Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
v zmysle 30a, 30c až 30g Zák. NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia
uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
Zmluva č. PZS/04/2014
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
l. Objednávateľ
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Spoločnosť zapísaná:
Zastúpená:
(ďalej len objednávateľ)
Letisko Sliač a.s,
Letisko Sliač, 962 31 Sliač
36633283
2021915093
SK2021915093
ČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica
400190992717500
SK76 7500 0000 0040 0190 9927
CEKOSKBX
v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sa
číslo vložky: 808/S
Ing. Marian Bubelíny - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
a
2. Poskytovateľ
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Spoločnosť zapísaná:
Salus - EC, s r.o.
Študentská 17, 960 01 Zvolen
36747751
2022330937
SK2022330937
Slovenská sporiteľňa a.s.
0403149408/0900
v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro
číslo vložky: 12766/S
Oprávnenie na výkon PZS vydané: Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave,
č.j. OPPL -1866/2007-0j.
dňa 13.2.2007
Zastúpená:
MUDr. Evou Čunder1íkovou, MPR - konateľkou spoločnosti
(ďalej len poskytovateľ)
l
ČI. II
PREDMET A OBSAH PLNENIA
1.) Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa výkon pracovnej zdravotnej služby v
zmysle §§ 30a a 30c až 30g Zák. NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
arozvoji verejného zdravia v znení Zák. NR SR Č. 204/2014 Z.z. ktorým sa mení
a dopÍňa Zák. NR SR Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zák. NR SR Č. 355/2007 Z.z.
v platnom znení). Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné
a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, výkonom
zdravotného dohl'adu, ktorý tvorí dohl'ad nad pracovnými podmienkami
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom preventívnych lekárskych
prehliadok vo vzťahu k práci. Týmto sa zabezpečuje integrovaný prístup k
prevencii poškodení zdravia súvisiacich s prácou (chorôb z povolania,
profesionálnych otráv), k ochrane a podpore zdravia pri práci, s prihliadnutím na
zdravotnú a funkčnú spôsobilosť na prácu a zachovanie pracovnej schopnosti počas
pracovného života zamestnancov a kvality života aj po odchode do dôchodku.
2.) V rámci dohl'adu nad pracovnými podmienkami poskytovatel' v zmysle § 30d
Zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. v platnom znení zabezpečí:
a. hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce
z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov
b. zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich
možné kombinované účinky na zdravie
c. hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci
a podieľanie sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje
zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika
d. vypracovanie návrhu na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
e. vypracovanie návrhu na zmenu alebo vyradenie prác z tretej a/alebo štvrtej
kategórie
f. podporu prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom
z hľadiska ochrany zdravia
g. poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom pri:
1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane
usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce
z hľadiska ochrany zdravia
2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného
prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo sa plánujú používať
3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce,
psychológii práce a ergonómii
h. zúčastňuje sa na :
1. vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov
2. činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú
rehabilitáciu
3. rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení
v súvislosti s prácou
4. organizovaní systému 1. pomoci
5. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie 1.
pomoci
6. zabezpečení rekondičného pobytu
2
spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany
a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a
ergonómii
3.) V rámci dohl'adu
nad zdravím zamestnancov
v súvislosti s prácou pre
zamestnancov objednávatel'a poskytovatel' zabezpečí:
a. lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30e Zák. NR SR
č. 355/2007 Z.z. v platnom znení, ktoré sa vykonávajú :
a.a pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného
vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá
nezamestnáva iné fyzické osoby,
a.b v súvislosti s výkonom práce,
a.c pred zmenou pracovného zaradenia,
a.d pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu
alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá
nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov,
a.e po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával
prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie.
b. imunizáciu (§ 12 ods. 4 písm. c) Zák. NR SR Č. 355/2007 Z.z. v platnom znení)
ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko, na ktoré je dostupná
očkovacia látka (NV SR č.8312013 Z.z. ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci),
4.) Lekárske
preventívne
prehliadky
vo vzťahu k práci
pre prvú a druhú
kategóriu práce podľa § 30e ods. 6 Zák. NR SR Č. 355/2007 Z.z. v platnom znení
môžu vykonávať zmluvní lekári fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie a
zamestnancov, ktorí im poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť (lekári so
špecializáciou v špecializačnom odbore
všeobecné lekárstvo alebo všeobecná
starostlivosť o deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby) .
5.) Lekárske preventívne prehliadky vo vzt'ahu k práci a posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti na prácu podl'a § 30e Zák. NR SR Č. 355/2007 Z.z. v platnom znení
bude u fyzických
osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie a zamestnancov
vykonávat' lekár pracovnej zdravotnej služby, bez ohľadu na to, do akej kategórie
práce je konkrétna práca zaradená. Lekárske preventívne prehliadky vo vzt'ahu
k práci podl'a § 30e ods. 3 a 4 Zák. NR SR Č. 355/2007 Z.z. v platnom znení bude
u zamestnancov, ktorí robia práce 3.a 4. kategórie, vykonáv at' výhradne lekár
pracovnej zdravotnej služby
1.
Čl. III
ROZSAH PLNENIA
A PLATOBNÉ
PODMIENKY
l.) Za zdravotno - hygienický audit a za realizáciu pracovnej zdravotnej služby
v rozsahu uvedenom v článku II ods. 2, okrem prác uvedených osobitne v článku
III. ods. 4.) tejto zmluvy, bola dohovorená paušálna odplata za poskytnutú službu
podľa výpočtového listu, ktorý tvorí ako príloha Č. l nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.) Cena je stanovená bez DPH ( dane z pridanej hodnoty) a bola stanovená dohodou
oboch zmluvných strán v zmysle zákona NR SR Č. 18/96 Z.z. o cenách. K cene sa
účtuje DPH podľa platnej legislatívy.
3
~
\
3.) Zmluvné strany sa dohodli, že po vykonaní kategorizácie prác alebo zmene
kategorizácie prác podľa Nariadenia vlády SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach
o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska
zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií :
a. bude vystavená nová cena paušálnej odplaty podľa počtu zamestnancov
vykonávajúcich činnosti v kategóriách 1. až 4.
b. bude určený lekár pracovnej zdravotnej služby, ktorý bude vykonávať lekárske
preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre tretiu a štvrtú
kategóriu
práce, ak sa u klienta zistí práca tretej alebo štvrtej kategórie.
4.) Osobitne spoplatnené úkony PZS uvedené v čl. II. ods.ž. tejto zmluvy sú:
a. vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými, fyzikálnymi
a biologickýmifaktormiv zmysle platnej legislatívy;resp. ďalšíchtypov prevádzkových
poriadkovpo dohodes objednávateľom
b. školiacačinnosť( 1. pomoc, školenie o faktoroch práce)
c. hodnotenie psychickej záťaže podľa jednotlivých profesií,
d. meranie a hodnotenie fyzickej záťaže podľa jednotlivých profesií , ktoré vykoná
subdodávateľ - odborne spôsobilá osoba
e. poradenská činnosť - nad rámec poradenstva v zmysle čl. IItejto zmluvy
f. objektivizácia jednotlivých faktorov pracovného prostredia a expozície
zamestnancov, hodnotenie záťaže teplom a chladom , vrátane vypracovania
protokolu, ktoré vykoná subdodávateľ - odborne spôsobilá osoba
Výkony podľa bodu 4.) budú vykonané po vzájomnej dohode len na základe
výslovného súhlasu objednávateľa.
5.) Výkony v rámci dohľadu nad zdravím zamestnancov - preventívne lekárske
prehliadky v súvislosti s prácou - podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy, sú hradené
osobitne podľa skutočných výkonov. Rozsah a náplň preventívnych lekárskych
prehliadok sa realizuje podľa Vestníka MZ SR Č. 1 - 10/2014 Odborné
usmernenie MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov o zdravotnej spôsobilosti na prácu,
aktuálnej situácie na pracoviskách a zdravotného stavu zamestnancov . Preventívna
lekárska prehliadka sa vykonáva v rozsahu tak, aby potvrdila alebo vyvrátila
schopnosť zamestnanca vykonávať stanovenú prácu alalebo odhalila negatívne
pôsobenie zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie
zamestnanca.
6.) Poskytovateľ bude fakturovat' objednávateľovi výkon poskytnutých služieb mesačne,
vždy k poslednému kalendárnemu dňu príslušného mesiaca nasledovne:
- paušálnu platbu podľa čl. III. ods. 1.)
- preventívne lekárske prehliadky - podľa skutočne uskutočnených výkonov
- osobitne spoplatnené výkony PZS podľa čl. III ods. 4.) - podľa skutočne
uskutočnených výkonov
Prvá faktúra bude vystavená k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca, v ktorom
zmluva nadobudla platnosť a účinnosť.
7.) Faktúru vystaví poskytovateľ do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca
v zmysle §74 odst.l zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnotu v znení
neskorších predpisov.
8.) V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa §74 odst.l zákona
č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnotu v znení neskorších predpisov, alebo po
stránke vecnej alebo formálnej nebude správne vystavená, objednávateľ má právo
vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti
začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry.
ľ\
4
9.) V prípade uznanej reklamácie poskytovateľ vyhotoví doklad o oprave základu dane a
oprave DPH podľa§25 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnotu v znení
neskorších predpisov a doklad obratom zašle objednávateľovi.
10.) Objednávateľ sa zaväzuje splatiť faktúru do dňa splatnosti. Splatnost' každej faktúry
sa dojednáva na 15 kalendárnych dní.
11.) Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň pripísania finančných prostriedkov na
účet poskytovateľa.
12.) V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúr je poskytovateľ oprávnený účtovať
objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05% z ceny za každý deň
omeškania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
13.) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak skutočný priebeh v stave a počte
zamestnancov sa bude v priebehu každého roka vo svojom priemernom ročnom stave
odlišovať od zadaného stavu pri uzatvorení zmluvy o viac ako 10% alebo legislatíva
upravujúca poskytovanie pracovných zdravotných služieb sa v priebehu zmluvného
vzťahu zmení do tej miery, že to bude mať vplyv na častosť zdravotných výkonov,
a teda cenu zákazky, pristúpia zmluvné strany k aktualizácii ceny s dátumom platnosti
odo dňa zistenia zmeny počtu zamestnancov (zvýšenia/zníženia) resp. uzákonenia
nového stavu v legislatíve.
Čl. IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.) Zmluvné strany môžu v prípade, keď to bude potrebné najmä z dôvodu zložitosti
a rozsiahlosti riešenej problematiky, vypracovať harmonogram poskytovaných
služieb na kalendárny rok (štvrťrok alebo inak špecifikované obdobie). Harmonogram
vypracujú vo vzájomnej spolupráci.
2.) Poskytovateľ vždy vopred upozorní objednávateľa na zabezpečenie jeho zákonných
povinností v prípade, že ide o osobitne hradené úkony podľa čl. III ods. 4.) tejto
zmluvy.
3.) Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi prístup k potrebným informáciám a vytvorí
podmienky na výkon PZS a zabezpečí súčinnosť s jednotlivými vedúcimi
zamestnancami, zástupcami zamestnancov, bezpečnostno-technickou službou a
komisiou BOZP.
4.) Zvlášt' sa dojednáva, že objednávateľ zabezpečí:
a. oznámenie
novovytvorených
pracovných
miest
s ich pracovnými
charakteristikami za účelom ich kategorizácie poskytovateľom najneskôr
v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, keď ku zmene došlo
b. realizáciu opatrení dohodnutých s poskytovateľom na prevenciu chorôb
z povolania (napr. sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu
škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia a pod.)
c. aby zamestnanci , ktorí majú absolvovať preventívnu lekársku prehliadku
v súvislosti s prácou u lekára pracovnej zdravotnej služby, priniesli od svojho
zmluvného obvodného lekára k lekárovi PZS svoju kompletnú lekársku
dokumentáciu alebo výpis z lekárskej dokumentácie, inak preventívna lekárska
prehliadka v súvislosti s prácou nebude vykonaná
5.) Zmluvné strany zabezpečia, aby sa k dokumentácii vedenej v súvislosti
s poskytovaním služieb pracovnej zdravotnej služby nedostali tretie (nepovolané)
osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a ochranu údajov
5
zdravotnej dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a
obchodného tajomstva zmluvných strán.
6.) Objednávateľ je uzrozumený so zákonnou povinnosťou poskytovateľa v zmysle § 30c
ods. 1 písm. e) Zák. NR SR Č. 35512007 Z.z. v znení Zák. NR SR č. 204/2014 Z.z.
podať podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva ak zistí, že zamestnávateľ
napriek opakovanému
upozorneniu
neplní povinnosti ustanovené všeobecne
záväznými predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci alebo nepostupuje
v súlade s lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.
7.) Zmluvné strany sú oprávnené upraviť cenu poskytovaných služieb v závislosti od
vývoja inflácie. Nová cena služieb bude, po vzájomnej dohode zmluvných strán,
vystavená formou dodatku k zmluve a výpočtového listu, ktorý tvorí nedeliteľnú
súčasť zmluvy ako príloha č. 1
Čl. V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.) Zmluva nadobúda platnost' dňom 01.01.2015 a účinnost' deň po dni zverejnenia
v centrálnom registri zmlúv.
3.) Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je ako príloha č.l výpočtový list ceny služieb
4.) Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek so zmluvných strán a to aj bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca
po doručení výpovede druhej strane.
5.) Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť okamžite, ak zistí, že objednávateľ neplní
svoje povinnosti vo vzťahu k ochrane zdravia pri práci, napriek upozorneniam zo
strany poskytovateľa a zamestnancom hrozí v dôsledku tohto neplnenia poškodenie
zdravia.
6.) Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť okamžite, ak zistí, že poskytovateľ neplní
svoje povinnosti vo vzťahu k ochrane zdravia pri práci vyplývajúce mu z tejto zmluvy
a príslušných právnych predpisov, napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany
objednávateľa a zamestnancom hrozí v dôsledku tohto neplnenia poškodenie zdravia.
7.) Zmluvu je možné zrušiť aj dohodou oboch zmluvných strán.
8.) Táto zmluva sa môže meniť a doplňať len obojstranne dohodnutými písomnými
dodatkami podpísanými štatutárnymi orgánmi zmluvných strán.
9.) V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanú neúčinné, zostávajú ostatné
ustanovenia tejto zmluvy, ako aj celá zmluva, účinné. Strany sa zaväzujú nahradiť
neúčinné ustanovenia tejto zmluvy ustanoveniami inými, účinnými, ktoré svojím
obsahom a zmyslom zodpovedajú najlepšie obsahu a zmyslu ustanovení pôvodných,
neúčinných.
10.) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane
jeden rovnopis.
11.) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo v
budúcnosti vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou vrátane všetkých
vedľajších právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie
bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto
rozhodcovskej doložky sa budú riadiť výlučne platnými právnymi predpismi
a právnym poriadkom Slovenskej republiky a budú rozhodované v rozhodcovskom
konaní v zmysle zákona Č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní jediným
nezávislým rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu pri Slovenskej arbitrážnej
)
~
6
komore, s.r.o., IČO: 36414 603, podl'a Rokovacieho poriadku tohto Stáleho
rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom
konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné
a záväzné.
12.) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli
a ten predstavuje ich skutočnú vôl'u zbavenú akýchkol'vek omylov. Svoje prejavy vôle
obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumitel'né,
vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám
nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého
z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto
zmluvy túto zmluvu podpisujú.
Príloha č. 1 : výpočtový list ceny služieb (viď. cenový návrh)
Vo Zvolene dňa 18.12.2014
~~
JH \\
\
Za poskytovatel'a
MUDr. Eva Čunderlíková, MPH
konatel'ka
V Sliači dňa
1 8. 12. 2014
c:;=:t Letisko Sliae, a.s.
LetiIkO Sliač, 962 31 ~
100: 38 633 283 DIO: 20219150&3
-2.
Za obj dnávatel'a
Ing. Marian Bubelíny
predseda predstavenstva a výkonný riaditel'
7
~\
Príloha.č.l
výpočtový list k zmluve:
Objednávatel':
PZS/04/2014
Letisko Sliač a.s., Letisko Sliač, 962 31 Sliač
I. Výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím
Výkon činnosti PZS je kontinuálny proces, ktorý sa začína auditom.
1. Audit - ktorého trvanie závisí od veľkosti organizácie, zložitosti jej činnosti a doterajšej
úrovne zabezpečenia povinností pri ochrane zdravia pri práci. Audit zahŕňa najmä:
• audit pracovného prostredia a pracovných podmienok: identifikácia nebezpečenstiev,
porovnanie doterajšieho stavu, aktualizácia
• audit súčasného stavu rozsahu a obsahovej náplne internej dokumentácie, porovnanie
s aktuálnymi požiadavkami záväzných právnych predpisov
• predbežná
identifikácia
rizík
chemických,
fyzikálnych,
biologických,
psychologických a sociologických faktorov práce a pracovného prostredia
• prehodnotenie možných expozícií nebezpečným faktorom práce , interpretácia
dostupných protokolov objektivizácie rizikových faktorov práce, posúdenie osobnej
expozície zamestnancov
výstup: Komplexné písomné zhodnotenie pracovného prostredia a pracovných podmienok
na pracovisku. Návrh ďalšieho postupu a opatrení .
2. Výkon činnosti PZS - kontinuálny proces zahrňujúci najmä výkony v rozsahu uvedenom
v článku II ods. 2 zmluvy, okrem prác uvedených osobitne v článku III. zmluvy o PZS,
napr.:
• posúdenie súčasného zaradenia činností do kategórií
• vytvorenie systému preventívnych lekárskych prehliadok podľa platnej legislatívy
• vytvorenie systému prvej pomoci na pracovisku
• dohl'ad nad stavom pracovného prostredia a pracovných podmienok
• dohl'ad nad expozíciou zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce
• objektivizácia a kvantifikácia škodlivín a hodnotenie výšky zdravotného rizika
• interpretácia výsledkov meraní a vyhodnotenie možného dopadu na zdravie
• návrh preventívnych opatrení - opatrenia:
zdravotnícke - určenie rozsahu vyšetrení a náplne cielených preventívnych
lekárskych prehliadok
technické - vyhl'adávanie a posudzovanie technických príčin profesionálneho
poškodenia zdravia a chorôb z povolania
organizačné - časový režim práce z dôvodu minimalizácie a eliminácie dopadu
negatívnych vplyvov na zdravie
režimové - z hľadiska fyziologických potrieb organizmu
ergonomické - prispôsobovanie práce fyzickým možnostiam organizmu
• hodnotenie výšky zdravotného rizika a zatriedenie prác do kategórií podľa príslušnej
právnej úpravy a príprava dokumentu pre orgány verejného zdravotníctva
• spolupráca
s orgánmi verejného zdravotníctva v súvislosti kategorizáciou prác
a vyhlasovaním rizikovej práce, zastupovanie zamestnávateľa na rokovaniach
• spolupráca s orgánmi verejného zdravotníctva v ďalších veciach týkajúcich sa plnenia
povinností zamestnávateľa v oblasti verejného zdravotníctva
• medicínske posúdenie špecifických pracovných rizík a kvalifikované vypracovanie
posudku o riziku
l
•
sledovanie právnych predpisov o ochrane zdravia a pomoc zamestnávateľovi
implementovať ich na pracoviskách
• poskytovanie informácií:
zamestnancom - o nebezpečenstvách a rizikách pri práci, možnostiach
ochrany
- o výsledkoch vyšetrenia zdravotného stavu a záveroch posúdenia
zdravotnej spôsobilosti na prácu
zamestnávateľovi - o záveroch posúdenia zdravotnej spôsobilosti na
prácu
jednotlivých zamestnancov
- o výsledkoch dohľadu nad pracovnými podmienkami
zástupcom zamestnancov - o skupinových výsledkoch posúdenia
zdravotnej
spôsobilosti na prácu
-výsledkoch dohľadu nad pracovnými podmienkami
orgánom verejného zdravotníctva - o príčinách
nebezpečenstiev, rizík a ich
komplexné posúdenie
• poskytovanie
poradenstva
zamestnávateľ ovi,
zamestnancom,
zástupcom
zamestnancov - vo veciach zabezpečenia zdravého pracovného prostredia a spôsobu
práce
Paušálna platba mesačne:
1. Pred ukončením kategorizácie prác:
Výpočet celkovej ceny:
Cena:
1,30 € osobuj mesačne (DPH 20% - 0,26 €, cena s DPH - 1,56 €)
Počet zamestnancov: 57 osôb
Celková cena: 57 x 1,3 = 74,10 €/mesačne bez DPH
. Pou koncem 'k a tegorrzacre
2
Kat.
práce
Cena za osobu
rok
Cena s DPH
mesiac
rok
(€)
DPH 20%
mesiac
rok
Cena bez DPH
mesiac
1+2
3
18,72
25,20
1,56
2,10
3,12
4,20
0,26
0,35
15,60
21,00
1,30
1,75
4
26,64
2,22
4,44
0,37
22,20
1,85
Po ukončení kategorizácie prác bude suma 74,10 €/mesiac prehodnotená a výsledná celková
cena bude vystavená formou dodatku k zmluve. Celková cena bude vypočítaná podľa počtu
zamestnancov zaradených v jednotlivých kategóriách nasledovne:
Výpočet celkovej ceny:
1. + 2. kategória pracovnej činnosti
Počet zamestnancov: Xl + X2
cena: Xl + X2 X 1,30 € Imesačne
3. kategória pracovnej činnosti
Počet zamestnancov: X3
cena: X3 X 1,75 € Imesačne
2
4. kategória pracovnej činnosti
Počet zamestnancov: x,
cena: x, x 1,85 € Imesačne
Celková cena:( X1+X2 x 1,30) +
(X3
x 1,75) +
(X4
x 1,85) =
€ Imesačne bez DPH
II. Osobitne hradené úkony
1. Vypracovanie
prevádzkového
poriadku
pre prácu s chemickými, fyzikálnymi
a biologickými faktormi v zmysle platnej legislatívy. resp. ďalších typov prevádzkových
poriadkov po dohode s objednávateľom:
Cena: 11,20 € 1hod. (DPH 20% - 2,24 €, cena s DPH - 13,44 €,)
2. Školiaca
Školenie
Školenie
Cena:
činnost':
predlekárskej 1. pomoci
o faktoroch práce a ochrane práce:
18,15 € 1 hod. (DPH 20% - 3,63 €, cena s DPH - 21,78 €)
- ku každej prednáške sa účtujú 2 hod. na prípravu
-počet účastníkov školenia nemá vplyv na cenu
3. Hodnotenie psychickej pracovnej zát'aže podľa jednotlivých profesií:
Cena: 11,20 € 1 hod. (DPH 20% - 2,24 €, cena s DPH - 13,44 €,)
4.
Poradenská
činnosť pre zamestnávateľa
(nad rámec poradenstva v zmysle čl. II
zmluvy o PZS):
So zameraním napr. na - investičnú činnosť zamestnávateľa vo väzbe na súlad s platnými
právnymi predpismi v oblasti ochrany zdravia ľudí, dopad na zdravie zamestnancov,
a iné zložité a originálne otázky presahujúce rámec bežného poradenstva.
Cena: 18,15 € I hod. (DPH 20% - 3,63 €, cena s DPH - 21,78 €)
5.
Meranie a hodnotenie fyzickej záťaže podľa jednotlivých profesií, ktoré vykoná
subdodávateľ - odborne spôsobilá osoba:
Cenu stanovuje zmluvný partner ( osoba oprávnená na tieto činnosti v zmysle platnej
legislatívy), ktorý bude u zamestnávateľa vykonávať hodnotenie.
6.
Objektivizácia
jednotlivých
faktorov
pracovného
prostredia
a expozície
zamestnancov, hodnotenie zát'aže teplom a chladom, vrátane vypracovania protokolu,
ktoré vykoná subdodávateľ - odborne spôsobilá osoba:
Cenu stanovuje zmluvný partner ( osoba oprávnená na tieto činnosti v zmysle platnej
legislatívy), ktorý bude u zamestnávateľa vykonávať hodnotenie.
III. Preventívne lekárske prehliadky:
Cena sa skladá:
- cena komplexného základného vyšetrenia: 17,60 € •
- cena doplnkových vyšetrení v závislosti od charakteru práce, rizika,
aktuálneho
zdravotného stavu zamestnanca
* Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je oslobodené od DPH podľa § 29 Zák. NR SR č.
222/2004 Z. z. o DPH
3
Zdravotnú starostlivosť v rozsahu odborných vyšetrení pre preventívne lekárske
prehliadky vo vzťahu k práci nakupujeme u poskytovatel'ov zdravotnej starostlivosti
v mene a na účet klienta.
IV. Prevádzkové náklady:
Cena sa skladá: - cestovné náhrady
- náklady na dopravu ( služobné motorové vozidlo, verejná doprava)
- náklady na ubytovanie
Cena sa účtuje podľa skutočných nákladov vynaložených na konkrétnu pracovnú cestu, ktorá
bola uskutočnená v súvislosti s výkonom práce PZS v priestoroch alalebo v záujme klienta.
Neplatí pre mesto Sliač vrátane sídla objednávateľa.
Vo Zvolene
dňa 18.12.2014
V Sliači dňa
18. 12. 2014
",,'g:,
'"
Za poskytovateľa
MUDr. Eva Čunderlíková, MPH
konateľka
ko S.IaJ!.a
'", .8.
UH
-ko Sliač, 962 31 SIIaC
-co
3tl1l33 283 DIČ: 2021815083
Za objedná teľa
Ing. Marian Bubelíny
predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
;~.
4
..41
",<1:#"8
Download

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby