MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 21/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
schvaľuje
program mestského zastupiteľstva s odhlasovanými a zapracovanými návrhmi.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný -1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
'~~
...........
~
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
...~
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
.
~
I)H.H.H ..
Ing. Mgr. art. Roman Maro
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 1
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 22/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupitel'stvo v Stupave
A) o d vol á v a
Mgr. Soňu Tomeková z funkcie zapisovateľky.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
B) vol
í
Bc. Miroslavu Herákovú za zapisovateľku od nasledujúceho zasadnutia mestskej rady.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
~
.
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
"~aL....ŕ.b.
.......'At.-- .
Ing. Mgr.
...........
1 .
a~t.
,Roman Maroš)
pnmator mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 2
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 23/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
berie
na vedomie
správu primátora.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítornný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
.~.~
..2~ ...~.~.
·········/1···········
Ing. Mgr. art. Roman Maro
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 3
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 24/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
A) ber i ena ved o mie:
plnenie úlohy
MsZ zo dňa 29.1.2015 2/2015
Prednostke vypracovať materiál k "Modernizácií verejného osvetlenia mesta Stupava
s využitím LED technológie". Z: V texte T.: najbližšie MsZ Uznesenie tvorí bod programu
MsZ.
Úloha splnená. MsZ zo dňa 29.1.2015
3/2015Predsedovi komisie školstva, športu a kultúry
Mgr. Prokešovi zostaviť komisiu. Z: V texte
T.: do najbližšieho MsZ
Uznesenie tvorí bod programu MsZ.
Úloha splnená.
MsZ zo dňa 29.1.2015 12/2015
Prednostke mestského úradu, aby v súčinnosti s komisiou majetkovou a legislatívno-právnou
pripravila, v zákone lehote zverejnila a na MsZ dňa 26.2.2015 spolu s vyhodnotením
pripomienok predložila návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa ruší
všeobecne záväzné nariadenie mesta prijaté dňa 26.6.2014 pod bodom B/306 záverov, ktorým
sa mení a doplňa VZN Č. 1/2006 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení
neskorších zmien a doplnkov. Z: V texte
T.: ihneď
Uvedené uznesenie nebolo podpísané v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
MsZ zo dňa 29.1.2015 12/2015
Prednostke mestského úradu, aby v súčinnosti s komisiou územnoplánovacou, stavebnou
a životného prostredia zabezpečila prípravu nového komplexného návrhu územného plánu
mesta, v ktorom bude prioritne riešená dopravná situácia, rozvoj služieb, technickej
infraštruktúry a ochrana životného prostredia, a v ktorom budú zachované všetky doterajšie
funkčné plochy lesa, omej pôdy a funkčné plochy určené na šport, oddych a rekreáciu.
Z: V texte
T.: ihneď
Uvedené uznesenie nebolo podpísané v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
MsZ zo dňa 29.1.2015 16/2015
Hlavnej kontrolórke mesta v zmysle paragrafu 18f, odst. 1 písmena h zákona o obecnom
zriadení, aby do 15 dní vykonal kontrolu hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní
s majetkom obce pri úhrade faktúr za právne služby za rok 2014 s prihliadnutím na
skutočnosť, či vystavené faktúry obsahujúce zmluvnú odmenu stanovenú podľa počtu hodín
účelne vynaložených na vybavenie veci obsahovali súpis vykonaných prác právnej služby
a časovej špecifikácie jednotlivých prác.
Z: V texte
T:február 2015
Uznesenie tvorí bod programu MsZ
Úloha splnenie
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 4
(hlasovanie: za - 14 poslancov, proti - 1, p. Lachkovič, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
í
uznesenie 1812015 zo dňa 29.01.2015.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
B) r
II
Š
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
Ing. Mgr. art. Roman M roš
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 5
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 25/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
berie
na vedomie
správu primátora.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
.~~4.-
Ing. Michal Polakovič
........
1(
~~~;.V7A~
.
/
Mgr. Zuzana Lovíšková
prednostka úradu
Ing. Mgr. art. Roman Ma
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKlC v Stupave
Strana 6
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
UZNESENIE
Č.
V STUPAVE
26/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupitel'stvo
v Stupave
A) ber i ena
v e cl o ID i e
informáciu o zámere firmy Lidl.
(hlasovanie: za - 14 poslancov, zdržal sa - l, Ing. Smeja, neprítomný - l, MVDr. Kazarka)
B) o cl por ú č a
l. primátorovi mesta rokovať so spoločnosťou Lidl o zmluve o spolupráci, ktorej predmetom
je odovzdanie projektovej dokumentácie za 1,- E.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
2. prednostke úradu vypracovať materiál Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Lidl
s termínom máj 2015.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
..~.)~
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
..~;
Ing. Michal Polakovič
.H.H./.i············
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
..~
...
Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MK1Cv Stupave
Strana 7
f
---------
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
UZNESENIE
Č.
V STUPAVE
27/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupitel'stvo
v Stupave
A) u k l a d á
prednostke úradu vypracovať materiál na obstaranie nahrávacieho audiovizuálneho zariadenia
na rokovanie MsZ.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
B) s ch val' uje
návrh rozpočtu mesta Stupava, rozpočtových a príspevkovej organizácií
a po díprogramov na ro k 20 15 v nas le d ovnom zne ní s pripomienkami:
Príjmy spolu
Rozpočet na
rok 2015
v€
5.732 ..410
Bežné príjmy
5.517.410
z toho RO
168.750
Kapitálové príjmy
85.000
z toho RO
Finančné operácie príjmové
O
130.000
Výdavky spolu
5.505.262
Bežné výdavky
5.209.078
z toho RO
2.544.568
Kapitálové výdavky
z toho RO
vrátane programov
150.000
O
Finančné operácie výdavkové
146.184
Hospodárenie mesta prebytok
227.148
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 8
C) ber i ena
ved o mie
1. stanovisko hlavného kontrolóra mesta Stupava k návrhu rozpočtu mesta Stupava.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
2. viacročný rozpočet vrátane programovapodprogramov
2017:
podľa prílohy na roky 2016-
Príjmy spolu
Rozpočet na
rok 2016
v€
5.680.486
Rozpočet na
rok 2017
v€
5.792.646
Bežné príjmy
5.590.486
5.697.646
z toho RO
173.750
177.750
Kapitálové príjmy
90.000
95.000
z toho RO
O
O
Finančné operácie príjmové
O
O
Výdavky spolu
5.403.582
5.554.462
Bežné výdavky
5.252.398
5.403.278
z toho RO
2.566.248
2.677.400
5.000
5.000
Finančné operácie výdavkové
146.184
146.184
Hospodárenie mesta prebytok
276.904
238.184
Kapitálové výdavky
z toho RO
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítornný - 1, MVDr. Kazarka)
~~~
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
~/...
Ing. Michal Polakovič
............
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
·············1··············
~
.
}
.
Ing. Mgr. art. Roma
aroš
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva S upava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 9
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 28/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupitel'stvo v Stupave
s ch val' uje
návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení podrobností
financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Stupava bez pripomienok.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
~(,/1./1ÁA
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
..............o-.':'::-..:-.:-:.~
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
..9..~....~.
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
········/7..··..·····
Ing. Mgr. art. Roma
Maroš
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 10
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
UZNESENIE
Č.
V STUPAVE
29/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
s ch v a ľ uje
1. Návrh Dodatku Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Č. 8/2011, ktorým sa určuje
postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava bez pripomienok.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, nepritomný - 1, MVDr. Kazarka)
2. dotáciou subjektom podľa rozdeľovníka.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, nepritomný - 1, MVDr. Kazarka)
~,~.
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
..
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
...~ ...0::?
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
··········/7············
Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 11
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 30/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupitel'stvo
v Stupave
A) v Y h I a s uje
"Voľby hlavného kontrolóra mesta Stupava", ktoré sa budú konať na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Stupava dňa 14.05.2015 verejným hlasovaním.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítornný - 1, MVDr. Kazarka)
B) sch val' uje
náležitosti prihlášok do volieb hlavného kontrolóra a termín ich doručenia podľa návrhu v
dôvodovej správe.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítornný - 1, MVDr. Kazarka)
C) u r č uje
zloženie komisie na otváranie obálok s prihláškami do volieb v zložení: Ing. Balog, MUDr.
Moricová, JUDr. Haulík, Mgr. Novisedlák, Ing. Smeja, Ing. Klačmanová, Mgr. Prokeš
a MVDr. Kazarka.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
D) ber i ena
v e rl o mie
informáciu o priebehu voľby hlavného kontrolóra
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítornný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhov j komisie:
Anton Hrica
...~.
;1
A
aJ
,/0' •..1.1•.•••...•.••...
Ing. Michal Polakovič
.../
/
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
Ing. Mgr. a~t. ,Roma
aroš (
pnmator mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva S pava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MK1Cv Stupave
Strana 12
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 31/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteI'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
určuje
plat hlavnej kontrolórke mesta Stupava v sume 1.682,- € mesačne s účinnosťou od
01.01.2015.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
'~~
(j!;lp;;
·..··..·../7············
ng. Mgr. art. Roman aroš
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 13
I
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 32/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupitel'stvo
v Stupave
A) s ťah uje
z r o k o van i a
bod č. 10 programu MsZ.
(hlasovanie: za - 6, Ing. Balog, p. Hrica, Doc. Moricová, p. Peschl, Mgr. Gorbár, Mgr.
Prokeš, proti - 8, zdržal sa - 1, Mgr. Novisedlák, neprítornný - 1, MVDr. Kazarka) návrh
nebol schválený
B) u k l a d á
prednostke úradu, aby zabezpečila na webovom sídle mesta Stupava www.stupava.sk novú
sekciu "Poslanci MsZ informujú" podľa nasledovných kritérií.
1.Sekcia bude mať odkaz na hlavnej stránke
2.V tejto sekcii bude umožnené poslancom (po autentifikácii pomocou užívateľského mena a
hesla) vkladať nové príspevky a upravovať len svoje príspevky.
3. Bude technicky zamedzené, aby pracovníci Mestského úradu mali možnosť manipulovať
(upravovať, vkladať, mazať) s príspevkami poslancov v tejto sekcii
4. Každý príspevok bude obsahovať dátum zverejnenia a meno poslanca, ktorý príspevok
zverejnil.
5. Každý nový príspevok sa zobrazí automaticky v zozname oznamov na hlavnej stránke.
Termín splnenia úlohy: 01.05.2015
(hlasovanie: za - 10 poslancov, proti - 4, Ing. Balog, p. Peschl, Mgr. Gorbár, Mgr. Prokeš,
zdržala sa Doc. Moricová, neprítornný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
~....~
Ing. Michal Polakovič
............ '7
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
l.
... ~
..
.
• Ing. Mgr. art. Ro
Maro
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stu ava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 14
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 33/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
ukladá
prednostke úradu pripraviť materiál o preberaní verejného osvetlenia na súkromných uliciach.
(hlasovanie: za - 14 poslancov, zdržal sa Mgr. Gorbár, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
.xr:
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
... :./~
Ing. Michal Polakovič
.............. ~
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
/,
...~
.
Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKlC v Stupave
Strana 15
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 34/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupitel'stvo v Stupave
berie
na vedomie
správu o činnosti MsP od 01.01.2015 do 15.03.2015.
(hlasovanie: za - 14 poslancov, neprítomní - 2,p. Lachkovič, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
../~
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
~~ck
···;;ZJ·················
9.4
..........l·l············
Ing. Mgr. art. Roman MarL
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKlC v Stupave
Strana 16
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 35/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupitel'stvo v Stupave
berie
na vedomie
informáciu o modernizácii verejného osvetlenia mesta Stupava.
(hlasovanie: za - 13 poslancov, zdržal sa p. Lachkovič, neprítomní - 2, Ing. Klačmanová,
MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
..~
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
....~
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
...
rI4k
.........
f~ .
Ing. Mgr. art. Roman MaroI
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 17
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
UZNESENIE
Č.
V STUPAVE
36/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
deleguje
nových zástupcom zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zmysle dôvodovej
správy.
(hlasovanie: za - 13 poslancov, neprítomní - 3, Mgr. Gorbár, Mgr. Prokeš, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
....~
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
.....r/~
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
...
......
.l)
a.~
..
.
Ing. Mgr. art. Roman aroš (
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 18
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
UZNESENIE
Č.
V STUPAVE
37/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupitel'stvo
v Stupave
A) o rl vol á v a
Dipl. Ing. Petra Baloga z funkcie podpredsedu komisie územnoplánovacej, stavebnej
a životného prostredia.
(hlasovanie: za - 13 poslancov, proti - Ing. Lacka, nehlasoval Ing. Balog, neprítomný - 1,
MVDr. Kazarka)
B) vol í
Františka Lachkoviča za podpredsedu komisie územnoplánovacej, stavebnej a životného
prostredia.
(hlasovanie: za - 12 poslancov, proti - 1, Ing. Balog, nehlasoval p. Lachkovič, zdržal sa - 1,
Ing. Lacka, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
...~
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
..y?!.0
Ing. Michal Polakovič
..........~.~
?J.:
.
I
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
Ing. Mgr. a~t. ,Roman
aroš (
pnmator mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 19
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 38/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
vol í
členov Komisie školstva, športu a kultúry:
1. Mgr. Vladimíra Streška
2. Mag. phil. Martu Marošovú
3. Ing. Jána Papaja
4. PaedDr. Petru Škultéty Dieškovú
5. Mgr. art. Ľudmilu Ghillány
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - l, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
.~~
...::.:..~.;. .....1>.....)
....9hv...~
",..",l}-
Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 20
(
--------
MESTSKÉ
-
--
ZASTUPITEĽSTVO
UZNESENIE
Č.
-
V STUPAVE
39/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupitel'stvo v Stupave
sťahuje
z rokovania
bod programu číslo 18 (návrh na menovanie členov stálej komisie Terming).
(hlasovanie: za - 10 poslancov, zdržali sa - 5, Ing. Balog, Ing. Kalivoda, Mgr. Gorbár, p.
Peschl, Mgr. Prokeš, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
../~ ....
W.
Ing. Michal Polakovič
.~u
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
...~
..
Ing. Mgr. art. Roma
aro
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 21
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 40/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupitel'stvo v Stupave
berie
na vedomie
l.správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č.
282/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, nepritomný - 1, MVDr. Kazarka)
2. následnú finančnú kontrolu v zmysle unesenia č.16/2015 zo dňa 29.1.2015.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, nepritomný - 1, MVDr. Kazarka)
~~
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
~i2vt
.............
!
.
Ing. Michal Polakovič
..........1.7.
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
····~·;,:·;····l···········
.
Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKlC v Stupave
Strana 22
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 41/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
schvaľuje
nájomnú zmluvu so spoločnosťou Medicínske zariadenie Mlynská dolina, s.r.o. veene ako
mala MUDr. Kotláriková s účinnosťou od 01.04.2015.
(hlasovanie: za - 15 poslancov, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
Ing. Michal Polakovič
..~
.............
·i.~l"""·~
7 ·
,/
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
Ing. Mgr. art. Roma
Mar š
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKlC v Stupave
Strana 23
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 42/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo
v Stupave
A) s ťah uje
z r o k o van i a
bod programu Riešenie územného plánu z rokovania.
(hlasovanie: za - 5, Ing. Balog, Doc. Moricová, p. Peschl, Mgr. Gorbár, Mgr. Prokeš, proti 7, zdržali sa - 2, p. Lachkovič, Ing. Polakovič, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka) návrh nebol
schválený
B) r u š í
uznesenie MsZ prijaté dňa 26.6.2014 pod bodom B/304 záverov, ktorým boli schválené
zmeny a doplnky Č. 1a/2012 územného plánu mesta Stupava.
(hlasovanie: za - 10 poslancov, proti - 4,p. Peschl, Mgr. Prokeš, Mgr. Gorbár, Ing. Balog,
zdržala sa Doc. Moricová, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
C) u k l a d á
l.prednostke mestského úradu, aby v súčinnosti s komisiou majetkovou a legislatívnoprávnou pripravila, v zákonnej lehote zverejnila a na MsZ dňa 14.05.2015 spolu
s vyhodnotením pripomienok predložila návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta,
ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta prijaté dňa 26.6.2014 pod bodom B/306
záverov, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Č. 1/2006 o vyhlásení záväzných častí územného
plánu v znení neskorších zmien a doplnkov.
(hlasovanie: za - 10 poslancov, proti - 4,p. Peschl, Mgr. Prokeš, Mgr. Gorbár, Ing. Balog,
zdržala sa Doc. Moricová, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
2. prednostke mestského úradu, aby v súčinnosti s komisiou územnoplánovacou, stavebnou
a životného prostredia zabezpečila prípravu nového komplexného návrhu územného plánu
mesta, v ktorom bude prioritne riešená dopravná situácia, rozvoj služieb, technickej
infraštruktúry a ochrana životného prostredia, a v ktorom budú zachované všetky doterajšie
funkčné plochy lesa, ornej pôdy a funkčné plochy určené na šport, oddych a rekreáciu.
(hlasovanie: za - 10 poslancov, proti - 4,p. Peschl, Mgr. Prokeš, Mgr. Gorbár, Ing. Balog,
zdržala sa Doc. Moricová, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
D) o d por
úča
1. primátorovi mesta, aby ukončil zmluvný vzťah mesta so spoločnosťou AUREX spol. s r.o.,
Dúbravská cesta 9,841 04 Bratislava, ako zhotoviteľom územnoplánovacej dokumentácie
s názvom "Územný plán Mesta Stupava" v zmysle zmluvy o dielo uzavretej medzi Mestom
Stupava a uvedenou spoločnosťou.
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
Strana 24
v budove MKlC v Stupave
(hlasovanie: za - 10 poslancov, proti - 4,p. Peschl, Mgr. Prokeš, Mgr. Gorbár, Ing. Balog,
zdržala sa Doc. Moricová, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
2. primátorovi mesta, aby verejným a transparentným výberovým konaním vybral nového
zhotoviteľa územnoplánovacej dokumentácie s názvom "Územný plán Mesta Stupava"
a uzatvoril s ním zmluvu o dielo, predmetom ktorej bude spracovanie novej
územnoplánovacej dokumentácie.
(hlasovanie: za - 1Oposlancov, proti - 4,p. Peschl, Mgr. Prokeš, Mgr. Gorbár, Ing. Balog,
zdržala sa Doc. Moricová, neprítomný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
Ing. Michal Polakovič
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
ď·~.:i;
...........
!> .
Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKIC v Stupave
Strana 25
MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
UZNESENIE
Č.
V STUPAVE
43/2015
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa
26. marca 2015 v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
ukladá
prednostke, aby zabezpečila prípravu a podanie súdnej žaloby na vecne a príslušný súd
Slovenskej republiky voči odporcovi polygón Stupava, a.s., IČO: 35813580, so sídlom:
Martina Benku 15, 811 07 Bratislava, predmetom ktorej bude určenie absolútnej neplatnosti
právneho úkonu vkladu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Stupava do Zl vyššie uvedenej
spoločnosti v zmysle ustanovenia paragr. 39 zákona Č. 40/1996 zb. neskorších predpisov.
(hlasovanie: za - 11 poslancov, zdržali sa - 4, Ing. Balog, p. Peschl, Mgr. Gorbár, Mgr.
Prokeš, neprítornný - 1, MVDr. Kazarka)
Predseda návrhovej komisie:
Ing. Ľubomír Bugala
..
b~
Členovia návrhovej komisie:
Anton Hrica
.~~
Ing. Michal Polakovič
..........k )
Mgr. Zuzana Lovišková
prednostka úradu
.
Ing. Mgr. art. Roman Mart
primátor mesta
Závery z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava, konaného dňa 26. marca 2015
v budove MKlC v Stupave
Strana 26
Download

pdf