoko ocenené peknými cenami a diplomami, tak ako po iné roky.
A LE N A H A R I N G O VÁ
učiteľka veľkej triedy
6
Štvrtčan
Čo nové v škole
Návšteva FirstFarms
Koncom septembra sme prijali pozvanie vedenia FirstFarms so sídlom
v Plaveckom Štvrtku na „Deň otvorených dverí“. Farma sa venuje chovu
hovädzieho dobytka a produkcii mlieka. Súčasťou exkurzie bola prehliadka
Výchovný koncert
V októbri sme žiakov pripravili výchovný koncert s názvom Černošská hudba.
Koncert bol pre všetkých prekvapením, pretože jeho názov ho doslovne
vystihoval – „obrazom i zvukom“. Žiaci boli prekvapení, lebo interpretom
bol temperamentný Kubánec. Melódie v rytme latino nikoho nenechali bez
pohybu. Niektorí žiaci si len tlieskali do rytmu, iní si na parkete telocvične aj
zatancovali.
priestorov pre chov teliatok, stajní a dojárne, ale aj poľnohospodárskej
techniky – traktory, kombajny a iné. Po farme nás sprevádzal zootechnik,
ktorého výklad všetkých zaujal. Pohotovo odpovedal aj na zvedavé otázky
detí. Zamestnanci farmy pre všetkých pripravili občerstvenie. Žiaci dostali
aj balíček na cestu. Atrakciou bola jazda na koni a možnosť posedieť si za
volantom poľnohospodárskych strojov, čo ocenili najmä chlapci. Vyslovujem
poďakovanie vedeniu FirstFarms za to, že sme sa mohli so žiakmi zúčastniť
tohto podujatia.
Exkurzia do Bratislavy
Železnice Slovenskej republiky už niekoľko rokov vyhlasujú pre žiakov škôl
akciu „Vlakom do múzeí a galérií“. Umožňujú tak žiakom navštíviť múzeá
a výstavy v rôznych mestách Slovenska za symbolické cestovné. Naša škola
každoročne využíva tieto akcie. V minulých rokoch sme navštívili so žiakmi
Výstava ovocia a zeleniny
Triedna učiteľka I. B triedy Mgr. Mandráková pripravila v rámci prvouky so
žiakmi výstavu
ovocia a zeleniny.
Žiaci sa zoznámili aj s novými
druhmi zeleniny,
ktoré sa v našich
podmienkach
často nepestujú
napr. baklažán.
Výstavku si do
ich triedy prišli
pozrieť aj ostatní
žiaci školy. Po
skončení výstavy prváci spoločne skonzumovali vystavené ovocie a niektorú
zeleninu. Mali tak zážitok nielen z toho ako ovocie vyzerá, ale aj ako chutí.
Účelové cvičenia Ochrana človeka a prírody
Účelové cvičenia ochrana človeka a prírody sú vlastne obdobou branných
cvičení. Pod týmto názvom si ich pamätajú všetci, ktorí navštevovali základnú
školu. Rokmi sa zmenila forma i obsah prípravy žiakov na nepredvídané situácie. V minulosti to bola predovšetkým príprava civilnej ochrany obyvateľstva.
Vysoké Tatry a múzeá v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Martine i v Bratislave. V tomto školskom roku sme s piatakmi 11. októbra navštívili Slovenské
národné múzeum v Bratislave. Veľkým zážitkom bola pre žiakov expozícia
prírodovedného múzea, kde ich zaujali
najmä veľké zvieratá – mamut, zubor
a obrovská ryba, ktorá žila aj v Dunaji,
vyza veľká. So záujmom sa zapájali
do interaktívneho vyučovania, prezreli
si výstavy. Zoznámili sa aj s kultúrnymi
a historickými pamiatkami Bratislavy
– hrad, Primaciálny palác, Slovenské
národné divadlo, Grassalkovichov
palác, Michalská brána. Nechýbala ani
prechádzka po nábreží Dunaja. Deviataci absolvovali podobnú exkurziu
25. októbra. Navštívili archeologické
múzeum, Bratislavský hrad a prešli
sa po uličkách Starého mesta. Na
potulkách Bratislavou sme stretli veľa
turistov, ktorí obdivovali našu „krásavicu na Dunaji“.
Dnes sú aj iné nebezpečenstvá – nácvik evakuácie pri vyhlásení bombového
útoku, povodne, či havárií. Cvičenia sa konajú pre žiakov druhého stupňa
dvakrát v školskom roku – jesenné a jarné, pre žiakov prvého stupňa sú jarné
didaktické hry zamerané na brannú prípravu, správanie sa v prírode a pri
nebezpečných udalostiach. Žiaci piateho až deviateho ročníka mali 27. septembra teoretickú prípravu a 28. septembra praktické overovanie nadobudnutých vedomostí a zručností v teréne. Bodové hodnotenie bolo vyrovnané
a všetci preukázali dobré znalosti. (EC)
Štvrtčan
7
Jesenné popoludnie – čas svetlonosov
Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých, slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň.
Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza
v rovnakom čase, ako švihnutím čarovného prútika. S krásneho a teplého leta sa časom vytvorí
chladnejšie, ale zato pestrejšie obdobie jesene.
Jeseň prichádza vždy v rovnakom období, ale je
vždy iná. Znakom príchodu jesene je štebotavá
pieseň lastovičiek, ktoré si spievajú pred odletom
do slnečných a teplých krajín. S príchodom jesene
sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás.
Listy stromov najskôr zmenia farbu zo zelenej na
žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na
zem, na ktorej vytvárajú farebné koberce. Ani si
neuvedomujeme, aké je pre nás obdobie jesene
dôležité. Záhrady a príroda o ktorú sme sa po celý
rok usilovne starali, nám vydá svoje bohatstvo.
Slniečko sa začína zubiť, pre deti je tu obdobie
púšťania šarkanov. Dni sa skracujú, ubúdajú
slnečné lúče, ktoré nám dávali svetlo.
Preto sme sa dňa 09.10. 2012 zišli v našej
materskej škole, aby sme si spoločne deti a rodičia
vyzdobili priestor našej školy vyrezávanými tek-
Mesiac úcty k starším
Určite každý z nás má starých
rodičov, babku, dedka. Sú pre nás
druhou mamou, otcom. Rozmaznávajú nás, chránia a rozdávajú múdre
rady. Vždy sú tu pre nás, pokojní,
obetaví s otvoreným náručím a srdcom. Vypočujú naše prosby a želania
a snažia sa ich naplniť.
Pri obraze starej mamy vynorí
sa mi jej drobná tvár, ktorej ani čas
neubral na šľachetnosti a dobrote.
Kĺžu po nej pomaly ako závoj strieborný vrásky – pavučinky a odrážajú
jej jeseň života. Vráskavá ruka ma
hľadí a upokojuje boľavú dušu.
vicami, kyticami z darov lesa, stromov, peknými
postavičkami z gaštanov, bukvíc, žaluďov, šišiek,
šípok ....
Tak ako detský úsmev prinesie svetlo do každej
tváre rodiča, tak aj naše jesenné ozdoby, najmä
vyrezané tekvice priniesli do našej materskej školy
kúsok svetla, ktoré nám všetkým na jeseň chýba.
Jeseň je veľmi prekrásne obdobie, no niekedy
veľmi chladné a preto si jeho dôležitosť viacerí
A LE N A H A R I N G O VÁ
Láskavosť a obetavosť našich
starých rodičov si určite zaslúži
úctu a rešpekt každého z nás. I deti
z materskej školy prišli pozdraviť
svoje babičky a dedkov v nedeľu 21.
októbra 2012 krátkym programom,
ktorý sa niesol v duchu mesiaca úcty
k starším. V nevinných detských
očkách sa zrkadlila radosť a nadšenie
prispieť i takýmto darčekom k ich
sviatku a vyjadriť slovko ĎAKUJEM!
Tr. uč. Dag m ar
G o m b ár o vá
A l e na H aring o vá
Gašparko a drak
Čo viac patrí k deťom ako rozprávka a víťazstvo dobra nad
zlom. I naše deti mali možnosť preniesť sa do rozprávkového
príbehu o Gašparkovi a drakovi v utorok 23. októbra 2012.
So zatajeným dychom a otvorenými ústami čakali, či princ
spolu s Gašparkom zachránia princeznú, ktorú uniesol
kráľovi zlý drak. Ale nebola by to rozprávka, keby sa šťastne
neskončila a princezná vyslobodená z pazúrov draka sa
vrátila spolu s princom na hrad.
To, že deti bábkové divadlo tak citovo prežívali, nie je
len príbehom samým, ale aj majstrovstvom profesionálneho
bábkoherca pána Stražana s manželkou. Jeho profesionálny
prístup sa prejavil i na deťoch, ktoré ticho a emotívne sledovali celý dej zaujaté nevšednými kulisami, gongom i prekrásnymi drevenými bábkami. Tie sa u pána Stražana dedia po
pokoleniach a nové si dáva vyrábať v susednom Rakúsku.
Pán Stražan si zakúpil autorské práva a prepožičal si hlasy
pána Jozefa Krónera, Michala Dočolomanského, Mariána
Zednikoviča a iných.
Rozprávku zavŕšil pán Stražan tancujúcimi a spievajúcimi
bábkami vlka, zajaca a opice. K nim sa spontánne pridali aj
deti a veľkým potleskom sa odmenili za pekný umelecký
zážitok.
D A G M A R G OMB Á R O VÁ
neuvedomujeme. Je to vlastne príprava prírody na
tuhú, chladnú zimu.
Ďakujeme za krásne popoludnie za všetky deti,
pre Vás milí rodičia, ktorí ste vniesli do detského
srdiečka potešenie zo spoločne stráveného času.
O rok dovidenia!!!
Srdečné
poďakovanie
Dovoľte mi, aby som touto
cestou vyslovila srdečné poďakovanie ušľachtilému človeku p.
Róbertovi Švajdlenkovi, ktorý
pracuje pod záštitou firmy
bytemar s.r.o.
Pán Švajdlenka nám
nezištne opravil počítač, ktorý
je v dnešnej dobe nevyhnutnou
pomôckou pri riadení materskej
školy. Ešte raz, srdečná vďaka!
Mgr. M o nika
Ma s ar o vič o vá
riaditeľka MŠ
8
Štvrtčan
Hallowen v materskej škole
V piatok 26. októbra 2012 sme v našej materskej
škole oslávili sviatok strašidiel – HALLOWEEN.
Tento zvyk pochádza z čias výbojných kmeňov
Keltov, ktorí sa v posledný októbrový deň lúčili
s letom a vítali zimu. Tancom pri ohni vzdávali
úctu svojim predkom a svetlami im svietili na
nebeskej ceste. Postupne sa tento sviatok preniesol
do USA, Británie, Nového Zélandu a pomaly sa
udomácňuje i v Európe.
V našej škole sa pripravuje v tejto podobe
už druhý rok. Atmosféru príprav prezrádzala
výzdoba školy a niesla so sebou niečo tajomné.
V piatok ráno vchádzali do tried duchovia, lesné
víly, čarodejnice, motýle, rôzne rozprávkové
bytosti a prinášali zo sebou tajomno, možno
strach ale aj dobrú náladu. Keď sa strašidlá zoznámili a poobzerali, začal ozaj veľký halloweenský
deň.
Masky sa stretli po desiatej v spoločenskej
miestnosti, kde ich pani uč. Gombárová privítala
a porozprávala o tomto sviatku . Po úvodných
slovách sa deti so svojimi triednymi učiteľkami
vybrali do ríše rozprávok ,dobra a zla. V každej
triede čakala na deti úloha , ktorú musia vyriešiť.
Tajomná hororová hudba , tma a dymová clona
dokresľovali celkovú atmosféru.
Malá trieda sa premenila na rozprávku O Snehulienke, ktorú zlá macocha otrávila jabĺčkom.
Úlohou detí bolo zhotoviť otrávené jabĺčko nalepovaním natrhaných častí červeného papieru na
loptu tak, aby vzniklo jabĺčko.
V strednej triede čakali deti Tri prasiatka.
Úlohou bolo postaviť im tri domčeky – slamený,
drevený a tehlový. Situácia bola umocnená tým, že
v slame, v dreve boli pavúky, hady, chrobáky.
Vo veľkej triede Popoluške neprišli na pomoc
holúbkovia a nepomohli jej triediť fazuľu a hrach.
Pretriediť do košíkov správne všetky suroviny bola
posledná úloha detí.
Po zvládnutí všetkých úloh sa deti sústredili
v spoločenskej miestnosti , striasli zo seba všetok
strach , nepríjemné pocity a rozprávali si čerstvé
zážitky. Za splnenie a nebojácnosť bol každý
odmenený sladkou odmenou.
Odvahu a strach vystriedala zábava – vo
veselej tanečnej hudbe zabudli i tí najmenší na
nepríjemné ,no predsa odvážne zážitky.
Po chutnom obede nastal čas na zaslúžený
odpočinok, ktorý prišiel viac ako vhod.
Myslíme si, že i tento netradičný deň v materskej škole obohatil deti o neopísateľné zážitky
, poznatky. Priniesol im radosť, spestril pobyt
v škole a naučil ich prekonávať strach a posilnil
odvahu.
Dag m ar G o m b ár o vá
a kolektív MŠ
Halloween v knižnici
Skúsili sme to tento rok so strašidelnou
akciou medzi knihami ešte raz . Podvečer 31.
októbra sa začali zbiehať deti plné očakávaní
do knižnice. A tento rok sme to skúsili ináč
– keďže minulý raz sme celý týždeň pripravovali výzdobu a chystali čo najväčší zážitok
pre deti, ktoré o knihu neprejavili najmenší
záujem, tak sme to tento krát orientovali
viac na prácu s knihou a menej na hru. Mali
sme po skupinkách pripravené rôzne aktivity
týkajúce sa čítania, kreslenia, doplňovania.
A keďže v zdravom tele zdravý duch, tak nám
inštruktorka Zdenka pripravila kolo detskej
Zumby, na ktorej sa poriadne vyšantili. Potom
sa na poschodí deti rozdelili do 2 skupiniek
(starší a mladší) a hrali sa rôzne hry – nahá-
ňacie, skrývacie, preliezacie, so zaviazanými
očami, atď...
Aby deti neboli úplne ukrátené o strašidelný zážitok, tak sme vzadu za pódiom
pripravili strašidelnú cestu, ktorú decká
absolvovali jednotlivo, alebo po dvojiciach. Po
miernom vyľakaní sa spustila diskotéka s obľúbeným stoličkovým a balónovým tancom
a tancovaním popod tyč. Okolo polnoci si pre svoje
ratolesti pomaly prichádzali rodičia a už trochu unavené deti dostali na rozlúčku za odmenu, že s knihou
tento krát ozaj pracovali, sladké balíčky.
Halloween v knižnici som organizovala poslednýkrát, nocovanie v knižnici však bude = Noc
s Andersenom. A poprosím rodičov, ktorých dieťa
odmietnem na takúto akciu zobrať, nech sa nehne-
vajú, pretože my veľmi dobre vieme, ako sa tam tie
deti správajú a či si to zaslúžia.
Ďakujem touto cestou všetkým mojim pomocníkom za ich čas a trpezlivosť, inštruktorke Zdenke
za skvelú Zumbu a Komisii pre kultúru, vzdelávanie,
mládež a šport za finančnú podporu.
J A N A G A Z DO VÁ
Štvrtčan
9
Vianoce – sviatky pokoja a lásky
Blížia sa nám najkrajšie sviatky roku,
sviatky pokoja, lásky a pohody. Na
tieto sviatky sa tešia všetci ľudia bez
rozdielu veriaci i neveriaci, deti,
mladí i starí.
Týmto sviatkom predchádza
Adventné obdobie, ktoré trvá štyri
týždne a začína prvou Adventnou
nedeľou, ktorá nasleduje po sviatku
Krista Kráľa. Slovo advent pochádza
z latinského slova adventus a znamená príchod. Ľudia sa v tomto
období pripravujú na Vianoce, kedy
si pripomíname narodenie Spasiteľa
– Ježiša Krista. Chcela by som pri
tejto príležitosti spomenúť z minulosti staroveké správy o Spasiteľovi.
Z generácie na generáciu si ľudia
prenášali radostnú správu, ktorú
Boh oznámil Adamovi a Eve pri
vyhnaní z raja. Išlo o zvesť, že raz
príde Spasiteľ, ktorý vykúpi ľudstvo
z otroctva „zlého“ a prinesie ľuďom
poriadok a večný život. Tieto poznania pretrvávali u rôznych národov.
Číňania: V diele filozofa
Konfúcia môžeme čítať, že stovky
pokolení očakávajú veľmi múdreho
muža, ktorý nie je poddaný ľudskej
prirodzenosti.
Indovia: Jedna z najstarších a najväčších básní Mahabharathá hovorí,
že budúci Spasiteľ sa narodí z panny,
bude pochádzať z kráľovského rodu,
že zomrie za ľudí a premôže ríšu zla.
Peržania: Verili, že medzi Bohom
a ľuďmi je prostredník, ktorý zvíťazí
nad smrťou a vykúpi ľudstvo. Kniha
Zet – avesta ho nazýva Koastinang
– Prostredník.
Egypťania: Je známa povesť
o hadovi Tyfónovi, ktorý je pôvodcom všetkého zla. Vznešená žena
premohla jeho zlobu a jej syn Hóra
ho úplne premohol.
Aztékovia: Slávny Humboldt
rozpráva, že Aztékovia verili
v záchrancu, ktorý premôže zlo
a nastane doba, keď prestanú všetky
krvavé obete. Na svete bude len
jediná nevinná obeta. Záchrancu
nazývali Teska – Tlikopa.
Gréci: Básnik Aischylos
z národných tradícií zostavil báseň
Prometeus. Hovorí o tom, ako
sa Prometeus chcel stať rovným
Bohu, za čo bol potrestaný. Veľmi
trpel dovtedy, kým bol zachránený.
Osloboditeľ sa narodil z neporušenej
panny jediným dotykom Božej ruky.
Rimania: Tacitus a Suetonius
hovorili, že Spasiteľ príde z Júdska.
Kelti: Roku 1890 v Chalône
nad Marnon, na mieste, kde kedysi
stál prastarý chrám, archeológovia
objavili nápis „VIRGINI PARITURE
DRUIDES“ „Panne, ktorá porodí,
venujú Druidovia“
Židia: Očakávanie Spasiteľa bolo
najsilnejšie v židovskom národe, ktorému Boh osobitne zjavuje správy
o Mesiášovi.
Z mnohých proroctiev uvediem
aspoň niektoré. Prorok Daniel
hovorí o večnom kráľovstve Syna
človeka. Prorok Micheáš predpovedá, že Spasiteľ sa narodí v Betleheme. Prorok Izaiáš naznačuje,
aký bude jeho život, že sa narodí
z Panny, bude sa volať Emanuel (
čo znamená Boh s nami), že bude
mužom bolesti a utrpenia. Prorok
Zachariáš tvrdí, že Mesiáš bude
prebodnutý .
Z týchto správ vidíme, že ľudia
celé stáročia očakávali príchod Spasiteľa – Ježiša Krista, ktorý sa narodil
za vlády rímskeho cisára Augusta,
keď Sýriu spravoval Kvirinius
a judejským kráľom bol Herodes
Veľký. Bolo to v 747. roku od
založenia Ríma. O tom, že žil, niet
pochýb. Okrem kresťanov a evanjelií
svedčia o ňom aj iné historické
zmienky. Napr. Žid Jozef Flávius píše
o ňom vo svojom diele – Židovské
starožitnosti.
Riman Tacitus v Análoch
zostavených v rokoch 115 – 120,
píše o požiari v Ríme a tiež hovorí
o Kristovi, popravenom na príkaz
Poncia Piláta za vlády cisára Tibéria.
O Kristovi sa zmieňuje aj Suetonius
v biografii cisára Claudia napísanej
okolo roku 121.
Plínius mladší okolo roku 111
referuje cisárovi Trajánovi, že
veľký počet ľudí sa zhromažďuje
v ustanovený deň pred svitaním, aby
striedavo spievali hymnus Kristovi
ako Bohu.
Život Ježiša opísalo množstvo
spisovateľov, vznikali rôzne spisy,
ktoré uvádzali jeho skutky a učenie.
Najvzácnejšie sú evanjeliá od
Marka, Matúša, Lukáša a Jána. Slovo
evanjelium znamená radostná zvesť.
Teda Boh prišiel skutočne medzi
nás ako človek, narodil sa v tichosti,
v maštali, vítali ho pastieri. Ten, ktorého očakávali národy od dávnych
čias, žil medzi nami a väčšina ľudí
ho neprijala.
Začala som svoj príspevok, že
Vianoce sú najkrajšie sviatky roka.
Myslím, že mi dáte za pravdu, lebo
žiadne sviatky nemajú také čaro
ako Vianoce. Vtedy väčšina ľudí
má k sebe bližšie, ľudské srdcia bijú
zvláštnym rytmom a ľudské ruky sú
teplejšie a štedrejšie. Na tieto sviatky
sa v domácnostiach pripravujeme
vianočným upratovaním, výzdobou,
pečením rôznych voňavých dobrôt,
ktoré majú typickú vianočnú vôňu
a chuť. Chystáme darčeky, ktorými
obdarovaným chceme urobiť radosť.
Vianočná atmosféra je originálna.
Pripravme si aj svoje duše a srdcia,
aby sme okolo seba šírili radosť
a lásku.
Prajem všetkým čitateľom
požehnané Vianoce prehriate lúčmi
lásky narodeného Božieho syna –
Ježiška.
dnes. Veď koľko múdrych sa stalo
múdrymi len preto, lebo počúvali
múdrych, nasledovali ich príklady
a takto sa od nich učili aj svojej
múdrosti. Aj dnes poznáme výraz
„profesionálna deformácia“. Iste to
nie je najlepšie prirovnanie, ale keď
sa niekto priatelí s „ profesionálnymi“ hlupákmi (u nás sa vraví, že
vrana k vrane sadá) – takémuto sa
z tohto priateľstva určite dobre vodiť
nebude (ak sa nespamätá).
1979 jej bola udelená Nobelova cena
za mier.
M A R TA TA R R O VÁ ,
katechétka
POVEDALI MÚDRI MÚDROSŤ ...
KTO SA NENECHÁ PREMôCŤ
PRAVDOU – BUDE PREMOŽENÝ OMYLOM
Je to múdrosť, ktorú vyslovil sv.
Augustín (345-430). Bol biskupom
v Hippo
(dnes to mesto patrí do Alžírska).
Patrí medzi najväčších teológov,
náboženských spisovateľov a učiteľov cirkvi. Celý svoj život a svoje
obrátenie popísal v diele „Vyznania“,
ktoré uverejnil v r. 400. Na jeho
obrátení mali najväčší vplyv jeho
matka sv. Monika a milánsky biskup
sv. Ambróz. Augustín napísal 93 diel
v 232 knihách. Najväčší dôraz kládol
na milosť božiu. Jeho diela sa delia
na diela filozofické, apologetické,
dogmatické, polemické, exegetické
a morálne (kázne a listy).
V tejto múdrosti sv. Augustín
z vlastnej skúsenosti môže hovoriť
tak o premožení pravdou ako aj
o premožení omylom. Totižto istý
čas patril k sekte manichejcov
a v mladosti žil dosť neusporiadaným životom. Keď však spoznal
pravdu, dal sa pokrstiť a od toho
času sa dal ňou úplne premôcť.
Všetko predošlé oľutoval a v tejto
pravde zotrval až do smrti. A táto
jeho vernosť k pravde ho priviedla
ku kňazstvu, neskoršie sa stal
biskupom a nakoniec bol povýšený
na oltár ako svätec a dostal titul
„doctor gratiae“. Týmto Augustínovým premožením pravdou sa aj my
nechajme inšpirovať pravdou, ktorá
sa narodí na Vianoce.
KTO CHODÍ S MÚDRYMI,
STANE SA MÚDRYM, ALE KTO
SA PRIATELÍ S HLUPÁKMI,
TOMU SA BUDE vodiť ZLE.
Táto múdrosť sa pripisuje kráľovi Šalamúnovi ( 973-933 pred
Kristom). Bol to kráľ zjednoteného
Izraelského kráľovstva a synom kráľa
Dávida. Bol známy svojou príslovečnou múdrosťou, ktorú prišla obdivovať aj kráľovná zo Sáby. Pripisujú sa
mu niektoré knihy Starého Zákona
(Príslovia, Kazateľ, Pieseň piesní).
Šalamún v tejto múdrosti odhaľuje pravdu, ktorá je aktuálna aj
DOBRO, KTORÉ DNES VYKONÁŠ, môže byť už zajtra
zabudnuté – to však
nevadí, konaj dobro ďalej
Takto oslovovala svoje sestry Matka
Tereza vlastným menom Agnes
Gonxyha Bojaxhiová ( 1910 -1997).
Dáva sa jej prímenie Matka Tereza
z Kalkaty. Bola to indická rehoľníčka
albánskeho pôvodu a zakladateľka
kongregácie Misionárok milosrdenstva. Od roku 1948 až do svojej
smrti sa so svojimi sestrami starala
o najchudobnejších, opustených
a zomierajúcich. Najmä o deti. V r.
Táto jej múdrosť veľmi silno fascinovala jej sestry k neúnavnému
konaniu dobra a to aj vtedy, keď ich
práca nebola oceňovaná a často ju
mnohí znevažovali, považovali ju
za zbytočnú. Matka Tereza však to
dobro nekonala pre pochvalu alebo
pre peniaze, ale preto, že to tak chcel
Ježiš. Bola si až príliš vedomá jeho
slov: Čokoľvek dobrého ste urobili
týmto mojim najmenším bratom,
mne ste to urobili. Ale aj slov,
čokoľvek ste neurobili týmto mojím
najmenším bratom, mne ste to
neurobili. Tomuto ona zasvätila celý
svoj život. Už za života sa jej dostalo
uznania. Najvyššieho uznania sa
jej dostalo až po smrti, keď ju v r.
2003 pápež Ján Pavol II. vyhlásil za
blahoslavenú a celkom určite ju ten,
ktorému celý život slúžila, najmä
v chorých a opustených prijal do
svojho kráľovstva.
J.K.
Štvrtčan
10
Mesiac úcty k starším
Sociálna komisia v spolupráci s Kultúrnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku usporiadala i tento rok dňa 21. októbra slávnostnú akadémiu z príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Našich dôchodcov o 14 hodine privítala riaditeľka ZŠ Mgr. Emília Czagaňová.
Starosta obce Ing. Ivan Slezák svojím príhovorom otvoril kultúrny program, ktorým
našich starkých pozdravili deti z materskej škôlky; Zuzka Ondriašová; DFS Štvrtčánek
a FS Štvrtčan. K príjemnému posedeniu hrala hudobná skupina MODEX.
Ani tento rok sme nezabudli na našich jubilantov, ktorým starosta obce zablahoželal
a poprial im veľa zdravia a síl do ďalších rokov.
(MK)
Okienko do Nezábudky
Vážení občania, náš Senior klub NEZÁBUDKA pri OZ ŠTVRTČAN existuje
už šiesty rok.
A nie len že existuje, on skutočne funguje. Zišla sa tu partia skvelých ľudí,
ako sa hovorí „Do koča i do voza“. Vieme sa výborne zabaviť, ale i priložiť ruky
k dielu všade, kde je to treba. Radi by sme Vás informovali o našej činnosti
a preto v každom čísle nášho ŠTVRTČANA otvoríme okienko, ktorým
môžete nazrieť, čo sa u nás deje.
Na prvom mieste je klubová činnosť. Stretávame sa pravidelne každý
pondelok a stredu. Škoda, že sa na papier nedá preniesť atmosféra, ktorá tu
vládne. Posedenie pri kávičke, čaji, malých dobrotách, vtipoch, stolových
hrách je prospešné každému, najmä tým, čo už zostali osamote. Nikdy
nezabúdame zablahoželať tým, čo majú sviatok. Vtedy bývajú veľmi príjemné
posedenia. 1. októbra je Medzinárodný deň úcty k starším, ktorým sa zahajuje
mesiac úcty k starším.
My NEZÁBUDKÁRI sme to urobili tak po našom. Od rybárov sme si
požičali ich chatku a priestory pri pieskovni, kde sme zorganizovali guláš
párty. Občianske združenie ŠTVRTČAN
kúpilo nový kotlík s kotlinou, tak sme ho pri tejto príležitosti „pokrstili“.
Šéfkuchári boli ako obvykle naši Lenka a Rudko Brunovský. Guláš bol vynikajúci a s čerstvým chlebíkom sa ho zbaštil celý kotol. Vzhľadom k tomu, že
koniec septembra bol veľmi chladný a sychravý mali sme obavy, či sme zvolili
vhodný termín na takúto akciu. Utešovali sme sa tým, že veľký kus priestoru
rybári zastrešili a keď sa teplo oblečieme budeme „v suchu“. 1. október bol ale
taký nádherný a teplý, že sme sedeli v krátkych rukávoch a clonili sme sa proti
slnku. Mesiac úcty k starším sme začali veľmi príjemne.
Zúčastnili sme sa i na stretnutí, ktoré v rámci mesiaca úcty k starším
pripravila kultúrna a sociálna komisia pri ObÚ 21. októbra v Podnikateľskom
centre.
Dňa 10. novembra prišiel sv. Martin na bielom koni. Bolo teplé počasie
bez dažďa, ale veľmi silný vietor. Mali sme obavy, či rodičia v tomto vetrisku
deti privedú. Pred 17. hodinou sa začalo priestranstvo pred EKOcentrom
zapĺňať deťmi so zasvietenými lampiónmi. Vietor im vôbec neprekážal. A tak
o 17,00 h po privítaní prítomných pánom starostom vyštartoval lampiónový
sprievod na čele so sv. Martinom na bielom koni na svoju cestu po obci. Po
návrate čakal na deti teplý čajík a malá sladkosť. Deti boli šťastné zo zážitku,
ktorý prežili a my sme sa tešili, že prišlo tak veľa ľudí a naša snaha nevyšla
nazmar.
V súčasnej dobe pripravujeme výzdobu na vianočné stromčeky pred OcÚ,
v EKO centre a v Podnikateľskom centre. Niečo dokúpime a niečo urobia deti
z MŠ.
8. dec. Príde sv. Mikuláš. Pripravujeme predaj šamroliek, o ktoré bol i na
festivale MRAVENEC veľký záujem.
9. dec. sa tešíme na Adventný koncert s BORŠIČANKOU.
12. dec. robíme tradičné posedenie pri kapustnici. Variť budú naši osvedčení a nenahraditeľní Lenka a Rudko. O ostatné na stôl a dobrú náladu sa
postaráme všetci..
30. dec. zasa tradične o 10,00 h účasť na zamykaní vody na Pieskovni,
potom opekačka na Kamennom Mlyne a o 24,00 h privítame nový rok na
OcÚ.
NEZÁBUDKÁRI prajú všetkým ľuďom dobrej vôle krásne a požehnané vianočné sviatky a v novom roku 2013 veľa zdravia, šťastia a úspechov.
Z.R.
Srdečne pozývame deti
V I . Š T V RT Č A N S K Ý
R E P R E Z E N TA Č N Ý P L E S
Dátum: 26. 1. 2013 o 19:00 hod
Miesto: Motorest Kamenný mlyn
Hudba: Super band
V cene je zahrnuté:
hudba, kultúrny program aperitív predjedlo, hl.jedlo, káva.
Pripravená je aj tombola
Tešíme sa na Vašu účasť
Vstupenky si môžete dopredu zarezervovať
na telefón. č. 0905 706136 alebo 0908 870000
pozvanka.indd 1
OZNAMY KNIŽNICE :
VSTUP
Vás pozýva na
ktorý sa uskutoční dňa
od 5 do 12 rokov 5.4.2013 od 17:30
na 13.ročník v priestoroch knižnice.
Noci s Andersenom,Bližšie informácie v marci 2013
Knižnica bude počas vianočných sviatkov zatvorená od 24.12.2012 do
2.1.2013
Zároveň žiadam touto cestou našich čitateľov, ktorí majú knihy požičané pomaly už aj viac ako rok, aby ich vrátili čo najskôr, pretože budeme
robiť revíziu všetkých dokumentov.
Zážitkové čítanie sa pre mladšie aj staršie deti bude konať 19.1.2013
Touto cestou prajem všetkým čitateľom aj nečitateľom pokojné
a pohodové prežitie vianočných sviatkov a aby Vás pod stromčekom potešila aspoň jedna pekná kniha
"
Občianske združenie ŠTVRTČAN
VSTUP
Vstupné: 15 EURO
Vstupné: 15 €
NOC
S ANDERSENOM 2013
12/7/12 8:13 AM
Štvrtčan
11
Prvá stavebná sporiteľňa už 20 rokov financuje naše bývanie
Užívajte si život so stavebným sporením
Pred 20 rokmi vznikla Prvá stavebná
sporiteľňa, a. s. Špecializovaná banka,
ktorá začala ako prvá na Slovensku
poskytovať občanom úvery na bývanie. Hoci stavebné sporenie bolo a je
v prvom rade zamerané na financovanie bytových potrieb, z rozhovoru
s Luciou Šimkovou, oblastnou vedúcou
Prvej stavebnej sporiteľne, zistíte, že
stavebné sporenie ponúka oveľa viac.
Najdôležitejšou príčinou, prečo sa už viac ako 2,3 milióna občanov stalo
klientmi Prvej stavebnej sporiteľne, bol asi fakt, že im stavebné sporenie
ponúklo to, čo naozaj potrebovali. Alebo sa mýlim?
Máte pravdu, stavebné sporenie sa po roku 1992 stalo jediným a aj dnes
je jedným z mála naozaj dostupných spôsobov financovania bývania.
Potvrdzujú to aj dosiahnuté výsledky. Na bytové potreby sme poskytli
už viac ako 7 miliárd €, stavební sporitelia si uzatvorili viac ako 4 milióny
zmlúv o stavebnom sporení. Ale jedným dychom dodávam, že sa na tento
finančný produkt netreba pozerať len cez čísla, počty a objemy uzatvorených
zmlúv úverov.
Tak tomu veľmi nerozumiem.
Vo vyspelých západoeurópskych krajinách, kde stavebné sporenie funguje
už takmer 100 rokov, ho považujú za životný štýl. Patrí v podstate takmer
do každej rodiny. Stavební sporitelia si vďaka nemu postupne vytvárajú
rezervu, ktorú majú po ruke vždy, keď sa menia ich nároky na bývanie.
A to už nehovorím o tom, že mnohí rodičia sporia svojim deťom prakticky
od kolísky a pripravujú im prostriedky na financovanie prvého samostatného
bývania.
Ako s tým súvisí životný štýl?
Je to jednoduché. Bývať potrebuje každý z nás. Od toho, či máme vyriešenú
túto základnú otázku, sa odvíja prakticky všetko ostatné, čo s našou existenciou súvisí. Od nášho zdravia, cez založenie rodiny až povedzme po pracovné
nasadenie a aj spôsob, ako sa dokážeme a môžeme venovať svojej rodine,
priateľom či koníčkom. A tu už je súvislosť so životným štýlom veľmi úzka.
Za každým klientom, za každým úverom sa skrýva konkrétny príbeh, ktorý
súčasne robí aj našu prácu zmysluplnou a potrebnou.
Otázkou zostáva, či je naozaj pre každého také jednoduché stať sastavebným sporiteľom a využívať v plnej miere to, čo tento produkt ponúka?
Počas 20 rokov neustále zjednodušujeme podmienky pre tých, ktorí majú
záujem bývať lepšie a krajšie. Veď v súčasnosti ponúkame možnosť uzatvoriť
si zmluvu o stavebnom sporení s poplatkom iba 20 € – a to bez ohľadu na
sumu, pre akú sa klient rozhodne. Na druhej strane ponúkame na financovanie
bývania stavebné úvery s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne. A to je určite
mimoriadne atraktívna ponuka v porovnaní s trhom. Verte, že to nie
je iba samochvála, pretože kvalitu nášho úverového programu oceňujú nielen
naši klienti, ale aj odborníci. Napríklad za stavebný úver až do výšky 40 tisíc
€ s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne , ktorý poskytujeme bez skúmania
príjmu žiadateľa a aj bez zábezpeky ručiteľom či nehnuteľnosťou, sme v uplynulých dňoch v súťaži finančných produktov Zlatá minca získali 1. miesto
a Zlatú mincu 2012.
Blíži sa koniec roka, čo zaželáte vašim klientom?
V prvom rade im chcem poďakovať za dôveru, ktorú nám dali. Ale rovnako
chcem poďakovať svojim spolupracovníkom za ich kvalitnú prácu. Nám
všetkým želám krásne a pokojné sviatky, v novom roku veľa zdravia, šťastia
a úspechov.
Viac informácií získate na adresách:
Kláštorné nám.4, Malacky, 0915/740 026, Bernolákova 1/A, Malacky,
0944/937 018.
Nultý ročník stolnotenisového turnaja
Dňa 27.10.2012 sa v Podnikateľskom centre uskutočnil 0. ročník stolnotenisového turnaja. Účasť bola podľa organizátora nad jeho očakávanie. Oprášili
sa zabudnuté rakety z povál, pivníc, garáži a mohlo sa zaspomínať na všetky
naučené triky a finty z mladosti. Turnaj nemal žiadneho favorita, nakoľko
každý prehral minimálne raz a takisto žiadneho „fackovacieho panáka“, keďže
každý účastník vyhral aspoň jeden zápas. Všetci súťažiaci, prítomní diváci
aj samotný organizátor sa zhodne vyjadrili, že by privítali usporiadanie aj
ďalších ročníkov. Umiestnenie účastníkov turnaja: 1. Miroslav Novák, 2.
Martin Trutz, 3. Peter Sanka, 4. Stanislav Ort-Mertl, 5. Jozef Ort-Mertl, 6.
Michal Mízner, 7. Ján Trutz, 8. Lukáš Makyta, 9. Stanislav Kotora, 10. Zdeněk
Makyta, 11. Peter Báchor.
Námetov na zlepšenie organizácie, prípravy a propagácie je určite dosť, čo
sa ale ďalšími ročníkmi doladí.
(lm)
Štvrtčan
12
Hasiči v tomto roku – II
V minulom vydaní Štvrtčana sme sa zaoberali
športovou činnosťou DHZ. Ešte pripomenieme, že
po uzávierke toho čísla sme usporiadali 3. ročník
gulášovej hasičskej súťaže. O dobrej organizácii
a zabezpečení svedčí aj zvyšujúci sa počet účastníkov. Vo varení gulášu súťažilo 11 kuchárskych
partií. V nasledujúcej súťaži v požiarnom útoku sa
stretlo už 10 mužských a 7 ženských hasičských
družstiev. Tu naše dievčatá dosiahli na medailové 3. miesto, chlapci obsadili nepopulárne 4.
miesto. S potešením sme zaregistrovali hojný
počet občanov, ktorí prišli či už na ochutnávku
varených gulášov, alebo pozrieť na zápolenie
hasičov. Dnes sa pozrieme na menej príjemnú
časť činnosti hasičov, na zásahovú činnosť. Ako
vieme tento rok bol mimoriadne suchý a horúci.
Aj napriek výzvam a upozorneniam v médiách aj v obecnom rozhlase vznikol veľký počet
požiarov, hlavne v lesoch. Náš DHZ zaevidoval
21 výjazdov k požiarom. Okrem týchto sa naši
členovia zúčastnili zásahov aj s inými hasičskými
jednotkami, keď z objektívnych príčin nevyšla
naša technika. Bohužiaľ musíme skonštatovať, že
nie všetky požiare vznikli neopatrnosťou. Aspoň
v troch prípadoch mali požiare znaky úmyselného zapálenia, takže vzniklo podozrenie na
podpaľačstvo. Aj v dôsledku veľkého počtu hlavne
lesných požiarov sa koncom októbra uskutočnilo
súčinnostné cvičenie Trnavského a Bratislavského
kraja zamerané na hasenie lesných požiarov
v ťažko prístupnom teréne, konané vo Vojenskom
výcvikovom priestore Záhorie. Tohto cvičenia
sa zúčastnili aj naši hasiči, k spokojnosti velenia
oboch krajských riaditeľstiev HaZZ, za čo dostal
písomné poďakovanie starosta obce Ing. Ivan
Slezák a členovia Dobrovoľného hasičského zboru
Plavecký Štvrtok.
Keďže sa blíži koniec roka prajeme občanom prežitie tohto vykurovacieho obdobia bez
pohromy, šťastné Vianočné sviatky a do Nového
roka 2013 veľa zdravia a šťastnejší život.
V Ý BO R D H Z P L AV EC K Ý Š T V R T O K
Jesenné aktivity poľovníckeho združenia PZ Sokol Plavecký Štvrtok
Pre PZ Sokol Plavecký Štvrtok je aj jeseň obdobím
spoločnej práce pri napĺňaní svojho celoročného
plánu činnosti. Pracovná aktivita každého člena
alebo čakateľa na členstvo je potrebná pri uskladňovaní krmiva pre zimné obdobie, pri spoločných
poľovačkách, pri čistení a obnove poľovného
revíru a pri organizácii poľovníckej zábavy.
Túto jeseň sme začali projekt revitalizácie
Šipoltu, ktorý je zameraný na vytvorenie vhodných podmienok pre návrat vodného vtáctva
a malej zveri do tejto časti revíru. Za tri dni sme
vybagrovali jazierko a vytvorili tak súvislú vodnú
plochu, aká sa tu v minulosti nachádzala. Do
budúcnosti plánujeme toto jazierko postupne rozširovať. Projekt, ktorý vzišiel z iniciatívy členov PZ
Sokol, má šancu pokračovať, je odobrený príslušnými úradmi i ochranármi a je s ním oboznámené
i vedenie našej obce.
Už v apríli tohto roka sa členovia PZ Sokol
zapojili pri príležitosti Dňa Zeme do čistenia časti
katastra „za Doležalkou“. Reagovalo tak na výzvu
pani Ondriašovej, ktorá akciu iniciovala. Podobnú
spoločnú brigádu, za účelom zberu odpadu z nelegálnych skládok, ktoré sa nachádzali v poľovnom
revíri, zorganizovalo PZ Sokol v sobotu, dňa 20.
októbra 2012. Akcie zameranej na zlepšenie stavu
životného prostredia sa zúčastnilo 15 členov
a čakateľov na členstvo, ktorí odpracovali spolu
60 brigádnických hodín. O brigáde bola verejnosť
niekoľko dní vopred informovaná prostredníctvom oznamu v obecnom rozhlase. Touto akciou
sme sa zapojili do projektu Odpad do prírody
nepatrí, ktorý je podporovaný Bratislavským
samosprávnym krajom. Zber nelegálneho odpadu
bol vykonaný v rôznych lokalitách poľovného
revíru: Šutrovňa, Doležalka, Dubový hrúd, Fučjama, Guslov Borník, Hruškový kanál. V priebehu
doobedia sme rôznymi druhmi odpadu úplne
naplnili jeden veľký kontajner. Odvoz kontajnera
zabezpečila obec. Ak by bolo viac peňazí a teda
aj kontajnerov, nájdeným odpadom by sme ich
Noviny občanov obce Plavecký Štvrtok
hravo zaplnili. Musíme však konštatovať, že
konanie niektorých spoluobčanov, ktorí sa zbavujú
nepotrebného odpadu, je pre nás nepochopiteľné.
Ani nie dva týždeň po brigáde, sa na niektorých
vyčistených miestach znovu objavili vysypané
smeti. A to aj napriek tomu, že v obci je celoročne
v prevádzke zberný dvor a na viacerých miestach
sú umiestnené zberné nádoby na separovaný
odpad. Odvoz odpadu do zberného dvora alebo
separačných nádob určite predstavuje menšiu
vzdialenosť a námahu, ako zaviesť smeti do lesa,
a tým vedome a zbytočne znečisťovať životné
prostredie, ktorého sme všetci súčasťou. Boli
by sme radi, ak by naša práca mala aj pozitívny
výchovný efekt, avšak zdá sa, že bez trestnoprávneho postihu znečisťovateľov ešte dlho budeme
musieť podobné ekologické aktivity začleňovať do
našej činnosti.
Spoločné poľovačky sú vhodným prostriedkom pre regulovanie stavov škodlivej a diviačej
zveri. Sú tiež príležitosťou dopriať si chvíle
pohody v kruhu kamarátov a nazbierať spoločné
zážitky. V jesennom pláne máme dve poľovačky
na bažanty a jednu na diviaky. Termíny a limity
ulovenej zveri podliehajú schváleniu Obvodným
lesným úradom Malacky.
Dňa 17. novembra 2012 sme po jedenástykrát
na Kamennom mlyne usporiadali poľovnícku
zábavu. Zúčastnilo sa jej takmer 200 hostí. Pre
naše združenie je to vhodná príležitosť spoločensky sa angažovať. Vynaložené úsilie je zvyčajne
odmenené hojnou účasťou dobre sa zabávajúcich hostí a pochvalnými ohlasmi. Sme radi, že
hudobná skupina Milkivej rozprúdila výbornú
tanečnú zábavu a tombola s bohatou ponukou
zveriny držala hostí v napätí do posledného
okamžiku. Ďakujeme všetkým za účasť, podporu
a pomoc, prajeme veľa chuti do života a želáme
si, aby tradícia poľovníckej zábavy mala aj svoje
pokračovanie.
Autori: J Á N F I SC H E R ,
TA M A R A J U L É N Y I O VÁ
ŠTVRTČAN, štvrťročník, Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 172, 900 68, IČO: 00305049,
ISSN 1338–9114, Evidenčné číslo: EV 3008/09. Šéfredaktor Ing. Ivan Slezák. Redakčná rada Eva Matlovičová,
Zuzana Roskopfová, Andrea Vyšváderová, Vojtech Zajíček. Tlač a realizácia: FO ART, s.r.o. Bratislava,
[email protected], www.obecplaveckystvrtok.sk.
Redakčná rada nezodpovedá za obsah jednotlivých článkov, príspevky neprešli jazykovou úpravou
Download

Štvrtčan číslo 4/2012 - Obec Plavecký Štvrtok