KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD V PREŠOVE
Odbor štátnej stavebnej správy
Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov
č. j.: 2012- 639/2562-2/SP-VB
V Prešove dňa: 21.08.2012
V E R EJ N Á
V Y H L Á Š K A
R O Z H O D N U T I E
Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a podľa § 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), na základe odvolania advokátky JUDr. Marty Dachovej, so sídlom nám. Sv. Egídia
č. 95, Poprad, zastupujúcej Renátu Goleňovú, bytom Švábovce č. 216, Štefana Lacuša
s manželkou Gabrielou, bytom Švábovce č. 218, Petra Kubeka a Libušu Kubekovú, bytom
Švábovce č. 219 a Jána Kubeka s manželkou Martou, bytom Švábovce č. 220, preskúmal
rozhodnutie Obce Švábovce č. 34/2012 zo dňa 06.06.2012 a rozhodol takto:
Podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
z r u š u j e
rozhodnutie Obce Švábovce č. 34/2012 zo dňa 06.06.2012, ktorým dodatočne povolila
stavbu – hala na mieste bývalého prístrešku na uhlie v rámci areálu TR real, Švábovce 205, na
pozemku parc. č. 774/14 v k.ú. Švábovce, stavebníkovi TP real, spol. s r.o., Nová 17,
Hrabušice a vec vracia
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie
a rozhodnutie.
O d ô v o d n e n i e
Obec Švábovce rozhodnutím č. 34/2012 zo dňa 06.06.2012 vydala rozhodnutie,
ktorým dodatočne povolila stavbu – hala na mieste bývalého prístrešku na uhlie v rámci
areálu TR real, Švábovce 205, na pozemku parc. č. 774/14 v k.ú. Švábovce, stavebníkovi TP
real, spol. s r.o., Nová 17, Hrabušice.
Proti tomuto rozhodnutiu podala podľa § 54 ods.1, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní odvolanie advokátka JUDr. Marta Dachová, so sídlom nám. Sv. Egídia č.95,
Poprad, zastupujúca Renátu Goleňovú, bytom Švábovce č. 216, Štefana Lacuša s manželkou
Gabrielou, bytom Švábovce č. 218, Petra Kubeka a Libušu Kubekovú, bytom Švábovce č.
219 a Jána Kubeka s manželkou Martou, bytom Švábovce č. 220, z ďalej
citovaných
dôvodov:
„ 1. Účastníci konania: Z obsahu predmetného spisu vyplýva, že stavebný úrad vôbec neriešil
otázku kto je účastníkom konania. Určenie okruhu účastníkov konania je zásadnou
podmienkou zákonnosti správneho konania. Okruh účastníkov konania je upravený v § 14
ods. 2 Správneho poriadku v náväznosti na § 59 ods. 1 Stavebného zákona.
Ustálenie okruhu účastníkov konania je podstatné vo vzťahu ku doručovaniu v
správnom konaní a s tým súvisiacich práv. Podľa § 61 ods. 4 Stavebného zákona pri líniových
stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách s veľkým
1
počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania
verejnou vyhláškou.
V danom prípade upovedomenie o začatí stavebného konania a nakoniec aj samotné
rozhodnutie vo veci samej boli doručované verejnou vyhláškou. Poverený pracovník
príslušného stavebného úradu odôvodnil skutočnosť, že dochádza ku doručovaniu verejnou
vyhláškou veľkým počtom účastníkov konania ale z oznámenia o začatí dodatočného
stavebného konania a ani iných dokumentov nevyplýva o ktorých účastníkov konania ide.
Pani Renáta Goleňová sa do zoznamu účastníkov konania dostala len vďaka tomu, že
opakovane svojimi výzvami žiadala obec Švábovce o konanie vo veci nelegálne
zrekonštruovanej a prevádzkovanej stavby, ktorá je predmetom tohto konania.
Podľa ustálenej právnej praxe veľkým počtom účastníkov konania je konanie s viac
ako 20 účastníkmi konania. Pohľadom do katastrálnej mapy v náväznosti na príslušné listy
vlastníctva je možné ustáliť, že účastníkov konania podľa § 59 ods. 1 Stavebného zákona je
menej ako desať ( účastníkmi podľa § 59 ods. I písm. b SZ - vlastníci rodinného domu súp. č.
216, 218, 219, 220)
Pre splnenie zákonných podmienok na doručovanie verejnou vyhláškou sa však
vyžaduje nielen podmienka veľkého počtu účastníkov ale tiež skutočnosť, že ide o zvlášť
rozsiahlu stavbu.
V predmetnom konaní však nebola splnená ani jedna z týchto podmienok a teda
doručovanie prostredníctvom verejnej vyhlášky je v rozpore so Stavebným zákonom.
Okrem toho obec porušila tiež ustanovenie § 6 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z. z. zákon o
slobode informácií tým, že aj napriek tomu, že prevádzkuje informačný systém nezverejnila
oznámenie o začatí konania ani rozhodnutie na svojej internetovej stránke.
Námietku týkajúcu sa tohto nedostatku v postupe stavebného úradu namietala Renáta
Goleňová v námietkach zo dňa 21.5.2012, avšak stavebný úrad sa s touto námietkou náležite
nevysporiadal.
Okrem toho toto porušenie zákona považujeme za podstatné a máme dôvod sa
domnievať, že stavebný úrad konal tak s úmyslom znížiť informovanosť dotknutých
účastníkov konania o prebiehajúcom konaní
2. Porušenie práva na podanie námietok:
Renáta Goleňová v námietkach doručených stavebnému úradu dňa 21.5.2012
namietala. že jej postupom stavebného úradu nebolo umožnené nahliadnuť do spisu počas jej
návštevy stavebného úradu dňa 11.5.2012 z dôvodu, že poverený pracovník Ing. Satoris
tvrdil, že žiadne záväzné stanoviská zatiaľ nemá. Predmetná námietka bola opakovane riešená
aj na ústnom pojednávaní dňa 21.5.2012, kde postup pri uplatňovaní práva účastníčky
konania Renáty Goleňovej bol lng. Satorisom odôvodnený tým, že menovaná nežiadala o
nahliadnutie do spisu, že žiadala len projektovú dokumentáciu, ktorá jej bola vydaná osobne
starostom obce dňa 30.5.2012. Obsah presne vznesenej námietky na ústnom prejednaní dňa
2l.5.2012 bol stavebným úradom odmietnutý tým, že tento nezapracoval do zápisnice o
ústnom prejednaní skutočný obsah námietok. Námietky ku zápisnici zo dňa 30.5.2012 a zo
dňa 06.6.2012.
Na doplnenie toho, ako pracuje stavebný úrad vo Švábovciach prikladám list zo dňa
11.6.2012 a záznam z prešetrenia sťažnosti zo dňa 22.5.2012, ktorý je reakciou starostu obce
na podnet, ktorý Renáta Goleňová doručila Okresnej prokuratúre Poprad. Z obsahu oboch
listín vyplýva, že Ing. Satoris mal v neurčený deň umožniť nahliadnutie do spisu, čo ale na
ústnom pojednávaní dňa 21.5.2012 vôbec netvrdil. Bránil sa len tým, že menovaná žiadala o
nahliadnutie do projektovej dokumentácie. Okrem toho sa v zázname zo dňa 22.5.2012
nachádza konštatovanie, že dňa 21.5.2012 bolo dohodnuté, že pani Renáte Goleňovej bude
vydaná fotokópia projektovej dokumentácie, pričom táto ju mala prevziať dňa 25.5.2012. Pani
Renáta Goleňová však v skutočnosti projektovú dokumentáciu prevzala dňa 11.5.2012.
Faktom však zostáva tá skutočnosť, že všetky záväzné stanoviská, ktoré boli doručené
stavebnému úradu do 21.5.2012 boli účastníkom konania odovzdané až dňa 21.5.2012 na
2
ústnom prejednaní, čím účastníkom konania bolo fakticky znemožnené podanie včasných
námietok voči záväzným stanoviskám.
Uvedomujúc si, že celá táto stránka prebiehajúceho stavebného konania je dôkazmi
len obtiažne preukázateľná a posúdenie bude pomerne obtiažne, pretože vychádza len z
tvrdení zúčastnených, ale my sa pýtame prečo ak stavebný úrad mal 11.5.2012 k dispozícii
všetky podklady tieto nevydal vo fotokópii do rúk pani Renáty Goleňovej.
Z obsahu vydaného rozhodnutia vyplýva, že až po 21.5.2012, kedy došlo k ústnemu
prejednaniu bolo zo strany stavebného úradu zabezpečené vyjadrenie Obvodného úradu
životného prostredia v Poprade, orgán ochrany prírody a krajiny č. 2012/01059/02-Ha, pričom
zároveň sa konštatuje, že tento orgán nebol rozhodnutím stavebného úradu zaradený medzi
dotknuté orgány štátnej správy. Zistiť, či mal byť alebo nie dotknutým orgánom.
Moja klientka v námietkach zo dňa 21.5.2012 namietala, že súčasťou záväzných
stanovísk má byť aj stanovisko tohto orgánu. S odkazom na ustanovenie § 140a) zák. č.
50/1976 Zb. je dotknutým orgánom každý orgán štátnej správy chrániaci verejné záujmy
podľa osobitných predpisov o ochrane zdravia ľudí, o vytváraní a ochrane životných
podmienok, o ochrane vôd, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o štátnej ochrane prírody a
krajiny, o požiarnej bezpečnosti, o odpadoch, o vplyvoch na životné prostredie (EIA). Pre
konania podľa stavebného zákona je presne vymedzený okruh dotknutých orgánov a ich
postavenie (§ 140a SZ). Z uvedeného striktne vyplýva, že stavebný úrad si nemôže svojvo ľne
určovať rozsah a druh dotknutých orgánov a organizácií od ktorých záväzné stanoviská ku
konaniu potrebuje a od ktorých to potrebné nie je. Z toho vyplýva, že záver stavebného úradu,
že tento orgán (a chýbajú aj stanoviská z ďalších dotknutých orgánov štátnej správy z
hľadiska ochrany ovzdušia a ochrany vôd) nemá byť zaradený medzi dotknuté orgány štátnej
správy nie je správny.
Okrem toho dodatočne bolo stavebným úradom po lehote ústneho prejednania
zabezpečované dodatočné stanovisko E.I.C. v Prešove (predtým Technická inšpekcia, a.s.
Košice), stanovisko zo dňa 22.5.2012.
Dodatočným zabezpečovaním stanovísk a vyjadrení po lehote v ktorej mohli účastníci
konania uplatniť námietky v konaní stavebný úrad porušil § 61 ods. 1 Stavebného zákona.
3. Rozpor s verejným záujmom:
Aj napriek tomu, že predmetné rozhodnutie obsahuje konštatovanie o tom, že
predmetná stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, my poukazujeme na to, že sú čas ťou
záväzných stanovísk nie sú vyjadrenia resp. záväzné stanoviská: Obvodného úradu životného
prostredia v Poprade, ochrany prírody a krajiny, z ktorého bude zrejmé, že uvedená výroba
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA), kde príslušným orgánom
štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie je
Obvodný úrad životného prostredia § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, absentuje stanovisko
Obvodného úradu životného prostredia v Poprade, štátnej ochrany vodného hospodárstva,
keďže prevádzka má vybudované aj odstavné parkovacie plochy pre nákladné vozidlá a ku
ktorým je určite potrebné vybudovať aj odlučovač ropných látok, vyriešiť odvedenie
dažďových vôd z týchto spevnených plôch ako aj zo samotného objektu, chýba súhlas obce
Švábovce s povolením malého zdroja znečisťovania ovzdušia z čoho je možné usudzovať, že
uvedená prevádzka nebude spĺňať limity stanovené pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia,
ale môže byť v kategórii stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, pretože zdrojom
znečisťovania ovzdušia sú aj prevádzky na výrobu a spracovanie kovov určené v prílohe č.2
vykonávacej vyhláške č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
ovzduší a tu už je príslušným štátnym orgánom Obvodný úrad životného prostredia v
Poprade, štátna ochrana ovzdušia. Tieto absentujúce záväzné stanoviská majú preukázať
ochranu verejných záujmov v náväznosti na osobitné predpisy a byť dôležitým podkladom pri
dodatočnom povoľovaní stavby.
3
Posudzovania rozporu s verejným záujmom je s odkazom na ustanovenie § 88a ods.
5 Stavebného zákona zákonnou náležitosťou konania o dodatočné povolenie stavby
Podľa § 88a ods. 7 Stavebného zákona v náväznosti na §62 ods. 2 Stavebného zákona
stavebný úrad ešte v štádiu dodatočného stavebného konania mal skúmať aj účinky budúcej
prevádzky. Z obsahu predloženej dokumentácie - Sprievodná správa z 12/2011 vypracovanej
Ing. Jozefom Imrichom vyplýva požiadavka "v rámci skúšobnej prevádzky vykona ť meranie
hlučnosti a osvetlenia pracovníkmi príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
nakoľko pri spracovaní tejto projektovej dokumentácie neboli k dispozícii hodnoty hluku pre
jednotlivé pracoviská a zariadenia".
Na ústnom prejednaní Ing. Roth ako poverený pracovník Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade oznámil, že merania hlučnosti na prevádzke - v
budove, ktorá je predmetom dodatočného stavebného konania už boli realizované viackrát. Z
dôvodu, že si ich objednal stavebník - spoločnosť TP real, s.r.o. nemôže RÚVZ v Poprade
tieto informácie zverejňovať.
V tejto súvislosti chceme upozorniť na to, že je tu zásadný rozpor medzi tým, čo tvrdí
Ing. Roth (pričom toto prehlásenie počul aj konateľ stavebníka ) a tým, aké informácie
konateľ stavebníka poskytol projektantovi. Otázkou je, prečo práve v otázke zásadného
charakteru tak dôležitej pre dodatočné stavebné konanie sú opakovane vydávané zmätočné
informácie.
Pretože v rozhodnutí taktiež nie je zmienka o výsledku meraní sme toho názoru, že
stavebný úrad sa náležite nevysporiadal s otázkou, či užívaním stavby nie je ohrozený verejný
záujem alebo či užívaním stavby nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu ako sa počítalo v územnom rozhodnutí.
Pretože v tomto prípade ide o konanie o dodatočné povolenie stavby, je podľa nášho názoru
túto otázku bez akýchkoľvek pochybnosti vyriešiť práve v tomto konaní.
Stavebný úrad ale otázku prípadnej neprimeranosti vplyvu hlučnosti z predmetnej
prevádzky vôbec neriešil a nedôvodne akceptoval záväzné stanovisko Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Poprade, č. PP 378/2/2012 zo dňa 23.2.2012. Z obsahu tohto
záväzného stanoviska však nevyplýva, či možno očakávať resp. či už existujúca prevádzka je
v súlade so zákon č. 54912007 Z. z.
Sme toho názoru, že otázku hlučnosti stavebný úrad nezákonne odsúva na "riešenie"
až do nasledujúcich štádií konania, kde ale už my nie sme účastníkmi konania.
Nemôžeme súhlasiť s vyhodnotením námietky týkajúcej sa hlučnosti (strana 5
rozhodnutia prvý odsek) tak, že RÚVZ v Poprade hlučnosť meral a vydal súhlasné
stanovisko. V súhlasnom stanovisku nie je jediná zmienka o meraniach a ich výsledkoch.
Práve v konaní tohto orgánu vidíme pochybenie, ktoré ale následne pre stavebný úrad
zabezpečilo ochranu pred skúmaním skutočných okolností. S odkazom na ustanovenie § 62
ods.2 Stavebného zákona stavebný úrad nie je aj napriek súhlasnému stanovisku RÚVZ v
Poprade zbavený povinnosti skúmať aj otázku hlučnosti ešte v štádiu dodatočného stavebného
konania, hlavne ak obec ako stavebný úrad má notorickú vedomosť o našej nespokojnosti v
súvislosti s negatívnym vplyvom predmetnej prevádzky na naše bývanie.
Postup stavebného úradu je nezákonný a s ohľadom na vyššie uvedené okolnosti to
hodnotíme ako zámerné obchádzanie zákonných povinností s cieľom ochrániť záujmy
stavebníka na úkor nás občanov obce Švábovce.
Za výsmech všetkých našich práv považujeme stanovisko stavebného úradu ku
námietke číslo 5, kde sa konštatuje, že sme si rodinné domy stavali s vedomím, že naším
susedom je priemyselný areál a že prevádzka kovovýrobnej dielne bude predmetom konania o
zmene funkčného využitia stavby. Tento postoj stavebného úradu, ktorý reprezentuje obec,
ktorej súčasťou sme aj my, mal svoje doplnenie v rámci ústneho prejednania dňa 21.5.2012,
kde Ing. Satoris vyslovil názor (viď. námietky ku zápisnici zo dňa 30.5.2012), že naša obytná
časť môže byť do budúcna označená za žltú zónu. Takýto postoj zjavne celej obce vyslovený
povereným pracovníkom považujeme za vyhrážku.
4
Stanovisko ku námietke označenej v rozhodnutí ako číslo šesť - kde sa stavebný úrad
uspokojil s konštatovaním, že dažďové zvody boli z haly premiestnené na opačnú stranu haly
uvádzame, že takéto neúplné riešenie je nepostačujúce. Projekt a ani už zrealizovaná stavba
vôbec neriešia otázku odvedenia dažďových vôd. Osobitne sme stavebný úrad námietkou zo
dňa 21.5.2012 upozornili, že dažďová voda spôsobuje zosuvy pôdy. Stavebný úrad tento
problém vyriešil skutočne unikátne, keď namiesto riešenia technických podmienok realizácie
stavby, túto vec odložil na inokedy, pričom zároveň naznačuje, že ide o zavinenie z našej
strany a teda možno očakávať, že to bude riešené proti nám.
Spôsob akým sa stavebný úrad vysporiadal s námietkami vznesenými v rámci ústneho
prejednania dňa 21.5.2012 sú skutočne obdivuhodné. Tým, že sám sformuloval námietky do
obsahu ktorý mu vyhovuje (poukazujeme na námietky ku zápisnici zo dňa 30.5.2012) vytvoril
si predpoklad nato, aby nemusel tieto námietky vôbec riešiť. Skutočnosť, že stavebný úrad po
celý čas robí všetko preto aby pomohol a obhájil skôr pozíciu stavebníka deklaruje aj zápis
námietky - otázky vznesenej voči konateľovi spoločnosti o tom, ako bude do času
právoplatného kolaudačného rozhodnutia zabezpečená prevádzka - konateľ prehlásil, že tam
budú pracovať 4-5 pracovníci do 19,00 hod. čo samozrejme nesúhlasí s „prekladom“, ktorý
mu zabezpečil stavebný úrad ( bude rešpektovať spracovanú dokumentáciu ). Dopĺňame, že
projekt počíta iba s jednosmennou prevádzkou.
4. Účel a spôsob využitia stavby.
Rozhodnutie stavebného úradu v ktorom povoľuje - dodatočne stavbu bez využitia je
neúplné a zmätočné. V konaní o dodatočnom povolení stavby je stavebný úrad povinný
postupovať v súlade s ustanoveniami §58 až §66 Stavebného zákona. V súlade s §58
Stavebného zákona je stavebník povinný predložiť žiadosť spolu dokladmi a predpísanou
dokumentáciou, pričom v žiadosti musí uviesť aj účel a spôsob užívania stavby. Stavebný
úrad nemôže v stavebnom konaní (a to ani v dodatočnom stavebnom konaní) oddeliť objekt a
povoliť ho bez akéhokoľvek využitia a následne skolaudovať resp. ako uviedol stavebný úrad
vo Švábovciach zmeniť účel využitia neskôr.
K akému objektu sú teda vlastne spracované všetky podklady, projektová
dokumentácia, vyjadrenia dotknutých orgánov a pod. keď samotný objekt je bez funk čného
využitia. Akým spôsobom stavebný úrad skúmal súlad s územným plánom a inými
osobitnými predpismi keď sa účelovo pokúša povoliť stavbu bez jej funkcie. Máme zato, že
na území tohto štátu je to úplná novinka. Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby je spôsob tzv.
rekolaudácie objektu (už skolaudovaného, ktorému bola funkcia určená a ide len o jej
zmenu!). Z uvedeného rozhodnutia nie je zrejmé ako teda bude následne predmetný objekt
kolaudovaný, teda aké užívanie mu stavebný úrad určí keďže v konaní o dodatočnom
povolení stavby stavebný úrad žiadnu nepovolil. Nie je možné vydať rozhodnutie o
dodatočnom povolení stavby a vyňať z neho samotnú podstatu objektu a to je jeho užívanie s
tým, že sa o tom rozhodne niekedy v ďalšom konaní. Je to závažná procesná chyba a
porušenie základných pravidiel a princípov stavebného zákona, pretože sa stavebný úrad
účelovo pokúša obísť účastníkov konania, nakoľko títo už v konaní o zmene v užívaní stavby
účastníkmi nie sú.
5. Záver:
Postup stavebného úradu pri povoľovaní stavby je účelový a neobjektívny. Stavebný úrad sa
vôbec nezaoberal podanými námietkami, ktoré mu boli v rámci prebiehajúceho konania
doručené, v konaní o dodatočnom povolení stavby sa s nimi nevysporiadal a aj napriek týmto
skutočnostiam vydal rozhodnutie. Máme zato, že stavebný úrad porušil základné pravidlá
zákona o správnom konaní a stavebného zákona a preto žiadam odvolací orgán, aby
predmetné rozhodnutie č. j. 34/2012 zo dňa 06.06.2012, ktorou Obec Švábovce povolila v
dodatočnom stavebnom konaní stavbu „Hala Švábovce“ stavebníka TP real, s. r. o., Nová 17,
053 13 Hrabušice zrušil a vrátil na nové prejednanie.“ Koniec citácie
5
Stavebný úrad listom č. 328/2012 zo dňa 09.07.2012 upovedomil podľa § 56 správneho
poriadku účastníkov konania o podanom odvolaní a vyzval ich aby sa k nemu vyjadrili, na
čo reagoval konateľ spoločnosti TP real, spol. s r.o., ktorý vo vyjadrení č. 120/OPR/Pa zo
dňa 17.7.2012 uviedol, že Spoločnosť TP real s.r.o. nesúhlasí so stanoviskom v bode 3
odvolania ohľadom nepostačujúceho odvedenia dažďových vôd, pretože systém odvodu je
prepracovaný tak, že zvod vody je umiestnený na úplne opačnej strane od klientov uvedených
v odvolaní a táto dažďová voda je odvedená do kanála v areáli spoločnosti, o čom svedčí aj
fotodokumentácia doručená na stavebný úrad, poprípade o uvedenej skutočnosti sa môžu
všetky zainteresované strany presvedčiť kedykoľvek osobne na mieste stavby. Z uvedeného
dôvodu táto dažďová voda podľa spoločnosti nemôže v žiadnom prípade spôsobovať zosuvy
pôdy a spoločnosť stále trvá na tom, že ak v budúcnosti dôjde k zosuvom pôdy u časti
klientov podávajúcich toto odvolanie, uvedené bude zapríčinené výlučne z dôvodu
vybagrovania zeminy u klientov za účelom zväčšenia záhrad. Toto vybagrovanie bolo
prevedené svojvoľne bez akéhokoľvek súhlasu stavebného úradu a bez statických výpočtov.
Zlikvidovanie tohto svahu, ktoré je v úplnej blízkosti plota spoločnosti môže mať však za
následok, že oplotenie ktoré oddeľuje spoločnosť od ich záhrad časom nevydrží a môže dôjsť
k zosuvu pôdy a tým aj k jeho poškodeniu poprípade zrúteniu. Preto spoločnosť nesúhlasí s
uvedenou pripomienkou ohľadom dažďových vôd a znova vyzýva obec Švábovce, ako
príslušný stavebný úrad v zmysle platného zákona, aby na uvedenú skutočnosť
zainteresovaných upozornil a títo nech po posúdení statikom uvedené odstránia, pretože ak
dôjde k uvedenej skutočnosti, spoločnosť bude spôsobené škody na majetku od
zainteresovaných vymáhať.
Nakoľko stavebný úrad vo veci sám nerozhodol, predložil podľa § 57 ods. 2 zákona
o správnom konaní odvolanie spolu s napadnutým rozhodnutím, spisovým materiálom
a výsledkami doplneného konania Krajskému stavebnému úradu v Prešove.
Krajský stavebný úrad v Prešove, ako príslušný odvolací orgán preskúmal napadnuté
rozhodnutie v celom rozsahu v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 správneho poriadku a
porovnal ho s právnymi predpismi všeobecne záväznými a v tejto veci aplikovateľnými, ako
aj s dôvodmi odvolateľov a zistil pri tom nasledovné:
Stavebník spoločnosť TP real, spol. s r.o., so sídlom Nová 17, Hrabušice podala dňa
16.01.2012 na stavebný úrad obec Švábovce žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Výrobná
hala Švábovce“ na pozemku parcela č. 774/14 k.ú. Švábovce.
Stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti v lehote 60 dní
rozhodnutím č. 34/2012+232/2011 zo dňa 30.1.2012 konanie vo veci prerušil.
a zároveň
Po predložení požadovaných dokladov, stavebný úrad oznámením č. 34/2012 zo dňa
16.4.2012 oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby a na prerokovanie návrhu
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.5.2012.
Ku konaniu o dodatočnom povolení stavby vzniesla námietky p. Renáta Goleňová,
059 12 Švábovce 216 dňa 4.5.2012, dňa 21.5.2012 cestou advokátky a spolu s podpísanými
účastníkmi a dotknutými občanmi dňa 21.5.2012.
V námietkach p. Goleňovej je uvedené, že napriek tomu, že ustanovenie § 23 ods. l
správneho zákona hovorí o tom, že účastníci konania majú právo nazerať do spisov, robiť si z
nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov, jej ako účastníčke konania bolo d ňa 30.04.2012 pri
osobnej návšteve na stavebnom úrad odmietnuté poskytnutie podkladov zo spisu a
vyhotovenie ich kópii. Z uvedeného dôvodu podáva námietku k dodatočnému povoleniu
stavby, pretože boli hrubo poškodené jej práva ako účastníka konania, keďže jej nebolo
6
umožnené pred ústnym pojednávaním nahliadnuť do predmetného spisového materiálu,
neboli jej poskytnuté kópie jednotlivých dokladov a týmto spôsobom jej bolo znemožnené
riadne sa na ústne pojednávanie pripraviť.
Advokátka vo vyjadrení uviedla, že v náväznosti na námietky doručené stavebnému
úradu Renátou Goleňovou, dopĺňa tieto o námietku, že súčasťou projektovej dokumentácie
nie je riešenie opatrení na zabránenie zosuvu pôdy zo svahu umiestneného zo západu, ktorý
plynule prechádza do vlastníckych hraníc vlastníkov susedných pozemkov - parc. KN C č.
775/20, 774/22, kat. územie Švábovce.
V spoločných námietkach sa uvádza:
Citácia: „1. Napriek tomu, že stavebný úrad nemal k dispozícii všetky vyjadrenia
dotknutých orgánov štátnej správy o čom som sa presvedčila dňa 11.05.2012 na Obecnom
úrade, stavebný úrad začal správne konanie a to aj napriek tomu, že v oznámení o začatí
stavebného konania bolo deklarované, že k podkladom je možné nahliadnuť pred dňom
ústneho pojednávania a pri ústnom pojednávaní. Ja som sa dňa 11.05.2012 (teda pred ústnym
pojednávaním, ktoré sa koná dňa 21.05.2012) na stavebnom úrade k žiadnym stanoviskám
nedopracovala a nebolo mi teda umožnené k nim nahliadnuť, pričom zamestnanec stavebného
úradu ma informoval, že mu tieto stanoviská ešte prídu. Neviem akým zákonným spôsobom
by som si teda mohla svoje námietky k uvedenej stavbe vzniesť ak som tieto stanoviská
nevidela (a sú potrebné k vydaniu rozhodnutia) pred ústnym pojednávaním v prípade ak by
som sa ústneho pojednávania z akýchkoľvek dôvodov nemohla zúčastniť. Mám zato, že
stavebný úrad porušil moje práva a znevýhodnil ma ako účastníka konania v tomto konaní.
2. Okruh účastníkov konania, ktorý stanovil stavebný úrad nie je správny, nakoľko stavebný
úrad nezahrnul všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností a to aj napriek tomu, že v
určitých úsekoch je hranica medzi stavbou a susedným pozemkom len 6 m. Všetci účastníci
konania majú mať rovnaké procesné právo a teda aj spôsob doručenia oznámenia má byť
rovnaký. Stavebný úrad nesmie zvýhodňovať práva jedného účastníka konania nad práva
ostatných účastníkov konania. Tým, že stavebný úrad uvedené rozhodnutie doporučene
doručil len mne postupoval v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 61/1976 o správnom
konaní. Navyše verejná vyhláška nebola zverejnená na internetovej úradnej tabuli a účastníci
konania, ktorí sú počas celého týždňa v práci nemajú možnosť a ani čas chodiť si tieto údaje
overovať na obecnú tabuľu.
3. Stavba, ktorá sa v tomto konaní posudzuje stojí na pôvodných základoch tzv. uholne, ktorá
bola zrealizovaná v areáli bývalých baní.
Tento objekt uholne bol v uvedenom areáli vybudovaný tak, že rešpektoval existujúcu
zástavbu rodinných domov (robotnícke domy pre zamestnancov baní), teda svojou
prevádzkou nijako neobmedzoval a nerušil trvalé bývanie v okolí areálu a slúžil len na
uskladnenie uhlia. Navrhovaná stavba, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia a v
ktorej je umiestnená (a už posledné 3 roky prebieha) ťažká strojárska výroba, neprimeraným
spôsobom obmedzuje užívanie okolitých rodinných domov, vrátane môjho a to nadmieru
prípustným hlukom či už zo samotnej výroby alebo z prevádzky haly (odvetrávanie a
vykurovanie haly). Tieto skutočnosti nás negatívne obmedzujú až do takej miery, že sme
nútení ostávať vo vnútri svojich domov, nevychádzať na záhradu, nevetrať a neotvárať okná kvôli nadmernému prachu a hluku a v neposlednom rade vyhľadať lekárske ošetrenie,
nakoľko pracovná doba v uvedenej prevádzke funguje takmer nepretržite od skorého rána do
neskorého večera vrátane víkendu. Predmetnou prevádzkou už teraz dochádza a v prípade jej
legalizácie bude naďalej dochádzať k výraznému zhoršeniu pohody bývania v našich domoch.
Máme za to, že dodatočná legalizácia tejto stavby a prevádzky je v rozpore s ochranou
verejných záujmov, ktoré sú stavebným zákonom chránené (za čo považujem práva
vlastníkov okolitých rodinných domov a nie len práva prevádzkovateľa a vlastníka výrobnej
haly). Na základe uvedeného žiadame, aby stavebný úrad zastavil konanie o dodatočnom
povolení stavby a nariadil jej odstránenie, tak ako mu to umožňuje §88a) ods. 5 zákona č.
50/1976 Zb. stavebný zákon.
7
4. Z projektovej dokumentácie, ktorá mi bola na stavebnom úrade predložená dňa 11.05.2012,
je zrejmé, že samotný dopad hluku prevádzky na okolitú rodinnú zástavbu nevie posúdiť ešte
ani projektant, ktorý túto projektovú dokumentáciu vypracoval a navrhuje prevádzku po
povolení pustiť do skúšobnej prevádzky. Dôrazne namietame a nesúhlasíme s tým aby bol
objekt zlegalizovaný a následne potom sa riešilo či náhodou nie je hlučný. Stavba má byť z
hľadiska ochrany pred hlukom postavená tak, aby hluk a vibrácie vnímané osobami v jej
blízkosti neprekročili úroveň, ktorá ohrozuje ich zdravie, aby im umožnili spať a odpočívať v
uspokojivých podmienkach. Už teraz je táto prevádzka plne využívaná bez povolenia
niekoľko rokov, už niekoľkokrát som sa na jej hluk sťažovala a žiadala Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Poprade o zmeranie hladiny tejto hlučnosti. Doposiaľ však takéto
meranie nebolo uskutočnené a tak ani stavebný úrad nemá podklad na základe ktorého by
vyhodnotil túto prevádzku ako vhodnú stavbu v tomto území, nemá podklad ktorým by
preukázal, že objektívne chráni záujmy účastníkov konania a nie sú porušené príslušné
hygienické predpisy, nakoľko stavba musí spĺňať environmentálnu vhodnosť, bezpečnosť a
neohrozovať hygienu a zdravie jej užívateľov a susedov.
5. Spracovateľ projektovej dokumentácie uvádza, že stavba je v súlade s platnou
urbanistickou štúdiou pre obce Hozelec, Švábovce, Hôrka a vychádza z faktu, že sa nachádza
v existujúcom areáli baní. V súlade s touto urbanistickou štúdiou sme však aj mi postavili
nové rodinné domy resp. zrekonštruovali staré banské domy. Pri ich povoľovaní sa
vychádzalo zo skutočnosti, ktorá bola v tej dobe zrejmá a to, že v areáli nie je prevádzka
takého výrobného charakteru, ktorá by mohla trvalé bývanie v priľahlých rodinných domoch
negatívne ovplyvniť. Mám za to, že stavebník spoločnosť TP real s. r. o., Nová 17, 053 13
Hrabušice svojou stavbou a prevádzkou vstúpila do územia, kde už v bezprostrednom okolí
funkcia bývania je určená a preto povoľovaná stavba a prevádzka sa má tomuto stavu v území
prispôsobiť. Na túto skutočnosť má stavebný úrad stavebníka upozorniť. Prevádzka, ktorú sa
snaží stavebný úrad v tomto konaní legalizovať je v blízkosti zóny s charakterom trvalého
bývania nemožná.
6. Odvedenie dažďových vôd zo stavby je zrealizované tak, že dochádza k zatápaniu
okolitých pivníc rodinných domov, čo je neprípustné, nakoľko stavba spôsobuje škodu na
majetku vlastníkov susedných domov.
7. Žiadam o predloženie a kópie záväzných stanovísk dotknutých orgánov a to: Obvodného
úradu životného prostredia v Poprade, ochrany prírody a krajiny z ktorého bude zrejmé, že
uvedená výroba nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA), stanovisko
štátnej ochrany vodného aj odpadového hospodárstva, vyjadrenie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Poprade, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v
Poprade, súhlasu Obce Švábovce s povolením malého zdroja znečisťovania ovzdušia a
odborný posudok Technickej inšpekcie SR (resp. inej oprávnenej organizácii) k vypracovanej
projektovej dokumentácii. Až po obdŕžaní týchto stanovísk, ktoré sú z h ľadiska povo ľovania
tejto stavby potrebné doplníme svoje námietky.“ Koniec citácie
Z ústneho pojednávania týkajúceho sa dodatočného povolenia stavby – „haly na
mieste bývalého prístrešku na uhlie v rámci areálu TP real Švábovce“ bola spísaná zápisnica,
ktorá bola prítomným podľa prezenčnej listiny rozoslaná na podpis. Následne bolo
vypracované doplnenie k zápisnici. V zápisnici a jej doplnení bol zhrnutý priebeh konania,
vznesené námietky, uvedené sú vykonané merania hluku, s tým že v závere doplnenia sa
uvádza, že námietky a pripomienky budú vyhodnotené po ukončení stavebného konania o
dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou v rozhodnutí, termín vydania rozhodnutia
do 06.06.2012.
Dňa 28.5.2012 boli na stavebný úrad doručené námietky advokátky JUDr. Marty
Dachovej k dodatočnému povoleniu stavby 28.5.2012, v ktorých uvádza:
8
Citácia: „Dňa 21.5.2012 sa uskutočnilo ústne prejednanie v rámci dodatočného stavebného
konania začatého z podnetu spoločnosti TP real, spol. s r.o. so sídlom v Hrabušiciach.
Námietky zo dňa 30.4.2012, námietky doručené stavebnému úradu dňa 21.5.2012 a námietky
zo dňa 21.5.2012 adresované už poverenou advokátkou a doručené na ústnom prejednaní dňa
21.5.2012 dopĺňam o toto stanovisko.
Aj napriek opakovanej návšteve a vznesenej námietke zo dňa 30.4.2012 zo strany
mojej klientky ku spôsobu, akým jej bolo umožnené resp. neumožnené nazretie do spisu boli
nám doručené záväzné stanoviská dotknutých orgánov až priamo na ústnom prejednaní.
Podľa tvrdenia povereného pracovníka p. Szatorysa zato, že sme nemali včas k dispozícii
záväzné stanoviská môže svojím postojom moja klientka, ktorá mala údajne požadovať iba
projektovú dokumentáciu.
Predmetné tvrdenie hodnotíme ako účelové a nepravdivé. Z obsahu námietky
adresovanej Renátou Goleňovou stavebnému úradu, doručenú mu ešte pred termínom ústneho
prejednania vyplýva, že jej "nebolo umožnené nazretie do spisu vôbec". Až následne dňa
11.05.2012 jej starostom obce bola odovzdaná projektová dokumentácia s oznámením, že
viac dokumentov sa v spise nenachádza. Tu upozorňujem opäť na obsah námietky, kde je
vytýkané, že jej nebolo umožnené nazretie do spisu a vyhotovenie kópii. Klientka nenamieta,
že jej nebolo umožnené nazretie do projektovej dokumentácie. Vychádzajúc z účelu
dodatočného stavebného konania a tomu zodpovedajúcich práv účastníkov konania, doručenie
projektovej dokumentácie bez možnosti zistiť obsah záväzných stanovísk možno opakovane
hodnotiť ako odmietnutie práva nazrieť do spisu.
Z dôvodu, že nám záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli odovzdané až dňa
21.5.2012 v rámci ústneho prejednania, v novej, dodatočnej lehote oznamujem stavebnému
úradu tieto námietky:
- Námietka účastníka konania proti záväznému stanovisku Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Poprade zo dňa 23.2.2012.
S odkazom na ustanovenie § 140b ods. 4 Stavebného zákona týmto podávam námietku
proti záväznému stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v
Poprade, Č. PP 378/2/2012, zo dlh 23.2.2012.
Z obsahu predmetného záväzného stanoviska vyplýva, že príslušný Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vyhovuje žiadosti účastníka konania a súhlasí s
predloženým návrhom projektovej dokumentácie.
Z obsahu odôvodnenia vyplýva, že podľa ich názoru predložená projektová
dokumentácia z hľadiska pracovného prostredia neodporuje nariadeniu vlády SR č.
391/2006 Z.z. Okrem toho kompetentný orgán pozitívne zhodnotil osvetlenie, vetranie a
kúrenie.
V dotknutom záväznom stanovisku nie je jediná zmienka o hodnotení vplyvu
strojárenskej prevádzky z hľadiska hluku. Túto otázku ja však považujem za zásadnú a
dôvodne požadujem jej riešenie už v štádiu stavebného konania už aj s poukazom na tú
skutočnosť, že pred vydaním predmetného stanoviska boli úradu opakovane doručené
sťažnosti na obťažovanie obyvateľov susedných pozemkov hlukom, pričom ako pôvodca
hluku bola označená prevádzka spoločnosti TP real, spol. s r.o.
Pre úplnosť uvádzam, že moja klientka listom zo na 25.4.2011 informovala RÚVZ so
sídlom v Poprade o problémoch s hladinou hluku v súvislosti s činnosťou susednej prevádzky
spoločnosti TP real, spol. s r.o. Odpoveďou RÚVZ so sídlom v Poprade zo na 23.5.2011 bolo
sťažovateľke oznámené, že jej sťažnosť, s ohľadom na dohodnuté opatrenia proti hlučnosti, s
ktorými súhlasila, je považovaná za vybavenú.
Opakovaná sťažnosť pani Renáty Goleňove] zo dňa 7.11.2011 bola vybavená listom
zo dňa 28.11.2011, kde táto bola informovaná o tom, že pôvodca hluku bol vyzvaný na
predloženie objektivizácie hluku na obytnú zónu, pričom na splnenie tejto povinnosti mu bola
uložená 60 dňová lehota. Pretože ďalšia odpoveď na opakovanú sťažnosť neprišla, listom zo
dňa 23.4.2011 pani Renáta Goleňová upozorňuje na neriešenie situácie a žiada RÚVZ so
9
sídlom v Poprade, aby konal. Následne listom zo dňa 3.5.2012 ďalší sused Ján Kubek podal
ďalší podnet na prešetrenie hlučnosti, pričom list podpísali aj ďalší vlastníci susedných
pozemkov.
Z popisu predmetných skutočnosti je zjavné, že informovanosť dotknutého orgánu o
problémoch s prevádzkou strojárenskej výroby je dostatočná.
Som toho názoru, že už v štádiu dodatočného stavebného konania sa mal RÚVZ so
sídlom v Poprade vyporiadať s otázkou, či plánované prevádzkové činnosti z oblasti
strojárenskej výroby budú v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR
č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v
životnom prostredí.
Toto naše tvrdenie má oporu:
1.minimálne v ustanoveniach § 6 ods. 3 písm. g) , j) a k) zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sú
upravené kompetencie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
2.v ustanoveniach § 27 ods. l zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého právnická osoba ktorá
používa alebo prevádzkuje zdroje hluku je povinná zabezpečiť aby expozícia obyvateľov a ich
prostredia neprekročila prípustné hodnoty na deň, večer a noc ustanovené vykonávacím
predpisom ( s odkazom na ustanovenie vyhl.č. 549/2007 Z.z.
3.v skutočnosti, že predmetom schvaľovania je v rámci dodatočného stavebného konania je
stavba, ktorá je stavebne dokončená a už viac ako 3 roky aj prevádzkovaná ako výrobná hala
so strojárenskou výrobou.
4.v projektovej dokumentácii projektant doporučuje skúšobnú prevádzku
5.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade listom zo na 28.11.2011,
ktorým reaguje na opakovanú sťažnosť Renáty Goleňovej zo na 11.11.2011, jej oznamuje, že
vyzval spoločnosť TP real, spol. s r.o. aby im v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy
predložila objektivizáciu hluku na susediacu obytnú zónu. Okrem toho list obsahuje
informáciu o tom, že po doručení výsledkov objektivizácie mala byť táto oboznámená s
ďalším postupom.
Tu upozorňujeme na to, že moja klientka už nebola zo strany RÚVZ so sídlom v
Poprade v predmetnej veci oboznamovaná so žiadnymi skutočnosťami a do dnešného dňa
nemáme informáciu o tom, z akého dôvodu dotknutý orgán ďalej nepokračoval v konaní proti
pôvodcovi hluku, neurobil opatrenia na zistenie resp. preverenie sťažnosti, neurobil ďalšie
opatrenia na objektivizáciu hladiny hluku a tiež neodpovedal na opakované sťažnosti.
Aj keď zdánlivo podané sťažnosti zo strany vlastníkov susedných pozemkov nesúvisia
s prebiehajúcich dodatočným stavebným konaním, podľa môjho názoru však vedomosť
RÚVZ so sídlom v Poprade o problémoch s hladinou hluku dostatočne odôvodňujú povinnosť
tohto orgánu náležite tieto skutočnosti zákonným spôsobom preveriť. V náväznosti nato
považujeme súhlasné záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Poprade zo dňa 23.2.2012
minimálne za predčasné.
S odkazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti nemôžeme sa uspokojiť ani s
oznámením RÚVZ so sídlom v Poprade( oznámené nám dňa 21.5.2012 na ústnom prejednaní
povereným pracovníkom RÚVZ so sídlom v Poprade ), že meranie hladiny hluku, ktoré bolo
uskutočnené na pozemku vo vlastníctve pani Renáty Goleňovej dňa 14.5.2012 nebolo
posledné. S ohľadom na okolnosti daného prípadu a štádium vakom sa nachádza stavebné
konanie dotknutý orgán nemal právo sa kladne vyjadriť ku predmetnej stavbe.
- Námietka účastníka konania proti záväznému stanovisku VEOLIA - Podtatranská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zo dňa 16.4.2012.
Stanovisko VEOLIA - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. zo dňa
16.4.2012 obsahuje konštatovanie, že vzhľadom nato, že dažďové vody budú zvedené voľne
na terén, k predmetnej stavbe nemajú pripomienky a so stavbou súhlasia.
10
Obsah tohto záväzného stanoviska nezodpovedá námietkam zo dňa 2l.05.2012
doručených stavebnému úradu dňa 21.5.2012 na ústnom prejednaní. Tieto obsahujú
upozornenie nato, že posudzovaná projektová dokumentácia nerieši odvedenie dažďových
vôd, ktoré už za dobu užívania stavby spôsobili zosuv pôdy na priľahlom svahu.
V tomto smere je nevyhnutné doplniť dokumentácia a následne aj doplniť vybavenie
resp. príslušenstvo stavby tak, aby došlo ku regulovanému odvedeniu dažďovej vody.“
Koniec citácie
Od spoločnosti TP real, spol. s r.o. bolo na stavebný úrad doručené dňa 28.05.2012
oznámenie, v ktorom sa uvádza, že na uvedenom ústnom pojednávaní dňa 21.5.2012 bola
pripomienka zo strany Renáty Goleňovej, Švábovce 216 ohľadom podmývania svahu
susediacich domov, ktoré mohlo byť zapríčinené odvodom dažďovej vody z uvedenej stavby.
Aj keď ich názor je iný, spoločnosť prijala ústretový krok a prepracovala systém odvodu
dažďovej vody a to tak, že táto je zvedená na opačnú stranu budovy - zvod pri susedoch bol
zlikvidovaný a zvod je umiestnený na opačnom konci v areály spoločnosti. Že uvedené bolo
uskutočnené a pripomienka zo strany p. Goleňovej akceptovaná svedčia aj prílohy t.j.
fotodokumentácia po ukončení realizácie. Pri úprave zvodov a bližšej obhliadke terénu však
zistili, že práve susedia /ktorým táto voda vraj mohla podmývať svah/ svojvoľne a bez
akéhokoľvek súhlasu tento svah vybagrovali alebo nejako ináč zlikvidovali, pretože si
pravdepodobne chceli zväčšiť záhrady. Tým vlastne narušili celú statiku uvedeného svahu a
čo je horšie nechali veľmi málo miesta za plotom, ktorý oddeľuje ich spoločnosť od ich
pozemkov. Zlikvidovanie tohto svahu môže mať však za následok že oplotenie, ktoré
oddeľuje ich spoločnosť od ich záhrad časom nevydrží a môže dôjsť k jeho poškodeniu
poprípade aj zrúteniu.
Preto vyzývame obec Švábovce, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platného
zákona, aby na uvedenú skutočnosť upozornil zainteresovaných, pretože ak dôjde k uvedenej
skutočnosti, spoločnosť bude spôsobené škody na majetku od nich vymáhať.
Dňa 4.6.2012 boli na stavebný úrad doručené námietky advokátky JUDr. Marty
Dachovej k obsahu zápisnice, v ktorých uvádza:
Citácia: „Po doručení a preštudovaní obsahu zápisnice o priebehu ústneho pojednávania vo
veci Dodatočné stavebné povolenie stavby - haly na mieste bývalého prístrešku na uhlie v
rámci areálu TP real, spol. s r.o. konaného dňa 21.5.2012 Vám oznamujem nasledujúce
námietky.
Obsah doručenej zápisnice vôbec nezachytáva priebeh ústneho pojednávania v
predmetnej veci. Zápisnica predstavuje písomný záznam o vykonanom procesnom úkone, v
našom prípade išlo o ústne prejedenie, ktoré prebiehalo v rámci začatého dodatočného
stavebného konania.
Podľa § 22 ods. 2 Správneho poriadku zo zápisnice musí byť najmä zrejmé, kto, kde a
kedy konanie uskutočňoval, predmet konania, ktoré osoby sa na 110m zúčastnili, ako konanie
prebiehalo, ako návrh boli podané a aké opatrenia sa prijali.
Vaša zápisnica neobsahuje dostatočne určitý popis predmetu konania z dôvodu, že
nielen práce uvedené v popise predmetu konania boli do dnešného dňa už zrealizované na
predmetnej stavbe. Stavba prešla podstatne vážnejšou a rozsiahlejšou zmenou.
Zápisnica neobsahuje údaj o tom, kde sa predmetné konanie uskutočnilo a tiež
odôvodnenie, prečo nedošlo ku miestnemu zisťovaniu, ak takýto priebeh pojednávania bol
ohlásený oznámením o začatí stavebného konania.
Zápisnica vôbec neobsahuje skutočnosti, ktoré boli predmetom rokovania na ústnom
pojednávaní a teda táto nespĺňa ďalšiu zákonnú náležitosť - popis priebehu ústneho
pojednávania.
V obsahu zápisnice chýbajú údaje:
11
Rokovanie viedol Ing. Ján Satoris, ktorí prítomných oboznámil s predmetom konania a
s tým, ktoré záväzné stanoviska v predmetnej veci boli stavebnému úradu už doručené ( ich
zoznam sa nachádza na tretej strane zápisnice) a tiež oznámil kto a kedy doručil námietky.
JUDr. Marta Dachová sa opýtala Ing. Jána Satorisa na základe akých skuto čnosti
stavebný úrad rozhodol o tom, že oznámenie o konaní konanie doručoval verejnou vyhláškou.
Ing. Ján Satoris odpovedal, že sa tak stalo z dôvodu, že v danej veci je viac účastníkov
konania. Na otázku JUDr. Marty Dachovej kto sú teda účastníci konania, ak ich okruh
stavebný úrad osobitne neurčil minimálne v oznámení o začatí stavebného konania. Ing. Ján
Satoris oznámil že sú nimi všetci vlastníci susediacich pozemkov s pozemkom a stavbou,
ktorá je predmetom stavebného konania.
Poznámka: som toho názoru, že stavebný úrad ako správny orgán nemôže konať s neurčitým
počtom presne neidentifikovaných účastníkov konania ak ich vie dostatočne určite
identifikovať a preto jednou zo základných skutočností, ktoré mal správny orgán už na
začiatku správneho konania vyriešiť je presne označiť účastníkov konania, ktorí mali byť
minimálne uvedení v oznámení o začatí stavby. Ak tak správny orgán neurobil zásadným
spôsobom pochybil a teda celé stavebného konanie je podľa môjho názoru zmätočné.
JUDr. Marta Dachová sa opýtala Ing. Jána Satorisa prečo jej klientke, pani Renáte
Goleňovej v čase, kedy žiadala o umožnenie na nahliadnutie do spisu neboli odovzdané
záväzné stanoviská dotknutých orgánov, keď sa dnes dozvedáme, že tieto mal stavebný úrad v
danom čase už k dipozícii. Ing. Ján Satoris odpovedal, že menovaná žiadala nahliadnuť len do
projektovej dokumentácie. Nato JUDr. Malta Dachová konštatovala, že jej klientka nie je
znalá práva a ani podmienok stavebného konania, ale vychádzajúc z podmienok stavebného
konania je nezmyselné žiadať oboznámiť sa len s projektom stavby a preto tieto tvrdenia
nemožno považovať za pravdivé. V tej súvislosti upozornila, že účastníčka konania Renáta
Goleňová podala námietky zo dňa 30.4.2012, kde namietala že jej nebolo umožnené
nahliadnutie do spisu a nie len do projektovej dokumentácie. Pod vplyvom doručenej
námietky jej síce starosta obce odovzdal projektovú dokumentáciu s tým, že záväzné
stanoviska obec nemá k dispozícii.
Pani Renáta Goleňová upozornila nato, že už tri roky existujúca prevádzka v budove
ktorá je predmetom dodatočného stavebného konania nie je legálnou ale ona a ostatní
vlastníci pozemkov a rodinných budov susediacich s budovou - halou majú platne
skolaudované domy. V tejto súvislosti Ing. Ján Satoris upozornil nato, že ich obytná čas ť
môže do budúcna označená ako žltá zóna.
Pán Ladislav Suchý konštatoval, že jeho firma urobila všetky potrebné opatrenia na
ktorých sa dohodol aj s vlastníčkou susedného pozemku Renátou Goleňovou a teda nevidí
dôvod prečo táto namieta voči predmetnej stavbe. On očakáva, že dotknutá stavba bude ešte
predmetnom ďalších viacerých konaní, či sporov.
Ing. Roth pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
oznámil, že meranie ktoré sa uskutočnilo dňa 14.5.2012 a ktorého bol osobne prítomní bolo
realizované na objednávku spoločnosti TP real, spol. s r.o. a preto je jej majetkom a z toho
dôvodu len predmetná spoločnosť môže rozhodnúť o zverejnení obsahu predmetného
merania. Merania hluku na objednávku tejto spoločnosti boli realizované už opakovane. Ing.
Roth ďalej oznámil, že hlučnosť, ktorej pôvodcom je prevádzka uskutočňovaná v budove
haly, ktorá je predmetom dodatočného stavebného konania bude ešte predmetom ďalších
meraní.
JUDr. Malta Dachová sa opýtala Ladislava Suchého akým spôsobom bude predmetná
stavba využívaná do času, kým spoločnosť získa platné stavebné a kolaudačné rozhodnutie.
Pán Ladislav Suchý odpovedal, že zatiaľ v nej budú pracovať štyria až priati robotníci. Na
otázku JUDr. Marty Dachovej odkedy a dokedy bude realizovaná práca v hale, odpovedal pán
Suchý, že plánuje zmeny od rána do 19,00 hod. Nato ho JUDr. Marta Dachová upozornila, že
projekt, ktorý je predmetom schvaľovania v tomto konaní navrhuje jednozmennú, rannú
prevádzku.
12
Z obsahu zápisnice nie je zjavné, kedy bola zápisnica vyhotovená.
Okrem toho upozorňujem na to, že na strane dva zápisnice je konštatované, že "presné
znenie námietok a pripomienok doručených 4.5.2012 a 21.5.20 12 je súčasťou spisového
materiálu a bude vyhodnotené po ukončení stavebného konania. Zásadne nemôžem súhlasiť s
takouto formuláciu. Ak by stavebný úrad takto postupoval porušil by minimálne ustanovenie
§ 140b ods. 4 Stavebného zákona. Stavebné konanie je ukončené vydaním rozhodnutia a
stavebný úrad má zákonnú povinnosť vysporiadať sa s námietkami ešte pred vydaním
rozhodnutia vo veci samej.
Podľa § 22 ods. 2 Správneho poriadku súčasťou zápisnice je aj zápis o prijatých
opatreniach. V zápisnici by mala byť určená lehota dokedy stavebný úrad urobí vyhodnotenie
záväzných stanovísk a námietok k ním, resp. dokedy vydá rozhodnutie vo veci alebo aké iný
zákonný postup zvolí stavebný úrad v prebiehajúcom konaní.
Záver: Vami predložená zápisnica je iba opísaním obsahu doručených námietok, pričom jej
chýbajú ďalšie základné náležitosti tak, ako to požaduje zákon a z toho dôvodu nemôže
predmetnú zápisnicu podpísať a žiadam Vás, aby ste ju náležite dopracovali. Samozrejme, že
aj svojej klientke som doporučila, aby túto zápisnicu nepodpísala.“ Koniec citácie
Stavebný úrad následne vydal dňa 06.06.2012 rozhodnutie č..j. 34/2012, ktorým
stavbu haly na mieste bývalého prístrešku na uhlie v rámci areálu TP real, Švábovce 205, na
pozemku parc. č. 774/14 v k.ú. Švábovce dodatočne povolil s odôvodnením, že dokumentácia
stavby spĺňa požiadavky stanovené príslušnými predpismi a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem a že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore
s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom.
Po preskúmaní predloženého spisového materiálu týkajúceho sa danej veci, Krajský
stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy zistil, že stavebný úrad pri vydávaní
napadnutého rozhodnutia nepostupoval správne z nasledovných dôvodov:
Podľa § 140 stavebného zákona, ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na
konanie podľa stavebného zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.
V danom prípade sa jedná o dodatočné povolenie stavby. Podľa § 88a ods. 7
stavebného zákona, na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú
ustanovenia § 58 až 66 stavebného zákona.
Podľa § 58 ods. 1 stavebného zákona, žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi
a predpísanou
dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník
stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a
predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.
Podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona, v stavebnom povolení určí stavebný úrad
záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov
konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov
spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných
technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a
dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo
obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.
Predmetom stavebného konania je teda povolenie stavby za účelom jej užívania na
určený účel a vzhľadom na určený účel je spracovaná aj projektová dokumentácia
a v priebehu konania sa k tomuto účelu vyjadrujú účastníci konania a jednotlivé dotknuté
orgány z hľadísk nimi sledovaných záujmov podľa osobitných predpisov. Z hľadiska účelu
navrhovanej stavby je v konaní podľa stavebného zákona posudzovaná možnosť umiestnenie
stavby v území, teda jej súlad s funkčným využitím územia daný územným plánom.
13
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ako účel stavby uvádza strojársku výrobu.
Stavebný úrad v rozhodnutí uviedol, že o zmene v užívaní stavby bude rozhodnuté
v samostatnom konaní. Z uvedeného teda nie je zrejmé aký účel stavby bol v stavebnom
konaní stavebným úradom posudzovaný. Pojem „hala na mieste bývalého prístrešku na uhlie“
neurčuje účel stavby, ktorý je následne predmetom posudzovania v stavebnom konaní, resp.
dodatočnom povolení stavby.
Podľa § 59 stavebného zákona, účastníkmi stavebného konania sú: a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich
vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, c) ďalšie
osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, d) stavebný dozor
alebo kvalifikovaná osoba, e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Na doručovanie oznámenia o začatí stavebného konania sa vzťahuje § 61 stavebného
zákona, podľa ods. 4 ktorého, pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch
aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania
stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou
vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho
pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej
podľa odseku 3. Pri doručovaní písomnosti verejnou vyhláškou je možné subsidiárne použiť
aj zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa 26 ods. 1 ktorého, doručovanie verejnou
vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu
známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný predpis.
V danom prípade osobitný predpis ustanovuje prípady, kedy je možné oznámenie
o začatí konania a tým aj ostatné písomnosti týkajúce sa konkrétneho konania doručovať
verejnou vyhláškou a tieto prípady sú rozšírené o prípady ustanovené zákonom o správnom
konaní. Okruh účastníkov konania je v danom prípade daný stavebným zákonom, nejde
o líniovú stavbu a stavebný úrad neuvádza, že účastníci konania alebo ich pobyt nie sú
stavebnému úradu známe. V prípade, že stavebný úrad zvolil doručovanie verejnou
vyhláškou z dôvodu zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, aj keď
zákon nedefinuje striktne
pojem zvlášť rozsiahlej stavby ani veľký počet účastníkov, stavebný úrad je povinný
uviesť akými úvahami bol vedený pri zvolení uvedeného spôsobu doručovania písomnosti.
K oznamovaniu rozhodnutia uvádzame, že podľa § 51 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje doručením písomného
vyhotovenia tohto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je
dňom jeho oznámenia. Právnym dôsledkom oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania
v zmysle správneho poriadku je, že zakladá plynutie lehoty na podanie odvolania, právo
účastníka vzdať sa odvolania, že umožňuje určiť okamih nadobudnutia jeho platnosti,
právoplatnosti a vykonateľnosti.
Z uvedeného vyplýva, že z rozdeľovníka (je formálnou náležitosťou rozhodnutia)
musí byť jednoznačné, kto je účastníkom konania a kto dotknutým orgánom. V danom
prípade sa oznámenie o začatí konania oznamovalo verejnou vyhláškou aj poštou a podľa
rozdeľovníka sa poštou doručovalo dotknutým orgánom
aj účastníkom konania. Podľa
rozdeľovníka uvedeného v rozhodnutí sa rozhodnutie doručovalo dotknutým orgánom aj
účastníkom konania a iným dotknutým orgánom sa iba oznamovalo. Oznámenie rozhodnutia
účastníkom konania má vplyv na nadobudnutie jeho právoplatnosti, preto oznamovanie musí
byť zákonné a z rozdeľovníka musí byť jednoznačné kto je účastníkom konania a kto
dotknutým orgánom.
14
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v § 22 pojednáva o zápisnici, jej obsahu
a spôsobe podpisu.
V spise doložená zápisnica nespĺňa zákonom predpísané náležitosti čo do obsahu, ani
spôsobu podpisu účastníkmi konania.
Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa
tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu,
uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko
upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní
podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými
stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci a podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia dotknutý
orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej
osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie
osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto
záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto
zákona.
Uvedené ustanovenie § 140b v ods. 5 pojednáva o tom, že pri riešení rozporov medzi
dotknutými orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa § 136. Ak
námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad
konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý
orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného
stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia
konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom.
Námietky účastníkov konania v danom prípade smerujú proti dvom stanoviskám
dotknutých orgánov, pričom stavebný úrad uvedené stanoviská prevzal do napadnutého
rozhodnutia nerešpektujúc postup daný zákonom pre takýto prípad.
Stavebný úrad pochybil aj v prípade nedodržania povinnosti určenej v § 57 ods. 2
zákona o správnom konaní, a to tým, že neupovedomil účastníkov konania o predložení
odvolania spolu so spisovým materiálom a výsledkami doplneného konania odvolaciemu
orgánu.
Ide o povinnosť cieľom ktorej je zabezpečiť, aby účastník konania bol informovaný
o začiatku plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní a aby mohol prípadne využiť
zákonné prostriedky na nápravu v prípade nečinnosti odvolacieho orgánu.
Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní, rozhodnutie musí
obsahovať predpísané náležitosti, ktorými sú výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.
Podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia, výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením
právneho predpisu podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť
trovy konania.
Podľa § 10 ods. 1 písm. i) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebné povolenie obsahuje okrem všeobecných
náležitosti aj rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.
Z uvedeného je zrejmé, že nepostačuje v odôvodnení rozhodnutia uviesť dôvody
rozhodnutia o námietkach účastníkov konania, ale o týchto námietkach je vo výroku
rozhodnutia potrebné rozhodnúť.
Podľa § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané
náležitosti.
15
V novom konaní je potrebné, aby stavebný úrad opätovne konal, hore uvedené
porušenie právnych predpisov odstránil a rozhodol v súlade s príslušnými ustanoveniami
stavebného zákona, jeho vykonávacími a súvisiacimi predpismi, ako aj príslušnými
ustanoveniami správneho poriadku.
V danom prípade sa jedná o stavbu začatú bez príslušného povolenia stavebného
úradu. Pre nepovolené stavby a stavby uskutočňované v rozpore so stavebným povolením ako
aj neohlásené stavby a zmeny stavieb, ale len v prípade, že ich dodatočné povolenie nie je
v rozpore s verejnými záujmami platí osobitný postup. Konanie o takýchto stavbách
podrobnejšie upravuje § 88a stavebného zákona. Uvedené ustanovenia určujú procesnoprávny
postup stavebného úradu a povinnosti vlastníka stavby, ktorý ju uskutočňuje bez stavebného
povolenia alebo v rozpore s ním, pre osobitné konanie o takejto stavbe.
Podľa ust. § 88a ods. 1 stavebného zákona, ak stavebný úrad zistí, že stavba bola
postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu
konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné
povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä
s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez
právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad
stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b stavebného
zákona a podkladov predložených v stavebnom konaní. V rozhodnutí o dodatočnom povolení
stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na
dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. Pri nepovolenej stavbe alebo
zmene stavby, ktorá je už dokončená možno spojiť konanie o dodatočnom povolení
s kolaudačným konaním.
Stavebný úrad začína z úradnej moci konanie o nepovolenej stavbe alebo stavbe
postavenej v rozpore so stavebným povolením. Vlastník stavby je v konaní povinný
preukázať, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami.
Pod pojmom verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi sa
rozumie najmä :
- ciele a zámery územného plánovania, vyjadrené v územnoplánovacej dokumentácii,
územnoplánovacích podkladoch a v územnom rozhodnutí,
- starostlivosť o životné prostredie, najmä ochrana jeho základných zložiek pôdy,
vody, ovzdušia,
- základné požiadavky na stavby podľa zákona a všeobecné technické požiadavky na
výstavbu, vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie, upravené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,
- osobitné záujmy chránené orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov
v konaniach podľa stavebného zákona (orgány požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí,
ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového hospodárstva, pamiatkovej starostlivosti,
veterinárnej ochrany a všetky ďalšie podľa druhu a účelu stavby, ktorá je predmetom
konania).
Dodatočne môže stavebný úrad stavbu alebo jej časť povoliť len, ak sa v konaní
preukáže, že jej ďalšia existencia nie je v rozpore s verejnými záujmami a jej vlastník, resp.
stavebník podá žiadosť o dodatočné povolenie spolu s predpísanou dokumentáciou.
Na postup v konaní sa primerane vzťahuje úprava platná pre stavebné konanie. Týka
sa to žiadosti o vydanie dodatočného povolenia, účastníkov konania, postup v konaní, vrátane
otázok, ktoré preskúma stavebný úrad, aj rozhodnutia o jej dodatočnom povolení.
Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody nebolo možné rozhodnutie Obce Švábovce
ponechať v platnosti a bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
16
Jednotlivými bodmi odvolania sa odvolací orgán nezaoberal, nakoľko odvolaniu
v plnom rozsahu vyhovel a tieto posúdi stavebný úrad v novom konaní ako námietky
účastníkov konania.
Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia a v novom konaní vyššie uvedené nedostatky odstrániť.
P o u če n i e :
Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní k o n e č n é a nie je možné proti nemu podať odvolanie. Rozhodnutie nie je
preskúmateľné súdom.
Ing. Andrea Marcinková
prednostka
Vyvesené dňa:
pečiatka, podpis:
Zvesené dňa:
pečiatka, podpis:
Doru čí sa :
1. TP real, spol. s r.o., Nová 17, 053 15 Hrabušice
2. Obvodný úrad životného prostredia, Partizánska 87, 058 01 Poprad
3. Podtatranská vodárenská PS, Hraničná 662/1, Poprad
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Huszova 4430/, Poprad
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3, Poprad
6. JUDr. Marta Dachová, nám. sv. Egídia 95, Poprad
Na vedomie
SPP, a.s., Moldavská 12, 040 11 Košice
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obec Švábovce – stavebný úrad, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
spisového materiálu
s vrátením
17
KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD V PREŠOVE
Odbor štátnej stavebnej správy
Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov
č. j.: 2012- 639/2562-2/SP-VB
V Prešove dňa: 21.08.2012
V E R EJ N Á
V Y H L Á Š K A
R O Z H O D N U T I E
Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a podľa § 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), na základe odvolania advokátky JUDr. Marty Dachovej, so sídlom nám. Sv. Egídia
č. 95, Poprad, zastupujúcej Renátu Goleňovú, bytom Švábovce č. 216, Štefana Lacuša
s manželkou Gabrielou, bytom Švábovce č. 218, Petra Kubeka a Libušu Kubekovú, bytom
Švábovce č. 219 a Jána Kubeka s manželkou Martou, bytom Švábovce č. 220, preskúmal
rozhodnutie Obce Švábovce č. 34/2012 zo dňa 06.06.2012 a rozhodol takto:
Podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
z r u š u j e
rozhodnutie Obce Švábovce č. 34/2012 zo dňa 06.06.2012, ktorým dodatočne povolila
stavbu – hala na mieste bývalého prístrešku na uhlie v rámci areálu TR real, Švábovce 205, na
pozemku parc. č. 774/14 v k.ú. Švábovce, stavebníkovi TP real, spol. s r.o., Nová 17,
Hrabušice a vec vracia
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie
a rozhodnutie.
O d ô v o d n e n i e
Obec Švábovce rozhodnutím č. 34/2012 zo dňa 06.06.2012 vydala rozhodnutie,
ktorým dodatočne povolila stavbu – hala na mieste bývalého prístrešku na uhlie v rámci
areálu TR real, Švábovce 205, na pozemku parc. č. 774/14 v k.ú. Švábovce, stavebníkovi TP
real, spol. s r.o., Nová 17, Hrabušice.
Proti tomuto rozhodnutiu podala podľa § 54 ods.1, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní odvolanie advokátka JUDr. Marta Dachová, so sídlom nám. Sv. Egídia č.95,
Poprad, zastupujúca Renátu Goleňovú, bytom Švábovce č. 216, Štefana Lacuša s manželkou
Gabrielou, bytom Švábovce č. 218, Petra Kubeka a Libušu Kubekovú, bytom Švábovce č.
219 a Jána Kubeka s manželkou Martou, bytom Švábovce č. 220, z ďalej
citovaných
dôvodov:
„ 1. Účastníci konania: Z obsahu predmetného spisu vyplýva, že stavebný úrad vôbec neriešil
otázku kto je účastníkom konania. Určenie okruhu účastníkov konania je zásadnou
podmienkou zákonnosti správneho konania. Okruh účastníkov konania je upravený v § 14
ods. 2 Správneho poriadku v náväznosti na § 59 ods. 1 Stavebného zákona.
Ustálenie okruhu účastníkov konania je podstatné vo vzťahu ku doručovaniu v
správnom konaní a s tým súvisiacich práv. Podľa § 61 ods. 4 Stavebného zákona pri líniových
stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách s veľkým
18
počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania
verejnou vyhláškou.
V danom prípade upovedomenie o začatí stavebného konania a nakoniec aj samotné
rozhodnutie vo veci samej boli doručované verejnou vyhláškou. Poverený pracovník
príslušného stavebného úradu odôvodnil skutočnosť, že dochádza ku doručovaniu verejnou
vyhláškou veľkým počtom účastníkov konania ale z oznámenia o začatí dodatočného
stavebného konania a ani iných dokumentov nevyplýva o ktorých účastníkov konania ide.
Pani Renáta Goleňová sa do zoznamu účastníkov konania dostala len vďaka tomu, že
opakovane svojimi výzvami žiadala obec Švábovce o konanie vo veci nelegálne
zrekonštruovanej a prevádzkovanej stavby, ktorá je predmetom tohto konania.
Podľa ustálenej právnej praxe veľkým počtom účastníkov konania je konanie s viac
ako 20 účastníkmi konania. Pohľadom do katastrálnej mapy v náväznosti na príslušné listy
vlastníctva je možné ustáliť, že účastníkov konania podľa § 59 ods. 1 Stavebného zákona je
menej ako desať ( účastníkmi podľa § 59 ods. I písm. b SZ - vlastníci rodinného domu súp. č.
216, 218, 219, 220)
Pre splnenie zákonných podmienok na doručovanie verejnou vyhláškou sa však
vyžaduje nielen podmienka veľkého počtu účastníkov ale tiež skutočnosť, že ide o zvlášť
rozsiahlu stavbu.
V predmetnom konaní však nebola splnená ani jedna z týchto podmienok a teda
doručovanie prostredníctvom verejnej vyhlášky je v rozpore so Stavebným zákonom.
Okrem toho obec porušila tiež ustanovenie § 6 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z. z. zákon o
slobode informácií tým, že aj napriek tomu, že prevádzkuje informačný systém nezverejnila
oznámenie o začatí konania ani rozhodnutie na svojej internetovej stránke.
Námietku týkajúcu sa tohto nedostatku v postupe stavebného úradu namietala Renáta
Goleňová v námietkach zo dňa 21.5.2012, avšak stavebný úrad sa s touto námietkou náležite
nevysporiadal.
Okrem toho toto porušenie zákona považujeme za podstatné a máme dôvod sa
domnievať, že stavebný úrad konal tak s úmyslom znížiť informovanosť dotknutých
účastníkov konania o prebiehajúcom konaní
2. Porušenie práva na podanie námietok:
Renáta Goleňová v námietkach doručených stavebnému úradu dňa 21.5.2012
namietala. že jej postupom stavebného úradu nebolo umožnené nahliadnuť do spisu počas jej
návštevy stavebného úradu dňa 11.5.2012 z dôvodu, že poverený pracovník Ing. Satoris
tvrdil, že žiadne záväzné stanoviská zatiaľ nemá. Predmetná námietka bola opakovane riešená
aj na ústnom pojednávaní dňa 21.5.2012, kde postup pri uplatňovaní práva účastníčky
konania Renáty Goleňovej bol lng. Satorisom odôvodnený tým, že menovaná nežiadala o
nahliadnutie do spisu, že žiadala len projektovú dokumentáciu, ktorá jej bola vydaná osobne
starostom obce dňa 30.5.2012. Obsah presne vznesenej námietky na ústnom prejednaní dňa
2l.5.2012 bol stavebným úradom odmietnutý tým, že tento nezapracoval do zápisnice o
ústnom prejednaní skutočný obsah námietok. Námietky ku zápisnici zo dňa 30.5.2012 a zo
dňa 06.6.2012.
Na doplnenie toho, ako pracuje stavebný úrad vo Švábovciach prikladám list zo dňa
11.6.2012 a záznam z prešetrenia sťažnosti zo dňa 22.5.2012, ktorý je reakciou starostu obce
na podnet, ktorý Renáta Goleňová doručila Okresnej prokuratúre Poprad. Z obsahu oboch
listín vyplýva, že Ing. Satoris mal v neurčený deň umožniť nahliadnutie do spisu, čo ale na
ústnom pojednávaní dňa 21.5.2012 vôbec netvrdil. Bránil sa len tým, že menovaná žiadala o
nahliadnutie do projektovej dokumentácie. Okrem toho sa v zázname zo dňa 22.5.2012
nachádza konštatovanie, že dňa 21.5.2012 bolo dohodnuté, že pani Renáte Goleňovej bude
vydaná fotokópia projektovej dokumentácie, pričom táto ju mala prevziať dňa 25.5.2012. Pani
Renáta Goleňová však v skutočnosti projektovú dokumentáciu prevzala dňa 11.5.2012.
Faktom však zostáva tá skutočnosť, že všetky záväzné stanoviská, ktoré boli doručené
stavebnému úradu do 21.5.2012 boli účastníkom konania odovzdané až dňa 21.5.2012 na
19
ústnom prejednaní, čím účastníkom konania bolo fakticky znemožnené podanie včasných
námietok voči záväzným stanoviskám.
Uvedomujúc si, že celá táto stránka prebiehajúceho stavebného konania je dôkazmi
len obtiažne preukázateľná a posúdenie bude pomerne obtiažne, pretože vychádza len z
tvrdení zúčastnených, ale my sa pýtame prečo ak stavebný úrad mal 11.5.2012 k dispozícii
všetky podklady tieto nevydal vo fotokópii do rúk pani Renáty Goleňovej.
Z obsahu vydaného rozhodnutia vyplýva, že až po 21.5.2012, kedy došlo k ústnemu
prejednaniu bolo zo strany stavebného úradu zabezpečené vyjadrenie Obvodného úradu
životného prostredia v Poprade, orgán ochrany prírody a krajiny č. 2012/01059/02-Ha, pričom
zároveň sa konštatuje, že tento orgán nebol rozhodnutím stavebného úradu zaradený medzi
dotknuté orgány štátnej správy. Zistiť, či mal byť alebo nie dotknutým orgánom.
Moja klientka v námietkach zo dňa 21.5.2012 namietala, že súčasťou záväzných
stanovísk má byť aj stanovisko tohto orgánu. S odkazom na ustanovenie § 140a) zák. č.
50/1976 Zb. je dotknutým orgánom každý orgán štátnej správy chrániaci verejné záujmy
podľa osobitných predpisov o ochrane zdravia ľudí, o vytváraní a ochrane životných
podmienok, o ochrane vôd, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o štátnej ochrane prírody a
krajiny, o požiarnej bezpečnosti, o odpadoch, o vplyvoch na životné prostredie (EIA). Pre
konania podľa stavebného zákona je presne vymedzený okruh dotknutých orgánov a ich
postavenie (§ 140a SZ). Z uvedeného striktne vyplýva, že stavebný úrad si nemôže svojvo ľne
určovať rozsah a druh dotknutých orgánov a organizácií od ktorých záväzné stanoviská ku
konaniu potrebuje a od ktorých to potrebné nie je. Z toho vyplýva, že záver stavebného úradu,
že tento orgán (a chýbajú aj stanoviská z ďalších dotknutých orgánov štátnej správy z
hľadiska ochrany ovzdušia a ochrany vôd) nemá byť zaradený medzi dotknuté orgány štátnej
správy nie je správny.
Okrem toho dodatočne bolo stavebným úradom po lehote ústneho prejednania
zabezpečované dodatočné stanovisko E.I.C. v Prešove (predtým Technická inšpekcia, a.s.
Košice), stanovisko zo dňa 22.5.2012.
Dodatočným zabezpečovaním stanovísk a vyjadrení po lehote v ktorej mohli účastníci
konania uplatniť námietky v konaní stavebný úrad porušil § 61 ods. 1 Stavebného zákona.
3. Rozpor s verejným záujmom:
Aj napriek tomu, že predmetné rozhodnutie obsahuje konštatovanie o tom, že
predmetná stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, my poukazujeme na to, že sú čas ťou
záväzných stanovísk nie sú vyjadrenia resp. záväzné stanoviská: Obvodného úradu životného
prostredia v Poprade, ochrany prírody a krajiny, z ktorého bude zrejmé, že uvedená výroba
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA), kde príslušným orgánom
štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie je
Obvodný úrad životného prostredia § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, absentuje stanovisko
Obvodného úradu životného prostredia v Poprade, štátnej ochrany vodného hospodárstva,
keďže prevádzka má vybudované aj odstavné parkovacie plochy pre nákladné vozidlá a ku
ktorým je určite potrebné vybudovať aj odlučovač ropných látok, vyriešiť odvedenie
dažďových vôd z týchto spevnených plôch ako aj zo samotného objektu, chýba súhlas obce
Švábovce s povolením malého zdroja znečisťovania ovzdušia z čoho je možné usudzovať, že
uvedená prevádzka nebude spĺňať limity stanovené pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia,
ale môže byť v kategórii stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, pretože zdrojom
znečisťovania ovzdušia sú aj prevádzky na výrobu a spracovanie kovov určené v prílohe č.2
vykonávacej vyhláške č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
ovzduší a tu už je príslušným štátnym orgánom Obvodný úrad životného prostredia v
Poprade, štátna ochrana ovzdušia. Tieto absentujúce záväzné stanoviská majú preukázať
ochranu verejných záujmov v náväznosti na osobitné predpisy a byť dôležitým podkladom pri
dodatočnom povoľovaní stavby.
20
Posudzovania rozporu s verejným záujmom je s odkazom na ustanovenie § 88a ods.
5 Stavebného zákona zákonnou náležitosťou konania o dodatočné povolenie stavby
Podľa § 88a ods. 7 Stavebného zákona v náväznosti na §62 ods. 2 Stavebného zákona
stavebný úrad ešte v štádiu dodatočného stavebného konania mal skúmať aj účinky budúcej
prevádzky. Z obsahu predloženej dokumentácie - Sprievodná správa z 12/2011 vypracovanej
Ing. Jozefom Imrichom vyplýva požiadavka "v rámci skúšobnej prevádzky vykona ť meranie
hlučnosti a osvetlenia pracovníkmi príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
nakoľko pri spracovaní tejto projektovej dokumentácie neboli k dispozícii hodnoty hluku pre
jednotlivé pracoviská a zariadenia".
Na ústnom prejednaní Ing. Roth ako poverený pracovník Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade oznámil, že merania hlučnosti na prevádzke - v
budove, ktorá je predmetom dodatočného stavebného konania už boli realizované viackrát. Z
dôvodu, že si ich objednal stavebník - spoločnosť TP real, s.r.o. nemôže RÚVZ v Poprade
tieto informácie zverejňovať.
V tejto súvislosti chceme upozorniť na to, že je tu zásadný rozpor medzi tým, čo tvrdí
Ing. Roth (pričom toto prehlásenie počul aj konateľ stavebníka ) a tým, aké informácie
konateľ stavebníka poskytol projektantovi. Otázkou je, prečo práve v otázke zásadného
charakteru tak dôležitej pre dodatočné stavebné konanie sú opakovane vydávané zmätočné
informácie.
Pretože v rozhodnutí taktiež nie je zmienka o výsledku meraní sme toho názoru, že
stavebný úrad sa náležite nevysporiadal s otázkou, či užívaním stavby nie je ohrozený verejný
záujem alebo či užívaním stavby nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu ako sa počítalo v územnom rozhodnutí.
Pretože v tomto prípade ide o konanie o dodatočné povolenie stavby, je podľa nášho názoru
túto otázku bez akýchkoľvek pochybnosti vyriešiť práve v tomto konaní.
Stavebný úrad ale otázku prípadnej neprimeranosti vplyvu hlučnosti z predmetnej
prevádzky vôbec neriešil a nedôvodne akceptoval záväzné stanovisko Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Poprade, č. PP 378/2/2012 zo dňa 23.2.2012. Z obsahu tohto
záväzného stanoviska však nevyplýva, či možno očakávať resp. či už existujúca prevádzka je
v súlade so zákon č. 54912007 Z. z.
Sme toho názoru, že otázku hlučnosti stavebný úrad nezákonne odsúva na "riešenie"
až do nasledujúcich štádií konania, kde ale už my nie sme účastníkmi konania.
Nemôžeme súhlasiť s vyhodnotením námietky týkajúcej sa hlučnosti (strana 5
rozhodnutia prvý odsek) tak, že RÚVZ v Poprade hlučnosť meral a vydal súhlasné
stanovisko. V súhlasnom stanovisku nie je jediná zmienka o meraniach a ich výsledkoch.
Práve v konaní tohto orgánu vidíme pochybenie, ktoré ale následne pre stavebný úrad
zabezpečilo ochranu pred skúmaním skutočných okolností. S odkazom na ustanovenie § 62
ods.2 Stavebného zákona stavebný úrad nie je aj napriek súhlasnému stanovisku RÚVZ v
Poprade zbavený povinnosti skúmať aj otázku hlučnosti ešte v štádiu dodatočného stavebného
konania, hlavne ak obec ako stavebný úrad má notorickú vedomosť o našej nespokojnosti v
súvislosti s negatívnym vplyvom predmetnej prevádzky na naše bývanie.
Postup stavebného úradu je nezákonný a s ohľadom na vyššie uvedené okolnosti to
hodnotíme ako zámerné obchádzanie zákonných povinností s cieľom ochrániť záujmy
stavebníka na úkor nás občanov obce Švábovce.
Za výsmech všetkých našich práv považujeme stanovisko stavebného úradu ku
námietke číslo 5, kde sa konštatuje, že sme si rodinné domy stavali s vedomím, že naším
susedom je priemyselný areál a že prevádzka kovovýrobnej dielne bude predmetom konania o
zmene funkčného využitia stavby. Tento postoj stavebného úradu, ktorý reprezentuje obec,
ktorej súčasťou sme aj my, mal svoje doplnenie v rámci ústneho prejednania dňa 21.5.2012,
kde Ing. Satoris vyslovil názor (viď. námietky ku zápisnici zo dňa 30.5.2012), že naša obytná
časť môže byť do budúcna označená za žltú zónu. Takýto postoj zjavne celej obce vyslovený
povereným pracovníkom považujeme za vyhrážku.
21
Stanovisko ku námietke označenej v rozhodnutí ako číslo šesť - kde sa stavebný úrad
uspokojil s konštatovaním, že dažďové zvody boli z haly premiestnené na opačnú stranu haly
uvádzame, že takéto neúplné riešenie je nepostačujúce. Projekt a ani už zrealizovaná stavba
vôbec neriešia otázku odvedenia dažďových vôd. Osobitne sme stavebný úrad námietkou zo
dňa 21.5.2012 upozornili, že dažďová voda spôsobuje zosuvy pôdy. Stavebný úrad tento
problém vyriešil skutočne unikátne, keď namiesto riešenia technických podmienok realizácie
stavby, túto vec odložil na inokedy, pričom zároveň naznačuje, že ide o zavinenie z našej
strany a teda možno očakávať, že to bude riešené proti nám.
Spôsob akým sa stavebný úrad vysporiadal s námietkami vznesenými v rámci ústneho
prejednania dňa 21.5.2012 sú skutočne obdivuhodné. Tým, že sám sformuloval námietky do
obsahu ktorý mu vyhovuje (poukazujeme na námietky ku zápisnici zo dňa 30.5.2012) vytvoril
si predpoklad nato, aby nemusel tieto námietky vôbec riešiť. Skutočnosť, že stavebný úrad po
celý čas robí všetko preto aby pomohol a obhájil skôr pozíciu stavebníka deklaruje aj zápis
námietky - otázky vznesenej voči konateľovi spoločnosti o tom, ako bude do času
právoplatného kolaudačného rozhodnutia zabezpečená prevádzka - konateľ prehlásil, že tam
budú pracovať 4-5 pracovníci do 19,00 hod. čo samozrejme nesúhlasí s „prekladom“, ktorý
mu zabezpečil stavebný úrad ( bude rešpektovať spracovanú dokumentáciu ). Dopĺňame, že
projekt počíta iba s jednosmennou prevádzkou.
4. Účel a spôsob využitia stavby.
Rozhodnutie stavebného úradu v ktorom povoľuje - dodatočne stavbu bez využitia je
neúplné a zmätočné. V konaní o dodatočnom povolení stavby je stavebný úrad povinný
postupovať v súlade s ustanoveniami §58 až §66 Stavebného zákona. V súlade s §58
Stavebného zákona je stavebník povinný predložiť žiadosť spolu dokladmi a predpísanou
dokumentáciou, pričom v žiadosti musí uviesť aj účel a spôsob užívania stavby. Stavebný
úrad nemôže v stavebnom konaní (a to ani v dodatočnom stavebnom konaní) oddeliť objekt a
povoliť ho bez akéhokoľvek využitia a následne skolaudovať resp. ako uviedol stavebný úrad
vo Švábovciach zmeniť účel využitia neskôr.
K akému objektu sú teda vlastne spracované všetky podklady, projektová
dokumentácia, vyjadrenia dotknutých orgánov a pod. keď samotný objekt je bez funk čného
využitia. Akým spôsobom stavebný úrad skúmal súlad s územným plánom a inými
osobitnými predpismi keď sa účelovo pokúša povoliť stavbu bez jej funkcie. Máme zato, že
na území tohto štátu je to úplná novinka. Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby je spôsob tzv.
rekolaudácie objektu (už skolaudovaného, ktorému bola funkcia určená a ide len o jej
zmenu!). Z uvedeného rozhodnutia nie je zrejmé ako teda bude následne predmetný objekt
kolaudovaný, teda aké užívanie mu stavebný úrad určí keďže v konaní o dodatočnom
povolení stavby stavebný úrad žiadnu nepovolil. Nie je možné vydať rozhodnutie o
dodatočnom povolení stavby a vyňať z neho samotnú podstatu objektu a to je jeho užívanie s
tým, že sa o tom rozhodne niekedy v ďalšom konaní. Je to závažná procesná chyba a
porušenie základných pravidiel a princípov stavebného zákona, pretože sa stavebný úrad
účelovo pokúša obísť účastníkov konania, nakoľko títo už v konaní o zmene v užívaní stavby
účastníkmi nie sú.
5. Záver:
Postup stavebného úradu pri povoľovaní stavby je účelový a neobjektívny. Stavebný úrad sa
vôbec nezaoberal podanými námietkami, ktoré mu boli v rámci prebiehajúceho konania
doručené, v konaní o dodatočnom povolení stavby sa s nimi nevysporiadal a aj napriek týmto
skutočnostiam vydal rozhodnutie. Máme zato, že stavebný úrad porušil základné pravidlá
zákona o správnom konaní a stavebného zákona a preto žiadam odvolací orgán, aby
predmetné rozhodnutie č. j. 34/2012 zo dňa 06.06.2012, ktorou Obec Švábovce povolila v
dodatočnom stavebnom konaní stavbu „Hala Švábovce“ stavebníka TP real, s. r. o., Nová 17,
053 13 Hrabušice zrušil a vrátil na nové prejednanie.“ Koniec citácie
22
Stavebný úrad listom č. 328/2012 zo dňa 09.07.2012 upovedomil podľa § 56 správneho
poriadku účastníkov konania o podanom odvolaní a vyzval ich aby sa k nemu vyjadrili, na
čo reagoval konateľ spoločnosti TP real, spol. s r.o., ktorý vo vyjadrení č. 120/OPR/Pa zo
dňa 17.7.2012 uviedol, že Spoločnosť TP real s.r.o. nesúhlasí so stanoviskom v bode 3
odvolania ohľadom nepostačujúceho odvedenia dažďových vôd, pretože systém odvodu je
prepracovaný tak, že zvod vody je umiestnený na úplne opačnej strane od klientov uvedených
v odvolaní a táto dažďová voda je odvedená do kanála v areáli spoločnosti, o čom svedčí aj
fotodokumentácia doručená na stavebný úrad, poprípade o uvedenej skutočnosti sa môžu
všetky zainteresované strany presvedčiť kedykoľvek osobne na mieste stavby. Z uvedeného
dôvodu táto dažďová voda podľa spoločnosti nemôže v žiadnom prípade spôsobovať zosuvy
pôdy a spoločnosť stále trvá na tom, že ak v budúcnosti dôjde k zosuvom pôdy u časti
klientov podávajúcich toto odvolanie, uvedené bude zapríčinené výlučne z dôvodu
vybagrovania zeminy u klientov za účelom zväčšenia záhrad. Toto vybagrovanie bolo
prevedené svojvoľne bez akéhokoľvek súhlasu stavebného úradu a bez statických výpočtov.
Zlikvidovanie tohto svahu, ktoré je v úplnej blízkosti plota spoločnosti môže mať však za
následok, že oplotenie ktoré oddeľuje spoločnosť od ich záhrad časom nevydrží a môže dôjsť
k zosuvu pôdy a tým aj k jeho poškodeniu poprípade zrúteniu. Preto spoločnosť nesúhlasí s
uvedenou pripomienkou ohľadom dažďových vôd a znova vyzýva obec Švábovce, ako
príslušný stavebný úrad v zmysle platného zákona, aby na uvedenú skutočnosť
zainteresovaných upozornil a títo nech po posúdení statikom uvedené odstránia, pretože ak
dôjde k uvedenej skutočnosti, spoločnosť bude spôsobené škody na majetku od
zainteresovaných vymáhať.
Nakoľko stavebný úrad vo veci sám nerozhodol, predložil podľa § 57 ods. 2 zákona
o správnom konaní odvolanie spolu s napadnutým rozhodnutím, spisovým materiálom
a výsledkami doplneného konania Krajskému stavebnému úradu v Prešove.
Krajský stavebný úrad v Prešove, ako príslušný odvolací orgán preskúmal napadnuté
rozhodnutie v celom rozsahu v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 správneho poriadku a
porovnal ho s právnymi predpismi všeobecne záväznými a v tejto veci aplikovateľnými, ako
aj s dôvodmi odvolateľov a zistil pri tom nasledovné:
Stavebník spoločnosť TP real, spol. s r.o., so sídlom Nová 17, Hrabušice podala dňa
16.01.2012 na stavebný úrad obec Švábovce žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Výrobná
hala Švábovce“ na pozemku parcela č. 774/14 k.ú. Švábovce.
Stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti v lehote 60 dní
rozhodnutím č. 34/2012+232/2011 zo dňa 30.1.2012 konanie vo veci prerušil.
a zároveň
Po predložení požadovaných dokladov, stavebný úrad oznámením č. 34/2012 zo dňa
16.4.2012 oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby a na prerokovanie návrhu
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.5.2012.
Ku konaniu o dodatočnom povolení stavby vzniesla námietky p. Renáta Goleňová,
059 12 Švábovce 216 dňa 4.5.2012, dňa 21.5.2012 cestou advokátky a spolu s podpísanými
účastníkmi a dotknutými občanmi dňa 21.5.2012.
V námietkach p. Goleňovej je uvedené, že napriek tomu, že ustanovenie § 23 ods. l
správneho zákona hovorí o tom, že účastníci konania majú právo nazerať do spisov, robiť si z
nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov, jej ako účastníčke konania bolo d ňa 30.04.2012 pri
osobnej návšteve na stavebnom úrad odmietnuté poskytnutie podkladov zo spisu a
vyhotovenie ich kópii. Z uvedeného dôvodu podáva námietku k dodatočnému povoleniu
stavby, pretože boli hrubo poškodené jej práva ako účastníka konania, keďže jej nebolo
23
umožnené pred ústnym pojednávaním nahliadnuť do predmetného spisového materiálu,
neboli jej poskytnuté kópie jednotlivých dokladov a týmto spôsobom jej bolo znemožnené
riadne sa na ústne pojednávanie pripraviť.
Advokátka vo vyjadrení uviedla, že v náväznosti na námietky doručené stavebnému
úradu Renátou Goleňovou, dopĺňa tieto o námietku, že súčasťou projektovej dokumentácie
nie je riešenie opatrení na zabránenie zosuvu pôdy zo svahu umiestneného zo západu, ktorý
plynule prechádza do vlastníckych hraníc vlastníkov susedných pozemkov - parc. KN C č.
775/20, 774/22, kat. územie Švábovce.
V spoločných námietkach sa uvádza:
Citácia: „1. Napriek tomu, že stavebný úrad nemal k dispozícii všetky vyjadrenia
dotknutých orgánov štátnej správy o čom som sa presvedčila dňa 11.05.2012 na Obecnom
úrade, stavebný úrad začal správne konanie a to aj napriek tomu, že v oznámení o začatí
stavebného konania bolo deklarované, že k podkladom je možné nahliadnuť pred dňom
ústneho pojednávania a pri ústnom pojednávaní. Ja som sa dňa 11.05.2012 (teda pred ústnym
pojednávaním, ktoré sa koná dňa 21.05.2012) na stavebnom úrade k žiadnym stanoviskám
nedopracovala a nebolo mi teda umožnené k nim nahliadnuť, pričom zamestnanec stavebného
úradu ma informoval, že mu tieto stanoviská ešte prídu. Neviem akým zákonným spôsobom
by som si teda mohla svoje námietky k uvedenej stavbe vzniesť ak som tieto stanoviská
nevidela (a sú potrebné k vydaniu rozhodnutia) pred ústnym pojednávaním v prípade ak by
som sa ústneho pojednávania z akýchkoľvek dôvodov nemohla zúčastniť. Mám zato, že
stavebný úrad porušil moje práva a znevýhodnil ma ako účastníka konania v tomto konaní.
2. Okruh účastníkov konania, ktorý stanovil stavebný úrad nie je správny, nakoľko stavebný
úrad nezahrnul všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností a to aj napriek tomu, že v
určitých úsekoch je hranica medzi stavbou a susedným pozemkom len 6 m. Všetci účastníci
konania majú mať rovnaké procesné právo a teda aj spôsob doručenia oznámenia má byť
rovnaký. Stavebný úrad nesmie zvýhodňovať práva jedného účastníka konania nad práva
ostatných účastníkov konania. Tým, že stavebný úrad uvedené rozhodnutie doporučene
doručil len mne postupoval v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 61/1976 o správnom
konaní. Navyše verejná vyhláška nebola zverejnená na internetovej úradnej tabuli a účastníci
konania, ktorí sú počas celého týždňa v práci nemajú možnosť a ani čas chodiť si tieto údaje
overovať na obecnú tabuľu.
3. Stavba, ktorá sa v tomto konaní posudzuje stojí na pôvodných základoch tzv. uholne, ktorá
bola zrealizovaná v areáli bývalých baní.
Tento objekt uholne bol v uvedenom areáli vybudovaný tak, že rešpektoval existujúcu
zástavbu rodinných domov (robotnícke domy pre zamestnancov baní), teda svojou
prevádzkou nijako neobmedzoval a nerušil trvalé bývanie v okolí areálu a slúžil len na
uskladnenie uhlia. Navrhovaná stavba, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia a v
ktorej je umiestnená (a už posledné 3 roky prebieha) ťažká strojárska výroba, neprimeraným
spôsobom obmedzuje užívanie okolitých rodinných domov, vrátane môjho a to nadmieru
prípustným hlukom či už zo samotnej výroby alebo z prevádzky haly (odvetrávanie a
vykurovanie haly). Tieto skutočnosti nás negatívne obmedzujú až do takej miery, že sme
nútení ostávať vo vnútri svojich domov, nevychádzať na záhradu, nevetrať a neotvárať okná kvôli nadmernému prachu a hluku a v neposlednom rade vyhľadať lekárske ošetrenie,
nakoľko pracovná doba v uvedenej prevádzke funguje takmer nepretržite od skorého rána do
neskorého večera vrátane víkendu. Predmetnou prevádzkou už teraz dochádza a v prípade jej
legalizácie bude naďalej dochádzať k výraznému zhoršeniu pohody bývania v našich domoch.
Máme za to, že dodatočná legalizácia tejto stavby a prevádzky je v rozpore s ochranou
verejných záujmov, ktoré sú stavebným zákonom chránené (za čo považujem práva
vlastníkov okolitých rodinných domov a nie len práva prevádzkovateľa a vlastníka výrobnej
haly). Na základe uvedeného žiadame, aby stavebný úrad zastavil konanie o dodatočnom
povolení stavby a nariadil jej odstránenie, tak ako mu to umožňuje §88a) ods. 5 zákona č.
50/1976 Zb. stavebný zákon.
24
4. Z projektovej dokumentácie, ktorá mi bola na stavebnom úrade predložená dňa 11.05.2012,
je zrejmé, že samotný dopad hluku prevádzky na okolitú rodinnú zástavbu nevie posúdiť ešte
ani projektant, ktorý túto projektovú dokumentáciu vypracoval a navrhuje prevádzku po
povolení pustiť do skúšobnej prevádzky. Dôrazne namietame a nesúhlasíme s tým aby bol
objekt zlegalizovaný a následne potom sa riešilo či náhodou nie je hlučný. Stavba má byť z
hľadiska ochrany pred hlukom postavená tak, aby hluk a vibrácie vnímané osobami v jej
blízkosti neprekročili úroveň, ktorá ohrozuje ich zdravie, aby im umožnili spať a odpočívať v
uspokojivých podmienkach. Už teraz je táto prevádzka plne využívaná bez povolenia
niekoľko rokov, už niekoľkokrát som sa na jej hluk sťažovala a žiadala Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Poprade o zmeranie hladiny tejto hlučnosti. Doposiaľ však takéto
meranie nebolo uskutočnené a tak ani stavebný úrad nemá podklad na základe ktorého by
vyhodnotil túto prevádzku ako vhodnú stavbu v tomto území, nemá podklad ktorým by
preukázal, že objektívne chráni záujmy účastníkov konania a nie sú porušené príslušné
hygienické predpisy, nakoľko stavba musí spĺňať environmentálnu vhodnosť, bezpečnosť a
neohrozovať hygienu a zdravie jej užívateľov a susedov.
5. Spracovateľ projektovej dokumentácie uvádza, že stavba je v súlade s platnou
urbanistickou štúdiou pre obce Hozelec, Švábovce, Hôrka a vychádza z faktu, že sa nachádza
v existujúcom areáli baní. V súlade s touto urbanistickou štúdiou sme však aj mi postavili
nové rodinné domy resp. zrekonštruovali staré banské domy. Pri ich povoľovaní sa
vychádzalo zo skutočnosti, ktorá bola v tej dobe zrejmá a to, že v areáli nie je prevádzka
takého výrobného charakteru, ktorá by mohla trvalé bývanie v priľahlých rodinných domoch
negatívne ovplyvniť. Mám za to, že stavebník spoločnosť TP real s. r. o., Nová 17, 053 13
Hrabušice svojou stavbou a prevádzkou vstúpila do územia, kde už v bezprostrednom okolí
funkcia bývania je určená a preto povoľovaná stavba a prevádzka sa má tomuto stavu v území
prispôsobiť. Na túto skutočnosť má stavebný úrad stavebníka upozorniť. Prevádzka, ktorú sa
snaží stavebný úrad v tomto konaní legalizovať je v blízkosti zóny s charakterom trvalého
bývania nemožná.
6. Odvedenie dažďových vôd zo stavby je zrealizované tak, že dochádza k zatápaniu
okolitých pivníc rodinných domov, čo je neprípustné, nakoľko stavba spôsobuje škodu na
majetku vlastníkov susedných domov.
7. Žiadam o predloženie a kópie záväzných stanovísk dotknutých orgánov a to: Obvodného
úradu životného prostredia v Poprade, ochrany prírody a krajiny z ktorého bude zrejmé, že
uvedená výroba nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA), stanovisko
štátnej ochrany vodného aj odpadového hospodárstva, vyjadrenie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Poprade, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v
Poprade, súhlasu Obce Švábovce s povolením malého zdroja znečisťovania ovzdušia a
odborný posudok Technickej inšpekcie SR (resp. inej oprávnenej organizácii) k vypracovanej
projektovej dokumentácii. Až po obdŕžaní týchto stanovísk, ktoré sú z h ľadiska povo ľovania
tejto stavby potrebné doplníme svoje námietky.“ Koniec citácie
Z ústneho pojednávania týkajúceho sa dodatočného povolenia stavby – „haly na
mieste bývalého prístrešku na uhlie v rámci areálu TP real Švábovce“ bola spísaná zápisnica,
ktorá bola prítomným podľa prezenčnej listiny rozoslaná na podpis. Následne bolo
vypracované doplnenie k zápisnici. V zápisnici a jej doplnení bol zhrnutý priebeh konania,
vznesené námietky, uvedené sú vykonané merania hluku, s tým že v závere doplnenia sa
uvádza, že námietky a pripomienky budú vyhodnotené po ukončení stavebného konania o
dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou v rozhodnutí, termín vydania rozhodnutia
do 06.06.2012.
Dňa 28.5.2012 boli na stavebný úrad doručené námietky advokátky JUDr. Marty
Dachovej k dodatočnému povoleniu stavby 28.5.2012, v ktorých uvádza:
25
Citácia: „Dňa 21.5.2012 sa uskutočnilo ústne prejednanie v rámci dodatočného stavebného
konania začatého z podnetu spoločnosti TP real, spol. s r.o. so sídlom v Hrabušiciach.
Námietky zo dňa 30.4.2012, námietky doručené stavebnému úradu dňa 21.5.2012 a námietky
zo dňa 21.5.2012 adresované už poverenou advokátkou a doručené na ústnom prejednaní dňa
21.5.2012 dopĺňam o toto stanovisko.
Aj napriek opakovanej návšteve a vznesenej námietke zo dňa 30.4.2012 zo strany
mojej klientky ku spôsobu, akým jej bolo umožnené resp. neumožnené nazretie do spisu boli
nám doručené záväzné stanoviská dotknutých orgánov až priamo na ústnom prejednaní.
Podľa tvrdenia povereného pracovníka p. Szatorysa zato, že sme nemali včas k dispozícii
záväzné stanoviská môže svojím postojom moja klientka, ktorá mala údajne požadovať iba
projektovú dokumentáciu.
Predmetné tvrdenie hodnotíme ako účelové a nepravdivé. Z obsahu námietky
adresovanej Renátou Goleňovou stavebnému úradu, doručenú mu ešte pred termínom ústneho
prejednania vyplýva, že jej "nebolo umožnené nazretie do spisu vôbec". Až následne dňa
11.05.2012 jej starostom obce bola odovzdaná projektová dokumentácia s oznámením, že
viac dokumentov sa v spise nenachádza. Tu upozorňujem opäť na obsah námietky, kde je
vytýkané, že jej nebolo umožnené nazretie do spisu a vyhotovenie kópii. Klientka nenamieta,
že jej nebolo umožnené nazretie do projektovej dokumentácie. Vychádzajúc z účelu
dodatočného stavebného konania a tomu zodpovedajúcich práv účastníkov konania, doručenie
projektovej dokumentácie bez možnosti zistiť obsah záväzných stanovísk možno opakovane
hodnotiť ako odmietnutie práva nazrieť do spisu.
Z dôvodu, že nám záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli odovzdané až dňa
21.5.2012 v rámci ústneho prejednania, v novej, dodatočnej lehote oznamujem stavebnému
úradu tieto námietky:
- Námietka účastníka konania proti záväznému stanovisku Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Poprade zo dňa 23.2.2012.
S odkazom na ustanovenie § 140b ods. 4 Stavebného zákona týmto podávam námietku
proti záväznému stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v
Poprade, Č. PP 378/2/2012, zo dlh 23.2.2012.
Z obsahu predmetného záväzného stanoviska vyplýva, že príslušný Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vyhovuje žiadosti účastníka konania a súhlasí s
predloženým návrhom projektovej dokumentácie.
Z obsahu odôvodnenia vyplýva, že podľa ich názoru predložená projektová
dokumentácia z hľadiska pracovného prostredia neodporuje nariadeniu vlády SR č.
391/2006 Z.z. Okrem toho kompetentný orgán pozitívne zhodnotil osvetlenie, vetranie a
kúrenie.
V dotknutom záväznom stanovisku nie je jediná zmienka o hodnotení vplyvu
strojárenskej prevádzky z hľadiska hluku. Túto otázku ja však považujem za zásadnú a
dôvodne požadujem jej riešenie už v štádiu stavebného konania už aj s poukazom na tú
skutočnosť, že pred vydaním predmetného stanoviska boli úradu opakovane doručené
sťažnosti na obťažovanie obyvateľov susedných pozemkov hlukom, pričom ako pôvodca
hluku bola označená prevádzka spoločnosti TP real, spol. s r.o.
Pre úplnosť uvádzam, že moja klientka listom zo na 25.4.2011 informovala RÚVZ so
sídlom v Poprade o problémoch s hladinou hluku v súvislosti s činnosťou susednej prevádzky
spoločnosti TP real, spol. s r.o. Odpoveďou RÚVZ so sídlom v Poprade zo na 23.5.2011 bolo
sťažovateľke oznámené, že jej sťažnosť, s ohľadom na dohodnuté opatrenia proti hlučnosti, s
ktorými súhlasila, je považovaná za vybavenú.
Opakovaná sťažnosť pani Renáty Goleňove] zo dňa 7.11.2011 bola vybavená listom
zo dňa 28.11.2011, kde táto bola informovaná o tom, že pôvodca hluku bol vyzvaný na
predloženie objektivizácie hluku na obytnú zónu, pričom na splnenie tejto povinnosti mu bola
uložená 60 dňová lehota. Pretože ďalšia odpoveď na opakovanú sťažnosť neprišla, listom zo
dňa 23.4.2011 pani Renáta Goleňová upozorňuje na neriešenie situácie a žiada RÚVZ so
26
sídlom v Poprade, aby konal. Následne listom zo dňa 3.5.2012 ďalší sused Ján Kubek podal
ďalší podnet na prešetrenie hlučnosti, pričom list podpísali aj ďalší vlastníci susedných
pozemkov.
Z popisu predmetných skutočnosti je zjavné, že informovanosť dotknutého orgánu o
problémoch s prevádzkou strojárenskej výroby je dostatočná.
Som toho názoru, že už v štádiu dodatočného stavebného konania sa mal RÚVZ so
sídlom v Poprade vyporiadať s otázkou, či plánované prevádzkové činnosti z oblasti
strojárenskej výroby budú v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR
č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v
životnom prostredí.
Toto naše tvrdenie má oporu:
1.minimálne v ustanoveniach § 6 ods. 3 písm. g) , j) a k) zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sú
upravené kompetencie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
2.v ustanoveniach § 27 ods. l zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého právnická osoba ktorá
používa alebo prevádzkuje zdroje hluku je povinná zabezpečiť aby expozícia obyvateľov a ich
prostredia neprekročila prípustné hodnoty na deň, večer a noc ustanovené vykonávacím
predpisom ( s odkazom na ustanovenie vyhl.č. 549/2007 Z.z.
3.v skutočnosti, že predmetom schvaľovania je v rámci dodatočného stavebného konania je
stavba, ktorá je stavebne dokončená a už viac ako 3 roky aj prevádzkovaná ako výrobná hala
so strojárenskou výrobou.
4.v projektovej dokumentácii projektant doporučuje skúšobnú prevádzku
5.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade listom zo na 28.11.2011,
ktorým reaguje na opakovanú sťažnosť Renáty Goleňovej zo na 11.11.2011, jej oznamuje, že
vyzval spoločnosť TP real, spol. s r.o. aby im v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy
predložila objektivizáciu hluku na susediacu obytnú zónu. Okrem toho list obsahuje
informáciu o tom, že po doručení výsledkov objektivizácie mala byť táto oboznámená s
ďalším postupom.
Tu upozorňujeme na to, že moja klientka už nebola zo strany RÚVZ so sídlom v
Poprade v predmetnej veci oboznamovaná so žiadnymi skutočnosťami a do dnešného dňa
nemáme informáciu o tom, z akého dôvodu dotknutý orgán ďalej nepokračoval v konaní proti
pôvodcovi hluku, neurobil opatrenia na zistenie resp. preverenie sťažnosti, neurobil ďalšie
opatrenia na objektivizáciu hladiny hluku a tiež neodpovedal na opakované sťažnosti.
Aj keď zdánlivo podané sťažnosti zo strany vlastníkov susedných pozemkov nesúvisia
s prebiehajúcich dodatočným stavebným konaním, podľa môjho názoru však vedomosť
RÚVZ so sídlom v Poprade o problémoch s hladinou hluku dostatočne odôvodňujú povinnosť
tohto orgánu náležite tieto skutočnosti zákonným spôsobom preveriť. V náväznosti nato
považujeme súhlasné záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Poprade zo dňa 23.2.2012
minimálne za predčasné.
S odkazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti nemôžeme sa uspokojiť ani s
oznámením RÚVZ so sídlom v Poprade( oznámené nám dňa 21.5.2012 na ústnom prejednaní
povereným pracovníkom RÚVZ so sídlom v Poprade ), že meranie hladiny hluku, ktoré bolo
uskutočnené na pozemku vo vlastníctve pani Renáty Goleňovej dňa 14.5.2012 nebolo
posledné. S ohľadom na okolnosti daného prípadu a štádium vakom sa nachádza stavebné
konanie dotknutý orgán nemal právo sa kladne vyjadriť ku predmetnej stavbe.
- Námietka účastníka konania proti záväznému stanovisku VEOLIA - Podtatranská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zo dňa 16.4.2012.
Stanovisko VEOLIA - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. zo dňa
16.4.2012 obsahuje konštatovanie, že vzhľadom nato, že dažďové vody budú zvedené voľne
na terén, k predmetnej stavbe nemajú pripomienky a so stavbou súhlasia.
27
Obsah tohto záväzného stanoviska nezodpovedá námietkam zo dňa 2l.05.2012
doručených stavebnému úradu dňa 21.5.2012 na ústnom prejednaní. Tieto obsahujú
upozornenie nato, že posudzovaná projektová dokumentácia nerieši odvedenie dažďových
vôd, ktoré už za dobu užívania stavby spôsobili zosuv pôdy na priľahlom svahu.
V tomto smere je nevyhnutné doplniť dokumentácia a následne aj doplniť vybavenie
resp. príslušenstvo stavby tak, aby došlo ku regulovanému odvedeniu dažďovej vody.“
Koniec citácie
Od spoločnosti TP real, spol. s r.o. bolo na stavebný úrad doručené dňa 28.05.2012
oznámenie, v ktorom sa uvádza, že na uvedenom ústnom pojednávaní dňa 21.5.2012 bola
pripomienka zo strany Renáty Goleňovej, Švábovce 216 ohľadom podmývania svahu
susediacich domov, ktoré mohlo byť zapríčinené odvodom dažďovej vody z uvedenej stavby.
Aj keď ich názor je iný, spoločnosť prijala ústretový krok a prepracovala systém odvodu
dažďovej vody a to tak, že táto je zvedená na opačnú stranu budovy - zvod pri susedoch bol
zlikvidovaný a zvod je umiestnený na opačnom konci v areály spoločnosti. Že uvedené bolo
uskutočnené a pripomienka zo strany p. Goleňovej akceptovaná svedčia aj prílohy t.j.
fotodokumentácia po ukončení realizácie. Pri úprave zvodov a bližšej obhliadke terénu však
zistili, že práve susedia /ktorým táto voda vraj mohla podmývať svah/ svojvoľne a bez
akéhokoľvek súhlasu tento svah vybagrovali alebo nejako ináč zlikvidovali, pretože si
pravdepodobne chceli zväčšiť záhrady. Tým vlastne narušili celú statiku uvedeného svahu a
čo je horšie nechali veľmi málo miesta za plotom, ktorý oddeľuje ich spoločnosť od ich
pozemkov. Zlikvidovanie tohto svahu môže mať však za následok že oplotenie, ktoré
oddeľuje ich spoločnosť od ich záhrad časom nevydrží a môže dôjsť k jeho poškodeniu
poprípade aj zrúteniu.
Preto vyzývame obec Švábovce, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platného
zákona, aby na uvedenú skutočnosť upozornil zainteresovaných, pretože ak dôjde k uvedenej
skutočnosti, spoločnosť bude spôsobené škody na majetku od nich vymáhať.
Dňa 4.6.2012 boli na stavebný úrad doručené námietky advokátky JUDr. Marty
Dachovej k obsahu zápisnice, v ktorých uvádza:
Citácia: „Po doručení a preštudovaní obsahu zápisnice o priebehu ústneho pojednávania vo
veci Dodatočné stavebné povolenie stavby - haly na mieste bývalého prístrešku na uhlie v
rámci areálu TP real, spol. s r.o. konaného dňa 21.5.2012 Vám oznamujem nasledujúce
námietky.
Obsah doručenej zápisnice vôbec nezachytáva priebeh ústneho pojednávania v
predmetnej veci. Zápisnica predstavuje písomný záznam o vykonanom procesnom úkone, v
našom prípade išlo o ústne prejedenie, ktoré prebiehalo v rámci začatého dodatočného
stavebného konania.
Podľa § 22 ods. 2 Správneho poriadku zo zápisnice musí byť najmä zrejmé, kto, kde a
kedy konanie uskutočňoval, predmet konania, ktoré osoby sa na 110m zúčastnili, ako konanie
prebiehalo, ako návrh boli podané a aké opatrenia sa prijali.
Vaša zápisnica neobsahuje dostatočne určitý popis predmetu konania z dôvodu, že
nielen práce uvedené v popise predmetu konania boli do dnešného dňa už zrealizované na
predmetnej stavbe. Stavba prešla podstatne vážnejšou a rozsiahlejšou zmenou.
Zápisnica neobsahuje údaj o tom, kde sa predmetné konanie uskutočnilo a tiež
odôvodnenie, prečo nedošlo ku miestnemu zisťovaniu, ak takýto priebeh pojednávania bol
ohlásený oznámením o začatí stavebného konania.
Zápisnica vôbec neobsahuje skutočnosti, ktoré boli predmetom rokovania na ústnom
pojednávaní a teda táto nespĺňa ďalšiu zákonnú náležitosť - popis priebehu ústneho
pojednávania.
V obsahu zápisnice chýbajú údaje:
28
Rokovanie viedol Ing. Ján Satoris, ktorí prítomných oboznámil s predmetom konania a
s tým, ktoré záväzné stanoviska v predmetnej veci boli stavebnému úradu už doručené ( ich
zoznam sa nachádza na tretej strane zápisnice) a tiež oznámil kto a kedy doručil námietky.
JUDr. Marta Dachová sa opýtala Ing. Jána Satorisa na základe akých skuto čnosti
stavebný úrad rozhodol o tom, že oznámenie o konaní konanie doručoval verejnou vyhláškou.
Ing. Ján Satoris odpovedal, že sa tak stalo z dôvodu, že v danej veci je viac účastníkov
konania. Na otázku JUDr. Marty Dachovej kto sú teda účastníci konania, ak ich okruh
stavebný úrad osobitne neurčil minimálne v oznámení o začatí stavebného konania. Ing. Ján
Satoris oznámil že sú nimi všetci vlastníci susediacich pozemkov s pozemkom a stavbou,
ktorá je predmetom stavebného konania.
Poznámka: som toho názoru, že stavebný úrad ako správny orgán nemôže konať s neurčitým
počtom presne neidentifikovaných účastníkov konania ak ich vie dostatočne určite
identifikovať a preto jednou zo základných skutočností, ktoré mal správny orgán už na
začiatku správneho konania vyriešiť je presne označiť účastníkov konania, ktorí mali byť
minimálne uvedení v oznámení o začatí stavby. Ak tak správny orgán neurobil zásadným
spôsobom pochybil a teda celé stavebného konanie je podľa môjho názoru zmätočné.
JUDr. Marta Dachová sa opýtala Ing. Jána Satorisa prečo jej klientke, pani Renáte
Goleňovej v čase, kedy žiadala o umožnenie na nahliadnutie do spisu neboli odovzdané
záväzné stanoviská dotknutých orgánov, keď sa dnes dozvedáme, že tieto mal stavebný úrad v
danom čase už k dipozícii. Ing. Ján Satoris odpovedal, že menovaná žiadala nahliadnuť len do
projektovej dokumentácie. Nato JUDr. Malta Dachová konštatovala, že jej klientka nie je
znalá práva a ani podmienok stavebného konania, ale vychádzajúc z podmienok stavebného
konania je nezmyselné žiadať oboznámiť sa len s projektom stavby a preto tieto tvrdenia
nemožno považovať za pravdivé. V tej súvislosti upozornila, že účastníčka konania Renáta
Goleňová podala námietky zo dňa 30.4.2012, kde namietala že jej nebolo umožnené
nahliadnutie do spisu a nie len do projektovej dokumentácie. Pod vplyvom doručenej
námietky jej síce starosta obce odovzdal projektovú dokumentáciu s tým, že záväzné
stanoviska obec nemá k dispozícii.
Pani Renáta Goleňová upozornila nato, že už tri roky existujúca prevádzka v budove
ktorá je predmetom dodatočného stavebného konania nie je legálnou ale ona a ostatní
vlastníci pozemkov a rodinných budov susediacich s budovou - halou majú platne
skolaudované domy. V tejto súvislosti Ing. Ján Satoris upozornil nato, že ich obytná čas ť
môže do budúcna označená ako žltá zóna.
Pán Ladislav Suchý konštatoval, že jeho firma urobila všetky potrebné opatrenia na
ktorých sa dohodol aj s vlastníčkou susedného pozemku Renátou Goleňovou a teda nevidí
dôvod prečo táto namieta voči predmetnej stavbe. On očakáva, že dotknutá stavba bude ešte
predmetnom ďalších viacerých konaní, či sporov.
Ing. Roth pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
oznámil, že meranie ktoré sa uskutočnilo dňa 14.5.2012 a ktorého bol osobne prítomní bolo
realizované na objednávku spoločnosti TP real, spol. s r.o. a preto je jej majetkom a z toho
dôvodu len predmetná spoločnosť môže rozhodnúť o zverejnení obsahu predmetného
merania. Merania hluku na objednávku tejto spoločnosti boli realizované už opakovane. Ing.
Roth ďalej oznámil, že hlučnosť, ktorej pôvodcom je prevádzka uskutočňovaná v budove
haly, ktorá je predmetom dodatočného stavebného konania bude ešte predmetom ďalších
meraní.
JUDr. Malta Dachová sa opýtala Ladislava Suchého akým spôsobom bude predmetná
stavba využívaná do času, kým spoločnosť získa platné stavebné a kolaudačné rozhodnutie.
Pán Ladislav Suchý odpovedal, že zatiaľ v nej budú pracovať štyria až priati robotníci. Na
otázku JUDr. Marty Dachovej odkedy a dokedy bude realizovaná práca v hale, odpovedal pán
Suchý, že plánuje zmeny od rána do 19,00 hod. Nato ho JUDr. Marta Dachová upozornila, že
projekt, ktorý je predmetom schvaľovania v tomto konaní navrhuje jednozmennú, rannú
prevádzku.
29
Z obsahu zápisnice nie je zjavné, kedy bola zápisnica vyhotovená.
Okrem toho upozorňujem na to, že na strane dva zápisnice je konštatované, že "presné
znenie námietok a pripomienok doručených 4.5.2012 a 21.5.20 12 je súčasťou spisového
materiálu a bude vyhodnotené po ukončení stavebného konania. Zásadne nemôžem súhlasiť s
takouto formuláciu. Ak by stavebný úrad takto postupoval porušil by minimálne ustanovenie
§ 140b ods. 4 Stavebného zákona. Stavebné konanie je ukončené vydaním rozhodnutia a
stavebný úrad má zákonnú povinnosť vysporiadať sa s námietkami ešte pred vydaním
rozhodnutia vo veci samej.
Podľa § 22 ods. 2 Správneho poriadku súčasťou zápisnice je aj zápis o prijatých
opatreniach. V zápisnici by mala byť určená lehota dokedy stavebný úrad urobí vyhodnotenie
záväzných stanovísk a námietok k ním, resp. dokedy vydá rozhodnutie vo veci alebo aké iný
zákonný postup zvolí stavebný úrad v prebiehajúcom konaní.
Záver: Vami predložená zápisnica je iba opísaním obsahu doručených námietok, pričom jej
chýbajú ďalšie základné náležitosti tak, ako to požaduje zákon a z toho dôvodu nemôže
predmetnú zápisnicu podpísať a žiadam Vás, aby ste ju náležite dopracovali. Samozrejme, že
aj svojej klientke som doporučila, aby túto zápisnicu nepodpísala.“ Koniec citácie
Stavebný úrad následne vydal dňa 06.06.2012 rozhodnutie č..j. 34/2012, ktorým
stavbu haly na mieste bývalého prístrešku na uhlie v rámci areálu TP real, Švábovce 205, na
pozemku parc. č. 774/14 v k.ú. Švábovce dodatočne povolil s odôvodnením, že dokumentácia
stavby spĺňa požiadavky stanovené príslušnými predpismi a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem a že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore
s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom.
Po preskúmaní predloženého spisového materiálu týkajúceho sa danej veci, Krajský
stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy zistil, že stavebný úrad pri vydávaní
napadnutého rozhodnutia nepostupoval správne z nasledovných dôvodov:
Podľa § 140 stavebného zákona, ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na
konanie podľa stavebného zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.
V danom prípade sa jedná o dodatočné povolenie stavby. Podľa § 88a ods. 7
stavebného zákona, na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú
ustanovenia § 58 až 66 stavebného zákona.
Podľa § 58 ods. 1 stavebného zákona, žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi
a predpísanou
dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník
stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a
predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.
Podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona, v stavebnom povolení určí stavebný úrad
záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov
konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov
spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných
technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a
dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo
obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.
Predmetom stavebného konania je teda povolenie stavby za účelom jej užívania na
určený účel a vzhľadom na určený účel je spracovaná aj projektová dokumentácia
a v priebehu konania sa k tomuto účelu vyjadrujú účastníci konania a jednotlivé dotknuté
orgány z hľadísk nimi sledovaných záujmov podľa osobitných predpisov. Z hľadiska účelu
navrhovanej stavby je v konaní podľa stavebného zákona posudzovaná možnosť umiestnenie
stavby v území, teda jej súlad s funkčným využitím územia daný územným plánom.
30
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ako účel stavby uvádza strojársku výrobu.
Stavebný úrad v rozhodnutí uviedol, že o zmene v užívaní stavby bude rozhodnuté
v samostatnom konaní. Z uvedeného teda nie je zrejmé aký účel stavby bol v stavebnom
konaní stavebným úradom posudzovaný. Pojem „hala na mieste bývalého prístrešku na uhlie“
neurčuje účel stavby, ktorý je následne predmetom posudzovania v stavebnom konaní, resp.
dodatočnom povolení stavby.
Podľa § 59 stavebného zákona, účastníkmi stavebného konania sú: a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich
vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, c) ďalšie
osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, d) stavebný dozor
alebo kvalifikovaná osoba, e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Na doručovanie oznámenia o začatí stavebného konania sa vzťahuje § 61 stavebného
zákona, podľa ods. 4 ktorého, pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch
aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania
stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou
vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho
pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej
podľa odseku 3. Pri doručovaní písomnosti verejnou vyhláškou je možné subsidiárne použiť
aj zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa 26 ods. 1 ktorého, doručovanie verejnou
vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu
známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný predpis.
V danom prípade osobitný predpis ustanovuje prípady, kedy je možné oznámenie
o začatí konania a tým aj ostatné písomnosti týkajúce sa konkrétneho konania doručovať
verejnou vyhláškou a tieto prípady sú rozšírené o prípady ustanovené zákonom o správnom
konaní. Okruh účastníkov konania je v danom prípade daný stavebným zákonom, nejde
o líniovú stavbu a stavebný úrad neuvádza, že účastníci konania alebo ich pobyt nie sú
stavebnému úradu známe. V prípade, že stavebný úrad zvolil doručovanie verejnou
vyhláškou z dôvodu zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, aj keď
zákon nedefinuje striktne
pojem zvlášť rozsiahlej stavby ani veľký počet účastníkov, stavebný úrad je povinný
uviesť akými úvahami bol vedený pri zvolení uvedeného spôsobu doručovania písomnosti.
K oznamovaniu rozhodnutia uvádzame, že podľa § 51 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje doručením písomného
vyhotovenia tohto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je
dňom jeho oznámenia. Právnym dôsledkom oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania
v zmysle správneho poriadku je, že zakladá plynutie lehoty na podanie odvolania, právo
účastníka vzdať sa odvolania, že umožňuje určiť okamih nadobudnutia jeho platnosti,
právoplatnosti a vykonateľnosti.
Z uvedeného vyplýva, že z rozdeľovníka (je formálnou náležitosťou rozhodnutia)
musí byť jednoznačné, kto je účastníkom konania a kto dotknutým orgánom. V danom
prípade sa oznámenie o začatí konania oznamovalo verejnou vyhláškou aj poštou a podľa
rozdeľovníka sa poštou doručovalo dotknutým orgánom
aj účastníkom konania. Podľa
rozdeľovníka uvedeného v rozhodnutí sa rozhodnutie doručovalo dotknutým orgánom aj
účastníkom konania a iným dotknutým orgánom sa iba oznamovalo. Oznámenie rozhodnutia
účastníkom konania má vplyv na nadobudnutie jeho právoplatnosti, preto oznamovanie musí
byť zákonné a z rozdeľovníka musí byť jednoznačné kto je účastníkom konania a kto
dotknutým orgánom.
31
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v § 22 pojednáva o zápisnici, jej obsahu
a spôsobe podpisu.
V spise doložená zápisnica nespĺňa zákonom predpísané náležitosti čo do obsahu, ani
spôsobu podpisu účastníkmi konania.
Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa
tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu,
uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko
upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní
podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými
stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci a podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia dotknutý
orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej
osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie
osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto
záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto
zákona.
Uvedené ustanovenie § 140b v ods. 5 pojednáva o tom, že pri riešení rozporov medzi
dotknutými orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa § 136. Ak
námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad
konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý
orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného
stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia
konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom.
Námietky účastníkov konania v danom prípade smerujú proti dvom stanoviskám
dotknutých orgánov, pričom stavebný úrad uvedené stanoviská prevzal do napadnutého
rozhodnutia nerešpektujúc postup daný zákonom pre takýto prípad.
Stavebný úrad pochybil aj v prípade nedodržania povinnosti určenej v § 57 ods. 2
zákona o správnom konaní, a to tým, že neupovedomil účastníkov konania o predložení
odvolania spolu so spisovým materiálom a výsledkami doplneného konania odvolaciemu
orgánu.
Ide o povinnosť cieľom ktorej je zabezpečiť, aby účastník konania bol informovaný
o začiatku plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní a aby mohol prípadne využiť
zákonné prostriedky na nápravu v prípade nečinnosti odvolacieho orgánu.
Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní, rozhodnutie musí
obsahovať predpísané náležitosti, ktorými sú výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.
Podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia, výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením
právneho predpisu podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť
trovy konania.
Podľa § 10 ods. 1 písm. i) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebné povolenie obsahuje okrem všeobecných
náležitosti aj rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.
Z uvedeného je zrejmé, že nepostačuje v odôvodnení rozhodnutia uviesť dôvody
rozhodnutia o námietkach účastníkov konania, ale o týchto námietkach je vo výroku
rozhodnutia potrebné rozhodnúť.
Podľa § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané
náležitosti.
32
V novom konaní je potrebné, aby stavebný úrad opätovne konal, hore uvedené
porušenie právnych predpisov odstránil a rozhodol v súlade s príslušnými ustanoveniami
stavebného zákona, jeho vykonávacími a súvisiacimi predpismi, ako aj príslušnými
ustanoveniami správneho poriadku.
V danom prípade sa jedná o stavbu začatú bez príslušného povolenia stavebného
úradu. Pre nepovolené stavby a stavby uskutočňované v rozpore so stavebným povolením ako
aj neohlásené stavby a zmeny stavieb, ale len v prípade, že ich dodatočné povolenie nie je
v rozpore s verejnými záujmami platí osobitný postup. Konanie o takýchto stavbách
podrobnejšie upravuje § 88a stavebného zákona. Uvedené ustanovenia určujú procesnoprávny
postup stavebného úradu a povinnosti vlastníka stavby, ktorý ju uskutočňuje bez stavebného
povolenia alebo v rozpore s ním, pre osobitné konanie o takejto stavbe.
Podľa ust. § 88a ods. 1 stavebného zákona, ak stavebný úrad zistí, že stavba bola
postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu
konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné
povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä
s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez
právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad
stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b stavebného
zákona a podkladov predložených v stavebnom konaní. V rozhodnutí o dodatočnom povolení
stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na
dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. Pri nepovolenej stavbe alebo
zmene stavby, ktorá je už dokončená možno spojiť konanie o dodatočnom povolení
s kolaudačným konaním.
Stavebný úrad začína z úradnej moci konanie o nepovolenej stavbe alebo stavbe
postavenej v rozpore so stavebným povolením. Vlastník stavby je v konaní povinný
preukázať, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami.
Pod pojmom verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi sa
rozumie najmä :
- ciele a zámery územného plánovania, vyjadrené v územnoplánovacej dokumentácii,
územnoplánovacích podkladoch a v územnom rozhodnutí,
- starostlivosť o životné prostredie, najmä ochrana jeho základných zložiek pôdy,
vody, ovzdušia,
- základné požiadavky na stavby podľa zákona a všeobecné technické požiadavky na
výstavbu, vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie, upravené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,
- osobitné záujmy chránené orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov
v konaniach podľa stavebného zákona (orgány požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí,
ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového hospodárstva, pamiatkovej starostlivosti,
veterinárnej ochrany a všetky ďalšie podľa druhu a účelu stavby, ktorá je predmetom
konania).
Dodatočne môže stavebný úrad stavbu alebo jej časť povoliť len, ak sa v konaní
preukáže, že jej ďalšia existencia nie je v rozpore s verejnými záujmami a jej vlastník, resp.
stavebník podá žiadosť o dodatočné povolenie spolu s predpísanou dokumentáciou.
Na postup v konaní sa primerane vzťahuje úprava platná pre stavebné konanie. Týka
sa to žiadosti o vydanie dodatočného povolenia, účastníkov konania, postup v konaní, vrátane
otázok, ktoré preskúma stavebný úrad, aj rozhodnutia o jej dodatočnom povolení.
Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody nebolo možné rozhodnutie Obce Švábovce
ponechať v platnosti a bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
33
Jednotlivými bodmi odvolania sa odvolací orgán nezaoberal, nakoľko odvolaniu
v plnom rozsahu vyhovel a tieto posúdi stavebný úrad v novom konaní ako námietky
účastníkov konania.
Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia a v novom konaní vyššie uvedené nedostatky odstrániť.
P o u če n i e :
Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní k o n e č n é a nie je možné proti nemu podať odvolanie. Rozhodnutie nie je
preskúmateľné súdom.
Ing. Andrea Marcinková
prednostka
v.r.
Vyvesené dňa:
pečiatka, podpis:
Zvesené dňa:
pečiatka, podpis:
Doru čí sa :
7. TP real, spol. s r.o., Nová 17, 053 15 Hrabušice
8. Obvodný úrad životného prostredia, Partizánska 87, 058 01 Poprad
9. Podtatranská vodárenská PS, Hraničná 662/1, Poprad
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Huszova 4430/, Poprad
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3, Poprad
12. JUDr. Marta Dachová, nám. sv. Egídia 95, Poprad
Na vedomie
SPP, a.s., Moldavská 12, 040 11 Košice
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obec Švábovce – stavebný úrad, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
spisového materiálu
s vrátením
34
Download

KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD V PREŠOVE